Sei sulla pagina 1di 25

DIMENZIONISANJE GREDE I STUBA RAMA KORISTEI PRINCIPE METODE

PROGRAMIRANOG PONAANJA DEFINISANE POMOU PRAVILNIKA EC8 I


POREENJE SA PRINCIPIMA DIMENZIONISANJA DEFINISANIM PRAVILNIKOM
PBAB87 I PIOVS81

1. STATIKI UTICAJI U RAMU U OSI B

Uticaji usled gravitacionih optereenja

M stalno (g) T stalno (g) N stalno (g)
M korisno (p) T korisno (p) N korisno (p)

Uticaji usled zemljotresa

M seizmika (s) T seizmika (s) N seizmika (s)
2. PRORAUN GREDA
Izvrie se proraun grede tavanice prvog sprata.
1
1
2d
2d
1
1
2l
2l


2.1. Proraun na uticaje savijanja
2.1.1. Odreivanje mjerodavnih momenata savijanja za dimenzionisanje

Momenti savijanja grede tavanice prvog sprata


M stalno (g)


M korisno (p)


M seizmika (s)

Anvelopa graninih momenata savijanja za kombinacije optereenja (1-6)


Za dimenzionisanje presjeka grede usvojeno je 6 kombinacija optereenja, uzimajui u obzir
povoljno i nepovoljno dejstvo stalnog optereenja.
KOMB 1: 1.6 g+ 1.8 p
KOMB 2: 1.0 g + 1.8 p
KOMB 3: 1.3 g+ 1.3 p/2 + 1.3 s
KOMB 4: 1.3 g + 1.3 p/2 - 1.3 s
KOMB 5: 1.0 g + 1.3 p/2 + 1.3 s
KOMB 6: 1.0 g + 1.3 p/2 - 1.3 s
Presjek
grede
Mg Mp Ms 1.6 x Mg+1.8 x Mp 1.3 x Mg+1.3 x Mp/2+1.3 x Ms 1.0 x Mg+1.3 x Mp/2+1.3 x Ms
1 -52 -18 80 -115.6 -183.3 40.3
2L -53 -18.5 78 -118.1 -182 36.4
2D -53 -18.5 78 -118.1 -182 36.4
3 -52 -18 80 -115.6 -183.3 40.3

Za dimenzionisanje presjeka grede mjerodavna je kombinacija gravitacionih i seizmikih uticaja.
2.1.2. Dimenzionisanje na uticaje savijanja
Napomena: - Oblast plastinih zglobova (krajevi greda) dimenzioniu se na
momente savijanja dobijene pomou linearne analize.
MB30
B
2
kN
f 2.05
cm
=
RA400/500
v
2
kN
40
cm
o =
Presjek 1 (Gornja zona)
Uticaji
u
M 183.3 kNm =

u
N 0 kN =
-presjek: pravougaoni b d 30 50 cm =
h 0.9 50 45cm ~ =
a b 1M
u
B
h 45
k 2.607 10 2.7 16.010% lom po armaturi
M 183.3
0.30 2.05 b f
c c = = = = =


2 b
a 1M
v
f 16.010 2.05
A b h 30 45 11.08 cm
100 40

o
= = = Usvojeno: 6R| 16 (12.06cm
2
)
Presjek 1 (Donja zona)
Uticaji
u
M 40.3 kNm =

u
N 0 kN =
-presjek: pravougaoni b d 30 50 cm =
h 0.9 50 45cm ~ =
a b 1M
u
B
h 45
k 5.559 10 0.925 3.312% lom po armaturi
M 40.3
0.30 2.05 b f
= = = = =

c c
2 b
a 1M
v
f 3.312 2.05
A b h 30 45 2.29 cm
100 40
= = =
o

Pritisnuta armatura u zoni oslonca grede mora biti najmanje jednaka 50% zategnute armature u
istom presjeku (
a2 a1
A 0.5 A > ) radi obezbjeenja zahtjevane duktilnosti presjeka greda u zonama
plastinih zglobova. (lan 59 - PIOVS81 i EC8)

