Sei sulla pagina 1di 12

di Massime ScatteIiu

HLS1lL
Sono 14b.b03 (74.313 IemmI-
ne e 71.190 muschI) gII eIeIIorI
resIdenII u Cumpugnu LupIu,
CuorIe, JesoIo, Murcon, MIru,
MIruno, MusIIe, NovenIu, Pru-
muggIore, SuIzunoe SunIuMu-
rIu dI SuIu chIumuII uIIe urne
domenIcu 6 e Iuned 7 muggIo
per scegIIere II Ioro sInduco.
OIIo su undIcI conoscerunno
subIIoII nome deI prImo cIIIu-
dIno. I resIdenII neI Ire Comu-
nI prIncIpuII (MIru, MIruno e
JesoIo), u meno dI cIumorose
sorprese, dovrunno rIpresen-
IursI uI voIo II 20 e 21 muggIo
per scegIIere uno Iru I duecun-
dIduII uI buIIoIIuggIo.
La carica dei candidati. Sono
ben b6 I cundIduII uIIu poIIro-
nudI prImocIIIudIno. II record
(8 cundIduII, compreso II sIn-
duco uscenIe) speIIu u MIru,
IerzoComune deIIu provIncIu,
II pIu popoIoso Iru queIII chIu-
muII uIIe urne InquesIu Iornu-
Iu eIeIIoruIe. CundIduII che
sgomIIuno unche negII uIIrI
due ComunI pIu ImporIunII,
MIruno e JesoIo (7 In enIrumbI
I ComunI). AddIrIIIuru 78 Ie II-
sIe che purIecIpuno uIIu com-
peIIzIone eIeIIoruIe. GII IIuIIu-
nI surunnounchesIunchI deIIu
poIIIIcu, mu u voIIe non sem-
bru.
Le sfide. CurpIneIII (sInduco
uscenIe)-D`Annu u MIru, Puvu-
neIIo-BuIIeeIIo u MIruno, Zog-
gIu-CurII-MurIIn u JesoIo. So-
noquesII, sIundouI sonduggI, I
cundIduII con Ie muggIorI
chuncedI IInIreuI buIIoIIuggIo.
SIIde eIeIIrIzzunII. A MIru Cur-
pIneIII (Pd) sI rIIrovu come uv-
versurIo PuoIIno D`Annu, suo
ex ussessore, neI IruIIempo
pussuIouI PdI. AMIrunosI pro-
IIIu uno sconIro In rosu" Iru
PuvuneIIo (cenIrosInIsIru) e
BuIIeeIIo (cenIrodesIru). Un
mese InIuocuIo, dopo Ie scIn-
IIIIe dI cuI ubbIumo gIu duIo
conIo neIIe scorse seIIImune,
sI preunnuncIuu JesoIo. DIIIIcI-
Ie che Iu purIIIu sI decIdu gIu uI
prImo Iurno. CompIImenII uI
cundIduIo che, evenIuuImen-
Ie, cI rIuscIsse.
1urneunice. NeI ComunI soIIo
I 1bmIIu ubIIunII, Invece, IuIIo
puo succedere: busIu un voIo
In pIu rIspeIIo uII`uvversurIo
per dIvenIure sInduco. In cIn-
que (IorcoIIn u MusIIe, Nurde-
se u NovenIu, BerIoIdo u SunIu
MurIudI SuIu, LIvIerI u Cumpu-
gnu LupIu e QuuresImIn u SuI-
zuno) IenIuno dI dIIendere Iu
poIIronu. NegII uIIrI ComunI,
Invece, suru comunque eIeIIo
un nuovo sInduco. A MIruno II
commIssurIoAnIonInoGuIIeI-
Iu Iorneru voIenIIerI In PreIeI-
Iuru, u JesoIo eCuorIe CuIzuvu-
ru e SurIo, non pIu rIeIeggIbIII,
sI prepuruno u cedere II IesII-
mone. L cos Murcon e Pru-
muggIore uIIendono dI supere
chI prenderu II posIo dI Tomu-
sI eVIsenIIn.
benne. AIIro che quoIe rosu".
Le cundIduIe sono pIu ugguer-
rIIe e deIermInuIe che muI. L
non soIo In posIzIonI dI rup-
presenIunzu, come consIgIIe-
re, mu neIIu pIupresIIgIosu po-
sIzIonedI cundIduIeusInduco.
A MIruno, dove cI sono 4 cun-
dIduIe donnu su 7, II do-
po-CuppeIIeIIo e II perIodo
posI-commIssurIo suru quusI
cerIumenIe In rosu: per Iu cIIIu
poIrebbe essere unu prImu"
ussoIuIu. A NovenIu sono due
donne (GIorgIu Andreuzzu e
Brunu BorIn) u conIendere Iu
poIIronuudAIessundroNurde-
se. II cuso pIu cIumoroso e co-
munque Iu IIsIu Donnu" u
JesoIo: 16 umuzzonI, IuIIe con
BenuIoMurIIn.
artiti e civiche. Le ummInI-
sIruIIve 2012 surunno II prImo
bunco dI provuper II cenIrode-
sIru dopo II dIvorzIo Iru Legu e
PdI. Du sempreIecomunuII so-
noII IerrIIorIoprIvIIegIuIo du II-
sIe cIvIche (spesso purIIII
muscheruII") e movImenII. I
grIIIInI sono presenII In IuIII I
ComunI prIncIpuII, gII uuIono-
mIsII dI VeneIo SIuIo, IInIII uI
cenIro deIIe poIemIche pro-
prIo negII uIIImI gIornI, IenIu-
no dI muovere I prImI pussI. L
poI cI sono Ie IIsIe cosIddeIIe
deI comIIuII: persone che con-
dIvIdono, In genere, Ie sIesse
Idee In Iemu dI dIIesu umbIen-
IuIe, resIsIenzu uI poIerI IorII"
e uIIe opere che quesII vorreb-
bero Imporre uI cIIIudInI con
I`uvuIIo deI poIIIIcI dI proIes-
sIone". Suruunu compeIIzIone
uspru, duru. L`uuspIcIo dI IuIII
e che prevuIgu comunque Iu
correIIezzu e II rIspeIIo recI-
proco.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
LLlS1lWLl22ASoWo78: bAo66l lWl2lALAcAMA6WAL11oRAL
Allc urnc II Comuni, 56 candidati sindaci
lecorddi asiranti rimi cittadini, al votoil 6e1maggiooltre45milacittadini. lossibili ballottaggi aHira, HiranoeJesolo
A88Aull ALLL lAulNL ll L lll
MlRA
Carlnettl cl rlrova
ln corsa anche la klcclarelll
MlRAWo
Sette ln ara, quattro donne
C'e ll chlruro lell'Ollvo
uL uASlAll ALLL lAulNL lv L v
1SoLo
Centrodestra tutto dlvlso
una llsta solo al femmlnlle
CAuNASSl ALLL lAulNA vl L vll
lWSlMRMlRA
coMuWbl MlRA
CANblbA1oSlNbACo
Paolinou'Anna
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) JacopoCarraro
2) uavide1errendettoHotta"
3) Loris Simionato
4) 6iorgio2orzi
5) PaoloLucarda
6) 6iovanni Pocelli
7) HanuelaAntonini
8) Simone8rigo
9) vincenzoConte
I0) HassimoueHunari
II) Simonetta6ottardo
I2) 6uerrinoHanente
I3) 6iuseppeHazzullo
I4) CarmineNapolitano
I5) Penatouttoboni
I6) uonatella Panzonato
I7) 6ianlucaPerini
I8) uanielePesce
I9) HariannaSemenzato
20) SilvanoSimonato
2I) AlbertoSpiga
22) labiano1ravagnin
23) 6abriele2eninello
24) uenise2endron
CANblbA1oSlNbACo
vanna8aldan
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Alessialavaro
2) llaria8aldan
3) Horena u'Amico
4) Silvia Peato
5) CarlaPossato
6) Hartina 1oso
7) Samuela2ennaro
8) Alessandra 2inato
9) LeonardoHeggiato
I0) CesarePenier
II) Lddi Calzavara
I2) HassimoCarraro
I3) 1homas 6azzetta
I4) PobertoPoli
I5) uiegoPossi
I6) valerioSartorato
I7) Hirkolrancescovellandi
I8) Luca 2ecchini
I9) Poberto2orzi
HllA
TunIe sorprese e moIIe conIer-
me neIIe IIsIe deI cundIduII con-
sIgIIerI presenIuIe IerI muIIInu
per Ie eIezIonI comunuII dI mug-
gIo u MIru. Iru I vIp che correrun-
no per Iu curIcu dI consIgIIere co-
munuIe c`e KuIIu (CuIIuscIu) BIc-
cIureIII, II ceIebre sopruno rodIgI-
no resIdenIe u BovoIenIu ( Vero-
nu) che e cupoIIsIu neIIu cIvIcu
MIru che CumbIu" che vede
MurIIenu Iusco come cundIduIu
sInduco. MoIIu uIIenzIone c`e
per Iu IIsIu deI Pd , purIIIo du
sempre egemone u MIru. CupoII-
sIu e II segreIurIo deI purIIIo NI-
co NursI, subIIo dopo c`e GubrIe-
Ie BoIzonI, ussessore e vIcesIndu-
co neIIe gIunIe SoIImInI, VoIpe e
MurcuIo e consIderuIo Iru I grun-
dI eIeIIorI dI CurpIneIII uIIe prI-
murIe. Sempre neI Pd sI sono
cundIduII BenuIo MurIIn e I`us-
sessore uscenIe MuurIzIo Burbe-
rInI, che hunno uvversuIo uIIe
prImurIe II sInduco uscenIe . Iru
I cundIduII sI scorge unche Iu
presenzu come IndIpendenIe
deI presIdenIe deI ConsIgIIo co-
munuIe uscenIe IubIo ZuccurIn
e deII`ex ussessoru uI ServIzI so-
cIuII DonuIeIIu DonuII ( gIunIu
VoIpe). Non sI sono rIpresenIuII
MuurIzIo DI PIno e PIergIorgIo
IussInI. Iru I cundIduII Benzo
Du Be, ex presIdenIe deI cuvunI-
sII. L`ex sInduco BoberIo Murcu-
Io, pur non correndo come cun-
dIduIo sInduco, correru come cu-
poIIsIu dI NoI per MIru". Per
quesIu IIsIu correru unche II no-
Io psIcoIogo e psIcoIerupeuIu
DIego LupureIII. NeIIu IIsIu SeI
Invece cI surunno uncoru I consI-
gIIerI comunuII uscenII Irunce-
sco VendrumIn e GIuseppe Bos-
suIo e gII ussessorI SIIvIu CurIIn e
SIeIuno LorenzIn, che suru cupo-
IIsIu. Hu decIso dI non correre
Invece LIIsu CurIIn. Per Idv co-
me cupoIIsIu II segreIurIo deI
purIIIo MIcheIe LIoneIII. In IIsIu
unche AnIonIo De Deu, IunzIo-
nurIo CgII e consIgIIere dI MunI-
cIpuIIIu u Murgheru. Lu IIsIu
deII`Udc voIuIu duI segreIurIo
provIncIuIe Lucu ScuIubrIn Inve-
ce punIu moIIo su gIovunI e don-
ne, e come cupoIIsIu hu messo
Andreu CorrudIn, un gIovune dI
23 unnI. CupoIIsIu per Ids e Inve-
ce II cundIduIo che hu corso uIIe
prImurIe DunIeIe CuccIn. NeI
PdI e cupoIIsIu II segreIurIo Juco-
po Curruro urchIIeIIo e corrono
unche I consIgIIerI comunuII
uscenII PuoIo Lucurdu (IIIoIure
deII`omonImu ugenzIu Iune-
bre), LorIs SImIonuIo e GIorgIo
ZorzI. NeIIu IIsIu cIvIcu In uppog-
gIo u PuoIIno D`Annu Lu voce
deIIe IruzIonI" c`e VuIIer Iug-
gIun, esponenIe deI comIIuII cII-
IudInI. In MIru IuorI deI comu-
ne" Invece c`e I`ex consIgIIere dI
Bc IubIo ZuncheIIu e NIcoIeIIu
NegrI, ex presIdenIe deII`UnIver-
sIIu PopoIure dI BorbIugo. Per
Vunnu BuIdun cI sono Invece Ce-
sure BenIer, ex consIgIIere co-
munuIe deIIu Legu Nord, che
corre come IndIpendenIe per II
movImenIo ProgeIIo VeneIo",
e BoberIo PoII, presIdenIe deI
ComIIuIo uIenII AcIv deIIu BIvIe-
ru deI BrenIu. NeIIu IIsIu
InsIeme per MIru", oIIre uI con-
sIgIIerI comunuII uscenII MurIo
Moruru ed LugenIo PusquuI (cu-
poIIsIu), c`e unche II consIgIIere
regIonuIe Moreno Teso, ex An,
che hu uppoggIuIo Iu cundIduIu-
ru deIIu BuIdun In conIrupposI-
zIone uIIu decIsIone deI coordI-
nuIore MurIo DuIIu Tor dI IndIre
Ie prImurIe degII IscrIIII. Nessun
nome noIo IunII gIovunI, donne
e neoIIII deIIu poIIIIcu InIIne neI-
Iu IIsIu deI MovImenIo u b SIeIIe.
