Sei sulla pagina 1di 65

t:

a
,l
'-:l

CAMELIA MUHA

ELENAMOCANU

HffEnE*Hff
crestin-ortodoxd
I

CAIET PENTRUELEVI

CI-ASAa II-a

Editura Sf. Mina

i
l

Sd"ceromuiutorLuLDumnozeul
*,W*;

Efotbun

in vacanld,labunicul, Multe lucruri am aflat Dintr-o cartemare,veche, Ce-ociteael pe-nserat.

Voind eu a in{elege Cine-mi poate ajuta, De e zi saude e noapte, Oriqiundem-a$ afla,

Mi-a rdspuns,zdmbind,bunicul: ,,Ajutor in lucrul tdu, Printr-o scurtdrugiciune, Tu sd ceri lui Dumnezeu."
I L

Ultimile zlle de vacantdtrec una dupa alta. Md bucur cd incepeun nou an gcolar.Md voi reintAlni cu colegiide clasd. acest vreausdinvdg mai bine in an cAt gi sd fiu un elev model.De aceea, sd fin seama am de sfatulbunicului:voi cereajutorlui Dumn ezeu, Duminicd voi merge la bisericd, Ia slujb6, impreuni cu pdrinlii mei. Ca in fiecarean, respectdnd tradilia creqtinilorde a incepeorice lucrarecu ajutorul lui Dumnezeu,pdrintele se va ruga ca Dumnezeusd trimitd asupratuturor gcolarilor Duhul inlelepciunii qi aI inlelegerii, pentru ca ei sI primeascd lumina invSldturilorbune. Eu md voi impdrtagigi il voi ruga pe Dumnezeu s6-mi deschiddmintea qi sufletul pentru ca, invdJAnd bine, sd fiu bucurie gi mdngdiere pdrinJilor gi invdtdtoareimele.

SnleLegaren hr:xt;ufiul:
S& t irspunderce!

i
i'.

.:"

: :-- Cumartrebuisi sepregdteascd pentru nouangcolar? elevii un i. :- Pentru seroagipreotul slujba ce la care face se inainte inceperea de nouluiangcolar?

,gpLLcolLL Uneqte cifrelein ordine crescdtoare. Coloreazd desenukezultat.


5 1,,6 8 4

.1

rg

'24
29
'1) --

\.r,
2t
t

','l] l0

A/,
7 ,- r lr

/ G^;/"

tr''re *r,

sd-c LubLm creatorul.sl lPurt dtotul"de grLid, pe sLLumLLl

1. Cine-nva\d-aSa dulce de Pdsdrelele c6nte, sd $i pe cerbila fugd vesel Prin pdduri sd se avdnte? 4. Crnedaruit-aboltei Soarele strdlucitor, Stelele, ne incdntd, ce Noaptea, surAsul cu lor?

2.Cine faceca sd sufle 3. Cine-ndeamnd pdrdiagul Prin vdzduhuri, asprul vdnt, A fugi din munli IavaIe, le vegn ic $i-anotimpuri $i addncullac sd salte Sd se schimbe pamAnt? pe Inspremal undelesale? 5. Spune-mi, Cine esteoare, Cum se cheamd copile, El, Creatorulfbrd seamdn Ce !i-a datvta\d,zIIe? 6.Domnul, care-naltd lume, Mai presusde-acest pdmdnt, Celor buni le dd odihn5. in locaqulLui preasfdnt.

7.De-Lcunogti, bun gi-ascultd-L, fii Ca sd-!ifacdloc Ailie Intre sufletelebldnde, in a Sa imparafie! (GeorgeCogbuc, intrebdri despreDumnezeu) SS r*s nrnlntlrn Ce estelumea vdzutd? Cine a creatlumea vdzutd? Pentru cine a weat Dumnezeulumea vdzutd? De ce a creatDumnezeulumea? Cum estelumea creatd,de Dumn ezeu? Ce datorii au oamenlifa!6de toate crealiilelui Dumnezeu? Pentrutot ceeace a frcut Dumnezeu pentru^oameni, datorii au aceqtia ce fald deEl ?

tsxtu!,ul Iintel"c.gereq versurile prin care poetul dd rdspunsla intrebdrile ce se gdsescin primele S& citiwe clncrstrolealepoezlel. Sil idemtifi*drelnsusirile lui Dumnezeu ilustrate in poezie. Sfi imdi$m: :-- elementedin naturi createqi ocrotite de Dumnezev, amintitein poezie; ale :- modalitalidemanifestare grijii lui Dumnezeupentrufiecaredintreacestea. indemnul pe carepoetul il da copilului. Sil scriesrs

,9.pLLco;.LL 1. Privegteimaginile de mai j os gi spunein ce mod iqi manifest[ Dumn ezeugrtja fa\d de crea{iileSale.Prezintdqialteexemple.

gi Dd exemplede fapteprin careputemocroti ttaturainconjurdtoare viequitoarele. Completeazdspa\iul lini at:

pe ii Dumnezeu ocroteqte

ffi wffiffi
'^ o

4. Realizeazd spafiul de mai jos un desenin care sdprezinliun peisaj asemdndtor in cu cel descris intr-unadin primelepatrustrofealepoeziei.

Lecturd
Mihai, impreund cu colegii si doamna invd\dtoare, a plecat in tabdrd, cu trenul. in compartiment,aldturi de el, pe locul de ldngdfereastrd, s-a ctgezat domn in vdrstd.La un un moment dat,Mihai Qremarcatcd, din in cdnd,seeuzeavocea plind de uimirea acestuia: - Vai,cefrumoasdestelumeain lumind! Ce spectaculos estedansutpdsdrilor printre norii pufoSi!A, uite Si rdul care curge lin, Sipomii ptini defructe, Siflorite care zdmbesc in bdtaia soarelui!Ali vdzutanimalelecare aleargdpe cdmp?... Totri oameniiar trebui sd se bucurede ceeacea creatDumnezeu sd-I multrumeascd pentru toateaceste Si minundtrii ! l'{edumerit, Mihai s-a uitat spre colegii lui si apoi spre doamnainvdtrdtoaie. acel in moment, ddndu-Si seqma cdpoatefi interpretat greSit, cdldtorulSi-acerutiertare,zicdnd; - Vd rog sd md scuza{i pentru comportamentul meu!$tiyi,eupdnd acumo lund amfost orb, dar in urma unei operalii greleam fnceput vdd.Astdziam teStt spital mergqcasd. sd dtn Si Vddpentru prima datd aceastdlume,desprecare Stiamdoar ceeace imipovisteau"altrti. Ce lumefrumoasd creqtDumnezeupentru a om!... ToTi rdmasuimili Siau inlelescd trebuiesdpriveascdcu altriochi Sicerul,Sipomii, au Si florile, Sipdsdrile, Sianimalele...

I]lserlco este toarte Lmportqntd,pentru crqtini.

Coso LuLDumftezeu - StserLcte

i
* =___--l
' 1: r'.1

qi pe mergela Bisericdpentrucd Il iubegte Dumnezeu vrea sdafle cdtmai multe Ecaterina El. despre rdspunde intrebdrilepe carei le la In fiecareduminicd,dupi slujb6,pdrinteleConstantin pun copiii aflaliinBisericd. Ieri, Ecaterinal-a intrebatpe pdrinte ce se afld in spatelepereteiuiplin de icoane din pentrucd observase acolonu intrb niciodatdnimeni inafard depdrinteqi, din cAnd cd bisericd, in cdnd,in timpul slujbei,un tdn6rcareii dd anumiteobiecte. Auzind intrebareaEcaterinei,toli copiii au venit repedein jurul parintelui, ca sd afle rdspunsul. Cu vocea sa gravd, pdrintele le-a explicat cd acelaeste locul cel mai important din plin de icoanecaredesparte ultural derestulbisericii,se El altur. Peretele bisericd. senumegte pdrintelele-a deschis Altar, ugile aflatela mijloc, Apoi, intrdndin SfAntul numeqte iconostus. groasd o iar ei au putut sdobserve, la distan{d, masdpe careseaflau cdtevaobiecte:cartea de cu coperfiaurii din carecitegtepdrintelein timpul slujbei,mai multe sfinte cruci, o bisericd Pdrintelele-a spuscd cu micd din metal, doud sfegnice lumdniri qi doud candelece ardeau. masa din Sffintul Altar se nume$teSfhntu Masd, iar carteaesteSfAfiu Evanghelie. Dupd pe intr-o cutiuJd, aceea,le-a explicatcd in aceabisericu{dnumitd chivot, se afl6 pennanent Domnului nostruIisus care le-a gi ardtat-o,Sfffnta lmpirtiganie, adicdTrupul qi SAngele in Hristos,pentruca oameniigravbolnavi gi copiii mici sdpo atdfiimpdrtSgili oricemoment. qi le-a spus c6, in orice Dupd ce a inchis ugile, pdrintele a venit in mijlocul copiilor bisericS,altarul se afl6 inpartea de rdsdritpentru ci locul nagteriilui Iisus Hristos se afl[ in risdritul Tdrii Sfinte. Acum Ecaterinaestefericitd.Ainleles gi mai bine de ce trebuies5igi facd semnulSfintei prezentin Cruci cdndtrecepe ldngdo biserici: I1 salutdpe Iisus HristosCareestepermanent Casa Sa.

,l* rl'ir']:*9rf

s;6w{aEvarcsraet"-":I;:u["H1l',1fffii?ffi:'ltilii,,"iiltili,:,u
$d" ra*" eaycxlr*ti.ffr Undemergefamilia din imagineaataqatdtextului lecliei? Ceeste biserici? o Pentrucemergelabisericdaceastd familie? Ceelemente ajutdsdrecunoaqtem ne clSdirea uneibiserici? Ce obiectegdsimin interiorulBisericii? #aa$*le'geres tex$pa&rui S& rexwfv#wu cerrn\ele, privind obiecteleinfbfiqatein imaginile de mai jos: :- scrienumeleobiectelor; :- precizeazdlocul care se afli acestea biseric[; in in :- alcdtuiegte enunluri folosind numeleacestorobiecte.

Nume:

Loc:

1,..1Nume: t"l l .-,1 Loc:


II

L__-_J,)

Enun!:

Enun!:

\ume: Nume:
Loc:

Loc: b Enunt:

[@l I de-l
L____-,9
Enun!:

Nume:

Loc:

Enunt:

S# rissprc*dem! :- Ce fac fetilele din imaginea aldturatd? )- Ce facepdrinteledin ceade a douaimagine? > Ce legiturd existdintre evenimentele ilustratein cele doudimagini?

privin$ s;h3made mai jos: S&exers&lrl, schemei; aldturate )J scnepe spaliileliniatenumele bbiectelor qi schemei aldturate intre .- r"ilii"azi,prins[ge{i, corespondenla celedoui obiecte in undeseafldacestea bisericd; locurile
ata >- pr ecrzeazdnumelespaliului haqurat,scriindu-l pe sdge ptnctald.

"flpLLcalLi 1. Continu propozitria: Continud


pentru c6............ Eu mergla bisericd

pnn gesturile lor? Tu 2. Ce fac creqtinii din imaginile de mai jos? Ce dovedesc la procedezi fel? Cdnd?

10

3. Deseneazd spaliuldemaijos o bisericd. in


:.:a:a t:'

:.,.:. '::'.:::aat a.',

- Am onoarea sdvd salut,baieli. - Salut, Constantine, foci? Unde mergt ce imbrdcataSa, sdrbdtoqre? de - La bisericd.E camtdrziuSimdgrdbesc. - Mai bine te-ai intoarce qcasd,li-ai lua adidasiiSi-ai veni cu noL Avemprogramat un mecipe cinstecu bdielii din bloculA I5. - Dacd programali meciul la prdnz vin cu pldcere, dar acum vd rog sd md-nlelegeli,nu pot, mdgrdbesc.Mai binealivenivoi cu mine sd vd rugali la bisericd Sicred cd aSaveli avea maimulteSanse cdstigali. sd - Hai, mdi Constantine, serios, noi fii suntemsportivi de mareclasd.lV-avem nevoie derugdciunica sd-i invingem cei de la A I 5. pe Reuq SJdrd rugdciuni,mdi... bisericosule! im i Ajungdnd la bisericd, Constantin se aldturdcopiilor din cor Siincepe cdnte. sd

avuseserdin dimineala aceea,,marele meci". Ii vede cum stau, abdtuyi,asezalipe borclura parcdrii de ldngdbloc. - Cumamers,baieli? fntreabdConstantin. cescor ali cdstigat? Cu - Ce victoriesd ai cu unul ca Petroneltn echipd?Afaultat in careusi la lovitura depedeapsd au datgol ceide laAI5. - Dar tu,Adriane,de cenu spui cd ai ratat dinfotra porlii goale?Dai vina numaipe mine,nu? - Lasd-i, Constantine, nu-li batecapulcu ei,ziceloan, cd le-qmspusde diminealdcd o sd ludm bataiedacdnu ne fnlelegem. Dar ia mai binespune-ne ai tu in sacosd? ce - Cesd am?Mere,colaci,bomboane, biscui{i, colivd... - J\Iu dai Sinoudcolivd? ne - $tiu Sieu?Daca alifi venitcu minela slujbd,alifi primit Sivoi. - Pai, dacdamavutmeci... - Fotbalisti, aSa, unul cdteunul, fotbalisti, dar colivavdplace, nu?Hai, venili sd vdd dau! Statri nutoli odatd... Anii au trecut.in cartier mai au loc Si astdzi,,meciLrri"intre echipele strdzilor sau blocurilor apropiate.,,Bdielii", cctreacumau ei copii, iSimai dau tntdlnireSi astdziin pdrculelut de ldngd blocul nostru.Aici,la opartidd deSah,tSiamintesc cupldcerede Constantin, ior" ottdtt epreot tn alt oras. Cdndvineinvizitdpe lapdrinli, cufatra luminatddezdmbetul sduplin de bundtate, druieSteSi d astdzidulciuri copiilor din cartier. Toatdlumea tl respectdsi-l iubeste pentru cd esteslujitor in Casa Iui Dumnezeu, preot al Bisericii.

bisericii osacosdptind indrum,n* cdte cubundtdyi. ,?:{Tifif;f,l"f #t!,irfr:t!1il!l!,,i:#:

Ed ne tugdm crt mrrLtd, credLn[dl

IRu gdcLunec-mLcuLuLcr e$tLn


)

Alexandraareopt ani qi qtiemulterugdciuni.Ea qtiecdDumnezeuo audeqi o vedetot timpul.^ aceea,atunci c6nd vorbegtecu Dumnezeuprin rugdciune,degi nu-L poate De de vedea,Il simtefoarteaproape ea. Prima rugdciunepe care ainvd\at-oAlexandraa fost ,,inger,ingeragulmeu". Nu-gi mai amintegtecdnd gi cine ainvd\at-o, dar o spuneimpreund cu alte rugdciuni in fiecare inaintedea adormi. seard, Mama i-a spusci nu numaiingerul pdzitor,ciqi Maica Domnului,toli sfinlii qi ceilal1i qi dimineala,cdndse lui ingeri buni suntp^rietenii Dumnezeu ocrotitorii copiilor.De aceea, gi Alexandra cdte trezeqte,dupd celllauddpe Dumnezeu hmul\umeStepentrutoate le are, gi toli o roagdpe Maica Domnului sdaibd grijFLca membrii familiei sdfie sdndtogi sdaibd tot ceeace le estede folos.Apoi o roag6pe SfdntaAlexandrasd o ajute sd inveJenumai lucruri bunein ziuace urmeazd. rostitd de pdrinte la sfdrqitulslujbei,Alexandra a Duminica trecutd,in cuv6ntarea ne-afost ldsatdchiar de este auzitcdceamaiimportantdrugdciune TatIl nostru deoarece De cdnd aaflataceasta, dimineaJa rostitdcdtmai des. De Fiul lui Dumnezeu. aceeatrebuie inainte de masb,c6nd pleacdla drum, inainte de a-gi incepetemele,searala la trezire,, culcaregi ori de cAteori arecevaimportant de fbcut,Alexandrase aqazdingenunchiin fa{a mdinile, rosteqtecu multd credin{dqi respect icoanei Mdntuitorului qi, impreunAndu-qi aceastd rugdciune.