2 2
a 2 a1
A 2.29cm 0.5 A 0.5 12.06 6.03cm = s = = Usvojeno: 3R| 16 (6.03cm
2
)Presjek 2 (Gornja zona)
Uticaji
u
M 182 kNm =

u
N 0 kN =
-presjek: pravougaoni b d 30 50 cm =
h 0.9 50 45cm ~ =
a b 1M
u
B
h 45
k 2.616 10 2.675 15.845% lom po armaturi
M 182
0.30 2.05 b f
= = = = =

c c
2 b
a 1M
v
f 15.845 2.05
A b h 30 45 10.96 cm
100 40
= = =
o
Usvojeno: 6R| 16 (12.06cm
2
)
Presjek 2 (Donja zona)
Uticaji
u
M 36.4 kNm =

u
N 0 kN =
-presjek: pravougaoni b d 30 50 cm =
h 0.9 50 45cm ~ =
a b 1M
u
B
h 45
k 5.849 10 0.875 3.007% lom po armaturi
M 36.4
0.30 2.05 b f
= = = = =

c c
2 b
a 1M
v
f 3.007 2.05
A b h 30 45 2.08 cm
100 40
= = =
o

2 2
a 2 a1
A 2.08cm 0.5 A 0.5 12.06 6.03cm = s = = Usvojeno: 3R| 16 (6.03cm
2
)
Presjek u polju (Donja zona)
Za dimenzionisanje je mjerodavna kombinacija KOMB 1: 1.6 g+ 1.8 p
Uticaji
u
M 1.6 37.5 1.8 13 83.4 kNm = + =

u
N 0 kN =
-presjek: pravougaoni b d 30 50 cm =
h 0.9 50 45cm ~ =
a b 1M
u
B
h 45
k 3.864 10 1.45 6.962% lom po armaturi
M 83.4
0.30 2.05 b f
= = = = =

c c
2 b
a 1M
v
f 6.962 2.05
A b h 30 45 4.82 cm
100 40
= = =
o
Usvojeno: 3R| 16 (6.03cm
2
)


2.2. Kontrola maksimalnih i minimalnih procenata armiranja po EC8 i naem pravilniku
(PBAB87 i PIOVS81)
EC8
1/ Na mjestima plastinih zglobova (krajevi greda) mora biti zadovoljen uslov maksimalnog
procenta armiranja

max
<

b
max
v v
f 0, 0018
' = +

|

c o


gdje su: ' - koeficijent armiranja pritisnutom armaturom

v
v
a
E
=
o
c - proraunska dilatacija na granici teenja
- Po EC8 bezbjeivanje lokalne duktilnosti unutar zone plastinog zgloba grede se ostvaruje
ako je faktor duktilnosti krivine

najmanje jednak 2 R 1 =
|
za sluaj fleksibilnih
konstrukcija. R predstavlja faktor redukcije seizmikog optereenja.

presjek 1

6.03
' 0.00402
30 50
= =


v
40
0.0019
210 100
= =

c
2 5.5 1 10 = =
|


max
0, 0018 2.05
0.00402 0.0089 0.89%
10 0.0019 40
= + = =max
12.06
0.00804 0.804%
30 50
= = = <


presjek 2
Zbog usvojenih istih koliina armature za oba presjeka i za ovaj presjek vai
max
< .
2/ Du itave duine grede mora biti zadovoljen uslov minimalnog procenta armiranja

bzm
min
v
f 2.4
0, 5 0.5 0.003 0.3%
400
| |
| |
= = = =
| |
\ .
\ .

o

MB30
bzm
f 2.4MPa = (srednja vrijednost vrstoe betona na zatezanje)

2
min min
A b d 0.003 30 50 4.5cm = = =
Usvojena armatura zadovoljava propisani minimum armature.

Na pravilnik PBAB87 i PIOVS81
Minimalni procenat armiranja greda za RA400/500 iznosi 0.20%.
2
min min
A b d 0.20% 30 50 3.0cm = = =
Maksimalni procenat armiranja nije definisan naim pravilnikom.

2.3. Proraun na uticaje smicanja

Transverzalne sile grede tavanice prvog sprata

T stalno (g)


T korisno (p)

T seizmika (S
Y
)
Anvelopa graninih transverzalnih sila za kombinacije optereenja (1-6)2.3.1. Dimenzionisanje grede na uticaje smicanja primjenom metode programiranog
ponaanja (EC8)
1/ Proraun mjerodavnih smiuih sila
Mjerodavne smiue sile odreuju se metodom programiranog ponaanja (capacity design).
Mjerodavne smiue sile odreuju se na osnovu najveih moguih vrijednosti transverzalnih sila
grede koje mogu da se jave pri dejstvu zemljotresa , a one se javljaju kada se u plastinim
zglobovima dostignu momenti nosivosti na savijanje. Momenti nosivosti na savijanje krajeva greda,
gdje su formirani plastini zglobovi, odreuje se na osnovu usvojene armature, uzimajui u obzir i
ojaanje armature pri veim dilatacijama. Na ovaj nain spreava se krti lom smicanjem.
Procedura: Dimenzionisanje presjeka na savijanje Usvojena poduna armatura Odreivanje
momenta nosivosti Odreivanje mjerodavnih transverzalnih sila Dimenzionisanje presjeka
na smicanje Usvajanje poprene armature (uzengija)


