Sei sulla pagina 1di 43

TUNAY NA LAKAS

YOUTH EMPOWERMENT FROM A


CHRISTIAN PERSPECTIVE
Para sa iyo, ano
ang LAKAS?
Empowerment

 "...the capacity of individuals, groups


and/or communities to take control of
their circumstances, exercise power and
achieve their own goals, and the process
by which, individually and collectively,
they are able to help themselves and
others to maximize the quality of their
lives."
Adams, Robert. Empowerment, participation and social work. New
York: Palgrave Macmillan, 2008, p.xvi
Empowerment

 "We do not see ourselves as 'the


future,' but as 'the present' of the
Church, the world, and of society.
Hence, we are gifts, life-given to
the Church and to the Philippines,
and we want to be truly life-
giving."
An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the
Philippines
Empowerment

 "We are all searching for our


identity — who we are. We search
for our meaning and ultimately our
purpose in life. We know that we
are called for something more than
ourselves."
An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the
Philippines
Empowerment

 "We are called to act, but we still


need to be guided and formed. We
lack critical thinking and decision-
making skills that usually make us
hesitant to commit."
An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the
Philippines
Saan ka
humuhugot ng
LAKAS?
Our Family

 "Our family is where we first


experience love, care and
belongingness. It is also where we
have our first role models who
guide and shape us as we are
prepared to be launched into the
bigger environment."
An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the
Philippines
Our Social Relationships
and Communities
 "Friends and our social relationships
are very important as they are part
of the environment that we live in.
These people not only journey with
us and encourage us, but also form
and influence us."
An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the
Philippines
Our Social Circles and
the Digital Community
 "Most of us live a part of our lives
online as technology is already part
of our daily life. We are a
generation that is very much
connected, yet still disconnected."
An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the
Philippines
Our Spiritual Life

 "Many of us, young people of today,


regard ourselves as more spiritual
than religious. We acknowledge the
presence of God; we believe in
Him, and we yearn for Him."
An Open Letter of the Filipino Youth to the Catholic Church in the
Philippines
"Panginoon,
kanino pa po
kami pupunta?"
JUAN 6:60-71
Mateo 19:14
Sinabi ni Jesus, "Hayaan
ninyong lumapit sa akin ang
mga bata. Huwag ninyo silang
pagbawalan sapagkat ang
mga katulad nila ang
mapapabilang sa kaharian ng
langit."
Roma 8:14-16
14Ang lahat ng pinapatnubayan ng
Espiritu ng Diyos ay mga anak ng
Diyos.15 Sapagkat hindi espiritu ng
pagkaalipin ang inyong tinanggap upang
kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang
inyong tinanggap ay ang Espiritu ng
pagkupkop upang kayo'y gawing mga
anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa
kanya ng, "Ama, Ama ko!" 16 Ang Espiritu
ang nagpapatotoo, kasama ng ating
espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos.
Deuteronomio 31:6
Magpakatatag kayo at lakasan
ninyo ang inyong loob. Huwag
kayong matakot sa kanila
sapagkat sasamahan kayo ni
Yahweh na inyong Diyos.
Hindi niya kayo iiwan ni
pababayaan man.
Our Spiritual Life
 "Like Mary, you are humble enough to
proclaim "How can this be…?" [Luke
1:34] and still give your assent in faith.
This pleases not only the Lord but also
your elders, because you are making
us an important part of your
development into mature individuals,
fully aware of being persons called by
God, capable of discerning decisions
that positively impact your lives and
those of others. "
CBCP Pastoral Letter for the 2019 Year of the Youth
Eh, ano ngayon
kung
empowered
kami?
Sa Daang Papunta
sa Emmaus
LUCAS 21:13-35
Youth in Mission
 "We look at you, our young people, so
full of dynamism, as disciples sent on
a mission to make disciples for Jesus.
We pray that your discernment,
choices and actions will lead you to a
purposeful life…with the Spirit of the
Risen Christ directing your steps in
making and leaving a marked
difference in the world and society "
CBCP Pastoral Letter for the 2019 Year of the Youth
1. Gamitin ang
mga kaloob ng
Diyos.
Roma 12:6
Tumanggap tayo ng iba't
ibang kaloob ayon sa
kagandahang-loob ng Diyos,
kaya't gamitin natin ang mga
kaloob na iyan.
2. Gawin ang
pinakamaganda.
Itodo mo na.
"Give your 100%.
Hindi 'yung
mediocre."