12

Ed ne amlntirn Ce esterugdciunea? CAndtrebuie rugdm? ne Undeneputemruga?

Cumtrebuiesdnerugdm? Pentru trebuie nerugdm? cine s[ Pentru nemaiputem cine ruga?

fir$eLeget *sxtr"llaai es
S& rfrspurcdsm intrebdrileurmitoare, discutdndcu profesorulde religie despre la diferenJele dintre rug[ciune qi rugdminte.

Cui se poateadresa

- rugacrune'/

' :- Cdnd sepoateadresa

=\

ruqdciune?

..- Cumseface

-ruedminte?
-rusaclune/

rugdminte? rugdciune?

1. Incercuieqtenumai rugdciunile pldcute lui Dumnezeu. Pune apoi, in dreptul rugdciunilorincercuite, literacaresepotrivegte: prin carecopiii il - dacdesteo rugdciune prin carecopiii ii o - dacdeste rugdciune o prin carecopiii ii - dacdeste rugdciune
t-

pe Dumnezeu; lui Dumnezeu; cevalui Dumnezeu.

T T
t)

Ili mullumesc,Dumnezeule,cd nu m-a prins doamnafnvdydtoare cdnd am copiat!


.t

?..

/-

l
)

D oamne, utd-mdsdp ot lua mingea aj sa md vadabaielii! ftra Doamne, ajutd-nd sd rezolv corect exercisiul!

itrimultrumesc, oamn cd aiJdcut-o D e, pe mamasdndtoasd!

tr

t-

Slava fie, Doamne,pentnt toateminunilepe care tefaci!

2. To\icopiii gipersoanele imaginiledemaijos vorbesccu Dumnezeu. din Explici in ce mod o fac fiecaredintreei.

lui 3. Scriepe spa{iulliniat ruglciunea pe careai dori si o adresezi Dumnezeu.Nu-i uita pe colegiqinici pe ceicarete-ausupdrat. nici pe cei din familiata,peprieteni,

4. Realizeaziun desencu titlul: ,,A$aar trebui sdaratelocul de rugiciune din camera.[ ar loc zitoateobiectelecare trebuisdseafleintr-un asemenea !). mea!" (Nu uita sddesene I ,;.

'i
.
,

,:,:
l:

'

,
,

',E ,,,

,t'
?,,
,_,,

lr'

Cosul, otpo- rugdcLunea" ;L


(Jntdndr care s-astrdduitmult sd invelerostulrugdciunii,s-adusla unpreot Sii-a spus : - Pdrinte,eunu simt nici un efectal rugdciunii ln viala mea! Invald-mdcesdfac! 'sd care opi d" la rdu la in loc de sfat direct,preotul i-o put sa/aca urmdtoareqlucrare: de mdndstire un coS nuielemurdar cu preotului cd Tdndrul umpleacoSulcu apd, dar in scurt timp acestasegolea.Spundndu-i muncasa estezadarnicd,acestal-a indemnatsd insiste.CoSulse golea insd de apd, defiecare datd... iar Pldngdndu-se pdrintelui de inutilitateamunciisale,acestai-a spus: - Prietene,lucrarea ta a avut efect: coSulesteacum curat. Tot aSase intQmpldSi cu rugdciunea. Cdnd te rogi, ai numai impresia cd rdmdi cum ai fost inainte. In realitate, mereusufletul. rugdciunea sincerdt1icurdtrd

74

cLneoscu[ td de Dumnezerr,; l D um nezeut l oscu Ltd, e eL. p

Aurqqm - rdspLqts, crodLnleL.


Cdnda implinit 6 ani,Anisia a primit de la na$asa o Biblie pentru copii. Pentru cd nu Stia sd citeascd,s-a uitat doar la icoane. A recunoscltt multe dintre evenimenteIe despre care fnvdtr e Ia gr ddinild. as AcumAnisia Stiesd citeascd... cdnd a invdyat De la ora de religie cd citind din Biblie il poate cunoastepe Dumnezett, in fiecare seard, inainte de a-Si face rugdciunea, fetila citeSte cdteva pagini din aceastd carte. in ffirSit, Anisia a citit ce s-a intdmplat cu urmasii primilor oqmeni, Adam Si Eva. Era foarte curioasd,cdci despre Adam Si Eva invdtrase anul trecut la ora de religie. Iatd ce a aflat; Urmaqii lui Adam qi ai Evei s-au indepdrtatprin pdcatele pdcatele lor de Dumnezeu. Pentru a-i pedepsi, Dumnezeua trimis un potop de api pe pdmAntdin carea scdpat viali doarNoe qi familia lui. Dar qi urma$rilgi cu . Atunci, Creatoruta trot5rat r credincios. care sd Se nascd Avraam din Domnul nostruIisusHristos,Mdntuitorullumii. pdrinteal acestui Ca pofror,Dumnezeu alespe l-a . Dumnezeui-a poruncit lui Avraam sd plece intr-o {ard numiti Canaan,care va n a tui qi a urmagilorsdi. Avraam nu qtia drumul spreJarapromisd lui de Dumnezeu,dar a avut increderein El. $i-a1uattotceaveaqiapIecatinCanaan,1ocnumitdeafunci$i,,@i',. Pentrucredin{agi ascultarea Dumnezeu binecuvdntat Avraamde mai multe ori sa, l-a pe gi i-a promislui Avraamgi Sarrei,solialui, cdvor aveaun copil. Cei doi soJis-aubucuratmult, pentrucd eraubdtr6niqinu aveaucopii, degiigi doriserd tinerele. din Po tn vi tp romi s i uni i f6c utede Du m n e z e u , b d t r d n iic d r u ia Copilul, cuminte gi ascultdtor,a fort Llnumel@c. Voind si incerce credinJagi iubirea lui Avraam faJd de El, Dumne .ac.Cu m u 1 t5 durerei ns ufl et,darp 1 in d e c r e d in { 6 q in 5 d e jd e , Avraam a pregdtit totul pentru a implini porunca. Dar, in momenful in aarea vrut sb-gi jertfeascdfiu1,uningerl-aoprit,spun6ndu-ic5DumneZevavrutdoars@$i 3gcul}fsa, nicidecum si ia viala iubifului s[u fiu. Mulgumindu-I lui Dumnezeu,Avraaml-a jertfrunberbec. adus Yindndcredin{aputernicd a luiAvraam, Dumnezeul-abinecuvdntatdin noupe acesta gi petoli urmagii sdi. Din ceeqce a citit, Anisia a inleles ca D:llreuiLrasplateste fn tt --

* Leclia sepoateparcurge in doud ore

15

w-ti4*,4i$q' 3,'{

- a revdrsa divindpesteoameni. mfusesees*tt{se@{s puterea j w erti| - (aici) a aduceun dar lui Dumn ezeu. - ajutor hmeectr.vGsvtnre divin, har,folos. g'fr {rE Jffr a,ntirc - promisiune. qi omeniei,binelui. i conformdreptd{ii,adevdrului, t,-wa drept- om caretrdieqte lucreazd pe E pre{&i- le pdreardupentrugreqelile carele-aufrcut. se a l mr.l*61 SS e*f*naslE{ai. Dumnezeui-a poruncitlui Noe sdigi facdo corabiein caresdintre el, solia lui, cei trei hrandpentru cei din corabie. toli Noe a perechidin toateanimaleleqi destuld fii cu soliile 1or, Cdndcorabiaa fost gata, a intratin eacu familia sa el frcut intocmaicum i-a cerutDumnezeu. qi cutoateperechile animalede diferitefeluri. de le timp pentrua sepocbi,nu s-auindreptat. Ceilal1ioameni,degiDumnezeut ddduse carea durat40 de zile qi 40 de nopli. Apele s-au $i a inceputo ploaieinspdimAntitoare vremede 150de zile. Nu au mai rdmasin viali decdtcei mun{ilor,cresc6nd ridicat deasupra careeraupecorabie. a acobor6tdincorabiaeare oprisepeunv6rfdemunte, se Dupdceau scdzutapele,Noe ca ficut un altar gi a adusjertf6 lui Dumnezerr, mullumire cd el qi familia lui au scdpatde potop. Ifiaac,fiul lui Avraam, a avut doi fii gemeni:Fsgr $i Iacov. Din familia lui Iacov s-a format_dq:g_1-lrlgultl

*e**flani*ai *cageileg*r*s corectd rdspuns: varianta de incercuind erdeg*r*c, "S# :- Q,vvs atitudinea ufinaqilorluiNoefalddeDumnezeu? era b.) Uitaserd El. de a.)il iubeau.
' ' fn ce loc s-aaqezat Avraam impreundcu familia sa? Figdduin{ei). b.) In Canaan(Pdmdntul a.)InBetleem. scriindpe spaliul aldturat: SSprerre#nc, Dorinla din tinerelea luiAvraam qi a Sarrei: .............. lui Rdsplata credin{ei Avraam: .......... a Altd denumire Canaanului:

elor: citind ,$#sss,cerpe, informaliile, numelepersonaj un f - ti-udorit copil. [- erabatrana.


eraascultdtor. I - eracredincios. [

{ :,'"0::::."vantat' fhgaduinl t- qi-arespectat

16

- .Sdrdspundem! :- ps ce i-aporuncitDumnezeu luiAvraam s6-laducdjertfbpe sdu? fiul :-- De cenu l-aldsatDumnezeupeAvraam sd-qijertfeascd iubit ? fiul :- Qum ardspldtitDumnezeucredinlalui Avraam ?
r:'

;"

qtitL"'

:i.,' ,!:r,'.,,

1. Un copil susline este c5 foartecredincios. aceea... De zx refuzdsd-qi facdtemele,spundnd dDumnezeu va ajutasdnu fie prins...; c il e mdndncd,toatdziuanttrcni dulciuri, spun6ndcdnu are cum sdseimbolnSveascdcdci , Dumnezeuare grijd de el; ru' nu iqi ia pastilele atunci cdnd este bolnav, deoarececrede cd Dumnezeuil va insdndtoqi oricum. a) Esteaceastao credinfdadevdratd? Motiveazdrdpunsul. b) Descrie cum ar trebui s[ se comporteun om care areo credinld adevdratd, asemenea Avraam. lui
: 2. Prezintdcdteo imprejurarein care: a')fi-airespectatpromisiuneafbcutduneipersoane;

::: :i'

* :::,.. ''

!i'..::,::, t;,?,,,.,'.,',"

::.1],. ..

F,L:'.

?i;,,
i.,,, ,:.r!,::

$i
i,iJil:.

b')nutri-ailinutpiomisiuneafEcutduneiplrsoane. .,,.:_.
,

{il
:lrtr::j.

.:

t,t.L.:.,..,::i.i!l::::i:i}:-i

iir.:.:iil.

3. Realizeazd,un desen care sd ilustreze o modalitate prin care familia ta igi manifestdcredin{ain Dumn ezert.

ii;

::.,:: :. ....i
.t..4:a

4. Jertfa esteun dar aduslui Dumnezeu.Cu ajutorul profesorului de religie, completeazd spajiile libere cu informalii potrivite.

RT

O ANIMA LE *
.3

i: 3 L UMA NRNT
ijil

5. Alcdtuieqtecdteo propozilie cu fiecaredintre cuvintele:jurtJfr, dur, Damnezeu, binecuvdntut.

:. ti

Lecturd

lRoodele oscultdrLl

(Jnom bdtrdn,aflatpe patul de moqrte,a chemat pefiii sdi qi,cu glas scitzut,le-azis: o - SdStQi, dragii mei,cd tnvianoastrdstdascunsd comoard!Vatrebttisa o gdsilivoi ... - $i undeseafld?In careparte? tqtal. - Pestetot locul, fn toatdvia! De la o marginela alta ! rdspunse comoard? - $i cumputem afldmaceastd sd - In primdvard, sdsdpalivia addnc,dintr-oparte in alta ... in Fiii au ascultatsfotul tatdlui.Au rdscolit totpdmdntul,dar n-augdsit nicio comoard. Au Au schimbvia a dat un rod fmbelsugat. strdnsstrugurii Sii-au vdndut. storsmustSiauJdcut vin; aupus struguri la p dstratp entruiarnd; au mai fmpdrlit Sisdracilor. atdtabelsugde roadd,fratelecel marea zis: Vdzdnd bani! Suntemfoarte mullumqi ... - De pe struguri Sivin am luat multri Al doileafrateaddugd: lui, eu? Tata,cu inlelepciunea ca sd ne fnvelecu muncqcinstitd - Stitila ce mdgdndesc ne-apromis o comoardingropatd in vie. Comoaraprimitd estetocmai rodul viei care l-am in ob1inut urmaascultdriide el.

