Sei sulla pagina 1di 4

PK01 Pengurusan Panitia

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR

PK01 PENGURUSAN PANITIA

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Muka Surat | 1

PK01 Pengurusan Panitia

1. OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengurusan panitia diurus dengan terancang dan berkesan supaya Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) atau Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan awam / peperiksaan pertengahan tahun / peperiksaan akhir tahun meningkat 0.01 atau mencapai Gred Purata Sekolah (GPS) minimum seperti berikut:1.1 UPSR : 2.00 1.2 PMR : 2.50 1.3 SPM : 5.00 1.4 STPM : 2.50 2. SKOP Prosedur ini meliputi semua aktiviti panitia yang berkaitan dengan pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran bagi setiap mata pelajaran. 3. RUJUKAN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Manual Kualiti; PK03 Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran; PK04 Pengurusan Pencerapan; PK05 Pengurusan Peperiksaan; Surat Pekeliling Ikhtisas 4/1986 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran; Surat Pekeliling Ikhtisas 3/1999 Penyediaan Rekod Pembelajaran dan Pengajaran; Surat Pekeliling Ikhtisas SPI Bil 11/2002 dan SPI Bil 5/2003; Manual Pengurusan Strategi Headcount Akademik Sekolah-sekolah Negeri Johor; Surat Siaran : JPNJ.SPA(05)/600-3/2(02).

4. DEFINISI Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK) 4.1 Panitia Mata Pelajaran 4.2 JKS : : Jawatankuasa yang terdiri daripada guru-guru mengajar mata pelajaran yang sama; yang

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah yang terdiri daripada Pengetua / Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Setiausaha Kurikulum, Ketua-ketua Panitia, AJK Jadual Waktu, Guru PSS, Guru SPBT, Setiausaha Peperiksaan, Penyelaras Aliran, Guru Cemerlang (jika ada), Guru Pendidikan Khas (jika ada), Guru Pemulihan Khas dan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Jawatankuasa ini menyelaras Huraian Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan, Rancangan Pelajaran Harian, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran serta program-program peningkatan prestasi kurikulum / akademik.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Muka Surat | 2

PK01 Pengurusan Panitia

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB P/GB TINDAKAN 5.1 Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran; RUJUKAN Takwim Pengurusan Sekolah / Surat Lantikan Minit Mesyuarat JKKS

P/GB GPK KP

5.2 Mengendalikan Mesyuarat JKKS sekurangkurangnya 2 kali setahun; 5.3 Memastikan tindakan 5.1 dan 5.2 dijalankan; 5.4 Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun; 5.5 Memastikan perkara-perkara berikut disediakan:a. Sukatan Pelajaran dan HSP terkini; b. Rancangan Pelajaran Tahunan; c. Standard Kandungan (KSSR); d. Standard Pembelajaran (KSSR); e. Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran; f. Anggaran Belanja Mengurus panitia tahun semasa berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia; g. Program Akademik Negeri semasa (mengikut perubahan dari masa ke semasa). 5.6 Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan program; 5.7 Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke semasa; 5.8 Memastikan kategori dan kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi; 5.9 Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

SPI Bil 4/86 Minit Mesyuarat Takwim Sekolah Dokumen a hingga e PK01/4 : Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran PK11/1 : Minit Mesyuarat JKKewS

GKMP/KP

AJK

PK01/3 : Pelan Tindakan & Operasi Panitia Format Laporan Program Inventori Kew PA 3. Harta Modal / Kew PA 2 PK01/1 : Senarai Semak Fail Panitia

KP/KPT/PT

SU Panitia

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Muka Surat | 3

PK01 Pengurusan Panitia

6.

REKOD KUALITI

BIL 1. 2. 3.

JENIS REKOD Fail Panitia Buku Stok atau Inventori Laporan Pelaksanaan Program

TEMPOH 3 tahun 3 tahun 3 tahun

LOKASI Bilik Penyimpanan Fail Bilik Penyimpanan Fail Bilik Penyimpanan Fail

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Muka Surat | 4