AIessaudre Abbadir
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
lLooLobLLALlBR1
CANblbA1oSlNbACo
HicheleCarpinetti
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) PobertoHartano
2) 6iulianoHunarin
3) SilvanoScatto
4) uiegoPinton
5) ugoSemenzato
6) Andrea Penso
7) Silvia 8ertin
8) StefanoCurti
9) labiouamin
I0) Paolouuso
II) lrancolratini
I2) Llvi Hanganaro
I3) AdelinoHassaro
I4) uiegoPanzonato
I5) 6iordanoPedrali
I6) HassimilianoSanteramo
I7) Annamaria Senzigni
I8) PobertoSforza
I9) LucreziaSimionato
20) Susanna 1asinato
2I) lanni 1essari
22) Poberta 1olomio
23) Cristiano1uzzato
24) LuciauePierri Pizzello
CANblbA1oSlNbACo
HicheleCarpinetti
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) uanieleCaccin
2) uaniele Centenaro
3) AlessiaCeleghin
4) umbertoHosca
5) Lmiliovian
6) labrizioHelodia
7) valentina8ottan
8) Penatouptale
9) uavid8iasiotto
I0) ledericoCaccin
II) ulisse liolo
I2) Hanuela 8ergamo
I3) Andrea Pighetto
I4) Antoniou'Aniello
I5) 6ino6asparini
I6) Harisa Piovesan
I7) 6iorgioliolo
I8) PietroStevanato
I9) Lttore6asparini
CANblbA1oSlNbACo
vanna8aldan
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) LugenioPasqual
2) HarioHorara
3) valentina 8aldan
4) Luana 8iasiolo
5) Laura 8onesi
6) Carla 8ortolato
7) Harco8oscolo8achetto
8) Luigi Cavallini
9) uanielelrison
I0) Paolo6ambaro
II) Armando6irotta
I2) valeriaHalvestio
I3) 6iorgioHinotto
I4) AlbertoPellizzon
I5) Luca Pinton
I6) Horeno1eso
I7) lilippoAndreato
CANblbA1oSlNbACo
HicheleCarpinetti
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) NicoNarsi
2) 6abriele 8olzoni
3) PenatoHartin
4) Luciana 8obbo
5) Paffaella Casagrande
6) uonatella uonati
7) vilmaHinotto
8) 1eresa Prister
9) vanessa Salviato
I0) 6iuseppeAgnoletto
II) Livio8arazza
I2) Haurizio8arberini
I3) 8iasionuaniele
I4) Haurizio8ordin
I5) Luca 8russato
I6) Penzoua Pe
I7) Nazzarenouelaveri
I8) LnricoHichieletto
I9) StefanoNiero
20) AlbinoPesce
2I) HaurizioPossato
22) lrancescoSacco
23) labio2accarin
24) 6raziano2avan
6W1bl MlRA
CANblbA1oSlNbACo
HaurizioCarpinetti
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Andrea Corradin
2) Adolfina ueHarco
3) Anna Harialracasso
4) Alessandrolranchin
5) 2eno Horbiato detto Hat
teo
6) uavideHoressa
7) SimonePannazzo
8) Hassimo2ampieri
9) Hassimo8arbato
I0) Cinzia8arbiero
II) 6iada 8astianel
I2) Hartina8ianco
I3) lrancesco Calzavara
I4) AlbertoCarraro
I5) Llisabettaui Heo
I6) Stefanolerrante
I7) Hatteouarti
I8) 1atiana Pighetto
I9) PobertoSabadin
CANblbA1oSlNbACo
AlviseHaniero
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Piccardo8arberini
2) HichelePieran
3) Serena6iuliato
4) Hauro8erti
5) Allen biasiotto
6) Llisa8oscaro
7) AndreaPesce
8) 6ino8iasiolo
9) LlisaHarchiori
I0) HauroNovello
II) Simone8astianello
I2) HelaniaCanova
I3) 6iuseppeSifanno
I4) uavideHorello
I5) LuisaHazzariol
I6) Alfonso8asso
I7) 6iuliolilippi
CANblbA1oSlNbACo
Alessio8onetto
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) PobertoHarcato
2) Harie1heresa uhanesian
3) Andrea 8ison
4) Patrizia8ordin
5) Hassimiliano8uso
6) Alda Compagno
7) ltaloConton
8) Anna HariaCremonese
9) uanielaue Luigi
I0) Palmiroui Paola
II) Piergiorgio6asparini
I2) Lnricolabris
I3) Hatteolloreani
I4) Silviolortuna
I5) uiegoLuparelli
I6) 6iorgioHarchiori
I7) Lara Harini
I8) 6iampaoloHinotti
I9) HauroHion
20) HassimilianoHoro
2I) AntonioNaletto
22) HaurizioPoletto
23) AntonioScantamburlo
24) lrancescovolpato
bl l1Rol1ALlAbl VALoRl
MlRAcBcAMBlA MlRAFuoRl bALcoMuW L6AWoRbLl6AVW1A- BoSSl
CANblbA1oSlNbACo
Paolinou'Anna
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) vittorioAiello
2) LorenzoAntonioArtusi
3) umbertoCarraro
4) uaniela Carraro
5) Harisa Ceroni
6) Hircoua Lio
7) Samuel uisar
8) valter laggian
9) Paololavaretto
I0) Nicola lerru
II) Harj 6uglielmino
I2) Cristina Lazzaro
I3) Lucia Harchiori
I4) HassimoPasqual
I5) AlbertoPesce
I6) 1izianoPilotti
I7) lrancescoPanieri
I8) Hattia 1uretta
I9) Albertovignoto
WuoVAMlRA Fb. bLLASlWlS1RA- RlF. coMuWlS1A
AR1l1obMocRA1lco
CANblbA1oSlNbACo
HicheleCarpinetti
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) HicheleLionetti
2) PaffaeleCiriello
3) Alfonso8aldi
4) Pier Luigi La Carpia
5) Lliana 8oz
6) AntoninoAli
7) Hilena8olgan
8) Antonioueuea
9) Clorindou'ltria
I0) 6iannarnaldolerrara
II) 6iuseppelucile
I2) LnricoPadula
I3) Lucianouintavalle
I4) 6ioiaSantello
I5) PitaScelso
I6) SavinoStufano
I7) Antonella 1apparo
I8) Alessandro1ognon
I9) Hassimovettoretti
20) Loriano2ara
cASlWl - uWloWbl cW1Ro MoVlMW1oB6RlLLo.l1 Wol RMlRA
lI aIazze sede sterica deI muuiciie di Mira: ette i caudidati siudace, IS Ie Iiste che Ii aeiaue; sette uu'immaiue deI NaviIie8reuta
Sorprcsc c confcrmc tra i nomi inlista
ll soranoKatialicciarelli elosicologouiegoLuarelli, esonenti dei comitati cittadini, molti i giovani eledonne
CANblbA1oSlNbACo
HicheleCarpinetti
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) StefanoLorenzin
2) SilviaCarlin
3) JacopoPaiano
4) uanieleulivo
5) LucaPizzato
6) Chiara Proni
7) 6ianmariaHaso
8) Silvia8erti
9) 1atianaulivo
I0) Andreaverri
II) ChiaraLivieroinCosma
I2) PaolouallaPocca
I3) Harikauamiani
I4) ueborah8arbiero
I5) Honicavedovato
I6) Paola 8iancoinPaiano
I7) Antonellalaitta inArdolino
I8) 6iuseppeArdolino
I9) LucianoHenegazzo
20) 6iuseppePossato
2I) 6iovanni Proni
22) Lnnio6ardenal
23) lrancescovendramin
24) PoccoPersico
CANblbA1oSlNbACo
Harilenalusco
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) CatiusciaPicciarelli
2) HichelaCarazzato
3) SerenellaCodato
4) Sergioui Curti
5) ledericalavaretto
6) vitolittipaldi
7) Pita6azzetta
8) Clara6uerrino
9) AnnamariaLeoncin
I0) AlessandraHacaluso
II) ledericaHarcuglia
I2) AntonioHenditti
I3) HatteoHosca
I4) SimoneHosca
I5) HariagraziaNicolin
I6) AlessandroAlbaPalasgo
I7) PoccoPacetti
I8) Pinaldowalter detto1eddy
I9) AnnaPaolaSanna
20) PobertaScatamburlo
2I) Hario1erzi
22) Paffaellovincenzi
23) Luca2ennaro
24) uario2ornetta
CANblbA1oSlNbACo
Hattia uonadel
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) StefaniaPorchia
2) SandroHazzariol
3) uriana 6erardi
4) labio2anchetta
5) NicolettaNegri
6) 6iorgio8ombieri
7) Katarzynauobrowolska
8) labrizioSperonello
9) ulivia lagnoni
I0) Andrea 8ortolato
II) Annunziata veronese
I2) lrancescoCeoldo
I3) Sonia Hartignon
I4) Aquinouimaggio
I5) ueesir1onon
I6) 6iovanni 6allo
I7) Hoira Hion
I8) HartinoSbrogi
I9) lrancesco8ertocco
20) PalmiroHarcato
2I) HariaPia Hiani
22) HauroLazzarin
23) KettyPasqualato
24) Alberto2ugno
CANblbA1oSlNbACo
Hario8orella
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) uenis 6ennari
2) Harcovolpi
3) Stefanoueppieri
4) labianolattoretto
5) Paolo 6iacomazzo
6) 8arbara Harin
7) uaniloLazzarini
8) Sebastiano1onon
9) Hassimo8onaventura
I0) 8oris8ertocco
II) uimitri Santello
I2) NicolSoranzo
I3) StefanoPosati
I4) AldoSimionato
I5) SalvatoreAbbenante
I6) LeonardoPighetto
I7) 6iorgioPossato
I8) Harianovasco
I9) uiegoScantamburlo
20) HatteoSilvestri
2I) Luca Sattin
22) LrnestoPesce
23) Carlo2aghi
24) 8arbara Pustici
SlWlS1RAcoLo6lALlBR1coWVWboLA
LAVocbLLFRA2loWl
lucersa auche ba Re
ex resideute
dei cavauisti
e I'exsiudaceMarcate
ll Ammlnlstratlvez01z LANuoVA MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2
di AIessaudre Abbadir
HllA
MIru vu uIIe eIezIonI con unu
espIosIone dI cundIduIure"
che non sI eru muI vIsIu IIno-
ru, du quundo cIoe sI scegIIe
dIreIIumenIe II sInduco con II
voIo. DI cundIduIure u prImo
cIIIudIno IerI se ne sono urrI-
vuIe uII`uIIIcIo eIeIIoruIe 8 e dI
IIsIe coIIeguIe ben 1b. A MIru
sIorIcu roccuIorIe deIIu sInI-
sIru, surunnochIumuII uIIe ur-
ne 31.b4b eIeIIorI su 39.141 re-
sIdenII. Iru quesII 1b.386 uo-
mInI e16.1b9 donne.
SI rIcundIdu u sInduco II prI-
mocIIIudInouscenIeMlchele
Curplnettl, 4b unnI, ex sIndu-
cuIIsIu deIIu CgII che eurrIvuIo
uIIu rIcundIduIuru uIIruverso
Ie prImurIe. CurpIneIII hu dI
IuIIo sburugIIuIo uIIe prImurIe
sIu II cundIduIo deIIu Iederu-
zIone deIIu SInIsIru DunIeIe
CuccIn, che II cundIduIo consI-
gIIere BenuIo MurIIn. CurpI-
neIII e uppoggIuIo duIIe IIsIe
Pd, SeI, Ids, eduIIuIIsIu CIvIcu
Nuovu MIru" dI BoberIo Mur-
Iuno. LIsIe quesIe che IIn du
subIIo hunno decIso dI purIe-
cIpure uIIe prImurIe ed ucceI-
Iurne I`esIIo quuIunque Iosse
sIuIo. SI e poI uccoduIu, u prI-
murIe concIuse, uIIu cundIdu-
Iuru dI CurpIneIII I`Udc, neIIe
InIenzIonI deI segreIurIo Iocu-
Ie Teresu MoreIII con quesIo
uccordopoIIIIcosI vuoIe repII-
cure II modeIIo VenezIu" do-
ve I`Udc governucon II cenIro-
sInIsIru.
AsIIdureIu rIcundIduIuru dI
CurpIneIII unu ruIIIcu dI IIsIee
cundIduII. PrImo Iru IuIII I`ex
vIcesInduco dI MIru Puollno
D'Annu, 4b unnI, oru ussesso-
re uI Luvoro deIIu ProvIncIu dI
VenezIu. D`Annu corre con II
PdI, e uppoggIuIo unche du
un`uIIru IIsIu cIvIcu Lu voce
deIIe IruzIonI". D`Annu esIuIo
IndIvIduuIo come cundIduIo
sInduco, duIIe prImurIe degII
IscrIIII voIuIe duIIu segreIerIu
provIncIuIedeI PdI.
DI IuIIo In conIrusIo con Iu
cundIduIuru uIIIcIuIe deI PdI,
e sorIu queIIu dI Vunnu Bul-
dun, b0 unnI, dIpendenIe
deII`AsI 13, che IuIucundIduIu
sInducu che corse conIro Cur-
pIneIII per II cenIrodesIru uIIe
scorseeIezIonI. VunnuBuIdun
e uppoggIuIu duIIu IIsIu
GenIe dI MIru" e duIIu IIsIu
InsIeme per MIru" voIuIu duI
consIgIIerI comunuII uscenII
MurIo Moruru, LugenIo Pu-
squuI eVIncenzoPernorIo.
Sempre neI cenIrodesIru
per Iu Legu Nord II cundIduIo
sInduco e Murlo Borellu, 63
unnI, resIuuruIoreeuIIevuIore
dI cuvuIII. Lu Legu e II PdI Iun-
nocorsu use.
SI e presenIuIu poI Murlle-
nu Fusco, b0 unnI, dIpenden-
IeIn BegIone, chehu duIovIIu
uIIu IIsIu MIru che cumbIu",
unu IormuzIoneche Irue orIgI-
ne duI cenIrodesIru , mu che
punIu u pescure voII Irusver-
suImenIe e che cundIdu come
cupoIIsIu I`uIIrIce e sopruno
KuIIu BIccIureIII. Anche du
sInIsIru" Iu sIIdu uI sInduco
uscenIe echIuru.
Lu IIsIu MIru IuorI deI Co-
mune", uppoggIuIu du CuI
(ComIIuII umbIenIe e IerrIIo-
rIo) e ussocIuzIonI cIIIudIne,
hu cundIduIo II Ieuder deI co-
mIIuII Muttlu Donudel, 40 un-
nI, dIpendenIe In Comune u
VenezIu. Lu IIsIu per genesI
poIIIIcu sI pone moIIo u sInI-
sIru, e punIu ud un rudIcuIe
cumbIumenIo deIIe IogIche
spurIIIorIe deIIu poIIIIcu Iocu-
Ie e deI consumo deI IerrIIo-
rIo.
Sempre u sInIsIru, mu con
uno sguurdo pIu moderuIo,
NoI per MIru", Iu cIvIcu voIu-
Iu e IdeuIu duII`ex sInduco Bo-
berIo MurcuIo che hu sceIIo
comecundIduIo sInducoAles-
slo Bonetto, 32 unnI, consI-
gIIere comunuIe uscenIe, geo-
Iogo e dIreIIore dI un ImpIun-
Io dI smuIIImenIo rIIIuII u Iu-
sInugesIIIoconVerIIus.
InIIne Alvlse Munlero, 26
unnI, sIudenIe, Iuureundo In
ScIenze poIIIIche, eII cundIdu-
Io deI MovImenIo u b SIeIIe, I
grIIIInI". Un movImenIo che
unche u MIru correru In soIIIu-
rIosenzuIure uccordI uI prImo
Iurno con nessunu IormuzIo-
ne In cumpo unche se deIIe
convergenze sI eruno IenIuIe
con Iu IIsIu MIru IuorI deI Co-
mune".
LlllluuuIluNL llSLlvA1A
coMuWbl MlRA
MicheIe Cariuetti, 4S auui,
iI siudace usceute, aeiate
da d, SeI, fds, ldv e da Nueva Mira
MattiabeuadeI, 40auui,
dieudeute deI Cemuue di Veuezia
di Mira fueri deI Cemuue
Marie 8ereIIa, 2 auui, aIIevatere
di cavaIIi e restauartere,
caudidatedeIIa Lea Nerd
l cAWblbA1l ASlWbAco
Il ducllo c fra Carpinctti c D'Anna
uttonomi er laoltronadi sindaco: incorsaanche8aldan, lusco, uonadel, 8onetto, 8orellaeHaniero
aeIiue b'Auua, 4S auui, deI dI
assessere reviuciaIe aI Lavere,
aeiateauche dauua civica
Vauua 8aIdau, S0auui,
dieudeute deII'AsI I2, cerre ceu
6eute di Mira e lusieme er Mira
MariIeuafusce, S0auui, Iavera
iuReieue e cerre ceu Ia Iista
civica Mira che cambia
AIvise Mauiere, 2auui, iI i
ievaue: studeute, cerre er
iI Mevimeute SSteIIe di 6riIIe
AIessie 8euette, 22auui, eeIee,
direttere di uu imiautedi fusiua,
caudidatedi Nei er Mira
SeueISIe Iiste
AI vete2I.S4S eIetteri
I.IS9Iedeuue
La maa deIIe civiche
vfSPkO DfLLA 8fAJA vfkGlNf
Per Pasqua, /a musica de/ Paradiso
che arri.a direttamente a/ cuore
2CI IN FDICOLA
A SOLI t 8,80

IN FSCLUSIVA CON
in colloboroziono con
www.ozzurromusic.i|
MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2 LANuoVA Ammlnlstratlvez01z lll
di fiIiebe6asari
HllANu
C`e I`ex sInduco CuppeIIeIIo, cI
sonoquusI IuIII I suoI ussessorI,
unchequeIII deIIuprImuoru, co-
meTomueIIoeIusIessu BuIIeeI-
Io. CI sono pure I Ire dIssIdenII
cheMIrunohuImpuruIoucono-
scereconIu Iungu eIrIboIuIuvI-
cendu deI commIssurIumenIo.
MIruno vu uI voIo Iru voIII noII
(IunII) e meno noII (moIII me-
no).
L`exsInducoBoberIoCuppeI-
IeIIo hu IuvoruIo In sIIenzIo In
quesII mesI per rImeIIere Inse-
sIo Iu suu IIsIu, ObIeIIIvo MIru-
no. AI nuovo uppunIumenIo
eIeIIoruIe I Ire dIssIdenII, CIuu-
dIo TrevIsun, Lorenzo PeruIe e
VIvIunI Lorenzon, rIspondono
uncoru presenIe, unche se In
IIsIe dIverse. TrevIsun neI IruI-
Iempo hu uderIIo uII`Udc, che
oru uppoggIu II cenIrosInIsIru,
Lorenzon hu IrovuIo cusu neIIu
cIvIcu popoIure b8b e PeruIe sI e
sIsIemuIoIru Ie IIIu deIIu IIsIu dI
LuIsu ConII e BenuIu CIbIn, Io
sceIgoMIruno".
MuI nomI noII sonounpo` In
IuIIe Ie IIsIe. A sosIenere MurIu
Bosu PuvuneIIo cI sono, neI Pd,
II segreIurIo GIuseppe SuIvIuIo,
gII ex consIgIIerI PIeIro BrIIIo,
BoberIo SuIvIuIo, GubrIeIe Pe-
IroIIIo e IIorenzo BosIeghIn.
CoI Pd unche MussImo CoIeIIo,
segreIurIo dI zonu deIIu ConIe-
deruzIone IIuIIunu ugrIcoIIorI,
che In un prImo momenIo do-
vevu essere cundIduIo sInduco
uS. MurIu dI SuIu. L`ex consIgIIe-
re dI BIIonduzIoneLuIgI Guspu-
rInI ecupoIIsIuper Iu IederuzIo-
ne deIIu sInIsIru, che unnoveru
unche II segreIurIo CrIsIIun Zu-
ru.
AnnumurIu TomueIIo e prI-
mu In IIsIu per I`Udc, duvunII u
GIorgIo BubuIo, unche IuI ex
consIgIIere cenIrIsIu. Luuro SI-
meonI, cundIduIo uIIe prImurIe
dI couIIzIone, guIdu Iu IIsIu
deII`IIuIIudeI vuIorI, menIreneI-
Iu cIvIcu dI ConII e CIbIn, unche
Ioro cundIduIe uIIeprImurIe, hu
IrovuIo posIo I`ex coordInuIore
deI Pd BoberIo ArIuso, du Iem-
poInroIIucoI DemocruIIcI.
Anche BuIIeeIIo schIeru neIIe
suedueIIsIemoIII ex: consIgIIe-
rI comeMuurIzIoMurchIorI, AII-
ce PuIron, II cupogruppo LuIgI
Zuvun, I`ussessore LucIo DuIIu
CosIu eIupresIdenIe deI ConsI-
gIIo comunuIe MurIu GIovunnu
BoIdrIn. CupoIIsIu e II gIovune
segreIurIo deI PdI mIrunese AI-
berIoScunIumburIo.
Nonc`e, per sceIIu, LnrIcoBu-
schIeru, menIreMuurIzIoSpoIu-
oreeIornuIoucorrereper II pur-
IIIoneIIu suu SuIzuno. NeIIu Le-
gu muncu AIberIo SemenzuIo,
ormuI burIsIu u Iempo pIeno,
mu cI sonoAdrIuno PreIe, LuIgI
SImIonuIoedLIenu CoI, oIIre uI
segreIurIo IubIuno DuIIu Vene-
zIu.
