Sei sulla pagina 1di 81

UNVERST DEG STUD D TRESTE

ACOT D NGEGNERA

Corso dI uureu In ngegnerIu CIvIIe ed AmbIenLuIe
curr. EdIIe

TesI dI Iuureu LrIennuIe In
SCA TECNCA AMBENTAE


L'ILLLMINAZIONI NATLRALI
I AMBIINTI RISIINZIALI:
LTILIZZO I SISTIMI AVANZATI I CALCOLO
I CONIRONTO CON MITOI SIMPLIIICATI

Lcurecndo: Relctore:
Murco IASAN Proj. In. Murco MANZAN
Anno AccudemIco zoo8-zooq


MARCO ASAN
L'ILLLMINAZIONI NATLRALI
I AMBIINTI RISIINZIALI:
LTILIZZO I SISTIMI AVANZATI I CALCOLO
I CONIRONTO CON MITOI SIMPLIIICATI

TrIesLe, oLLobre zooqndIce

1 nLroduzIone 1

z I benessere vIsIvo q
z.1 uce e vIsIbIIILu q
z.z Grundezze IoLomeLrIcIe ;

z.z.1 Iusso IumInoso (D) ;
z.z.z nLensILu IumInosu (I) 8
z.z. umInunzu (L) q
z.z.q RudIunzu (M) q
z.z. IIumInumenLo (E) 1o

z. PurumeLrI cIe deIInIscono 11
II conIorL vIsIvo

z..1 IveIIo e unIIormILu 11
deII`IIIumInumenLo
z..z EquIIIbrIo deIIe IumInunze 1z
z.. AbbugIIumenLo 1
z..q Resu deI conLrusLo 1
z.. ndIce dI resu cromuLIcu e 1q
LemperuLuru dI coIore

`IIIumInuzIone dIurnu 1
.1 GeneruIILu 1
.z ModeIII dI cIeIo 16
. MeLodo dI cuIcoIo, II jcttore di luce 1q
diurnc

q RudIunce z
q.1 GeneruIILu z
q.z Usure RudIunce z

q.z.1 MeLodo dI cuIcoIo z;
q.z.z DescrIzIone deIIe scene z8
q.z.z.1 GeomeLrIu zq
q.z.z.z MuLerIuII o
q.z.z. IIumInuzIone nuLuruIe z
q.z. SImuIuzIone ed unuIIsI q
deII`IIIumInuzIone

q. PoLenzIuIILu ;

EsempI uppIIcuLIvI q
.1 DeLermInuzIone deI D con II q
meLodo CE

.1.1 EsempIo 1 q
.1.z EsempIo z qq
.1. EsempIo q;
.1.q EsempIo q qq

.z DeLermInuzIone deI D con q
RudIunce

.z.1 EsempIo 1 6
.z.z EsempIo z 61
.z. EsempIo 6
.z.q EsempIo q 6
.z. EsempIo 6;

. ConIronLo deI rIsuILuLI ;o

6 ConcIusIonI ;1

; RIngruzIumenLI ;

BIbIIogruIIu ;______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

1
1 nLroduzIone

Un uspeLLo ImporLunLe degII orgunIsmI edIIIzI resIdenzIuII sIcurumenLe
queIIo IumInoso.
QuesLo, coInvoIge sIu I`IIIumInuzIone urLIIIcIuIe cIe queIIu nuLuruIe o
dIurnu.
u vuIuLuzIone dI quesLo uspeLLo ImpIIcu Iu deIInIzIone dI unu sogIIu cIe
deLermInI Ie condIzIonI dI conjort tisito.
Con quesLu nozIone sI InLende l'ctteicmento mentcle di pienc
cccettczione senzc sensczioni srcdetoli dell'cmbiente tisito.
OvvIumenLe Iu quuIILu dI un umbIenLe non pu essere deIInILu In modo
unIvoco, mu dovru essere rIIerILu, cuso per cuso, ud un cerLo LIpo dI
occupunLI e uIIe uLLIvILu du Ioro svoILe.
TuIe probIemu ImpIIcu Iu necessILu dI sLubIIIre deIIe norme presLuzIonuII
cIe consenLuno uI progeLLIsLu, uLLruverso vurI purumeLrI IIIumInoLecnIcI, dI
IIIumInure correLLumenLe un umbIenLe In modo du gurunLIre I`esecuzIone dI
un deLermInuLo compito tisito.
Unu correLLu vIsIone uII`InLerno dI un Iuogo (ubILuzIone, scuoIu, uIIIcI, ecc..)
IondumenLuIe per gurunLIre Io svoIgImenLo deII`uLLIvILu IuvoruLIvu u cuI
esso desLInuLo, dI conseguenzu I`unuIIsI e Iu vuIuLuzIone deI IIveIIo dI
IIIumInuzIone cIe sI vuoIe gurunLIre In un umbIenLe per unu correLLu
vIsIone ussume un`ImporLunzu IondumenLuIe neIIu Iuse dI progeLLuzIone.
u muggIor purLe deIIe InIormuzIonI necessurIe per Io svoIgImenLo dI unu
uLLIvILu IuvoruLIvu sono dI LIpo vIsIvo dI conseguenzu Ie moduIILu dI
IIIumInuzIone deII`umbIenLe devono essere vuIuLuLe uI IIne dI gurunLIre II
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

2
conIorL deII`operuLore.
`orIenLumenLo degII edIIIcI, umpIe veLruLure cIe permeLLuno Iu
dIsponIbIIILu dI Iuce soIure, superIIcI udeguuLe sono soIo uIcunI degII
uspeLLI cIe devono dIvenLure sLudIo dI unu progeLLuzIone udeguuLu.
u quuIILu deII`IIIumInuzIone un Lemu uIIuscInunLe e non uncoru
compIeLumenLe espIoruLo, cIe negII uILImI unnI, gruzIe uII`uLLenzIone cIe
vu vIu vIu espundendosI verso II rIspurmIo energeLIco e Iu suIvuguurdIu
deIIe rIsorse umbIenLuII sLuLo preso In serIu consIderuzIone du numerosI
specIuIIsLI cIe Iunno reuIIzzuLo uppureccII IumInosI sempre pI soIIsLIcuLI
e svIIuppuLo crILerI dI progeLLuzIone, meLodI dI cuIcoIo e dI mIsuru sempre
pI uIIInuLI.
I conIorL vIsIvo oggI preso In consIderuzIone per dIversI uspeLLI.
o svIIuppo deI cuIcoIuLorI e deII`InIormuLIcu Iu porLuLo uIIu produzIone dI
uIcunI nuovI sLrumenLI ed uusIII per Iu progeLLuzIone cupucI dI descrIvere
con moILu precIsIone II gIoco compIesso deIIu Iuce e deIIu muLerIu neIIo
spuzIo. SIumo ormuI In grudo dI creure deIIe ImmugInI numerIcIe cupucI dI
rIprodurre o unLIcIpure IedeImenLe Iu reuILu.
QuesLI sLrumenLI uLIIIzzuno uIgorILmI cIe rIproducono Iu IIsIcu deI
Ienomeno IumInoso (cosIddeLLI IIsIcumenLe correLLI) creundo ImmugInI e
Iornendo vuIorI numerIcI uLIII u cupIre I rIsvoILI deIIe sceILe progeLLuuII e ud
uIuLure II progeLLIsLu neIIu rIcercu deIIe soIuzIonI mIgIIorI.
MeLodI uvunzuLI dI quesLo LIpo sono LuLLuvIu uncoru oggI uIIIuncuLI uI
meLodI dI cuIcoIo sempIIIIcuLI cIe In moILe occusIonI IornIscono uno
sLrumenLo rupIdo e suIIIcIenLemenLe uLLendIbIIe per unu verIIIcu veIoce deI
IIveIII dI IIIumInuzIone.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

3
o scopo deIIu presenLe LesI uppunLo queIIo dI IornIre unu uLLenLu
vuIuLuzIone deI meLodI dI cuIcoIo cIe ImpIIcuno unu sImuIuzIone numerIcu
uvunzuLu, neIIu IuLLIspecIe uLLruverso II progrummu open-source Rcdicnce,
e dI queIII sempIIIIcuLI correnLemenLe In uso, uLLruverso II conIronLo deI
rIsuILuLI oLLenuLI con I due meLodI suIIe medesIme scene.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

4
z I benessere vIsIvo

z.1 uce e vIsIbIIILu
u rIcercu suIIu Iuce Iu vIsLo per secoII conLrupporsI due LeorIe: queIIu
onduIuLorIu svIIuppuLu neI XV secoIo duI IIsIco oIundese CIrIsLIun
Huygens e queIIu corpuscoIure dI NewLon.
Dopo Iu meLu deI XX secoIo MurxweII unIIIc I duLI deIInendo Iu Iuce come
I`InsIeme deIIe onde eIeLLromugneLIcIe cIe sI propuguno neIIo spuzIo
LrusporLundo energIu, uvenLI come sorgenLe II soIe e dI IungIezzu d`ondu
compresu Lru o.8 m e o.;8 m.
TuIe InLervuIIo deLLo ccmpo del tisibile.
OgnI IungIezzu d`ondu t deIIu rudIuzIone IncIdenLe suscILu suII`uomo unu
sensuzIone deIInILu come colore elementcre.
u vIsIbIIILu dI unu rudIuzIone rIsuILu quIndI duIIu sommu deI conLrIbuLI
deIIu vurIe rudIuzIonI monocromuLIcIe.
I IuLLore dI proporzIonuIILu Iru Iu quunLILu dI energIu posseduLu du unu
rudIuzIone monocromuLIcu cIe ruggIunge I`occIIo umuno e I`InLensILu deIIu
sensuzIone vIsIvu non cosLunLe e dIpende duIIu IungIezzu d`ondu deIIu
rudIuzIone.
A cuusu deIIu dIversu sensIbIIILu deII`occIIo umuno u rudIuzIonI dIIIerenLI,
sI resu necessurIu Iu deIInIzIone dI unu IunzIone deLLu jcttore di tisibilitc
cIe ruppresenLu Iu sensIbIIILu medIu deII`occIIo umuno u rudIuzIonI
dIIIerenLI.
I IuLLore dI vIsIbIIILu K (t) deIInILo In modo cIe sIu soddIsIuLLu Iu
reIuzIone :
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

5
K(t
1
)P(t
1
) = K(t
z
)P(t
z
)
Quundo Ie due poLenze ruggIunLI reIuLIve uIIe due IungIezze d`ondu sIuno
sLuLe regoIuLe In modo du generure sensuzIonI dI vIsIbIIILu equIvuIenLI.
I IuLLore pu essere espresso In LermInI udImensIonuII uLLruverso II
coejjiciente di tisibilitc relctitc V(t) deIInILo come:
V(t)=
K(t)
K
mux

Dove K
mux
ruppresenLu II vuIore mussImo deI IuLLore dI vIsIbIIILu.
A secondu deIIu IumInosILu deIIu sorgenLe IumInosu neII`occIIo umuno
enLruno In IunzIone due IoLoreceLLorI. NeIIu vIsIone noLLurnu o scotopicc
enLruno In IunzIone I busLonceIII, cIe non permeLLono Iu vIsIone deI coIorI.
NeIIu vIsIone dIurnu o jotopicc enLruno In IunzIone I conI cIe consenLono
Iu vIsIone tricromcticc.
u CE (CommIsIon nLernuLIonuIe de I`EcIuIruge) Iu presenLuLo neI 1qzq
due curve, unu per vIsIone IoLopIcu e unu per vIsIone scoLopIcu, cIe
ruppresenLuno I IuLLore dI vIsIbIIILu reIuLIvo In IunzIone deIIu IungIezzu
d`ondu (IIg. z.1.).
SI noLu cIe Iu curvu dI vIsIbIIILu IoLopIcu presenLu un mussImo (V(t) = 1)
uIIu IungIezzu d`ondu dI o. m e queIIu scoLopIcu ud unu IungIezzu
d`ondu dI o.oo; m.