'
1 2
u,1 R (g 0.5 p)
M M
T V
l
+
+
= +
'
1 2
u,2 R (g 0.5 p)
M M
T V
l
+
+
=

'
' 1 2
u,1 R (g 0.5 p)
M M
T V
l
+
+
= +
'
' 1 2
u,2 R (g 0.5 p)
M M
T V
l
+
+
=
gdje su:
1
M ,
2
M ,
'
1
M ,
'
2
M momenti nosivosti krajeva grede

Rd
1, 20 = - faktor koji uzima u obzir efekat ojaanja armature pri veim dilatacijama

Proraunski dijagram transverzalnih sila
Odreivanje momenata nosivosti:
Presjek 1 (Gornja zona)
a
A = 6R| 16 (12.06cm
2
)
a v
1M
b
A 12.06 40
100 17.431 % k 2.509
b h f 30 45 2.05
= = = =

o

2 2
1 b
h 45
M f b 2.05 30 198 kNm
k 2.509
| | | |
= = =
| |
\ . \ .

Presjek 1 (Donja zona)
a
A =3R| 16 (6.03cm
2
)
a v
1M
b
A 6.03 40
100 8.715 % k 3.4725
b h f 30 45 2.05
= = = =

o

2 2
'
1 b
h 45
M f b 2.05 30 103 kNm
k 3.4725
| | | |
= = =
| |
\ . \ .

Presjek 2 (Gornja zona)
a
A =6R| 16 (12.06cm
2
)
a v
1M
b
A 12.06 40
100 17.431 % k 2.509
b h f 30 45 2.05
= = = =

o

2 2
2 b
h 45
M f b 2.05 30 198 kNm
k 2.509
| | | |
= = =
| |
\ . \ .

Presjek 2 (Donja zona)
a
A =3R| 16 (6.03cm
2
)
a v
1M
b
A 6.03 40
100 8.715 % k 3.4725
b h f 30 45 2.05
= = = =

o

2 2
'
2 b
h 45
M f b 2.05 30 103 kNm
k 3.4725
| | | |
= = =
| |
\ . \ .

-Maksimalne i minimalne smiue sile
Presjek1

' '
1 2 1 2
u,1 R (g 0.5 p) R
M M M M g 0.5p
T V 1.3 l
l l 2
198 103 21.5 0.5 8.6
1.2 1.3 6.0 60.2 1.3 77.4 161kN
6.0 2
+
+ + +
= + = + =
+ +
= + = + =

'
' 1 2
u,1 R (g 0.5 p)
M M 103 198 21.5 0.5 8.6
T V 1.2 1.3 6.0 60.2 1.3 77.4 40.4kN
l 6.0 2
+
+ + +
= + = + = + =
Presjek 2
'
1 2
u,2 R (g 0.5 p)
M M 103 198 21.5 0.5 8.6
T V 1.2 1.3 6.0 60.2 1.3 77.4 161kN
l 6.0 2
+
+ + +
= = = =
'
' 1 2
u,2 R (g 0.5 p)
M M 198 103 21.5 0.5 8.6
T V 1.2 1.3 6.0 60.2 1.3 77.4 40.4kN
l 6.0 2
+
+ + +
= = = =
Osiguranje od smiuih sila

Po pravilniku EC8 na mjestima plastinih zglobova cijela transverzalna sila se predaje poprenoj
armaturi (uzengijama), odnosno zanemaruje se doprinos betona otpornou na smicanje.
MB30
R
1.1MPa = t
u
n 2
T 161 kN
0.132
z b 0.9 45 30 cm
= = =

t
R n R
3 s s t t t
2 u n
v
e b 10 0.132 30
a 0.825cm
m 2 24

= = =

|
t
o
Usvojeno: U| 12
Razmak uzengija ne smije biti vei od:

bw
bL
d 50
12.5cm
4 4
24 d 24 1.2 28.8cm
s min
17.5cm
6 d 6 1.6 9.6cm

= == =
=
`


= =

)
usvojeno s=7.5cm
Duina kritine zone (zone plastinog zgloba) kod greda je
cr
l 1, 5 d 1.5 50 75cm = = =
Usvojeno: U| 12/7.5cm na duini 0.75m od oslonca, a na ostalom dijelu grede U| 12/15cm.

