Sei sulla pagina 1di 264

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.

ro
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Af:ADEMIA HOM)\X;\
f:Ol\lrsrA

SI


A XVII-A SESIUNE DE RAPOARTE
1983
(Partea a II -a)
1993
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
ColCfJinl de
MIIWEA D. l\IATEI (Redactor respons:1bil)
EUGEN I. PANAIT, SL"CEYEA)\C,
COH::\ELIA STOICA, DAN OII. TEODOH
Secretare de :
ZAHARIA MIHAELA UDRESCU
Comenzile abonmncntelc uin l'c plimeRc la RODIPEi' S.A.,
PreRei Libere, nr. 1, P.O. Box 33-57, Romtmia h
ORION SHL, Splaiul nr. 202 A, o, Romttni:L,
P .0. Box 7 4- 1 9, 'l'x 11 939, CB'l'x H. Fax ( 40) 1:n 22425
economici pot comanda publicate n Euitura
Academiei pri Il :
-Regii Autonome sau SHL din localitate (FoRtele ccnt1e ue

- H.A. Calea 02-04, Rector 3, 70433
- S.A. Cultura str. Lipscani, nr. 26, sector 3, 70422
(Iust it de pe cnprimml
aurcP<t IirmPi AMCO PRESS SRJ1, C.P. 57-88, Calea
nr. 0-10, et. 1, sector 1, Romtmia (pentru reviste).
Editura Academiei Romne, Calea 13 Septembrie, nr. 13, RO 76117
Romnia, C.P 5-42, tel. 641.19.90
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
S U M A R
01111. lll'COYAL.\, GI 1. I'AI'l"C, For li lica!ia romano-bi-
de la Ovidiu, municipiul 2/3
02 I'ETHU UO:\"A, I'ETHE HOGOZEA, Tibiscum Il!,
jud. . . . . . . . . . . . . . 279
03 \'ASII.E J\IOGA, VALERIU Descoperi-
ri le de la AI!Ja Iulia, zona Cetate Sud . . . . . 287
04 ALHIAl'\A HCSU, 1'\ecrcJ:ola de la 1\luncelu-
Brad, jud. Hunedoara . . . . . . . . 291
05 D. PROTASE, A. ZRlNYI, Castrul roman de la
jud. . . . . . . . 295
06 SZEKELY arheologice de la
Turia Valea jud. Covasna . . 299
O 7 FLOREA COSTEA, de la Fel-
mer, jud. . . . . . . . 307
08 NICOLAE BRAI'-<GA, Vii/a ruslica de la Miercurea
Sibiului, jud. Sibiu . . . 311
09 l'r!ARIUS CONSTANTINESCU, de la Ul-
meni, jud. . . . . . 315
10 1\IIHCEA IGNAT, Kecropola de la Mari,
jud. Suceava . . . . . . . . 321
11 ALEXA:l'\DRU V. MATEI, daciior liberi
de la Panic, jud. . . . . . . . 325
1,2 TV:-PALADEL din sec. IV e.n. de la Brlad-
Vail'a . . . . . . . . . . 329
13 IOAN 1\IITHEA, de la
(sec. IV - V e.n.) Izvoare-Bahna (sec.
_VIII-IX e.n.), jud, Uac:iu . . . . . . . . 335
14 OLTEA!'\U, NINA l\EAGU, V. NICOLAE, Lo-
din sec. IV- VI IX- X, descoperite
la jud. Prahova . . . . . . . . . 347
15 1\IAHIA MOHOZ-POP, de la Ja-
19 V ICTOH TEODORESCU, DAI\ LICIIL\HDOPOL,
l\IAHI1'\ELA YASII.IL\ SA1'\DU,
zarea din sec. IY - V c.n. de la
jud. Prahova . . . . . . . . . . 389
2 Ol\1. CDRESCU, O!Jservafii asupra faunei des-
coperi le in de la . . . . . 417
21 VICTOH TEODORESCU, DAN LICHIAHDOPOL,
MAHINELA Necropola de
la jud. Prahova . . 419
22 EUGENIA ZAHARIA, LIGIA BRZU,
de la Bratei, jud. Sibiu . . . . . . . 435
23 GH. fi-
nale asupra medievale (sec. XIV- XV) de
la Aegyssus, jud. Tulcea . . . . . . . . . 439
24 GH. MNUCU 1'\ccropola me-
de la Enisala, jud. Tulcea (19o7-1968) 455
2 5 VASILE DH.MBOCIANU, de la V adu
jud. . . . . . . . . 469
26 AHISTIDE la cerce-
tarea necropoleior III (sec. XIV - XV) IV
(sec. III - IV) de . . . 479
2 7 THOMAS MAR TIN RILL,
de din jud. Sibiu . . 485
28 THOMAS NGLER, MARTIN RILL, Monumentul
cistercian de la jud. Sibiu . . . . . 489
29ANTON VICTOR BOBI, ru-
de la jud. Vrancea . . . 495
30 ION VA'r.\l\IA!'\U, SCOHTA!'\U, GAVRIL
Ll'CA, Sondajul arheologie de la Targu 511
31GII. I. CANTACUZINO, SI'. CRISTOCEA, ST.
THll\IBACIU, arheologice din zona fostei
jud. . . . . . . . . . 349 Curp din Cmpulung, jud. . . . 517
16 HUXANDRA l\IAXIl\1 ALAIBA, din sel'. 321\IIHCEA D. MATEI, ANETA ANGIIEL, DA1'\-
lll - IV VIII - IX descoperite la Gara- BASAH.AB l'\Al\:U, Nceropola mcdievnlt
1
"Pre-
Banca, jud. Vaslui
17 IIOHIA CIUGCDEA!\', GII. Al'\GIIEL, 1'\ccro-
roia feudal-timpurie de la Blandiana, jud. Ail:a
18 \'ICTOH TEODOHESCl ', V.\SlLE J. I>CPOI,
l\IAHINELA J)r\N LICIIIARDOPOL,
Gl I. PANAIT, punea Budureasca,
jud. Prahova (complexce daeo-romane
m{mcsli) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
361
365
cisla"-Galap
33l'A1'\AIT I. l'Al'\AIT, ARJSTIDE
Ccrect:iri privind satul -
(sec. XY - XVI). . . . . .
34 IO!'\EL CNDEA, Monumentul medieval de la
jud.
ABREVIERI
525
531
539
545
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
SOMMAIRE
1\I. BCCOYAL\, GII. PAPCC, Rllmisch-byzantinische
Feslung von Ovidiu (bei . . . 273
PETHU PETRE ROGOZEA, Tibiscum III,
Jud. . . . . . . . . . . . 279
VASILE :IWGA, VALERIU BARBCTA, Les fouil-
ks d"A!J,:. la zone de Cetate Sud . 287
ADHL\T\A 1\l:sc, La necro::ole romaine de !\lun-
celu-br::d, dep. de Hunedoara 291
D. PHO'L\SE, .\. Das riimische Castrum
von IJrftliCt.vcJ:', Jt:d. . . . . . . . . 295
SZEKELY zor:rA>.:, Thc Prchaeclogical settlcments
of Turia :::.nd \":;lea Covasna County 299
FLOHEA COSTEA, L'cta!Jlissement daco-romnin
de Fclmcr-, dep. de . . . . . . . 307
llHA:\GA, Vii/a rus/ica von Miercurea
Sibiului, Jud. Sibiu 311
1\TARICS COC'\STANTIJ'\ESCU, La slation dTl-
mcni, dep. <le 315
l\IIRCE1\ IGi\.AT, La nCcropelc de 1\Iari, ...-
dep. de Suceava 321
ALEXA:\DHU \". 1\IATEI, L'habitat des Daces li-
bres de Panic, dep. de . . . . . . . 325
/V. L'(,tablisscment dn IY'" s. dc n.i'. de
lliirlad-Valea Se a cii
IOA!\' 1\IITREA, Les habitats de Crligi- Pili-
(!Ve - V" s. de n.c) et Izvoare- Bahna
329
(VIIle- IX" s. de n.L'.), dep de Bar:!u . . . . 335
l\'EAGI", Y. 1\ICOLAE,
IIuttcs des IV
0
- VI" el IXc - Xc s. dccouvertcs
a , dep de Prahova . . . .
MARIA J\IOROZ-POP, L'ctaLlisscmclll prHcodal de
Jabiir-Cotun, dep. de
MAXIl\I ALAII3A, Iluttes dcs III"-
!Ve s. dccouvcrtes it Gar:.- I:anca, dep. de Vas-
lui
HORIA CICCUDEAN, GH. ANGI /EL, The carly mid-
dle-agts remctery) frcm Blandiana, .\I!Ja Counly
VICTOH TEODOH.ESCC, V,\S !LE 1. DljPOI,
1\IARILEJ'\A DAl\ LICI !IAHDOPOL,
GH. PANAIT, La slalion an .':i<

de Bu-
durcasra, dip de Prahova
347
349
355
361
365
VICTOH TEODORESCC, D.\:<.: LICIIL\HDOPOL,
1\L\Ril\ELA VASIJ.ICA SA:\Dl", L'Clu-
hlissemenl daru-romain du l\'
0
- Y" s. de n.<'. <le
d{p. de Prahova . . . . . . . . 3R9
l\1. CDHESCL', Ohservations sur la faunc <Jlo-
couverte dans l'Hablissemcnt de . . . 417
VICTOH TEODOHESCC, DA:\ LICIJIARDOPOI.,
1\IAHINELA La necropole daco-romaine
de dep. de Prahova. . . . 419
ELGENIA ZAHAH.IA, LIGIA BRZC, L"Hablis-
sement de Bratci, dep. de Sibiu . . . . . . . 435
GII. 1\IANUCC Considcratiuns
finales sur l"habilation medihale (XIV" - XV s.)
d'Aegyssus - Tulcea . . . . . . . . . . . 439
GIJ. '.\L\1'-iCCC La nec-ropole me-
dievale tl"Enisala, dep. de Tulcea (HJ67-1068) 455
\',\SlLE DRAillBOCIAl'-:C, La slation :uchcolcgi-
<Jne de \"adu dep. de . . . . . . 469
AHISTIDE Contrihutions a l'Ctude
des nccropoles III (Ilie- IV" s.) el n (XIVe-
- XV" s.) de i-Buflca . . . . . . . . 4i9
THO:'IIAS NAGLEH, MARTIN RILL, Erdburg von
Vurpilr, Jud. Sibiu . . . . . . 485
THOI\IAS l\IAHTIN HILL, Der Ci\r!:l
Abtei, Jud. Sibiu . . . . . . . . . . . . . 489
ANTON VICTOH BODI, !.'habitat
rural medieval de dep. de Vrancea 495
ION GA-
YHIL LCCA, Somlage arrheologique de l'<lrgu
l'\camt. . . . . . . . . . . . . . . . . 511
GII. 1. CANTACUZINO, SP. CRISTOCEA, ST.
TRlMBACH;, Les fouilles areheologiques <le
l"ancienne rcsidcnce princicre de Cmpulung, dep.
de . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
1\IIHCEA D. MATEI, ANETA ANGHEL, DAN-
BASARAB NA:\ t, La IJ(cropole medievale
"Precisla"'-Galap ...
PANAIT 1. PANAIT, AHISTIDE
Heeherehcs archeologiqucs conccrnant les vil-
lagcs de - (XY"- XVlc s.)
IONEL Cl\DEA, Le monument fcodal de 1\Iiixhll'ni,
dep. de
ABHEVIATIOl\S
525
531
539
545
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Fortificatia de Ia Ovidiu,
n1unicipiul
M. GH. P APUC
Sondajele efectuate n vara anului 1979 pe
un mic platou sit uat n marginea de sud-est a
Ovidiu, aflaU la de 10 km
N -NV de Constanta, pe mal ul de vest al lacu-
lui Mamaia, golf de mare, au identifi-
cat o
cu patru turnuri de
1
.
efectn:tte n perioada 10 august -
30 septembri e Hl82, au
mai a zonei de nord a at,t
prin dezvelir ea n sondar ea n
<tdncime a zonei de acces n cele t urnuri,
ct priu deschiderea de noi careuri n
intramuran di ntre acestea.
1. n zona t urnului circular O, unde, n anul
1980, au fost descoperite dintr-un pavaj
lucrat din tipice (O ,35 x 0,35 X 0,04m)
s-a lucmt n vechile careuri K 9 M 9,
precum car cul nou K 8.
Potrivi t n ::tnul 1982,
paYa.jul respect iv, construit pc nn
strat de mortar alb, bine apli cat, uniformizat
acoperea unghiul dintre cele
cur Line (fig. 1) pc o l ungime de circa 10 m
o de 5 m. Pr in cercetarea (demontarea)
a st ratului dens (cea 20 cm grosime)
de fragmentare, t recute prin
ardere amest ecat e cu
bui rar e fragmente ceramice t;-,rzii ,
afl ate deasupra pavajului sus amintit, am ajuns
la concluzia acest ea provin din demantela-
r ea a zidurilor (curtinelor), ne-
fii nd vorba de o a pavajului , cum
nclinam credem anul t r ecut
2
.
n caroul K 8, pe st ratul de mortar
forum ce pava-
jul sus amintit), a fost depistat un nivel de
locuire, ma i t;'\,rziu, de pe care s-au recoltat
cteva fragmente ceramice de vase t ipice feu-
dal-t impurii, semn al unei sporadice a
incintei fort ifica ei distruger ea instala-
de La adncimea de 0,98 m, n
1 l\1. Gb. Papuc, Ponti ca, 13, 1980, p. 275-
283.
2
l dem, Pon lica, 14, 1981, p. 211 - 21 6.
careu , sub cele d ni \' eluri a fost desco-
o de bronz
3
.
Fi g. 1. Zona de acces n t urnul ci r cul ar C, cu resturile pava-
j ul ui de c:1riimi dii.
n interiorul t urnului O, ciH: ular , prin
n vechile caromi N (9 10), n
stratul superior de cu 1 igle sparte
ar se, au fost recuperat e mai multe fragmente
ceramice de amfore purtnd "grafitt i" "dip-
pinti", un mic fragmen t stnga jos) al
unei de r eprezent nd-o proba-
bil pe Minerva, precum :o:;i un t ipic t rziu,
ornamentat cu "perle" n r elief (fig. 2).
Rezultatele an n anul 1982
deschiderea unui de 3 noi carouri (notat e
L 6-7-8 avnd fiecare 4 X - m) n zona
3
A. Verlan a avut a maJ ili lalea t oat e monedel e
descoperi te de noi in anul HJ82. Opinia sa este, cu semnul
de ntrebare necesar, moneda se la incepu t u 1
sec. V. e. n.
Ma ler. cer c. arheologi ce, A XVII-a ses iune de r apoarte, 1983, 1993, p. 273-277
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
274 l\1. GH, PAPUC 2
"intramuros" de 1101 d, r1 \"C'linttl a ten.
turn cireular (:. Aici au fu"t. la
vestigiile unui mare rdifiei u, a<md, n sLadiul
actual al C<lHltnuc din laturi n-a fost
dcscoperiitt, 10 III lungime IJC 2,1:') 111
(fig. 3). p<' o ele
0,40 - 0,50 m, l' l1 ele m,
sunt luem.1 i elin "! r;t! 111 i :dltr''<il dl' <ll' ('itr<l mizi
ntregi sa ti fr:Jglllt'lll :! <', ['l'Cl' tllll p!l'lrc ruici
Fig. 2. Opai\ dcscnpcril in interiorul turnului C.
Fig. 3. Ytsligiile edificiului adusal curlinci de uurd.
sau mijlocii (fig. 4). Poeleaua sa, l>inc
riU't, este n parte, cu
tipice (format 0,36-0,35-0,34 X 0,34 X 0,04m)
pe unul sau rnduri longitu-
dinale, precum cu lespezi de calcar mari
mijlocii, neregulate ca
Fi g. 4. Pcrclrlc ele s ud al edifici u - dr tnliu.
Nu indicii despre
sau a care
fusese n monwntul
li al<.> : pe poclin:l., mai exal t, n <le sud-Yest.,
rru fost constatate resturile unei Yr!re rle foe,
C\' identc pri11 fragnwnLare puterni c
arse. dispuse n cerc, ele a iri fii nel rer lllWla te mici
de lemn ars, dteYa ele animale
o ele din fier.
Suprafata pouinei era rle 1m strat
gros de cea 20 cm de sparte,
puternic arse :--C' <undar lipite n
Jlnmeroase cazuri, din Rau
chim trei.
n carcul L 6, b ad;.ncimea de 1,12 m. pc
acest strat de sparte arse: a fost
o miei:'L de bronz,
4
.
Din cawn au fost recuperate doui'i mici
fragmente de c:tteYa mici cuie de fier
cu urme de lemn, lH'O\eninel, de:-; ignr, de la
edificiului, precum mici fragmente
de de geam.
n carourile L 1 L 8, l a ad:meimca de
1,20 - 1,30 m, n :::;traLul de :-; emnalat
mai su:::;, au fost recuperate fragmcute de am-
4
opinia lui A. \' l'rla n la l\' -
lnccpulul sec. V. '
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 DE LA OVIDIU
275
fore amforete databile n secolul VI e.n. n
toate cele trei cazuri, la adncimea de 0,80-
0,90 m, apare un nivel sub forma unui "pavaj"
de prin nivelarea
avnd o nclinare
spre interiorul acesteia, neuni-
Fig. 5. l'ragmcnlc ceramice lnglobalc in pavajul ob linut prin
nivclarea edificiului.
forme a materialului ; pe acest nivel de
cu mortar, pe alocuri, au fost
G.escoperite fragmente de amfore ncastrate n
momentul sale, dintre care cteva
provin, n mod cert, din seria acelora ornamen-
tate la partea cu striuri dese,
tipice pentru interval de timp
(sec. VI e.n.) (fig. 5) .
n caroul L 7, la adncimea de 0,80 m, au
fost descoperite fragmente ceramice feu-
dal timpurii, ornamentate, primul, cu striuri
adnci, al doilea, cu benzi n val. Ca acelea
descoperite n caroul K 8, ele
n epoca
trzie a incintei
n perimetrul edificiului sus amintit, n
carourile L 6-7-8, structura straturilor este
:
-strat vegetal (25- 30 cm grosime)
- strat de pietre mici mijlocii, rare frag-
mente tegulare, provenite din
amestecate n granular
(20-22 cm grosime) .
- strat de depuneri arheologice,
sragmente ceramice de t,rzie oase de
animale (40-45 cm grosime);
- strat de sparte, cu urme de
ardere adeseori lipite ntre ele
focului.
n stadiul actual al noastre, cre-
dem acest edificiu, construit probabil la sfr-
secolului IV, nceputul secolului V e.n., a
fost golit, incendiat distrus n secolul VI e.n.,
eveniment care s-a procedat la nivelarea
astfel a unui nivel de
cu mortar n care s-au inclus
chiar (accidental sa.n nu) fragmente ceramice
tipice pentru acest secol. Cum s-a amintit deja,
nivelul cel mai recent o locuire spora-
a zonei n epoca tirzie, probabil
n secolul VII e.n.
2. n campania din anull982 s-au cer-
n zona turnului B, intramuros. S-au
deschis carourile Ll, K2, J2, I2, n vederea ob-
de date privind perioada de exis-
a burgului de la Ovidiu. n carourile I2,
J2, K2, cercetarea s-a oprit pe
primul nivel care este dintr-un strat
de mortar alb-verzui, ce spre incinta
de est spre turn. Pe alocuri, deasupra acestui
nivel apare un altul, din ce-
bine la
nu este clar avem un nivel distinct
o a nivelului din mortar. Nu
putem preciza pe mortar au fost
nu nici
un indiciu n acest sens, cu toate logic,
stratul de mortar nu putea fi dect patul pe care
se afla o din Pentru
rirea acestei se impune ariei de
cercetare n scopul unor
niveluri mai timpmii.
O cercetare mai a fost
n caromile Ll L2, deschise n imediata
a n t unul B a
lui nordic al curtinei de est. n
turnului B, curtina a fost
patul de (fig. 6).
Pe anumite se un bru de
mortar adosat pe interiorul curtinei, bru pe
care-I ca nivelului
t uit din mortar, mai sus. n carourile
Ll, L2, au 3 ziduri; primul pe care-I
este orientat est-vest, per-
pendicular pe curtina de est la 3,85 m de intra-
rea n turnul B. Zidul este din cu
; grosimea este ntre 70
85 cm, prezentnd o la 4 m de la por-
nirea sa din curtina de nivelul
actual , el a la - 0,50-75 cm a fost
dezafectat n momentul nivelului de
mortar, deoarece acesta trece peste zidul amin-
tit. Pentru o datare a zidului descris
mai sus revenim la nivelul realizat din mortar,
care ar putea avea 1 -2 faze. n turnului
circular din nord-vestic, pe stFatul de
mortar care se aici, se un pavaj
din ale dimensiuni sunt de 33,5/
33,5 sau 33/34 cm, iar una din laturi ajungnd
uneori, la 35 cm. acum ntl-
nite pe acest nivel, pot fi din punct
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
276 M. GH. PAPUC
4
de vedere al pastei lor, n cate-
gorii. O categorie, cea mai
o cele din
cu o finisare mai
din cea de a doua categorie fac parte
din de calitate. Dimen::;iu-
nile sunt cu grosimii, ultimele
fiind ceva mai
Fi g. 6. Intrarea in turnul B.
Am ace::;Le lucruri care credem
pot proba o pe ca,re a sufe-
rit-o pavajul delpe nivelul de mortar, nivel de la
care s-au recuperat fragmente ceramice apar-
unor amfore trzii, predominnd cele
cu striuri cu "coaste", specifice sec. VI e.n.
cum am mai sus, pe alocuri
apare un alt nivel ce suprapune pavajul din
mortar, nivel din bine
care pare a fi o a celui
nat.
Sub stratul de mortar, care trece peste zidul
din se un strat de
din cioplire care "curge"
de pe zidul dezafectat Dezafec-
tarea zidului a avut loc n timpul unei
piatra ce un veri-
tabil pavaj, peste care a fost turnat stratul de
mortar. Dar aceasta nu este singura modifi-
care pe care o zona deoa-
rece intrarea n turn o ngustare
ce zidul amintit a fost demantelat.
Ini n turnul Bera de 192 cm,
zidul de pe 175 cm,
care avea loc o ngustare cu cte 30 cm pe am-
bele laturi, continund astfel 95 cm. Gro-
simea zidului n care fu ese intrarea
era de 270 cm, la care crepidele
de 14-15 cm o a zidului de
3 m, la a realizare, mortarul folosit avea
n sa La un anu-
mit moment, intrarea n tmn este
la mai mult de (82 cm), prin adosarea
la zidurile latemle a doi piloni din
cu cel dinspre vest lat de 50/87 cm, iar
cel dinspre est lat de 60/87 cm. piloni au
creat n spatele lor cte o modificnd
nu numai dimensiunile ci planul aces-
teia. La baza celor doi piloni se afla stratul de
mortar de care am vorbit, deci n partea
a burgului de la Ovidiu <t avut loc
demantelarea zidului din intnhii in turnul
B, apoi zona a fost cu un strat de mor-
tar, peste care nu avem dovezi, acum,
a fost sau nu un pavaj din Peste
stratul de mortar, la intrarea n turn, au fost
ado. doi piloni care au modificat dimensiu-
nea planul accesului n turn. devine
clar faptul deasupra nivelului cu mortar
exista alt nivel sau alte niveluri, care au
rut destul de sporadic n
acum.
ntre incinta de nord zidul demantelat sub
nivelul cu care a acesta, marcat de
sub forma unui pavaj
destul de precar, au alte ziduri
paralele, . pre est de avnd o
orientare de zidurile descoperite
acum. Unul din ele, cel nordic, este din
mortar, iar destul de fragmentar,
are la Faptul
din punct de vedere al
fiind la est de ne-a determinat
. le anterioar e burgului. Posibil
ca ele fi unor care
de o de fortificare a platoului
de la Ovidiu s.
ca anilor viitori ne per-
rezolvarea ctorya necunoscute cu car e am
ncheiat campania 1982 : precizarea dimensiu-
nilor reale ale ntregului edificiu adosat curtinei
de N a precum stabilirea rolului
practic ; ntre acesta zidurile
descoperite n zona de acces a turnului dreptun-
ghiular B.
ROMISCH-BYZANTINISCHE FESTUNG
VON OVIDIU, .JUD.
ZUSA:\DIENFASSUNG
Die Forscbungen des vierlen Grabungs-
sjabres in 0Yidiu wurden zwiscben dem 10. Aug. - 30. Sept.
1982 unternommen. Diese verfolgten eine bessere Kenntnis
des nordlichen Teil s der Festung durch die Erforschung der
Zugangszone der beiden Verteidigungsturme, sowie deren
, , intramuros"-Raumes.
" J\ 1. Gh. Papuc, Pontica, 13, 1980, p. 276.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 DE LA 0\"IDiu 277
Es wurden drei nene Quudrate in der des rundrn
Turmes C geiiffnet. Ein groDcs Gchiiude mit dcn Uimcnsil-
nen- 10 m Ltingc und 2,7:, 111 Ilrcilc au cr cincr Scilc frci-
gelegt. Die crhaltcncn :\laucm, ungdiihr 40 nn hoch und
80-88 cm brcit, bcslchcn aus aufeinanckrfolgciiCkn S!'hi-
chten von ganzcn Zicgcl11, kkimnen
und millcl groLlcn Stcincn. lJcr Fuflbodcn war mil eim dirk-
en Schicht (20 cm) aus slark gcbrannlcn Ziegclslcincn
Schicht (20 cm) aus stark gelmmnlrn Ziegl'lslcinrn und
zerbrochcncn und Zicgrl11 (jc Z'' l'i mlrr
drei) bedeckl.
Nach dcr Zcrsturung des (irhiiudcs, wahrsl'hl'inlirh im ti.
Jh. u.z., wurdcn dic \\"iindl' uhg!'l;,ul, gcctn;('[ und I;,il :,lor-
tel gcfcslungl in l'flaslcr liingc\\ al nil' Il, in dus zuflililiger-
wcise. auch Joi.cramil' fragn:rnlc Yon spiilercn Amphcrcn ein-
gchaul wurdcn.
Aus dcm Inncrcn des Gcbiimlcs, desscn Zwrck viellcichl
im Grahungsjahr fcstzustcllcn sein wird stammen
auch zahlrcidle hcramikfragmcnte von Amphoren, Kleinam-
phorcn, (iefiiDcn und OlliiHlpl'hcn aus dcm ti. Jh. u.Z.
.\ llBJI.LJC :-.;liS\" EHZI: IClll' 1 S
,\IJh. 1. Tlie Zugangsznnc iu elen rundfiirmigcn Turm C, mit
llcsl rn f!ts Ziehr !fu JJIJnclcus.
.\bh. 2. ]Il Im:<'rru des Turn1cs C gl'fundcnc Lampc.
AbiL :1. Ilie milicgcnf!cll des (;cbiiudcs an dcr uor-
dlichru Scitr.
,\hb. 1. ])ic siidlichc :\l:n:rr <ksselbcu (;elJiiudes.
.\bl1. :,. Eingtglicricrtc Scl;crbcn in tlcn durch l'iYcllierung
der (ickit:demaucrn dcu Fussbodcu.
,\hb. ti. Dcr Eiugang iu den Tunn 13.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Tibiscum III, jud.
PETRU BON A PETRE ROGOZEA
('pnd:'trilc arlwologiee n eunml anului 1!1<"2
s-au n zona roman 'l'ibix-
<'llll1 (azi .Jupa). n perimetrul necropolei tumu-
lare de la Iaz Dmh (fig. 9), s-au
morminte 1umulare de (l\UO l\111)
:-:i o (J), iar n zona Pod Nord centrul
de la 'J'ihixcnm (.Jupa) au fosL ICStaurate, eou-
solidatl' :-:i con:-;erYa1e clihliiea A (X) potla
praet, r ia.
l. l.\Z (Uni. OII!!E.L\ . .Jl'U,
n JHlllC'! ul "D:imh ''se afl:'inecropola tumulu:'t
dl la. Tibiscum
1
. Cu ocazia unor lucri"'tri de
fnJH'ian, mantaua tumulilor a
foxt i<>-;:i1:<1 ht dow't morminte
roma11e de iJH inPra \ iP pno l\111) o con-
strudiP ronmit:l. n <"azul ambelor morminte
(M10' Mll) t umulare
2
, n dreptun-
s-a, efectuat pe loc, cu o
parte din inventar, apoi s-au depus vasele de

a) M 10 (ampla:-;a L n T 10, fig. 1/1) cu di-
mensiunile de X 0,95 x 0,10 m este orien-
tat sud-nord. n morm;int, rugul a fost
chiar n cu o parte a obiecte-
lor de inventar (o de bronz
obiecte de bronz fiPr neprecizate);
focului, marginea gropii a fost conturul ei
devenindu-ne clar. n de est a mor-
mntului au fragmente de oase calci-
nate, foarte mult cu cteva cuie de fier
(probabil de la targa de lemn pc care a fost
zat mortul). Fragmentele de oase mai mari
(probabil de la membrele inferioare) apar n
partea de nord, iar n partea de sud fragmente
de oase (printre care de la calota
precum moneda de bronz (Muz.
nr. inv. 12640) n ju-
de vest, pe o de lut, s-au
trei urcioare (l\IC nr. inv. 12636, 12637,
1 P. Bona, H. PetroYszky, 2, 1077, p.
377-388, fig. 2; R. Petronzky, Banatica, 5, !OiO, p. 201-
203.
2 Ibidem, p. 204-212, fig. :J-5, pl. II J, \";Ia tipurile de
morminte aminlilc pc acesta.
12638 fig. 2; 3) cu ofrantlrt. in interiorul lor
s-au de culoarP alb<"L

ulei oase. Urcioarele au fofit a1;1eza t.P du ar la nga
marginea gropii, fiiwl puse
nu au urm<' <le arsmrt. Ele an u i ma toa1 de dt-
mensitllli: I, -, 16,i"i ('lll, 1)(1 '"" 3,.1 em, l>B =
G un, 12,!) Clll; smtt de (uloare ('l'lltt:;>ie, cu
pasti"'t arderea Pste ati g;it ul inguRt
nalt, cmpul RfNic, buza 'a"nlui PYazaLi"'t,
toartc eu doui"'t carwluri YPrt iralP, i<! r lJieitnnl
1-'('Ul"t. inl'lar. "\eest tip de urcior l"a('l' p:!l'1l'
din tipul 7 al unioanlor de ofrandi"'L <u o toar-
folosite n neerovolc fiind
nHilnit la se<. Il net-putuhu
i'N'. ]IT
3
.
u) .M ll (amplasat n 'l';J) a fo:-;L eomplet di-
Rtrus de lama buldozPrului, fiind recupPratc
4
fragmente ceramicc de la un eastron de la un
urcior (l\IC nr. inv. 12639) de tip (dar
de culoare Probabil acest morm;\nt
face parte din tip ca l\I 10, fiind datat
n
c) I. n imediata apropiere a necro-
polei tumulare, spre veRt, n albia a
a fost o
(IJrobabil o a
destinatie nu o (tip 1/2, 4, 5,
6); materialul arheologic este
are dimenRiunile de 15,80 X 16,40
m, cuprinz;'md 8 ea are de
NV NE rotunjite (fig. 4), din
de nlu pe trei rnduri, cu zidurile
fiind, probabil, din lemn, iar aco-
din ; zidului din
este de 0,70-0,60-0,50 m.
1 (fig. 4; 5/1) (12,3 X 11,5 m) cu
o de de ru cu
aproximativ n centrul ei, are dimensiunile :
0,80 x 0,80 m. era
aproape n ntregime cu materialul
ceraniic fiind de uz comun. n de
a 1. Berciu, W. Wolski, Apulum, O, 1071, p. 388, fig. 5;
G. Popilian, Ceramica din Oltenia, Craiova, 1976, p.
96, 90, pl. XLVIIJ/514, 516; R. Petrovszky, op. cit., p. 202-
203, pl. II /1.
4
Mul\ umim pc cale lui O. Popescu care ne-a pre-
dat fragmentele ceramicc.
Malcr. cerc. arheologice, A. XVU-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 279-285
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
280
PETRU BONA, PETRE ROGOZEA 2
---------
'
- 0 70
.j
1

1
o 1-
'
T

1
/
\)
1
a "' 11 1
1
c o
"
1
"
..
"
"
" i

o
Q
r
o
"
:t
"'
o
!Q
"
"
" " X
o
" )( 1(
'> 1
!Q
"'
()
...
) > r
)
1
"
X
) s s 1
b
'
"' X.
s s ) 1
ll )( '
s s \ 1
'; '
:'
" 5 1 !'-
o
1 .lC. O '11 D
'
;.
r;:;===l,
02 GJ
"' ..,..
)(. )(
""X. ::<--,:, "' )4
1
5
s
OsD
ls
\
1 _________ ...".,
a
o 0,5 m
Fig. 1. a Iaz "U:l.mb" : planul mormnt ului 10;1 marii nea a gropii ; 2 moncdii de l.Jronz: 3 cui e de f ier : C'i rbunC' ; 5
oase umane calcina le; b \'edere a romane dr la I nz " Dmb" .
tiV, dar n exterior, s-a o de bronz
la o adncime de 0,20 m (MC m .
inv. 12415).
2 (fig. 4; 5/1; 6/2), aYea zidul de
nord-vest rotunjit, iar zidul de sud se prelun-
cu 2,5 m spre vest. Ea era cu
mizi (probabil n ntregime), care s-au
pe o de 3,40 X 1 ,20 m, deasupra lor
fi ind (dintre care una cu
MID). Pe peretele de sud erau fragmente
de lipite vertical de zid, iar de nord-
est al era din
n dnduri. Ca material arheologic, s-a
n de sud-vest fragmentul unui fund
de de bronz (M:C nr. inv . 12456), la adn-
cimea de 0,40- 0, 50 m) .
3 (fig. 4) (3,60 x 4,20 m) era ne-
cu material arheologic sporadic.
4 (fig. 4) (4,10 x 4,10 m)
cu material arheologic sporadic, avea podeaua
din lut , n de nord-est fiind
mizi.
5 (fig. 4, 6/1) avea de nord-
est rotunjit, cu urme de din
cu material arheologic sporadic.
6 (fig. 4, 5/2) (4 X 3,20 m)
cu fragmentare (dintre care una
cu MID), materialul arheologic
sporadic.
7 (fig. 5, 6/'2) (-!, 20 x 3,20 m) ne-
ma terial arheologic
uci1pcrea 8 (fig. 5, 6/2) ent pa n t ti:L ('ll
mizi frugmc11 tare (din Lrc t are uua cu
li!ID) . n eYaeua.t fi- a
o de (MC nr. inv. 12525) prove-
nind din a teli erul de la Tibiscum, pr ecum o
de bronz (M:C nr. inv. 12524), cu efigia
I ULI US PHILIPPUH
(Filip Arabul) pe avers , iar pe rever s cu inscrip-
PROVINCI A DACIA - A N I
n anul 246 e.n.
n evacuat s-au fragment e
ceramice neolitice din
bronzului (grupul cultural
poa te fi ncadra-
cronologic, att prin factura mat eri alului
arheologic, ct monedei de bronz din
anul 246 e.n., n prima a sec. III c.n.
11. TIBI SC .U (SAT J UPA, J UD.

n cadrul arheologi ce de la Jupa ,
n cur sul anului 1982, au fost ncheit tc cerce-
asupra A (X), fiind cer-
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
w
Fi g. 3. Iaz "0,\ rnb' ": urc- ioarc din mormii ntul 10.
Fi g. 2. Tip de urcior din mor man !.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
2S2

PETRU BONA, PETRE ROGOZEA
ifX!t::::r::r:::l!--------.---ui!K'I r -o-, -
11
- _
,;,,Do '
- - - -...."t> .. '
,P,(J
' '
' 1
c d 1 '

1 ,"
'"
le:"O
'
' , 1
/."1..
j. :/.. 1
1-."
/
f
9
-
'
;(.
;( 1
)(
1( 1
1(,.
(
p
Fi g. 4. Jaz " Dftmb": pl anul constnl<"\i ci romane 1; 1 zid di strus ; 2 p g!c spart e vert ical ;
:1 spar te: 4 rotundi.\ de hipocumt; 5
1
F i g. 5. Iaz "Dmb" ' : vederi ale romane I.
4
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 TIBISCUM III
l .
Fi g. 6. l nz "U:lmb": vederi ale constructiei romane l.
2
Fi g. i . Jupa ('fi biscunJ: 1 par,ed

proelorio inainte de cslau-


rare ; 2 partea a proelorio restaurare.
283
2
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
2R4 PETRU BONA, PETRE ROGOZEA
1
2
Fi g. o .. l upa (Tibi snnn): 1 turnul de nord al p o r i i praetor i a inainte de restaurare;
2 Lurmd de nord al p o r i i pr ocloriu dup;1 restaurare.
Fi g. D. Iaz "Dflmb": plan topografic.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7 TIBISCUM III
285
n mod exhaustiv
5
s-a deco-
pertat C (XI) urmnd ca
in cursul anului 1983 continue.
1n timp, au fost terminate de
restaurare, consolidare conservare a A
(X) a praetoria (fig. 7 ; 8).
TIBISCUM III, JUD.
ZUSAI\11\IENFASSUNG
Die vorliegende Arbeit behandelt die Fors
chungen des Jahres 1982 bei Iaz "Dmb" und Jupa (Tibiscum).
Bei Iaz "Dmb" wurden zwei riimerzeitliche Griiber (M 10
und M 11) und ein romisches Gehiift (1) entdeckt, das durch
die romische Bronzemiinze von Marcus Iulius Philippus
ins Jahr 246 u.Z. datiert wurde.
Bei Jupe (Tibiscum) wurden das Gehiift A (X) und Porta
Praetoria widerhergestellt, konsolidiert und konscrviert.
1
P. Bona colab., 4, 1982, p. 185-206.
pentru dimensiuni am folosit
1 = DG = diametru! gurii, DB = diametru! bazei,
D = diametru! maxim.
2- c.1092
ABBII.DUNGVERZ.EICH\<;:,
Abb. 1. a Iaz "Dmb": Grundrill des Grabes 10; 1 ge-
hrannterhand der Grubc; 2 Bronzemiinze ; 3 ; 4
Kohle 5 gebranntc Knochcn. b Iaz "Dmb": Ansicht
des romischen Gehiiftes 1.
Abb. 2. Iaz "Dmb": aud dem Grabe.
Abb. 3. Iaz "Dmb": Gcftisse aus Grab 10.
Abb. 4. Iatz "Dml.J" : Grundrill des romiscl.len Gehllf-
tcs I ; 1 zerstorte !\Iauer; 2 zerbrochene, die senkrecht ge-
sctzte Zicgcl ; 3 zcrbrochcnc Zicgel ; 4 rundformiger Ziegel
von cinem 1-Iypocaustum ; 5 Bauziegel.
Abb. 5-6. Ansichten des riimischen 1.
Abb. 7. Jupa (Tibiscum): 1 Mitteltcil dcr porta praetoria
vor dcr Hestaurierung; 2 Mittclteil der porta praetoria
nacl.l dcr Rcstaurierung.
Abb. 8. Jupa (Tibiscum) : 1 dcr niirdliche Turm der porla
praetoria vor dcr Rcstauricrung; 2 der nordliche Turm d er
porta praetoria nach dcr Rcstauricrung.
Abb. 9. Iaz "Dmb": topographische Aufnahme.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Descoperirile arheologice de la Alba Iulia, zona Cetate Sud
nceperea n cursul anului trecut (1982) a
unor edilitare la noi cartiere de
sugestiv numite "Cetate Nord"
"Cetate Sud", a permis descoperirea unor im-
portante n timp interesante vestigii
romane care se an an, patrimo-
niului arheologic recuperat pe teritoriul marelui
centru urban roman A.pulum.
Rndurile care propus
cunoscute descoperirile arheologice din zona
Cetate Sud unde ncepute n toamna
anului 1982 n perioada
locurile respective erau nglobate n
teritoriul Coloniei Aurelia Apulensis, fiind si-
tuate, din punct de vedere topografic, n
de sud sud-vest ale castrului legiunii XIII
Gemina, cercetat, la rndul arheologic, n-
tr-o campanie de n vara anului
1980.
Dincolo de zidurile romane nce-
pea propriu-zis, peste care, ulterior, s-au
edificat specifice epocilor feudale
moderne. acestei de lucruri, sesi-
cum bine se n majoritatea ora-
din provincia Dacia, multe din
publice particulare, temple etc. antice, au
fost distruse sau acoperite cu prilejul
la nceputul sec. XVIII pentru cetatea
de tip Vauban. Ruine ale altor con-
romane au n diferite puncte din
interiorul sau exteriorul
Alba Iulia, cu ocazia unor edilitar-gos-
ntreprinse mai ales n ultimii ani.
n de a oferi o imagine a
ntinderii Municipiului apoi Coloniei Aurelia
Apulensis am toate de con-
de la viitorul cartier Cetate Sud, rezul-
tatul lor preliminar fiind utilizat n vederea
descoperirilor pe harta anticului Apu-
lum, la care se n prezent.
Astfel, n sudic al blocului
A.C. 25, la ad,ncimea de 1,70 m s-a identificat
cercetat o de (dia-
metrul 1,60 m) la adncimea de
aproximativ 2,2:) m. ngrijit, fiind
n solul galben, groapa pare fi fost
drept spre opinie
conducnd sesizarea n imediata apropiere a
unor izvoare de La un moment dat ea a
fost ntr-o Ca
n cazuri similare ntlnite in Dacia chiar
la Apulum din interiorul acesteia au fost
scoase la mai multe obiecte de inventar
ntre care fragmente ceramice,
de
printre descoperiri un trilychnis
pilat, cronologic sec. ll,
avnd imprimat pe disc un cerb, precum
fragmentele unui vas terra sigilatta din cate-
goria vaselor cu luciu metalic. Asemenea vase
apar destul de rar n Dacia, analogii ntlnin-
du-se, n mod frecvent n repertoriul ceramicii
din provinciile occidentale ale Imperiului, de
unde probabil a fost importat.
n continuare de au per-
mis dezvelirea unor ro-
mane (Bloc A.C. 22). a
asemenea ale ziduri,
n utilizau piatra de ru cu
mortar. Grosimea a an-
tice este ntre 0,40-0,60 m. Pe
interiori ai uneia dintre s-au surprins
urme de iar pe fundul acesteia (la.
adncimea de aproximativ 3 m), pe o
de circa 1,5 m
2
, padimentul originar
din mortar cunoscutele
Ca inventar am recuperat
fragmente unor de vase de
culoare cu
pila FORTIS, considerat a fi fost cel mai activ
cel mai cunoscut de lucerne din lumea
ale produse erau pe
o mare arie
edilitare la noul cartier
de din municipiul Alba Iulia este doar
n dat fiind faptul aici con-
nu sunt ncheiate. Descoperirile de
acum, ntre care am avut n vedere pe
cele mai semnificative, vin confirme
cu noi date aspecte legate de urbanistica ora-
Apulum, aceasta cu att mai mult cu ct
n parte a nu s-au ntreprins
arheologice. Ceea ce s-a descoperit
n prezent vine confirme arheologic
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, Ploi i, 1\)83, 1093, p. 287-289
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
AC22-__,
----
AC 22
,., __
\. (
l,'.-'
AC 21
Fig. 1. Alba Iulia. arheologice efectuate in cartierul Cetate Sud; 1
2, 3, 5, 6 elemente de cfificii romane; 4 resturile pavimcntului originar.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA ALBA IULIA ZONA CETATE SUD 289
unor edificii romane ce ncepeau in
imediata apropiere a castrului roman, mai pre-
cis dincolo de elementele sale defensive. Faptul
nu s-a cel n acest moment,
se descopere mai bine conservate
nu ne de avem n vedere
noul cartier de blocuri este plasat n apropie-
r('a austriece unde cu ocazia
din sec. XVIII, au fost
distruse majoritatea urmelor romane din peri-
metrul ce urma fie afectat de
feudale.
LES FOUILLES D'.ALB.A IULIA, LA ZONE
DE CETATE SUD
RESUME
Les fonillcs Hfectuees pendant les travaux cdilitaires dans
deux nouveaux quartiers d'Alba Iulia (Apulum) ont permis
de decouvrir d'interessants ct revelatcurs vcstiges romains
(fragmcnts de poterie, murs et fondemcnt d'un edifica. Les
fouilles vont continuer.
EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1. Les fouilles Hfectuee dans le quartier Cetate-Sud
d'Alba Iulia; 1 fosse; 2, 3, 5, 6, elements de constructions
romaines; 4 restes d'un plancher.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Necropola de la Muncelu-Brad, jud. Hunedoara
ADRIANA RUSU
arheologice intreprinse in necro-
pola de la Muncelu n campania din 1982 au
avut drept scop delimitarea pe ct posibil a
acesteia, precum dezvelirea de noi morminte
care confirme concretizeze elementele
legate de ritualul ritul de nmormntare a
din
1
.
arheologice efectuate pe terasa
"La de pe Muncelu -
775 m altitudine - la 12 km sud-est de
Brad, au dat la n prezent
129 morminte de cu ardere pe loc,
ilire colonizate aici in
vederea extragerii minereului au-
rifer. Mormintele sunt amplasate de o parte
de alta a drumului (fig. 1) ce face intre
satele Ormindea Huda, unde
marile de aur din partea a
Apuseni 2.
n totalitatea lor, mormintele au fost sesizate
la 20-75 cm sub nivelul actual al solului prin
Fig. 1. Terasa,, La unde este necropola.
1 Adriana Rusu, Materiale, 13, 1979, p. 219-223.
2
ArchErl, 1883, p. 146; 1899, p. 93; M. Macrea, Viafa
In Dacia 1969, p. 290-321.
Mater. cerc. arheologice, A. XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 291-294
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
292 ADRIANA RUSU
Fig. 2. de pe latura mormntului.
Fig. 3. Mormnt cu contur interior pentru arderii.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3
NECROPOLA R O M A N DE LA MUNCELU-BRAD
293
Fig. 4. a-d Stele funerare.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
2!J4 ADRIANA RUSU 4
crusta de ars de 2-6 cm, care contu-
forma a gropii
in interior pe mormntului
(25-40 cm). Pundul mormntului este aco-
perit cu un strat de n grosime de
2-15 cm. Dimensiunile gropii mormntului
sunt variabile ntre 140-202 cm lungime
60-90 cm orientate NE-SV; N -S;
E-V.
Materialul de inventar al mormintelor este
destul de cel existent constnd din frag-
mente ceramice, urcioare, fructiere,
chini de dar cu
de la tipurile bine cunoscute pe
teritoriul Daciei romane, cu un singur
cuie scoabe din fier ce erau folosite
la mbinarea rugului pentru defunc-
tului.
De remarcat este de
pe laturile lungi ale mormntului la aproxima-
tiv din lungimea acestora a unei
ntreruperi de (30/35 X 20/25
cm) (fig. 2) unde era o de
nere a rugului.
n alte cazuri n interiorul gropii la 20-30 cm
adncime apare un alt contur rectangular (80 X
40 X 15/20 cm) (fig. 3), care este realizat n
vederea unui mai mare tiraj a
arderi element ntlnit la circa 1/3 din
total al mormintelor cercetate.
n campania din 1982 s-a de aseme-
nea dezvelirea unui presupus zid de
care a n I din 1981. Acest
zid are o cu latura de 5,20 cm
este constituit dintr-un singur rnd de
pe alocuri rnduri, liantul fiind
tul argilos din zidului este de
90 cm cuprinde ntre laturile sale mormntul
M
1
2
31
posibil un mic mausoleu.
n t.rasate au mai un soclu
din de calcar de la o frag-
mente cu figuri umane, fragmente de
de la monumente funerare de genul stelelor
descoperite anterior (fig. 4 a-d).
LA NECHOPOLE ROMAINE DE
MUNCELU-BRAD, DEP. DE HUNEDOAHA
HESlJliiE
Les fouilles archrolo[;iques efiectuecs cn l!J82 dans la
necropole romaine de 1\lumclu (Brad) ont dccounrt 1 !J2
tombeaux d'incineration.
L'inventaire est plut&t pauvre (fragmenls ccramiques,
clous et crampons cn fer). Un a aussi dccuuycrl un mur( ?)
et des fragmenls de stiJes fun(Taircs.
EXPLICATION DES FIGL'HES
Fig. 1. "La 1'-:ccropule.
Fig. 2. Trou d'une poutre emplacee sur les cules de la tumbe.
Fig. 3. Tombe avec fosse secondaire pour accclcrcr le pro-
cessus d'incineration.
Fig. 4. a-d steles funeraires.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Castrul roman de la jud.
D.PROTASE,A. ZRINYI
din anul 1982 s-au ndreptat
tre verificarea XXVI/1981 n care s-au
observat indici privind unei
mari cu S-a presupus
ne n zona principalis sinistra.
Pentru a verifica s-a golit
nea XXVI/1981 s-a adncit la 3,40 m.
Ea se la o de 2,30 m de gardul de
al castelului. zidul
de berma primul de
oprindu-se n vrful escarpei exterioare a aces-
tuia. n interiorul castrului 5 m.
S-a ntocmit profilul peretelui de est al
(fig. 2). aici se
cum : solul vegetal gros
de 25-30 cm, n partea se vede o
de moloz, cu cioburi, mor-
tar de romane. Aceas-
depunere din faza
de demolare a zidului de Ea a luat for-
ma de al castrului, umplut n
cea mai mare parte la acea Adncimea
atunci era de 1,50-1,60 m. Sub acest
strat de se distinge valul castrului
de care a utilizat aggerul castrului de
anterior. El este din
galben bine are la mijloc o de
negru-castaniu, iar baza lui se pe
humusul antic, peste care s-a un strat
de de gros de 10-20 cm. Aggerul
castrului de are grosimea de
1,35 m. de are deschiderea de
6,50 m, iar adncimea de 2,70-3 m
n considerare depunerile rezultate din
la nivelul actual). Berma are o
de 1,60 m.
Zidul de este demolat, iar din el se
mai doar ultimul rnd de blocuri de
care sunt direct pe temelia
din de ru cu lut.
temeliei din pietre de ru este de 70 cm.
n partea este
de 2 m, iar n partea de 1,50-1,60 m.
Deci ea are groapa cu Zi-
dul de precum ultimul
rnd de blocuri -avea el grosimea de 2 m,
ca temelia. Deci, zidul era mult
de restul curtinei. El a fost nfipt
n aggcrul castrului de spre escarpa
iar n adncime se ceva mai
sus de viu nu cumva partea
de joc a aggerului este de fapt o de
m;lnt virgin, ceea ce pare probabil).
Partea din interiorul castrului valul de
n continuare. Deci valul castrului ae
a fost folosit (cu unele n
continuare ca agger herma la castrul de
n acest punct treseul cas-
trului de coincide cu cel al de
anterior.
l'OHTA l'HINCIPALlS SINISTRA
Se XXVI, n afara
gardului de al castelului. Bastionul din
dreapta este foarte de cei care au scos
piatra de Se pe unele
locuri, doar ultimul rnd de blocuri din
de n alte locuri acest rnd
de blocuri a fost scos la temelia
din pietre de n\u legate cu lut (v. planul de
(fig. 3). Zidurile bastionului au grosi-
mea de 1,40 m pe trei laturi, iar pe latura a
patra (spre interiorul castrului) de numai 1,20 m.
Att c;'ti zidul de au
grosime. Presupunem pe cele trei laturi cu
grosimea de 1,40 m bastionul a putut avea,
n exterior, o cu blocuri ecarisate
zidite n optts quadratum. n acest caz zidul
pe cele trei laturi se pe grosimea de 1 m
n tehnica opus incertum, pe latura dinspre cas-
tru. Presupunem turnul a avut cel
un etaj. Nivelul de n turn,
a fost pe ultimul rnd de blocuri
acum. Forma turnului este cu
laturile lungi de 6 m laturile scurte de 4,50 m
(n exterior), iar n interior 3,50 X 2 m.
rea n afara liniei zidului de 1,80-2 m.
Deci zidul de se de bastion cam la
lungimii acestuia (aproape simetric).
n interiorul turnului s-a un antoni-
nian de la Gordian III un guinar de la Sep-
timius Severus, iar la baza a turnu-
lui o de bronz cu resortul n puter-
nic 1n interiorul exteriorul turnului
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 295-298
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
(1
o
f\7,\12

