Sei sulla pagina 1di 22

A>C:H

>a XdaaVjYd hiVcYVgY ji^a^ooVid YV :;II6  a>HD '%+'! g^XdcdhX^jid V a^kZaad ^ciZgcVo^dcVaZ# >a iZhi
Xdch^hiZcZaegZa^ZkdY^XVbe^dc^VhX^jii^Y^[^adYVaaZWdW^cZZYd\c^Y^VbZigdhdiidedhidVY^ZX^
iZhih!gZ\^higVcYdaVgZh^hiZcoVVaaVgdiijgVeZgd\c^XVbe^dcZ#AVegdXZYjgVY^XdaaVjYdk^ZcZ
deZgViV^cjcVbW^ZciZY^aVWdgVidg^dhZkZgVbZciZXdcigdaaVid!^chigZiiVXdc[dgb^i|Vaa>HD
'%+'hiVcYVgYeZg^aXdaaVjYdVaaVhX^jiid#
>aad\d;<JJ77FFHEL;:h^cdc^bdY^:?7C;JH?;97H?9>?:?HEJJKH7H;7B?;
=7H7DJ?J?$>c[dgbVo^dc^hj/mmm$[\jjW$Yec
I]ZiZhi^c\hiVcYVgYi]Vi:;II6VgZjh^c\^hi]Z^ciZgcVi^dcVaangZXd\c^hZY
>HD'%+'#9gnheZX^bZchd[a^cZl^aaWZXji[gdbheddahVcYZVX]Y^VbZiZg
l^aaWZhjW_ZXiidiZciZhihl^i]WgZV`^c\higZc\i]gZXdgYZY[dgZVX]hVbeaZ#I]ZiZhi^c\
egdXZYjgZhVgZXVgg^ZYdji^cVhig^XianXdcigdaaZYaVWdgVidgnZck^gdcbZciVcYl^aaVY]ZgZ
hig^Xianidi]Z>HD'%+'hiVcYVgY[dgYgniZhi^c\#
I]Z ;<JJ7 7FFHEL;: ad\d bZVch H;7B :?7C;J;HI 7D: H;7B 8H;7A?D=
IJH;D=>J$
>c[dgbVi^dcdc/mmm$[\jjW$Yec
AV cdgbZ YZ fjVa^i ji^a^hZ eVg a:;II6 Zhi aV cdgbZ >HD '%+' gZXdccjZ
^ciZgcVi^dcVaZbZci#9ZhX]Vci^aadchhZXhYZa^\cZhZgdciegaZkhhjgaZhWdW^cZh
ZiX]VfjZY^VbigZhZgVhdjb^h|Y^miZhihVjXdjghYZhfjZahaVgh^hiVcXZ|aVgjeijgZ
hZgV gZaZkZ edjg X]VfjZ heX^bZc# AV egdXYjgZ YZ iZhi hZgV ZmXjiZ Vj hZ^c Yjc
Zck^gdccZbZci aVWdgVid^gZ hig^XiZbZci Xdciga Zi hZ Xdc[dgbZgV g^\djgZjhZbZci | aV
cdgbZ>HD'%+'edjgaZhiZhih|hZX#
AZ ad\d ;<JJ7 7FFHEL;: Zhi hncdcnbZ YZ :?7CJH;I ;J HxI?IJ7D9;I  B7
HKFJKH;Hx;BI$
>c[dgbVi^dchhjg/mmm$[\jjW$Yec
AV egjZWV hiVcYVgY ji^a^oVYV edg :;II6 Zh Za >HD '%+'! gZXdcdX^Yd V c^kZa
^ciZgcVX^dcVa# AV egjZWV Xdch^hiZ Zc aV idbV YZ bjZhigVh hZXVh YZ ]^ad YZ aV
WdW^cVh n XVYV Y^VbZigd k^ZcZ hdbZi^Yd V Y^Zo iZhi! gZ\^higVcYd aV gZh^hiZcX^V V aV
gdijgVYZXVYVbjZhigV#:aegdXZY^bZcidYZegjZWVk^ZcZZ[ZXijVYdZcjcVbW^ZciZYZ
aVWdgVidg^dhZkZgVbZciZXdcigdaVYd!Zcg^\jgdhVXdc[dgb^YVYXdcZa>HD'%+'hiVcYVgY
eVgVaVegjZWVVahZXd#

LLL#A>C:6:;;:#>I

:aad\di^ed;<JJ77FFHEL;:Zhh^cdc^bdYZ
:?7C;JHEIO97H=7I:;HEJKH7H;7B;I
O=7H7DJ?P7:EI$
>c[dgbVX^dcZhZc/mmm$[\jjW$Yec

'(%

> cdhig^ bdcd[^a^ kVciVcd ^a


hjeZgVbZcid Y^ YjZ Y^[[ZgZci^
i^edad\^Z Y^ iZhi0 a>HD I:HI!
Xdch^hiZ cZa hdiidedggZ & bZigd Y^
[^ad VaaV kZg^[^XV YZa Y^hedh^i^kd @^aa
IZhi! X]Z cZ VXXZgiV aV gZh^iZcoV
^cY^eZcYZciZbZciZ
YVaaVo^dcZ
Y^ eZhXV# >a ;>H= I:HI! ^ckZXZ!
Cdh[^aheZjkZcihZkVciZgYZgjhh^gWg^aaVbbZci
hiVW^a^hXZ aV gdWjhiZooV YZa [^ad
YZjmineZhYZiZhiY^[[gZcih#AZegZb^ZgiZhifjZ
YjgVciZ aVo^dcZ ^c VXfjV# IVaZ
cdh[^ahdcieVhhVkZXhjXXhZhia>HDI:HIVjXdjgh
iZhi  Z[[ZiijVid kZg^[^XVcYd aV
YjfjZa&bigZYZ[^aZhihdjb^h|aegZjkZYjY^hedh^i^[
iZcjiVY^X^gXV'*$(%bi#Y^[^ad^c
@>AAI:HIfj^XZgi^[^ZaVgh^hiVcXZ^cig^chfjZYj[^a]dgh
WVhZVaaVo^dcZYZaaVXVccV!Y^jc
YZidjiZVXi^dcYZeX]Z#AZhZXdcYiZhi!aZ;>H=I:HI!fjVci
bja^cZaad Y^ bZY^V fjVa^i|! Z YVa
|aj^YiZgb^cZaVgdWjhiZhhZYj[^aZcXdcY^i^dcYZeX]Z#8Z
XdcigVhidYZaeZhdY^jceZhXZk^kd
iZhi Zhi gVa^h VkZX jc X]Vci^aadc YZ [^a YjcZ adc\jZjg YZ
^cVXfjV0cVijgVabZciZijiiZ^YVi^
'*$(% bigZh Zc [dcXi^dc YZ aVXi^dc YZ aV XVccZ Zi Yj ed^Yh
hdcd ^cY^XVi^k^ Z edhhdcd kVg^VgZ
Yjced^hhdck^kVciZceaZ^cZZVj!aZidjiVkZXjcbdja^cZiYZ
^cWVhZVaaZXdcY^o^dc^hjaXVbed#
fjVa^ibdnZccZ0W^ZchgidjiZhaZhYdccZhhdci^cY^XVi^[hZi
eZjkZcikVg^ZgZcgV^hdcYZXdcY^i^dchYZeX]Z#
Djg
bdcd[^aVbZcih
]VkZ WZZc hjWb^iiZY id
ild Y^[[ZgZci heZX^[^X iZhih/
CjZhigdhbdcd]^adhhZ_VXiVcYZaVhjeZgVX^cYZ
i]Z [^ghi dcZ ^h i]Z >HD I:HI
Ydh Y^[ZgZciZh i^edad\^Vh YZ iZhi0 Za >HD I:HI! fjZ
l]^X] Xdch^hih d[ iZhi^c\ & b d[
Xdch^hiZZcZahdbZiZg&bZigdYZ]^adVaVkZg^[^XVX^c
bdcd[^aVbZcidc@>AAI:HIYZk^XZ
YZaY^hedh^i^kd@>AAI:HI!fjZXdbegjZWVhjgZh^hiZcX^V
l]^X]]VhidkZg^[ni]ZWgZV`^c\
^cYZeZcY^ZciZbZciZ YZ aV VXX^c YZ eZhXV# :a ;>H= I:HI!
higZc\i]
^cYZeZcYZcian
Zc XVbW^d! ZhiVWaZXZ aV gdWjhiZo YZa ]^ad YjgVciZ aV
[gdb i]Z [^h]^c\ VXi^dc# I]Z
VXX^cZcZaV\jV#:hiZiZhihZZ[ZXiVkZg^[^XVcYdaV
hZXdcY ^h i]Z ;>H= I:HI
gZh^hiZcX^V YZ Vegdm^bVYVbZciZ '*$(% bi# YZa ]^ad
l]^X] kZg^[^Zh VcY iZhi^[^Zh
hZ\c aV VXX^c YZ aV XVV! YZ jc XVggZiZ YZ bZY^V
i]ZWgZV`^c\higZc\]id[i]Z
XVa^YVY!nYZaXdcigVhiZYZaVXVg\VYZjceZok^kdZcZa
bdcd[^aVbZci Yjg^c\ i]Z
V\jV0edghjejZhid!idYdhadhYVidhhdc^cY^XVi^kdhn
VXi^dc ^cid i]Z lViZg# ;^h]
ejZYZckVg^VgYZW^YdVaVhXdcY^X^dcZhYZaXVbed#
iZhiXdch^hihd[kZg^[n^c\i]Z
WgZV`^c\ higZc\]i d[ '*$(%
bi#d[bdcd[^aVbZciiV`^c\
^cidXdch^YZgVi^dci]ZVXi^dc
d[ i]Z gdY! i]Z VXi^dc d[ V
bZY^jb fjVa^in gZZa VcY
:?7C;J;H
<?I>J;IJ%A=$
?IEJ;IJ%A=$
i]Z XdcigVhi^c\ higZc\i] d[
VcVa^kZ[^h]^cidi]ZlViZg#
*!%
'!-%
&"(&
6aaYViVhVgZ^cY^XVi^kZVcY
-!(
)!.%
&"(,
bVn kVgn VXXdgY^c\ id dc"
&%!'
+!-%
&")&
[^ZaYXdcY^i^dch#

