Sei sulla pagina 1di 1

SRNU DEVI PRVAXYAMI KUNJIKASTOTRAMUTTAMAM| YENA MANTRAPRABHAVENA CANDIJAPA: SUBHO BHAVET|| 1 || ,NA KAVACAM NARGALASTOTRAM KILAKAM NA RAHASYAKAM| NA SUKTAM

NAPI DHYANAM CA NA NYASO NA CA VARCANAM|| 2 || KUNJIKAPATHAMATRENA DURGAPATHAPHALAM LABHET| ATI GUHYATARAM DEVI DEVANAMAPI DURLABHAM|| 3 || GOPATIYAM PRAYATNENA SVAYONIRIVA PARVATI| MARANAM MOHANAM VASYAM STAMBHANOCCATANADIKAM PATHAMATRENA SAMSIDDHYET KUNJIKASTOTRAMUTTAMAM|| 4 || OM EM HRIM KLIM CAMUNDAYE VICCE || OM GLOM HUM KLIM JUM SA: JVALAYA JVALAYA JVAL A JVALA PRAJVALA PRAJVALA EM HRIM KLIM CAMUNDAYE VICCE JVALA HAM SAM LAM XAM PHAT SVAHA