Sei sulla pagina 1di 1

Vitti na crozza

dd 2 Re
a 4 k k k

Sol

k k

Vit - ti na croz - za

dd j
a
ci

dd j
a
-

lu

k k k k

j
su

k k k
k j

vos - si spi - a

k k ek k j

Mi m

ri

kkkk j

pra nu can - nu

kkkk j

k k k k k

ni

k k k

re

fui cu - ri - u - so e

k k

7
k k Lak Re
ek

Re

id - da m'ar - ri-spun - niu

k kk k k

Sol

La

Sol#

La 7
Re
k
k k k k z k k k k k j

Re

mu-ri-vi sen-za un toc

Vitti na crozza supra nu cannuni


fui curiuso e ci vossi spiare
idda m'arrispunniu cu gran duluri:
"murivi senza un tocco di campani".
Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu unni
ora ca sugnu vecchio di ottantanni
chiamu la morti i idda m'arrispunni
cunzatimi cunzatimi lu me letto
ca di li vermi su manciatu tuttu
si nun lu scuntu cca lume peccatu
lu scuntu allautra vita a chiantu ruttu
c'e' nu giardinu ammezu di lu mari
tuttu ntssutu di aranci e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru i sireni cci fannu all'amurio.

Canzoniere Scout
http://www.canzonierescout.it

cu gran du-

co di cam - pa

ni

Potrebbero piacerti anche