- Most Rev. Reynaldo G. Evangelista,


Bishop of Imus, Kabisig 2019
Colosas 3:22b-33
22b May nakakakita man o wala,
maglingkod kayo hindi upang
kalugdan lamang ng mga tao, kundi
dahil sa kayo'y tapat at may takot
sa Panginoon. 23 Anuman ang inyong
ginagawa, gawin ninyo nang buong
puso na parang sa Panginoon kayo
naglilingkod at hindi sa mga tao.
3. Maging
mabuting
Kristiyano.
"Gusto ninyo, tapat
ang mga naglilingkod
sa gobyerno. Pero
kayo, kahit may
boyfriend o girlfriend
na, nanliligaw pa o
kaya nagpapaligaw
pa."

- Most Rev. Reynaldo G. Evangelista,


Bishop of Imus, Kabisig 2019
Roma 12:21

Huwag kayong magpadaig


sa masama, kundi daigin
ninyo ng mabuti ang
masama.
Roma 12:9-11
9 Maging tunay ang inyong
pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang
masama at pakaibigin ang
mabuti. 10 Magmahalan kayo bilang
magkakapatid at pahalagahan ninyo
ang iba nang higit sa pagpapahalaga
nila sa inyo. 11 Magpakasipag kayo at
huwag maging tamad. Buong puso
kayong maglingkod sa Panginoon.
Roma 12:12-13
12 Magalak kayo dahil sa inyong
pag-asa, magtiyaga kayo sa
inyong kapighatian at palaging
manalangin. 13 Tumulong kayo sa
pangangailangan ng mga kapatid
at patuluyin ninyo ang mga taga-
ibang lugar.
Roma 12:14-16
14 Idalanginninyo ang mga umuusig sa
inyo; idalangin ninyo sila at huwag
sumpain. 15 Makigalak kayo sa mga
nagagalak, at makitangis sa mga
tumatangis. 16 Magkaisa kayo ng
saloobin. Huwag kayong
magmayabang, sa halip ay makisama
kayo kahit sa mga dukkha. Huwag
ninyong ipalagay na kayo'y
napakarunong.
Roma 12:19
Hangga't maaari, gawin ninyo
ang inyong makakaya upang
mamuhay kayo nang
mapayapa kasama ng
sinuman.
4. Sumunod sa
nakatatanda.
Exodo 20:12
Igalang mo ang iyong ama at ina.
Sa gayo'y mabubuhay ka nang
matagal sa lupaing ibinibigay sa
inyo ni Yahweh na inyong Diyos.
Kawikaan 19:27
Ang anak na ayaw makinig sa
pangaral ay tumatalikod sa
turo ng kaalaman.
1 Pedro 5:5
At kayo namang mga kabataan,
pasakop kayo sa matatandang
pinuno ng iglesya. At kayong
lahat ay magpakumbaba
sapagkat, "Sinasalungat ng Diyos
ang mapagmataas, ngunit
pinagpapala niya ang mababang-
loob."
5. Huwag
mahiyang
magpatulong.
Lucas 11:9-10
9 Kaya'tsinasabi ko sa inyo, humingi
kayo at kayo'y bibigyan; humanap
kayo at kayo'y makakatagpo; kumatok
kayo at kayo'y pagbubuksan.
10 Sapagkat ang bawat humihingi ay

tatanggap; ang bawat humahanap ay


makakatagpo; at ang bawat
kumakatok ay pagbubuksan.
Kawikaan 19:20
Dinggin mo at sundin ang
payo sa iyo, at pagdating ng
araw, pakikinabangan mo.