Sei sulla pagina 1di 188

IS 1

PtITU AL

Ie {) I

o ~ (

h to !.

111

t fJ I 11 L L

(d

['<

\rnll.\J~nl \TIO\I

£ r

J'l .\C 'rIO\HlI ," nrrr; onl I \JJI~ OIhr R I L\lJ \

A I r

J \ 1'1 '!L r T I .. r I.E

(jus I" tnd«

Lat o

t

B

lin .

7 11 tflli ramen et t arn. ('flSU ,~i adsit Sace) do }.

. JJ { , ." '"' (£" ,Ill' rTf/fir rr I

j]f(I(,()ltO, tac unu,s <Jllo-dw('OflO Uericus /, " fit I

. '/' . ,~(lU(j Ui-/8U!fi'-

1r. rir enurure : rust 1~IIr1orll; causa deccnr je

. . 1 . ' ~" 1n1lUJlJ'I, potu

quant t trurn. mpllzare ialantem. non. om nrno v,,,'/fl' • I

j. . I t· j' :; ~ t, "11 te r

r-m rna scue nt e ius " urn/am ban" -(I nd« (Il'lfl/ t t

I" ~ r c r, \'" wop (I" P'lIrlfl r

'('llr{l~'e de~(>l Pm or fills, uf, flc/files, pr(l(,Sf.rlUJ~ OO!l(plr(u . rcctn b(lpuzc~rtdt formam scion: , t eneant , ~t pro/If' sen'( £1.(

f at er aut J.1Iater propl'iam pro/em, bapt iear, «on. deln prae~erquan~ In mortis art ictrlo ; durn. ,,/iItS lt011 reperu ur , r bnpcicer ; lleque tUIIC ztl/am, earurahunt cognuttonem qu

IUa('rirnonii ustaru impediat, '

De bapti andi P rv lit 'II

I 11 lit itut

pporlune Parochus Iiort etur eos . ad ryuos (HI cur« perlillN, uf, nnt.os infanzes , sh'e /;Clplizandos, sire lirtpti;;;ato:;. q(fllffl/ Jl- 17HUlb .fieri pot erit , et qUfl, decet (I,risticwa modestia, e P017lpae canitate , dtjerant aft Ecc-leswTn, fie ilh» SaC'l(lI1l/v! IUf tans opere necessarium nirniu m. dij';,rcllllr l [1m periculo ~alufi et ut iis ; qed ex necessitate flrll'(lltn~ bnpll-a{L sunt , CGrLS£(( tae caeremoniae, ritusque sllpplecwtr1r, omi ~(t vide/tea forma,

et ablutiOlle. .

i de t.ita infancis , vel calecllUnl-elH t imenrur, tunc B(-

ntismus rninu s sotennis it a pe'·(U!;illlr. ,\f1((!rfios, sire alia P' o ratione nccessitalis bapli:(ws. }'r(({>terr7Hssi~ rdiis omnibus hap! isat enm , proferens t'crlia: l~~o te lJaplltrl in i\ominc Patris , et F'Hii , et Spiritus sanct i , ferfullflens parum aquae SllptT C(-

put bapti,:;andi.

ll:z11n foetus es! in utero mn.ttJr~LO mchllln, non pot est ,,(1-

pli.zori. Si uero caput emerecu , et. rimeaour peru Ilium 1/1 wi • Impt izel'ur, et lam, non C()~UiIO sexu ; ('t P()~tect {If'fj(('le uat« nee sub cOlldif iane reiRl/rfl:.allltftr. SC'ClfS tnmen , $1 p~d(lil. (1.11.i manum, emlserit , extra ltU'rUTJ1, j Iutris , /Iuiu fUm; qUlClem

lit m071 stro esse duas ,wrII 'II for lion Iwbd Iu-rn diall t c {)(I Il' 1':(1 fl. ct po \ ill Sl nun L' hnplll.,IIU'i. l ~rl lL

1 L pmtus ~'IIl('ti,

u

!I A

(lim lI!fallS, uc] adullll! 06 mort i pcnrw!um fU( ru. 6 - ptl::(fll/~ (,:1'[1'{1 t('mpIIlTn. pos ((I cuni rorn I'd rertt ' d cu m prt.

m/un I{('/lent, {h:fi. rat u» ad /,,<'/e ut nc , ,I ac//ubBf7nt1lr r a

,(}lIR//i t i , /10(' IIlW e.l"(ljlttl. II" ri non. rulhrl, atur aqua. n qu« forllla 1'l'r{,orum prrjl rat ur (/1([1,/1 twpfl ma conficttur, lIllla }allt erat. bflpti::a(lIs. oSi rero. If' r/dlf!.' ut er P' r'lILt u.a jii rit du/;ilun, utrum sit bflplt;;rrllls. sub (tlwb ImC I)Clpll~f:(lLrlallt,.r Si non cs haptiza ILL~. C"~o l~ h:1 plil"l in '\ nmme Patr et Fllii ct SpiL'itl1~ ~:tL1CLi. Cujlls7noeii (011( I ir a] luptrnfHJ fau nd est circa infantes ; II'li all oIH(rlrtul,1 , bapfl-(.il e: e ,"jf.runrur .. ,i COli stet , rel praeslJ.mi possit ; alt71Ulm non: 1mb re e.I:actam formac scientiam , at mcuwrmnl.

Dc Baptlsmo Ad u l t i

QuandO (frlllltus peri: Baprismum , ~ellet pri IS inst ct u» ,,,,fide, quae est iri Christo Jesu _ competent z dlerum spat 0 Ita lit , 1- _/icicntcr. j!ldic-l"O pruderltium, anteqnon: brrptl:: tur su. If1. j e

in st ruct us, i (amen esset: moct.i I'IO.rtFlWS _ Imblta tUIlC perculi ratione, inst ruatur : N {)(fpll::,rar: (all clllllllCnllS tnstrrLct us in rebus fidei, bal'li:;;elllr in Ecciesia. fl.1 rmIlS ee iTUt tal ad inten-ogata vera ipse ca((clmmenus Tt;sponrl£.;at, Slqrtl lem.

aet ateni habet;

D Pu t r i u i e

h rill ' 1111 , tnn «s«. SII'(> 1;r. sit o 11/lIhf:r 10('1 ad stmeml II unus N un» (lrlluh anttu t.T J)rCI eta Crmcdd Tridenri- 1 • SI'S ). n. Cap. ~. dt' RdornHIl. \10111 un sur simtt] non ((rl/, fCJ1J tur duo rtrt an! dual l1Iufil.rcs· IItH{f1e ipsills uapti~-((Ilrli Iutrr (tl lIa(u ctramsi imminctu film mort is p,'riCll/Unl. c WI nine me Sit opus lttlrlllO.

tI Ioof' (amen Itrtllnm 11m 711111111$ {}berllldu711 1"( "",t!,,r/u.'1 ndn: ttl lion d Qf'n/ JIOlm Iii. ,·('1 ,Sfll1rti-moflial('.!l, 1l~9ue ([Iii ( 1.11 r Ordous f/t;:lIlor( s n $(I('('I,[Q se,_l!t"{~ati. cnm. o!lic£o ra 1n1f1 J dum OP{1.I fora. {'orrC'spon«t re non s-alerent ..

ltn! II('Cflpl~!lflf~(!_S tUJlJfCS sese (all quam Parrinos sist ere 1)('-

ro« uts a pmcu:« bflpli-tln b.. l'

t b.,( rtc e'; n II (11m CllfOTlUll1 { - ~ 'U! pro IS. aut: aIJ

1 II t IJi ('nIJl!1 til e~' ~ t rr I rr~l!:lI(lsc('re duos illos , qui le-

I ttn Sit Pro () It . l t 1"/,'ll'r~lI(/ e,m COf!,"IJ((lLol1em cont 1'(1('/ Ill" ;

IIrums ~ /lOS (I'd 1

1 rI.lt lie rf {O n., .J /,' IWClJIlIllllS 1/1 a .rim«

. I .... Iinos f{r'c anne . 'I

l/(I/,r(ll cntc; ut ffl[ftl(',(l . at: t7lSCnUl'I(': ({hi

/llfll Iz crnnt fTC testes, et compN'CQIOIr;S ('0/11-

mi 1 tr ndi Hn] tlsmum.

Ir/'f Ou I

fI I mu« mrovt«

I(OnI,ncb'llll I ( tr:m/flre, f!iiarll inferd' .

Iflm~1/ dllo' / f (',11m (rfrf!l'ut I/N'l' s 't tell, et eessa-

t u u M(('r( tlU/( ~:: ttnu m Pol fmtUl'liUlII1() }~ ~;' ~rU1.rerri pos-

ffI flud)/( ~()Ienlli ( l'fifC(e Itomanae

17 '" ('IIWlIla 1, ae o

• .Jacrll-

ml'll(ran ndutill;s[rari m a 1;wr' NITIU'lIil. nf'mp MlllCllUll ltlsc/w(', et S({IJ/J(ltIlJ/l (lniG j'r.llt(ftJ len. qUlbu, ( LIJII.\. b(lpfl~lIwlts f(U~fl.' (I'IU(I 1I1f' frllLJ£U'ntllr: Glum rtt u n qun ntu m. .fw,.1 rOn/III?"" pf)le I III (lt/1i111 vapfl;;f1lLda, ru I'll «c pel'lculu1n unnu nrnt , ,,·t 1 11 eri (if (( t fIl"U((;l/mc '/7. lhl (Jpolilalla et Ca) her/ra/iulI:; Err!« ~11 ,.

• . 'lW~Z.l'lS porro urgeru e nero -ifafe. r{oic/rie bapli-rrre. r zlid impediat , t ammi proprius haplllmi mllJl.1nlSfrallrb 10('1" t Eectesi«, ift qua ott Jow; br~p(l '>.!CtfI8. let cert e /;(II'H;SIf:rur.m

prOjH' f;cclesifll!l.

roinde ueceseu aro c3lccpUl, in priuat is {ol'ia nema baptizan' debet; nisi forte sint Begum. alit m{l~norl1rn Principum: filii, idquo ipsi» if a e~:posccnllbIlS : dummorlo tnmcn id.lillt In conlin Capel/is sea Oratoriis , et in aqua baplismah de mur e

benedicta, .

.aptislerillm sit decenri loco, ('/ forma, maleriaque sohda , et (11We aquan» bene rontineat ; decenter ornatum, c cancellis circumseplurn, sera et elmoe mururnm , atf{Uc If a obseratum, lit pulvis ; t'e! aliae sordes [nt ro non penetrent: in eQc/IlP quantum Jier i poterir , depingot ur , vel sratuario opere coliocetur Imago Sanct» Joannis Chrlsllan bnl'tl.:.alllrs.

o

(fCnlm Chrisma, et sanctum Oleum, quod et Caf(1cllllm norum. rlicitl1.r, quortan usus esr in Rapfismo. eod Tn aruio ,inl aD l!:piscopo de more benedicta Feria quill/a ;n Cr.wna J)onuni. CuraiJit itar/rle puroe/llu, ut en: SILO lemporl' qllflmrnmll1ll /ur.beat, et t unc l'et~'ra in Erc1esia camburn! '?equIJ!' I riooJ oteis , nisi necessitas coeat , ultra aUTlllnl- rill ticer , fir t d ,cere 'videantllr, et- Chrism« alit a/elan IJfntdiclum !mberl lion possit. aliud. de vlil'is oleum non benCtilctlint irz miuor« q1l41l-

titate a<ljici> et. cornmis:ceri palesi.

l'

a c raecula II paH n . in /0('0 proprio. It onesro , ac , ,ub clat • at' tuta ( rstodta rtt cent« r asserveruur, cue Parochu«, 11f! al) a1rq!l~ JAi('O remere f(m{!,(lTItur. 1'8- rum pcr I lp 11m, H! alinn Saccrdotcm • l'(4 saltem per ordi']!;TI l Ecclc at nuntstrnn lUlU' ole« diferalltur: cal'eMl ttem.

roc us 11 de US VII/dyltaln lith lilUfuam, cllj/lst'is rei suo

p a .rt« iTO' lat. lit omnts ialacr cis sacriloee abute, d.' .

f uctur occasio C".. ~ l am-

'al , gm In os baf tizandi immitt end . .

lla ptcilhon brncdictrone It • us est, sa benedictus

IUr sale ,,xorc1-ala ad; '1d~e mira pracs('ri6ilur; neoue tit a-

.r - uene I('f!JllIam aguam .

fa,!! ac 41. {( atrru u Sl(TU . d ; sUque prnes bene

n m I tradatur , neque (Ita •.. ~C' mll~ us. Sal ita benedicrus rift. r ddatur cd ad allO~ 1~ 1;8: qUI benedi('enallm artule-

crartum a ICtal!11 'P icandos seruetur l"i' o

. " (: In ua-

o

w trandi Sacramentum Ba t

urn B' < P ismr,

pit rnr S(JC'ram .

{lromul I ne .1 1. f!llflJm Jam ad . .

aeoen: sea mmlSlrandum'

men. IiOIl et [/; 'f II( nt (a • J~(1.sC:1t fa . est, In

rumat(S I (leu/urn cum iJ i.QC"t ok~ Catecllzta e enedzcendo, vel

II

I,a/l• lit ,/tctum ost.; beRr''lllflo J (I ClflU1I1 1111 {UI1~ { IJ(lIJI1<JIII./lllulrndwfl ~1I1Irr( (opal fmptlzall(/I '11m II I rn IIltf>n usu« dcser» w/ n h,. eu IJf((l!e rrd ( (' (I 1/11 an I ('1' (aptlP (hfll/('III"", ru I stu urn. HI Sf far rn» 111 /fnpllH(110 m/((ptnflltll dr/lunt Go '{111m r I 'I I

{Iomb(fl ium, sru. 'I!lid stmite, ad (lh5(' r[fenr/a to a (1.( (I

1111('/ (I, .Ill rI!llla pmils. (t1W intrnct ; 'iacerrlQtl (l!~/u a nrn /((1 'at • rrlJlJIC''1{((T1fflr; (;[ 1 as !,ro manuum II) 1m pll mum. f{lI,)ci lnn« rnnrurn usn« deserver» dec t iU,a 111 mor/lIl1I pa/lwh, Hlle tiru eolum f'anr/u/um lIIil'l" lmpOItf'ntlfln7. Crrcu»» sett carulcla cere a bapu;;rrlO ar n dellflu. l!if' d« ru.qu e RitualUii Liher illt [,((ralll er Liber ~ Hapl1smahs, tn. quO bapti;;att. et eorum Pntrtni ad cribunt

ria prrlf'Nmmrrati.s in porato e.:cistentilJ71!. aceedat It 0- chu s ad [imen: Ecclesine , ubi fOrtS e.xpectant. qUi L'!fi n.t It detuleruru , inrerroget eos , (llt praem181>Um e r , et nu de J I bene :;ibi ('omtet) an infan.s sit: suae Parocldoe: mus(,u" s n femina: an sit domi bapti;;otlls, et a qrLO. et quam ru e . II

(lui sint compatres , qu i injanlem reneant , proljue eo 1(' pondcunl : quos pie, et decenter assuiere, fie, prour DpU Juen, pro lmptl;;;anclo ad interrogationes respondereadmoneat

Ouoniam/ l'ero iis ; qui baptizanwr. tnnquam: Dei filii in Christo regenerandis. et in ejlu millciam c(}7UuiOeruiU!. noTnI'TZ. imp.oni debet. curet, !te ,obscoena. fa.bulosa aut. Hdicult t'ellnanlllm deorum , vel impcansm. Ellrnlcorum homitu m nomina, imponantul'; sed potius agcndun" lit nomen a./L~uJl Sancti bapti:sando omni imponatur « quatenus e.t·ceflentrs illucs uirtutrs et sanctitafis imitatione ad Chn'stianam pietat em animus ejus e.rcitewr, speretque , sibi eum ftztronum fore a I omries anirnae et corporis molestias slfperandas.

(JllibllS amrubtcs praemissis ParocltUs, t'ei S(U'erdol"" r Sarramentum Bapsisrn! admiTlistraturlls, serio expendat II l Dei Optimi .tlIa.rimi cau.sam agat. qui severo m t rsione puniet , si «aneta non sancte trrlCtentltr. Cum

/la.

OdgCJ1 (lrCI.IM. w rrasa J

SUI ct rn am C:uhohcam, S lICIOllllD commUnHHlll!"m, ,remis ionem pec- I cbfol"um , ('UI nh rcsurr~ctjoncm , vitam aetern im ?

Credo.

I

Otf,f Qral1Ue.

COL

ts

, "I'"u "I]

• (jUIU ',d0' !I

[lIlC[i111l 1.::1 :111- \ tll'nIl' di~lIn~

~l h. r ,".1 Drl 'I

N i'rercle n) L r ",.'.

eiu ('I Spirill,li Silllrl~'N' [csu: ClIriSlll~ n~1 un,ll1

Duet l10nlllJl ~ 110 u1uh'mqnL' BapllSllHllls

1 itcllOJ.1('1ll •

11m. et ,\ ~

us ,"t I I (hcrl1S E! h(JC "II-

It n n ut ('111 n ] I

1 111;; 1. r n \ '110S f r anti ('jn" damns. LLl Ill, (-

auct:w erncls qu~? dolan: Per eundem Clll l'iIUJ11

(Unbolt' nunquam auc HlS

l um Amell,

nOS r '

ru

p r

u£an ]

t die t

Or m u

. .. , l deprecor Domine sau-

t ternam ac prsussimam pietatem uam . >. ••

'. . D itc luminis ct H'n!aIIS,

de Pater ommpotens , a~Lcrne. ens. auc or .-. .

h .. ..,. ut dieneris iII.. illuruiuare lumiue mlelhgcu-

U]lPl tI .. ' •• 'It... Cu.." :!"\ tl1l1B " • l ~hL'flull

t Hll' taar-: munda :: et sauctifiea , da ei SCH'11tHIUl '~l:::ml. II .t" ••

:rratill. J3.1pli mi tui :::-::, teneat :lil'ma?I spem. ecnsilium rectum. dnclrin:lm <nne/am. per ChristulIl D0l111nUm nostrum. Res}' \l1W11

Dominus

cum Spiritu tno,

Ma tha urn

t Cloria Libi Domine.

n 1110 tempore O.bl~ti S.UUL Jesu parvu li , UL manus eis irnpuncr l. .1. oraret DIS('lpuh auLem increpabauL ens. Jesus vero ait Illi IIlIt('. panulo, t nolite {'OS prohihcrc ad me \ enire . taI ('niDI rC~IlUnJ raelorutn. E[ cmn imposuiss l cis manus,

lad Laus I ihi Christa.

t

I'll aria,

D

'1' ) n A

E XO 1

15m u

J1n..r11 (JZO t e, nmms c:pirilL1S Jmmnn-l«, in nomine Dr i Prllns II pOll nl is + ' c; in nomine }('SLl (11I'i~Li Fdii cju ,Do !DI l dil'i~ uost ri +, et ill virluto Spiritus saneu ~ t d ccda hoc plfl'illllllC J)(,j. quod Dominus no ter ad templum • nt SlIldll ,oea ru di~nal us l' I > ut Ilnt ! rmp 1 um Dei \ iv i, et P r ~:ll1CIIlS hnhilcL in en : PCI' eundem Chri tum Dorninum no trum qlli \ outurus 'st judicare v iv os ct morluos, at saeculnm P i:';IIf'Il1. Hesp, Amell.

Po Ita Sacr-rdos sun: I rnrum )1 1

manus , cum sputo no faci tIut un l t

Innt is , en 10 , to nui m c t

ph tha , st: Adapcrire. D 11

odorem sun • s. Tu autum effusare Diahclc ,

pnim judicium lJei.

PO(!L '1 't 10 SlC "do rmponit

pEL Iuia ~ .• l ' due t ( I

dere in tern J14. II l)ci> ut habeas parte

aeternam, (<;1 A..'1 n,

EphIn appropinquahit

.oJl n mnnibus

I'Li~l;tus '

it

(,loll,

l

" 'l'rt'Jis i~ tiPI~ 1---- 1 itum fillllcttlll1,1 S,lll('talLL I cclesi am 'atllt.lll'om. 8,lI1l'\0I L1tU ,'0111- muniom'm , uemi~~iuncm PI'C'l·~~lon.11ll 'i Cd,rlli" \'e'lll'l'c('t ion em ,I

vitam actel'lIlLlIl" Of I.>k

I, 'I l'al II I II f.

l'ello. l/£,,'~el'

r szts _b It Keresat - AtyJk, cs Kereszte . b k rn IJI· aU6 zcmcJJ ekhez ~ a 10

I n t e s,

dd •• .i.ffiak, cs artnllanol!ulIk Ut~zaDilk b!inbl'D [fronD IItll k /. 7._

L ~, , ,

h~~1 IfIe".; sul lCr-DW~ZOl ,SL('r6,nt - L~ Istr-n ha rilgpl'mlK f.iui. m I

Illllldnyaptn ('15U AUlokhall Allamlmn \ ['tk[ ,dr'.k. c'~ az (lfcdcudu bilottil ml)cs].mltlrll(mllk-ID(,~, (.~ 19y nz ';101 (-!eIre alka atlanrJl;;nn k tald lmtnak. D(' I1lhl·j hog) c· I!:ycnge g,\C'rmck IHt'DDck: Illy Ilagy Ineg - fg6rl .kegyelmc~sr~(ol, ezen CSoc~rim{J idcjf.bcn se nem (ol"t 111' 1 i , se nem 'DIHIallj a-meg, anna olnert intetnr-l, a' j Icn\ oilS 1..r>1"{'~Z!t:I"IlJ IIi~'ck. 's Iilkt<pcn pedif!; ti Kereszt-, '\l,3. . (,., Kcreszt- \n) a If, Ito{:'} ~z{\'(litckcl. ezen CSoc~omo 2Yf'r11lek'b lv ('It, n ' ru i ndt'ultal!) hll'nJ. 'z fonlilSQlok, (., hiztJI1} O~ luHd cmleJ..:l'n tetekhcn lin'gassatrJk, i1o~).- a' In i &zcrl'iml's mp~-, :thou It KEI~J':tu~ JCZllS maga szerzeue 8.' kCl'eszt~C:guE'k 5zu.k5(:~CS /.:. Sacraruclllo l '8 azt mflga kegyclmcs igereLevel fc1- 'i,;.csiLelte, es bt' -pees :tleUe.

, mel leu ye::Ttltck CsZI.'C az], is. ti Kerf''i.d-Atvak, es KI'l'pszl-Al1y':ik, ho;;y lSIl'onek ezon feU.n:!hb cmlltett k~~,\!dm':hez, 1'-5 maluszty,[hnz nem ki"dulatik. egyeb e' ki~ded !!) ernie luI. Iranem cgy£'Cliil csak a.Z.llO;Y a' mit Ii KerE'szt-'-\l):Ik, ~5 Kor sztAnyak Irten helrpHe ,aJ6hnll ml'g-igerlete-k, es fel-fo~lldtatok. uzt ti hala-ad6-kvl'en \'egbc ,i!t'l': ludll! iHik, ]1Oa:.~ 1lJ'. ordognck , os DoG o minden pompalnc k . es cselt'kcdetinek cl lene moudgron• es lllsa1.od~:ron. (:, hn:.:;y az ,i"'ilZ, c.~ kOLonscge~ P05l0h kt'1'CsztC:n \ h iten meg-marurlI;YOu, c azt k lv :Ht kop U lInads:l~ba.n az \Ii- tyank altai es sz6fogad.1qhan, az I len LfL: tM, Par ancsolalinak he - t.eUyesitcsl' altal ki - u.l·j latkoztassa , es gy uknrol Ij-a.

ern kiilOru1Jem pedig- mes k II Icntolnarok . (:s iol szfveitekbcn crcznctek azt-is . ho~v nom csak a' kereszteln Q' kereszlell,eliuvel. h.anem a' KCl"eszt - [~dk, PS K.ecc,zt - '\nyalc is. lil ind a> ka!'C.sztrlkadu'l el , mind pl.'dig anna k kaz: s7illuiH'! Ielki-kcpen atyal1l:1l.. 1.6, zue k , u~' ho .. y biiulult'llLil. ;('llllUi -Irepen oszve nern lla.za.~odhm; ana k , s6t OS~\ e h;iz:lsod, lUI -l~ 'I'lZOP C'l-vdlru;zl(lSSanak. sziikspe;. KiHUtkc;pen azt hozza mllga~al a' tl hivaluialok. OS kolele eglek, hog}. ha ozon !ryer"'!ek. :l Sz. kercsztSl{guck li::J.-vetle uta!! t ~meszN - szerenr \ alo UlIlmt{j1 a'

4

" !

T ,

21

J~ 11 d ~ .tthT f lIub 'Hf~l'l'C f· r ret rHi]L'U.\I 'lUf.

N rpmnenutjc

P ohoxni 11. nU~1I KUUlOyj, i ostal!' DusJlo krr~1 fil nvk e , hllrlnclr d~smOSA 1)1'[ 0' O?lU kerSliau~kom!l, i J.:~pn~pnill pOI r,hn,oltJu P? /

sv eto.~?- crsl enja 11. Jsukorstu GO~P(]cllllU nash ruu jll'lprn \ II I. I shl[~~ II, rlchroso spo~enite rJcsrh u[lsfiq:a polju bJic>uo 'Q Spn It! Ijft "kOJl nehudc (govon kod S. Iv ana un pOf:l;1 :3.) pripnrmll"n II: v odo , i Dulin svotoga , nemo cu nulchi u 11111'1 II nebr">ku I.J)fJ' loga, [er pu Hidocsal1~t ... u S. Pavia Apu htnla , ,a~ purnd \[hllll:!. ])I'emako~e zulnd , .. i negrisbao vidi , jest II grlbu zacset , i rorljon ; buduch rlnje ,askolik.i porod u pervom Otcu S\ ornu damn sa!!ri~hie, postaojc SercsbeBoll.je vrldan, i ncdostojnn ,11 .. 0\ it ~njcg- \.1\ 0- lao Buduch pak (1\ 0 maleno ditesce u slnbosrl S\()juj tul i ku \(,Iiku mil lost od Boza sehi priprnvljenu nili pcznatl , mt i It-pm idit i uioxe, zato sv C, a osobito Kumove opominjarn , dn v I na mi-to 0' O!!;II. ditesca serea vnsha k-svemoguchomu uzdit;nele, i S-pt a~ om, i tverdom Virom promlsllta, daje Isus Isukerst s\ e::-o sv ita Spa~ll eli. eve] sveti , i Svakomu Csoviku pOLribili Sacramenat 5\ eta .. k rstjenja sam u novom Zakonu nnradio , njemuse •• m dati uarni IZgled, podloxlo , i njega za nashe spasenjo s" s10jIJm pril.\ ctum mil lostju posvetio.

orad toga spomenitese i vi od o~?ga KersLDI Otct , I kN~lr" Mat ere , dase ad ovog diLesc[l recsenih boxnll;t,pot,ll milln .1I,h nishta drugo nexoti , ueggo,. da s-vrimonom , kadri, Jur,. dUII.Je k-razumu , zafulno spo:um, i va obt~CI' i J ":CSlIIl, l~J Ie \I kumovi or, di ua njegovo mi to cbechali , ~tl\'lll!jtIL(.}, dnqt']u , ngu odrekuo , i svih njegovih diHlI.h, i . H !,1~'I!;O\C glZdo~h , I,fll!nlost]. Tako da u I1apridak ostane i prlblva u pra\o] IrrrSIJfu.15-

, .

:lS • I.alo[,(" nll~LOI' i ,\pMhllllskoj 'iri, lojn \"!t·u, illi 'OS]"

1.. I h -ll,hrilllil dilhh II (l obilo ~ lIIoI II \ om II O{"~('~

ob, c lUll" 011 I • , ,. I I Z

-bu z dln~nom imll na bc!OH]IJ ~ I S pOl\nrlllm I eset ,olH)~

\ icl h n" 1,0 ohd,'n .. 3\ nnjl.'llI I1pUlll11.

H,Jlm to::!;;t lmntc znau , i dohro npnnt it i , cia 11r> Stlmo 1\( 'llI,IJ " ];,.",lWlIlllt ,hll tom , 1l!';!:~fI j : i ho.lIl1](n J s-l iur j,~1 il~ drt tom I S-prll.' nna H,~d'll ~I'IIHI 111"!!;Oqnl.:l rorl~Il1151 HI, ~ 1I.1l1 Kumstvn i",h' 2ntloluh, kUjl' \[JIII uk rnchivn . 1 pod \l'hkuD ~nbom ,alle !ljllle l.ljl'cluo .... d.uxlli&t.:. illi II \c[,tllClhu ~lllpili. 1 ohi,~ Jo"mhln, ,b~l jedllll s-dru!!'im \ incsa . tal..\ rt ""llidbn 11 hta neln ,.1 ala, 1 uioralaluse raz l ucvil i , illili 1':1~lndli. i 11 ,111.0 Im~llrtlll. t pl'd"INlli. '\lIipn~1i \ asha duxnost ima hili nil 0\0 due , akobi po,1i O\lI~ prnnljpuog- s\ ring- hf'rsq"l1jn ralUJ lilt l\a<Ulje sv ojc btarije po ,01Ji Bm .. jol -ox o!!,:l • ~ ita izl:ubJlo Im:1I1 -Lf'rh. i pri!:,lI. dase IT . I rn hu Bovjomu , U nnuku J... r qau,1.umll izucs i , ,i ~~hralli; 0\:1 !l bde I' cv ajuchi . i csincchi od '\ltL. 1.: ,hll.!!', Ilb'l pedepse hncheteso oslobeel iti , i na 'l'U 1 51 'In o,ohJ[o I rlikl. ua rlrngolU pn J..o ,ikm Icsni dar zaIrablLL

D

pt m

d u tOI u m

It

:..

, (uOI:e 8i circa '~(fr'c tt'Jllpm (I ('«{(-('ill/flU ni srru ',ypltZ(I1 fir hi ({JS()S dies. u ndnllTII{Jniw(. IJaplllflium dff~ln conr cnu.

et u lit si ('(1'('(1. INI pOJ! I ('II'I'U& PC'llt('('() ,,, 1

J /' r fI 'tjlll (Of" e r t

III I rnr . (Iur rt('{!,re rranr suu m JJul','l,nu! I

/'/1' I II 01 QFI(!,IIIIl Umpll.l

('i/CII"l, er ne I II( jf'l/uu'nl rnst ruct upr« fa ra

• ~ . .. '" l~L paratr { ('

noscantur ; cu iu« {mpllzan POf UIII.

t all (/mTllNIU8 instrucru« bfrnti:::etllr tit Eccle Ja

to' J>' ~,r , l az

"aprISlen.o. all'(lI~l$ {,I (JS$IMal, er Ip~C Call cllum£ l~U' ad

e(lrd~'lS lIuerrogUlLUIlC"8 rf'spondtat ; III I nuu us fuer « ru m:Jl'.urlO S:U·tllf'~, l'('l fp.7<otae lmguae, guo casu. u4 II r Parrinu» st ilium: lTlfclll[!,tll, au]. ,dWIlL uller/'Ietem vei nutu: consen um. e.rplicet SUUl1l.

1"7"0 "rrjNs ourem renerarrone Sacramenri. (am Sacf'r 10- t em , (fl~i arlll/I,()'~ fmpff;:;aUt't. quam ipsos ndulto«, '1lti am unr con ueruc esse J('jllIlW$.

I"luare non post cpulae , aut prandia , sed ant e 1Jl{1' "diem (nisi e» rat iQllabili causa aliter faciendum, essel) eorum IJaptisma ceiobretur.

Idmonewills est Catectmmenus . ut peccatorum suorum. jloenileat.

f 711 cnres , et furioBI non l;aJ11 iz ent ur , nisi. (ales a IIrrtll ilate flleriTlt; tunc enim de ii« idem. [udiciuni Jaru1ldum (; I, quod de injanliulls. at oue in fide Ecclesiae tJl1pn::flTi 1'0 111".

'v ed si tli1ur-ida Iiabeanr uitcrraita ; dum mentes compote Hint. {)(qJli:::relllur. ~i uelinr . .)1. rero , aru equam insaniren. 11- sCipieruli Bopeiem! desideriuni ostenderint , at cu a« p I culut t imm in eat , etiamsi lion smt computes mentis , Q(lptlzeRtlU

I danque dicendum est de eo , qui lelliargo aut phren , Iaborat .. 1(( tallfu:FJll'igualLs, ct wtdli uu lmptl:ct!t!" nca penell/lim mortis impediat, s.i in eo prius appanl It Rapt! desiderium,

» aoerdos diHgenter curee , tu eertior fiat. de statu er conclit:ione eorum; qlli bapti::ari petnnr; p'(lesertun extcrorum. D

1 4 II

10

" 14

mrm "llfIf, at 1''11' tnt 6"p /,1111 1mI'll 1.111 ~. "Ii/II' trrn , I 'f I f rr fil"l "". (fIlL./ifUl/lt ""Inl'" If'nin~'

1111". ,tllr, III, (If 'fur/III. rr tid, or{ nrr-r 1I11"'lItl~fI!fl. pi I,. ill dlJllj/(I/IIJ! t , un 1)11/,,1 ,Jfl.l'lf'rull. , "i/1l1 ,dulil 1II1fJ!. dill IIlb, lIull{,'JlH 1mI'll I 111m

/''{ (It 'UUI£ !'{'flll nr« II, /J( '/"Ollttll ll'll'fi III" lit iar« /IJll/lrt 11111 mat, rur ,,'rl'(l"'r '1rJ11 £ I, JrI, !,"/J/. "lit II/It .(<1 IlIunrrlfHllJlL snurnm. l;'Or'lf(ltllU , '''' I «n«, ,t fI, (, ,f' film. " ItI. jalt, Cut/loIn.: rltlII{Pld{, lit. (/lit/lIll11 • 1111 I III ,h'/Ula ./Ulllln f'l TlWlf'lift II('rvulft t'&!. ()IfWIl.

" (,,,UII iii .u/'II!I(W'l1l. III I III ( tflllllbdt de ('Clitia a/il 1.'1 F-f:/~Bcu-

[1/, ,,,Ift"111

(,,' t u n« 'I ·III1(m. II I", !'('flt ur, '11Iflf! IUI,ra cll LJupfl&nlfJ II, ")I/II/UUH /" ""U "1)((1 "Oll Jot ;J l't 8('(1'

dultorum

J 1 tl II J

I J! Deu, I . I"

/)OlllJllf' lid ndjuvamlum • Ii. n. Il( ]utol"iLim

111 princil}icJ etc, 1.I1C . SLlIlO, loria

iJuud III IIl1uuiJU' W({UllJ

I ,!lUl.tFlr \ oa

, ItIUIlID Illunda.m

IIWIIIIl \j'.ftria ,I'.' 1) • 'It

• 'Hell onJinul.

llliunda.],iml'I1'L I 11.1'

, II,

quam IIdnlJral"l. , I I om! JI II UlJ

11111\1 I II II rrll r

( 'lOll 11111,! ..]"',lIlll I fi' rnlll!nifH I'lili 11I;t "lIp~r ,I".

• J( 'I', luIlUillulJI r-t luc II IItwm JWI [, [I Ii 11 ud. rn , jJr<iplf

III 1111 U 011 IIIO~' III tI, ~[IUIt luilnll:;lIm r-t u ltor m

! unnrnrn '1IJ.·JUI Cllilo lu", ojJC ra dlJ:"'I'Jr~1D LuorullI 1- IHIIII, (., ~r. JI",., qUfI!' tu lU[jdll~r I,

.lJuJlI," I hOIUr,. {IU(,d 1fI1'11H1I II 'juI" uut {,IH 'IUrJllf.rll1l I'~r.[us "IJIII?

liUIII&" eum plllIl(J IliIJl]! ub Angl·'j~. 1,!"1"rill u honn coruunst I f'1H1J , N f'fJJlsLilui I i r-um upel ('peril manu urn I

011111'11 uh,.·{ i~lj ~U]' 1>1 dJhu~ I [us , (H' f't ]JO l 111 I

lJlliUper I'l TlI'cnrrl COnipi.