Po pravilniku EC8 u zonama plastinih zglobova potrebno je provjeriti da li je potrebna bi-
dijagonalna armatura
min
max
T 40.4
0.25 0, 5
T 161

= = = > , u zonama plastinih zglobova nije potrebna bi-dijagonalna


armatura
2.3.2. Dimenzionisanje grede na uticaje smicanja po PBAB87 i PIOVS81
1/ Proraun mjerodavnih smiuih sila
Mjerodavna kombinacija za dimenzionisanje je KOMB 1: 1.6 g+ 1.8 p.
u g p
T 1.6 T 1.8 T 1.6 66.89 1.8 23.10 148.6kN = + = + =
MB30
R
1.1MPa = t
u
n 2
T 148.6 kN
0.122
z b 0.9 45 30 cm
= = =

t
R n R
3 s s t t t
Bu R n
1 1
T (3 ) b z (3 0.11 0.122) 30 0.9 45 126.36kN
2 2
= = = t t
Ru u Bu
T T T 148.6 126.36 22.24kN = = =
u
Ru 2
T 22.24 kN
0.018
z b 0.9 45 30 cm
= = =

t

2 u n
v
e b 10 0.018 30
a 0.1125cm
m 2 24

= = =

|
t
o
Usvojeno: U| 8/10cm
Minimalni procenat armiranja uzengijama prema PBAB87 lan94 iznosi:
u
u
m a
min 100 0.2%
b e
2 0.5
min 100 0.33% 0.2%
30 10

= >

= = >


Po lanu 60 pravilnika (PIOVS81) maksimalni razmak uzengija greda iznosi 20cm, dok se u zoni
oslonaca, na duini 0.2l razmak dvostruko smanjuje i iznosi 10cm. Po istom lanu uzengije se
preklapaju po kraoj strani.
Usvojeno: U| 8/10cm na duini 0.2x6.0m=1.2m od oslonca, a na ostalom dijelu grede
U| 8/20cm
3. PRORAUN STUBOVA
Izvrie se proraun stubova prvog sprata.

3.1. Proraun stubova primjenom metode programiranog ponaanja (EC8)
3.1.1. Odreivanje mjerodavnih momenata savijanja
Mjerodavni momenti savijanja nalaze se primjenom metode programiranog ponaanja (capacity
design method).
U pravilniku EC8 se za ramovske konstrukcije zahtjeva da se disipacija seizmike energije vri
preko grednog mehanizma, jer je u sluaju spratnog mehanizma mnogo tee obezbjediti zahtjevani
kapacitet rotacije.
Da bi se sprijeio spratni mehanizam u svakom voru mora biti zadovoljen uslov:
nos nos
st gr
M 1.3 M >Uticaji usled gravitacionih optereenja u stubovima prva dva sprata


M stalno (g) T stalno (g)

N stalno (g)


M korisno (p) T korisno (p)

N korisno (p)


Uticaji usled zemljotresa

M seizmika (s) T seizmika (s)

N seizmika (s)
vor 2

st st gr gr
u,d u,g u,l u,d
M M 1.3 (M M ) + > +
st st
u,d u,g
M M 1.3 (198 103) 391.3kNm + > + =
st st
u,d u,g
M : M 52.76:190.17 ~
st st
u,d u,g
52.76
M M
190.17
=
st st
u,g u,g
52.76
M M 391.3kNm
190.17
>
st
u,g
M 541.5kNm >
st
u,d
M 150.2kNm >
vor 1

st st gr
u,d u,g u,d
M M 1.3 M + >
st st
u,d u,g
M M 1.3 198 257.4kNm + > =
st st
u,d u,g
M : M 78.7 :138.31 ~
st st
u,d u,g
78.7
M M
138.31
=
st st
u,g u,g
78.7
M M 257kNm
138.31
>
st
u,g
M 597kNm >
st
u,d
M 340kNm >
vor 1