;>H= I:HI/ '*$(% bi# d[ bdcd[^aV"


bZci heddaZY dc V gZZa l^i] bZY^jb
hZi"YgV\VcYgdYl^i]bZY^jbVXi^dc
>HD I:HI/ & bi# d[ bdcd[^aVbZci iZhiZY dc
`^aaiZhiYZk^XZ

;>H=I:HI/'*$(%bi#YZ[^ahjgbdja^"
cZiZiXVccZYZVXi^dcbZY^jb
>HDI:HI/&bi#YZ[^ahjgaZY^hedh^i^[`^aa
iZhi#

;>H=I:HI/'*$(%bi#YZ]^adbdc"
iVYdhhdWgZZaXVggZiZXdc[gZcdbZ"
Y^dnXVVXdcVXX^dcbZY^V
>HDI:HI/&bi#YZ]^adhdWgZZaY^hedh^i^kd
`^aaiZhi#

HE:8>6A86HI>C<
8DC>8I6E:G:9
A>C:

A>C:H

;>H=I:HI/'*$(%bi#Y^[^adiZhiVi^
hj bja^cZaad Xdc [g^o^dcZ bZY^V Z
XVccVXdcVo^dcZbZY^V#
>HDI:HI/&bi#Y^[^adiZhiVidhjaY^hedh^"
i^kd`^aaiZhi#

&*%bi#

HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV&*bi#m&%hZ\bZci^
8Vg^X]^Y^gdiijgVejgVbZciZ^cY^XVi^k^k^hiVaVXdc^X^i|YZa[^ad"8dadgZ/cVijgVaZ
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G&*BI#M&%H:<B:CIH
B:G:AN >C9>86I>K: 7G:6@>C< HIG:C<I= 7:86JH: I=: BDCD;>A6B:CI I6E:GH# " 8DADG/
C6IJG6A
7d^iZhYZ&%WdW^cZhYZ&*bi#m&%hZ\bZcihX]VXjcZ#
Ej^hhVcXZejgZbZci^cY^XVi^kZhkjZaVXdc^X^iYjbdcd[^a"8djaZjg/cVijgVa
97@7:;'&8E8?D7I:;'+CJ$N'&I;=C;DJEI

97H=EI:;HEJKH7IEBE?D:?97J?LEIL?IJ7B79ED?9?:7::;B>?BE#9EBEH0D7JKH7B;

9E:;
)&*++'.
)&*++(&
)&*++()
)&*++(,
)&*++(.
)&*++)'

:?7C;J;H
%!&-%3%!*,%
%!'%%3%!*,%
%!'(%3%!*,%
%!'+%3%!*,%
%!'-%3%!*,%
%!(&%3%!*,%

<?I>J;IJ%A=$
)!*+
*!'%
,!&-!.%
&%!++
&'!)*

C?D$F79AIFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

=>E:G86I8=;AJDGD86G7DC
>ck^h^W^aZ">ck^h^WaZ$&%%bi#
6ai^hh^bVfjVa^i|=>E:G86I8="&%%EK9;^ck^h^W^a^i|idiVaZcZaaVXfjV
YVid^aWVhh^hh^bd^cY^XZY^g^[gVo^dcZYZaaVajXZ#
=>E:G86I8=FJ6A>INB69:>C&%%EK9;I=6IB:6CHIDI6A>CK>H>7>A>IN
>CI=:L6I:G9J:ID>IHK:GNADLG:;G68I>8:>C9:M#
FjVa^i=>E:G86I8="EK9;|&%%XZhi|Y^gZ^ck^h^W^a^iidiVaZYVchaZVjeVghdc^cY^XZYZ
g[gVXi^dcYZaVajb^gZighWVh

97B?:7:>?F;H97J9>#'&&FL:<JEJ7B?DL?I?8?B?:7:;D;B7=K7FEH;B8?;D87@E:;H;<H799?D:;B7BKP

LLL#A>C:6:;;:#:H

&WdW^cVYV&%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<&%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ&%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;'&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;
)(&&&''
)(&&&'(
)(&&&'*
)(&&&',
)(&&&'.
)(&&&(&
)(&&&((
)(&&&(+
)(&&&(.
)(&&&))
)(&&&*&
)(&&&+&
)(&&&,&
)(&&&-&

:?7C;J;H
%!&(%!&)&
%!&+*
%!&,.
%!'%
%!'&)
%!'((
%!'*%!'-(
%!())
%!)%
%!*'
%!+'
%!,'-

<?I>J;IJ%A=$
&!.%
'!*%
(!*%
(!-%
)!,%
*!.%
+!*%
-!-)
&%!%%
&'!,%
&+!,%
'&!%%
'+!*%
(*!'%

?IEJ;IJ%A=$
&!(,)
&!)%(
&!+)&
'!'+
'!*'*
(!'&
(!).*
)!,+.
*!'(&
,!,*+
.!%&&)!&)*
&+!-+*
&.!-%'