I grIIIInI hunno come cupoII-
sIu Murco MurchIorI, IIgIIo
deII`exsInducoIruncoMurchIo-
rI. Lu IIsIu CuppeIIeIIo schIeru
unche, subIIo dIeIro I`ex sIndu-
co, LIIsubeIIuBonuIo, gIuconsI-
gIIeru comunuIe. Tru gII ussenII
IIIusIrI c`e, dopo IunII unnI du
proIugonIsIu, LuIgI Coro, consI-
gIIere e ussessore ex An, oru co-
ordInuIorevIcurIodeI PdI.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
coMuWbl MlRAWo
uu'eIettrice vieue ideutificata rima di vetare
Cappcllctto ritcnta
Scmcnzato rinuncia
Asscntc illustrc Cor
l tredissidenti 1revisan, leraleeLorenzoninlistediverse
1rai candidati unaattugliadi exconsiglieri eassessori
AR1l1obMocRA1lco
Caudidatesiudace
HariaPosaPavanello
Caudidati ceusiIieri
I) 6iuseppeSalviato
2) Licia 8iaggiotti
3) uora 8ovo
4) Lrica 8randolino
5) Pietro8rillo
6) Laura Cazzin
7) HassimoColetto
8) lrancolavaro
9) 6ianpaololrison
I0) HarcoLazzarini
II) LrikaNiero
I2) 6abrielePetrolito
I3) 1ommasoPoliti
I4) liorenzoPosteghin
I5) PobertoSalviato
I6) AnnalisaSecco
LlS1ABALLLLoSlWbAco
Caudidatesiudace
Harina8alleello
Caudidati ceusiIieri
I) 6ianmaria 8ertocco
2) Nico8olgan
3) 6iuseppelavaron
4) Hassimilianolranzin
5) lranco6ambato
6) Piergiorgio6atti
7) Paolo Nostran
8) umar Papait
9) HauroPossetto
I0) Luca Salviato
II) 6iancarloSimionato
I2) labioStocco
I3) Nicoletta Simionato
I4) HauroAlessio
I5) Hariovianello
I6) valentina 2anetti
L6AWoRb
Caudidatesiudace
6iampietroSaccon
Caudidati ceusiIieri
I) Luigi Simionato
2) valentinaCalzavara
3) HattiaHilani
4) LlenaCoi
5) PiccardoHaretto
6) 6abriele6uiotto
7) Patrizia6iabardo
8) labianouallavenezia
9) HatteoPavanello
I0) 6iovanni Hartignon
II) Andrea 1omaello
I2) AdrianoPrete
I3) AlbertoLuise
I4) Ludovica 8abato
I5) lrancescoPaccamari
I6) PiccardoCarraro
LlS1AclVlcAooLARS8S
Caudidatesiudace
Antonio1oniolo
Caudidati ceusiIieri
I) HartinoHinto
2) Samuel Perale
3) Hichela 1oniolo
4) Cristiana 8usatto
5) Coretta Niero
6) Hara vianello
7) uiegolranzato
8) Stefano8enedetti
9) Andrea Castaldello
I0) AlessandroPerale
II) Honica Pozzobon
I2) 6ianpiero8uoso
I3) Hirko8ortoletto
I4) Paolo2aniol
I5) viviani Lorenzon
I6) Antonio2affaia
loScL6oMlRAWo- coW1l clBlW
Caudidatesiudace
HariaPosaPavanello
Caudidati ceusiIieri
I) LuisaConti
2) Penata Cibin
3) HarcoLivieroPaccanello
4) PobertoArtuso
5) 6ianmaria 8erton
6) Paolo8randi
7) Harco8ressan
8) LeonardoHartignon
9) AliceHasiero
I0) uavideHaso
II) lrenePadella
I2) LorenzoPerale
I3) Haria Llena1omat
I4) HariaLuisa 1revisan
I5) ledericovianello
I6) Poselda 2anini
MoVlMW1oclWquS1LL
Caudidatesiudace
HartinaPasqualetto
Caudidati ceusiIieri
I) HarcoHarchiori
2) Nicola6asparini
3) HariagraziaSanginiti
4) 6iacomo8ortoluzzi
5) LmanueleCozzolino
6) valentina Staldi
7) lrancescoContu
8) 6iuseppe8ove
9) AntonioHilan
I0) Andrea Casarin
II) StefaniaHazzotta
ubc
Caudidatesiudace
HariaPosaPavanello
Caudidati ceusiIieri
I) Annamaria 1omaello
2) 6iorgio8abato
3) Paolo8aisero
4) Hichele8ortoluzzi
5) lrancesca Cornale
6) HassimoHasetto
7) Serenella Pasqualetto
8) 6iorgioPesce
9) 6abrielePizzo
I0) 6iuseppePosso
II) 6uidoSeno
I2) SandroSimionato
I3) LgidioSpolaore
I4) Claudio1revisan
I5) 6uglielmovallotto
I6) 6iuseppe 2anoni
LlS1AcALL11o- oBl11lVoMlRAWo
Caudidatesiudace
lvanouell'ulivo
Caudidati ceusiIieri
I) PobertoCappelletto
2) Llisabetta8onato
3) AlessandroAbramo
4) Silvia 8onaldi
5) Hichele8ora
6) lederica 8usetti
7) Lauraue lranceschi
8) LlisaHichieletto
9) Santa Hurani
I0) uamianoPerale
II) Carla Salviato
I2) Pietraui Stefano
I3) Llena Pasqualetto
ooLobLLALlBR1
Caudidatesiudace
Harina8alleello
Caudidati ceusiIieri
I) AlbertoScantamburlo
2) Livio8elmonte
3) Adelaide8ertan
4) Hiryam8ettanin
5) Haria6iovanna 8oldrin
6) Alvise 8ottazzo
7) Lucioualla Costa
8) 6ianlucaue2orzi
9) Nicola lavaretto
I0) Silvano6allo
II) HaurizioHarchiori
I2) HariaLlisa Hartignon
I3) lederica Haschera
I4) Alice Patron
I5) HarinoPistolato
I6) Luigi 2avan
coMlWclAMobAMlRAWo- coWbLL'oLlVo
Caudidatesiudace
lvanouell'ulivo
Caudidati ceusiIieri
I) 6abrieleCovin
2) Loris Codato
3) Hichelelavaretto
4) Haria Antonietta lrance
sca
5) 6ianluca Harchiori
6) LucioHedoni
7) AndreaHonti
8) 6iovannaHaria Pisani
9) Haria StellaPibon
I0) lilomena Piccio
II) NicolPossato
I2) Cristiana8ettin
I3) Susanna Pertile
FbRA2loWbLLASlWlS1RA
Caudidatesiudace
HariaPosaPavanello
Caudidati ceusiIieri
I) Luigi 6asparini
2) Cristian 2ara
3) AlbertoPenso
4) AdalgisaSerpellon
5) Silvia 1onolo
6) PominaNiero
7) Hatteo8arbieri
8) Andrea 2ampieri
9) 8eatrice Hissiaia
I0) PobertaHarchiori
II) Liliano8oldrini
I2) labiovalente
I3) urazioHion
I4) Harina8arizza
I5) veronica lurlan
I6) 6raziella Scaggiante
l1ALlAbl VALoRl
Caudidatesiudace
HariaPosaPavanello
Caudidati ceusiIieri
I) LauroSimeoni
2) lrancescoSorato
3) 6iovanni 8oldrin
4) 1atianaComelato
5) 8runella Cuomo
6) Llena lavaretto
7) 6ianni 6asparini
8) Livio6riffoni
9) StefanoHion
I0) 6iampaoloPesce
II) Adriana Piccio
I2) 6iulianaPossi
I3) Haria AlessandraSaccon
I4) Haurizio1revisan
I5) Andrea vedoa
I6) Haria 8ruschi
VW1oS1A1o
Caudidatesiudace
Chiara Cor
Caudidati ceusiIieri
I) 8runoAntonello
2) 6iovanni 8aggio
3) Lucia 8aggio
4) Luca8aruzzo
5) Andrea 8orina
6) Pietro8ortolin
7) Antoniolurlan
8) Andrea 6ianni
9) HarioHontemezzo
I0) 8arbara 1urco
II) uiego1urco
I2) Harco2ambon
I3) uanielaPerale
I4) umbertovecchiato
I5) 6iovanni valotto
I6) Harika 8alsadonna
LA BIBLIOTECA DI TELEFONO AZZURRO
4. I SOCIAL NETWORK
Una guida che spiega i meccanismi e i rischi
dei social network, perch gli adulti possano
proteggere i ragazzi, per condividere le
opportunit che queste comunit offrono.
In edicola
GI IN EDICOLA
Il bullismo
La separazione e il
divorzio
La sicurezza
in internet
In edicola con
5,80
a soli
lV Ammlnlstratlvez01z LANuoVA MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2
di fiIiebe 6asari
HllANu
MIrunorIcomIncIu duI commIs-
surIumenIo. TredIcI IIsIe Incor-
su u sosIenere 7 cundIduII sIn-
duco e pIu deIIu meIu, 4, sono
donne, uIcune con buone pos-
sIbIIIIu dI venIre eIeIIe. PoIreb-
be essere Iu prImu voIIu dI un
sInduco rosu" uIIu guIdu deIIu
cIIIu. AscegIIereII nuovoprImo
cIIIudInodopo 10 mesI dI com-
mIssurIonomInuIoduI preIeIIo
surunno 22.b38 mIrunesI:
10.8b9 sono muschI, 11.679
IemmIne.
QuesII Invece I cundIduII In
corsu e Ie IIsIe che II sosIengo-
no. Murlu Rosu Puvunello, 42
unnI, consuIenIe per Ie uIIIvIIu
IormuIIvee gIuunIungopussu-
Io du consIgIIeru comunuIe e
ussessore, e Iu vIncIIrIce deIIe
prImurIe deI cenIrosInIsIru.
IscrIIIu uI PurIIIo democruIIco,
corre sosIenuIu du b IIsIe: oIIre
uI Pd, Iu uppoggIuno unche Iu
IederuzIonedeIIu sInIsIru, I`IIu-
IIu deI vuIorI, Iu cIvIcu dI LuIsu
ConII e BenuIu CIbInIosceIgo
MIruno" e I`Udc. ConI cenIrIsII
e sIuIo umore u prImu vIsIu e
I`uccordosubIIosoIIoscrIIIohu
porIuIo u unu IurghIssImu uIIe-
unzu che vu du BIIonduzIone
comunIsIu uI cenIro cuIIoIIco
moderuIo.
AncheII PopoIodeIIu LIberIu
punIu su unu donnu, Iu presI-
denIedeI ConsIgIIoprovIncIuIe
MurlnuBulleello, b7unnI, Inse-
gnunIe e unche IeI IorIe dI unu
Iungu esperIenzu come consI-
gIIeruInComuneeProvIncIu. L
sIuIu unche ussessore per un
breveperIododeII`uIIImu gIun-
Iu CuppeIIeIIo, prImu dI IuscIu-
re I`IncurIco per presIedere II
ConsIgIIo provIncIuIe u Iempo
pIeno. II purIIIoI`hu sceIIu con-
suIIundo I IesseruII dI MIruno,
IeI rIsponde presenIundosI con
due IIsIe, II PdI e unu cIvIcu che
porIu II suo sIesso nome. Im-
possIbIIe Invece I`uIIeunzu con
Iu Legu Nord, che hu decIso dI
correre ovunque du soIu. A MI-
runo II CurroccIo punIu su
Glumpletro Succon, 49 unnI,
commercIuIIsIu: e IuI II do-
po-SemenzuIo, conI`exvIcesIn-
duco che non IIguru nemmeno
In IIsIu dopo II dIvorzIo consu-
muIo coI verIIcI provIncIuII deI
movImenIo. CI sono pero con-
sIgIIerI e ussessorI deII`uIIImu
gIunIuemoIII gIovunI.
SIeguIodugII schIerumenII cI
provu unche I`ex prImurIo dI
ChIrurgIu Ivuno Dell'Ollvo, 70
unnI. Avevu IenIuIo dI correre
uIIe prImurIe deI cenIrosInIsIru
mu Iu couIIzIone Io hu rIIIuIuIo
per uver duIo In pussuIo II suo
uppoggIo uII`umIco BoberIo
CuppeIIeIIo. Anche DeII`OIIvo
corre sosIenuIo du due IIsIe e
unu eproprIoqueIIu deII`exsIn-
duco. II nome deIIu cIvIcu,
ObIeIIIvo MIruno, e II sImboIo
sono gII sIessI dI 4 unnI Iu: neI
2008 porIurono IorIunu uI pro-
IessoredI IInunze, cheIueIeIIo
sInduco per unu muncIuIu dI
voII. CuppeIIeIIoInsommucI rI-
provu, InIenzIonuIo u rIpren-
dersI unu rIvIncIIu personuIe
sopruIIuIIo neI conIronII dI chI
I`esIuIe scorsu hu urchIIeIIuIo II
commIssurIumenIouI suoI dun-
nI. Avru dI IronIe unu Iungu
schIeru dI nemIcI, duI cenIrosI-
nIsIru uI dIssIdenII e nemmeno
II PdI e sIuIo benevoIo con IuI
dopo uver uppreso Iu noIIzIu dI
unu suu nuovu dIscesu In cum-
po.
Anche Iu cIvIcu popoIure b8b
sI rIpresenIu dopo I`esperIenzu
deI 2008, mu sIuvoIIu corre du
soIu, cundIdundosInducoAnto-
nlo Tonlolo, 48 unnI, IIbero
proIessIonIsIu e punIundo IuI-
Io suIIe IemuIIche deIIu vIubIII-
IuedeII`urbunIzzuzIone.
AI nusIrI dI purIenzu unche I
grIIIInI: II MovImenIo b sIeIIe u
MIrunosI presenIuperIuprImu
voIIu, ovvIumenIe sIeguIo dugII
schIerumenII e punIusuMurtl-
nuPusquuletto, 3b unnI, ImpIe-
guIu commercIuIe uIIIvu neI
movImenIo dI Beppe GrIIIo du
dIversI unnI, prImu u VenezIu e
poI comeresponsubIIedegII uI-
IIvIsII mIrunesI.
InIIne VeneIo SIuIo: Iu IIsIu
degII IndIpendenIIsII sI e pre-
senIuIu in extremis In munIcI-
pIo IerI muIIInu, nonosIunIe Iu
buIeruscuIenuIusuI purIIIoduI-
Iu senIenzu deI gIudIce che sIu-
bIIIsce I`IIIegIIIImIIu deI suoI
verIIcI dIssIdenII. DIeIro Ie dIu-
IrIbe dI puIuzzo pero c`e un
gruppo dI cIIIudInI che In que-
sII mesI hu IuvoruIo per creure
IuIIsIuechenonsI esIuIduIo. In
uIIesu deII`ok deIIu commIssIo-
ne eIeIIoruIe cIrcondurIuIe
suII`ummIssIone deIIu IIsIu I ve-
neIIsII schIeruno Chluru Coro
come seIIImu cundIduIu sIndu-
co: e Iu pIu gIovune In IIzzu (32
unnI) ed e operuIu In unu dIIIu
dI Scorze.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
l cAWblbA1l ASlWbAco
Martiua asquaIette, 2S auui, im-
ieata, attiva ueI MevimeuteS
SteIIe da auui.
ChiaraCer, 22auui, sesata, mam-
ma di due bambiue, Iavera ceme
eeraiaiu uua dittadi Scerz.
Auteuie 1euieIe, 48 auui, tecuice
sauitarie haIaverateer IS auui
ueIi esedaIi di Miraue e NeaIe.
Maria Resa avaueIIe, 42 auui,
ceusuIeute, caerue deI d, i
assessere ueIIa iuuta fardiu.
6iamietre Sacceu, cemmerciaIi-
sta, cemir S0auui rerie iI
maie, ierue deI vete.
uoo0mesi
di commissario
sonochiamati alleurne
22.538miranesi
L'exsindaco Caelletto
untaa rendersi la
rivincitanei confronti
di chi l'hacacciato"
lvaue beII'oIive, 70auui, ex rima-
riedi Chiruria, attuaImeuteceusu-
Ieute a ViIIa SaIus.
HllANu
A MIruno Io sconIro poIIIIco
sembru essere dI cusu e nessuno
deI muggIorI purIIII urrIvu uI vo-
Io senzu essere pussuII per Ie ur-
mI. NeI cenIrosInIsIru Iu buIIu-
gIIu e sIuIu quunIo meno vIvuce,
sIu prImu che dopo Ie prImurIe.
IndIvIduure I cundIduII, sopruI-
IuIIo neI Pd, non e sIuIo IucIIe.
AIIu IIne I`hu spunIuIu MurIu Bo-
su PuvuneIIo mu con uIcunI no-
mI In vIsIu deI purIIIo, vedI Bo-
berIo ArIuso, pussuIo uIIu corIe
dI BenuIu CIbIn, non c`e muI sIu-
Iu Iu sIreIIu dI muno IInuIe.
L che dIre poI deIIo sconIro
con Ivuno DeII`OIIvo L`ex prI-
murIo presenIu Iu suu IIsIu, mu
due mesI Iu punIuvu u purIecI-
pure uIIu prImurIe dI couIIzIone.
II Pd hu deIIo no, rIcordundo II
suo uppoggIo uII`ex sInduco
CuppeIIeIIo.
Anche I`uppurenIumenIocon
I`Udc non e rImusIo senzu cIu-
more: II PdI hu grIduIo uII`um-
mucchIuIu, InvIIundo gII eIeIIo-
rI moderuII u rIconoscere neIIu
cundIduIu MurInu BuIIeeIIo Iu Io-
ro veru ruppresenIunIe dI vuIorI
e InIeressI. Se II cenIrosInIsIru
dIscuIe, II cenIrodesIru non re-
sIu quIeIo.
Nemmeno neI PdI II cIImu e
sIuIodIsIeso, In purIIcoIure Iru II
gruppo che hu IIn du subIIo up-
poggIuIo Iu cundIduIuru dI BuIIe-
eIIo e queIIo che Iu cupo ugII ex
ussessorI BuschIeru e DuIIu Co-
sIu, conIrurI u nomIne cuIuIe
duII`uIIo.