2
1
3

1
5 6m
5
Fig. 1. Profil in peretele NV 1 humus modern; 2 lut gal-
ben, din ni\elare 3 4
moloz din demolarea zidului; 5 galben bine
tasat (valul castrului de 6 amestecat cu lut
galben zidului de 7 bloc de ecarisat,
in situ, pro\enit din zidului.
10
[ill]t

IAP.ITO looL) 1 n
Fig. 2. Profil In peretele estic: 1 humus modern; 2 negru moloz castrului de n faza de demolare a zidului in epoca moder-
3 galben-castanie tn castrului de 4 in castrului de 5 lut gal hen tasat (\alul castrului
de 6 in valul castrului de 7 ne umblat, castaniu; 8 humus antic 9 iut galben sleril alu-
vionar; 10 zidului; 11 pietre de ru de

'-;::!

o
11.,5m

tii
1
.P1
;>
N

-z
o<:
.....
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
s
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: 1
1 1
1 1
1 .... 1
c:o

'\
1
1
IV)
L_j
CASTRUL ROMAN DE LA BR
o 2 3m
-- iT2.
__ -- . . casetele T1
-- . de siipatun,
ti 1982. Plan B ' Fig. 3. ra
2117
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
298 D. PROTASE,A. ZRINYI
s-au cioburi de vase romane, ce!lu-
multe fragmente de.
olane, dovada ca turnul a fost acopent cu
s-au n cantitate
fragmentare sporadic, turnul a
fost construit integral din din-
tre bastion estic al este de 50-
52 m n linii mari avem deci o
din stnga se la o de 4 m
de turnul din dreapta. Intervalul este deci
lat de 4 m, strmtat cu 0,50 m doar ntr-o
1,?0 m
rior, printr-o pmtra mat de canera,
din traseul zidului spre mtervalul
Nu se a prezentat

NV al turnului este scos, n acest loc
doar din pietre de
ru amestecate cu lut galben. Zidul de
este la turn la o de 0,75 m de
acestuia. Aici se trei blocuri
din primul rnd de pietre de puse pe
mortar. Zidul de gros de
1 75 m este mai slab deci, dect la
' ' turn.
ln SV al turnului se chiar
pe o de aprox. 0,50 m, obser-
vndu-se blocuri de ecarisate,
provenite - probabil - din parament. ln rest,
blocurile de sunt dislocate.
Dimensiunile turnului: 5,75 X 4,75 m in
exterior, iar n interior 3,75 X 2 m. Detaliile
tehnice sunt identice cu cele constatate la tur-
nul din dreapta.
Intervalul cum s-a mai are
de 3,75-4 m. Partea este
cu de ru bine tasat, gros de 0,20 m,
sub care se lut de
torit. este delimitat cu bolovani de
ru ntr-un rnd, la o de
aproximativ 1 m de turnului din stn-
ga. Aceeasi se turnul din
dreapta, a fost .
examinarea titulusulm. Partea earosab1la a
intervalului a fost deci de 2 m.
Peretele VNV al casetei (fig. 1) modul
de construire al fazei de unui
n valul fazei de pentru amplasa-
rea zidului de
ln valului de la
adncime de 1,50, s-a descopent o moneda arsa,
n prezent.
Este demn de n urma unei
produse n XXVI,
nului din dreapta, s-a putut constata ca
n solul valului de la o adn-
cime de 1,50 m de nivelul dezvelirii), atin-
gnd deci lutul galben
Traseul celor de ziduri vizibile
nu coincide. de zid,
turnul din dreapta, a fost
pentru corectarea traseului.
Dezvelirea cercetarea principalis
sinistra a fixat cu precizie orientarea castrului,
confirmnd ntru-totul ipotezele noastre de
lucru emise n 1975, n primul nostru raport
publicat (Marisia, 5, 1975), att privind orien-
tarea ct extinderea castrului.
Avnd n vedere faptul n incinta castru-
lui, n epoca au fost de
nivelare amenajare n repetate rnduri, lu-
ce au deranjat n mare parte
interioare, prin campanie
de cercetare putem ncheia la
acest castru situat pe limesul estic al Daciei
romane.
DAS ROMISCHE CASTRUM VON
KR.
ZUSAI\IMENFASSlJNG
Die Verfo.sser verichten liber rlie Ausgro.hungen die 1982
im rl!mischcn Sto.ndlo.ger (Castrum) von (Kr.
durchgeflihrt wurden. Wiihrend dieser Ausgralnmgen
wurde die Zone der Porta principalis sinistra entdeckt. Im
Bericht werden die technlschen Daten betreffend die Tlirme
sowie die 1\fnuern, annlysiert.
AllllJI.Dl:NGYETIZEICHNIS
Abh. 1. Profil rlcr NW-Wand. 1, Jlumus; 2, gelbliche
I.ehmschirht, die infolge einer modcrnen Nivellierung cnts.
tanden ist; 3, graue Fiiii ung; 4, Schutt aus den 1\lauerntr-
iimmcrn; 5, gelbe und graue, festgestampfte Erdc (Wall
des Erdlagers) ; 6, Filllung nus kleinen, mit Lehm gemisch-
ten Steinen (Fundament der Festungsmauer); 7, bearbeiteter,
in situ gcfundener Steinblock aus rler l\lauer.
Abb. 2. Profil rler Ostwand. 1, Humus; 2, Fiillung, sdl-
warze Erde unei Schutt (Grahen des Steinlagers wahrend
cler Phase cler l\Iauerzerstorung in cler modcrnen Zeit);
3, gelb-braune Fiillung im Grabcn des Steinlagers; 4, sth-
wnrz-braunc Fiillung im Graben des Steinlagers; 5, gc!Ler,
festgsetamprter Lehm (Wall des Erdlagers); 6, scbwarz-brau-
ne Schicht im 'Vaii des Erdlagers; 7, braune, unberiihrte
Erde; 8, alter Humus unrl Steinlagerung; 9, anstehender
gelber Lehm und Fluss gestrin; 10, Fundament der Ma-
u ;er 11, Flussund Bruchsteine.
Abb. 3. 1982. Plan der Ausgrabungen;
Quadrate T
1
unrl T
2
.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
arheologice de la Turia Valea jud. Covasna
SZEKELY ZOLTAN
I. Comuna Tmia este n valea pru-
lui cu nume, fiind una dintre cele mai
mari comune ale extinderii
considerabile, unele ale ei diferite
denumiri, ca 'l'mia de Jos de Sus, Voiai de Sus
de Jos Caratna
1
. Ultima, pe malul
stng al prului cuprinde partea
a comunei este pe o
de localnici Telek. n parte a
terasei, la arat, au la fragmente
de vase diferitelor epoci. Pentru
verificare, drum, la nordic al tera-
sei, au fost efectuate cinci (S.I-V., fig.
1).
S.I. n est-vest, de
40 m, de 1 m, de 1-2 m. Sub stra-
tul de humus gros de 20-30 cm un
strat de culoare gros de 30 cm,
nnd fragmente de vase hallstattiene, sub care
a fost lut galben. Terenul spre nord a fost
de un lat de 3 m adnc de 3 m; valul n-a
fost constatat. de lungime ntre 12-14 m
a o din prima
a fierului (Hallstatt) n care a fost alta,
feudalismului timpuriu (fig. 2).
Groapa cu fund plat,
a fost de 1 ,70 m, iar groapa a
fost adncimca de 1,65 m din
fragmentele de vase din cele
gropi au fost amestecate (fig. 3).
n celelalte patru (S.II-V.) sub
humus, n stratul de au fost spo-
radic fragmente de vase provenite din prima
a fierului din cultura Cerneahov-
Sntana de sec. IV e.n.
Materialul ceramic se mparte n grupe:
1. fragmente de vase hallstattiene 2. de vase
feudalismului timpuriu.
Ceramica din prima a fierului
formele cunoscute din de la Reci
Cernat (Hallstatt B, fig. 4)
2

Grupei a doua i fragmentele din
vase cu la (fig. 5-6)
1 B. Orbn, Descrierea III, Pesta, 1869,
p. 91, n. 1-2.
2
Z. Szekely, din prima a fierului fn sud-
estul Transilvaniei, 1966, pl. IV, 3-4.
decorate pe cu caneluri (fig. 5/4), cu linii
incizate orizontal (fig. 5/2, 6/2-4). Forma lor
este vas-borcan (fig. 5/1, 7/5). Sunt cu
(fig. 6/1). n de acestea au mai
fost fragmente din buza unor
de lut cu mna (fig. 7/1-3).
Acest material ceramic, pe acest loc
a fost o din feudalismul timpuriu, care
pe baza de lut
3
a vase-
lor cu se poate ncadra n prima
a sec. XIII
4
Etnic, pece-
nege, pe acest loc prin documente
scrise
5
Terenul unde se e foarte
vast ca n viitor fie depistate

II. La nord de Sfntu Gheorghe n valea unui
pru se comuna Valea Malul stng
. al prului este ridicat. n afara comunei, pe
locul denumit "Muntele sau "Hotarul"
pe platoul unei movile se ruinele unei bise-
rici sub denumirea de "Biserica

6

Orientarea bisericii este est-vest. La
vestic este un turn la care este
care la estic este poligo-
Pe ambele laturi ale bisericii se cte
contraforturi. Intrarea a fost prin turn
(fig. 8). n est-vest biserica a fost sec-
cu un lung de 30 m (S.I.).
de fundare al zidului bisericii este
pat n lut galben. n interiorul bisericii, n um-
a fost un fragment din buza unei
cu culturii Schnecken-
berg o de de cremene. Stratul de
Schneckenberg nu s-a putut constata
n bisericii. Turnul, cu zidul gros de 1,10
m, cu dimensiuni 6,60 X 6,10 m, s-a
la care i
n partea locul ferestrei l o deschi-
Pe laturile in
zidul turnului au fost cuprinse grinzi
rotunde, care au celei de a doua plat-
forme la scara de lemn din interior. La
a P. Dlaconu, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 249-263; V. Splnei,
Moldova fn secolele XI-XIV, p. 88.
' z. Szekely, Aluta, 1976-1977, p. 69.
6
z. Szekely, Okleveltar, 1, p. 39.
B. op. cit., p. 50-51.
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, HJ93, p. 299-306
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Fig. 1. Planul sApAturilor
de la Turia-Telek.
SI
Fig. 3. Turia. SI, gropile 1 II.
[Z] steril Pamint brun ( Hallstatt J
vegetal lnl Lut galben 0 galben cu vase hallsfattiene
]x- x-1 brun w fragmente de vase din feudaitsmul tim pur ia
Fig. 2. Turia. Profilul estic al SI.
"'
o
o
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 ARHEOLOGICE DE LA TURlA VALEA 301
5
Fig. 4. Turia. Fragmente de vase hallstattiene din S I.
3-c. 1092
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
302 SZEKEL Y ZOL-
--
- --
Pig. 5. Turia. Fragmente rle vase din feudalismul timpuriu, SI.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
ARHEOLOGICE DE LA TURlA VALEA 303
2
-
-
-
-
--
Fig. 6. Turia. Fragmente de vase din l'eudalismul timpuriu, S !.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
304
1
1
SZEKEL Y ZOL T AN
J __ _
1
1
Fig. 7. Turia. Fragmente de vase din feudalismul timpuriu, S ) ..
6
5
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
O Tm
=
Fig. 8. Planul bisericii.
O Humus [ffiY] Zid de tencuit
Ulii] Strat qrs fa rosu
Fig. 10. Valea Fragmente de cahle din interiorul turnului bisericii.
EL2J Strat de lut
o
Z1d de
Jm
Fig. 9. Valea Profilul sudic al S 1.
3
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
306 SZEKELY 8
intrare n turn ambele latur au fost iar
ni de intrare a fost ulterior cu moloz
amestecat cu fragmente de cahle. Interiorul
bisericii a fost deranjat; resturile a pardo-
seli de dreptunghiulare, n
etape de construire, ultima
reprezentnd o de refacere (fig. 3).
Biserica este de 10 m de 4,70 m,
absida avnd o deschidere de 4, 70 m o adn-
cime de 1, 70 m, iar turnul are dimensuni de 4,5 X
4 m pe interior. Turnul a fost construit
ulterior adosat la biserica Pentru data-
rea ei avem date scrise. Este
intr-un document numai cu ocazia unei
oficiale n anul 1735, cnd cre-
romano-catolici au fost
o ei
nu este de alte documente
7
.
Ca biserica se n tipul
nuit al bisericilor din sec. XIV -XV,
cunoscute la dar cu dimensiuni
mai mici
8
Da tarea ei tn sec. XV -XVI este
de materialul ceramic, de cahlele
de sobe n umplutura turnului. Acestea
tipuri de cahle de trzie (fig.
10) decorate cu ornamente florale; pe cteva
a fost n mod fragmentar anul fabrica-
lor, sec. XVII. Acestea ca datare
"ante quem" n sec. XV, cel mai trziu n sec.
XVII. Biserica nu a suferit substan-
n interior a fost cu
7 Carte a Trei Scaune, 1899, J! 310.
B L. Holl, ActaArch, 22, 1970, p. 383.
din care s-au cteva fragmente
n moloz la
de la Valea au
noastre despre reli-
gioase din sec. XV -XVI, din jud. Covasna.
THE ARCHAEOLOGICAL SETTIJEl\IBNTS
OF TURlA AND VALEA
COVASNA COUNTY
ABSTHACT
A Ilallstattian settlement, on wich a !ater one was foumled
by the Petchenegs, was descovered in Turia communc, Co-
vasna County, on the place namcd Telck. This sdllcrrcnt
is datcd back to the early Middle Ages, bclwccn lhr 1:.
111
-
131b centuries. A village church, 1)'pical of thr 15
1
h--1 th lrn-
turics was dug out in Valea CoYasna County.
EXPLANATION OF TIIE F!Gl"HES
Fig. 1. Turia. Plan of thc excaYation.
Fig. 2. Turia. Eastern profile of thc S !.
Fig. 3. Turia. S L, the cavitics 1 and II.
Fig. 4. Turia. Fragmcnts of 1 Iallstattiau nssels from the S I.
Fig. 5-7. Turia. Fragments of the early vessels
from S I.
Fig. 8. Valea The plan of the church.
Fig. 9. Valea Southern profile of the S 1.
Fig. 10. Valea Fragmenls of glazcd ti!cs from lhe
inside of the church tower.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de Ia Felmer, jud.
FLORE.A COSTEA
Prima campanie de sistematice n
numeroasele antice de la Felmer s-a
n luna septembrie 1982. Obiectivul
1-a constituit punctul numit de localnici "Calea
ai la sud de sat, la poalele "Ghiseu-
lui lui unde, prin sondajele din anul
precedent, vestigii din mai
multe epoci istorice, n special din epoca
Continuitatea acestora, dove-
din plin anterior, ne-a determinat a con-
tinua n imediata a
cuptorului de ars al praefurnium
era flancat cu fragmente de monumente romane
din (fig. 3); moneda de argint cu efigia
Crispinei, dar mai ales ceramica de
n apropierea sau
chiar n cuptorului, el de tip
roman (fig. 2), au fost n alegerea
locului I din 1982 n imediata apropiere
a acestuia, la numai 1,90 m vest (60 x 1 m),
nord-sud (fig. 1).
Stratigrafia este : 1. intors
de plug, ce materiale din diverse pe-
rioade culturi, gros de 10-26 cm; 2.
tul galben, steril, in care sunt comple-
xele gropi de provizii menajere);
doar n cazuri, ntre groapa 1 -groapa 2
gropile 12 13, plugul nu a deteriorat com-
plet stratul de care nu grosi-
mea de 20 cm.
(; O'll'LEXE MATEniALE HEStOI'EIUTE.
n cursul campaniei au fost identificate 4
18 gropi, dintre care 3, respectiv 6,
perioadei post-romane. O
10 gropi se n epoca bronzului (cultura
Wietenberg Noua). gropi (G5 Gll)
nu materiale, prima fiind recent
de de comori.
n cele ce ne vom opri, pe scurt,
asupra complexelor din perioada
1. LOCUINTE
n m 1, sub stratul arabil, ncepe o adnci-
ce n din ea
rezultnd
n sec. III-IV. n etapa a
nu aceasta este o sau o
mai mare. sub ea, n m 2-3,
se o cu 50 cm sub solul
vegetal. Podeaua ei, din lespezi de gresie, groase
de 5-10 cm, n parte deranjate, se
destul de bine n ambele profile.
Din extinderea nu a fost
Oricum este clar avem de-a face
cu o ce se poate data n sec. III, argu-
ment fiind n primul n1nd ceramica
de ntre care oale cu
pentru fixarea gulerului capacu-
lui (I1 1).
O (L 3), cu podea tot din lespezi
de gresie, se cm
adncime de actualul nivel de
n perimetrul ei, n m 6 7 - gropi de
stlp cu diametrele de 22 respectiv, 25 cm.
ntre pietrele podelei s-au descoperit fragmente
de vase de provizii databile n sec. III-IV.
Mai dect acestea (cu 68 cm de
actualul nivel de este dintre
m 54-56, care gropi (G 13,
G 14), ambele cu materiale din epoca bron-
zului.
GROPI
G 1. ntre m 9,90 11,25,
n josul pantei, de cu diametru!
(ntotdeauna va fi vorba de diametrul maxim)
de 1,35 m adncimea de 62 cm.
chirpic ntre care o de
ulcior.
G 6. 2, ntre m 25,40
26,80. de cu diametru! de 1,55 m
adncimea de 1,75 m de actualul nivel
de chirpic mode-
cu mna sau la
G 8. ntre m 28,15 29,10, cu
fundul arcuit. oase, chirpic cera-
Diametru! 0,85 m, adncimea 0,82 m.
G 15. Aproape de sudic al
n m 56-57, n apropierea L 1 de care se pare
Este att de nct cu
greu i se poate preciza tipul
chirpic
Matcr. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 307-310
w w w . e - p a t r i m o n i u . r o , w w w . c i m e c . r o
>Om
1 >
1
li
Gr 14
55Gr15
>' )(

50
"
-o 56
." . '1
){ .,. l{ ...
-----'"""'---"-1( )( )( )C. )1( 1' 1l ,.. ,_ ,.. )Il A Jll ,._ )' .-,
Fig. 1. Felmer 1982. Planul profilul 1.
y
t )11" )( ;,.:
1
Gr 6
45
1
z
-
Gr11
1
1
y
-0,70 '1--
"
1
CA)
o
OI
"P "11
!:"'
o
!Il
tt1
>
C"'l
o
!;Il
-l
tt1
>
71 IJ'Z ZI ZI BTJ/71/./1 17 17 1 t rr
li"
>(
"
" )(
,. "
-
Gr5
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 DE LA FELMER 309
F ig. 2. Fclmrr. Cuptor de ars
G 16. n U.e la nordul cuptorului de
ars oale, cu fundul arcuit.
bolovani, pietre, chirpic cera-
din sec. III, n special fragmente de chin-
puri similare n prea.j-
ma pe cuptorul de ars . .Are peste
2 m adncime diametrul maxim de 1,!H5 m.
G 17. n de la est de cuptor, de
tip ca G 16 dar de dimensiuni mai reduse (D =
1,10 ; .A = 1,20 m). n ea s-au
de chirpic n special
chiu puri.
n II (25 X 2 m), la 220 m
vest de S I, nu s-au descoperit complexe nchise,
toate materialele Wietenberg Noua,
precum provenind din str atul
de depunere, gros n unele locuri de peste 1,50 m.
Cea mai mare parte a din anul1982
a fost cuptorului de ars
lui la muzeul
n colaborare cu r es-
tauratorii L. Munthiu de la Muzeul
I. V. de la Muzeul
Lucrar ea a durat 10 zile.
Din descrierea complexelor a rezultat
una din este de tip bordei
n prezent att de mult la partea
nct poate fi semibordei), n t imp
ce celelalte sunt construite la
Acest din fapt, conjugat cu constatarea
F ig. 3. Felmer. Fragment din monum.entul roman.
ambele aveau podeaua din lespezi de gresie care
nu se pe loc, se da-
tarea lor nu poate fi cu mult
sirii Daciei de romani, eventual numai n
veacul al III-lea, cu complexului care
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
310 FLOREA COSTEA 4
suprapune L 1 care se cert n sec.
IV. Datarea n sec. III e.n. poate fi
pentru toate cele trei dar, n special,
pentru L 1. La fel stau lucrurile n cazul
conexiunilor ce se pot face ntre tipul de cuptor
de ars oale, ceramica fragmentele din monu-
mentul roman n lui mate-
rialele ( chiupnrile) descoperite n gropile 16
17. n special ceramica oxidant
att de cu cea din epoca
nct se poate spune este de
nu de
respectivele complexe se pot data cu
n a doua a sec. III. Este vorba, n
acest caz, de continuarea pe loc a popula-
ce exista n timpul Provinciei, mai ales
acum, nici aici, nici n alte zone ale
de pe "Calea ai ca n
celelalte trei post-romane de la Felmer,
nu s-au descoperit vestigii ce pot fi atribuite
altor
Evident cit n a nu
putem formula concluzii referitoare la carac-
terul ii ntinderea ei, chiar dis-
punem de' argumentele oferite de cele trei lo-
G gropi de provizii, precum de cup-
torul de n1 s Cu toate acestea se poate
spune la Felmer cert o ce con-
direct uiu epoca ai locui-
tori nu sunt dect uacilor ai colo-
JW ea1 e-i avem a din plin n sec.
II-III, 11u ntr-o oarecare, ci ntr-una
n care, pe din exia-
tau monumente. lor este
firesc, cum limpede se L 1
L 3, precum cuptorul de ars m-
cu gropile de provizii menajere din
preajma lui.
Probabil este n celelalte
trei postromane de la Felmer,
de teren plednd n acest sens mai ales pentru
locuirea din punctul "Sub Mesteceni" unde,
cu ceramica
terra sigillata, s-au descoperit fragmente
ceramice similare celor din de pe
"Calea ai
ETABLISSEMENT DACO-ROMAIN DE
FELMER, DEP. DE
RESU;\m
L'autcur prescnle Ies rcsultats des rcchcrches archcologiques
cffcctuees a Fclmer, dep. de pendant l'annee 1982.
A environ 500 m sud du villagc, ont t\te decouvcrts 3 maisons
(L. 1, L. 3 et D. 1), 6 fosses (G. 1, 6, 8, 15, 16, 17- fig. 1)
et un four de potie, creuse dans la terre (fig. 2). Tous sont
dalahles au III s. de n.e. ct font partie d'unc habitation
daco-romaine qui continue sur place unc habitation d'epo-
que romaine.
EXPLICATION DES FIGCHES
Fig. 1. Plan et profil de la Section I.
Fig. 2. Le four de potier.
Fig. 3. Monument romain en pierre.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
V il/a rustic a de la Miercurea Sibiului, jud. Sibiu
NICOLAE BRANGA
arheologice din depresiunea Apol-
dului s-au concentrat n zona C.F.U.
Apoldu de Sus, unde au fost integral degajate,
n anii 1975, 1977, 1978 1980, tillae
rusticae, cu un bogat inventar agrotehnic
domestic
1
n zona balneare l\Jier-
curea-Albele, unde am degajat, n anii 1978
1979, un complex balnear roman ( aquae)
constnd dintr-un edificiu termal, un
(puteus) de alimentare a termelor, dotat cu
apeduct din fistulae de plumb, un turn de
un mare edificiu, cercetat n campa-
nia din vara anului 1979
2
(fig. 1 ).
din 24 mai - 5 august 1982
3
s-au concentrat n primul rnd asupra acestui
edificiu, precizarea planimetriei
interioarelor sale, paralel cu recupe-
rarea inventanlor arheologice existente.
este din cinci interioare,
mici, unul mijlociu, altul mare unul
extins, un poligon neregulat avnd
laturile de 20,4 x 17 x 15,4 m (fig. 2/1-5).
Zidurile aYnd 45-60 cm grosime
0-50 cm au fost realizate
din de ru cu mortar
de var nisip fin (opus incertum ). Stratul
antic de (20-60 cm grosime) se la
o adncime oscilnd ntre 50-150 cm din nivelul
actual de el sec. II-III e.n.
molozului (tegulae mammatae, later-
culi de diverse tipuri, fragmente din foi de
pentru ferestre, tegulae imbrices de la
etc.). naltul nivel de dotare al
sa Subliniem de
este integral sus-
pensurae:-lor fiind n cea mai mare parte trans-
ferate la Miercurea, de-a lungul timpului.
1 N. Branga, Villae ruslicae in Depresiunca Apodului. 1'\oi
aspecte ale vie/ii rurale in Dacia, 1982, p. 57, 28 pl. (ms.).
Idem, Urbanismul Daciei romane, 1980, p.
52-63.
a a fost de Inslitutul de
superior Sibiu de c.c. E. S. -
a patrimoniului cultural nr. 9415,
mai 1982). s-a impus cu acuitate,
fiind J.A.S. Apoldu de Sus, corn. Miercurea de
a executa de desecare in punctul Albele. Cercetarea
a fost In imaginea complexului termal
daco-roman.
a inYcntarelor recupe-
rate interior.
Zgura lupa de fier din interiorul1 pot. atesta
un e\entual atelier, numeroasele fragmente de
Yase ccramice fine grosicre proYcnind din
forme scunde mortaria etc.),
fragmentele de Yase scunde de fragmentul
de catillus din tuf, vrful de pilum, toate desco-
perite n interioarele 2 3 lor
( culina, cella ), n timp ce dimensiu-
nile considerabile (8 x 7,7 m la interior)
inventarelor de uz casnic n interiorul
4 credem, veridicitatea
sale ca stabulum, cu att mai mult cu ct de
aci am recuperat fragmente o
reprezentnd Cavalerul danubian
4
.
a fost n planul posterior,
al unei asimetrice, de ziduri n
opus incertum cu intrare (2,5 m
n nord-estic (fig. 2/5). Din zona
provine o cheie de fier, relativ bine
provenind din
forme scunde, un ac de din os, mult
material lemnos descompus, fragmente de te-
gulae imbrices, ceea ce in-
era o din lemn.
olanelor n intra-
estramman al componentei 5
sa de curte Nu este exclus ca
stratul superficial de din planul interior
al peretelui sudic al opus pro-
de la din lemn al unui eventual
pentru vehicule. Din acest sector au
fost recuperate o o
ambele din bronz. Subliniem o
de argint, bine de
L. Septimius Severus n 194 e.n.,
n fragmentelor cu relieful reprezen-
tnd Cavalerul danubian, n
ntreg edificiul.
Din cele constatate, se pare, acest edificiu
era n ca termele, cu traficul
rutier pe drumul imperial Apulum-Caput Ste-
narum-Pons Vetus-Romula-Sucidava, care evo-
lua prin lunea n imediata
4
N. Branga, Un monument al Cavalerului danubian la
Miercurea-Sibiului, 7 p., 2 pl., (nLS.).
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 311-313
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
312
/
M!ER
,/
, .. y
q/
/
1
NICOLAE BRANGA
L______J_ _ __,
o 100::0...,
,
1
1
',
-........ _/,
\
1
1
1
1
Fig. t. Drprrsiunca .\poldului: r>illa n:slica de la Curtea Yclii; 2 ui/la mslica de la Lnrjoarc; :3 l'illa ruslica
nedcgajal:1; 1 sl:t! ia halnrari ( aquac) lllicrcurca Sibiului (Albe le).
1
3
......
2
o
l,
-
5
~
o
5
lOm
~ - - - - - - ~ - - - - - - ~
Fig. 2. Planul edificiului de la Miercurea Sibiului (Allwlr):
1 -- 3 camere <le scrYiciu; stubulwu a locul <le <lcscopcrirc a
t b l i e i rcprczcnlfmd Cavalerul danubian; [1 curte.
2
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 VJLLA RUSTICA DE LA MIERCUREA SIBIULUI 313
tate a complexului roman de la Miercu-
rea-Albele, cele trei camere ale sale
personalul ele serviciu curtea llro-
tejnd vehiculele, iar interiorul 4 animalele de

Campania din mai-august 1982
a localizarea altor vestigii n zona
Miercurea-Albele. Casetele de veri-
ficare executate n apropierea complexului bal-
near roman au dovedit altor edi-
ficii daca-romane.
Ou totul regretabil faptul d n sub-
solul celor cea. hectare cu urme romane de
(material tegular n amestec cu var,
de ru fragmente ceramice, n
special buze de chiupuri) situate n
lunea la 500 m nord-vest de complexul
termal antie, n punctul Tinu", proprie-
tatea lAS Apoldu de Sus, nu am atestat prin
cele cinci sectiuni de verificare nici un
sector din infrastructura romane, n-
treg materialul de aflndu-se n
evident, transferat n ulti-
mele secole la Miercurea satul
Alba.
VILLA RUSTIOA VON MIERUREA
SIBIULUI, JUD. SIBIU
ZUSAl\11\IE!\FASSl "l\G
nas romischc Gchriinde wurde in dcr Zcitspannc vom 24.
1\lai his 5. August 19!!2 in i\licrcurca Sibiului (Alhclc)- Ahb.
1/4 - untcrsucht; cs hcsland wahrschcinlich a\lS cincr \Vcrk-
slalt (AhiJ. 1/1), zwci IHitmJcn fiir dcn Kiichcngchrauch
(culina, cel/a, Abh. 2j2-3), cincm Slall (Abh. 2/4) und einem
llof (Abh. 2/5). Das Gebriindc ni.ilzlc vor allem dcr riimis-
chcn RcichsstraJJe Apulum-Homula und vcrfi.igtc iiber cine
(aquae) mit Thcrmcn, cincn Drunnen mit Zuflull
mit Aquiidukt und cincn Wachturm, die aus dcn 2.-4. Jh.
u. Z. datiercn.
ABBILlH "NGSVERZEICHNIS
Ahh. 1. GroDpoldcr Scnkc. 1. (;uslhof von C.urtca Velii.
2. (;ulshof von I.cvcjoarc. 3. l\ichtcrforschlcr Gutshof.
''- Badcsliillc (aquae) in 1\licrcurca Sibiului (Aihelc).
Abb. 2. Grundri' l. des Gchriindcs von 1\licrcurca Sibiului
(Alhclc). 1-3. Dicnstanlagcn 4. Stall (slahulum ). a. Fundst
clic dcr .:_ Slcinplallc mit dcm Donanrcilu. 5. 1 lof.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de la Ulmeni, jud.
MARIUS CONSTANTINESCU
Materialul arheologic recoltat n vara anului
1978 pe terenul situat la sud de satul Ulmeni
de provenea dintr-o
care se n perioada de a epocii
bronzului dintr-un complex datat, larg, n
sec. II-IV e.n. Cele obiective arheologice
o de aproximativ 50 ha, n jurul
"Movilei lui pe fosta
(fig. 1).
n anul 1979, ntr-o campanie de du-
am nceput investigarea complexului din
sec. II-IV e.n., din punctul cel mai vestic n
care material arheologic
1
. La 300 m
vest 40 m sud de centrul Movilei lui
a fost prima S.1. - cu
50 X 1,5 m,
foarte restrm;e, ntreprinse atunci
ne-au permis Rtabilim stratigrafia
iar materialul arheologic recoltat a confirmat
datarea sitului, indicnd unei necro-
pole. n cursul campaniei a fost sahat inventa-
rul unui mormnt de Rituat n tal-
vegul sudic al canalului, n imediata
a (la sud de) Movilei lui (fig. 1) n afara

2

au foRt reluate n 1982. Am rt ..
deschis S1, epuizarea cer-
pe ntreaga n 1979
PeB.tru extingerea am prelun-
git S 1 cu 100 m spre eRt. strati-
grafice din primul tronson s-au confirmat, dar
au el<>mente noi. Succesiunea Rtrati-
este
1. strat de arabil, negru-maroniu,
cu grosimea de 0,10-0,25 m;
2. strat de depuneri aluvionarc succesive de
nisip cu grosim<'a de 0,10-
1,25 m;
1 de rele obiective arheologice
este de o de canale de drenaj. Amenajarea
acestor canale (n 197R) a permis recoltarea primelor mate-
riale arheologice. La cea 40 m sud de Movila lui
aproximativ pe est-vest, a fost un canal care
"taie" de Acest canal
ne-a permis stabilim, cu limitele spre est
vest ale obiectivelor arheologice.
2
Rezultatele din 1979 au fost publicate In
"Materiale arheologice", Tulcea, 1980, p. 668-671.
3. strat de negru compact, hine ta-
sat, eu grosimea de 0,55-0,75 m;
material arheologic - fragmente ceramice, oase
etc.;
4. strat de maroniu argilos, cu grosi-
mea de 0,15-0,40 m; material arheo-
logic;
5. strat de galben, argilos, steril
arheologic.
Depunerile au grosimi variabile o
de la est spre vest, straturile care
suprapun nivelul 3 (de negru, compact)
fiind mai groase n partea de vest a
la 1,50 m) mult mai n partea
de est a acesteia (0,15-0,40 m).
Materialul arheologic - reprezentat n cea
mai mare parte de fragmente ceramice oase
- este mai frecvent n partea dinspre est a

n campania 1982 s-a ncheiat cercetarea
tronsonului deschis n 1979, carourile 1-25
3

n carourile 26-75 n 1982)
au fost integral nivelurile 1, 2 par-
nivelul 3 (n care apare material arheolo-
gic antic).
.Au fost cercetate patru gropi com-
plexe (fig. 2/1).
Groapa 1 - de taie supra-
pune groapa 4 este de groapa 3
(fig. 2/2). din nivelul 3, (s-a observat
de la -1,60 m), are <liameirul maxim de 0,90
m. Umplutura este gra-
nulat. n partea ( -1,60-1,70), n
au mai multe fragmente
ceramice de culoare lucrate la un
fragment de de - La adn-
cimea de -1,70-1,85 m au fost depme, gru-
pat, mai multe oase de animal. Sub acestea au
fragmente ceramice, lucrate cu mna
la cteva cochilii de gasteropode.
Groapa 2 - n caroul 7 (fig. 2/1)
de la baza nivelului 3 se
la -2,57 m. Umplutura era ne-
cteva fragmente cera-
mice, lucrate la
a Caroiajul s-a de la vest spre est, din 2 In 2 n1.
1\Iater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 315-319
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
316
\.
.MARIUS NTINESCU CONSTA
SANTIERU! A RHEOLOGIC
SC./.25.000
d la Ulmeni. 1 ice e "le arheo og Fig. 1.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
'
\
t.
4
A Il
-1.48
/' cui f1er
-0,90
..
-2.10

\
Cpl 1
'
@,gr par
'
-O, 71
A
-0,50
A
,
/
,
/
/
.13
/
t> -0,90
/- C,62

gr 4

/
se 1. ro
/
\ gr.'
-2,41
A
Cpl. 2
A
': gr.1
' 1.38 \
- ' 55
Il
.<3 -0.55
A -0.90
negru-cenusiU, gronulflf
- verzui. lasat
-galben-maroniu
Fig. 2. Ulmeni. 1 planul I; 2 gropile 1' 3, 4 (A plan ; B profil).
1.
-t,JQ
se 1150
A- 0.81
l
LEGENDA
t> -
4'- oase
J,.'.!;J _ maron1u argtlos
galben argl/os
,
A
-.oase
::n
-3
>
-3
...
......
z
::'1
>
e

r-<
>
-
,_
r
....
2.
F-i
z
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
318
o
3
MARIUS CONSTANTINESCU
o
2 3cm
//1/flt 1 1,
, .
\ \ \
1 \ ' '
1
1 1
1
'

6
2 3 cm
l \
1
\J \
' } J
1 1
li
, ,
,
.
) l
. .
. ,
1
\
, ,
\ 1
)l
l
\
t:
u
C")
C'\j
-

o
Fig 3. Li meni. Malerial arheologic': 1-3 groapa 3; 4 groapa 1 ; 5- 6 din 1; 7 cui de fier din S I.
'
'
' 1
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 DE LA ULMENI 319
Groapa 3 - n de sac, din
nivelul 3 se la - 2,43 m.
galben-verzui, bine
tasat, n care au cteva fragmente cera-
mice, lucrate cu mna (fig. 3/1) la (fig.
3/2), un fragment de de (fig. 3/3),
oase de animal cochilii de gasteropode.
Groapa 4 - de se de
la -1,90 m se la -2,40 m.
Umplutura era galben - maro-
niu. numeroase cochilii de gastero-
pode.
n carourile 29-30, la baza nivelului 3 ( -1,48
m) s-a conturat un complex - Cpl. 1 - cu
cu mna
4

n carourile 32-33 se un alt com-
plex- Cpl. 2- cu
la Complexul 1 pare fie o
Din materialul ceramic recoltat aici, lucrat cu
mna, s-a reconstituit un vas de hallstat-
(fig. 3/4). Din nivelul 4 mai provin alte
fragmente ceramice de
5

n cursul au mai fost recoltate
numeroase fragmente ceramice, cele mai multe
lucrate la (fig. 3/5, 6), cteva fragmente
de de un piron de fier (fig. 3/7),
cele mai multe provenind din nivelul 3.
n a pre-
unui strat arheologic databil n sec. II-
IV e.n. (nivelul 3). O parte din materialul eera-
mic recoltat din acest nivel provine din vase
de import, predominnd fragmentele de amfore.
de asemenea, unui strat
(nivelul 4) n care apare material arheologic de

n campania 1982 am practicat o pe
movila "lui n sectorul de
vest al acesteia, la 18 m de centrul
6
Sec-
S II are de 25 x 1 m este
E-NE 58-V -SV 238. Caroiajul
s-a marcat de la vest spre est, din 2 n 2 m.
Avnd un caracter mai ales de control, am
numai partea dinspre vest - carourile
1-6, la -2,00 m. n succe-
siunea este :
4 Cercetarea Complexului 1 nu s-a Incheiat. Ar putea fi o
avnd n vedere la-1,67 m apare un strat, gros
de 6-8 cm, de galhen-nisipos o gr. 5, l'e
pare a fi urma unui par.
6
1\laterialele pot fi atribuite perioadei de Inceput a La-
tene-ului gelo-dnc pot fi puse in cu din
punctul "la - pe fig. 1 - punctul
"c". Materialul recoltat In acest punct unei
geto-dacice datnd din sec. IV- III l.e.n.
6
De la 1 octombrie 1982, la a participat
arheolog Al. muzeograf la O.P.C.N.
1. strat arabil - negru, tasat, n
general granulat, cu grosimea de 0,40-
0,45 m; fragmente ceramice anti-
ce oase;
2. strat de galben-maroniu,
bine tasat, cu grosimea de 0,75-0,80
m ; fragmente ceramiae
antice;
3. strat de granu-
lat; nu se la -2,00 m;
nu material arheologic.
n caroul 1, la -0,60 m, s-a observat o
de cu diametru! de
1,10 m. Umplutura- maroniu, gra-
nulat. fragmente ceramice - cele mai
multe din de "cu coaste" -
cteva de culoare lucrate cu mna,
oase de animal. n stadiul actual, rezultatele
nu sunt concludente, continuarea
acestora fiind
LA STATION DE ULMENI, DEP. DE

RESUME
En 1978 on a identifie un etablissement de la fin de l'ge
du Bronze au Sud du village de l:lmeni et un complexe lar-
gement date aux II -IV
8
s. de n.e., au lieu-dit "Movila lui

En 1979, un sondage dans le complexe des II -IV s.
a indique la presence d'une necropole et a confirme la data-
tion.
En 1982 les fouilles ont Cte reprises et elargies en deux
sections ou ont He fouilles 4 fosses et deux complexes (peut-
elre des habitntions) dans S 1 et une fosse en S II, en faisant
en meme temps des observations stratigraphiques.
EXPLIC.\TION DES FIGURES
Fig. 1. Fouilles archeologiqucs d'Ulmeni.
Fig. 2. CI meni. 1 plan de S 1; 2 fosscs 1, 3, 4 (A plan;
B profil).
Fig. 3. Ulmeni. Materiei archcologiquc. 1, 2, 3 fosse 3; 4
fosse 1; 5-6 ceramique de Ia section 1; 7 clou en fer de la
rntme section.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Necropola de la Mari, jud. Suceava
MIRCEA IGNAT
Ht>lu:nd din necropola de la Dol-
Mari, ntrerupte n anii 1980-1981, s-au
n vedere obiectire :
unei tmprafetP mari pentru a dezvcli ct mai
multe mormintP, aflarea limitelor de nord (,le
sud a necropol<>i, n adncirea unor
portiunii pentru a surprinde unor
eventuale morminte de
eoncrete n care s-au efectuat din
('ampania anului 1982 au mpietlicat, n
varte, mplinirea acc-stui plan, ntruct terenul
e:ste ocupat, n fiecare de culimi agri-
cole trzii. Cu toate acestea s-a reusit, dm;i s-au
dezvelit relativ un mic de
se adune noi date despre ac:>astit l;\i,
un material arheologie variat, care,
de de teren, au confirmat
f!i concluziile formulate asupra acestui
monument
1
.
n campania 1982 s-au C'inci
(S VI-X), nsmmnd o de
328 m
2
, n care au fost dezvelite 12 morminte
de (M 14-M 25). S-a de
ascmenea, se determine numai limita de
nord a necropolei. Subliniem nu s-au sur-
prins morminte de dei)i s-a ajuns cu
la o adncime de 1 metru,
o de viu.
Cele 12 morminte au fost surprinse de la
-0,25 m, cele mai multe fiind ntre
-0,40 -0,50 m. ln stratul
necropolei apar sporadic
1
la adnci-
mea de -0,30-0,40 m, fragmente ceramice
arse secundar, de lut ars uneori,
miei oase calcinate dispersate pe mari,
care ar putea proveni din morminte distruse,
avnd n vedere unele dintre acestea sunt
la adncime, dar majoritatea acestor
materiale trebuie legate de inten-
a ofrandelor de la rugul fune-
rar.
MormintPle deficoperite n prezent la
Mari pot fi grupate, ritualul
funerar, n trei variante, avnd n vedere
1 Mircea Ignat, 1\lateriale, 13, 1979, p. 160; idem, l\lateriale
H, 1980, p. 243-245.
complex:>le surprinsl' n anul 1982, trebuie
eategoriih'
2