C?D$F79AIFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

(&,(#'(&,(

'(&

A>C:H

HE:8>6AIDEA>C:H

JHEBB?D=B:7:L7D9;:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F=/
O;BBEM<?D<K@?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='/(

)DOEGD<G6B
7JA@HEDDAH

HVailViZgIde"Gdhhd"GZY
9E:;
)&&'&&*
)&&'&&,
)&&'&&.
)&&'&'&
)&&'&'(
)&&'&'+
)&&'&(&
)&&'&(+
)&&'&)&

:?7C;J;H
CC%B8I
%!'%$)
%!''$+
%!'*$%!(%$&%
%!(($&'
%!(+$&*
%!)%$'%
%!)*$'*
%!*%$(%

<?I>J;IJ%A=$

IFEEB%CJ

(!+%
*!%%
*!-%
,!.%
.!%%
&&!%%
&(!%%
&*!-%
&-!%%

&*%%
&'%%
&%%%
-%%
+*%
**%
,*%
+*%
**%

C?D$F79A
IFEEBI
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH

FH?9;

8dVghZIde"KZgYZ"<gZZc
9E:;

LLL#A>C:6:;;:#>I

)&&''&)
)&&''&*
)&&''&,
)&&''&.
)&&'''&
)&&'''(
)&&'''+
)&&''(&
)&&''(+
)&&'')&

<?I>J;IJ%A=$

IFEEB%CJ

(!&%
(!+%
*!%%
*!-%
,!.%
.!%%
&&!%%
&(!%%
&*!-%
&-!%%

&.%%
&*%%
&'%%
&%%%
-%%
+*%
**%
,*%
+*%
**%

C?D$F79A
IFEEBI
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH

FH?9;

7VhhIde"<^Vaad"NZaadl
9E:;
)&&'(&)
)&&'(&*
)&&'(&,
)&&'(&.
)&&'('&
)&&'('(
)&&'('+
)&&'((&
)&&'((+
)&&'()&

'('

:?7C;J;H
CC%B8I
%!&-$(
%!'%$)
%!''$+
%!'*$%!(%$&%
%!(($&'
%!(+$&*
%!)%$'%
%!)*$'*
%!*%$(%

:?7C;J;H
CC%B8I
%!&-$(
%!'%$)
%!''$+
%!'*$%!(%$&%
%!(($&'
%!(+$&*
%!)%$'%
%!)*$'*
%!*%$(%

<?I>J;IJ%A=$

IFEEB%CJ

(!&%
(!+%
*!%%
*!-%
,!.%
.!%%
&&!%%
&(!%%
&*!-%
&-!%%

&.%%
&*%%
&'%%
&%%%
-%%
+*%
**%
,*%
+*%
**%

C?D$F79A
IFEEBI
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH

FH?9;

HE:8>6AIDEA>C:H

A>C:H

)DOEGD<G6B
7JA@HEDDAH
BViX]Ide"7^VcXd"L]^iZ
9E:;
)&&')&)
)&&')&*
)&&')&,
)&&')&.
)&&')'&
)&&')'(
)&&')'+
)&&')(&

:?7C;J;H
CC%B8I
%!&-$(
%!'%$)
%!''$+
%!'*$%!(%$&%
%!(($&'
%!(+$&*
%!)%$'%

<?I>J;IJ%A=$

IFEEB%CJ

(!&%
(!+%
*!%%
*!-%
,!.%
.!%%
&&!%%
&(!%%

&.%%
&*%%
&'%%
&%%%
-%%
+*%
**%
,*%

C?D$F79A
IFEEBI
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH

FH?9;

C?D$F79A
IFEEBI
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH
&7DMM&%HEDDAH

FH?9;

9E:;
)&&'*&,
)&&'*&.
)&&'*'&
)&&'*'(
)&&'*'+
)&&'*(&
)&&'*(+

:?7C;J;H
CC%B8I
%!''$+
%!'*$%!(%$&%
%!(($&'
%!(+$&*
%!)%$'%
%!)*$'*

<?I>J;IJ%A=$

IFEEB%CJ

*!%%
*!-%
,!.%
.!%%
&&!%%
&(!%%
&*!-%

&'%%
&%%%
-%%
+*%
**%
,*%
+*%

LLL#A>C:6:;;:#:H

8VgeIde"CZgd"7aVX`

'((

A>C:H

I6@:ADC<86HI

<<7BKC?D7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='/
97H8EH;NF79?<?997IJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='*(

Gdhhd"GZY$(%%bi#

&WdW^cVYV(%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<(%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ(%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;)&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I

9E:;
).&&-').&&-(&
).&&-(,
).&&-(/
).&&-)*
).&&-)/
).&&-*/

:?7C;J;H
%!&,,
%!'%%
%!'+&
%!'.+
%!(),
%!(.+
%!).*

<?I>J;IJ%A=$
)!,%
*!*%
.!&%
&'!)%
&*!*%
'%!-%
(%!*%

?IEJ;IJ%A=$
'!&+
'!,)
)!&%
)!-(
,!%,
-!%&%!&%

C?D$F79AIFEEBI
&%HEDDAH
&%HEDDAH
&%HEDDAH
&%HEDDAH
&%HEDDAH
&%HEDDAH
&%HEDDAH

FH?9;

?IEJ;IJ%A=$ C?D$F79AIFEEBI
&!)*
&%HEDDAH
&!+.
&%HEDDAH
&!.'
&%HEDDAH
'!&+
&%HEDDAH
'!,)
&%HEDDAH
)!&%
&%HEDDAH
)!-(
&%HEDDAH
,!%,
&%HEDDAH
-!%&%HEDDAH
&%!&%
&%HEDDAH

FH?9;

I6@:C>C?6

LLL#A>C:6:;;:#>I

<g^\^dX]^Vgd"A^\]i<gZn$&*%bi#

'()

&WdW^cVYV&*%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<&*%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ&*%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;'+&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;
).&&'''
).&&'')
).&&''+
).&&'').&&'(&
).&&'(,
).&&'(/
).&&')*
).&&')/
).&&'*/

:?7C;J;H
%!&&%!&(%!&*,
%!&,,
%!'%%
%!'+&
%!'.+
%!(),
%!(.+
%!).*

<?I>J;IJ%A=$
'!(%
'!-%
(!-%
)!,%
*!*%
.!&%
&'!)%
&*!*%
'%!-%
(%!*%

I6@:MIG:B:H6AIL6I:G

97H8EH;N8E7J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F=',
97H8EH;N7N8E7J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='-*

A>C:H

7aj"9Vg`WajZ$(%%bi#

&WdW^cVYV(%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<(%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ(%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;)&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

<?I>J;IJ%B8I$

))&&-'.
))&&-(&
))&&-(+
))&&-)&
))&&-)+
))&&-*&
))&&-+&

%!&-%
%!'%%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

)!*%
*!)%
-!*%
&&!.%
&*!&%
'%!.%
()!,%

.!.'
&&!.%
&-!,)
'+!'(
((!'.
)+!%,
,+!*%

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

I6@:MIG:B:H>C@>C<

LLL#A>C:6:;;:#:H

CZgd"7aVX`$&*%bi#

&WdW^cVYV&*%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<&*%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ&*%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;'+&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

<?I>J;IJ%B8I$

))&&*',
))&&*'.
))&&*(&
))&&*((
))&&*(+
))&&*(.
))&&*)&

%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!'-*
%!(%%

(!*%
)!-%
*!*%
,!'%
.!%%
&%!*%
&'!%%

,!,&
&%!*&'!&'
&*!-,
&.!-)
'(!&)
'+!)*

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

'(*

A>C:H

I6@:MIG:B:H>AK:G
IgVheVgZciZ"IgVcheVgZci$'%%bi#

&WdW^cVYV'%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<'%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ'%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;(&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