st st gr
u,d u,g u,d
M M 1.3 M + >
st st
u,d u,g
M M 1.3 103 134kNm + > =
st st
u,d u,g
M : M 78.7 :138.31 ~
st st
u,d u,g
78.7
M M
138.31
=
st st
u,g u,g
78.7
M M 134kNm
138.31
>
st
u,g
M 311kNm >
st
u,d
M 177kNm >
3.1.2. Dimenzionisanje na uticaje savijanja
Presjek 2g-2g

u
M 541.5kNm =

u g p/ 2 s
min N 1.0 N 1.3N 1.3N 1.0 1217 1.3 305 / 2 0 1415.25kN = + = + + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 541.5 100
0.122
b d f 60 60 2.05
N 1415.25
0.192
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0.06 = =
2 1
a1 a2
v
b
b d 0.06 60 60
A A 11.07cm
40
2.05 f

= = = =

o
Usvojeno 4R 19 | (11.32cm
2
)
Presjek 2d-2d

u
M 150.2kNm =

u g p/ 2 s
min N 1.0 N 1.3N 1.3N 1.0 1371 1.3 356.3/ 2 0 1603kN = + = + + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 150.2 100
0.034
b d f 60 60 2.05
N 1603
0.217
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0 = = Usvojeno 4R 19 | (11.32cm
2
)
Presjek 1g-1g
I varijanta

u
M 597kNm =

u g p/ 2 s
min N 1.0 N 1.3N 1.3N 1.0 720 1.3 157 / 2 1.3 226 1115.85kN = + = + + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 597 100
0.135
b d f 60 60 2.05
N 1115.85
0.151
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0.08 = =
2 1
a1 a2
v
b
b d 0.08 60 60
A A 14.76cm
40
2.05 f

= = = =

o
Usvojeno 6R 19 | (16.98cm
2
)
II varijanta

u
M 311kNm =

u g p/ 2 s
min N 1.0 N 1.3N 1.3N 1.0 720 1.3 157 / 2 1.3 226 528.25kN = + = + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 311 100
0.070
b d f 60 60 2.05
N 528.25
0.072
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0.04 = = Usvojeno 6R 19 | (16.98cm
2
)
Presjek 1d-1d
I varijanta

u
M 340kNm =

u g p/ 2 s
min N 1.0 N 1.3N 1.3N 1.0 798 1.3 183/ 2 1.3 255 1248.45kN = + = + + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 340 100
0.077
b d f 60 60 2.05
N 1248.45
0.169
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0 = = Usvojeno 6R 19 | (16.98cm
2
)
II varijanta

u
M 177kNm =

u g p/ 2 s
min N 1.0 N 1.3N 1.3N 1.0 798 1.3 183/ 2 1.3 255 585.45kN = + = + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 177 100
0.040
b d f 60 60 2.05
N 585.45
0.080
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0 = = Usvojeno 6R 19 | (16.98cm
2
)
Presjek a-a
Na mjestima ukljetenja stubova u temelje, gdje se oekuje pojava plastinih zglobova mjerodavni
uticaji se dobijaju na osnovu linearne analize iz mjerodavne kombinacije gravitavionog i
seizmikog optereenja.
Za odreivanje mjerodavnih uticaja za dimenzionisanje usvojeno je osam kombinacija optereenja,
pri emu se uzima u obzir i povoljno i nepovoljno dejstvo stalnog optereenja.
KOMB 1: 1.6 g+ 1.8 p
KOMB 2: 1.0 g + 1.8 p
KOMB 3: 1.9 g+ 2.1 p
KOMB 4: 1.2 g + 2.1 p
KOMB 5: 1.3 g+ 1.3 p/2 + 1.3 s
KOMB 6: 1.3 g + 1.3 p/2 - 1.3 s
KOMB 7: 1.0 g + 1.3 p/2 + 1.3 s
KOMB 8: 1.0 g + 1.3 p/2 - 1.3 s

Presjek a-a
Mjerodavna kombinacija je KOMB 8.
u
M 1.0 14.13 1.3 4.87 / 2 1.3 244.44 300.5kNm = + =

u
odgN 1.0 821 1.3 183/ 2 1.3 255 608.45kN = + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 300.5 100
0.068
b d f 60 60 2.05
N 608.45
0.082
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0.04 = = Usvojeno 6R 19 | (16.98cm
2
)
Presjek b-b
Mjerodavne kombinacije su KOMB 7 i KOMB 8.
u
M 1.0 0 1.3 0 1.3 260 338kNm = + =

u
odgN 1.0 1394 1.3 356.3/ 2 1.3 0 1625.6kN = + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 338 100
0.076
b d f 60 60 2.05
N 1625.6
0.22
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0 = = Usvojeno 4R 19 | (11.32cm
2
)
3.1.3. Kontrola minimalnih i maksimalnih procenata armiranja po pravilniku EC8
Minimalni procenat armiranja stubova iznosi 1.0%.
Maksimalni procenat armiranja stubova iznosi 4.0%.
2
min min
A b d 1% 60 60 36cm = = =