DIuIrIbe uppurenIemenIe
rIenIruIe per IuscIure spuzIo uIIe
consuIIuzIonI degII IscrIIII, che
hunno IncoronuIo BuIIeeIIo, mu
poI IornuIe u guIIu con I`uddIo
deIInIIIvo uIIu IIsIu dI BuschIeru.
NeIIu Legu Io sconIro e sIuIo
IuIIo Iru I`ex vIcesInduco AIber-
Io SemenzuIo e I verIIcI provIn-
cIuII e dI cIrcoscrIzIone. AIIu IIne
SemenzuIo sI e IuIIo du purIe, rI-
IIuIundo unche un posIo du cun-
dIduIo consIgIIere: oru conIInuu
u IuncIure unuIemI du dIeIro II
buncone deI suo bur In pIuzzu,
rIservundosI dI commenIure II
rIsuIIuIo deI CurroccIo dopo Iu
procIumuzIone deI nuovo sIndu-
co.
L`uIIImo scunduIo u MIruno e
soIumenIe dI un gIornoIu: IIrme
IuIse In uIcunI sIumpuII per up-
poggIure Iu presenIuzIone deIIe
IIsIe e cIIIudInI IgnurI cosIreIII u
rIvoIgersI uI curubInIerI per es-
sersI IrovuII u Ioro InsupuIu ud
uver soIIoscrIIIo IIsIe per cuI
non hunnomuI IIrmuIo. (j.d.g.)
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
Scontri tra cx allcati c dcfczioni
lrimarieeconsultazioni, coli di scenaefirmecontestate. Lorasi entranel vivo
uuaseduta deI ceusiIie cemuuaIe di Miraue iu ViIIarrera
coMuWbl MlRAWo
Scttc in lizza, quattro sono donnc
ler laoltronasfida inrosatralavanelloe8alleello, conle outsider lasqualetto eCor. Loi uell'ulivo, 1oniolo eSaccon
qui sera
Ie fete dei
sette caudidati
aIIaeItreua
di siudace.
AttuaImeute
iI Cemuue
setteeste
aIIaestieue
deI
cemmissarie
Afiauce
I'iuresse
deI muuiciie
di Miraue
iuiazza
Martiri.
Mariua 8aIIeeIIe, S7auui, iuseuau-
te e resideute deI CeusiIie re-
viuciaIe iucarica.
MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2 LANuoVA Ammlnlstratlvez01z V
CANblbA1oSlNbACo
HanenteNicola
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) uamiano8ison
2) SimoneCamani
3) Harcoualla Hora
4) lilippolavretto
5) Claudioluser
6) Alessandrolguadala
7) HaurizioLonghin
8) Andrea Luise
9) Haria Henjoulou
I0) Andrea Hinetto
II) uinoHogavero
I2) Luca uennisHontino
I3) vitoPasqual
I4) 6irolamoPampon
I5) CarloPui
I6) Poberta1onetti
CANblbA1oSlNbACo
6iovanni 8ernardini
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Hassimiliano1revisan
2) LucianoPizzella
3) 6iovanna Polita
4) AnnaueAngeli
5) 6iulia 6uaglianone
6) Armandoui Chinno
7) Antoniou'Amato
8) LgidioPuglia
9) Pasquale 6emma
I0) 6ianninolasan
II) PaoloPavanetto
I2) labiolrasson
I3) Poberto8iancotto
boWWA
CANblbA1oSlNbACo
6iovanni 8ernardini
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Celia Antonucci
2) lerdinando8isignano
3) uscar AlbertoCond
4) 8ouchaibuazzaz
5) lrancescouelleloglie
6) SalvatoreLsposito
7) Hassimo6avagnin
8) Kamal hossain
9) 6aetanoHagnasco
I0) PodolfoHurador
II) Nazzarenoluser
I2) PobertoPani
I3) 6aetanoPotundo
I4) PietroSolitario
I5) Heissa 1our
I6) Serena urban
JLSuLu
SeIIe cundIduII per 16 IIsIe e duI
`93 che non sI vedevuno IunII
purIIII, cIvIche, movImenII. GII
eIeIIorI u JesoIo sono 20.b28, deI
quuII 10.b91 donne e 9.937 uo-
mInI suddIvIsI In 22 sezIonI.
SI voIu II 6 e 7 muggIo, even-
IuuIe e probubIIe buIIoIIuggIo II
20 e 21, con orurI duIIe 8 uIIe 22
Iu domenIcu e duIIe 7 uIIe 1b II Iu-
ned. Lu corsu uIIe IIrme, mInI-
mo 17b per IIsIu, e duruIu IIno
uII'uIIImo non senzu sorprese.
L' urrIvuIu Iu IIsIu VIvu Sun Mur-
co u sosIegno dI CurII, poI Iu IIsIu
CuIzuvuru, senzu II sInduco
uscenIe Iruncesco, unche que-
sIu u supporIo deII'ussessore.
II IeIImoIIv dI quesIu cumpu-
gnu eIeIIoruIe e sIuIo deI resIo
I'Impegno u Iormure pIu IIsIe
possIbIIe u supporIo deI cundI-
duII, non senzu dIIIIcoIIu neI re-
perIre I nomI. Lu IormuzIone
che pIu hu IuIIo dIscuIere e queI-
Iu dI ZoggIu, con PdI, Pd, o me-
gIIo IIsIu 36b, poI unu cIvIcu TuI-
II per JesoIo che hu rIunIIo I so-
cIuIIsII dI CIuudIo Ierro con LuI-
gI SeruIIn, gIu cupogruppo IeghI-
sIu, e AIessundro PeruzzoIo, se-
greIurIo MpI e promoIore deIIu
spIuggIu nuIurIsIu. NeI PdI enIru
unche AnIonIo PrIvIero dopo II
Iungo rIIIro, orIuno deI puIcosce-
nIco e deIIe ebbrezze deIIu poII-
IIcu. Con Ioro unche I'Udc dI
MurceIIo Curbone. L non dI-
menIIchIumo CIuudIo VIuneIIo,
du IeghIsIu deIIu prImu oru, ud-
dIrIIIuru u IndIpendenIe neIIu II-
sIu deI Pd.
MurIIn hu duIIu suu Iu IIsIu
JesoIo Bene Comune con IunIo
dI "cupIIIsIu": LzIo CusurIn, ChrI-
sIoIer De ZoIII, poI Lucus Puvu-
neIIo, Andreu TomeI e IubIo VI-
senIIn In sequenzu. PoI moIII
medIcI conoscIuII. NeIIu IIsIu cI-
vIcu cI sono dunque I suoI Iede-
IIssImI, menIre DonuIeIIu Beguz-
zo guIdu Iu suu IIsIu Donnu, unu
deIIe sorprese deIIu cumpugnu
eIeIIoruIe. CuIzuvuru hu donuIo
II suo "murchIo dI IubbrIcu" uII'
omonImu IIsIu, mu non suru In
corsu. NeIIu IIsIu cIvIcu c'e SImo-
ne Bergumo, personuIe IruIner,
esperIo dI vInI, che hu scuIenuIo
II pubbIIco IemmInIIe, e Bober-
Io VenIuru, II Iumoso ex presI-
denIe deI commercIunII. NIcoIu
MunenIe hu uI suo IIunco AIes-
sundro IguuduIu, che eru con IuI
In ConsIgIIo unche uI IempI dI
II-PdI, quIndI unu IormuzIone
dI gIovunI che vogIIono cumbIu-
re Iu cIIIu.
BIson hu sceIIo I cundIduII
uno ud uno. Con BIson, Tumuru
GoIIurdI uIberguIrIce, gIovune,
beIIu, mu sopruIIuIIo prepuruIu
e ImmugIne deIIu IIsIu. Lo hu se-
guIIo unche VuIenIInu GuspurI-
nI, uvvocuIo che Iu Iu spoIu Iru
JesoIo e BruxeIIes, esperIu dI Ue
e Shengen. BernurdInI neI SeI
hu IrovuIo un gruppo IorIe, no-
mI come BodoIIo Murudor, dI-
reIIumenIe du JesoIoIorum,
senzu dImenIIcure uno come
SuIvuIore LsposIIo, guIdu spIrI-
IuuIe, mu unche uomo d'uzIone,
e poI Iu sIcurezzu dI unu IIsIu co-
me queIIu deII'IIuIIu deI VuIorI.
NeI MovImenIo b SIeIIe e II cun-
dIduIo Iruncesco DeI Buono
D'Ondes cI sono gIovunI come
IederIco BonoIIo.
6ievauui Cauassi
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
CANblbA1oSlNbACo
lrancescouel 8uono
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) 6iorgia 8ellemo
2) lederico8onollo
3) Natalinovicenzino
4) Poberta 8ortolussi
5) 6ilbertoPosin
6) Nicourban
7) umbertoHarzot
8) CarloueHatteis
9) Susi Cadamuro
I0) Savinouargeno
II) Penzo8runo1revisan
I2) Cheti Cappelletto
CANblbA1oSlNbACo
PenatoHartin
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) uonatella Pegazzo
2) 6loriaCampaner
3) Harina Capuzzo
4) lederica Pasqual
5) Claudia Hartin
6) lederica Hontagner
7) LmanuelaCasellato
8) Serenella vianello
9) StefaniaCasellato
I0) Susanna Palatron
II) ulga8linova
I2) Honica 8erto2aggia
I3) Haria Cleofe Capiotto
I4) 8eatrice Libralato
I5) Antonella Loro
I6) Paola 8ergantin
CANblbA1oSlNbACo
uaniele8ison
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Honia 8aldissin
2) Puena 8aradel
3) Nazzarena 8ona
4) Alberto8uscato
5) 6iuseppePietroClementi
6) lrancesco uonnino
7) Hirkolalcon
8) valentina 6asparini
9) Piccardo6erotto
I0) 1amara6ottardi
II) 6iuseppeHicella
I2) StefanoHontagner
I3) LzioNicolai
I4) HauroPasqual
I5) Hichele1alon
I6) Harcoveronese
CANblbA1oSlNbACo
uaniele8ison
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Claudia 8ergamo
2) HauroCattelan
3) Posalbauavanzo
4) Arianna lerrazzo
5) Claudia lerronato
6) 6raziella linotti
7) Llisa linotto
8) Amanda lurini
9) valter 6iacchetto
I0) NicolettaPoles
II) AlfredoPanieri
I2) vascoPigoni
I3) 1ony1adde
I4) Lleonora 1offano
I5) Harisavaleriani
I6) Liana visentin
Caudidatesiudace
valerio2oggia
Caudidati ceusiIieri
I) PobertoPugolotto
2) llaria8asciano
3) uamianoHengo
4) lederica Senno
5) 6iovanni Nardini
6) Paffaele 2azzaro
7) lrancescoHasala
8) Claudiovianello
9) PeantoColla
I0)LucaSimonella
II)Anna ChiaraPasini
I2)Stefano6erardi
I3)uanielauonadello
I4)PenzoPartel
I5)LeonePacquola
I6)CristinaSoncin
Caudidatesiudace
AlbertoCarli
Caudidati ceusiIieri
I) Cristina urlando
2) lrancesca 1oso
3) PobertoHurador
4) Haurizio8ergamo
5) Nicolvettorazzo
6) Alberto Prizzon
7) 6ianluca linotto
8) 6iovanni 8urato
9) 6raziano1offolo
I0)Lorenzolranceschetto
II)Sabina8attistuta
I2)AlbertoPierobon
I3)6iovanni Piazza
I4)PaoloSartorel
coMuWbl 1SoLo
Scdici listc al via
tra tanti volti noti
c qualchc ritorno
Lagrandenovitaelacivicaformatadasoledonne
ll sindacouscenteCalzavaradail nomemanoneincorsa
FoR2A1SoLo
CaudidateSiudace
valerio2oggia
Caudidati ceusiIieri
I) HarcelloCarbone
2) Jurgen8ragato
3) LucianoCignarale
4) StefanoCipelletti
5) Hicheleue 6ianni
6) labioLiciardello
7) AngeloNaviglio
8) ltaloPasqual
9) 6iulio Polesello
I0)CristianPachello
II)SamuelePui
I2)AlbertoScarpa
I3)ldanavignotto
I4)HartinaAscani
I5)Axel Hestriner
Caudidatesiudace
valerio2oggia
Caudidati ceusiIieri
I) utello8ergamo
2) Lnnio valiante
3) HircoCrosera
4) 6iacomovallese
5) Lnnio Alno
6) Caterina 8accega
7) lranca 8aseotto
8) llenia 8uscato
9) Andrea Colla
I0)6ilmar Hecchia
II)6inoPasian
I2)AntonioPriviero
I3)HartinoSacilotto
I4)SalomScattolin
I5)labiolaHaria Soncin
I6)Paffaellavianello
l1ALlAbl VALoRl
LlS1AclVlcAcAL2AVARA
Caudidatesiudace
AlbertoCarli
Caudidati CeusiIieri
I) 6ioia8arbato
2) Simone8ergamo
3) 8arnaba 8erton
4) 6ianfrancoCarletto
5) SauroCasonato
6) 6ianlucaCorsi
7) Hichelelontebasso
8) Hassimo6uerra
9) uianilaHarchesin
I0)Llena ungaretto
II)lrancescoPalmisano
I2)Llisa 1agliapietra
I3)Pomanovallese
I4)Pobertoventura
I5)Honique vedovo
I6)Claudia2anier
RWA1oMAR1lWSlWbAco
CANblbA1oSlNbACo
PenatoHartin
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Cristian8acchin
2) Honica 8erto
3) Hichele8ison
4) Hichela8ortoletto
5) 6inoCampaner
6) PaoloCampardo
7) 6ianni 6erotto
8) valter 6uarnieri
9) lrancescoPasqual
I0) LucianoPodighiero
II) vincenzoSansalone
I2) lrancoSaramin
I3) walter Simonella
I4) 6iovanna1eker
I5) Leandro2accariotto
I6)Lgidio2ottino
1SoLo-bAWlLBlSoWSlWbAco blFWblAMoL'oSbALcoWBlSoW
LlS1A1SoLo26S LlS1A1u11l R1SoLo
Caudidatesiudace
valerio2oggia
Caudidati ceusiIieri
I) Luigi Pizzo
2) Claudiolerro
3) Luigi Serafin
4) AlessandroPerazzolo
5) Lnnio 8illiato
6) vanni 8ozzato
7) HassimilianoCal
8) 6asperoCarniello
9) 8arbara Chinaglia
I0)LorenzoCoda
II)lilippouaniele
I2)Arianna 6asparotto
I3)LidioSantin
I4)PinoScalera
I5)PosarioSpina
I6)6iuliano2emolin
LlS1AVlVl SAWMARco
SlWlS1RAcoLo6lALlBR1
LlS1AL6AWoRb
Caudidatesiudace
AlbertoCarli
Caudidati ceusiIieri
I) 6ianluca8ozzato
2) 6iovanni Cattai
3) PatrikCoeli
4) Pobertoual Cin
5) SilenoHanfr
6) Alesandro Hartin
7) Llisa Pittoni
8) 6iorgioPomiato
9) venerinoSantin
I0)Alessandro1alon
II)Nicolavecchiato
I2)6iorgiovio
I3)Harcovisentin
I4)Hirco2anchetto
I5)6iulio6raziano2anon
I6)8arbara2ottino
1SoLoBWcoMuW
CANblbA1oSlNbACo
PenatoHartin
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) LzioCasarin
2) Christofer ue 2otti
3) Lucas Pavanetto
4) Andrea1omei
5) labiovisentin
6) Claudio 2ambon
7) HarcoAgostini
8) Lleonora 8aldo
9) Lleonora Cancian
I0) NicolettaCerino 1urcot
II) Christian6obbo
I2) uomenicolmparato
I3) HarioHarando
I4) CarlalbertoHazzei
I5) Claudia unesto
I6) lrene vianello
Si va aI vete iI e 7maie
MoVlMW1oclWquS1LL
LlS1AubccoWVALRlo2o66lA LlS1AbLcoWVALRlo2o66lA
Vl Ammlnlstratlvez01z LANuoVA MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2
di 6ievauui Cauassi
JLSuLu
Ne resIeru soIIunIo uno, mu
dIIIIcIImenIe uI prImo Iurno.
Con ben seIIe cundIduII u sIn-
duco, II buIIoIIuggIo sembru
essere cosucerIu.
Tre I nomI IorII: duII'ex sIn-
duco Reuate Martiu, che cI rI-
provu con deIermInuzIone,
uII'uIIuuIevIcesInducoVaIerie
2eia, conunusquudru Iru-
sversuIe e InedIIu duI PdI uI
Pd, quIndI I'ussessore uscenIe
AIberte CarIi, deIIInodeI sIndu-
co uscenIe Iruncesco CuIzu-
vuru. TuIII possono gIocurse-
Iu, pero, II segreIo deII'urnu
puo essere IorIeru dI moIIe
sorprese. bauieIe 8iseu, che Iu
ussessore uI IIunco dI CuIzuvu-
ru, e IornuIo dopo Iu IorbIdu
vIcendu deIIu suu esIromIssIo-
ne, IorIe deIIu IIsIu cIvIcu Jeso-
Io e dI queIIu u dIIesu deII'
ospeduIe. Hu deIIo che vuoIe
essercI uI buIIoIIuggIo e so-
pruIIuIIo Iu IIsIu u dIIesu deI
nosocomIo sembru essere II
vuIoreuggIunIo.
C'e I'ImprendIIore 6ievauui
8eruardiui checorre per II SeI
e hu IrovuIo uI suo IIunco unu
IIsIu deII'Idv e I'uppoggIo deI-
Iu IederuzIone deI VerdI pro-
vIncIuIe. NiceIaMaueute euno
degII "ereIIcI" deI PdI che vuo-
IeesserepIuvIcInouI cIIIudInI
verso unu nuovu Iuse deIIu po-
IIIIcu e per quesIo corre du so-
Io con unu squudru dI gIovunI
ImpuvIdI.