Astfel, la prima morminte cu res-
turile de la depuse n urne, se
o prin complexe
n aeeasti"'t eampanie (M 15 M 18), n
care urnele funerare erau acoperite protejate,
de jur mprejur, de un strat de fragmente
<.eramice, care au chiar sub urne.
Fragmentele provin de la cinei, respectiv opt,
vase arse secundar, nentregibile.
n ceea ce a doua a ritua-
lului funerar, morminte cu oasele incinerate
depm;e direct n inventar de
acest gen de morminte (1\I 17 M 22), bine
cunoscut descoperirilor din sec. II-IV e.n., a
mai un complex cu o
Este vorlm de o de dimensiuni mari,
dt> buc:"i{,i miei <lt>
dn un mai nehi:'i la culoare (M 21).
n umplutura gropii s-au g:tRit oase
calcinatc doui"'L vase ntregibile, din care unul
pc o partP, aYnd n interior mici
fragmcntP de de lut
ars, dar nici un os caleinat. Cel de-al doilea
vas s-a constatat a fost aruncat zdrobit
n fragmentele acestuia fiind risipite.
Deci cele vase nu a\eau rolul de urne, ele
intrnd n categoria ofrandelor funerare, ne-
cunoscute, a(nm, la n mormin-
tele n care oa:-;de iuciner8,te erau depuse direct
n
Cea de-a h'Pia la Dol-
este de morminte n care
oasele incinerate erau depuse n gropi, dar
de un inventar variat, compus, mai cu
din fr3Jgmenie ceramice de la mai multe
vase, arse secundar, nentregibile, care aco-
oasele incinerate, cuprinznd, n
timp, diferite obiecte (fusaiole, piese de port
din metal, etc.). Sunt cele mai
numeroase morminte (n 1982 - M 14, M 16,
l\1 19, M 20, M 23, 1\I 24, M 25).
Inventarul celor 12 morminte cuprinde-:
fragmente de fibule (M 16 M 18),
din (l\I 16 M 19), fu- .
2
Ibidem, p. 243.
l\Iatcr. eerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 321
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
322 MIRCEA IGNAT 2
2
3
1-3
4-7
Fig. 1. Inventar funerar din necropola de la 1\lari. 1-3 1\l. 16 ; 4 l\1. 18; 5-6 l\1. 15 ; 7 l\1. 21.
saiole (M 16 M 25) un fragment. de vas din
(M 23), pe o cantitate
de ndeosebi uneori de-
chiar, ardf'rii l'f'(undarf', din
care s-au ntregit, vaRe (M 15 -
vase, 1\I 18 - vase, :M 21 -
vase).
Se pot distinge categorii ceramice : cea
cu roata cea cu mna, ultima
ntr-o numai prin
fragmente, n general, atipiee.
Ceramica cu roata cuprinde att vase
dintr-o et zgrun-
dintr-o cu mult nisip microprun-
Din s-au modelat
numai vase borcan cu fundul drept, corpul mai
mult sau mai rotunjit marginea
n de ardere, sunt vase
cele mai multe, vase de culoare
mizie.
Ceramica din este eea mai nume-
fiind de vase eu forme
dimensiuni variate : oale globulare,
chini castroane, n majoritate de culoare
forme care au putut fi reconstituite
numai n rare cazuri.
Materialele arheologice de la Mari -
<'eramica, ca obiectele de - se nca-
n cultura Sntana de n
prezent s-au mai multe fragmente de
fibule, din care numai una n mod
sigur, tipului de cu piciorul ntors pe de-
desubt, putnd fi n a doua a
sec. III prima a sec. IV e.n.
3
Pen-
tru o datare mai timpurie a necropolei
alte categorii de piese, mai ales ceramica ce-
a forme se de tipurile carac-
teristice secolelor anterioare.
mic de morminte- s-au dezvelit
n decurs de trei campanii numai 25 - ca
cantitatea a materialelor
desigur, formularea unor concluzii mai ample.
Datarea, atribuirea isto-
a vestigiilor de la Mari vor putea
fi rezolvate numai o cercetare
mai Cu toate acestea se poate afirma
a Gll. Diaconu, Dacia, N.S., 15, 1971, p. 258-263.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 NECROPOLA DE LA MARI
323
are cteva note specifice.
n primul rnd, trebuie lipsa mor-
mintelor de ceea ce pentru necropo-
lele din cadrul culturii Sntana de ca-
racterizate prin biritualism, nu se de-
ct cu o cea de la Hanska-

4
nu se exclude posibilitatea apa-
unor morminte de alte ma-
teriale, ntre care mai ales cele care servesc la
ncadrarea a ntregului ansamblu,
faptul la Mari avem de-a
face cu vestigii timpurii, unde nu s-au crista-
lizat toate elementele caracteristice culturii
Sntana de n ansamblu, majoritatea.
materialelor arheologice, nseosebi ceramica ce-
la se de cea caracte-
sec. II-III e.n., dar numai pe acest
suport nu se poate preciza necropola de la
un punct de ntre
cultura sec. IV e.n.
cea a secolelor anterioare. De asemenea, o cer-
cetare atentrt a inventarului arheologic, ca a
unor aspecte ale ritualurilor funerare ar impune
distingerea elementelor etnice prezente aici.
Toate acestea n sarcina
viitoare prin care se va dezvelirea unei
t 1. T. E. A. Rikman, KS, 133, 1973, p. 116-123.
ct mai mari posibile, identificarea
contemporane. n acest fel,
vestigiile de la Mari vor contribui la
mai mai a pri-
melor etape ale epocii a
dintre din Moldova nea-
murile alogene cu care aceasta a intrat n con-
tact.
LA NECROPOLE DE MARI,
DEP. DE SUCEAVA
RESCI\t:E
Les fouillcs archeologiqucs de Mari (1 !J82) ont
mis au jour 12 tombcs d'incineration (T. 14- T. 25), qui
appartiennent a la cullure de Sntana de Chronologi-
quement, In necropole se situe a la fin du lll" et au debut
du !Ve s. de n.e.
EXPLICATION DE LA FIGliHE
Fif:l. 1. Jnventaire funeraire de la necropole de
l\lari. 1-3 tombe ne 16; 4 tornbe ne 18; 5-6 tornbe n 15;
7 tombc ne 21.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
dacilor liberi de la Panic, jud.
ALEXANDRU V. MATEI
Re amplaRati't Jl<' terenul
numit "La blocuri", <.are fenuei nr. 2
Panic, a I.A.S.-ului Terenul numit "La
blocuri" se pe partea a Za-
la cea 7,5-8 km vest
de centrul n imediata apropiere
a sediului I.A.S. Panic 1:\ a fermei nr. 2. Su-
eu dimpw;iunile de cea 500 x 250 m
este limitatrt: spre :md de
Oradea de cele trei case ale angaja-
fermei, Rprc nord de calea
spre vest de pdul Pani-
eului, spre eRt de un drum ce duce spre
de epurare a di11colo de calpa
Admini::;trat iv, terenul p"e care se
B-dul Mihai
Viteazul, nr. 105-106.
cercetatrt prin uri arheologice
sistematice nccpfmd <lin anul 197G este o
da-
cilor liberi care n ime<liata apropiere a
romam la cea 15 km Ycst de
Porolissum.
n anul 1982 campa.uia de arheolo-
gice a continuat cercetarea zonei de est a
rii decopertarea elementelor de lo-
cuire din A fost
caseta nr. 26 n care a fost identificat si deco-
pertat un cuptor de ars ceramid1
groapa din sa. Cuptorul are diametru}
vetrei de 1,17 m, iar a pere-
ai cuptorului este de 0,60 m. Groapa
cuptorului are forma cu di-
mensiunile de 2,70 x 1,60 m. Din au
foarte fragmente ceramice
va de care datarea cupto-
rului n perioada sec. III-IV e.n. nivelul de
al groapa fiind de
urmele de de la focul
care cuptorul. Cuptorul nu a avut
focul direct pe vatra pro-
Urmele unor garduri ( n ( drenuri n
ce apar conturate ca benzi de
negru cu de 0,10-0,20 m, sesizate pe
lungi de cea 20-30 m, trec peste cup-
torul groapa lui, indicnd
a cel niveluri de locuire n
Decopertarea ntregii suprafet<' a caf\et<'i nr. 27
a scos la urm<'l<' a don:t de
rectangularc, :-;itnalc patald la 2 m
una alta. m. 13 are dimemiunile
de 4,10 x 3,70 m, iar nr. H arC' dimen-
siunile de 3,60 X 3,40 m. CdC' dou:t loeuinte
au pe fiecare lat urmele sL..lpilor ce
neau la nr. 14 gropile stl-
pilor fiind n cele 4 ale locuin-
nr. 13 are faze de amenajare,
surprinse n dispunerea stitlpilor ce
n de lcJ<'uit prin
nivelarea vetrei pietrar din interior ( ves-
tic) realizarea n afara n malul
de pe latura de sud-vest a a
unui cuptor de copt pine ( diametrul de 1,30 X
1,23 m) a unui cuptor (diametrul
1,25m) pe latura de nord-vest al
nr. 14 paralel la 2 m est
de nr. 13 are dimensiunile de 3,60 X
3,40 m. n vestic al a fost amena-
jat un cuptor pietrar din
cu diametrul vetrei de 35 x 72 cm. Pe laturile
de sud-vest nord-vest, n
zona cuptorului erau cu
form{md dtc> un zid ele <'<'a. (L:15 m groRime.
cantitatea mare de
cuptorului, probabil euptOl'ul fmesc
mult mai mare avusese alte
(unghet De pc podeaua mai ales
din zona din imediata apropiere a cuptorului au
fost culese mai multe fragmente ceramicc de la
vase lucrate cu mna-
unor vase tip
din acest an au adm date impor-
tante cu privire la stabilin-
du-se ntinderea ei spre est, decopertnd
nivelului de locuire
sec. II-IV e.n. Trebuie stabilirea
a faze de amenajare a nr. 13,
de locuit prin scoaterea cup-
torului n amenajarea lor n malul
precum dispunerea perechi a locuin-
nr. 13 nr. 14, lucru sesizat n cerce-
tarea anului 1977 n dispunerea nr.
4 nr. 5. Att n acest an ct n anul trecut
n zona din apropierea cuptorului de ars oale
au fost descoperite mai multe fragmente eera-
;\latcr. cerc. arilcologicc, A XVII-:t auuahl de rapoarte, 1983, 1!!!13, p. 325-327
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
326
ALEXANDRU V. MATEI
2
Fig. 1. Panic. Cuptorul de ars
Fig. 2. Panic. nr. 13.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 DACILOR LIBERI DE LA PANIC 327
mice fine de la vase ornamentate prin
rebuturile clare de la cuptorul de
ars oale. Descoperirea n acest an a unui cuptor
de ars oale n caseta m. 26, argumente
clare pe ceramica
cu mna, n se lucra de
tipul categoriei ceramicii ornamentate
cu motive geometrice stampate,
tip Porolissum. Aceste lucruri sunt
argumente nici un dubiu ceramica cenu-
stam este o a
dacice libere ce n apropierea
provinciei Dacia Stabilirea cu precizie
a acestui fapt aduce date deosebit de
cu privire la cultura a triburilor daci-
lor liberi, puternic de
provinciei romane, cu deosebite pentru
romanizarea dacice necucerite efec-
tiv de romani.
L'HAHITAT DES DACES I;IBHES DE
PANIC, DEP. DE
L'hahilal des lihn, de l'anie, deparlcnJclll de S:ilaj.
se lrouvc emplacc it presque 15 km Oucst du limcs romain de
Les fouillcs de 1 DH:.l ont porte sur dcux llabilations
de surf ace aux dimensions de 4,20 X 3,70 111 et 3,60 X 3, 40
m; ont etc trouvces les traccs des poteaux (piliers) qui soute-
naient les parois et la toilure des habitations.
L"hni.Jitalion (ne 13) la plus grunde avait le four il pain
(1 ,30 x 1,2:3 m) amenagc sur le elite Sud- Onest cn dchors
de l'habitalion.
L"lrc four, de 1,25 m diamelrc, amcnage sur le cote !\"ord-
Oucsl Ctait lui aussi extcrieur.
J.'hahitation n 14 avait le four en pierre amcnage dans
l"inlcricur, le coin Ouest.
Dans ces deux habitalions ont etc decor verts de nombrrux
frogmcnts ceramiques qui peunnt assurer leur datation uux
111-lVe s. de n.e.
A environ :15 m Sud de ces habi\alions u Hc decouverl un
four dU pnlier, qui aVait l'lre de 1,17 III de diamClre, ame-
nagc il 0,60 m de profondcur. Devant le four se trouvuit un
trou ovoidal rempli de cendre et de cbarbons. Le four Ctait
sans grille, on fuisait le feu directement sur l'tre.
En 1082, tout comme l'annce precedente, dans la proximilc
du four ou a dccouvert de nombrcux fragmcnts !le ceramique
finl' grislrl', ornce par estampage : des rebuts du four. La
prcsencc de l"CS rebuts et Ia dccounrte du four de palier sont
des arguments indubitables que la ceramique fine gris:1tre,
orn(c par cstampagc (la ceramique de typc Porolissum) Ctait
l ravaillce sur place l'l etait caractcristique il la cui ture ma-
1 criclle de lu population des Daccs librcs qui Yivaicnt Ali
dcbors du limcs de !\"ord- Oucst !le la Dacie r< mai ne.
EXPLICATIOr\ DES FIGliRES
Fig. 1. l'anic. Four a polier.
Fig. 2. l'anic. L'habitation n 13.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
din sec. IV e.n. de la Brlad-Valea
din anul 1982 n a:;;ezarea de la
Brlad - Valea au n principal,
identificarea atclicrelor metalmgicP exist entc
n SPctorul n care n campania pieePden1 it fu:;;p-
descoperite mai mult<> (reuzete de topit
turnat bronzul lupe de fier, fragmentar<>.
n acest scop, a fost n primulrmd
de teren ntre ultimile
executate n anul precedent. Au fost
apoi trasate alte paralele cu cele ante-
rioare, extinzll<l Rprc sud. Cele trei
trasate n campania anului 1982 d<>s-
chiderea caRctc>lor impuRe de au n-
su mat o de 200 m
2

Pe au fost id<>ntificatc
gropi - m. 32 - o anexi"L
nr. 9 -, o de
h 19 -, un bordei - B. 19- o amenajare
ne mai n asezare. niY<>lul solului
antic de se afiau numeroase buci"tti dP
Corn de Cerb, Ullc>le prc>lucrate, altc>le
pentru a intm n lucru, fragmente
ceramice lucrat<' ('U m<lla la n
vestic al la, baza solului antic, a
un topor <le> 1 ip cu de
longitudinali\ (fig. 2/1).
Dintre descoperite n
campanie, mai este amenajarea amin-
la numai 4 m spre N-V del groapa
31, n campania n
umplutura au fost gi"t:-;ite fragmente de
lupe de fier un creuzet de topit turnat
bronzul. Primul element constructiY al amcna-
dintr-o de
cu fundul accentuat albiat, la baza
solului antic de respectiv la 0,50 m ue
la Dimensiunile gropii sunt
: diametru! mare = 0,25 m ; dia-
metrul mic = 0,15 m ; adftncimea 0,10 m. n
se afla un strat de praf negru
care n ntregime fundul peretii
latcrali, forma a gropii. n
acest se afla un creuzet de lut (fig. 3/3)
zat nclinat cu gura spre nord. J .. creu-
zet, pe partea de sud-est, se afla o
de tipul celor cu o parte din
(fig. 3/2), cu gura
spre creuzet. Peste creuzet peste
a fost apoi, un fragment de la o
de mari, luerati"t cu m;.na
zaFt eu partea intcrioari"t n jos.
In eu aeeasti anwnajare
unmltoarde: gTOJlii, hine nu
prezinii"t nici un fel de urme de calcii:tare ; . n
schimb, creuzetul arc corpul putemic Yi1rificat
ca urmare a supunerii sale la temperaturi ridi-
cat<>, probabil, n mod repetat. dP l:.ngtt
eren7.ct are buza o parte din corp arse secun-
dar, p:1ni"t la limita nceputului de Yitrificare;
o arctere prezint il :;;i fragmen-
tul de vas care acoperea creu7.(t ul n
ereuzet, fi:mrat din vcehime, Im se afla metal,
eu unui bob de bronz probabil,
de la o fixat ntr-o pc
peretele interior al recipientului. Se poate de-
duce de aici d att creuzctul c:'l,t si cea:;;ca m-
cu fragmentul de oali"L amii1tit
lmpuse uuei tempcraturi putemice ndPlun-
gate, n parte, nainte de a fi aici.
Se pune, ntrebarea, n ce scop a fo:;;t
amPnajare '? Poate fi Yorba de
creuzetului n vedcrea topirii unei noi
de de tal>Hi din bronz'? Acest lucru
ar fi plauzibil, avem n ved<>re faptul ci"t
nit urile pentru piepteni se realizau pe loc n
din de bronz iar de
se a(lunau cu cum o doYedrse
descoperirile anterioare. n creuzet nu se
aflau ascmenca iar acesta, :;;e pare,
prezenta deja numeroase fismi care-I
inutilizabil n elaborarea unor Socotim,
de asemenea, n cazul n care ar fi vorba,
de locului pentru elaborarea
unei de metal, respectiv bronz, amenaja-
rea n ar trebui de piesa
din lut care si"t fixarea suflaiului nc>eesar
pentru unei temperaturi l'idicate, iar
acest lucru lipsea. Din aceste motive suntem
credem ne n unei con-
de copii, eu piei;e rebutate,
imitnd pe care le observau,
n de toate zilele, la Socotim
lucrurile stau chiar amenajarea
:\Ialer. rere. arheologice, A XV li-a sesiune anual il de rapoarte, i, HJ82, i, 1 !J!J:l, p. 329-334
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
330 V. PALADE 2
J
8 19
n
LEGENDA
2
O
G
O 3m

iP fragmente ceramice

O
corn de cerb
-" cutit
/J
Fig. 1. Drla!l- Valea Srnc:i. 1 planul hordc iului 10: 2 phmul Iocuin\ti l!l.
n ne posibilitatea deducem, cel
modul cum se activita-
tea de topire a de
din bronz, n vederea unei ct mai
eficiente a metal ului adus, cu din alte
zone geografice.
!n a doua, au fost identificate cele
gropi amintite, prima- G. 32 - de for-
cu deschiderea mare la de
1,40 m cea de 1,10 m, la nivelul solului
de (0,50 m de la Adnci-
mea a gropii de la este de 1,70
m. Aceasta are fundul al-
biat ca urmare a unei repe-
tate. Pe fund se aflau urme de
amestecate cu fragmente de
de la ni( i un fel de alte materiale arhe-
ologice.
Groapa nr. 33 este de cu
fundul albiat; n spre fund se
aflau de de la cteva
oase de animale netrecute prin foc ; diametru!
gropii era de 1,00 m; adncimea 1,50 m, de la

Pe la numai 2 m spre ei'\t de
amenajarea cu cr<.'uzet, apare chirpic pe o lun-
gime de 2,50 m, pc axa est-vest. deschi-
derea unei casete s-a constatat este vorba de
o din schelet din lemn
de lut de dimensiuni relativ mici, res-
pectiv 2,50 m pe axa est-vest 3,50 m pe direc-
nord-sud. Pe latura de nord chirpicul este
compact puternic calcinat avnd ce-
pe partea de dedesupt, ca urmare a existen-
suportului lemnos al Latura
avea chirpicul de culoare ars super-
ficial. Peste chirpicul n de nord
vest al se aflau fragmente de la o
mare de provizii, cu mna, cte-
va fragmente ceramice lucrate la La de-
montare, sub chirpic, au mai multe oase
de animale de talie mijlocie mare, alte
materiale arheologice. Lipsa vetrei de foc a
altor ne acea-
n categoria -
a 9-a de acest tip n
ln estic al a doua, a fost
o de
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
DIN SEC. IV E.N. DE LA BRLAD-VALEA
o
---1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
\ : t 1
1 1
1 1
1 1
1 '
\ 1
1 1
'J
O 3cm
O Sem
7
3cm
...... l=::=:::::t .....
' '
2
8
70
O 3cm
3
..... Me4
9
11
Fig. 2. Brlad- Valea Obiecte In 1 2 fragment de vas L19; 3 obiect
din lut In de L19; 4, 5 vase lucrate la din finii, L1 H; 6 m;'irgicii rlc
7 de lut; 8, 9 din corn de cerb; 10 din fier L19; 11 pieptcnc; 12 dom din fier L 1 !J.
331
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
::132
o :.;-

,", ... ---
1
1
1
\'". PALADE
--------,------------......
1
1
1
- - -- -- ..J- - -- -- - -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
,
1
1
1
1
1
o 1 .-, .

1
1
1
2
]
Fig. 3. Brlad - Valea 1 picsi'l din lut; 2 vas de lut; 3 crcuzet.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
DJN SEC. 1\' E. N. DE LA HAHLAD-VALEA 333
IJ.19. Platforma de chirpic, mai bine
pe laturile de nord de est,
1mei de eu laturile
lungi orientate pe nord-sud de 7,00 m
cele scurte orie>ntate est-vest de 5,80 m. n
de orientarea de panta
terenului, se poate preciza a fost cu
la vest. ai acesteia se
aflau la -0,60 m de la n mijlocul
latura de nord, se afla o
de foc de din lut, direct
pe podea, avnd diametru! mare pe axa nord-
sud de 0,80 m cel mic de 0,70 m. Vatra este
mai de podea cu 0,15 m. Sub chirpic,
n coltul de nord-vest al a fost iden-
tificati\, o cu diametru de 0,55 m
Ri adncimea de 0,35 m, sub podea. n groa-
n jurul acesteia se aflau resturi de la ope-
de cioplire a cornului de cerb, cteYa
piese semifinite altele n curs de prelucrare.
Este vorba, probabil, de un scaun de lucru.
De>alifel, n apropierea YctrPi au fo:;;t descoperite
e:Ueva de de bronz n
tehnica a de
iar n de sud-vest al se aflau mai
multe de corn de cerb depozitate, pro-
babil, n vederea lor n procesul de pre-
lucrare>. Sub chirpic, n de nord-vest se
afla o de formrt (fig. 2/3), iar
ceva mai spre sud alta (fig. 3/1),
lucrate din lut arse incomplet. piesa
se aflau fragmente de la un vas mare
de provizii lucrat cu mna aYttnd huza
(fig. 2/2). Alt vas, de dime>nsiuni mari, lucrat
cu mna, se afla peretele <le nord la
mijlocul lat urii. Aici apar fragmente de YaRc>
lucrate la din iar mai
spre vest o cu o parte a buzei (fig.
2/5). Pe latura de vest, pe sa
se afla un de fier un dorn puternic oxi-
date, iar n de nord-est o de lut
o de de culoare
(fig. 2/6). n acest se afla o
cu diametru! de 0,50 X 0,40 m,
de 0,35 m de podea, avnd pe fund
masiv, provenit, probabil, din
unei furci de ; partea
a gropii era plinrt cu chirpic de la locuin-

B.19, Re afla cu a,proximativ 13,50 m Rpre
veRt de J.J.19. Acesta este de dimensiuni mici
are o aproape cu laturile lungi
5-c.1092
pe axa est-vest de 2,30 m cele scurte pe axa
nord-sud de 2,15 m; adncimea este de 1,50 m
de Ia Pe laturile de est de
Ia mijloc, sub podea se afla cte o
cu diametru de 0,40 m adncimea
de 0,20 m, indicnd furcilor de sus-
a grinzii longitudinale pe care s-a spriji-
nit Pe a laturii
de s-a surprins o n indicnd
intrarea n bordei, orientat cu spre vest.
n deasupra podelei, se afla un
castron cu buza fragmentar, alte
fragmente de la vase lucrate cu mna mai ales
la din pa:-;tit n um-
se mai de asemenea, oase de
animale de talie mijlocie mare, urme
de cu rare fragmente
de chirpic. Deasupra podelei, cu 0,35-0,45 m
mai sufl, apar de corn de cerb n diferite
faze de prelucrare, surcele de la ope-
ratiile de cioplire, se afirma
n bordei se activitatea de prelucrare
a cornului de cerb. Aceste materiale au
' probabil, n groapa bordeiului
acestuia. Ele contemporaneitatea re-
a bordeiului cu restul din
ct faptul n preajma acestuia
existau ateliere de prelucrare a cornului de cerb ;
dealtfel, bordeiul atelier nr. 18 cprcetat anterior
n care se afla o mare cantitate de corn de cerb,
n toate fazele de prelucrare, de la
de cioplire, se afla la numai 5-6 m
Rpre de bordeiul n
n concluzif', n campanie n-au
fm;t surprimc urmele certe ale atelierelor meta-
lurgice rxixtentc, n respecti,, socotim
noile descoperiri aduc date suplimentare
pentru au-
tohtone din de la Brlad- Valea
L'ETABLISSEMENT DU JVe s.n.e. DE
BHI.1AD -V ALEA SEACA
RESUI\IE
L'autcur prcsentc les nouvclles dccou\crtes de l'ct:lblis-
scment cn rcmarquant l'idcntification d'un amenagcment
unique par sa structurc. Il s'agit d'unc pctitc fossc, ovalc,
crcusec, ayant l'intcrieur douhlc d'nne couche
de poudrc, eouleur noi re et de charbon de bois; sur cctte
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
334
V. PALADE
6
couche on a assls un creuset en terre cuite, pour fondre le
culvre. Aupres de celui-ci se trouvait une tasse dace, sans
anse. Le creuset et la tasse etaient couverts d'un grand frag-
ment de pot travaille a la main, destine u conserver Ies pro-
vlslons. La fosse dans laquelle se trouvait le creuset ne possc-
dalt aucune trace de cuisson. En echange, le creuset est mar-
que par des traces d'une intense cuisson ayant le corps vi-
trifle. On constate aussi les traces d'une puissante cuisson
A la tasse dacique et au fragment de pot respectif. En guise
de conclusion ces pieces avait ete anterieurement utilisees
allleurs.
On a decouvert aussi une habltation de surface ayant un
foyer de forme a peu pres circulaire, faite en terre glaise, situee
presque au centre. Dans la coin N-0 de l'habilation il y avait
une fosse circulaire representant un siege de travail du bois
de cerf. C'est bien sur une habitalion-atelier pour Ia con-
fection des peignes en os. On a de('ouvert aussi une hutte
de forme presque carree, deux fosscs dont l'une cylindrique
et 1 'autre tronconique etc.
EXPLICATION DES F!GURES
Fig. 1. Brlad- Valea 1 plan de Ia hutte 19; 2
plan de l'habitation 19.
Fig. 2. Brlad- Valea Objects en fer, en bois de cerf
et en terre cui te; 1 hache en fer 2 fragment de pot travaille
a Ia main; 3 object en terre cuite ; 4, 5, ct\ramique traval!Iee
au tour; 6 perle duble en verre bleu fonce; 7 rusaiole en terre
cui te; 8, 9 plaque en bois de ('eri; 10 couleau en fer; 11 peig-
ne ; 12 poim;on en fer.
Fig. 3. Brlad- Valea Objet en terre culte; 1
spheroidale; 2 vase de terre cui te ; 3 creuset.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de la (sec. IV-V e.n.) lzvoare-Bahna
(sec. VIII-IX e.n.), jud.
IOAN MITREA
!n campania din 1982, au con-
tinuat n de la Crligi-Fili-
Izvoare-Bahna, situate n
cadrul microregiunii formate de valea pru-
lui unde, prin
turile sistematice efectuate, an de an, ncepnd
din 1971, a fost n o continui-
tate de a autoh-
tone, din sec. II-III e.n. n sec. VIII-
IX e.n.
1

1. IIE f.llLIGI
!n de la Crligi, corn. jud.
din punctul si-
n marginea de nord a satului Crligi, pe
terasa din stnga prului
prin sistematice efectuate
n anii 1978-1981, au fost descoperite com-
plexe materiale arheologice unor
din sec. II-V e.n.
2

din 1982 s-au concentrat ntr-o
de teren la est de
n 1981, pe de o parte,
precizarea limitei de est a locuirii din sec. II-V
e.n., pe de parte surprinderea dezvelirea
altor complexe de locuire.
Prin cele trei n 1982, Sw
s22 s23! nsumnd o lungime de 150 m,
a fost efectiv o de 225 mp,
n care au fost descoperite materiale arheolo-
gice ce extinderea locuirii din sec. II-V
e.n., n cea mai mare parte a acestei zone. Fap-
tul spre c:siic al S
21

s221 orientate pe vest-est, pe o distan-
de 30-40 m nu au mai fost surprinse com-
plexe de locuire, ci doar sporadice fragmente
ceramice, rlin care unele antrenate n stratul
arabil, ne n
1 Pentru rezullatclc efectuate, in micro-
regiune, Cf. I. Carpica, G, 1973-1974, p. 55-76;
Idem, Carpica, 10, 19i8, p. 205-252; Idcm. Materiale 14,
1980, p. 432-449.
2 1. Mitrea, 14, 1980, p. 432-449. Hcamintim
in acest punct, in 19i0, au fost descoperite materiale ce
unei necropole bastarnice. Cf. Materiale 11,
1980, p. 443-434.
se probabil, limita de est a locui-
rii din sec. II-V e.n.
n 1982, prin s21 s22! au
fost surprinse apoi dezvelite n ntregime,
prin unor casete,
care, cum se va vedea n continuare, pe
baza analizei materialelor arheologice desco-
perite, au fost atribuite nivelului de locuire din
sec. IV-V e.n.
3

nr. 4. Indicii privind resturile aces-
tei L
4
) au fost surprinse
n S
2
ll ntre metrii 20,50-24,50. Col-
de sud-vest al acestei a fost sur-
prins n S
22
Deschiderea unei casete pe latura
de nord-vest a S
21

dintre s21 s22 au permis surprinderea ntregii
a L4 (fig. 3/1). n mare
parte prin agricole, supra-
L
4
a fost cu oarecare
pe baza unor
de de la cu urme imprimate de
la pari brne, de fragmente
ceramice. nr. 4 a fost o
la nivelul solului, din brne pari,
fiind Foarte probabil acoperi-
a fost realizat n ape, din materiale
inflamabile (pari, crengi, paie etc.).
s-au de
arse puternic, nu a putut fi
"in situ" pentru foc. }'om-te probabil
aceasta a fost n timp, prin deranja-
mentele provocate de agricole.
Ca n cazul altor de din
vreme, descoperite la Crligi, n anii
anterimi, sau n alte din Moldova, iri'-
ventarul descoperit n L
4
este con-
stnd dintr-un vas spart, care s-a ntregit, alte
cteva fragmente ceramice, un fragment pro-
venit probabil dintr-o de lipi-
de la cteva oase de animale
Ceramica n L
4
apar-
a cum s-a nri\tat in rapoartele din anii anteriori,
faptului cii stratul d(' In care se ma-
teriale arheologice se aflii la mictt adncime, fiind In mare
purtat prin lueriirilr ngricolc, nu s-a putut delimita,
niYelul din sec. Il-- III e.n., de nivelul
din sec. IV- V c.n.
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1093, p. 335-345
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
336
lOAN MITREA 2
Fig. 1. Crligi - L
5
.
Fi g. 2. IZ\oarc - Bahna, L
22

celor categorii cunoscutC' pentru
epoca r espectiv
cu mna la roa Li1. Din tota-
lul ceramicii descoperite n L
4
, 10 %
ceramica cu mna, ia,r 90%
categoriei lucrate la uin aceasta 20%
specia din fi nit uneori
de culoare la exterior, iar 70 %
specia din
Fragmentele di n Yase lucrate cu
mna forma unor borcan' fl e mici dimen-
siuni, n vreme ce fragmentele din vase lucrate
la din sau
provin din vase borcan, castr oane

Din au fost
l a castroane (fig. 5/8; 6/6) care, n unele
cazuri, prin de r ealizare, amin-
tesc de castroanele descoperite l a
atribuite nivelului datat l a sec.
IV nceputul sec. V e.n.
4
. Alte fragmente
ceramice, provin din vase bor-
can , de mici dimensiuni, vase de provizie, cu
buza urcioare.
Un urcior (fig. 5/1; 6/1), de mici dimensiuni,
care s-a ntregit, lipsindu-i doar gura, a fost
lucrat l a din Pu-
4
Dan Gh. Teodor, V. Cilpit anu I. Mitrea, 1,
1968, p. 233-247.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
--
411' ""'J' 11 cr., \
... -... . '
,' .. , )
, ,1}1 .,
__ , B
' .. () \
' '
' . . r.. . '
' q \
\
' '!,.;:. 1
1 IP \
S2t 1 -o,Js " ot8 .. 1
_;;...::.:......---. \-QJO ' # 1
\ '
\ '
\
4;,-Q20 ro 41> 1
V (p ' :: ;;'
\ , ...
. ''L ' .. (/? ,, 4
' ca ,,,
'.' . .,. .....
\ .,,
\ ; ......
\ ,,' ..... ___ ,
A f4m
-e ........
r
1
Fig. 3. Crligi _ Planul profilul L
4
L0.
2

s;'{),
.,;G._35 :.6
, JJ)
......
(,J
(.::1
-..J
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
338
IOAN !\IlTREA 4
ternic corodat la exterior, ciobit, urciorul avea
mai la mijloc coaste
n interior.
Caracteristicile materialului ceramic desco-
perit n n ansamblu de tra-
ponderea mare a cerami-
cii n cu ceramica
atributele intrinseci ale cerami-
cii pastei, tehnica
de realizare a vaselor, forma si ac:t>-
tora etc.) ne apre'ciem I1
4
poate
fi sec. IV- V c.n., cu de
restrngere a acestei ntr-o
spre sec. IV i;-i probabil nceputul r-;cc.
V e.n. Din punct de vedere al ct:..
nice, nu nici o Ctt inventarul
acestei deci complexul de locuire
ca atare autohtone.
SLXxv
13
. SLXX/V
L22
/:. '--' _ .. _:.;_:.._ ___ _j
01 CITD2 W3
6 ..::7
Fig. 4. Izvoare- Bahna. Planul profilul L
2

L", a fost n

ntre
metrii 9,50-13,50, unde n stratul de
situat ntre -0,20-0,30 m, s-au gttRit cteva
fragmente ceramice, iar de la cea -0,30 m, n
jos, de n care
oase, unele arse, pietre fragmente
ceramice. Prin deschiderea unei casete pe
laturile de sud-est :nord-vest ale
s-a putut surprinde ntreg conturul
L
5
(fig. 1; 3/2).
nr. 5 a fost de tipul celor adncite
mai mult n un bordei (fig. 3/2) de
aproximativ n plan, avnd
colturile mult rotunjite. Fundul bordeiului se
la cea 1,15 m de nivlul actual de
care la cea -0,80-0,85 m de nivelul
antic de Fragmentele de cu
urme imprimate de pari nuiele, precum
numeroasele de realiza-
rea din brne, pari nuiele
mpletite, peste care se aplica lutuiala. Pro-
babil a fost construit n ape,
iar podeaua prin a fi

Spre latura de est a mai aproape de
de nord-est, s-au descoperit resturile
unui cuptor, realizat din lut bolovani (fig. 1 ;
3/2). Vatra cuptorului, era mult
n podea, fiind puternic. Pe se afla
un strat de de cea 2 cm, iar
grosimea arsurii vetrei era de cea 6 cm.
din lut erau pe o grosime de 5-6 cm. Par-
tea din spate a cuptorului era
n peretele de est al Realizat n mare
parte, la din lut, cuptorul a avut bolta
din pietre. cu pietre, n interior, a
fost fundul cuptorului, precum
peretele de nord. de cu urme
de ardere, fragmentele ccramice pro-
venite dintr-un vas, puternic ars secundar,
zgurificat, (fig. 5/5, 7), vas aflat deasupra cup-
torului, ne distrugerea acestei
printr-un incendiu .
n umplutura L
5
, s-au
de de la oase, pietre de la cuptor
fragmente ceramice. Din totalul ceramicii
aflate n L , categoria cu mna repre-
9%, provenind din vase borcan; catego-
ria ceramicii lucrate la din
40% (fig. 5/3; 5/1), iar categoria
la din (fig.
5/2, 5, 7) 51% (46% zgrun-
5%
Fragmentele ceramice din
sunt uneori ornamentate cu striu-
ri drepte. Unele fragmente zgrun-
provenind din vase borcan,
n interior "coaste". cteva frag-
mente, din gura unor vase borcan, de dimensiuni
mai mari, unele amintind de vasele de provizie,
care au buza de 1,9-2,1 cm.
Un fragment provine dintr-un vas,
din de culoare (fig.
5/2; 6/5), iar altul, dintr-un vas borcan, lucrat
la din de culoare porto-
calie, avnd buza de 2,1 cm, iar
sub o ce un prag la
rul vasului (fig. 5/3). un frag-
ment ceramic, provenind dintr-un vas, lucrat
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
DE LA IZVOARE-BAHNA
339
Fig. 5. Crli gi- obiecte din lut fi er
Fig. 6. Crligi - greutate din lut.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
340 IOAN MITREA
6
cu mna, din avnd buza orizon-
de 1,2 cm (fig. 6/3), imitnd vasele
mari de provizie, lucrate la cu buza
!n prin
sale, m mare maJoritate, apar-
unei etape Hlrzii din culturii Snt-
ana de respectiv etapa la
tul sec. IV nceputul sec. V e.n. Ca n
cazul L
4
, inventarul ceramic aflat n
L
5
, prin caractcri:-;ticile sale, trebuie con:-:iderat
autohton, daco-romanic, determinndu-nc
atribuim la sfi\rsitul
sec. IV ncPputul sec. V e.n., autoh-
tone.
n afara materialelor aflate n L. :<i L. men-
crL n.

s-au <lescopcnt, mai multe fragmente ceramice
carpice (fig. 6/4) Hau de tip Sntana d0 MureR
precum ctltcva obiecte (fig. 5/6, 9, 10; 6/7):
din anii efectuate
n de la Crligi, au condus la deRco-
perirea unor complexe arheologice din sec. III-
IV e.n.
5
, din 1982 au permis ntre-
imaginii asupra acestei prin dez-
velirea celor ce pot fi atribuite
epocii de la sec. IV nceputul sec. V.
e.n .. n felul acesta, la un an la altul, prin
extmderea cercetate, se
tot mai mult imaginea asupra habitatului din
ntretu:p ere de o
1
. '
popu respectiv
n perioada sec. II-Y e.n.
din sec. IV e.n. aHi-
tun de elementele autohtone Ri materiale de

n 1982 an n
de la Izvoarc-Bahna, n aceeasi micro-
regiune n care Re de Crligi,
la vest de aceasta, n amonte, la cea 1,5 km.
n cea de-a XI-a campanie a arheo-
logice n de la Izvoare-Bahna, punctul
"La pod la
6
, s-au con-
centrat n zona de sud a sectorului B
du-se investigarea ntregii' la
n 1971-1976.
Prin S
73
--S
76
a fost in-
ntreaga dintre cele
sectoare, conturndu-se imaginea de ansamblu
5
I- l\litrea, ::llateriale, 14, 1980, p. 435-440 16, 1982,
p. 135-144.
6
n aceast:l au fost efectuate ncepnd
din 1 9i1, an de an, cu anului 1 981., cnd, din
terenul a fost cultivat cu porumb, care s-a recoltat foarte
trziu, nu s-au putut ntreprinde Pentru rezulta-
tele efectuate n din sec. VI- Yll e.n.
sec. VIII-IX e.n. de la lzYoai-c-Balma, Cf. 1. :llitrca;
Carpica, 6, 19i:i-19i4, p. 55-76; Idcm, Carpica 10, 1978,
p. 205-252; Idcm, Materiale, 1-1, 1980, p. 4-12-449; Idem,
Carpica, 12, 1980, p. 55-190.
asupra acestei ntinse din care s-au dez-
velit, acum, 22 de alte nume-
roase anexe apaq innd. ::;ee. YI-
IX e.n.
7
Ca n campaniile ante1 ioa1 ('
1
din
1982 au Jndeudali1 supra-
pune un nivel arheologic n apar i'iporadie
materiale epocii neolit.ice, rPI'ipec-
tiv culturii Cucuteni (fig. 7/1, 2; fig. H/1) ma-
teriale caracteristice Hallsta t tu lui trziu (fig.
7/3-16 ; fig. 9/2).
n afara ceramicii caracteristi<'e, pentru eul-
iurile amintitP, !l ornito-
de (lig-. li:.!; fig. B/1),
cu analog-ii n descoperiri at1 il>uil!' difm-itelm
faze ale culturii Cucuteni
8
, Jin'!'I'In o parte
dintr-o din lut portati\:'l (lig. 7 /10) pe
care o o ritualtt "( ?) pe
care, n lipsa unor elemente mai
sigure de datare sau a unor analogii, o atribuim
din prima a Iiellllui (probabil
Hallstattului trziu).
Prin din 1982 s-au dezwlit o
G
4
ce
prefeudale, L
22
'
L
22
a fost n
S
74
, ntre metrii 14,50-18,25 unde, ncepnd
de la -0,30 m, a de
n care se aflau de fragmente
ceramice.
Prin unei casetP pe latura de nord-vext
a a dintre

S
75
, a pu-
tut fi surprins ntreg conturul acestei
L
22
este un bordei de mici dimensiuni
(fig. 2; fig. 4) de aproximativ
n plan orizontal, avmd rotunjite.
Fundul bordeiului se afla la -0,95 m n drep-
la -1,15 m n partea res-
pectiv n cuptorului C . Podeaua, mor al-
spre a fost prin
PP latura dP ei'it a hordeiului par-
pe laturill:' de llord sud, a fost
o din mai cu cea 0,24-
0,27 m dP podea, avftnd o
ntre 0,35 0,65 m. Spre de est,
la cea 1 m de bordeiului, pe podea, s-:1
conturat unei gropi, circulare n plan,
cu diametru! de 0,25 m, care se adncea cu
cea 0,15, de podea n care s-au
resturi de lemn carbonizat. in-
locul unui stlp de a