\tuJllcrl'!o ('ndl, d LJi~cl'!i mari~: fIuI p£;ramJ,ulnnl I mad",

Domino Dominus nw.l('r, quem IIdmirauiJr pst uomen IU

in una ersa 11'1 rn r (.lrJria "Ulli r-tc.

icut Hit t! c.

\ n','!1[. DOlnin!) filii D .. i: ull'rile ilOllliuo Iilif) arretum

AH"I I!' Domino (!I!II iUJ1I. l'l hUIJ(JJ('IU. allt r Le DrJIIlII1) gllJrHllll unminl t'jll~, utl!Jl"IJle DOJllinlllTl in at'ln !oHIH to (jll",

V IIlC Dornini oUINr aquus , )}('us "nil ~llItis intuuuit Dr I11II1US super uqu a muhns.

Vu'{ DOll1ini in virtutr- : 'ox Domiui in mO:!;JIIIiu·lllra.

• Ox Dnmilli ('011 (i·illgpnl.l~ cellI-o.: L I cunl no:.., 1 D,.mlnl, Ct!tlrn~ Lihon],

'"' t commlnnet eas tnllquAm vitulum Lill[llil et tl,If'C'lu' fJuOlUlldmodmn filius, unicernium.

! {IX Domini intercidcarls I1ammom ih"llU;: HI"", Domini ('OnCI1Li.pnlis dcserunn , Pot eommovebit Donnnus dcserlum ad s

..

tn: Domiui pr4i'pllrllllf i~ c('r,\-o~, l'L ren~lnhit {'ondl'JlsQ!N

lit ("lDpln ('III' "mill'S dU'l'nl glo"I/l~" .'

i)Jl1iuu~ dlll!\ IUI1\ inhalntarl' (urll; ot SL'dl'bIL DOIl1lUUS lIe,

II aNi'rlJllnt

munus virtutcm populo suo rlabit : Dominus bCIll'di('UI

11V1"do suo ill p'Il'!'

JOril atri .'le, icut lmll etc,

II JnadmodllUl dr-sl!l<'l:J1 corvus nd Ioutcs all'lnnllll, ila dCE,idc_ IlHilJl' mi-n nd II Dl'U!>

Ii. it anima rue-a nd D"1I1ll Huti'1ll "i\ uur. qunnrlo v euiam , II .1Jlpan h.) AnII' In! Will I)"i?

ueruut niihi LI{ hr I rune mC'.II' palll" die _ nc noetu : dlLln dll lur 1111111 1111111 "'H', ul;1 ('\[ 1)('11<' 11IU~?

't' I Ct)fd.1lu~ Slim, i'l I,IIwd, ill me aultnam meam : (UO;~:Jlnl IJ IlJJ~[hH in lOCUli! l,dll'lIll1Cuh ncirnir-abilJ5, usque ad don!ulU

l'antl'hla!u~ incI'do d

I urn

pro bra .,.erUul In',.

I 11 ,

qui

J I 'i A C' II

" Dum eli UIlI milri pN sillt:!;uTo di(,q, nhi (·~t D()I1~ luu~' (llnT~

l!p,lIq· I'S nurmn 1IlC'11 t 1'1 fPHIIl' cnut u r hr», llll' 7 [

, _P1't-1i in ])('0, f)II()IliIlUl adlillc (",wlth,bar illi' sal UlUfC 'i ulI us mea. !'l ])rll~ Illl'lIq,

(, loi iu I> nlri Cit', ~ icltl crat ric,

L )' pot n nr All! ph l~l1undnm ~UpC'I' vo QClll;lm muuda m r-tr

OU It . L II I die tur , J }' I'i~ ulrison. ClI,ri~1 ('-Clc[~()n, ) r. cleiSOIL 1: Iller noster, I 1 1'...1 IW !lOS iuducus HI l entut mnt 11 II. P Sed Iihcru IJO~ It mnlo, DrJnlinc, exaud I Ilt:1lioLl('m mcam. R 'I' 11~1 c larnnr mens ad tc \ oniul. Duminus '0- IJi~ClUIl. If sp 1-:t cum Spirltu 1110.

01

III '1

o mnipul ons ~pll1pilerllP 1){'1l5 , qui !lpcli"ti fall1llli~ tnis In cnnIi-ssioue "['NIt' iidl'i :u'lPrnae TdJlllalj~ glollam "l1;110~(,I!I'l', 1'1 ill POi('lIlill \1:1jf'~IUliB nclnrn re uu ntvru : q[Jlle~lIrnll~. III 'jmdl'lli Iidci Ilrrniuuc , nil omnihus semper ill uuirunur nch crsis.

(J :1' t

1\ dr-sto suppllcnt innihue Ilo"t,.i~ 0l1lJIlpol1"11G DI'\1~, el i"(1II1tl luuuiliLuliq nostril!' g!'lendlllu est miu isterro , tuae \ irtut is IIU(Jll'1IIIU eflectu.

o r l t t r

a rluu'~Sllnln<i D'01l1jU~ ~~~"::I:":~~~r: .. , ut snnctfs :I·(~~· l'I'UO, ('tUI' Iouu- nnpli~nLlltj~, r-L illL!'1 Kcclosiae PeL (JII istum ilJomiullm

f [J I

11 !~ 15

3i

uo IUIUUl1t' ,{1(.1l ili. .. · ~ L. ~

\, ~111l<1 pt'l I' n b L('clpShl . D"l ? , S"

Fill,', tjlJlli 11111 l}Jil\·,I,ll? \ rtmu nt'h'III,lnt. , SI

\ ~ 11. bt n' v itrun :ld"l tt nn , scr i n ltIiludal.!, 1).1 I::"~ f)n'll 111lt11! D,'unl Ilium t'\. 1111 n (,(lrd" lun , 1'1 I" 1111.1 anunn IIH'. '" 1'" 111[,1 1D11l[(' tua , 1'1 p,o v imum luum ~l('ul 11'lf!'III1l, In III~ dlllllrll~ 1Il;11ldatI', 11111~ 1.",\ p('nell'l. 1'1 PlIIl'lu'l.lL', I' 1I1('~ 3U[('1II (',I. lit IIlItI III Dcum III 1'1 untau-, ['t TnnJ!lIll'[tj in IIniluh' \ t'IH 1"('1 jo, !ll'tj lIC L 011- tuudcndo 1lL'! "11M' '. !H'r/ul' sub 11l1l[W!D scparnndo. \ "a l'sl ,'ui ttl P"I"OIl3 I'atrrs, :11M Pil". nih! jllilfu, saucu , l>('ri Irurum II ium t JIll ("I ',dl~I,IDtlil, et uon J1I~i una IJh iuuus

\br nnucia: Sal (11 HI t' ?

. . t ( S. 11bo10 d,,) d ('L_

. rC'd,s III l)'um Pnlrrm olLlnipOlenl!'ll1. CrNI.lOl'cm cacll

tI!l faO? Lrl!UO,

Domio~rll . (rt'dls ill. Jeo urn hri'lum filium ojus l1uicl1m.

nosh um , nnlUILI E'l pll~Sllll1? 1. Credo,

C di . S"

Catbolicam. r(' is IU plrllulU sanctuln, SlInC[lUn Ecdl'sjam

rtnrtor11l11 COlJltnUrtlon(' • • . '

caruis resun ('ell.(! , , til, ~ ernlS~IOJlcnt llllcCnlon!111,

nern , ct \It,Un nClCl"ll:Ul1?

(,redo.

I ( HI,

et ela locum SpiritLll'

SOlIC[()

Ac' S·· '1 d,

etpo ]JJI'Jtll.J]l bOIlUl '. •

hclledictiouc/n tf. PIl' l'b' t It pf'r ISlam II1SU[flOliollcn1 et D '

J I, f I Et cum Spiritu t'lIo',' OJ

o r ( lU U s.

(

t\ t 1

1\, d('prC'cOl', Dorniur- . ancte , Puter omni pot ens alll'ru(' Deus· ut huic ~~::::":~:I" \, 'l~'~~ Iu hujus succu] i nocu- va ralur:: I: de

\ jam verit nt is ('[ ngnilionis tune ill beas dem!ln~11 a II, II"utelJU' nSC'I':]tis oculis cordis sui, t!' UIlUUl 1~('nl1l Putn rn 111 Tt'ilio It 11- lium in Put re cum ,pirilu sanetn ret'o~nlJ:!ii',ll, ,lllluC II"I"~ cnnfl'~sioni~ Iruc: U111 N h ic , ('t ill luturo saeculu pi'rt'JIWlI' IlIL,r.tlur

PCl' Cluishlm Dominum 110 lrum. \ml'll

In nomme P;Hn~ '[l'nl:l.lU.

E r

rl!'~j mnl"dictt' dud (II, . nnrr-rn Of I) \ i\(j r t \. ro (I ~pjflllli auctu : It H er r!e ,Ii; DelLS I L D',JIfIIIIU

o

10

o

m u 5.

1 ~ JlDmnl! le ImlC~idiun1 omnium pn'illllllll! iurn , lilll'rnt'

, l' ,10

upl'hruUl. pa'( rOC:J.nhum. \ rtn Cfl'C l'ulrulIl, rl'sul'~('cllFl 11I011ul)-

Ill' tc i[l\UCO UpH huuc r.'ln]l~lulll tuum ., IlIII Unpli'lrll tu d()ltUIIl pl'H'11 . netcruaui conseqm ~Hltlam "pili! LID II n';,!'l'l1l'rH! 101l~ 111"ld~ra( :It'Ci[H' ('UUI Domme , ct llula Ji!!;J1a!u~ ('~ dicer(' : p lIl~. N H'lpitlh: quaeritc , l:l in. t-nict rs : pills:!!", I :1PI'I'il'l~;

,.hl Pl't('utl pr,llllllrlJll p(ll[I~'. et j;ll1Ullm paudc ]JU1~;(uli

• 1 l I . b lict i ' iii

M',l maw tat' I!' I~ a\ aCII cncc ietiouem cnnsccut LIS prom

t . 'Q . p • ISSn

UJ IUlUJrm fc;!n:t prrClpl:l( ut cum at re et piriLu sallclo \i-

,~ er J'('gnas Deus ill saecula nceulorum. R Amell,

l'iSlr!lS

1udl maledlctc SaLa.na ndiurat

S Jvator, llo~!ri JC"I Cb'ri~lll Fili~e.~r nomeu Qct:I'UT Dei: ~t

Iremen~ ~eml "'qUL dj'ccd ... nihil lib! .' cum tua HelUS inv idia

jam (,3ell"tm co Jlauic r( . I sn commune cum sen 0 Dei

I' ~', -nunciatu 1"0 t ihi et I

Ira, e IIIIl1lorlallLall \l['lllto D '. b • saecu 0 tuo , et

nlul -ancto [lUI I'X suram .. a1I:;lllJr onerem ad'\ enienti Spi-

t'" d I a cal' I 'I rce des [

rrau lULl" tuis , Ili\ UI{) Fonte JUl""at~ ~ cenc cns , protu-baris

I WplllUI. 1:1 lmu laculllm [',\ict tm pectus. sallclifit'aLuDl Deo PI~('If'fllnrum Cnffilllmn It I;craIII a~, ut ahl)o.mrubus penilu5 noxiis

r .er"l mIll' I CT\ us ('I erana

1 I, ot lencrlical . .. S percllili D('C1

&nL'ell urum ., nomen sU!l.ctuUl . .

'_"lttl'n. eJUS In saecu!a

urn.

E,

'torri?' r !

I" .'1'.. . 0 te IInmllnd(· 5Ilil' •

n .. et 'sIJllIl us ~:lDcli ..r.r rtus , In nomine Pat '

Cl JP~e crum tlhJ nn 4.1" 1Jl l'XCUb. et rec~c1as :15 ~~ .C't Fip r mille :uniJulMJt r p~t~ maJpclicle dUlllnate h hoc Iamnlo

, cuo Jnl'rgelll i d ' qUI lledib

CXlcram porrc, it. us

Il •

E X 0 r c ETg_O malr-dlcte dinbolc , hl1h lUT pag. :lV. t,ibnaliu SUpC!T Fcminam

Sup r F miuarn v '0 .. cer i 1':1'111111, et d ic: Patnr noster , etc Item. Deus Ahrabum , l xclus per cam, Cl dici!

5 m u s

Ore m u s.

Ora t i o.

Dpus cael i , Deus terrae. DE'u~ Augdol'um. Deus Alrhan~eJot um , Deus Patriarchnrum , Dl'II~ Propllet::uUIrl. D{'n<; \po tolorum , Deus 'Iall~ rum. Deus Confessorum , Deus Ylr ""I 111m, Deus omnium beuc ,1\ r-nt ium : Dr-us . cui omnis lingua confitet ur , ct omne !!,PnLl fleet it ur , cacle,tlum, tr-rrcsn uim , et ill rernorum : it! iuvo('o Dorn inc. supC!r hane famu [an} t uam at Nlm.Cl1~LOdite et pCI dnccr 0 <:li;:;nf'ris ad I;'ratiam Bapillmi lui. Per Christuru Dorninum uustrum, Ro p Amen.

Dcrud I' dt aun '£; .. 011 i",. \, Er c- e maledictc diabclv , re-

cognosce sentcntiaDl tuam , H( a ,I arl.

SI plu es f ue inl [e n n un

'luentihus Sacerdos dlc.at .1 n nero plur h Ilectite genua. otdicile Parer noster. t rel

I1sq ue ad OrnllOnem. D eus AJ:n-uham. r. ... c lusl

pouiL lUaJ..llHl lillpct caplIn !'.l _ l.u uui l L ~ ,

JIlI'rO pl ura li dicit 01 aucnem : cus caeli , Deus

et E "Ol CISllHUll Ergo maledicte dlabcle , t.c. eo

Soper FCIllIDalll secundo. et tertia.

Iuu lim slIp!'r unru.i l, nt II ~. Cui 0

Elccta , fleets genua., at die Put l' no ter,« r II

38. U qu .1 11< 11 U ~IIOl1 <; T" ens Abraham,

uu manum ~upel caplll ( 1 S ~t ~

E

r

I 5 ill U S,

muadc ~plritus, per Pall'rlll!ft_ I Filium ~ .. :. o;anclu~. ut exeas , c.r rcccdas nb hac riltnl~a I1IDl lIbl IlDpcrat. mnlcriJcll' daulTl:ltp. qni t':1(,co 0< ap!''rull. et quatriduauum LnZIIIuUl de 11lOlllUllent

Lr.:O maledicie diahole , S 'PIJ. r II 3r~

in m , JIDp .

o mus,

\etl'ruam lie justi simam pietlltem tuam deprc('or. DonllD.l'

sanf'le p.ller OmmpOlE'DS, aelerne Deus nucto I "

ntaus 'nIl ... - . . • r UllllUJ et ye-

. •• nt dJ'!1Ierls lllu·. ] .

tDl..rJ.(!(lJtIIlC lnac mUIlcl:t - ct ~fi l . l~lIl1al"c umme

ut .. I'ffiCI3tnr acceder!!;'d r:a~ ca ~ e~ bCl~JlJam '''rrun, JlH!..JII spem, rOllSilium. rcetum ~J !~:u Bapll uu lUI = tCDE'lIt Ilr-

P· . d . ,LU, uocl! lDam Sllllctam 1.1" ••• it d

~rCJ.p1J;l1 IHn grauam tu:aru. Per Ch . .' •• pl. 1.1

Amell. rLstum DOllUIlllll1 nostrum.

plu

[U Ii

Credo in !Jeum. P.:urem om.nipi)lcDtl'lTI,

t I rne, Et l~ Jc=um Christum , I il ium ejus uuicu Dom IlU

novt rum, Qlll concept us ('<;l de Spll il u ,alH'ln natu (

'Ir~JJJe. PO"~U5 ub Pnntio Pi lnto , cru('lfixu~. l'll rtu p,dtus. Dl'sr-endll ad iuferos ; t ert ia dle r esurr. ~l a

Asceudit ad caelos . sedct ad de terarn DCI 11. t cntis. Inde vouturu est judic:tl:c 11"'O~ cl rnort.uos

Spi r ;lUID sanct u m. Sanctam r('clc~,iam C::1I1 OIIC'.Jlll.

co III In UI1 i oncrn. Hcmivsioucm, peccaLorUnl , itmn aeternam, Amen,

PatE'l" noster qui es in cadis! llnctilicctul" nomen tuum- ad cniat H'g'lIum tuum: fiat \ 01 unt as Lua ~IC ut in C aelo et In trrrn. Panem aost rum quotidianUlll da nobis hod re : ·t dunittc nob is dobit a nostm , sicut et nos dimit t inius delJJ!onlll 1I0~tl j._ Et ne nos inducns iu tcru.alionem· sed liberc DOS a. malo Am u

TUDe 1 ursus Saeerdos imponat manum super cap t EI c ct die at :

E X 0 rei s m II s.

Nee te Inlet> Satana . irnmiaere ttiJi poenas, inuniu, r t ibi tormenta. imminere tibi diem jlldlCii, diem supplicu C'mpltl rm dicID. qui v ent urus est v clut clibrrnlls ardeus , ill quo tibi [J lque universis J .. neelis luis praeparatus Sl'1I1pllt·Lllu., er it int eritus Proiude damuate , ,::l-lqlle damuaude , da houorem Dell "1\0,

,_, 1'0. da hounrom Jesu Clu-i to Filio Pjlls. da honoi em ~pitilui sancto Purnclrto , in cujus nomine atquo 1 irtul e praccipio tibi , quieunque es piritus immunde , llt.c ..... en et recedes ah ~ t:~:: Dei r-; r·· hoclie idem DelLS et DOln.IOU~ 110sLcl J I!~lt' ell n- • StLlS ad suam sanctam eratiam et henedictioucm 'on!elll1llle Bnptisrnatj douo 'o('ar'o (li;;Dallis L"St· ut llat cjus tcmplum per arluam rcgenerntionls in remissfoncm omnium pc catorum,

G •

\'0 .. -

I" 1,1 '''s Cnelis r-t in Spirituni snncnun, Snnr.tnm Ecc l 1 CnllloHrom. anct or urn cnmmun

, ron em • rr-mrvsrouom p ccutrm

l arn i- I esurrvc 1 iouem , L, itmn n ct e rnam ? Lrl.'rln

1<1111 nu r I· .Ilt ()UJd peus r ll;JIJIJ

muru.

p.11 In pi h rl :1< l It t um ( d xt i-mu ,t I) ! 1- autem

I c 1-

\hrenllllcias s:tt:m:1p? Et omnibus operihus rill ? Et omnibus pOlllpll. cjU<i?

1

AhrCDIlDcio, , .Abrl'rllllldo. A brcnunc io,

lr <II 11.1 ~ IJ

PI

I linin + OIl!O salutis or. ill Chri.,Lo J~su Domino

, rnaTtl, .

11lll1l1l1 lJ jill). I Ego tr nostro, iu \ it am

es bapt!Zatl1~. ~go to baptizo ill nomine Po.lri~ + et Spi cit us I>!-t saucti,

S l l:l~ lu ~l in C pc I n .1

Deus omulpoteus , Pater Dumiui nostri Jesli Chrisli. qui h TC)!"l'ncrtlyit ex aqua et Spirltll sancto , qu iqllC dedIt ubi rl'[1ll~vioncm omnium pC'ccntoHIID, ips' to 1 iuiat Chrism;).le sn lutrs

IJI codcm Christo JC'C;ll Domino llo~tro in vitam aet e uam

Pal[ Et cum 'piritu. tHO

Ftlinm ['tOw

o UlllCum,

Credu,

I' r

1111Hl,j('Uln!,lI11. quall1 prrf, IIrI~tJ. III Itnh",I' 'ItO\III 'Irll~

izatu n.

A

o

D

P T

1

Ore 111 U S.

o r

t i o.

Po I 1'1" Danlllll

Ore m n s,

~JS Val rum nostrurum . 1),'\1' ulli, ('r~.l(, conditor ver tat ~ It' snppli('l's l':XOl'aI1W". ut ~:::~: ~.: :~: r("pIC(,ll dl!!,nf' ~ pmptills. ('t hoc primnm pabulum !':-a\" ~n~HLUhm non diuriu-, t' - riro perm itt as , qun miuu iho e pl.'a1!] r cacl -u . quatenus ~It SI'U1PI'l' spirttu Jl:,l''''I1'i. ~P[' gandl'l1s, t uo sr np, r normm " r-t ." m nd 11o, a,' f'l'f;<'ll!'l atroruv 1:1\ :I ern 111 pl'niu""I'11 '1\1

.. 1m . ... I

Dunrine ; Itt 11m ld,'lIll1~ tUIS pI'On~l. sumum 1~laTllm

pW{'lI1ill C('I1\ cquj uu-reat ur Per CUll~tllll1 D mranrn Ih ~ • \11U'1\,

('I 1 c (to .ll" \!!.h

rl 110 si~nltln Cn1('I' + quod umlt'flicl.' IHaholc. nunquam nudcns vlolnre,

vrum Domluum nostrum, He 1 .\m.'n (' I

'II I IIp:1 '10-

I I I (~ c un 11 d hI II I Prr-

Audi malcdicte Satann , p.l~. 411. !l1)J d crtu

(hnbiLnculum prrficlDl) ell hal)]lal U 111111 perl r-cit. De ud

J ] X "\~C t!, Iatet , pal!. 43. 1 I I III l ut lin!) dr-

Ii~l et,

n

\l 1 de

~I • III II, P

uun , lu nt nm h liZ',

111'1 L P(J~lfIllalU ad I Ip l~tL [It 11

11001il1(' \ neal is." "t "j jl

Deum Pu t "PIli oruui po [pnll"1ll , j I tn otd inem Dal Ii in i I I

Bencrlictio Fnntis Baptisnu et T'cutccustesv uum qu

r p tal Lr n('dilen' +

I'l'~l'm'ranclam t ibi no\llnl prul m bed CIIIISI'CI'iltl' + di~ll{'ris Te I(WllIllU<; Durlt nos

DB

Quod n Paro his scp us int

D us H m bUIll) Aqua .1Jlu{ ndus per {am. I l . PI t Chri-

occasione CO'?/CFl1UU'

L'idc/lca(" to;

c, 10 ne

aru e $ept(.''7I'fl.i~

potest esse PatrimlJ.

r S COfljirm(fru/UI portet Iineam; pittam mUfU/a.m,

tur coput , uoad adrdtoi cOlifessione et Comml.llli~

r Sf ENTI. r

c. ,,,primi~ memin rtf lOIlJI" "'TW' , .1' Jud« I ""t,t

1ledlC"l ff!'rfOflam &l«tlnr-rt. fir tllt°lnn,. Ju tirr« IUlul.

sert~()rd~fZr {',111 trum. a Do» con t u utum I • III t r

arbiter int er Deuru , er luirnines, houor« JJ sa !tLI i ('tUI sula r

t f'rg;n rcct e JIlr/lt'fl r~ ifill nr ; (il c nlr'ns In rIp et {pprflT1l. et fangllam penflU 111 dicn« arurunr urn mor deiller curare , et apta C Ilque rcmedm "1'JIlicar[ 'ruH rum. pote!;t maaumnm. ad ilL scient iam. a./qlle pl'1/(/t'nlulm assidm s ad Deum preribn«, tum f:J. {'rolaO ourcord.u», r .... sertim e Colee/ullma Homano , et "rWit'n.tl eons« W pe II _ rum, studeat SJ.hi comparare,

cias cas!.!s et censuras , Sed,' ApQ5tol,c(11! er Order ( I suo resereatas , et sune cujusque E'c~le.,ae const u ut mne«, < que di1igenler observer, f enique hujru Sacramenri docrrinnm. omnnni reef, se stlldebil: > et alia ad ejus reetam adminisrrarroneni n ria. at oue in hoc ministerio ita proceJat, Itt wjler prtu: cnbi:

Ordo nnn traudi

c am tu 1 P

Socerdos ad audiendam. confessionen: l'oca(U$ prnmtum. eilemoue se praebeat ; ac priu squnm; ad audu'IIdr 111 t1 ret 1 si rempus sllppetat, ad hoc mimsleTUUll recte , r cr 'l" o undum ; dunnum. au.xiliuni pu".s I'Ft eli us unr/ornbll

.L n. Eccle ia , non autem. w, pro atl~ III dtbus , {'("mjl! ne« au diat , ni.ri ex "(luau rat ionabili : f{lla~ cum Jr ,I scudeat ramen id dec nt: ac pat ent i loco IT steu

abea.t in Ecdesia u'flem confessiona] til. III qua ( confessione« exoipiat ; qu.al? ,t deslJfr.H lilt. ~QI P Ecclesiae loco posaa ; crate I fjorala inter 1 Sacerdotem. sit instructa.

uperpelliceo et Itula. toioloc l pus , vel Iaeorum feret con lll'ludo

2

II' jill II(

/.," ,/J "H (lif

11m/ I p'JI'TUff/lf (d'fJlfI~ (('IISI'UI ve! rasn rl'St'rI1rtlo 'It (1111 II 1,m Ifllt non. f1tJ'~/t ahwf,.{ t t- , nor« tlOSf)/tlal. hili ul.(II'lnjtUulllili It ~111j{'ltUll.

I II rlJ ("'ii' III ill '. /,111 flU HJTlfllllfTL (;zuLlil ttt (', cogllO.

I I p'J( ",111111 m. I~ numrv r/II ,.1 II III (H' jid£>( rurlilJuJrua. &£ filII/lit "JlI"/lif. 1I1f/t I'lf utt cr III (nuz! r/u ."'rti(,ldi~· Fi'r/(:I. I alu III atilt I III ('1),.(1111/1 11((( RoW 116, e! '/(luJNllttlrUn I:jl./.6 UlwJU/1l ((IimO!lI'tll, u { o« P0b!IIWr!/f m t/il(!!,'{!nl il(~

1·i, rtf f! (1(' pl1r II it ('II I I! rrJ/uliurmr 1}{lII'JII 10/(.,. 'IJI r'l" ""I II/{)Iut/Oll('. ,,''JIII "fill f" U' vulr'rlt ,,,a,rll" « ltar u arr ,,"aIH,I)I/, (f fl~1 ti'l/I)I'( In (I ((HilrtluJIU tn. t:U" ,,(;/I"J, I II", (u/du('(.'1 (' ('fUlfil"I",. (tI'lf"> ad I'lff/ln P"'f'fI,hl"r/"m If' rn« tru« u~/lflf(ur/(IIJI tlt/bltl f rrfl/u/t,,'1'u 1"{IUI{}rllr,. 1,,,,/,,

[)r! d.

J • P c La!

l'-rIP!n \1, Ilm[,I1. h{)~: huniiq \ aI.:' • eli' nol< n ;\.11 '" III I h, 1I111 d. u' nu 11 ill 1. "I 1]' Iml1o~ t'm),!'! hllJl<lnck b'll II"rll\ '''(,Ih<ll. t uclru il l ik : n' tllJ('dI'I1I11~~"t:!I i~ 1>1111,,1,11- ,d.

11,,101. \lllfnkokdl,r[ nrm ,1'1,: nIl !IIouel,lOt hll_' "Ik /11 I

1l[ItL n ' 1111111 ,,' 1'1I11ln ,I"dill' Ild~\[J [,lhl lI\ull, [ I,

1,~hl'll. ~11:~h.rl1. f., md.'jNlnl'k \','u"llI'lI kr-l l .

III[cu('(1I11',(,

~nk f'1-IJiG7('!n, l'D!!' az il"!,;rllma' Ixtr n l.. 111\0 ulill linn):; ,III1I'llhlll: tl/()llh,1lI 'm"l vr-dtl l'~/! Ilh' hn..:' .1/ hit I I l',(~k il~nll!l'I~. luuu-in i~n~-is. Jq~::dlllaG al I":;'/,LII m ~- "I.. III nu nt \ Ill! 1M, IdlH1~. ,\1:H .. dolwilw/. l~ ['['1('1 hl'/ 11(' h Z t·~

hony - Ilullalihukl.nl IIIlL,,/II,k ruiurl 'lrk orll'IJ'll.i I 1 II

p('cli~ 0/ ';Z{IlI-' [I, '<; a' ~nd()[lIriJlnJ,. \ l'v[,(!t,lTlH P Id,h 1

IH' k ",( J~l "II Ignz~';~;\lLah. 1I1.u1.. s-l lcu , " 1.1 k 11-IULL.d ... mut;

!I'!!;,dllla~",i!!, Ih: II,

7011 l'lln h',,'n jl['dij! mo~t-I~. [l' 1-.1 akkor wolt lurld-

cl , hne, lIIu.,L-is 11"," III,'dha a ' bunt , mint Hkkor. ilL, It I, ,I 111<'1 h rin~' v t- /1.(ltl"l'lIlhl'lI· Il'g,. '~ Lt rJ -jm ~ t!;~HII1'l ulrudrul IIH'l[' n' 11I·Il'dl'ItIlI'~. (' :.1,1/111010 ~/hl'l .l~ hI! Il lll'~ -II 111 1I 11- h iii. lip n' I.. vmvu , ~J"j, nck I!unos/ul it '/C'U tlnl:.," m,l_fld buutc-rl JlW:!; ltJ:l'.:n!l1l1 I I>l'Nkl m('S,!,C:':":;[ I. 110":;' uz 1"l811 h,

[,)1. hri 1111'1 ~~JLul. "~ b,WL'nldd (-rdemit'll "wI.. kal hOlallul

lIll'lJL k('dlr["~l'L

dl I'Win-Ie I1tCIIl 'i\uunt>! t>ltA ell tolr f ~l'fd'~1l till til" eUlltll r Il!f! I ~~' ~c 1"111 !:oflll IIhll1,,!r I.'h1L' ll'(ld1clll cer runl.lll1c ~tnlrd' lilt 'frRcbllll'\ lWl(t ' I Nil uen l'I,,1t l1:,M rr1.11l!,rn {(mu I u~1II,111.1': . ~'\Il f> t-~r h~ [)tm(r "'l ~ , In !:,,[ ;\cr[lllff.t'lliIl1 ~ff> S'(Tilll~, 1I11t! on .mcr ,U1,h,tII ltwc .Ul:<lf bcu,r 111 t- u jehU 11'ch111i'1 !)11n11Nh l,i~t[ I.'NI NIIL .clllltlcr brn ~Ir gUll' cu [ucth,11 I1H· 10111\1;1 Il" rr !:-o, NIII 'l'r~l-'hml1 ;jHt. :.1. i». I\lr~ "~tll"!: ,,";,l:\I'h~fd ru \ nnr n~l~ A,llllflll wren wqw LIII B,lflrl!, ~rllltn, lUI" Il\ bIt .lcrh)lHuu" 11'

~~(hrr"'1l1n<l CIlW~ - HUllS. •

I~UruN (fhrll11,,11ct rrulIb! \ttIu it bu u \)ltl (nit bl~ 'I\ll1lfmh,I~lt

l~DttuO ~(I1rc ,It-n. I).lli (lINt ~nd\t n!lrm "ilrlllhtrll~, t)n~t[1l ClU,h r,~.t\11 r rrrt)t fell! ~MIIIhl:r~ILl I r (1: l\(gtll 1(1", I liN flIt, \l",~rl'>* hd,hUIl, !lut

• 'I _,-

, I

l'l1knjl' k nru« II "llll \,,1111' OIll-IlI! p.lIl11lli II 1-01."

hI 11" IhtlWtil h •• 1'"11.111'.' !J[I z lrh 1'11111",11 [1111.1, I" 1,,,

111/1111, I ~1.11l,II'IIH 1'1 If' 1", .. 111,[." Iwl .. 1'1"''', j ,,, tt. lId 'il.hl,(· odl,.i['t. S "!~, uuli MilIa SII SI,.III IUIlIlI. ,,111 1I"d'.'~III'I1II'II! l',·dl'!";! i rlu ~I'I c,hu n .. , III ,,(''''1'' I .rn.,llI''''llii nl ~lIh[' t\(.W I'r!lhll~l\!'.

(,II lI,hbl' Vlh l'llll"h,

l'ostl{'n~(J snlnt are n» N f'mH'(";"lf(lI~ n/~ifrrrtu",,, • quantulI! SIJlntu~ r r ,'FIll/Naill ~II~~ {,'.'IIII. iII}tin '(It i ut ronr .,l(ltIlS, I'onflt/WIIII, .'f!' II~. i I aernt t s , (It ri ~/'() If "', l'oeil/it nt itt rn, '-ldculqrll'. ru: st jr" t e pi (( (111~ COllJHl at, nllf- 1101'11111 jW('Cfliorilin pm ti{",'I'S c:.Uj( intur, Irl I" ro nrcte m ,,10 II bcat ; tct S(f({,,!/{{('(itJ 110/1 sit ranr um: (ul/tOl'ne (ilfle Ipnu' uon ; et iI!jll'mltali,~ medl('luJlt'It{rUJl. sed l'lwm 0<1 J'TIlt'tIiTtlm I m: j}(,{,(,(li(J1'1I111 ('{[~I If:, «trunrm,

<'zWl'l' curct , tl'llllllum jien poiNt, ur C'Olltrar a p. r -

tis poelll{enrias injllfl!{ltt: I'e/uti III"III~ eleemm» JW , ii/mil .sis jejlrnul, I'et alias carnt« CI/JftNume3, ,'"per/t1s hunul tats» l!UiL'irr desidiosls d(','otiun!.s stltcila 1!1IIW, all/em rrl H ruts ['UII/ill,,,t ibu s , l't I I" r=»!« .Ia(·tll.' ret idlltfd'/U lIUhSSIIHII"" .(lIt'l'it consulere, IIf SIl'lll', I'r~tll S' me] In mense , l Ill" tl'

.I11'bus olerllltiJils ('Im/iteunfllI' • E", .t r .t.". dlflt, ('tJrl,Ill'HHf' U )of'Jlilenti(~j ptClUllal'l'" Stl'l il,,<I, COlife"flrii nrm (II'I'!('I'llt, II( 'lUI' n p()f!uitt nt tbus 1/IUtll/lirllIl Irlll'11Wltl mlll!.t III I 1'1 aUIlUlfn petnut, I'£'/ (H'('Il'lIlIIt,

ro IH."'('t.ttl~ ocvulti«, 'lIWII/IIIIU't~ ~1'lld"4Il, IIIl1I Ift·fa,

1'(lt'lIltt'''lwn~ lIun 11lLI'(llLttt

I' uleat iuuru« tldip:"lIfn' ,o.,·,Il'trtlvs, 'IlIllIIlloJ, (IJIII"'~ ,

ft" rndo , "l,f nt'/!. ruula , re! d!//el endtt sit tlb$u{lIlw, I J I 'eel ,'"s, Iflli l<fbs flelle/il it Iml ilL('r'l'( ('Ii. flllnl11l' n , IIltfla dan« signa c/U/UrlS, fi,a ad" er IIIWttC/, ras dl'Jl J/I I

(0 I I)

ec f't

nt r

D\ It

\uctmiUle mihl nb traditll.

Sll~pt'Jlliionls. inle;di~ti > quam

ClUDl eansam incurrist! • incurrisse declaratu

in nomine Patris .. et Filii. et Spiritus sancti , Amell..

d r

l resume tihi ritulurn titulo

neficiornm et condone tihi fructus male percep I)

Parris +. et Filii. ~piritus sancti , ltmea

1

Dc s: III

C nf e

uuct

o

,iu'n<; ab ingrc~sLl Ecclesille arceatur , et mor ien C3["('at sepu lturn.

I t ip,itu7' hoc galul,,;£, Coru.ilii Decrerum inserretur : IJelJcTipla. RITac"". l/a{,nll nonuria suorur norum , et quz dtcta tempore non C'ommUII.I.Urtl'TU Oct evam. Paschne eOI, ql:L' propnae lin/uill tmmemor admaruei ; non o(;temperat'en'nt. Ordirwrio uo denu. c

obit glloque operan» Parochus , quoad eJU.f ./1 rr po ut: in ipso die sanccissimn Paschae commurucenr, 'IUD d.e I e per se , nisi legitime impeduuur , Parochiae suac Jldehbus IX' Sacramentum. ntinistrabit , Lilienae uero Parochiae fide t!1 ad proprium. Parochum: remitret , praet er peregrmo et adi I

et qui cerium domicdiam: lWa hnben: qrtiiJra 'pse s praebebit Commuruoueni , sf ad illam: acee serine rt P ral . vel ubi est ea consuerudo ; e08 ad Cathedrahs Eccle a 11.1'0-

- chos remitter. En raereri» trero sen at,,{ ea , 91Ule in. hbro e Statu, animarum , lit infro ; praescribuntur,

egrott» quoque .f'I:vochialihwr. etiamsi. communion I L extra praeseriptos Pascliele« diu $llmpsermt in Past'/. ali l(~ diebue illam diferet, ac ministrahic.