9\lu rdspldti nLmdnuLrdul" cu rdul

gostf ;i frct[tt sdi

Ultima datd cdnda citit din Biblie, Anisia a aflat cum l-q rdspldtitDumnezeu Avraam pe pentru credinla SidragostealuifatradeEl. Dar Si urmasii lui Avraam s-au bucurat de grija lui Dumnezeu. Anisia Stie aceasta pentru cd astdzi, la ora de religie, doamnaprofesoard le-a citit din Biblie despreviala unui strdnepotal lui Avraam,care a trecutprin incercdrifoarte grele. SaaflamSinoi ceStie Anisia: Iosif eraunul din cei doisprezece ai lui Iacov.Pentrucd"eramic qi foarteascultdtor, fii pdrinlii il iubeaumult. Acest fapt aatras invidia fralilor mai mari. Intr-o zi,Iacov l-a trimis pe Iosif sdvaddce fac fralIi sdi,careeraucu turmelela pdgune. Invidioqi cum erau,aceqtia s-augdndit cum si scape el. $i pentrucdtocmaitreceau acolo de pe niqtenegustoriegipteni,l-au vdndut acestora. tatdl sd nu bdnuiascd Ca rdutatea fraJii au 1or, tdtatvn ied, au inmuiat haina lui Iosif in sAngele qi au dat-o tatdlut, spundndu-icd pe Iosif lui l-aum6ncatfiarelesdlbatice. Ajuns in Egipt, Iosif a fost vdndut de negustorila curteafaraonului.Aici, Iosif a trecut prin multe necazuri,darcu ajutorul lui Dumnezeule-abiruit. Pentru cderaharnic,ascultdtorgi in{elept,Iosif a fost numit de faraon,mareconducdtor. In timpul unei mari secete, c0ndfoametea cuprinstot pdmAntul, a fralii lui Iosif au venit s[ cumpere grdudin Egipt.Aici, prin grija lui Iosif, eraumari rezeryede cereale. Ajungi infa\a acesfuia s-auinchinatp dnd,Iapdm6nt, nu l-au recunoscut. i dar Dup6 un timp, inlelegdnd prin aceastiintdmplare cd Dumnezeu ocrotit familia pentru i-a a nu muri de foame,cu multd dragoste, Iosif le-a spuscd estefratelelor qi cd i-a iertat.Apoi, toate neamurilelui Iosif au fost adusein Egipt. Protejali de acesta, au trdit in pace qi in ei belqug. Astfel,Anisia a inleles cdpentru dragosteaSiputerea de a ierta a lui losif, Dumnezeua salvatde lamoartepoporul ales.

S { *,Avtt,*ry

,l

E gipt -?nvechime,lard vec ind,Canaanului. furuon - titlu purtat devechii regi ai Egiptului. invidie - sentiment pdrerederiuprovocat de succesele calit61ile de sau altuia.

19

Sd aflrim mai mult


lUwU taawg3

A de in Egipt,in urmaunorminciuni,Iosifa 1ju1sla inchisoare. scdpat acolopentrucia fost singurul om care a gtiut sdt6lcuiascdvisele faraonului prin careDumnezeuii avertizacd, ani vor ani dupdgapte debelEug, unnagapte de foamete.

tex*uLlurL frngeLugassr' Sdpreciz&m: lui calitalile Iosif; ale negative fralilor lui Iosif; insuqirile Iosif; numele in careafostvdndut !6rii aspecteledin lecJie surprinse in imagini.
. ,Sdrfispundern! )- Cum gi-aumanifestatinvidia fralii lui Iosiffaladeacesta? >- Cum i-a purtat Dumnezeude grijd lui Iosif, inEgipt? :-- in ce mod gi-a ajutatlosif familia?

ApLLcalLi la rdspunde intrebdri: textulurmdtor, cu 1. AscultAnd aten{ie


Gabriel, deSie nou venit in clasd, a stdrnit admiralia colegilor sdi. Este mereubinet. I,{u pregdtit Si are caietede temefoartefrumoase. esteord la caresd nu rdspunddbine.Efoarteiy cdte ori esterugat sd o facd. Primind numai FB, a aiuns cu ' btdnd Si tSiajutd colegii ori de siguranldprimuldin clasd. i, Dan,premiantulclaseipdnd sdvind Gabriel,a devenitinvidioscd nu i se mai dd atenlie-"' ca inainte. Profesorii Si doamna fnvd\dtoarenu-l mai laudd in fiecare zi. Nu $tiu ce s-a i intdmplat,dar a primit cdtevacalificativeslabe,iar pdrinlii l-au certatpentru asta.Deia simte lui succesul Gabriel... sd cdnumaipoate suporte Ieri, tn timp ce copiii ieqiserdla ora de sport afard,pe teren,Dan a mai intdrziatpulin fn ghizdanullui Mihai, a luatportofelul in care acesta de clasd.Neobservat nimeni,el a deschis aveabaniipentru biletul la teatruSil-apus in bancalui Gabriel.Apoi, a ieSitrepede. Ajunspe terenuldesport,a intrat fntr-oechipdSiajucatfotbal toatdora. Mihai a ghiozdanul, Cdndore s-a terminat,toli copiii s-au fntors in clasd.Deschizdnd Doamna a portofelul Si,cu lacrimi fn ochi, i-a spusdoamneitnvdtrdtoare. vdzutcd-i lipseSte copil. ghiozdanul, buzunarele inceput controleze sd Sibancafiecdrui Surprizd!in bancalui Gabriela gdsitportofelul lui Mihai. Gabriela spustnfala doamnei dar acelportofel Sicd estenevinovat, cinesd-l creadd? Sia fntregiiclasecd nu Stienimic despre sd Tolicopiii au inceput strigefn cor: ,,Holul, ltolul!" acesteifntdmpldri s-a rdspdnditrepedeSi in celelateclase.Copiii il ocolescacum Vestea prietenia lui, acumii spuncu disprel:,,Holule, pe Gabriel,iar cei carepdnd mai ieri iSidoreau holule!" decdt s-arfipututastepta. PlanulluiDan areuSitmaibine Parcd nici nu esteadevdratceeace i se intdmpld.El, care Gabrielnu Stiecesd fnleleagd. ajutatpetoli, cares-apurtatatdt defrumoscu ei...cdtdnedreptate! intotdeaunai-a prietenii lui, spunacumtnfala colegilorcd ei au Stiutdinprima zi cd VictorSiBrdnduSa, multealtelucruri. de cdnda luatSialteobiecte lacolegi 5i... Gabrieleunhol,cd eil-auvdzut pe Astdzi,invidiaSiminciunilelor au invins.Singuricu inimastrdnsdde o durere carenu indreptdndu-se casd.$tie cd e nevinovat cd, spre Gabriel iesedin Scoald, Si a mai cunoscut-o, lot Atunci,,,ruSinea"lui deacum,vafi ruSinea fntr-ozi, tolivor inlelegeaceesta. sd-i ierte la Seara,a$a cum a invdtrat ora de religie, Gabriel L-a rugat pe Dumnezeu i-a colegii,pentru cd eL... iertat.

20

a.) De cea fostDan invidiospe Gabriel? b.) Cum qi-amanifestat Dan invidia? c.) Cum a fost afectatGabrielde invidia coleguluilui? d.) Ce crede{ic[ s-aintdmplatin zileleurmdtoare? urmdri a ar,utinvidia in ceeaceil Ce priveqtepe Dan? ce ar trebui sdfacd pentrua indreptalucrurile? 2" Recunoaqte, sincer, atitudineai fa15 ce de: - un coleg carete bateinpauzd,; - doamnainvdtrdtoare, earete invinuieqte nedrept; pe -pdrinli,afunci cdndnu iJi cumpdrd vrei tu; ce - vecinulcarearejucdrii mult mai frumoase decdtaletale; -frayiorul mai mic careseline,,scai"detine. 3" Discuticucolesiitdi! a.) Suntemnoi iertdtori,buni, rdbditori, harnici, iubitori de semeni,ca Iosif? De ce suntemaqa? b.) ce ar trebui sd facempentru a dobAndicalitdlile rui Iosif? c.) Sunteminvidioqi?Caresuntmotivele micilor nostreinvidii? Toatdlumeaare sentimente invidie? de d.) De ce esteimportantsd fim mulqumilicu ceeace primim de la Dumnezeu? 4" Citegte cu atenlie textul urmdtor. Scrie intr-o propozi{ie dezvoltatdce inveli din aceastd intdmplare. intr-o zi, un ldran camrdu la sufleta gdsit vacavecinului pdsuneasa.Mdnios,omula pe luat animalulla bdtaieqi l-a dusvecinuluisdu,spundndu-i: - Dacdmai gdsesc singurddatdvacata la minein grddind,sd Stii o bat mai tare! o cd A doua zi, stdpdnul vacii gdsi in curtea sa doud oi ale vecinului mdnios.Acestease strecuraserd printr-o spdrturda gardului...Omul,careere un bun creStin, reparatgardul a Si a dusoilevecinuluisdu,zicdndu-i: - Am gdsit la mine in curte doud dintre oile dumitale.Le-am addpat Si li le-am adus acasd. Dacd amsd le mai gdsesc altd datd in curteamea,sd Stiicd amtiQo, tafel. Si OmulmdniosSineiertdtora rdmasruSinatdegestulvecinului qi,emolionat, spus; i-a - Tu,vecinedragd,eStimai bun decdtmine!

Lectu ra

9nLrnns. copLLuLuL
de GeorgeCoSbuc $i senind Sivoioasd Ca opasdrefrumoasd; Caun zdmbet drdgdlas Al unui mic ingeras, Ce-Si inalyd zborul sdu Cdtrecer la Dumnezeu.

Inima copilului, CaSifloareacrinului, Safienevinovatd, $i ca roua de curatd; Dreaptd, netns dtoare el Ca oglinda lucitoare;

LuL s' JrLinunllesunt o formd,de moinLfestore LubLriL


'Dttmnezeu to,+aile ao,menl.
f .| .

mLnr/,ncttd lPescuLrega CArt stat pe p[mdnt, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, nu a rdmas indiferent la j necazurile oamenilor. Atdt de mult i-a iubit i Domnul pe oameni, incdt de multe ori a', intervenit in via{a acestorapentru a-i ajuta in i situalii foartedifi cile. Aga s-a intdmplat gi intr-o zi cind Iisus Hristos se se afla pe malul lacului Ghenizaret. ' Aici, S-a intdlnit cu ucenicii Sdi, Simon Petru,: Ioan gi Iacov. Ei erau tare necdji{i, pentm cd s-aumuncitsdpescuiascd nu au , toatdnoaptea $i peqte.Familiile lor ar fi avut de prins nici un cauzd. suferitdin aceastd, Iisus aurcat in corabialui Simon Petru 9i, cerAndu-iacestuiasb urce impreundcu El, i-a ca voastre, sdpescui1i.". qi injos mrejele spus: ,,Mdn[la addnc lasaJi petruL-a ascultat a ficut exactcum i-a spusIisus.La indemnullui, pescariis-auurcat9i qi de ei in corabiegi, dep[rtAndu-se {drm, au aruncatmrejelein api. Spremirarea1or,ele s-au umplut imediatcu mullime marede pegte.$i s-aumplut corabialui Petrugi o alta,incdt erau marei-a cuprinspe toli cei careerauacolo.Petru,vdzdndaceastd Spaimd gatisd,se scufunde. a cdzutlapic io arele lui Hri stos qi, cu umi lin[d, I -a mul{umit. -itrrrtt., cd s-achinuit o noapteintreagdfbrd nici un rezultat,Petruputeasb-Lrefuze.Dar $tiind nu a fbcut-o. omului.A$a afacut credinlagi ascultarea intotdeauna gi Dumnezeuprefuieqte r[spldtegte gi in cazullui pitru qi a celor ce eraucu el: i-a rispldtit cu mullime de peqteqi i-a chemats5-I fieApostoli.

: apostol- cel caree trimis; in creqtinism, referdla cel carerdspdndeqte Evanghelialui se Hristos. inv6!6turileSale. careL-a urmatpe Iisusgi a ascultat ucenic- (aici) persoand minune - fupf neobignuitpentru oameni,sivArgit de Dumnezeu;Domnul nostru Iisus Sa. asupraoamenilor,qsuprQnaturiiSiasupra Hristosa sdvdrgitminuni de mreuiir-plasd Pescuit. vehicol. a a ctmdnu- upun. in migcare; acfiona, dirijamersulunui

,Sriafldm mai mult


Domnul nostru Iisus Hristos a frcut foarte multe minuni. Multe dintre minuni au fost fiului vdduueidin Nqin, vindecarea f6cute asupracopiilor: inviereafiicei lui lair fnvierea evreilor)etc' in fiiceifemuii ,oroorence (ofemeiecarenu credea Dumnezeul

22

$ngmLeg*re{a fra*(tult*L 3.# r#spssec#*wE!


-- Ce suntminunile? :- Ce fel de minuni a frcut :- De ce a fdcut minuni Domnul Domnul nostruIisusHristos? nostruIisusHristos?

c6te "S# serrEsre o propoziliein legdturdcu momentuldin leclie surprinsin fiecare dintre ilustratii

S# s:e'rfrc in textul lec{iei propoziliile care vorbescdespre: :- motir,.ul pentrucarePetrua fost ajutat; :- atitudinealui Petrudupi ceprimit ajutor. &pLLcaltt 1. Colorcazd. doar imaginile in carecopiii suntascultitori. Justificdoral alegereata, prezentAnd consecin{ele qi faptelorcopiilor.Ce sfaturile-ai da copiilor neascultdtori?

[)v

{; <'j \s,

/a\

A
23

2. Prezintd,?ntr-untext scurt, o situalie din viaJata in care ai dat dovaddde ascultare gi fala decineva.Precizeazd modul in careai fost rdspldtitpenffuaceasta.

cd in o Precizeazd situatrie caredovedegti Il ascullipe Dumnezeu.