Foarte probabil J.;
22
, a avut din lemn,
un n ape, iar intrarea pe latura
de sud, poate chiar prin dreptul stlpului de
amintit mai nainte.
n L
22
s-au cuptoare din lut, dP
tipul celor cotlonite n avnd
7
Ibidem, citate la nota m. G.
8
A. Ni!u, Arhl\Iold, 7, 1972, p. :J8, fig. 2S/1; Idem, Da-
nubius, 6-7, 1973, fig. 1-2; Idem, Ccrcd Isl., 7, 1976,
p. 49-55.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7 DE LA IZVOARE-BAI--INA 341
15
Fig. 7. l zYoarc - Bahna. din neulilic (1 - 2) Ilallslal l-ul trzi u {3 - 1G).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
342
IOAN MITREA 8
Fi g. 8. din os fragment de din sec. VIII - IX.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
9
1
1
1
,
1
1
1
l
'
' 1
1
\
\
\
\
1
1
1
1
DE LA IZVOAREBAHNA
3
.. --
\. , - -.jjijj.;.
7
2
8
Fig. 9. lz.vare- Bahna. (1), din Hallstatt-ul Urzin (:;;!); pandanliv din os (4)
din sec. VIII - IX.
34
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
344 10
deci doar gura n interioml bordeiului 2;
'fig. 4). L
22
, a unui fragment din fundul unui vas, din
Pc latura de vest, mai aproape de de categoria ceramicii fine, de culoare
z;;ud-vest al bordciului, s-rt dezvelit un euptor mil'ZU1}1Cretelui, negru la exterior (fig. 8/11;
(uotat cuptorul nr. 1), a era pn"ibu- . 9/7). .
:-:iti:L. Cuptorul 1, de ll plan, Asemenea fragmente, din Y:H;e
cu diametru! de x 1,22 m, rt an1t o tot la din
b de calotii, eu do 0,43 m. uneori negre la, exterior, decora te cu motive lus-
Gma cuptorului aYea o de 0,4.8 m, iar , . truite Rau incizate, au fost descoperite ht Iz-
de 0,25-0,27 m. Vatra cuptorului fie n campaniile precedente
9

afla mai ,:us dce{U. llOdPnu:t hordciuli1i cu cea ... . Din inventarul loeuiHtei

face parte un
0,17 m. Y:t1 ra, cu Hll strat gro;; <l<' lipi Luni, pandantiv din oR (fig. R/:l; li/ci) de apro-
pntl'rnie, ca euptmnlui. . 'ximativ coniei"t, avi1nd la gros
Spre de nord-YeRt al honkiului H-a dez- . orificii un ornament realizat prin inciz;ic "n
Yclit. un al doilea cuptor, mai bine (.no- ochimi".
tat euptorul lll'. 2), de dimenr;iuni mai mici
(fig. 4./0
2
). tot
0
cireularrL n plan, Inventarul din n primul
eu diametru! veLrei de 1 m caloici, rftnd ceramica, la
ee forma bolta cuptorului, de 0,42 m la aceRt eu incizii drepte poate fi atribuit
cuptor Yat.ra era mai de podea:ua . VIII, avftnd analogii n descoperirile de la
eu 0,22 m. At:t vatra, eare a I B h d' .. d lt
zvoare- a mt m anu prece en 1 sau lll a e
lipitit cu un strat de argil<'t, e:t erau
re o gro::;ime de cea 4-5 cm. Gura cupto- dili Moldova, ntre care de la
rului nr. 2, bine a"i;ea o de l ..
10
.
0,45 m de 0,25 m. Avnd n vedere datarea invent<uului din
t\c pare cele cuptoare llU aufost L
22
n sec. VIII, atribuim acest com-
r;ite concomitent. I. .. a cuptorul nr. 2 vatra, n plex din sec. VIII-IX e.n., de la Iz-
::;pate, ca partea din spate_a peretelui,
erau distruse rlin vechime. constatare vmtre-Bahna.
ne face sii credem mai nti a fost realizat
folosit euptorul :nr. 2, care s-a
cuptorul nr. 1, de dimensiuni mai mari, la care
vatra R-au Bolta
acestui cuptor nu .s-a
sub presiul}ea avnd o deschidere
mai mare. In IJ
22
s-a aflat un inventar,
n genere .constnd din
un pandantiv din os. inventarului, prc-
eum lipsa unor indicii de incendiu, ne deter-
mini"t apreciem a fost
nu prin incendiu, mpreju-
rare n care, inventarul caspic, ce mai putea fi
folosit, a fost luat de proprietari.
C'eramica n J.J
22
catego-
riei lucrate eu mna (33 %) dih
('ategoriei lucrate la (67 %)
Cu mna, din au fost lucrate
vase borcan, de diferite dimensiuni, unele fiind
ornamentate pe cu alveole sau
(fig. 8/1-4, 6, 13; 9/3, 4, 5, 6). . ,.
La roata dintr-o mai .
adnd uneori nisip n au fost
oale, arse brun-castaniu, decorate
prin incizie, cu striuri drepte dispuse
orEate pe registre, ocupnd mai ales Yasu-
9
I. :\litrca, Carpica, li, 1!J7:l-1\J7.t, p. 70; fig. 11; ]dcm,
Carpica, 1 O, 1978, p. 222.
JO Gh. Tcodor J, l\litrca, ArhM.old, 6, 1!J66, p. :.!7!J
290; Dan Gll. Tcodor, l\1atcrialc, 14,1980, p. 455-4&1.
*
arheologice din 1982, dcctuate
n de la :-:i Izvoare-
Bahna au oferit noi date pentru
epocii sec. IV-V e.n. respectiv a r;cc. VIII-
IX e.n., ntregind imaginea asupra habib1tului
din microregiunea de pc vale:1 p:1r<lului
n sec. II-IX e.n., n
care s-a. ncheiat procesul funda-
mental al istoriei. noastre vechi, etnogeneza
romnilor.
LES HABITATS DE
(IV
8
-ve s.) ET IZVOARE-BAHNA
(VIIle - IXe s.), DEP. DE BACAU
HESUME
En 1982 ont continue les rc('herchis dans
les habitats de ct de lzyoare-Bahna.
. ... ) , L.' habitat de On a decouvert deux hul-
les, 4 (fig. 3/1) et il (fig. i; 3/2), qui, a la suite de l'analyse
de !cur innntaLre ceramique (fig. 5/1-4, 7, 8, 11; 6) ont
ele altribuees la fin du IV" s. el au connncncemcnl du
v s. de n.c.
2. L'habilat de J:voare- Bahna. En 1982, on a dccouwrt,
inciqeilJI11ent, du materiei ceramique apparlcnant au
lithique (de tnc Cucuteni) (fig. 7/1, 2; 9/1) ct Hallstult tar-
dif (fig. 7/2-1G; 9/2).
Dans l'habilal fcodal CJUi consliluc l'objcclif prineipal de
la :rcchcrchc; on. a 'dccouvert tme nouvcllc hullc, notec :22,
du mcmc lypc quc ccllcs \ l'i'tlrc cn argilc (fig. 2;
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
11 DE LA IZVOARE-BAHNA 345
4). L'analysc de l'invcntairc dccouvcrt dans cctte huttc
(fig. 8; 9/3-8), perrnct son placernent au niveau du VIII"-
IXe;s de !'habitat de Izvoare - Bahna.
EXPLICATIO!\S DES FIGCHES
Fig. 1. Crligi - lmttc 5.
Fig. 2. Izvoare - Bahna, huttc 22.
Fig. 3. Le plan et le profil des hutte
4 et 5.
Fig. 4. Izvoarl' - P-alma. J.c plan ct le profil de la hutte 22.
Fig. 5. Crligi CCH.rr.iqt:c et cl;jels en argilc
ct en fer.
Fig. O. CQrligl - Cemmiquc c t :J:Oids en arglle.
Fig. 7. Iz,care- Dahnr.. Ceramiqt:c du l\colithiquc (1-2)
et du Hullstatt t:udif (:J-16).
Fig. 8. IzYoarc - Bahr.a. Ccrumiqur, pcr.llnnlif cn os et
fragment ll'fttre, des VIII"- IX'' s.
Fig. 9. lzyoarc - Buhna. Protome n(olithiquc (1), cera-
miquc du Hallslatl tardif (2), J=cral:mtif cn os (4) et cera-
mique (2,5-8) t:les VIIle - lXe s.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
din secolele IV, VI IX--X descoperite la
jud. Prahova
OLTEANU, NINA NEAGU, V. NICOLAE
de la Prahova din vara
anului 1982 au continuat cu deschiderea sec-
X XI amplasate pe un promontoriu
situat la circa 250 m spre est, de locul unde
se din sec. II-XI
n anii de care este se-
parat printr-o
amintite, n lungime
42 m, au dat la patru complexe, datA,nd
din epoci diferite.
Este vorba, mai nti, de o de
cu baza mare de 4,10 m, cea
de 2,50 m, latura de est de 4 m, iar cea de vest
de 2,50 m. Pe latura de nord se afla amenajat
un cuptor-pietrar din lut cu de
mare mijlocie. Vatra era
de cu latura de 0,80 m. Din-
tre vestigiile mai. importante descoperite n
un otic de plug din
fier, de 10 cm lungime, precum o mare
dintr-o de lemn carbonizat, avnd o
de circa 0,50 m o grosime de 0,7 m.
ntruct ea pe un strat de de
din chirpic,
fragmente ceramice, bucata de
lemn carbonizat provenea de la suprastructura
a respective. Potrivit frag-
mentelor ceramice scoase la fragmente
lucrate, n cea mai mare parte, la cele mai
numeroase fiind de culoare (tip
Sntana de n se
n sec. IV e.n.
epoci pare a-i o lo-
de de asemenea,
culaturilede 1,70m X 1,50m,avndamenaJat,
pe latura de nord-est, un cuptor realizat prin
scobire n peretele cu laturile de 0,60m
x O 50 m la interior). cup-
torului aveau o grosime de 10- 15 cm erau
din lut. n interiorul cuptorului se aflau nume-
roase pietre de r u de mijlocie,
pe precum cteva calupuri de lut, situ-
ate pe marginile vetrei cuptorului .
Un alt complex cercetat l constituie o con-
de cu diametru! mare de
3 50 m n care s-a
' ' b o d
la roata nceata, ornamentat cu enz1 e
striuri benzi de linii datnd din
sec. IX-Xe.n. Nu putem preciza,
rostul acestei
Ultimul obiectiv cercetat, interceptat n sec-
X-XI, l o semi-
(0,35 - 0,40 m de nivelul actual
de de cu latura
de 4 m, iar cea de aproximativ,
2,50 m, N -S (pe axul lung). Central,
prezenta o aglomerare de pietre, chirpic,
oase de animale fragmente ceramice (funduri
buze de vase, vase intregibile) sub
care se afla o cu diametru! de
O 60 m. Pe se aflau mult
de animale. nu supra-
punea nici nu era de alte
din perioadele anterioare respectiv, ulteri-
oare ei.
Din punctul de vedere al tehnicii de realizare
a acestei al dimensiunilor al constr11:c:
vetrei din interior, nu se deosebrr1
de din
din vreme, cercetate n
Din resturile ceramice descoperite s-au putut
determina mai multe tipuri variante utilizate,
a o constituie
faptul ntreaga este cu mna,
cu unui fragment, care pare a indica o
ndreptare la roata Ceramica
total, n afara unei fusaiole
la dintr-o Tipurile
Fig. 1. Vedere asupra unui de uz casnic din
din sec. IV e.n. la (jud. Prahova).
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 347-348
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
348 OLTEANU,NINA NEAGU, V. NICOLAE 2
de vase folosite sunt: oala-borcan, n cea mai
mare 11m te, en'ntual, castm-
llul. Se lipsa tm de asemenea, a
o1namentului. Un singut ftagment dintr-o
o linie n pasta
eiudit, e:cre ar putea, C\"t:ntnal, unui
decor simplu.
Din n plivire la centmica
reiese avem de-a face cu tehnici
diferite de realizare a pastei a formelor cprami-
mice. O categorie de vase, cea mai
este dintr-o nen-
grijit eu multe mari ingrediente
n ea., precum cioburi pisate,
calcmos, adeseori fulgi de de
nisip, probabil, din lutul utilizat.
Asemenea p,p n special, la
oalele-borcn,n eu fundul foarte gros; arderea
vaselor din PSto dPstul de super-

categorie de vase sunt lucrate dintr-o
mai mai bine ingre-
dientele eu rol de liant fiind de mai mici dimen-
siuni.
Din punc.tul de veclPre al formt>lor realizate,
se l't>marcil vasul-borcan eu hm:a drept-.,
retPlr.ati1, Rau ('U un nceput <le
a huwi vasului, mwori necremd o
n exte1ior.
Subliniem, de asemenea, unor vase
lucrate cu mna, cu buza n
iar n interior
imitnd formele oalelor-borcan realizate la
Tot n acest sens, amintim
chiar n cazul va!'c>lur din prima categorie, ten-
de a fundului acestora,
precum o mai mare n
pastei chiar n arderea vaselor. cont
de caracteristicile ePI mnieii descoperite,
asupra s-ar data n a doua
tate a sec. VI e.n. la nceputul secolului

viitoate vor confirma
stare de lucrmi, prin descoperirea a altor
cu de acest gen, am avea, de-a
face cu unele grupuri familiale alogene,
la marginea autohtone de pP
promontoriu! vecin.
HUTTES DES IP-vre ET IXe-xes. D:ECOU-
VEHTES DEP. DE PRAHOVA
LC's rcchcrchcs archcologiqurs effcclu(cs a (drp. 1le
Prahova) pl'ndant ]etc 1 !cl82 ont ahoul i it la dccounrlc de
4 hultl's appartcnant au premier milknaire de n.c., a savoir:
drux hnltcs datant du IV'', une -- du YlP, l'l mw -- des
IX"- X" s. En qui concrrne la hulll' datanl du \'l"
siecle, unc preei sion s'imposc tm.l sp(cialcnwnl: dans son
iJnlntairP on a de.couvert uniquclllcnl d<' la ce.ramiquc lru-
it la main, trcs sem!Jiahlc it tcllc commc aJl
rarlcnanl it tme populalion s!ave.
DE L\ F!Gl."l\E
Fig. 1. Vuc sur un four d'utililc mcnug&re dccnuurl ctans
la lmllc du ne s. de n.c. it (dep. de Prahova).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de la jud.
1\JAUIA MOTIOZ-POP
Punctul Cotun se la cea 12 km
de municipiul la 1 km spre vest de loca-
litatea n stnga drumului
Lugoj-Srbova, mai exact n unghiul format
de o a acestuia spre sud. Situat pe
terasa a rului punctul
Catun este ridicat de terenul ncon-
cotele maxime de
ale rului.
Primele sondaje arheologice au fost efectuate
aici n toamna anului 1978 de I. Stratan,
care semnala, cu acel prilej, unei
daca-romane prin
de chirpic Din
majoritatea complexelor serios
afectate de agricole, astfel nct mate-
rialul arheologic daco-roman se la supra-
la nivelul solului vegetal foarte rar in
situ . .Acest fapt n reconstrui-
rea detaliilor de ale
Reluarea in 1979 a permis dezve-
lirea prin deschiderea ultimelor 3 sec-
-VII, VIII IX - orientate NE-SV,
a unui semibordei alveolat, a umplu-
se net de solul vegetal ncon-
avnd aspectul unei mase compacte
de Stratul de se contura vizibil
ntre 0,35 0,65 m adncime. Groapa semibor-
deiului, ncepnd de la nivelul de antic,
urma o linie probabil,
patrulater cu rotunjite). n masa de
au frecvent masive de
chirpic, unele fasonate vizibil, provenind de la
lipiturii vetrei. de
nu a putut fi In-
ventarul se compunea din fragmente
ceramice de caracter prefeudal, o din fier
de un fragment de
din de
cu incrusta multicolore, n de
(fig. 1. 1).
n cursul campanii de a
fost descoperit, n stratigrafice insufi-
cient de clare, la cea 0,65 m adncime, n con-
textul fragmentelor unui vas-borcan lucrat cu
mna (fig. 2, 1), un sigiliu cu cruce,
datat proYizoriu de I. Stratan la
sec, IV nceputul sec. Y c.n.l
n campania de a anului 1980 au
fost deschise 11 dintre care ultimele 4
(SVIII, IX, X XI) paralele, orientate NS
cu dimensiunile de 5 X 1 m, au surprins o
mai Astfel, nivelul dacc-
roman, aflat la 0,30 m adncime, este de un
semibordei postroman care, la supra-
punea o la 1,20 m, al
de era intens pigmen-
tat. La baza gropii se aflau fragmentele in situ
ale unui vas lucrat manual, din
decorat cu bru alveolar (fig. 2,2). La
adncimea de 0,80 m au creuzete
mici (fig. 2, 3, 4), modelate cu mna, a
se de cantitatea de
din de al
semibordeiului numerotat 1 B.
Nivelul daco-roman, situat la 0,30 m adnci-
me, s-a oarecum nederanjat n extre-
mitatea a celor 4 fiind repre-
zentat printr-o din
mai multe fragmente
tipice, printre care se un fund de vas
inelar, avnd n centru o cruce
(fig. corespund frag-
mente de tegule.
n anul1981, din punctul Cotun au
fost ntrerupte din motive obiective.
Reluarc>a n luna august 1982, s-a
soldat cu dezvelirea a trei semibordeie
alveolate, dintre care par a fi contemporane
cu nr.1 din 1979, prezentnd similitudi-
dini cu aceasta att n ceea ce inven-
tarul, ct tipul de
n cazul nr. 2 4, investigate n
1982, apar clare vestigii ale de in-
cu din pietre, n genul pietra-
rului, sub care se uneori o din chirpic
de cu
destul de bine n cazul
nr. 2 (fig. 5).
Vestigiile pietrarului au putut fi observate
n cazul nr. 3, unde s-au in
1 I. Stra1an, Re.,ista Mi lropoliei Banatului, 12, 1980,
p. 434 urm.
1\Iater. cerc. arheologice, a XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 349-354
f -c. 1092
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
350 MARIA MOROZ-POP
2
MWMI
F ig. 1. 1 fragment de din de L1 ; 2, 3 Ia L1 ; 4 lu-
cu mna, L1 ; 5 de olar pe fundul unul vas prefeudal.
situ doar 5 pietre de dimensiuni mai mari,
pe un fel de din lut nears. n
imediata lor apropiere se aflau fragmentele
unei fructiere cu picior din
pentru ceramica sec. III -IV e.n. Frag-
mente ceramice de au fost des-
coperite pe ntreaga a
Dimensiunile semibordeielor sunt n general
modeste cele axe osci lCmd ntre 4-6 m.
n ceea dispune! ea lor n perimetrul
platoului , faptul d1 spre deosebire de
L1, n extremitatea cele trei
descoperite n 1982 se
in zona a acestuia. Gropile semibor-
deielor, de nu adn-
cimea de 0,65-0,80 m.
n cadrul inventarului materialul
cerarnic fragmentar, n parte ntregibil. Remar-
caracterul unitar al ceramicii provenind
din 1, 2 4. trei categorii cera-
mice principale :
Oer3jmica la
- Oeramica la
- Oeramica cu mna
Prima categorie apare sub forma vasului-bor-
can, modelat din cu aspect
de culoare sau brun-
De dimensiuni mici sau mijlocii, vasele
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 351
Fig. 2.1 vas-horran lucrat cu mna; 2 fragment de vas provenit dintr-o 1980; 3, 4
ereuzete din LlJI, 1980.
au umerii gtul bine marcat, marginea
buza oblic sau la
exterior, prezentnd uneori o
Fundul vaselor este drept, cu umbo
n interior.
din linii incizate, striuri
caneluri orizontale, uneori dispuse sub
de benzi, care cu benzi de linii ondu-
late. Se sporadic rea-
lizate cu pe gtui sau umerii vaselor
(fig. 1, 3 fig. 5.1).
Analogiile cele mai apropiate ale acestei cate-
gorii se pentru Banat n de la


jud. Gornea
3
, jud.
Severin, Tudor Vladimirescu
4
, jud. Arad. Forme
similare apar n necropola nr. 2 de la Bratei
5
,
de asemenea, n aria culturii -
- de la Budu-
reasca
8
Similitudini n ceramica necro-
polei de la
7
jud. Olt.
n cu categorie,
vasele lucrate la roata se
printr-o duritate a pastei, im-
perfect la prin profilul mai pre-
z M. 1\:Ioroz, Tihisrus, S, HJ79, p. 149-158.
3 1. Uzum, Crisia, -1, 197-1, p. 39- -16.
4 ]\[. Barbu, ZiridaYa, 5-8.
6 E. Zaharia, IJaeia, :'\. s., HJ, 1\171, p. 2KI. Eadem, I'opll-
la[ia romn('(.sul din Transilvania n sec. V 11- V 11 l e.n.,
UJ77, p. li:l--79, fig. 14-:28.
6
V. Teodorescu, SCI V, 15, 1964, 4, p. 485 unu.; 1\L
Constantiniu, SCIV, 17, 19GG, 4, p. 665--677.
7 Oct. Toropn, O. Stoica, Daeia, N.S., 16, 1972, p., 163
urm.
cis prin a ornamentelor
(fig. 4, 2)
Ultima categorie, manual, din
de culoare pie-
tricele cioburi pisate, care
vaselor un aspect neregulat, apare, deasemenea,
sub forma oalei-borcan de dimensiuni mijlocii,
cu gtui marcat umerii slab
Marginea aproape se printr-o
(fig. 2.1). catego-
rie este Nu a
n prezent forma sau tipsiei discoidale cu
marginea in
de la Materiale similare celor
lucrate manual de la au fost descoperite
la
8
Vasul -borcan
de acest tip constituie, de asemenea, o compo-
a ceramicii caracteristice ariei

9

Foarte ni se pare din
cu barei din fier de nepre-
a obiectelor din metal, aceasta in con-
masive a zgurei metalifere a.
creuzetelor.
Analogiile semnalate anterior pentru mate-
rialul ceramic, ct fragmentul de din
de ne locuin-
1, 1b, 2 4 de la in perioada.
ntre sec. VII - IX e.n. Mai multe
elemente de asemenea, n favoarea
s Gh. Lazarovici E. Petrovski.
9
V. Teodorescu, op. cit.; 1\:I. Constantiniu, op. cit.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
852
MARIA MOROZ-POP
3
Fig. 3. 1 de olar pc fundul unui vas daco-roman; 2, 3 profilc de vase luna te la din L2.
2
Fig. 4. 1 fragment de \'as lucrat la din L2; 2, 3 fragment lucrat la
atribuirii lor autohtone
: tipul de de precum
inventarul complexelor, n primul ri\nd factura
ceramicii lucrate la de
problema
originii categoriei lucrate manual,
ei se prin perpetuarea unor elemente
locale din substratul dacic sau a portului elemen-
tului slav alogen.
n schimb, nr. 3 se poate data pe
baza ceramicii fine cu forme
caracteristice (strachina cu profilul n S, fruc-
tiera cu picior) n intervalul sec. III-IV e.n.
lipsind pentru moment elementele de datare
mai
Se pune problema raportului stratigrafic din-
tre locuirea pe de-o
parte cea din de la
n apreciabil a
fragmentelor ceramice romane trzii, din
n de a semi-
bordeielor prefeudale, poate fi prin
antrenarea acestora cu ocazia gropilor
pe locul fostelor de daca-
romane.
Semibordeele prefeudale, n general mai
afectate de agricole, indicii ale
unor eventuale ntr-un interval de
timp ce corespunde mai largi propuse
de noi. Spre exemplu, n cazul nr. 2 au
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 VIII

A
o
\ 1_ '1 .f 1
/.11 ...
)( 82
1 2m
'
.....
' .....
'
.... \1 /. co
"1 l .,.......!
... / ............ ,
"'.. .- . ./ /1
. ' . - -;
1 l . . . .,.. . 1 f :
.Il.-=- J( ,._, '1 z:-. .
, . . 1 ' /1.-V '
It . . 1 .r, 1
1' 1 r/1 1 ... /! .,
, v: , . 1 -
"': ,- ' r
1
1
1
1
/
1
Fig. 5. 1 plan profil L4; 2 plan L2, L3.
L4
.....
'-
......
.....
'
'
\
C2
\
'
\
\.
Glll
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
tl54 MARIA MOROZ-POP 6
la adncimi apropiate, fragmente cera-
mice lucrate la cu un aspect pro-
arhaic, de altele mai evoluate, la
cu a buzei
(fig. 5).
Rezolvarea multiplelor probleme pe care le
de la depinde de
concentrarea eforturilor noastre asupra acestui
obiectiv n anii
L'ETABLISSEMENT PREFEODAL DE
DEP. DE
A l'occasion des fouilles ardu!ologiqucs cffeduhs cn 1\li9
dans l'etablissement daco-romain decouwrt dans les cn-
virons du village de ou est tombe sur des wsligcs
appartenant a une hutte prl'f.:odale a demi cnterrce, attri-
bucc, rar son inventairc, au \'11 - IX
0
s. La rcprise des
recherchcs, cu 1982, a lJcrmis la dccouvcrlc d'autrcs deux
hultcs de la memc cpoquc, appartcnant a la population
locale romaniscc. Les rccherchcs de - Catun vicn-
ncnl d'apporlcr de nouvelles contribulions sur le processus
<le la formation du peuple roumain sur le tcrri loire du Ba-
nat.
EXPLICATION DES FIGl'HES
Fig. 1. 1 fragment de perle cu vcrre, hahilaticn 1, 2, 3
ci'ramique travaillec au tour- habitalion 1; 4 n!ramiquc
faitc a la main, habi la \ion 1; 5 timbre de polier <l'un \ase
prHcodal.
Fig. 2. 1 pol lravaillc a la main; 2 fragment dt fOl dccou-
\"l'rl dans une fossc hallstalticnne - 1980; 3, 4 rrcuscls
dccouverts dans l'habitation 1 13 1980.
Fig. 3. 1 timbre de policr sur la hase d'un vase daco-ro-
main; 2, 3, profils de vases travaillcs au lour.
Fig. 4. 1 fragment de pot travaillc au tm;r rapide, L2; 2,3
fragments de pots travailles au tour lent.
Fig. 5. 1 plan et profil de l'hal!itation 4; 2 plan des habi-
taliPns 2 ct 3.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
din sec. III-IV VIII-IX descoperite
la Gara-Banc, jud. Vaslui
RUXANDRA MAXIM ALAIBA
din Mol-
dova n ultimele secole ale primului mileniu al
erei noastre a nregistrat n ultimul timp o evo-
n primul rnd, cerce-
mai ample a unor cum sunt cele
de la Suceava-Drumul
Spi-
noasa etc. Acestora le recentele
ntreprinse la Gara-Banca, mai nti
sub forma unui sondaj de salvare n 1981 apoi
printr-o n 1982
prin a campanii.
este n comuna cu
nume, n satul Gara-Banca, n partea de vest
a acestuia, pe cele terase ale rului Brlad,
n punctul cunoscut de localnici sub numele
case" (fig. 1). Este o de n
parte ce desparte dealurile
lui, mai precis sectorul fizica-geografic al Dealu-
rilor de colinele Tutovei.
1
din satul Gara-Banca de la punctul
case" a fost pentru prima
arheologic n luna august a anului
1981, cnd n urma de regularizare a
rului Brlad, au la complexe
de locuire distruse de din
Noua albie a Brladului, la numai
metri est de vechea albie, trece acum printr-o
culturii Sntana de
prin alta primelor faze ale cul-
turii Dridu. Din cauza terenului instabil se cre-
ca n orice moment, prin ridicarea
nivelului apei Brladului, se noi
din ea.
n anul 1982 s-a numai dezvelirea
complexelor distruse de de regu-
larizare a rului Brlad care erau n pericol
de a fi cu totul de apele acestuia. Astfel
au fost cercetate un de 2 complexe, un
bordei o de par-
culturii. Sntana de
5 bordeie caracteristice culturii Dridu. Dintre
unul nu fusese afectat de de
iar altul, avea o margine
cea mai mare parte a inven-
1
V. colaboratorii, lllo/douci, llucu-
1980, p. 321.
tarului, format dintr-un destul de mare
de vase ntregi ntregibile, aglomerate n apro-
pierea cuptorului pe latura de nord-vest a
bordeiului (fig. 2). Cuptorul acestui bordei a
ntreg. El era construit din lespezi
de ce formau laterali, din una
care acoperea cuptorul care, de fapt, forma
bolta. Spatele cuptorului baza acestuia au
fost cu alte pietre de dimensiuni mult
mai mici. Cuptorul a fost construit din gresie
nu are dimensiuni prea mari, scopul acestuia
fiind in exclusivitate
Ceramica din acest complex face
parte din categoria celei lucrate la Este
dintr-o bine ce are
ca degresant nisip, pietricele scoici pisate.
Arderea, destul de este n unele cazuri
Ca apare mai mult borcanul
de dimensiuni mijlocii uneori mai mari, cu
corpul bitronconic asimetric, partea de jos a
vasului fiind mai gura foarte buza
n uneori oblic,
alteori cu alveole, gtui distinct,
umerii fundul ngust. Ceramica des-
n acest bordei este cu
2-3 benzi dispuse continuu pe partea
a vaselor, care restul vasului
este acoperit cu o n
Pe unele vase apare incizia distan-
continuu mai larg. Pe un
alt vas pe ntreaga apare canelura dis-
n Vasele sunt lucrate ngrijit (fig.3).
n cadrul tipologiei ceramicii lucrate la din
sec. VIII-IX, de Dan Gh. Teodor,
acest tip, descris mai sus, este documentat,
prin forme mai apropiate, in descoperirile de la
sec. VIII din sec. IX, la
Vaslui
2

de realizate n 1981 n
partea de nord a au dus la descoperirea
a morminte turanice, deranjate ele
de din Ele mai o parte
din inventarul format din vrfuri de
piese de la arc din os obiecte de (fig.
4).
2
D. Gh. Teodor, Teritoriul esl carpatic n veacurile V -
XI e. n., 1978, p. 8:1 - 84.
Matcr. arhcJlogice, A XV H-a se;iunc alltull rapo.ute, 1933, 1993, p. 335-339
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
356 RUXANDRA MAXIM ALAIBA 2
Fig. 1. Ycclcrc a de la Banca.
1
Fig. 2. Banca. Locui n\.e din secolul al IX-lea, detalii; 1 - Ll ; 2 - L2.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 DIN SEC. III -IV VIII -IX DESCOPERITE LA GARA-BANCA 357
Fi g. 3. Eanca. 1 - 4 vase borcan lucrate a Li.
n luna iunie a anului 1982 s-au continuat
n interiorul digului, ncepute n anul
precedent. Cu toate acestea nu s-a putut
stabili un profil stratigrafic corect fap-
tului o parte din nivelurile superioare de locui-
re au fost iar a fost folosit
la construirea digului. n aceste din
interiorul digului s-au mai descoperit
de cteva gropi, carac-
teristice culturii Sntana de ca patru
bordeie tipice culturii Dridu.
n toamna anului 1982, de la 15 octombrie
la 10 noiembrie s-a a doua campanie,
cnd s-au nceput zonei arabile din
partea de est a digului, de pe stnga rului
Brlad. arheologice ntreprinse n
au permis stabilirea succesiunii
stratigrafice a urmelor de locuire. Cele mai vechi
s-au dovedit a fi n prezent resturile din
perioada care se ntlnesc cu
totul sporadic. Mult mai bogat este nivelul
culturii Sntana de cel
culturii Dridu.
n prezent n zona la est de dig,
de noi sectorul D, de sectorul .A B
care este n interitorul digului, pe stnga
dreapta Brladului, s-au cercetat bordeie
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
358
RUXANDRA MAXIM ALAIBA
4
Fig. 4. Banca. 1 - 3 obiecte din fier din os din morminte turanicc.
caracteristice culturii Sntana de
bordeie caracteristice culturii Dridu. Datarea
bordeielor din prima s-a att pe
baza bogatului inventar descoperit reprezentat
prin fibule din bronz, diferite obiecte
din os, piepteni, din lut, fusaiole,
din fier, dar, mai ales, de o
Din cultura Dridu s-au descoperit
acum, la est de dig doar bordeie.
ln total, din toate sectoarele cercetate, sunt
cunoscute, n prezent, 11 bordeie,
gropi cteva cuptoare n aer liber, caracte-
ristice culturii Dridu.
- Complexele de locuire, cercetate n
de la Banca, sunt destul de ntre ele.
Mai rar apar cte bordeie mai apropiate.
tn general ele sunt dispuse forma tere-
nului. rului Brlad au distrus
aceste complexe de locuire destul de mult de-a
lungul anilor, astfel nu se poate realiza tot-
deauna o stratigrafie pe pe
Inventarul complexelor de locuire
caracteristice culturii Dridu este format din
unelte arme din fier, os, lut precum
de la care se numeroasele
oase de animale domestice alte
resturi menajere. Din fier s-au descoperit cteva
lame de ,o de lama unui
otic. Probabil tot acestei perioade i
to11orul n n stratul de
Au fost scoase la mai multe
de os cteva oase prelucrate Din
mai multe fusaiole
tar dm p1atra numeroase cute pentru
lame un deosebit de mare de cute pen-
tru vrfuri din
gresie Locul cel mai important n cadrul
inventarului l ceramica.
Pentru datarea de la Banca, punctul
case" nu avem n prezent elemente
prea concludente. Ceramica, cel mai bogat
inventar al bordeielor, datarea
acestei n sec. IX al erei noastre s.
sunt la nceput, putem
vorbi deja de o comunitate
.permanent aici, ce avea ca
de agricultura animalelor
care se indeletnicea n paralel, cu prelu-
crarea osului, pietrei, cu torsul
rea de la Banca este n apropierea apei
3
Ibidem.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 DIN SEC. III -IV VIII -IX DESCOPERITE LA GARA-BANCA 359
este firesc ca locuitorii ei se fi cu
cu melci ; cochiliile acestora din
apar de multe ori pe fundul bordeielor sau n
preajma cuptorului. n prezent s-au des-
coperit cteva unelte din fier, nu putem
preciza localnicii se ocupau cu metal urgia
fimului sau uneltele au fost procurate prin
schimburi.
destul de mare de bordeie descope-
rite acum, precum pietrarele din inte-
riorul acestora folosite timp ndelungat, vorbesc
ele de aici a unei sedentare.
HUTTES DES IIIe-Ive ET DES VIll
8
-lX
0
DECOUVERTES A GARA-BANCA,
DEP. DE VASLUI

La slalion archeologique comJuc sous la JWlll de
case" esl siluec dans le Gara Pauca, a I'Oucsl de
celui-ci. Elic s'ctcnd sur les deux tcrrasscs de la rivierc Br-
lad.
La slation a ele COilllllC el aualyscc pour la premiere fois
cu 1981 par un sondage de sauvetagc des complexes detruits
par les travaux de regularisalion du Brlad. Des fouillcs
sistematiqucs ont connncnce au debut de l'annce 1982.
La slratigraphie a prome que le plus ancicn niwau ap-
partient a la culturc <ll's Carpcs, sui vi pas un nivcau caractc-
risiique a la {'Uilurc de Srlntana de rcprcsenlc par
des habilatious de surfacc el des hullcs, datces it l'aidc d'unc
llionnaic rontaine.
Le dcrnil'r nivcau apparlilnl :'1 la cullun de llridu Pl est
npr(scntc jusqu'it ce jour par 11 hnllcs, parlicllcment
detruiles par les travaux de n!gularisalion.
La premiere lmtlc csl la plus rkhe cn ccramiquc lravailh!e
au tour concrctiscc par des pots-!Jocal !Jitrouconi!Jues.
Aprcs la rcchcrchc des maleriaux dccouYcrls uans les
cmnplcxcs susmcntionncs on constate que !'habitat appar-
ticnt au IX" s. - a la culture de Uri<lu.
EXPLICATION DES FIGLHES
Fig. l. Yue genl-rale du sile de Banca.
Fir;. 2. Banca. II abital ions du IXc s.; 1 -- Ll; 2 - L2;
dclails.
Fig. 3. Banca. 1 - 3 rccipicnls - bocal travaillcs a la
rue, L1.
Fig. 4. Banca. 1 - 2 objels cn fer el cn os de la tom!Je
touranicu.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Necropola feudal-timpurie de la Blandiana, jud. Alba
HORIA CIUGUDEAN GII.
n perioada 25.08. - 6.09.1982, au fost eon-
tinuate de salvare n cimitirul feudal-
timpuriu de la Blandiana (jud. Alba), situat
in zona fostului punct de trecere peste eu
podul plutitor (numit de localnici brod). t:;-au
trasat patru noi paralele eu
VIII/1981 1, avnd dimcmiuui :
S.IX = 32X1 m; S.X = 32xl m; S.XI
= 24 X 1m; S.XII = 24 X lm. l\Iartorii
ntre au avut de 0,:)0 m. Mor-
minte nu au dcdt n primele sec-
anume cttte unul n fiecare.
Mormntul 7, n IX (fig. 1/2),
ntremetrii 14,45 -1G,30, la adncimea de 0,90m.,
a unui copil, u vedere cvasi-
totala descompunere a scheletului. Nu s-au
dect slabe urme ale craniului ale
membrelor su1w1 ioare. Orientarea a
mormntului era V-E, (capul fiind la vest).
Inventarul era compus din vase :
a) Vas-borcan (fig. 2/2), lucrat la de
dintr-o avnd ca degre-
sant nisip, oxidant, cu pete negricioase
urme ale unei materii pe
decorat pe
cu ineizii 01 izontalc iar 1)e cea supe-
cu trei regi::;trc de linii n val (d.g. ""'"'
13 cm; d.f. = 6,5 cm; h = 13,5 cm).
b) Vas-borcan (fig. 2/1), lucrat la din
avnd ca degresant nisip, cu mari pete
negricioase pe decorat
pe cu linii incizate n
val, care nspre partea sunt mai dese,
formnd "ochiuri". a gurii
este cu orizontale de impre-
siuni realizate cu pieptenele (d.g.= 10,5 em;
d.f.7.7 cm; h = 1G rm).
III ormntul 8 a ap;'bnt la o de
precedentul, n X, ntre metrii 12-13,
la adncimea ue 1,2;) m (fig. 1/l). Scheletul s-a
aproape complet, el unei
femei tinere (avnd n vedere inventarul
gracilitatea oaselor), n pozit,ie ntins;)"
cu minile pc corp, orientat V -B. Inven-
tarul funerar este relativ bogat, comparativ
1 Vezi Gh. Anghel, Il. Ciugudc:.n, i\latcrinlc, Hi, 1!!1'2.
cu alte morminte, fiind compus din urmittoa-
r<>le piese :
a) Ulcior-amforoidal (fig. 2/4), depus la picioa-
rele schcletului, lucrat la dintr-o
finii, oxidant, avnd o culoare
Are
fiecare avnd la cte o proemi-
iar gura este cu un cioc
pentru scurgerea lichidului. Pe fund are o
sub forma unei cu (d.g. = 6 cm;
(i.f. = 8,5 cm; h = 22 cm.)
b) Vas-borcan (fig. 2/3), n dreapta
craniului, lucrat la dintr-o
avnd ca degresant nisip, ars inoxidant, decorat
cu sLriuri dese, trasate orizontal
acoperind tot corpul vasului, cu unei
mici nspre fund. Pe striurile ori-
zontale sunt din loc n loc, de
formate din cte trei-patru incizii verticale
(d.g. = 8,5 cm; d.f. = 6,5 cm; h = 11 cm).
c) Cercei fragmentar temporalul
drept (fig. 3/1). Este turnat din bronz, avnd o
serie de pe pre-
cum un pandantiv de aspect granular n
partea
d) din bronz
sub care, extremei fragi-
nu mai poate fi Diametru!
probabil este de 0,7-0,8 cm.
e) din fier aflat cotul minii
st<'wgi (fig. 3/2), avnd lamei triun-
ghiular{L un peduncul pentru
ntr-un de lemn. Vrful este rupt din
vechime, lungimea a lamei fiind de
4,5 cm, iar sa la de 0,8 cm.
f) de format din 17 piese, m-
n zona toracelui a
Toate sunt lucrate din de sti-
majoritatea tipului cu corpul
cilindric de culoare sau albastru nchis,
acoperit cu o dintr-o materie
(fig. 3/3). Mai rare sunt piesele pe
care n jurul unor
granule din materie (fig. 3/5) sau exem-
plarele formate din corpuri lipite (fig.3/4).
n afara celor morminte descrise mai sus,
pe plaja din cimitirului, n depunerile de
ml au mai fost descoperite fragmentele a
Matcr. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 361-364
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
362 HORIA CIUCUDEAN, GH. ANGHEL 2
vase, foarte probabil parte din inventarul
unui alt mormnt , distrus n timpul
de apele crescute ale Primul vas apar-
t ipului borcan, este modelat destul de
grosier la roata de decorat cu
tele registre alternative de incizii orizontale
n val. Cel de-al doilea vas categoriei
lustruite, dar fiind doar partea
este greu de precizat avem de-a
face cu un ulcior amforoidal sau cu o glo-

Pe trasate n zona cimitirului,
a mai fost o de 3 x 3m pe te-
ritoriul contemporane acestuia ,
la cteva sute de metri n amonte, tot
pe malul stng al n gurii de
a care satul.
a fost n scopul resturilor unei
distruse n mare parte prin surparea
malului . Cu ocazie, a fost recoltat un
material ceramic destul de constnd
mai ales din fragmente de vase-borcan, decorate
n tehnica cu motivele prezente pe ceramica
din cimitir.
efectuate n anul1982 la Blandiana
au adus unele date noi privind durata
cimitirului feudal-timpuriu din punctul "La
brod". Avnd n vedere redus de mor-
minte descoperite n acest an, ca faptul pe
ce ne de malul ele
1
se sau dispar cu totul, este foarte probabil
ca cimitirul fie pe cale de epuizare. Din
se pare cea mai mare parte a mormintelor au
fost distruse prin erodarea a malului
de apelerului, ncepnd de acum 30-40 de
de ani. ncercnd aproxima-
tiv de morminte pe care le va fi cuprins cimi-
tirul, am luat n considerare att mormintele
descoperite prin sistematice ct
ceramica provenind din morminte distruse
n decursul anilor.
2
S-a considerat, n
general, o medie de vase pentru un mor-
mnt, plecndu-se de la prin
sistematice. De asemenea, s-a avut
n vedere de teren
de apele n ultimele decenii
cu densitatea de nmormntare consta-
att la Blandiana n cele companii,
ct n orizontul contemporan din marea ne-
de la Alba Iulia. n final,
cifra este de circa 50 de
morminte, care, cu indicele ridicat al
n ne
durata de folosire
a cimitirului a fost relativ Datarea sa
ntre mijlocul sec. I X nceputul sec. X,
pe baza din anul 1981, este confir-
de materialele descoperite n acest an,
care aduc unele elemente inedite.
cele vase-borcan din mormntul 7
Fig. 1. Blancliana: 1mormntul8 ; 2 mormntul 7.
2
K. Horeclt, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 261-269; I . A
Aldca, H. Ciugudean, Apulum, 19, 1981, p. 145-249.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
NECROPOLA FEUDAL-TIMPURIE DE LA BLANDIANA
1
. '
Fig. 2. Ceramica din mormintele 7 (1, 2) 8 (3, 4).
-' '
..

Fig. 3. Obiecte din inventarul mormntului 8: 1 cercei frag-
mentar din bronz; 2 din fier; 3-5 din
de
363
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
364 HORIA CIUCUDEAN, GH. ANGHEL 4
sunt comune pentru perioada secolelor VIII-
IX, o datare mai n schimb
vasul-borcan din mormntul 8 att
ca ct ca decor, unele elemente mai
evoluate, care il apropie de ceramica sec. X.
Este pentru prima cnd n cimitirul de la
Blandiana avem a specia la care striurile
orizontale sunt asociate cu cele verticale. De
altfel, specie este extrem de n
ntregul intracarpatic
3
1
cu clare
cronologice. Bune analogii pentru
vasul din M7 la Bucov, datate in a doua
a secolului IX la inceputul sec. X
4

Ct cercelul de bronz, acesta
unui tip binecunoscut, cu o n
timp fiind folosit de diversele popu-
din Europa n sec.
VIII-X. Varianta la Blandiana
analogii pe teritoriul Slovaciei Bul-
gariei, piesele respective parte din inven-
tarele unor morminte datate n sec. IX-X
5

n concluzie, se poate afirma
din vara anului 1982, prin noile categorii de
piese descoperite, au venit completeze for-
mele de cunoscute n cadrul
a Cteva fragmente ceramicc au ln nivelul apar-
sec. IX- X, din de la Alba Iulia. Informape
R. Heitel.
4 M. Cultura veche (
de la Bucov - 1978, p. 77, fig. 65j7.
6
A. Tocik, SlovArch, 19, 1972, 1, pl. XXX/13, XLVIIIJ2;
L. Getov, Izvestija-Sofia, 28, 1965, p. 224, fig. 32/3-6.
cimitirului de la Blandiana, contribuind tot-
la fixarea mai a limitelor sale n
timp. -
THE EARLY MIDDLE-AGES
CEMETERY FROM BLANDIAN A, ALBA
COUNTY
ABSTRACT
This report presents the results of the new cxcavations
in the early Middle-Ages cemetery of Blandiana. Two new
graves (no. 7 and no. 8) were descovered, hoth containing
pottery, togcther with a bronze car ring, an iron knife ami
a necklace of glass bcads in the case of lhc grave no. 8. The
graves may hc dalcd back to the late (Jth - carly 10th
centurics.
EXI'LA!\ATIO:-\ OF FIGUHES
Fig. 1. Blandiana: grave nr. 8; 2 grave nr. 7.
Fig. 2. Pollcry from thc gravrs nr. 7 and 8.
Fig. 3. Ohjecls belonging to thc grave nr. 8: 1 fragment
of a bronzc car ring; 2 iron Jmifc; 3-5 glass beads.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Budureasca, jud. Prahova
(Complexele daco-romane
VHJTOH TEODORESCU, Y.ASILE I. DUPOI, DAN LICHIARDOPOL,
GH.PANAIT
Din ansamblul siturilor arheologice depistate
prin sistematice n cuprinsul rezerva-
arheologice Budureasca (13 km NV de
Mizil), un interes deosebit prin diver-
sitatea, complexitatea vestigiilor
sale - situl aflat pe terasa Budureasca 4 -
unul dintre cele mai repre-
zentative plurisituri nu numai din
ci de pe o arie mult mai a Daciei sud-car-
patice.
Aici se n timp, vestigii din paleolitic
neolitic, continund, n epoca
o serie de complexe reprezentnd
necropole, complexe care au fost in-
vestigate sau integral, cu
de evantaiului stratigrafic deosebit
de complex subsecvent, dificil. Rpile care
azi terasa Budureasca 4 mereu
de maluri. An de an, obiectivul este
supus distrugerilor iminente, fapt ce a impus
cercetarea a sectorului de SE (fig. 1),
salvndu-se de la pieire numeroase vestigii de
valoare n sectoarele
:NE-NV (nedeeapate de sterilnl ce
I Bibliografia descoperirilor <le la Btulurcusca insumcazii
numeroase cu iluslriiri <le la caz la caz: Y. \". Teo-
dorescu, SCl\", 2;,, 2\J74, 4, p. 4s;,_;;o:J; ldcm, in Aclcs du
. V II" Congfi'S inlernaliorwl de Sci. l'r1' - el Prolohisloriques,
l'rayue 1966, Il, l'raga, 1071, p. 20,11- 104,1; l<ll'lll, in
Treasures (rom llomania, Londra, 1071, p. 83 - Ri, nr. eal.
:192- 396; ldem, in .\11'" Conyr1's inlernalionr:l des etmles
by=anti nes, Hl71, p. 157-138 (tiparele pentru
turnat podoabe); ldcm, in .A V Il-a Consfciluire de lucru a
arlleologi/or din H.S.U., lP72, p. 43- 1fi; Idem
In SCS iHuzJsl, 2, 19G4, 1971, p. 104-130; I<lem, in SCS,
"Hu:zlst, RSR 1974, p. 27-30; ldem, in 1/oumanie,
Pages d'hisloire 2, HJ80, p. i16-\J1; Idem, In Spiritualitate
istorie la lntorsura Carpatilor, 1983, p. 78-92 fig.
6/4 - 3, 13 - elemente de Ia Budureasca
(altele ilustrate n albumul rom<ni1orfFlorcscu-
:\!iclea;, JJaco-romanii 2, 1980), O ilus-
trare de vestigii artizanale, tipare rcntrn
bijuterii, cercei, fihulc (digi\ah'i romano-bizan-
tini\ cu piciorul legal), pandanliw, aplice ctl., Ia \". Teodo-
rescu, in Pr"bova. de inf<lpluiri socialiste,
1974, p. 22- 2:J, fig. a-/. Cn tipar reia
D. Berciu, Era socialis\:i, ;,r;, 1976, 12, p. 2G; altele Ia Ligia
Hirw, Continuitatea maleriole spirituale a popo-
rului romn pe teritoriul fostei Dttcii, 1 97(), p. 6i,
fig. 14. de noi in 9, 1972, p. 85,
fig. (j.'1- 13, a fost reprodus:! foto in BJJH, X\"1,
1975, p. 188, fig. 12 (10 piese).
plurisitul), din 1982 au fost conduse
n V (S. V).
Succesiunea de la Budu-
reasca 5, de jos n sus pornind de la
stratul steril nisipos, care separa complexele din
epoca bronzului tracic de complexele halstatti-
ene, se astfel :
a - stratul complexelor Ferigile-Histria
Proto-Latene;
b - stratul Latene, etajat n unele cazuri pe
orizonturi; departajate prin supra-
puneri de complexe;
c - nivel de humus,
cios, avnd la de chirpic
din stratul Latene, iar n rest com-
plexe materiale de tip (sec. IV-V
e.n.);
d - stratul I, (humus cu
de avnd niveluri (Ia,
Ib) departajabile prin suprapuneri
de complexe ;
e - stratul II (mai deschis
la culoare, prin aportul granular nisipos) are
de trei niveluri (IIa, IIb, IIc) sesizabile
de asemenea prin suprapuneri, de
complexe sau de nisip steril, constatate
n profile .
mai jos, concis, n ordine crono-
vestigiile mai importante din epoca
etnogenezei sec. IY-VII e.n. (pl. II
III)
2
(Y.'l'., V.D.)
DI' ASPI,C'f
(SEC. IV - Y e.n.)
Sunt n de patru suprapun direct
sau stratul Latene. 1) de
LS
2
; 2) Cuptoarele de redus minereul
de fier nr. 3 4; 3) Aliniamentul
4) Bordeiul
3
.
2
In sector SE, stcrilul ce a<operii plurisitul a fost <leca-
pat.
3
Despre v. In arest volum, p. 389, raportul
prezentat de V. Teodorescu, D. Lichiardopol, :l.larinela
Vasilica Sandu.
1\later. cerc. arheologic<.', A XV !l-a sesiune de rapoarte, HlS:I, 1993 p. 365-387
7 - c. 1092
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
8UOUREASCA
SELEGENDA
4'
r-
5 9 13

17
@)(!)
21
o
25

29 B 33 Lt
3, 1

6
'--
@) 2

6 10
-
14
liiiJGI
18 22

26 30 LS 34 F-H
38.

