Trova il tuo prossimo libro preferito

Abbonati oggi e leggi gratis per 30 giorni
Impact Haiti Today - a Play in English and Haitian Creole

Impact Haiti Today - a Play in English and Haitian Creole

Leggi anteprima

Impact Haiti Today - a Play in English and Haitian Creole

Lunghezza:
73 pagine
40 minuti
Pubblicato:
Nov 20, 2020
ISBN:
9781393016175
Formato:
Libro

Descrizione

(NOTE: Copy in Creole follows this copy in English)

Can Jesus Christ IMPACT a community today? Can your faith decisions impact your world? This drama, IMPACT HAITI TODAY (or IHT), with 6 characters, brings a strong answer: YES! Jesus uses locally active faith to IMPACT life today. IHT originally was written in English, and is about 5,000 words in that language. This version is in both English and Haitian Creole. Originally written in Jos, Nigeria, IHT has been updated for Haiti and translated into Haitian Creole. The authors intend for IHT to be accessible and fun, as well as Scripturally accurate and transformational.

 

But instead of me writing, listen to the narrator of the play introduce the work himself:

  • "Welcome to Impact Haiti Today.  We are pleased to be able to bring you a special drama and discussion, one focussing on the impact of Jesus Christ, man of Galilee. What impact does He have on the problems of today? Does He affect our lives? Can Jesus Christ, a man who lived and died in Israel some 2,000 years ago, be relevant to us in our towns and our country today? Yes a man - but also the risen Son of God who lives to save! In this drama, you will meet Luka and Tayo, two friends who are going to a fellowship meeting.  Luka, a medical doctor, is a Christian; Tayo, his friend, is a searcher. You will also see a few others come to join the meeting. This is a light drama; the characters do not represent anyone you know or we know. Yet, they represent all of us! Now I encourage you to read this play! You will probably find it encouraging."

Let's give a word of thanks to the Narrator. Well spoken, Mr. N!

 

If you want to translate this into other languages, we would be excited to work with you on ways to translate not only the words but also the concepts into your language and culture.

 

 

Èske Jezikri ENPAK yon kominote jodi a? Èske desizyon lafwa ou kapab gen konsekans sou mond ou an? Dram sa a, ENPAK AYITI JODI A (oswa IHT), ki gen 6 karaktè, pote yon repons solid: WI! Jezi sèvi ak lafwa lokalman aktif pou ENPAKTE lavi jodi a. IHT orijinal te ekri nan lang angle, e se sou 5,000 mo nan lang sa a. Vèsyon sa a se nan lang angle ak kreyòl ayisyen. Originally ekri nan Jos, Nijerya, IHT te mete ajou pou Ayiti ak tradui an kreyòl ayisyen. Otè yo gen entansyon pou IHT yo aksesib ak plezi, osi byen ke biblik egzat ak transfòmasyon.

 

Men, olye pou yo mwen ekri, koute konteur nan pyès teyat la prezante travay la tèt li:

  • Byenveni nan enpak Ayiti Jodi a. Nou kontan pou kapab pote ou yon dram espesyal ak diskisyon, yon sèl konsantre sou enpak la nan Jezi Kris la, moun Galile. Ki enpak li genyen sou pwoblèm yo nan jounen jodi a? Èske li afekte nou Èske Jezikri, yon nonm ki te viv e ki te mouri nan pèp Izrayèl la sa gen anviwon 2 000 ane de sa, ka enpòtan pou nou nan tout ti bouk nou yo ak nan peyi nou an jodi a? Nan dram sa a, ou pral rankontre Luka ak Tayo, de zanmi ki pral nan yon reyinyon di Bondye mèsi. Luka, yon doktè medikal, se yon kretyen; Tayo, zanmi l ', se yon rechèch. Ou pral wè tou kèk lòt moun vin rantre nan reyinyon an. Sa a se yon dram limyè; pèsonaj yo pa reprezante okenn moun ou konnen oswa nou konnen. Men, yo reprezante nou tout! Koulye a, mwen ankouraje w li jwe sa a! Ou pral pwobableman jwenn li ankouraje. "

Ann bay yon mo de mèsi Naratè a. Byen pale, Mesye N!

 

Si ou vle tradwi sa a nan lòt lang, nou ta eksite pou travay avèk ou sou fason pou tradwi non sèlman mo yo, men tou konsèp yo nan lang ou ak kilti ou.

