Sei sulla pagina 1di 34

BULAN SABIT MERAH

MALAYSIA
NUR IZZATI BINTI HAMDI
NURUL SYAFIQAH BINTI MOHAMAD
SHARBINI
DORA

STRUKTUR DAN
ORGANISASI
PERTUBUHAN

Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada


3 badan yang berasingan, iaitu:
Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah
( JAPM )
Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC )
Persatuan-persatuan Palang Merah / Bulan
Sabit Merah Kebangsaan

Jawatankuasa Antarabangsa
Palang Merah ( JAPM )
ICRC ( International Committee of
The Red Cross )
Komponen yang prihatin pada
pembangunan Undang-undang
Kemanusiaan Antarabangsa
Ditubuh pada 1863
Ditubuh oleh 5 warganegara swiss

Tugas : membantu orang yang


cedera
Diberi status pemerhati oleh
Perhimpunan Agung PBB pada 16
Oktober 1990
Keputusan mereka berasaskan
kepada pertimbangan
kemanusiaan

Peranan Jawatankuasa
Antarabangsa Palang Merah
Pemaju Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa
Menjaga prinsip-prinsip asas Palang Merah
Mengiktirafkan penubuhan persatuan, Persatuan Palang

Merah & Bulan Sabit Merah Kebangsaan


Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku

peperangan, perang saudara / rusuhan


Menyampaikan mesej-mesej orang awam
Memberi bekalan kepada mangsa peperangan seperti

makanan, ubatan, pakaian dan lain-lain.

Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang


Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC )
IFRC ( International Federation of Red Cross ) 1919
Dahulu : Liga persatuan Antarabangsa Palang
Merah atau Bulan Sabit Merah
Bebas daripada pengaruh kerajaan
Tujuan : Memberi semangat, galakan dan promosi
kepada semua bentuk aktiviti kemanusiaan bagi
mencegah dan meringankan penderitaan manusia.

Fungsi IFRC :
Bertindak

sebagai

badan

tetap

berkenaan

perhubungan, penyelarasan dan pengkajian di


antara persatuan-perasatuan kebangsaan
Menggalakkan

dan

mempromosi

di

setiap

negara penubuhan dan pembangunan persatuan


kebangsaan yang bebas serta diiktiraf
Memberi bantuan dengan apa jua cara kepada
mangsa bencana alam

Persatuan Palang Merah / Bulan


Sabit Merah Kebangsaan ( PBSMK )
Bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa
awam dan persatuan-persatuan kebangsaan menjalankan
tugasnya.
Memberi

bantuan

kepada

mangsa

bencana

alam,

pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan.


Melantik anggota-anggota pertolongan cemas
Menjaga tentera yang sakit dalam peperangan
Membantu

orang-orang

perutusan orang awam.

tawanan

perang,

menghantar

Struktur dan Organisasi Pertubuhan


Peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah

Majlis Kebangsaan
Merupakan badan yang membuat polisi
dan dasar BSMM
Mesyuarat :
Sekurang-kurangnya

kali

dalam

setahun
Memerlukan 1/3 kehadiran ahli untuk
membentuk korum

Dianggotai oleh :
Pengerusi Kebangsaan
Timbalan Pengerusi Kebangsaan
4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan
Bendahari Kehormat Kebangsaan
8 orang ahli yang dipilih
2 orang wakil setiap Cawangan
Wakil-wakil agensi kerajaan
Kementerian
Setiausaha Agung

Lembaga Eksekutif
Kebangsaan
Badan yang menjalankan polisi dan dasar
yang diputuskan oleh Majlis Kebangsaan
Pengurusan seharian mengenai persatuan
Mesyuarat : sekurang-kurangnya 2 bulan sekali
Tugas :
Melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan
Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM

Dianggotai oleh :
Pengerusi Kebangsaan
Timbalan Pengerusi Kebangsaan
4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan
Bendahari Kehormat Kebangsaan
8 orang ahli yang dipilih
5 orang wakil zon
Setiausaha Agung

Jawatankuasa Kebangsaan
Belia
Kewangan
Kutipan Derma
Latihan
Pembangunan Organisasi
Pentadbiran & Perjawatan
Perhubungan Antarabangsa

Perkhidmatan

Ambulan

&

Pengurusan

Bencana
Perkhidmatan Masyarakat
Program

Darah
/
HIV
Penyalahgunaan Dadah

AIDS

&

Lembaga Tender
Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa
Pengurusan

*setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan


akan melantik ahli-ahli Jawatankuasa masingmasing

Cawangan (Negeri)
Kesemua jawatan dalam struktur organisasi
tersebut berada di Ibu Pejabat Kebangsaan
( IPK ) Kuala Lumpur
BBSM terdapat 15 cawangan di Malaysia. (setiap
negeri, Wilayah Persekutuan dan Labuan )
Struktur organisasi hampir serupa dengan
Lembaga Eksekutif Kebangsaan

Cabang (Daerah)
Setiap

Cawangan

terdiri

daripada

beberapa

Cabang
Daerah
Daerah Kecil
Merupakan suatu institusi (Universiti, Maktab
perguruan)
Kini telah dinaik taraf kepada Cabang
Tahun 2000 119 Cabang di Malaysia