4. Organizalio disculiein caresdexplicali legdturadintre credinld qiminune.

Bonifatie ero un copilfoarte bun la suflet. De multe ori, ieSinddin casasa, se tntorceabafdrd cdmasd,ba Jdrd haind. Asta se intdmpla pentru cd, de cdte ori intdlnea cdte un om sdrac Si ii dezbrdcat, ddruia hainelesale. Mama sa, vdzdndu-ifaptele, deseori fl certa, spundndu-i: ,,Nu estedrept,fiule, ca tu insuli fiind sdrac,sd tmbracipeceisdrlci". pentru tot anul, a Odatd,intrdnd mamalui Bonifutie in magaziaunde iSipregdtisealimentele aflat magazia goald, intrucdt, Jdrd Stirea ei, copilul impdr(ise hrana la sdraci. Vdzdndacensta, " femeia a inceputsdpl6ngd, spundnd:,, Oh,vai mie,de undevoi lua eualtd hrandpentru tot anul? . Atunci, intruna... dar prin cuvinte o mdngdie, lacrimilemameicurgeau sd Bonifutiea incercat pulin afard din magazie. copilul a rugat-ope mamasa sd iasd Dupd ce ea a ieSit,Bonifatiea inchis uEile Si,atingdndpdmdntul cufruntea sa, a inceputa se a eu ruga lui Dumnez din toatd inima.$i, i atd minune ! micul Bonifatie Si-a ridicat privirea Si a vdzut cd, in chip krmindnd de spus rugdciunea, i-a minunat,Dumnezeu implinit dorin{a,umpl1ndu-imagaziacu atdt de mult grdu, de nu mai avea plind cu grdu, a afldnd-o mamasa a intrat in magazieSi, cdfiul sdu intdrzie, pe undecdlca.Vdzdnd fost cuprinsddespaimdSiapoi de bucurie. De atunci, ea nu ta mai oprit pe Bonifatiesd dea milostenieoricui voia el. in\elegdndputerea milosteniei Si Simareacredinldafiului ei, multrumea seruga. qi Bonifatiea ajunsun ffint cunoscut iubit in toatdlara Prin purtarea degrijd a lui Dumnezeu, Italiei.

m,,,,,.m

JlLLnunLLe sdvdiitto do Domnul" noitru cisus lllristos


osupro nqturLi, asuprs, ootrrruonLLor;i" csuprs, LuL douedesc cd ,ELeste 9iumnezeu q,dwdrst. ,

gnrmuL[Lres, pALnLLor s"po$tLLor $t


./\

Odat6, DomnulnostruIisusHristosgiApostolii Sdi s-auretras intr-unloc pustiu,aproape de cetatea Betsaida. Afldnd aceasta, mulli oamenicaredoreausd asculteinvdldturaSa au venit dupdEl. Iisusle-avorbit despre impdrdlialuiDumnezeu i-a vindecatpe bolnavi.Uimili de qi cei inlelepciunea frumuseleacuvintelorluilisus, qi oamenii Il ascultaucumultd atenlie. CAnds-a ldsatseara, Apostolii L-au rugat pe Iisus sd-i trimitd pe oameniin sateledin apropiere sd-qi procure ca mdncare. Iisusinsdle-a zis:,,Dali-levoi sd mdndnce".Eierau insd ingrijorali pentru cd nu aveau suficien{i bani ca sd cumperemdncarepentru toatdlumea. Atunci, unul dintreApostolil-azis ,,Esteaici un bdiat care are cincipdini de orz qi doi peSti. Dar ce sunt acesteala qtAfia?". Auzindaceasta, Domnul nostruIisus Hristosa cerutsd-I fie pdinile9ipegtii. aduse Bdiatul a oferit bucuroshranape careo aveaIa eI, iar Iisus a zis Apostolilor sdindemne mullimeade oamenisi sea;ezepeiarbd. Aluat celecincipAinigi cei doi peqtigi,privind Iacer, le-abinecuvAntat. Apoi, le-a datucenicilor,iar ei le-auimpS(it oamenilor. careau mdncat Cei au fost pestecinci mii de bdrba\i,pe ldngdfemei qi copii. Deqi au fost doar cinci pAini qi doi peqti,dupdbinecuv0ntare aceastd hrands-ainmulfit, astfelincdt to{i s-ausdturat. sfdrgit La s-austrdns doudsprezeae coquricu fbrdmituri. Domnul nostruIisus Hristosa primit, a binecuvdntatqi inmullit pegtiigi pdinile aduse a in dar de copil. in amintireaacestei minuni, creqtiniiaduc astdzi bisericddaruri oferite de la naturd:grdu,vin,untdelemn fiucte.Preotulle binecuvinteazdgi qi apoile imparteacestora.

q=L* "tt$'+fl6:

Betssidu - localitatein Jara Sfdntd. u binecavAntu arevdrsaputerea divinS. orz - plrytd cu tulpina subformd depai qi spicul format din mai multe r6nduri deboabe.

25

texiulul Iimp$"egerea
S# iwdt*zw, cttindcu atenlie textul lec{iei: prezente; persoanelor ac{iunii; - numdrul - loculdesfrgurdrii :- motivul prezen\eimullimii de oameniin acelloc' prezentate fiecaredintre ilustraliile de la in momentele observand r&spwrad*w, Sia lecqiei. inceputul :-- Q,s frcut bdiatul cu hr anacateo aveala el? a

IisusHristos? :- Ceindicagestul nostru Domnului :- CeaufdcutApostoliicuhrana binecuvdntatS?

S# cit{rx fragmentul in care se aratdcd s-a petrecuto minune .q_i o faptd obiqnuitS. It dupd model, cuvinte care S& sryr.ewe, arutd insuqiri ale Domnului nostru Iisus Hristos dovediteprin sivdrqirea p minunii tnmul1irii dinilor si p estilor.

1. Aemenea lui Iisus,oameniitrebuiesd 1or. fa{a iubiregirespect desemenii arate Priveqtecu aten{ieimaginileurmdtoareqi atathinsuqirilesufleteqtiale scrie cuvintele ca.r;e ce persoanelor au gnJade serneniilor' in fiecare ilustate. dinfe situatrile

a a aa

a a ao

a a a aoaaaooa

a a

aaaoa

aao

a aaaaoaaaaaa

a a a a a a a a aoaa

a a a a a a aa

pentrua le fi de folos. puteasdoferi celorpe care-iiubegti, eazd)ce-ai 2. Scrie(saudesen

26

pdrintelui? 3. a.Ceindicdgestul b. Deseneazdpe masadin imaginedaruridin roadele pdmdntului,ce pot fi aduse cregtinila biseric[ pentrua fi binecuvantate preot. de de

4. Ai aflat din textul lecJieici lisus le-a dat qi hrand trupeascd, celorcareau venit la El pentrua primi hrandsufleteascd. z> Explicdexpresiile: hrand trupeascd, hrandsufleteascd. z'.*Preetzeaz6,cuce putemhr6ninoi sufletul. ne :;e Numeqte rugdciunea prin care ii cerem lui Dumn ezeu hrana trupeascd zilnicd. Rosteqte fragmentulcarecuprindeaceastb cerere.

Lecturd
Trebuiesd ne rugdm inainteSi dupir masd,cdci numai aqaputem aducemullumireSi slavdlui Dumnezeu pentru hranape carene-odd infiecarezi.

lRugdciunes, ino;Lnte de mosa do prdnz


Tatalnostrlt,Careeqtiin ceruri, sfinleascit-se numeleTdu; vie imparatria Th;facd-sevoia precum tn cer aSaSipe pdmdnt;pdinea noastrdceqde toqtezilele,dd-ne-onoudastdzi;Si Ta, ne iartd noudgreqelilenoastre, precumSi noi iertiim greqililor noStri;Si nu ne ducepe noi in ispitd,ci ne izbdveSte cel rdu.Amin! de

lRugdciunes. dupd,de moso de prdnz


Multrumimfie, Hristoese,Dumnezeulnostru, cd ne-ai sdturatpe noi de bundtdtrile Tale cele pdmdnteSti;nLtne lipsi pe noi nici de cereascaTA impdrdtrie, precum tn mijlocul ci, ucenicilorTdi aivenit, Mdntuitorule, pace ddndu-lelor vino Sila noi SinemdntuieSte.

Sd nu trecemnepdsdtort pe Langd ceLindurera[Ll

uiluusL din 9\lai finuLefec-ftuLuL


i
iI
l i'
I

Nain. L-au inso{it intr-o zi,Domnul nostruIisus Hristosa mersin cetatea ucenicii S6i qi o mullime de oameni.Aproape de poarta cetdli, s-auintdlnit cu un mu(i ou-.ni careinsoJeau mort sprecimitir. Cel mort era singurulfiu al unei femei vdduve.Mama tandrulut eracuprinsdde durere.To{i cetprezenlisufereau aldturi de ea. I CAndIisus a ajunsin dreptul1orqi a vdzut-ope mamdplAngAnd, S-1 fbcut S-a apropiindu-Se, atins{: titll"; iar cei mi16de eaqi i-a zisi,,S'{upldngb!".Apoi, trie mortul r-u,tbprit. Iisus a zis;,,Tinere, itrizic: Scoald-te!".Inclipa careduceau Si o minune:,,5-aridicatmortul,ainceputsdvorbeascd lisus l-a aceeas-apetrecut lui.". datmamei Oamenii care auvdzut ce s-a intAmplatau rdmasuimili gi au inceput sd-L Iisus cd esteun mareproorocprin care despre Ei pe sldveasc[ Dum nezev. spuneau tatrd Dumnezeuaveagrry[ deose6it1l de ei. Vesteaacesteiminuni s-a transmisin toateimprejurimile. prin aceastd minune,Domnul nostru Iisus Hristos a ardtatincd o dald atdt qi puterea divini, cAtqimilostivireafa\ddesuferinJele intristdrileoamenilor. Sa

careau avutloc sau prooroc- om care,subinsuflareaDuhuluiSfdnt aprezisevenimente voravealoc:

indurerare. ur ?ntrist e - tristele, milostivire bundvoin mild,compdtimire. \d, muritso{ulqinu s-arecdsatorit. vdduvd-femeiecdreiai-a

28

$rapel*egere*l fl*xtr*Lr,l* &d rmr/rc6m vartantacorectd. ' - Iisusa fostintdmpinatlaintrarea cetateaNain in de: a) mai mul1ioamenidornici sd-Lvadd; b) un convoimortuar; c) mai mul1icopii. Iisusa inviat pe fiul viduvei din Nain, pentrucd: 'a) eaL-arugat; b) I S-afbcutmilSde ea; c) oameniiL-au rugat. S& citipsr: ' - indemnul adresat de Iisus mameiindurerate; ' - indemnul adresat de Iisus t6n[rului mort. S{eriaspzereetsirc! ' - De ce invierea tdndrului din Nain este o minune? :_- Ce impresiea ldsataceastd minune asupra oamenilo careeraude fatlt? r i^ - In ce imprejurdri I1 sl5vesc cregtinii pe Dumnezeu?

-TpLLcalIL l, Mantuitorul nostru Iisus Hristos a fost alturi de vdduva intristatd prin cuvinte mangdieto Si prin fapte. are Tuaifostvreodatdintristat?Din cecauzd? Cine!i-afostaldturi? Cumaifost ajutat? 2. Priveqte imaginilede mai jos. Spunein ce mod incearcdcopiii sd indepdrteze intristarea prietenilor. 3, Oameniicareauvitzutminunea invierii tdndrului din l{ain L-au sldvitpeDumnezeu. In ce imprejurdri trebuie sd-L sldveascd oameniipe Dumnezeu?

4. Lucr eazd, echipd,,, ucdp oli, Ster e Iucrim u ... " . in D g qlinat suferinla vdduvei din ltlain. Urmeazd si tu pe DomnulnostruIisus Iisus a Hristos gi spunecum ai alina triste{eacopiilor aflali intr-una din suferinlele surprinse in

imaginilg. eurmdtoarea pagind : ?_:[h]!gp

)) Fiecareechipdigi alegeuna din situaliile # ilustrate. )) Discuta{iin echipdqi scrieli pe gervelelul desenatla pagina 63, modalitalile concretede ajutorare carele propuneli. pe )) Prezentali rAndsoluliile gdsite. pe )) Afiqali cele mai frumoase qervelele realizate voi, pe o plangd titlul: de cu Ducdpoli, Sterge lucrima ...

#wta;t*{i,

,gfr;ge fscrirsos...

(* ^

q .qP
,=\=./

29

intr-un sat trdia un om tare bun Si harnic' DeSi muncea mult, abia reuqeasd-Si intrelind familia. Insa nu se plilngea niciodatd.Adeseaii spuneafiiceisale,cristina, cd sunt oamenisi fetila si-a spuscd va ajutape orice om necdjit mai sdraci ca ei, caretrebuieajutali. De cdndera micd, care-iva ieqitn cale. continua drumul din cauza picior de lemn, sosiin acel sat. Neputdndu-Si Un bdtr6n, clt L.tn Stdpdnul sdtean. sopronului infirmitdliisale,rdmaseicolo.l,{oapteadormeapepaieinsopronulunui sd-l vadd pentru nefericitulom.Mereuvenea era chiar tatitl Cristinei.Fetilafu ciprinsd de maremild b p e bdtrdn si-ildsa cdtriva ani. intr- o zi, bdtr6nul o intrebdp e Cristina, cu multd neliniSte: de copild, am aflat ori ,d pdrinlii tdi sunttaresdraci. k rog, spune-mi, undeai banii - Scumpd pe caremi-i iai miL?utai degrabdas dbri sd mor defoame,decdtsdprimescun banpe caretu nu mi-l po{ida cu inimacuratd. n-aveanicio grijd de asta!Banii mei sunt cdqtigalicinstit.Merg la Scoala - Vai,rdspunsefata, mul\ifragi. De cdteori trec,umplu din satulvecin.Casdliuzg acolo,trecpiin pddure,undesegdsesc pefragi, ili aduc dumitale.Pdrinlii mei qtiu cd4i dau cosulelulcufragi, opii ti ra"a. Tbtce-primesc aceStibani. Ochii bdtrdnuluis-auumplutde lacrimi ce-iudardfa\asldbitddesuferinla. - Milostivit copild, Dumiezeu sd-trirdspldteascdfrumoasatafaptit cu sdndtatesifericire, rosti bdtrdnul.

Sd.resp ectdm famLLLul

AqmLLts,,dqr ctl"LuL Dumnezeu

Eu nu suntsingur. Am o mamd, tatd,un frategi o sord.Cu tolii formdmo familie. un Pdrin{ii mi-auspus familiaeste lucruhotdrdt Dumnezeu. c[ un de Prima&q]rli_ebinecuy tald deDumnezeuir&riffi.
Tot de la pdrin{i qtiu cd Do Hristosa cre4igcioqrdinCana-Gali I eii. UitAndu-mdin albumul familiei, am descoperitmulte fotografii in care mama qi tata ardtauca un rege qi o regin6: mamaera imbrdcatdintr-o rochie albd,foarte fiumoasS,iar in mAni stAngd foarteelegant, in piept aveao iar lineaun buchetde flori, superb;tata eraimbrdcat floare albd.Amdndoi pe aveau coroane cap. Cerdndu-leexplica\ii, am aflat cd o {amilie cfg$1n6__se_i!

i$41li. Aceastase sdvdrseste Biserira, i@. in

Prin preot, Dumnezeu

binecuvdnteazd, iubirea celor doi miri. Le punepg cap Jy!!l!_ca unor irnpdra\t,$i inele pe degete, semndeunire. in Pentrunoi, ca qi pentru ceilal1icreqtini,famltia esteo nrlc qi in calg pa_r-intii copi-ii trdiescin intrelegere seroagbunul pentrueeldlalt. $i I. fr { ks\"}tti;"

@I

CunaGstiteii- ora$ Jara Stanta. din miri -nume dat,inziuasauinpreajmacdsdtoriei,, celordou6persoane secdsdtoresc. care nantd - cdsdtorie religioasS. Sffrntu Tuind u lVunlii - slujbdreligioasdde intemeierea unei familii creqtine.