J

1l~!h(J., 1"lkt'ltt'!."t "~,\ \'1< urbeu.

I(;tlIO U,- r

n, .. I pilllll'1.1II1 Illoli. dAll111~f' ';IU iIlui\' pI! ,rl ikrlJ lJ1ill(1~I'

I Jlo H'lIk,,). I IIlIU~Lli 1II1I1IJ'.I'IdIlO\[j. (hi flclJlI1~1 i (1' I !I,Hljnr.

hlrhll ~I, kmllll, \knbl Iluli I,ojl hill 11WIl;UI IIl11i, J\!ljJ~I(,Slillt, i ~1l1" 1111 "1111 n~.tin, ; 1Il'lluLIO. '1f'~n 11l'llfjQllpJ (1\ nlllll }:\~: ~('bh. dt1 d.IIl'IJ~!, Ill'duhOlh knuo J ulh. I"IC'Q(, 11 ('lot ('s['ln I'd ' In Ju, fJ 11'1.1' J1pm idltt , i II II dn k-ov nmu t\,Il,I'UJ1H'llln pI 1St!: )1~,I. 11IJr'~I'

I I ] I· , 'C' 1 1 I,

lL1I1L iu: uc I I. a'I' O\:lj S·I l'll Lla ,rnllll'll'll Z]'II '

IJIIl nnuu ]1111111].," Ijl1ha\ i .spn~lll"J'a lnkn"oJJ'CI' 'p' l1!',ll]O prn_

I, I \ J I ' I ' ,... o rlC'~lll!1. S

.1\ 11 1111~ 110 11. vi tsmo JI'( 110 t ilu, k. !lJ'j i>-O\ im ~ ,!' 1_.

I 1"", 'l 1111 "'uJI011

1'~IIIIIU>~" L~~1l 1m 1~11 nuevru tmnhll'llft rlu I) , I

I I ' " ' IIC' nl'Imn ]10 '

t I I, ill I'r,.1 1I~"JH'~n ll(1~11 pi i U'\!'1l111 inHIIllose "''''1' 51 e-

kllll}'III1'1 11 il'di 111 I i. I romilltJ' i l'LI(ILI~ll' fl'l S-ll.as 1I1IIn is-

I J • u , ,ZIHl1110 nljlO 'I S

'1[, 1.1 n", 111:.1, rill n (I ~hl 0 imn I 1" " • . 'II ,pa-

k 1 I " -Ji,Il)1 SlI]lI'OI llnlni \ nIJ':J '

II II Jl iI(' 11 L,,\ iii 1~I1Ul, dol,sl' S-I~~i'f" • ' .' '. , pI'J-

III I. k"dil" j!'~1 [nu uhno one ~l • llJItI~, III POIIlIIIIllO' UpI'Q\- 111'10'''' IIi!' [Irmi[i i JJ101,,'t 'I' Ijllnl [],opl11l1.~rn() sngrishill, In

I r I I, IUb JUlIn ll~ lIJ III'IJI i'~1 J" ,

I Itt JlIlIlI tr 111 ~\ n"l1 "r'r"ll S ' J' I - i" l' 1'1ll11, I IJ\ oi-

... '" \1' prl~l'l~ I .' 'J"

II I lnko I.-Ill omu Jlli~, I'lOnili Sal _ . e , I III rrc )puJa oprnsii-

'''I',lIlll'nLu prisllipiLi

!IIIlIIW P,lkU n urli!!) 7tlllti J. '.'

r If nnulu 1"111<>,1 SJl[]~111'1' I' (,I II (}IOIll pris , 1'10111 Kruhu I lin 11 S\(l1~U lllLlll spral lltIH[,H·g-U pm,o, i~tjuil(l. i ilo'Tilu

lUI ~ ,Sl ( 1[1 1l'1~1iL''''~ I Isu] '

1 UllJUIlJllll lnLn 11 110 I '[. M" susa ·SII ,('I'slll J)J"illlll-

n I 11'1 I I X"I1~ \ II III o u '

I, \ HI 111'("11 dmJ,C' naslu- S'·lluIJ . ['SO\ IC'S'II1Slvu, 1,!I),nj"

, lin IIrr.w(l' I [jllJHI\ 1 DSI(OJil ~\{'!!)gn Duh'\ lJllJ1-

1l1lll(1 Il, hr I I 11 J l IHIIlHl J"n~tlJ I J •

'01[1 II II, 1 n I • lII.ku r,lslf' , ., ; pro ntr imDSL' 1](1 ('\i-

'll,l' 111 ~HL 10111111 ~1'ld('nIlHl 1\(1)'1 ll~lgIOIUl('hn,"'l'l.Jll 'I i!..uI i('slIoU; i-

"-mill hlu ... o 111.1 lJ • •

IJZllI[(, I II \.1'lIl1j \ ('(',1'1 I prist .' .11 nu smum JC'GLI' JlII-

I" I kll\ I ~,.IIIII' putl pnlJIHlr~1 ~II lIIPL1(' Jlub1'(Ul1 ponizl1Il.~ljnlll.

I I! 1111 L I I~ l]l(lln suk ' .".

111.1t11l Iii I I ~h I ~111.tr~!n I.. ,11'('110 JslllllLo l i-

H 11 It J.. 'I. '''OP]lfllJ\n S I

- \1,,[>\ 1(!'iu[}~1i ' .!l1 Ii' ('L011l . n .. rn-

pnpnn lJt1.

n

\ JI ME

IJ II

1','OCllrafu/l(lJl est , lU' .[flNe conIU~l!,flt dlo 1(,,1./0 I,mul. Itu',. 1'/11' iflcur(({ jlf'll'(lIO[J r/('rerlN"t'. (UI'f"IHlllm «ur c a: l"fI'lnll r-u , ne fir! ifU"~ nos l urn: u!ionllll IrUlII/ufo tI'i"utu,' qUid, f '/lu/ f'lIbl(ri rISIIIUf'U.. COliC {liJilllll it', /lOf/JlII' (1ImUIf"l. 'HJnIIlUal/l~ £'.rf'onlnlllllir(((j" 1(1(1 (/('fUlIlt'iflll, III i S, l pllll~ I(/OU {_ IJJY"Slone [I'lrJ,i(tIJ{,{ tnt, et j1llhbc(Jc oJ/e,' ~W!H, prou« de Jill ~. n» Ilyeen int .

I OJ t r-t ur It(1'oc1lZ1~ i~/i,.mllm. at snrrnn« umUILI(lu/JI { m. 8lU1Wt. eteamsi f,r((I'lIt·,. ,IOn uf'!fro1r/. mil murt c f1ellclI(ull~ nnn. imrurnrnr , nur.vrnu: 8l l"cSft (1111 TlJ'" cetebru a« ul 1((1- du.ll; /!('fjIlC IIJill' It/CUn, miaistrnre rr-r u snlur ,

1'1'0 17f1tic() aut em millil>trubil> rum prouahilt· esr ; C{llml eam nmplins surnere non pot erit, Qllod i rlf'{!,"', umpt» I Hlt ico , riles cdiquot I'i:rerll, II{" 1ll!I'HU/lftn IIWl(i$ (I'<I!('III. (>/' eommunicare l!ulU('rlt. rjus pia dcsider:» fill uclms non. dcrrit;

Pores: quidcm, Yiaticum lIrel!i marilltds rim i mill. Jt'JIUltS, itl t amen dili!},'clIter curandurn est, n« iis tfllma/ar, (Z 'Jlllll/l~ ob phrenesim ; siue 06 assiduam. t ussim., a/111m I'!' SIII/dt n& /IUJIbum , alic/we inr/n;!eTltia rum injurut t anri SarrrlIluwtl (l1:uo'£ palest. Cact eris rurt em. infirmis , '111i (Ill de rot ioncm tn aegr> tlldt"If1 comrnarucans , tllwdo est Eucharisria anr« omncm f'ibum. et pot um , non. aliter ac c(wiP"S ./hleltlms. qUibus nee etiam. per modu n: nu:riicilZac ant e rdi'lilir/ 8UIJUN e ticet .

£ rl a/leui ,(~d adorandnm. 1J()1um scu deoot umis (,Il 11.-

iusvi« rei praere.rt u ; rut ostendendum , non. dcfcrnrur,

1 eferri atrt em: debet nac sanct un; ,{fel'(One'Ulllll all 1;'ctesi« ad priuara« aegrutantiul1~ domos dt't:enl. IiClt).(", SUP"POSilO murulo relamrn e , marufeste , (I/(flH' honori .. c ante peetu cum. om"," reoerentia at timor , ~cl1!per til" In plll"eedent e,

«roehu« 'gliar praeessurus (Iff CUUlrmtl!lCclluium lIV"mum, ,di'fuot cn mpa nae icribu« [nbca: con oocari flu ()('lll(l1l , $('~t Cwifi ar orrutot cm srtncrilSimi Sacram« nt « (rdi' j ~ ru IL~ ~'(Ltutfl.) 8£'" {dZ03 pius C1I1islj, Jldt:le , f/fU sacrom ".m'han-

ll·

m t: m C IfU, l'fl in1orfitii. COmilf'II{W' et um/,,.1lam ~

I "cf"nu ubi lmhr ri po/al. d':fcranl. Pro(JnU}n.cat. sa ur F I(

1 ' •• _ ftlJuulC1Ur (If 1II to prrrl'lu,. mnnea liaftQ _ '" I,

eu," ", .. ". " , . ""'fir/.

'I'll, m IjUQ .arn:lU tmum. Sacramentum deCffnl£>/. d'~

liT

nrentur luminaria (JC JUll rasrut«, a1/f>rum curn •.

_J villa

all rum rum. al/"fl. praet erc« lint eu a: r1JlIrua.l1'n. ante Pt,,/i.j

( mn uuicandi ponatur , a/que (d14 ad ornatu m. loci, pro f'~

!IJ 1(11 ft;m/latc . . .

b~ 1 TO conrcnermr , Ijlll I..lJc/mrc.Jtmtn (,Olnlinluri 'mll S(Jrl'f'd,~. W(/U(lJl ''!'If 'p' IIl((fO N " olo , et , {J~ !1fJ;{,ert pOf ear 1'1. fah Idlll TQ/Or!. • f(lJlyt IH' sr u c-Il ric II, (nil eflC(Jm P, '"'''r: fen (Ii I",.a, fera) IIJPU{le/lu:eo paru er inc/ulis r:omilalfl,J ,r. " er ( de mor» or-Nfltfl" oli'llH)1 p(JNieu/a, {'Qf1SeCrala I III (III! tnn um (II IQII{jllU (l1J( d'.ifLC,bus iter lit jar:l('ft~ dum) {,,,om t r. ,uxui< .(U pan a (ulitodl'!, quam: propnQ '1l1) r. r-r al,) ((J(lf ert! n I eht m: ,,.,rlI"'UITl ""/H'r imponil; ip~e uer« &( rd. I IU/a I/o 4l/" {l11li 06 atroque lwmero uulongo tr:lrdrr,.,,/, IItIl19t1~ mUIlU lI(f"I/lUt/ 1 ae ('11m Sacramento el deumlJdlam cell /'airlac:lllnum m6r:at, malo capi.te j".ogra-

"pI iT,rlrn/ue• at ita ad PCl'l~ nllil[flrt!. afqlle f,,- IrUI '1"'. Il( neque decider€:. 1lC/1111: e PU:lrJ.e t:'.:t:C'lf t 'Y.u.rt/.llUJtUlua ql~ 'u

remus.

EX3Udl nus, Domine sancte , Paler omnipotcns , a De

(-1 uut tere rh~uf'ri~ anctum Angelum l uum d coel dial., foveat , prUlL-gaL, isl t, atque de(' nil l (linn ill hoc habitaeulo, Per Clu:i6lum Dol:!.u.nuw no lrum

J p

I NI • qUI l1llbl.~ . II IS,

ram rdl'lui 11 luuu lra ll'l1.lQ Inirnhilj - •

t qu ('~uw.lI$ it pa IOns.

1 nus Corporis

tth('l memo~t 'm~ulL1is.

a 'T ... to

c

" ()

n l"

J [ IIr"lUl JSJm~rd-l'Ill~ mftnll-\,OrLi "{A"III'tL'Ll,l''I1 ' .

I'll\! "I I ' • I' •. ~II-

1 r' II ii' 1111111h'n \IlL' \tl'Ullt'n., [I IKI L II' ""'l'rl'l!'1 I

1110rl! '" ~ , L. • 1 ". !',"

101 H,.JU'I"·II. 111Jl1 (-<;111. t~ I'LI~L'L' law;, uu 1-lilUlldhllllll.

1.01 IlluLk.11 lu'l ~L .dl'II~' II ]1\n~., 1'1"1 on , ,'" 1tJ"'nl ~'I("'~ '['I'SI"1 "I rnus I'. lohllll, 11ll1!;' h' czcn 'hlL1tl) ,'[ 1l~"l!lIILU~ [' .st"I!; I' t 1111:11(1 11\'111 I·t. ulhnt ". Inri::; 11 fl' 1"l'l~t'~lllIt It' IHlJ'.lnd nu-», n[~l I' kl \It'IHI~ i-t , l'~ uld"l "'n'mll'llf'. n ' ki tt~ l'rC'll;d l~lfillt'rre htt. u' ki II \ltHiunk jnhhj,t'\ !lh eu , II~ ,~tt:r!'IIl' (,1111- \I'ml,,_ trill lill 'lwk dt'll'l .. 1111 UkIH, \1. J",d\' I 11 I, irnn l IW SlU_ UlllrKmlCl. 1 ["h,lt, ho~~ I'~ \ d.lpmk 11l\N!lgil. C~ S"IIl'11 Ilg'a I. Sit

l ltill BuuU,lk 11t,It'lL' 11,11 d-],;\·II h.Ig:YIlIlU, III.i'l,1 11lI~.!;) a' "'1111 'J nLlI .111t II.:. 1l1t:;:;-I11"dll'lt'llnl IJla~n~~.!ga, LIs t:igtL'i.~(1gn \rir L ~ II 01 "IOU' -\ 11. Birt'.u[I k lit' II.lt·ld[nt. \ odd izer I l;LlI bn lOr. ttl I "11 11\ \ I I, il!:n, lnttvl , ('ILI~ rernr'n I ~l'p;w:ol. iJUI;"11 S'!:Ofl'~ hlld, . uu L 1't',ltI, u' kl \Ill Il·~l'tl' 11 lhc5l)~I~gl!bi" ~"I maud II ,10 I," HI J L r!llll I 1I1'UI \ n~) ok Ill!'ll Q. b()~y btLj,'ii HL ~II

h. III kuru hu , 1111111'111 s 1.:, JJJtlIU[ S,l(h 0.1. CS U1IW -" \ (j.")'ld III (:11

1,,11, iu, ., 'V t> .

h'lml1r 11111 0I1t>,lI'1,1111ml . ~trlfll : untrr lIltl1l ;J::,nll i fQnl'ftll r~'lh11 INrbru,

90

II 1

o L 0

Til 'Ir r r ~ 'f)

\ ('J! I 1'1 TO

UIlC) io ('nsis In ,ia. ,Jalcn, «') I)R

In I)ftJlJrils i1rdlhns Pauli . \ e I ill acdibus ,rr I' 1 r ~n,

r r p nu 0 cUllciu_

e[IS 11.1Iuf:lTll.... Paulus \ etri filius, 11I1UOnIl11 ll( 'J-

A[)t}I1mHCI. "jilS uxnr . filia Jacobi" aunnrum {I" '( D \., i

i ." 0111: '

('US enrum Ii JlI~. anuorum , • l LUC'm eor um n Ila an ·Ill.

A ' "ill \ f: 1- ,1101'11111

:~DLOIJIUS JJ lIS nmu us, 1l1lJl00'U1n I { ,

IIH'II mn lili~ ancillu , nnnorum , ';al\j~lls ,.. CI,n-

nnnnrum, II IllS

01rf~a7~ porro ipsum , vel per se 'alum> vel in IJomiJar:w Bell 1'(! sundt serl'art POU!.It: Sftd a.'l ePJilandl~m (>jJll~ium! P'": rtcuftllJ~, multo commodita ad Infirmos defertur in uondmcw

Lrebe« aute7~~ I~oc .Sacrctm.entum Infirmi» praebert , qUi Clint ad rtsurn: l'aUOTH8 peruenertnt , tam grftvaer Iaboranr ur mortis periculum: imminere videatur, et iis ; qUi ['rae $~nio dt;jiciurd, et in diem uidentur morituri ; etianu sine alia tnjfl'mitate.

Fr!:flrmu autem , qtst ; dum sana mente et lnle~rt!J &elt$Lbu. essenr; iLLud pesieruns , seu oeriumiitter petussenr , eu. dedel'i/~t signa consriciorus ; eeiamsi deimle Ioquolam. «misercnr , N!/ aane ates effecti sint , vel delirene , aut "on seruiant, niIlilominils praebeatur.

ed si In.jinnU.$. dum phrenes» aut ameruia taborar, l'erisirniliter posset quidquam fooere contra reuerenrurm SitClll- 11U!!ui, nan. Mll~ngatllr, nisi pericltlum tollatur fJTJUJUW,

I mpoenitentibus uero , et qui in manifesto peccato mOI'tali moriuntur , et e.:ccommurtica/ls, et nondum. belplhalls, penitu s denegetur

_ on mirustrerur etiam. praelilim 1l1itllrt5, aut. naVi{{(Ilion ern , aut. peregrination em. aut alia pertcu.la subituri , aut I eis ultimo supplicio max ajficiemliB. aut pllens rationis lHUnt

11011 IIfJ,ue71til)lls,

) i quis aut em. labo! nl in. l!xtl','mi&, er pereculun: lnwllneal, ne rlecedar , ClTlll'quam .fi,liu_ntw l nct eonc ~!fO IITI{!(1.tur , incipiendo ab eo 10(':0.. Per lslm~ ~aIlCL~m ncllOll['m.' l ' lit iufr«. DeiruLe, si ndluu: superviuat , dll'~(tnt/Jr UTfltIOfLt:

praelel1nissae. ~IlO loco posttae.

i oero , dum wungitl.l~. fnfirmll~ decedru , I',,('Sb ter ultr« non procedttt, el pHfedtctfZ& (J,.abolu!~ omit tat

) uodsi dubiret ; a n: 't'il:c,t adlluc, UIlC((Olwm pro~cquatw sub condit ione proTlllTiciondo formam, dicens » ~l \ 1\ I~, pl·r Istam 5[1 ncl am Ul1CllOnl'W, etc, ut. wjr{l.

HIt

r NT) EX TREtUAE U.NTTIONI~,

I .rln IJ/«~ l'n('{iOllis S(J(l'amentum a Cl." "

(U(UIIl "",quam t"af'/eGlrs med: ,> IIlSI.O Domino msti(11«111 CO/POll ~«Iut(]'ns o tccna non «rumae saturn ,sed rIf'l[TrJ(lllllilIflS, (J(//ulJen l. nUll studio ac d.iHgentla nericulose

( U IT(, eli' ' pt eo t. ' t. r:

{lOUIt. C mu LIt if/is ad'l . ." 7m(. ern tempore, si.f/ffri

r , {.lIe uu eern Tn-en· -t. .' ,

11011 rorcm. S{{('1'(U11('I't • ('>' , U c ] auo tlUYet ' lit na

I. • I gratlall~ "", ' -05' .. "

/1( UII. at pian; arum i »oia« percqnenCJ.(Zln, lpsi eciam. suam

fro lmml/!ul' Oleo. Itt 1(0 ,.tatc'l1!' CO,lif~l.,.e passint. dnm, Utl,lt c or uNlnlll1l'! (j6s~/'l~a "lh:l(t rnprunr« ex gellerafi Eccle-

') I, ~ IU<fun est t: .

con«, {(J {lrrml{(a(. flltte eait r • u.' s~ tempus, er Itif/J'mi

fI 1:.I1e/lurur/we Sacr omenr e:~l~~m. (jnctlOnent. Poenitentiae

I J, a ''b1rrn''8 P!' J

aU((tt nutu» ", l . 'C((]ueant1{r,

Iii ! ,.., HI DC tu G loco 't 'd,

. '(I f: fIIp:c lit eo: ~('1l t . ~ll t f) et deceneer ornat o .

Il/,lIli! [, I S anneo , r/lhgenlel I

1 I II morum , !jllod I ,C!lSiOCUlll1L sacrum.

)Qf1IIIU (16 I,'i~c b- SfllgU u< anras Pella p.... /'>

dum es! j I 0p'J ('1/('dL('lunt reiert , . IN <-aeno I I II( IJIeIi .i j or! ~ il" l ('07n(;li Sf 0, I en ora a-

,Um/ III ul'i 11 ra all/IUlil all

(film /, I, 11'(' I( tWit P'IIU' t'/deal quo modo ita de-

IrI I{ I( 'I'" (f {/ ILl. lu.:nl"C: I· 1 '

(11l(lIIr't . mo. teo Oleo 1. (I llU UClI(:ril-

• (1ft 611/1P/lnfiI. nou of:llr:dhl' ,

',/ 50 1 "O((lfll i I)O/('~l. ' 0 t n. minor)

:1

!I:!

[

(I L 0 (

l (l"/em (f(:C'luerit. b~jirmllm, post peCe(ltorlllrl .,

I, • iO/7lm

m ; (1.(; t.ntUJn ru ae properare , tunc Cion

po nit ee O~ClIm. bVlrmurrtm • ad eum diferr'j ~'l('r[J erdotem. qUt defer! sacram Euchnrist iam: Si t per 1~I'Ur ce! Diaconus , qu' Oleum, sanctum rlif~;~~fl

l I 0 str , per ipsum de[eratur.- qui superpelhceo ;,, I ' •

ot l J l ' 0 u: utu»

r l {O sacra orcu t e ae alo sequarur 'acerdot em. 17 '

rom f rtanreni : et post'fuam Ilijirm.flS fr.aticran 8umpsea~t_

rill" tur (1 .Saul.dole. ru ,

/I ca i~ m iufirmirate llOc ,acramentum iterari I

d' • nan~~

1 I ucurna J11. ur , cum hifirmllll conualu erie it

TI u on. moras incidir, ' erum.

I /I ie I I 1'0 ~'arpon:; parre« praecipue lmgi debenr

t. nsuum: 111 trurnent a Iwnu'rli natura tribuic , nem~ res nares; os . et manus: au.ames« pedes eturm.

I~Lllrll sunt : lied renum unct io in nudieri6ll8, 110:

rarta . semper omirru ur : at que et]. . ..

I - lam en tnrts, quan-

s comma re 1:IIO/'er£ non porest' e l ' '/.

{It ttrts I. ' ~ SLL'e zn nUL te-

, a ea carports pars pro renibus =e! ,nol!

t ~ n ~ ! era. quae I'eliquis Iujil'mis interius unei debenc,

l I rrs r.rt« rua uueantur '0

')um 0 tios nurr {f aila '

S crdos u nsru cn', t carports membra , qu.ae pari«

... . ,'ea. ne ali ero ' I

r formam prtu s absolva tpsorum. l1ulIlIfen.c, 0 ~

III r« pcrun.xe, If. t , €fuar" ambo hUplSlIwdt

m HI a/jouo . b

~ mem. ro muuiacu» I

t. t ur > eadent I 'erborurn r; ,pars' oco

• ,r1IUUJ.

1(1, aut jlu,r-It Iabo .

1$ C l eaui CJ P . ran In pedibus 1l1lt:~ " ana purt em ; facto Crucis

'8 In ill " U<C/ae

C ~ !lIlt

opo P I a uuencte«

xl £ rill s , non iru eu ru. in OrduLatione

t· CTI

I~ IIjuS, «urem. aCI:all~e1li.i forma, qna sancr« nfm a na fj;cclCSl(l Illttll!', solenn!s dIu precatio est, quam Sace. do. ad. &ill.glllct8 uncuone« adhibet , dum ait:

P I I II1Jll aucl~J1 nclifJl:1 I '

(fll !i.1m 111,1 d' Ul Ihl Dommus , !(U

wcllllllll NC. I li(jlw!lI

Ordn Ministrandi Sacramentum Extrcm

S'a~el'd08 ,igitur h.oe Sacramenruni ministrnrurus g'{{JUT/1t Jie:r1 potent, pal'ar~ curet apud Injirm1l1n mensam nwppfl caadulu, ('(}(Jpertall~, lternque L'as. In gu Btl boru ba ( III"', se It 'luid_ simile in septem globulo\ di~lillcflfm (Id «bstcn: en la ?"'u.s llWlIc[as: l1~eclltl{rm~ IJams {let rletcr!!;clIr!o$ ,he-Ilu c a '{UIUI£ aei. (Iblllcnd.us ,saccu/ol,s TEllUllIS. rerearn. u em eandelam , qIUU.1 delmte {I('ceusa lJ1~t ltllgenl, lumen praebeat; Denique operam. rlabil. ut quctll{(I pole, it muruiit ia ae nuore lioc )eurafllelt-

t am minis! ret ur,

c tilde coru-ocat is Cler icis, SClI :JlmlSlrls, vel sal/em lUlU Clerico> Cfl£i Cruceni sine IUI.{(T. _1'l'Ulm benedii tum: crm~ G_pC/'sorio. et [ibru m. Himalem dejl! at, Ip~1! Pa» ac IUb dc« ent ei (lccipil vas saeri Olei llljirmorum sncculo serico oioia es coloris in C!zlSll IlL , illlldquc carlte defert , net ejfllltdi jlu, I • Quods( tOJl[!, iu» it er p(!ra,!!,(mdum, aut ctlfWl H/llti!lltd em: ,II, eel II/Wi «dsi« periculum tdlllsivn!~, l'aS Olei sacculu ; aut {JIll a induSl! m ; It t diet urn. est, ad col urn appended, ut £ V(lLnWdll.M. ,I s(JCl!rius perferat : Precede; autem. sine sonit u campanuiae .

(l11 no l' nu m f I it I 1 ' 1

~ d 1 Ill'> Cl I c lu 1:1

omnibus ImlJiLlUlllLus in ea.

J) ell/de depOSito O{eo super mel! am, 8llperpellic(Jo aotnglle t.iOZ(lC,(Jft i"dILtliS, aegl uta t'rucem I io deosculamlal1£ pnrrlUit . moa: in mothnn. Crucis , elln~ .igllf:t berted:cul, f t: Cilbl-

cOLoer

res (l$1JCI!!il. du:e,u. .dlllli'/WllrWl A~ll'

{ (' I a m faTl ~ I· " J /' t r,

III, ( ({at tic -rosus t'o/u('rit confit cri , a/WHit I rtlnt , e

h (h (I, p., t'crbis lllrlln consoictur : at do hlljlU a

I /}c"" fI /111. r: /" ' •

, (01 IlU cJjic(Jci(). SI tUl1flllS Jer(lt, or: vu e» arimo.

tllc~ (illU1~Um OpllS SI/, rpis animum conrrrnu-r , CI If'

II (1 r~at t'ltaC (lC(U nat. •

Po I :I rla:al 'l culum .\dlUlnrlu III unst ruru ill nflnllL1~

n I] Il qui r'dl cUl,.luJ1l. l'l tr-rrnru, \ ,I DOIl:lIULI'i Ill.

OIllL' ''\! •

Ill,cum RIEL cum Plfltu tun

are m s,

(, Ilural, Dnmiue Ie q, ('11[i51('. domum hauc n.b uostrae hUl1tihlllll" 10 1l'~SIl, acluruu fdicilas, dl\ ina pro pcrll<I~, ('1'('11[1. JaE'- 1 ua ch~' itus frue: uosa . auitas~('ll1piLcl'lla; ('(rug-inl ex !Joe J HI Q('Cl'S us daernonum . ad~LDI Angeli paci , dnunuuquc bane tit ,{'rill onnns mlllrgna diseordia. llagnillca, Domiue .. L1 per DOS III I t n snuctum tuurn : ot bcucdic ~ nostrac conv orsationi sanr!l1ica uostrac honulunus iugrcssum, qui sauctus , ot piu~ t'~, ct l'' rmnn '5 rum Patre , ct Spu rl u saucto , in saecula saeculorum

men

U remus, E'1 deprccemur Dominum nostrum Jesurn Clurstum, II honedicendo hell('dicat + hoc tabemaculum , et oruues habit 111, III 1'0. l'l dr-t I'~ Angdtun bonum custodem, l't facrat • Q~ b,l)1 sci \ ire ad cOQslderautlulU mirahilia de lege sua: 3,\ ~r- 1 1 nb '15 011111 eontrarias poleSlales; er ipiat eos all OlDDi lor-

tmdm; . el nil omui nertn b ti " 1

d' ... .-. r a ioue . ac sanos In hoc La bel'llucu 0

(IUn I I' dll!llClul ; qui Cum Pall'e, el Spiritu sancro \ iv il , et rr" at DCU5 III. S ecula saeculorum. AmeD,

Oremus

xllur!i lJOS D!lIl]inl' sancte _ Pater .

I trllltf'I1 (h::ul'rls Slluctum An 1 ommpotens, aeterno Dells, ge um tuum de cael is, ll111 cu-

I ell It

o

Tn

~lodillt, Fovr-nt , proLI'l!::tt, \ i uei ,

1)11 ("mLl'" in hoc liabitaeulc. Per Amen.

QUll 0 aLIOH Lolu111 pOLe 1I IL om tf I

ral I 11110 v t! \llJ~arl m

l't{ llldul:!;CllUam, 1('

'\1 ll'(fualll P

,LanIus, IlL jJru t! to I [U

d LLTllp HI' II ndstnntrum I I 1 ,

plt'lIl P~al~ln~ P ",nil, nt i 1, l m r 1 In ipse Lnctionis Sactatn' niu n ad mu tr ,

III nom iue Parris ~, .[ FilII >It ~L ~Pll iI us ~!O sanct l t'~ t inl!:uahll' in to omuis \ irt us diaboli, IH!r impositiouem runu uum nos I rurum , et pel inv ocat ionem omnium .. anctorum D~l'lorum Arclmngclorum". Pat ciareharum. Prophetnmllt" -\po, wlorum . 'lall.' ruru , Coufcssocuni. Vi q!;lnUilt , at que nmnrum SlmuJ Sanct arum, .\I1\l'O.

Dcinde int.iucto pOILII:'c in 01 II an to m lum l u

nnz it Iuflrmum in pnrt ihus hie ub c ript rs , aptlllldll P 01 I

,'e;~a lormae in huuc mndum .

A I oculos

Pel' islam sanctnm Unctionem +, et sual~l pli5simam mt~('rlcoldiaru , iud ulgenl Lihi Domiuns , fluidql.l1d per "I urn (lehqul-

Mi. Amen.

Miuister ero si est in Sacris, \ el Ip emet (lUa.mlibt't UncLiunem lcrgat Ioca Inunct nOH)

haci] vel 1('1 ~ilUihs. caque HI. \USC mundu po 1 •

desl~111 pOSl a deltlrat. combllr t. 1 er squ p o i1:.1al

crnrium

l sunm (HI Slll:laJll II. (lUidquld pf<'l" udoIIl u

et uarn piissirulilU miquidquid per tactum dl'--

C;un [llctll.ilt~m ot uum piissimnm !JIl-

t IIbl Domwus, fIIlidqUid per gl'essuUl dr-

et SllU}U pii simrnn mi(Iuidquid POI' lumburulII

f u I m \ a I o J n f ' s,

9lflll melu mIL'll, n,lll lin ilfir r'cl!lqtll ..i:''tlrr,ml(llh: (lU~f.tD'lcn, l'~11 lI'rl, ( I.'lrle tLllliclltor bllhm "[rrf(ll, un!) ml", NtI!)~rrn .ld'ili. "lIrll1 trn ~IJI '(,I q blcfc\!o I)nl. \CofmmcllIttl ~rT Iq)tm i:dlllhl nfeLel I )~tt ttllrrt\ 'rm. l"II,lh Jr. nr~ .111 bn , !\1M. ~lt ~CtlUc"C b(lnrr ~d1n'(ldl1 [It III lrl~ClI IIhN 1111 <::t.lIl:iC hill. 'l::'ll bIrr nun ~l1td) ere l'llnlltoc (9il'lIcr, .,qhlt!t, 11111 (lUrll .ltnih1 Lltllllrt1 I),ti ~Ulfrtt! IIntl Nr 2Ulltl£ nnrrrli1utrfft \11 l\llrbLr,td,cu. ~IU ~ '[ ~tl~ ~cmb tHIrd., Nr)tlol'ilrlllln!l l:>r~ ;r~t>r~ I:'l(\1 fctmd'm unb ~nm!U!lhlfu ~ f~ f,11U~C~ Illd, _:Sc. flit! brin ~~clhllltl (l1II Jtrruic, bCfi"m ~llblll" tlu ~~ OOt .1[1'1(11 h'lIt, er !ILn nid)t f1mlrl~lcrt Ih,t llUt! ll\r"~ri'11l1 Il~!WI1 I'IN!, "tIl" t'htl ,11111L ~ fUl\l)h til ~"l(\'" fmcu ,lIt'l! '\t)lmr~1I1!1im .:I\Wl~re: .l~tl get-utilI HI Imhn 'l'Olh! M' 11'1T 9.Jtrllf,f,m u[[~ llht,t \"11[ t'llCft fuqc :hlr1t, ft'll~rm "lit 1111C 1\1 ucllldlc ol\Jh,rnl, lIlt bl'l1 'tmmrl l'rjltllllllct inb , 111111 lit 1l11'~H ,foQll1lUIIIll"1 IQllnm Ir If nuN nn~rt~ I al~ \)lmi, bell 'I~t- .,CI.\lWll: lit l' (fltll :ll II unfn.l,~ 'hlnt! HId)! titt' "I~ er t Illld} frlllcm )lot'r lilt mrdllcn 'nu~tI IHllllllh;i.1ltll ~iJt.I cl':Ulfjct JIDIU bld1 brr l-l.'ft ~rlul.I ~lInil b~r II'rQ~e uub i1l1l'(l£ t> lett ~r'llmlrlrll eUllbt Fdlwfrn uub ~rulltUhWIl: fo ~lld( hill ,lui (ll I' II. lim ~unb(1f :lcfll belllr!?> (!r[3fcf ; !II Illr!t1lcn t'IU (lite fIItt -\llIbe" Nmil Ctnt t(tfU' ~r1IM, bllrdl [tllfllh11£ ~ 'u~(, burlh III~ idlmmlli1w ~'n 1I1111~ ['(rfelbe1l, ll11tl lIlIrd)bm Illl1r~lom (!nl~'f'lng <lUcr 11.11. ~1(ll' ... Il[r.\n ntr l'trllrll~tll Iklll: Cia.

