Sei sulla pagina 1di 198

Ina ng Novaliches

DIOCESAN SHRINE AND PARISH


OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PAG-AALAALA
BAYAN MULING
MAGTIPON
AWITAN ANG
PANGINOON
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
PAG-AALAALA Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA PIGING
SARIWAIN
PAGLILIGTAS
N’YA SA ATIN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

BAYAN, ATING
ALALALAHANIN
PANAHONG
TAYO’Y INALIPIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NANG NGALAN
N’YA’Y ATING
SAMBITIN
PAANONG ‘DI
TAYO LINGAPIN.
PAG-AALAALA
BAYAN MULING
MAGTIPON
AWITAN ANG
PANGINOON
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
PAG-AALAALA Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA PIGING
SARIWAIN
PAGLILIGTAS
N’YA SA ATIN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

BAYAN, WALANG
SAWANG PURIHIN
ANG POON
NATING
MAHABAGIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

BAYAN, ISAYAW
ANG DAMDAMIN
KANDILI N’YA’Y
ATING AWITIN.
(ULITIN ANG KORO)
CODA
SA PIGING SARIWAIN
PAG-AALAALA
BAYAN MULING
MAGTIPON
AWITAN ANG
PANGINOON
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
PAG-AALAALA Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA PIGING
SARIWAIN
PAGLILIGTAS
N’YA SA ATIN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA PIGING
SARIWAIN
PAGLILIGTAS
N’YA SA ATIN….
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PAPURI SA DIYOS
PAPURI SA DIYOS,
PAPURI SA DIYOS,
SA KAITAASAN,
PAPURI SA DIYOS!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AT SA LUPA’Y
KAPAYAPAAN
SA MGA TAONG
KINALULUGDAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NIYA
PINUPURI KA
NAMIN
DINARANGAL KA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NAMIN
SINASAMBA KA
NAMIN
IPINAGBUBUNYI
KA NAMIN
PAPURI SA DIYOS
PAPURI SA DIYOS,
PAPURI SA DIYOS,
SA KAITAASAN,
PAPURI SA DIYOS!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PINASASALAMAT
AN KA NAMIN
SA ‘YONG
DAKILANG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

ANGKING
KAPURIHAN
PANGINOONG
DIYOS, HARI NG
LANGIT!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

DIYOS AMANG
MAKAPANGYARIH
AN
SA LAHAT..
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PANGINOONG
HESUKRISTO,
BUGTONG
NA ANAK
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PANGINOONG
DIYOS KORDERO
NG DIYOS
ANAK NG AMA…
PAPURI SA DIYOS
PAPURI SA DIYOS,
PAPURI SA DIYOS,
SA KAITAASAN,
PAPURI SA DIYOS!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

IKAW NA NAG-
AALIS NG MGA
KASALANAN NG
MUNDO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MAAWA KA SA
AMIN… MAAWA
KA…
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

IKAW NA NAG-
AALIS, NG MGA
KASALANAN NG
MUNDO
TANGGAPIN MO ANG AMING KAHILINGAN
IKAW NA NALULUKLOK SA KANAN NG AMA…
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

TANGGAPIN
MO ANG
AMING
KAHILINGAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

IKAW NA
NALULUKLOK SA
KANAN NG
AMA…
PAPURI SA DIYOS
PAPURI SA DIYOS,
PAPURI SA DIYOS,
SA KAITAASAN,
PAPURI SA DIYOS!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SAPAGKA’T IKAW
LAMANG ANG
BANAL
AT ANG KATAAS-
TAASAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

IKAW LAMANG O
HESUKRISTO
ANG
PANGINOON
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KASAMA NG
ESPIRITU
SANTO
SA KADAKILAAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NG DIYOS AMA
AMEN!…
PAPURI SA DIYOS
PAPURI SA DIYOS,
PAPURI SA DIYOS,
SA KAITAASAN,
PAPURI SA DIYOS!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PAPURI SA
DIYOS!!!…
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PAGBASA MULA
SA MGA GAWA NG
MGA APOSTOL
Gawa 15:12-16
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
SALMONG TUGUNAN

Butihing Poo’y
purihin pag-ibig
n’ya’y walang
maliw.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
IKALAWANG PAGBASA