+ ,;;
4
...
f
3
7 11
e
15 19
r
23
27

31 1-( 35 BRZ 39
o.ltc r

16 20 24
...
28
..
32 Cirs. 36 KG 40
4 8
-
12 1
.L
l'
....
c::3
..
'
Fig. 1. Budureasca 4. Planul general al sectorului SE. 1 bordeie - (sec. Y - Vll e.n.); 2 bordeie (sec. IV - V e.n.); 3
(LS); 4 cuptor de redus de fier, sec. V c.n.; 5 Lt (LS); 6 gropi (diwrsc epoci); 7 gropi de pari (a = i - C; b = c = Lt);
8 pietre; 9 Ia 10 cu mna; 11 chirpic ars; 12 in situ; 13 de dislocate; 14 os animal; 15
16 tipare de turnat podoabe; 17 piese de bronz; 18 obiecte de fier; 19 obiecte de lut deosebite; 20 obiecte de os; 21 mi'lrgele, 22 os uman
calcinat; 23 24 25 castron depus peste oase calcinate; 26 cu 27 28 adnci; 29 gropi F-II: 30 perimetru
F-H; 31 perimetre diferite epoci; 32 KG; 33 bordei; 34 de 36 37 Latene; 38 Ferigilc -!lis-
tria; 39 epoca bronzului; 40 complex general megalitic Brz (legenda este in cazul fig. 4A, 9a 11).
o
c
"::!
o
_ ......
l-'
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3
DUDUREASCA
367
1) de LS
2
(fig. 2, 2; 4/A.)
este (2,85/3,00 x 3,80/3,90 m), de-
spre romb prin tasarea terenului. Laturi-
le sale sunt marcate prin pietre sau grupuri de
pietre rnduite relativ aliniat (n ciuda
rilor suferite ulterior) delimitnd aria
cu podeaua prin nivelare. Rarele
cioburi de tip se aflau, de pe
pietre. n perimetrul LS
2
, spre de
N, a pare un grup de pietre cu
granule de chirpic ars, oase de animale,
indice o (arsura in
situ lipsind), iar n de V s-a putut observa
clar o de par (printre pietre),
cteva cioburi tipice. Pe baza de
mai sus, putem admite, ipotetic, LS
2
com-
porta o de cu de
lemn montate pe din loc n loc de)
pietre, cum azi se mai n arhi-
tectura la casele din n ace-
sens "aliniamentul (v.
mai jos).
Inventarul al nivelului ei cuprinde
cu roata sau
cu mna (fig. 5/B), un de fier, o
de o un lustruitor miniatura!
din lut (fig. 5/A 1, 2).
2) Complexul cu cuptoare de redus minereul
de fier. (fig. 2/4; 4/B; 5/C) suprapune direct
unei Latime din sec. II-
I .e.n., n masa se adnceau vetrele
albiate zgurificate ale cuptoarelor de redus
minereul. n grundriss, a mai nti cup-
torul nr. 3. La nivelul de al
cuvei cuptorului nr. 3, la -0,40 m, intregul
complex ca o mult mai la
culoare dect culoarea stratului Latime, iar la
1,70 m vest sud-vest de cuptor se conturau
pete cu de
indicno, probabil, locul de
la combustie. Spre nord de cuptorul
nr. 3, a la -0,43 m, cuptorul nr. 4,
aproape Cuptoarele, petele
lor de cteva pietre cioburi, pig-
de cei din
ai cuptoarelor se mcriau
ntr-o (2,40 X 2,00 m),
sugernd unui simplu, de
un fel de Din acest context provine o
din cu o linie
jur-mprejur (fig. 5/3).
Cuptoarele de redus minereul de fier nr. 3 4
(fig. 2/5, G; 6). Erau situate de N
al perimetrului rectangular amintit mnt
n plan. rotund al vetrei
- creuzetul- 15-16 cm n diame-
tru (interior), dar arsurii puternice,
pe aproape 10 cm n jur, n
cuptoarele par mai largi. Pe bu-
de Un ciob Cire-
a n creuzetul cuptorului nr. 3
dezafectare, cnd s-a extras
se mai afla n jurul cuptorului, imediat la
sud de aceasta o mare de
alte mai departe, spre
N de cuptor. degajarea a cup-
torului nr. 3, lui, s-a conturat creu-
zetul cuptorului nr. 4 (fig. 2/6). Cuptorul, de
mici dimensiuni, avea, probabil, cuva tronco-
cu unde
cuptoarele de acest tip sunt dotate cu un tub
suflant, pentru combustia, cu ajutorul
foalelor. turte de fier (lupe) de
mici dimensiuni, corespunznd dimensiunilor
vetrei cuptoarelor, au n numeroase
rnduri la Budureasca 4, unde, anterior, au mai
fost cercetate alte cuptoare de redus mi-
nereul de fier, similare, unul
nivelului I a (sec. V e.n.),
iar altul nivelului I b (sec.
V-VI e.n.).
3) "Aliniamentul" (fig. 2/1; 7 /A)
este format din pietre sau grupe mici de pietre
alinia te pe axul E-V, din loc n loc, la oare-
care ntre ele. ntr-un caz, s-a putut
sesiza o de par, din care provine o
de bronz, (fig. 8/1), mo-
dulul ei mic fiind specific emisiunilor din sec.
IV-V e.n. (Este a treia n com-
plexe la Budureasca 4.) O
de par se afla la N de aliniament, aproximativ
pe linie cu un grup de pietre din cas.
18 B, perpendicular pe amintitul axE-V. Nu
putem preciza rostul acestui aliniament,
cu similitudini n alte complexe de la Budureasca
4 (ivite anterior). Ceramica (fig. 7 /B) mai frec-
aici - altfel n rest - moneda
din groapa de par ipoteza unor elemente
din LS
2
(v.
mai sus): temelii de de Ast-
fel de temelii (de se cunosc
n cazul unor Sntana de (sec.
IV e.n.), reprezentnd n nivelul
o dovadi1 a Sntana de a:;;pect (daco-)
roman, cu directe 1omane trzii.
4) Bordeiul nr. 1 (fig. 9a) este rectangular-tra-
pezoidal n plan, cu laturile inegale (2,93 X
2,85 X 2,00 X 3,15 m), cea dinspre NV fiind
interior, probabil cu scopul de
a o Umplutura bordeiului, foarte
nu contrasta dect slab de
stratul Latime pe care l pPrfora., ngreun.nd
ntrziind precizarea complexului-bordei, lipsit
de sau cuptor n interior. Inventarul apare
n oase, pietre. Un mic cercei
de bronz privind
prelucrarea metalelor, n Yederea po-
doabelor (fig. 9b). Turnat n tehnica pseudo-
filigranului cercelul este
lucru n
raport cu dimensiunile sale nensemnate,
tnd redea clar trei "perle" (fig. 8/2), care
trei pe un fir de metal
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
4 5
6
Fig. 2. Budureasca 4. Vederi de ansamblu asupra complexelor de tip aliniamentul din cas. 20; 2 de nr. 2; 3 ansamblul casele-
lor 18A, 18B, 20 (n prim plan LS
2
, in plan secundar amplasamenlul cuptoarelor de redus minereul de fier nr. 3 4). 4 zona cuptoarelor de r edus minereul de
fi er nr. 3 4 amplasat e peste o Latime, din cas. 18 A
2
; 5 cuptorul de redus minereul de fi er nr. 3, in situ, In curs de dezvelire; 6 cuptoarele de re-
dus minereul de fier nr. 3 4 in situ, degajarea
t:1
c
"O
o
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 BUDUREASCA 369
2
3
F ig. 3. Budurca&ca 4. Complexe de Lip sec. V- \'11 e.n. 1 bordciul nr. 15, din SV-
n curs de cercetare, :l\'nd cuptorul de in nord-vestic ; 2 bordciul nr. 19, din cus. 16, in curs de cercetare 3. cup
torul de redus minereul de fier nr. 5 (din S.\' .).
cu un Cercelul este, cert, un produs
local, turnat la Budureasca 4, ntr-un tipar de
genul celor aflate n " groapa T" /65, n ale
se realizau podoabe pseudo-filigranate
pseudo-perlate (v. V. Teodorescu,
9, 1972 p. 85 fig. 6/9, Prahova- .. . ,
1974 p. 22, tipare din cele 4 aflate
n "gr. T"). Mici cercei din fir simplu, de metal
- nu au la un - sunt
de n necropola romana-bizan-
de la Callatis (Constantin Preda, Oallatis,
1980, pl. 49/4- 5, pl. 59/M 63.1,
M 71 etc.). cercelului de la Budu-
reasca 4 la sfera romana-bizantine
este n consens cu ansamblul desco-
peririlor din complexele (v. mone-
dele).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
v
?
V
"

:
,
t
o
@
8
'N'
"'
1[.
BUOUR EASCA 4
sEcroR SE
Locui11ta LS2 Ciresanlilsec IV- Ve n 1
-0,35 m
----
---
EGEN DA
o,efre
ceram,c6 IO roata
--
lucrotr5 Cu mino
cnu-o'c ar=
/)UCO(I OJSIOCOf/2 Olf
cuptorufu.
baza cuve' cuororu:u'
7 ( : 8 (] 9 'v 1 O" 13 ... .J 19 "" ZJ ..
b
vatra cuotorulu IUI?JLI!Iu 1
carbuni
zgurCJ
Oer,mefrL

14
13
. .
. . .
-u.L...
12
\ .. ...
. .
. . . . .
0 ..

--
. ---
----


.... 7
o;;:;'Vt
:.;o-q'-7
o
1
,oo
. c.,t.?
fr

'
1
J
10
u..:.
1
.::::J o..J
Cos 18 B
lo
A
8
Fig. 4. Budureasca 4. Complexe daco-romane de tip (sec. IV - V e.n.). A planul LS
2
; 13 planul zonei
cuptoarelor de redus minereul de fier nr. 3 4.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7
ARHEOLOGICA BUDUREASCA
c:
J
2
o
0
----,
74 '
3Crn
,
6 .
r-:: __ t,]
t:/
o
1
8

19 l____/;
3Cm
1
16
B
\
1
c
Fig. 5. Budureasca 4. Materiale din complexele (sec. IV - V c.n.) A obie._,e 1, 2 de fier
lustrui tor miniatura) de lut din LS
2
; 3 din zona cuptoarelor de redus minereul de fier nr. 3 4; B
Ia (4- 12) si cu mna (13- 19) din LS
2
; C la (20, 22- 24) cu mna (21,
25 - 27).:._din zona cuptoarelor de redus minereul de fier nr. 3 4 (sec. IV- V c.n.).
871
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
372 VICTOR TEODORESCU, VASILE I. DUPOI, l\IARINELA DAN LICHIARDOPOL, GH. PANAIT 8
martor
stratJgraflc
o
L-
nr.J
nr. L.
5ocm
2
3
f.
5
6
7
8
9
10
LEGENDA

V
\;b


/III
1 f J./
'
"
,.--
ti:::
''


,",

baz':l cuver cu,oforulw

dislcc.t;fe din
pere/ii cupforufur
vatra cuptorulwzgura
ciob (sec /V-Ven.)
reconstituirea formei
cuptorului
tub sufianf dela foaie
sfrol' Le! e;;e sec [7-l i:e.n
Fig. 6. Budmrascu 4. Cuptoarele de mi1:ercul de fier nr. 3 4 din ninlul 1\"- y r.n.), u. plan;
b. profil.
UE TII'
(sec.\' f\'1- \"II e.n.)
Sunt reprezentate de:
1) Cuptorul de red118 minereul de fier nr. 5
(fig. 3/3). A pe latura nordidl a S. V,
n carourile 18-19, unde am ntlnit
stratului II (Hee.
VI-VII e.n.). El er-te distrus de o groa-
pentru plantat pomi fruetiferi.
Ca...-itatea lui, eu foarte (12-
15 cm), se ad<lncea n stratul
I. Comparativ cu alte cuptoare de redus mine-
reul de fier, datnd din sec. IV-VII
e.n., descoperite acum la Budureasca 3.
Budureasca 4 Budureasca 9, cuptorul nr. 5
de la Bucl.ureasca 4 un tip propriu
prin dimensiuni, '
a cuptorului un
plan circular, cu diametru! de 0,33-0,35 m,
ct avttsese creuzetul arsura din
jur), a apare n profil foarte slab
aproape cuvei,
n partea pe o de 13
em, sunt vizibil spre interior, indicn-
du-ne o cu forma accentuat
Att constituind cuva, ct vatra
cuptorului, reprezentnd creuzetul,
n mod clar cteva succesive, executate
din de lut fin, nisipos. n ve-
trei, au putut fi constatate trei astfel de lipi-
turi, zgurificate, care - de vatra
direct n nclutuit
- a produs patru
consecutive, fi fost necesar ca
('UYci fie pentru extragerea lupei din
(.uptor. Cuptorul fusese, din vechime, perfect
n interior, semn se preconiza o a
<'ineea de mai sus conduc
la concluzia structura cuptorului nr. 5 a
implicat unei guri laterale, ca o ferea-
prin dPschiderea se ex-
lupa (diametru! mult al gurii
nu permitea scoaterea lupei pe sus),
elimim\ndu-se distrugerea cuvei. Fereastra a
permis lutuirea a creuzetului Ri
a cuvei, spre a urme de
fapt imposibil de realizat printr-o
de sus n jos.
Prin detaliile cuptorul m. 5 de
la Budureasca 4 tipului de cuptoare
dacice de redus minereul de fier, de genul celor
cu de lut ars, cum este
cuptorul din epoca de la jud.
Harghita (Z. Szekely, Materiale, 5,1959, p. 233;
I. E. Iaroslavschi, Civiliza,tia jierului
la Dact, 1979, p. 23, 35), tip de
cuptor utilizat n epoca
n sec. IV e.n., la jud.
(E. Iaroslavschi, R. Petrovszki, Tibiscus 3
1974 p. 150, fig. 36). ' '
Pentru secolele VI-VII e.n., cuptorul nr. 5
U.e la Budureasca 4 constituie prima atestare
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
! : ! : 1 l t -1

\
(
1
'

f \
r b ,
\ Q-o,M /
.... -- -""'
o
'
----
l 1:. .ENOA
'o DI?IIP
2 'il 10 rnn
1
1
1
- - C::J'il - - -
\ ----- - _.,..,.. - -- -
C]-q4'>
IL -- ... --- -- , -------
_ _j --- 'iJ M ; - ' ------
------ ' -o,!(! -----
- 9 ---
- - .o.'!)2 ----
? O Q-o_"_ ______ _

!-------r? -__ . fjJ
l_,-- 2 (!(
,_ __
Fig. 7. Budurcasca 4. Alianiaml'ntul (sl'C. 1\-- \' c.n.). "\ planul alinian:cnlului: Il lunal:i ia (1-1).
'
1
1
1
i
1
1
1
A
B
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
374
VICTOR TEODORESCU, VASILE 1. DUPOI, MARINELA DAN LICHIARDOPOL, GH. PANAIT 10
a tipului de cuptor dacic
n epoca
2) Bordeiele de tip (sec. V-
':Il e.n.). Bord<'iele 18 19 au n sec-
t;mnea IV, cas. 1G, re:;;pectiv cas. 16.
18 a fost surprins t integral, iar din
B
19
s-a putut cerceta din ve:;;t, care
nu a fost din vechime de surparea
malului E al tcrasei.
Practicarea sectiunii V (la N de S. III)
la nivelul sterilului galben nisipos, ce
complexele din epoca bronzului de niYelul com-
plexelor hallstattiene trzii, a dus la intercep-
tarea n diferite ale S. V, de
cuptorul nr. 5, amintit mai sus, a unui
de cinci bmdeie ce depunerilor Ipo-
straturile I sau II, iar gropile
lor straturile Lat(me
Hallstatt trziu se adcesc n sterilul aflat
deasupra nivelului din epoca bronzului. Dintre
cele cinci bordeie surprinse, numai B a fost
cercetat n n S. V,
restul borde1elor (B 16, B 17, B 20 B 21)
urmnd a fi cercetate n viitor.
Bordeiul 15 (fig. 3/1; 10). stratului
II. A fost surprins la
tul vestic al V ntre carourile 50-57.
Forma sa este V inter-
ceptnd trei dintre laturi. Latura de N, n n-
tregime are lungimea de 3,65 m. Cele-
lalte laturi s-au surprins numai n parte,
pe lungimi : din latura
3,50 m, din latura - 2,25 m, restul lor
continund n peretele sudic al V, n
terenul dintre III V, teren necer-
cetat Laturile bordeiului sunt drepte;
la mijlocul lor, n cazul laturilor N E sunt
gropi de pari, iar n NE s-a surprins
unei n care s-a realizat ncher-
tarea brnelor n sistemul de
n NV, n contra-
s-a dezvelit pietrarul bordeiului, con-
struit din pietre de ru lespezi dispuse n
jurul unei vetre. n jurul pietrarului, ca la
partea sa peste de pietre
provenite din lui, s-au nume-
roase fragmente ceramice. nu a fost de-
montat, forma amplasarea pietrelor,
pietrarul este dreptunghiular, cu gura spre la-
tura de E a bordeiului. Umplutura bordeiului
15 contine de humus n de
sol maroniu, deschis (cu aport
slab aportului granular nisi-
pos specific stratului II).
Umplutura include, de asemenea, pietre de ru
mari mijlocii, de
n jurul pietrarului la sudul
acestuia, precum oase de animale, de
chirpic inventar
Obiecte de fier (fig. 13/4),
puternic cu este dreptunghiu-
(4 X 2 cm), la partea are cape-
tele rotunjite, iar la mijlocul dinspre curea
o g;Ltuire pentru fixarea spinului cataramei.
Este n tPhnica
cataramele romano-bi:r.antine de bronz,
realizate prin turnare. O de fier
(fig. 13/1) a fost n NE al
bordeiului. Are forma cu capetele
rotunjite cele laturi lungi arcuite
spre interior. Catarama este puternic
arc dimensiunile de 4 X 3,5 cm. A fost reali-
tot n tehniea dintr-un
fir cu Tot n NE,
tmi de ultima s-a descoperit o fu-
de lut n de mosorel, din
de culoare ; are
de 2,5 cm diametru! de 2,2 cm (fig. 14/2).
Inventarului B
15
i se
o de din
care, pc maxi-
are un ochi n relief, realizat din sti-
(fig. 13/3).
Ceramica din B
15
(fig. 11) este la
roata olarului cu mna (v. mai jos, descrierea
ceramicii complexelor

Bordeiul 16 (fig. 10). stratului Ipo-
II. A fost nregistrat n grundris-
sul V, ntre carourile 28 32. Strati-
grafic, suprapune taie alt bordei
B
20
. Are plan rectangular, cu laturile
drepte sau arcuite rotunjite.
Au fost surprinse n plan trei dintre laturile
sale: cea n ntregime, iar laturile
doar ele intrnd n malul sudic
al V, care ascunde a patra a
bordeiului. Dimensiunile laturilor surprinse sunt
latura 2,50 m, latura
- 2,30 m, latura - 3,65 m. n
NV este dispus pietrarul, din care, n sta-
diul actual al nu s-a surprins dect
compus din pietre de ru mari mijlo-
cii avnd n jur cteva fragmente ceramice.
n planul s. V, groapa bordeiului apare de
a humusului nisipos,
cu de n partea
de chirpic n partea
n perimetrul amintit al bordeiului au
spre centru, cteva pietre mai mari, la
sud de care se un grup de oase de
animale fragmente ceramice. Inventarul, des-
coperit acum, B
16
, este compus
din obiecte de fier sau lut din cera-
la roata olarului cu mna (fig.
11), la care ne referim n descrierea ceramicii
complexelor S-a
aflat un fragment de
Obiecte Fragment de de
(fig. 3/5), din fier, rupt n din vechime,
puternic oxidat, cu dimensiunile de 4 x 1 cm
(fig.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
o
1
7cm
1
o
1cm
Fi g. 8. Budureasca 4. Obi ecte din complexele de Up sec. IV - V e.n.
(1 - 2) din compl exele de tip - sec. V- VII e.n. (3 - 5).
1 din alini amenlul 2 cercei de bronz din B
1
de
Lip 3 - 5 catarame de fi er din B
15
de tip - Cn-
28
t
n
t
'26
- t

-0,93m
25
t
24
t

Cas.15
5
. '
e:=-
'
--0,93-
Cas.17

-O, 68
a
b

) /r:\. O 1m <
Bo 1 ,
Fig. 9. Budureasca 4. Planul bordelului 1 de tip (a) cercei de bronz
din inventarul (b).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
376
VICTOR TEODORESCU, VASILE I. DUPOI, MARINELA DAN LICHIARDOPOL, GH. PANAIT
51
t
56
t
S. V
\E]

/;
/
S.V
/.
'
08
(J.I-,
V9
.,.
.,. 10
-t,l2
[)
"'f'
c::::lB V9
1
./
.0'
(:;../
54
t .
- .'L.o
-,
o lm
"- --
-----------------<--:}--------'-'-J..--L----------------1
n [911.1 -!..19 @ 21
1/11
::11

28
t
\
o 1rn
-',
..
V
jt
, .

'
ro .'7,2a
T1o .. 11 @] 18 c, 19 23
Fig. 10. Budurcasca 4. Planul lmrdeielor 15, 16 20 de tip -
12
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
IT
---j--.
1 - . -- \ '
_,/ !
7
'
. '
.
\
.
.
.
.
\
' 1
' '
' '
' '
' '
' '
.,1 /'
Fig. 11. Budureasca 4. din bordeie de tip - Cndesti.
- !o....
-
A
B
A din B
15
; B din B
18
. 1 - 4, 17 - 19 cu roata; 5 - 15, 20 - 21 cera-
cu mna; 16 de aflat in vasul nr. 15.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3i8
VICTOR TEODORESCU, VASILE 1. DUPOI, 1\IARINELA DAN LICHIARDOPOL, GH. PANAIT
o
1
---
1m
1
818
1-C
-1,17 m
Q
b
Fig. 12. Budureasca 4. Planul bordciului 18 de tip - sec. YI - YII c.n. (a) vas
lucrat cu mna in traditie (l.J) din inwntarul B
18

14
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
15 ARHEOLOGICA BCDUREASCA 379
13/6), din fier, la capete, puternic oxi-
dat, cu dimensiunile 7 X 1 cm
O de
(fig.13/7), vertical,
din cu cioburi pisate,
are diametru! de 2,8 cm de 1,7 cm.
Bordeiul 17. Interceptat la estic al
V (n carourile 14-20), are forma
dreptunghi orientat cu axul lon-
gitudinal E-V. n gmndrissul S. V au fost
surprinse trei laturi ale B
17
: integral cea nor-
de 4 m lungime, celelalte,
pe 2 m respectiv 1,92 m, restul
lungimii acestora ascunzndu-se,
cu cea de-a patra a bordeiului, n terenul
necercetat, din sudul V. NV al
B
17
este rotunjit, cel de NE probabil,

n pe latura pe mijlo-
cul ei, B
17
este cu un CUIJtor de lut,
realizat prin cuptorire n peretele bordeiului
deci, perimetrul gropii acestuia. n
plan, din cuptor s-a surprins, n acest stadiu al
doar o cu dimensiunile pe
axele E-V N-S de cea 1 m ; restul cupto-
rului sub malul sudic al S. V, n tere-
nul Gma cuptorului,
spre est, se distinge clar, de o
de pietre arse de chirpic.
Conturul cuptorului - avnd forma de "pun-
- se delimita, n plan, printr-o de
pe linia de
contact - - cu degradn-
du-se lent la spre
exterior, cea 5 cm. n umplutura
B
17
nu a foRt depistat pietrarul.
viitoare vor preci7.a numai cuptorul -
incluR n perimetrul utili-
zat la coacerea p(tinii, era sau un folosit la

Bordeiul 18 (fig. 12). stratului Ipo-
II, nivelul c, ultimul nivel Ipo-
de la Budureasca 4, databil
sec. VI - primele decenii (unu, doi)
ale sec. VII e.n., pe baza unor aplici din B
17
Arc pietrar n de NV
gropi de pari pe mijlocullaturilor. Din zona
S. IV a B
18
provine un vas ntregibil, lucrat cu
mna (specia II
3
b, cf. V. Teodorescu, SCIV
15, 1964, 4, p. 490), de un tip frecvent n com-
plexele t:\rzii (sec. VI-VII
e.n.).
Bordeiul 19 (fig. 3/2). stratului
I, aflndu-sc n cas. 16 (sec-
tor SE), pe marginea a terasei de la Bu-
dureasca 4, din vechime pe
in Din planul rectangular, s-au
laturi ntre de vest
sud, integral a treia
bordeiului 19 erau cu
pentm mbuearea brnelor (ce placau
bordeiului) n sistemul de rn-
13ordeie cu astfel de detalii au fost
cercetate la :Budureasca 3, Budureasca 5,
Budureasca 9 Bozieni (1,5 km vest de Budu-
reasca), unde B /1961 - dreptunghiular n
plan- era pietrar sau cuptor (v. V. Teo-
dorescu, SCIV, 15, 1964, 4, p. 487), cum pro-
babil a fost B
19
de la Budureasca 4, care ar
fi trebuit n cuptorul
1-ar fi avut). La mijlocul laturii de SV
a celei de NV, s-au putut preciza gropile parilor
brnelor de la n genul parilor
care sprijineau cunoscutei eule vechi
de la Hrcea, jud. n um-
plutura cu negricios,
de cilrbuni granule de chirpic,
s-au aflat oase, de cteva pietre
la sau cu mna (se
distinge un fragment din gura unei
oale din cu nisip, de culoare castanie-ne-
avnd drept ornament, pe
bombat, un fascicol format din trei caneluri
orizontale; fragment altele lucrate la
prezentau urme de slip, corodat).
Bordeiul 20. S-a conturat n carourile 31-33
ale V, interceptndu-se o parte din
latura pe o lungime de 2,5 m,
de NV, rotunjit, foarte din latura adia-
B
20
fiind suprapus de
Bl6' Umplutura B
20
este ne-
cu de
sporadice de chirpic,
proprii stratului I. Pe baza
caracteristicilor ee deosebeau umpluturile B
16
B
20
, ct a reconstituiiii latmii vestice a
B
16
, de pietrarului n
de NV, s-a putut stabili raportul stratigrafic
dintre cele bordeie, n sensul f'i:L B
20
apar-
stratului I, fiind supra-
pus de B
16
stratului I
II. Material arlwologic n B
20
nu s-a depis-
tat
Bordeiul 21. stra tului I
II. bordeiul din care, n planul
V, s-a smprins cea mai supra-
de NV al bordeiului,
cu pietrarului o parte din laturile
(3,75 m) (1,15 m), restul lor al bor-
cteiului continu:.nd la sud de S. V, n terenul
neatacat n giUndrissul V, bor-
deiul apare de culoare cu pig-
de chirpic, oase de animale
cteva fragmente ceramice.
Materialul arheologic colectat din B
21
este
reprezentat, n stadiul actual al de
obiecte fragmente ceramice. Obiecte
Fragment de bronz, cu lungi-
mea de 0,5 cm puternic
oxidat, probabil Obiect de fier (fig. 13/8)
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7
o
h,
2
Jcm
1
A
B
c
Fig. 1:1.- Dndurcasca 4. O!Jictlc slriirom:lncsli din in\'l'lllaml bordciclor de lip -- ll
15
(A\, ll,
6
(1:)
B
21
(C). 1, -1 calarnme: :.!, i fusaiolc: :1 m:irgic:i ali aslrii tu (}( hi ;, uqil: (j l'll el ou:' IJJ'a\c: tle-
menl arliculnnl dintr-un nnsahlu ncpntizahil (1, l .. fi, S fier::.!, 1 lnl: :l rasl:'t slirlcnsi't).
"
'
'

. - --- -- - - - . - _// d
- f(
-+---------i -- -- - -- -- - - - -- '/:
1
1
,
Fig. H. DtHlureasea 4. (specia II
3
) de tradq ie din D
15
-
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
17 ARHEOLOGICA BUDuREASCA
381
cu egale, divergente
tate, fiecare dintre ele avnd la cte un
orificiu. este
Baza din care pornesc este
are n centru un orificu alungit, mai mare
dect cel al Lungimea 3,5
cm, iar a bazei 1,5 cm. V.T. M.P.
*
Oeramica din bordeiele de tip
(fig. 11) cele
categorii specifice acestor complexe :
I - ceramica la roata olarului (fig.
11/1-4, 17 -19); II - ceramica cu
mna (fig. 11/5-15, 20-21).
Ambele categorii diversitatea tipo-
proprie complexelor din
nord-estul Munteniei (v. V. Teodorescu, SCIV
15, 1964, 4, 485-503; idem, 2,
1971, p. 104-130). cnd
efectuate n din sec. IV-
V e.n. de la ( 4 km S de l\Iizil, jud.
Prahova)
4
au adus fundamentale
privind ceramica ce precede etapa
putem constata clar di-
recte - pe firul nentrerupte -
dintre ceramica de tip (sec. IV-V
e.n.) ceramica de tip (sec.
V-VII e.n.). Ceramica de import (categoria
III) este mai dect n stadiul anterior (sec.
IV-V e.n.).
I. Oeramica cu roata din complexele
dezvolte cu pre-
tipul de cu bine
arcuit (fig. 11/1-3), din lut cu nisip, de cu-
loare sau castanie ne-
Drept decor, n partea a
vasului ndeosebi pe s-au aplicat striu-
ri fine, orizontale, masate pe o
(fig.11/1), cu analogii la J:iozieni (V. Teodorescu,
SCIV 15, 1964, 4, p. 491, fig. 3/5), friza
din linii n val ntre linii drepte, orizontale
(fig. 11/2), canelurile organizate n grup
nunchi) sau canelurile (fig. 11/3).
Fundurile oalelor lucrate la (fig. 11/4,
17, 18) sunt, n unele cazuri, profilate
(fig. 11/18), n acest sens, de
tip de asemenea, n rea-
lizarea unor margini de oale, ale buze
au un profil specific, bine conturat, mai mult
sau mai (fig. 8/19). Ceramica
a rar (S. V).
II. Oeramica cu mna,
tipurilor oale (fig.
11/5-15, 20-21) (un
exemplar fragmentar provine din B
151
fig. 14),
alte forme n din anii
1981-1982. n cadrul acestei categorii (II),
se pot constata puternice
' V. supra n. 3 V. Teodorescu, in Roumanie. Pages
d' histoire, V, 1980, 2, p. 'il unn.
8 - c. 1092
fondului dacic trziu. Avem n ve-
dere oale de mari dimensiuni, cu corpul larg,
umerii gtui bine marcat marginea
clar sau puternic n (fig. 11/5-
6, 8, 14), prezentnd funduri masive largi
(fig. 11/9, 11-12, 17-18, 21) buze deseori
netezite n partea (fig. 11/5-6).
Buzele gtui mai scurt (fig. 11/7,
14) sunt reprezentative pentru ceramica
cu mna, stratului
II de la Budureasca 4 (v. vaflul din Bw fig.
9 b), pe cnd buzele netezite n stratul
I de la Budureasca 4.
asupra acestui detaliu, dat fiind
faptul netezi rea buzelor o
n ceramica cu mna
(v. mai jos, capitolul concluzii).
Detaliul netezi1ii buzei aplicat oalelor dacice
clasice lucrate cu mna
5
, celor similare apar-
d::tcilor liberi din sec. II-III e.n.
6
, ct
oalelor de descoperite
n complexele daco-romane de tip
(sec. IV-V e.n.) fie n cazuri atestate la Budu-
reasca 4 (fig. 5/21), tie n de
la
7
, echivoc -
de alte elemente, cum sunt textura pastei
vaselor, forma decorul lor - vasele
de tip lucrate cu
mna avnd buza ( des-
cind din cel mai autentic fond dacic, pe care
dacii liberi daco-roman.ii 1-au transmis eera-
micii din sec. V-VI (/VII) e.n.
n acest sens, din 1964, se sublinia faptul
"ceramica cu mna . . .
fmme locale Latene din sec. III-IV e.n."
(V. Teodorescu, 1964, p. 110)
8
.
Concomitent cu formelor ceramice
de origine era. absolut normal
- n acest context - 11i tehnica de
realizare a vaselor, din lut cu cioburi
pisate (specia II 3, ariei
din nord-estul Munteniei : ibidem). Opinia unoF
arheologi, n cu
de ani sau mai recent, potrivit ceramica
cu mna din cu cioburi pisate ar
reprezenta exclusiv un aport slav
9
, este
n mod de rezultatele cerce-
din nord-estul Munteniei.
6
Exemp/i gratia, 1. H. CerGmica Bucu-
1969, p. 159, 71/9-10, p. 163, fig. 76/4 (profil ab-
solut tipic), pl. 73j5, 74j5, 7-8, 75j7- 8 (profile absolut
tipice), 76/4, 77/1, 4- 6, 9-12, 78j6, 79j4- 5,9-10, 12,
80/4-5, 7, 10, 12-13, 16 (toate tipice); v. pl. 33j1 (avnd
val incizat.)
6
buzelor devine acum aproape o cf.
Gh. 13ichir, Cultura 1973, pl. 42,43/1-4,
44/1-2, 4, 48/3, 50j1, 3, 51/2, 57jl. (pl. 38j1- 4, 6)
au, de asemenea, buza atent.
7
Numeroase exemple sunt date in raport1,1lul
privind de la (v. supra, nota 3).
8
Cf. V. Teodorescu, SCIY, 15, 1964, 4, In Actes ..
Praga, 1966 citate supra, la nota 1).
9
Opinie {:e anilor 1957-
-1963.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
VICTOR TEODORESCU, VASILE 1. DUPOI, MARINELA DAN LICHIARDOPOL, GH. PANAIT 18
din Moldova - vatra dacilor liberi -
ele opinia, cu realitatea, la care
ne-am referit. Studii elaborate recent (D. Gh.
Teodor, M. Ghen. Coman,
I. Mitrea, V. Palade)
10
numeroase exem-
ple de forme de vase autohtone, lucrate cu mna
din cu cioburi pisate, vase datate n sec.
IV-VII e.n. Simpla a ceramicii lu-
crate cu mna, din cu cioburi pisate, na
mai poate constitui - n stadiul actual al docu-
arheologice - un indiciu al
rii factorilor alogeni, cum s-a
nu demult uneori se mai azi). Fe-
nomenul ceramicii lucrate cu
mna n Dacia- nainte de toate-
un fenomen economic subsecvent, social),
rezultat al provocate de valurile
de migratori,
au trebuit le reiternd forme
de manifestare
11
. econo-
mice ale fenomenului au fost sesizate din
1971 (V. Teodorescu, Buletin informativ nr. 1,
A VII-a de lucru a arheologilor din
R.S.R., dec. 1971, p. 43-46), iar
acest punct de
vedere.
Un argument nou, n acest sens, l aduc vasele
miniaturale lucrate cu mna, descoperite n
complexele de tip cum este
din bordeiul 15 (fig. 11/10). Pe
teritoriul Daciei, vase miniaturale se cunosc
din neolitic, ntlnindu-se, de asemenea,
n ceramica
12
, n cea
13
,
n de tip de
la Budureasca 4 (fig. 2/17), n necropola de
la (sec. IV-V e.n.)
14
Vasele
1o D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic in sec. V- XI
e.n., 1978, p. 27- 33, Indeosebi p. 32: "Atribuirea gre-
... a celor mal multe vestigii autohtone, puse atunci
exclusiv pc seama slavi lor ... " Ghen. Coman, Mu1geni.
Contributii la istoria unei Vaslui, 1973,
p. 52. 1. Mitrca, Carpica, 12, 1980, p. 76 - 77. V. Palade,
Dacia, N.S., 24, 1980, p. 223 - 253, Indeosebi p. 230
urm. (Toate citate, cu bibliografia lor).
u V. Prvan, Gelica, 1926, p. 570, vedea
- in mod just - o descoperire a
untr elemente de celto-dacice din Latcne
chiar in ceramica evului mediu daco-romn". (V. Prvan,
Getica, 1982, p. 318). recente
viziunea romn.
1
" Ne referim la avnd Intre 2,8/3,4 cm
7,6/8,0 cm, reproducnd fidel forma detaliile vaselor
de curente pesle 15 - 25 cm. Ca minia-
turi, de sunt ilustrate de 1. H. Ceramica ... , pl.
80j1- 16; v. imitapile de r/lylon, p. 194 fig. 106/1,3-4
(Poiana, vasclcr din pl. 80 este
in lista dl' la p. 319.
13
ConsH.kr:..lc drept miuiaturile sunt aici
frl'cventc: D. Tudor, Oli
4
, 1 !J78, p. 105. Gh. Po-
pilian, Ceramica din 0/lenia, Craiova, 1976, p. 106,
exemplare miniaturizate de (sub 6,0 cm).
1
4 V. in acest volum, p. , In sec. Il - III, Ia dacii li-
beri numeroase sunt miniaturile de dacice, a
nu 3- 4 cm: v. Gh. Bichir, Cu/lura car
. . . p. 64. Vase-borcan miniaturi, "ca in cadrul Latene-
ului geto-dacic", la carpi: Gh. llicllir, op. cit., p. 68 In
cultura Sntana de
miniaturale ele, - n mod eYi-
dent - ceramice autohtone multi-
milenare, perpetuate - n cazul de (fig.
5/17; llj10) n alte cazuri similare de la
Budureasca- prin lucrate cu mna
(specia II ). Din complexele slave ale epocii
(sec. VI-VII e.n.), nu nici o analo-
gie de vas miniatura!, ceea ce
fenomenul este specific autohtone,
a se integrase sferei de
din bazinul mediteranean, unde miniaturile

Vasele miniaturale uneltele
de metal miniaturale
15
. Ambele serii de minia-
turi - simulacra - sunt convergente concep-
tual formal, prin urmare, ace-
fenomen unic, care le-a generat. Minia-
turile de unelte alte simulacre erau frecvent
te la geto-daci romani
16
, iar cuno-
scutul colier cu pandantivi - unelte miniatu-
rale de la Silvaniei
17
simu-
lacrele de tip antic, metalice sau ceramice, con-
n uz n sec. IV e.n.
18
, cnd
aceste miniaturale puteau fi trans-
mise direct epocii (sec. V-VII
e.n.). Caracterul votiv al uneltelor miniatu-
rale
19
poate fi socotit Yalabil n cazul eera-
micii miniaturale, daco-romane
cum antecedentele multimilenare ale
vaselor n Dacia, fenomenul re-
anumite practiei
n tot cazul, n acest sens nu Re poate
n Astfel de unelte-miniaturi sunt cunoscute, de
vreme, In complexele din sec. VI e.n. (atribuite, azi, culturii
de tip sec. V- VII e.n.):
Ia - D. V. Rosetti, Germania, 18, 1934, p. 212
fig. 7/1; la BAneasa- Stejar Ziduri Intre Vii (Bucu-
- Est), - S. Morlntz D. V. Rosetti, tn
de odinioard, 1959, p. 33 pl. 33/9 - 11 (v. p. 177).
Miniaturile descoperite In mediile de repre-
desigur, aportul autohtone agril'ole

18 Pentru daci, v. cu pandantive-unclte
din tezaurul de Ia Teklja (Dj. Mano Zisi, 1\'alaz iz Tekije,
Belgrad, 1957, cat. nr. 10 pl. VI - \'II; securi de tip
diferit, de trestie" baston
de lungime'! un pumnul o cu palma
Este analogia cu pandanlivele de
Ia Silvaniel 1. Alte numeroase miniaturi dacice sunt
strnse exhaustiv de V. 1. Dupoi doctorat
Podoabele vasele de argint gelo-dacice, 1981).
La romani, cel mai frecvent pandantiv minia tu rai era Mia
lui Hercule, In Dacia in sec. IV - \'1 e.n., con-
de unii arheologi drept "pandantiv sarmatic"
Gh. Diaconu, 1965, p. 105- lOG).
17 J. Hampel, A regibb kozepkor, I, Budapesta, 1894,
p. 19 - 21 pl. XIV Hampel, 1905, III, pl. 14 text: 1905
II, p. 15 - 17. R. Florescu, 1. l\liclea, Te:nurc lransi/vane
in K. H. M. Viena, 1!l79.
1
& V. 1. Dupoi, In teza de doctorat (v. supra, n. 15), pune
In pandantivele de la Tekijn, cu cele de Ia Sil-
vaniel, considerate astfel de R. Florescu,
(1979, v. n. 17) atribuie de la
romane trzii. Ambele ipoteze lor daca-
roman .
19
Ele au caracter apotropaic: v. de odini-
1959, p. 33.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
19
ARHEOLOGICA BUDUHEASCA
383
nici demonstra vreun aport alogen, dat fiind
faptul mediul autohton - topografic,
cronologic cultural - o prioritate

20
.
III. Din categoria ceramicii de import (categ.
III) complexelorjstraturilor Ipo-
recente au dat la
mai multe fragmente de amfore databile
- pe baza aspectului lor - n sec. V-VI(/
VII) e.n. Materialul conservat fragmentar nu
permite reconstituirea formelor. Cteva
provenind din pnteeul unor amfore pe
ele tipicele caracteristice pro-
duselor trzii, romana-bizantine (V.T., V .D.,
M.P.).
*
efectuate la Budureasca au inclus,
de asemenea, sistematice de control
n perimetrul celor 31 situri arheologice aflate
n (Budureasca 1 - Budureasca 31),
nsumnd o succesiune de obiec-
tive multimilenare
2
1, recoltndu-se impor-
tante loturi de materiale supuse iminent distru-
gerilor favorizate de terenurile n
erodabile, afectate de inerente, de rpi,
drumuri de exploatare, etc. Da-
acestor accidente, practic, ntreaga rezer-
Budureasca- pe un ax de
3,5 km aria unui arheolo-
gic de salvare, dat fiind faptul numai profi-
lele naturale - create de rpi - ce se
se anual n microzona n-
17,5 km n linie, potrivit
lor efectuate de noi n teren, a mai socoti
intermediare. Bornarea celor mai
importante situri, n vederea ct mai
exacte a descoperirilor, pe ari, va fi
n anii viitori, conform unui program de priori-
n prezent, au fost bornate siturile
Budureasca 1, Budureasca 2, Budureasca 3,
Budureasca 4, Budureasca 5, Budureasca 7
Budureasca 9. n campania anului 1982, nu s-au
condus de decttL n plurisitul
Budureasca 4 (V.T., V.D., M.P., D.L., Gh.P.).
*
2 Subliniem acest fapt, ntruct el este limpede atcs lat
documentar. Evident, nu miniaturile trzii, din sec. VI - VII
e.n., au caii latea de a demonstra originea anlicd a acestui
gen de simulacre, ci invers, urmnd ca exemplarele din com-
plexele "de avarie!\" fie reevaluate just atribuite
fondului autohton. Cum descoperirile de miniaturi se nmul-
(recent, Ia - Prahova, un interpretarea
a origin simulacrclor devine spre a nu
se mai prolifera teze vechi, azi emise in secolul
trecut.
21
M"atricea de incidenfii a celor 31 arleosituri de Ia Budu-
reasca a fost recent (198:.2) de Victor Teodorescu
:'llarincla Jibotean - urmnd a fi tn
Anuarul Muzeului de istorie arheologie din in
cursul anului 1983.
COl\CLElll
Rezultatele efectuate la Budurea-
sca 4, expuse mai sus, permit formularea unor
concluzii
21
ce a fi amplificate, diver-
sificate, adncite n de
extinderea n viitor.
1. Continuitatea de n epoca
n cadrul secole de-a
rndul, ntreruperi, n ciuda
provocate de valurlle succesive de mig1atori, n
mileniul I e.n. Etapele de locuire de la Budu-
reasca 4, coroborate cu cele precizate n alte
situri din (Budureasca 3,
Budureasca 5, Budureasca 7, Budureasca 9
etc.), o continuitate de la
tracii epocii bronzului geto-dacii din perioa-
da (sec. VI .e.n. - I e.n.), la dacii
liberi, daca-romani (sec. II-VII
e.n.) 22.
2. Caracterul durabil al este limpede
demonstrat nu numai prin complexitatea monu-
mentelor imobile pe de lemn, bor-
deie placate cu brne, gropi de provizii, cup-
toare de sau de copt pine, cuptoare de
redus minereul de fier), dar prin faptul stra-
tigrafic asigurat al n a unor
consistente antropice de sol humi-
zat, rezultat al cotidiene intense la
epoca
23
Suprapunerile de bordeie
indelungata locuire, indicnd toto-
probabile forme de proprietate (asupra
terenului) practic nestudiate pe baza aces-
tei categorii noi de dovezi.
3. Densitatea de locuire cote
remarcabile. n vatra de sat de la Budureasca
4, numai pe traseul S. V - lung de
57 m - au cinci bordeie
La Budureasca 3, n S. I lung de 30 m, au
rut bordeie, unele suprapuse. Demografic,
din teren uman
deosebit de ridicat, mai ales
sunt n grup fenomenul este con-
statat n deschise de tip rural 2
4
. Facto-
rului uman i-a revenit un rol decisiv n dezvol-
tarea Demografia isto-
de altfel "rezer-
voarelor umane" din zona carpa-

25
, n perioada poporului romn.
Microzona Budureasca concret
un asemenea important rezervor - centru
romnesc. Densitatea locuirii a
constituit un factor primordial, att n men-
2
la V., de asemenea, Victor Teodorescu, In Roumanie.
Pagt6 d'histoire, V, 1980, 2, p. 71-88.
22
V. supra, n. 21.
23
Cf. Victor Teodorescu, 1971, p. 123-115.
24
In (de asemenea deschise, contemporane celor
de Ia Budureasca) slavilor de la
N NE, densitatea este mai
cf. Sites slaves en Slovaquie, Bratislava, 1975, pass.