11 •

D('ll~ Patrr . qUI to creal It in carne, ::Xlll!'1. re f'iltu~, • f( JI"~ U' , l 111 rucc, ~ct tc Spi ritus a net ns , qUI f ,t III Ilaptismare. ncln et Iaudabil i TJ'iu .tas UI111' HI 'UI II ad profectum alut i nuirnao , I't COrpOI-l, III

II ah OlD II I U\ 10 tc liborct , RC in huno iu~iler conl

T

T

~ }',

~('f'lrtll/m parat issim i, AdbibcMrlUl s7I7I1 et.ian: t utn rov« (II' /u m. pl,bllf'rif1 od Donm prrce . rId Dtvinatn. f:,1(({UII1t IInl (tHoulam 1'1"<1 f;(flllt£ miseri rll'cllIllb;nll'

I idt>I"l dcnrqac Snrerdos . '1l1.tJlJS /,0/1 rmnm. rent « i<.lnilllls. (fill /,I([!·I., opiniowbll rWf!.·er srt fwl,)u;;luS, f"1</'ll, I/(Jlil opu« jucrit. fipla remedra prur/nlter crdhibc bit

»arras "nu/~iJle~ (I,ri&f:i Domini Crucifhi. Rea ~ e l!(iririe l"ir~iJ/lS, et Sancr. , quem ((ep.el ,.,·aee/puc- l'ener.lIll1 ob m:ll/os cjus appani curabi! r(lsf'ulum u em «d u. hila b 11{c/i['{ttr', qu« ji" (Ill eru f'l u,/){·rl!,(ltl(r. Proponet ct tn m (({"rfllro II. prour "Jus ('outLalo fcrer ; aliqua« breces Ur at ioru.s ; cr pUIS • melitis rut DCIIIIL eacu at iones • praf:' (,,11m rcrsiculos e Psa]» TllvnlTlt ttbro. rei Orationem: Domlniccm , et Salut at umc m Inp,e/iuull. Sy rnbolum: Fuiet ; re] Passioni« DOIlHIII uoeu» nunli-

t at ionem ; et Sanct ornm. rnart yrria , et excmpta, «c ((I(,1t I e/lwi(tc hectlllUrNncm . Llaec ramen opportrlll{. ('I dtscret e .ug!t;eranl£lr. ne ae,g ")(0 moicstia , becZ Ic ramen Ilffel atur,

Consotetur Jnfirmurn •• dicens : sa pro eo III 1/ls (!C seersfieiu, at «liie precibus ornt urum , curnttu umque, ut «iii ittdem. pro eo faciaul, idque re ipsa prrw t alsit,

i morbus !{Nn-ior, t'el Cllm periculo fi1f!ril, aegrot a suarcleat. ur, dum inlf'~ra ment e cst , rem suam OlnJlem reese cun~ still/at, et test ement um. faciot ; si quid linbet alierutni , rNUiu ai , et ad re m etjtu m. a nimae suae pro jacult!llzbu$. quod II! Domino <'I ptaeuerit , dl~f1()lUll .. sed }IC~I'C 811g{;e~l'nc1(J. omrus avarit iae nola caveatur. Hocrctur ell llH/ue, III &I c,OIU'aiIH"lI ani e omnia (((I l':rclNiam 1 -eniat • U!;l /)('(1 rrat tas U{;"(lt de rl'sli{lltft l,tde(luline, er sacram. cOmmunuJllem pte SU (zJlIai. ac deill(,('ps melioreni ti(ae tlisriplillum tenee».

I II I

T rl

11

T

h phd IJ mi LJ 1'1I!1,k , h ri~l.l~~ J( /ll'i rr-nrlr-l t. mr I h ( lic ill/TIne'" uri- 1l~~l',.!1 1"" (pdlc'Lc I III m m ind ('II I k I11t d I

l1(.k) Vldd,!r:('~r1, l!!;lminl: ;I' hlr['5/l~(·~f'I. n JIll d, •

Luri S)"PJlI~I'::;('1 • IJoe Jlllr·ulJ:I-lurL.1 i . ',,''''') 1<..111 I -t , I

H(,"dl I. (;~ ,I .... 11.1/;",,:1 t!ol, [~ 110:"," (/I k az <Ill' ,I 1t1~;t.lfll uul u! I., \ allolll ;I/I-i<;; Il1>;.!:' 1")"( k ],.'''''11 a ht B,'lIll'! Ir\~t. ,.~ OJ: F \!dd/~ HCl1(it-1 ~Zellt~l":; lUI" , 1"01111 III III lclu-t : !'~ lllilld (/! II f[ 11) nlrh v.lrnl.11I "v

In ih d 11 Htlo s701,.::' Ilota~Jban a 1..07"1," ~I -\11' -szc 1 -I

1;n h~-, HI. I~S I ... I, hell Iou~' a l.ot L 5zok.hol..nt I ~I -" h -, I I

{O., lid \ luu lr:1;.!:' "in, Hn..:a,,,k'Juol!l U7IJkl O/-I~ I I m:l~~L1;J~nli. '~ b;'-Is \l''/[n1, mcl l y ok u Tlld(1l1011lJ / letbl'lI 'l/, ('n dc'mlll lnlurul , I'~ :II. r-mherue k In _ -1_ I la;i. 1 c1-H1,rt'/l(-'tl!,I" {o~ ['10111.111.' adMl'1.1.. \ al10111 hawnl,,\.' a ' 5; :'111 "I)l'U 11/ hL( nuck 1\!3Z. "31{,.,a~!lq. t., [ _ ,,111,

/.:It mutatt:tl1k-Iw az (;Jokl'Fl,' I~S az hMtnkc rl , h '..! nz 01

SJ:cllLs(o:.:,hcn igatdn, ,al('~rlt,f)~an, ~s ICllllli'izel 7( nut jcl n ~~ou TI~l('.lS \ ('rl' 1 r-l k.ivel , l;S hllllSl~~!'Hl 1'': clC'mb1J

lUi L I unk jl'ZU~ h rlstusnn I-; :\ I'm l..uloUl ben ,aJltlm I o~!

kCl1\ ~uH'I, {',,{O,,"" Il'rll1{!>L,llc Ki i-tu • T~"LcH:. l~ n horn. k I m(~S'/el(' h.ri 711~' \( 11',,; ,611o/i\..' llldly \ilitma.st a 10.01 U' .. Au\a-s7t'lll-1:e;,IHl:l ahalIlTlD{~lt:~II11qn~k IICH/, \ u llorn clll-b; hot;) 07. e"" ~/in alult (''''('~71l'1J, ~'" 1 Ih~~<;1 '!!!d

e- ...., '" • I I . r~ , .

i,':t.: ~/.t'lll~t-:,:, \( Lcludik .\.llhalalnSQu larLo... IlH UJ ... ,t J u-

;;ot. (o., ho..!:, 01 oLLan let, I) ll'1 kck az chI] Ih l' I. ll: Ii II} C l h - dl'tck ,IlLal '''l' Illt'lm 1... Tartorn azt-Is : ho!!' a' Kn,l\ ~"nl nru lkudo S/llllc1.ct h,hl'L t isztcjtn , C~ ~ce:il~l_ul [i iui I" h ~\ I ck imdd a;':LlllJ...ll erl'llLin1. l'ilnmck he - lIlulall) ,11.. ,!H III kul mbc ~

bC)~y a' SJ'l'nlt'hl111k tI'ICD1!l-is lchet II llLIlH, Er I \allolUb

hoav huslus LJ rUlIkllul.: , eS n~ u SZ, \UU) allal.. tob

SZ~ill[>kud..-JS 1.( pcit HI rthatni •. 6. nL.[)klla~ rllcmlu, b. cblll~ ret • _ t isztc h-tet udhailli. 'unum •. azt-rs: bu!!;ya lin l\1 uz \Jl'~k 1ST Il,l.

I > l' ' '1.' I' az ,(',If:'1I. ( \ 0

E"" h:b,t.Ull hatu lu at mg)u\t 11 ,lIl5U" IT 11. , ,

~. I.' h .. d u'ifi.·.. Isml 1 m

rics a' Kert'~:ttl'll) Ill'pn"" IgN~ a zno • ~ ~ 1:>, d

• ... , .• l' R . An a_l:izllnt-E,,"1r zat min e

n llJzonsc~l:s • .,posto 1. ornai • . o. 14. •

r' IJ L

1\\

Opchm 110

.1 i~c. l)l'is~:eto!!a. TTI'l.i~1 va Ot.~II, SiM, i Ullb(1 5~·NO~II. ]a

,fPO' idnm , ~ 'lll1jCJ1L Jf. duhl II [1(' ~('TCrL mo~n :raj duo i I di Illn 51'C' ,DDO, KOJt'''? LI s\c'?i nashoj Yiri ~}b(leTxa;a. I'nitl' ve a later Celk \ n 0\ rm nncsmorn prlll~ta~ lja,

~(l viru_i!"1TI 11 jl'dinogfl. BO;=:Il Otca S\ I'mo!..'Ucha. St em fIll. 111'bhn 1 7..(,I~llJ!!' s, ib 'idj£'nih, i DC' idjenih ~l' nrib , i II INt 0- !Zit Gospodma Is,~sa Isukcrsra jedin(]fodjena Sinn Boxj ~a, 7. OLea od v ika rod]cna. BO!!:R od Boga. wit10st od 5\ illn~l1. istinito~n ~3.o~a od i~tilliLoga lJo~a, rodjeua a ne vtvorenn . jed :1- 'k0l!:l 81Ljll s-Otocm , po kojemsu 5' a stv orcoa , koji za na t • i i Ill"Oda csov lcsanskoaa Ijuhav , i <;pn~(,L1ie jf·~t srrishao 'i-nt hba • j po Duhu svetom uputiose cd 'I[r\lip 1)[\"IC'(', i za nas c"JHlo.nITI posLno, za nas tnkodjcr pod PonLiom Pilarom muku podneo, na KI ;XU razpet , i pokop:ln, i t rechl dau po S\ etoUlll Pismu u-ker-

tnue , tV:lshao ua llebbcssa, silli na desuu B()~a Otca S~ lI,.:a. ocl1.ud ima dOlorh; sud iti x.ive , i mcrtv c , i ruogu~l,u nj E'!;'O \ omu sY(,I:,hr neche rit i. Ju takodjer virujcm u nulla 5\('L07,;[, 1 'l.L'OCl>ilLJechc~a, koji od OLea, i Si ua izhodi, 1.ojl 5-0Lcem i iuom jcdual.osc moli i 51a, i, Koji !!I)\ ariD ll'~L po Prol0Cll1, h lllkodjer ,irujelll u jl'tUUU, svetu, kntrlhcs::Ul~ku, I '\p[}~hto15ku Cerb n, Ja i;;po\ idaa; jedino kel'stjenj(' zn oproshlenjl' grih:th 0 i CSI'l>.mll uskorst nut]o mertdh, i XL, or rlojduchei!;a v ika. Amell.

ja inkodjcr tverdo \ irujern , i priruam sv atilt ApO.,ltllllah,

i Katolicsauske Cork' e nnul.., Ul'cilbc. i obicsale S v cto Pl'>tnn razurniur , i priuiarn U razmnu \ etc mutcre Celk\ e. I..oinj .. c yri~~oji cd l'azulllenja s\etag Pisma snditi, i .znlo ,hachu ,a~(la nnenovato Pismo po opchillslwrou tolm:lc~eulll: ~ 1"azu~l1~'ulu ~'dLh Otaca h rnzumili. i dl"r'Jtali. In LaKod ler \ ITLlJl?m. I L/.pO' .Uum, daje i Iinito , i osobilo sf'dnm Sakramel1alal~ no' o~n l.,d.a~,a uti Isuse Tsuk erstn lJiul·ccljeuih. i poSl:n Ijenih, 1 nnrndu ,eso, resanskomu ,comakoristllih. i husnov itih l ako plemda 5\1 ." ILko~u Csoviku za spa cn]e nisu potribiti) butlllch: Kers~CIlJ(" Knz-

( (I r

1 f.2 'II'!' inw' i,{, ,,(,w Ttlp '. ~1I1H'I,~lo, '

~(lra 1 I I . f ' R d 0 III t

., ,1,1 {'Il pI~l.nllll'.' ('II eo , I svctu ',."ltldl I

11111111"'1' {"" ,dul", flU":1 ulil1o,t \Idiijuju, i),lIlt'lijll 1..,'11 "I~' I

)'1'" l r-uu CS(l'I~ 1'1 '] I II \1'

,jI' ~,I lUlU, ' . 'li Red bl'cz 'l' .,,'ll!: ~1I Hl l' aJlIll r.

,M , h rillllaU]£" I S \I Su 11~.

• 1 '~' l'rllllili J. d' 'J' S," v lastitc ohie~n)'(' KnLolic

J - , mu Lil!l I' I . ~~II~1

n pr~lIl.. . lei ,i II pudl ('IlJll o:rgor rt'cSC'llIh S ~I'

('t'rl" c. 1..01C' lUll!, ! , IlkrR.

rllLUa[,lb " al'SiUOlll ,irlljel1l 7ajl'dllo •. i jl,dillilO SYC

l.d,ll!tdlIl II. I d I 1,'"uo!Tn II 110 I Ontl

I 1O['5110ga. loi['~t eJ( :W 0 I,' ,,' IOf L! ~llhf(, '

,hIOW 0.1 dl " .ri<hllll.nh u OpCh1ll51olll Cell" vrum !:Jab 1

rl (,dil'" 0' nlll" j.: , ' ' Illil

, Ii. odlucsl'uo. dn "WJl'mo,

1 Jlrf"IJ[UlS Offill, ' "1' ,

h I I'a "iI'LI)Pnl da~(' u s, ('tol \ ISSI GoS])O j'

v cr n o~n , ' 'JI ' 1 l Lnll

., 'J' tuiita i 11[(n a" J)lI 1l~lln I ]101110(, HUt xen

Hi' LI PJl~a/1I1(' ~ , ' " '1"'1 J k t\~

", " l'"C' i du u pl'lS\ ('(omll I a ~11 CJ"~tO\ II Sak!'n_

II \IH, r merrvv. 'I" 'I"] , I D .

, t . 'L ini!o ('ilo' i[(j I 11 lIt]ll I 0 I ,(',.\' s- tL~1lo1n'

mentu Jl'~ I~ L" ' I' 1

]~o'l.allSh om Gt1~podinn ]](1Shl',!!,11 Isusa ISII a'l;~l:l, 1 ~nse s~ c hilj~

krt lin 1l Tilo , i sv c biijc vina II li~n', pl'omw!" 1,oJ~ PI'Ulllillil'UI~ h lollrs;]IJ~1a Ccrhn TJ'an~ulJ lanll.atlOnl, tojest , Jedlloga hllju

II drllf;,j hili!:' promiujcuje ZOHl'.

f7pU\ id.un lakodjer, das~ pod )erlnom islam. L?j('SL, sumo pi rlikom vns , ; cio l~uk(·r~t. I .er::n I ~a 'kl"a~enal pL'lIlJ!1' Slaloo \1l'lIjl'll1 i dor xim , dale Pl1r~alOTl,o. IOJCSl mlslo, o~l ocsistchcnja " ti'n1l1 zadei xnne Dushe s molit \ ::111m prnvoviru ih }Jomagalusc, Pu i~lL Ilncsil1 'lrllj~l1l, dase 5\ eel s - Isukorstom kra] Jujuehi moInl" posllt IHILi. i ;.:n7i, at i.

taIloI Ito \ elim , dase Da51H'~a Oospodina Isusa Isukersta, nic~ol C SHI(' mnjke ]\lari!'. i ostnlih Svctacah pl'ilile mogu imar" J del' ali. i da~e njima Hill no, i dostcjuo poshtenjc inia dau

, \ erhu 10l,';a istinito virnjem , daje Isukerst svojoj Cerhi ml:rylO, oblast :1.11 podiliti oproshtenjc ; i dajc takvi obicsaj, 1 11 ~nlllJII oproshtcnjnh veoma koristno , i spasonOSDO puk:u .Ka· lollcsnllskoulU,

v ctu Kntollcsansku i poshtolsku Rimsku Cerkvu ta ~llUh Cl'l"l,ll11 .'IIalt't i Naueaitcljieu pripoz;uajclll, B.imskomu

.. v I IT Till r

IB

['II. pi , l'lOI!:Il Pf'! rn IH HI "'llrlslHol nit c]:" e ,

1~llkt'1'3LR nnuusni ku pl'::1\ II pokorno l' nn,llrlnllu I r

S' crIll! 1011:11 .. ,tl,hrlj('IlJ~f'. ~ . 1 p'Jblll~hu ()Iu clift) m

Ostu ln SHll,u[l~a, k!Jill.~1I (lei &\ l'l II

['hit1~.ldh dull'" nil, i SH'li Saho nh ell] til uc~alo..,h i nd 1IJ1-

"'I ' I " I", lin, n~Lll{J l)l'lk .. ,

I r!C I'nlllls"oga b;llJom i:rll[llill 'I -10' ~C· {J uu ,\ e-lot:.1

., • • ' ""I1~,Olla pn>, ~ I.. I

1111'111'1 l,'],llllom. I ("'pIn itlEIJTI: I 711jNlno ~\ e , " g, ali \II <I;':: { ouS\ .'1 0 C 'lIn C zu kl h C udsudjono , odbncsr- , ' (!IIn~ .. \ 111 .,,1

k '. ] I ' • • ,. ,,-JlI. L plfl" .. te

01{JI"r me la",,, odsudjujorn udhacam I' I 1.[ Jiot 1 -

< {}. ." , )ro .. t11J:l1n

LI PI'OJ'll lI.flLollCSatl\hll \"111 izvnn "'"jl II-L"

.. kni .' ~. I h I ..... J"""P nr mu ~

~l'aslll, "1'1 sarlu ]l<l'OlJLlIl I~IW' lrlmn I i-t imro d ' .

'I _ ." . . (">1 '\.1111 u 1I1

I~ LI lIC'protnulll'llil. 1lL'1J1'I\ c rllJ'{·nu j cllu do I "-'

I ' , s ver u- "l\ lila mo'~

vt n I.I() s-pciuocbom IJO",OII1.,obder"_nti rzuov tdat 'I -h

dl ' " I 'I' l 'I'" 1. 1 Ot lllOJI

po o xrn ,:11, Ja' I O( onih , n:'11.:0)'C l)ri'''M' 1111-1 ' d

. r .1 • _-- ~ uem unnt I porI'

mOle (LI ")I ()st i , uavu dcrx! , ucsi , i pripovida (kolikc <lei mcru

IIwgllchi" hude) huchu nastujat i. O\oohC'('hn,nm 1'/.]J I

1,.1' ' "'- ~ " • . ,,,I( am 1

;t.~ YlfC'nl',!' .L1. ~ t3.101\](, Hl)~ l!omogOlQ, I sv eto Dj'('t:'lI 0 1:, ;11-

~)cIJc, Arnon.

Profcssio OrthodoXRC Fidei a Graocis emittendac,

Snnetissimus Dominus no tcr Dominus Cir

u

,&0, N, 111':111:: fide credo . (t prolltr-or mnum , ct iugula, {Iuae e onriueutur 111 S) mholo F'idr-i , quo Snncta Homana Ecctesi« utitur , vldcl icct.:

§, 1. ~:('do ill lI!ltll1~ ,ne~m, Patrcrn Gmnipcti-ut em , rllctorcm Cuc-lj . et I Hill', 'ISll}lhUIn omnium , ('l iux 1~llllllltLU, 1.::t ill unum Dfltoifluln JCSlIIll Christum . ~·t1ll1m Dei Ulli~"litnm et ex Patre nat um , nute OI11niu seeula , Drum de Dco!), LlIll1('U de lumina, Dpllm verum de DNl H'TO; !.!:l't1llUm non Iuctum cousubstautm lcm Putri , p r ,,-tH'm omniu lacta sunt,

Qui propler llllG homines , t't Ilro[ltcr 110 trum . nlntem de~C'I'IIrlil de cadi, li:l mC:lI'IlIl[US est lie ])II'ILII ancto , e ... '!-trill "ir~ilH', ('l homo Inctns I'SL. Crll('ifi us ('liam pro Jlubi, uh

u

1 I J> II

I r

~f11 I, f'l a p'Jl'lJi'l llL1ill~,mi')di, III r~'''H I nt ur, pfl)rJM9~ I r. \ 1\ 01'11 I'll ~llirl u~m, \llq~<l ru m lie Ii rcet rlCf IlJCW Orat.ionr t.lr'r.'nus)nn~" c-t n l ia piplalj~ OJfl 'in, rpl:"" :1 IHir l ihus IHI' hd!' 1 iblls riPI [ consur-v urunt ~N'llJlIllLn Eccl nsrae 111 ututu HI,,.. IIIIIICJUl! rrlljllln~, 1,Iui post. 13ap-lir,mtl ~U,C('plilin. n til, rn (mil III j pC'(~I"111 J1Iat ulam IHI'UII ('rllut, il lns r I ia m, quae plJ I (,rll ract I prccali mflculllm, \ f·1 in <;111'1 corpf/J rbus, \ t'l. ci<;[it"1ll e U I p(lnbus, p.roltl .. upel iU5 tliClum (!~I. sunt pur:::alae In l:ilOl!: 1(·cipi. ct Intuori J3re ip urn Ileum. I r iuum et UIlUm., rc {'~I: mCl'iLofUITl Inrnc-n dl\ r-rvil n te a hu rn aim 1H'1 ft't:l\u, til, RIIII'Jl1 a nimns , qui iu ac l un l i mortal i P('N~:1lfJ, v r I ,f,ll) (J ,;!'in dccf.'dunt. 1ll0'L in iuferuwm dcscenderu , pnr-ui tarn -n di 1<111-

hus plmicndas.

J, ltr-m Srmctnm '\.LlO<;l.l)lieam Setlom, nt Romom m. Po -

lifi('cTI1, iu uni,c-r.,uIll Orlll'1II It'III'IO plilllalnm, et Ip'UIll P(JnlUicCITl H.OllHllllllD succr-svorcru ('~~C DC:I [I J'et ri Pr inci I'I~ \110 tnIornm , et \'['1'11111 Chi ixt i \ icu r iu m , tl!IIL1~rluc Etch-,j(l(' Cuput N orunium Chl'i~rinllorllm Pau L'[JJ· ac Doctorcm f''i.bt('[C'. ('I 11"1 in lkalO Petro pnsccncli , rcgc'nd i, rot f!llbenlf1 ndi uuiv crvn I III Ecclcsiam, n 1)orn1111) uostro J('~lI ell ri~lo pll"Uml1 pnt 1 ~La Wm rradi Lam esse , Ii uCI11 nrl mnrlLlIn etiam in \'cl i~ ()'r>CIII11('IlJcorllnl Co.nciliol'um, ('I 111 5al'Li~ Canfll1il>u<; {"Olltlol'tur,

, 6 [nsupr-r profit I-Of, ec 1'('("1pio, alia 0n:--ni.:.t, q\la~ e dccrc~is Sacrae OCCllmcni:eac Ccnera Its S)' omit fnclentm, e. Sacro-Sa.ncla H.om:108, el .\.poslollca Eccll'sta, !:lilllll Illt~a. couteuta ill upracLiclO Fidt·i Syrnholo. profitcnda. ac f('clplenda

proposuit, atlJu~ prn.e"iCl-iIJ~it. ut s"qmLur: .. , .

1. ApOSlnlic::l<; ct ~~cc!c~in~tica~ Tradl.llOl~e~. Tc1~qlI3 -

que eiusdem Ecch·stae o-hscnm.liollc'S, et, con.stiJ.utLon·~, III nn -

sime admitto , c'l ampLectof.

e TLC'Ul Sacrum SCl'iplurnm iuxta cum ~('us~m., qlu~m te-

nuit, et lend Sauctn \later 1-~c,dl'qia, cuius c'iL judLcare de vc 0

sensu ~ inLCl.:'prctrtLionC' Sa rarnm ScriplU ruruui , ad mitto ue c

, , , , . C ""cn"Ulll P lram Clp"X,

('am unqtlam, nisr iuxta uuanUllcm 0.... "

<'I .inLCl'.LH'ctabur.

l;j •

, ,( 1I"CIII<.' SI'P' <.'lll ""1', \ (,I c. 1'1 [ll~Opl it' ~!l('r _

,.,(0[.,>1 I J ('J n,lo DOlIIlllU lI(L~It'tI JII~IJllLln ,n

I " 'J j'SII ' ,,' QI

( Jl"" I'L ", l'li- l icr-L non onnun ~JI]j;lIli~ -

I]CII' I r JII l!unl;lIlJ ~f'U E I ' 1]".

Ij"L' "I ., II " 11"pLislIlllm CflllfirJllnIIOlll'lU. 'lie lnribl h

L,,lICll, p , 0 I' ( "1 I' 'II]

(1'" ".. • {;1J('tiolll'm. 1:( [U(,IJl, c "a "1J1101l; ,

j all') lr6mam 'C' fi ,11 III

1',,,'rIIj, n [, " I' At ('x Jib 13nplJSIDULO. .on ll'LIlatioD '

• "I'all:mt con ('rrr. ~ en,

,/laqlll,.,. "4"'io 1'E?IICl'nri non P? S(" •

I urlln" m ,Ill!' sar,ILc_ E I .

C t I!CI'PLoS quoquo. (,I npp~ull:J.lO • cc ('SInE' ' ntho!i.

" supnuhClorlluI OIl1UiJlllL acrtl!uC'utOl'um !>Oll'lllli uti.

r~1' rJlO~ LO d '

111111"1111 inJlI', l'I'clpio. (Or n nulLO, , .' ,

AI 0 '" et ,in!!uln. qU:lC dr- pN'e:llo Ongl nal], el II

• iuu I u. " , " . S I 1,' e

I '!-la~lo - aneta l'rt(lCnlll18 • "l.IIJ( o (i('lllliln l

lll"h ,C:HIOU(' III] .. Or. .._ u ~ • .. ~.

d'l!~ralu IUl?rllul nmplt'I.'Lor, et l'petpllI. •

12 Proflb'or pnrill'!' ill, 1I.!iI. a oIT~lTl, ~)eo ,'(.'I'U~l, PIU.

mllm, ('I piopTLmlorilUI1 b~CI,TIJl;IIlJll pro '1\ IS, ct ddllllctis, !t'ltll' HI ball('ttS~WLO ClJchnri~[I:tI' SnCra?II'ulD «sse \ pre, real], leI ['I ,U"~lillIlI111Irl'l (.11 pll~, I'L S:tll!!;lllllern. u na cum Iluilllll, ['I :'1\ lur''''L' Porumi lJo~tri Je [I Chri~1 i , (il'j'iquo COI1\ N'SiOllcnl Wlrus Llll~lanL':lC \Illi ill 'i1n~lIilll'lll, quam COIl\ crsionerc CUlh[J. hell l' ccle~!a 1I11n.alb~tallliaL!Om"J'Il app<,Uat.

1 U[NlI' ctiam sub altei a tant urn spocie , totum , at-

41111 in!l'smru l hristum , varmnque Sucramentum sumi.

t I ousLantcr Il'nt>CJ Purgaloritun esse', animasque i,bi df'll11Ln (lflplium Su.lI'l al:lii~ jll\ uri. Simi ilLer et Suucto una CUIll elmsL, n !!nilll[e~ \ cln'J:and(J~. atque hn ocandos esse, I'o,~qu~ oranonc ~ D"I) pi a nnlrls ollerre, aLcflle eornm .rdi(luias esse 1 vue L audns

D v 1 IT ~T

1\

. , 11 'iOI~"UllH; ('~I !.{}litl1ll1. 1'1 po~lr,licam HnUl. n-lI"

1':,,1'11:'8'11111, 0ll1Ijll~n,1 ],'.Cc!I'&Hlrllm mnt rom. et ''':Jl!:i~lral1l ;lfo:110 eli H(ll1Innoql~O ~>o.Htd!<..L' ,HNlli P"ld ArmL"!! 1', JlIf 'P's Succc Llri LIe JC'ali CJll'l~11 VU'LlIIO It'[lIm "hl'tli .. nl inrn ~l''''lth'n, DC Juri,.

1 B C r-t crn II e-rn omniu a 5[11'1 i" Cllnrm,b"" eL OCl.U-

]1lelliels C"?J1eil ii.s; ~e prueclpne Q Socro-Sauctu 'I, nleuLllIa S,]Joel,? Ir[Ldl[~, ddlDlln. et c}l.d::tro~a, Inclubj~alTll!r H?CltUO, atilt I pl'oI,L,'o,', SIIDlIlqllC contrnr+n onllll<l, tit Schivrua tu, at<lue hal'rc~['S qunscunque . ah Ecclesia dnmnut as , et Il'jcc.tas, ('L nnathuJU9.til>aLuS, 1'1:10 pariter dlU~UO, r.cj!rio, ..'LDntlJe'n[lti~o, ct abjllro

J!l H ane ,('ram Cathclicam 1- idern , extra qUAm DC'n1U :.nl' 1I~ ('S~C poLl'st. quam ill praesenti sponte proliteor , et veraciLcr tcnco , eundem intt'gram. et in' inlntarn, u,rplc uti extrcJ1111J1l \ itnC' SpirilUIn, ron5talltissimc, Dec adju, ante rctiuerv , t't confilCl'i, nLqm" a lIlC'i~ subd it.is , ~ L,1 ill is , quoflTln cura ad me ill mune rc mco spec I abit, t eueri, docer i, et l"'n['~hcari, 'luimlum

iu me_criL, l'lIl'altlrum: Ego idem spornh-o ,

;w \'Oq~O, ac [u ro ; sle me Deus udjn' Ill, I'L )I[ICl'

Sanc(a Dt'i E~ ongl'lin.

1\

11

1III

, ,Irmi imc asserc , ima~illes Cln-ist}, ac Deipnrae I nJpll \ II ~ml!,.. nee uen nliorum Sanctorum habendas t 1'('I JH'lldll' esse atclU(l debitum hnnorem, nc nmerati.onem' Imperll('nrillID,

1 ndul1!;l'nllornm CLH1Dl pot!'st!llrln a Christo in Ecclr-

SIB rn H IIIW fUls,c Illarumnuc CJ ' . '

I • que usum IfJ.5tlano populo WIl}"lIlle

Ul utnrezn [)h~L' aflirmo,

Pl'iS'illi Go 1[(1 • .J:> ," vtanov itum ,iroIIl ~ irujern , i i:t.pm idem s\ n'kn. i pll~vebun , kojas« u~dcJ''(aju u "iro' OlljLl, ~-koiim~c S\ l'la RiIl1~l..n

Cerkvu s luxi , budue li:

) Virujem u jL'cll1~ra Boga, Otca S\ cnlll!;uchcga, SL\mf-

lelja nebba , i zeIlII.j , vidjeuih svluh , i ne,idjcllih. i 11 jednuga Oospodinu Isukerste , Sina Bo jel!;R i(·dinurol~i('n:a, i ~d, Olea rodjcnn pr ie S\ iuh vikov ah , Boga nd Hugo, \ h loct od \ ,dusl r , Bo 'Il istinitoga ad Bo .... a istio.iLoga, rodjena ucucsilljrna jcdno-

" 1

, 111.'1 "d .. nlil:1 1I('~illjPIl;l, I,,,;i I'ncli n' I

O [)II ~IHI ' • I I -, I' ,l~ /'

IJlIUI'! teu• I 111~l'IlJ'a Llld,!' .~-'IJl' 1 H'~,I I, t 111"111'(, ,II.

I III H"'il , • .'1' , II II't

.hll, II,UI' - J \l~ri,' Didc.', I (,'Olll\. 1l('~lnJ(,ll ;l·'t '

1),11'1" [,1(lllIU n' I'" t ~.' jJl'Q

l'" 'I [>UI1[WIll I n nm . nuu-sr-u I III I •

k 11<'1 711 II:!' ptlL .,. ',. . r ) lOll'l

I" r ,,1 ,'I " l I.' ·111 rllli IHI t ISIII] I. I 1I"':1'1f (' IIQ I I «u

11,1"I"~ntO Jl'~ ILL .1 " I . WliJ"

/",,1, I . 01" I 11]lC'l illlll uOjll sa S 1.1\ Dill SIHI[Lj ,,'

11,11 jill .I';"I.oJ ~ '(j::,'I'",,',1 II ['('ht' bili H'l'ltp:.i u Dldla 1i111'\le i

t vo ,,,(11'''''' k ,. • I () . S' 'I fl"n

m,1 1', .~ I I f'lj"l,(,lJ(, .. a ""il m [(,a, I ,lUll '.'" lOd i h [II " ('lI~IHlrJl1ill ,,1\il ,..' I ' . [, . 1.... ,'11U~c

l {)[C','III " Sill !I III k (Illla. I I; ,I \ I. .0)1 go, orto J'['~l )

1ill"1 Ill, ~- • .,. '\ 1 I In

I' ,I I U Ill["" \ ,'I II hnruhc ,1I1,kn I, po ,II I) 51, II C[!l'b

Inro, I I " J 11'1)" 'I' II,

d ,110 h,'r,rll'IIJI' IHI III 1m' 1 U !. - rill a I., j 1.'8,,1

IZPO' I alii It' I . . I . k ,,~aIU

IIzkI'J.<IIlIII jl' Im'rr, dl, I x iv ut dOIClul' II';.:-n \ I n. \lIJCIl.

\;1 tll'I'm Hlblldl\'I". 11ri1l1ClIII. i i/P"\'idHlll ()I1Q svn1n. k

I . "I • ki a.

In it' ~Ht i "ll('hill~ 1..i Snbnr Lt'r" H~[I1 .I.~ [~I'l'n ~ II~S . 1 S I I'I:llll u ied ill.

1('11).1 l(lllllclJ1I', i i/[Ol' uo Cl'rl.., c odn·rlto, 1 17.tomncslO, hucin 1

" 'I.' • l ' n

(I" Dllb \ rri or! 0[('11 I • lUll. I I.~O\ LC~I,IO JL'~ '. 1. nurav Slojll. L

S\III" 1l!',~!\(1 iIlHL. Del Ou-a , I Sinn ~:1.J<'duo, 1 17. obadv!! lila'I("UO. I.ano lid )('[i1wl{:t poc~r'IJ..:1, I Jodnug:n duhcvanja i.dIOr!' hurl ('Ill' ,hill \\ !'ri \nncsill'!jl. i Otl'i ~m 01'(', da od Olea /' :;11111 IIrlm/1 Dull '4'11, IIfJ In 0 J"(I.rlLlujenjl' spuda , d:1 1)0 0 10

1 . I'· S C' I' \ Dill 1 aml'llU!l',,', ( ,ql' ,I • lI\ po .,'rCLlna 1 tn.1.09I er IIZ1'ok, n P" Lat i-

LllIlIUiJ. pi l'I'.,I,k 1m ,l\ a nulla SI Plngn, Kao i Otac , i Kada:~

'3J..1I111", 1\''1.t~11 OrC~l'\a. ]~ti Otuc J·(·diu!) - rodjcnom S· I

I" I I ' 1I iuu

\ 111'UtU P"toll filJllC I('~Q I no, IZ\'UII O('~in~l\ n : OVO i Lo I, 1) I·

0.,\('[1 od S ! r' ," ,. (a III

Ilhl 121111 I. I~I 1 Sin (lei Orca \ .lkm icsun lura d k "

I \11..0\ I' I ' " 0 °1!:'\IC

, I("url 1"11[ )"11 [( :'1(' (11111 I'il'~ih oniuh .I oel S'" '. l

('W111l' fa ue ltl/lnti i~lillu .. r .' 111:1. IZ ornutrih I I I' .. 1 [II{ r utlstaruche ono .... a vrimeun po-

l ~ II )II~ 1111, I .r'I .. I(1~ I~O, "!ronmju nadodano, t>j l1at!orue'~[JUl!), o \ II IIJPIl1 1 1.lIIO\ Irl am lin

LJ,;('J(1!Ull [ali i. ,I ' .' ' nse t1 vazmonovu i.lllti IlC-

.' lioN omu iJc~cnlCSJlO I Kr I· " '

lo;tlml() lin,\( ['hlljl' i na i1 '.' '. I,ll 1I. U.1U rllo Isuker .to\ 0

I~ro (;C!~I)O!llJ,o\r,' "1'1 . 1~lllrl J<I I U )ed.llomu. jall u dru .... OJlIU

I • II ImUIl! po t't'· b

1,1 I "aJmdll,', ia~r lJ:lIlC'IH' ohj{'~ai~~e L 1, nakl po svoje Curk\"f

J / aLmlJcl' "inril'lll " .