II MovImenIo u b SIeIIe dI
Beppe GrIIIo e urrIvuIo Invece
In exIremIs con un cundIduIo
uppussIonuIo dI poIIIIcu co-
me fraucesce beI 8ueue d'ou-
des, cognomeuIIIsonunIee
grunde enIusIusmo come IuI-
Iu Iu squudru che poIrebbe es-
sere IuncIuIu duI comIco In dI-
reIIu. GrIIIo dIIIIcIImenIe rI-
nunceru u un puIco vIbrunIe
come queIIodI JesoIo.
Unu sIIdu che rIsvegIIu unII-
chI dIssIdI e IunIu vogIIu dI un-
dure uI poIere neIIu cIIIu che
duI 2b.8b1 ubIIunII urrIvu u
punIe dI 4 o b00 mIIu In pIenu
esIuIe. Mu sopruIIuIIounu cII-
Iu In cuI c'e uncoru spuzIo per
cosIruIre. Con IorrI e gruIIu-
cIeII bIsogneru undurcI pIuno,
vIsIu Iu senIenzu deIIu CorIe
cosIIIuzIonuIe che bIoccu gII
edIIIcI oIIre I 9 pIunI neI 300
meIrI duIIu buIIIgIu.
NeI prossImI due gIornI
uvremo Ie prIme presenIuzIo-
nI deIIeIIsIe. SI purIesIuseruuI
VIvuIdI con Iu IIsIu MurIIn uI
suo esordIo ussIeme u JesoIo
Bene Comune e uII'uIIesIssI-
mu IIsIu Donnu dI DonuIeIIu
Beguzzo, IrunsIugu deIIu Le-
gu. DomunI Invece, Ioccheru
u ZoggIu suIIre suI proscenIo,
sempre uI VIvuIdI, per presen-
Iure Iu suu compugIne che vu
duI PdI uI Pd, con Udc e unu II-
sIu cIvIcu che ruccogIIe vurI
eIemenII.
L'urmuIu dI ZoggIu e queIIu
pIu grunde e VuIerIo cI crede
sIn duII'InIzIo u quesIu corsu
eIeIIoruIe. MurIIn e I'ex sIndu-
coche vuoIeurrIvure dI nuovo
suI grudIno pIu uIIo, per sveI-
Iure uncoru dopo I due sIorIcI
munduII.
CurII sI IuncIu neI segno deI-
Iu conIInuIIu con CuIzuvuru.
OgnI cundIduIo corre per vIn-
cere, mu In quesIo conIesIo,
unche un buon rIsuIIuIo suru
comunque un premIo umbI-
Io.
LlllluuuIluNL llSLlvA1A
Contcsa a scttc pcr l'crcdit di Calzavara
Lasfidanonesolo fraHartin, IoggiaeCarli. Ci sono l'exassessore8ison, Sel con8ernardini, Hanenteeil grillinou'undes
AIberte CarIi, ha 44 auui, ed se-
sate ceu due fiIi. fa I'aIberatere
ed Iaureate iueceuemia.
NiceIaMaueute, 40auui, sesate
ceu due fiIie fa iI cemmerciaute.
' erite iufermatice.
beI 8ueue b'oudes, ex dieudeute
AIitaIiaha S2auui e si dichiarauu
aassieuate di eIitica.
l cAWblbA1l ASlWbAco
ReuateMartiu, ex siudace, 48 au-
ui, sesate ceufiIi. Laureate iu
eceuemia. ' aIberatere.
coMuWbl 1SoLo
VaIerie 2eia, 2auui, sesate, ha
tre fiIi e faiI cemmerciaIista. Si
diIemate iuraieueria.
bauieIe 8iseu, S2 auui, sesate ceu
fiIi Iavera iuesedaIe ed Iaurea-
te iu scieuze iufermieristiche.
6ievauui 8eruardiui ceIibe e ha
42auui. Nate aSau beu, risiede a
1eseIe. fa I'imreuditere.
MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2 LANuoVA Ammlnlstratlvez01z Vll
VAL1RS1VAWA1oSlWbAco
Caudidatesiudace
valter Stevanato
Caudidati ceusiIieri
I) AlfonsoSabbadin
2) Lnnio viola
3) Haria8ruschi
4) uaniele Halerba
5) 1atianaComelato
6) PossanoArtuso
7) 8runella Cuomo
8) AnnalisaCalogero
9) AlbinoNordio
I0) 6ioiaSantello
II) uavideCollavini
I2) LucianoPizzella
I3) Antonella 1apparo
I4) Lucavivian
clVlcAlWSlM- Robl6BlRoSlWbAco
Caudidatesiudace
6iuseppePodighiero
Caudidati ceusiIieri
I) Llena 6ambalunga
2) StefanoArtusi
3) Andrea 8ertoldo
4) Leonardo8ovo
5) NicolaCalligaris
6) 6iorgioCarraro
7) AlessandroCostantini
8) 8eatrice uamin
9) 6iacomolavaro
I0) Antoniolierro
II) Simoneloltran
I2) helga6reggio
I3) LorenaSanti
I4) uaniloSottana
I5) Nicolavanzetto
I6) Hassimiliano2orzan
di fiIie be 6asari
SAN1A HAllA ul SALA
DopounnI dI duuIIsmo Iru Pu-
oIo BerIoIdo e Ugo Zumengo,
SunIu MurIu dI SuIu rIpurIe du
7. TunIe sono Ie IIsIe uI nusIrI
dI purIenzu neI Comune deI
GruIIcoIuIo, uI voIo per I`uIII-
mu voIIu coI Iurno unIco,
uvendo ormuI superuIo ub-
bondunIemenIe Iu sogIIu deI
1b mIIu ubIIunII. L`ex sInduco
Ugo Zumengo hu ceduIo II
pusso u queIIo che per unnI e
sIuIoII suouIIer ego.
Suru Nlcolu Frugomenl II
cundIduIo deIIu IIsIu cIvIcu,
che per I`occusIone cumbIu
unche nome: du Per cresce-
re" dI cInque unnI Iu, dIvenIu
GeneruzIonI per crescere".
IrugomenI, b0 unnI, consIgIIe-
re comunuIe uscenIe, In pus-
suIo e sIuIo consIgIIere, vIce-
sInduco dI Zumengo e DuIIe
IruIIe e sInduco IucenIe Iun-
zIonI.
Dovru vederseIu con I`uvver-
surIo dI sempre, II sInduco
uscenIe Puolo Bertoldo, 62
unnI, che sI rIpropone u cupo
dI LIsIu SuIese per II secondo
munduIo consecuIIvo, con
moIII consIgIIerI e ussessorI
uscenII, mu unche uIcune no-
vIIu.
Come queIIu dI AdrIuno
SubbudIn, IIgIIo deI muceIIuIo
LIno SubbudIn, uccIso neIIu
suu boIIegu dI CuIIunu neI
1979 duI ProIeIurI urmuII per II
comunIsmo dI Cesure BuIII-
sII. LnIrumbe Ie IIsIe, Ie pIuvo-
IuIe neII`uIIImu IornuIe eIeIIo-
ruIe, dove BerIoIdo vInse per
unu muncIuIu dI voII, sI rIIun-
no uI cenIrodesIru, unnove-
rundo Iru Ioro esponenII PdI e
uIIrI moderuII (In LIsIu SuIese
unche moIII Udc).
LuLegu, unchequI, corredu
soIu: cundIdu Pler Lulgl Mu-
slero, 46 unnI, ummInIsIruIo-
re dI un IsIIIuIo dI vIgIIunzu,
gIu cundIduIo sInduco b unnI
Iu. SIuvoIIu corre con unu cIvI-
cu che sI e presu meIu deI sIm-
boIo IunIo curo uIIu Legu e de-
nomInuIu Iu Voce": suo espo-
nenIe prIncIpuIe e cupoIIsIu e
queI GIuseppe MuseIIoporIu-
voce deI comIIuIo per Iu vIubI-
IIIu dI VeIernIgo e In pussuIo
unu deIIe coIonne dI LIsIu Su-
Iese, du cuI hu recenIemenIe
dIvorzIuIo.
Le Ire IIsIe dovrunno veder-
seIu coI cenIrosInIsIru, che hu
IuIIIIo I`unIIIcuzIone e sI pre-
senIeru dunque con due cIvI-
che dIsIInIe. Unu, uppoggIuIu
du Pde IederuzIone deIIu sInI-
sIru, sI chIumeru CIvIcu InsIe-
me e cundIdu u sInduco Glu-
seppe Rodlghlero, 3b unnI,
uno deI IonduIorI deI Pd suIe-
se.
L`uIIru cundIdu Vulter Ste-
vunuto, 48 unnI, du 10 unnI
consIgIIerecomunuIe d`oppo-
sIzIone. Ad uppoggIurIo sono
I`IIuIIu deI vuIorI con SInIsIru
ecoIogIu eIIberIu.
MenIre neIIu vIcInu MIruno
sonobenquuIIroIe cundIduIe
sInduco (con Ie cundIduIe dI
Pde PdI che, uImenosuIIu cur-
Iu, sI gIocherunno Iu poIIronu
dI sInduco), u SunIu MurIu dI
SuIu I`unIcu donnu In corsu e
Iu gIovunIssImu Rossellu Cu-
rolo, cundIduIu deI grIIIInI deI
MovImenIo b sIeIIe: 24 unnI,
sIudenIessu ImpegnuIu neI so-
cIuIe e neII`ussocIuzIonIsmo
suIese sI pone come uIIernuII-
vu uI sIsIemu deI purIIII con
unu IIsIu sIeguIu dugII schIeru-
menII.
In dubbIo IIno uII`uIIImo
per vIu deIIu senIenzu che sIu-
bIIIsce I`IIIegIIIImIIu deI verII-
cI deI movImenIo, sI e presen-
IuIu unche VeneIoSIuIo: In uI-
Iesu dI svIIuppI gII IndIpen-
denIIsII corrono cundIdundo
Federlco De Murchl, 42 unnI,
che propone dI Iur dIvenIure
S. MurIu dI SuIu uno deI prImI
comunI In VeneIo u orgunIz-
zursI per gesIIre dIreIIumenIe
IerIsorse suI IerrIIorIo.
I suIesI chIumuII uI voIo so-
no13.664: 6.828muschI, 6.836
IemmIne.
LlllluuuIluNL llSLlvA1A
Sara l'ultima
tornataa turno
unico. Sono 3.664gli
elettori chiamati
alleurne il 6e 1maggio
MoVlMW1oSS1LL
Caudidatesiudace
PossellaCarolo
Caudidati ceusiIieri
I) Andrea 2abeo
2) NicolaHainardi
3) StefanoSmaggiato
4) Lucio6asparini
5) Poberta 6asparotto
6) Sergio8asso
7) HircoNalon
8) Luigino2anin
9) uavide8azzan
I0) HatteoScordino
II) HircoAgostani
I2) Sandroue Possi
I3) 6iambattista Huffato
I4) PietroCasagrande
I5) 6iancarloNovello
LlS1ASALS
Caudidatesiudace
Paolo8ertoldo
Caudidati ceusiIieri
I) Primo8ertoldo
2) Antonella Cassola
3) uaniloCentenaro
4) Lucauallelratte
5) Hichelelurlan
6) Hichele 6ranziero
7) LucaLomi
8) 6iorgioHinto
9) CristianNovello
I0) AngeloPegoraro
II) AdrianoSabbadin
I2) 6iuseppeSambati
I3) AnnamariaScapin
I4) lrancesca Scatto
I5) 6iovanni vanzetto
I6) Hichelevecchiato
L6AWoRb- LAVoc
Caudidatesiudace
Pier Luigi Hasiero
Caudidati ceusiIieri
I) 6iuseppeHasetto
2) uavideAntonello
3) Stefano8acchin
4) uaniel 8asso
5) Silvano8olzonella
6) 6iovanni 8ovo
7) Cristian Coletto
8) Lricalrison
9) StefanoHaso
I0) StefanoHuffatto
II) 6iovanni Pasuto
I2) SilviaScavazzon
I3) Andrea Schiavo
I4) 6ianluca Stocco
I5) 6iuseppe1urcato
I6) Carmenvecchiato
6WRA2loWl RcRScR
Caudidatesiudace
Nicola lragomeni
Caudidati ceusiIieri
I) ugo2amengo
2) AlessandroArpi
3) Haurizio8olzonella
4) LivioChelli
5) lvo6allo
6) Pomina6roppo
7) HassimilianoHartignon
8) LnricoHerlo
9) LuiginoHiele
I0) Luca Horosin
II) LucaHuffatto
I2) Lleonora Pace
I3) StefanoPistore
I4) 6abrielePagazzo
I5) labioSemenzato
I6) uino2avan
6iusee Redi-
hiere, 2S auui,
ceIibe. oerate-
re cuIturaIe,
attive iu asse-
ciazieui cuItura-
Ii e eIitiche.
ResseIIa Care-
Ie, 24auui, stu-
deutessa di
Mediciua e Chi-
ruria. 1ra i
suei hebby: iI
cIariuette.
federice be
Marchi, 42 au-
ui, Iaureate,
architette.
sesateed
adre di due
fiIi.
l cAWblbA1l ASlWbAco
SAN1AHAllAul SALA
Lu sorpresu e uII`opposIzIone,
mu pur sempre u cenIrodesIru.
II gruppo che IIno u IerI Iucevu
rIIerImenIo u Ugo Zumengo
cundIduoru NIcoIu IrugomenI.
Lu IIsIu hu IenuIo segreIo IIno
uII`uIIImo II nome deI cundIdu-
Io, che IuIII duvuno ormuI per
sconIuIoessereuncoruZumen-
go.
SuncIIu Invece du quuIche
seIIImunuIu IruIIuruneI cenIro-
sInIsIru, che per Iu prImu voIIu
u SunIu MurIu dI SuIu poIevu
IenIure dI correre unIIo. II Pd
voIevuIurIoneI nome dI MussI-
mo CoIeIIo, segreIurIo dI zonu
deIIu ConIederuzIone IIuIIunu
ugrIcoIIorI, muhu dovuIoreIro-
cedere dI IronIe uII`opposIzIo-
ne deII`Idvcheuvevu gIucundI-
duIoVuIIer SIevunuIo.
Lu veru curIosIIu pero u S.
MurIu dI SuIu sIu neI suIIo dI
burrIcuIu. Con Ie cIvIche, vero,
epIuIucIIe: sI puoresIureIedeII
uI purIIIo dI uppurIenenzu sen-
zuper quesIoIncuncrenIrsI neI-
Iu sIessu IIsIu. Mu neI SuIese II
pussuggIo dI sImboIo sembru
quusI un gIoco dI socIeIu: I`ex
vIcesInducoLnrIcoMerIo, Irun-
sIugudI LIsIu SuIeseconcuI sI e
cundIduIobunnI Iu, orueconIu
IIsIu dI IrugomenI e Zumengo.
Come IuI hu IuIIo unche II gIo-
vune AIessundro ArpI. Pussug-
gIo Inverso Invece per GIorgIo
MInIo, eIeIIo b unnI Iu con Zu-
mengo, oru uIIu corIe dI BerIoI-
do.
Non e IInIIu: GIuseppe Mu-
seIIo, uno deI promoIorI dI LI-
sIu SuIese, uscIIo duIIu muggIo-
runzu, oru e con Iu Legu dI Mu-
sIero, spondu cIvIcu Iu Voce".
A sInIsIru BeuIrIce DumIn, ex
cundIduIu sInduco e consIgIIe-
ru dI UnIII per S. MurIu dI SuIu
InsIeme u VuIIer SIevunuIo, su-
IuIu II suo compugno dI buIIu-
gIIe e corre con Iu CIvIcu InsIe-
medI BodIghIero. VeneIoSIuIo
punIu moIIo suI rIsuIIuIo suIe-
se.
SuIIoscunduIodeIIeIIrmeIuI-
se u MIruno, ecco II dIsIInguo:
BIbudIumo I`ussoIuIu bonIu e
correIIezzu deI Iuvoro svoIIo
suI IerrIIorIo, conIermundo Iu
regoIurIIu e uuIenIIcIIu deIIe II-
sIe presenIuIe u SunIu MurIu dI
SuIucomeu MIruno. AssenII II-
IusIrI TInoTesIoIInu e IIdenzIo
DuI Corso. Un IusIro subbuIIco
per II vIcesInducoeII cupogrup-
po dI LIsIu SuIese. Muncu rI-
speIIouI purIumenIInouscenIe
uncheBrunoBuguzzo.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
Ia spccialit. il salto di barricata
Lintanto1estolina, ual Corsoelagazzosi chiamanofuori dallacometizione
uuaseduta di ceusiIie cemuuaIe a Sauta Maria di SaIa
ier Luii Masie-
re, 4auui, i
caudidatesiuda-
ceer IaLea
Nerderaseste-
uutedaIIa civi-
ca"LaVece".
NiceIafraeme-
ui, S0auui, im-
reuditere. 6i
vicesiudace e
assessere ceu
baIIe fratte e
2ameue.
coMuWbl SAW1AMARlAbl SALA
VaIter Stevaua-
te, 48 auui,
sesate, ceu
due fiIi, dieu-
deute SeedIi-
ue. ' assate
aII'ldv.
Sci candidati all'assalto di Bcrtoldo
lragomeni il suorivaleiaccreditato, AdrianoSabbadininlistaconil sindacouscente. LaLegauntasuHasiero
Sette caudidati
e aItrettaute
Iiste aSauta
Maria di SaIa.
