Sei sulla pagina 1di 4

3 Libras

n q o p r s
= C# = G# =E
1

A Perfect Circle Mer de Noms


=B = F# = C#

:6 8 P
c

h = 72

P P

P P

P P

P P

P P

P P

BBBB B B BB B BB Q BB
Threw you the obvious

and you

?@
2 !

full

@?

full

full

full #

B B B BBB
flew with it

! !

full

# !

15

B DB B B B B
on your back, a # $ ! !

BBBB Q BB B B BBBB BB
name in your recollection,

?@
2 !

full

@?

full

full

1 !

?@ @
full

B B B B B Q DB F B B B
down among a

?@
2 !

full

@?@
full

full

19

B BB B B
million # #

same.

3 8

B B L
$

HQ

6 8

BBBB BB B
Difficult not to feel a $ $ $ $ $ $

BBB Q
little bit $ % #

DB
(

Disappointed

B
(

B B B R B B DB
& % % (

and passed

Page 1/4

24

B B B Q B DB
over, but I & $ $ (

BB BB
look right 1 %

1 %

BBB Q BB
through... full $

see you

?@

BB B BBBBB
naked but oblivi 2 $ " full % # # !

?@ @ ?

B
!

- ous

B BB
! !

and you

29

B Q P
don't... !

B P
see... !

B P
me... !

Q BB
But I ! !

BBBB B B BB B BB Q BB
threw you the obvious

just to

?@ @?
2 full !

full

full

35

full #

B B B BBB
see if there's

full

B DB B B B B
more behind the # $ ! !

BBBB Q BB B B BBBB BB
eyes of a fallen angel...

?@
2 !

full

@?

full

full

1 !

?@ @
full

39

B B B B B Q DB F B B B B B B B B
eyes of a trage -

?@
2 !

full

@?@
full

$ #

- dy.

H 3 8 BQ Q 6 8

BBBB BB BB B BBB Q
Here I am expecting just a little bit $ $ $ $ $ $ $ $ $ % #

DB
(

too

44

B B B R B B DB
much from & % % (

the

B B B Q B DB
wounded, but I & $ $ (

1 %

BB Q B
see,

see

BBB Q RB
through it all full $

see

?@

L
$

B
&

through

RBB
M
& )

and see

Page 2/4

49

B
)

you.

Q BB
) )

Cause I

B
"!

threw

full

B B B B B DB B B B B
the obvious to

full

B B B BB
see full "!

"!

""

what oc -

B DB B B B B R
- curs behind the full ' "! ""

"! )

? @

54

B B B BBQ L
eyes of a full "!

?
P

B DB B B B B R B B B B B L
fallen angel... eyes of a full "! ""

"! )

? @
'

full $ "!

B B BB B B B Q P
trage - dy. Oh, well... "! "!

"! )

? @

?
$

59

Q BB
Oh, #

full

BB B
well... !

HP

P R IB B B B B B B
Apparently, 1 ! full full !

?@ ? ? @ @
P P

BBB P
nothing. # !

full

P R IB B B B B
Apparently, !

? @
2 !

full

64

full

B B B BB B B
3

nothing

@ ?
#

B B
#

at

B P
!

all....

Q B BBQ B BB
You don't... You don't... 1 & )

full !

1 &

69

B B B B B Q Q
You don't see me. 1 ) &

B B B B B B B B B Q Q Q B Q
You don't... You don't... You don't see me. 1 & )

"!

&

full ) &

? @

Q B BBQ B BB
You don't... full "!

You don't...

&

"!

&

? @
)

full "! )

Page 3/4

73

B B B B B Q
You don't see me. "! ) "! (

B BB B B B B B B B B D Q Q BB B BB B L
You don't... You don't... You don't see me. You full )

don't ....

@
78

? @? @
( don't ...

full ( $

? @

full & $ "! &

? @?
$ don't ...

full

full $

@?

B B B BBB B
... see me.

"!

?@
2 $

full

@ ?

full

DB

You ....

1 #

?@

BBBB B
1 full

@@

BB B Q
L
$

BBBBB B
You .... full

? @?
2 full $

?@

BBB B
$ $

Q BBB BB BB
You don't see me at full &

full &

? @
$

1 & & $

83

BBB B
all ... full $ $

P P

Page 4/4