<?I>J;IJ%B8I$

))&&)'.
))&&)(&
))&&)((
))&&)(+
))&&))&
))&&))+
))&&)*&
))&&)+&

%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

+!&%
-!%%
.!%%
&%!%%
&(!%%
&+!%%
'&!%%
'.!*%

&(!))
&,!+(
&.!-)
''!%)
'-!++
(*!',
)+!'.
+*!%(

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

I6@:MIG:B:;AJD

LLL#A>C:6:;;:#>I

<^Vaadjd"NZaadljd$&*%bi#

'(+

&WdW^cVYV&*%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<&*%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ&*%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;'+&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

<?I>J;IJ%B8I$

))&&&'&
))&&&'(
))&&&'*
))&&&',
))&&&'.
))&&&(&
))&&&((
))&&&(+
))&&&(.
))&&&)&

%!&%%
%!&'%
%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!'-%
%!(%%

&!)%
'!%%
'!,%
(!+%
)!(%
*!'%
+!,%
-!+%
&%!%%
&&!,%

(!%)!)%
*!.*
,!.(
.!),
&&!)+
&)!,,
&-!.*
''!%)
'*!,.

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

I6@:MIG:B:>8:

A>C:H

JAIG68A:6G
&*%bi#
&WdW^cVYV&*%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<&*%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ&*%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;'+&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

<?I>J;IJ%B8I$

))&&''*
))&&'',
))&&''.
))&&'(&
))&&'((
))&&'(+
))&&')&
))&&')+
))&&'*&
))&&'+&

%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

'!-%
)!%%
*!,%
,!+%
-!.%
.!-%
&'!%%
&*!%%
'%!%%
'-!%%

+!&,
-!-&
&'!*+
&+!,*
&.!+'
'&!+%
'+!)*
((!%+
))!%.
+&!,'

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

',*bi#
&WdW^cVYV',*bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<',*BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ',*bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;(-+CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

<?I>J;IJ%B8I$

))&&('.
))&&((&
))&&((+
))&&()&
))&&()+
))&&(*&
))&&(*+
))&&(+&
))&&(,&

%!&-%
%!'%%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!)*%
%!*%%
%!+%%

*!,%
,!+%
-!.%
&'!%%
&*!%%
'%!%%
')!%%
'-!%%
((!*%

&'!*+
&+!,*
&.!+'
'+!)*
((!%+
))!%.
*'!.&
+&!,'
,(!-*

I6@:8DBE:I>I>DC=DD@A>C:

LLL#A>C:6:;;:#:H

CVijgVa$*%bi#

&WdW^cVYV*%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<*%BI#HEDDA"&E68@E:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ*%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;+&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;
)&*&&'&
)&*&&'(
)&*&&'*
)&*&&',
)&*&&'.
)&*&&(&
)&*&&((
)&*&&(+

:?7C;J;H
%!&%%
%!&'(
%!&*%
%!&+&
%!&-(
%!'%&
%!'(&
%!'*%

<?I>J;IJ%A=$
&!)%
'!'%
'!,%
(!,%
)!+%
*!+%
+!.%
.!%%

8H;7A?D=IJH;D=J>%A=$
&!%%%
&!(%%
&!*%%
&!-%%
'!'%%
'!.%%
(!+%%
)!*%%

C?D$F79AIFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

'(,

A>C:H

I6@:G:9EDL:G

A7C7:L7D9;:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='&
97H8EH;N8E7J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='..

GZY$+%%bi#
B^c#eVX`+heddah

&WdW^cVYV+%%bi#^chXVidaVh^c\daV
H>C<A:E68@>C<+%%BI#HEDDA
7dW^cZYZ+%%bi#ZcWd^iZ

'8E8?D7:;,&&CJ$;D97@7?D:?L?:K7B

9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

<?I>J;IJ%B8I$

)*&&,)&
)*&&,*&
)*&&,*)*&&,,+
)*&&,..

%!(%%
%!)%%
%!),%
%!+*%
%!--%

*!))
.!%,
&(!+&
''!+(+!'.

&'
'%
(%
*%
-%

C?D$F79A
IFEEBI
+
+
+
+
+

FH?9;

I6@:G::A
CVijgVa$&%%%bi#
HXVidaVYV+WdW^cZh^c\daZYV&%%%bi#
7DM8DCI6>C>C<+H>C<A:HEDDAHE:G&%%%BI#
7d^iZhYZ+WdW^cZhYZ&%%%bi#X]VXjcZ
97@7:;,8E8?D7I:;'&&&CJ$

9E:;
)&*,&',
)&*,&'.
)&*,&(&
)&*,&((
)&*,&(+
)&*,&(.
)&*,&)&
)&*,&)+
)&*,&*&

:?7C;J;H <?I>J;IJ%A=$ 8H;7A?D=IJH;D=J>%A=$ C?D$F79A


IFEEBI
%!&,(!**
'!('%
+
%!&.(
)!*%
'!.'%
+
%!'%*!*%
(!)%%
+
%!')&
+!.*
)!)%%
+
%!'+%
-!.%
)!.%%
+
%!'.&
&%!+%
+!)%%
+
%!(&*
&'!&%
,!%%%
+
%!(,%
&)!%%
&%!%%
+
%!)''
&+!'%
&'!%%
+

FH?9;

I6@:7><<6B:
LLL#A>C:6:;;:#>I

BZiVa7ajZ$&%%%bi#
>#<#;#68aVhh
=^"fjVa^inhi^[[igdaa^c\a^cZ
HXVidaVYV+WdW^cZh^c\daZYV&%%%bi#
7DM8DCI6>C>C<+H>C<A:HEDDAHE:G&%%%BI#
7d^iZhYZ+WdW^cZhYZ&%%%bi#X]VXjcZ

Z^c

BVY

97@7:;,8E8?D7I:;'&&&CJ$

'(-

9E:;

:?7C;J;H

)&*+('+
)&*+((&
)&*+()&
)&*+(+&
)&*+(.&

%!((%
%!(,%
%!)(%
%!*,%
%!-&%

8H;7A?D=IJH;D=J>%B8I$
&*
'%
(%
*%
-%

C?D$F79A
IFEEBI
+
+
+
+
+

FH?9;

?VeV

A>C:H

I6@:MIG:B:H>A>8DC

8gZVbNZaadl$+%%bi#
HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV+%%bi#
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G+%%BI#
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ+%%bi#
97@7:;'&8E8?D7I?D:?L?:K7B;I:;,&&CJ$

:?7C;J;H
%!'%%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

<?I>J;IJ%A=$
+!%%
.!*%
&'!,%
&*!-%
'%!*%
'.!%%

<?I>J;IJ%B8I$
&(!''
'%!.)
',!..
()!-(
)*!&.
+(!.(

C?D$F79AIFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

<?I>J;IJ%B8I$
&(!''
'%!.)
',!..
()!-(
)*!&.
+(!.(

C?D$F79AIFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

LLL#A>C:6:;;:#:H

9E:;
))&&+(&
))&&+(+
))&&+)&
))&&+)+
))&&+*&
))&&++&

A^\]iNZaadl$',*bi#
HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV',*bi#
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G',*BI#
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ',*bi#
97@7:;'&8E8?D7I?D:?L?:K7B;I:;(-+CJ$

9E:;
))&&,(&
))&&,(+
))&&,)&
))&&,)+
))&&,*&
))&&,+&

:?7C;J;H
%!'%%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

<?I>J;IJ%A=$
+!%%
.!*%
&'!,%
&*!-%
'%!*%
'.!%%

'(.