Pubblicato:
Nov 20, 2020
ISBN:
9781393016175
Formato:
Libro

Informazioni sull'autore


Correlato a Impact Haiti Today - a Play in English and Haitian Creole

Libri correlati
Articoli correlati

Anteprima del libro

Impact Haiti Today - a Play in English and Haitian Creole - Steve Jameson

A!

NOTICE:

We used Africa in the original work, Impact Africa. Now, we recognize that the story is still fresh and might be useful elsewhere. For example, drama teams in Haiti or Guatemala or the Bahamas, on Native American Tribal Lands or with North American youth groups, could use this material. Therefore, we give permission for presenters to change the location and the names to make them relevant for your setting - not for distribution beyond your group, but for use in your local presentation.

Also note that, when this was written in Africa, tribe was the correct collective term for groups of people from an ethnic group. Permission is granted to change the term tribe and its cognates to a culturally appropriate word of your choice.

Character names may be changed. As first written, we used 3 male and 3 female roles. Permission is given to select actors of either sex for any role.

Longer Scripture readings may be broken up into multiple voices, read by characters on stage, or read by off stage voices.

AVI:

Nou itilize Lafrik nan travay orijinal la, Enpakte Lafrik. Koulye a, nou rekonèt ke istwa a toujou resan ak kapab itil yon lòt kote. Pou egzanp, ekip kap travay nan Gwatemala oswa Bahamas, sou Tè Tribi Ameriken Natif Natal yo oswa avèk gwoup jèn Nò Ameriken yo, te kapab itilize materyèl sa a. Se poutèt sa, nou bay pèmisyon a prezantatè yo pou yo chanje lokasyon yo ak non yo pou fè yo ale ak anviwònman ou - pou distribisyon pa pi lwen pase gwoup ou, men pou itilize nan prezantasyon lokal ou a.

Epitou sonje ke, lè sa a te ekri nan Lafrik, tribi se te tèm kòrèk pou gwoup moun ki sòti nan yon gwoup etnik. Li akseptab pou ranplase tèm tribi a ak ekivalan li yo pou yon mo kiltirèlman apwopriye nan chwa ou.

Non karaktè yo ka chanje. Kòm ekri an premye, nou itilize 3 wòl gason ak 3 wòl fi. se Pèmisyon bay aktè nenpòt sèks pou nenpòt ki wòl yo.

Ekriti ki pi long yo ka kase pa moso pou plizyè vwa yo, li pa karaktè sou sèn, oswa li pa vwa anba sèn yo.

RIGHTS

OneDoor.ws retains all rights to this play in English and in other languages. Permission is given to others to translate this work into their own language. No fees are charged for translating. HOWEVER, anyone doing a translation is asked to submit an electronic copy of the new language version to admin@onedoor.ws.

DWA

OneDoor.ws konsève tout dwa nan pyès teyat sa a nan lang angle ak nan lòt lang. Pèmisyon bay lòt moun li tradui travay sa a nan lang pa yo. Pa gen frè pou tradui. Sepandan, nenpòt moun kap fè yon tradiksyon, yo mande li soumèt yon kopi elektwonik nan vèsyon nouvo lang lan nan: admin@onedoor.ws

FEES

No fees or other charges are made for live unrecorded performances. For fees related to recorded performances, presentations and productions, contact admin@onedoor.ws.  You can.send contributions to supporters@onedoorministries.org via paypal. All proceeds support missionary labor.

FRÈ

Pa gen frè oswa lòt chaj pou pèfòmans vivan ki pa anrejistre. Pou frè ki gen rapò ak pèfòmans ki anrejistre, prezantasyon ak pwodiksyon, kontakte admin@onedoor.ws. Ou ka bay yon kontribisyon atravè paypal nan  supporters@onedoorministries.org. Tout lajan jo sipòte travay misyonè.

HOPES AND INTENTIONS

It is our intention and hope

Hai raggiunto la fine di questa anteprima. Registrati per continuare a leggere!
Pagina 1 di 1

Recensioni

Cosa pensano gli utenti di Impact Haiti Today - a Play in English and Haitian Creole

0
0 valutazioni / 0 Recensioni
Cosa ne pensi?
Valutazione: 0 su 5 stelle

Recensioni dei lettori