2
max max
A b d 4% 60 60 144cm = = =
U spoljanjem stubu (presjeci 1-1 i a-a) usvojeno je ukupno 20R 19 | , to je u granicama
minimalnog i maksimalnog procenta armiranja.
U unutranjem stubu (presjeci 2-2 i b-b) usvojeno je ukupno 12R 19 | , to je u granicama
minimalnog i maksimalnog procenta armiranja.
3.1.4. Dimenzionisanje na uticaje smicanja
1/ Proraun mjerodavnih smiuih sila
Mjerodavne smiue sile odreuju se metodom programiranog ponaanja.
Smiua sila se sraunava na osnovu stvarnih momenata koj se javljaju na krajevima stubova pri
formiranju plastinih zglobova u gredama, a ne na osnovu obezbjeene nosivosti krajeva stubova.st st
g d
u
M M
T
L
+
=
vor 2

st st gr gr
u,d u,g u,l u,d
M M M M + = +
st st
u,d u,g
M M 198 103 301kNm + = + =
st st
u,d u,g
M : M 52.76:190.17 ~
st st
u,d u,g
52.76
M M
190.17
=
st st
u,g u,g
52.76
M M 301kNm
190.17
=
st
u,g
M 417kNm =
st
u,d
M 116kNm =
st st
g u,d
M M 116kNm = =
st st
d g
259.65 259.65
M M 116 571kNm
52.76 52.76
= = = (
st
d
st
g
M 259.65
M 52.76
= )
u
116 571
T 152kN
3.0
+
= =
Osiguranje od smiuih sila unutranjeg stuba
MB30
R
1.1MPa = t
u
n R 2
T 152 kN
0.052
z b 0.81 60 60 cm
= = = <

t t
Razmak uzengija ne smije biti vei od:

0
bL
b 60
20cm
3 3
s min 12.5cm
6 d 6 1.9 11.4cm

= =

= =

usvojeno s=10cm
Da bi se obezbjedila zahtjevana duktilnost i sprijeilo bono izvijanje podunih ipki prenik
usvojenih uzengija mora biti najmanje jednak:

v
b bl,max
v
(pod.arm)
d 0.4 d
(pop.arm)
>
e
o
o

b
400
d 0.4 1.9 0.98cm
240
> =
e
Usvojeno
b
d
e
=1cm.

Duina kritine zone kod stubova se sraunava kao:

c
cr
1.5 h 1.5 60 90cm
l max L 6 300 6 50cm
60cm
= =

= = =


cr
l 90cm =
Za prva dva sprata usvojena poprena armatura se postavlja u zoni 1.5
cr
l =135cm.
Po pravilniku EC8 rastojanje izmeu podunih ipki treba da se kree maksimalno od 15cm do
20cm i svaka ipka treba da bude obuhvaena uglom uzengija, ime su sve podune ipke armature
bono pridrane uzengijama i usidrene u jezgro presjeka.

Usvojeno: 2U| 10/10cm na duini 1.35m od krajeva stubova, a na ostalom dijelu stuba
2U| 10/20cm.
3.2. Proraun stubova po naim propisima (PBAB87 i PIOVS81)

3.2.1. Kontrola aksijalnog optereenja stubova
Zbog obezbjeenja duktilnosti presjeka stuba ograniava se iznos aksijalnog naprezanja stuba usled
gravitacionog optereenja. (PIOVS81, lan61)
o
B
0.35 s
o
|

gdje je
o
N
A
= o
i
B k
0.7 = | |
,
k
|
vrstoa kocke.

g
g p
p
max N 1394kN
N N 1750kN
max N 356kN
=

+ =
`
=

)

MB30
B
0.7 30 21MPa = = |
o 2 2 2
1750 kN kN
0.486 0.35 2.1 0.735
60 cm cm
= = s = o