*af[r$*cnaceiffi'&ffi[t -Sd La nunta din Cana Galileii, Iisus a fbcut prima minune. Vinul se terminaseqi Iisus, la rugdmintea mameiSale,a transformatapainvin, pentrucanuntaqiisdfie bucurogi. Fiindci au un singur Tatd ceresc,toji oamenii formeazdo marefumitie. De aceea, oamenii trebuie seiubeascd, seajutegisr7 roageuniipentruatSii. sd sd se

31

fene,tasle.&l $eagelegare.se Su rceenfiawww: tazdo familie creqtind; ' - modul in careseinteme TaindaNunlii; Sfdnta :- locul in caresesivdrqeqte TaindaNunlii. Sfdnta :- obiectefolositedepreotatuncic0ndsivdrgegte ,5#a"#sprarc#esecf :- Cine suntmembrii unei familii? :- Carea fost prima familie binecuvdntatdde Dumnezeu,in Rai? Dar familia nostruIisusHristos,pe pdmdnt? binecuvdntatddeDomnul :- Qum trebuies[ fie relaliile dintre pdrinli qi copii, ca familia 1orsd fie o micd Bisericd? -flpLLca[LL model,scrieqi tu numele familialui. Dupdacest datedespre 1. Gabrielne-atrimis cdteva ale alterude familiei. Adaugdgi membrilorfamilieitale. : . Familia lui Gabriel

fu#J
Ioan

WW
Ll'

ffiffi (^*,

Bumcrr
Constantit
Elena

Maria

+ 6r
\6 /

P6rinlii

-@@

t_f

t r - - r r ^@

Mihaela

+ copiii GabrierPFamilia mea


(-

ffiroana

L}

<-

2. Priveqteobiectelede mai jos gi scrie cum se numesc.Unde le-ai mai vdzut?Ce simbolizeazdele?

Numeleobiectelor: Simbolizeaza:

Numeleobiectelor: Simbolizeazd:

32

3. Recunoagte imaginile de mai jos faptele sdvArqite o familie creqtind. in de qi Colorcazddoarimaginile careilustreazdfapte sdvArqite in familia ta!

4. Scriedoui enunJuri frumoase familiata. despre

,,Rugdciune pentru pdrinli"


7. ,,Doamne,cdt estede bine Cdnd e mama ldnga mine, Doqmne, cdt este de rdu Cdnd nu-l vdd pe tatdl meu

3.Fd-le parte tot de bine Sdpoarte grijd de mine, $i mereu,cu harul Tdu, Izbdveste-i cel rdu. de 4. D oamne, line-ifericili Pe pdrinlii mei iubitri, Sd mdpoatd creSte bine, Sd se bucurede mine."

'l

,l

2. Tata,mamamd iubesc, Pentru mine ei trudesc. fine-i, Doamne,indurate, La mul1iani, ctt sdndtate.

(Din folclorul copiilor)

33

Dumnozeu sd ii ajuto pe to[L parLnllt ;i pe to[L copLLLl

gubLres,pdrLnllLor I"lo de copLL

pdpuqiacasd? Soramea areo mul{ime de papuqiqi nejucdm de multe ori de-atata qi Voi aveJi greu darv-a!igdnditvreodatdcdtde e safiipdrinte? CAndtejocieugor, de-amama. joacd atuncicAndne cresc.Mama gi tataau multe Noi nu suntempdpugiqi pdrinlii noqtrinu se cdt fa\d obligalii, ataft de societate, gi in viafa de familie. Cdnd eqtimare ai fel de fei de datorii: sd-{i telefonul, cu indeplinegtiobligaliile de serviciu,sdcheltuibanii obtrinufi multd chibzuialb,s6plSteqti qi multe altele.Dar ardatoriiqi fala decopii. cu sdconducimaqina atenlie pe pentru viitor. Datoria pdrin{ilor estesd ii creascd Copiii sunt bucuria pdrinlilor, nbdejdea parinli seingrijesc sd aduneaverepentru qi copii cu dragoste sdle deatoatecele de trebuinfd.MulJi caree nimic. Dar mai de folos decAtbanii e avereavie, nepieritoare, 1orca sd nu le lipseascd copiii hdrniciagi dragostea. inlelepciunea, gi iubeascd s6-qi Parinlii trebuiesd-iinve{epe copii sdvorbeascd sasepoartefiumos cu ceilal1i, fralii, pirin{ii qipe toli oamenii.Nu e de ajunsdoarsddeasfaturibunecopiilor,ci trebuiecaei ingiqisI fie un exemplubun pentrufiii qi fiicele 1or. sd sd $i mai trebuiesd-i deala qcoal[ca sd inve{es[ scrie,sd citeasc[,sd socoteasc[, cAnte, qi lume.Dar despre afldmmulte lucruri frumoase interesante La sd deseneze, invele o meserie. gcoald sd fim politicoqi, cuminli qi cu sufletul curat, sd-i qi acas6,in familie, inv615msd fim oameni, respect[m,si-i iubim qi s6-iajutdmpe fralii noqtri.Mai mult decAtatdt,pdrrnliisuntdatoris[-i invefe Biserica,pe sfin{i qipe Dumnezev. pe copii sdiubeascd iqi facedatoriala serviciu,la sf6rqitullunii primegtesalariul.Dar cdndparinlii igi Dac[ tdticul pe fac datoriain familie qi ii invaJd copii sdfie buni qi cumin{i,la sffirgitulvie(ii iqi primescr[splatain cer. Urmdnd exemplul de buni creqtinioferit de pdrinlii noqtri,vom puteaqi noi, cdndvom avea proprii copii, s[ ne implinim datoriilefafSdeei.

ilsavtea*e
dstorie - obligalie.

$aplegeres tesct&l*i Sd pre*iz&tr*; ' datoriilepdrinlilor fa!5decopii; :- indemnuri date copiilor de cdtre pdrin{i. ,Slf ricspurcd.ew! Ceinvali copiii intr-o familie cregtind? Cine sunt pentru copii cele mai bune exemplede comportament?

9'pLLcor.LL 1. Completeazd tabelul, reahzdndcorespondenle intre modurile in care iqi manifestd Dumnezeu iubireafa{dde oameniqimodurilein careiqi manifestaparinJii grija fa!5detine.

Dumnezeu
pe Ii iubeSte oameni lepoartd degrijd Si Ii ajutdpe oameni sdfacd doarfaptebune Facepdmdntul rodeascd sd ii iartdpe oameni cdndaceStia

Pirinfii
md iubescSi imi ..
mn lnvntn

prin care iqi aratd" pdrinlii 2. Identificd in imaginile de la pagina anterioard, moda1it61ile gi dragostea de copii. Prectzeazd altele. fald 3. Citeqtecu atenlietextelede mai jos qi scriepentrufiecaredintre ele mesajultransmis: a. LIntatdSio mamderaufoarteocupalicu serviciullor.inainteazilei de nastere copilului a pentru au trecutin maregrabdprintr-un mqgqzindejucdrii. I-au spusvdnzdtoarei: vrea ,a4.m ceva un copil micul caresd-ipoatd trine urdt, sd-l tnvelenumailucruri bune,...",jmi pare rdu, zdmbi de vdnzdtoarea, nu avemp drinli de vdnzare". (dupaDaniel Ciobanu,,,Sd educdm prin pilde Sipovestiri")

b. Un om aveq Saptecopii. Foarte cuminli Si harnici, nici unul dintre ei nu ieSeadin cuvdntultatdluisdu.Tolioameniidin sqt ii iubeauSiti admiraupentru comportamentul lor. intr-o zi, un vecin,ai cdrui copii nupreq tl ascultau,tl tntrebd: - Cumaf/dcut dumneata ai copii aSa buni? de de - I{-afost prea greu, ii rdspunse pe sdfie ascultdtorSi sd se acesta: cel dintai l-am invd1at ql treileaa invdtrat la cei doi supundsfaturilor mele;cel de-al doilea a invdgat la cel dintdi; de de mai mari ca el Si aSamai departepand la ultimul. Iqr eu, termind vecinul,a$aam invd1at la de tata,carelocuieSte aici, fn casd,cu noi.

35

4. Alcdtuiegteun text cu titlul ,,Pdrinlii mei", folosind qi cuvintele: muncesc,ne rugdm,neplimbdm,ascultdm, Bisericd,iubire.

5. Scriedoudindemnuri pe care!i le-au datpdrin\ii tei.

6. in spaliuldemaijos,realizeazd desen titlul: un cu


,,Mama Si tata md iubesc!"

QugdcLtrnos" mcrmeL
Copilaqidin toatd lumea, $tili voi cum se roagd mama, Pentru voi in orice seard? Nu Sti{i?Sigur n-ali luat seema, Cdnd cu ochii plini de lacrimi, La icoanaMaicii Sfinte. iSiSopteSte-n btande$oqpte Rugitciunea fierbinte... ei Uite-aqagrdieSteddnsa: ,,Maicd Sfdntd,Preacuratd Vezi-icefrumos dorm ddnqii? Ei imi sunt avereatoatd. Pentru ei din greu md zbucium, Pentru ei trdiescpe lume $i indur intreg noianul De dureri fard de nume. I-am culcat Si-acum spre tine Vin,ca ei sd nu md vazd, $i te rog, Mdiculd Sfantd, Sd cobori o bldndd razd. Razabundtdtrii Thle, Pefrumoaselelor plete, Ca sd n-aibd vise rele, $i nici pleoapelemuiete. $i le-adu in suflet raiul Linistit al vielii tale $i mi-i fd, ca-n zori de ziud, Cdnd or fi ca sd se scoale, Sd-i vdd bldnzi, cuminli Ei veseli indreptdndspre minepaSii, Cum indreaptd cdtre tine, Colo-n cer,sus,ingeraEii!" de Teodor Castriganu

CopLLL sunt cinstea pdrLnlLLor.

gubLres"coptLLor l"t" de pdrLrL[L


Credelicb numaipdrinlii au responsabilitSli? $i noi avem indatoriri. Trebuie sd ne iubim qi sd ne cinstim pdrin{ii. Acestea sunt porunci date de Dumnezeu. De cevreaDumnezeu sdnecinstimpdrinlii? +r In primul rAnd,dacdpdrtnliinu ne-arfi ndscut, noi nu am fi existat. Odatd ndscu{i, dacd ne-ar fi pdrdsitsaunu ne-arfi ingrijit, ne-amfi imbolndvit sau am fi murit. Pdrin{ii sunt aceia care ne-au dat vtatd, care se ingrijesc de noi, ne hr[nesc, ne imbracd, se ocupd de educalia noastrd, fiind pregati{i in orice moment,sdfacdmari sacrificiipentrunoi. Dar cumleputemardtapdrinlilor cd ii iubim? Nu e greu.Trebuiesdle mul{umim intotdeauna pentru tot ceea ce fac pentru noi, pentru toatd dragosteagi grija pe care ne-o poaftd. Trebuie sd incercdm sd nu le provocdm niciodatd supdrdri gi intotdeauna s5levorbim cu multddragoste. A$a cum mama gi tata au mereu grijd de sdndtatea noastrdgi noi trebuiesd fim aldturide ei cdndsuntbolnavi.Niciodatdnu trebuiesd gi uitdm sdne rugdmpentrusdndtatea bundstarea pdrinlilor noqtri. $i cumfi putemcinstipe pdrinlii noStri? Ardtdndu-lepermanent ii respectdm: cd inJelendu-i atuncicdndsuntsupdrafigi trec prin momentegrele; ascultdndu-igi urmdndu-lesfaturile;nerdspunzdnd urdt; implinind imediat ceeacene cer,fbrdsd-i conlrazicem;ajutdndu-i latreburilecaseidup[puterile noastre. Dumnezeu gi pdrinlii! dSruieqtevratdlungd fericitdcopiilor careiqi cinstesc ***c*aaiari Smgcfugmrsga bandstare- situaliemateriald bund. u cinsti- arespecta,apre\uipe cineva. r esp nsabilitute - indalorire,obligalie. o ApLicalLL I . Subli niazd, arianta v corespunzdtoare rma{iei: afi imi indeplinescdutoriitefald depdrinli utunci cdnd... > ii ascult; r-'iirespect; r-'fac numaicevreaueu; : uvorbescurdtcuei; p iau calificativerele; >lemulEumesc. $'d mrrup*rgdnc; :- datoriilecopiilor fa\ddepdrinli; :- rdsplataprimitd de copiii care iqi implinescdatoriilefala depdrin{i.

37

2. Priveqteimaginile qi spune in ce fel igi aratd Prccizeazigi altemodalit5li.Coloreazd desenele.

3. Ordoneazdcuvintele pentru a obline indemnuri date de Dumnezeu copiilor. Scrie-lepe spa{iile punctate: tutdl, pe, msms, tdu, Si,CinsteEte, ta! pe,

pdrintrii,pe, Copii, voStri!..... ascultatri, 4. Scrie finalulpentru povestirea maijos. de


Ioana a participat la un concursde matematicd. strdduit sd rezolve S-a corecttoatecerinlele.Astdzia primit rezultatulSi estefoartefericitdpentru cd a oblinutpunctajulcel mai mare. Cdnda aiunsacasd...,..

38

5. Prezintd' situa{iein carei-ai nemulJumit pdrinlii tdi. Precizeazd"cum incercat o pe ai sdindrepli greqeala fbcut6. 5. Formuleazd poeziei: mesajul Cuvdntulbun al mamei de T\aian Dorz bun al mamei ,,CuvAntul Nu-l lepdda, copile, Cdt va mai fi pe lume, Sa ai urechigi zile, pe Sd i le-asculli toate, Ci nu-i pe lume nimeni Ca ea,sd fi-le-arate Nici pilda bund a tatei N-o lepddainvtatd Spretot ce-i vrednicie S-o ai mereuin fa15 $i caleabund-ncare Parinlii te-ndrumeazf Cu inima intreagd, Iubeqte-o urmeazd qi-o Cdci fericit e numai Acel ce-gipreluieqte Parinlii gi credin{a Prin careDomnu-l cre$te."

Lecturu

t.Y

. , . . , . . , r . . i . . . , ,r . . . . . . 1 '. . , '. r , . . . . . '. . '. : ',

Tata a plecat la lucru de dimineald, pe Santier.Se va intoarce acasd ta ffirSitul sdptdmiinii.Oreles^-au terminatSi acLtm, ajunsqcasd,mdndnccdtecevadinfrigider Si fncep sd-mifac temete.imi pregdtescghizdanulpentru mdine diminea(d si, cu toite ci mi-am fnvdtrat lecliile, nu ieslajoacd. Mama e bolnqvdEitrebuiesd amgrija de ea. Tbcmaii-amJdcut un ceaiSii l-am indulcit a$acumii place ei. Spreseardmameiii esteqtat de rdu, incdtsuntnevoitsd dau telefonqi sd chemmediculde familie. Doamnadoctor iiface mameio injecliesi acumea doarmelinistita.Pestedoudoreva trebuisd o trezesc sa-Siia pastilele ldsatede doamnadoctor.Dacd mainediminealdse ve ca simli lafel de rdu ca in dupd-amiaza aceesta, sta ldngd ea Si nu voi mergela Ecoald. voi Am vorbit deja la telefoncuAndreeaSi, dacdvafi cazul,eamdvctinvoimdinede la ore.
*

Zilele trec repede. Mama sesimtedin ce tn ce mai bine.infiecare zi, diminealaSiseara,il rogpe Dumnezeu deasdndtate sd-i mameiSiii promit cd am sa invalfoarte bine. Mama efoarte bucwroasd c6ndvedein carnetulmeudoar calificativede ,,F.8. " . Vacanla mareincepemaine.La serbarea sfarSitde an auvenitSi tataSimama.Doamnq de invdldtoare m-a prezentat tuturor parin{ilor Si,felicitdndu-md.,mi-a ddruit o diptomit colorateSidulciuri. Sunt premiant. frumoasdSiunpachetde cd.rli,creioane In gdnd,I-am multrumit Dumnezeu mi-aJdcutmamasdndtoasd cd m-a ajutatsd-mi lui cit Si linpromisiunea. Cebun este Dumnezew! Mi-am luat diplomaSii-am dat-omamei. - Mamd, diplomaaceasta mi-amdorit-o doarpentru tine. k rog sd oprimesti Sisd Stiicd... te iubesc... mult de tot!