PAGBASA MULA SA
AKLAT NG
PAHAYAG
Pag 1:9-11°, 12-13,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
ALELUYA, WIKAIN MO
ALELUYA! (2x)
WIKAIN MO,
POON,
NAKIKINIG AKO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH

SA IYONG MGA
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SALITA
ALELUYA!
ALELU-
ALELUYA!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
MABUTING BALITA

SAN JUAN
Jn 20:19-31
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SUMASAMPA-
LATAYA AKO
SA DIYOS
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

AMANG
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MAKAPANG-
YARIHAN
SA LAHAT,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NA MAY
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

GAWA NG
LANGIT AT
LUPA.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

SUMASAMPAL
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

ATAYA AKO
KAY
HESUKRISTO,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

IISANG ANAK
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NG DIYOS,
PANGINOONG
NATING LAHAT
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NAGKATA-
WANG-TAO
SIYA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

LALANG NG
ESPIRITU
SANTO,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

IPINANGANAK
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NI SANTA
MARIANG
BIRHEN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

PINAGPAKA-
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SAKIT
NI PONCIO
PILATO,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

IPINAKO SA
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KRUS,
NAMATAY,
INILIBING.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NANAOG SA
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KINARORO-
ONAN NG
MGA YUMAO,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NANG MAY
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

IKATLONG
ARAW
NABUHAY
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NA MAG-MULI.
UMAKYAT SA
LANGIT.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NALULUKLOK
SA KANAN
NG DIYOS
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

AMANG
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MAKAPANG-
YARIHAN
SA LAHAT
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

DOON
MAGMUMULA
NG PARIRITO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AT HUHUKOM
SA NANGA-
BUBUHAY
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AT
NANGAMATAY
NA TAO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SUMASAMPA-
LATAYA
NAMAN AKO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA DIYOS
ESPIRITU
SANTO,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA BANAL NA
SIMBAHANG
KATOLIKA,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA KASAMA-
HAN NG MGA
BANAL
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

SA KAPATA-
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

WARAN NG
MGA
KASALANAN,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA
PAGKABUHAY
NA MULI NG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NG NANGA-
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MATAY NA
TAO AT SA
BUHAY
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NA WALANG
HANGGAN.
AMEN
PANALANGIN NG
BAYAN

Mahabaging
Ama,
dinggin mo
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PANALANGIN NG PAGBABALIK
HANDOG
MAHAL
NAMING AMA
TANGGAPIN
MO PO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

ANG AMING
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

HANDOG.
BUNGA NG
AMING
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

PINAGPAGU-
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

RAN AT NG
PAGPAPA-
UNLAD
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NG MGA
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

BIYAYA NG
IYONG
KALOOB.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

BASBASAN
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MO KAMI AT
ANG AMING
HANDOG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

AT GAWIN
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KAMING
KASANG-
KAPAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

SA PAGLAGA-
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NAP NG IYONG
KAHARIAN.
AMEN
PAG-HAHANDOG NG SARILI

KUNIN MO O
DIYOS… AT
TANGGAPIN MO
ANG AKING
KALAYAAN,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

ANG AKING
KALOOBAN,
ISIP AT GUNITA
KO,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

LAHAT NG HAWAK
KO, NG LOOB KO,
AY AKING ALAY
SA IYO..
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NAGMULA SA
‘YO, ANG LAHAT
NG ITO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MULI KONG
HANDOG SA ‘YO
PATNUBAYAN MO’T
PAGHARIANG
LAHAT
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AYON SA
KALOOBAN MO
MAG-UTOS KA,
PANGINOON KO…
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

DAGLING TATALIMA
AKO
IPAGKALOOB MO
LANG ANG PAG-
IBIG MO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AT LAHAT AY
TATALIKDAN KO…
TATALIKDAN
KO…!!!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

TANGGAPIN
NAWA NG
PANGINOON
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

ITONG
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PAGHAHAIN
SA IYONG
MGA KAMAY
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

SA
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KAPURIHAN
NIYA AT
KARANGALAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA ATING
KAPAKINA-
BANGAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