~HI IlI'lIi II Do\ fI' I' b .' I, '~po\ldam, dasp

, r )11 a II pl'Hlllun. prtt' neggol/

II kO i~lillilll 110doSlojlli[J]it

I IT r 'r

1 T

pni,.nl'l' 1~1011()\, imn l':t ur-viujonn j o~ln\ li"llIl tlill(l\illljn zncl" t 1I('~1LW, IIIW\ (' J)1I~hl' po ~"U 1,t1 rnn o~ of'~i." ;('nill Vfl~li SlUr-I'LL L~I l

i "".111'.!' IF mul,ull nv a Lih [lllC izlHllllr', prori P'lll1(1(: h.· "'I\ll~ I'nr,0'> Irndl JlII~dl'lrn, huduch !.\('If' 'Ti'~I', "0111, r- , i le'lllf,,,, II!' I drlll!"" hoglll.l"h,;l,O ~hl'o:lw~Li. 1..0)'" orl I'lrr\l"illlih :;a dllci(' Pra., n\ "'III' I>bH'~lll'l hiv nil po n:1l1J,.:lJDll (er\",c'; i oruuh J)lI~IH }.(lji, pflsli h.t.'I'~Lj[,JI.ia: primljeno)l;:t. fi-tJIknl,~ irn i-!:rihont m-use opn~ j!;tI nil I ~ om' lnkncljl'" Du 11(', kOlc~use ~Ilh()nt omerljule , in'l ". "il/olll S\ o!!a, ;lIli p()~li SJ1ll'rli, j,nlwjc (l/~or recseno, i('~U Ol"~I""" It'I1C, udilj 11 n e hhose prima.jll, i oc~i~lt'dlw v irle i~lo~ BI)~[] t mF.,'sllog: i jl'dinnl!;. knkojCl U S 'b,i,' ;W~'ux.clliFLh nblltanNn:lnll' rn;t.ld"oJll JOllall od drllp:ogn II:Vl'l'stOljC ~ oniuh pal.. Dnshe , lwji II rlilll1l~ol'1l0UI sm r-rt nnm ~1 ... ihu , jali 11 sn mnm i.rloeSIHltll ~-n"o~n 5' ita polnz!'. ucli l] 11 pakan snilnt:c, \li~hLa.llcm:;111je r:VbC~llill\.1 mul.mun , i pedep~{lIna iurajuse mll('~iti.

:1) I to vlru'[em, i izpr» idam , da 51 CUl Apoo;hlols"k:t St okicn, i n imsk i Papa po S\ PUI &~ il n im3 LW1'\ inu lJn~hlenja, i oblnsl i ~ dnje ist i Pnpa Rimski naslidn ik hla xeuogn Protl a p('nT()~ iZTUI'Lliu

.po~hloln.h, i p~'a\ i Isukersta namisnik , i \ :l~koli1,1' Lerkv« Glma, i sv iuh Ker~ljallah Ot ac "i naucsit I] , i dnmu]c u hluxenornu Plllnl od Gospodiua uashega Isukcrsta pridatn pod pll 11:1 oblnsL za pa~li. llfl'Uji, ati , i npra\ ljali \ askohku Cl·rk~ 11: ka- 10:;od5 L' i II dillih Opcbeni11 :'3 borah, l svetunn Odl'Lc~kanHI.

u"dcl'xajc.

h) v orhu tn!!:a izpo\ idaru , I. primnm. ll"ll~a ,,:t~lo\il..a, In-

in iz nal'cdbalt Ct'I'l.. \ ellih opchill'l1..!I;!; a bUI·(I. Triden.:t 1n~\..O~l. svelu Himska i AIJ[)shloLsln, i s\ crhutoJ::a IIzderxnna U 07.1[01' rr'(,Sl'll0mU \ irm ullju za izpu~ i.diLi, 1 l:ll-imiti udredila; kllkll

lidi :

,) !\ pnsht o] '!..a i ('l'r'kvena pridall;n. i oslnla i~tt' C~r1..\1·

zal..onn i7.punj.cnja, i na retle, 1la15tl1!no"itije pTitItafll., i zill!:crll'ljl'rn ) 1 s\'cl'hu Loga velll Pismo pu Qnomn r~7.ll1nliI'1l1u" I.:n~ jt'je' d('1'xala~ i dcr:iU s\ eta lIn}l.u CI'L'kYfi, l.~}a Irna ',llIst ~lId'll od iSlog razum.ljcllju, i whu:lc cnja ~\ CUll!: 1'1 III I, prHllillll , nI-

- l1,hnom pn (OJjmrju OlaC';]h prlll)itJ,

lin

ad ~nha i/.{()(' [)o~a. i op .. a horn ad I ucscna, i i7.ll)m~_

tti "01 Hordl'lI' J11 l:lkrJ<:jer. da] 0( \ IUt ohio ~[ oprl' hlf'IIJR dati, 1 rla n Ih 1.1 n pu k u [o t na,sl'rl I)l1osnlj(

17) PI ip"'/najPID. rlajc 5\ r;la Katnhc

HlllI lin Cerk va 5' iuh (f'd''fa I Tale. 1 a

sli.OJll JJapl J)lnnnr;~a J~ tra k ano Gla' P?

ku i J usa r~uk -rstn nnmrsniku , po I

7;] I iujamse.

1 ~f'rlt!l toga nsta la ~~ a "It a ad C I

Opdll"'n ih Sa horah , a osohitn orl ~,eto!! 1 rirlent prlda a, orin dil a. I izlomll( srtn, Dr DUl I 0 E!nJl1. l .Ia jedn', sva k,,1 I I.. a >l1proti'i na _ I od Ce I knjag-od Po luv 11'<;1 'lin nd Lcr ve r,q" Idl na , 1 od a

k leta, jt!. lakodJPr ossudjujern, odbacam, I pro I Jems(~ zak lctv om,

I hu pi II HI Katol ic an L.u Vim. If,

mnxe hit i spassr-n , koju UII (1)< I::h·d 'U] OIJDO upo

ist inito der un , cia nju i tu crlcvitu , i neos ver en p() .. lirlnjes:~ csassa x ivot a lllo:!:,a n.nJstaD!) ItijC s- C

jom hochu uaderxat i , IZpO idati , i od mOJ pod o.

od onih , lojl pod mojom hriJl;l!;oID huda , e:l d mf>l riastojachu , da~e uzderxi , ucsi , 1 pripovida ,

trane meguehe hude, J a isti obecba] m,

7.a~11uJem~e, i zakluijam e , ta omtl i OHl sveta BO'Jll:ja Eu'ngjelia

QUI hailliat in adjulOTlO. nil pall I. ,rI[ (rel~Oll '1~lIour'UI DI us JUI'U

~-J.il' Ilrisl1lJ

tiler nos! ( r , 1:1 n~

!:Ipd ld)l'ra nos a m~l()

f;1"'1 ,JILl! III 10 II', ,

}:! d" Sinn t Uf'r!! :":

EI IdL1l~ iltiqlliloli~ non ~

III •• • r . I "]I-

F, [0 I I Domin turrrs ,lorlllll( IUI~,

IJlJIlLIIIU~ nIH rn 1<'1';"11 .lh, c.,UP[,f lr.

j)'lPlln,r I'~auci I Ofll! 1IJJ1I'm rnerun, DUlILiuLl~ v olnsciun.

r-t r.tJl C'W 1)1' r

t!

p

6

l

)OIlIl!H:, n 111 fIHO[f' tun IIlgtH\S me 11 {Ill In rra tun c 11'1- pill" 1111'

ll Cll'll' IlH 1 Dnm ino , {"IOnIUm nli'mll

f)OllllrH qtlOIlHllll contnrbntu suut 0 ~.l mea,

l I1UIIUa lUI a lLubaln est \ ,tide serl III f)1I1I11ue U'i{IIIHjllll'

(flll ... r-rrrro Drnuu« • II I lip!' auuna m m cum 11\.UIII II {

"l( plopl! r lILL~' ricoi dia m turnu,

unni lin 11<111 l'il In ill 0 II I' qUI 111 f.' 11101 ~Il tui III 1111 rill!

nut r III {Pll~ ( .r,I!,hillir Illll

ahnr(t\ 1 III _, nut u 111(11 1,,\,1110 I)rl ~III til I Hod I ~ I

ctum I1IL lim' [.\[,111 \ 1111 Ill! I~ ~II ,II UIl' 1111 lUll rt .1110.

1111101111 1 .. 1 I! turor< {J(lIIII' 1111'\1 • LLI\ltl r. \1 uiu-r 1111111\'

II Inlltll~ IILI O~

l"',lil,' n IIH (1111111 • qlll 0PI'IIII11II1' LJIIIIIIII~ltm 1111.-

1118111 Ill: "ul., Il I)UIIIII II \ f)1' 111 II! li" lilt I,

xiII tl rv u ])"'111111 dll'tll, 1I"1I1111 1111101 I){JlI1J1IL1 Ol lllll-

11m .

111('

III III

1 III

II1III1II1<lIllll .h IIlll\l. I 111111\

Il I rub C<llIl \ 1,1 cl lellt"

111111111 •

(I L 0 C

l' I'

'r I~SIJ[ Jt"~II" Cnp!J/lrllllllr11• I1CC"~~J[ "I

el11l1 In 1'0 ' I) . ",r

II Ir 111'" V 'I ritC'I'Jb: OIlJIlU'. IHII'r l!1('1I~ 'I

I " "'W" Clllll, I 11'1 l 'II' u,

II (('"ruIIO. !11~' lens 1'1 nlaiu lOI'qUI'[ III, , /11 I I JCSll~ ,

"jlll d,'UIII PIIl,Ihl1C' rt 1'1' j)lmd"IIG CC'lllurio nil' I)

r '/ IU I '1I1"'J ho ,'lilli, ' I ' Q.

I .~lli:UII, {' ,!' Ire sub [('('!lIIl'! mr-um , sor lanll!

~ clJ"lll" lit lll. r ll:I

WHIt' non ,unl "I • 11('1' tlll'US, 'imn et I·t!<l romo Mllll Sub

I I <llllilllllH ), 1·'1' 'L 1· 1 '

he \",('I,!' I us ~lIb JIll' IIlI 1 (,~ , C len lUIC': \ 11

I hlllLn' lit 1Il J' ' •

Il1Hr'W[C C<lll~ I'" '111 (>1 ,('niL. ct son n men : 'rtl' h!ll;

I t, II n 11 •• 1 • I t il '

,h' et ,a,1 1 Ji'SLtS Jlllf<llUS C',r. I' M'qlll'lI l1U~ udi

d [n61 \IHIlras aUb,c.m )11 lnn'ui I:lUl,Wl (Jch.:m ill lsntt;L l)l"

\ u dico \ II I s , 11« 0 '1 •

"I J11~1 b d 11IulLi ~I) Oti('ule. el 'C('I( {'nIl? '\ C'llielll

ult [11 ,(I ,<, quo J b' I) ,

j'O 'I :\.bl nhulIl Isanc rl, G.CIJ In. u'~nQ cnaln;

1 reCllnI icut ('Ulll, " .,., -br. teriur il .

I'll .nmri Illicumllll' III LNll I,l~ c .... ei iorcs .. , )] el'lt

rum 11 Ilulewh~ • .' J r',", ... r d

'I ' I -utium Et dixi! C' D' wI III n riou i : \ (I P ~I

tJltu, f't ~11J( or non ' " 'II 1 '

itu! ~rC'Jj<.li'[l, Iiat tihi, EL sauatus est pilei' 111 I. a nua.

U I e 1D U 6,

IIInipolcllS sempiLcme Dells, salliS aaterua cradent.ium , P'Can· di nos pro I:.~:~ ~;.:~ ::::\ pro ~:: llliseril'()J'(liac tuae imploramu~ [lUllilium, ul rcddita sibi sanitatc , grat iarum tihi ill EecieSla tun relerat actiones. Per Chrisunn Dorninum nostrum,

Arnell

P c; aIm U 6 15,

,1)J1~{'rfa me Domine, quouiam speravi in La: elL i Domino, r)I'II~ 1ll1'IIS es tu , quoni:Dl honorl~lll me~lrll1U non eges,

, Qttells,. I Ill! sunt in terra eJus, mll'ifiCQyit ornncs vclunta"'S 1Dra~ III N~.

IlllipllClllill' Sunt infirmitates eorum : posLea accchmlH-

flmt on cong~cgRho COIn enticula eorum de memor ere 1l01llIDUIn eorum pel' labia mea,

saaguinlbus . ]lCO

01 ~ 1 I

Tl"

t

Dominus pnn hacredilntis mea f't cal leis mel' III r('slllL1CS hnaradrtnteru me:rUl m illi,

'LineS ccciderunl ruihl iu prncclnris : et urm hnc red I, mOO prucclnrn pst mihi,

B ('ncrlicnl.ll Domiuum , qui triburt mihi intellee um P£'l et U~C[Uc ad noct em Increpuerunt me rene m 1 PIO"ddeh:l11l Dorniuum in conspcctu muo scmpr-r- 'I

n dcxLris est mihi , Ill) ccmmov ear.

p copter hoc Iaetatum est cor mcu m , ct exu ltav I mC'R: insuper , nt caro me a requiescet ia ~pP.

Quollinm 11011 dcrcliuqucs a nirnam meam in Inferuu s n dnhis sanctum tuum vidure corru pt iouern.

"" otns mill] fecisti '" ias vitne , ndimpl ehis me Inot it ln ('11m vultu tuo : dclccrat ioues in de .... tl·rCl tuu usque in Ilueni.

G Iorin Patri , " ' .... icut erat , , \ ers, Dominus vohiscum,

Hasp. Et cum Spirilu tuo,

, 1'S Scqucutla Sancti Eva.ngelii secLIDdnm 'Iarcum,

Resp, Gloria tibi Domine.

\ n T C J

n Illo tempore : Haoumbentilms undcciui Disctpulrs - nppnruit illis Jesus, et exprobravit iucl:eda.litatem eorum , et daritiam cordis _ quia his. qni viderant eum resurrexis e. non crcclid .. • runt, EL dixit eis i Euutes in munrlum universum , I;na dicate Eyaugclinm oruni ereaturac, Qui crcdiderit . ot hnpti2ntn<; Iner it , salvus crit : flui v ero non creel itlcril. cOlldemuabil ui • i.'l1;J autcm cos, qui credirlerint , 'haec sequeutur. III nomine rnco rf 1'mania ejicient . liLl"uis Ioquentur nods: serpcntes lollru!. I't si morfiforum quid hibcrint , non cis uoeehit, Super :lpgrn~ mnaus imponcnr , at bene 11 abebunt ,

fl

n

(

11 II

111 ,lin I II1pfliO SlIr!!' Uq 1(,~11 ,I. IU1tlrl ~JJn'mj "1' I H~ nulr-rn ~"JlfHlI

I In!!:r" "1, IIlIt, IlIum [JI" £'1'1, 10'1 stun "l'" til I 1111 I

hr i . rl dllIlJ~1I dllllll r t conuuuu surueu rom Ir , IIlll• III so l ." ""II ~, t , um nr-v , qUI huln-harn In lirm , '!!;LllldIJJl~, '1lmdll1l1l Jill) ad h 611111, At Jill I ,.I, pUIll.'1l5 I eurnhat r-ns.

o em

I j omine sancto , Pal!'r (Jn1nipnIPus, norornn D.'II • '1111 fr 1 II lam humnnnc C<JIHhl,OJ1IQ, iufusn \utllti5 t unn 11I'l1llll<>1I Iirmns , lit s~llltnJ'lhlJ~ reuied iis ph'Lnlls IUIII' C(·rtmrli 11lellll'~\ q~ct{>l1tur, ~Urf' ~ = :: I - ',;: [lrupillll inlolld( neccssrt ntv IOIJ.lOLCa!' inlJr.nlll,ILis C clusa , gralill lU 6anitnLis P('l f ere rl'}Hl.l'CI ur, Per Chrlstur» DOJ1llnUJII

Ii e l' Amen.

l' S lIm u

nclinn Dornino nurom tunm , e>l I''lJ:::tudi me; quoniam In{Jp Il pnuper sum ~o.

ustudi nuiumm mearu , quoniam sanctns sum: sal LLiLl [al

eel vum (Hum. Deus mons , sp rnnt em ill W,

IlserClte rnei Dnmine , IrUOlliU1l1 au II.! clam vi t(JIIl die la.ctil1.cn nnimnm !lorvi tai , quoniam nIl til Domine Ullin] m

meam 1m 11 vi,

{)uoninm tu Tlnmino sun vis I ('1 mltis : et multn« mlSeri-

cordial) omnibus in ... oeautihus te,

\mibus II rcipe Domin oration m moom: c'l intL'nile lOci

dCpr'I'ClllioniS meae.

In die tl'.ibulalionis mens clo.mlllvi, 11(1 t : quia esaudilili me.

])"LI~. '111l nh luunnu ls III [111111111

, OI!IIIt'111

ill'Ulllllttl.1I1 pJlII'L'I'[1 1111 pOIi'11l1l I luur I : • III lll"all~ iuiLl nut I,

I III

11111111 II "III( 111m I HUIII, lIl~[HUI n Ill. i'I'J~ 1'1 I t hu\LUIII J)UIUJlHUlL 1l')~U uui, H

II I ,II[ If',11I1I11

III ,lUI 1 IUliUL III

, ,f, ,III [IH1[H[l1l

I \ II dill 10 U I'll 1111111 III UI !lll.11

m u S

"

1)11l1ilLUI~ ill llll' IlllJUJ. [IOJlIS: P[Ulcglll 1,< 1I011l11l

I ~ 11111<11 I, [)"I l.ll "il .. 1I1,Il ILill nll\lhuill cit- ~IHlf'to: r-t dll Si"H t ut-unu- tr

I, nuu 511 unnns ~,IU Ihtll mi , pI hulocaustuer tuum P;ll-

~IIC h I

IJhll,n ltllJ S( llllHlUIJI ("II" IlllHII d 0111111' onvi l ium IlllUII

'PIILIUI I

1'!,ilJllllllr IIJ ,!luf,111 !LlO; I'L ill nomine Dr-i nost n IlLO-

III,. n ",,' 1<1

IIlpll ,II nOlll'llll~ uunu S llC'liliuJles tUM: 1111110 ('O~nO\I,

'1IIOUhllll ~o" L1IU 'Il it Dunuuu-, .( hr i~1 um SUUID.

,nudl" JI Iuui elL (',[t,lo sarrctu ~IIU: ill pOI entatibus sa-

Ius Lll \It IiI!' "I1l~

I III rut rihus , 1'1 III III "quis' nOS nutcm ill noiuiue DoiI an ])"1 JI,,~II j J n \ LIt a hun u'~.

P" ohb,;.ll i Will. ('1 ceciderunt : nos nut om Sill I, ex iUlU5,

II f reuu 1l1U1t~

unnnc ,nt, 1110. Iac .", I di

H'~~III: L' " au I !lOS in die , ,clua in-

I IIr!lI~'JIJ1U 11',

lorin Patri , ieut crar ,

Dominus ,obi~( lim. I'~' c, •

.• CUIll "pirllll tun

Sll,ll('ulltl ,nJII:li J\\ ,lll"'I'[tL ccuudu m LuclIlI1 l luna liui ])0111111[',

,~r n 1 esr

_('('tI dlill

ndn hu

v cruern ,

I mi ('I icors . pal icns , ~t leI' J ~I da imperium tuum PU(l'( dlal tuao,

ho um , ul vidcam , £]U t Ode:runl Domine ndju\ istr rne , p

a[ •

g hi

dum Joanaem,

espice Hom ne III tem , et ammam l"("f", , ont in uo CO sc tin I t ua

no tru.ro, Am n

io Alt..s.s

c

'I "1,1\ II HI,' Li,' I.U)l11'(1 \ {'IHHtt ill In "t u

I III' ,twlIllI:1hll rllll pi ~IIL I'l'lInt, I'PIS Spl'll!il.,

• lul I' \ ,'III •• , "JII' Hull 11111(,11 ... ,I I 11I111r ..

, IIHIIIlIl 11'1 I ,

( 'I pi U I lip r

'11['1' I1QJ:IOQ mann Ill~l1C h Iwhll11t. J"

'Inll.II' Iii uis , 1111111(11 su lus t t l)(]tJlll1Il~. nllllll~. I! II1tl', ,_ ~IOI1I' ' .. uu-toruru \pllQnlnl 11 In '110111111 P! ['I, N P.I.U I, {' omniUm Slllll'lOllllU, Sit tlhi I' IlIUl'lh. et P' "1"lllh, \ uen

Po l di nt I n"!11l11U~ \ U1H'l'llUl.

n 1'1 11111\ Splritll t uo.

Iurt rum .111 I I\."'~l'lll ~('CtlUl[1I111 J,IUU III

(,JUrt.1 11111 J) 1I11111!',

I'! r II i hid iU1l1'1I1

Ill'! ~

1111 I \rtl~~1111Ul1! pll~lIiSli 11'111-

n n

ul l'IIS! udin III It.

\"Iblllll' N

II Ill' till II' olli.'lld:1~ ad 1:ll'id('11i

I urn prot ('gn III ['11111

('II m ipl-oO sum III

Ill' ,
1m
U
p
1t-
{'\-
nu-n CIlJIlClllo • 1 Illco

IIpl I I n III IlllnJl ro

1(,C'l"IIOl' I

• J ('\ 101 (I

uti ('0 t Ohs('l'\ and-

-

UL

lIT

• a

r

n II v •

I Jal'orlllu; 3(1f!i,irnl{> lu o 1101t portr« t oe aru I _~ 1

,_ . on~nm if n: '" _

1'1111, IlUll. piiosam, sed lcncm, ('.1:: t,dn II/hill ((rota, 1'( I Plf( a ('Ir, {,[C.

J}nlle surp:el1l1 lflll{(lf arct«) jlflH'frnn. f'OIprlll'. IfI(llllU plllslJ.,~, rOtH'S, 1I(l"(J.~. ('los IfIN't (1(,('/0, IFI qut) I rJ ttlUH r ( nhs "III IUliin. flel .. in/!. 1'1[(:((. Ji'll/flll IIfJ1~ l'l$lfU "vil-mos, Il. !!,enta trutem, necussu at« apponu: rut IW,l;,. rl f/~ flO/Ifill Th«-

< • I

1"U!C(lI", 1'1' P"I1CIU lIHu1dflctcll1l ftl ar« to [ott», L't' /l

C)"treUTJl, inll" l"elirf'lft, trurt r num, III (.11'( rurntr corunt r mcdiuni Opl{mIUll, rum 11I1f( lIla,l!,/1f{ rN/!, 1111 [II pTCl/rc rut /11""(118 GT'PClISfI adhi')('f"l{,

( (rpUi suu m: vrno , acet o ; uu« (r'llIrl rosacea rlllAnt IIII(e exit um. 1'!'~'I('s fut ii: .. nem. bonrrm {.t~H ('( I.- fib ornru lnnn uutn prrrcser{ in» aegrotorum, rC/"!I(IIIj"C (Iel ('r)~ Il£ II ineuriun cont «: III non soium sedulo a/1stirH'at. SI d rt tnm. 1'('1(( ~ (W pHI' r I'! t in audtenrli8 COJljP,ssiomIJlfS, (JII/.~l//{t fit t: I (JIm rUI r:f)lI(J( lilillnibu s ; <{/wnIUllt ;1('1"/ pot cst , rnt rr S('. It r l rotun I ncm sell prllnall, SIlf1(,lfl(Jsi[I.~ grrlllf8 "r I ", lin JUII/pu,. t't l (1111 t i odorifcra, int ermodin» }10m' jiuwt, '/,jiLl(lIl( 1 111', fI loft,£:, rct ro caput. et (J 6Ujl(,l"tOre fWd I' , IIf I'( 111ft, 'lflU'11l .1111 f1 a l'erSU8 pestij""pnnn ,~pir((. stet, r'] anlu /1(11111 II fill att ru]: It nee Illnl'(,Ullfur ,r'{!.'U1IIcnfrI. ICCli . .''If {f(P,( r oli (Itt. lrtnrcm. "IIP (NfI!ur alll' fOf/ui. t'rl omnia }let'Caln Ir COISUt; J qu«, ~IIUn II lillian aut olterurn cm!fitl,,-i. eN , ( til fllll 1/1 ' 1.;1111 • II' {r(saro, t'rt si plural} ilt uno cnbicnl«» rlt.l'f(lIIbl III l' I" ('pI I

ifu;fallS tuorri p('riClflrlln mat lud" emUII! 1" , e

9U('(fIlt. wlldbeat fol"l1Iu{mn: 0 C ~ .

u o.dmin i$lrfli ion» Saemnu nt; ( nctio» H

,)rriclillan nidetur, Iljjicivt "WIl L scnsu s tit WHIm m« I

l nctioncn« .t'lJ(JSilum. or dat« C'{1II1l t f/Itt lido.

let m L III Id, d d 1 Jl l

t J'l

/< ,..... ~f ~~~;...'LJ..;., ~~~. / ~ ~ /::.,,~ ~ J A -c ::?' ~' ....... /4 4.,.y4~ d-1-'-VI-, ~'I ~

.~ J.'! ~ ~ /2.."-, V 'TJ-(~ ...... ~,..,:.;.

_,._.,t.;~'./ /-f~~"'-"' d~ dO~"

1-

IlL 11- a/

"e-

m (a.

~ / ~'~.4 t1e. &J- J/;,_ ~ /'~ /.Ja_.

,.k: _ I. Ct:>l ~ J....:..L'..L ..

r

J-t..:.. ,...,._v~/ 12..r-1a.........

..aJ ~£1.e.i1vt;q ~~

...t. ~ aT.~-7~~'

-o(! ,po". ~---..

011- '~fl/ 1110. 111£0, l de

paro qu!',,· fic{(mu.l {!:L treuc

I r ~ 1 ro I IT

IIA rII

1 -

jlorl;ntuti: Prap{!,7I.uns, auf pu er decem (lIIL'''- CILIn. !tau fa utru, fel cerevusa« me ,lib calidn lect o sude«; fll~wlq"" (:fj,·ctll, IttIU"~ llerunlt/ue UTIIFli.

a n:l,Orlt m ; m "(h~

un at et. de IIpU vI (1_ omr ura , el dr;ficl(.' P

I.

'stendi

ui ad mortem

non solum. ex

'-

fill

E (;OLOC-'t?I,.HIllJ. auod rruciat , siue POC'Ul-$ iriferllales l" .

J anal 0.,. '" "r . .f'i" . • "'~e_

rlCOf"({Wflt iJCI in./bziurm '{ ~lla pcr 1J/lO!'tem I U ,SUl ?"egellll,

nol a fltllelhus /)&ab(Jf~ trleral~(} l'O I~~~t/, ac f!ertt~U1Clt;r.rn .Dea

() t "ilcbml (.I ~!t$$l~ (01]lIiU:lU,(!t, uru. tum IUV(!nt, LiVer .1 ra Iv , .n. c." ' , Ull_ I'UI/Jlm ad locum 8llppltcu, russsoncm: nrist« pCI' parta.s 1Jlftllli

crrr (Juan in horto , tum: l7w1£1 (lf1u.d ./.bu~all£. tun» 'i"

;;1 'dumo Ctl(1)/U7i', (llIla ill. pl'atJtol'W Fila',t;. qllid apud lJ(~~~ Jem, quid (1(/ cru(h/Ull c(}lnrnn(I~fl, delltquf!,: quid POSl itel' CIIHlIfum run: (I'UU lit t.aluaria. actum. Slt, qniel vcro Chr« to pro nobi« to/elf/tum" td quant a Iwmilitate, padell~ tra . ud poso ema I;U(! ifllt'J irrisiones, prooro, 7lWriell& di:fe_

1 :lod I 1111 I s ill Pllt d! (l ,110

e t In 111. nus l uas Domu etc, etc. J)unt escecueio immll'll!t rcum , at COn&cieRlir;r cruciatur scntpulosa, t'el dubia , elf' d ICP£l(lIIin Confossione , elicienda contri:ti01l.f!, <It' 111 fum III poensrcnr» tdtinuun absolurionem: impe1'llflIII (wr{ju lim $f1L'P"' osculandum: praeoeat, ec usque ad e.l.trrmun. pln/wil ~(mp"r abquid p;e, scilicet. verba Christi in ('1((( pro/fila, wdclI/Yet, poerrenu» anirnam chj'uncti precibu», ~t (/(lIjl('U~ commcn lot .!'hiS ne~otii et molestiae est, ~i ii, qru 11L1.)I(, plcctusuur ; Mer/mit Chri$lwlU vel llaeretici Ju-

nao ~ II _. I' b' ,

• 11 I!,f ' .. 11('~ sm«, ('r~m qu« 1(,$ Jurochus obtenca a Ju-

Ju ucru« II "I{lC&illf. et serta upal:. at. n~ Deus gregem 111m de iii IIUIIl(~ l'astorH THlu"rut, procurandae animanun ea It UII l cr lilt aU enda:

c;c tum , nc llP(

Ul firmiler creffuf ornrw.t arciculos Fidel, of gllirlquid '(1nNa Ilomana Ecclesia CatlLolica, et Aposlolu:a credit', et docet:

(. t spaNN: C~lrist~lm .DOl1;i:UUI£ nostrum. pro lua im~ ,,~cnsa clem,cruea sdn jore,prOpi.llllm, et merito e}ll!i sanct astmae Fa3SWIHS, at per int erceseionem lh'af(le 1J(lrioc t. aTrZfL(,'UITb Sancrorum , se uit am: aet crnam. coneocucu, 11I11, •

("t toto corde di!igat. i·t rna.rime (!tb~l'I"I! f'Upur( Dominum DeLU1t. co, (blc:efioRe. qua dlllm dd'~l{lU lteati , San» ct ique OI11IWS

{I ub amorem. Dei doleor ('~ corde rtf' omn] ~'II$Cf. l/ualitcI"cllllqlle contra Dominum: Dcum , t·t pro.cunum: cummtssn

L t sox corde ob amorcm: Dei parra( omuilna , 1/'" stbt 1/1W'PW modo jilcrullt maleet i , aut lIumiCl.

Ci all iis vemam post ulot , quos {tll,/lUzlldu c/ICl£3. IIIll jact is oj/emlit.

Ot quem patitur dolorcm ; et morbi nwle'(HlJll, pmptel ileum in poeuitenriam. pcceat or (tnt Iunflrm !'ntli/Utl /, lor f llt, si /Jammu, ~;"4 I1tdcltc m: orpurn prnest ar dt.gll(lbill1,., proponat de caetcro /I/U oinbn IllS (/ pec« I{II (( 'fl' , fit (ljas mandai a sei uare

rd

n m I I III LJllilalll tuaut I

()1l1ll' ()llW, ~IH (11

et J~Hlllg {",tat:. Dotniui

( rue Smell Swelt OlJlll~ Sall tu ~lU('l( Ild.

sr lH11

Stt[ll e ,

LUll uti

saucri h~ I} res , !';,\ J vcstcr •

(}""f!O 1

-\11 UbI UP

~{lJH II P,)ntilicl;s, et CUll! 'SSQH;;S Jk'uerill f'

Fruucl cv ,

aJ]~tJ '\to; ada, et Ercm l.u~ \J,l ia \1. gd h na ,

1.U('1;]

suuc: L \h~II)( , r-t Vidu e

::'am'[ L (t Sum tue Dc']

IJllH~ Pm jJ!lIUS I.~ l o I'0Pl!JUS 1 st o b Hi! Utfl

I I

'If'

11111111

1" I 'jl' '111111'111 I11I1 III

,I ''IlId'IHIlUl 1I1II1II, ,,1111'" 11111 II, "1'1"','110111 III IIIUlli. IIrllllll.lfJd'I'1 \." 'j!,IIJ,WIII 11111111

'1 11,HIIIIII SPllttll 'Will'll .P4IllUhli, 'Ii till Ju.l" u ,

'j.

11111.'1,1 I 111['1(, I Ih"I'1 I' rll"l fI l.d'I·ln LJiIf'I~, LrJIC'IO Llb"ln 1.dl!'tn 1.1 hrrn I lb., ,I Ubl'I'1

IllgflllJ!\~ nudi IlIIB

J., I'oe,nllllr.,

mmn lIUXIn! UI. dicOllll1l

D

o

N "'TIn

o r

'1 Ilq 11I1~"llr"I'. I), 1I~ (" nu-us , U. 'I~. qm I' lIndlllll wliit

I ](iJlI"1I1 1f11~1'1[lIJ"IIIIIJI lllfllllJlI II rcu tu IJlIIIlIII'IIIILl'1I ".j, I'

I , • I

IIIH'il'lllollI!1i ClIln)llrlll!l III, pu~ \ IJIILt r! JlIJ!i"lflUI~ J III II, II III

!., 11J,'pil'u~ ~!lP(11 ~.:. f.:~I:: ~~ .• ~ ('1 If'miNl'ilfJllI III 01111111110 1"',nlllllllli IiIlOIIIJII Ifl[1I ('ulrliq ('ronll',~Jr'II1' I'flS(,' nit III, .1, I'f" 1111

I' 1111111, 1if'IlCJ\'1I iu •• pjl~~llIIn PnLI r, 'ILllllqUld It In WI " -Ill 11111' • !lITltpllllll, ,1,1 'llIlIir[111!1 dlnlltlll['n IWlllll 'IOllllulU I I u!lill!lI ('[JI'plll i~ El.'di'~HII , mr-ru ln 11m fl'dl mpllOIH unur« I,· b"I,'n' J)olllilll' W'IIlJ[lIl1nl, 1l11~1,11'11' If! h,) rnu r utu CI'I~ 1'1 II11U l.uln'llll'lI! t,du(,jrurI, lIi~l III 11l191'lll ordm , nd tutu- ' oil UIIIlIllUIlI III'UlJcilwliULlj!l UdlHilll', ]'111' C!rru.lUlJl UOlllillum 1l0Sl1llJlJ n

A Il III 11,

C011l11l!'lIdo r ,. !llllfliprJtl'llI'i 1)1'0. :~':, ::: :;~~~, I't t,j. ujus 1 S II! nIUIII, COlllIlJillo: ut Hili hu um n itn l is dl,llllurn Jllorl!' IIII.,[\! IIIf'fJ- 1(' pl',suh !'fi~. ud Anr ['HI'III I.UIIIII, qll i I dLl Iirno Ir-na.' 11.1 • mUIl'ror. rvvorturis, ICl.;ll'clir·[lli il[lIll11' nrumnn IUIII' ell' III}lIll,', Rph'lIClllhrs A nJ,::l']ul'lJnl ful'lll.S occu r nt Judi- posllIlllrnrll lIlH bl'nn! ua mh un int : enudidru ururn llhi i\.l uri rnll!l '['Illntl pllHl4lr • _ 1·IT.illJ~ 1.I1J\ j"L' ] d in [n rutt I uut ium l e LOJlrl'shorum I III 'Ill I 'I It' III!I eliot: juhil;mliulJl. II' \'lr~illillil • lruru .•. clpi.d I .·r "v,llnl' IjlLl'[rl> III s in u Pfltrinrc]Ull'um to cumplvxus ndst r inuut . ruhl ul'I"" h~II\ us Cbd!.!i J su I ihi fl.~jll·(;lll~ tipplln'at, 1]111 II' 11111')' ,11oSl "11 1('9 ~ilJi ju~i!!lL intr-ross« (h.(' 111.11, [!-\'lIflJ'('S 110111 liHUe! Ilnll! I III ,11-1I1,lulIo. quor] slddl·t if) IlllJlllllis. 1[II1ll( crru iut III tlllllll'ullq ("rllll t ilri tl'fr'rrimus sntnun cu m snllllllilJllS uls , III 1111\ ('u[1I 11111 I comltruu ihus AII~t,'j~ (llIllllllml ut , nlfll!l' III nlli'llll'll 1111 et is I'JHI()~ ruunn no dl[J'lI~iut E Sllll;Ul IJ, U'1. et til '''[11'"1111 1111 J~II('I ujus, I'L [lIgjjJllL, qui nd!'Ellnl l'lIm, OJ Inelr- 'l'iLJ~ Icul li. lICit fUJUlIs. dr·rili 111[' vicut llui L ct-rn It flu: iu i~lIl • '.1(' 1" ro lilt PI' ruturos I'l hu;ill ])"i; 'lol jllsli 1'IIlIll'lIlLlr, It I' ull"lIt HI IIlIl JlI'I'tll .ot'i, t.OUfllllti rutur ibltlll'. 11! "[II1Jl cuu; Ulillll'~ jl[l(rUI "

r

A r. E C n r

c

()

DO n o

tJA [0 II A, 1 iCllt liberlLBti 511,,","

U;!

milli.tri SUIl1l!!fl iter tuum impedire lIou alii! r~iOD • t rfucilltu Christus , qui pro re cl'llcilh:u'I est. t,lInf LibeCt'f tl.:rr:rllil morte Cbristu'1. qui pro la' mnr] djgnll.tLIS~lhl" ~('L 1"1 ~a~ II' Chri.slu5 ~~jliLl.S D i \'h j intra paradisj sui ~ f'Sl. (olIdl', 'II p ~mp~r

II \ ircntia et Inter aves SUfiS to l"("IUS I, e 'nstol' "

.. ",oC'lI • "Ie, J, "'gl\o ,/:iit IJJo !lb. omnibus peccatlS tUIS re a"'~OIl"at ;, nLquo ad de'!:

, e ram suam in elcctorum suorum te sortc consn tUQL Rcdc

l' d. 1':' 'd' t m to.

rem tuum [:tria II, racrcm "I cas; e praesens semper ussis'

b· I' , , '[ t C L(>ll~

m8niu' !i< im~ cotls ncu IS a.sPICI:I!l\·C.rJ ~ em: . omtitulllS 1"1:

tur inter a"'mUllI Ueatorum. contcml'la[IOllls di \'liHle cltdcl"d'"

potlllriS in saecula sncculoram, H p Ameu. In~

. nnirnam ,,~~"~r-~~.