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

6
V(t)

t(nm)
Iig. .1 Coejjiciente di tisibilitc relctitc

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

7
z.z Grundezze IoLomeLrIcIe
u grundezzu IoLomeLrIcu dI buse l'Intensitc luminosc (I), duIIu quuIe sI
derIvuno LuLLe Ie uILre grundezze quuII II jlusso luminoso, I`illumincmento e
Iu lumincnzc.
Vu soLLoIIneuLo cIe I`nLensILu e II IIusso IumInoso sono curuLLerIsLIcIe
deIIu sorgenLe IumInosu, menLre I`IIIumInumenLo I`eIIeLLo du essu
prodoLLo su unu superIIcIe.
u IumInunzu e Iu rudIunzu sono Invece grundezze cIe rIguurduno sIu Iu
sorgenLe IumInosu sIu Iu superIIcIe rIcevenLe, duLo cIe quesLu pu u suu
voILu essere unu sorgenLe secondurIu.
`IIIumInumenLo e Iu IumInunzu sono poI Ie grundezze IondumenLuII cIe sI
uLIIIzzuno per verIIIcure I`oLLenImenLo o meno dI un deLermInuLo IIveIIo dI
benessere vIsIvo.
z.z.1 Iusso IumInoso (D)
I IIusso IumInoso dI unu rudIuzIone monocromuLIcu IeguLo uIIu poLenzu
ruggIunLe dI uno sLImoIo vIsIvo uLLruverso Iu seguenLe espressIone:
D = K(t)P(t)
Per Lrovure II IIusso poIIcromuLIco dobbIumo InLegrure II IIusso
monocromuLIco suII`InLerso cumpo deI vIsIbIIe ( t = 8o-;8o nm):
=_ K(t)
dP(t)
dt
;8o
8o
dt
Dove dP(t)Jd t Iu poLenzu ruggIunLe emessu per IungIezzu d`ondu.
`unILu dI mIsuru deI IIusso IumInoso II Iumen (Im), deIInILo come II
IIusso IumInoso emesso In un ungoIo soIIdo unILurIo du unu sorgenLe
punLIIorme uvenLe InLensILu IumInosu dI unu cundeIu.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

8
z.z.z nLensILu IumInosu (I)
`InLensILu IumInosu unu proprIeLu dI unu sorgenLe dI Iuce cIe
curuLLerIzzu II IIusso IumInoso In reIuzIone uIIu suu dIsLrIbuzIone spuzIuIe.
ConsIderundo Iu sorgenLe punLIIorme (esLremumenLe pIccoIu rIspeLLo uIIe
dImensIonI In gIoco) sI pu scrIvere:
=
d
do

DeIInendo cosi I`InLensILu IumInosu come II IIusso emesso uII`InLerno dI un
ungoIo soIIdo do uLLorno ud unu duLu dIrezIone, dIvIso per I`ungoIo soIIdo
sLesso (IIg. z.z).

Iig. .

`unILu dI mIsuru deII`InLensILu IumInosu Iu cundeIu (cd), deIInILu come
I`InLensILu emessu In unu duLu dIrezIone du unu sorgenLe cIe generu unu
rudIuzIone monocromuLIcu dI Irequenzu purI u qo 1o
1z
Hz (t = nm) e
con InLensILu dI rudIuzIone In queIIu dIrezIone dI 1J68 W.


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

9
z.z. umInunzu (L)
u IumInunzu In un punLo In unu deLermInuLu dIrezIone o, II rupporLo Lru
I`InLensILu IumInosu emessu In queIIu dIrezIone e Iu superIIcIe emeLLenLe
proIeLLuLu su un pIuno perpendIcoIure uIIu dIrezIone sLessu (IIg. z.), come
descrILLo duIIu seguenLe espressIone:
=
d
dAcos o

`unILu dI mIsuru Iu cdJm-

Iig. .
z.z.q RudIunzu (M)
u rudIunzu M dI un punLo II rupporLo Lru II IIusso IumInoso emesso du
un eIemenLo dI superIIcIe uLLorno u queI punLo e I`ureu deII`eIemenLo
sLesso.
SI Iu:
M=
d
dA

u suu unILu dI mIsuru II Iux.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

10
z.z. IIumInumenLo (E)
`IIIumInumenLo dI un punLo dI unu superIIcIe, II rupporLo Lru II IIusso
IumInoso IncIdenLe suIIu superIIcIe uLLorno uI punLo e Iu superIIcIe sLessu.
E =
d
dA

`unILu dI mIsuru II Iux, cIo I`IIIumInumenLo dI unu superIIcIe dI 1 m-
rIcevenLe un IIusso IumInoso dI 1 Im.
SuI pIuno orIzzonLuIe, essendo dA=r-dJcos o (IIg. z.q u), sI Iu:
E =
d
do

1
r-
cos o
SuI pIuno verLIcuIe Invece essendo dA=r-dJsen o (IIg. z.q b), sI Iu:
E =
d
do

1
r-
seno

Iig. .q

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

11
z. PurumeLrI cIe deIInIscono II conIorL vIsIvo
AI IIne dI deIInIre e gurunLIre unu deLermInuLu presLuzIone IumInosu uduLLu
u consenLIre Iu reuIIzzuzIone dI un deLermInuLo compILo vIsIvo, nusce
I`esIgenzu dI scegIIere un numero dI IndIcI e purumeLrI , dIpendenLI
duII`IIIumInuzIone (nuLuruIe o urLIIIcIuIe), cIe cI dIuno deI IImILI uII`InLerno
deI quuII muoversI.
IuLLorI essenzIuII du unuIIzzure sono (normu UN 1o8o) :
- IIveIIo e unIIormILu deII`IIIumInumenLo
- I`equIIIbrIo deIIe IumInunze
- I`ubbugIIumenLo
- resu deI conLrusLo
- I`IndIce dI resu cromuLIcu e Iu LemperuLuru dI coIore

z..1 IveIIo e unIIormILu deII`IIIumInumenLo
e normuLIve In muLerIu cI IornIscono I vuIorI dI IIIumInumenLo medIo In
esercIzIo dIIIerenzIuLI per Ie dIverse desLInuzIonI d`uso.
Per IIIumInumenLo medIo dI esercIzIo sI InLende II vuIore medIo dI E suI
pIuno dI Iuvoro.
TuIe vuIore medIo rIIerILo uIIo sLuLo medIo dI InveccIIumenLo e
sporcumenLo deI corpI IIIumInunLI e deIIe superIIcI cIe deIImILuno
I`umbIenLe, deIInILo du un jcttore di deccdimento lobcle D cuIcoIuLo In
IunzIone dI quesLI.
n LuIIu, Iu normuLIvu UN 1o8o Iu IornILo deIIe LubeIIe cIe rIporLuno I
vuIorI medI dI IIIumInumenLo (Lub. z.1) rIIerILI rIspeLLIvumenLe u compILI
vIsIvI:
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

12
- svoILI occusIonuImenLe e In cuI Iu veIocILu e uccuruLezzu non sono
ImporLunLI
- normuII
- purLIcoIurmenLe ImporLunLI per veIocILu e uccuruLezzu
AIIIncI cI sIu un IIIumInumenLo unIIorme uII`InLerno deI IocuIe
opporLuno cIe II rupporLo Iru II vuIore mInImo e queIIo medIo
deII`IIIumInumenLo (jcttore di disunijormitc) sIu muggIore o uguuIe u o,8.
ConsIderundo I`IIIumInumenLo suI pIuno dI Iuvoro Invece opporLuno cIe
II vuIore deI rupporLo Lru quesLo e I`IIIumInumenLo medIo deII`ureu sIu
mInore o uguuIe u . noILre II rupporLo Lru gII IIIumInumenLI medI dI due
IocuII udIucenLI non deve essere muggIore dI .


Tub. .1 Vclori di illumincmento rcccomcndcti (norme UNI :o8o)

z..z EquIIIbrIo deIIe IumInunze
u presenzu dI eccessIvI conLrusLI dI IumInunzu pu uIIuLIcure Iu vIsIone
senzu cIe I`IndIvIduo se ne rendu conLo u cuusu deII`eccessIvu IumInosILu dI
oggeLLI cIe rIIIeLLono Iu Iuce.
PoIcI Iu IumInunzu mIsuru Iu quunLILu dI Iuce cIe vIene IndIrIzzuLu verso
I`occIIo, essu InIIuenzu I`uduLLumenLo deII`occIIo e IornIsce quIndI un
crILerIo dI gIudIzIo deIIu presLuzIone vIsIvu e deIIu quuIILu deIIu vIsIone.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

13
e norme ruccomunduno un rupporLo mInImo dI 1J e mussImo dI Lru Iu
IumInunzu deI compILo vIsIvo e queIIu deIIo sIondo.

z.. AbbugIIumenLo
`ubbugIIumenLo creu unu sILuuzIone dI dIsLurbo uII`InLerno deIIu scenu cIe
pu porLure, quundo sIu presenLe neI cumpo dI osservuzIone unu sorgenLe
con IumInunzu noLevoImenLe muggIore rIspeLLo uIIu medIu deIIe sorgenLI
presenLI, ud unu rIduzIone o ud unu perdILu deIIu vIsIbIIILu.
SI pu purIure quIndI dI ubbugIIumenLo cIe creu IusLIdIo oppure dI
ubbugIIumenLo cIe deLermInu unu veru perdILu deIIu cupucILu vIsIvu.
`ubbugIIumenLo pu essere diretto se cuusuLo du IInesLre o Iumpude
oppure indiretto se dovuLo uIIu Iuce rIIIessu degII oggeLLI.
IuLLorI cIe conLrIbuIscono uII`ubbugIIumenLo dIreLLo sono dIversI: II IIveIIo
dI IIIumInumenLo, Ie dImensIonI deI IocuIe, Iu IumInunzu degII uppureccII, I
coeIIIcIenLI dI rIIIessIone dI pureLI e soIIILLo.
n generuIe necessurIo cIe Iu IumInunzu degII oggeLLI neI cumpo vIsIvo
non sIu superIore u 1qoo-ooo cdJm-.

z..q Resu deI conLrusLo
I conLrusLo IumInoso vIene deIInILo uLLruverso II seguenLe coeIIIcIenLe
cIIumuLo jcttore di contrcsto:
C =
]
z
-
1
]

1

Dove
1
e
2
sono Ie IumInunze dI due punLI vIcInI deI cumpo vIsIvo. SI
deve uvere:

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

14
- C < Lru oggeLLo e pIuno dI Iuvoro
- C < 1o Lru oggeLLo u umbIenLe cIrcosLunLe
- C < zo Lru sorgenLe e Iondo
- C < qo Lru due punLI quuIunque deI cumpo vIsIvo

z.. ndIce dI resu cromuLIcu e LemperuLuru dI coIore
o speLLro IumInoso deIIu sorgenLe dI Iuce InIIuenzu noLevoImenLe II
benessere vIsIvo.
sLuLu InIuLLI dImosLruLu I`esIsLenzu dI unu sLreLLu correIuzIone Lru
I`IIIumInumenLo e un purumeLro deIInILo tempercturc di colore deIIu
sorgenLe.
Per deIInIzIone Iu LemperuLuru dI coIore Iu LemperuLuru dI un corpo nero
cIe emeLLe Iuce uvenLe Io sLesso coIore deIIu Iuce emessu duIIu sorgenLe
IumInosu.
n generuIe sI noLu come per busse LemperuLure dI coIore II conIorL vIsIvo sI
oLLIene con IIIumInumenLI bussI, menLre per uILe LemperuLure dI coIore sI
oLLIene per vuIorI eIevuLI dI IIIumInumenLo.
`indice di resc cromcticc sLubIIIsce quunLu Iuce urLIIIcIuIe uILerI II coIore
degII oggeLLI.
I vuIore mussImo (1oo) Iu rIIerImenLo u unu rIsposLu deI coIore cuusuLu du
unu Iumpudu u Incundescenzu, I vuIorI pI bussI mosLruno rese cromuLIcIe
peggIorI.______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

