Sei sulla pagina 1di 24

Financial

Statement
Analysis

x  




! c 
 c 
à

è 


à
c 
à

è spective Analysis
Imp tance
Secu ity Valuatin    
      
 

Management Assessment   


       
  

Assessment Slvency   


     
      
à

a e è ectin è cess
è ected Incme Statement
    
   

    

  

     


 
à

a e è ectin è cess
aa get C p atin Incme Statements
(in mi ins) 2005 2004 2003

  à   
    à à
  à  à
 


 
! "  à à 
# $


%
 "  à à à
&  "   
&$ ' 
"  
&$ 
" "   à 
&$ (   "

)

 $* 


  à 
+ $  à à 
,* 
 -
 à à à 

Se ecte Ratis (in pe cent)



.- / /
 
  
 


 
! " 0
 à 
# $
 " 0 )
1123 
&  " 01 )
   '  à
&$ 
" " 01 
"$ à 
à

a e è ectin è cess
è ected Incme Statement
Steps
 è  
 è         
     
 è  
    
   
 è      
       
 è        
       
     
! è       
    
à

a e è ectin è cess
aa get C p atin è ected Incme Statement

1. 4 à
. 4
. 4
. 4 à
. 4

6. à 4 à
7. 4 à
8. 5 4 à
9.
1 . 4
à

a e è ectin è cess
aa get C p atin è ected Incme Statement
in mi ins ecasting Step Estimate
Incme statement

 ecasting ss mptins in pe cent

à
àà

a e è ectin è cess
è ected Balance S eet
Steps
 è         
       
  
 è  èè"      
         
#$"
   
 è         
       
  
 %          
 

       
       
 
* 
à

a e è ectin è cess
è ected Balance S eet
Steps
!
        
         
&
        
        
'
    (   
  
à
       
       
 
 
      
       
à 

a e è ectin è cess
aa get C p atin Balance S eet
 
  



in illi n s

 
     
 

 
  
6 à 

   


  
  
  


   ! "#$% 


 à

 
  
 à à  à

!  
7
   


 à
 à
8
&      !   
 
à

   


  
7  
   
   
  

   

    
à 

   ' ( !  



8 à à

 )    à

!
8
' 
 )
 #     




 

  


 
 à

*  !  )       


 
( !   
   
  
9
   
à
 
 
 

!! 



 à à 

  :
    
8

 ( 
  
 
  

  
+       
6  à  
; 7
 ,  

à
à
   
 



à


S e le c te
     
a ti s
  

8

     
à

à à


      


 
 ) 
)    - )     
8 
8
)   
. 
. 
 . 

*  )     




$ - + 
8 <
  " $ % ! 
 
8 < =

 . 

 

 .  .
  à
à 

a e è ectin è cess
Steps in è ectin aa get
 à 


 à  >
 
 > 

 à 

 


 ?  
  

 à 
à

  > 
@  à

 A
à 

a e è ectin è cess
aa get C p atin Balance S eet
 e c a s tin g
in illi n s S te p s ti a te

à
 
 
  à
à

 
   
 à à 
 à

  
 
à 
 
 à 
 à à

  
  
 à  à
 à à 
S e le c te a ti s
à à

 
 

  
  
  
à 

a e è ectin è cess

è ected Balance S eet

B     


     
 
    (  
    ) 
    (  
      
à 

a e è ectin è cess

aa get C p atin è ected Statement Cas Fls


à !

a e è ectin è cess
Sensitivity Analysis
B C      
      
  

B        

B è   


    

à &

Applicatin è spective Analysis in t e


esidual Incme Valuatin Mdel

      


     (    
    

 *C (      +, -  


  -  l    +   
        
(   +, . , ( *C 
à '

Applicatin è spective Analysis in


t e esidual Incme Valuatin Mdel

,     


      
 
  
    ) 
 (    ) /0
D   )D 
D  %  )
0  
à à
à

a ends in Value D ive s

 + ,    


 
+, . , 1 l *C 

. +% 1 l *C 
/ +% . ,)*C 

(      +% | (


       +% 2 l
à 

a ends in Value D ive s

+%      


 è # 

 
D  

    


+%      
   
à 

a ends in Value D ive s

eve sin O
à 

a ends in Value D ive s

eve sin Net è it Ma gin


à 

a ends in Value D ive s

eve sin atal Asset au nve