Sei sfidauti
ceuteudeue Ia
eItreua aI
siudace
usceute aeIe
8erteIde
VW1oS1A1o
Caudidatesiudace
ledericoue Harchi
Caudidati ceusiIieri
I) lmerioPighetto
2) 6ianfrancoCalzavara
3) Lnrico8allan
4) Paola Pomanato
5) Cristiano8onato
6) HarcoPighetto
7) LnricoStevanato
8) umbertovecchiato
9) lrancescoScomparin
I0) LorenzoPighetto
II) LmilioPoncato
I2) uiego1urco
I3) valentina Pravato
I4) Harco8abato
I5) HatteoNiero
I6) Paffaeleuorio
aeIe 8erteIde,
2 auui, siuda-
ce usceute, se-
sate, ceu uua
fiIia. dieu-
deute di Veuete
AriceItura.
lI ceutresiuistra divise
iudue Iiste. Cerreue
auche VeueteState
e MevimeuteSsteIIe
MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2 LANuoVA Ammlnlstratlvez01z lX
CANblbA1oSlNbACo
ledericoHoretto
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Harta2ilio
2) ledelfrancoCarcione
3) Cristina 8arbieri
4) 6iovanni 8enintendi
5) Haria1eresaHicalizzi
6) Harco8onaventura
7) Cristina Pavan
8) Penatow. Longobardi
9) labioHazzocchi
I0) SilviaPomano
II) HassimoNegretto
I2) PenzoPanizzo
I3) Harilena vecchiato
I4) 6iampietroPenosto
I5) Andrea Scantamburlo
I6) Annalisavegna
CANblbA1oSlNbACo
Haurizio8ertolin
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) 1homas uePossi
2) lrancescoHarcadalli
3) Pudi 8ertola
4) lederica Scarpa
5) Luigi 1olomio
6) HatteoPomanello
7) lernando Simonato
8) Stefanolabbro
9) SilviaSalvadori
I0) Pobertoual 8en
II) 6abriele8erto
I2) uariovecchi
I3) Penzovallongo
I4) HarcoChinellato
Wol MARcoW
FARMARcoW
di Marta Artice
HAlCuN
PronII, vIu. Du oggI purIe II
conIouIIu rovescIu In vIsIudeI-
Ie ummInIsIruIIvedeI 6-7 mug-
gIo. Lu corsu uIIo scrunno, sI
gIocu u cInque. Andreu Folll-
nl, 44 unnI, IscrIIIo uI SocIuIIsII
IIuIIunI, soIIuIIIcIuIe deIIu PoII-
zIu LocuIe dI VenezIu, e II cun-
dIduIo sInduco deIIu couIIzIo-
ne dI cenIrosInIsIru, IormuIu
du IIuIIu deI VuIorI, SeI, Ids,
Udc e Pd. IoIIInI e uscIIo vIn-
cenIe duIIe prImurIe conII cun-
dIduIo deI Pd, GuIdo Scroccu-
ro, su cuI punIuvu II sInduco
uscenIe. Dopo quuIche IensIo-
nee muI dI puncIu, I gruppI po-
IIIIcI hunno ruggIunIo un uc-
cordoper undureunIII e nonrI-
schIuredI perdere. Lu IIsIucIvI-
cu dI IoIIInI, Io sceIgo Mur-
con" rIsuIIuIu dunque compo-
sIudu16voIII, 8 uppurIengono
uI Pd, 2 uII`Udc e 6 sono sIuII
suddIvIsI Iru I purIIII che hun-
no sosIenuIo IoIIInI uIIe prI-
murIe. II cupoIIsIu e PIer AnIo-
nIo TomusI, che dopo due
munduII non puo pIu rIcundI-
dursI u sInduco, mu conIu In
unuposIzIonedI peso. CI rIpro-
vu unu grossu IeIIu (quusI IuI-
Iu) deIIu gIunIu (cInque usses-
sorI suseIIe), menIre seIu cou-
IIzIone dovesse vIncere, vIcen-
sIducosurebbeGuIdoScroccu-
ro. L`Udc dI LnrIco De Murco,
che IIno uII`uIIImo consIgIIo
comunuIe, u IIne murzo, sI Iro-
vuvu Iru I bunchI deIIu mIno-
runzu, hu decIso dI uIIruversu-
re II BubIcone e pussure con II
cenIrosInIsIru.
DuIIu purIe opposIu IrovIu-
mo II cenIrodesIru. Legu e PdI
hunno decIso dI undure sepu-
ruII, cIuscuno per Iu proprIu
sIrudu. Federlco Moretto, 40
unnI, urchIIeIIo IIbero proIes-
sIonIsIu, guIdu Iu squudru che
duru IIIo du Iorcere u IoIIInI, Iu
cIvIcu NoI Murcon". MoreIIo,
consIgIIere uscenIe deI grup-
po mIsIo e IscrIIIo uI PdI, cos
come Andreu ScunIumburIo,
uncheIuI consIgIIereuscenIee
segreIurIo deIIu sezIone IocuIe
deI PdI. TuIII gII uIIrI cundIduII
InIIzzusonogIovunI, Impegnu-
II suI IerrIIorIo, voIII nuovI e
neoIIII deIIu poIIIIcu. Non
IscrIIII u purIIII, per moIIu pur-
Ie conoscono u Iondo II mon-
do deIIu scuoIu. CupoIIsIu e
MurIu ZIIIo, ussessore uI Com-
mercIo con Iu prImu GIunIu
TomusI, uIIoru neIIe IIIe deIIu
muggIorunzu, cheoggI hudecI-
sodI correreconMoreIIo.
VIenepoI IuLegu, orgogIIosu
deI proprIo sImboIo.II Curroc-
cIo sI presenIu con Iu IIsIu
Iure Murcon", e punIu su un
gIovune, Muurlzlo Bertolln,
36 unnI, uIIIvo In poIIIIcu Iru Ie
IIIu deIIu Legu Nord, neI 2009
eIeIIo segreIurIo deIIu sezIone
IocuIe, IecnIco eIeIIronIco per
un`uzIendu che svIIuppu epro-
duce sIsIemI dI uuIomuzIone.
Legu che In quesII cInque un-
nI, none sIuIu neunche ruppre-
senIuIu In consIgIIo comunuIe
echemIruInveceu porsI come
eIemenIo dI roIIuru, sIuIu e
sIuncu - dIce - deIIu soIIIu poII-
IIcu e deI soIIII voIII. Per Iu prI-
mu voIIu scendono In cumpo
unche I grIIIInI, che cundIduno
unu donnu, unIcu mugIIu rosu
Iru I cInque uspIrunII sInduco.
II voIIo deI MovImenIo u CIn-
que SIeIIe murconese, e Frun-
cescuGotturdl, 37 unnI, mum-
mu, IuureuIu In gIurIspruden-
zu e uIIuuImenIe ImpegnuIu
uII`unIversIIu dI Cu` IoscurI.
Con IeI c`e DennIs Bon, gesIo-
re deI noIo negozIo dI sIru-
menII musIcuII, dIverse donne
e moIII cIIIudInI dI secondu ge-
neruzIone, IrupIunIuII u Mur-
con e desIderosI dI uvere voce
In cupIIoIo neI proprIo puese.
L poI IrovIumo Puolo Murton,
b9 unnI, ImprendIIore, geome-
Iru IIberoproIessIonIsIu emur-
conese doc. MurIon e uIIu se-
condu voIIu, cInqueunnI Iueru
sIuIoeIeIIoIru Ie IIIu deII`oppo-
sIzIone. Lu cIvIcu porIu Io sIes-
so nome deII'uIIImu IornuIu
eIeIIoruIe, VIvereu Murcon, un-
che I cundIduII sono quusI gII
sIessI dI cInqueunnI Iu.
GII eIeIIorI sono 12.970
(6.b28uomInI e6.442 donne).
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
l cAWblbA1l ASlWbAco
CANblbA1oSlNbACo
lrancesca 6ottardi
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) labioCaburlotto
2) Carlo2anatto
3) Poberta6rigolo
4) valentinaSartor
5) Luca2ampieri
6) Sara6iaggio
7) Hatteovoltolina
8) uennis 8on
9) Hichela Halusa
I0) Luciano8albinot
II) Andrea 2anatto
I2) Pobertoue Polo
CANblbA1oSlNbACo
Andrea lollini
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Pier Antonio1omasi
2) AlessandraArrobbio
3) Claudia 8onotto
4) Poberta 8rucoli
5) 1omas Calce
6) HaurizioCapogrosso
7) Lnricoue Harco
8) Lisauesider
9) Alberto lavaretto
I0) Hargherita Lachin
II) Hara Heneghel
I2) 6ianpietroPuleo
I3) 6uidoScroccaro
I4) HauroScroccaro
I5) lrancesco1arricone
I6) Arcangelovarlese
CANblbA1oSlNbACo
PaoloHarton
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Harco8oschiero
2) Laura 8rugnera
3) PiergiorgioCecchinato
4) Pobertoui 6iovanni
5) 1ommaso6abrielli
6) Chiara Hilani
7) AnnaHinello
8) AlessandroNalin
9) 8arbara Pubino
I0) CarloScomparin
II) uiego1iveron
I2) Leonevolpin
aeIe Marteu, S9auui
MoVlMW1oclWquS1LL
loScL6oMARcoW
VlVRAMARcoW
federice Merette, 4I auui Maurizie 8erteIiu, 2auui
lI Muuiciie di Marceu, a maie si eIee iI uueve siudace
fraucesca 6ettardi, 27 auui
AudreafeIIiui, 44 auui
Sono cinquc in corsa
pcr il dopo Tomasi
Sfida Follini-Morctto
Le due maggiori coalizioni untano allaoltronadi sindaco
Hainlizzaci sonoanche8ertolin, uottardi eHarton
coMuWbl MARcoW
MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2 LANuoVA Ammlnlstratlvez01z Xl
di 6emma Cauzeueri
CAulLL
I conII per CuorIesI Iurunnosu
seIIe IIsIe. LquesIoII duIo uIII-
cIuIe regIsIruIoIerI duIIu segre-
IerIu comunuIe per I`IscrIzIone
deIIe IIsIe uIIe prossIme ummI-
nIsIruIIvedeI 6I7muggIo.
Un numeroche I cIIIudInI dI
CuorIe nemmeno rIcorduno dI
uver vIsIo prImu, neIIe pussuIe
cumpugne eIeIIoruII e che po-
Irebbe porIure ud unu vIIIorIu
non condIvIsu du moIII.
QuesI`unno u CuorIe surunno
986b I voIunII, IuIII chIumuII u
scegIIere come cumbIure II Iu-
Iuro dI un puese che, su moIII
IronII, necessIIu dI un pro-
grummu poIIIIco IorIe e decI-
so. AIessaudre 8eriu: cundIdu-
IosInduco per I`omonImu IIsIu
cIvIcuconVenIoNuovo, MovI-
menIo PopoIure e DemocruII-
cI. CIusse 1971, e IuureuIo In
gIurIsprudenzu uII`UnIversIIu
dI Pudovu. AIIuuImenIeesercI-
Iu Iu proIessIone Iorense con
sIudIoInCuorIe. LsposuIocon
LIIsuduIIu quuIehu uvuIo IreII-
gII. BorIn hu rIcoperIo II ruoIo
dI ussessore uI IurIsmo
neII`ummInIsIruzIone SurIo
duI 2007 uI 2009. Lu IIsIu verru
presenIuIu oggI uIIe 20.30 uI
CenIro CIvIco dI CuorIe. Aute-
uie 2aueu: cundIduIosInduco
per Iu IIsIu CIvIcu per II Cum-
bIumenIo" con PdI Pd e Legu.
CIusse 19b3, svoIge Iu proIes-
sIone dI medIcochIrurgo. Spo-
suIo con MurIIenu duIIu quuIe
hu uvuIo due IIgIIe. Anche Zu-
non hu IuIIo purIe deII`ummI-
nIsIruzIone SurIo duI 2007 uI
2011 rIcoprendo II ruoIo dI us-
sessore uI IuvorI pubbIIcI, de-
munIo e puIrImonIo. Lu IIsIu
verru presenIuIu subuIo 14
uprIIe. LuciaueStriuIi: cundIdu-
IosInduco per I`omonImu IIsIu
cIvIcu conUdc eUnIII per II Iu-
Iuro. CIusse 1969, sposuIo con
IruncescuduIIuquuIehuuvuIo
unu IIgIIu. LuureuIo In gIurI-
sprudenzu uII`UnIversIIu degII
SIudI dI TrIesIe, SIrIuII hucom-
pIeIuIo Iu pruIIcu Iorense neI
1999 e du IuIe duIu esercIIu Iu
proIessIone dI uvvocuIo pres-
soII suosIudIouCuorIe.
Lu IIsIu verru presenIuIu
murIed 10 uprIIe uIIe 20.30
pressoII CenIroCIvIcodI Cuor-
Ie. 6ievauui Cemisse: cundIdu-
Io sInduco per Iu IIsIu cIvIcu
Amu CuorIe conGIovunnI Co-
mIsso", non uppoggIu uIcun
purIIIopoIIIIco.
CIusse19b4, svoIge IuproIes-
sIone dI perIIo IndusIrIuIe
pressoII ConsorzIo dI bonIIIcu
VeneIo OrIenIuIe In quuIIIu dI
IspeIIore IdruuIIco. DIpIomuIo
uI conservuIorIo PedroIIo" dI
VIcenzu. L sposuIo con SusI
duIIu quuIe hu uvuIo Ire IIgII.
Dopo uver IenIuIo Iu cundIdu-
Iuru u sInduco neIIe ummInI-
sIruIIvedeI 2007, rIcopre du uI-
Ioru Iu curIcu dI consIgIIere dI
mInorunzu. 6iauui 6usse: cun-
dIduIosInducoper Iu IIsIu cIvI-
cu NuovI OrIzzonII", non up-
poggIu uIcun purIIIo poIIIIco.
CIusse 19b1, Gusso e doIIoruIo
InLconomIue DIrIIIoImmobI-
IIure, IIIoIo conseguIIo presso
I`UnIversIIy oI NorIhWesI, ne-
gII SIuII UnIII.
SvoIge Iu proIessIone dI
ugenIeImmobIIIuree medIuIo-
re credIIIzIopressoIusuu ugen-
zIu In CuorIe. L sposuIo con
Muru duIIu quuIe hu uvuIo due
IIgII. Lucia Mereuda: cundIduIo
sInduco per II MovImenIo b
SIeIIe (GrIIIInI). CIusse 1961,
svoIge Iu proIessIone dI com-
mercIunIe neI suo negozIo dI
ubbIgIIumenIo u CuorIe, cen-
IrosIorIco.
L sposuIu con Murco duI
quuIe hu uvuIo due IIgII. Me-
rendu propone, IrumIIe I`ug-
greguzIone deI suo gruppo u
Beppe GrIIIo, un progeIIo dI
democruzIu dIreIIu che purIe
duI busso. AIy 8iuceIette: cun-
dIduIosInducoper Iu IIsIu cIvI-
cu CuorIe In Progress". CIusse
1974, BIncoIeIIo svoIge Iu pro-
IessIone dI IeguIe. NeI suo cur-
rIcuIum Ire esperIenze ummI-
nIsIruIIvo uccudemIche, per Iu
prImu voIIusI Iu spuzIoneIIuvI-
IupoIIIIcudI CuorIe.
Unu sIIdu Iru seIIe cundIdu-
II, unusIIdu dIIIIcIIe per II dopo
SurIo.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
lL bL SAccA1o
Mario Dalla Tor. Il movimcnto ha fatto la sua scclta
Caudidatesiudace
6ianni 6usso
Caudidati ceusiIieri
I) Alessandro8aldin
2) 6iovanna8iancon
3) Loris8rugnerotto
4) uddo8uttarello
5) labiana Cristofoli
6) 6iovanni uavid
7) Harcoue Lazzari
8) 6ianni 6rando
9) lolanda Panzarin
I0)AlfredoPezzon
II)umbertoPorato
I2)lvanSaramin
I3) HartinoSartori
I4) lrancescovio
I5) lranco2anon
I6) Harco2orzetto
Caudidatesiudace
Alessandro8orin
Caudidati ceusiIieri
I) Harcolavaro
2) Lmanueleualla8ella
3) Harco6usso
4) Hario6usso
5) 6iovannaHontisano
6) LucaPerisinotto
7) labioCanzian
8) ChiaraPoletto
9) StefanoHartin
I0) vicentinilranco
II) uronzo1erlizzi
I2) PaolauallaPovere
I3) Lorenzo8ozzetto
I4) labio8uoso
I5) uaniel Possetti
I6) lranceschina6iangregorio
Caudidatesiudace:
LuciaHerenda
Caudidati ceusiIieri:
I) Harialuisa Nicora
2) Sonia Xausa
3) liorella8attistutta
4) LauraHorbiolo
5) Horris Stringari
6) SandyPuzza
7) 6iorgia 8iancon
8) virna 1rapani
9) Samuela lerrero
I0) Pobertovanzan
II) 8arbara lerrazzo
I2) HassimoPighetto
I3) Posanna6ardiman
I4) 6iuseppeHohorich
I5) lerdinando2orzetto
l cAWblbA1l SlWbAcl
CAulLL
MurIo DuIIu Tor, coordInuIore
provIncIuIe deI PdI, uppoggIu
AnIonIo Zunon. Lo hu dIchIu-
ruIoIerI uIIruversoun comunI-
cuIouIIIcIuIe per chIuderedeII-
nIIIvumenIe Ie IncomprensIo-
nI nuIe negII uIIImI IempI suIIu
suu posIzIone rIspeIIo uIIe due
cundIduIure dI CuorIe che
uvrebbero vIsIo II PdI spuccuIo
In due: LucIuno SIrIuII, per
I`omonImuIIsIuuppoggIuIodu
Udc e UnIII per II IuIuro, e An-
IonIo Zunon per Iu IIsIu cIvIcu
per II CumbIumenIo, uppog-
gIuIodu PdI Pde Legu. DuIIu II-
sIu dI Zunon, pero, muncu un
nome che du Iempo rIsuonuvu
come cerIo uII`InIerno deI
gruppo. L` queIIo dI GIunnI SII-
vuI, uIIuuImenIe vIcesInduco
dI CuorIe e ussessore uI com-
mercIo, per II quuIe, DuIIu Tor,
esprIme II suo rIngruzIumenIo
Per Iu sensIbIIIIu dImosIruIu,
hu scrIIIo DuIIu Tor, neI voIer
Iure un pusso IndIeIro consen-
Iendo Iu cundIduIuru dI Zu-
non.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A Schede eIetteraIi. Si veta iI e 7maie ressime a turue uuice
AMocAoRLcoW6loVAWWl coMlSSo
Caudidatesiudace
6iovanni Comisso
Caudidati ceusiIieri
I) Harco8attiston
2) Hanuel 8orin
3) ueborah8ronzin
4) uomenico8uoso
5) leliceuePienzo
6) llaviolneschi
7) 6abriele Lionello
8) Andrea LoHassaro
9) valentina Harchesan
I0) Caterina urlandi
II) uanielePuzza
I2) 6iorgia valente
I3) walter valente
I4) uinovendrame
I5) Claudia vianello
I6) Alessandra Llisabeth vio
clVlcARlLcAMBlAMW1o
Caudidatesiudace
Antonio2anon
Caudidati ceusiIieri
I) Simone6usso
2) Alice 8uoso
3) Luciano6usso
4) Harco6iro
5) 6iovanni Padovese
6) Linda Hontino
7) uaniele Candosin
8) uenis vecchio
9) Hirko8aradel
I0) 6iancarloStival
II) LorenaLkonomi
I2) llaviolavero
I3) uomenicolerraro
I4) 6iuseppe8oatto
I5) HarcoPenso
I6) Paolo2ia
WuoVl oRl22oW1l
Luciaue StriuIi,
cIasse I99,
avvecateueI
sue studie di
CaerIe. Sesate
ceu fraucesca
ha uua fiIia.