15
`IIIumInuzIone dIurnu

.1 GeneruIILu
probIemI rIguurdunLI I`IIIumInuzIone dIurnu rIvesLono noLevoIe
ImporLunzu uII`InLerno deII`umbIenLe edIIe In quunLo essI, u dIIIerenzu dI
cI cIe succede con I`IIIumInuzIone urLIIIcIuIe, sono sLreLLumenLe coIIeguLI
uIIu progeLLuzIone urcIILeLLonIcu.
A cuusu deI numerosIssImI IuLLorI cIe InLervengono, II cuIcoIo deIIu
IIIumInuzIone nuLuruIe non pu essere eseguILo In modo rIgoroso.
e prIncIpuII sorgenLI IumInose nuLuruII sono II sole e Iu toltc celeste.
e rudIuzIonI deI soIe possono o ruggIungere dIreLLumenLe Iu superIIcIe e In
quesLo cuso sI purIu dI irrcdicnzc solcre direttc oppure essere rIIIesse duI
vurI sLruLI uLmosIerIcI. e InLeruzIonI deIIe rudIuzIonI con I`uLmosIeru sono
moILo compIesse e conLrIbuIscono u deLermInure Iu noLevoIe vurIubIIILu
deIIu Iuce dIurnu.
QuesLu neI Lempo vurIu come InLensILu e dIsLrIbuzIone In IunzIone deIIe
condIzIonI meLeoroIogIcIe, deIIe sLugIonI, deIIu posIzIone geogruIIcu e
deII`oru deI gIorno.
Per poLer ImposLure un cuIcoIo suru necessurIo rIIerIrsI ud unu condIzIone
ben deLermInuLu cIe permeLLu dI ussImIIure Iu Iuce dIurnu ud unu sorgenLe
deIInILu.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

16
.z ModeIII dI cIeIo
Per descrIvere Ie dIverse sILuuzIonI cIe sI possono presenLure sono sLuLI
proposLI dIversI modeIII dI cIeIo cIe descrIvono Iu IumInunzu
p
dI un
punLo P neI cIeIo In IunzIone dI cerLI purumeLrI.

- Cielo unijorme, II modeIIo pI sempIIce e IpoLIzzu Iu IumInunzu
cosLunLe In LuLLI I punLI deI cIeIo:

p
=
u
=
E
o
n

Dove E
o
I`IIIumInumenLo gIobuIe su unu superIIcIe orIzzonLuIe.

- Cielo coperto, In quesLo cuso II cIeIo presenLu unu IumInunzu
mussImu uIIo zenIL e decrescenLe uII`orIzzonLe.
u CE Iu proposLo un modeIIo cIe prevede cIe Iu IumInunzu
uII`orIzzonLe ussumu un vuIore purI u un Lerzo deI mussImo:

p
=
z

1+zsen0


Dove 0 I`uILezzu ungoIure deI punLo P deIIu voILe ceIesLe rIspeLLo
uII`orIzzonLe (IIg. .1).
n quesLo cuso Iu IumInunzu uIIo zenIL
z
IeguLu u
E
o
duII`espressIone:

p
=
q
;

E
o
P

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

17

Iig. .1


- Cielo perjettcmente sereno, In quesLo cuso Iu CE Iu proposLo unu
reIuzIone cIe esprIme
z
In IunzIone deI Lre ungoII:
- 0 , cIe ruppresenLu I`uILezzu ungoIure deI punLo;
- q, dIsLunzu ungoIure Lru II punLo P e Iu posIzIone deI soIe;
- y, uILezzu ungoIure deI soIe rIspeLLo uII`orIzzonLe.

NeIIu muggIor purLe deI cusI quesLI modeIII non esprImono In modo
soddIsIucenLe Ie sILuuzIonI reuII, sopruLLuLLo queIIe In presenzu dI cIeIo
nuvoIoso.
n ognI cuso quuIunque sIu II modeIIo dI cIeIo presceILo per Iu vuIuLuzIone
deII`IIIumInumenLo nuLuruIe occorrerebbe conoscere un numero dI duLI
sperImenLuII noLevoII per ognI IocuIILu quuII duLI sLorIcI dI IIIumInumenLo,
dI LemperuLuru, nuvoIosILu ecc...
PurLroppo quesLI duLI sono dI dIIIIcIIe reperIbIIILu, quIndI I meLodI uLIIIzzuLI
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

18
per Iu progeLLuzIone udoLLuno procedure IorzuLumenLe sempIIIIcuLe,
uppIIcubIII rIgorosumenLe u purLIcoIurI geomeLrIe, veLruLure ecc.., cIe
IornIscono I vuIorI dI IIIumInumenLo dIurno su un pIuno dI Iuvoro dI un
umbIenLe.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

19
. MeLodo dI cuIcoIo, II jcttore di luce diurnc
DuLu Iu conLInuu vurIubIIILu deII`IIIumInuzIone dIurnu, Iu poco senso
IIssure deI IIveIII dI IIIumInuzIone, menLre uLIIe curuLLerIzzure I`umbIenLe
neI rIguurdI deII`uLIIIzzuzIone deIIu Iuce dIurnu.
BusundosI suII`ussunLo cIe I`IIIumInumenLo prodoLLo duIIu Iuce nuLuruIe In
un punLo InLerno ud un umbIenLe soggeLLo u vurIuzIone unuIogIe u queIIe
cIe sI producono neII`IIIumInumenLo esLerno, sI usu conIronLure I due
IIIumInumenLI deIInendo un coeIIIcIenLe, cIIumuLo jcttore di luce diurnc
D (dcliht jcctor). TuIe IuLLore vIene deIInILo duIIu reIuzIone:
D =
E
I
E
e
1oo%
- E
I
: IIumInumenLo cIe sI Iu In un punLo InLerno uII`umbIenLe per eIIeLLo
deII`IIIumInuzIone gIobuIe rIcevuLu du un cIeIo dI noLu IumInunzu, In
ussenzu dI osLruzIonI.
- E
e
: IIumInumenLo cIe neIIo sLesso IsLunLe sI Iu su unu superIIcIe
orIzzonLuIe esposLu uII`esLerno e scIermuLu duII`IrruggIumenLo dIreLLo.
DuLo cIe Iu vurIuzIone dI IIIumInuzIone esLernu proporzIonuIe uIIu
vurIuzIone dI IIIumInuzIone InLernu, II duyIIgIL IucLor rImune cosLunLe neI
Lempo, u condIzIone cIe Ie mIsure sIuno IuLLe conLemporuneumenLe, II D
quIndI curuLLerIzzu Iu quuIILu deII`umbIenLe In IunzIone deII`uLIIIzzuzIone
deIIu Iuce nuLuruIe.
Per ImposLure II cuIcoIo deI D occorre deLermInure Iu curuLLerIsLIcIe
generuII deII`umbIenLe esLerno ed InLerno.
DuLo II numero dI purumeLrI du vuIuLure In quesLI cuIcoII sono sLuLI
eIuboruLI dIversI meLodI, I cuI rIsuILuLI sono ruccoILI In gruIIcI e LubeIIe cIe
permeLLono dI vuIuLure I`IIIumInuzIone dIurnu dI un umbIenLe.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

20
Uno dI quesLI meLodI II meLodo CE, neI quuIe InLervengono neI cuIcoIo
oILre u LuLLe Ie deIInIzIonI cIe sLunno uIIu buse dI LuLLI I cuIcoII dI
IIIumInuzIone dIurnu, uncIe I purumeLrI geomeLrIcI deII`umbIenLe In
consIderuzIone.
Per I`uppIIcuzIone deI meLodo sI ussume come IpoLesI IondumenLuIe cIe Iu
sorgenLe dI Iuce dIurnu sIu II cielo coperto stcndcrd.
Per quunLo rIguurdu I vuIorI mInImI dI IIIumInumenLo InLerno du oLLenere
medIunLe Iuce nuLuruIe, Iu CE rIporLu I vuIorI conLenuLI neIIu LubeIIu .1.

Tub. .1 Vclori di illumincmento ncturcle opportuni

vuIorI dI IIIumInumenLo esLerno Invece possono vurIure noLevoImenLe In
IunzIone deIIu IuLILudIne, IongILudIne, nuvoIosILu ecc.., Iu CE Iu suggerILo
In quesLo senso I`uLIIIzzo deI dIugrummu dI DresIer (IIg. .z) cIe IornIsce,
In buse uIIu IuLILudIne, Iu percenLuuIe dI ore durunLe Ie quuII deLermInuLI
vuIorI dI IIIumInumenLo sono superuLI. QuesLI vuIorI sono deIInILI per
condIzIonI medIe.
DuIIu combInuzIone deIIu Lub. .1 e deI gruIIco dI DresIer possIbIIe, IIssuLu
Iu IuLILudIne e II IIveIIo dI IIIumInumenLo mInImo rIcIIesLo, deLermInure II
IuLLore II IuLLore dI Iuce dIurnu necessurIo uIIIncI I vuIorI mInImI venguno
superuLI per unu cerLu percenLuuIe dI Lempo.
I IIusso IumInoso cIe cude suI pIuno dI Iuvoro dI unu sLunzu, pu urrIvurcI
dIreLLumenLe duIIu IInesLre oppure pu urrIvurcI uLLruverso Ie rIIIessIonI deI
soIIILLo, deIIe pureLI e deI puvImenLo.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

21

Iig. . Dicrcmmc di Dresler

QueIIo cIe enLru dIreLLumenLe duIIu IInesLru pu poI essere scomposLo In
unu purLe cIe urrIvu dIreLLumenLe duI cIeIo e In unu purLe cIe dovuLu uIIu
rIIIessIone degII oggeLLI esLernI come per esempIo II suoIo o uILrI edIIIcI.
D quIndI scomponIbIIe neIIu sommu dI Lre componenLI:
- Iu componente cielo D
s
: IndIcu Iu quunLILu dI Iuce, In percenLuuIe,
cIe duI cIeIo cude dIreLLumenLe suI pIuno dI Iuvoro;
- Iu componente di rijlessione esternc D
e
: IndIcu Iu quunLILu dI Iuce
cIe urrIvu suI punLo dI rIIerImenLo u cuusu dI rIIIessIonI su oggeLLI
esLernI come edIIIcI uIberI ecc..;
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

22
- Iu componente di rijlessione internc D
I
: IndIcu Iu quunLILu dI Iuce
cIe urrIvu suI punLo dI rIIerImenLo u cuusu dI rIIIessIonI su superIIcI
InLerne come II puvImenLo, Ie pureLI ed II soIIILLo;
SI Iu quIndI cIe D = D
s
+ D
e
+ D
I
.
- Stimc di D
s
: Per deLermInure Iu componenLe cIeIo sI devono cuIcoIure
preIImInurmenLe I due rupporLI HJd e BJd dove H I`uILezzu deIIu IInesLru,
B Iu IurgIezzu deIIu IInesLru e d Iu dIsLunzu, perpendIcoIure uIIu IInesLru,
Lru II punLo dI osservuzIone P e Iu IInesLru (IIg. .z).