AT SA BUONG
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SAMBAYANAN
NIYANG
BANAL.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
SANTO
SANTO, SANTO,
SANTO
PANGINOONG
DIYOS
NA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MAKAPANGYARIH
AN
NAPUPUNO ANG
LANGIT AT LUPA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NG
KALUWALHATIAN
MO..
OSANA OSANA SA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KAITAASAN..
OSANA, OSANA,
SA KAITAASAN
PINAGPALA ANG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NAPARIRITO
SA NGALAN NG
PANGINOON
OSANA OSANA,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA KAITAASAN
OSANA OSANA..
SA KAITAASAN..!
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
(MANATILI PO TAYONG
NAKALUHOD)
SA KRUS MO AT
PAGKABUHAY
KAMI’Y NATUBOS
MONG TUNAY.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
POONG HESUS
NAMING MAHAL,
ILIGTAS MO
KAMING TANAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
NGAYON AT
MAGPAKAILAN
MAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
(DAKILANG AMEN)

AMEN, AMEN,
AMEN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
AMA NAMIN
AMA NAMIN
SUMASALA-
NGIT KA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
SAMBAHIN
ANG
NGALAN MO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
MAPASAAMIN
ANG
KAHARIAN
MO,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
SUNDIN ANG
LOOB MO
DITO SA
LUPA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PARA NG SA
LANGIT
BIGYAN MO
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KAMI NGAYON
NG AMING
KAKANIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA ARAW-
ARAW AT
PATAWARIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MO KAMI
SA AMING
MGA SALA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PARA NANG
PAGPAPA-
TAWAD NAMIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA NAGKA-
KASALA SA
AMIN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AT HUWAG MO
KAMING
IPAHINTULOT
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

SA TUKSO AT
IADYA MO
KAMI SA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

LAHAT NG
MASAMA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
SAPAGKAT
SAPAGKA’T SA
‘YO NAGMUMULA
ANG KAHARIAN
AT
KAPANGYARIHAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
AT
KALUWALHATIAN
MAGPASAWALAN
G HANGGAN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
KORDERO NG DIYOS

KORDERO
NG DIYOS NA
NAG-AALIS
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NG MGA
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KASALANAN
NG
SANLIBUTAN,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MAAWA KA
SA AMIN,
KORDERO
NG DIYOS NA
NAG-AALIS
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NG MGA
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KASALANAN
NG
SANLIBUTAN,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MAAWA KA
SA AMIN,
KORDERO
NG DIYOS NA
NAG-AALIS
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NG MGA
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KASALANAN
NG
SANLIBUTAN,
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

IPAGKALOOB
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

MO SA AMIN
ANG
KAPAYAPAAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

PANGINOON,
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

HINDI AKO
KARAPAT-
DAPAT
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

NA MAGPA-
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

TULOY SA IYO
NGUNIT SA
ISANG SALITA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES

MO LAMANG
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AY
GAGALING NA
AKO.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
EMMANUEL
HALINA
PANGINOON
HALINA’T
DINGGIN ANG
PANALANGIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

BINHI’Y IYONG
TUBIGA’T LUPA
AY PAGYAMANIN
PASAGANAHIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

ANG TANIM
AT ANG BUHAY
AY BUSUGIN
EMMANUEL
HALINA
PANGINOON
HALINA’T
DINGGIN ANG
PANALANGIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

TADHANA’Y
ITUGMA AT MAG-
ANAK AY
BUKLURIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AT NAWA ANG
NAIS MO
ANG SYANG
SUNDIN…
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

CHORUS

HALINA OH
EMMANUEL SA
’MING BUHAY
KAMI’Y
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PUSPUSIN MO
NG PAG-IBIG
KAMI’Y TURUAN
MONG
MAGMAHAL SA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

IBA
GAWING TUNAY
NA ILAW NG
DAIGDIG
EMMANUEL
HALINA
PANGINOON
HALINA’T
DINGGIN ANG
PANALANGIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

TADHANA’Y
ITUGMA AT MAG-
ANAK AY
BUKLURIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

KAPAYAPAAN
NAWA ANG
MAGHARI SA
’MIN..
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

CHORUS

HALINA OH
EMMANUEL SA
’MING BUHAY
KAMI’Y
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PUSPUSIN MO
NG PAG-IBIG
KAMI’Y TURUAN
MONG
MAGMAHAL SA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