A>C:H

I6@:6@6H=>JAIG68A:6G
;AJDGD86G7DC*%bi#

HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV*%bi#
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G*%BI#
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ*%bi#
97@7:;'&8E8?D7I:;+&CJ$

9E:;

:?7C;J;H

)&*(''&
)&*(''(
)&*(''*
)&*('',
)&*(''.
)&*('(&
)&*('((
)&*('(+
)&*(')&
)&*(')+
)&*('*&
)&*('*+

%!&%%
%!&'%
%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!)*%

<?I>J;IJ%A=$ <?I>J;IJ%B8I$
'!%%
'!**
(!%%
)!*%
+!%%
-!%%
.!%%
&%!%%
&(!%%
&+!%%
'&!%%
'*!%%

)!)&
*!+'
+!+&
.!.'
&(!''
&,!+(
&.!-)
''!%)
'-!++
(*!',
).!'.
**!&&

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

I6@:6@6H=>JAIG68A:6G

LLL#A>C:6:;;:#>I

;AJDGD86G7DC&%%bi#

')%

HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV&%%bi#
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G&%%BI#
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ&%%bi#
97@7:;'&8E8?D7I:;'&&CJ$

9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

)&*(('(
)&*(('*
)&*((',
)&*(('.
)&*(((&
)&*((((
)&*(((+
)&*(()&
)&*(()+
)&*((*&
)&*((+&
)&*((,&

%!&'%
%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!)*%
%!+%%

'!%%
'!**
(!%%
)!*%
+!%%
-!%%
.!%%
&%!%%
&(!%%
&+!%%
'&!%%
'*!%%

8H;7A?D=
IJH;D=>%B8I$
)!)&
*!+'
+!+&
.!.'
&(!''
&,!+(
&.!-)
''!%)
'-!++
(*!',
).!'.
**!&&

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

>ck^h^WaZ$*%bi#
Vc

?Ve

^c
VYZ

A>C:H

C>C?6;AJDGD86G7DC

&WdW^cVYV*%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&'WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<*%BI#HEDDA"&7DME:G&'HEDDAH
7dW^cZYZ*%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&'WdW^cZh

'8E8?D7:;+&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'(8E8?D7I

9E:;

:?7C;J;H

)&&,)''
)&&,)'(
)&&,)'*
)&&,)',
)&&,)'.
)&&,)(&
)&&,)(+
)&&,))&

%!&&*
%!&(*
%!&*+
%!&,'
%!&.(
%!'%*
%!').
%!'.%

97B9EBEB?D;7H;

C?D$F79A
IFEEBI

&!%%
&!)%
&!+%
'!%%
'!*%
(!%)!'*
*!,(

&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'

<?I>J;IJ%A=$ 8H;7A?D=IJH;D=J>%A=$
&!+
'!%
'!+
(!'
)!&
*!'
+!*
-!.

FH?9;

C>C?6G::A

LLL#A>C:6:;;:#:H

CVijgVa$*%%bi#

HXVidaVYV+WdW^cZh^c\daZYV*%%bi#
7DM8DCI6>C>C<+H>C<A:HEDDAHE:G*%%BI#
7d^iZhYZ+WdW^cZhYZ*%%bi#X]VXjcZ#
97@7:;,8E8?D7I:;+&&CJ$

9E:;

:?7C;J;H

<?I>J;IJ%A=$

)&&(+'.
)&&(+(&
)&&(+(+
)&&(+)&
)&&(+)+
)&&(+*&

%!&-&
%!'%%
%!'*.
%!(&%
%!(*%!)%)

)!,'
*!,.!()
&'!,%
&)!+%
'&!%%

8H;7A?D=
IJH;D=J>%A=$

'!.%
(!)*%
*!''%
,!+&
-!)%
&'!(%

C?D$F79A
IFEEBI

FH?9;

+
+
+
+
+
+

')&

A>C:H

=>@6GJ
=><=HBDDI=C:HH
ADLB:BDGN;68IDG
=>"I:CH>A:HIG:C<I=
CVijgVaZ"CVijgVa
&WdW^cVYV',*bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<',*BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ',*bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;(-+CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

)&&'.',
)&&'.'.
)&&'.(&
)&&'.((
)&&'.(+
)&&'.)&
)&&'.)+
)&&'.*&
)&&'.+&
)&&'.,&

%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%
%!+%%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
(!)'$,!*%
)!&-$.!'&
*!&($&&!(&
+!+*$&)!++
-!**$&-!-*
&&!)%$'*!&(
&'!(*$',!'(
&*!'%$((!*&
''!)%$).!((%!)%$+,!%'

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

&WdW^cVYV*%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV*WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<*%%BI#HEDDA"&7DME:G*HEDDAH
7dW^cZYZ*%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ*WdW^cZh

LLL#A>C:6:;;:#>I

'8E8?D7:;+&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;+8E8?D7I

')'

9E:;

:?7C;J;H

)&&',',
)&&','.
)&&',(&
)&&',((
)&&',(+
)&&',)&
)&&',)+
)&&',*&
)&&',+&
)&&',,&

%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%
%!+%%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
(!)'$,!*%
)!&-$.!'&
*!&($&&!(&
+!+*$&)!++
-!**$&-!-*
&&!)%$'*!&(
&'!(*$',!'(
&*!'%$((!*&
''!)%$).!((%!)%$+,!%'

C?D$F79A
IFEEBI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

FH?9;

HXVidaVYV&%WdW^cZYV&%%bi#XdaaZ\ViZ
7DM8DCI6>C>C<&%8DCC:8I:9HEDDAHE:G&%%BI#
7d^iZhYZ&%WdW^cZhYZ&%%bi#XdccZXi#
97@7:;'&8E8?D7I:;'&&CJ$@KDJ7:7I

9E:;

:?7C;J;H

)&&'+',
)&&'+'.
)&&'+(&
)&&'+((
)&&'+(+
)&&'+)&
)&&'+)+
)&&'+*&
)&&'++&
)&&'+,&
)&&'+-&
)&&'+.&

%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%
%!+%%
%!,%%
%!-%%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
(!)'$,!*%
)!&-$.!'&
*!&($&&!(&
+!+*$&)!++
-!**$&-!-*
&&!)%$'*!&(
&'!(*$',!'(
&*!'%$((!*&
''!)%$).!((%!)%$+,!%'
(+!*%$-%!),
)-!+%$&%,!&)

C?D$F79A
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%

FH?9;
L

C:

A>C:H

=>@6GJ
CVijgVaZ"CVijgVa$&%%%bi#
HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV&%%%bi#
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G&%%%BI#
7d^iZhYZ&%WdW^cZhYZ&%%%bi#X]VXjcZ#
97@7:;'&8E8?D7I:;'&&&CJ$

9E:;

:?7C;J;H

)&&'-(&
)&&'-((
)&&'-(+
)&&'-)&
)&&'-)+
)&&'-*&
)&&'-+&
)&&'-,&
)&&'--&
)&&'-.&

%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%
%!+%%
%!,%%
%!-%%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
*!&($&&!('
+!+*$&)!++
-!**$&-!-*
&&!)%$'*!&(
&'!(*$',!'(
&*!'%$((!*&
''!)%$).!((%!)%$+,!%'
(+!*%$-%!),
)-!+%$&%,!&)

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

=>@6GJJAIG6
;AJDGD86G7DC8D6I>C<
CVijgVaZ"CVijgVa$&*%bi#
&WdW^cVYV&*%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ"8dadgZ/cVijgVaZ
H>C<A:E68@>C<&*%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH"8DADG/C6IJG6A
7dW^cZYZ&*%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh"8djaZjg/cVijgZa

'8E8?D7:;'+&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I#9EBEH0D7JKH7B;
9E:;

:?7C;J;H

)*&&&'*
)*&&&',
)*&&&'.
)*&&&(&
)*&&&((
)*&&&(+
)*&&&)&
)*&&&)+
)*&&&*&
)*&&&+&

%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!''%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
(!%%$+!+'
(!-%$-!(,
)!)%$.!,%
*!*%$&'!&'
,!)%$&+!(&
.!'%$'%!'&'!+%$',!,&*!-%$()!-(
&.!%%$)&!-.
'-!-%$+(!).

