Sei sulla pagina 1di 22

Aristofane e il suo pubblico: l’affaire dei

Babilonesi

Modi di interazione tra


commediografo e uditorio

Luca Ottavi – «Sapienza» Università di Roma 11.03.2022


Dove ci troviamo?

Ricostruzione dell’Acropoli di Atene in età classica


Resti dell’antico βουλευτήριον di Atene
Anfora con maschera cultuale di Dioniso del cosiddetto pittore
di Antimenes (520 a.C. ca.)
Il teatro di Dioniso ad Atene
Teatro di Epidauro (Argolide)
Le Baccanti di Euripide al Teatro Greco di Siracusa, a cura dell’ INDA
(2021)
Aristofane di Cidatene
• 450 – 385 ca. a.C.
• La tradizione
manoscritta medievale
ci ha consegnato 11
commedie
Orazio e l’ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν (t. 1)
• Eupolis atque Cratinus Aristophanesque poetae
atque alii, quorum comoedia prisca virorum est,
siquis erat dignus describi, quod malus ac fur,
quod moechus foret aut sicarius aut alioqui
famosus, multa cum libertate notabant.
(Hor. Sat. I 1, 1-4)
• ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν
• Libertas = παρρησία
Aristofane definisce il suo pubblico δεξιός (tt. 2-3)

καὶ τῶν θεατῶν ὅστις ἐστὶ δεξιός


[…]
τὸ γὰρ θέατρον δεξιόν
(Eq. 228 - 233)
ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι θεατὰς δεξιοὺς
[…]
ἀλλ' οὐδ' ὣς ὑμῶν ποθ' ἑκὼν προδώσω τοὺς δεξιούς
(Nub. 521 - 527)
La differenziazione del pubblico in Aristotele (t. 4)

ὁ θεατὴς διττός, ὁ μὲν ἐλεύθερος καὶ


πεπαιδευμένος, ὁ δὲ φορτικὸς ἐκ βαναύσων καὶ
θητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων συγκείμενος
(Arist. Pol. 1342a)
L’appello diversificato di Aristofane al suo
pubblico (t. 5)
σμικρὸν δ' ὑποθέσθαι τοῖς κριταῖσι βούλομαι,
τοῖς σοφοῖς μὲν τῶν σοφῶν μεμνημένοις κρίνειν ἐμέ,
τοῖς γελῶσι δ' ἡδέως διὰ τὸν γέλων κρίνειν ἐμέ ‑
σχεδὸν ἅπαντας οὖν κελεύω δηλαδὴ κρίνειν ἐμέ ‑
μηδὲ τὸν κλῆρον γενέσθαι μηδὲν ἡμῖν αἴτιον,
ὅτι προείληχ'· ἀλλὰ πάντα ταῦτα χρὴ μεμνημένους
μὴ 'πιορκεῖν, ἀλλὰ κρίνειν τοὺς χοροὺς ὀρθῶς ἀεί,
μηδὲ ταῖς κακαῖς ἑταίραις τὸν τρόπον προσεικέναι,
αἳ μόνον μνήμην ἔχουσι τῶν τελευταίων ἀεί.
(Eccl. 1154-1162)
Il poeta comico: un maestro di morale? (tt. 6-7)

ἀπόκριναί μοι, τίνος οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποητήν;


ΕΥ. Δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν
τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν.
(Ran. 1008-1010)
ἀλλ' ἀποκρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸν τόν γε ποητήν,
καὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν. Τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν
ἐστὶ διδάσκαλος ὅστις φράζει, τοῖσιν δ' ἡβῶσι ποηταί.
Πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς
(Ran. 1053-1056)
Una traversia giudiziaria: il caso degli Acarnesi