Demografia dimensiune a istoriei, Ti-
1974, pass.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
384 VICTOR TEODORESCU, VASILE 1. DUPOI, MARINELA DAN LICHIARDOPOL, GH. PANAIT 20
autohtonilor, ct n procesul
elementului alogen (n genere).
4. Stadiul dezvoltat al
un cadru economico-social prosper, apt
tehnologii avansate la nivelul epocii lor. Trans-
mise din n fiu, la vremea "se-
cretele tehnologice" - de specializare
indeosebi n cazul fierului al pre-
metalelor prin turnare, forjare - nu
puteau fi te dect de autohtoni
26
, cu
bogate dacice romane. Subliniem,
faptul la Budureasca,
fierului n cuptoarele de redus minereul - am-
plasate n vatra - se efectuau real "n
tuturor", stimulnd practic interesul
ntregii (inclusiv al copiilor) de
asemenea mprejurare cu profunde
n procesul de
al sociale, care a contribuit la
intensa proliferare a la
romni. de unelte de fier -
numeroase la Budureasca - a dezvol-
tarea ansamblului de ndeosebi a
lemnului. din
jur ofereau resurse bogate, valorificate n arhi-
tectura a cu sisteme de
cioplire nchertare a brnelor, n ro
transporturilor, n etc., n pro-
ducerea veselei de lemn
27
care, n sec. V-VI
e.n., a nlocuit masiv vasele ceramice folosite
acum aproape exclusiv la prepararea hranei pe
foc, fapt ce restrngen,a formelor
a oalelor. Concentrarea
specializate la Budureasca si-
grupul de aici n rndul celor
mai importante centre din Dacia
2
8

26
ln sensul acestei opinii majore, romni sunt
unanim (vezi bibliografia la Victor Teodorescu,
in 9, 1972, p. 73-96 mai recent, la
Oltcanu, in Dacia, N.S., 22, 1978, p. 299- 307 D. Gh.
Teodor, Romanitatea Bizantul fn v.
V - XI e.n. 1981, p. 39-42). Total nefon-
la - in databihl
incetarea orizontului Sntana de (sec. IV e.n.),
"un complex . . . evident hunllor"
(Gh. Diaconu, in Studii de istorie Bu-
1973, p. 13 n. 22). Cuptorul- de la a fost
a trib 'Jit (Victor Teodorescu, in Buletin informativ nr. 1, dec.
1971, v. supra, n. 1) atribuibil numai autohtonilor
dacoromani din sec. IV - V e.n., in nici un caz hunilor.
27
Un de lemn a fost carbonizat, in Bu
de la Budurcasca 4. ln de la - Vaslui
(sec. IV c.n.), s-au constatat recipiente din material Iem-
nos de arbore, de vase ceramice: V. Palade,
SCIVA 29, 1(!71!, 3, p. 413- 419; v. ghizdurile de lemn
de aici: ibidem, p. 41:! fig. 3. de uneltele de
fier destinate lemnului, descoperite la Bratei
(sec. IV - V e.n.), avem dovezi suficiente spre a
admite cii, din sec. V e.n., se petrece un fenomen de
inlocuire a ...-aselor ceramice prin vasele de lemn. La Cire-
n sec. IV- V e.n., olarii imitau recipiente de lemn.
2a din 1964, V. Teodorescu a elaborat monografia
descoperirilor de la Budureasca 1, Budureasca 3 Buzieni
(Prahova\, la nivelul bibliografic de atunci, depunnd manu-
scrisul (157 p. dactilo) la Comisia penlm studiul
5. Agricultura- ea a
siderurgice cum uneltele
agricole de fier (seceri, de plug) descope-
rite anterior la Budureasca 4, Budureasca 7
Budureasca 8 -
29
a constituit de
la cum fusese la lor
traco-daci daco-romani. -
- oferea baza
ntregii ca : prelucrarea
pieilor, torsul, mpletitul funiilor depin-
deau decisiv de complexe agricole,
de care, de altfel, nu erau complet
nici -
fierari, lemnati, olari, pielari, or etc.).
Bogatele resturi osteologice - ndeosebi de bo-
vine, porcine, ovicaprine - descoperite n
gropile de grne, de
tip evoluat aflate n mai toate bordeiele
frecvent incluse ca frnturi n cuptoarele de
cuptoarele de copt pine, tava de lut
30
cu impresiuni de graminee, pe cup-
torul din B
2
de la Budureasca 3, limpede
o activitate n am-
bele ramuri de corelate armonios.
n sarcina viitoare se
mai caracterul (extensiv/
intensiv sau combinat) al agriculturii la
mnii din sec. IV-VII e.n., metodele folosite
n practicarea acestei de tipurile
de unelte, originea diferitelor tehnici, filierele
procedeelor ce s-au transmis. Oricum, vestigiile
de la Budureasca n sensul unui sub-
aport de sorginte mpletit
cu cel dacic originar. n acest caz,
n uz a unor metode agriculturii
intensive de tip roman
33
o
ce nu poate fi a priori, n-
deosebi de trei isto-
rice generale bine cunoscute : a) ntinse teritorii
situate la expus
nomadismului pastoral erau de-
vastate adeseori de migrator, localnicii
trebuind evacueze temporar importante
terenuri optime agriculturii; b) migratorii obli-
gau pe autohtoni le cedeze o parte
din produse, n primul rnd agricole,
locale fiind nevoite compenseze faptul comis,
spre a putea
31
; c) n cazurile tem-
poporului romdn, de pc Prezidiu! Academiei (comisie
in 1964). motiwle care nu
volumului.
29
O din B
1
de la Buclureasca 8 un de plug
de la Budureasca 4 sunt, in prezent, la Muzeul de istoric al
R. S. Romnia. din B
5
ele la Budurrasca 4, e
publicatii, de alte numeroase unelte de fier, de \'.
Tecdorescu, in Pral:ova. Tradifii ... (v.n. 1), pl. p. 22, fig. b.
30
V. 'feodorcscu, SCIV 15, 1964, 4, p. 587.
30
Enciclopedia civiliwfiei romane (coordonator D. Tu-
dor), 1982, p. 35 - 40 ss. agricu/tuw, indeosebi
p. 36 (V. Barbu).
31
H. H. Stahl, Studii de sociologie istorie</,
1972, p. 40 - 52; p. 51: treimea de doirr.ea
de longobarzi, in Gallia, din intregul
autohtonilor. V. idem, Teorii ipoteze privind sociologia
ortlndurii tribulale, 1980p. 131 - 139.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
21 BliDUREASCA 385
porarelor domina migratoare, cele mai produc-
tive terenuri fiind acaparate de migratori, autoh-
tonii au trebuit fertilizeze soiuri mai
de ft>lul celor exil'tente, de la Budureasea'
spre a putea realiza - n aceste - uu
beneficiu agrieol sporit, imperios reclamat
de supradensiiatea la
Hudnnasca. Indiferent de caracterul ei, agri-
l"llltllm qJOcii inechivoe extraordi-
nara eapacit:1te de adaptare a
la istorice vitrege,
ineviiabilt>, c:u eare s-au confruntat,
dn-le.
G. Relajiile intercom?rllitare, deosebit ele active,
atestaie de
n rontext ul orizontului daco-roman de
t-ip (sec. IV--Y e.n.), dar descrescnd
apoi, po!ri,it noi ale economiei
pNioaclci -, precum ele frecventele
impor l uri de amfore nnuano-bizantine prezente
pc tot paremsnl
indic.'ind str[l.nse continue cu pro-
ele bmmri - consCmgPni - de la sud
de din Im1)erin. Cum este firesc pentru
zona se cu 'rransil-
nmia, indicate de unele forme tehnici eera-
mice provrii n sec:. Y-YI e.u. amin-
tit. Ansamblul deseopPririlor
de la Duelureasca inechivoe
factorul intensei
1-au reprezentat practicate
tor n sate-centre r.u speciali-
(cazurile Budureasc:L 3, 4, 5, 7, 8, 9)
integrate sistemului comercial rural zonal. Fe-
nonwuul se diu sec. III-IV e.n.
32
Vechile tPorii despre rolul transhu-
mant, prC'supus unic determinant al intercircu-
la rom:lni, sunt infirmate de do-
Vatra satelor
tinzfLnd spre tipul concentrat - propriu sate-
lor de agricultori - de
altfel la Dudureasca, vitelor se
situa pe un plan secundar, complementar. n
pc plan suprastructural,
subliniem rolul elementelor, ine-
luctabile elaco-romane, elemente bo-
gat reprezentate la Budureasca
33
, n ani.
din 1982 nu au mai adus, n
acest sens, vestigii noi.
3
2
Vezi Yalea Srac;l .- Uirlad (V. Paladc, Carpica 2,
1969, p. :2:1:; .. - 2:>2), cu in confec-
picpteuilor ele os; Aurit, jud. Sa tu 1\Iare
(S. T. Ea(ll'r, dacilor liberi de la 1\1e-
Auri(, OradPa, 1 Q(i/), cu olari: etc. La
- in sec. IV e.n. (E. Iaroslavschi, n. Pc-
trovszki, Tibiscus, :J, Hn4, p. 117- 1[>5), cele cinci cuptoare
de redus minereul de fier- din care trei cercetate- alest:!
aici o acti\itate intere-
sele unui sai. !\oile lcntrc locale iau treptat locul Ycchilor
centre romane si ale celor romane ti\rzi i.
33 V. Spirilualilalc istoric la Intorsura Car-
198:J, p. 78 - 92, fig. 6j1 - 3, 1:J- 13 a.
7. Viguroasa dacicii a
apare, n schimb, tot. mai limpede
puternic de noile descoperiri.
Intruct n literatura de specialitate nu s-a
procedat la o eatalog,ue a dementelor de
origine sesizabile arlwologic n et<lpa
(S{'C. Y --VII e.n.), ne
referim aici la clPmentPlc comtatate recent la
Budureasca.
1n practicarea

:
a) tipul de cuptor dacic de redus minereul
de fier, cu obtura (v. supra
p.); v. tipare ele lut, 1:njra, i, k;
b) nchertarea (mbucarea) brnelor n sis-
temul de folosit la
ghizdurile fntnii dacice din sec. II-I .e.n.
de la din Deal-Teleorman ;
34
c) vasele de lemn
35
alte numeroase obiecte
din lemn ce nu se mai pot azi dec,t prezuma
(v. de fusaiola din B
1
;,, comparativ cu
unui fus de lemn);
d) vasele ceramicc fine, lucrate la
roata olarului ( eMeva noi fragmente de oale
i\ite n stratul din S. Y).
n clomeniul eeramicii, se eon,;iaU\, cele mai
JlUIHProase uzan\e tehnici
de luern forme de var-;e, detalii ale
acestora decor.

e) asocierea CPramieii lucrate cu mna, cn
eeramiea la roata olarului ates-
din Hallstatt D(Latene);
.f) imitaren, fomtei Yaselor la transpuse
n iPhni('a cu m[ma din
H (Lt.); (v. fig. 11);
g) miniaturile ceramice (perpetuate din neo-
litic) ;
31
;\!. Pclrcscu-DimlH>Yi\a, S. Saliie, 7, 1072,
Jl :.!13- 214, fig. 1- 5. sistem, la ghizdurilc pu-
din sec. 1\" e.n. (]e la i - Vaslui: \". Pa-
l ade, SCIVA 2!1, 1978, :;, p. 400- '112," fig. 1 - :3. n cazu-
rile !le la Budureasca llozkni, avnd la
(cf. 13
19
Budureasca 4, supra in texl pl. 3/2, Arh:\!olu,
7, 1972, p. 24:3, fig. 2: planul de Ia im-
bucarea barnclor la capete putea fi n sistemul: a) tip
de b) tip "in cheotori", c) tip "in
de lemn", "cu capete petrecute", niw la fiind im-
de "capetele petrecute" (cf. ibid., fig. 2 4). Intere-
sant de Ia si un hordci hall-
stattian (v. Arh:\Iold, 7, 1972, p. 2C9, fig. 3. b), cu pari cons-
in dintre Exact amplasament au
in parii la hordciele cu gen Jlozicni _ Iludu-
reasca. La Cozia (ibidem, p. 200), parii, cu abia
20 cm de fundul hordciului (i/Jirlmr), nu puteau fi des-
Jlcfiiml suficient in
spre a rezista unor sarcini grele, Ia Ynturi etc.
35
V. supra n. 27. I'rvan Hl2(i p. 140, 188 (Prvan op.
cii., 1982, p. 8(;- 87, 11:l - 114). "Sugestia lucmlui fn
l cmn se impune cc,,(i/or duci ce, rele\" a l'rvan (op. cit.,
p. 189; 1982, p. 111); ca csle prin descoperirea
la Sarmizegctusa a unei de lemn - rkscoperire unicat -
(IstHom., 1, 1960, p. 321), nlm:ls:l azi
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
386 VICTOR TEODORESCU, VASILE I. DUPOI, MARINELA DAN LICHIARDOPOL GH. PANAIT 22
h) repararea vaselor ceramice practi-
cate pe marginea unor spre a fi legate).
Tehnici de lucru :
i) ceramicii cu mna (vase,
fusaiole, tipare etc.) ;
j) specii ceramice grosiere (inclusiv specia cu
cioburi pisate);
k) specii ceramice fine (la v. fusaiola
din B
15
, ceramica lucrate cu
mna; un miniatura! aflat anterior la
Budureasca 3, fusaiole, tipare de lut
pentru turnat podoabe).
Forme de rase lucrate cu mna : 3
8
l) oale-borcan cu corpul n de "pepe-
ne" (v. vasul din B
18
);
m) oale cu corp piriform (v. fig. 8/15 etc.)/
bitronconic;
n) vasul mare de provizii (fig. 8/14 B
15
), evo-
cnd vase dacice de mare capaci-
ta1e, lucrate cu mna ;
o) oala-borcan (n sec. IV-V e.n., avnd
bru alveolat: fig. 2 C cu gura "rete-
de veche clopot Lat{me ;
p) (capace, lucrate cu mna sunt ates-
tate n anii anteriori).
Detalii ale formelor ceramice (la oale lucrate
cu mna):
q) marginea/buza marcat n
(la oale de diverse tipuri) ;
r) buza cu profil rectangularizat (la
oale de orice tip) ;
s) umeri puternic (la oale piri-
forme).
Decorul ceramii : 37
t) plar-;tic, n relief liniar ("bn.u");
1l) plastic, n relief mamelonar ( "gurgui " (
"buton"; neivit n 1982);
1") plastic adneit ("alveole"); (t, u, r, la
oale lucrate cu mfma);
36
Sunt mai numeroase decl le-am rcdat noi aici (J=e baza
potrlor recente ele la Budureasca), precum detaliile for-
melor ceramire locale (v. mai jos). Oalele de tradipc
lucrate cu nna au constituit primul element - remarcat
ca al are - de ce s-a pus 1=roblema depar-
ceramicii slave (de n de ceramica de
ea cu nna): v. bibliografia la V. Teodo-
rescu, 2, 1971, p. 116- 124 cu p. 105 S.
Dolincscu-Ferche (Dacia, N. S., 23, 1979, p. 179 - 181,
223 - 226. Sunt de regretatului prof.
I. 1'\estor Eugeniei Zaharia (v. Dacia, N. S., 14,
1971 etc.). OJ=iniile de 1\1. in 1957- 1963 -
care atribuie slavilor fie integral (1957 - 1963), fie
majoritar (Dacia, 1'\.S., 12, 1968, p. 256 +fig. 1), ceramica
cu mna (integral cea cu cioburi pisate In
infirmate de recente.
3
7 De comparat cu decorul ceramicii dacice din faza cla-
(1. H. Ceromica daco-geticd, Cluj, 1969, pl. 105-
114), cu cel carpic (Gh. Bichir, Cultura
1973, pl. 148 - 149 semne pe pl. 150- 152,
153/5), cu decorul ceramic dacilor liberi din gru-
pul Sntana Arad etc. (Cf. N. Vlassa, SCIV, 16, 1965,
3, p. 501 - 518, fig. 2 - 4, 6).
w) incizat ; linii simple, n val(sau orizontale,
pe oale lucrate cu mna (neivit n 1982); benzi
striate, drepte sau n val, pe oale ftne sau zgrun-
la (fig. 8, B
15
); decor tipic eera-
micii ;
x) lustruit, n (specific cerami-
cii fine, dar ntlnit uneori, anterior, pe eera-
mica la
1 n arhitectura locativ :
J/) tipul generic de - bordPi as (eu
sau sau cuptor).
n practicile legate de agricul-

z) gropile "de provizii", pentru grtne,
la traci de Varro (Re rust., I,
57,2 : "quidam granaria habent sub terris spe-
luncas, quas vocant siros".
3
9
Am enumerat PlernentP de
a n
contextul apare -
inevitabil - inegal Important
lor ridicat, provenit din mai multe,
sectoare de activitate
ndeosebi
faptul n domeniul fundamental al siderur-
giei, de care atrna dezvoltarea unel-
telor de putem constata concrete
dacice, perpetuate n sec. VI-VII
e.n. (tipul cuptorului de redus minereul de
fier nr. 5).
Remarcabila continuitate a elementelor da-
cice un ansamblu de
transmise Opinia sim-
potrivit s-ar fi
manifestat n sec. V-VII e.n. numai prin cteva
oale lucrate cu mna, se Faptul
era dealtminteri evident, de fon-
dul de cuvinte dacice, att de divers, transmis
limbii romne.
n ansamblul dacice, ritul incine-
se firesc, necesar a-1
deosebi se incinerarea Ipoteza un
bun de ritualuri incinerante de la
Monteoru (sec. VI-VII e.n.) pot fi explicate
prin fondul local, cu dacice
40
, se insta-
azi pe un teren documentar ferm,
extensibil n viitor.
V.T.
38
Cuvntul - bord ci - s-a transmis de la daci, la
rorrni: I. I.. Russu, Limba traco-dacilor
2
, 1967,
p. 215. Bordeie cu cuptor in sunt cunoscute de la
dacii din epoca Generalizarea pietrarelor in
bordeie din Dacia, sec. V- VI e.n., anterior cu mult stu-
diului slave (I. Nestor, HRH, 3, 1964, 3, p. 400,
423 pl. 3(1- 2), constituie o realitate strati-
grafic in mai multe cazuri la Budureasca.
39
V. Teodorescu, in Roumanie. Pages d'histoire, V, 1980,
2, p. 74, corrige siros; citatul la I. J. Russu 1967, p. 123 s.v.
si ros;
40
Ipoteza a fost de noi la Congresul
din 1966 de la Praga: v. V. Teodorescu, in Acles du VII"
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
23
BUDUREASCA
387
LA ST.ATION .ARCHEOLOGIQUE DE
BUDURE.ASCA,DEP.dePR.AHOV.A
RESlil\IE
Budureasca rst une petite vallee de la region sous-carpat-
hique, situ ee 13 km KO de la ville de l\fizil. Dans Ia micro-
zone (env. 9 km
2
) il y a 31 sites archeologique. Leurs
vesliges scchelonnent du Palcolithique et du Neolithique,
jusqu':i l'epoque anC'iennc roumaine VI
0
- vne s. de n.e.
Les aulrurs cxposcnt les resultats de Budureasca 4, en
presentant la stratigraphie, du steril sahll'nneux qui comre
les depOts de l'ge du Bronze, jusqu'au dernier niveau de
tyre - Les fouilles se sont concentrees
SUT leS C01J1p]CXCS des J\'
0
- VIle 5. : les COmpJeXeS daCO-
romaillS d'aspect o ve- \ e s.) et les complexes
anciens roumains de typc - (Ve{Vle-
- VIle s. de n.e.).
Complexrs d'aspeet (l\'e - ye s.):
1. :\laison dr r.urfare 2 (fig. 2{2; 4;1). 2. Cr-mplexc dote
de fours a reduire le minerai de fer (fig. 2/<1; 4{3; 5{6); les
foUis n
9
3 et 4 (pl. 2/5, 6; 6), de petites dimcnsions (diam.
15- 16 cm) avaient les crcusets plein de scorie; les Ioupes
ont le mcme lliamHre . .1. Les rcstes (fig. 2/1, 7/A) d'u'le
maison de surfacr, d'oii provicnnc unc nionnaie d(s Ive - ve
s. (fig. 8/1) . .J. 1\laison a demie enfouie (hutte 1, fig. 9) qui
a donne unc delicate boucle d'oreillc en bronze, d'un type
romano-byzanlin, mais de fabrication locale, car a Budu-
reasca 4 il y a des moulcs d'orfevre des IVe - ve s.
Com]Jlexes anelrns ronmalns de
(\'ej\'le-\'Ile. de n. i'-):
J. Le four reduirc le minerai de fer n 5 (fig. 3j3),d'un
ancicn typc dacique, prcsentc l'interieur (la cuve tronco-
niquc, le crl'usrt presque plat) trois enduits avec de Ia terre
glaise, qui trahissent les charges successives, sans detruire
la cuve du four, ce qui nous indique la presence d'une fe-
netrr (ounrlnrc) d'acces Analogue au four dacique
de (11 - J"r s. de n.e.) et a celui d'epoque daco-
romaine de (IVe s. de n.e.), notre four date des VIe -
- vne s. de n.e. La diametre de son creuset est de 0,33-
0,35 rn.
2 - 8. Sept maisons :i demie enfouies (huttcs 15 - 21)
apparticnnent aux dl'UX couches archeologique -
niveaux differcnts. Sauf la hutte 19, les autres
avai('nt un four en pierrc dans un coin; Ia hutte 17 a encore
un four a pain, creuse dans la paroi Nord. Le four en pierre
des huttes se trouve dans le coin NO, N ou NE (voir fig.
3{1: 10 et 12). Le plan des quelques huttes presente des
niches dans les coins (fig. 3/2), detail d'architecture typique
Budureasca. Il y a aussi des traces des piliers au fond des
habi tations.
Congres In!. des Sci. Pre- ei Protohisl., Prague, 1966, II,
Praga, 1971, p. 1043. Afirmarea ei devenise In urma
i ncle a elementelor autohtone de caracter Ipo-
- i, In nccropola de Ia rata Monteoru, ct
prin studiile de elaborate de I. Nestor (RRH, 1964,
3, p. 396 - 387), In care - concomitent - se subliniau
"la preuYe inconteslable de Ia persistance d'une po-
pulaticn dace sur le territoire de notre pays jusqu'a la fin du
IVe siecle de notre ere', "Ia presence et le role du substra-
illm dace", "!un des fondements essentiels du processus de
formation de peuplc rournain" (ibidem, p. 391).
aceste ele ne Practicarea,
In paralel, a in sec. V- VII e.n., un
alt subiect, integrat, unei viziuni dialectice unitare
(v. V. Teodorescu, lnActes ... Praga II, Praga, 1971, p.1043
idem, 2, 1971, p. 112, 115, cu notele 60-65).
Les cornplcxes anciens roumains des ve{Vle - VIle si
ont Iiwe beaucoups de vestiges: des oulils en fer, en pierre,
en os et en terrc cuite, des objcts de parure ct des acces-
soires vestimentaires et un riche materiei ceramique typique
(fig. 8{3- 5 et fig. 11 - 14). La est travaille.
au tour categorie), a la main (Il
0
cn ce q11C
concerne les produits locaux. La Ilie categoric est repri-
sentee par Ia ceramique d'importation ron:ano-byzantinc.
Il y a aussi l'l'specc ceramiquc cn ar!-(ilc fine et de
couleur grise (grise foncee), lravaillte au tour (cspece 1
0
).
Dans Ia ne categorie ceramique, il y a ai!Ssi dts Yases dont
la pte contient des tessons broycs, utiliE(c ;,ux formes de
tradition dacique.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Budureasca 4. Plan du seclcur SE.
Fig. 2. I3udureasca 4. Ycstiges de type Ci nu: 1 La sur-
face 20, !Ve - V s. de n.c.; 2 maison en surface n 2, !Ve
- ve s. de n.e.; 3 cnsernble des surfaes 18 A, 18 B, 20 (pre-
mier plan: maison 2; plan second: fours n 3 el 4 superpo-
sant une habitat ion Latene); 4 zone des fours n 3 ct 4
superposant l'hnbitation Latcnc (surface 18 A
2
); 5 four n
in situ, au cours des fouillcs; 6 les fours n :J et 4 in silz;,
d'apres le dcgagemenl complet.
Fig. 3. Budnreasca 4. Complexes de typc - Cn-
ve- vne s. de n.c.; 1 la hultc 11 15 au cours des
fouillcs (S.Y), ayant le four en pierrc nu coin de NO; 2 la
huttc n 19 au cours des fouillcs surface 1u; 3 le four n 5
(S.V).
Fig. 4. Budurcasca 4. Complcxes daco-romans de type
1\'e- v s. de n.c.; A plan de l'habitation 2;
B plan de la zone des fours n 3 et 4.
Fig. 5. Dndurcasca <1. Materiaux des complexes
(IV" - ve s. de n.e); A objets rnenus: 1 couteau en fer, 2
lustreur-miniature en argile (habitation 2), 3 perle en verre
(zone des fours (n 3 et 4): B a Ia roue (4-12)
et la main (13-19) de l'habitntion 2: C ceramique la
roue (20, 22-24) et a la mnin (21, 25-27) de la zone des
fours ns 3 et 4.
Fig. 6. Budureasca 4. Four n
9
3 ct 4 (niveau
!Ve- ve s. de n.c. a plan, b profil.
Fig. 7. Budurcasca 4. "Aligncmcnt" IV"- v s.
de n. c.; A plandc"l'alignement"; B ccramique a la roue
(1- 4).
Fig. 8. Budurcasca 4. Objets des C,!/mplexes de type Circ-
!Ve - ve s. de n.c. (1 - 2) et des cornplexes anciens
roumain de type - ve- vne s. de n.c.
(3- 5), 1 monnail' fragmcntnire AE de "l'alignement" Cirr-
2 boucles d'oreille de Ia huUe 1 ; 3 - 5 bouclcs de
ceinture et dune fusalole de Ia hutte B 15 - Cn-

Fig. 9. Budurcasca 4. Plan de Ia huttc 1 de type
(a) et boucle d'oreille de son inventaire (b).
Fig. 10. Budureasca 4. Plans des huttes 15, 16, 20 de type
-
Fig. 11. Budureasca 4. Ceramique des habitations de type
- A ceramique de la hutte 15; B cera-
mique de la hutte 16. 1- 4, 17- 19 a la roue; 5- 15,
20- 21 la main; 16 broyeur en pierre, trouvc dans un
rot en argile (15).
Fig. 12. Budureasca 4. Plan de la hultc 18 de typc
ve- vne s. de n.e. (a) et pot en argile travaille
la main, de tradition dacc (b), provenant de hutte 18.
Fig. 13. Budureasca 4. Objets de l'inventaire des huttcs
15 (A), 16 (B), 21 (C) de type - 1, 4 bouc-
Ies de ceinture; 2, 7 fusaloles; 3 perle bleu oeil jaune; 5
couteau; 6 racloir deux bras; 8 element articule d'un en-
semble non-precise (1, 4 - 6, 8 en fer; 2, 7 en argile; 3 pte
en verre).
Fig. 14. Budureasca 4. Petite ecuelle (eespece II
3
) de tm-
dition de la hutte 15 -
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
din sec. IV-V e.n. de la
jud. Prahova
VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOPOL, MARINELA
V ASILICA SANDU
arheologice sistematice, ntre-
prinse de Muzeul de istorie arheologie Pm-
hova, la (com. Baba Ana - Mizil),
au fost n anul 197.'5, continund an de
an n 1982.
n stadiul de colectivul de cercetare
dispune de o unui
raport general, mprejurare care permite
extragem principalele rezultate, aspecte, pro-
bleme concluzii, expuse mai jos concis
ilustrate pe larg.
Satul se situat n zona de
cmpie, la 4 km sud de Mizil la cea
13-14 km S de la poala primelor dealuri sub-
carpatice, n snul se valea Budu-
reasca.
n marginPa a satului n
terenul plan, se un grind mult aplati-
zat, azi aproape eroziunilor mile-
narP, nf'remarcat n toponimia Aici,
G.A.C. instalat "Ferma zooteh-
cu grajduri, silozuri de lemn pe
soclu de beton gropi-silozuri pentru cartofi
(fig. 1 ).
Gropile-silozmi, largi pe zeci
de metri, au afeetat un de morminte de
curiozitatea
Aflnd n timp util de o aseme-
nea descoperireI, locul n a putut fi
cercetat imediat
2

1
de 1'\icolae Divoi u, Ia
arheologic Budureasca - Vadu Ia 14 iulie 1974. Tot
Nicolae Divoiu a recuperat, alunci, ne-a adus o vcrig;'!
fier un vrf de de asemenea de fier, databile in
sec. IX - XI e.n.
2
La 15 iulie 1974, Y. Teodorescu D. Lichiardopol s-au
deplasat la -"Ferma Mormntul de
din rare proveneau veriga de fier, s-a
dovedit a fi izolat (M
1
). Ulterior, In de salvare, a
mai un alt mormnt de databil in sec.
X - XI e.n., notat de Vasilica Sandu, cu sigla l\I
2
1'\ecro-
pola din sec. IX - XI e.n. a fost total de eroziunea
deosebit de In nord-estul Munteniei. M
1
M
2
s-au izolat azi, la adncime (29 - 45
cm). Mormintele de contemporane lor (indicate
prin oase calcinate disparate, recuperate de noi din profiluri)
au pentru totdeauna, de mult, distruse de eroziu-
nea In le din 1978, la periferia a grin-
dului de la "Ferma a un alt grup de
morminte de orientate diferit (V- E) de mor
n teren au dat rezultate impre-
vizibile. Obiectivul se im-
portant, nu pentru mormintele despre care
ci prin o
bogate vesti-
gii, care, la Budureasca, apar n mod constant
Ruprapuse de eele straturi
(sec. V-VII e.n.)
3
. Cronologia rela-
se definea astfel clar.
STili\TIGIIAFIA C:o:\IPI.EXEU:
Grindul constituie o li-
manie la
Stratigrafic, situl - "Fer-
ma poate fi denumit un obiectiv
"eurat", n sensul anterior etapei reprezen-
tate de la care ne referim, nu
urme de n iar vestigiile
ulterioare sunt mult mai trzii numai de
caracter funerar :morminte de medie-
vale, destul de rare situate, dealtfel, peri-
feric de grind
4
. la o parte depune-
rile moderne deranjamentele moderne
actuale, am spune cercetarea nu
aprecia bilt-.
Cele straturi ale din sec. IV-V
e.n. se clar n toate prac-
ticate azi (S. I- S. VIII). Interferarea lor
o succesiune cezurl, neafectnd ates-
tarea a etape de n
de aici, n de
care au generat straturi distincte, numite
de noi 1 (vechi) II (re-
cent), constatabile n toate profilurile (fig.
2-4).
Stratul 1 (vechi), deschis, cu
tente are o grosime ce
mintele M
1
M
2
(orientate N - S). Mormintele de
orientate V (cap) - E (picioare) se pe baza inven-
tarului lor, In sec. XV - XVI.
3
V. Teodorescu, 9, 1972, p. 75 n. 13 ("aspectul
v. raportul despre Budureasca, In volumul
prezent.
4
Doar M
2
(sec. X - XI c.n.), aflat la - 0,29 m, deranja
LS
2
, iar alt mormnt (sec. XVI) suprapunea bordeiele B
1
-
- supra, n. 2.
Mater. cerc. arheologice, A. XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993 p. 389-416
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
390
VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOPOL, VASILICA SANDU 2
ntn 9 2.5 cm. Lui i comple-
xele de locuire (bordeie de supra-
: B
11
B
2
, B
3
n, B
6
, B
9
, LS
11
pre-
cum numero:u;e gropi de provizii, ntre care
o "baterie" n S. V
(fig. 2/10). (hoava 70, din care provine singura
der<eoperitii n (fig. 5/1),
nea ea stratului I.
Stratul II (recent) are o culoare
constant cu reflexe
fiind grof; n tn 8 36 cm. De el se :
Bab, B
4
, B
5
H
7
, Bs H
10
, J,S
2
, LS
3
, numeroase gropi
de provizii, ntre care Gr. 109, o
aproape cu pe
(fig. 4, fig. 19/1, 3, fig. 20/6).
Suprapunerile de complexe nu :sunt rare n
(fig. 2/2, 6, 7, 8). Sunt constatate att
suprapun ei i ntre complexe din straturi diferite
I - II), ct suprapuneri
ntre comphxe ee strat Cire-
II (LS
2
/B:
1
b, LS
3
/B
8
, v. fig. 2). Repetatele
suprapun('I i indelungata locuire la
- ,,Fenna (fig. 2).
n stadiul a('tual al
apar diseminate n (fig. 1), dar acest
fapt nu plnkazii deloc pentru raritatea lor,
nnd dP amintite mai sus.
Este probabil dispersarea se
largi.lor intervale dintre
practicate azi. n viitor se
sondeze prin apropiate una de alta
terenul spre a stabili densitatea
a
n executate n prezent, au
11 de tipul bordeielor 3 lo-
de Cinci bordeie o
de stratului I, iar
alte bordeie de
stratului II. Aceste complexe
unele gropi de provizii, eontemporane lor, au
fost nominalizate mai sus (v. stratigrafia).
Tipurile de bordeie specifice din sec.
IV-V e.n. de la sunt :
a) bordeie rotunde (fig. 2/1,6), uneori cu
trepte n interior (fig. 2/6 B
6
), doar un bordei de
acest tip avnd n centru (fig. 2/6 B."
care suprapune B
6
).
b) bordeie ovale (fig. 2/4, 9), unele cu trepte-
n interior (B
9
). acum, nu s-au
constatat vetre n interiorul lor.
c) bordeie rectangulare sau cu un plan cvasi-
rectangular, sau cu n jurul
(fig. 2/5) sau numai cu la in-
trare (fig. 2/7). Unele bordeie de acest tip sunt
(B
3
a, B
2
, B
5
), altele au (B
3
b)
sau un cuptor scobit n peretele de-
prin urmare, perimetrul gropii bordeiu-
lui (B
8
, v. fig. 2/7). Cazul bordeiului B
8
, avnd
cuptor ce limita gropii-bordei, demon-
de fapt, era mult
mai mare dect a gropii bordeiului, incluznd
cuptorul n perimetrul ei (cu probabil,
de lemn stlpi pe din brne la
solului, n nu au
gropi de pari).
Cele trei tipuri de bordeie apar n ambele
Rtraturi, I II, dar se
bordeie sunt prezente doar n etapa
I, pe cnd n II din
bordeielor acestei faze au
de (B
3
b, B
7
, B
8
)
Toate tipurile de bordeie prezentate mai sus
au numeroase analogii cu bordeiele dacice, in-
elusiv ale dacilor li beti, carpi etc.
5
.
de stratului
I (LS
1
), precum stratului
II (LS
2
, LS
3
). Ele au, de pari de la pere-
probabil din iar n interiorul lor
puternic central sau
excentric spre o sau un Reprezenta-
este ndeosebi LS
2
care suprapune bordeiul
B
3
b (fig. 2/2). Podeaua din faza
II apare de lutuiri cu
vizibile clar n att
n plan, ct n profile (fig. 2/2, 8).
Gropile de provizii sunt numeroase n
rea de la - "Ferma
Bie sunt rotunde n plan tronconice n profil,
cu baza mult. se a fi
"bateria" de gropi de provizii, din
astfel de gropi, amplasate foarte aproape
una de alta (fig. 2/10). lor nu
numai bogate recolte de grne ce trebuiau de-
pozitate, fapt ilustrativ pentru agricultura prac-
de locuitorii daca-romane de la
dar caracterul colectiv al muncii
de a depozita grnele n gropi, cum demon-
"bateria" mai sus i-au
alte numeroase gropi, distruse -
din - de groapa a unui siloz
furajer actual.
Alte gropi, de mici cu profil divers,
sunt rezultatul unor
curente (fig 2/11).
Un altelier de reprezentat de
bordeiul B
2
, fazei I. Inven-
tarul includea un mic fragment de tub suflant,
din lut nisipos zgurificat, provenind de la o
sau un cuptor de redus minereu, precum :
de fier (fig. 6/2), de fier cu lama
adecvat scobirii lemnului unor vase
de lemn (fig. 6/3), diferite unelte de os destinate
pieilor (fig. 6/11, 12, 13), oase n curs
de prelucrare (uneori unele cu
oxizi de cupru, o o greutate de lut
(fig. 6/8, o cute de pentru
unelte de metal (fig. 6/7), fragmente de de
pahare (fig. 5/8, 9), o de fier (fig. 5/3),
doi pandantivi prismatici de os,
s Cf. Gh. Bichir, Cllilllra 1973
p. 22 - 25 cu bibliografia discupa
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3
DACO-ROMAN DE LA
Fig. 1. Cirqanu. Planul s;!paturilor din l()i5-
cp
1
98 99 100 102 103
"
,
1
{/
l
' '\
B9
\
/
', , ,
'... ,' ,'
--.....
Fig. 2. Planuri rcprezutnd complexe de lip 1 - 9 planuri de
lor; 10 profilul batcriei de gropi de provizii din S V; 11 alte tipuri de gropi.
391
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
VICTOR DAN -LJCtiiARDOPOJ.; MARINEI.A VASILICA SANDU

4&
-0.85
o

oP
51
-OJJ5
fm
- - __ -_-_-_-_-_---_ -_ -_-_-_ -_ -_ -_- -_- _-_---_-_-_ -_-_-_-_ -_-_-
LEGENDA
sa vegetal
rn Sd. negru-cenUSIU nch,s
k sol cenus1u inc/:;s
ITJJ sot cenus1u mvcl CIRS IL
[[[Q .. . B.-10
17771 . sol ceous1u_.cu 1nMrot"
!L..L<1. gdr.bwla
1<-:J.i- s&l cu ml!ltrabi,
stenL orheolo91c_
Fig. 3. Planul profilul B,_
0

4
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
. o
22
DACO-ROMANA DE LA

cu

tm
25
o ........... " ..... ..
o o o
LEBfNDA
vegeto!
122]- sd. nchis
t-:-j- sol. tnchi'.s
[[ill- sol n/veL IL
1777']- soj
[LLLJ I)OLbut La baza- GIPS I
l:-:-:-:j-'SoL gaLbui' cu
steriL orheoLq_q;c
Fig. 4. Planul profilul gr. 109 din care provine amfora cu In pasta
393
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
1
(
1
1
r
'\j
8
cg
f\

'' 1
! '
1
O-i
1
1
LJ
[)4

\ ___ 9 1
5
L 2
l

7
Fig. 5. Podoabe (1, 2, 4-6), obiecte (3, 7), fragmente
dt pahare de (8, 9) un clopot de tip Sucidava (10).
Q
i \

----
,.
13 .

u
r---\

1 ;
1
\ __ - ___ ) 1.G
: i
' 1
: 1
' (-..
1
,, i 6

160
l'ig. 6. de ficrflupii fragnltnlar:'l (1), (2), unelte de
fier (3- 6), (7) lut (8, 9, 14- 16) os (11 - 13).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7 DE LA 395
fiind n curs de prelucrare (fig. 5/4, 6), precum
un bogat material ceramic, la eu
mna sau proYenind din import (fig. 8, fig. 9,
fig. 15-18 pass.). complet al atelie-
rului B
2
este re dat mai jos ( v. Inventarul repre-
zentativ, pc complexP).
J:\H::\T.\HLL '\IOillL .'.1.
Este format din unelte, obiecte C<'l'a-
lucrat:1 la sau cu mna, cera-
de impmt., ]nremn oase de animale
expertizat<' dP l\1. 'Cthrs(u (\'.mai jos,
asupra faunei <leseope1ite n U.e la
Cu unele semnifica-
tive, inventarul uescoperit la
este redat la fig. 5 6. ndeosebi,
turta de fier (fig. 6/1), zgura (fig. 6/2),
de fier din B
2
(fig. 6/3), de fier
(fig. 6/6), un graYor de fier din B
3
b (fig. 6/4),
un talon de de fier ca tip
(fig. 6/5), toate acestea demonstrnd
fimului :;;i prelucrar<'a fierului folos1t
exclusiv la realizarea uneltelor a unor acce-
sorii de uzuale. Hpsa
arme de fier caracterul al popu-
de la cum <lt; altfel prac-
ticarea aici.
Dintre obiectele unele au o impor-
pentl'u ncadrarea a
cu cele straturi ale ei.
Fibula U.e bronz, eu urme de aulire, eYi-
dente azi (fig. 5/1), fazei I.
Prin ornamentele sale gravate, de caracter paleo-
(iota-ehi, chi-rho, X)
6
, fibula poate fi
sec. IV e.n.
Clopotul de bronz de tip Sucidava
7
(fig. 5/10)
fazei II (B
5
). Da tarea unor
asemenea exemplare n prima parte a sec .. V.
e.n. nu nici un fel de ndoieli.
Acul de tip stylus, eu capul -
(fig. 5/2), proYinc, de asemenea, uin B
5
, asociat
cu clopotul de tip Sucidava. (este
lucrat dintr-o de cupru, acul
stylus desigur, un produs local.
Acul-stylus cu se n corn-
. plexe din sec. V e.n.
8
, lipsind total acum
din complexele atribuite sec. IV c.n.
6 Fibule cu simboluri (cele din sec. IV e.n.
databile cu in a doua parte spre seco-
lului) public:"t O. 1\1. Dalton, A Guidc to lhc Early Cbristian
and Byzanlinc illlliqllilies
2
, Oxford, l!l:.!1, p. 85 fig. 53; N.
Beleaev in Scminarillm Hondakovianum, III, Praga, 1929,
p. 93 pi. XVI; E. Coche de la Ferte, 1.'/tnliqllile
au l'>lusee de J.ouvrc, Paris, 1958, pass.; Zdenko Vtnskt,
Vjesnik- Split, 69 (1967), Split, 1974, pl. 1/1 - 5, 7. Pentru
Dacia sec. IV- V, V V - VI e.n., v. V. Teodorescu, n
istorie La lntorsura Carpafilor, 1983,
p. 80 - 81, fig. 6J4 - 10. . . .
7 Cf. D. Tudor, Sucidava. Une clie daco-roma1ne el byzan-.
line en Dacie, Bruxelles, 1965, p. 103 fig. 26{2. Cf. OR l-4.
a CI., de exemplu, necropola din sec. V e.n., de la Boto-
- Dealul Em. Zaharia K Zaharia,
ArhMold, 6, 1969, p. 173 - 174 fig. 3/8, 18.
Pandantiyele prisma1ice de os (fig. 5/4, 6),
n curs de preluerare la n atelierul B
2
,
n unele detalii, de pandantivele de os
si corn din sec. lV e.n. Ceea ce trebuie numaiue-
este faptul ci"L ele nu pot fi atribu-
ite ci m10r obiceiuri ro-
mane, legate de apotropaiea a lui ller-
cule9.
bitronconicil., din pas1 iL
(fig. 5/5), bordeiului
de (H
2
). Ea este, probabil, prodmml
unor ateliere romane. 1'ipul marcat bitronconic,
simplu, se e, de n nccropola
de la Callatis (C'. Preda,
Uallatis Necropola
1980, pl. 28, pass.).
Fragmentele de pahare de (fig. 5/8-9),
p10venind din atelierul B
2
, din
unor tipuri de pahare de neprccizabile,
fiind micimea cioburilor Carac-
este, a pere-
de fragmentele noastre,
ceea ce ar putea indica, eventual, pahare de
cu corp conic fund datate de
Gtinther Rau (1974, p. 371-377, fig. 1 Gavri-
lovka 35) numai dupi'i, anul 400 e.n. Fapt este
fragmentele noastre de pahare indictt tipuri
nalte cu
Fusaiolele (fig. 6/8-9) de lut,
piramidale sau conoidalc (fig. 6/14-16), nu
speciale. Pasta acestor obiecte
cioburi pisate. Ele sunt legate de prac-
ticarea casnic, al tor:mlui
tului; trebuie faptul
de lut n uz a
yertical de
U:R\Uif.\ L0(\1 .. \ JlE BIPOHT
(Fig. 7 - fig. 20)
Ilustrarea hogat:1 a inventarului ceramic,
preeum grupar<'a acestuia pe complexe repre-
zentati \c ( v. mai jos, Imentmul reprezentativ,
pe complexe), scutesc expunerea de mul-
tiple descrieri tehniciste, evitabile n contextul
preliminar al acestui raport
10
. prin
urmare, prezentarea a ceramicii de la
reliefnd cu ei,
elementele absolut tipice detaliile specifice,
care, ntr-o expunere s-ar pierde,
s-ar dizolva n apreciabila a descrierilor
tehnice prea detaliate.
11
Herkuleskeule: J. \Verncr, ln Jahrb RGZJI.l 11, 1964
p.176- 189, cu fig. pl. :.!0; Gh. Diaconu, Bucu-
1965, le atrihuia
10 Detalicrile vor putea fi expuse in raportul definitiv

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
\_ _ _)
s[
1
,7 ,;
\i%&?71
1, \'
o 5 10cm
1

1
27
'
30

1 1 1
,' 1

1 1 1
\ {\ li

1
Fig. 7. din B
1
: 1 - 4, 6, 7, 9 la 12, 14, 15 la 5, 7, 10, 11 13 cu mna. B
5
: 16- 18
a Hl - 24 25 - 29 cu mna. Gr. 102: 30 la
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
9 DE LA 397
Oeramica de la cuprinde trei cate-
gorii fundamentale
11
:
I. }
II. Oeramica lucrata cu mana. locala.
III. "de import", la
Cele trei categorii ceramice n com-
plexele straturile de la cu variabile
- ct unele
care nu fenomenul general al asomern
celor trei categorii ceramice .
. Categoria I din punctul de vedere
al tehnicii olarului, trei
subcategorii :
I A - repede, de picior ; vase scoase cu
sfoara/paleta ;
I B - cu ;
I O - (de
vase scoase cu paleta sau cu nisip pe fund.
subcategoria I A, dar subcate-
goria I B se destul de frecvent la
ehiupuri, nelipsind la oale, etc.
Grupele ceramice Iz - I
0
-
incluznd forme de vase comune,
au proprii :
1
0
- grupa lutul fin,
de atent, neted-alunecos la
numeroase cazuri tipice de lut fin-aspru
(cu un mic procent de nisip foarte fin, cu pietri-
cele sporadice, cioburi pisate etc.). Tipice,
funduri de vase cu nisip pe fund.
I - grupa se
multitudinea ingredientelor introduse n

1 - lut cu nisip (fire deplasate de paleta
dau aspectul "ploaie de
2 - lut cu pietricele de ru, (v. "ploaie de
meteori .
2' - lut cu pietricele calcaroasc d1zolvate,
care au creat "ciupituri de pe
vaselor,
4 - lut cu cioburi pisate (specie n
mixtaj),
4 - lut cu scoici pisate (scoicile unor
de din ar).
Speciile tehnice 1-4, mai sus, ct
speciile cromatice (a, b, c, d, e) sunt
la (indifrrent de subcateg?rn),
categoriei II ceramice (vase lucrate cu mana:),
unde a par vai'ie "ciupite de cu "ploaie
de (gen Iz) unde ntlnim o specie
amintind, n oarecare
lutul fin-aspru al ceramicii din grupa I
0
. Toate
aceste detalii, ce ansamblul
ceramicii de la uni-
u Capitolul reproduce sinteza de V.
Teodorescu, n aprilie 1081, la Colocviul privind problemele
secolelor 111 - Y 11 e.n., la Trgu sub
egida Acad-!m:ci de Sociale Politice a H.S. Ro-
mnia, n colaborare cu Comisia
Institutul de Arheologie din Cluj-1'\apoca. cf.
V. Teodorescu, Un aspect cultural dacoroman din
sec. 1 V - V e.n. la sud de Carpafi, mss. 1077 - 1081 (azt
in vederea
9- c. 1092
tatea categoriilor, subcategoriilor, grupelor
speciilor (tehnice cromatice) ceramice,
imposibil de admis - n acest context de smteza
a tehnicilor ceramice - vreun eventual aport
alo gen. Unitatea originea a eera-
micii I II.
Speciile cromatice, valabile ntregii
locale (IA , I B, I O; I
0
, Iz; II), sunt
rele:
a - (I
0
, Iz, din
etapa Sntana);
b - (Iz, Cire-

c - ceramiCa ( decalc ro-
m ano-bizantin) ;
d - ;
e - maronie cafenie (I
0
, Iz,

fragmente din oale I
0
sunt
portocalii, amintind specia
dar lutul portocaliu al unor romane
din Dobrogea ( cf. O. Iconomu, greca-
rornane, 1967, p. 89-90, nr. 386-
388, 390, 395; p. 94 nr. 423-424; p. 98-99
etc.).
Categoria II include vase lucrate cu
mna (v. mai jos, Inventarul reprezentativ pe
complexe). Sunt amintite deja multe din parti-
sale tehnice cromatice, comune cu
cele ale categoriei I. a mai reliefa
cteva.
n cadrul ceramicii categoriei II, se disting
grupe:
II
08
-grupa relativ
n ipostaze "pure" "lutul fin"
al vaselor dacice lucrate cu mna, h epoca pre-
dar, a receptat
multiple din ceramica I
0
. Ingredientele
nu specificul grupei IIos
IIzP - grupa are specii
tehnice, comune cu ale grupei Iz (1,2, 26, 3,
6), deseori, la
procentul de ingrediente, factura miXtaJUlui,
specia ntlnite n grupa Iz Absolut
tipice, n acest sens, sunt speciile cromatice
IIzr ct, b, d, e, care apar mai frecvent a
- de cromo-specia IIc-
- este proprie complexelor de tip
Specia "lut cu cioburi pisate" -
IIzp - un lot reprezentativ n cadrul
ceramicii categoriei II de la Factura
ei este preponderent chiar cnd con-
cioburi mari n ndeosebi, ei i se
o uneori aceasta
s-a corodat. au vasele I
0
rar, Iz
- alt element de ntre ceramica I
II.
Originea a speciei IIzp de
la a fi subliniate n mod deo-
sebit, dat fiind atribuie
ceramica din lut cu cioburi pisate, tale quale,
taifalilor, iar mai trziu (sec. V-VII
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
1
.
c
,; )
1
\ 1
D
'l 2
/ V
Fig. 8. din B2 1 - 22, 24- 28 la 23 de import.
\\
cn
>
z
tl
c
....
o
"'
ce
QD
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
11 DE LA 399
e.n.) elementelor slave.
12
De aceea,
r.hiar aici vase tipic dacice Ilzp :
- dacice (fig. 9/4, 9) provcnin<l din
atelierul de ;
- oale cu bru alveolat pe gt/umeri (fig.
7/5 B
11
15/19 B
10
);
- oale cu decor n val incizat pc unwri (fig.
9/3, 10 B
2
, 13/24

18/2 B
1
) ; vizibil frecvente;
- capace (fig. 9/11,16 B
2
) ;
- sau (fig. 7/26 B
6
).
origine au tehno-sprciilc
lizp : IIzP, ntlnite n nord-estul Munteniei
cu calcare ooliticejcochiliferc argile
la din epoca

(fig. 7 /26) are urme de
pe fund (asemenea vaselor Iz), alte vase II au
urme de nisip pe fund (ca dolia I
0
).
Ansamblul tehnice comune
riei categoriilor I II (categorii altminteri dia-
metral diferite) contactul direct,
probabil familial, dintre olarii ce produceau
cele categorii de vase. Este greu de admis
vreunui factor alogen.
Optica potrivit n fiecare autoh-
trebuie cu orice "elemente
alogene", pentru simplul motiv ne n
epoca surse scrise care i
pe migratori
13
un percept
speculativ mai vechi, .n total dezacord cu datele
contemporane oferite de arheologie
nu numai de ca
14

ncheiem prezentarea ceramicii I II de la
cu precizarea ele constituie fondul
din care se direct tehnotipurile cerami-
cii de tip
Vasele categoriei III -"import" vor fi expuse
mai jos, n cadrul descrierii formelor categoriei
ceramice respective.
Privitor la statistica ceramicii, cazul
B
2
- atelierul de -
fazei I al unui bogat in-
ventar reprezentativ.
Din totalul de 361 fragmente ccramice, sunt
lucrate:
cu roata olarului 277,
grupa Iz 168 fragm.
grupa I
0
109 -"-
cu mna . . . . 62,
ambele grupe .
"import" . . . . 22
r<>port . . . .
Total 361
. 62 -"-
. 22 -"
361 fragm.
u Vezi in r;tportul nostru despre lluclurcasca,
In acest vuilllol, p. 381-382, notele 9 -- 11.
13
Textele sni,c redau informapi vagi, generale,
supuse - oricun1 . \eri fil'iiri i prin metodele arheologici.
H Etnografi i zone inlrrgi clcmcnlc alo gem
(v. H. Vuia, Situ/ii de etnografic {olclor, I, 197;"1,
pass.). E o in cimpul
fice, n acest sens major, care este parc-se ignorat sau, ori-
cum, subestimat de arheologi.
n cadrul ceramicii la - categoria I -
grupa Iz ronderca a cea 2/3, iar grupa I
0
doar Considerabil este decalajulprocentual
ntre ceramica la (I) ceramica de
(II) : I - sub 4/5, II - peste o
cincime.
Pentru faza II, statistica
sporuri n favoarea ceramieii lucrate cu mna
ntructva, a ceramicii I
0
- n detrimentul
ceramicii (Iz), al raport pro-
cen1ual de I
0
tinde de paritate.
I'OiniJ-:I.E DECOlll'L Um.HIIUI I.OC\I.E (1, Il)
DE IUI'OHT (lll)
(l'ig. 7-18, 19/1 ,3 20)
Formele, n de cele faze - Cire-
I II - pe complexe, le-am prezentat
sistematic n subcapitolul Inventarul reprezen-
tativ ... (v. mai jos). Aici le la un loc,
ntruct, aproape n totalitatea lor, formele sunt
comune celor faze I,
II). constatare este pentru eera-
mica grupelor Iz I
0
, iar uneori n cazul unor
forme de vase lucrate cu mna (II), care
forme de vase la
I. Formele vaselor, detaliile lor decorul
(exceptnd decorul lustruit, propriu I
0
) sunt
comune ceramicii (Iz) ceramicii
fine (I
0
), fenomen tipic pentru aspectul
dar nentlnit n etapa Sntana de (sec.
IV e.n.).
Forme: chiupuri - dolia- (fig. 7/30, 10/17,
23, 11/19, 14/20, 21, 23, 24), au margine
deseori profilaU\, n sus (fig. 11/21,
14/20) ; decorul, pe umel'i, este organizat n
(fig. 10/17), iar din
(fig. 11/19, 23) sau fascii de orizon-
tale (fig. 10/23).
Vase amforoidale ma1i (fig. 13/4, 15/6, pro-
babil fig. 8/3, 11/2, 14/1, 16/2, nu ni
s-au transmis sau, acestea, izolate, nu pot
fi racordate la corp) sunt din faza
I lucrate n (Iz) Descen-
lor este ( cf. Gh.
Bichir, 1973, pl. 77/2, 147 /2-5), dar factura lor
Iz, ct de confor-
acesteia au directe n
sec. IV-V e.n., la Bratei (L. Brzu, 1973,
pl. 10/1, 9/2, 9). Vasele amforoidale mari de la
au corpul (fig. 13/4) prin
circulare, realizate cu paleta n timpul lucrului
la iar pe umeri spre p ntec - linii inci-
zate n val, cmwlmi (fig, 8/3, 14/1,
16/2.) fragmentul d<' la fig. 13/16 provine
de la un asemenea vas, n acest caz ar fi ates-
friza din benzi striate drepte
ncadrnd o n val. Vasul de
va fi transmis culturii de tip
( cf. M. Constantiniu, S. Doli-
nescu-Ferche, CAB, 3, 1981, p. 104, fig. 3/1).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
-'R:ltJ "Z<S9
\:::J
'1
1 _,w;::_. .
. '\ .
'--

::.J o ce
\
' ...
Fig. 9. din B
3
1, 2, 6- 8 13, 14, 18- 20, 22, 23, 25, 26 la 3- a, 9-12, 15- 17, 21, 24, 27- 28 cu mna.

o
o
<
-n
>-3
o
::0
>-3
tn
o
tl
o
::0
tl1
tll
n
.c
tl
>
z
t"'
-n
::c
->
"
tl
o
'"tl
o
t""
;s:
>
::0
....
z
tl1
t"'
>
'"tl
tl1
z
tl1

<
>
V'J
-t"'
-n
>
tll
>

tl
c
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
R
J/
J\
' \
&- "''- ? j-AP
.
=2:\

1 -
r ..
2
. 1 . -
o 5
' 1
IJ
Fig.10. din B
8
1 - 3, 5- 13, 17,, 18 la 4, 14- 16, 19, 20, 22 23 la 21 cu mna; 24 de import.
....
o
...
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
0\,
\
'\
racm
Fig. 11. din 1 la 14 la Ba: 2, 3, 5- 10,
12, 13, 16 la 4, 11, 15, 19-21, 24 la 17, 22, 25 cu mna;
18 import.
,,
(
13

Fig. 12. elin LS
1
: 10 cu mna. B
9
: 1, 2, 4, 7 zgrun-
la 3 la 6, 9 import. Gr. 98: 8 import.
Stratul I: 13 la 14 la z
11 - 12 import. t:j
c:
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
;L:J/j


LJ <\?
'\
5 fO a .
o 5 IOcm
o
; Wl/1111/11 11/////1//A/
s - '

Fig. 13. din L S
2
1 - 4, 7-12, 14, 16, 20 la 5, 6, 13, 15, 17 - 19, 26 Ia 23 - 25, 27 cu mna;
21, 22, 28 import.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5

'" '
'
13
::
)
o
18
)22
)
23

r--J-- -- -:/ rs_ ,_ - -
11. L__J _, -- -
- '" r-;r-=-
,.
5

IOcm

,_ -. ',, 1 \
-.'