Iig. . Elementi eometrici utili c cclcolcre Ds

D
s
vIene IornILo duIIu LubeIIu . In IunzIone deI purumeLrI soprucILuLI.
NeI cuso In cuI sIu presenLe unu osLruzIone esLernu sempre neIIu Lub. . sI
Lrovu unu scuIu dI cnoli di ostruzione cIe, InsIeme uI vuIore BJd, IornIsce
II jcttore di conjiurczione dell'ostruzione. QuesLo vuIore vu soLLruLLo uI
vuIore deIIu componenLe cIeIo LrovuLo senzu osLruzIone.
- Stimc di D
e
: u componenLe dI rIIIessIone esLernu ovvIumenLe nuIIu se
non vI sono osLucoII esLernI. NeI cuso vI sIuno unu voILu LrovuLo II jcttore di
conjiurczione, per deLermInure Iu D
e
suru suIIIcIenLe moILIpIIcure deLLo
IuLLore per Iu IumInunzu deII`osLruzIone.
ConvenzIonuImenLe sI uLIIIzzu un vuIore dI o,1 neI cuso dI cIeIo unIIorme e
o,z neI cuso dI cIeIo coperLo.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

23
- Stimc di D
I
: QuesLu componenLe duLu In IunzIone deI rupporLo Lru I`ureu
neLLu deIIu IInesLru rIspeLLo uII`ureu neLLu deI puvImenLo.
vuIorI sI Lrovuno neIIu LubeIIu .z In IunzIone deI coeIIIcIenLI dI rIIIessIone
deI puvImenLo e deIIe pureLI (Iu LubeIIu deLermInuLu con un soIIILLo uvenLe
p=;o%).


Tub. . Componente di rijlessione internc


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

24

Tub. . Cielo internczioncle. Componente cielo D

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

25
q RudIunce

q.1 GeneruIILu
RudIunce cosLILuILo du un InsIeme dI progrummI svIIuppuLI In prImo
Iuogo du Greg Wurd e duI IgILIng SysLem ReseurcI group deI uwrence
BerkeIey uboruLory (BerkeIey, CA, U.S.A.).
progeLLuLo per essere uno sLrumenLo dI rIcercu In grudo dI IornIre cuIcoII
uccuruLI e prevIsIonI u uIIIdubIII degII eIIeLLI deIIu Iuce e usu prIncIpuImenLe
LecnIcIe dI MonLe CurIo buckwurd ruy LrucIng;
RudIunce, cIe Incorporu unu serIe dI sLrumenLI In grudo dI oLLenere
rIsuILuLI numerIcI cIe permeLLono dI sImuIure e progeLLure reuII
conIIguruzIonI dI IIIumInuzIone, sLuLo oggeLLo dI vurIe rIcercIe e verIIIcIe
In modo du ussIcurure cIe I IIveIII dI IumInunzu e dI IIIumInumenLo
cuIcoIuLI duI progrummu sIuno uccuruLI In reIuzIone uII'umbIenLe reuIe per
condIzIonI dI IIIumInuzIone sIu nuLuruIe cIe urLIIIcIuIe.
TuLLuvIu RudIunce LuLLoru moILo compIIcuLo du usure e soIIre deIIu
muncunzu dI un'InLerIuccIu gruIIcu evoIuLu.
I sIsLemu operuLIvo per II quuIe sLuLo progrummuLo InIzIuImenLe
UNX, mu uncIe presenLe unu versIone In grudo dI IunzIonure soLLo
MSJDOS.

q.z Usure RudIunce
RudIunce cosLILuILo du unu suILe composLu du moILI progrummI, LuII
progrummI sono usuLI uI IIne dI produrre ImmugInI e duLI numerIcI
secondo Iu sequenzu mosLruLu neIIu IIguru q.1, In cuI I progrummI sono
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

26
ruppresenLuLI du cornIcI reLLungoIurI ed I duLI sono ruppresenLuLI du cornIcI
ovuII.

Iig. q.1 Dicrcmmc di jlusso dei prorcmmi e delle operczioni jinclizzcti cllc
creczione di immcini e dcti numerici trcmite Rcdicnce.

Un IIIe dI descrIzIone deIIu scenu conLIene Iu IIsLu deIIe superIIcI, deI
muLerIuII e deIIe sorgenLI IumInose cIe cosLILuIscono un duLo umbIenLe. A
purLIre du LuIe descrIzIone LrIdImensIonuIe vIene prodoLLo un IIIe
InLermedIo, deLLo ocLree, LrumILe II progrummu ocont, e unu voILu deIInILo
un punLo dI vIsLu II progrummu rpict produce un'ImmugIne
bIdImensIonuIe.

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

27
q.z.1 MeLodo dI cuIcoIo
RudIunce busuLo su dI un uIgorILmo buckwurd ruy LrucIng, In buse uI
quuIe I ruggI IumInosI sono LruccIuLI neIIu dIrezIone opposLu rIspeLLo u
queIIu cIe seguono soIILumenLe: u purLIre duII'occIIo deII'osservuLore (II
punLo dI vIsLu) I ruggI vengono quIndI LruccIuLI sIno uIIe sorgenLI IumInose
rImbuIzundo Lru Ie superIIcI presenLI neII'umbIenLe e Lenendo conLo deIIe
InLeruzIonI IIsIcIe e deI IenomenI dI rIIIessIone, LrusmIssIone e rIIruzIone.
I sIsLemu dI rIIerImenLo LrIdImensIonuIe corrIsponde uI sIsLemu dI
coordInuLe curLesIune, In cuI I'usse x punLu verso esL, I'usse y punLu verso
nord ed InIIne I'usse z punLu verso Io zenILI. e coordInuLe possono essere
Immesse u purLIre du quuIsIusI unILu dI mIsuru, cIe per deve essere
munLenuLu con coerenzu uII'InLerno dI LuLLI I IIIe cIe descrIvono I'umbIenLe.
OgnI sIngoIo ruggIo LruccIuLo LrusporLu unu cerLu quunLILu dI rudIunzu
espressu In WJ(m-sr).
TuIe vuIore dI rudIunzu scomposLo In Lre cunuII, secondo I Lre coIorI
prImurI: rosso (r), verde (g), bIu (b).
u rudIunzu LoLuIe quIndI cuIcoIuLu come sommu ponderuLu deIIe
rudIunze Mr, Mg e Mb LrusporLuLe duI Lre cunuII, secondo Iu seguenLe
espressIone:
M = o,z6 Mr + o,6;o Mg + o,o6 Mb (WJm-sr.)
u rudIunzu successIvumenLe LrusIormuLu In IumInunzu uLLruverso Iu
IormuIu:
= 1;q M = q;,q Mr + 11q,q Mg + 11,; Mb (cdJm-)
QuesLo meLodo dI cumpIonumenLo deI coIore Iu rIIerImenLo uI modeIIo
perceLLIvo LrIcromuLIco.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

28
q.z.z DescrIzIone deIIe scene
u descrIzIone deIIe scene (sIu per quunLo concerne gII uspeLLI geomeLrIcI
cIe per quunLo rIguurdu Ie proprIeLu deI muLerIuII e Ie dIsLrIbuzIonI
IoLomeLrIcIe) Lrusmessu uI progrummI cIe compongono RudIunce
LrumILe I'uso dI IIIe dI LesLo.
TuII IIIe possono comprendere conLemporuneumenLe sIu Ie InIormuzIonI
geomeLrIcIe cIe queIIe muLerIcIe e IoLomeLrIcIe, e possono essere creuLI
dIreLLumenLe u purLIre duIIu conoscenzu deI IInguuggIo dI deIInIzIone deIIe
scene usuLo du RudIunce, oppure LrumILe I'uso dI converLILorI InLernI o
esLernI uI progrummI dI modeIIuzIone LrIdImensIonuIe e CAD.
SoIILumenLe u quesLI IIIe dI descrIzIone deIIe scene vIene ussegnuLu
I'esLensIone ..
IIIe . dI descrIzIone deIIe scene conLengono Iu ruppresenLuzIone
deII'umbIenLe IIsIco LrIdImensIonuIe codIIIcuLo In buse ud un sIsLemu dI
rIIerImenLo curLesIuno.
e prImILIve sono deI LIpo:
Lo.!.o .o .L.!.o
L 1 . L

` L1 L L . LL
e prImILIve Iunno LuLLe Io sLesso IormuLo e possono essere sIu
modIIIcuLorI dI uILre prImILIve cIe superIIcI. NeIIu prImu IIneu compuIono
Lre vocI, corrIspondenLI rIspeLLIvumenLe uI nome deI modIIIcuLore cIe sI
vuoIe uppIIcure uIIu prImILIvu In oggeLLo (pu essere ud esempIo II nome dI
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

29
un muLerIuIe o, neI cuso dI deIInIzIone dI un muLerIuIe, Iu sLrIngu voId), uI
LIpo dI prImILIvu cIe sI vuoIe deIInIre ed InIIne uI suo nome.
GII urgomenLI ussocIuLI uIIu prImILIvu possono essere sLrIngIe o numerI
reuII:
I prImo numero InLero L deIIu secondu rIgu dI deIInIzIone deIIu prImILIvu
ruppresenLu II numero dI urgomenLI dI LIpo sLrIngu successIvI, ed uppunLo
seguILo du LuII urgomenLI, sepuruLI du spuzI bIuncII; II prImo numero deIIu
Lerzu rIgu sempre purI u zero, In quunLo InLeso essere II numero dI
urgomenLI dI LIpo numero InLero, mu non esIsLono prImILIve cIe ne Iunno
uso; II prImo numero InLero L deII'uILImu rIgu purI uI numero dI
urgomenLI dI LIpo numero reuIe seguenLI, e precede uppunLo LuII
urgomenLI.

q.z.z.1 GeomeLrIu
Creure unu scenu urcIILeLLonIcu LrIdImensIonuIe pI sempIIce LrumILe
I'uso dI un progrummu dI modeIIuzIone CAD e Iu successIvu ImporLuzIone
deIIu geomeLrIu uII'InLerno dI RudIunce LrumILe uno deI progrummI dI
ImporLuzIone.
RudIunce meLLe comunque u dIsposIzIone unu serIe dI prImILIve uLIII neI
cuso In cuI sI vogIIuno descrIvere munuuImenLe Ie scene, edILundo upposILI
IIIe dI LesLo:
u prImILIvu pI uLIIIzzuLu sIcurumenLe II PoIIgono (o!_oL).
poIIgonI sono deIInILI LrumILe unu IIsLu dI verLIcI; non vI IImILe uI
numero dI verLIcI, mu devono essere evILuLe Ie InLersezIonI Lru I IuLI.

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

30
Lo.!.o o!_oL .L.!.o


L 1 1 .1 (verLIce 1)
. (verLIce z)

L L .L (verLIce n)
AnuIogumenLe sI possono uLIIIzzure Ie prImILIve:
SIeru (.L), BoIIu (LLL!), Cono (oL), Tuzzu (), CIIIndro
(!.L), Tubo (L), AneIIo (.L_), SorgenLe (.o), sLunzu
(..L).

q.z.z.z MuLerIuII
muLerIuII deIInIscono Iu nuLuru degII oggeLLI e deLermInuno I'InLeruzIone
Lru quesLI ed I IenomenI IumInosI. RudIunce permeLLe uIIe deIInIzIonI deI
muLerIuII dI essere ussocIuLe rIcorsIvumenLe LrumILe II meccunIsmo deI
modIIIcuLorI, e quIndI dI uppIIcurIe uIIe prImILIve geomeLrIcIe uIIo sLesso
modo.
EsIsLono seLLe cIussI dIverse dI modIIIcuLorI:
- muLerIuII normuII,
- muLerIuII dIeIeLLrIcI,
- muLerIuII BRD,
- sorgenLI IumInose,
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

31
- LessILure cIe modIIIcuno II coIore (puLLerns),
- LessILure cIe modIIIcuno Iu normuIe uIIu superIIcIe (LexLures),
- uILrI modIIIcuLorI.