Struktur dan Organisasi


Peringkat Sekolah dan Kumpulan

Menjalankan

aktiviti

di

peringkat Cabang
Terbuka kepada semua tanpa
mengira

bangsa,

agama dan politik

jantina,

Komposisi keahlian :
kanak-kanak ( pelajar sekolah rendah )
ahli-ahli

Belia

pelajar

sekolah

menengah )
Pasukan

Bantuan

Sukarela

Dewasa )
Ahli Seumur Hidup
Ahli Kehormat Seumur Hidup

Orang

Bentuk

latihan

yang

diberi

kepada ahli :
Pertolongan Cemas
Rawatan Rumah
Bantuan Bencana Alam
Memberi
masyarakat
Pendidikan Kesihatan

perkhidmatan

Setiap unit ini mempunyai pengawai masingmasing


Cth : Belia guru penasihat BSMM ( dilantik oleh
sekolah )
Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai
nombor unit yang khas menunjukkan unit itu dari
Cawangan mana dan dari bahagian apa
Cth : Unit SL(VAD)150
SL : dari Cawangan Selangor
VAD : unit Volunteer Aid Detachment / Pasukan
Bantuan Sukarela ( VAD )
150 : unit ke 150 yang didaftarkan

FUNGSI MAJLIS
TADBIR

MATLAMAT MAJLIS
TADBIR
Memperkasa dan memartabatkan profesionalisme ahli di dalam bidang
masing-masing dan seterusnya menjadi contoh/rujukan kepada semua pihak.
Menjadi salah satu institusi yang menggerak, mengeratkan dan
mengukuhkan hubungan muhibah, kebajikan, kerjasama, persefahaman dan
kesejahteraan bekerja sesama ahli.
Menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan dan pertubuhan lain yang
mempunyai matlamat dan kepentingan yang serupa .
Menjadi saluran rasmi kepada ahli untuk bertemu dan berbincang sesama
ahli serta dengan pihak pengurusan yang berkaitan bagi tujuan
memartabatkan kepentingan kedua-dua pihak di dalam aspek perkhidmatan,
perjawatan, kebajikan serta profesionlisme kerjaya ahli dan organisasi.

PENGERUSI
Bertanggungjawabn terhadap semua hal berkaitan
pengurusan, pembangunan, pentadbiran dan
kegiatan persatuan.
Bertanggungjawab
mempengerusikan
semua
Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan.
Menandatangani minit tiap-tiap mesyuarat semasa
disahkan.
Bertanggungjawab menyediakan tugas-tugas dan
menyelia AJK Persatuan dalam perlaksanaan tugas
mereka.

Menentukan akaun Persatuan disediakan untuk


diaudit, diluluskan dan dikemukakan ke Cawangan.
Bertanggungjawab di dalam memastikan
belanjawan dan perancangan belanjawan
persatuan tersusun rapi.

NAIB PENGERUSI
Bertanggungjawab menjalankan tugas Pengerusi
semasa ketiadaannya.
Mengambil alih jawatan Pengerusi apabila
Pengerusi meletakkan jawatan sehingga Pengerusi
baru dilantik.
Bertanggungjawab terhadap kegiatan pentadbiran
dan kewangan persatuan.
Bertanggungjawab membantu Pengerusi menyelia
tugas AJK Persatuan.

SETIAUSAHA
Bertanggungjawab terhadap Setiausaha
Cawangan dan menjadi Pegawai Penyelaras dan
Perhubungan untuk Cabang dan Unit.
Membantu Jawatankuasa Persatuan dalam
memelihara perhubungan dengan Badan-badan
Kerajaan, Swasta dan Pertubuhan lain.
Bertanggungjawab memberi bantuan sekretariat
dan susulan untuk Jawatankuasa Persatuan
terutama kepada Pengerusi dan Naib Pengerusi.

PENOLONG SETIAUSAHA
Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas
dan tanggungjawabnya.
Berkerjasama dengan Setiausaha.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari
masa ke masa.

Bekerjasama dengan Bendahari Kehormat dalam


menyediakan Peruntukan Tahunan dan Penyata
Kewangan.
Menjadi Pegawai Pentadbiran peringkat
persatuan termasuk bertanggungjawab mengenai
semua dokumen, buku, rekod, pendaftaran
dan insuran kepunyaan persatuan.

BENDAHARI
Bertanggungjawab terhadap Bendahari Cawangan dan
akan bertanggungjawab menyimpan rekod akaun,
menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran,
Pendapatan dan Perbelanjaan dan Kunci Kira-kira
bulanan dan tahunan.
Bertanggungjawab mengenai penerimaan dan
pembayaran di persatuan dan Unit.
Menandatangani semua cek yang dikeluarkan bersama
pegawai yang dilantik oleh Jawatankuasa Persatuan.

Bertanggungjawab
menyediakan
Belanjawan
Tahunan
untuk
dikemukakan dalam Mesyuarat Agung
Tahunan Persatuan dan memajukan ke
persatuan.
Menasihati
Jawatankuasa Persatuan
dalam pengawasan kewangan dan audit.
Bertanggungjawab menyimpan
dan
merekod segala harta persatuan seperti
tanah, bangunan, kenderaan, peralatan,
perkakasan pejabat dan lain-lain.

AHLI JAWATANKUASA
Membantu menjalankan tugas dalam segala
program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan
sebaik mungkin.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan.

RUJUKAN
Mohdzir Mohd Yasin Dr. (2007). Buku Teks Untuk Ahli BeliaPBSM:
Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Selangor:
Cerdik
Publications Sdn. Bhd.
https://pssmkpp8.wordpress.com/about-2/peranan-jawatankuasa-ind
uk-dan-jawatankuasa-kerja/
atas talian 24 Jun 2016.
Ditulis oleh : Yazilawati