• Messa in scena nel 425


a.C.
• Ci troviamo durante la
Guerra del
Peloponneso

Locandina premessa alla traduzione di


Ettore Romagnoli, che rappresenta il
battibecco tra Diceopoli e Lamaco,
separati dai due semicori di Acarnesi
Ancora sul poeta – maestro (tt. 8-9)
Φησὶν δ' εἶναι πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιος ὑμῖν ὁ ποητής,
παύσας ὑμᾶς ξενικοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἐξαπατᾶσθαι,
μήθ' ἥδεσθαι θωπευομένους, μήτ' εἶναι χαυνοπολίτας.
(Achar. 633-635)
Φησὶν δ' ὑμᾶς πολλὰ διδάξειν ἀγάθ', ὥστ' εὐδαίμονας εἶναι,
οὐ θωπεύων οὐδ' ὑποτείνων μισθοὺς οὐδ' ἐξαπατύλλων,
οὐδὲ πανουργῶν οὐδὲ κατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα διδάσκων.
(Ach. 656-658)
• La voluta ambiguità dietro il verbo διδάσκειν: insegnare e
mettere in scena
Il processo ad Aristofane (t. 10)
Αὐτός τ' ἐμαυτὸν ὑπὸ Κλέωνος ἅπαθον
ἐπίσταμαι διὰ τὴν πέρυσιν κωμῳδίαν.
εἰσελκύσας γάρ μ’ εἰς τὸ βουλευτήριον
διέβαλλε καὶ ψευδῆ κατεγλώττιζέ μου
κἀκυκλοβόρει κἄπλυνεν, ὥστ’ ὀλίγου πάνυ
ἀπωλόμην μολυνοπραγμονούμενος.
(Ach. vv. 377-82)
Chi era Cleone?
• Era un conciatore di pelli
• Salì alla ribalta dopo la morte di Pericle (430 a.C.)
• Atteggiamento bellicoso e antispartano in politica
estera
• Uno dei bersagli polemici preferiti da Aristofane
• Morì nel 422 a.C., nel tentativo di riconquistare la
fortezza di Anfipoli, caduta due anni prima in mano
spartana
• Facsimile del
manoscritto
Ravennas 429,
conservato presso la
Biblioteca
Classense
(Ravenna)
• Metà del X sec.,
minuscola
• E’ il più antico
testimone delle
undici commedie di
Aristofane
• Dettaglio di
una pagina del
manoscritto,
con il testo e
gli scoli su due
colonne
separate
Cosa ci raccontano gli scoli (t. 11)
• τ ὴ ν π έ ρ υ σ ι ν κ ω μ ῳ δ ί α ν: τοὺς Βαβυλωνίους
λέγει. τούτους γὰρ πρὸ τῶν Ἀκαρνέων Ἀριστοφάνης
ἐδίδαξεν ἐν οἷς πολλοὺς κακῶς εἶπεν. ἐκωμῳδησεν γὰρ
τάς τε κληρωτὰς καὶ χειροτονητὰς ἀρχὰς καὶ Κλέωνα,
παρόντων τῶν ξένων. καὶ διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς ὁ Κλέων
ἐγράψατο αὐτὸν ἀδικίου εἰς τοὺς πολίτας ὡς εἰς ὕβριν
τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς ταῦτα πεποιηκότα. καὶ
ξενίας δὲ αὐτὸν ἐγράψατο καὶ ἐς ἀγῶνα ἐνέβαλεν.
(Scholia ad Aristophanis Acharnenses v. 378)
Bibliografia

• Aristophanis Fabulae voll. 2, ed. N. G. Wilson, Oxonii 2007;


• Scholia Aristophanica voll. 3, ed. W. G. Rutherford, London
1896;
• Aristotelis Politica, ed. W. D. Ross, Oxonii 1957;
• Q. Horati Flacci Opera, ed. E. C. Wickham, Oxonii 1963;
• J. M. Lotman, Tekst i struktura auditorii Tartu 1977;
• A. Pickard-Cambridge The Dramatic Festivals of Athens,
Oxford 1988;
• X. Riu, Gli insulti alla polis nella parabasi degli Acarnesi,
«QUCC» 50, 2 (1995), 59-66.

Potrebbero piacerti anche