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

=>@6GJJAIG6
LLL#A>C:6:;;:#:H

;AJDGD86G7DC8D6I>C<
CVijgVaZ"CVijgVa$+%%bi#
&WdW^cVYV+%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<+%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ+%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;,&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

)*&&'(&
)*&&'(+
)*&&')&
)*&&')+
)*&&'*&
)*&&'+&
)*&&',&
)*&&'-&

%!'%%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%
%!+%%
%!,%%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
*!*%$&'!&'
.!'%$'%!'&'!+%$*!,&
&*!-%$()!-(
&.!%%$)&!-.
'-!-%$+(!).
((!%%$,'!,*
(-!%%$-(!,,

')(

A>C:H

=>@6GJJAIG6IGDAA>C<
7AJ:
&%%bi#

&WdW^cVYV&%%bi#"HXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<&%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
&WdW^cZYZ&%%bi#"7d^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;'&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

)*&&+&*
)*&&+&+
)*&&+&,
)*&&+&.
)*&&+'&
)*&&+')

%!**
%!+%
%!,%
%!-%
%!.%
&!%%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
&-!&)$)%!%
''!+-$*%!%
',!''$+%!%
(+!'.$-%!%
)*!(+$&%%!%
*-!.,$&(%!%

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

H=D8@A:69:G

LLL#A>C:6:;;:#>I

7><<6B:
&%%;AJDGD86G7DC
&%%>CK>H>7A:
'%bi#

'))

&WdW^cVYV'%bi#"HXVidaVYV&%WdW^cZ"8dadgZ/cVijgVaZ
H>C<A:E68@>C<'%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH"8DADG/C6IJG6A
&WdW^cZYZ'%bi#"7d^iZYZ&%WdW^cZh"8djaZjg/cVijgVa

'8E8?D7:;(&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I#9EBEH0D7JKH7B;
9E:;

:?7C;J;H

)(&&''&
)(&&''+
)(&&'(&
)(&&')&
)(&&'*&
)(&&'+&
)(&&'.&

%!'*%
%!('%
%!)&%
%!*%%
%!+%%
%!+-%
%!.'%

<?I>J;IJ
B8I$
&%
&*
'%
(%
)%
*%
-%

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

9JD8DADG

A>C:H

HJG;86BDJA>C:
GZY"7ajZ
(%%bi#

&WdW^cVYV(%%bi#"HXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<(%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
&WdW^cZYZ(%%bi#"7d^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;)&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

))&&.'.
))&&.(&
))&&.(+
))&&.)&
))&&.)+
))&&.*&
))&&.+&

%!&%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!*%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
)!,%$&%!(+
*!*%$&'!&'
.!&%$'%!%+
&'!)%$',!((
&*!*%$()!&,
'%!-%$)*!-*
(%!*%$+,!')

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

IG>8DADG
8Vgeh]^c\86BDJA>C:
9Vg`\gZZc"7gdlc"<gZn
HXVidaVYV&%WdW^cZ
&7DME:G&%HEDDAH
7d^iZYZ&%WdW^cZh
97@7:;'&8E8?D7I

(%%bi#
:?7C;J;H

),&&('.
),&&((&
),&&((+
),&&()&
),&&()+
),&&(*&
),&&(*+
),&&(+&

%!&%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!)*
%!*%

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
*!)%$&&!.%
+!)%$)!&%
&%!)%$''!.%
&)!'%$(&!(%
&,!,%$(.!%%
'(!(%$*&!(*
'-!%%$+&!,(
((!&*$,(!%%

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

<?I>J;IJ
A=$%B8I$
+!)%$)!&%
&%!)%$''!.%
&)!'%$(&!(%
&,!,%$(.!%%
'(!(%$*&!(*
'-!%%$+&!,(

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

LLL#A>C:6:;;:#:H

9E:;

+%%bi#
9E:;

:?7C;J;H

),&&)(&
),&&)(+
),&&))&
),&&))+
),&&)*&
),&&)*+

%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!)*

')*

A>C:H

EGDI:6B86GEH>A>8DC
7GDCO:

',*bi#
&WdW^cVYV',*bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<',*BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ',*bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;(-+CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;
),&&&'.
),&&&(&
),&&&(+
),&&&)&
),&&&)+
),&&&*&
),&&&*+
),&&&+&
),&&&,&

:?7C;J;H
cc$
%!&%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!)*
%!*%
%!+%

8H;7A?D=IJH;D=J>
A=$%B8I$
)!-%$&%!**!,%$&'!*+
.!(%$'%!*%
&'!,%$',!..
&*!-%$()!-(
'%!-%$)*!-*
'*!%%$**!&&
'.!+%$+'!'*
()!(%$,*!+&

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

C?D$F79A
IFEEBI
+
+
+
+
+
+
+
+
+

FH?9;

+%%bi#
&WdW^cVYV+%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV+WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<+%%BI#HEDDA"&7DME:G+HEDDAH
7dW^cZYZ+%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ+WdW^cZh

'8E8?D7:;,&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;,8E8?D7I
9E:;

LLL#A>C:6:;;:#>I

),&&'(&
),&&'(+
),&&')&
),&&')+
),&&'*&
),&&'*+
),&&'+&
),&&',&
),&&'-&

:?7C;J;H
cc$
%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!)*
%!*%
%!+%
%!,%

8H;7A?D=IJH;D=J>
A=$%B8I$
*!,%$&'!*+
.!(%$'%!*%
&'!,%$',!..
&*!-%$()!-(
'%!-%$)*!-*
'*!%%$**!&&
'.!+%$+'!'*
()!(%$,*!+&
(-!*%$-,!%

EGDI:6B86GEA:698DG:
IG:88>6ID6&+;>A>E>DB76ID
&+HIG6C9HA:69:97G6>9
KZgYZbjhX]^d"Bdhh<gZZc
9^heZchZgYV*bi#
*BI#9>HE:CH:G
WdW^cZYZ*bi#
8E8?D7:;+CJ$

B^c#f#in&%WV\h
9E:;
)&&.,*+
)&&.,,&

')+

IFEEBcj$
*
*

IJH;D=J>B8I$
)*
+%

FH?9;

I6@:MIG:B:7G6>9

A>C:H

E:";>7:GGdhhd"GZY
',*bi#
&WdW^cVYV',*bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<',*BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ',*bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;(-+CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

)&&/)'*
)&&/)',
)&&/)'.
)&&/)(&
)&&/)(+
)&&/))&
)&&/))+
)&&/)*&
)&&/)+&
)&&/),&

%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!'+%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%
%!+%%

<?I>J;IJ%A=$ <?I>J;IJ%B8I$
.!*%
&&!%%
&'!*%
&(!*%
&,!%%
'%!%%
'(!%%
',!%%
(-!%%
).!%%

'&
')
',
(%
(,
))
*%
+%
-)
&%-

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

I6@:MIG:B:7G6>9
E:";>7:GKZgYZbjhX]^d"Bdhh<gZZc
*%%bi#
&WdW^cVYV*%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<*%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ*%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;+&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;