6ievauui Cemis-
se, cIasse I9S4
aIIa sua seceu-
da caudidatu-
ra. Sesate ceu
tre fiIi erite
iudustriaIe.
coMuWbl cAoRL
AIessaudre 8e-
riu, cIasse I97I,
state assesse-
re ceu Ia iuuta
Sarte. Sesate
ha tre fiIi e fa
I'avvecate.
Inscttc pcr la succcssionc di Sarto
Sarabattagliatrai candidati Ianon, Striuli eComisso. loi ci sonol'exassessore8orin, uusso, LuciaHerenda e8incoletto
LuclAWoS1RluLl RlLBWbLLAcl11
Caudidatesiudace:
LucianoStriuli
Caudidati ceusiIieri:
I) LorenzoPellegrini
2) LucaAntelmo
3) labrizio8ortoluzzo
4) Hariaual Povere
5) Lorenzo uisiot
6) Hatteouorigo
7) Pierino6uglielmini
8) lrancesco6iuseppe 6usso
9) PoccoHarchesan
I0) uanieleHartin
II) 6iovanni uttavianoHinoia
I2) Sabrina1eso
I3) labrizio1onon
I4) Severino2anin
I5) Pia2oia
I6) Alessandra 2usso
6iauui 6usse,
cIasse I9SI
aeute immebi-
Iiare. Sesate
ceudue fiIi ha
studiateueIi
Stati uuiti.
AIy 8iuceIette,
cIasse I974,
sveIe Iarefes-
sieue di IeaIee
erIa rima
veIta eutra ueI-
IasfidaeIitica.
Lucia Mereuda,
cIasse I9I, ha
uuueezie di
abbiIiameute
ed aIIasua
rima eser-
rieuza eIitica.
LlS1AALSSAWbRoBoRlW
MoVlMW1oSS1LL cAoRLlWRo6RSS
Auteuie 2aueu,
cIasse I9S2,
medice chirur-
e. Sesate ceu
due fiIie sta-
te assessere
ceu Sarte.
Caudidatesiudace
Aly8incoletto
Caudidati ceusiIieri
I) 8runoSurian
2) NevioNardo
3) HarioSutto
4) Hassimovicentini
5) Posa HariaSimeoni
6) umbrettavidotto
7) lrancesca 6erardi
8) HassimoHoro
9) Harco8arbaro
I0) Andrea 8uoso
II) SimoneCusin
I2) Caterina Pidolfo
I3) uavide6affarello
I4) HarcoCampagner
I5) Hargherita Chirico
I6) Samantha Pinna
MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2 LANuoVA Ammlnlstratlvez01z Xlll
Forcolin-Carpcncdo, ccntrodcstra diviso
ll centrosinistrarovaariconquistareil HuniciiocandidandoCaiotto. Suntanoanchei grillini con8iancon
di 6ievauui Meuferte
HuSlLL
UIIIcIuImenIe scuIIu In quesII
gIornI, mu u MusIIe Iu cumpu-
gnu eIeIIoruIe e InIzIuIu ormuI
du dIversI mesI. Unu sIIdu che
sI unnuncIu uppussIonunIe e
moIIoIncerIu, conquuIIrocun-
dIduII In IIzzu per Iu curIcu dI
sInduco.
NegII uIIImI cInque unnI se-
duII uIIorno uIIo sIesso IuvoIo
deIIu gIunIu, II sInduco uscenIe
e depuIuIo IeghIsIu Glunlucu
Forcolln e I`ussessore uscenIe
uII`IsIruzIone e uIIu cuIIuru Lu-
cluno Curpenedo sI presenIu-
nouIIuconIesu conIIsIesepuru-
Ie, suncendo II dIvorzIo Iru Le-
gu e PdI. MenIre u ruccogIIere II
guunIo dI sIIdu neI cenIrosInI-
sIru e Musslmllluno Cuplotto.
IerI e sIuIo uIIIcIuIIzzuIo unche
II quurIo cundIduIo. SI IruIIu dI
Osvuldo Bluncon deI MovI-
menIoCInqueSIeIIe.
II sInduco uscenIe GIunIucu
IorcoIIn, 43 unnI, punIu uIIu rI-
conIermu per II secondo mun-
duIo con Iu IIsIu Con IorcoIIn
perMusIIe IorcoIInSInduco",
composIu duIIu Legu Nord e
duIIu IIsIucIvIcuPer MusIIe. Bu-
gIonIere IrIbuIurIsIu con sIudIo
ussocIuIouSunDonu, IorcoIIn,
prImudI dIvenIuresInducocIn-
que unnI Iu, uvevu rIcoperIo In
pussuIo I`IncurIco dI ussessore
uI bIIuncIo, uI IuvorI pubbIIcI e
uIIosporI. NeII`uprIIe 2008 Ior-
coIIn e sIuIo eIeIIo uIIu Cumeru
deI DepuIuII conIuLeguNord.
LucIunoCurpenedo, b8unnI,
sI presenIu uIIu guIdu dI unu II-
sIu cIvIcu che porIu II suo no-
me, sI IspIru uI vuIorI deI mode-
ruII dI cenIrodesIruehuoIIenu-
IoII sosIegnodI IuIII gII ussesso-
rI uscenII deI PdI, purIIIou cuI e
IscrIIIo unche IuI. DocenIe dI
muIemuIIcueIIsIcuuI IIceocIus-
sIco MonIuIe, sposuIo e con
due IIgII, Curpenedo e ussesso-
re uscenIe uII`IsIruzIone e uIIu
cuIIuru. InpussuIononuvevurI-
coperIouIIrI IncurIchI IsIIIuzIo-
nuII, mu e sIuIo presIdenIe deI-
Iu bIbIIoIecu e componenIe deI
consIgIIopusIoruIe.
SuI IronIeopposIo, MussImI-
IIunoCupIoIIo, 37 unnI, eII cun-
dIduIo sInduco deIIu IIsIu cIvIcu
ProgeIIoDemocruIIco MusIIe
per IuCIIIu deI PIuve, cherucco-
gIIe uI suo InIerno esponenII
deI PurIIIo DemocruIIco,
deII`IIuIIu deI VuIorI, dI SInIsIru
LcoIogIu LIberIu, deIIu Iederu-
zIone deIIu SInIsIru nonche dI-
versI IndIpendenII. GeomeIru
IIbero proIessIonIsIu, CupIoIIo
e consIgIIere comunuIe uscen-
Ie dI opposIzIone. Iu purIe deI
cIrcoIo deI Pd IIn duIIu suu IsII-
IuzIoneneI 2008.
Provu u scompugInure I gIo-
chI OsvuIdo BIuncon, 32 unnI,
cundIduIo deI MovImenIoCIn-
que SIeIIe. Lu Ioro presenzu e
sIuIu In Iorse IIno uII`uIIImo,
mu poI uncheI grIIIInI sonorIu-
scIII u deposIIure Iu IIsIu. OrIgI-
nurIo dI Sun Donu, ImpIeguIo
IecnIco, BIuncon e uIIu suu prI-
mu esperIenzu In poIIIIcu, pur
seguendoIuduquuIcheIempo.
Uno sguurdo uIIe IIsIe. Con
IorcoIInsI cundIduno, IrugII uI-
IrI, II cupogruppo uscenIe AIIe-
rIoPersIco, II segreIurIodeI Cur-
roccIo VIIIorIno MuschIeIIo e
I`ussessoreuI socIuIe GIunnI Tu-
muI. GII ussessorI uscenII deI
PdI IvunSuccIIoIIo, CurIuPIIIue
CIuudIo PIveIIu sI schIeruno
con Curpenedo, che oIIIene
I`uppoggIo dI PuoIu MonIu-
gner, neII`uIIImu IornuIu consI-
gIIereconImpegnoDemocruII-
co. Con Curpenedopure I`uIIro
cupogruppo dI muggIorunzu,
MIcheIe Ierruzzo. A sosIegno
dI CupIoIIo cI sono I consIgIIerI
uscenII deI cenIrosInIsIru GuI-
do VuzzoIu e GIovunnI CIncoI-
Io, mu unche II responsubIIe
deII`OrdIne degII InIermIerI dI
VenezIu, LuIgIno SchIuvon, In
quuIIIudI IndIpendenIe. InIIne,
Ie ussenze IIIusIrI: non sI rIcun-
dIduno I`ex sInduco VuIIer Me-
nuzzu, GruzIunoPuuIone Annu
IurIun neI cenIrosInIsIru, I`ex
ussessore An AIberIo Teso e II
presIdenIe deI ConsIgIIo, VuIe-
rIoPuvun.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
NuvLN1A
AIessundro Nurdese cI rIprovu,
GIorgIuAndreuzzue Brunu Bo-
rInsonopronIe u sIIdurIo. Suru
corsu u Ire per Iu curIcu dI sIn-
ducodI NovenIue, perIuprImu
voIIu, In IIzzu cI sono In mug-
gIorunzu donne. NovenIu e
unu reuIIu dI non grundI dI-
mensIonI (II puese conIu cIrcu
seIIemIIu ubIIunII), mu Iu cuI
ImporIunzu vu oIIre II Busso
PIuve, per II suo uIIuccIursI
suII`uuIosIruduA4 eper II noIe-
voIe svIIuppo uvuIo negII uIII-
mI unnI, sIu commercIuIe(II Ve-
neIo DesIgner OuIIeI) che uI-
berghIeroe IndusIrIuIe. LeAm-
mInIsIruIIve deI 6 e 7 muggIo,
dunque, surunno un IesI InIe-
ressunIe du seguIre unche per
chI nonubIIu Inpuese. II sIndu-
co uscenIe Alessundro Nurde-
se, b3unnI, cercuIurIconIermu
per II secondo munduIo, rIpro-
ponendosI uIIuguIdudeIIuIIsIu
cIvIcu ProgeIIo per NovenIu
che hu oIIenuIo I`uppoggIo deI
PurIIIo DemocruIIco, dI SInI-
sIru LcoIogIu LIberIu, dI Areu
SocIuIIsIu, dI uIcunI IndIpen-
denII e deII`Udc. L`uccordo
conI cenIrIsII eIunovIIu dI que-
sIu IornuIu eIeIIoruIe, vIsIo che
I`UdcnonIucevu purIedeIIuco-
uIIzIone che hu governuIo No-
venIu negII uIIImI cInque unnI.
SposuIo con due IIgII, Nurdese
Iuvoru come ussIsIenIe socIuIe
presso II consuIIorIo IumIIIure
deI dIsIreIIo 1 dI Sun Donu, In-
curIco che hu conIInuuIo u
svoIgere unche In quesII cIn-
que unnI du sInduco. A sIIdure
Nurdesesurunnoduedonne.
Lu prImu ud unnuncIure Iu
suu cundIduIuru e sIuIu Glor-
glu Andreuzzu, 38 unnI. No-
venIunu doc come IeI sIessu
IIene u soIIoIIneure In ognI oc-
cusIone pubbIIcu, GIorgIu An-
dreuzzu e un urchIIeIIo IIbero
proIessIonIsIu, con Iuureucon-
seguIIu uIIo Iuuv dI VenezIu.
SuI pIuno ummInIsIruIIvo, duI
2009 rIcopreI`IncurIcodI usses-
soreprovIncIuIeuI IurIsmoneI-
Iu gIunIu guIduIu duIIu presI-
denIe Iruncescu ZuccurIoIIo.
GIorgIuAndreuzzusI cundIduu
sInducouIIu guIdu deIIu IIsIuLe-
gu Nord-NovenIu neI Cuore,
che comprende esponenII deI
CurroccIo e InsIeme unu IIsIu
cIvIcucongIobuIu.
L`uIIru sIIdunIe dI Nurdese e
Brunu Borln, bb unnI. BorIn e
uppoggIuIuduIIu IIsIucIvIcu Co-
erenzu per NovenIu, che hu In-
cussuIo unche II sosIegno deI
PdI. Un pussuIo du IscrIIIu uIIu
Legu, mu oggI senzu Iessere dI
purIIIo In Iuscu, Brunu BorIn e
consIgIIere comunuIe uscenIe
dI opposIzIone, unche sehu se-
duIoneI purIumenIInosoIoper
pochI mesI, dopo uver preso II
posIo deI dImIssIonurIo Irun-
co ZorzeIIo. L` quesIu Iu suu
unIcuesperIenzu poIIIIcu. Spo-
suIuconI`exussessoreLeundro
SeguIo emudre dI Ire IIgII, Bru-
nu BorIn hu InsegnuIo uIIe eIe-
menIurI dI NovenIu, oru e dIrI-
genIe scoIusIIcu udOderzo. In-
dIpendenIemenIeduquuIedeI-
IeIreIIsIesI uggIudIcheruIu vII-
IorIu, II prossImoConsIgIIoCo-
munuIe sI unnuncIu uII`Inse-
gnu dI un proIondo rInnovu-
menIo. Non soIo perche II nu-
mero dI componenII sI rIdurru
u dIecI. Mu sopruIIuIIo perche
sono moIII I consIgIIerI sIorI-
cI che hunno sceIIo dI non rI-
presenIursI. AdInIzIure du Gru-
zIunoVoIIureI, chegIuunmese
IuhuunnuncIuIoII suouddIouI
ConsIgIIo dopo quurunI`unnI.
Mu In IIzzu noncI sononeppu-
re uIIrI proIugonIsII dI spIcco
deIIu sIorIu poIIIIcu novenIunu
come IIuIo PIIIu, CIuudIo Nur-
dese, BemIgIoDe LorenzI e Ne-
vIoBurbIerI, oIIreche I`ussesso-
re uscenIeAugusIoBeneIIu e II
coordInuIore deI PdI SImone
SIeru. NeI compIesso, sono11 I
consIgIIerI uscenII chenonsI rI-
cundIduno.