-RIenLruno uII'InLerno deIIu cIusse deI muLerIuII normuII I muLerIuII pIusLIcI,
meLuIIIcI, LrusIucIdI e gII speccII. Sono muLerIuII generuImenLe deIInILI du
unu componenLe dIIIusu, du unu componenLe specuIure, du un coIore e du
un IuLLore dI ruvIdILu.
Lo.!.o !.. .L.!.o


L L (coIore)
. (componenLe specuIure e IuLLore dI ruvIdILu)
muLerIuII normuII cIe sono presenLI In RudIunce sono:
PIusLIcu, meLuIIo, muLerIuIe LrusIucIdo, speccIIo.
- muLerIuII dIeIeLLrIcI sono muLerIuII LruspurenLI cIe rIIIeLLono e rIIruggono
Iu Iuce, come ud esempIo I'ucquu o II crIsLuIIo, e perLunLo sono curuLLerIzzuLI
duII'IndIce dI rIIruzIone e du unu specIIIcu IunzIone dI ussorbImenLo
speLLruIe. Tru quesLI rIcude II veLro.
- muLerIuII BRD sono modIIIcuLorI uvenLI IunzIonI bIdIrezIonuII dI
dIsLrIbuzIone deIIe rIIIeLLunze (bIdIrecLIonuI reIIecLunce dIsLrIbuLIon
IuncLIons - BRD);
-e sorgenLI IumInose possono essere poIIgonI, sIere, dIscII, sorgenLI o
cIIIndrI uvenLI suIIIcIenLe IungIezzu. Non ummessu Iu presenzu dI
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

32
sorgenLI IumInose non ussocIuLe u prImILIve geomeLrIcIe. u vurIuzIone
deIIu dIsLrIbuzIone IoLomeLrIcu deIIu Iuce pu essere deIInILu LrumILe
modIIIcuLorI In cuI sono presenLI I vuIorI dI rudIunzu cumpIonuLI uIIe
Irequenze deI rosso, deI bIu e deI verde.
-e LessILure cIe modIIIcuno II coIore sono cIIumuLe puLLern, e sono
deIInILe come perLurbuzIonI IocuII deI coIore deI muLerIuIe: Iunno quIndI
eIIeLLI suIIe proprIeLu dI rIIIeLLunzu o dI LrusmILLunzu degII oggeLLI presI In
consIderuzIone.
-e LessILure cIe modIIIcuno Iu normuIe uIIu superIIcIe sono deLLe LexLures
e perLurbuno Iu normuIe uIIu superIIcIe consIderuLu In buse ud unu
IunzIone purumeLrIcu oppure In buse ud unu sequenzu ordInuLu dI vuIorI
numerIcI.

q.z.z. IIumInuzIone nuLuruIe
RudIunce IornIsce un progrummu dI generuzIone deIIe dIsLrIbuzIonI
IoLomeLrIcIe dI cIeII sLundurd.
SI LruLLu uncIe In quesLo cuso dI un progrummu, ensl, cIe InvIu In
sLundurd ouLpuL Ie opporLune prImILIve e gII specIIIcI modIIIcuLorI cupucI dI
IornIre Iu descrIzIone uduLLu deI cIeIo rIcIIesLo secondo uIcunI purumeLrI. I
muLerIuIe ed II LIpo dI superIIcIe usuLu per II cIeIo possono essere sceILI
dIreLLumenLe duII'uLenLe.
I progrummu ensl InvocuLo secondo Ie seguenLI sInLussI:
_L.L L. _.oLo o (opzIonI)
_L.L L_ !.. ..LL (opzIonI)
_L.L !!.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

33
I prImo meLodo rIcIIede I'ImmIssIone deIIe coordInuLe LemporuII e dI
queIIe geogruIIcIe uII'InLerno deIIe opzIonI; con II secondo meLodo possono
essere dIreLLumenLe specIIIcuLe Ie coordInuLe dI posIzIone deI soIe; II Lerzo
meLodo sLumpu escIusIvumenLe suIIo sLundurd ouLpuL I purumeLrI dI
deIuuIL.
purumeLrI pI ImporLunLI dI deIInIzIone deI cIeIo sono I seguenLI:
- -s SLundurd CE cIeur sky (cIeIo sereno senzu soIe)
- +s CIeIo sereno con soIe
- c SLundurd CE overcusL sky (cIeIo coperLo InLernuzIonuIe)
- u CIeIo coperLo unIIormemenLe
- -I SLundurd CE InLermedIuLe sky (cIeIo InLermedIo senzu soIe)
- +I CIeIo InLermedIo con soIe
- g rII RIIIeLLunzu medIu deI Lerreno
- b brL umInunzu zenILuIe
- L Lrb uLLore dI LorbIdILu
- u IuL uLILudIne espressu In grudI u nord deII'EquuLore ( -ve per grudI u
sud deII'EquuLore )
- o Ion ongILudIne espressu In grudI ud ovesL deI merIdIuno dI GreenwIcI
- m mer MerIdIuno dI rIIerImenLo espresso In grudI ud ovesL deI merIdIuno
dI GreenwIcI

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

34
q.z. SImuIuzIone ed unuIIsI deII`IIIumInuzIone
progrummI coInvoILI neI processo dI sImuIuzIone sono prIncIpuImenLe I
seguenLI:
- oconv:
RudIunce rIcIIede cIe Ie scene sIuno compIIuLe e LrusIormuLe In ocLrees,
IIIe bInurI opporLunumenLe ordInuLI, In modo du procedere uI processo
seguenLe dI LruccIumenLo deI ruggI;
quesLo espedIenLe rIduce dI moILo II Lempo rIcIIesLo per generure Ie
ImmugInI, ed uLLuuLo per mezzo deI progrummu oconv. TrumILe I'opzIone
-I II progrummu oconv congeIu I'ocLree In un IormuLo IndIpendenLe duI
sIsLemu udoperuLo, IndIpendenLe duI IIIe dI descrIzIone deIIu scenu e pI
veIoce In Iuse dI curIcumenLo.
- rvIew
rvIew II progrummu dI renderIng InLeruLLIvo presenLe neIIu suILe dI
RudIunce; non concepILo per Iu creuzIone dI ImmugInI deIInILIve (scopo
per II quuIe sI udoperu rpIcL) mu come sLrumenLo per deIInIre I punLI dI
vIsLu e per correggere gII errorI.
- rpIcL
I progrummu rpIcL vIene udoperuLo quundo sI vogIIono oLLenere ImmugInI
ud uILu rIsoIuzIone dI unu duLu scenu secondo un punLo dI vIsLu
presLubIIILo. n dIpendenzu duIIu quuIILu deII'ImmugIne IInuIe e duIIu suu
rIsoIuzIone, In buse ud opporLunI purumeLrI, II processo dI generuzIone
deII'ImmugIne pu rIcIIedere un Lempo vurIubIIe du pocII mInuLI u
numerose ore.

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

35
- pIIIL
TrumILe pIIIL possono essere compIuLe operuzIonI dI unLI-uIIusIng, dI IIILro
e dI sceILu deI vuIore dI esposIzIone suIIe ImmugInI prodoLLe du rpIcL.

Per rendere pI ugevoIe Iu deIInIzIone deI purumeLrI dI sImuIuzIone, sLuLo
IncIuso neIIu suILe dI RudIunce un progrummu dI InLerIuccIu uLenLe, cIe
permeLLono dI evILure I'uso dI sequenze InLermInubIII dI opzIonI suIIu rIgu
dI comundo:
- rud
I progrummu rud permeLLe dI deIInIre In un IIIe, uvenLe per convenzIone
I'esLensIone .rII, LuLLI I purumeLrI cIe IndIvIduuno unu duLu sImuIuzIone In
un IInguuggIo dI sempIIce InLerpreLuzIone, IuncIundo uII'occorrenzu I
dIIIerenLI progrummI cIe occorrono per generure Ie ImmugInI IInuII o per
gesLIre II renderIng InLeruLLIvo (oconv, rvIew, rpIcL, pIIIL, eLc ...).
A LuIe scopo sono sLuLe deIInILe deIIe vurIubIII, Iu cuI deIInIzIone InIIuenzu
In seguILo Ie sequenze dI opzIonI ussocIuLe uI progrummI dI cuIcoIo e dI
renderIng:
- OCTREE: nome deII'ocLree In cuI sLuLu compIIuLu Iu scenu
- ZONE: coordInuLe deI puruIIeIepIpedo reLLungoIo mInImo cIe ruccIIude
Iu scenu
- EXPOSURE: vuIore deII'esposIzIone
- scene: nomI deI IIIe cIe descrIvono Iu scenu
- muLerIuIs: nomI deI IIIe cIe conLengono descrIzIonI deI muLerIuII
udoperuLI
- objecLs: nomI deI IIIe conLenenLI oggeLLI cIe se cumbIuLI ImpIIcuno Iu
rIcompIIuzIone deII'ocLree
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

36
- vIew: nomI e purumeLrI deI punLI dI vIsLu, per ognuno deI quuII suru
prodoLLu un'ImmugIne
- UP: veLLore dI deIInIzIone deIIu dIrezIone verLIcuIe
- RESOUTON: rIsoIuzIone deIIe ImmugInI IInuII (x,y e pIxeI uspecL ruLIo)
- QUATY: quuIILu deIIe ImmugInI IInuII (sI pu scegIIere Lru OW,
MEDUM e HGH)
- PENUMBRAS: purumeLro booIeuno dI sceILu deI cuIcoIo deIIe penombre
(TRUE oppure ASE)
- NDRECT: numero dI rIIIessIonI IndIreLLe cuIcoIuLe
- PCTURE: nome buse deIIe ImmugInI cuIcoIuLe (per ognI vIsLu u LuIe
nome uggIunLo queIIo deIIu vIsLu)
- DETA: IIveIIo dI deLLugIIo desIderuLo (sI pu scegIIere Lru OW,
MEDUM e HGH)
- VARABTY: IIveIIo prevIsLo dI vurIubIIILu deIIu Iuce (sI pu scegIIere
Lru OW, MEDUM e HGH)
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

37
q. PoLenzIuIILu
Come gIu sLuLo deLLo con RudIunce sI possono reuIIzzure scene verumenLe
compIesse, uncIe neI mInImI purLIcoIurI.
QuesLo permeLLe dI oLLenere rIsuILuLI verumenLe uccuruLI e reuIIsLIcI, oILre u
IornIre deIIe ImmugInI purugonubIII u IoLogruIIe reuII.
A LILoIo dI esempIo sI rIporLuno dI seguILo deIIe ImmugInI IoLoreuIIsLIcIe dI
scene creuLe con quesLo poLenLIssImo, quunLo compIIcuLo, sLrumenLo.


