Sei sulla pagina 1di 19

Nama Ahli Kumpulan:

1.Ahmad Rosdi Mohd Fahimi


2.Azhar Alias
3.Norman Lizam Bin Sulaiman
4.Mohd Mahathir Baharudin

1
 Akta ini menggabungkan Malaysian Red
Crescent Society dan Cawangan-cawangan
British Red Cross Society di Sabah dan
Sarawak di bawah nama Persatuan Bulan Sabit
Merah dan untuk maksud-maksud
berhubung dengan itu.
 Ia digubal oleh Seri Paduka Baginda Yang di-
Pertuan Agong dengan nasihat dan
persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat
di Parlimen dan oleh kuasa sama, seperti
berikut:

2
Akta ini boleh disebut sebagai Persatuan Bulan Sabit Malaysia
(Pebadanan) Akta 1965

Dalam Akta ini, melainkan konteks sebaliknya memerlukan:-


• “hari yang ditetapkan” bererti hari di mana Akta ini datang ke dalam operasi;
• “Cawangan” bererti mana-mana daripada Cawangan Persatuan Palang Merah
British di Sabah dan Sarawak
• “Majlis” bererti Majlis ditubuhkan di bawah seksyen 6;
• “Perbadanan” bererti badan menggabungkan di bawah nama Persatuan Bulan
Sabit Merah Malaysia (atau dalam bahasa Inggeris Malaysian Red Crescent
Society) oleh Akta ini;
• “bekas perbadanan” bererti badan menggabungkan di bawah nama
Federation of Malaya Red Cross Society oleh Persatuan Palang Merah
Persekutuan Tanah Melayu (Perbadanan) Akta1962 [No.4 ];
• “Menteri” bererti Menteri berkuasa dengan tanggungjawab untuk kebajikan
masyarakat.

3
Orang-orang segera sebelum hari yang ditetapkan ialah ahli-ahli bekas
Perbadanan atau tentang mana-mana Cawangan dan semua sedemikian
orang-orang sebagai dengan ini menjadi ahli-ahli Perbadanan dalam
menjalankan Akta ini atau tentang mana-mana peraturan atau undang-
undang membuat di bawah ini akan sebuah pertubuhan perbadanan
oleh nama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (atau dalam bahasa
Inggeris Malaysian Red Crescent Society) dan oleh nama sedemikian
akan mempunyai pewarisan kekal dan boleh…

4
memasuki ke dalam kontrak-kontrak , dan boleh memperoleh,

pembelian, ambil, mengadakan dan gemar harta tetap dan boleh ubah

setiap huraian , dan boleh menyampaikan, pemindahan, menentukan,

menyerahkan dan hasil naik, tuduhan, gadai janji, kematian,

menugaskan semula atau sebaliknya membuang, atau menghadapi,

mana-mana boleh ubah atau harta tetap diberi dalam Corporation atas

syarat-syarat sedemikian sebagai untuk Corporation boleh fikir sesuai ,

dan oleh sama nama boleh mendakwa dan jadi telah menyaman dalam

semua mahkamah dan dalam semua jenis tindakan-tindakan dan sut

dan boleh buat semua hal-hal dan benda-benda lain sampingan atau

kepunyaan untuk sebuah pertubuhan perbadanan.

5
Benda-benda Perbadanan akan menyediakan sebuah organisasi yang
mana akan dibuka, tanpa sebarang diskriminasi pada alasan-alasan
keagamaan, perlumbaan atau politik, untuk semua orang di Malaysia
untuk membolehkan mereka untuk menjalankan tujuan-tujuan
Perbadanan sebagai ditakrifkan dalam seksyen 5 , dan lakukan semua
perkara-perkara lain sebagai Perbadanan ataunya Majlis boleh
menganggap sampingan atau kondusif untuk pencapaian benda-benda
sedemikian.

6
a) dalam waktu keamanan atau perang, pada melaksanakan pada dan
membantu dalam pekerjaan
untuk peningkatan kesihatan, pencegahan penyakit dan meringankan
penderitaan seluruh dunia;
b) pada masa perang, untuk menyediakan bantuan sukarela untuk sakit dan
melukakan kedua-dua askar-askar dan tidak sedang berperang, untuk
banduan-banduanperang dan untuk penghidap-penghidap awam dari
kesan peperangan,sejajar dengan semangat dan perjanjian-perjanjian
Geneva Konvensyen-konvensyen untuk pembaikan syarat-syarat
cedera dan sakit dalam dalam bidang itu angkatan bersenjata,
menandatangani diGeneva pada 12 Ogos 1949;
c) membuat persembahan semua tugas-tugas diturunkan kepada sebuah
negara masyarakat oleh setiap negara yang mana telah menyetujui untuk
berkata Konvensyen-konvensyen.