:?7C;J;H

)&&/''*
)&&/'',
)&&/''.
)&&/'(&
)&&/'(,
)&&/')&
)&&/')+
)&&/'*&
)&&/'+&

%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!'+%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

<?I>J;IJ%A=$ <?I>J;IJ%B8I$
.!*%
&&!%%
&'!*%
&(!*%
&,!%%
'%!%%
'(!%%
',!%%
(-!%%

'&
')
',
(%
(,
))
*%
+%
-)

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

I6@:MIG:B:7G6>9
LLL#A>C:6:;;:#:H

E:";>7:GKZgYZbjhX]^d"Bdhh<gZZc
&%%%bi#

&WdW^cVYV&%%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad
H>C<A:E68@>C<&%%%BI#HEDDA
7dW^cZYZ&%%%bi#Wa^hiZg

'8E8?D7:;'&&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B
9E:;

:?7C;J;H

)&&/((+
)&&/()&
)&&/()+
)&&/(*&
)&&/(+&
)&&/(,&

%#'*%
%#(%%
%#(*%
%#)%%
%#*%%
%#+%%

<?I>J;IJ%A=$ <?I>J;IJ%B8I$
&+#,%
'%#%%
'(#%%
',#%%
(-#%%
).#%%

(,
))
*%
+%
-)
&%-

C?D$F79A
IFEEBI
+
+
+
+
+
+

FH?9;

'),

A>C:H

I6@:MIG:B:7G6>9

<<H;N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='*
7GK7H;N@?=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='.+

Bjai^Xdadjg
&%%bi#XdaaZ\Vi^"XdccZXiZY

8VbW^VXdadgZd\c^&%bi#
>I8=6C<:H8DADJG:K:GN&%BI#
^aX]Vc\ZXdjaZjgX]VfjZ&%bi#
97C8?79EBEH97:7'&CJ$

&%WdW^cZYV&%%bi#XdaaZ\ViZ
7DM8DCI6>C>C<&%8DCC:8I:9HEDDAHM&%%BI
Wd^iZYZ&%WdW^cZhYZ&%%bXdccZXih
97@7:;'&8E8?D7I:;'&&CJ$@KDJ7:7I

9E:;
)&&.)(+
)&&.))&
)&&.))+
)&&.)*&
)&&.)+&
)&&.),&

:?7C;J;H
%!'*
%!(%
%!(%
%!)%
%!*%
%!+%

<?I>J;IJ%A=$
&+#,%
'%#%%
'(#%%
',#%%
(-#%%
).#%%

<?I>J;IJ%B8I$
(,
))
*%
+%
-)
&%-

C?D$F79A
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%
&7DMM&%

FH?9;

;>G:H>A@

LLL#A>C:6:;;:#>I

E:8D6I:9-HIG6C9H7G6>9:9A>C:
IG:88>6ID-86E>G>K:HI>ID>CEDA>:I>A:C:
BVggdcZ"7gdlc"&%%bi#

')-

&WdW^cVYV&%%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<&%%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ&%%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;'&&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;
)&&.'&.
)&&.''&
)&&.''(
)&&.''*
)&&.'',
)&&.''.
)&&.'(&
)&&.'(+
)&&.')&
)&&.')+
)&&.'*&

:?7C;J;H
%!%-%
%!&%%
%!&'%
%!&)%
%!&+%
%!&-%
%!'%%
%!'*%
%!(%%
%!(*%
%!)%%

<?I>J;IJ%A=$%B8I$
-!%*$&,!,*
.!'%$'%!'&%!))$'(!%'
&&!(&$')!.(
&'!%)$'+!*)
&'!.*$'-!**
&(!.'$(%!+.
&,!)%$(-!(+
'%!%&$))!&&
'(!).$*&!,.
',!-)$+&!(-

C?D$F79AIFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

Ji^a^ooVcYdhdad9ncZZbVdg^\^cVaZVa&%%!A^cZVZ[[ZH#e#V#Vjidg^ooViVYVaaV
9HBC#K"=DAA6C9VYji^a^ooVgZ^acdbZ9ncZZbV
6H>IDCANB6@:HJH:D;&%%DG><>C6A9NC::B6;>7:GA>C:6:;;:H#E#6#
>H6JI=DG>H:97NGDN6A9HBC#K"=DAA6C9IDJH:I=:7G6C99NC::B6
:cji^a^hVcihZjaZbZci9ncZZbVdg^\^cVaVj&%%!A^cZVZ[[ZH#e#6#ZhiVjidg^hZ
eVg9HBC#K=DAA6C9YVchaji^a^hVi^dcaZcdbZ9ncZZbV#
KJ?B?P7D:EKD?97C;DJ;;B:OD;;C7EH?=?D7B'&&B?D;7;<<;I$F$7$;IJ77KJEH?P7:7
FEHF7HJ;:;HEO7B:ICD$L#>EBB7D:;DKJ?B?P7H;BDEC8H;:OD;;C7

<$<$A=D+&&JM?DCEJEH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F=,
NJH;C;=J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='+
FJFEM;H8E7J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='/*
FEFF?D==7C;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='/'

A>C:H

7"G6>9IDE

6ai^hh^bVgZh^hiZcoVVaadh[gZ\VbZcid#
HeZX^[^XdeZg_^\\^c\#
=><=67G6H>DCG:H>HI6C8:#
HJ>I67A:;DGK:GI>86A?><<>C<#
=VjiZGZh^hiVcXZ|aVWgVh^dc#
heX^[^fjZedjgkZgi^XVa_^\\^c\#
7BJ7 H;I?IJ;D9?7 7B ;I<H;=7C?;DJE$
;IF;9?<?9E F7H7 L;HJ?97B @?==?D=$

HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV&*%bi#$&+)nYh
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G&*%BI#$&+)N9H
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ&*%bi#$&+)nYh

97@7:;'&8E8?D7I:;'+&CJ%',*O:I;C87BB7:7I;D8B?IJ;H

9E:;

:?7C;J;Hcc$

8H;7A?D=IJH;D=J>

)&&-*'(
)&&-*'+
)&&-*(&
)&&-*(+
)&&-*)&
)&&-*)+
)&&-**&
)&&-*+&
)&&-*,&

%!&'
%!&*
%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!*%
%!+%

@<&'$A7H'+
@<&($A7H'.
@<&+$A7H(*
@<'%$A7H)*
@<'($A7H*%
@<',$A7H+%
@<('$A7H,%
@<)+$A7H&%%
@<*,$A7H&'*

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV(%%bi#$('-nYh
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G(%%BI$('-N9H
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ(%%bi#$('-nYh

97@7:;'&8E8?D7I:;)&&CJ%)(.O:I;C87BB7:7I;D8B?IJ;H

:?7C;J;Hcc$

8H;7A?D=IJH;D=J>

)&&-+'(
)&&-+'+
)&&-+(&
)&&-+(+
)&&-+)&
)&&-+)+
)&&-+*&
)&&-++&
)&&-+,&

%!&'
%!&*
%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!*%
%!+%

@<&'$A7H'+
@<&($A7H'.
@<&+$A7H(*
@<'%$A7H)*
@<'($A7H*%
@<',$A7H+%
@<('$A7H,%
@<)+$A7H&%%
@<*,$A7H&'*

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

C?D$F79A
IFEEBI
+
+
+
+
+
+

FH?9;

LLL#A>C:6:;;:#:H

9E:;

7dW^cZh^c\daZYV&%%%bi#$&%.(nYh
H>C<A:HEDDAE:G&%%%BI#$&%.(N9H
7dW^cZ^cY^k^YjZaaZYZ&%%%bi#$&%.(nYh
8E8?D7?D:?L?:K7B:;'&&&CJ%'&/)O:I

9E:;

:?7C;J;Hcc$

8H;7A?D=IJH;D=J>

)&&-,(+
)&&-,)&
)&&-,)+
)&&-,*&
)&&-,+&
)&&-,,&

%!'*
%!(%
%!(*
%!)%
%!*%
%!+%

@<'%$A7H)*
@<'($A7H*%
@<',$A7H+%
@<('$A7H,%
@<)+$A7H&%%
@<*,$A7H&'*

').