,_
'(.:J
.
l
1
1 /
\
L.._Jc-
1
1
/
1
1
!
. '

1

18\
1 \ \
Fig. 14. din L S
3
: 1, 5 - 7 la 3, 4, 8, 11 la 2, 16 import. Stratul Il . 10, 13-15, 18,
19, 23 la 12, 17, 20 - 22 Ia 25 - 27 cu mna; 24 import. "La Eforie": 9 la
.....
O'l
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
J==i d\
"'"""="3-.. =-
,


' ti
/------;. /./ .

'--- . '_.::>f
_( ; ;jj
1

...
i7

F;g, 15 d' . '' .
m B10. 1 - 8 Z"rul t - ." 1 uroasa, la 9 - 18 f" , ma la roati't" 19 - '> ' _t cu mana 'J'J 21 .
-- - 1mport.
5
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
406 VICToH TEODORESCU, DAN LICIIIARDOPOL, MAP\INELA VASILICA SANDU 18
26\ ;/

0:__ _ ___::5___::_. '{)'
0
'
Fig. 1G. din faza J i (l - G, 8, 11), B
8
(7, 9, 10,
1:1, 15, 1G, 18) B
1
(12), Gr. !)8 (14), strat (17). Faza Il: B
3
(2G),
L Sa (27), strat 19 - 25, 28). 1 - 8, 11 - 13, 17 - 23, 25 - 28
la 9, 10, 14 - 1 G la 24 cu mna.
Oalele de diferite tipuri sunt cele mai repre-
zentative produse - numeric formal - ale
ceramicii Iz, 1
0
(fig. 7 - 15,. profi-
tipice ale marginii buzelor : fig. : 7/1, 3,
6, 9, 16, 8/1, 4-5,7-10, 12-18, 20, 24, 10/1,
3, 5, 11, 15 ndeosebi cel ovoidal de la 10/10.
profilurile de la fig. 11/2-3,5-
-7, 9, 16, 12/1, 13/1, 7, 10, 12, 14 ndeosebi
fig.l3/9. Alte profiluri tipice la fig. 12/13, 15/1-
-3,9, 16/20-21, 23, 17/1-2, 4, 11. De
profilurile de la fig. 14/10, 13-14, 18.
Decorul oalelor este extrem de divers spe-
cific (fig. 7 -18). net canelurile de
origine benzile striate drepte,
uneori etajate (fig. 8/5, 17/7 -8), benzile n val
simple (fig. 18/25) Rau ncadrate de benzi drepte
(fig. 13/15), striuri fine pe gt-umeri (fig. 16/1),
striul elicoidal pe gt umeri (fig. 9/2), cir-
culare, pragul pe etc.
Decorul rodat pe tot corpul unor oale (fig. 8/1)
specifice ceramicii
autohtone din sec. VI/VII, - X e.n .. Decor
stampilat: fig. 18/16-18, 22.
Fundurile (fig. 8/1, 15, 11/10, 12/7, 16/5,
17 /9) au deseori - la cm mai sus de
- ineizii orizontale, caneluri, benzi striate, care
baza vaselor de corp, procedeu
tipic Alteori, la apar
(fig. 7/7, 14/9) sau (fig. 8/21, 10/13)
specifice. l!..,unduri masive, concave, apar
des.
"Semne"-graffiti se aplicau unor oale (fig.
20/1-3).
Decorul lustruit, de


era folosit doar la ceramica (1
0
), pe ntreaga
multitudine de forme, comune grupei Iz, cu
o multitudine de tipuri procedee ornamentale,
de la simple linii drepte, grupate sau la
decorul n n metope sau n
pe tot exteriorul vaselor, ce astfel un
luciu metalic. Pentru a nu mai reveni asupra
acestui decor, v. fig. 7/12, 15, 9/1" 8, 18-20,
22-23, 25-26, 10/4, 19-20, 22, 11/4, 11, 15,
19, 13/5, ,13, 18, 26.
1& Cf. 1. I-1. Ccramica 196\1,
pl. 112 - 114. Acest decor a o mare dezvoltare la
dacii liberi - carpi (sec. II - III e.n.: Gh. Bichir, Cultura
pl. 148 - 153 pass.), fapt ce tenacitatea
sale In din Dacia Vezi, In
acest sens, la V. Parvan, Getica, 1926,
p. 570 (vc;d eli. R. Florescu, 1982, p. 318).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
s
1
.
'' \""
\
' 1.
'
tl
1 '
13
li.
1 .
Fig. 17. din faza 1: B
1
(6), B2 (2, 4), strat (1, 3,
5, 7(8, 9, 12). Faza II: B
3
(10, 11, 13, 15), strat (14). 2, 5, 7, 8, 9,
10, 13 la 1, 13, 4, 11, 12, 15 la 6 im-
port.
Fi g. 18. cu decor din B
1
(1, 2, 5, 9), B2 (3, 6, 8), B3 (19-20),
B
4
(21), B
5
(4, 11 - 15) LS
2
, (22 - 29). Stratul I (7, 10, 16, 17) . Stratul
II (30 - 35). Si tul "La Erorie" (18). 3, 8, 9, 16 - 18, 22, 25, 28, 34,
35 la 1, 4, 7, 10- 12, 14, 15, 19 - 21, 23, 24, 27 29, 30,
31, - 33 la 2, 13, 26 cu mna.
-
"'
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
408 VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOPOL, MAH. INELA VASILICA SANDU
1
2
Fig. 19. 1 pe amforei din Gr. 109. 2 gropile de proviz dispuse in" baterie"
tn S.V. 3 amfora cu din Gr. 109.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
21 DE LA 409
><
\ \
\ \
' \
.,
,,
li
IV
7 2
3
4
5
Fig. 20. "Semne" pe 1- 4, 6 executate prin incizie In pastA 5 pictat cu culoare
1 - 3 pc lorab'i, 4 - 6 pc ccramici! de import. 1 pc perete de oalA la roatil, spre fund, 2 pe perete rle
cbiup fin la partea 3 pe de fini! 4 pe perete de 5- 6 pe umAr de am-
(1 = fig. 18/:i; 2 = fig. 18/4; 3 = fig. 18/24; 4 = fig. 15J23; 5 = fig. 13/22; 6 =fig. 19/1. La scara figurilor respective).
Decorul lustruit in apare extrem de
frecvent pe oale (fig. 18/12, 14, 19, 21, 23, 29-
-33), iar n rest abia o pe o
pe o 15/15). Fragmen-
tele (fig. 18) provin din oale de mare
ca-pacitate, cu umeri corp bom-
bat. Astfel de oale nu sunt caracteristice
Sntana (sec. IVJ.
Decorul - specific n ambele
grupe: Iz I
0
- a fost aplicat n ceramica
cu mtma (II) (fig. 9/5, 10/21, 15/21) la fel
ca n ceramica Iz (fig. 7/7, 8/11, 14/15) sau n cea
I
0
(fig. 7/12, 13/5, 14/9), atestnd unitatea
ceramice.
Mult mai rare dect oalele, sunt alte forme
din categoria I : statistic, acestea nu
nici global oalelor Iz - I
0

se pe primul loc, ca
oale (fig. 9/26, 10/4, 8, 11/20, 12/14, 13/13,
14/4, 16/3, 15/10, 18/7), incluznd
(7 /12, 8/11, 13/5) Iz-I
0
, cu gura
(fig. 9/6, 7, 7 /12). Importante snt de
(fig. 10/8, 12/14, 14/4), imita-
de romane (fig. 18/7, 10/4), cana de
tip Dinogetia ( fig. 7/12)1
6
, cana cu decor lus-
truit metopic (fig. 13/5)
17
. n ansamblu,
puternice locale.
16 Mai exact, cana de tip - Dinogetia (sec.
IV- V e.n.), In prezent, la (pentru
nordul la (pentru teritoriul
de la sud de v. 1. Barnea, DID, 2, 1968, p. 546 fig.
56: de tip "barbar", printre ruinele ter-
melor de la Dinogetia (sec. IV - V e.n."). Azi putem vedea
limpede acest tip de nu este "barbar", ci
1
0
dacoromane, de aspect
17 Originar, decorul este dacic, carpic (cf. Gh. Bichir,
op. cit., pl. 148 - 149 pass., Indeosebi pl. 149j23), dar s-a
Amforele cu gt cilindric corp glo-
bular (fig. 7/19, 11/4, 14/3, 17 /2), evoluate din
amforele carpice (de tip Bichir, a/3), sunt lucrate
numai n (I
0
), potrivit lor.
Amforidoanele cu corp piriform gura plnie
(fig. 9/1), din forme romatl.e
(a.mforete tip Keszthely, sec. V e.n.).
1
'
Ulcioarele (fig. 7/17, 10/14) reproduc ele
forme romane.
Capacele sunt uzuale n de la Oire-
(fig. 9/13, 10/18, 12/2, 13/2-3,6), cum
anterior la daci romani 1u.
transmis pni! In epoca verosimil prin karpodakai,
la 381, ali!turi de skiri huni (Zosimos, IV,
34, 6). originea apartenenta carpodaclci!.
a acestui tip de decor In sec. IV - V e.n., avnd In vedere
el\ el este aplicat la pe o cani! (fig. 13/5) de aseme-
nea de aceste elemente de
se la unui Intreg an
samblu de dacice, pregnant prezente In tipurile de
In tehnica formele ceramice In decorul lor. ln
acest context, decorul ci!.nli de la fig. 13/5 apare ct !e poate
de firesc: local.
cu decor lustruit mctopic, publicate de M.
ducz, ActaArchHung, 1959, vor trebui disociate reeva-
luate In sensul la
1
8 Vezi amforeta de
Karoly, ArchErt, 84, 1955, p. 188 fig. 4, - pe baza
contextului - In prima a sec. V e.n. In
de la (v. Gh. Diaconu SCIVA
28, 1977, 3, p. 447, fig. 14/1), apare un exemplar romano-
bizantln similar celui de Ia KesztMly care trebuie datat
de asemenea In sec. V e.n. (prima parte). Tipurile din sec.
V e.n. sunt deosebite de cele anterioare lor: cr. Gh. Popi-
Han, Ceramica romand din Oltenia, Craiova, 1976, pl.
nr. 554 - 557.
1
8
Capace dacice, la 1. H. op. cit., 1969 Gh. Bi-
chir, op. cit., 1973 (carpice). Capace romane, la Gh. Popi-
Han, op. cit., 1976, pl. 72- 73 nr. 898 - 936. Capace daco-
romane, la Bratei, 1, sec. IV - V - VI e.n.: 1.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
VICTOR TEODORESCTJ, DAN LICHIARDOPOL, MARINELA VASILICA SANDU
22
tronconicc cele cu corp semi-
sferi< (fig. 7/2, 10/2, 8/19) puteau fi folosite
drcpt eaparc>. Bxc>mplarul ilustrat la fig. 10/6
- prin dinwm;iuni - o
la (Iz)
20

Cm;tronul cu eioc (fig. 8/2), tipic la
nu e prea mare.
Cas1.roanP, mari, cu buza
(fig. 13/26, 15/15) apar numai n cazuri,
ambele asigmarea de ce le
vor fi avut (nici unul nu urme de
difeiind de arhitectura omoloagelor lor din sec.
IV e.n.
21
, cu carena mai jos, mai departe
de Indiferent de detalii, originea lor este
daci
sunt, n
schimb, mai numeroase. UnE:>le par a perpetua
tipul de (Richir c/2), cu
buza n paralel cu profilul corpului
(fig. 7/21, 11/13). Altele, cu profil n
S scurt (fig. 8/22, 26, 9/18, 22), au
cn corp bitron-
conic bine carenat, de Sntana (9/23,
25, 10/19, 23, 11/15), sunt destul de frE:>c-.
vente, un exemplar cu pe
(fig. 13/18).
(fig. 9/14, 19) sunt tipice simplificate,
cu partea n chip de "tam-
detaliu ntlnit anterior la castroane
romane (Popilian, 769) carpice
(Bichir, c/7), avnd carena
lustru metalic.
n ansamblul ceramica cate-
goriei I - grupele lz 1
0
- continui-
tatea ci.
II. CERA11If.A I.l:f.RATJ\ f.U Mi\.\'A (\'. TEII\'ICI
f.O\IUXJ-: (;U CATEG. 1)
(fig. 7 - fig. 18 pass.)
fondul dacic perpetuat
n sec. IV-V e.n.
(fig. 9/4, 9) un caz cu
al.veole pe fund. 22
Nestor, Eug. Zaharia, Maleri{l/e, 10, 19i:l, p. 193 fig. 1/2.
De asemenea, In trzie Silnlana, de la - Fa-
brica de I. Arhl\lold 7, 1H72, p. 28H,
fig. 18jl, autorul subliniind (p. 301) analogiile ccramice
penlru sec. V e.n.
20
Un asemenea provine din necropola de Ia
seni- "Lacul Frncului": cf. SCIVA, 28, 1977, 3, p. 44G
fig. 12/3 (Gh. Diaconu). aflati\ de noi, provine din
l\1. 3j1959, incinerat; oasele depuse direct in
acoperite cu cu roata), peste
oase, cu gura In jos. De corec/{1/ in SCIVA, 28, 1977, 3, p.
434 cu fig. 11j10 12/3, p. 440 (MA, M B, M C).
2
1 Cuslroanele de Ia de acest tip, au carena si-
tuahi vizibil foarte aproape de Spre deosebire de ele,
caslroanele cu trei din sec. IV e.n. au carenu
jumcilafe{l vasului. A se vedea, In acest sens,
un caslron tipic sec. IV e.n.: cf. Gh. Diaconu, Du cu.
1965, p. 204 fig. pl. 54/1. Profil, rroporp i total diferite.
22 De Ia Bratei, necropola 1, L. Bflrzu o
avnd alveole Ia Drzu, op. cit., 1973, pl. XXj10.
in mediul daco-roman din sec. IV - V e.n., din Transil-
vania, se dacice lradi la fel
ca Ia
Oale de mati dimensiuni, evocnd oalele simi-
lare pre-romane (fig. 9/5, 12, 21, 11/25, 13/27),
folosite drept chiu puri ,pentru provizii", au
decor incizat n val (fig. 11/25, 13/27),
dacic, verticale (fig. 9/5) sau alveole pe
gt, pe fund (fig. 9/12, 17).
Oalele-borcan sunt cele mai numeroase
nem varietatea lor :
a) oale-borcan dacice cu bn\u aheolat (fig.
7/5, 15/19) ;
b) oale-borcan cu decor incizat n val (fig.
9/10, 13/24, 14/26, 18/2, 26),
oalelor mari cu decor n val (fig. 11/25, 13/27);
c) oale-borcan cu pe (fig. 7/10,
14/27, 15/20), un caz avnd alveole pe
(fig. 14/27). Decorul lor c dacic
23
;
d) borcane cu verticale ; pe corp (fig.
15/21), imitnd probabil recipiente de lemn;
chiar la (fig. 10/21); v. fig. 9/5;
e) oale-borcan cu la bazi't (fig.
7/1:3, 27) ;
f) oale-borcan mari, cu "coaste" re li efa te
oblic pc umeri-corp, n genul unor zgriet uri
(fig. 14/25) ; au buze netezite profilate;
g) oale simple, decor, cu diferite forme
detalii (fig. 7/8, 11, 25, 28, 9/15, 11/22, 13/23,
etc.). gura fig. 7/11;
Capacele lucrate cu mna nu lipsesc din reper-
tmiul ccramicii de la (fig. 9/11, 16,
probabil fig. 16/24). Ele
a eapaeelor lucrate cu mna.
tip lucrate
eu mna (fig. 9/24, 27-28, fig. 13/25),
forme de lucrate la cu profil
caractetistic (1
0
tip gfig. 7/21 ; Iz tip fig. 8/22, 26
cu care au fost asociat n B
2
).
n sensul originii lor locale faptul
pc umerii unei tip a
fost incizat clasicul ornament dacic n val (fig.
13/25). lor trzie este asigu-
de mprejurarea toate exemplarele noastre
provin din complexe nchise, fazelor
I-II (B
2
!18
2
). Exemplarele
tene
24
, cunoscute mai de mult n literatura de
specialitate, vor trebui, acum, orientate adecvat
noilor date oferite de de descoperire
notate la Gornea
26

23
si alveole pe buza vaselor lucrate cu mna
Ia daci, din sec. III - II l.e.n. CeNt-
mica ... , 1969, pl. 28j9, 11, pl. 29/11), continund apoi,
Intrerupere (ibidem, pl. 46j20, 21 - pe dacice, pl.
74jl, 3, pl. 77j2, 10, pl. 78j4, pl. 79/12 etc.). Ornamcnlul in
relief, tipic dacic, din sec. I i.e.n. - I e.n. (Ibidem, pl. 105-
106), este lnlotdeauna, cu numeroase alveole
De asemenea, decorul similar din sec. II - Il I
c.n. (v. Bichir, op. cit., 197:l, pl. 148/17- 32, 35- :w). La
Bichir (pl. 40/8) o cu alveole pc In pre
pe baza acestei nu vedem deloc posi-
bili\ opiniei ornamentele alveolate crestate
sunt, In ceramica un aport sarmatic.
2
' Descoperite Ia Privolnoe: v. Iu. V. Kuharenko, SA,
22, 1955, pl. lj8, Illj10, neasigurate stratigrafic.
2
& V. similar: N. Gudea, Gornea, 1977
fig. 42j2.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
23 DACO-HOl\IANA DE LA 411
scund, cu corp cvasi-cilind1ic (fig.
7/26), avea o greu de precizat.
azi : sau, <:>vcntual,
romane lipsind acum total de la
unde n schimb, dacice
26
Remar-
cabil este faptul crt mic lucrat cu mna
a fost desprins de pe postamentul do
nare, cu ajutorul sforii, ce a u11me tipic<>,
pe fund (fig. 7/26 jos), ca n cazul vaselor lucrate
la
tronconic cu fund profibt ca o
(fig. 12 /10) - ca "pi-
- o formrt la
ntr-un singur exemplar, n LS
1
(faza
I), chiar pe vatra Astfel de
sunt cunoscute n mediile datate n
prima parte a sec. V e.n. ("epoca


un aport alogen sau o
la de local-
nici care o anterior, nu se poate
dect cercetarea mult mai
- nu - a sitului
arheologic dela "Ferma


Prin ansamblul ceramica cate-
goriei II descope1it la - n
modul cel mai clar cu - putetnica
a fondului dacic de cea mai auten-
mprejurare a demonstra
faptic, concret, ponderea fondului de elemente
dacice trzii n procesul complex al
culturii material('.
III. CEDAliiC\ IIE "Hil'Oil'f" ROliA\",\ T OZIE
li O li A:\
(Pass. fig. Il, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20)
Este de amfore, oale
ulcioare, pe care h-am n ordinea frec-
lor. lips('SC.
Tipmile ceramirc (III) de la le pre-
potrivit aplicate ceramicii
romano-bizantine din de pc limes-ul
la Sacidava (C. Sc01pan, Pontica,
8, 1975; Dacia, N. S., 21, 1977) la Iatrm; (B.
28
Bichir, op. cit., 1973, p. 64, a subliniat la cnrpi (ser.
II - III e.n.), lipsa opaqclor romane esle de
abundenta dacice, cu rol de O]_::aitc. fenonwn
este valabil pentru din sec. IV - V r.n. de la
unde mai rcpncm posibilitatra ca unele castro-
tronconil'c fi avut, de fapt, rol de (castro-
Iz, 1
0
), nu nunmi de rarucc (\'. supra).
27
Astfel de tronconicc, lucrule cu mna, snnl
atribuite, de unor elemente sarmaticc lrzii, din epoca
insi\, (':i pasla de la Cire-
(11
8
) nu de pasla 11
3
a oalclor dacice. Astfel de
apar In mare la v. 1. T. Draga-
mir, Materiale, 8, 1962, p. 18 fig. 5/6 (cu datare in sec. III
- IV e.n., corrige V. c.n.). Informatii suplimentare ne-a ofe-
rit 1. T. Dragomlr, ti Sec. V. e.n. Ia
teni: v. 1. T. Dragomir, SCIV, 1966, 17, 1, p. 181-188.
28
n prezent, noastre nu au cuprins nici
a parte a obiectivului cercetat.
Roi tgN, A cfrs l X' (Inngres Ll Jf ES 1972, 197 4)29.
De la Oallatif;, C. Pr('da (1980), iar de la Tomis,
A. (Pontica, 6, 1973)3() au public.at
amfore similare ('xemplarelor de la
Analogiile circumsciierea ceramicii
(III) de la n sens horografic cultu-
ral bine precizat n aria romane
t1zii romana-bizantine de la de Jos
din Scythia Minor (Dobrogea).
Amforele redau tiei tipuri distincte :
1. Amfore cu corp globular-piriform, cu gt
tronconic gura plnie (fig. 10/24, 12/8). Au
striuri orizontale aplicate pe
n Tipic, umbo-ul mic, conic. Tipul
nostru 1 este analog amforelor de tip Sacidava
A - Iatrus Bc, deosebit de frecvente n Dobro-
gea, la Edificiul roman cu mozaic din Tomis-
Constanta 1973, p. 194, 198-200),
unde sunt datate n sec. IV-V e.n. (Em. Po-
pescu, IGLR, nr. 66 a-m, 5). Numeroase la
dar fragmentar(', amforele tip 1
vizibil albmic.
2. Amfore cu corp prelung-ovoidal ngustn-
du-se spre unde se umbo-ul mic,
cu vrf rotunjit. Au pc corp "coaste"fca-
spPcifice (fig. 15/22, 24). Amfora
fig. 13/22 pmta pe umftr un dipinto bmn, din
care s-a doar un Y (fig. 20/5). Tipul 2
este similar 1.ipului Sacidava H - Iatrus Ne
_, ' ' ,
uatat - m genere - m sec. IV-VI e.n., dar,
la contextul complexelor
datarea la prima patte a sec. V e.n. Dealtmin-
teri, astfel de amfore lipsesc cu
din complexele atribuite sec. IV e.n. de la nord
de J,a Oallatis, un tip nrudit a fost
atlihuit ului sec. IV c.n. - nceputului
sec. V e.n. (Preda, 1980, p. 28-29, pl. 73 :M
208.1).
3. Amforc cu corp oYoidal spre
unde, din rot unjimea fundului se
proeminent un umbo scurt-tronconic, adecvat
mai'i a vasului (fig. 12/12 umbo
19/3). Forma, cu gt larg, se
n tipul Sacidava I -- Iat.rus KB - aici datat
la sf1 ul sec. IV e.n. -nceputul sec. V c.n.-
de asemenea, n exemplarele dobrogene, bine
situate cronologic, de la Edi-
ficiul roman cu mozaic (Em. Popescu, IGLR,
p. 119-120 nr. 70, sec. IV-V e.n.) din necro-
pola de la Callatis (C. Preda,
1980, pl. 73 1\1 208.2, sec. IV - nce-
putul sec. V e.n.)
Amfora aproape de la (fig.
19/3) are pe o n pasta
folosind caractere (fig. 20/6) :
29
Pentru crramira tiirzie romano-bizantinli,
v. hihliografia la C. Preda, r:al/alis, 1080, p. 25-
:11, notele 1 - 4:i, In mare parte. Interi-
mar, Sacidava Intrus ofertt o orientare, absolut
vestigiilor noastre.
ao Mai existi'\ alte puncte cu descoperiri, publicate dis-
pcrsat, la care nu facem referiri In acest t:'ontcxt prelimi-
nar.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
412 VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIAHDOPOL, MARINELA VASILICA SANDU 14
epsilon, ipsilon, kappa, omicron redat rombic,
plasat ntre superioare ale lui K, al
oblic infelior Re n chip de
Y, iar la celor trei bare constituind
K s-ar mai putea eventual, un P cu
bucla unghiular (fig. 19/1 = 20/6).
n pasta a vasului, areRta
era n modelaj, sau numele
olarului sau, mai probabil, numele unui
comanditar. sigur, nu capaci-
tatea vasului , inevitabil ulterior con-
lui. vor putea constata.
amforei de la are sau nu
corespondent n cataloagele-repertorii de nume
ale sau comanditarilor de amfore
romane trzii romano-bizantine. Indiferent
de rezultat, amfora cu de la
- un unicat, prin cali-
tatea sa de a ilustra
din la epoca cu centrele
romano-bizantine care produceau amfore cu

categoriei III redau tipuri va1iate,
unele de o cum eRte cazul
de mari dimemiuni, provenind din B
2
(fig.
8i23) conRtituind un tip distinct :
1. cu corp ovoidal larg spre
cu gt nalt gura plnie (fig. 8f23). din
cu peste care s-a
aplicat culoare spre fund, la
un de patru caneluri, sub care
fine orizontale, alternnd, la
mari intervale, cu dungi n relief, iar, mai
jos, cteva caneluri. Analogii exacte nu i-am
- n bibliografia -, dar
unele sunt indicate de cana
din M 32 de la (B. Mitrt'a, C.
Preda, N ecropolele din sec. IV e.n. n
1966, p. 29 fig. 52/2) mai de
cana tip F de la Sacidava (Scorpan, Pontica,
8, 1975 p. 303 pl. 8/7). Gura plnie este, n
schimb, proprie unei ntregi serii de
ulcioare romano-bizantine de la C'allatis (Preda
1980, pl. 9-11, pass). Calitatea :mperi-
a noastre sa
dintr-un atelier de rang.
2. 12/9,
11), cu ornament incizat aplicat supe-
rioare a vasului ( caneluri, fig. 14/24 ; benzi stri-
ate, fig. 12/9; linia n val ntre linii drepte,
fig. 12/11). Pasta forma
cu decor n partea de fllus a vasului vasul
din M 209 de la Callatis (Preda, 1980, pl. 74/M
209.3). n o de
cu decor incizat, provine de la
M 38 (Bucur, Preda, 1966, p. 31. fig. 63), imitnd
probabil unor ateliere romane trzii,
de la de Jos.
3. cu gura (fig. 12/6). Nu li se
poate preciza forma corpului, acesta avnd cele
mai variate contururi n cazul romane cu
gura iar fragmentul nostru (fig. 12/6)
reprezentnd doar gura
O cu corp bi-
tronconic - tip 2 - fragmentul de la
fig. 18/7, provenind dintr-o la
I B/C, avnd miez iar
cu un slip gros,
Canelurile orizontale se aici, cu o
n val, cu duct labil, dar adncit
(fig. 18/7).
Ulcioarele categoriei III sunt reprezentate
de o parte a unui asemenea tip de vas (fig. 13/28),
fragmentar o din
gtul strmt, elemente suficiente spre
a putea stabili tipul de ulcior cu
nrudit cu tipul Iatrus Ce, dar, spre deosebire
de acesta, ulciorul nostru avnd toarta
direct din glil'a cu profil drept, cobornd ver-
tical n continuarea gtului strmt. Oale III
caolinoide : fig. 13/21, 14/2.
cu acest prilej lipsa
romane, n de la
de aici folosea
drept dacice, din vechime folosite
n acest sens atestate a fi n uz, la Cire-
(fig. 9/4, 9).
De asemenea, n vedere unele tipuri de
romane mai cunoscute, care, n
principal, au bazinul n forma unui
cu cioc sunt datate n sec. II-III IV e.n.
(C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p. 211, fig.1/1-3,
p. 214 fig. 2/1-4), ntlnite la Tomis,
Capidava Sacidava (aici, n nivelul de sec.
IV e.n.), atribuite, ca tip, unor atelierelocale
(ibidem, p. 215), specifice regiunii romane de la
de Jos, putem admite - rezerve
- cu cioc din B
2
de la Cire-
(fig. 8/2) era destinat rolului de cu
bazin deschis cu un cioc (necesar orien-

Lipsa romane do tip clasic apare,
astfel,
:\'f.ADfiARR\ A ASPECTL'LU CULTURAL
IX SE(:. n - \" E.X.
Se pe elementele de datare proprii
inventarului de la specifici-
tate progresiv n text (v. supra), pe
cu vestigiile de tip de la BudUI'easca,
asociate acolo cu elemente numismatice
31
, pe
analogiile multiple evidente cu ansamblul
31
V. Teodorescu, - un aspect cultural daca-roman
din sec. 1"1( - V e.n. la sud de text prezentat Ia
Colocviul din aprilie 1981, de la Trgu Vezi In
prezentul volum de rapoarte, raportul nostru despre Budu-
reasca. Dintre cele trei monede atestate in complexe de tip
la Budureasca, una este o fragmentarii
de Gh. Poenaru-Bordea celei de-a doua a
sec. IV e.n., alt caz din sec. IV - V, iar al treilea caz: prima
parte a sec. V e.n. (toate Gh. Poenaru-Bor-
dea).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
25 DACO-Ro:\IANA DE LA 413
descoperirilor de la Bratei 1 (sec. IV-V e.n.) 32
n TranRihania de la (sec.
V e.n.)
33
n Molllova, mpreunrt ru care for-
nwar.r1. 1m <omplex eultural unitar: Bratei -
-- ]Jrecum IW-
stratigrafi<e d< la ti - Monoaia, unde Rtn1-
tul eulturii U.e :Mure>) (R('e. IY e.u.) cRte
NU})rapus U.e aR}leetul (Hec. V e.n.), po-
tri\"it riguroase Rtabilite n
rra 3
4

Reamintim la Budureasea 4, aspectul
eflte wprapus de cin<i niveluri succe-
fliYe (sec. V-VII e.n.), cel
mai yechi niYel dintre acestea - l. -C. la -
fiind rlatat cu din a doua parte a sec.
V e.n. (determinare Gh. Poenaru-Bordea)
35

Prin urmare, a aspectului
poate fi ntre ori-
zontul S;lntana de (sec. IV e.n., ad
376/380 e.n.) cel mai vechi nivel cultural
I.-C. la- de la Hudu-
reasca, databil, cert, din a dona
a se<. V e.n.

Este un fenomen absolut nor-


mal ca, n etapa continue unele
elemente (mai ales ceramice) <le Sc\nt-
ana - fapt ce continuitatea a
vechilor forrne ntr-un cadru nou,
de ansamblul descoperirilor marcate de asocieri
noi, necunoscute n sec. IV e.n. De ajuns ne
referim, n acest sens, la filmla cu chrismun,
ntre 370-400 e.n. (fibula
J)
3
7, la clopotul de tip Sucidava
(ef. D. Tudor, OB
3
fig. 139), databil sigur n
prima parte a sec. V c.n., aflemenca aeului de
stylus cu cap - atestat n
necmpola din sec. V e.n. de la - "Dea-
lul (Em. :K. Zaharia, ArhMold,
6, 1969, p. ] 73, fig. :3/8, 18).
a2 1. :-\estor, 1\Hll, 3, l()Gcl, :J, p. :;01 - 101, 121 r:l. 1:
E. Zaharia, ))aria, :-\.S., 1\!71, p. 2Gtl- 28\J. 1. :-\eslor
si E. Zaharia, :\laleriak, 10, 1 !J/:1, p. 1 !Jl - HJ-1. 1.. Ilr?.ll,
(:onlirwilaleu popula(iri autoJ;tone in Transilvania in sec.
IV .... ,. e.n. Cimitirul /Jralei 1, 197:1: ld<'lll, Cou-
linuilulca crru{il'i tll!ill'riulr spi1 ilrtr:/1' a fJO[Joru/ui romlin
f'P ltti/oriu/ (os lei /Jucii, 1 Oi\l, p. 5:1 sqq.
"" Il. (;h. Tcodor, \. Ci\pilanu, 1. \lilrea, Carpica, 1,
1\Hill, p. -- :2n, ::.11--2,11. lu fig.
"' 1>. (;h. Te<dor, Terilmiul 1'S/-ccrp111il' ll ncurnrilc ,. --
- .\1 c n., 1!1/ll, p. 1:1, eli nota :1:1. 1. \lilrea. :\lcm.\nliq,
2, 1070, p, :l-15- :155.
:1> \'. Teodorescu, Complexul ar! eoloyic lJII<!IIteusca. Cen-
trul domromwJ (sec. J - 7 e.n.),
lLxl prezentat la Cnloe\'iul din aprilie 1!l81, la T:rgu .\lu-
res.
:i,; O aslfel de lenlaliYii ineludcr<'a <le
la in r:\ndul S:int:um de din sec.
1\' <'.n., inclurkn in lemaliea cliseu(iilor ini(iate
la Tecuei, la data de tl mai 1!!8:1. Jluslra(ia ear<'
textul de exprim:!, ca singur:!, dezU("ordul fa(:"I d<' o Dsc-
llH'lll'a illC('rC:Hl",
37 l'ihula nu poate fi mai \'cehe d<'<'M 7.Jrie/Je/-
!:110p({i/Jcln l'll dJrisn:on din Pannonia, da\atc de \'.
L\ctaArchl/uny, ltli2, 21Jl- :J) intre :no 100 <'.Il. Tipul
de filml:1 "cu piciorul ntors pc dedl'sllhl"' (eu al nostru)nu
poarlii ansl insemn iYit, acum inlaia oarii la
CiresantL Pieiorul intors al fihulci noastre parc a fi fost "cn
Yiol<;n", analog scri<'i romano-hizantinc cu piciorul ntors pc
dcdcsulJt apoi pc corp.
CO\"CLLZII
1. <le la - "Ferma zooteh-
un tablou ilustrativ al continui-
autohtone la sud de
n contextul civilizatiei din Dacia,
KCt". IV-V l'.ll.
2. Vestigiile uescoperite n de la
de ale locui-
torilor de aici erau agricultura (cu
vitelor) care asigurau baza
a daca-ro-
mane, n see. IV-V e.n.
3. n ansamblul descoperirilor, se
puternic compunenta con-
comitent cu componenta ortginar amn-
ilm;tratc prin intermediul categoriilor,
grupelor speciilor ceramice de alte
elemente specifice).
4. mpletirca celor componente funda-
mentale - componenta cea
yestigiilor de la un limpede
aRpe<"t daco-roman, propriu sec. IV-V e.n.
il. Pe haza multiplelor analogii, aspectul Cire-
f}anu poate fi nscris, nici o n
marele complex cultural Bratei - -
atestat unitar pe teritoriul Daciei n-
tregi n sec. IV-V e.n. cu variante proyinciale
inerente (complexul Bratei - - Cos-
ti n toate cele trei pro-dncii istorice rom-
'l'ransilvania (Bratei), 'fara
Moldova lui
unitari"'t unitatea a
autohtone.
6. Vestigiile de la carac-
terul net predominant local, autohton, al inven-
tarului din sec. IV-V e.n. din Dacia
7. Prin componentele sale fundamentale, as-
pectul la baza culturii
de tip (sec. V-
YII e.n.), definind caracteristica
a etnogenezei originea
eontinuitatea.
1\\'1::\T,\IILL HEI'IIEZEYL\Tl\, l'E COUI'LEXE,
Ill\ A'EZAHE.\ IJ.\CU-Ilo:\IA\".\. DE 1 .\
(SEt. n- V E.X.)
Stratul 1 (vechi) : Bu B
2
, B
3
a
1
B
6
,
B
9
, LS
1
, Gr. 3, G, 73, 98, 102 material din
stratul l.
Stmtul II (recent): B
3
b, B
4
, B
6
,
H
71
B
8
, B
10
, LS
2
, LS
3
, Gr. 109 material din
Rtratul II.
Situl - "Eforie" -
Sigle pentru
Iz la
J
0
la
II cu mna,
III de import.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
414 VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOrOL, 111ARINELA VASILICA SANDU 26
Stratul 1
Bordeiul 1 (B
1
) :
Iz -oale: fig. 7/1, 3, 4, 6, 7, 9;
18/9.
- fig. 7/2.
I
0
-oale: fig. 7/14, 15; 18/1, 5.
- de tip Dinoge-
: fig. 7/12.
II - oale : fig. 7/5, 8, 10, 11, 13;
fig. 18/2.
III - : fig. 17/6.
Bordeiul 2 (B
2
) - atelier de
Mic fragment de tub suflant de la o
sau cuptor de redus minereu.
de fier: fig. 6/2.
de fier pentru scobit lemnul : fig. 6/3.
Unelte de os : fig. 6/11, 12, 13.
Oase n curs de prelucrare, unele cu
oxizi de cupru.
din fig.
5f5.
: fig. 6/8.
Greutate de lut: fig. 6/16.
Cute de fig. 6/7.
Fragmente pahare de fig. 5/8, 9.
de fier : fig. 5/3.
Pandantivi prismatici de os :
fig. 5/4, 6.
Iz -oale: fig. 8/1, 3-10, 12-18,
20, 21, 24, 25; fig. 16/1, 2,
6; 17/2; (8/3, 16/2- vas
amforoidal
- : fig. 16/3, 8/11 cu
verticale.
- castron cu cioc : fig. 8/2.
- castroane : fig. 8/19, 22, 26.
- funduri de oale: fig. 8/27;
16/4; 8, 11; 18/3. de
ni : fig. 8/28.
I
0
-oale: fig. 9/2, 8, 20; 17/4;
18/6.
- fig. 9/26.
- cu gura fig.
9/6, 7.
- fig. 9/19, 23, 25.
fig. 9/14, 18, 22.
- capace: fig. 9/13.
- amforidion: fig. 9/1.
II -oale: fig. 9/3, 5, 10, 12, 15,
17, 21; 18/8.
- dacice: fig. 9/4, 9.
- fig.
9/24, 27, 28.
- capace : fig. 9/11, 16.
III - fig. 8/23.
Bordeiul 3a (B
3
.. )
inventar reprezentativ).
Bordeiul 6 (B
6
) :
Iz - oale : fig. 7/16; 16/7, 13.
- ulcioare : fig. 7/17.
II
-funduri de oale: fig. 7/18;
16/18.
- oale : fig. 7/20, 22, 23; 16/
10; 18/4, 11, 12, 14, 15.
fig. 7/19; 16/9. (7/19-
amforidion
- fig. 7/21.
- chiupuri: fig. 7/24; 16/15.
- funduri de oale : fig. 16/16.
- oale : fig. 7/25, 28.
- : fig. 7/26.
- funduri de oale : fig. 7/27,
29.
Bordeiul 9 (B
9
) :
Iz - oale: fig. 12/1.
- capace: fig. 12/2.
- funduri de oale : fig. 12/4,
7; 16/12.
1
0
- chiupuri: fig. 12/3.
III - : fig. 12/9.
- cu gura fig.
16/6.
- alte fragmente ne-
semnificative.
de nr. 1 (LS
1
) :
II - tronconic : fig. 12/
10.
Groapa nr. 3 (Gr. 3):
fig. 6/9.
Groapa nr. 5 (Gr. 5):
Greutate de lut: fig. 6/15.
Groapa nr. 73 (Gr. 73):
de bronz aurit: fig. 5/1 alt
material).
Groapa nr. 98 (Gr. 98):
1
0
- oale : fig. 16/14.
III - amfore : fig. 12/8.
Groapa nr. 102 (Gr. 102):
I
0
- fund mi de chiup : fig. 7/30.
Stratul 1
de fier, probabil talon de
fig. 6/5.
de fig. 6/10.
Dinte de cal: fig. 5/7.
Iz -oale: fig. 12/13; 17/5, 7, 8;
18/16, 17.
- funduri de oale : fig. 16/17 ;
17/9.
1
0
- oale : fig. 17/1, 3; 18/10.
- fig.12/14 (amforidion
18/7
- amforidion : fig. 17/12.
III - fig. 12/11.
- amfore : fig. 12/12.
Stratul II
Bordeiul 3b (B
3
b) :
Gravor de fier: fig. 6/4.
Greutate de lut : fig. 6/14.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
27 DE LA
Iz -oale: fig.10/1, 3, 5, 7, 9-11.
- : fig. 10/8.
- : fig. 10/2, 6 (10/
6 gen
- capace: fig. 10/18.
- chiupuri: fig. 10/17.
- funduri de oale : fig. 10/12,
13; 16/26; 17/10, 13.
I
0
- oale : fig. 10/15, 16, 20;
17/11 ; 18/19.
- : fig. 10/14.
- ulcioare : fig. 10/14.
- castroane: fig. 10/19; 18/20.
- : fig. 10/22.
- chiupuri : fig. 10/23.
-funduri de castroane: fig.
17/15.
II -funduri de oale: fig. 10/21.
III - amfore : fig. 10/24.
Bordeiul 4 (B
4
) :
I
0
- oale : fig. 18/21.
-alte fragmente ne-
semnificative.
Bordeiul 5 (B
6
) :
Clopot de tip Sucidava: fig. 5/10.
Ac de fig. 5/2.
- 11 mici fragmente ceramice
nesemnificative, lucrate la
cu mna
- 1 fragment din vas de import