7
1) Perkara-perkara Corporation akan diberikan oleh
satuMajlis akan dibentuk sejajar dengan peraturan-
peraturan dan undang-undang Corporation.
2) Ahli-ahli pertama Majlis akan menjadi orang-orang itu
yang lantas sebelum hari yang ditetapkan ialah ahli-ahli
Majlis ditubuhkan di bawah subseksyen 6(1) Federation
Malaya Red Cross Society (Incorporation) Bertindak
1962.

8
1) Perbadanan akan mempunyai satu meterai , dan cop mohor sedemikian semoga
dari semasa ke semasa dipecah-pecahkan, berubah, berubah dan membuat lagi
sebagai Perbadanan percaya sesuai.

2) Semua surat ikatan, dokumen-dokumen dan peralatan-peralatan lain


memerlukan cop mohor Perbadanan akan ditutup dengan cop mohor
Perbadanan dalam menjalankan satu resolusi Majlis untuk kesan itu, dalam
kehadiran Pengerusi atau Timbalan Pengerusi Majlis , dan Setiausaha atau
orang lain dibenarkan oleh Majlis berlakon dalam bagi pihak itu, yang akan
menandatangani setiap surat ikatan sedemikian, dokumen, atau alat lain di
mana cop mohor sedemikian dilekatkan , dan menandatangani sedemikian
akan mencukupi bukti yang anjing laut sedemikian sepatutnya dan dengan
betul terlekat dan yang sama ialah meterai yang sah di sisi undang-undang
pertubuhan.

9
1) Majlis akan menyebabkan suatu daftar untuk disimpan di mana nama
tiap-tiap orang yang ialah, serta-merta sebelum hari dilantik, seorang
ahli bekas Perbadanan atau tentang mana-mana Cawangan, atau yang
semoga selepas itu menjadi satu sepatutnya mengakui ahli
Perbadanan dan di mana akan direkodkan sedemikian hal-hal lain
sebagai boleh dari ke semasa menetapkan jadi ditentukan oleh Majlis.

2) Daftar boleh disimpan dalam bilangan bahagian sedemikian sebagai


Majlis boleh dari semasa ke semasa memutuskan dan tugas simpan
bahagian-bahagian daftar boleh diamanahkan untuk setiap ahli atau
rasmi Perbadanan.

10
Ia akan jadi sah untuk Majlis dari semasa ke semasa untuk membuat,

mengubah atau membatalkan peraturan-peraturan sedemikian dan

undang-undang sambil ia boleh menganggap sesuai untuk

pengurusan perkara-perkara Perbadanan dan pencapaian benda-

bendanya, dan semua peraturan-peraturan sedemikian dan undang-

undang akan jadi mengikat atas ahli-ahli Perbadanan.

11
1) Pada hari yang ditetapkan semua harta kepunyaan untuk bekas

Perbadanan atau mana-mana Cawangan, sama ada memegang atas

nama bekas perbadanan atau Cawangan, atau dalam nama atau

nama-nama mana-mana orang atau orang-orang dalam amanah

untuk bekas Perbadanan atau Cawangan, akan jadi dan sama dengan

ini diberi dalam Perbadanan , dan sama bersama-sama dengan

kesemua selepas hartanah yang diperolehi, boleh ubah atau tetap,

dan semua langganan, caruman-caruman, derma, denda, amaun-

12
amaun pinjaman dan pendahuluan menerima atau akan diterima

akan diadakan oleh Perbadanan untuk tujuan-tujuan Akta ini dan

tertakluk kepada peraturan-peraturan Perbadanan.

2. Semua hutang dan liabiliti bekas Perbadanan atau mana-mana

Cawangan wujud segera sebelum hari yang ditetapkan akan

dibayar oleh Perbadanan , dan semua hutang disebabkan dan

langganan dan caruman boleh dibayar untuk bekas Perbadanan

atau mana-mana Cawangan akan membayar kepada Perbadanan

untuk tujuan-tujuan Akta ini.