Iig. q. Scenc di un ctrio reclizzctc con Rcdicce dc Grceme Wctt

Iig. q. Vistc di due qucdri in unc clleric d'crte,scenc reclizzctc con Rcdicnce dc
Simon Crone
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

38

Iig. q.q Vistc internc di un ctrio reclizzctc con Rcdicnce dc R. Compcnon,
distribuzione dell'illumincmento


Iig. q.g Vistc internc di unc clleric d'crte, distribuzione dell'illumincmento


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

39
EsempI uppIIcuLIvI

NeI presenLe cupILoIo sI undrunno ud esumInure dIversI cusI dI
probIemuLIcIe cIe sI possono presenLure negII edIIIcI.
`unuIIsI cIe sI undru ud eIIeLLuure uvru come IIne uILImo queIIo dI
deLermInure II dcliht jcctor, In un prImo Lempo uLLruverso I`uso deI
meLodo InLrodoLLo duIIu CE, e In secondo Lempo uLLruverso I`uLIIIzzo dI
RudIunce.
n quesLo modo sI poLru quIndI undure u verIIIcure II comporLumenLo deI
meLodo CE neI vurI cusI e Ie poLenzIuIILu deIIo sLrumenLo RudIunce.
.1 DeLermInuzIone deI D con II meLodo CE
.1.1 EsempIo 1
NeI prImo esempIo sI LruLLu unu cuso moILo sempIIce, sI unuIIzzu InIuLLI unu
sLunzu reLLungoIure uvenLe dImensIonI qoo x oo x oo, In cuI presenLe
unu soIu uperLuru uvenLe H=zoo cm e B=oo cm (IIg .1) .

Iig. g.1 Esempio :: Geometric, dimensioni cperturc e dejinizione del punto di
ossertczione
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

40
Come ubbIumo vIsLo neI cupILoIo , II D duLo du:
D = D
s
+ D
e
+ D
I
.
Per deLermInurIo dobbIumo quIndI rIcercure II vuIore deIIe Lre componenLI.
- Stimc dellc componente cielo D
s
:
Per deLermInure II D
s
neI punLo P uIIu dIsLunzu d=zo cm duIIu IInesLru,
occorre undure u deLermInure I vuIorI HJd e BJd, successIvumenLe con
quesLI vuIorI sI enLru neIIu LubeIIu .z e sI rIcuvu II D
s
.
SI Iu quIndI:
- HJd = zooJzo = o,8
- BJd = qooJzo = 1,6
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s
purI u 6,6 %.
RIcordundo cIe Ie LubeIIe presuppongono un veLro sempIIce e puIILo,
dobbIumo moILIpIIcure Iu componenLe D
s
LrovuLu In LubeIIu per un
coeIIIcIenLe cIe LrovIumo neIIu Lub .1 In IunzIone deIIu Lruspurenzu deI
veLro.

Tub. g.1 Coejjicienti di correzione di D in junzione dellc trcspcrenzc del tetro
NeI nosLro cuso, Iu Lruspurenzu deI veLro consIderuLu purI uII` 8 % dI
conseguenzu II coeIIIcIenLe correLLIvo purI u uno e quIndI rIsuILu cIe D
s

purI u 6,6 %.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

41
- Stimc dellc componente di rijlessione esternc D
e
:
NeII`esempIo In consIderuzIone non sono presenLI osLruzIonI esLerne.
Du cI rIsuILu D
e
= o %.

- Stimc dellc componente di rijlessione internc D
i
:
vuIorI dI D
I
sI Lrovuno In LubeIIu . In IunzIone deI rupporLo Lru I`ureu
neLLu deIIu IInesLru e I`ureu neLLu deI puvImenLo e deI coeIIIcIenLI p dI
rIIIessIone deIIe pureLI deI puvImenLo e deI soIIILLo.
NeI nosLro cuso ubbIumo:
- A
v
JA
p
= (zooqoo)J(qoooo) = qo %
- p
pav
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI puvImenLo = qo %
- p
pai
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deIIe pureLI = 6o %
- p
sof
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI soIIILLo = ;o %
DuIIu Lub . rIsuILu quIndI unu componenLe dI rIIIessIone InLernu D
I
=z.; .
Sempre neIIu sLessu LubeIIu poI sI Lrovu un coeIIIcIenLe correLLIvo cIe
LrusIormu I vuIorI LrovuLI du vuIorI mInImI (Iu LubeIIu . rIporLu I vuIorI
mInImI) u vuIorI medI, In quesLo cuso purI u 1,z.
noILre Iu LubeIIu . sLuLu rIcuvuLu per I cusI In cuI sono presenLI
osLruzIonI ungoIurI purI u zo; per vuIorI dIversI, come neI nosLro cuso, II D
I

vu moILIpIIcuLo per un IuLLore correLLIvo cIe sI Lrovu In LubeIIu .z In
IunzIone deII`ungoIo dI osLruzIone presenLe.
vuIorI deIIu LubeIIu . sono sLuLI rIcuvuLI per unu sLunzu quudruLu dI 6
meLrI dI IuLo e un`uILezzu purI u meLu deI IuLo, In ognI cuso uppIIcubIIe u
sLunze reLLungoIurI per Ie quuII II rupporLo Lru IuLo Iungo e corLo sIu z:1.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

42
Se II rupporLo dIIIerenLe II D
I
vu correLLo con I vuIorI cIe sI Lrovuno In
LubeIIu ..

Tub. g. Icttore di correzione di D in junzione dell'cnolo di ostruzione

Tub. g. Coejjiciente di correzione di D in relczione clle dimensioni dellc scenc
I D
I
poI u secondu deI cusI vu correLLo con deI coeIIIcIenLI cIe Lenguno
conLo deII`evenLuuIe dIIIerenzu dI rIIIessIone deI soIIILLo (Iu Lub. .
cosLruILu con un soIIILLo uvenLe p = ;o%) e deIIu zonu In cuI dIsposLo I
IocuIe uLLruverso Ie LubeIIe .q e ..

Tub. g.q Icttori di correzione relctiti ci tcri coejjicienti di rijlessione del sojjitto


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

43

Tub. g.g Vclori di correzione di D in junzione dellc zonc,dellc pulizic e dell'inclinczione
del tetro
RILornundo uI nosLro cuso, duLo cIe non sono presenLI osLruzIonI ungoIurI,
dobbIumo correggere II vuIore con un coeIIIcIenLe purI u 1,z.
Ne consegue cIe II nosLro D
I
purI u:
D
I
= z,; 1,z 1,z = ,8q %
QuIndI II dcliht jcctor purI u :
D = D
s
+ D
e
+ D
I
= 6,6 + o + ,8q = 1o,qq %
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

44
.1.z EsempIo z
n quesLo esempIo sI LruLLu unu cuso un po` pI compIesso deI precedenLe,
sI unuIIzzu InIuLLI unu sLunzu quudruLu uvenLe dImensIonI qoo x qoo x oo,
In cuI presenLe unu soIu uperLuru uvenLe H=1qo cm e B=oo cm (IIg .z).


Iig. g. Esempio z: Geometric dellc scenc, schemctizzczione dell'cperturc e
dejinizione del punto di tistc
u dIIIerenzu sosLunzIuIe rIspeLLo uI cuso precedenLe sLu neI IuLLo cIe Iu
perpendIcoIure duI punLo dI osservuzIone P uIIu pureLe cIe conLIene Iu
IInesLru cude IuorI duIIu IurgIezzu deIIu IInesLru sLessu.
n quesLo cuso sI consIderu In un prImo Lempo unu IInesLru umpIu quunLo
LuLLu Iu IurgIezzu B, come segnuLu In IIguru, successIvumenLe duIIu
componenLe cIeIo cosi cuIcoIuLu sI deLrue Iu componenLe cIeIo LrovuLu per Iu
IInesLru IdeuIe uggIunLu.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

45

I cuIcoIo dI D
e
e D
I
rImune Invece uguuIe u queIIo vIsLo neI cuso
precedenLe.

- Stimc dellc componente cielo D
s
:
- HJd = 1qoJqo = o,1
- BJd = qooJqo = o,8q
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s
:
purI u o,qq %.
A LuIe vuIore vu LoILo queIIo deIIu IInesLru IdeuIe uggIunLu, per quesLu sI Iu:
- HJd = 1qoJqo = o,1
- B`Jd = 1ooJqo = o,zz
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s
z
purI u o,1 %.
Per un coeIIIcIenLe dI Lruspurenzu deI veLro purI uI 8% rIsuILu quIndI:
D
s
= D
s
1
- D
s
z
= o,qq - o,1 = o,zq %
SI usuLo un coeIIIcIenLe purI u 1 per Iu Lruspurenzu deI veLro e purI u 1
uncIe per Iu Iormu deIIu sLunzu, uvenLe rupporLo Lru I IuLI dIverso du z:1
(Lub. .).

- Stimc dellc componente di rijlessione esternc D
e
:
NeII`esempIo In consIderuzIone non sono presenLI osLruzIonI esLerne.
Du cI rIsuILu D
e
= o %.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

46
- Stimc dellc componente di rijlessione internc D
i
:
n quesLo cuso ubbIumo:
- A
v
JA
p
= (1qooo)J(qooqoo) = %
- p
pav
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI puvImenLo = qo %
- p
pai
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deIIe pureLI = 6o %
- p
sof
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI soIIILLo = ;o %
DuIIu Lub . rIsuILu quIndI unu componenLe dI rIIIessIone InLernu purI u
o.q %.
coeIIIcIenLI dI correzIone du uppIIcure sono:
- y1 = coeIIIcIenLe per LrusIormure du vuIorI mInImI u vuIorI medI = 1,z
- yz = coeIIIcIenLe per I`ussenzu dI osLruzIonI = 1,z
Ne consegue cIe D
I
= o,q 1,z 1,z = o,8 %
QuIndI II dcliht jcctor purI u :
D = D
s
+ D
e
+ D
I
= o,zq + o + o,8 = o,8; %
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

47
.1. EsempIo
QuesLo esempIo LruLLu unu scenu cIe dIIIerIsce du queIIu deII`esempIo
precedenLe soIo per I`uggIunLu dI unu uILerIore uperLuru (IIg. .), quesLo uI
IIne dI verIIIcure Iu vuIIdILu deIIu sovrupposIzIone degII eIIeLLI.

Iig. g. Esempio : Geometric dellc scenc, dimensione e schemctizzczione delle
cperture e dejinizione del punto di tistc
Essendo Ie IInesLre sILuuLe suIIe sLessu pureLe II procedImenLo IdenLIco u
queIIo vIsLo per I`esempIo z, suIvo cIe neI conLI occorreru compuLure quuIe
ureu veLruLu Iu sommu deIIe uree deIIe due IInesLre.

- Stimc dellc componente cielo D
s
:
InesLru 1:
- HJd = 1qoJqo = o,1
- BJd = qooJqo = o,8q
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

48
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
:
purI u o,qq %.
A LuIe vuIore vu LoILo queIIo deIIu IInesLru IdeuIe uggIunLu, per quesLu sI Iu:
- HJd = 1qoJqo = o,1
- B`Jd = 1ooJqo = o,zz
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
z
purI u o,1 %.
Per un coeIIIcIenLe dI Lruspurenzu deI veLro purI uI 8% rIsuILu quIndI:
D
s,1
= D
s,1
1
- D
s,1
z
= o,qq - o,1 = o,zq %
SI usuLo un coeIIIcIenLe purI u 1 per Iu Lruspurenzu deI veLro e purI u 1
uncIe per Iu Iormu deIIu sLunzu, uvenLe rupporLo Lru I IuLI dIverso du z:1
(Lub. .).
InesLru z:
- HJd = 1qoJqo = o,1
- BJd = qooJqo = o,8q
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
:
purI u o,qq %.
A LuIe vuIore vu LoILo queIIo deIIu IInesLru IdeuIe uggIunLu, per quesLu sI Iu:
- HJd = 1qoJqo = o,1
- B`Jd = 1ooJqo = o,zz
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
z
purI u o,1 %.
Per un coeIIIcIenLe dI Lruspurenzu deI veLro purI uI 8% rIsuILu quIndI:
D
s,1
= D
s,1
1
- D
s,1
z
= o,qq - o,1 = o,zq %
SI usuLo un coeIIIcIenLe purI u 1 per Iu Lruspurenzu deI veLro e purI u 1
uncIe per Iu Iormu deIIu sLunzu, uvenLe rupporLo Lru I IuLI dIverso du z:1
(Lub. .).
RIsuILu quIndI D
s
= D
s,1
+ D
s,2
= o,zq + o,zq = o,8 %

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

49
- Stimc dellc componente di rijlessione esternc D
e
:
NeII`esempIo In consIderuzIone non sono presenLI osLruzIonI esLerne.
Du cI rIsuILu D
e
= o %.