3.2.2. Dimenzionisanje stubova
Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje stubova se dobijaju na osnovu linearne analize iz
mjerodavne kombinacije gravitavionog i seizmikog optereenja.
Za odreivanje mjerodavnih uticaja za dimenzionisanje usvojeno je osam kombinacija optereenja,
pri emu se uzima u obzir i povoljno i nepovoljno dejstvo stalnog optereenja.
KOMB 1: 1.6 g+ 1.8 p
KOMB 2: 1.0 g + 1.8 p
KOMB 3: 1.9 g+ 2.1 p
KOMB 4: 1.2 g + 2.1 p
KOMB 5: 1.3 g+ 1.3 p/2 + 1.3 s
KOMB 6: 1.3 g + 1.3 p/2 - 1.3 s
KOMB 7: 1.0 g + 1.3 p/2 + 1.3 s
KOMB 8: 1.0 g + 1.3 p/2 - 1.3 s
Minimalni procenat armiranja stubova iznosi
| |
i
min
% 0.4 0.6%
50
= >


2
min min
A b d 0.6% 60 60 21.6cm = = =

Maksimalni procenat armiranja stubova iznosi 6.0%.
Razmak poprene armature (uzengija) u stubovima ne smije biti vei od 15cm, dok se u blizini
vora, na duini od 1.0m, razmak uzengija dvostruko smanjuje. Zatvaranje uzengija u stubovima se
vri preklopom po itavoj duini krae strane. (PIOVS81, lan62)
vorovi se projektuju tako da ostanu u linearnom podruju i pri pojavi nelinearnih deformacija u
elementima koje vor spaja. (PIOVS81, lan58)
Poprena armatura stubova produava se kroz vorove. (PIOVS81, lan64)
Presjek b-b (Unutrani stub)
Mjerodavne kombinacije su KOMB 7 i KOMB 8.
u
M 1.0 0 1.3 0 1.3 260 338kNm = + =

u
odgN 1.0 1394 1.3 356.3/ 2 1.3 0 1625.6kN = + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 338 100
0.076
b d f 60 60 2.05
N 1625.6
0.22
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0 = = Usvojeno ukupno 8R 19 | (22.64cm
2
)
Osiguranje od smiuih sila unutranjeg stuba
u
max T 0 0 1.3 81.13 105.5kN = + + =
MB30
R
1.1MPa = t
u
n R 2
T 105.5 kN
0.036
z b 0.81 60 60 cm
= = = <

t t
Usvojeno: U| 8/7.5cm na duini 1.0m od vorova, a na ostalom dijelu stuba U| 8/15cm.
Presjek a-a (Spoljanji stub)
Mjerodavna kombinacija je KOMB 8.
u
M 1.0 14.13 1.3 4.87 / 2 1.3 244.44 300.5kNm = + =

u
odgN 1.0 821 1.3 183/ 2 1.3 255 608.45kN = + =
Presjek: pravougaoni b=60cm d=60cm

u
2 2
b
u
b
1 2
M 300.5 100
0.068
b d f 60 60 2.05
N 608.45
0.082
b d f 60 60 2.05
a a
0,1
d d

= =


= =
`

= ~
)

1 2
0.04 = =
2 1
a1 a2
v
b
b d 0.04 60 60
A A 7.38cm
40
2.05 f

= = = =

o
Usvojeno 3R 19 | (8.49cm
2
) Usvojeno
ukupno 8R 19 | (22.64cm
2
)
Osiguranje od smiuih sila spoljanjeg stuba
u
max T 1.3 15 0.65 5.17 1.3 65 107.4kN = + + =
MB30
R
1.1MPa = t
u
n R 2
T 107.4 kN
0.037
z b 0.81 60 60 cm
= = = <

t t
Usvojeno: U| 8/7.5cm na duini 1.0m od vorova, a na ostalom dijelu stuba U| 8/15cm.

4. KONTROLA POMJERANJA PRI ZEMLJOTRESU
Pomjeranje vrha konstrukcije usled projektnog optereenja (zemljotresa) treba da je manje od
H/600. ( PIOVS81, lan16)
x
H 24 100
d 3.56cm 4cm
600 600

= < = =

Maksimalno relativno pomjeranje spratova (spratni drift) za linearno ponaanje konstrukcije ne
smije biti vee od h
i
/350. ( PIOVS81, lan41)
r
H 24 100
d 0.1942cm 6.86cm
350 350

= < = =

Potrebbero piacerti anche