39

tC p, ,g 51fut1- eLtwuc-?rrt*oimlni.

ordtnLuigumnozeu

6t de multlL Lubhm9e olproolpLe nostru ;i

t. ;peeL.

pe Ed-t uvzLtezL ceLboLnsvl;i sd te rogL pentru eil Ed indreplL pe i,nsetoft gi sri fifosp ttiLter cu strdLnLlt pdcdios ;i sri inuo[L po ceLne;tLutarLl Ed ierft po ceLce lL-au gre;Lt ;i sd mdng dL po ceLintristofil Ed cel" rrispldtegtirduLcublneLe;isdtetogLpen:truaproapeLotdul ' CeLoice aiutd, Dumrwzeu\ ro rdspldti insutit. UoVlete de oiutorote pLdcuta luL Dumnpzeu sunt ceLeldrutedin tubtre sLnwrd ;i frirri o a;tepto rrisplctd deLo-oq;manL.

Ed sdroc fara sa il"ajulLlEddoi de.mdncqrecsLu|flAmandt oferi opilceLor\ Sa nu trocLpeLdngdun

intrdm in SmpdrdqnLulplffiPk oproopeLulne-aiutd.sd de ajutorari rrLe

pe Sd ne ctiutdm urLLL uLILL


Ioana aaflatde la televizor cd in multe localitd{i din lard au avut loc inundalii grave,inurma cdrora multe familiii au rdmas firi case. i n t r i sta td , l e -a sP u s pdrinlilor cd iqi doreqtefoarte mult sd ii ajute pe copiii acelor oameni,dar nu qtiecum ar Putea S-a sdfac[ aceasta. bucuratmult cdnd a aflat Ia gcoald ci 9i al{i copii igi doresc sd facd acest domnului lucru. Cu permisiunea director, au inceput o acfiune de strdngere de ajutoare Pentru copiii afla\t in aceastdsitualie grava. pentrucei cu Duminicd, cdndamersla bisericd,Ioana avdzutcdmul{i creqtiniveniserd pachete pdrinteles-arugatin mod specialpentru ei,iat aflalrin suferinld.Mai mult decAtatdt,in timpul slujbei, pentruaceqtia. la predicdle-a spustuturorcelorprezenlisdsefoagegi acasd la Lasffirqitul slujbei,un grup de oamenis-a oferit sd duci darurile strdnse bisericdoamenilor director al gcolii s-a inlSturatacestuigrup care aveaunevoie de ajutor. Prezentla slujbd, domnul de str6nse copii la gcoal[. pentrua duceajutoarele le-au povestit tuturor cd au rdmas plecaJiin zonele afectate La intoarcere,cei care fuseserd impresionalide ceeace auvdzutacolo: s-auintdlnit cu oamenivenili din toatd\ara sd ajute,fiecare au dupd puteriie lui. Nu au mai contat diferen{eledintre oameni. Toate acestea disp[rut, ldsAndloc milei gi compasiunii. iubirii sincere, au Cu siguranfd,oameniicareau fost aj:uta\i simlit cdnu suntsinguri pe lume.

S*t mfttim rnni rnultl


Deqi oamenii sunt diferi{i, toli sunt fiii lui Dumnezeuqi deci, hfalalui, milostenie. creqtini,ajutoruloferit celof careaunevoiesenumeqte toli sunt egali. Pentru

{3ngalegeres fs,xtult*i
Sa rrtsputarfean! - Ce i-a determinat loanagipe colegiisdisdstrdngd pe ajutoare? :_- Cine i-a mai ajutatpe oamenii afla\i?nsuferinfd? :- Ce diferenle ar fi putut sd existe intre oamenii care au ajutat gi cei care au primit ajutorul? :- De ce nu au mai contat diferenleledintre oameni?

l . Coloreazd, imaginilein carecopiii aratdc6-L iubescpe Dumnezeu, ajutdndu-se unii, pe al{ii.

2. Povestegte ai puteas5-laju{ipe: cum a. un coleg carelipsegtedin diversemotive de la scoald: b. un copil de la casa copii; de c. un vecin carelocuiegtel6ngd tine qi nu vedebine; d. unbdtrdn bolnav.

3. Alcdtuiesteorooozitii Alcdtuieqtepropozilii dezvoltate folo folosindcuvintele: milostiv,milostenie.

41

$'

4. Ordoneazd, urmdtoarelecuvinte in propozilii, pentru a obline indemnuri date de Dumnezeu. Scrieindemnurile spaliileliniate. pe milostivi, buni, Fili, tntre, gi, voi!

g
{

fi'.
,

rdspldtitri, nimdnui, rdul, cu, rdu. Nu,

I .

5. Coloreazd'numai imaginile in carecopiii pot sdvdrgifapte de milostenie, frrd a avea nevoiedebani.Justificdoral alegercata.

Lecturi

9rLeteneLe

prietena mea.infiecare zi nefacem temeleimpreundEi cdteghiduSiipunem noi Elena este Ia cale! De exemplu, ieri ne-am ascuns in debaraua din holul aflat in reparalie. Mama Elenei Stia cd nefacem temele in sufragerie. Cdnd a vdzut cd am dispdrut, a inceput sd ne caute, strigdndu-ne prin casdSiprin curte, dar.. Cdnd mamaElenei a ajuns in Itol,nune-ammaipututstapdnirdsul Si, doar asane-a gdsit. Ir{e-am distrat deminune. De cdtva timp, Elena lipseStede la Scoald. E accidentatd la ambele picioare. (Jn qofer grabit din cale-afard a lovit-o pe o treceredepietoni. Acum, ea std toatd ziua tntr-un scauncu rotile. Are picioarele fn ghips. Cdnd merg sd o vizitez, ieSim la plimbare fn parculel, stdm de vorbd mult timp Si spunemce vrem sdfac emfi ecare cdnd vomfi marL Eu imping cdrulul cu rotile Si Stiu sd-l conduc foarte bine. O fac cu pldcere, Stiind cd prietena mea iubeSte aerul curat,Jlorile, copacii Simai alesfdntdna arteziandinjurul cdreia se adundmultricopii. Eu o iubesc mult pe Elena ;i-L rog pe Dumnezeu, infiecarezi, sd ofacdiardsi sdndtoasd. Elena se roagd lui Dumnezeu.Eu i-am dus o $i icoand frumoasd pe care tatdl ei a pus-o deasupra . Dacd wei sd afli care estefloarea preferatd eatului. Acum Si parinlii Elenei vin la bisericd. a Elenei, coloreazd astfel: Inainte nu-ivedeam. 1. - verde; 2. - rosu; 3. - albastru. Cu singuranld cd Elena se va face bine. De-abia astept!...

Ecoul" uletLi
pe Aflandu-sein excursie munte,o tdndrdfamilie a poposit intr-o cabandde la marginea uneivdi.Bdiatul cel mic,supdratpefratelesdu,s-a dusin spatelecabaneiqi a strigat de ciudd: urdsc! " . Dq.r,imediat,un glasputernic i-a rdspuns: ,, Teurdsc,te uritsc! " . ,,Tb Speriat, copilul a alergat in casd Si i-a povestit tatdlui toatd pdtrania,spundndu-icd, Au la afard, cinevastriga la el cd-l urdste. merstmpreund locul cupricina, undetatdl i-a spus fiului sdu: - Aici erqi cdndai auzitcd cinevate urdste? -Da - Ia spune-icd-l iubeSti! - k iubesc - a strigat copilul Si, indatd,vdile i-au rdspuns ,, Teiubesc, iubesc ... " . de ! : te ! - fine minte,i-a zis tatdl, aSaesteSi in viald: dacd eStiom rdu, numairdutatevei tntdlni, gdsi, la totpasul.$i, dar dacdeStiom bunSiteporlifrumos cu ceilal\i, atuncidoar dragostevei chiar dacd nu vei fi iubit totdeaunade cdtre oameni,tn schimb dragosteaDomnului va fi mereucu tine.Sdnu uili asta!

clott cre;tLnLl o lubesc $i o cinstesc pQ JVlo;Lcc-DomnuLuL.

DomnuLul - ocrotLtog.',(os" JllqLcs, copLLLot


Cu peste500 de ani in urm6, in insula Creta din Grecia, s-a produs un mare cutremur. S-au multe cladiri. in centrul oraquluise dfudmatatunci afla un atelier de cizmdrie. Oamenii care lucrau acolo erau foarte credincioqi. Pe un perete al atelierului era pictat chipul Muicii Domnalui cu Pruncul in brale. In fa[a acesteiicoane ardea peffnanent candela.Toli se inchinau cu evlavie Maicii Domnului, mai ales cdnd incepeau qi sfdrgeaulucrul. Peste noapte, cdte doi copii, ucenici ai meqterului, rdmAneau sd pdzeascd atelierul. Dupi cutremur, speriat, megterul a alergat Ia a atelier. Ydzdndtoatd clddirea ddrdmatd', socotit cd ucenicii au fost omordJi sub zidurile cdzute. Iese ApucAndu- sd-icaute,deodatd, a auzitvocile. AlergAnd intr-acolo, i-a gisit nevdtdma\iIAngFt intreg:cel pictatcu icoanaMaicii Domnului. singurulperetecarerdmdsese Uimit, meqteruli-a intrebat cum s-a fbcut de au scdpatcu viald. Copiii i-au rdspuns: ,,Cdndamauzitzgomofulprodusde cutremuram inceputsdpldngeminainteasfintei icoane. cd deodatdarn.vdzut a ieqit din Ne-am rugatMaicii Domnului si ne ajute.Aga,rugdndu-ne, indatd au cdzutpietre9i noastrd.Dupd aceea, care s-a aSezatdeasupra icoandun acoperdmdnt lemne, dar au rdmas pe acoperdmdnt, fdrd sd ne loveascd. Prea SfAnta,
ardtdndu-ni-setocmaicumerapictatdinicoan5,Ilep111.....,.',.i]]i.:ii:]:].:,]].]'.]]:.1]:.l.:']]:.]!:i::]]]]:i]]:]|:]]:llll1|3]l:::il]]ll:]l:

indemnasdnu ne temem.". S-au mirat to\r cei ce au aflat de aceastd lor minune. Din dragostea cdtre Maica Domnului, locuitorii oraqului au indllat in acel loc o frumoasd astdziicoana ptctatd bisericd.Aici se pdstreazdp6'nd pe zidul fostului atelier. Mame cregtine 9in toat6 In lumeavin sd seroageaici pentrucopiii 1or. fiecare bisericdsefaceo mare de an,in zi:ua 9 mai,la aceastd Maicii Domnului. in slujbddemulqumire cinstea $d na nrnintim . Ei ............:$i...........'. Pdrin{ii aufost. ei in!araSfdntd. s-andscut MaicaDomnului . IngerulGavriil de aupromislui Dumn ezeu,cd, le va ddruiun copil,il vor ducela ............ . |e-i vestit mareabucurie cd Dumnezeule v-a d[rui o................ Fetilei i-au pus numele o De aceea, numim Maica a ... Dumnezerr ales-ope Maria sd-L nascdpe........

44

A,r

SnleLugerec tsxtului
S& r&speandew, anahzdnd imaginile aldturate textului: :- Ce fac copiii din imagine?Cui seroag6? ce seroagdMaicii Domnului? De :- Qe crezicdfacpreoJii cuicoanapecareopoartdin m6ini? :-- pe ce suntmul{ioameniadunaliinjurulpreofilor? S& ideretffic&rn modalitateaprincareMaica Domnului i-a ocrotit pe copii. ,fupLLcatlL 1. Recunoagte imaginiledemaijos modalitdlide cinstirealeMaicii Domnului. in

@,
)

'&;
Eu ii arit dragostea
* spundndu-icd o iubesc; 'n o invdtand bine:
I}

De cecredelicdtoJicreqtiniio iubesc Maica Domnului? pe

3. Completeazd, alltle liniate, dupd modelul dat. sp

Mama mea: : mdfuetAg$g:


* md a-iutdla lectii;
D

Maica Domnului:
z-> ntd ittbeSte;
"o md ocroteste:

Eu ii ardt cil o iubesc:


Tllucdnd flori la icoanasa;

,zlmiasS@a

4. Transcrie dintr-o Cartede rugdciunio rugdciune inchinat[ Maicii Domnului. inva{d aceastd rugdciune.
CU

I ,r/, ,,,*

45

existdmulte sirbdtori inchinateMaicii Domnului. Uneledintreacestea 5. in calendar ne amintescde momenteimportantedin via\aMaicii Domnului, altele amintescde minuni de sdvdrgite Maica Domnului. De exemplu,sdrbdtoarea Izvoral Tdmddairii ne aminteStede felul in care Maicu Domnalui ardspldtitmilamilostivului Leonfald deun orbfoarte insetatceserdtdciseintr-o pddure. Leon a cdutat un izvor de apd pentru a-i potoli seteaorbului, dar nu a giisit. La un momentdat, cdnd a vrut sd renunle,a auzit glasul uneifemei care i-a spus undesd caute pentru a gdsi apd, dar dupa ce ii va da orbului sd bea, sd ii spele Si ochii. Era Maica -Domnului. i-a De asemenect, poruncit ca, atunci cdnd va ajungefmpdrat,sd ridice pe acel , ; loc o bisericd.fn cinsteaei. cum i s-a spusSi s-a intdmplato minune:orbul a inceputsd vadd.Aiuns Leon aJdcut porunca de a construi o bisericd fn locul unde a gdsit izvorul impdrat, Leon a respectat tdmdduitor Mulyi oamenis-au vindecat folosind apa din imor (insuSiimpdratul Leon s-a vindecatde o boaldfoartegravd,dupdcea bdutapa din acel izvor). Discutd cu profesorulde religie qi colegii tdi desprealte sdrb5toriinchinateMaicii Domnului.