'bNll Domll:l'P

.1 " n l Amen. D Id I

(ill'!) ('l'llU1IlC•• • • "~". ieut ~ibl'!Tasti 11\ J {r

do T .i1ll'1'1I. J)omlDil nmmllm ... lip ~-"

, S I I'l de mnriu GoIIRe" ~ men .. I'

nOll Re~IS nil,. .' _ •• <~I •• 1, !li.eut l.iberllSLJ - rum

rn L 'j -rn Domtnc nlllmam ••• ,11 •• , .... "

rnc ,'1 RAmen.

l'l PIlulu1J1, . de carc~ r.,. )U~. rt~c1'1m Vjq:~iDcm ~ e _ fart)Te.

E l sicut b"n1l6Slmam . Ii b asti sic Iibcrarr- d1-

. . . t en t IS 1 .cr.,_" ,

" .. ~ de I ribus atroorssmus orm. c. ~:"~ 10' bonis con!!ilJ,}_-

l tl • ...,· • hui .... , ,.1. et tecum JI1~

ncris ammnm u;luS ~H,It.. ~ .",

2en: caeleslibus. iResp. Amen.

Oat i 0

Ora t i o.

. . D' '. ;. •• 11 .._. _ prccnmurqlle

CommC>lldamtl5 tlln omme amraam 1 •• ~1.. ..... d

l Domine Jcsu Christe Salvatcr mundi , ut propter qlla~'ba t:rrnm mlse ricorditer dr-scend isti , P~triarcharum t uorum s.:~ U!

in inuare non renuas, Agnos'ce Domine creaturam tuam , . .

di.is alien is creatam, sed a te solo Deo vi o , et vero : ({Illa non est alfus Deus praeter tc, at non est seeundum ,QpcrR ~tua.. Lactifica Domine animam ejus in conspec.tu t ue , -et ne me~eris iniCJuitawmejus antiquarum , ct ebrietatum ~ q«fUI 5UScI~avit furor .. sive fen-Of mali desideru, Licet amm peccaver~t ~ tamen Patrem , et F.iHum. et Spir-itum Sanctum non n~gant .• sed creel idit , et zelum Dei in se habuit ~ et Deum., '1m ii c.u: omnia , Iideljter adoravit,

.IISC!lJe Domina ::::~.:-= .. in locum .;parandae sibi salvaLionu a '~flcordln tua, R p Amen.

, lLcrn Domi~e animam .. :-;;:0. ~.:.:. ex O1:'IDibus periculis in. frrlll, et de Jaqu61S poollarum, et ,ex omnibus trinulatiOnib

~- .~

1..in1"T1l Domine animam .. ~. I,i, icut l'b 'E

"1"' d . • .. 111 •• r~., SICU 1 erasu noch et

'" lam . e commulll morte mundi. 11 ~I Amen.

Libera Domille lI11illuun - '0;, • I "b . .

dil . ,. -. ~ .. II Slcut u erasu Noe de

I IH 10. O,[lle1l. "

.lbera DOmille Il11Unam "~".I. .

Ill' Lr (bliidac . • .. ,11 .. "'" Sicut liherasti AhrahQlJt

' arum. Amen,

Lrocfn Domine aui:mam • I.,. sicut 1 b

PIl5S10lli?U<; suh., Amcll, ,11....... • i erasti Job de

I ihcra DOlnine auim:un: "no I.. • ,

IOnIP. N d ma ,· ... 10 .. , .. ~, srcut II be-rast1 Isaac de

Jbera D ~lU l)a~ns SUI Ahrahae. .h IJ Amcll,

! Olllllle 1l1llmam .m. r" ,

(r' 1llllllu Pbaraunis Ftc"i~ Ae .n. I:, r •• :, Slcut ibl:'rasli l\1oyse.n

LiJ)('m DObline "h. g;yptlorllm. n: Amen

f r u.UI Dl.3.rn . rr~ •• '. ~... ~

• r: nell 1 eOlJUm. A . ·."U .. I.... Slout iberastl .Danielelll

i1)('NI Do' . II} en,

d . mwc !llllmam .... , I.. ,

e camulO l::rtis ardent' d' !II .. , ..... SICUt 1 ibcrasti tres plIeros

IS. et e mallU ref"js

e iUiqui. He P Ainen.

Delicta jU\ entutia, et :ignOl"Qnfi3S ejus. qua-esumus. De meraineris Domlna, sed secundum magnam mtsericordiam tuam memor esto Hlins in gloria clariLalis tune. Aperiantur ei caelt , collaeLenLLn illi Angeli. 1n regnum tl1um nomine :":'i[,:"~:' . sus~i,pe, Suscipiat :=: SIlnc-tus Michael Archan<>elus I Dei. qui =: lill.ne caelestis meruit principatum. Veniant jJli ob''''am U.lJ:ctl Angeli Dei. et perdu.ca.nt :;: in chitatcm eaelestem Jerusalem.

Ora t 1 O.

J7

1 •

), T

n Ilf rn

lInc f I

'r!1u[NI,I ur. ud 101 m

• - III, 5['1 ipl~ rn I I hatH :HI L I!:" III

][ rditrtolJl4• r ill mundo, ,Ill (rIllOJ]PrI1 tu

I JI 19 I ~ haol I of(1l I) , I"" dr,(h (WI le munrl".

nl(J, C q( lJlellf'~['j, ."'. n slIn!. r I.

~1,lctIJrn III Jill habuit , '111If! flO ttl ,,,lIns co (

I I NJ~ tI I on rt)~[). 'lllnt I( 1

!lItHI( II II ~llm Lit' mu ur (~l De J1Iuflrh, IIfIIl to :" ;rn() t ut

, fI 11" cos 11 rna fl. " r r II a

~I ul ~('I\('S S IHien cos H1 et ("II mil {

I r eli Jnundo. an~. . in ru undurn , I i nt r t p

nOll 11m rnn nll~!st I . ip~um' II I (

{'~l SIC'ul t u !I:1f1ctifico rrre o [antHill. cc

19' . " rn d~ l'~n. '" em r()~ I om-

d lin '.l P l)fO ('IS .11I. • lilt: U

mllll In 'li in H'rilnlc. on hum I'orum ID l Ip I

sandi rCII. Irluri SUJll PI'f vr I -t 1"0 W [ , 11 1 l

(I l'IS, filii cr ( t III 1'[111'" in III',! r: LlI rnr- nn I t i , •

~I ~ !Inurn sint , S~ClLl, ut l'l4:dat munduq, 'll~Jn .. lit sillL urmrn ,

bi . J1Um SII1 • • I dec 1 ClS, • 0-

ill no 19 II . dr,dlSH l11J II, , ut ~Ult (.U

{"'(I clariLalcm, qlJs:JJIlmUC Ezo in ci • el tu I~ t11t(ll' rue 1111<'1 II t

., unum 1 0>..,... I CIUIU " 1 '

SIGut et n~IS , e.t cu"n(I~CuL mum us , d('dl~Li 10111.

5IWi~aL~ III UOll,~ 't ct IJI~ elrle isu. Pater, quo dcant chuitaihle'lUst! cos? SICU t lUi s inl mecum,: ~t vr t (ODst1- VOID. til, l.i1JI sum Pg(~,.c it' (Ilia dilexlsll me an c

tr-m mN11lI rplRm de d1StI rnt I. 1 J L c non ccznov u. E'!o all• 'd P te iuste munt us. ~ " , Et 00-

lulionem mun I, a {T)lI, ia til me ml"I~LI. ~

I L' COI'no, r-runt , qu , di l ti (lua

rem te COgIlO~I; e 111... [n cmm . ut lee 111, .

, tu (·t notnrn ur ,

tum feci t'l~ nomen I1Ul. "

, , • 5 t ct ('<'0 III Ip~l<;

dilellisU me , III IP&lS I. ~

SIO Domini nostri J c s u Christl secuudun Jor nn m

Cap. '1 •

III ,110 !l'rnpol'(': F.gr!'5s115 c~t J e s no; cum di ,ciplIl.,c;. <;1L_i I 111lJ'; torreutr-m {.edHIU. ubi emf hnr t us , ill qllem uit rmv n 1]1 e , pi l)j,cil'dl I JIIS, Sciebat autr-m f'l Judas , 'lui lwdcbnL, t'Ul~I. I~)curn,IJ11h1 frll[ll(,lltl'r J~'SllS conv encrnt i l luc cum DI'iclpnbs ~lIJ"'. Jurlns f'rf,:O CUIII necepissot calrortcru , et a l.)OHliflcilms('l [11 _ lISa!'1 ministros, 'PDit iHu cum lat eru is , ct Iauihus . e l nrmi ,

10

'5

t

J .,IIi

J c us illlqlU" <;f'il'n~ !lI11n in , qUill' "(lUlul':] l'I.:tlll Slip,.

('I.' ~I!, I'. !In. ,I ~'I'.;. Q!It'1l\ '(jll It:rili<;.' n('~'plll1d('I'111l1 \~I ~11I1I: lito, \(IZIII ('1111 IlJ. DICH ''is J ,·qll~: Lgo ;\;IlIU. ~IHhn! 1I1111'IJI \111ll

qui frIllI,'bal cum cum ip.~i . L I ('rg-o II"-i! I'i~: Ii',,!) 11 ('1 JUd'l, . I' "i'> ~'ltlll • I I 1'lUul r<'lrorSlIIH .. N ('PI'lt L'rtI11t In tt'lr·aru. It''I'11l1l 1'1. '[j II,

~!n It ('O~: (lIIL'lIl rlllnl'rili~? lUi .1 U'!'1lI di ,-,'I'UIl[' J o ~ If~1 ~ltl'LtO. llUIll, Ih'spondil JCSllS: Di'd ,,11li5, (luiu I'gll ~1I111. si !II'. n/~lr, li~, iuitc llos nbil'(', I illlp!t'I't'lur ~C'IIl](), 11111'111 IIi\il, (: .(lllnl'l'I. (It:'di~li mild. 1I01l }JI'rdidl ,'\. Pis qU,'llIquulll, S"1I1111 l'1'~~U~ :'ll(j! ]J:l.bl·lJ~ ghlcliulII, edll\.il ('11111: N jlPf("IIS il Ponliti(' i~ 1'1'\ I Ilru,

J . I' 'I' 'I l' In]: I't

(I :lSClf It nitriC!! 11111 ('I"S (''\.!l'l':tm. ['..ra' alllpJII 110 1 fill II .

"Uillthu<;. J)hit ('1'1;0 J sll'll\'lro: \lint' !:,11l(lillHi tUlIlIl III ~I'I~O !111m: Calie·t'm, qllC'm d('r!il Illihi P:J!PJ', nou LiJmul illlllll?'~l:l. htJr~ "I'gO, N IrihIlIlU~, 1'1 Iniuhtd Jlld,l!'UI'IHIl ('OJl1111'l'itl'IICll' IJ.

. nllll

J('slIm. cl II~UH'I'UII[ ('UIII' 1'1 addu ('!'!l1l1 oum :111 \ll!lUIl] I.

" I' 1)" , n

1110111, '.rilt ('JllIII MI{'I'l' 1IIp rru«, (/Ill ('1111 OD.IJ!.!.x HlIlli jillus

rnl~ IUIl'ltI (';]iplll1s. Ijlii ~OJlstlillm -Lll'cll'fUL Jnclfwi.s: Quia ~X~ pl'dJ! 111111111 .JIl)rnlll('lJl lIIorl Pi'll populo. SI'CP,1l' I III I 11 r nll!l'nl J [', sum Simou PI'rr'II~, (" Ilill~ I)l,"I'i!1lII11<:, Djsl'ipl]lu~ nlll('111 dIe ('ml 1101 us POlltdlei. ." il1ll oi, j( eum J (' S 11 ill ull JUJu f'uIlLi(Jcis P. ~rlJS nut"1l1 Sl[~brll.~d, 1J~I'illr~l _furl!>,. 1o:.\.l\ it ('I'~O d'~l'ipillus ilil', '1111 I'rlll 1I00n, /11111 tllI'l, N dJ'\1t 1l:.llanu(': ('l JIlI'I'UUII}.il Pl'ltllfJI. JJiLi, "rWI l~I'I,'fI ,lIIl1'.d!u .'.lslinl'in, !lIIHfI~id 1'1 III \. j)i<;l'ipulis I s ltrJIJllllIS I.GIrIl~ ~ BIl'Il llit" '\Ill] sum, ,sI(l111l111 aulcm \1'1 \ I, et 1111111 II i uri plllnrl.~: fjlliu {i'jgus I'nll. N {,:lien-lell'buIII ~('. jl;lnt Hut! III CIIIII t'r:,; pi Pl'I ruq sl alJ~. pt l'nlcIitl'icl[ se, PlIlllije70t I'I',I~O iUI!'lll.)I;U~11 Jl'SUlII !re JJISCJpulis suis, PI do dOC'tlilHl ('jm. IIt'Sp(mdll (J Jl'su~: hgo pnJIJIlIloCIIIllS suru nllllHlu: O~I>~"IllI1l'I' rl., til ill ,llilg-fll:'ll. l'I 111 ["lIllllo. ((ItO UiurllIS Jlldaci (,(lJIH'uiuJll' ,., III II( ('ltll" 11I1'1Irli~ ,urn uillll, Quid me iillel'l rlg'llS? il1t('rl'ot:~ I'(I~, (/III [lUdJl'rUIlI. quid IOCllllls "ilrl ip,i : ('CC Iii suiunt , qUQl' (I, x 1'1 rlUI t;n Hill'" IHlll'lIl CUm <II. j 8t'I, IHIIH n~:<ii I !'II~ I1tilllSI rn-

I urn fit dit 1I11lj-J!t 1.11 J u. II: di('lm~: Sio rt'~(l(Judl'!i PfJllliJiCl? n P~IHIlI"" ",j J I' III" bl nHlh'lO('IJ'U~ Slim, Ic~lilIIoniulII pl.!1ulJtl 11,1' 1Ilulo: II lIUl(,lII blnt,. IILliel llu' rlll'!ll~? l~t misil. cum '\Il!IIlS II-

11i

r

1'( II II I II

SIIIlflJl IJI llj,1I

1:1111 (11111 III I I III I r

1'IiIlIIr.if'lll. ('I: \llIlHj1IH I" ('II (I 111)11

I (1IIpllf]JI,I'I"({'IIlJlI. 1'1 ~I(I I "!Ill IIHIlI.,. II II nUllt til ]>

1111 III _I' I C I'" I I rid ! I II ( ~

~II" 1",1,,1"'"" 'I rill', I' , ~ n ,/O( I III "U'

1'1" •• ' .... ,.'.11\1 III>; I ill'l C 111.11, I ~ Ifl rllm (IWI I' (ftJI'\

I'I'I~ , . ['1I~nll I II I II J!' II m

II' "",,"lllill~. II III hill I II ,('1 lit, !lhJ{Hnl !,~~I' illtJlIU fU1I1 III

>1'111 '. 'II I. ,II I 'fl!lla\ It I .[ I'IJ~I IlIJII .. I P,I.,_

1\1111111 ' 1111 JIll Poerl Il~ ( I 11 111.1111'. I I II f IIltllHhl. ,II ( II

1<11' "I , IlIJil. 11:lul Ill! I I '1IlIIll'"ll1f ~II I II (JUIIIII :U;CI"

IIU'if1l 0111(1111 i. c'l {I , ,( I

III I' III III WIll I rI 1'11" III U~ • 1I111e1., I II 111 1

Ilr~I'L",~~I:\!1 I I'W' PrlIlLIl" HI:,III 1H'1II huur " HI ~.I I I'll ,lid I euru

dill I. 111'1 Ii- nd\I'l~II" I I I'll 1111 1I011 Ltill I ""'lllIclulIl Ie (111

('III II I' C III!! [ , C' ~I... I l

1111.11 .,. uou 1'''1'1 II II' 111111 \ (I • I i'i IIUII II t

I 1'1' • I. I·' \t'Cl[JI J I[Wi' .0 J I' .

11111 . II I,i~ I'. atll~ I ('J'~fJ I.·J 11('· {llH'm {I 1L

1l,'li ! II.!, • I' CIIIII. f)1"""IUII J II 1I11IJlt'J ('llli : III

1111111 JlIiIWIlI II ,I'I 11m I' -; • " !'r'"lJ It,. LUll

Ir' -. 'lnl]Htllll • 'G llllL'lll\ I· • • D,

. [1"(1['('1.(' 1[111 .L~I·I lIIulltUlll. I. i! i J II I II

111'1 rnnrt r I, !'I (I \.1 1

"1-\11 ill('nll~ 'I1l'l I rl \ ucu v r], J I' 5 II m.. . hue d II I~, .111 [I Il

• 1'1 illl~, \ L 'nll'111J~[) .I I

IJl',II.'IIJlIUIl! l tlil J I'S u s, 1 \ ouid cno 1H;OJ( II

I III? "('~Plll 1 l i IJ'I'll11~' UIII I _ ., .~

JUI ;I('(HI! '1' I nil' ~ HI'''IIOIl! 1,[ I,. I'-I' (lUIII [l'C I~ll

. L 11)1 I·,' I . I I -unt I . 1111, ,

dIH',;I:~~"n .. tun, r-t P(J[)lili(,I'~ l rruue 1'1, '~L do hoc 1Il1111du' Sl .

~~:~ wndll JI"II~; H"g'Jllltll m.l'lIm 1~::::lj~lti rnei nt ique deC'f.'l.tn- 11111' llllllllrill 1 ~·"I'L Il'glltllll J 1I1~ um , 1C n III r-ru I 'rYlllllll meum nnn 1·,1 ut lIOII II'"d"l'['J' Jill .H'I~: JlUI -::.. I{or.s t u ? H('~pon-

I I , ". 'i t'lhtIiS' Il.lgr)

I'~t hiuc, 1),\.11 .tlmJlll ! Il . . ('J;) l~"f) in hoc nnt II sum

T ]'. I,'n It'\. snm ~I. ',., , .

dit J t· ~ II s: II (1l'IS, { 1 i • 1 iurn n-r hlbeum x erit at I;

I'L [III hue vr n i in nnrrulum, Ill. L()slmlOl _ ,,! D"( ('i P'ilntus: flmniq,qlll (',l (''( \f'llInlp, umliL \.O~(,lll m.I,IIII, I:J"L' I JuQuid l'qL Il'I'i[,l~ -: 1:t c 1111 1 110 dl'\.ISM'l, it erum ( 1\ 1 ,II

Ihlf'09, '<'t chell I'j~; Eg-u uul ln m ilH ouio ill 0.0 '7ull"nlll. .st nu- 1t'11l ('UII!>II{'tUtiO 'lIbj~, lit II num dill! Il lu III \ !Ibls IJl, Pnschu , vul(I, C'I')!;O tiimillilrtl vuhls Hf'g'l'm Judnuorum ? CI,IUlIl\ ('rllul '['r~[1 Iln~unl 'Olll11l'~, riL{'l'lIlp'; 1111 hlllllC, sed Barnhbnm, Elal nut ern 1J'lntllbo, [111m. TUllc ("'go Opprf'h .ndit Pillllu'i J • g 1I m , er lla-

1:1'110\ It 1,'[ 1I1l1 ilt's pillct(\nlps curnua In de lipiuis ill1110S u ('I' uu I

lllPlfi l'jll~ r-t \ psi fellli plIn'a il'{'lllllCll'dcl'uut vuni. ~l veuie-, hUlll arl Cum I l'L dice JOlul: HI He J UdU(JOHllll: et dfllHlll[ l'i.( I 'f) il p

( 1111 t Uln P:

, r II . I 'Hllo;

\ \ Il ' II, II" 101;1

( I '0 J rl'ISI· . I j'

I U ~l ) /I ( II III { "II ., Q II r ~ f HI' r

II ' 1 POIJIJfi! /I (·t die'/l PO, rnl'~ (/~Jn 'JlJll.lJ J~ L'l" l

,..' ~ 1'1 !.t PI • I' J'ulHI II 1111 ;I,

ur», D JlJruj't' .r,T~ ) 111 PII' ~ 110

(':0 (', I J( I r IS p J I, ('I'ul JOltl') ( <iJII I

\ ) H, rHm . datu,;.' Ju1mul j IIltl (I I) r

0'\ h "1'11 1 Ill, ('r!io JlJ c( JllJl(' f W, Il{['~, {'Q '.

1 I· Ilium 1) , J wh( 11'1['0 "n 1.'311'arn 1'1 Iii \ I) , ilil •

l,Ul,lPDJ 11W",! I, '>(' _tl'L'iL (' (f ~P('!l!ldIrJII' H, 'polld"I~,' cn ( 1-

(I~H ad J e- ':i 1Jlnull rill/! [')'0-1)' . 1":,!;fJII I " 'I J

(i I)" (·s U 111' l .J' .1 JIl"rf'r; h uudJ~~, I J> I r ('br'! In 1-

, . 1('11 " .' nur- f' t .'" ~U~ I'st ' J :!Ius I· Ot

Hal "lll l1'1J r ~I) I I jJilatu ' 'Iii l~ ,J!' <; II ~ :IUt ,PUI! ll)riulll It~~[l(' I J.

11 . )( 0 ('j'! ,'i' ,1111 HI vm H:~r!)J IlIrn,

( ponrlj< J lCHIi!' '1(' 1(' rn l(J[IUf'JJ'r;" l~llIn Ilf)]l I !

• L!, ':i u.:\ . ,t . Ill'S' ( I (

III )1, lihi datum 5:, 01' lmhl'l"p 1P01""[:1[( JlI hflJJi'o('~' fJllla ]>()tr_

In: JUS , ( '>pt d""11 Jot (Ha.[I'lll n r IUllllf'I(' 1

('U 111 J I ll'l'l':H [I rn habet f'lP£'I" PJ OP[( n it (11'1 C , ('I sum 1111 1I11rl~'

_ lie :1('1 • ' ~ "xu I I Ill" 1 • 1'1' ''I

C._ ::H?ricll C;l(:~~~~>~n c1aII~aJJ:llJ[ di~e;![~:':rL'h,at l'd'lt::~( l:l:J~II;t I

(It Cne'sari pOI . OUlllIS cllilll . • SI J.UIlC ditnit] J~ tOl a J ' I at us aulpID C - crll~ SC H{'~l'lIl fa'i is Ilon

(> 5 urn. Cl 'J' 11m aUUlS et h U . ('ontradl_

I rot os P cbrn " S( II pro. [I Ihllll:J Ii in 1 O~ ~('1 1l101If'<ji .. Hdd 1'·1

} 1 .. 11.:(, aut G - Ol'O r . J' A

C 10:1,0. 110ra q. a . < ern .'lhbatha. r~I'nl [' 1[11 rlJ('illir Lill'J-

• LI ~1 Sr> t n , t r ]',' J . au ~ III PUI;'IS('('\ p,

aut ern Jamahant'T 11, lj(J1ILda('l~: IS(.'('(2 g, .. ( .~~

Jh"'J"('n . 0 e , tollc. cruci{i", I. \('S1<'1. 1111

J 0 1 \ est rum crucifi"am'~ R j "e oum. D,CIt £'is Pdatus,

Jell! us Hp" m 11"51 /. . IC'lPO[l( ('TIIIJ 1 Pon I dices' ", }

..,. L.3P<;aJ't'lll 'f . "In In-

t cru('.ili~('rct LIt'. Su ce JPl"LlI ' lim' C'r!!"(j tradidil (,J~ dlwI

bajulans 5ilJi erurem J . ,IL. aut ern I(·sum. ct C'ciUl(rrult. £1

cum, 11 hfal'C'~ Oliltem' G "11'ltl,JJl culw.- <lui dieirur (<lhrlJi;w Jo-

'c. , I xt ) ITO 101' U} , 'r.

co alios d. J' J 0"" • 1 erucr lX(,1 UIlL ('UUl. 11 ru

t ' {;' UOf Hue" Pt trn c, modi urn all Ir-rn J r- ~ U Ill, ::H,,'ip<:)l au-

J~ e iftU um P,latIlS: t't posuit !Ill])!' I ('J 1l(·PJIl. EHll a rem SCI'j p! urn: J (> ~ u s az:u eUlLS, Hex. J udal'!)l UIII J luue ,'r,.:o titulum m !lIL! ,Iudueo ru m ] pg'f'ru lit: flU ia IJI IJpe' ei ~ it nlplJI ('J al 1m u , U )J ern elf, x us est J e sus: et erat IlCripllllrt Jjplu ai 'P. (Jnu ce. et Latil) e. Dicehant ('j f!O PH atn Pont diu's J udal orum.: '\ 011 llIhcrr Rex ludacorum: SNJ quia ilJ e d ixit : Hex sum Juda(oruJn Be-

1.·0

c

te , et b(,11 ,. ::I ' 'CIJCiIllIlS [1'11'

L nclam Cruct'lu tuam' . d . I.

leI' nu ~ u llHlll!.hUll

p 1m

I ommo , qunninm bonus.

PJlI'" quoniam ni sasculuu;

nI!l1' I rra l , quo iam b .

(JII<;. onus, <juoDlam ill saaculuui

uunc domus AalOn' qu' .

omnm In aeculum miserlcor-

:;'DA.TIO IS

• 1

11'0

d

Oir:mt TILIne, C[11i lim('nt Dominum; quoniam~lO a en . cricordia ('jllS.

In] (' Lriblllal lone ioyoca, i Domiuum: et exaud', it m in

IntiLUdiD{' om i n,us:. .

OllllllUS IDlhL adJutor: non lLlnebo, qUid Iaclat mihi homo

ominu"l mihi adjlllor! et e~o despLciam mimiC' .. m ,<;. (II1U.lU st coufidcre in Domino: quam confider!! in ho-

mille. '

jonum est sperare in Domino: quam P rare in princi-

pilius.

Omnes gentes circuierunt me :et iJ1 Domi.ne Domini. quia

nltus sum in cos.

. Circumdantcs crrcumdederunt me: et in nomine Domini.

quia. ul~l'ls slim in lOS. , ' '

lrCllmdeclerunt mC sieut apes, et exar5£'I'lJ.llt sicut I~nl~

Ul spiuis: et in nomine Domini, quia ultus um in ecs. mpulsus e\'ersUS sum ~ ut cadel'em: el Dominus susceplt

Fortitndo mea, et Iaus mea Dominus : et factus est nulli in salulcm.

ox exultalionis et saluLis: in tabernacuUs justa rum,

Dextera Domini fecit .. i.rtutem, dextera Domini e'lalla\ iL me: dextera Domini fecit 'i irtutem.

on mortar , cd ... iVIlID: et narcabe np ra Domini.

CustiD'ans casli'''a\-it me Dominus: l'l mort] non tradldit

me.

p<'nte mihi porU1S justitiae. ingressus in aas conlit bor

Domlnc : haec porla Domini. jusll iutl'abllut in eam.

on.fitehor tibi , quoniam ex,audisti me: e Iactus 1111

III salutem,

apidern , quem rf'probaverunt a dilicantes: hie fact - ~t

in caput an!!:uli.

Domino Factum st lsrud: et 0-

me.

lis.

1 'I

._

IH, • l.l"

IHIII

III .11

( I ",11111' I ,,11111111 JIl('ln • n I)UlrJlJl!

qui \ I lid III IIl1luill' J)"'Jlllli.

I I" It IHlII \ 0[" d,' rlnmo Dtmli IIi . II [JIll

J)l us ])mllIlIlIS, II

I IH"JlI' JllO~prlnll'

illI'llI oj, JJIl.'nJ ;11 l'Olllrlll~i~: U~fJUi' rid COtnu

" I LI I l (Ullf,1 nlm.. I illi: ,DI'lI~ uu-us l!o Iu

,

(Illi t (111011111111' rlllcri~ti 111f': (It thetas I'S llllh,

'II dlll'lIl (mtdll]tllli

Iu.l lui IIlCU rllll luri

J)f)JIIIIJt). CjufJllilllll bonus: quoulam in

itulllUI

J n

I I

(Ill I n mhulnut 111 11'g'I' Domiut ll'~LiIlHlIIUI Pjus: ill lolu l'oJcI( I' -

1111 111111111( n lul i ill v ru , rul r , qUI (Ju{tllJ11I "Pili uu I • 11111 Oil I 111111. (JUI !lP' runt HI IIl11pulnl['m: in '\ iis I'jug huluvcruut 11 ill 111[" [I' mom/alII tun

t mnui dill IIHIUI HI( IlWU'

Rlll-

ustndirl uim ls,

HlI uusteclh-ndas [ustiflcu-

IWIII

I II II I!i.

((luIUI dar: ( LIlli prlrSpl' 1"U ill onrnihus JUUJJ-
(lilt et 10111' e()J d I IU lO • quorl dldicl
I lI~t(lclJ. !II nuu !UP Ilu( limp. u qLU'-
111111 It Idrlh lic. llllOl 10 III sunui ~ in C' us t 01 [lol1d u o

II" 1111

III 10,.1" !l1I'n Jlhs! (mill "]oqllill t un lib

I (I,,·dinll~ I~ 1)"JIlIIl!': drll' ))10 n I.dlll~ wl'h pi 111111111 invi onuun lurllua

III \ ill 11'~llInOllioJ'lul1 1II'IIIJII1 fl"l, clllill III

1IIIIIIIhlili rl l v it i is.

III IIJrtlJdUII~ Ilih [' 1'1 I hrJl ,L ('oll~irl, lalm II LI

In rll~t ihl'HllllJIIIHl llH~ rUI·dllu!JfJI" BOil uhli 'J ~"l'l

111'~ 1 ILl I'>,

( IOriO I'ul ri ,

ltllrihuo 1;1'1\0 l uo \i\)lilo Ill! r-t (u.,lmll,11l1 ( r mm].

", c-Iu 01 u lus 11II'O~; (1 cousldi ra ho 11111 ~hlh I I], 111"0 III I'/.!;O 511111 III II I ru , nOli ,lh~t·OJIl1.1~ n me

tun.

Cum "l'i ~ l l rtllllllO Ill' II dl'S1th'ran ll'lIl[")! ", 11t'n[llI~11 ~lIp('rI)I}'i

jll~1 dllllllflll(

OllU11

III i~,

Allrll' rt me opplnbL1l1lll. I L llllllfltliurn' 1IIIIiI 11 t unmuu

iu u ('xqLlI~h i.

J 11'IIilll Sl'el11U1l1 Pill!! IJJl'~ I I lIdn I JIm JI1 Itlll'whrlllllL

(,pus· l'lILl'1il 111110; (')i.{'1! i-but u: III ill~tdll ,111111111 .. llil

I I ,I 1111 dllllil

Hili "I [I ~Ijlllllliia t uu 1111 r I IlIIO 1111 U ,

1l1l'IIm jU.,1If11.,1 1111,1" II al ,

Ilhlll :;il P11\ 1111"1110 II 11111101 111"'1

nudi II III(

• lllllllll' IHI S,

imu [u tliLrllli()JlllIIl ILlilllllll

IlIlInbdirlU~ IUI~,

)Ulll) uu v it, uuimn Jill I"

III~ tuis,

ITI

III

III 1(114

CouJllllla II

1,1 vcr

.,

JjJ

1111 t

IIIJII illJ'luilo.tis lImo, e Il me: ct rll' Jc~o lUll rui t'l"t'l'l' I III H'rlt.'tll.'i .,1",::1' jllllit:'li tun nun ,LIIl! nblillls.

dh ll'~1 tc timcuus luis DOllline: noli me l'onlllndl'l"t' 111m mandatoruru ururum l'11l'l1n i cum {lIbl<l~tl cOr

l',llri umuipnl eut i pro nirn

1111(' hnrll oh munihus

1" \ cn,l rs tlO\lIIG

WI'UJ11

ater I

aIel'

cn n 1111

I, II C'iciSQ)I,

o r

f)omilH' Jl'SU Christo. p('r tuam suuct issimam ngonlam. N ora, IrclUt'm. qua ora Ii pro ncbis ill monte Olhl'li, 'luanda 1:lCtllS est udell Iuus sicu; ,l!'ltttat' sllllg-umis dueurrcnt is ill tvrrntu, nbcern [C, ul ll1ultit,ucI.lllt~m suderi r ~Ii san~Uil~E'i, (lurm prne ti-

morts nn~lI~tl(l coprO'iISSlme pro uobis drudis[l. afft'IT(" et 05[('11- dere dIg-Dens Dco Patri omnipolenll, contra mult itudinom om nilUll pCCCalol'ull1 hujus [':~l:.'~:... ct [ibl'l':l ~~: in hac hera mortis, suae ?-b oumjb~s poellis., et all{!;l1~Liis. quas pro pcccatis UIS so I Inlet mcruisso , QUI cum Patre, at Sph'ilu sancto Yl\ is,

N l'e:FU1!.S Deus In saecula saeou lorum, I t GI' men,

, L r J\ yric eloisou. (hriste elcisou. K) riC'

no lor. \ H' itIarin.

Ora t

o

Domine J cs It Christ, . ' bi '.

I e, CjUi pro no 1S mOT! dl<>llntns os ill cruec

o )SOCIO te ut " d . e- ,

> ()mll~S ° 11:1a 11,1 It mr- paS~lOlll1lll. ('L POt'll:ll'Um tun-

rum: quas lJ,r,o nobiS InlSC)f!S peccntoribu sustiil.Lli li ill erucc .

ma~1U1f' mIll bora qua d ." .

d . , ,n 0 sDllrtls.~mm nnunn t lin esrre 511 est

saucu SIDIO COl'pore tu fl'

o , 0 erre , et I) tcndero digllCl'is Den

o r t I

I omine J e ~ u h ri It 'lUI P"l' ns Prophctan tllll' [H'JIWllt:l d i lc vi tv , ulr-u attra I t e ill I

III r-andc-m chn I ilntl HI Inn 111 • quae to de. c In tl IT

lOr erundas onrn ium passJODum tunrum amnrltudinc • t • I len'" . Pl cstcnrh re dir:lll'ti~ D('Cl Pat ri omrupot nu p hujus : '" t,~. et Iibr-ra .: ah omnibus pasvionibu-, nis , qua pro peecatis sui, umct mHU) " l ~ah mmruu C'ju ill hac bora '\.ilus ui .. \pcri l'i j:muan \ itae , t Iac ~:. gallneTc cum ianet is 1 uis in .... Ior ia aetcrna, Et til p ~_ simc Dominc Josu Chri te , qui rcdemi Ii no plL riosissimo a-

guinc tuo , mis ]" re an ima e hujus [ ...... et eam introdu

dig:llni ad s('nlper v ireut ia , 1.'1 amocua 10[':1 Pal ad 1. ut \ i !ihi anrorc imli, isibili. qui a te , el ah elcctis luis nunquam scpara ii potcst . Qui cum Pat ro . l piritu snncre v iv i ct

znas DNl in saocula saceulorum, Aml'D.

] 11 E X

t 1

1 r

u

J(,511, JpSlI, It I J I I meudo spirlunn

I) , 0 (

I II

1"1 I' , r) Sub,

Sauc: i Dei. o(,(,llrri~l' tll:('1i Dorn ill~ , . Sl~ cipi('utes nn~~

m ('ru" oIl' rente earn III ('onsp('clLl .\ll1 11]11. \' S 511$('1_

ma . .. \'. l. \ I'

HII It <. IU'I tu . qUI ~ ,o('n.~ It te , (>t, LD Sllll:Lm _ Ul~l iae .J nge 1

aeduC'.lIIl It'. I ~uscipumt s l.\~lmalIl qllS, oilenmtc, eam In ['(]n'Jleclu ,\.1IJ simi, \ e RequH'1Il aetcrnam dona ('1 Domine , l lux pt'rpel ua luceat ii, 11 ~ OJrel'CnLes cam in ('011- snectu _\lll·~jml. yri(' ·leison. ( 111'iste elpi on. h ~ ri(' ('reison.