A>C:H

=>E:G86I8=HE:8IG67G6>9
B^Xgd[^aVbZcihbVYZ^cJH6"7gV^YZY^c>iVan

&(*bi#$&*%nYh
9E:;

:?7C;J;H

)&&.-'&
)&&.-'(
)&&.-'+
)&&.-'.
)&&.-(&
)&&.-(*
)&&.-(.
)&&.-)&

%!&%%
%!&'+
%!&*%
%!&-%
%!'%%
%!')%
%!'-%
%!(%%

9E:;

:?7C;J;H

)&&..'+
)&&..'.
)&&..(&
)&&..(*
)&&..(.
)&&..)&
)&&..)+
)&&..*&
)&&..+&

%!&*%
%!&-%
%!'%%
%!')%
%!'-%
%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%

:?7C;J;H

)&&./)&
)&&./)+
)&&./*&
)&&./+&
)&&./,&

%!(%%
%!(*%
%!)%%
%!*%%
%!+%%

97@7:;'&8E8?D7I:;')+CJ$%'+&O:I;C87BB7:7I;D8B?IJ;H

&&
&(
&)
&+
&''
'(
'*

')
'.
('
(+
(.
).
*'
*+

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV',*bi#$(%%nYh
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G',*BI#$(%%N9H
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ',*bi#$(%%nYh

97@7:;'&8E8?D7I:;(-+CJ$%)&&O:I;C87BB7:7I;D8B?IJ;H

<?I>J;IJ%A=$ <?I>J;IJ%B8I$
&)
&+
&''
'(
'*
(%
)'
*%

.&+bi#$&%%%nYh
9E:;

HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV&(*bi#$&*%nYh
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G&(*BI#$&*%N9H
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ&(*bi#$&*%nYh

<?I>J;IJ%A=$ <?I>J;IJ%B8I$

',*bi#$(%%nYh

LLL#A>C:6:;;:#>I

<$<$A=D'&&&>?#IF;;:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F=+
;B;9JH?9H;;BIF;9?7B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F='.,

<g^\^d8]^Vgd"A^\]i<gZn

('
(+
(.
).
*'
*+
++
.)
&&'

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

HXVidaVYV+WdW^cZh^c\daZYV.&+bi#$&%%%nYh
7DM8DCI6>C>C<+H>C<A:HEDDAHE:G.&+BI#$&%%%N9H
7d^iZhYZ+WdW^cZhWa^hiZgYZ.&+bi#$&%%%nYh

97@7:;,8E8?D7I:;/',CJ$%'&&&O:I;C87BB7:7I;D8B?IJ;H

<?I>J;IJ%A=$ <?I>J;IJ%B8I$
'*
(%
)'
*%
+'

*+
++
.)
&&'
&(-

C?D$F79A
IFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

CD96@>7G6>9
IgZXX^VideZgiZgb^cVa^"IZgb^cVaWgV^Y
KZgYZbjhX]^d"Bdhh<gZZc
HXVidaVYV&%WdW^cZh^c\daZYV'%bi#$''nYh
7DM8DCI6>C>C<&%H>C<A:HEDDAHE:G'%BI#$''N9H
7d^iZhYZ&%WdW^cZhWa^hiZgYZ'%bi#$''(nYh

97@7:;'&8E8?D7I:;(&CJ%((O:I;C87B7:7I;D8B?IJ;H

9E:;
)&&.+'+
)&&.+(&
)&&.+(+
)&&.+)&
)&&.+)+
)&&.+*&

'*%

:?7C;J;HCC
%!&*
%!'%
%!'*
%!(%
%!(*
%!)%

8H;7A?D=IJH;D=J>
@<&'!%%$'+!)+A7H
@<&)!%%$(%!-,A7H
@<&,!*%$(-!*-A7H
@<'%!%%$))!%.A7H
@<')!%%$*'!.&A7H
@<'-!%%$+&!,(A7H

C?D$F79AIFEEBI
&%
&%
&%
&%
&%
&%

FH?9;

A:69:9968GDC

A>C:H

9VXgdce^dbWVid
Bjai^Xdadg"')%bi#
8VbW^VXdadgZd\c^&%bi#
>I8=6C<:H8DADJG:K:GN&%BI#
^aX]Vc\ZXdjaZjgX]VfjZ&%bi#
97C8?79EBEH97:7'&CJ$

&WdW^cVYV')%bi#^cWa^hiZgh^c\dad"hXVidaVYV&%WdW^cZ
H>C<A:E68@>C<')%BI#HEDDA"&7DME:G&%HEDDAH
7dW^cZYZ')%bi#Wa^hiZg"Wd^iZYZ&%WdW^cZh

'8E8?D7:;(*&CJ$;D8B?IJ;H?D:?L?:K7B#97@7:;'&8E8?D7I
9E:;
)&&/-)&
)&&/-+&
)&&/-.&

B8I
(%
*%
-%

C?D$F79AIFEEBI
*
*
*

FH?9;

G6E>9968GDC
&%%%bi#

;^ad^cigZXX^Vid9VXgdcdg^\^cVaZ!heZX^VaZeZgbja^cZaadYVigV^cVeZgaV
eZhXV^cbVgZ#8dc[Zo^dcZ&WdW^cVYV&%%%bi#
DG><>C6A7G6>9:9968GDCA>C:!HE:8>6AANB69:;DGIGDAA>C<
G::AH6C9H:6;>H=>C<#E68@>C<&HEDDAE:G&%%%BI#
;^aigZhhZYVXgdcdg^\^cVaheZX^Vaedjgbdja^cZiigV^cZedjgaVeZX]ZZcbZg
EVfjZiYZ&WdW^cZYZ&%%%bi#

>?BEJH;DP7:E:79HEDEH?=?D7B";IF;9?7BF7H797HH;J;IHEJ7J?LEIF7H7B7
F;I97;DC7H$9ED<;99?ED'8E8?D7:;'&&&CJ
B8I
'%
(%
*%
-%
&%%
&'%

C?D$F79AIFEEB
&HEDDA
&HEDDA
&HEDDA
&HEDDA
&HEDDA
&HEDDA

FH?9;

6gi#(%%(.%%

6gi#(%%(.&%

JAIG6A>C:;>AD:A6HI>8D

;>AD:A6HI>8D

GdWjhidZgZh^hiZciZ&%m&%%bi#
:A6HI>8BDCD;>A6B:CI#K:GN:A6HI>86C9HIGDC<A>C:#&%M&%%BI#
bdcd[^aVbZciaVhi^fjZ\gVcYZgZh^hiVcXZ&%m&%%bi#

^cgdXX]Ziid&%m'*%bi#
HIGDC<:A6HI>8A>C:&%M'*%BI#
bdcd[^aVbZciaVhi^fjZ&%m'*%bi#

B^c#eVX`&Wdm

B^c#eVX`&Wdm

>?BE;B7IJ?9E'&N'&&CJ

>?BE;B7IJ?9E'&N(+&CJ

LLL#A>C:6:;;:#:H

9E:;
)&&/,&(
)&&/,&)
)&&/,&+
)&&/,&.
)&&/,'&
)&&/,'(

'*&