46

$apteLe de milostenLe ne aiutd, sd.intrdm i,n Ampdtdllc-

model"de mLLoste,rLLQ
SfdntaMucenild Filofteia s-a ndscutcu mul{i ani in urmd, intr-o familie de cregtinidin oraqulTdrnovo,aflatinSudulDundrii. a Mama ei, o femeiefoartecredincioasS,inv6{at-ope Filofteia s[-L iubeasci pe Dumnezeu gi pe toli oamenii. Deseori o duceala qi o sdposteascd s5seroagelui Dumnezeu. bisericS, indemna Dupd un timp, mamaFilofteii a murit. Deqi orfand,fetila a continuatsd se comportea$acum a invSlat-omama sa.Intr-o zi, cdndseafla in bisericdla slujbS,Filofteia I-a auzitpepreot citind cuvintelelui Dumnezev'. ,,Fericili cei milostivi, cd aceia se vor milui.". cuvintecumultd credinli, copilaainlelesci Primind aceste Pdrinlii, cdciintre timp trebuiesdfie foartemilostivi cu cei sdraci. o tatal Filofteii se recdsdtorise, certauqi o bdteaupentrucd frcea faptedemilostenie. intr-o zi, tatdl et a vdzut-o cum impirlea oamenilor sdraci mdncareape caretrebuiasbi-o aducd la cdmp.Atunci, mintealui in s-a intunecat de mdnie gi a aruncatcu securea fetild, rdnind-o gtav.Astfel, vdrstade 12ani,Filofteia qi-adat suflefullui Dumnezeu. la in DeoareceFilofteia a avut o viaJd sfhntd,Dumnezeu a aqezat-o rAndul sfin{ilor mucenici.Moagteleei se afld in paraclisulMdndstirii CurteadeArgeS.SfhntaFilofteia este s[rbdtoritdlaTdecembrie,ziua incareea adevenitsfdnt6.

sfdnts, ALLolteLs",

$ ilw"*gsees

textuluL i3nplegers{e
Sd precizum: - locul natalal fetitei; in amintite text; - persoanele - lsgul unde se afld moaEtele SfinteiFilofteia. Sd rdspuntlem! ' - De ceapedepsit-otatdl peFilofteia? faptelede -- Cum a rdspldtitDumnezeu ale milostenie fetilei?

47

SA identiftcdndu-lein text, cuvintele lui Dumn ezeucareau impresionat-o lyP{:m, peFilbfteia. Sil alegenlvariantacorectd: YdzdndfapteledemilosteniealeFilofteii, mamavit regd: a.) o lSudamereu; b.) o rdspldtea cadouri; cu c.) o certagi o bdtea. :- cdnd tatdla descoperit Filofteiaimp dr\eamfuicarea saracilor: ci lui a.) s-aintristat: b.) s-abucurat; c.) s-amdniat. s# rinspuewdemlaintreb[ri, citind cu aten{ie fragmentulde rugdciune: cd ,,...Vdzdnd vrei sd mergi la Biserica din Curtea de Arge;, preolii au inceputa grai asa; B ucurd-te, cd te a; teaptaRaduNegru Voiev d ! o Bucurd-te, cdmergiastdziin Romdnia! Bucurd-te, poporul vinevoia sd-tiimplineascd cd ! B ucurd-te, iubitoare de tard romdneascd! Bucurd-te,F il ofteia,fe ci oardpre aldudatd! ...,' (fragmentdinAcatistulSfinteiFilofteia) :- Cinea fost intdmpinatd? R: :- De cinea fostintdmpinatd? R:

' - In cetardafost intdmpinatd? R:

-frpLir;ctlhl 1. Imagineazd-ti eqtiprietenulsauprietenaSfinteiFilofteia o insoleqtiin drumulvie{ii cd . ;i ei.Povestegte, folosindu{edeimaginiledemaijos,ceaivdzutqi ai simlit aldturideea.poJicolora imaginile, dacddoregti !

( {\(
\^ )v

,1,'i\raa'2tu

2. Care dintre calitalile sufletegti ale Sfintei Filofteia ai dori sd te reprezinte? Motiveazirispunsul. 3. Folosindu-te schema maijos, discutdcu colegiitdi ceinseamnd fi milos". de de ,,a

4. Citind cu atenlietextul de mai jos, enumerd cAteva faptede milostenie care le pe pofi facein via{adezi cu zi.

Omul" milos

Un copil l-a fntrebatpe unpreot: - Pdrinte, dar eu, care sunt sdrac Si nu am ce ddrui, cum sdfac milostenie? Dacd aS
avea Si eu mai mulyi bani, aSda cu dragd inimd, dar aSa... - Fiule, nu numai asta tnseqmnd milostenie! (Jite, de exemplu, ieri dimineald, effi

pe vdzut-o mamata ajutdndpdnd acasdo bdtrdndcareseostenea o legdturdde lemne. cu Mai tdrziu, am zdrit-o fndrumdndun cdldtor ce se rdtdcise.Pentru cd nu l-a putut ospdta,un sfat bun Si o cand de apa recea gdsit Sipentru el. Spreseard,cdnd doi sdtenise certau in drum,
mqma ta a ieSit la poartd Si, cu vorbe frumoase, i-a impdcat. Vezi tu, acum, ce inseamnd ' milostenia? Chiqr dacd nu ai bani sd dai Si celorlaltri, nimic nu te fmpiedicd sd-i ajuli ce"o"l "u cepoli. I{u trebuiesd dai din buzunalici din suflet!

(dupdLeon Magdan,Celemaifrumoase pilde Sipovestiri creStin-ortodoxe)

5. Scriedoudindemnuri faptedemilostenie. la

Cdnd a vdzut tatal Filofteii lumina cereascdce invdluise trupul cdzut al fetilei, s-a speriatSia alergatin cetate.A spus preolilor Siconducdtorilorloculuifaptapetrecutd. Totri preotrii, urmali de conducdtorul cetdlii Si multrimede popo4 au alergat cu /dclii aprinseSi tdmdiela locul minunii.Aici s-auJdcutmulterugdciuni.Cdndau incercatsd ridice trupulfetitrei pentru a-l duce in cetate,n-ou reusit sd-l mistedin loc, oricdt s-au ostenit,oricdt s-aurugat ei.Au inlelescu tolii cd nu estevoia lui Dumnezeu a sfintei de a mergecu ddnsii fn Si cetate. Atunci, ca Si cdnd ar fi fost vie,preolii au inceputa se ruga cdtre ddnsa,intrebdnd-o undevoieSte se fnstrdineze: Constantinopol, Sofiasau la vreo altd mdndstire... sd la la Dar trupul Filofteii a rdmastot neclintit,pdnd cdnd arhiereula rostit numeleBisericii DomneSti din orasul CurteadeArgeS. Abia atuncitrupul SfinteiFilofteia s-a/dcutuSor Vdzdndvoia sfintei, arhiereii l-au instiinlat pe domnitorul romdn, Radu Voievod. Acesta,impreundcu mul\imemaredepopori rostindrugdciunide mulyumire cdtreDutnnezeu cdtresfantd,au ieSitfn intdmpinarea sfinteimucenile. Si (dupaVielile Sfin{ilor,, lunadecembrie)

50

o[ pdstrdnddstins,coLLndshuLuLl DomnuLuL, ,Jii mosu;get 9\lqtorLL

9\lostetes, DomnuLuL
Impdratul Octavian August dorea sd gtie cdJi oameni locuiescin \ara sa. De aeeea, poruncit tuturor a locuitorilor sdmeargd pentrua seinscriefiecarein cetatea strdmoqilor SfbntaFecioardMaria gi bdtrdnulIosif au lor. plecat din Nazaret la Betleem, pentru c[ de acolo era neamullor. Au ajuns searagi oraqulera dejaplin de oameni. Negdsindnici un loc undesdseodihneascd, plecatspre au marginea oraqului. Acolo augdsit addpost intr-un staul. In linigteanoplii, in acel loc, FecioaraMariaL-a ndscutpeIisusHristos,Fiul lui Dumnezeu.Atunci, stea o mare qi luminoasda apdrutpecer gi o multrimede ingeri au cdntatcu multd bucurie: ,,Mdrire intru cei de sus lui Dumnezeu pe pdmdntpace, tntreoameni,bundvoire!" Si Eraprimulcolind. Trei pistori care se aflau in apropierecu turmele NastereaDomnului lor au fost inconjuralide o luminb cereascd un inger i-a qi ingtiinlat s6 meargdin grabd sd se inchine Pruncului lisus. De asemenea, crai de la trei R[sdrit, careau vdzut steaua luminoasd venit sdseinchinePruncului.Acegtia I-au ddruit au aur,smirndgi tdmdie. Cregtinii din toatd lumea sdrbdtoresc NaqtereaDomnului nostru Iisus Hristos in fiecare an,Ia25 decembrie. ajunulsdrbdtorii, in cregtinii,gi in specialcopiii, mergqi colind[ pe la casele celor dragi,vestind astfelNaqterea Domnului nostruIisusHristos.

:=:=:i: *S;trffij#,i brtrtitvoi r e - purtar ebinevoitoare.


crsi - imp6rat,rege,domnitor;(aici)magi. staul - grajdsauaddpostpentru animale. Msriretntre cei de susluiDumnezeu - slavdluiDumneze\. sd seinscrie - (aici) sdfie trecutintr-o evidentdapopulaliei; recensdmdnt.

Sd aflrim morL muLt


Ior. La inchinarea celor trei magi, Pruncul Iisus Hristos rddea Si sdlta de mdngdiereaprivirilor

Ldsdndu-Sidarurile lor aurca unuitmpdrat, tSmdieca unui arhiereugi smirnSca o vestirea mortriipe carelisus aveasd o biruie prin Invierea Sa,magii Si-auluat rdmas bun de la Pruncul lisusgi de la Maica Sa,Fecioara Maria, pornind sprelarile lor lndepdrtate. un timp, pe care-l ,r*ar"id, magii s*au oprit sd se odihneascd.Cu !"pa .obosili de drumul aceastdocezie, ei au inceput sd povesteascddesprePrunc, adicd in cefel S-a ardtat lor. Cel dintdi mag a zis: ,,Eu Prunc it vedeam", cel de-al doilea a zis: ,,Tond, ca de 30 de ani L- am vdzut", iar cel de-al treil eazise:,, B dtrdn, vechi dezil eL- am vdzut " .

51

S, fdcu seard. Minundndu-se cd au vdzut in Pruncul lisus blfrndelea si nevinovdlia ce fac lumeamai bund,puteley Si curaiul de a lupta intpotriva a tot ce esterdu Sitnlelepciunea de a implini uom.lut l)umnezeu-tnlume, cei trei magi au qdormit. Deodatd, in vis li s-a ardtat co unfulger infricosdtorIngerul Domnului care le-a zis:,,Degrabasd iesi{ide aici ca sd nu vi se intampleceva ,ly! ". cufrigd: Y,.Sji.lyr,rtrebat .,Cineesteacelacarenepune viala in primejdie,o, dumne)eiescule Arhanghel?". El a rdspuns:,,Irod, fmpdratuliudeilor!". Acestea auzind,-magii s-au trezit,au incdlecat cdmilelelor sprintene puterniceSipe altd pe Si , cales-audusin drumul lor.

SnfaLegercctext*Lui Sdpreciz&m: >- loculqioragul care ndscut in s-a Domnul nostru IisusHristos; ' - sefluteleminunate auinsolitNagterea care Sa; )- persoanele s-au care inchinat Pruncului Iisus.
Sd r&spandem! :- ce le-aporuncitimpdratulAugust locuitorilor din lara Sf6ntd? :- UndeaumersFecioara Maria gibdtrdnulIosifl De ce? :- Cine i-a ingtiinlat pe cei trei pdstori de Naqterea Pruncului Iisus?Dar pe cei trei magi ? >- Ce fac cregtiniiin ajunulNagteriiDomnului nostruIisusHristos? Sd citim primul colind cdntatde ingeri. Ce ne transmit cuvintele acestuicolind?
.;;::1{::nr.r, }si ji1:d:'.T+i

1. Deseneazd, darulpe carel-ai fi tu Pruncului Iisus.

=+
% l eee

2. Observi cu aten{ieilustra}ia aldturatS. Alcdtuieqteun text ?ncare sd folosegticuvinte caresi indicesdrbdtoarea arelegdturd momentulilustrat. care cu

52

pe 3. Complet6ndcorectrebusul,vei descoperi, verticalaA-B, numele obiceiului de Crdciunal cregtinilor.

A
1. sunet clopolel; de 2. Fiul lui Dumnezev; 3. obiectde lemndin staul; Domnului; 4. Nagterea 5. anotimpulalb; 6. impodobitdeCrdciun; sub 7. aqezate brad; Domnului. 8. pe cer,la Nagterea
Deseneazd,cadoulpe doreqtisd-lprimegtide Crdciun. 4. Impodobegtebradul. care

s"inuLstl Alristos o inuigttl -Tldeudro.;t


;\

DomnuLul SnuLeteggastlle
' d" M. Popescu 1.Se-aude-al clopotelorc6nt Prin firea careserenagte Cd falnic iesedin mormdnt, Cu biruinld Domnul Sfhnt, $i azi e Pagte. apoi 3.S-aqazd cu toli la masd, to{i suntastdzi bucuroqi, $i $i obiceiuldin strdmogi, fiecarecasd. S-arat6-n Cu oudrogii.

2.gidupa slujb[iesla rdnd plecat, Bdtrdni spatele cu Bdrbalicuchipulluminat, $i-nurmi iescopiicAntdnd: ainviat!" ..Hristos

4. Suntveselito{i qibucuroqi, $i toli cu sufletu-ndltat; prin Oriundese-ntAlnesc sat, mogistrdmoqii: igi zic cumzis-au a ..Hristos inr-iat!"

!Pa;ti
La Pagti, cregtinii vopsesc oui rogii. Culoarea rogie ', MdntuitoruluinostruIisusHristos. ,simbolizeazd Sdngele ,' Ou51e simbolizeazd mormdntul inchis in care a stat 'M6ntuitorul trei zlle. Ciocnirea oudlor arutd deschiderea , mormdntului Mdntuitorului.

SnleLegere*Ls,aictuLuL " Si rdspundew!


? Ce sdrbdtorimlaPagti C6ndaavutloc inviereaDomnului? de Unde merg cregtiniiin seara Pagti? Cum sesalutdcregtiniidePaqti? De ce ? zoneivoastre? Ce tradilii dePagtisuntspecifice

54

.9,pLLco;[LL 1. Scrie numele evenimentului vialaDomnului din nostru Iisus Flristos reprezentatin fiecare Prccrzeazd dintreicoane. ordinea careauar,.ut evenimentele in loc infEliqate icoane. in

j
ti

! .............

Coloreazd!