"'at 'I uuster, Et nc nos indueas iu I eut atiuucm. R ('~ )

S('cl llber.l DOS a malo. Requiem acternnm dona ('j Do~

mine. Et lU1I{ perpf'tua Iuccat ei, L S. A portu inff'ri.

I Ewe Domine auiiuam ojus, ,HcqulescaL ill pace

.£\.men. Domine exalldi orat.ioncm zueam, R 'ip Et

clamer meus ad Le veniat. Dominus vohiscum, Ht..,p. El

cum Spiritu tuo,

Ore m u s.

,hl Domine corumendamus auimam t:.I.:-:.:.. ~. ut ~;:.::;::. saeCIl[O tilii \ nat E't quae per fr!lgiHlatcm humanao COIH'Cl'SB_ tionis pcceata ocrnmisit , til venia misericordissirnae pietatis abit('r~e. Per Christum Dominurn nostrum. R~,) Amen.

ns Ins defunui pro irna Deum pi ('( 'Ill IJ loc{ rl ('1'1 Ii Clll pC' LIS 1 I

III modum

h n diet ('1

o

I

1) nm ine J ('s U Chri~tl!, pf'l' ag-oniam 1113m. ahjue de n,' "'~irn,,~ illam OrQliolleUl, IILlam in 'lUoute 0[1\ ti ora It [ILIa f (' _ p~l sudor tuus sicut ~uLLal' san]:;:,ui[Jr dccurrCnllG In tr-r III dCPJ ccor tc , ut f'lUldem SUdOHo'm saIl::-Ulnl'um, (1'J('!J1 pr I' mere mortis lam copio c fudisti. cnelesti P:tlri t uo if, rr . ostendere di .... naris contra. mu It [ludinem peccatorum huju i 111 _ mi : ('L ycl is cum in Iiura obilus sui 1 iberare all omnibus nn~ _ st iis, et poenis, quas pro peccatis suis so 1 irnet mel U!SSe \.mcn

Kyri« cleison. Christo eleison, KJrie Ielson, Patel' no- 51('r. tc, A~e .:Iraria, ere

Ora t 1 0 11.

D nmiue J «su Christo, qui pro salute mundi ill dura Cruce mori di~latus es : deprecor te , ut 3maritndinem. maID: (ILlilm in eadem snstinuisti , praC'sertim quando sacI'~lIS m~a ammu tua ~res U e L de benedleto corpore tuo , c~elestl ~:ItrI tuo. oft rre ot ostendcrc dignel'is pro peccatrico ~lma. hUJu.~, infirmi , ~am.que ill horn mortis suae lih~rarc, H·llS ~ omnlbl1~ PO£'OlS t 1 cruciat.ihus , quos pro p('ccatl uts se lll;leL ~eTwsse. .. meu,

Kyrie elelson. Cbriste eleison. Krfle elei on. aiel' no-

tel', tc A \ e Maria, l t

Ora t 1 0 Ill.

Je s U Christl? _ qui pet Prophet,run tuum dixisli: 10

oruine '] t miserans tui: rop;1D

cbaTiUHe perpctua diIexi te , i( eo (lUrax] e

C 0

l gUls die fe&tn sit sepelhndu, > .11l8sa prol"r1 P i'fnC'lis .prm's(,lIfe corpore ce/cor.fll"L potellt; dum tan lit 1'(lltU(dll; JIlfJs(1, et UjfiC'la Diciua nan. IInpedu nt ur In quP. rlfei cc h 6, It as non QOsrcl. prou) id d r R Conp.Tl{!:nlio, ,./nDomiIlIC($. er .Fi't.I5, non I (lassU;, polest: una lit tr w/('nhis rant ari (ie If s('UIC corpore" S. Ri) Con rr. :!:t • Iap -I [i03.

(al'Mllf om nrno Parocld.. aliiqlle Sacerdot ,n

nrrae rel exequiarum ~elol. a uriiucrsnrii murtnorum: Q ,

$« qui(/r,U«n1, paciscanlur,. ali.' tal2l/11flln pI"(!tlum ex _a, sed lis clecmosyrus cosu cntt stnt , quae aut prob a ( 1- tudine dari s()/~nt. aut Ordinaruc« const uuertr. 'cque permitra nt , lit pa/lta. aut: ali« _""flaru. ornamenra ad orna un feretr;, 1'(!1 rumbae at{lziocantur.

elfm aurem untiquiofisimi ritus Ecelesiastici s ·l. (TC accensos in e;J.;eguiis et fiuzeriblu; (h:(erre; cal eant irem , 1U! ejusmodi rlru s omirranrur, ac rie qULfl arare alit uul.., ne In eo comnut tatur,

Pauperes t'ero, flT/ihus mortuis nihil. aut ita pa:um Sl~peres{, lit propriis impl'~.si.s hw!mri 1I.on .possint g:alZ3 omnlno sepeiianrur ; ac de bact Iurnina nus lmpensn, S£ opus }Il - rit, {I((lIibe{lllt Sacerdates , ad quos difunctt cura pertinet Let rdiqua pia Confraternitas , si fueri!. juxta Ion COn uetudinem.

l hi 1'iget anriqua. consuetudo sepeliendi 1TWrtl~o in 0".meteriie , haec retineatur ; et: ubi fieri potc ~. restltu.atur. at I'ero cui locus seplt1turae dabitur in. Ecclesia k';lml uu tu detur. Cada/'eTa autem prope .tltana rwn epetianrur.

Sl'Jmkra Snruriotllm, et Clericorum: cujuscunq 0

nis , ubi iieri pa.test, a sep~dcris !-aiconw~ sepmQto I deeentiori loco sua, fuque Ita, ubi com:nwdu.m .[tl Til

pro Sacerdotibue , alia pro inferioris Orauus .f:.rcle t ris purata, sint;

A

!l ill 11'1 • qui 1(' cll' cadi .. ad It'flllm ad pa[i(>]_ m zm-eriam dctrn it, ut E'llllr!L·m cnr-le Ii Prlll i 1[: ()'- nder d lIf'rl$ pro anima huiu" infirini r I.atnqu~ , omnibus pOCIII •. N . cH~('il1.ti.Ll1s. CjllO pI 0 IwC'rnti~ r I t merui o, ~d'i {'I pH' J c s 11 in hac 1'01"1. 111['111.

apt'J i ei [anuarn vrtao . er p rdl1 [' animaui L'JII~ ill Parn_ t'''- tilt. riouis , ubi te Iaudet 1'('1" infinila «wC'lIb • \1l\L'Il, ~ lie ('h·j 011. Chri-te elei 011. \: rie ('l('l~011. Pater 110- '(' Maria,

Duui quid. m Papa moziturus 1"O[!_3rC't suu m Sac('Hannm. 1 r Oratioul' in a~iln(' suo pro se Icecrct . iIlc([IIt" fec "£'1. J 0-( bIIUm:1I pal 11JI il Io dclunetus , dicens : v irtut (' il-

m cceata xt a a C hn-.,to deleta esse, Barthnl, de Il!:!:<'li

o d, Prned. Iib do f Iici praC'p. ad mort. ~

D E X E QUI I s,

CfIcrinlOJlio$, llC rU1I9. guibus £.1: rtnti'luz'ss;ma (radios. e , cl ummoruni Pon!{jiclI.m illslltutis salle-la. _JIatar Ecsea CatllOl1('{l in .!i'fOrum Sl/OTU/Jl E.:ceqlliis uti soler ; tan[am rerae f!ehgionts mvsteri«, Clzrisli({nae'lue piela!;s si-

t:[na. t:t fidchum mortuonrm sa/uberrima sllJfragia, Parocni In RIO studw serrare debenr , at oue usu l·elinere .

. n h~:S UflqUC. pracstandis, qua par est modestia , ac de: tone eta .se hutlt!l)1,,;nt> uL at! difilllctorum. salutem, simuJp e. ad Bt'Onlln ptetatcm , cptelnadnwduln cere sunr, nan ad qll.a.e&lu.m, cjusmodi ritus sancce illSliluti esse videaruur.

ttl/11m corpus sepelinfvT. praeserrim si mars repenrina fit It. rust post delmum temporis interval1um. ut [wilus vmr: no de morte relUlLfuntur dubu andi locus,

llod fmtiqUissim est instil uti, illud. quantum, fieri pa'enl. ret urear ur , Itt 1Iissa praesens» corpore defunci« pro eo r:ftlt!brc"tllr. alltequam 6epultll1ae tradatu»,

OlD C

10 S I

("err/os. mrr Cl'JlISI'i,~ O/(iuus (Ietitlu; d(Jhrtf'tI~s. rcsr]; 10,11 'Ia~ uo ,fila/liS ('UmmlUUDus, usom- ad {fdar('lJl ,_,

d. -f I ( ,~t "'II

tr« I • rurn l ~Ufl( r $((CI"O rest u u Srtc(>/'(/vlrdi N I ("n.' 1

V I.'. J '. fd (('''Ii

I I ([IUS Sill rut to {WPOSf'II. lIU/II; d(·b('I, S(I(,( rr/o« fJl I '

Ifrlarl n, t( stem amicen , alhrr. c{u"ufu tu aru] 1111.0 t~(r. (t,fJ1.

I 7 . , ~. , ~ U (I

e asuta set: tlfa/leta IlfBrrr, sell /'Eo/aCta ~'1I iUr/If/US, '

! I({C()III1S uero indunt ur: anucru af[m ('inn'U/O )

I'ul (1 1 ' , • ',~' 1I~1I1(~ o , oS oat Supf'r IIU/1IU'UII1 ~lIlls(rum, quae S7tb (/.I:llltf de,l"lrQ

nrmecratur; 1I J)rtlmalua !L.fgra sea 1 iaiacea.

"miJrlf({COJI1IS aU/Pill: amicn«, alba. eil/e:uto. '

(I Ilulic£lla, ~ malujlulu,

_l,lii praer erea j'!fl.'1 i()nll~t 0, dinurn. Clerii:i: slfpt.'rpelliceo M(pra .1 [Mun talfl!,em, ornart tleoeu( i siug'Nfi pl"aedicti cum

I onsur a ; (I(' fJl J ret IS STu.; I

"Ilul'l~ porro cadat-cr, PP'7U(U{{(' sepuftU/"(f(' truditlllll, "

It/1fT CllJUSliS Orduli<J .L'cc!e~,{(:J; ('lIPO! 1m i /Iceat lIi8i de licelll~~ On/ilinT"". . w

. 1,- aicl,lwcla!'t!'T, rpiOclllu/ue gelleris, aut riie,-nit al iii tilulo

pilfer. u us tile .fcwril, {Ieriel lie fiifel'(Z1lt" sed G Luici, .

(orpnra; rlej'rmA'tol'llln i/~ .Ecc/esra ponelld,j, suru ped'b

I e"li~l& Altare maius .. 1,td si coruiu nrur in 0/,((lo,.ii8 aru ~C,us pe~lts. pOllen/u,. cun: perlilms uers/s {ul 'aliarum ./.Illr6rz'rt' qr::d etmm INO sdu, et [oco .fiat in sepu/cro, Presby-ted vero" Iw~e-

an] cnpu; versus Jlltare. '

til IIn~:e,erl(~l. ne/~w C_hri,Ui((nus in communione fidelillm , if! .5, . e.,x(I((. Lcc!ns(am. CUlt COemelel'£um rite henedi-

(fUTIl sepelrn debet, sed si neeeseicas co .'

rliifjflrwdo ad templts aliter .Ii," ,'g~t C.l a/u!,w erentu. 1'0/('1"1'. cO/pitS ill [ocu m. s ,rort, CUI eeu) ~ ut, fjlU({enlls fie!'!

et '( .: Gel urn. t/uamprlf/lUln transferatur s

III ('11m semper Lru a: "t. 'II' u :

jr'candull't ilium ill C'I ~ tCf'lJ& t I • rus apponi debet, erd signiarts 0 qUU!Vlsse.

0l1ihU5 11 a lie

d ro E clesia ti am Sepult

/grwral'e non debet Paroclms , qui aD Ecclesiwf/lc(f, sepu!turrr. IjlSO jt/ra siu1. excbuJend/ r ne '1!(emqfUu~L ad dlrun. conere 1Cb(}OI'UrJI {"(tlwnul1~ decl"f'la unquol11F aarn,ulat.

t:(!tur lfiritur .Ecclesiastica sepultura: Pagan.i •• /u,dnl>iJ, at omnibus lnjidelilms, Haeret icis, et eorunz fi~u.I(Jrd)u , ApQ~ s/ril is a (hri8tiana .fide" Scldsmat ieis , et pl.l,i..licts Ex com-: m7m.icati,~ 1najori earcomrnu rucat cnne ; Interdtctis Tt()mtnali"~. at lis, qui .nll~t in. loco iruerdicro , eo durante.

, ipsos accident ious ob desperat ianem , Del iracund. Lam, (non ',amen si e~ in~am'(~ id accidat) nisi ante mortem dederill! istgna poenu enriae. _

lprientiuus in Duello , ,etiamsi ante obitum. dederine poenitentiae slg ua,

1lianifestis, et publici6 peccatoribus, ({Ili sine poenitentia perierunt,

1.8, de qrdJ;ms publice constat, quod semel ilt anna nO/~ susceperinr Sacramenta Confessionis; ec Commurdonis in.Pr:uchate , et ausque llllo signo cotu rit ionis obieruut,

Jnjerntibl(s mortuis absoue Bapeismo.

[/Ji 1't.'1"0 t n: praedictis casibu.s eluvium occurrerit , Ordinarius eonsulariir.

f!'lod autem: nimi« remota locc: all aeoessu Ordinarii attinet", ronformit er Decisiani long. Rom. 2. Junli 16()~. cadarer f'illsmur/i, pril'ile,e;io sepulturae Lceicsiasticae carens, inrcrca iust ar depusiti inhumetur in loco cammuni , et profimo , el accept a dein. Resolublone Ordinarii pro ratione cir-

cnmst ant iarum., vel perm.itlatul'. ubi positum: est rei (rallsferatur ad Coemecerium.

Exeq t i a r u m Oro

()OlZstduto t empore , quo corpu« art Goema/crillm l,t'l Ecelesiam diferentLuln est, e.t" .Ecclesia PrvoL'/ti(dl. l·t·[ alia , 7'I,rta :.u

'0 I

I ... t. .. ,.1"

ih:!

R

L 0

'. Hf'~lliC'1l1 CI9,

me remltus J1101'tis: Dlllofes in rcmi c iI-

1 0

I Jill \ulh'JIIuS Domino, juhil,'rrw'l D('a salm m-i nO!:tro:

pla('I)CClIpl'IlIU~ JIU ,Ptll "Ju~ ill ('(IIlIp!. ien , ct in P.snlmis juhilcmu (I.

e,r( luurle "PI IInl InO I'!;t mil us JUOJ'li Dolol'l's infern i cir- •

.i'illl.rho.rTrrJt='fii,' •

magnll';; Domiuus , 1'1 Ho mll~nl1c; SUPC'l'

J'I'lwlh'l Domi.1US pl'chl'lIl sunm, quia fiuC''1 [CITOI', et a.IlitlldjJlc~ monti lim

j nli-rn i circumrlodcrum me.

~-~-=

uoniam ip~ills ('sl 111111<', N ips!' r('f~it i llud, '!"'l Tldmll fundavtlulIL lUll II II Ijllq· \(11111', i1dU(I·IIIU~. pj procidnruns :1u[[' D urn )lIm mu ((Ilfilll ll'UlIIIIU qlll r cit no • quia 'JJSj' psI DomlilU J), us lUI It I' IIII!; 11[11 (III pupu lu~, "jm;. I l 0\ e~ pnSC1HI!'

111$

11, •

l'1'1 I)'

Ildl(' si VII I'll I jus II ud"'1 itl~ I IHI1ilc obdu rare cord

sl L11 ill ('l([ICPJhnlioJlI' IH'CLllldIlD'l ,diem tentnt lunis HI ! ubi U'n ta ~ nr unt Inc patre voatri, prohnv erunt, I l \ Idcrun

Do101'Cli lllli'flli CII Cllmtl(~clcrunl me

uadl'n~illia nlll1i~ pr o x imus Iui ~f'l1crfillOnl hUI It dixi hl'lJ1lWl' hi urnn l C.OIlU'; Ip .. i \('11) IWII CO~rJf)\'(:Jllllt ~JI] mas qn i1J11~ jUHl\ i ill it'll mcn , !oi ill! IwbU1l1 ill J'!'cl'lIcm ~l om, Ci!'CUllIdpdt'l unt 1111' ~emltus IIlOI L,5: DuLI/fCR IU Ierni (.\('l1llHlt'derUII! IIIC.

I eljuit'nI ;H'L~' ruam dona ('I~ I)omine; d lu perpelull. 11I-

(Nil uis.

Do lorcs iulorm ci rcumdcdcrunt me,

(.irCllllHledl'l'lW1 Inl' ~cmilus mortis' Dolores inlcrru c 1- cumd dCI uut nrc.

OUr llll I & C d,

; bso lv c Do 1111111:.

C nu um

L

B('lWllicLUS Dominus Deus Ismcl.. qLUQ. visitavit, ct Iceu red 01-

tJ[.JIlCIU P khis 5Uac. • .' • •

I'L 1'1 ex.it cornu ~:dull~ nohi : III dumo Da\ III Pl1Cl'I UI

• icu l 1 ocurus ost PCI' O~ Sallclur uin : qUI a sueculo BUILL

PL'ol'hc lanlllt ejus. ,

rlutum (" Iuimicls nost rls : ('L tit' manu omnium, qm

[11111 uos,

(i Iar-iendum nusericcrdinrn cum Patubus nostrts

Jl]OI'Hl'i f('~lntlll'IILi sui 1>lIJ1Pli.

JtI~illlundlllll, quod jUl'U\ Il ad Abr'lltnm pntl'l!1II

rlnturnrn /oC' Hollis.

l L1ll' limon de munu iniruicururu uo U ulIl

SI 1"\ inruus il li,

m -

t64

JI slIuctir4ll'. C't justitia coram ipso: omnibu« dil'hus notus

( III pUN. Propheta Altissimi voonbori : pmciJli enim

liJlle [;H'U m Domini. pnran' "lInG ejus,

d dandam Ii 'il'lltinm sulutr ph'hi ejus : ill remi lIimH'm llt'ccalol"lllll oorum,

er \ iscera niiscri orcllao Dei no td: in IJltibu visitnv it 1I0S oricn e~ n Ito.

I l l umiuare his. qui in touebris , et in umbra mortis, so-

dent: od diri""cndos pI:' nestros in nom paeis.

cq b 01 e Domine nnime m ::::1!.'~~ .. ab omni vinculo delietorum , ut III rcsurrectlonis glo!'ia, int r Sanctos tuos

yric eleisou. hrfsto el ison, y_

\ Et no 110 inc! ucas m

Sed lib era nos a malo.

. . _ Erne Domine animam ejus.

Credo 'Hh'~~ bon,:!' DOTtllnl. In terra .. iventium. \ Ne

tra.da be Ill. al1l1~~'. cOl~(iI.cnt~s Ubi. ) EL animas paupc-

l1l.m 11Ioru[~ 110 ohlivi c.ans 111 Iiuem, Domine J e s u Christe

lDJSer('rC ('I. Chnsto paree ei, Domine exaudi ern-

ttonem menm, El clamor meus ad to veniat, Do-

minus vohiscum, Et cum Spiritu tuo,

r c u

eto.

• us •. qui int r Ap0'itolicos Snccrdol C'S CanmIum tuum Ar-

eJu-Ep.scopum Pontlficali frci li dl~111lnle 'I il;C£" ; prllcSla, qunc~lIr eor?m quoque perp Lao. aggr g"eLur consortio. Per

DOllUDUDl nostrum, Auu.m.

Pro dcfuncto '"' c rll to (

eas morum gloria Sacerdounn, pracst?-. qua.csumll

famuli lui Sacerdot is, ill tuorum lulgcat lue

PeL' Cluistum Dominum nostrum. I .\mcn.

anima torum.

o 1 0

fa. 10

ndina Domine aurem tnam ad prcces llostrns. quihus m~s~ncordiam l uam suppl.ices dt'pl'ccamul'. ut anill~am f: roll Ii tm . quam de hoc saccule mil!;ral'e [ussi I i, in pn IS, ae \1I re roue COli titua .f't Sauotorum tuorum jnbca.s CSliC ccusertem. ref

Cbdstuu\ Domiuum no t wn. Amell.

fa un

un

o h

uaC5UDlUS Domi no, pro tun pif'lall' mi: erero nmma tU3. , et III ('ontagi.i.s mort. lituli~ ( tiouis parlcm :rcstiluc. PC01' Chr-l"Lum men,

( ...

I 1 1] I' 1

qlWID hunol'ificnlll Al1t;ei().

Sl el.if ngclus Domini jU"':la urrun t cmpl i

Halll m thuribulum aurcum ill mairu 5 lUI ,

1

o 1

(11~ qui mrro OIlJIIH' AIl)!,ulorum ministerm, homiuuruque dl~_ 1l~,I~ Ci)Jl('NIl' prupilill~, ut t quihus l ibi llliUl1>tl'Ull(ibus in CD.c'('lIlpt'r lls~isllLlU', ah Iris in terra v il a nost rn munintur,

PI Christum DilIlIinulll nostrutn. AlUL'D.

(J,T ()I t/irmiul' 17 occssio . et puerss. (1(' s('hnlardms pra(!_

cdcr rt/mG, SCf{lll(lt{Ul' 7ri{ms, du'wh' ('UJljirrtuJlital(;8, tunder Ihblll(fr~8 si adsun? .. quos til qui(ur post e« (/(I'US saecn-: /. is I' t= ordl_!u'l/l .. binrc;u(' I'i'()ccdullt /11 aC/(J.t(1 Cruce, Parochu I cr (f, III, jlretrlll17. Clfm Illminibu8. Parocbus »ero , ~Iet ,SaG prlllsqr~({lIl r:fJi-'ratllr ca r/(Il'('1 , • aspergi, illiu! ./IlJlW be-

e a , ct H (f(kat TIIUf'd)UlulIl, tlucrij'icat,

Libera me DOIUI(}

Hi

r

a I m u

j

I is['rcrc mo i Dews: ~I'CUndllm magnnm rniserlcordinm tunm

l:L s!'cundum multitudiuom m isurm ionurn tuarum : del.· illlquiltll~lrl. mcam.

In plllls In va InC 0.1> Iniquit.a to mea; et a peccato mer

11lundn me.

~U()nin111 inlqnitatem rneam ego cognosce: et P CCB.lUn

]lJCt!Ill contrn me est semper.

] illi soli pecen. i , et mal um coram ie feci: ut jllStliic - lis in sermouibus Luis, et \ Incas > cum judicari5.

Eccc euirn ill Iniqultatlbus conceptus sum: et in pcccallo;; cOllcepit me mater mea.

T'cce enim vcritatem dilcxisli; incerta , ct occulta sapien-

tine tuac mallifC'stnsLi mihi,

!\spcrgeR me hyssopo , et mundabor: Iavahis me, et sUP' r

nivem dealbnhor.

Audilui meo dabis gaudium. ct laetitiam . at exultnh: 11

ossa humiliutn.

1 vc rt e Iaciem tuam a peccatis meia: et omnes Jniquita-

res mens dele,

or mundum crea in me Deus; at spiriLum r ctum In-

lima ill viseer ihus mcis,

e projiclas mn a facie tua i ot Spiritum ancturn tuum

He allfl'l,::ts a me,

Il edde mihi Iaet itiam salutaris tui : et spiritu princ'p.dl

cunfirma me'.

Doc(>bo iniquus "ins tuns: et illlpii all te' converreutur.

I ibera me do snnguinibus Deu ,Don alutis meae oxultnbit li..lIgnfl mea juSI it lam luam~

omine labia mea apeeies : et os meum nnuuuciahit J

dem tuam.

unninm si \'0 luisses saeriflcium , dedi sem ultque' hoJo-

cnustis non clell'CLabetis,

t68

o

r

'fjcillm DI'o !:ph-i[ LIS clml1-ibu]uluS: Nil' rODII'ilmn, 1'1

en d'

bllttlilultuJU Delis nun • 1.~pl_(m'bs, 1 tIt S'

,ugur fa Domine lU onn "0 un a c ua 1011: lit [11'_

d, "~fWtur muri Jorusalem. .' .. . .

nne neceptnbi - flncnficlum justittne , o~lnl,one.<;, N lin;

locllusla. tunc illlponcLll 5UPl']'. nlrare . t uurn vit u los,

quiom llrtCl'lllUn donn CI Domine : et Ill. l.>t'rl)ctuu lu,

ccat CIS.

fin ml r in judicium ~U,lll ;=;.i:~:' Do~iIlC, quia n ul lus apuct te JD~!dJ('abllllr homo , IlISI pt:'f te omruum IwccaLorulll ei t.rih atu 11'1l11,~1{l :\ Oll ('rp;o~.:, qunosumu • tua judicia.lis 5('11- tt'llllt }In'Ulal. .: ubi \ er buppliclltio fid(,l hrist ianae comml'ndnr ~{d ~I ut in tua 11 Ii uccurren l(' .mcreulur Cl\ aderc j11- ~ICllllll ultiein • '. durn \ h erct !:: .:: .. eSL i~llnculo Sanctne II IlIlati\! QUl \ H rs , cl; I.'egna.s in saocula saeculcrum.

Amen

1Ul nl

Et ne nos Induens in tcntntiouem, Sed liber

DUS a malo. Y( J A porta infert, Erue Domine animam

('ill". '" Requicscat in pllC. ,~Amen. Domin

~xaudi ecationem rueam. 1\ Et clamor mens ad le \ eniat.

l" Dominus \ obiscum. tu Et, cum Spiritu tUD.

o r

m u S.

C LI s, cui propriutn est misercri semper, et parcerc. tc ur~ plices c-corarnus pro anima k:::~.:~~.. quam hodie de hoc saeculo migrare jussi.sti: ut non tradas crrm in manus inimici , uequc obli vi earls ill fiueui : sed [uheas cnm a sanctis ng·w 5U.scipi.et ad pat dum Puradisi pcrcillci; ut , qula in te spernvh III credidit , non. poena inrl'mi suatinent , sed gnudia sempiter-

IlU possideat : Per Chrlstuu; Dcminum nostrum. Amen

" II I I

Episcopi.

III

1 I II quondam pauper Dc prof~ ndis , In Paradisum,

Paradisum dcducnnt te b{\boa~ I

II f

reo L

s

29.

I 5 a 1 In

pro[undis c1nUla,i ad re Domin mCillll

,

In PamdiloUl11 clt,duc[!ntl(' Angeli, etc,

lant, aures lU[lI' intl'nd('nte : in v ocern depre ationis rn Ite.

LIl l'arnd isurn delhu:':Il)t. etc,

S iniquiWIl'S ebserva \ t'('is DOITlin : Dominc'll1is sUSlirH~_ III PniadlSUlI1 dl,ducanl, etc,

in apud te pro'pitintio est.: ct llroptcr IC'gem tuum su,

Demi II e.

In Paradisum deducant. etc.

u (illuit Imima mea in verbo (,jus: speravit auima mra

in Domino. J 11 Paradi urn dl'llucant, cte.

cu iodin matutina liS!] ue ad noct em: speret Israel in

Domino. ]11 Perncllsum dl'ducllllt, otc,

i!'! npud Dominum mLsC'rkorciin: cl ,copiOlia apud eum

Tenclnl ill. 111 l'an~di~lII1l dC'ducant, et c.

4 il)~C rorlime l ISJaFl: ex omut bus iJliquitatibus ejus, In Pnrnd is II III daducant , etc.

netcrnam dona r-is Domine: ct lux perpetua IuIn Paradisum deducaI1t~ etc.

I J II I 1III (10 m .. cJ unus 1'a111111

pro rl Iu eto nrquc 11 a 1)('-

d Illcwtn· 01 porr

In PaTadisum, \1 1

bit?

')1 inlli

iuferi.,

eleison.

Et nc

Deus qui miro

Er lux A:mCD.

perpctl.lQ

aeternam dona ei Domine ..

R qtlicscat in pace,

J)( IIld

1"111' tIl' III IH (II tu

De pl'ofundis. I . PllIllll Ill" I·

lhmd .. empl II n n 1 .)! I I I

In Pared isum. I I at 0 n It 1 I l_I I

sum l'esurrectio, r: 11l11( 1111 Bellc.dktus Dominus "DelLS

p J [o] {G3. r}u I d! If I, f P Egr,

5umresunectio. et v'ita; qui credit ill me, ~tiamsi mortuus lucrlt, vivcL: et omnis , rrui vivit, I't cecd it in me, nou mnrintur In

aeterntiID. poql~a nee [l()~ du" L I ·yrio. cllli~on. hri.sle clelsDIl.

h..yrie eleis~n. pater" noster • .' l~ I 'l rOm cn pU. P t v

Et ue nos inducas m l.entatLoncm. 1 I Sed Iihera nns a rna-

10. \ I A porla Inferi. h'll Erne Domine animam eill . Requie.seat ill. pace. R SJl Amen.' Dorn~lll' exnudi. orauoHem meam. Hesp Et elumor rneus ad tc ven-lilt. Dnrninus

vobiscum, Resp Et cum Spirilu tuo,

,I'

Ore m u S.

F ac , qua..csumus Domine, hanc cum b:;I~',::ltl:"'" misL'ricordi"Ln: ' ut faclorum suorum in poenis non. rccipiat "\i icem , ~~ lU:J.Ol 111 volis tenuit voluntatem: ut slcut hie ~:. vera fides Itln It fideHum turmis, ita Hlic .~: lua misuralio socic \nge icis Chilli'!:

Per Christum Dominum nostrum, Amen. • ncquu m

a.cternam dona ei Domine. l': F..t lUJ( I:'crp'L!LUD. luccaL 1.

. R erniescat in ~acc" I) A.nen. Amma cJus, ct anunne

~lS ,- •. . di D .

omnium lidelium de ttnClOfllm, [lcr Jnlsencor ram Cl rrquI-

scaut in pa.cc.

Ouandn o catur om iUBl lOlluorun v 1 si totum dici non pu cum L udih

, I

II

bile e1'i~, romot a ~lb Ecclesia Cocmereria. ip,i.tl aUlKTtel1ll1r. ,II" n£'f/IU' uJ. COTUlr:fjU/, rn_("runt Parorln, Coemet eriam ffJUrL, mu-. 1'0. l:el. sepr'. tiff d~I'M!({.nl 1ft IlJUL pars , el. 9lliJ.em ..brclel>.Ule prox~m~,?r p'O Gal bO"Cl~. nlrera pro huararici» rnaneat e.f cac!flvt?ra illortrm: {;·Jt~].L liis 11(''l'I(tqll(ln~ amplsu» eommlscearu ur , (TC P(US CO('lnefel'lI Calhoiiei" tielJlinali per Epi.copum. vel Pi'rsonam ab eo deleg(lncian1. solenrd. ritu: abeque mora I econ cili(Jbil ur • 1,el de 110110 benedicetur,

, rum Un rctieorum.

Psalulu

.. ...

() nare fr(>lTIuUI"unL j:!;oules: et populi medltnti SUI:J't in nia 7 I\cisLilernnt Reges torrac: et P'r incipes convencrunt ill unum adversus Domi num > el adv CISIlS Chrlstum ejlls.

Oil"u.Dl pamlls vincu to. uorum : el projiclamns a nobis jUE;um

jpsol'um.

Qui habitat ill Cadis, irridebit cos: et Dorainus subsanna-

bit eos,

rUlle Ioquctur ad cos in ha sua: et in furore suo con-

r.mbabi.t eos,

Ego antem constitutus sum Rex. ab eo super Sion montcm

sanclnm ejus : praedicnns pracceplllU1 ejus. .

Dominus dixiL ad me: Filius mens ea tu , ego hodie ge-

nUL teo

pOSLula a me, et rlaho tibi gentes haereditatem tuum: et

possessionem lua~ll t~l'minos tor rae,

Reges eos In VIrga ferrea : at tanquam v as figuli con-

fringes ,eos. " . . . .. . .,

Et nunc Rcges inLelli!!;ltc: f'l'UdlmlDl. qru. JudlctUIl! tOTI(UIl

Servitc Domine in l.imore : at OXllllo.te I'll cum Lrcmo~ . ApprcbC'Ddilc disciplinam: ne quan,do iro.scntur DonllllllS,

et pel'caliB de via. justa,. . fi

CUlll exnrsertt in brevi irQ, ejus: beati omne5, cpu con L-

dunt in eo,

mC'lU-

"IJt. n act n

til c t rr 11 p' h ;)crcra

limo, ShU] Srola ad n.ane conurioarr: proeed. ILl. sectmdo. A'GperSiOlles cum _Iqua benedicta, et 'bClledictio-

nes cum, eructbn« lion facien" Preu:

ertio. Grationes scu rantdenas Communionem. sujrl'a~iOJ uni Eccie tae qUOfjlW modo denot anres non dir{!1lt, neque ""mItten', to.co CO'!SfJI"/ f( 1"1( m. Orfltio1l1~m, ot Psntm oru rn: (Zl bi mort» est [",wos Psatmo« t/er'flnUu e) l1ifrrr script os duntax((t }\almo!, N Ornriones dicellf.

QI/arlo. :"Vcc rr17ltilelU't-S ill eoru emtum Carltoliwe .fidei fhctnf. Icd ahm de .AIarl a. de Judicio ; de tim ore Dei , et simile» i}"il irldll~l!el;1fnt.

. 0.dnfO. ~i CO?Ci07Wm .fultl!lJl"em s.uper defuncto Iiabue-

1111.1. alM(~f1e &o{,t tn hac C071ClOne dt.juncti laudes "si quas rcrensU_l'rmt) caute pros('quentur. filliellclo cum. desiderio, Itt JJt;lill ~llu7n adhur In extremo ill1l8frav(!rit. ac aeterno praemID tlWllllm redc/ickril.

&.7:'10. I~lra Eccle.siam hneretici sepeliri non deberens, nee feretrum In Ec:cle8ltlm ferri i et etiam , C{lUJlttum, possi-

ns

r::

'It

oil lI",mulnri 111 malignalltibu.5: lleqnc zclaveris f.1.cientcs illi_ qUltIIl III

unufam lanquilm [0('11U1II velocitcr III ·SC't'l1I.!: ot qucmad~

lliodum nlcra horliarum cito dE.'cidcnl.

pem ill Domino. et fut'" honitntcm: et inhuhilU terram ct

pn cr-ris iu diYitiis l'ju<:'. '

1 lr-ctare in Domino: ct dahil lib; Pl'litiollCS cordis tui,

, ev ola Dolllill~. \ iam LU:lI11 .. t:l spera in (,0: .ct .ip.sc faciel. t OOUCl't qu:m lUIIU'll JIt uuam tuum, et JUcilCIUIll tuum Ul:llqU[lID meridiem: subditu 0<;[0 Domino , et Ol'R cum.

oli :.ll"mulari in N), 11'1i I ruspel' tur ill via sua: in homine Iacicnte inju ! itias.

esiue all ira> et dl'l'cli!1quC" fueorem , noli 1tC'll111 Iari , ut malign('ris.

Q uouinm qui mali~ll(IJJ.tur, extcemiunbuntur : suseinentos autcm Dominum , Ipsi liacrcdltnbunt terram.

. t adlruc puslllum, el non rit pecca.tor: et qllaeres locum

ejus , et uon invcuies.

nJIl>Ul'O !l.lllcm hncrcditnbcnt tcrram at daloetabunrur

in multitudiuc pacis, >

b~cr,..iliit p~calor justllm; et steidebit super eum dent i-

bus suis,

omiuus uulC'J11 ilTidt,."hit cum: quoniam prospicit , quod dirs ejus.

lndlUll1 c' n.gina.nc!ruut ?'!ccato-res: i-lIt('J.l.dcl·unt arcum

,fJVll Dominus dies immacu'latorum : ill actcrnutn cri l.

