Sei sulla pagina 1di 26

Prayer to the Virgin

ofPeafrancia

Turn to me thine eyes,Oh most loving Virgin of


Peafranciaand have mercy on my soulthat come to
thee, full of repentance.
Protect my family, relatives, friends and
benefactors.Intercede for your devotees,both the
living and the dead,specially for those whomI am
most obliged to help.

Prayer to the Virgin ofPeafrancia

Pray for me, console me, save me.In my hours of


peril, adversity and afflictions, above all,in the hour
of my death, appear before your Divine Son to help
and defend me.
Tell Him that I am your devotee,that having
complete trust in your protection I kneel before your
miraculous image to ask for your powerful
intercession.

Prayer to the Virgin ofPeafrancia

Virgin of Peafrancia, Pray for me, help me, console


me, and deliver me from all evil.
Amen

INTRODUCTORY RITES

ANG PUSO KOY NAGPUPURI


Ang puso ko'y nagpupuri Nagpupuri sa
Panginoon Nagagalak ang aking espiritu Sa 'king
Tagapagligtas
Sapagkat nilingap Niya Kababaan ng Kanyang
alipin Mapalad ang pangalan ko Sa lahat ng mga
bansa
C: Amen

I confess to almighty God


and to you, my brothers and sisters,
that I have greatly sinned,
in my thoughts and in my words,
in what I have done and in what I have failed to do,
through my fault, through my fault,
through my most grievous fault;
therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,
all the Angels and Saints,
and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God.


C: Amen.
C: Lord, have mercy.
C: Christ, have mercy.
C: Lord, have mercy

GLORIA

Glory to God in the highest,


and on earth peace to people of good will.
We praise you,
we bless you,
we adore you,
we glorify you,
we give you thanks for your great glory,
Lord God, heavenly King,
O God, almighty Father.
Lord Jesus Christ, Only Begotten Son,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
you take away the sins of the world,
have mercy on us;

GLORIA

you take away the sins of the world,


receive our prayer;
you are seated at the right hand of the Father,
have mercy on us.
For you alone are the Holy One,
you alone are the Lord,
you alone are the Most High,
Jesus Christ,
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father.
Amen.

LITURGY OF THE WORD

RESPONSORIAL PSALM
C: Thanks be to God.

ALLELUIA

C: And with your spirit.


C: Glory to you, Lord.
C: Praise to you, Lord Jesus Christ.

Profession of Faith

I believe in God,
the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
At the words that follow, up to and including
the Virgin Mary, all bow.
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried;
he descended into hell;
on the third day he rose again from the dead;
he ascended into heaven,
and is seated at the right hand of God the Father almighty;
from there he will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting. Amen.

PANALANGIN SA PAGIGING-BUKAS PALAD

Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad


Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo
Na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit
na kaginhawaan
at di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob
Mo'y siyang sinusundan.
Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo.

Invitation to Prayer

C: May the Lord accept the sacrifice at your hands


for the praise and glory of his name,
for our good
and the good of all his holy Church.
C: Amen.
C: And with your spirit.
C: We lift them up to the Lord.
C: It is right and just.


A: Holy, Holy, Holy Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
A: When we eat this Bread and drink this Cup,
we proclaim your Death, O Lord,
until you come again.
C: Amen.

AMA NAMIN

Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang


ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa
langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa
araw-araw. At patawarin mo, Oh patawarin mo
kami sa aming mga sala. Para nang
pagpapatawad namin sa nagkakasala amin at
wag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya
mo kami sa lahat ng masama.

Conclusion Prayer

C: For the kingdom, the power and the glory are


yours now and forever.
SIGNS OF PEACE
C: Amen
C: And with your spirit.

KORDERO NG DIYOS

Kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan


ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos,
Maawa ka. (2x)
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
mundo ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

Breaking of Bread

A: Lord, I am not worthy


that you should enter under my roof,
but only say the word
and my soul shall be healed.

How lovely is your


dwelling place?

Awit sa Ina ng Santo Rosary

Minsan ang buhay ay isang awit ng galak, at mayroong


liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak.
Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi
nito ay ang pag-asa ng umaga,
at kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim
may isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa 'tin.
Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik-loob,
turo nya'y buhay na ang Diyos lamang sa ati'y nagkaloob..

Awit sa Ina ng Santo Rosary

CHORUS:
O Inang mahal narito kami awit awit ang Ave Maria
at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaa't pagkakaisa
Ang rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria
puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na
dasal
Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal
O inang mahal narito kami't awit awit ang Ave maria
sa anak mong si Jesus puso namin ay ihahandog
ang rosario mo't hawak namin at awit awit ang Ave Maria
puspos ka ng diwang banal dinggin ang aming payak na
dasal
ihatid mo kami sa langit sa amang mapagmahal