- Stimc dellc componente di rijlessione internc D
i
:
n quesLo cuso dobbIumo compuLure enLrumbe Ie IInesLre:
- A
v
JA
p
= (1qoooz)J(qooqoo) = 1o%
- p
pav
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI puvImenLo = qo %
- p
pai
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deIIe pureLI = 6o %
- p
sof
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI soIIILLo = ;o %
DuIIu Lub . rIsuILu quIndI unu componenLe dI rIIIessIone InLernu purI u
o.8 %.
coeIIIcIenLI dI correzIone du uppIIcure sono:
- y1 = coeIIIcIenLe per LrusIormure du vuIorI mInImI u vuIorI medI = 1,z
- yz = coeIIIcIenLe per I`ussenzu dI osLruzIonI = 1,z
Ne consegue cIe D
I
= o,8 1,z 1,z = 1,1 %
QuIndI II dcliht jcctor purI u :
D = D
s
+ D
e
+ D
I
= o,8 + o + 1,1 = 1,; %
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

50
.1.q EsempIo q
n quesLo esempIo sI vu u LruLLure unu scenu compIessu, Iu geomeLrIu non
pI sempIIce come I cusI precedenLI bensi presenLu unu Iormu IrregoIure
composLu du due reLLungoII e Lre uperLure dIsposLe su Lre pureLI dIIIerenLI
(IIg. .q), quesLo uI IIne dI verIIIcure Iu vuIIdILu deIIu sovrupposIzIone degII
eIIeLLI e II comporLumenLo deI meLodo CE In unu geomeLrIu compIessu.

Iig. g.q Esempio (: Geometric dellc scenc, schemctizzczione delle cperture e
dejinizione del punto di tistc

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

51
- Stimc dellc componente cielo D
s
:
InesLru 1:
- HJd1 = zzoJzz = o,68
- BJd1 = ;;Jzz = 1,18

DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
:
purI u z,q %.
A LuIe vuIore vu LoILo queIIo deIIu IInesLru IdeuIe uggIunLu, per quesLu sI Iu:
- HJd1 = zzoJzz = o,68
- B`Jd1 = 1zJzz = o,q1
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
z
purI u 1, %.
Per un coeIIIcIenLe dI Lruspurenzu deI veLro purI uI 8% rIsuILu quIndI:
D
s,1
= D
s,1
1
- D
s,1
z
= z,q - 1, = 1,1 %
SI usuLo un coeIIIcIenLe purI u 1 per Iu Lruspurenzu deI veLro e purI u 1
uncIe per Iu Iormu deIIu sLunzu, uvenLe rupporLo Lru I IuLI dIverso du z:1
(Lub. .).
InesLru z:
- HJdz = 18Jqz; = o,q
- BJdz = q1qJqz; = o,q8
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
:
purI u o,8q %.
A LuIe vuIore vu LoILo queIIo deIIu IInesLru IdeuIe uggIunLu, per quesLu sI Iu:
- HJdz= 18Jqz; = o,q
- B`Jdz = qJqz; = o,1o
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
z
purI u o,1 %.
Per un coeIIIcIenLe dI Lruspurenzu deI veLro purI uI 8% rIsuILu quIndI:
D
s,2
= D
s,1
1
- D
s,1
z
= o,8q - o,1o = o,;q %
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

52
SI usuLo un coeIIIcIenLe purI u 1 per Iu Lruspurenzu deI veLro e purI u 1
uncIe per Iu Iormu deIIu sLunzu, uvenLe rupporLo Lru I IuLI dIverso du z:1
(Lub. .).
PorLu 1:
- HJd = zzoJqqz = o,o
- BJd = z8Jqqz = o,q
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
:
purI u o,88 %.
A LuIe vuIore vu LoILo queIIo deIIu porLu IdeuIe uggIunLu, per quesLu sI Iu:
- HJd = zzoJqqz = o,o
- B`Jd = 16Jqqz = o,;
DuIIu Lub. .z sI rIcuvu unu componenLe D
s,1
z
purI u o,q1 %.
Per un coeIIIcIenLe dI Lruspurenzu deI veLro purI uI 8% rIsuILu quIndI:
D
s,S
= D
s,1
1
- D
s,1
z
= o,88 - o,q1 = o,q; %
SI usuLo un coeIIIcIenLe purI u 1 per Iu Lruspurenzu deI veLro e purI u 1
uncIe per Iu Iormu deIIu sLunzu, uvenLe rupporLo Lru I IuLI dIverso du z:1
(Lub. .).

RIsuILu quIndI D
s
= D
s,1
+ D
s,2
+ D
s,S
= 1,1 + o,;q + o,q; = z,6%

- Stimc dellc componente di rijlessione esternc D
e
:
NeII`esempIo In consIderuzIone non sono presenLI osLruzIonI esLerne.
Du cI rIsuILu D
e
= o %.______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

53
- Stimc dellc componente di rijlessione internc D
i
:
n quesLo cuso dobbIumo compuLure enLrumbe Ie IInesLre:
- A
v
JA
p
= (zzozq + 188o + zzo;)J(qqz6qq + ;qqqq)
= zo%
- p
pav
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI puvImenLo = qo %
- p
pai
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deIIe pureLI = 6o %
- p
sof
= coeIIIcIenLe dI rIIIessIone deI soIIILLo = ;o %
DuIIu Lub . rIsuILu quIndI unu componenLe dI rIIIessIone InLernu purI u
1. %.
coeIIIcIenLI dI correzIone du uppIIcure sono:
- y1 = coeIIIcIenLe per LrusIormure du vuIorI mInImI u vuIorI medI = 1,z
- yz = coeIIIcIenLe per I`ussenzu dI osLruzIonI = 1,z
Ne consegue cIe D
I
= 1, 1,z 1,z = z,16 %
QuIndI II dcliht jcctor purI u :
D = D
s
+ D
e
+ D
I
= z,6 + o + z,16 = q,z %______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

54
.z DeLermInuzIone deI D con RudIunce
n quesLo purugruIo sI vunno ud unuIIzzure gII esempI vIsLI neI purugruIo
precedenLe uLLruverso I`uLIIIzzo dI RudIunce. u deIInIzIone deIIe scene e
deI muLerIuII sLuLu reuIIzzuLu con gII sLrumenLI vIsLI neI cupILoIo q.
n purLIcoIure Iu geomeLrIu sLuLu reuIIzzuLu con deI poIIgonI, I muLerIuII
uppIIcuLI sono deI LIpo pIusLIc e II coIore e Iu rIIIeLLenzu sono sLuLI
deLermInuLI con I`uusIIIo deI sILo uuu.luxcl.eu come rIporLuLo In IIguru
., .6 e .;. TuLLe Ie scene sono sLuLe cosLruILe con II medesImo cIeIo,
uLLruverso II comundo: _L.L ' 1 1 o 1 L
dove : - oq II mese
- z1 II gIorno
- 1z:oo I`oru
- c IndIcu cIe sI vu e reuIIzzure un cIeIo coperLo sLundurd
- u Iu IuLILudIne
- o Iu IongILudIne
- m II merIdIuno dI rIIerImenLo

Iig. g.g Mctericle pcreti
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

55

Iig. g.6 Mctericle Pctimento

Iig. g.6 Mctericle Sojjitto


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

56
.z.1 EsempIo 1
Unu voILu deIInILI muLerIuII e geomeLrIu come vIsLo In precedenzu ubbIumo
u dIsposIzIone LuLLI gII eIemenLI per deLermInure II duyIIgIL IucLor.
Con RudIunce poI possIbIIe deLermInure uncIe I IIveIII dI IumInunzu e
IIIumInumenLo. Come prImu cosu bIsognu IngIobure LuLLI gII eIemenLI,
cosLruILI sepuruLumenLe, In un unIco IIIe deLLo ocLree.
I comundo II seguenLe:
ooL o..L .!o11.L .L. ooL.
.L..o
Dove: - course.muL II IIIe dove sono deIInILI muLerIuII
- cIeIoz1-1z.muL II cIeIo cosLruILo con II comundo vIsLo In
precedenzu
- sky.rud Iu geomeLrIu deI cIeIo
- room.rud Iu geomeLrIu deIIu sLunzu
Unu voILu deIInILu Iu ocLree necessurIo InserIre I`IIIumInuzIone nuLuruIe
prodoLLu duI cIeIo creundo unu dIsLrIbuzIone dI Iuce per Iu IInesLru, quesLo
sI esegue uLLruverso II comundo:
LL.!!L . L .1
1' .Lo. .L..o !.L.!!.
Dove: - uv I`umbIenL vuIue, ossIu II vuIore dI Iuce urLIIIcIuIe uggIunLu u
queIIu nuLuruIe. NeI nosLro cuso o
- uw unu cosLunLe dI rudIunzu uggIunLu, uncIe quesLu uI IInI deI
cuIcoIo vu ImposLuLu u zero.
- ud umbIenL dIvIsIon, II numero dI InLerpoIuzIonI usuLe neI cuIcoIo
- us umbIenL supersumpIe un quurLo dI ud
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

57
- ub umbIenL bounces IndIcu II numero mussImo dI InLer-rIIIessIonI
Lru Ie superIIcI cIe II progrummu cuIcoIu
- uu umbIenL uccurucy I`errore mussImo concesso uI progrummu
- ur umbIenL resoIuLIon
CreuLu Iu dIsLrIbuzIone deIIu IInesLru dobbIumo undure ud uppIIcurIu uIIu
scenu (IIg. .;):
ooL . .L..o !.L.!!. .L.o

Iig. g., Esempio :, Vistc internc dellc scenc reclizzctc con Rcdicnce
A quesLo punLo possIumo creure I IIIe cIe conLengono LuLLI I duLI cIe cI
permeLLerunno dI Lrovure IumInunzu e IIIumInumenLo. comundI usuLI
sono I seguenLI:
. ! ..to.! . L
.1 1' . . . .L.o .L.!!L.L

. ! ..Lo.! . L
.1 1' . . .L.o .L!L.L
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

58
Dove vIsLuIor.vI II IIIe conLenenLe II punLo do osservuzIone.
Unu voILu creuLI quesLI due IIIe necessurIo esLrupoIure I vuIorI numerIcI,
quesLo sI Iu uLLruverso Io sLrumenLo jclsecolor:
!!.o!o . .L.!!L.L .L!L.L ! L 1
. ! ! .!!L.LLLo.L
!!.o!o . .L!L.L ! L 1 . ! L
!L.LL..L
Dove scenuIumxp.Idr II IIIe scenuIum.Idr u cuI sLuLu modIIIcuLu
I`esposIzIone, -I IndIcu I`ImmugIne du cuI prende I duLI, -p I`ImmugIne u cuI
sovruppone I rIsuILuLI, -cI IndIcu cIe I vuIorI surunno dIsLInLI du IInee, - n -s
ed -I IndIcuno unILu dI mIsuru e vuIorI.
A quesLo punLo sI vu u converLIre I due IIIe In ImmugInI tij cIe rIporLerunno
I vuIorI rIcercuLI:
.!! .!!L.LLLo.L .!!L.LLLo..!