'\lOll confundenrur ill t mpnrc malo. C In diehus [am' s n tu rn bunt 111': q u ia P('c(' n teres pc ribu n L.

1 imici v ro Domini rnox uL honorific t i [0 -rint . t e alWLi; dcfieicnlcs qU{,Dlnllmodum Iumus d('£c'l"ll

Iutuabitur peceator, ct non solvet : [ustu aut in misorelUI:. eL tribuet,

tin b Dedic ntes ci haercditabunt terram: m ledicenl

nn'tCIU ei disporibuut.

\purl Donriaum gl'CSSUS horninis diricnLur: t, tam e't

volet.

l:um c ciclor it, non collidetur . (plia: Dominus upponit ma-

nuut suam,

Junior Iu i , etcnim senui : et non \ idi justum dcrplic:tllm.

Dec semen ejlls quaercns pnllcnl.

Tota die miseretur , et commodnt: et semen iUius in bene-

dicliollC er it,

Declina :J. mnle , et fae bonum: et inbabita in saeculum

saecull.

Quia Dominus amat judiclum , et non dcrelinqnet Sanc:to~

sues: in aeternnm COIlS('1'\ alruntur,

Injusti punientur s et semen Impiorum per~i.L

Justi autcm hnel,'cditabllnt terram: at mhabltabWllt in a-

CUlllID sacculi stlper cam.

Os justi meditnbitur sapiClllitlm: ct Ilnena ('jus 10q tur

judicium.

J ex Dei ejus in corde ipsius : et non supplanlabuntur grcs-

sus ('jus. . .

Censtderet peccalor [ustum r et quaeIl: morLl.fica re unto

Dominus aut em non derl.'linqucl enm m mru.1.ihus e -, nee

damnnbil eum , cum lml icabilur illi. I

I _ pc-cta Domiuunr, et custodi \inm iu, et ex.lta Lt

h d· m l1(,rlCrll1t .. i!ee.lOre , '1-

te , ut aer nate cnpmlii terram ell.- .--

deb is.

m

suum,

t dcjic-iaut pllUpcrem et inopern.: ut trucidcnt rectos corde.

laditlS confriJlga t 01'. cIn .. !; !it modicum justo: super dh it ins peccatomm multa . nomnm braehla p~ catoram COli Lcrt utur e conlirmat . lltem. minus

orum illtn t in co rda ip!iopum; ct arcus eorum

Idl 1I11111U01 "P"11 ... lIhlll LII'1 "J I 111\ nL 11m, ~I('!lt ('''(II"

1.11,,'111

I Ir8n " I, !'I {'III' UUII 1'1 ilL I • rrlln,'~1 \ i l'IIJII 1'[ [WI' 'I SI

JIJ\,nlu' 'mil CIII"

lallufl IUU'" I III ill 00 , !'I \ ul IU'C I III , ""111', '1[11 nln

'- I lJl Silill

!f, '/"I'UiI I , ImmilU f101llfiI'U,

IUJui'd Auh'lll IhllJl [lfnlll! .~itrlllil H li11llilll illlplrll 11m ill.

'" Jlhulll

ulu 1I11&('.oJ l'I',IOCIIIII

II "'pun' IrllllllulllJIII'

r ndjll! bit It nfJlI1lJ1I1~, I't J UJl'rllhit ('05: d "rill leu, n pI! RLrJ[Jhl.!~, cl .. hli hu IC[I~, (I'llll ~lWUl \ I'ru ut iu CO, -

DomiUlJ; I'l Prut ct'JI

arum in

"III~ III JudnNI D,'UIf ill Is, al,j 1Iln"lIuJn llUI1WII "jus, I ([Jl"l~~ (,ql III pOl" , Incus "Ju,> ill Sinn,

111 !twfrl"'Jl po!t'IHUU nrcuum : ('IIIIIIli, p;ladiulII. ,bellum, {11I1J1111111J' III mu'nLdl!et n mouubus a(!(('rnl~; 1 urbat i Sl

unuu ~ jll~IPIl'1I1 L~ [II cll" unt

II tntl'lll!!L 1I00ulHli '>UUIll' ('t nih il illH'nprlllJl omnes ,'irl' .r'lol, IUIIl ru mnulbus ~III~

h 111['n'IIlUMlnl 11U1 D,us In ob don)Jiln\ l'UIII., qui IlSt'lIrlrl'lllll r'rrrlllK,

II I'll ibdls t" II Ijuj~ Inl~1 rf tib. l •

" ell' J' ~ , '\. une iru tun.

\ II ' I n II [U111· ('['bLi j,l£l il:i II III ; terra tff'DllJil, ill rplit,-

11111 ,. urg .. 1'1 In [udicium n(,lI~; L11 sal \ us faCI'TeL 01'1-

Ill .. IIlnll~UI'llib 11'11111', .,

,110111.101 rll~ltll.tiu '1011'1111 i~ ('1111 ft I t'hi(l1r "hi;

I P "11111111111; dtf'Tll Il' II"" n~I'lIt LliJJ et rullqufae

0\ ['1('. I·t II'od,ll 1)1 - jJ

I II IIrl . a' 11111110 L (I ~ I' [ref: omues fILii in

II (Ill II erLHt mtlll!:1"1t

(·1I;lIil. I'{ f!I. 'lui m,d L '

pill! 1l"~I'\ t errnn, . I r 1I11l11lum pHn(;rIlH~1l It'rribHI

11.,

P 1 n u

1)!'l1~ IJl1i~ ~i!l1']i8 er it Hbi{!lr rncnns, n Iplll rl)nllli C;OI' J) • r )lIon ln m ecce inirnic! lui IIulLul'ru nt {t II' I udcrull L (,

'I'J< l!Lh:rll nt !!jlu!.

t'lJl'r I)OPU III m 'Ullin mal i~na \, orunt ('0111\111111'1 et C{)~I

Vt'l UIII nrl vr-rsus Sanctos tuns.

JJ 11(1'["11111: Vt-uitc , ('I rlispl'rdamu'i eos de j!;cnll

1111 rIlOLllllL nnmea Isrnul n ltru,

r j unu iarn cogita''''ruIIL uuan irniler, ~imul n dversum 1<' h tameut 11111 dj~prJ~ucruJlL; Lu bl'III[I('ul n Idnmacorum, et Jsmn he Itrll \10[( b. [:L Agarcni, ecbal. et AlflIHUU. ct AmaII c. AI. 1 1('01- cu rn huhitnnt ibus T\ nun

t r-rurn Assue venit cum i ll is : Inctl sunt in adjut!lliull1 filii

l no

j.!;{'na[' i LOLl..

no ilIis sicut MDdic 1'1, ct Si:<;tlrl)( , sicut Jllhin in torrr-ntu Cissou.

o ispcrhll'ullt in Eudor . Iucti suut ut stercus terrne.

'oue l"rincipes eorurn alent Orulr, ot Z h, t Zebce , t

Sn lmana.

JJ mnes Pr-ineines corum, qui dix rrunt : huereditate po ide-

a rnus SalLctunrillln. - Dei.

U eus meus pOlle jjlo~ ut .rotarn: et sicut stipularn ante ra-

e icin v enl i,

"\ ieut ignis qui comburit 5il \ am: ct Stout Ilnmma comhu-

rons mon tcs.

Ita persc[Iucris i1105 in t!'l!1p(!~Lllte tun; et ill iI', tun 1111~

bahls cos,

mplo facies eurum ignolllillla: et 'luncrent uomcu taum ,

Domino.

rubesennt, et contur h ntur iu ".u·culllm SllocllH: ot con-

fundantur , I'l pcreant,

I t ('o~nos~nllt. ([LUn uomcn ubi Dominus r til -olu altLSsi-

mus in ouuri lcrr:l.

1

1 U

/I t'ot Ptll. HI m(lllldlll~ snnct is : drli~it Dominus pUtias p<'r (1111111.1 lobl'l uacu ia J"~'[Jh: .

I lio$>i did suut cit' re : Ctvlrns DI'I.

cmor (,LO Hallab. ct ll:tb., JOIlj,.,: scir-nt iun: me,

ceo • Lit'llLrnac, ct '1',' l'US : 'l 1Jojlu Ius ANhiopum> hi

fuerunt illic. .

u quid 100 di~('~ I h~wQ et homo nat us est in en : (' t lp5C fuuda., it Nun All! sunu .

ounuu narrabit iu Iicripturis poplllorum. et principuru. horam. qui fuerunt in ea.

'CII.t Iactantium omnium: habitntto mit in leo

h ,.(( lldRf' lin scqucu_

( I1l1lipoten ut't rae D e u s , qlli sal \ as omnes , t neminem "is ~flrc, rcspice ad anrma dia.balica fraud« deceptas ut omni iUu ione deposita errantium corda resipiseant , et ad veritatis tnae redeant unitatem, Per Deminum, etc.

e us qui errata corrigis, et di persa cOD!!:regas, et conl!Tegata con SOn as: quacsulllUs, super populum hunc Cliristianae tllle tmionis j:rrat jam clcDlellter infimde, ut divisione rojacta vero Paslori Eccle iae tunc se uniens Ubi digne va.leat famulari. Per DODUnum, tc.

e ~ s Rej!"Qol1U1l omnium. n~umque Dominator. qui nos ft. pe~cuttendo S9UBS et i~oscendo(>onser¥"as, praetendc nobis mt crJcCirdHlm tuam , ut trallquilJilatp pacis tua potestate sen u-

ta ad medi .

re ra correctiOQlS utnmuj-, Per Deminum , etc.

t7

ndl P

(ll~n !1I:f(~ns. ~'el p~(!r lmplizallU flt'functUIl [tN'Nl ante nsun: rat umes ; uulwJllr juxta aeta{(Nn, et; unpo/Utur ({ r;orQIZ4 af.!

flm lbu s , lieu de Iwr6is (U oma; ici8 et odori renll• .

• '. • ....' .J ' ..n IIl{(nun7.

':ltP!{rttatllJ {'~rll,U1, et: vlrgtr:_ttatlS; et Paroe/wl Iupt:.rpelbceo

H ~tola (&1{m Ul.dU[US, ct aht de Clero, i acUml, praece/en.l;e o «ce ; {1C"C{!C!UIU (at (lomUT1~ dej'rtncti cll.m CleriCQ ~pertonum do/erellte . Sacerdos aSflergll corpus , del-nde elicit:

Au lphona Sit nomen Domini.

P s a I m u S 1)2

Laudatc puerl Dominum: lnudlltc nomen Domini,

tsit nomen Domini bene-dictum: ex hoc IlUDC et usque in sacculum.

c\ sells ortu nsqun ad eccasum . laudabilt> nomen DollllDI Excclsus super omnes gcutes Dominus: et super caelos g:loria ejus,

Quis sicnt Dominus Deus noster, qui in alris habitat: et hum ilia respioit in caelo et in terra?

Suscitans a terrn inopcm; et ell:!' stercora edgells pauperem. u t colloceteum cum principibus: cum priuciplbus populi SL1L

Qui hahitats facit tantem,

Gloria. Patrj ,

n I ipl Si t nomen usque in saeculum.

Dum r'llrli.lllti' culati, tc, ut npra

sterilem in domo r matrem .filiorum 1ae-

ient erat, I.

Domini benadictum, ex hoc IIWlC. et

p

a I It t1

I I

I ('n('1H~: lnudntc rum in ('xed ~is,

d"[(' l)<lInili urn I 1" ] I '

11I1 .. • .'IH!l'li I'l'II~: nut all' ('11111 Oll1l1C'S '11"-

Lnudnh' t'UIIl omnr >,

rute ('j!l~' sol nl lunn : luudato CUIIl ernne stcl ln ('I

([udall' clim ~ ,

lUD1L'ULaudnte euru c:wli C:I'l.'10l!111l: '?! aquQo nmnos, qu:J.C' snppr t laudont 110111('11 DOlll1111.

('aelas sLin.' 'd' 'I 'l fi1cla sunt : ipse mandnvit , et crenta

HUt Ipse rx u , ( •

snnt,

it '11 notcrnum I't in S;WClI] LIm sacculi: Pl':1rc'C'-

tat U leo. 1 ,~'" ,

stum fO nil et UOIi p,'aeleribi!. .. ' I l' "" ' ... do turra : ura.cones, et ornncs :1),,'S1;I.

all( [He l.Jommu... '. • . •

. do nix gIn des slllntus proccllanlrll: quae

gillS, gran, ," .

Iaciunt v crbum ejus. . l'

JontC' , d omnes col le : l is-ua fructifera, et omnes cec n.

Be tiae , et uni\ ersa peco:ra: scrpclllcs, et volucres pcn-

natae. . . , ]'

{'gcs tcrrae , et omnes populi: pnu IPf'S. et omnes JU( l-

ees terrae.

uv encs , et drn-ines. senes cum junioribus, Iaudent nomen

Domini: quia exaltatum st nomen ejus solius. .'

onlcssio ejus super caelum , et terram : et exaltavit cornu PO'puli sui.

n ymnus omnibus Sanctis ejus : filiis Israel, populo approplnquantl aibi,

P sol m U s 149

ant ate Domlno eanticum novum- Iaus ejus in Eeclesia Sanct orum.

L aNN ur Israel in co. Cluj fecit cum: et filii Sion exullent in Reec suo.

Laudent nomen ejus in ehoro : in tympana. et psalteria

psalla.nt ei. .

'uin hl'nr.placilum ( Domino in populo U(l

Jdl mo nsur-tus ill sn I utcm,

ulLabUtJI SOliI'l.l in gloria In rabun ttl [.JCllllalinll[S Dl'l in j{ulLurr' corum , et manihus POl'Um.

d fa icudam \ Indlctarn in untinnlhr . iuer 'pillion populis .

. d aHigllndo~ r 1';1'5 enrurn in compedibus. rum in manlcls Ierr is.

[l Iaciaut ill f'IS [udiciuzn conseriptum ~ gloria haec omnibus Sallclis ('}US.

s

I m u s

15 .

I nudatc Dominurn in Sanet is ejus . Iaudate eum in firm. v irt utis ejus.

Laudate CUm in \ irtutibus ejus: Iaudate CWD seeund mult.itudincm 1l'lt1!;1l Itudinls ejus,

Laudute cum in sono tubae; laudate eum in psaltc 10 l citharn.

Laudato CUID in tympauo, Pot choro : Iaudate cum In ehordis. et Ol'gano,

Laudate eum in cymbulis benesenantibus , laudate c m 1 oymbalis jubHa.tionis: omnis spiritus laudet Domiuum.

Gloria Patr] , c Sicut erat , c

Cum au ern pen ener It 1 Eccl iam , we t Hie acelpiet,

P sal m U s 25

Domini est terra, at plenitude e;us: orbis terramm , t nniversi , qui habitanl in eo.

Quia. ipse super maria Iunda it eum: ('t sup r Ilumina praeparavit eum,

QUis ascender in moatem Deminr: ant quis stabit in Ioco sancto ejus?

• r nmudo cc>rdt" qlll nou a (,(,pit III dolo p10 IIUO no.

HUIn!); et mi~!.,icordi[lm

~ uaereumnn rum: (tHI(!l0i1l nun rnciclIl

1~\ amini portal:' ne-

cl \ nmim portae UE'-

virt utum ip est Rex

Pn ri , i('ul l rat.

Hi accipicr heuedict ioncm :l Domino , mise-

:tInt 1'1 suo q uia haec st ':;l'I1<'l:'o.tlO quaeren-

leison. K, r-io el i", - Et 11(' 110 Il malo.

II. Et confirmasti

Dominus vohiscum,

£jui omuihu pan ubs renat] sa: cnlo, sine ul lis l'orllm 1110- uiw. { htljus ]131" nh DnJllill " pet ind cnnnum 5.111- [! ul·j I ill ()C au ~ r Gllri tum

1I11D1

( 1

Tlbns lnurlcut 1101111'11 I

~l,·r.

r:'l nos C

limn e t onim r(,~I1U1n EL cum piritu tuo,

lU U

or

enedieitc omnia opera Domini Domino. loudall' t't su)Jf'

tnt UJn in sn cula,

encdi itt, n t'li Domini Domino. ben di ita

n o. 1

cncdicite MIlia, ?nmc~. q\1n~ upct ftc CII

no: h 11 dicitc omne ,utul,' DomlDI Dom no.

o •

['!It'du'lh' '1.I,£'1 lllUn Domiuo : h~'n{'t1i Ill' !lh,llal' ('at'li Dnmin«

','JlI'!lll'I!t' UIIII1 i~ Imber, I'L Cli Domino- !1I'1I1'c!1 II ' Ollillea

"I' rlrll~ Dl'. nminn •

(,1lf'dICltl' Iglll~, 1'1 al'~lll' Dom iuu: b"III'rlieil!' 1i i~u

I slu 1 Jumin , 1'1

eu tHrilt' rurc . et prnllln Dominu' Dt'lwrJici[p gf'lu,

., t~llS Dnm iun

'lWdl"ilC' giacil,q. !'t niH'S Douiino : Ol'l}<,flicitl' Tlt1cl{,q, N !II'~ Dumino.

I, eDt'dIGll: Ill': , l'1 tcuebrae Domiuo i bf'tlNJidle [ulg-llm

l't nubcs Durn I 110 , '

ollcdiC'1I1 terra Dotninum : laudot , I't supcrexnltot cum i

.;tL'!:,U la. 11

. f'll:di:il~' rnouu« ct cnl les Domino; bcuedicito uni\crSIl ":l'rllllJ] 0 lit LIL m terra, Domino.

euedrcito fontc Domiue : heucdicitc maria at HllluilllJ BOntU-lQ.

f'1]!'~i,cilC cote et omnia, quae rno\ outur in aquis Dom]; no, bt'nooLC'lre orunos \ olncres caeli Domino,

Jj ,!.!~('diciL(' on~nes hest iae , et pecora Domino: bcncdicl'tu

filii hOtnU'1UDl Dom ino, •

aecula..encdicat Israel Dcmiaum . Iaudet , et superexaltar eum ill

001 J Inledic!tc Sacerdotes Domini Domino: benodicito servi

rum OIlUBO.

r ... sllnc~np~:cilte sp[iritus, dot allim~a juatctum Domino: henedici-

, umn es cor e DODllllo,

n clll'dicile Aua nin Azarl'a 1\1('15' --I·D· ]

I " 11.L aei ommo : audate et

supcrexa tate emn in saceula, "

B ncdjcarnus Patrr-m t F'li

demus, cl supel'Pxa1t~mns • ,1 um cn~n sane to Spil'itu: Iau-

, • eum Jll saecula,

cuedictus as Domi 1 • .Ii

glonoses , et sllpercxaJl~a~~~ :l~~~~~~.cll.eli: ot ltludabilis.

11 II( dl Iti Donuuum (.Imn I(onhl< rrum 1111

J) iud I It

I~l IIIIl Spiri tu

Dom aUS

n

o r I U

n (11 G, qui miro ordinn Al1l;elo1:um lI1inL~t rra, nomluu !.P('IL"Il~. I onccde l'rr1pillll , ut a quihus Lib. mm r ("0\'[" ~['rnpcf n G~i~! rtur , nh his 1D terra \ ita. nostril.

PI'I lin tum Dumiuurn nostrum. Am n

01

HAl L x 1 0 0 no (

I .' (I Il(lt m 1 gllllU consccr 1011 ta sci I , l L III qnnururn tall!!', l'a 11), C I uterv enic llis 11 01 urn cllicri q d~ .:0 aliquid hu; ... c isul <) a I _

r Plurimis san.ctionilms cautum. est, ut non modo ad {iQCI'OS sed ec ad min ares Orailles non admitlantur, '1lll defectunz nat alium , et Fidei Bapcismatis patuuuur; quit e CanJlrmrttionis Sacramentu:m non receperunt:

II Caw:ilium Trident, £'88. 23, cap. 13. de Reform, c - re st.atuit respeetu. sacrorum. Orc/inum. neminenu ad ubdiaCQnf1tu8 Ordinem. promoceri debere, qui l'igesimum secrmatun neque ad Diaconauu, qui vigesinUlm tertium: neque e.d Pr s~ bytel'atlls, qui 2'igesimlw" quinturn aetatis suae annum I item nOll attigerit.

Ill. Szunma diligentia atihiberi debet in ({Ualitl1tihlts e rum, qui ad sacros ,orr/ines assllmenJi sum. pers~rutan loS, ne indiglli. et minus apt;' ad lzujll&moQi gnu/us _!~tall'u f

r. "C A ~ TO N Tit

o

1 J

TIl II/n / J (I n rI" oder: m Wl1Ws t.rplll erit ; et 1(1 er que I ru-:

rllI/Wrltel l'u/u, cuni ca ~k:UI,de }//ir)a "Of darer€: de{,ea,a

01 ("1'11 f.1: I'rObnll, rJltrtonOus. quae lIU Ca/U)/Il(fl imflidi/1Ifl/hI JI~II1JT/lOnU coruraheruti. et 'lilac COlltlrlCIU7J1 dtrima n! fI flu,' 8~U/ l!;l~{(/U!i, CUJlSrtnf,!:lIf1lltnIUl, et aUITIllft1l8 et tUm ((1t!,llr{fIf)111 SplrtlrUlhs ex B<lfJll&lItl, t'el (unjlrmatiOnl 'ia,cramt::1l10 cantruCfae,

Iln6crr/ (Il/)Jinu/J ipse bene cogui:« praecopt« illa omhUl, (/Ufl(' ill Uatrrmon n; ru e cOI!fiuelUb8 u-ruari 01 ortere afr~ ((molltS, ('I /il"nC(I/Jlfl'< sanct a ,"lXI1O(/u/J Trideneina iu sit , d. _ ill/fJuc opernni , III illr( fit flo aclua sue! accurate cxnct e Ut"; scruc "fur.

'racsert im uero mominerit , lIfllfln~&ni[[ inter lap orem et rnpt arn dum ipsa In rapt oris pot estate maruerit ; mila. nee non ciandesr/n«: el qUfJdi6et Jlatnmorl.la. quae alu er , quam praesente Parocho, tel {lIto Sacerdote, de II' ius l'arochi, uel Ordinarii !kentia, et dl.loulJ.s, vel rribu s tebtiouJ contrahuntur , ex '!ISiliS Conciti» Decretis irrua omnino ; ac r.ulla. esse.

F st aut em; proprius Paroc1ms. qui adesse debet, is. in. cujus Parochia .1.11atrinwnium celebratur ; sire uiri , slL'e muIieris.

( areat prflcft!rea Parochus ; ne facile ad contrahendusn; ;llatrimol1illn~ admitt at 1'«P;OS et: perc grtnO$, et qu~ incertas hnbent sedes : neque item eos , qui ant ea cOlljlle;ali fUl?Tunt ;. ut sunt u xores miiirt/m , uel Cflptl!'OI 11m. tc] aliorum . 911( pcre?rinrllllllr; nisi diflgenler de iis omr i!m~ filCht mqm41- rionc , et re ad Ordinarinm. delata: ab eoque habita ('Ill modi. .tllalrimoJLii oelebrandi licenria , quae f!:ratis COm edatur.

Tlfequ(01L J1/atrimonium contrahatur; fer a proprio e trahent iuni Parocho , contrnuis dtebu« jl:~tis in ECc:lCIUl. iiura .llIissal"um solennia ad ipsius Concilii. preescnptum puhlIc denu ncietnr: int er quos .J.lf«trimonium sil contrflltendum

S'i l'lTO ·t,ir. et mulier Parochiae sint tlitersGf III utrn-

que RlI ochia jianl denunciationes quiOliS dt:lIuncltJ1W11 us :!t"

na nr Impc'/ll11cntum. rr i co: t ur, ed [Ii quid 011 tat Ultru

aurcm. ric lul('lntiOllcs ParocluLS non aeerediatur de 'It usque eoiurahc ntis [ibero consensu sihi ben;

untl frll allen

oncat Parochus Conjugcs, lit" ani ec/.' t'

Ct 1 doterlem, in t c mplo 5I1Sl'irdf'ruto m , in l'ad. m don IUlbitellt, nc '{ue ~lIatrimonium consomme n : I C maneanr, nisi aUquitus propinguis. HI aliis es nt. benedicfio a nullo nlio , quam ab ipso Ihrocho. se

'acerdote, de ipsius Ru·oc1d. tocl Ordinor1' he MW

arrimoniurn ill Eeelcsia maxim eel r. n ~i domi eel bratum: flicrit, praes« nrc [broroh.O. t t s

ponsi t'eniallt ad Ecc] 'siam bf?lIedictW7J m a , pilln.

caveat: .. 'aeerdos ; 1 e iterum. ('Z ('ont.rahenflhus CO 1l 1

gat; sed mnrum ben dictlO7U m illi OIifcr r; c b lit infra dicetur.

dmaneanrur proc erea Conjll~tc - ut anlcq banI sua p ccata dili~uu('r can) I an/UT. E1Lf.haristiam. a/cpU' d .lIatrimon i 'Crt

dum pie ace danr: t quomodo i71 eo r ce •• et

versari debeant elilif!. enrcr illstrlla~tur

illl

II

CDIOC'

r.

. arn c 1"'Jl,~./{il !l1p,tli /I"ph({t/ts "',~

,.. , J l.

.' lIU'U C()II11I[!.<$ (L<! U (lIZt ('OIIl'II'C I e

1\ f if m .,

so lIIUlIlI/{'1H,f Illl or Iii. a f)Olflllllf'(l IN OJllt If'~

" r n 'J.' I' t {

, /I qlu' ad diem I~Jlr U"U~( rt a (lUI fJllfll ~ lIUI"lI/I

L OCfal'am Jtr~('llfle tncrasrue • ~OIC In/Un/GIS _ ttjJtirfl'lflll as ( s st. ur , 'HI/1/ las /U Tluitr£! (, ·\'PUJiSfI m I rae/lieu c. !.a (' /(!)I{{f"( ronras«. 1/utlillloniu1ll aurr-m orurri t(1t1~_

cOlltra/" 110ft. M "\ IIplull U 1'0. '11117 t/crf'l mOt'h-~'f((( et

It! < , ' I l1i - ,

Ilflll,tatl' .lm1'll, .sar/c'ta cutrn re« Ui • atremon/u m , MflU((,_

llit rra 1({lIdum

(Juae? omrna /{/1'(1 (,.1,- sacri COllct'''i Tll'dlllllllt dt'!J'(J!l& ~rtlllla. et itcrn alia. qu ae lbi (f£ 11alrimcmio rdl' COIlII G. 1It'IIdo fll'r7CC'linllfltur. 8.7(//( d~'lig(Jllt er scruand«. Ses. , :.!.J r/( {;'form, ..:.11alrim,

HIt s Celehrandi Matrimonii Sacramentum.

isne ::::: acci pere

in tu am 1('6~hm~m U;1. tuum. J~gltmu~m ~11",

'''III ?

, rum- ..

I, I JII I

Vole.

Ilesp Spo I. ~l>r m. ..1tiJ'~,".

R I

T J' -n '1 •

It t I

\1 null Ul1

\djll!OrlUHI nostrum i'l nomine Domini, I'f OUl

('fi( hun et !lILT III, Domine exaudi orntionem men"m,

EI Iamor meus ad te v uiat; Dominus vohiscum

Et eutu ~piritu tun.

o r

• It !Ill' DOllllnc JIO~ unulos , quos, in tno nomine oencdicimus, ut 1/111 1'(1 g ta 1:1 int , W LULl pac eonststnnu , l't, in tun. volun.... ,. pormau luty t ill tuo nmorr- -ivant • sen scant. et multi. __ v.~.ur In IOllf,;llltdinc dierum : Per ChriBtUQ1 DOIrunllm 1.10- Am IL

1

Ore m u

1'l'nl 01', ol l (JIl~I'l" 0101 lurmnni ~pn('ri'~. cln\r>l I nt i W JIl r IIII1 II~: III DIIJllilll'. IllllI!' Spu it um ~t1l1dlllll IIlIlII! ]>, ac lh uru dl l'IH'II~ sll[ll·r .llll~ nlllllll!J~; lit GIJIlIlII ,ifllttl' (Otl. II d { II 111- nis , illl~. !JUI ['o~ pOliti' crint , pl'l1ficiul1l fill sal 111(111, I'or l lu r!:II lIIU IJIJII!IJllllll lLo~11 uui, R P AIIU.'Il,

t 111 I

( 1111 Spnll! 111 III It n nulum Pntris .,z... rot

lund si ('.1.' parte ur riusmre , tam. sNlire! SJ1onsl, quam sue. \.Il{1/w(' hal' primae SUi'. !toC' ('8/ si IIl'C ~p(lIl~II& uscorem, 11('(' SpOJlSU atru m. L'irlllJ~ ha{meril . mit I (I/). st sa soh: bump/a fil!'rit > t'tl(lm~i SpO'Ull~ I'idu/ij jilt ut diem eos hoc ordtne ,

JOIl a/tam VI()/II.cr -

H t' n d' c t ioN 1 bel 1 l m.

t 1 A djut or ium nest rum ill num ino

cnclum '1"1 10t'l'3111, Ccniii rna hue

IUS L'I, in nolns. l' A I (,IllP I II sancto tuo

sn lcui. 1 BCILI~dicLi sill" a Domino, \

n. uihilo.

Domini. Dou • quod up 'I, - qunrl t'~l III J 111- (~Ili Lcdt 11l1111111L

o r

ells Abrahnm , Dell s ISAne. Dc 11 ~ II\coh losecntes bins, et sr-m inu sr-ruen .. itnr- In ILHmll'lII~ C]llidf[llld pro sun ut il itnt o rlidiccrlnt 1m t. (I'll' lllp ill J)Oll1illlllU uust rum J o s 11 In Christu:» recuporuu-n-m hlllllU

Irurn tUUIl! lllli~l'nilulll, qui le't'Ulll 'II it , pI J'(~IHIt III ~piriLllS sane li Deus, PCl' onuun saoculu :W(lUIi'IIIIII

in \ 11 ('ILl beat us e~1.1 dnns • ill ] I rihu dOTIms t u e el rum III c ircurtu 111f'1l~QE' lUIl( rr I t imct Dorniuum,

!:-ll)n' l t v idr-a. bonn J('ntS:I_

pa.CC'm uper I racl.

, <I' ilh + Domine I'll ('In,,! 11l1l], 111 t narn, sreut be 11 (h:">I~11 f, 111 [101m '10\ ~l. lit \ C'n1f'Il[C''\ P r mar ru r I I,HlIH~ ~nh I firron}, Ita 1'1 III ill e ll~p etu IlldlclI Per Chr ist um Dcminum nostrru

11 d

( • [eld) f,flNl 1111 ?(l1b~~11111 ~tr ~~rl, ai(l bet ~Ufdli.illfn: hn crfuu ffi1cnfm n ']!~a11l crfdlUr I Qugmr <1Mt OIn!c'i!: c. 2. v, ] . N!i t6 U It', 1

9Jlcllfrl)m "fIrm III ffllll, unb fU!l!C !lIfo Rlwl) ('lnlll IInO f~rad1;" t

rmcn jfJllI ohnflll)w ~c(,ilIfcn fd"'ifcn". lin!) ro Il<lrt,llcm l!}~tt .. n ~ _

I'rfrl)aifcli I',lttt, fcgnctc Cfr br~bc I ullb 'l.irad) It~'l.i)frt uno 1)( mtftn

UI1~ erfullct mit ~lacf.Jfl)l1Imcllfd)art ~IC <!rbc" ~IC[lcl:!, c. I. Y. J ,

fdl[O~ t!lcfc(t .<.Bul1bniB lllllfdl(1l ~)l.mn Dnb :melb r~ cnge , I'J!l (!C !II ';l(

f'111Jl5 {'C\l 1m' <!rfd)l'fi'liltg I:Ic~ illmmc!l unb ~CI~(e. reubclI t' lil ~ .I~ tlIl1fftl'CIl11llrt)tCI! frfClOIwmil t1l1'dll'ltflc, bl' (!r (o,\en(;;': c. 2, ,'2 11('" f,r I,~cf'alltgrn, fcwc (liC\tl, 11mb bfr IDlrnfd) :Mater, unb Numr l'I:r[Q!f£ll. fCUlflll !l\!,ci[lc Ilnf}\lngcll, unb ;0 mrrben W.lrn em olcrfd) ;elln",

jefe :Bcrbillblmg Il'lfd)rn IDlann 1111 Sl.\!CII:> I meme I!lcben! rndd c ;;~tt !1!rin) nnd) brr (!rit1I~1f11l1l1 jrllnrtr, hM ~ e fu 6 unlcr (!d~fer, Ztirrcr untl I!rh.; IIlCl;m' bcf, ncucn Wrfet;r>i I JlIr ~\l-urtlc rilles f\Clllflcn Zll r.t1l1fmC5 ft'&~, • lllltl fo noli, nnen r,,,hrrn !hlrrtf) DrrfL'lhl1 i'fl\gr[c~t. X\l~~t nrnnet hr I. lr\)~ftd '!1-',lU!U{! 111 fmrclIl ~nrfc an l'lt (!~,r'cfier c . .5, v, 32, ~le (!flc In r~ ur~ e.,frmtlmt In (!Imfro 1mb tier j\mllr. !hlrfd1Ctl e.lframrnl I[rrll (!Irl)nmn 1i, I:'i:lcr f(,mr ~11 fllgcrr: mcfd,c 2lr~lIthNN t'>er <!h! nnr eet '!3l'TbmbIUI!l (i 1.1 unb '(Ctl1C\' .ltlrdlc t>(ltll1 ['q1c!\lt; to,IS 9(Cldl nIle m.n'11I6 tin .pm: ;:'11,(\1 fnm' ~lncnidl1l'Crbtlll!J nut fClnrr .nmf)t I 'tne Gr fld, l:'l1rdt Dlt :Mttglt'ullfl fl'Uld f~ .~ bllWl mlutC6 hlet nllt (j;[bcn crr~brfll ~.,t I 111111!liC l111b unirrl:rrnnll(\l IJm np t ill, fet[Ie nut S.'"lgtbung fCIIl(5 ~c11m$ grlic{-ort [,.It, lUll) un,lUfilar[td) Iubrn n:l t); Nc .\1.1t'd)c ~111!\rllm ~r.1l cbcnfllUs 111ujgfr )1I [I ~Ul fdlll1t'l!l Iii; rftllct glCld It',~ m)rtfhl~ bn r'UT t-n& .i).11lpt funer .\{nd,c, I'Il'fe ni.'~r ~~m al~ fl.l[li'tm (",j,~r' f.tlll 3U ICljim fdntll:>lg 1ft; unb b"nn g[mi'llltf G:I1njll1s ecr lime Ie 'r t" Ilmn femc Jt'mhc l11it brill {!nf,eltlo~~tc>br nllilrct, frltc Il'tchCE LlUf .lllfl1Ue .j)iil[nl~'illfL'rICtl fdlllilC[ I lit in fClIlrll :irubf.l[cn untcrgt!>cll laijt, 'Dntlnn tol. bas (!nllcc ber ~\\clt rCI' II" \:Irrb!cl~rn 11mb; fo, mont \!Itbcn! fJtlc 1m, Qflrqlnl1 brr .~frr 0(;; t\rulltij\am fCmft $Itrilc llln gegm hefe \\Crh.J!tH, "'te .ltud',c ,1 It< mtollt flfgrn :3hrm 9~ttlimtl1 ~TOllttgllll1 lid] !U Iltrr.nlll'l1 - bIg 1;1: r&m jo muffet Ihr ilU (!~r[cutf ~lr!lrn nnanocr cnd) I.'CIh.lItfll, I~ kIrn!'l€·ll. .3. c f 11 ~ (11~ Q;m tics ~I1C~mf; 1lI1~ Gl1llgfnt I il j't1rl'fJnl tgtn .\\milc : r1.'CIlf~ luunct Ihr Ills (!IJdrutr euug , fnrllfam Dub C!:hfl111rd) II encer lcbrn. ::s c flit! hr~et I l1.ll1tct, \t1lb fdlllbct nne .!\Irl¥ I tcfr