Sei sulla pagina 1di 4

ISI vi fornisce la possibilit di imparare lingue straniere online e di progredire rapidamente, sia allorale che allo scritto.

Cinese facile Lezione 2 La sillaba cinese


In cinese mandarino, una sillaba costituita da tre parti: uniniziale, una finale e un tono. Sillaba: ho Iniziale: Finale: Tono: Sillaba zhng Iniziale: Finale: Tono: 1. Le initiali e le finali Nella lezione precedente abbiamo visto che liniziale la consonante, o le consonanti, poste allinizio della sillaba, e la finale la lettera, o le lettere, che coprono il resto della sillaba. Non tutte le combinazioni diniziali e di finali esistono nella lingua cinese. Vi forniamo una tavola che ricapitola le combinazioni diniziali e di finali che esistono in cinese. Seconda la tavola, si usano 408 combinazioni diniziali e di finali. Alcune regole da ricordare dalla lezione precedente: h ao v zh ong

Ci sono sillabe senza iniziale. In alcune di esse, la finale subisce un cambiamento di ortografia che non ha effetto sulla pronuncia. Le finali i, u et senza initiale si scrivono come: Initiale + + + Finale i u = = = yi wu yu

Le finali che cominciano con una i, u et senza initiale, si scrivono come: Initiale + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Finale ia iao ian iang iong ie iou in ing ua uai uan uang uo uei uen ueng e n an = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ya yao yan yang yong ye you yin ying wa wai wan wang wo wei wen weng yue yun yuan

La finale semplice se usa soltanto nella parola !, unespressione che significa ah!, cosa! Nelle finali composte ei, ie, e ue, il ciconflesso non se scrive. Quando la finale preceduta da j, q et x, la dieresi non si scrive. j q x + + + = = = ju qu xu

Quando la finale iou preceduta da una initiale, la o non si scrive. j + iou = jiu

Quando la finale uei preceduta da una initiale, la e non si scrive. sh + uei = shui

Quando la finale uen preceduta da una initiale, la e non se scrive. c + uen = cun

Dopo la z, c, s, zh, ch, sh, e r, la finale i pronuciata come la e francese in je. Dopo le altri consonanti, la finale i pronuciata come la i in ridere.

Lezione 2 - La sillaba cinese

2. I toni Il tono parte integrante della sillaba cinese. Un tono diverso indica una pronuncia diversa della sillaba, ed un significato diverso della parola pronunciata. I toni si segnano con accenti grafici sopra una vocale. Ce ne sono quattro. In pi, un tono neutro esiste. Primo Secondo Terzo Quarto Neutro / v inizia alto e rimane costante inizia medio e sale inizia medio, scende pi basso e poi risale inizia alto e poi scende decisamente m m m m ma madre fibre di canapa cavallo ingiuriare; insultare [particella interrogativa]

\
senza accento

Rappresentazione dellandamento vocale dei toni:

5 4 3 2 1 3

1 2 4

Le vocali pinyin si ordinano cos: a, o, e, i, u, . In genere, il tono si pone sulla vocale che viene prima nellordine indicato. Ci sono eccezioni. Per esempio: li, quale in realt liu, visto che la o precede la i, ma si segna la u (quale contratta in ). I toni subiscono i cambiamenti secondo i contesti in cui si presentano. Questo fenomeno chiamato sandhi tonale. Sandhi tonale del terzo tono: 1. Il terzo tono diventa simile al secondo quando precede un altro terzo tono. Laccento non cambia allo scritto. shubio si pronuncia come shubio 2. Il terzo tono diventa mezzo terzo quando precede gli altri toni. Il tono scende, man non risale. Laccento non cambia allo scritto. huch gnqng zhnbi Due parole importanti subiscono i cambiamenti di tono in cui gli accenti cambiano allo scritto. 1. La parola b non nel quarto tono. Ma quando precede un altro quarto tono, cambia ad un secondo tono. Laccento cambia allo scritto. b du brn bgun bcu 2. La parola y uno, cuando utilizzata per contare, nel primo tono. Cuando precede un quarto tono, nel secondo tono. Cuando precede un primo, secondo o terzo tone, nel secondo tono. Laccento cambia allo scritto. y y c y bn
Lezione 2 - La sillaba cinese 3

Tavola di combinzioni diniziali e di finale in cinese mandarino


Initiali d da de di du n dei die ne dai dao dou lia diao diu gua duo guai dui dan dang dong den deng nin ding dian niang dun duan tuan nuan tun lun luan liang gun guan guang kun kuan kuang hun huan huang zun zuan cun cuan sun suan zhun zhuan zhuang chun chuan chuang shun shuan shuang jun juan qun quan xun xuan run ruan tian nian lian ting ning ling lin teng neng leng geng keng nen gen ken tong nong long gong kong hong hen heng tang nang lang gang kang hang tan nan lan gan kan han zan zang zong zen zeng tui gui kui hui zui kuai huai cui can cang cong cen ceng sui san sang song sen seng tuo nuo luo guo kuo huo zuo cuo kua hua suo niu liu zhua zhuo zhuai zhui zhan zhang zhong zhen zheng chua chuo chuai chui chan chang chong chen cheng shen sheng shua shuo shuai shui shan shang rui ran rang rong ren reng jin jing jian jiang jiong qin qing qian qiang qiong xin xing xian xiang xiong rua ruo tiao niao liao tou nou lou gou kou hou zou cou sou zhou tao nao lao gao kao hao zao cao sao zhao tai nai lai gai kai hai zai cai sai zhai chai chao chou le shai shao shou rao rou jia jiao jiu qia qiao qiu xia xiao xiu tie nie lie nei lei gei kei hei zei zhei shei jie jue qie que xie xue l tu nu lu gu ku hu zu cu su zhu chu shu ru ju qu xu ti ni li zi ci si zhi chi shi ri ji te ne le ge ke he ze ce se zhe che she re qi xi ta na la ga ka ha za ca sa zha cha sha t n l g k h z c s zh ch sh r j q x

senza initiale

ba

pa

ma

fa

me

yi

bi

pi

mi

bo

po

mo

fo

wu

bu

pu

mu

fu

yu

ei

ei

bei

pei

mei

fei

ie

ye

bie

pie

mie

yue

ai

ai

bai

pai

mai

ao

ao

bao

pao

mao

ou

ou

pou

mou

fou

ia

ya

iao

yao

biao

piao

miao

iou

you

miu

ua

wa

uo

wo

uai

wai

uei

wei

an

an

ban

pan

man

fan

ang

ang

bang

pang

mang

fang

ong

en

en

ben

pen

men

fen

eng

eng

beng

peng

meng

feng

in

yin

bin

pin

min

ing

ying

bing

ping

ming

ian

yan

bian

pian

mian

iang

yang

iong

yong

uen

wen

ueng

weng

uan

wan

uang

wang

yun

an

yuan

er

er

408 Totale

Numero di combinazioni 18 16 18 5 19 6 1 14 11 6 17 18 18 5 11 8 8 15 7 13 19 19 13 17 19 9 11 11 6 4 14 1 15 7 4 4 1

Finali