IBA
GAWING TUNAY
NA ILAW NG
DAIGDIG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

CODA
HALINA OH
EMMANUEL SA
’MING
SALMO 23
ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL
ANG PANGINOON
ANG AKING
PASTOL
HINDI AKO
MAGKUKULANG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AKO AY KANYANG
PINAGPAPAHINGA
SA MAINAM NA
PASTULAN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

INAKAY AKO SA
TAHIMIK NA BATIS
AT DULOT N’YA’Y
BAGONG LAKAS
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

TAPAT SA
PANGAKONG
AKO’Y SASAMAHAN
NIYA
SA TUWID NA
LANDAS.
SALMO 23
ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL
ANG PANGINOON
ANG AKING
PASTOL
HINDI AKO
MAGKUKULANG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AKO AY KANYANG
PINAGPAPAHINGA
SA MAINAM NA
PASTULAN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

DAAN MA’Y PUNO


NG DILIM O
LIGALIG
HINDI AKO
MANGANGAMBA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

TUNGKOD MO’T
PAMALO ANG SYANG
GAGABAY
SA ‘KIN AT
SASANGGALANG
TWINA.
SALMO 23
ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL
ANG PANGINOON
ANG AKING
PASTOL
HINDI AKO
MAGKUKULANG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AKO AY KANYANG
PINAGPAPAHINGA
SA MAINAM NA
PASTULAN.
SALMO 23
ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL
ANG PANGINOON
ANG AKING
PASTOL
HINDI AKO
MAGKUKULANG
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

AKO AY KANYANG
PINAGPAPAHINGA
SA MAINAM NA
PASTULAN.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
ANNOUNCEMENTS
1.MAGKAKAROON
PO TAYO NG 2ND

COLLECTION
TULONG NATIN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PARA SA IBA’T-
IBANG
PROGRAMA NG
DIOCESE NG
NOVALICHES.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
ANG 2 ND

COLLECTION
NOONG NAKA-
RAANG LINGGO,
OCTOBER 28
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PARA SA CHURCH
RENOVATION
PROJECT AY
P33,940.00
MARAMING
SALAMAT PO.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PAALALA:
PAKI INGATAN PO
NINYO ANG
INYONG MGA PER-
SONAL NA GAMIT.
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
PAPURI AT PASASALAMAT
O PANGINOON
KO…
BUONG PUSO
KITANG
PASASALAMATAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

ANG KAHANGA-
HANGANG GINAWA
MO YAH-WEH,
AKING ISASAYSAY
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

DAHILAN SA ‘YO
AKO’Y AAWIT NG
MAY
KAGALAKAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PUPURIHIN KITA
SA AKING AWIT
PANGINOONG
KATAAS-TAASAN..
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PUPURIHIN KITA,
AAWITANG MAY
GALAK.
PUSPOS KA
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

NG KATARU-
NGAN,
DAKILA KA SA
LAHAT.
PAPURI AT PASASALAMAT
O PANGINOON
KO…
BUONG PUSO
KITANG
PASASALAMATAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

ANG KAHANGA-
HANGANG GINAWA
MO YAH-WEH,
AKING ISASAYSAY
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

DAHILAN SA ‘YO
AKO’Y AAWIT NG
MAY
KAGALAKAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PUPURIHIN KITA
SA AKING AWIT
PANGINOONG
KATAAS-TAASAN..
PAPURI AT PASASALAMAT
O PANGINOON
KO…
BUONG PUSO
KITANG
PASASALAMATAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

ANG KAHANGA-
HANGANG GINAWA
MO YAH-WEH,
AKING ISASAYSAY
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

DAHILAN SA ‘YO
AKO’Y AAWIT NG
MAY
KAGALAKAN
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PUPURIHIN KITA
SA AKING AWIT
PANGINOONG
KATAAS-TAASAN..
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches

PUPURIHIN KITA,
PUPURIHIN KITA,
PUPURIHIN KITA…
(O PANGINOON
KO…..)
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches
Ina ng Novaliches
DIOCESAN SHRINE AND PARISH
OF OUR LADY OF MERCY OF NOVALICHES
Solmnova.com Page: Ina ng Novaliches