13
(1) Pendapatan dan harta Perbadanan, bilamana menerbitkan, akan digunakan
semata-mata ke arah promosi benda-benda Perbadanan sebagai bertolak
dalam Akta ini , dan tiada bahagian dari itu akan dibayar atau dipindahkan
secara langsung atau secara tidak langsung dengan cara dividen, bonus
atau sebaliknya bagaimana sekalipun oleh jalan keuntungan untuk
ahli-ahli Perbadanan :

(2)Diperuntukkan di dalam ini tidak ada mengandungi menaruh kepercayaan


akan menghalang pembayaran gaji untuk mana-mana pegawai atau
pekerja-pekerja Perbadanan atau untuk mana-mana ahli-ahli Perbadanan
sebagai balasan terhadap apa-apa perkhidmatan sebenarnya memberi
untuk Perbadanan.

14
Tiada apa-apa dalam Akta ini akan menjejaskan hak-hak Yang Di-
Pertuan Agong, Raja-raja atau Yang di-Pertua Negeri atau tentang
mana-mana badan politik atau korporat atau tentang mana-mana orang
lain kecuali sedemikian sebagai disebut dalam Akta ini dan itu
mendakwa oleh, dari atau di bawah mereka.

Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu (Perbadanan) Akta


1962 dengan ini dibatalkan

15
Disiplin

1. Setiap Pengawai adalah dikehendaki menjaga taraf kelakuan mereka pada setiap masa

bersesuaian dengan jawatan mereka.

2. Setiap Pengawai hendaklah dengan sendirinya meneniti dan menentukan yang ahli

bawahan mereka mematuhi segala peraturan, arahan dan undang- undang. Seseorang

Pengawai itu tidak dibenarkan menyoal kepentingan atau keutamaan sesuatu arahan

yang dikeluarkan secara umum atau dirinya sendiri oleh seseorang pengawai atasannya.

3. Setiap Pengawai adalah dengan sendirinya bertanggungjawab untuk menjaga

kelakuannya dan sentiasa menjaga kedudukannya bersama dengan pengawai- pengawai

atasan atau bawahannya. Beliau juga akan memerlukan daripada pengawai bawahannya

tindak balas dan kecekapan melaksanakan tanggungjawab mereka seperti mana juga

diperlukan daripada dirinya.

16
4. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pengawai mengemukakan laporan rasmi
kepada pengawai atasannya sekiranya ada diantara pengawai bawahannya yang
kekurangan kecekapan atau daya usaha mereka. Sekiranya beliau gagal melaporkan
kelemahan atau kekurangan daya usaha Pengawai dan ahli bawahannya atau pun
apabila ada diantara mereka yang telah melakukan kesalahan, maka ianya juga
adalah mencerminkan kelemahan diri pengawai itu sendiri.

5. Seseorang pengawai itu tidak boleh mengenepikan tugasnya disebabkan


kepentingan dirinya sendiri dan berkelakuan seperti yang diketahui atau dijangka
mengetahuinya boleh menimbulkan syak wasangka yang:-

a) Ia menyalahgunakan kepentingan peribadinya bertentangan dengan tugas-


tugasnya.

b) Ia menggunakan kedudukannya untuk kepentingan peribadinya.

c) Seseorang pengawai tidak dibenarkan berkelakuan yang boleh mencemarkan


nama atau daya usahanya telah berkurangan.

d) Seseorang pengawai itu mestilah amanah dan tidak berkelakuan yang boleh
menimbulkan syak wasangka terhadap kejujurannya.

17
e) Seseorang pengawai tidak boleh membawa atau cuba membawa pengaruh luar atau
tekanan luar untuk menyokong atau mempengararuhi sesuatu tuntutan sama ada
ianya tuntutan peribadi ataupun tuntutan daripada ahli- ahli lain di dalam
persatuan.
f) Seseorang pengawai tidak boleh berkelakuan seperti mana yang boleh menimbulkan
tindakan menderhaka.

6. Pemberhentian dan Penamatan Keahlian


a) Seseorang ahli boleh berhenti keahliannya dengan memberi notis bertulis kepada
persatuan. Pemberhentian akan berkuatkuasa sebaik sahaja notis tersebut diterima
oleh Persatuan.
b) Kelayakan untuk merayu. Seseorang ahli yang terlibat atau terkilan di atas
keputusan yang dibuat dibawah arahan ini mengemukakan rayuan beliau secara
bertulis di dalam tempoh satu bulan dari tarikh keputusan dikeluarkan.
c) Kuasa mempertimbangkan dan lain- lain. Adalah budibicara Jawatankuasa Majlis
Kebangsaan untuk mengkaji, meminda atau memansuhkan sebarang keputusan
untuk membuang, menamatkan atau mengantung keahlian seseorang itu. Setelah
ianya disahkan maka keputusan yang dibuat oleh Majlis Kebangsaan adalah
muktamad.

18
19