3. Alc[tuiegte un scurttext cu titlul: ,,SdrbdtoareaPastelaitnfamilia meu"

4. ScrieimnulInvierii Domnului.

Lecturd
Esteora 11.00noaptea. - Zrr... Sundceasul. ! spunemama. - Hai, copii, toatdlumeasdse imbracefrumos, curate,frumos pornim mai repedespre bisericd, ne imbrdcdm ctt ltciirtulele Nerdbddtori sd aranjate pe margineapatului. Candela aflatd sub icoana mare din core tte priveSteDumnezeLt, camerei. In casdsesimtedeja un aer desdrbdtoat'e lumineazdtdcutdcoltrul pascaSicelela/te pregdtit oudleroSii, bundtdli. special Mama aranjeazdincoSulelul mereula o Dupa ce tata rosteSte rugdciune,ieSimin liniqtedin casd,unul cateanl, uitdndu-ne
CCAS.

Am aEteptat nerdbdarenoapteainvierii. Ceeace am invdlat /ctora de religie despreDomnul cu petttrunoi. Pastilor sd devindfoarteimportantd IisusHristosfaceca sdrbdtoarea parintele imbrdcatin veEminte stinsetoateluminile.Deodata, Cdndam ajunsla bisericd,eraLt de luminoase,a ieSitcu o lumdnareaprinsd Ei ne-a invitat pe toli: ,,L'eniyi lua{i lumind! ". Rdndpe lumdndrileSi totul s-a imbrdcatin lumind. Urmdndu-lpe pdrinte, rdnd, to{i ceiprezenliSi-auaprins pe a am inceputsd cdntdm.' ,,Hristos inviat din morfi, cu moartea moartecdlcdndqi celordin morminte Din viald d6ruindu-1e". cuvdntulrostit depdrinte, am inples Si mai bine cd InviereaDomnului esle Domnul lisus Hristos a do,-editoamenilor cd esteDumnezeu cea mai mare minune.Prin aceasta, profesoardde religie,pdrintele ne-aspuscii dupd moarteaDomnului adevdrat.Lafel ca Si doamna pe cruceSi inviereaLui din morli, toli oameniipot sd intre in rai, adicii pot sd se mdntuiascd.Totul cu sd din estesd iqidoreascd tot sufletulacestlucru, sd creaddin Dumnezeu, seimpdrtitseascd El Sisd facdfaptebune. ne-amimpartasit. slujbei,impreundcu altricreStini, SpresfarSitul Dupd ce a terminatde spusultimile rugdciuni,pdrintele a ieSitdin altar Si a sfinlit bucatele traditrionaleadusede creStinila bisericd. Cu lumdndrile aprinse,am plecat bucuroEispre casd,salutdndpe toli prietenii: ,,Hristos a inviat!".

56

':' ':.':

e)

c
\

Explici, intr-o singuri frazd, proverbul: Cine de DumnezeuascLtltd,are bucuriemultd.

c
e)
\

Sunfiniazdintextulpoeziei:
a. cu o linie roqie,elemente naturdcreategi ocrotitedeDumnezeu; din b. cu o linie albastri, modalit5li de manifestare grijii lui Dumnezeu ale pentrufiecaredintreacestea. Cine florile-nfloreqte $i grddinao rodeqte? Cine codrii inverzegte $i pe pbsdrile hrdnegte? Cine-I TatdIa orfani? Cine-ajutdpe sdrmani? Este Dumnezert,Preas fAntul Cel ce a fbcut pdmdnful Soarecald,lund gi stele $i mi-a datzilele mele In veci fie preamdrit Cel ce toateIe-a zidit.

g !

tN

,\'

Cit.t_t9 cu.ljenfie-texttrl :

kxl

Un cdldtor obositde drum s-a asezat umbraunui stejarsd se odihneascd. la Dqr a vdzutaldturi o bostdndrie.Se duseomul nostru, lud un pepeneSi veni de-l mdncdla umbrd, sub stejar.Dupd ce s-e sdturat, intinzdndu-sela odihnd,privea aSa,in sus la pom. Zdrind ghindaprintrefrunze,iSizise: - Mdi ce nepotrivire! Cum a rdnduit Dumnezeulucrurile, ca fntr-un copqc a$a mQre puternic sd creascd unfruct atdt de mic, iar la unvrej slab, tntinspe pdmdnt,sd Si creascd rod aSa un mareSigustos? Pe cdnd gdndea el astfel, numai iatd, se trezeqte ti cade o ghindd drept in nas. cd Frecdndu-Si nasulroSu,iSizisemustrdtorcdldtorul: - Ce idu am mai socotit... Dacd mi-arfi cdzutun pepenein cap,pe loc m-arfi adormit. Dar dacd ar .fi fost un dovleac din cel mare? Atunci cu sircguranldnu ! mi-ar maifi gasitleacul...
d. A

Dcrle rnrr-o propozifie ce invefi din aceastl intflmplare?

57

sl
g G I \r
\

din Deseneazi citevaobiecte Biserici.

c
\

t) q b

e
f!" fO.rrtifici in versuriledemai jos motivulpentrucarenoi, creqtinii, mergemla (Formuleazdrispunsul,scriindu-lintr-unenunf.) bisericS.
in bisericaSa sfAntS, Dumnezeupe toli ne-aqteapt5, Sd ne asculterugdciunea cd-ndatd. $i s-o implineas (de M. Corneliu)

Cfr Inconjoari variantacorecti:


EF

Oameniivorbesc cu prin: Dumnezeu

le Dumnezeu vorbeqte oamenilorprin:

Y-;-i

Citegtefragmentelede rugiciune din clr{ile de mai jos. Scrie ce fel de rugiciune estescrisi in fiecarecarte.
lie Hristoase, |, Dumnezeul i,S nostru, , !
toate...

3""$ q;{ E q;{ +::qg* fl}.,iF{ H {rEi, + +: r: +;: c'g }" rir.+--* iri

er
G 5 \r
\

".

Citegte atenfie cu textul urmitor:

c
qJ

U b

E
*

Se spune desprepdrintele loan cd, trecdnd prin multe incercdri, a invdtat sd asculte. infi"-ttrto zile, starelulmdndstirii,dorind sdvadd dacdacesta esteascultdtor; din a infipt o btrcatdde lemnuscatin pdmdntEi i-a spus;,in toatezitelesd-l uzipe acestapdnd ce vct rod.t". da '4pa era atdt de departe de mdndstire,incdt pdrintele loan se ducea cu vasul gol searl Si se intorceacu el plin, dimineala. Tolifralii din mdndstirese mirau deporuica ciudatdce-oprimisepdrinteleloan, dar qi de ascultarea rdbdareaacestuia. Si Dupd trei ani, bucata de lemn uscatinfiptd inpdmdnt a inceputaface rod. Starelul a culesfructe dinpomul udatdepdrinteleIoan si le-a dusla bisericd. Acolo, in fatracelor prezenli, a spus: ,,Fralilo4 venili de vedeli Si mdncali din rodul acesta ascultdrii". al ToYicdlugdrii mdndstirii au inleles ce dar mare Si binepldcut lui Dumnezeueste ascul tarea. (dupd, ro Ioage) P b. Identifici personajul principal gi scrie: . numeleacestuia: personajului principal: . calitdJile rdsplataprimitdpentru folosireacorectd acestora: a .

Scrie,in casetele din dreptul enunfurilor de mai jos, litera A, daci acestea sunt adevirate gilitera F, dac[ acestea suntfalse.

t]

H Isaaca ar,utunfiupe numeIosif.


Iosif i-a iubitmultpe fralii sdi. Dumnezeu incercatcredinlagi ascultarea a luiAvraam. Avraamn-a vrut sd-lj ertfeascd fiul sdu. pe Fralii lui Iosif l-au ajutatmultpeacesta.

m m

Subliniazi cu o linie cuvintele care aratl insupirile lui Iosif. Taie cu o linie cuvintele care aruti insugirile fra{ilor lui losif. 'credinla . ddrnicia ' invidia . ura 'minciuna . bun[tatea ' iefiarea . egoismul

(fi

n"Atuiegte un scurt text cu titlul: ,,Iurtd-md,amfost invidios/invidiousd!,,.

\I
g
\

Subtiniazi in versurile poeziei de mai jos propozi{iile in care se vorbegte despreminuni ficute de Domnul nostru lisus Hristos.

Hristos a tnviut
de AlexandruVlahutd El orbilor le dd lumind, $i mulilorle dd cuvdnt, Pecei infirmi ii int[regte, dinmormAnt. Pemorfi ii scoald Si futurordeoootnvd ImpartedarulLui ceresc, $i celorcarecredintr-insul, $i celorce-Lbatjocoresc.

G
\r

\ Y \

c
g
TJ

eG

c tr \

a) Identifici in imaginile de mai jos minunile sivflrgite de Domnul nostru lisus Hristos. Scrienumeleacestora.

b) Enumer[ insugirile doveditede Domnul nostru Iisus Hristos prin sir'0rgirea acestor minuni.

libere. spa{iile Completeaz[


I

CUI A SPUS?

-)Xn'*

o
A

er.ltuiegte o listi caresi cuprindl


darurile pe care le pot aduceoamenii la biserici.

60

FmeqecEE# tn
g S Scrieun argument caresi susfinifiecare dintreafirma{ii:
w Pdrinliitrebuie s5-gi iubeascd copiii. e Crnste$te tatil tduqipe mamata. pe c Copiii suntargila, iar mamaolarul. Citegte atenfie cu textul: ' intr-o seardde iarnd, o tdndrdfamilie stdteain jurul mesei.Tatatera trist si : apdsatde griji. Mamapl6ngea,lindndu-qifrlo in palme. Fetila lor, miratd de aceastd situalie,seapropieincetSiintrebd: - Mamd,de cepldngi? - Fetila men,suntzile grele,ntt mai avembani Sipentru aputea trdi am vdndut casaastafrumoasd. Maine va trebuisd ne mutdmfntr-o casdmult mai micd.De aceea pldng, fiindca ne estegreu sd plecdm din acestloc minunat, unde am trdit in liniqte atd1ia anL - Dar: Dumnezeu locuieSte in cdsu{a in carene vommuta ? nu Si Parinlii s-au mirat de credinla fetilei Si de adevdrul spus de aceasta.Au inleles cd in viald greutd\ile Si necazurile intristeazd sufletul omului, dar credinla qi speranlanu trebuieniciodatduitate. (dupdLeonMagdan,cele maifrumoase povestiri crestin-ortodoxe) A. Identificd necazul pdrinJilor.

c
\r

c
S

g g b

G
*

B. Precize cumavenit feti{a in sprijinul pdrin{ilor. azd,

C. D5 exemplede situalii dificile aleunor familii. Cum ai puteatu ajutain acelesitualii ?

i:=-:....,.....

(!

Scriedoudenunfuriprin caresI arifi dragostea fafi depirinfi. ta

61

\
$J \rri. G I

qi apoi Lu intrarea in bisericd noi ne inchindm mai intdi . Icoana Maicii Domnului cu pruncul in brale ne aratd" .. mameipentruFiul ei, .............. : L-a nbscutqi I-a vegheat copilSria;a fost infa\aCrucii. mereualsturideEl; apl6nscudurere : Astdzi,MaicaDomnuluiestesusin ... eiiubit. S ,ldngd, tJ qi copiii lor se Mamele creqtine . cu credin!6Maicii Domnului. Ea MaicaDomnuluiseroagdlui ........... pentru esteocrotitoarea tuturorcreqtinilor. ........ 1Q1 \ intreaga lume qimai alespentrucopii. G .-h

S *

libere: spafiile Co-pleteazl corect

.c,

Citeqtecuaten{ieurmitorultext:

praJul Era odatd o femeie cdreia Dumnezeuii promisesecd o va vizita. Mdturd Si Sterse pe prin casdSipregdti masa. Apoi seasezd sd-L astepte Dumnezeu. Deodatdcinevabdtu la uSd. Numaidecdtfemeia sdri sd deschidd uSa.Cdnd vdzucd oford era doar un cerSetor spuse:,,Du-teunde vrei! Acum il asteptpe Domnul qi nu te pot primi la plecg cu mdna goala. Dupd cdtva timp bdtu din nou cineva la uSit.Era un mine!". CerSetorul pe Il Nu bdtrdn necdjit.,,Astdzi astept Dumnezeu. mdpot ocupade tine.",sptrse Si inchiseu$a. ea Dupd cdtevaore, mei bdtu cineva.Cdndfemeiase repezisd-i deschidd, vitzudin nou un cerSetor sd-i dea un col! depdine. ,,Hai,lasd-mdin pace! il aEtept pe slab Eizgribulit care o rugd insistent plecd mai departe.Dar femeia tot mai pot primi la mine!". $i cerEetorul Dumnezeu!Nu te a$tepta... incd nu ajunsese. Timpultrecea. SefdcuseardEiDumnezeu Femeiadevenidin ce in ce mai In ce n-o-fivenitDumnezeu?". celedinurmd sedusela culcareSi imediatadormi. ingrijoratd. ,,De Dumnezeuiiapdru invisSi-ispuse:,,DetreioriambdtutastdzilauSacaseitaleSidetreioriM-ai refuzat,". (dupaDaniel Ciobanu,Sd educitm prin pilde Sipovestioare)

intrebdrt : A. Rispunde la urmdtoarele a. Cum s-apregdtitfemeiapentrua-L primi pe Hristos? b. Cine avizitat-opefemeieinaceazi? c. Cum a rdspunsfemeiafiecdrui vtzitator?De ce oare? d. Cinea fost de fiecaredatd..vizitatorul"?

B. Rescrie textulpovestirii,imaginAndu-li in locul femeii ar fi fost SffintaFilofteia. cd

62

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,l ,l 'l
I

. Decupeazdgerveleluldupd linia punctatS. ' Scrie pe spa{iileliniate modalitdli concretede ajutorarea unei persoanedin situaliile prezentate ex. 2, pag.27. la . Pliazd-l dupd linia continud, cu scrisul in interior. . Coloreazd-lpe exterior.

t
I
\

\,.-\

w- \ .--\

q.
//v

--v--v

' *Y
) /

I
\

Y I

(
I
\

lttl..,,l

(
I
/

l r,

i!,.' i:....

i:.
ii.

t t t
)

1..'

"l . .I ',: ,,,1

.t','..:l

-.-:;.. I
', , l
l't;l t"l

...,,:r.l

t
\ \

ll l/ It

t,

i'''jt;l \

t''.''l

=-*-A

t , . ..t

,\ ---'\/\/

,,^. \-

I I
- *- 4,
\_ .^*'/

"I ,,, I I
I

: ::.

tt': I

&/ l\J)

\r z/A\^
I t'
|,,

\ r/

::

.:n ' ' , ',::;: ' ll::t'


ii.i I I :ial,:

" i':'"
.,:t;.t

63

;.::-,:r!.,
:t..t&

t""u"

";';o

t#&$ b

sb

'4

/r
Aaf,

st
ga 'I '

s
i"#

i ftt

oo1
,

F{ $

k v

%s ho
*

e q,
}*"r'{ "

q*L"j"Jdff

64

EoN97E-606-8078-02-n