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
CANblbA1oSlNbACo
6ianlucalorcolin
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Hassimo8ozzo
2) 6iuseppeCaselotto
3) Lros uagonfo
4) Harcoual Sie
5) 6iovanni Lunardelli
6) vittorinoHaschietto
7) AlbertoNegro
8) Pakip6iovanni Nexhipi
9) AlferioPersico
I0) LlisaPierobon
II) lrancesca Simiele
I2) SilviaSusanna
I3) 6ianni 1amai
I4) Camilla 1urchetto
I5) Hauriziovazzoler
I6) Stefanovinale
CANblbA1oSlNbACo
HassimilianoCapiotto
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) lvanoAndreetta
2) 6iuseppeCassar
3) 6iovanni Cincotto
4) Albertou'Andrea
5) Carlouariol
6) Harcolantuz
7) Simonettalava
8) 1ilde6attola
9) Alessandro6iacalone
I0) SilviaHamprin
II) Paolourlando
I2) LnricoPizzetto
I3) LuiginoSchiavon
I4) uianaSgnaolin
I5) Lleonora 1rombelli
I6) 6uidovazzola
l cAWblbA1l ASlWbAco
l cAWblbA1l ASlWbAco
coWFoRcoLlWRMuSlL
MuSlLRLAcl11bLlAV
CANblbA1oSlNbACo
AlessandroNardese
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) StefanoHaria 8uffolo
2) Posana Concetti
3) Lnricolranchin
4) Ketty6aiotto
5) ClaudioHarian
6) 6aetanoLoris Herli
7) Antoniourmellese
8) AngeloPalmisano
9) 6iampietroPerissinotto
I0) lrancesco Antonio 2anut
to
6ieria
Audreuzza
I'assessere
reviuciaIe
I'asse
caIate
daI Carreccie
L6AWoRbWoVW1AWLcuoR
CANblbA1oSlNbACo
LucianoCarpenedo
CANblbA1oCoNSl6LlRl
I) lvanSaccilotto
2) CarlaPilla
3) ClaudioPivetta
4) Paola Hontagner
5) Hichelelerrazzo
6) Luca Cadamuro
7) CarloCasagrande
8) Paolauavanzo
9) Horeno Hariuzzo
I0) HircoHichielin
II) 6iorgioHontagner
I2) HatteoPasqual
I3) ChristianPavan
I4) HarinaPesce
I5) Andrea Pivato
I6) Lmanuelaventurato
Luciaue
Careuede
state
assessere
erareva
IascaIata ceu
iI ceutredestra
coRW2ARWoVW1A
MassimiIiaue
Caiette
teuta
di iuserirsi
er dare aI
ceutresiuistra
iI Muuiciie
osvaIde
8iauceu
ceu i 6riIIiui
Ia serresa
deII'uItima era
a MusiIe
ceu IasuaIista
Duc donnc pcr sconfiggcrc Nardcsc
ll sindacodi centrosinistrasi ricandida. Controdi lui l'assessorerovincialeuiorgiaAndreuzzae8runa8orin
6iauIuca
ferceIiu
cerca
Iariceuferma
ceme siudace
aIIauida
deIIa Lea
CANblbA1oSlNbACo
6iorgia Andreuzza
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) 6ianni 8aruzzo
2) Stefano 6ianluca Cavaggio
ni
3) Lster Cella
4) HatiaCester
5) Penatologal
6) Paola Pasqualinotto
7) Horris Pavan
8) NerioPorato
9) varisSerafin
I0) Haurizio1revisiol
LuclAWocARWboSlWbAco
Ro611oRWoVW1A
MoVlMW1oclWquS1LL
CANblbA1oASlNbACo
usvaldo8iancon
CANbl1A1l CoNSl6LlRl
I) Arianna Spessotto
2) uanilo8iancon
3) Lmanuela Hastantuono
4) Harta 8incoletto
5) lrancescoCapocotta
6) HassimoPocco
7) CinziaHontagner
8) HassimoPossi
9) 6ianfrancoSimoncini
I0) 6iuseppina 6iordano
II) Paffaella Pasqualin
I2) Harcouorigo
I3) PieroHirkoAzzalin
I4) ltaloCavagna
coMuWbl MuSlLbl lAV
CANblbA1oSlNbACo
8runa8orin
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) Hax8asso
2) Hichele8enzon
3) Haura8ortolotto
4) Antonio8ressan
5) CarloCampus
6) ledericolantuz
7) SimonettaPerissinotto
8) Hichela Llena Possetto
9) LelloSantagata
I0) walter 2orzetto
coMuWbl WoVW1Abl lAV
8ruua
8eriu
stata
sceItadaI
ceutredestra
er teutare
IascaIata
AIessaudre
Nardese
cerca
Iariceuferma
a siudace
ceu iI
ceutresiuistra
lI muuiciie di Neveuta di iave, iI 7maie si eIeeriI uueve siudace
XlV Ammlnlstratlvez01z LANuoVA MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2
6iuIiaueStevauate 6raziaue8usatte
SALIANu
QuuIIroI preIendenII u sInduco
u SuIzuno. In ordIne uIIubeIIco:
GruzIunoBusuIIoconBeneco-
mune IIsIu cIvIcu (cenIrode-
sIru), II sInduco uscenIe AIes-
sundroQuuresImIn, II Iuopue-
sevIvo (cenIrosInIsIru), GIuIIu-
no SIevunuIo, per Iu Legu Nord
e MuIIeoZuneIIuIoconII IuIu-
roudesso (cIvIcu).
Surunno 10.bb3 I suIzunesI
chIumuII uIIe urne II 6 e 7 mug-
gIo, dI cuI IredIcI comunIIurI. SI-
noru esIuIuunucumpugnueIeI-
IoruIe soII, con I cundIduII
chesI sonopresenIuII negII uIII-
mI venII gIornI, IuscIundo du
purIeIepoIemIche. AImenoper
oru. Sono rImusII IuorI du que-
sIuIornuIu VeneIoSIuIoeII Mo-
vImenIo b sIeIIe, che non sono
rIuscIII u comporreIuIIsIu. I prI-
mI uvevuno unnuncIuIo SIeIu-
noPuggIurocomeuomodI pun-
Iu mu IoscorsoIIne seIIImunu e
urrIvuIuIurInuncIu, I grIIIInI uve-
vunocupIIo che non ce I`uvreb-
bero IuIIu uncoru unu decInu dI
gIornI Iu.
Bene comune IIsIu cIvIcu
propone BusuIIo, 61 unnI, pen-
sIonuIodeIIeIerrovIedeIIoSIu-
Io, sposuIocon Ire IIgII enonno
dI uIIreIIunII nIpoII, e gIornuII-
sIupubbIIcIsIu. AIIIvoInpurroc-
chIu con I`ussocIuzIone NoI e
neI mondo socIo-cuIIuruIe, e
ImpegnuIouncheconIusocIeIu
cuIcIsIIcu Bobegunese IuIgor
SuIzuno. LuIIsIudI BusuIIo, eso-
sIenuIu duI PdI e du ProgeIIo
comuneSuIzuno-Bobeguno.
II cenIrosInIsIru cundIdu II
sInduco uscenIe AIessundro
QuuresImIn. GeomeIrudI 4b un-
nI, sposuIoepudredI dueIIgII, II
gruppo punIu IuIIo suIIu conII-
nuIIu, con ussessorI uncoru In
curIcu e Iucce nuove. QuuresI-
mIn godru deII`uppoggIo dI Pd,
Idv, IederuzIone deIIu SInIsIru,
VerdI, SocIuIIsII e SInIsIru e II-
berIu. Lu scorsu seIIImunu, un-
che I`Udc hu decIso dI schIerur-
sI conIuI.
Lu Legu Nord undru du soIu
con GIuIIuno SIevunuIo, b9 un-
nI, sposuIoeurIIgIunoedIIe. NeI
CurroccIo duI 1993 Ie sue pus-
sIonI sonoII Iuvoroe Iu poIIIIcu.
In un prImo momenIo sI eru
purIuIo dI un`InIesu con II cen-
IrodesIru mu SIevunuIo, neI
gIornodeIIu suu presenIuzIone,
erusIuIochIuro: NonerupossI-
bIIeIureuccordI conchI uBomu
uppoggIu II governo MonII. Vo-
gIIumocoerenzu.
Luned huunnuncIuIodI Iure
unuIIsIuuncheMuIIeoZuneIIu-
Io, con II IuIuro udesso. II
23enneeII pIugIovunecundIdu-
Io. AncheInquesIocuso, IucIvI-
cuundrudusoIu. ZuneIIuIoeco-
ordInuIore provIncIuIe dI Ge-
neruzIone IuIuro, II movImen-
Io gIovunIIe dI IuIuro e IIber-
Iu, unche se IosIesso cundIdu-
IoIusuperecheII gruppoesvIn-
coIuIoduI purIIII.
AIessaudreRaazze
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
CAHlAuNA LullA
SIIdu u due u Cumpugnu LupIu
dove sI conIronIerunno per con-
IendersI Iu poIIronu dI sInduco ,
II sInduco uscenIe Fublo Llvlerl,
46 unnI IunzIonurIo dI
CoIdIreIII, che sI presenIu con Iu
IIsIu Per II bene comune" sosIe-
nuIu du PdI e Legu Nord e Plsu-
nu Boscolo cundIduIu deI cen-
IrosInIsIru unIIo (Idv , SeI, Iede-
ruzIone deIIu SInIsIru, SocIuIIsII)
e uIIurguIo uII`Udc con Iu IIsIu
Impegno e soIIdurIeIu. Lu Bo-
scoIo IenIu dI rIconquIsIure uIIu
sInIsIru un comune che per quu-
sI sessunI`unnI eru sempre sIuIo
deI cenIrosInIsIru e che cInque
unnI Iu cumbIo coIore. I resIden-
II sono 70bb ( II comune hu supe-
ruIo per Iu prImu voIIu quesI`un-
no I 7000 ubIIunII) dI cuI I voIun-
II b190. Non sI e presenIuIu Iu II-
sIu deI MovImenIou b SIeIIe che
Iu rIIerImenIo u Beppe GrIIIo .
Iru I nomI dI rIIIevo deIIu IIsIu
deI sInduco uscenIe, cI sono pu-
recchIe conIerme. Sono In IIsIu
InIuIII gII ussessorI uscenII LIo-
neIIo MurcuIo, AIberIo NuIIn e
MurIno Cupuzzo, e DIego Lon-
ghIn. Sono ruppresenIuIe IuIIe
Ie IruzIonI. II sInduco punIu u
compIeIure II Iuvoro IuIIo
neII`uIIImu ummInIsIruzIone e u
svIIuppure ImprendIIorIu e IurI-
smo neI IerrIIorIo. IubIo LIvIerI
Du purIe deI cenIrosInIsIru sI e
urrIvuII uIIu desIgnuzIone dI PI-
sunu BoscoIo senzu I`uusIIIo deI-
Io sIrumenIo deIIe prImurIe.
TuIIo II cenIrosInIsIru e conve-
nuIo suIIu suu cundIduIuru. PIsu-
nu BoscoIo 47 unnI e IecnIco Ar-
puv ed e sIuIu unche consIgIIere
comunuIe durunIe Ie pussuIe
ummInIsIruzIonI . TunII I gIovu-
nI In IIsIu. Iru quesII Iruncescu
BressunIn e Lucu Vuccuro. I pun-
II IorII deI progrummu deI cen-
IrosInIsIru sono Iu dIIesu deIIu
IumIgIIu e Iu dIIesu deII`occupu-
zIone gruzIe ud InIese neI IerrIIo-
rIo con Ie cuIegorIe economI-
che. Non sI e cundIduIu u consI-
gIIere II segreIurIo IocuIe deI Pd
LIIsu SIururo. BesIuno IuorI duI-
Iu IIsIu unche gII ex sInduco An-
geIo Buguzzo e GuIdo Moressu.
L` moIIo ruppresenIuIu Iu IruzIo-
ne dI LugheIIo.
Mattee2aueIIate AIessaudre quaresimiu
l cAWblbA1l ASlWbAco
Caudidatesiudace
Hatteo2anellato
Caudidati ceusiIieri
I) 6iacomoPigo
2) Nicol1revisan
3) 6ianluca8ottacin
4) Honica Lnzo
5) Hatteo6aspari
6) lrancesco Peloso
7) lilomenoPorcelluzzi
8) walter uella Nave
9) Sergio6iuffrida
I0) Aurora8ortolatto
II) Stefano8arison
I2) PietroHichielan
Caudidatesiudace
6iulianoStevanato
Caudidati ceusiIieri
I) Stefanovecchiato
2) Posanna 8ortolato
3) Nicholas Hanente
4) Alessiovian
5) NicolettaSemenzato
6) HaurizioHognato
7) AlbertoPerale
8) 1edi Salviato
9) Patrizia Sartori
I0) 6iulioStevanato
II) Lmiliovecchiato
I2) vanni Hasiero
I3) lranco8obbo
I4) Haurovescovo
I5) LnricoHiele
I6) Ldi Heggiorini
l cAWblbA1l ASlWbAco
isaua 8esceIe
ceusiIiere
cemuuaIe
47auui
tecuice
reieuaIe
deII'Arav
llAHAuululL
SIIdu u due u PrumuggIore: du
unu purIe LeopoIdo Demo, uI-
IuuIe vIcesInduco che sI propo-
ne per Iu conIInuIIu ummInI-
sIruIIvu deI Comune e duII`uIIru
purIe DunIeIe VeIIoreIII, ouIsI-
der dI pesoche speru dI spezzu-
re quesIu conIInuIIu. PochIssI-
meIedonne: uppenu3cundIdu-
Ie compIessIvumenIe suI 14
cundIduII consIgIIerI espressI.
Demo, 62enne commercIuIIsIu
condueIuureeuII`uIIIvo, evIce-
sInducodudIecI unnI edesosIe-
nuIoneIIucorsuuIIupoIIronudI
sInduco du unu IIsIu dI cenIro-
desIru chemeIIeInsIemeunco-
ru unu voIIu PdLe Legu Nord. II
gruppo che Io sosIIene e com-
posIo duI sInduco uscenIe Igor
VIsenIIneduI consIgIIerI uscen-
II MurcoBerIuzzo, IuusIoPIveI-
Iu, LnrIcoCesurIn, MIcheIuBer-
II e MuurIzIoPIuzzu. UnIcunew
enIry II gIovune GIuIIuno Zun-
donu. VeIIoreIII, 67enne uIIuuI-
menIe pensIonuIo du un unno,
e sIuIo presIdenIe e ummInI-
sIruIore deIeguIo per quusI
venI`unnI deIIuCoIguIePuImoII-
ve IIuIIu. NuIodugenIIorI IIuIIu-
nI In Nuovu ZeIundu, dove sI e
unche IuureuIo, vunIu un`espe-
rIenzu proIessIonuIe che Io hu
porIuIoIn13 dIversI PuesI dIsIrI-
buIII suquuIIroconIInenII. Lre-
sIdenIeuPrumuggIoreduI 1992.
VeIIoreIII e uIIu guIdu dI un
gruppo cIvIco, IruIIo dI un dIu-
Iogo u 360 grudI Iru Iorze poIIII-
che e socIeIu cIvIIe: OrneIIu
BouIIIn e LucIuno CumeroIIo,
sono consIgIIerI uscenII deII`uI-
IuuIe gruppo dI mInorunzu, u
cuI sI uIIIuncuno Suru CovuIIe-
ro, LrcoIe CuIderun, GIucomo
PuscoIIo, GIunnI PusIuneAIber-
Io AnzoIIn. Se II gruppo Demo
punIu suIIu conIInuIIu dI un
gruppo che IInoru hu goduIo dI
un umpIo consenso, II gruppo
VeIIoreIII hu IuvoruIo uIucre-
menIe per prepurure un pro-
grummu credIbIIe per dure unu
svoIIu decIsu u PrumuggIore.
NeII`uIIImu IornuIu VIsenIIn
uvevu IrIonIuIo con oIIre I`82%
deI consensI.
CIaudiaStefaui
LlllluuuIluNLllSLlvA1A
l cAWblbA1l ASlWbAco
fabieLivieri
iI siudace
usceute
4auui
fuuzieuarie
siudacaIe
deIIa CeIdiretti
Caudidatesiudace
Alessandrouaresimin
Caudidati ceusiIieri
I) Stefano8arbieri
2) PatriziaAltomare
3) LrnestoAmbrosi
4) Hichele8arison
5) Sara 8aruzzo
6) valentina 8uzzo
7) LinoHanente
8) uanieleHasiero
9) LinoHuffato
I0) Andrea Pellizzon
II) Hassimo1raverso
I2) Haria6raziavecchiato
I3) Lorenzo2amengo
I4) Lucio2amengo
I5) Llisa2anin
I6) 6iuseppe 2ecchin
Caudidatesiudace
6raziano8usatto
Caudidati ceusiIieri
I) HaurizioSpolaore
2) Haurizio8aschiera
3) Pomina 8olgan
4) Claudio8ottacin
5) LucaCarniello
6) uuilioCazzaro
7) AlessiaCeleste
8) Hanuela Chinellato
9) vitou'Angelo
I0) lrancescoLoro
II) PobertoHiele
I2) 6ilbertoHuffato
I3) 6iulioPigo
I4) LmanueleSalvan
I5) 8arbara Scattolin
I6) PaoloSparacino
lM6WoSoLlbARl1
Caudidatesiudace
uanielevettoretti
Caudidati ceusiIieri
I) urnella 8oattin
2) LucianoCamerotto
3) SaraCovallero
4) LrcoleCalderan
5) 6iacomoPascotto
6) 6ianni Pasian
7) AlbertoAnzolin
Caudidatesiudace
Leopoldouemo
Caudidati ceusiIieri
I) lgor visentin
2) laustoPivetta
3) Harco8ertuzzo
4) LnricoCesarin
5) Hichela8erti
6) HaurizioPiazza
7) 6iuliano2andon
coMuWbl cAMA6WALulA
bauieIe Vette-
retti, S auui,
state ammiui-
strarere deIea-
te deIIa CeIate
e vive arama-
iere daI I992.
LeeeIdebeme
I'ex vicesiuda-
ce. Ba2auui
ed sesate
ceu fiIi. Cem-
merciaIistaha
due Iauree.
RlLBWcoMuW
CANblbA1oSlNbACo
labioLivieri
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) LionelloHarcato
2) ledericounoranti
3) uiegoLonghin
4) LindaHartinello
5) Penato1rincanato
6) Alberto Natin
7) HarinoCapuzzo
8) Chiara Horessa
9) Andrea 1ramonte
I0) HichelePampado
RlL1uoASVlVo BWcoMuW
lLFu1uRoAbSSo L6AWoRb
CANblbA1oSlNbACo
Pisana8oscolo
CANblbA1l CoNSl6LlRl
I) 6ino8aldan
2) Paolo 8assanello
3) lrancesca 8ressanin
4) 6iandomenicoCanton
5) Caterinauonolato
6) 6iuseppe Laudani
7) HarioHinozzi
8) lvanoNalin
9) SaraNardo
I0) Luca vaccaro
coMuWbl SAL2AWo
LlS1AWol coWVol
Iivicri prova ancora
Boscolo ci crcdc
cBlAMA1l ALL uRW 1u.SS2 L11oRl
Quarcsimin affronta
una gara a quattro
RAMA66loRoL1RlL2uuu
Sfida a duc, Dcmo
punta alla continuit
coMuWbl RAMA66loR
MLPCOLLLl 4 ^PPlLL 2OI2 LANuoVA Ammlnlstratlvez01z XV