Iig. g.S Esempio :: Distribuzione dell'Illumincmento

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

59
.!! !L.LL..L !L.LL...!

Iig. g.q Esempio :: Distribuzione dellc Lumincnzc
Per deLermInure II duyIIgIL IucLor, rIcordundo cIe quesLo II rupporLo Lru
IIIumInumenLo InLerno ed esLerno, undIumo u creure un cIeIo dI
IIIumInumenLo duLo, In modo du poLer deLermInure I`IIIumInumenLo
InLerno conseguenLe e quIndI II D.
Per creure un cIeIo dI 1oooo Iux dI IIIumInumenLo II comundo II
seguenLe:
_L.L ' 1 1. o 1 L L .'
`unIcu dIIIerenzu con II cIeIo reuIIzzuLo precedenLemenLe cIe In quesLo
cuso sI uggIunge II purumeLro -b cIe permeLLe dI dure I`IIIumInumenLo
orIzzonLuIe voIuLo uI nosLro cIeIo.
b =
q
;

E
o
179

Oru compIIundo Iu scenu con quesLo cIeIo sI rIpeLono I comundI precedenLI.
Per deLermInure II D sI uLIIIzzu uncoru Io sLrumenLo jclsecolor:
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

60
!!.o!o . .L.!!L.L .L!L.L ! L 1
L 1..' . ! L!() !.L
Dove - e serve per pIoLLure suII`ImmugIne II vuIore mInImo e mussImo deI
D ed - m II IuLLore moILIpIIcuLIvo dovuLo uI cIeIo dI IIIumInumenLo noLo:
m = 1;q J E
o
= 1;qJ1oooo = 1.;q %
ConverLendo II IIIe In tij sI oLLengono I vuIorI desIderuLI:
.!! !.L !..!

Iig. g.1o Esempio :: Distribuzione del Dcliht jcctor
QuIndI neI punLo dI osservuzIone P deIInILo come neI purugruIo precedenLe
ubbIumo D = 11 %.


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

61
.z.z EsempIo z
u scenu deII`esempIo z reuIIzzuLu uLLruverso RudIunce rIsuILu Iu seguenLe:

Iig. g.11 Esempio z: Scenc reclizzctc con Rcdicnce, tistc internc
AbbIumo:
-IIumInumenLo

Iig. g.1 Esempio z: Distribuzione dell'Illumincmento
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

62
-umInunzu

Iig. g.1 Esempio z: Distribuzione dellc Lumincnzc
- DuyIIgIL IucLor


Iig. g.1q Esempio z: Distribuzione del Dcliht jcctor
QuIndI neI punLo dI osservuzIone P deIInILo come neI purugruIo precedenLe
ubbIumo D = 1 %.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

63
.z. EsempIo
u scenu deII`esempIo reuIIzzuLu uLLruverso RudIunce rIsuILu Iu seguenLe:

Iig. g.1g Esempio : Vistc internc dellc scenc reclizzctc con Rcdicnce
AbbIumo:
-IIumInumenLo

Iig. g.16 Esempio : Distribuzione dell'Illumincmento
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

64
-umInunzu

Iig. g.1, Esempio : Distribuzione dellc Lumincnzc
- DuyIIgIL IucLor


Iig. g.1S Esempio : Distribuzione del Dcliht jcctor
QuIndI neI punLo dI osservuzIone P deIInILo come neI purugruIo precedenLe
ubbIumo D = 1,8 %.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

65
.z.q EsempIo q
u scenu deII`esempIo q reuIIzzuLu uLLruverso RudIunce rIsuILu Iu seguenLe:

Iig. g.1q Esempio (: Scenc reclizzctc con Rcdicnce, tistc internc
AbbIumo:
-IIumInumenLo

Iig. g.o Esempio (: Distribuzione dell'Illumincmento
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

66
-umInunzu

Iig. g.1 Esempio (: Distribuzione dellc Lumincnzc
- DuyIIgIL IucLor


Iig. g. Esempio (: Distribuzione del Dcliht jcctor
QuIndI neI punLo dI osservuzIone P deIInILo come neI purugruIo precedenLe
ubbIumo D = q, %.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

67
.z. EsempIo
n quesLo esempIo Iu scene Iu medesImu rIporLuLu neII`esempIo q mu sono
sLuLe uggIunLe deIIe LuppureIIe esLerne suIIe IInesLre per unuIIzzure con
RudIunce II Ioro eIIeLLo scIermenLe sopruLLuLLo In esLuLe. n quesLo
esempIo sI vedono Ie vere poLenzIuIILu deI progrummu, cIe cI permeLLe dI
unuIIzzure scene non unuIIzzubIII con II meLodo CE.

Iig. g. Esempio : Scenc reclizzctc con Rcdicnce, tistc dcll'cnolo sinistro
dell'ejjetto schermcnte delle tcppcrelle

Iig. g.q Esempio : Scenc reclizzctc con Rcdicnce, tistc dcll'cnolo destro dell'ejjetto
schermcnte delle tcppcrelle
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

68
AbbIumo:
-IIumInumenLo

Iig. g.g Esempio : Distribuzione dell'Illumincmento
-umInunzu

Iig. g.6 Esempio : Distribuzione dellc Lumincnzc


______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

69
- DuyIIgIL IucLor


Iig. g., Esempio : Distribuzione del Dcliht jcctor
QuIndI neI punLo dI osservuzIone P deIInILo come neI purugruIo precedenLe
ubbIumo D = z, %.

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

70
. ConIronLo deI rIsuILuLI
DuI conIronLo deI rIsuILuLI (Lub. .6) sI noLu come Iu dIIIerenzu deI vuIorI Lru
I due meLodI sIu mInImu per quunLo rIguurdu I prImI q esempI menLre per
quunLo rIguurdu I`esempIo sIu uddIrILLuru ImpossIbIIe unuIIzzurIo
uLLruverso II meLodo CE.
Cuso
VuIorI deI DuyIIgIL IucLor (%)
MeLodo CE
RudIunce
EsempIo 1 1o,qq 11
EsempIo z o,8; 1
EsempIo 1,; 1,8
EsempIo q q,z q,
EsempIo - z,

Tub. g.6 Conjronto dei tclori di D ottenuti con i due metodi sulle medesime scene

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

71
6 ConcIusIonI

DuII`unuIIsI e duI conIronLo deI rIsuILuLI oLLenuLI neI cupILoIo sI evIncono
numerose concIusIonI.
Per quunLo rIguurdu II meLodo CE se ne consLuLuLu I`eIIeLLIvu vuIIdILu,
duLo cIe I rIsuILuLI sono moILo sImIII u queIII oLLenuLI con RudIunce, mu
uncIe I IImILI InLrInsecI cIe sI porLu dIeLro. Esso InIuLLI sLuLo concepILo
per sLunze In cuI II rupporLo Iru I IuLI deve essere dI cIrcu 1:z dI conseguenzu
per geomeLrIe dIverse du quesLe ubbIumo rIsuILuLI meno uLLendIbIII.
noILre I`uLIIIzzo dI moILI coeIIIcIenLI pu porLure, se non usuLI
correLLumenLe, u Iur vurIure sensIbIImenLe II vuIore deI D.
I meLodo CE, poI, IndIcu come sI Lrovu II IuLLore dI Iuce dIurnu In un
punLo, quIndI per oLLenere Iu dIsLrIbuzIone spuzIuIe deIIu Iuce
neII`umbIenLe surebbe necessurIo rIpeLere II procedImenLo per LuLLI I punLI
sIgnIIIcuLIvI.
NeII`esempIo ubbIumo vIsLo come II meLodo CE, duLu Iu suu esLremu
sempIIcILu, non permeLLu dI prendere In consIderuzIone cusI purLIcoIurI
come queIIo In cuI sIuno presenLI deIIe LuppureIIe scIermunLI.
Un cuso deI genere pu essere rIsoILo soIo con uno sLrumenLo dI cuIcoIo
uuLomuLIco, neI nosLro cuso RudIunce.
ALLruverso I`unuIIsI deII`esempIo con RudIunce, ubbIumo noLuLo come Ie
LuppureIIe IuccIuno cudere drusLIcumenLe I vuIorI deII`IIIumInumenLo.
n quesLo esempIo sono sLuLe reuIIzzuLe grundI veLruLe con veLrI LrIpII cIe
durunLe I`Inverno gruzIe uII`IrruggIumenLo soIure permeLLono dI
ImmuguzzInure curIcII LermIcI eIevuLI.
______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

72
Se quesLo sIcurumenLe posILIvo per quunLo rIguurdu II rIspurmIo
energeLIco InvernuIe, non Io uILreLLunLo per queIIo esLIvo dove quesLI
curIcII LermIcI dovrunno essere smuILILI.
n quesLo cuso InIuLLI per evILure cIe Ie rudIuzIonI soIurI enLrIno neIIu
sLunzu sI dovrunno reuIIzzure deIIe scIermuLure, Ie LuppureIIe uppunLo, cIe
per rIducono drusLIcumenLe I`IIIumInumenLo dI conseguenzu sI dovru
reuIIzzure un sIsLemu dI IIIumInuzIone urLIIIcIuIe con numerose Iumpude
cIe, oILre ud essere In s un cosLo, porLerebbero u deI probIemI dI
surrIscuIdumenLo e quIndI u cosLI uvunzuLI per munLenere eIIIcIenLe II
sIsLemu dI condIzIonumenLo.______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

74

______________________________

`IIIumInuzIone nuLuruIe dI umbIenLI resIdenzIuII:
ULIIIzzo dI sIsLemI uvunzuLI dI cuIcoIo e conIronLo con meLodI sempIIIIcuLI

75
BIbIIogruIIu

-A. Jubob, csic Rcdicnce Tutoricl, ILLp:JJrudsILe.IbI.govJrudIunce,
RevIsIon: z OcL zoo8

-A. Jubob, Rcdicnce Coolbool, ILLp:JJrudsILe.IbI.govJrudIunce,
RevIsIon: z; Muy zoo8

- D. usI, Assessin the dcliht trcnsmittcnce oj ctric rooj in recl
buildins, PID LIesIs, SIeIIIeId HuIIum UnIversILy (Uk)

- . AnseImo, Introduzione cll'uso di Rcdicnce, UnIversILu degII SLudI dI
PuIermo

- G. CummuruLu, Iisicc tecnicc cmbientcle, McGruw-HIII

- G. Moncudu Io GIudIce, . De SunLoII, Iisicc tecnicc cmbientcle,
benessere termico, ccustico e tisito, Cusu EdILrIce AmbrosIunu, 1qqq

- G.V. rucusLoro, Iisicc tecnicc cmbientcle, Pcrte IV: Illuminotecnicc,
OLLo edILore, PoIILecnIco dI TorIno gIugno zoo

- G. W. urson, R. SIukespeure, Renderin uith Rcdicnce: the crt cnd
science oj lihthin tisuclisction, Morgun KuuImunn PubIIsIers, Sun
runcIsco 1qq;

- M. Serru, V. CuIderuno, Iondcmenti di jotometric e tecnicc di
illuminczione, E.S.A. - EdIzIonI ScIenLIIIcIe AssocIuLe, Romu 1q;8