Bordeiul 7 (B
7
) :
Iz - oale: fig. 11/1.
I
0
- oale : fig. 11/14.
-alte fragmente nesemnifi-
cative.
Bord6iul 8 (B
8
) :
Iz -oale: fig. 11/2, 3, 5-9, 16.
- : fig. 11/13.
-funduri de oale: fig. 11/10,
12.
I
0
- : fig. 11/11.
- : fig. 11/20.
- castroane : fig. 11/15.
- chiupuri: fig. 11/21, 22 -
-buze; 19, 23 - funduri.
- amforidion: fig. 11/4.
II - oale : fig. 11/22, 25.
-funduri de oale: fig. 11/17.
III - : fig. 11/18.
Bordeiul 10 (B
10
) :
lz -oale: fig. 15/1-4, 7.
-vas amforoidal: fig. 15/6.
- funduri de oale : fig. 15/5, 8.
I
0
- oale : fig. 15/9, 11.
- fig. 15/10.
- castroane: fig. 15/13, 15.
- : fig. 15/12.
- chiupuri: fig. 15/16-18.
- funduri de oale : fig. 15/14.
II -oale: fig. 15/19-21.
III - amfore: fig. 15/22-24.
Locuin_ta de nr. 2 ( LS
8
) :
Iz -oale: fig. 13/1, 7-10, 12,
14 ; 18/22, 25.
- : fig. 18/28.
- capace : fig. 13(2, 3.
- chiupuri : fig. 13/16.
- vas amforoidal : fig. 13/4.
- funduri de oale : fig. 13/11,
20; 16/27.
I
0
- oale: fig. 13/17; 18/23, 24,
27, 29.
- : fig. 13/5, 13.
- castroane : fig. 13/18, 26.
- fig. 13/19.
- capace : fig. 13/6.
- chiupuri : fig. 13/15.
II - oale : fig. 13/23, 24, 27;
18/26.
- castroane : fig. 13/25.
III - oale: fig. 13/21.
-ulcioare : fig. 13/28.
- amfore : fig. 13/22.
de nr. 3 (LS
3
) :
Iz - oale : fig. 14/1 (vas amforoi-
dal
- funduri de oale : fig. 14/5-
7.
I
0
- : fig. 14/4.
- castroane : fig. 14/8.
- amforidion : fig. 14/3.
-funduri de oale: fig. 14/11.
III - oale : fig. 14/2.
- funduri de vase : fig. 14/16.
Groapa nr. 109 (Gr. 109) :
III - cu fig.
19/3, 20/6 = 19/1.
-alte fragmente nesemnifi-
cative.
Stratul II II) :
de : fig. 6/l.
de fier pentru rindeluit : fig. 6/6.
Iz -oale: fig. 14/10, 13-15, 18,
19, 23; 16/19-23; 18/34,
35.
funduri de oale: fig.16/25, 28.
I
0
- oale : fig. 14/12, 22 ; 18/30-
33.
- chiupuri : fig. 14/20.
- funduri de oale : fig. 14/17,
21; 17/14.
II -oale: fig. 14/25-27; 16/24.
III - : fig. 14/24.
Situl "Eforie":
Iz -fragment din de
cu decor fig. 18/
18.
I
0
- fund de vas : fig.
14/9.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
416 VICTOR TEODORESCU, DAN LlCHlARDOPOL, 1\lARlNELA YASlLlCA SANDU
L'ETABLISSEMENT DACO-ROMA IN DES
IVe_ye s. DE n.e. DE DEP. DE
PRAHOVA
A (4 km SE de la viile de :\lizil), dans le licu clil
"La Grajduri", situe a 500 m Oucsl du villagl' de
ont ete fouilles les complexcs u'habilalion qui apparlie!l-
nent au site daco-romain des IV"- Y'' s. de n.(. (11 hultcs,
3 habitantions de surfaee ct environ 100 fosscs ti pro\isions),
ou ont ete mis jour des outils en fer, cn pierrc. cn os el en
terre cuite, des objets de parure ct des acecs<;oi rcs Yes! imen-
taires (pandantifs, pcrlcs cn vcrrc, filmks, buclrs d'orc:Ilr,
etc.) et un ricltc materiei ceramique tn ique. Les donnees
obtenues pcrmettent de dMinir !'aspect cullurel, nutoehtonc,
du territoire situe du sud des Caq;athcs, qui appnrticnt
a l'horizon culturel unitairc Bralci - Ci resa nu - Costisa
]'aspect culturcl daco-romanin de (1\'''- \" s.
de n.e.).
E DES I'lGCHES
Fig. 1. Plan des fouillcs ele Hl75- 1\Jll2.
Fig. 2. Plans et sections rcprescnlanl des com-
plexes de type 1 - 9 plnns des habi tali<ms et !curs
seetions; le profil de la hattcrie des fosses :1 provisif\ns du
S V; 11 autres types de fosses.
Fig. 3. Plan et profil de la hullc 10.
Fig. 4. Plan ct profil de la fossc 109 d'oi1 pro-
vient l'amphore a inscription inciscc en pfde CI'UC.
Fig. 5. Parures (1, 2, 1 - G), olljcls mcnus
(3, 7), fragments de gobelet en vcrrc !l) el une clochc de
type Sucidava (10).
Fig. 6. Pain de ferflottpl" fragml'nlairc (1 ), .seoric
(2), outils en fer (3 - 6), en pierrc (7). cn os (11 - 1:l), cn
argile (8, 9, 14 - 16).
Fig. 7. Ccramiquc de la Imi le 1: 1 - '1, fi, 7, !l
grumcleuse i1 la rouc; 12, 14, Ei fil:c l'CIHiree il la rouc;
5, 8, 10, 11, 13 a la main. I-Iuttc: 16 - 18 grumclcusc 1\
la roue; 19- 24 fine ecndree; 25 - 29 a In mnin. Fossc 102:
30 fine cendree a la roue.
' Fig. 8. Ccrnmiquc de In ltull< 2. 1 - 22, 21 - 28
grumeleuse il la roue; 23 ccramiqll<' d'imporlalion.
Fig. 9. Ceramique de la lmllc. 1,2 fi-8, l:l, 14,
18 - 20, 22, 23, 25, 26 fine cendr('l' it la rouc; :! - 5, \l -- 12,
15- 17, 21, 24, 27- 281\ la mnin.
Fig. 10. Ceramiquc d(' :a hutll. 1 - :l, 5 -- l:l,
17, 18 grumeleuse a la roue; 4, 14 - 16, 1\l :w, 22, 2:1 fine
cendree a la roue; 21 a la main; 21 d'importa-
tion.
Fig. 11. Ceramiquc de la luttc: 1 grnmclcuse
:llaroue; 14 fine ccndrcc il la rouc. La luttc: 2, 3, 5-10,
12, 13, 16 grumclcusc :1 la rouc: 1, 11, 15, 19-21, 23, 24
fine ccndrl-e 1\ la rouc: 17, 22, 25 it la main; 18 importalion.
Fig. 12. Ceramiq11C de l'habilation de surfal'c 1 :
1 O i1 la main. B : 1, 2, 4, 7 grumelcuse 1\ la roue ; 3 fine
CL'IHirec 1\ la rouc; G, !1 imporlalion. Foss(' !l8: 8 imporla-
lion. Couehe 11: 13 grumelcusc :1 la rouc; 14 fine
ccndrec il la rouc : 11-12 impcrtation.
Fig. 1 :l. Chmnique de l'hahitation 2 (1-28).
1-4, 7-12, 11, 16, 20 gnnnclcusc a la roue: 5, 6, 13, 15,
17-19, 26 fine ccndrce :\ la rouc ; 23-25, 27 a la ma in ;
21, 22, 28 in;portalion.
Fig. 1-1. Ceramiquc de l'habitalion 3: 1, 5-7
grumdcuse il la rouc; 3, 4, 8, 11 fine cemlree a la roue; 2,
16 imporlalion. Couchc Il: 10, t:l-15, 18, 19, 23
grumdlusc it la roue: 12, 17, 20-22 fine cendrcc '' la roue;
2fl-27 i1la main; 24 importat ion. "La Eforie": 9 fine cendr(c
a )a l'OUC.
Fig. 1 Ci. Ccramiquc de ia butlc. 1-8 i(run:e-
lcusc :\ la roue ; !l-18 fine cenclr(e :1 la roue ; 19-21 a la
main; 22-24 importat ion.
Fig. 16. Ceramiquc de l'Ctapc I: hutlc
B (1-G, 8, 11), hultc B (7, 9, 10, 13, 15, 16, 18), hutte B
(12), Fossc 98 (14), couche (17). Etape Il: hutle B
(26), hnbitalion (27), couche (19-25, 28). 1-8, 11-1:1,
17-23, 25-28 grumekusc :\ la roue: !1, 10, 14-16 fine
ccndrt\e 1\ la rouc ; 24 :1 la main.
Fig. 17. Ciresanu. C.l'ramiqlll' des etaprs I ct
1 I. Cire.)anu 1: hutte (G), huttc (2, 4), couchc
(l. 5, 7, 8, 9, 12). Etape Ciresanu 11: huttc (10, 11, 13,
15), COIJ('h(' (11). 2, 5, 7, R, 9, 1 o, 13 grumcleuse a la roue ;
1, :1, 1, 11, 12, H, t;, fine ccndr(c a la rouc; 6 importalion.
Fig. 18. Cl-ramiquc :'t ornamcnts de hutle (1, 2,
5,9), hullc (3,fi,8),hulll'(19,20),hutlc(21), hutte(4,11-15),
habilalion (22-29). Couchl 1 (7, 10, 16, 17). Couch
11 (30-35). Site "La Eforie" (1ll). :1, 8, 9, Hi-18,
22, 25, 28, 34, 35 grumclcuse 1\ la rouc; 1, 4-7, 10-12, 14,
lfl, 19-21, 23, 24, 27, 2\l-33 fine cendrec 1\ la rouc: 2, 1:1,
2G 1\ In main.
Fig. 19. 1 inscriplion incis{c sur l'(paule de
l'amphorc de la Fosse lOD. 2 fosscs de provisions emplacees
('Il, ,hatteric" au S.Y. 3 amphore it inscripticn de la Fosse 109.
Fig. 20. "Signes" et inscriptions sur ccramiq1:e
1-1, G inciscs en pi\le cruc. 5 peinl cn rougc. 1-3 sur cl'ra-
miquc locale, 1-6 sur crramiquc d'importation. 1 sur la paroi
d'un pot grumelcux il la roue; vers le fond; 2 sur la paroi
d'un dolium fin cendrcc, sur la portion infericurc; 3 sur
d'un pot fin ccndrc; 4 sur la paroi mince u'un broc,
5-G sur l'cpaule d'unc amphore (1 =fig. 18/3; 2 = fig. 18/4;
3 =fig. 18/21; 4 =fig. 15/23; 5 =fig. 13/22; 6 =fig.
19/l. A l'echcllc des figurcs rcspcclivcs).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
asupra faunei descoperite n de la
M. UDRESCU
Materialul faunistic care face obiectul notei
de ne-a parvenit, pentru studiu, prin ama-
bilitatea arheologului Victor I. Teodorescu.
Provine din din sec. V de la
este reprezentat de resturile de animale des-
coperite n patru bordeie. cuprinde
un de 205 piese identificate. Starea de
conservare a materialului este foarte
fapt firesc seama este vorba de
resturi menajere; pe numeroase fragmente se
urme de ardere sau de carbonizare, de
retezare cu obiecte precum impresiuni
ale rle carnivore. Piesele au fost atri-
buite, n marea majoritate, mamiferelor, fiind
identificate cinci specii domestice una
(tab. nr. 1).
Fragmentele lui Bos Taurus sunt
cele mai numeroase, ele reprezentnd peste 50%
din totalitatea pieselor. Au fost identificate
toate categoriile mari de de la anima-
lele foarte tinere, la cele cu ntr-un
grad naintat de
unui proces de ca urmare a unei leziuni
traumatice cu osoase de tip osteo-
fitic consecutive procesului la nivelul
cuooscefoidului cu marele cunei-
form, ca
complet mobilitatea*
Ovicaprinele suinele sunt reprezentate prin-
tr-un destul de mic de piese; deosebirea
n ceea ce fragmentelor din-
tre bovine pe de o parte ovicaprine suine
pe de parte, o n plus - n
cazul n care imaginea de resturile desco-
perite n cele patru bordeie nu e o acci-
- pentru locuitorii acestei
bovinele domestice reprezentau specia de
n economia Au fost identificate n
de ovicaprine suine resturi atribui-
te att animalelor tinere, ct celor mature.
semnelor de
sub forma unui orificiu de penetrare pe
plasat n
a unei tibii de ovicaprine.
. Fragmentele atribuite calului sunt relativ
numeroase provin numai de la animale
mature. urmelor de ardere de
retezare pe cft.teva resturi permite presupune-
Tubclul nr. 1
pe spcci i u fragmentelor idcnlificate
lll u. Ba B4
1
Total B; - 13
4
1
Total B
1
- B
4
Nr. Nr. :'\r. :'\r. Nr.
1
0'
N l\1 I
1
%
fr. fr. fr. fr.
1
fr.
1
,u
1
l
1
1
1
'
1
Bo.< i<.unrs !! 75 34 1 176 5G,G 7 31,8
Ol'is Capra 1 20 11 - 32 15,6 5 22,7
-
Sus dor:1rlicus . 2 15 5 1 23 11,2 3 13,6
----- -----
Equus ca/){.1/us 1 15 3 - 19 2,3 2 9,1
1
1
Canis fnmilinris 2 5 - - 7 :J,4 2 9,1
- -
Cervus eleplus - 5 - - 5 2,4 2 9,1
Avcs - 3 - - 3 1,5 1 4,6
1
Total
1
14 136 53 2 205 100 22 100
1 1
Osteopatia de dr. D.
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune anual:'i de rapoarte, 1983, 1993 p. 417-418
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
418 M. UDRESCU 2
rea n afara sale pentru el
reprezenta o de
Un fragment de corp mandibular cu incisivii
caninii bine a permis atribuirea sa
unui mascul sacrificat la vrsta de aproximativ
14 ani.
Cinelui i fragmente care
provin foarte probabil de la doi indivizi maturi,
unul dintre ei de mai gra-
dul de a Datele metrice sugerea-
lor de la indivizi de talie mare
(Lung. P
1
-l\I
3
la niv. bord. alv. : 76; 80,5;
P
1
-P
4
: 40; 40,5; l\I
1
-l\I
3
: 37,5; 42; Lung.
M
1
: - ; 25 ; lat. l\I
1
: - ; 8,5 ; post l\I
1
:
27; 25,5; Lung. ntre bordul post. alv. O -
incizura dintre proc. angular condil; 122;
128,5). Deosebirea de culoare dintre cele
fragmente restul materialului, aspectul lor
albieios care o expunere la
razele solare, permit presupunerea aceste
fragmente au fost aduse ca atare din afara bor-
deiului nu fac parte din resturile menajere.
Singura specie n
a fost cerbul, lui cu certitudine
fragmente de metatars cu foarte mare
probabilitate, alte trei fragmente. Cele
fragmente de metatars provin, n mod
cert, de la doi indivizi
n materialul provenit din bordeiul al doilea
au fost identificate trei fragmente care apar-
foarte probabil galinaceelor do-
mestice.
Un destul de mic de piese -dintre
care numai cteva ntregi - face
orice ncercare de comparare a materialului de
la cu altele din perioade cronologic
apropiate. n n care este
reprezentativ pentru ntreaga
se poate afirma principala
de era animalelor n
special, a cornutelor mari. Nu este exclus ca
calul fi reprezentat o de
pentru locuitorii de la
reprezenta o
OBSERV ATIONS SUR LA F AUNE
DECOUVERTE DANS L'ETABLISSEMENT
DE
RESU:\I"E
On presentc lts materiaux fauniqucs decouvcrts dans qua-
trc huttes mises au jour dans l'ctahlissemcnt de
(V siecle de n.c.).
On a idcntific cinq cspeces d'animaux domcstiques et unc
cspccc sauvagc. Parmi Ies especes domcstiques, les bovines
sont les plus importants. La chasse rcprescntait une occupa-
tion occasionnelle pour Ies habilants de cel etablisscment.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Necropola din sec. IV-V e.n.
de la jud. Prahova
VICTOR TEODORESCU, D.AN LICHIARDOPOL, MARINELA
Satul din comuna
la extremitatea de SE a jud.
Prahova, se ntinde pe terasa pe malul
sudic al Ghighiului, de o parte de alta a
lei la 18 km SSE de
1\fizil (fig. 1).
n perimetrul vestigii arheologice
sunt cunoscute din anul 1967. Cu prilejul
descoperirii unui depozit de celturi din bronz,
datat n Hallstatt R
1
intrat n MIA
Prahova
1
, a fost cercetat locul descoperirii,
situat pe teral'\a de sat) determi-
nndu-se a urmelor de lo-
cuire din neolitic (cultura din
epoca bronzului tracic a Hallstatt-ului traco-
-getic (orizont i depozitul de
bronzuri), continund cu I,atene-ul daco-geiic,
apoi cu dacilor liberi (sec.
II-III e.n.), din epoca (sec. IV-
V e.n.), (sec. V-VII e.n.)
veche (sec. VIII-XI e.n.)
2
. n
alt punct, "T,a (NE de sat), au
morminte cu inventar dirt sec. II-III
e.n., unei necropole numite de noi
"neeropola 1"
3
.
n 1975, noi descoperiri veneau se adauge
celor vechi
4
. Cu prilejul unei
1
n 1!J67, V. Teodorescu n recuperat depozitul, rfcclund
Ia locul descoperirii. Depozitul este ele
V. Teodorescu n Praholla. de
socialiste, 1!J74, p. 14, inr pil'sele sunt ilustrate de
M. Depozite de bronzuri n Romnia,
1!J77, p. 13!J, pl. 310/1-8. cu alte de-
pozite descoperiri izolate de bronzuri, celturile de la Rol-
au obiectul Bronzuri tracice in NE
Munteniei, de V. Teodorescu D. Lichiardopol,
la sesiunea l\luzeulu i in decembrie 1981.
n prezent, celturile sunt expuse in de a
!'ti.L\. PrahoYa.
2
au fost de V. Teodorescu, in urma
perieghezri ntreprinse, n 1967, la
3
n 1979, din punctul "La (cea 1 km r\r\E
de centrul satului), a fost o de
tip carpic, din iar in 1981 au mai
In punct, o de tip carpic, un roman
o fragmentarii cu corpul canelat, databile
tn sec. II-III e.n. Yesligiilc proYin din necro-
pola de noi 1 (sec. II-III c.n.),
ca amplasament datare, de nccropola 2 (sec. IY-
V c.n.).
' Prin grija profesorului de istoric din satul Ale-
xandru Petrescu a fost recuperat imentarul l\1 , de incine-
din necropola 2 (sec. IV-V e.n.).
in vatra satului au fost salvate
vase. Unul oase arse constituie in-
ventarul M
1
din necropola 2 de la
la care ne referim n acest raport.
n 1979, cu prilejul de
a dispensarului din a un alt lot
de descoperiri (inventarele mormintelor 2 3).
Necropola n cadrul campaniilor
1980-1982 se n vatra satului, iar
turile de salvare ntreprinse au permis cercetarea
unei zone aflate la cea 150 m E de Consiliul
popular al comunei n zona
dispensarului aflat n a magazi-
nului Cercetarea s-a n
optime sprijinului direct acor-
dat de comunale din
Stratigrafia zonei cercetate este - de
sus n jos -
1. de galben, de 5-
10 cm, n cazul zonei dispensarului,
nisip, n cazul zonei magazinului
2. Sol deschis, gros de 10-25 em,
modern.
3. Humusul antic, nchis, cu grosime
de 25-40 cm, din care pornesc complexele
funerare.
4. Sol castaniu cu steril arheolo-
gic.
5. Sol nisipos, virgin.
Necropola de la este biri-
ea morminte de
de n 1982, au fostnregi-
strate 9 morminte de 8 morminte
de
Mormintele de (M
2
, M
3
, M
6
, M
7
,
M1o' M121 Mw M151 Ml6)
Orientarea mormintelor de este
N -S, cu mici abateri datorate, probabil, ano-
timpului Abaterile de la orientarea
N (capul) S (picioarele) pot fi considerate ne-
glijabile, nerelevante, n stadiul actual al cer-

forma gropii, mormintele de
cercetate acum n necropola de la Bol-
se pot n grupe,
cu unele variante :
.A. Morminte n
cu rotunjite (M
10
).
1\Iatcr. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 419-434
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
420 VICTOR TEODOHESCl', LICHIAHDOPOL, 1\JARINELA
o
1
5 km
1
CRESANU
1
Fig. 1. - Amplasarea com. - in zona de SE a jud. l'ruhova.
\.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 1\'ECH.OPOLA DACO-ROl\IANA DE LA 421
B. Morminte n cu col-
rotunjite, dotate cu (.M
6
,
M7, M12, Mw M1s' M1Gl
B 1. de jur mprejur (M
6
, Mw
MI:;' l\I 16) ;
B 2. pe laturile lungi aJe gropii
(M1zl !
B 3. pe laturi, la capul
defunctului (l\1
7
).
clare M
7
, cu
de X al gropii - fonntmd - n
prag PXhMttHl numai pe 3/4 din
laturile lungi ale gropii. La M
13
, groapa pre-
o - in detrimentul pragului - pe
a laturii de E a gropii, pentru
depmwrea invpntaiUlui.
Sclwlett>le zac n dccubit don;al. Pozi-
membrelor cea pe
corp, sau cu unul din aduse pe bazin.
Membrele in feri om e ntinse, cn
M
141
n care ele erau fle:xate, peutru face
loc elPmentelor dc> inYc>ntar.
n stadiul de al (acPsha eoll-
tinuctnd nu poa1< fi ddi11itiv
a membrelor defunc-

J1ormintclr lle inc!ntrafie (1\T
11
1\1
4
,
M
9
, Mw M
13
, l\1
17
) pot fi :
1. morminte
1 A n
1 A
1
- rotundrt eu fund eonic (l\1;;)
1 A
2
- ('ll fmHl albiat (l\lg)
1 A
3
- cu fund albiat
(l\117)
1 B - n cu prag (l\1
9
)
2. morminte cu secundar
2 A - cu capac din cioburi (.M
4
)
2 B - cu capac t-iau cu cu
gura n jos ( l\1
1
)
1 nrentarul mormintelor
MormintPle de :
la : oale,
castroane, sferoidale un pahar
cu corpul decorat cu ove; ceramieii fine
(fig. 5/1, 3, G, 7 ; fig. 6/1 ; fig. 7/1; fig.
8/1; fig. 9/1, 2).
Vasele din zgr untmoasii, n
sensibil mai mare, sunt reprezentate de oale
. decorate cu de strimi mizontale pe
(fig. 6/2; fig. 8/2) sau cu (fig. 5/2; fig.
6/4), de mininturale (fig. G/4).
Ceramica ctt mna, mai nume-
este de oale piriforme, din
cu cioburi pisate pietricele
un fund de cu
circular scund o dea-
supra fundului (fig. 5/8), precum o cu
de deasupra fundului haver ori-
zontal de o (fig. 7/2).
Ceramica de import este de trei
amfore de trei tipuri deosebite (fig. 5/9; fig.
6/5; fig. 9/4).
Obiectele de inventar sunt din
metal, os, Le
la ilustratia mormintelor.
l!'ibule de hro11::. ; toate ex<:'mplarde lle:;;coperite
tipului cu piciorul pe dedesupt,
dar aspectul piciorului fmma mmi "ar-
de ("en Yiolon"), ea n cazul fibulc-
lor ron .. 1ano-bizantine cu piciorul legat pe dede-
subt. In dintre morminte, fibulele apar
dispuse perPchi ( M
7
M
14
).
Catarame de bronz cu veriga
n cu placa rectangulm
Obiectele de fier sunt rPprezpn1 a te de o catara-
de fier eu veriga placa n de
rinichi (l\1
12
) cteva lame de (l\1
12
M
15
).
Piepten1:i de os tipului cu mfmerul
semioval laterale orizontale
cu o "clopot". Piep-
tenii sunt din 1rei de o:-> prinse cu
nit uri de aramrt (li pse11c, pfmrt azi, nit urile de
fier) (Mw l\1
141
M
16
)
Obiecte de : fr:tgme11t llP pahar cu eorpul
aeopetit cu ore (onti,que (l\1
10
), o mfirgie[t mare,
din trant'lucidrt (M
10
),
un de miei, lentihtr-bitronconicP
sau sferoidale, etc din
(l\1
16
).
Intr-un din M
12
au fost llPpuse boabe
de graminee, fapt deosebit de impmtant cftt
praetiearea agricultmii de popula-
epocii.
ln'lentarul mormintelor de iJUineratie etSte mai
modest. '
InYentarul monnintdor utnit
din : oase umane calcinaie, fragmente ccramicc
n stare fragmentarii, oase animale arse
sau ncarse. In u11elc cazuri (l\1
8
), n nu
sunt depuse dect oasele umane calcinate.
Monnntul cu (M
4
) a\ea mna cu
cioburi, 9 nearsc secundar (pron.miml dintr-un
\'aR unul ars Rccundar (dintr-un
In cazul monntmtului n oa-
caleinate au fost depuse n
n unm cu gura ritual (nu a
fos_,t n dect un ciob din
Incadrarea a necropolei de la
la sec. IV nec-
putul :;;ce. V e.n. este determinat [L de
toarelc :
1. Formele decorul ceramicii, n special ale
ceramicii au analogii la
(sec. IV-V c.n.).
2. Tipurile de amfore databile n sec. IV/V-
VI e.n., cu analogii la Aldeni Calla-
tis - pentru eele din Rec. IV - la Tomis -
pentru cele din sec. V-VI e.n.
3. Catarama de fier, en placa n de
rinichi, cu analogii la Rratei n prin-
cipal, n sec. V e.n.
4. Fragmentul de pahar de cu ove
contigue, unui tip atribuit de Guther
Hau sec. IV primei a sec. V
e.n., contemporan cu-paharele conice de
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
422 VICTOR TEODOHESCU, DAN LICIIIARDOPOL, 1\IARINELA
4
5. Varianta "en violon" a piciorului fibule-
lor de tip "cu piciorul ntors pe dedesupt".
biritualismul neeropolei de la
unor similitudini
cu necropolele de tip Sntana de din
sec. IV e.n., att inventarul de la Bol-
ct structura mormintelor - a celor
de a celor d.e -
evidente deosebiri.
Astfel, mormintele de nr. 6, 14, 13,
16 sunt, n mod cert, n('spefice necropolelor
Sntana, ele avnd, n schimb, prin pragul lor,
cu mormintele romane t(trzii
romano- bizantine de tipul "n cutie de let'pezi
cu lespezi" (lespezile sprijinite pe
prag)
5
. La pragul mormintelor de
sprijinea, probabil, el, un capac,
dar de lemn (care a putrezit). Judecnd
vaselor - unele suprapunnd scheletul
- se poate crede acestea au fost depuse, n
anumite cazuri (l\1
7
, M
16
), pe capacul de lemn,
apoi -lent -peste schelete. Amfora
din M
12
a fost evident, pe prag.
De asemenea, tip de de mor-
mnt (cu se n cazul
mormntului de nr. 9, asigurndu-ne,
astfel, directe, indubitabile, ntre
torii celor rituri.
n ct tipul mormintelor de
trebuie faptul
aproape n totalitatea lor, Ple tipurilor
de morminte ntlnite n necropola daco-roma-
din sec. IV- V e.n., de la Bratei
6
: astfel
nct, din acest punct de vedere, putem vorbi,
la de o de tip
-Bratei".
Nu este de loc neglijabil nici faptul cii dintre
cele morminte de n ates-
tate acum, unul (l\1
1
) - cu vase tipice
- nu poate fi nicidecum inclus n
rndul mormintelor de tip Sntana
de (sec. IV e.n.), el n schimb,
tipului de morminte dacice trzii ( carpic)
daco-roman: cu o
cu gura n jos, n chip de capac peste
vasul - cum se - anterior
-n cazuri cunoscute din sec. II-III e.n., de
n necropola de la Soporul
de Cmpie. n cazul nostru, vasele
datarea M
1
de la n mod cert,
n sec. IV-V e.n. (cum se de altfel,
necropola n ansamblu).
Att structura neeropolei, ct a morminte-
lor, precum inventarul acestora la
unui ansamblu
funerar specific, de "t.ip databil,
asemenea necropolei Bratci 1, n sec. IV-V
5
C. Preda, 1981, pl. XXXIX, !11
222
, pl.
XL, l\1
210
, l\1
2
w pl. LII ;\1
9

a L. Brzu, Conlirwilntca popula/ici autohtone in Tran-
silvania in sec. 1\'- V c.n. (cimitirul JJratci 1 ),
1973, pass.
e.n. - n mod firesc -inerente
elemente daco-romane de Sntana,
proprii, orizontului cultural Bratei-Cire-
dezvoltat unitar generalizat
n sec. IV-V e.n., pe teritoriul ntregii Dacia
Antiqua.
Boabele de grtm depuse ritual n M
12
(vezi
mai jos catalogul mormintelor) dubii,
din zona practica agri-
cultura de ceea ce
seuentarismul.
Neeropola de la
continuitatea autohtone daco-romane
intensificarea procesului de romanizare n
teritoriul fenomene care stau
la baza etnogenezei
(:ATiUOGl'J, XECUOI'OLA 2
llf orminte de M
1
, M
4
, l\1
6
, M
8
, M
9
,
Mw M1a1 M17
de nhuma,tie: M
2
, M
3
, M
6
, l\1
7
,
l\'l1o' M121 Mw M1s, M1s
Pentru dimensiunile inventarului morminte-
lor, a se vedea reperele
M ormntul 1. n cu capac-
Imentarul, recuperat din unei
vase: 1) urna
cu gura n sus 2) cu gura n
jos, peste (fig. 2/1).
1. lucrat la dintr-o
cu nisip pietricele n compo-
ars cu buza gtui scurt,
decorat cu de striuri orizontale,
pnteeul arcuit, fundul profilat. Acest
cu gura n sus constituia urna mor-
mntului (fig. 2f1a).
2. sferoidal, lucrat la
din cu nisip pietricele
n cu buza
corpul bombat, fundul masiv, profilat,
tras cu sfoara. Acest vas constituia capacul
urnei (fig. 2/1b).
Mormintele 2 3. descoperite n
de ale dispensarului
descoperitorilor, M
2
Ma erau
situate unul n de NV, iar n mij-
locul laturii nordice a temeliei dispensarului,
la cea 5 m unul de Din ele au pro-
venit patru vase, recuperate n bloc prin grija
locale, a se putea departaja
precis mormnt fiecare vas.
Una dintre variantele, de altfel contradictorii,
prezentate de care au
dispensarului, este din M
2
, de
aflat n de NV al au fost scoase
vase : o (fig. 2/3)
o din
(fig. 2/4) ; iar din Ma, aflat pe latura de N a
provin alte vase : un
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
NECROPOLA DE LA
H 1
2o

Q__.____,3c m.
t'1 2
- - --
-
M3
o
Sem
Fig. 2. -- lnYcnlarul mormintelor 1, 2, 3. la urna 1\1
1
; - ca pac a l\1
1
; 1 - 2
rcconstiluirea umci capacului M
1
; 3- 4 iuvcnlarull\1
2
; 5- 6 invenlarull\1
3

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
421 VICTOR TEODOHESCl", DAN LICIIIARDOPOL, :\IAHINELA
(i
fin (fig. 2/5) o cu corpul bitron-
conic gltul cilindric, nalt (fig. 2/6). n cazul
ambelor morminte, a fost cert, pre-
oaselor umane, provenind de la nhu-

Jfonnntul 4. Indncra(.ie n
cu fragmente ccramicc. Descoperit n S II a,
la -0,47 m, la limita dintrc carourilc 9 10.
Are groapa al Urna, cu' gura.
ritual, n n par-
tea de a gropii, fiind o la
din cu pietricclc
n cu margirwa
llreapt n corpul arc uit,
fundul profllat (fig. 3/3). Urna era aco-
cu fragmente din corpul unei amfon
(fig. 3/4) un fragment dintr-un fin
ars secundar (fig. 3/2).
In interiorul urnei, rbipite n jurul acesteia,
se aflau fragmente de oase umauc calcinate
(fig. 3/1).
Jformntul :). n
n SI cas. 4, caroulll, la -0,47m.
Groapa de formi"'t cu fundul conic
(fig. 3/t>). In zona de S a gropii, au fost
cinci fragment<' ePramicc: un fragment din
eorpul unPi oale, la din
douf't fragmente fine
lucrate la un fragment lucrat cu mna,
din pasti"'t cu cioburi pisate, n(his;
un fragment de din C:1tre
fundul gropii, risipite n zona a
acestuia, se aflau fragmente de oa:-;e umane cal-
cinat<', depu:-;e direct pe
n im<'diata apropiere a gropii l\1;; (la cea O,JO
m), probabil apartin:tnd acestuia, a fm;t
la 0,67 m, o de
din bronz, de cu rotun-
Spinul, la lenticular n
arc pc partca un decor
stilizat, zoomorf (fig. 3/6).
Jfonnntul 6. orientat N -S,
descoperit n SI, carourile 7 8, la -1,74 m.
Groapa mormntului, de
cu rotunjite, t:>stc eu prag
de jur-mprejur, ea pentm a sprijini o podinf't-
-capac (probabil de lemn, ca atare putrezit).
Scheletul, de adult, era depus pe fundul gropii,
n decubit dorsal, cu ntinse pe
cor:e_ craniul pe o parte, cu privirea spre
E. In afara unui mic fragment ceramic a
ctorva oase calcinate, antrenate din Mw de
care l suprapune, n groapa l\1
6
nu
au fost descoperite alte elemente de inventar
(fig. 4).
Jformntul 7. nhumatie, orientat N-S,
descoperit n S II a cas. 1, carourile 13 14,
la -1,97 m. Groapa sa, de
eu rotuujit<', particularitatca
de a avea prag numai pc 3/4 din laturile lungi,
iar de N n Scheletul,
de matur, depus pe fundul gropii, avea capul,
cutia drept humerusul stng
deranjate din vechime din conexiunea anato-
anormal de corp fiind
laba l\lt>mhrdc inferioare
aflau ntim;e (fig. 5). mormntu-
lui consta din : o pereche de fibule, o
9 vase.
a) din bronz, de tipul cu piciorul n-
tor::; pe dedC'subt prins de corp, rcRort bila-
tcral. Corpul dt'corat cu incizii n
dP "x", iar piciorul eu o incizie n formi"'t de
"v". Fibula a n zona
(fig. 5/a).
h) }'ihuli"'t de bronz (p<'reclwa fibnlei a), irkn-
f.ieil cu prima, aYftnd jumrttate din resort
din ,-<'chime) (fig. 5/b), ntr-o :-;tra-
ehinrt aflati"'t n zona
c) din bronz, eu Yeriga ro-
n Placa din
de bronz, <'ra pc prinl';t
cu un nit (fig. t5/c).
1. Yas amforoidal, lucrat la din pastrt
(aflat ntre tibiile scheletului),
orientat cu gura spre NB, la -1,97 m (fig. 5/7).
2. la din
cu nisip pictricde n
cu gtui scurt, marginea
arcuit, fundul profilat.
Pc este decorat cu o de striuri ori-
zontale, executate n fund, vasul
Pste decorat cu o
Va:ml cu gura n sus, se afla la -1,95 m (fig.
5jt)).
3. la din
cu pietricele nisip n
cu marginea
arcuit, corp zvelt,
fund profilat_ Imediat sub gt pe
sunt trase, cte striuri orizon-
tale. Vasul se afla cu gura n sus, la -1,97 m
(fig. G/2).
4. la din zgrunt:u-
cu pietricele nisip n
nchis. Marginea
corpul arcuit, decorat cu caneluri largi,
orizontale, fundul profilat, concav. Vasul
se afla nclinat cu gura spre ENE, la -1,97 m
(fig. 5/4).
5. lucrat la din
cu buza orizontal n
corpul globular, fund inelar. Corpul este deco-
rat, n zona pntecului, cu orizontale.
Se afla cu gura n sus, la -1,96 m (fig. 5/6).
6. Castron lucrat la din
cu marginea fund inelar
corp bitronconic, carena cu
o n relief pe gt o pe
cu gura n sus, la -1,97 m, sub laba piciorului
stng (fig. 5/1).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
NECHOPOLA DACO-ROMAN.\ DE LA
V
0
D
fv14


A-
Q 0 0 o D
:)/-B
o
j

'
' /
' '
",
o

-
1 \
1 1 1 1
\ 1 1 ,

10 1m
3
-B
3
6
o
' 1 1
' ' '
A' .-
5 V'B
\ 1.:
8 DO

D Tm
o
\
11
M11
Al c=:=-; jB
A
B

9
10
o 1m .._ _ __.
Fig. 3. - l\Iorrninte de 1 M
4
; 3 urna 1\!
4
; 2, 4 fragmente ccrarnice-capac la urna
1\1
1
; 5 l\1
5
, 6 de bronz din 1\1
5
: 7 l\I
8
; 8 :'11
8
: 9 l\1
17
; 10 l\I
11
, 11- 16 ccramil'ii din l\I
11

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
426 VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOPOL, MARINELA 8
. -.
-- '
o
''"
o
_________ _,_
1
o
5
-1,2
a
4
c
o 1rn
............ _..._. ..... _.._ ...
D
Fig. 1. 1\Iormintclc 6 10. 1, 2 inventarul :\lw
7. la din
cu marginea carena bine
V asul a fost cu gura n sus, la
-1,95 m. n vaR se afla fibula b (fig. 5/3).
8. Fund de lucrat cu mna, dintr-o
cu cioburi pisate, petricele fine nisip n com-
Fundul un suport circular
scund, iar ca decor are o Frag-
mentul este acoperit n interior, cu
de a fost depu:-; cn gma n joH, peHte
primele vertebre (zona la -1,97 m
(fig. 5/8).
9. din
cu (vopsea) Gura
gtui scurt, umerii fundul pre-
cu o Amfora este
cu benzi de caneluri dispuse pe
pe pntec (n spre fund. Pe gt, sunt
trase incizii verticale (n pasta mar-
cnd probabil, capacitatea vasului (2,750 kg,
cea 450 grjunitate). Se afla de pere-
tele vestic al gropii mormntului, cu
gura spre SSE, la -1,97 m (fig. 5/9).
.11! ormntul 8. n
de cu fundul conic. Descoperit
n S II, caroul 14, la -0,78. fundul gro-
pii, masa te n partea de N, se oase umane
calcinate. n afara acestora, groapa M
8
nu
alt inventar (fig. 3f7).
llformntul 9. n
de cu prag (fig. 3/8). Desco-
perit n S I, la limita dintre carourile 10 11,
la -1,29. IJatura de S a gropii mormntului a
fost de dispensarului. n um-
plutura gropii, Re aflau risipite oase umane cal-
cinate fragmente ceramice lucrate la
: cinci fine a se putea recon-
stitui forma vaselor din care proveneau, un
fragment <lin cu pietricele
nisip n
..cllormnt11l 10. inhumat, orientat NNE-
SSE, n cu col-
rotunjite. A fost descoperit n cas. 8,
la -0,78 m. Scheletul, de matur, foarte prost
conservat (s-au craniul, centura scapu-
drept, membrul inferior drept
tibia peroneul stng), n decubit dor-
sai, avea drert ntins pe corp.
Craniul era culcat pe o parte (cu privirea spre
vest) (fig. 4).
La cea 5 cm vest de craniu, a fost
o mare, (gen
din (fig. 4/1),
iar sub un fragment mic dintr-un
pahar de cu corpul
decorat cu ove (fig. 4/2). gen
probabil, unui ac de (cu corpul
din lemn).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
c-
c
()
1
,
1
JW
1
1
\
A
1
Fig. 5.
a
. o
c
'{
. .MOimntul 7.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
428
VICTOR TEODORE SCU, DAN LlCIIIAHDOPOL, MARINELA PE
10
J
. ,
'' 1 '
Fi g. G. Mormntul 12.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
NECROPOLA DE LA
c
1
-----,
(
i
r
..-r
.. -------....
1 1
D' D
A
__ (fi
{]
''// 1
---
,,
'
a
c
o.._ ____
{)
.. 1092
o 5
- o,b
-C
...
-12
Fig. 7. :\lorm:lnlul H.
------""'\
1
1
o
A
":115
-I.P
-8
o
1 1.1 1 .J - 2
o 5

Fig. 8. Mormntul 15 .
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
430 VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOPOL, MARINELA t2
MormO-ntul 11. Incinerat n
cu rotunjite fundul
albiat, orientat NE-SV. Descoperit n S. I,
la limita dintre carourile 7 8, la -0,82 m.
Suprapunea mormntul 6, de O
particularitate a acestui mormnt este "capacul"
de galben, care conturul gro-
pii mormntului a o acoperi integral),
la cea 0,20 m deasupra fundului gropii M
11
(fig.
3/10). Att deasupra, ct dedesubtul acestui
"capac" - pe fundul gropii - se aflau risipite
numeroase oase umane calcinate, fragmente
ceramice foarte - cu greu au putut
fi reconstituite creva forme de vase (fig. 3/11-
16) - fragmente de
Mormntul 12. nhumat orientat N -S, n
cu prag pe laturile lungi
(fig. 6). Scheletul, de matur, avea cra-
niul culcat pe o parte, cu privirea spre est, bra-
drept adus pe bazin cel stng ntins pe
corp. Membrele inferioare erau fle-
xate. Inventarul mormntului din :
a) o de fier; b) fragmente de
c) un pieptene de os d) cinci vase,
ciorul nr. 4 boabe de graminee, depuse
ritual.
a) de fier cu placa n de ri-
nichi veriga n
la partea a iliacului stng.
b) fragmente dintr-un de fier, des-
coperite la cea 0,20 m est de femurul stng al
scheletului, la -1,67 m.
c) Pieptene de os mnerul, probabil de
format din trei de os,
prinse cu nituri de (fig. 6/1).
1. lucra-
la cu fundul inelar pe gt
cu linii lustruite n val frnt, suprapuse, un
val din lustru, neregulat, pe (fig. 6/G).
Vasul se afla cu gura n sus, la -1,60 m, n
special pentru depunerea in-
ventarului.
2. la din
cu pietricele nisip n compozi-
Buza n gtul
scurt, umerii fundul profilat.
vasului este decorat cu o de striuri,
realizate n (fig. 6/4). Vasul se afla depus
n de SE al gropii, ntr-o ce
cu cea 0,10 m fundul gropii mormn-
tului, special pentru de-
punerea vasului (vezi profil E -F, fig. 6).
3. fragmentar gnra umerii),
lucrat la din zg1 cu nisip
pietri cele n a:;. Se
afla depus n la -1,58 m (fig. 6/7).
Analog, ca factm i'i, YaRului "capac"
din M
1
de (v. mai
4. din
cu pietricele nisip n compo-
cu buza gtui scurt,
de printr-un prag, corpul arcuit, fundul
profilat. Pntecul este decorat cu trei
orizontale (fig. 6/2). Vasul se afla
tibia la -1,68 m, nclinat, cu gura
spre NV. n vas, au fost cea 1!)
boabe de gru carbonizate (fig. 6/3).
5. cu corpul mai larg spre fund, din
cu urme de
Gura gt scmt, corp elipsoi-
dal, cu umbo la fund. Vasul se afla pe prag,
n partea de NE a gropii mormnt ului (fig. 6/5).
ll1o1mntul 1-3. Distrus integral
de amenajarea de depozitare a magazi-
nului se afla la cea 1,00 m E de M
12

S-au putut recupera din
de fragmente in situ de oase
umane calcinate. de oasele
calcinate proveneau din grliciul de acces la
localiznd relativ restrns punctul am-
M
13
distrus, a oferi, nici un
element de inventar (ceramic sau de alt gen).
Probabil, mormnt n
Mormntul 14. nhumat, orientat N -S, n
cu prag (fig. 7). Descoperit
n S XI, carourile 3-4, la -1,82 m, are extre-
mitatea de N a gropii de o
Scheletul, de matur, cu craniul
la rnaxilarul inferior dist1 us de groapa
n decubit dorsal, cu ntinse pe
corp. Inventarul este format din : o pe-
reche de fibule, un pieptene de os vase.
a) din bronz de tipul cu piciorul ntors
pe dedesupt pe corp, resort bilateral
(fig. 7/a), n zona la
-1,74 m. Piciorul fibulei: "en violon" (v.
Mto)
b) din bronz, cu prima (fig.
7/b), n zona la -1,74
m.
c) Pieptene de os, cu mCmer semioval, format
din trei de os prinse cu nituri de
depus ntr-un pahar fin (fig. 7/c).
1. cu mna, din
cu cioburi pisate n Buza
n corpul arcuit, fund masiv.
de deasupra fundului este
orizontal de o Vasul se afla depus
deasupra drept, la -1,6G m {fig. 7/2).
2. Pahar de lut, lucrat la din
sub marginea se un prag,
corpul cilindric, fundul rotunjit, cu o
concavitate. Corpul este decorat cu
orizontale dense ove (adncituri) dispuse,
intercalat, pe registre (fig. 7/1). Paharul
se afla la cea 0,05 m de humerusul stng,
nclinat cu gura spre SSV, la -1,70 m. n
interiorul era depus pieptenele de os.
Mormntul 15. nhumat, orientat N -S,
n cu prag. Descoperit n
S XI, caroul1, la -1,42 m. Scheletul, de matur,
n decubit dorsal, avea craniul aplecat
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
13
NECROPOLA DE LA
Fig. 9. Mormntul 1(\,
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOPOL, MARINE_LA _ P E N E
2
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
NEGROPOLA DE LA
pe o parte, cu privirea spre E, drept sub
iliacul drept stng adus pe iliacul stng.
:Membrele inferioare erau flexate spre stnga
(fig. 8). n partea de N a gropii mormntului,
erau depuse Yase, iar sub femurul drept
se afla, un fragment uln lama uuni ue fier.
a) Fragment din lama unui de fier, com-
plet macerat de oxizi, sub forma unei
pete <le oxizi de fier, care au impregnat masiv

1. la
din cu marginea,
n relief pc g:t, fund inelar. Vasul se afla, cu
gura n sus, la N de craniul scheletului, la
-1,35 m (fig. 8/1).
2. la din
eu pietricele nisip n
hinervurat (prezentnd n interior o
gftt scurt, arcuit,
funuul profilat, concav. Decorul consU't din
bemi de cMe trei striuri orizontale pe
o spre fund. Vasul a
fost tras de pc roata olarului cu sfoara paleta
(fig. 8/2). Era depus cu gura n sus, n
de NE al gropii, la -1,20 m.
}lf onmnlitl 16. nhumat, orientat N -- S, n
cu prag. Descoperit. n S
XIII, <:aroul 8, la -1,43 m. Scheletul, de matur
n deeubit dorsal, craniul avnd
. ,cu n piept", stng sub iliacul
stnd drept pe corp (fig. 9).
Inventarul mormntului este compus din : o
un de un pieptene patru
vase.
a) din bronz, de tipul cu piciorul n-
tors pe dedesubt pc corp, resort
bilateral. Fibula se afla drept,
la -1,23 m (fig. 9/1). Piciorul fibulei - "en
violon" piciorul fibulelor romano-bi-
zantine (v. fibula din :M
14
).
b) de din sti-
d{'scoperit sub mandibula sche-
letului, pe fundul gropii, tipuri
de : 1) lenticular bitronconic, gen mici
boabe de linte (cele mai numeroasr, peste 35);
1?} sferoidal cte
cazuri) (fig. 9/2).
c) Pieptene de os, cu mtmer semicircular
umerii format <lin trei ue os,
prim;e cu nitmi <le Se afla depus ntr-un
Yi:LI\eior fiu- Hituat n de NV
al gropii mormntului (fig. 9/3).
1. cu marginea
fundul slab inelar.
fund, vasul este deco-
rat cu un striu - oJizontal. Era depus
cu gura n sus, ntre femnre, la -1,32 m (fig.
9/5). Factura este net de a
echivalentelor S[intana <le
2. din
Buza gt ul Hemt, decorat cu
o n relief, co1pul arcuit,
fundul inelar. Pe umrtr, realizat; din lustru, se
un val frnt, neregulat. Pntecul decorat
cu o Vasul era depus n col-
de NV al gropii mormntului, nclinat cu
gura spre NE, la -1,24 m. n el se afla piepte-
nele.
3. cu mna, din
cu cioburi pisate n
-giHbui. :Marginea n
pntecul arcuit, fundul drept,
masiv. fundul au fost incizate cte-
va linii neregulate (fig. 9/4). Vasul era nclinat,
cu gura spre V, pe humerusul drept, la -1,27 m.
4. cu gma o sparte din ve-
chime (probabil ritual), din
Corpul piriform se cu
un fund ntregul corp, cu
zonei de mbinare a toartei, este decorat cu
coaste - caneluri realizate n nce-
pnd dinspre fund. Din zona unde se
coastele - canelmi, fundul amforci se ngus-
teazrt mai realizndu-se un fel de
prag. Vasul era culcat, cu gura spre SSE, pe
iliacul drept pc drept, la -1,22 m
(fig. 9/6) .
.J!onnntul 17. n
cu rotunjite fundul
albiat (fig. 3/9). Descoperit n S. XV, la
limita dinspre carourile 5 6, la -0,80 m. n
umplutura gropii mormntului se aflau oase
umane calcinate, pietre cu puternice mme de
(2 buc.), oase de animale nearse
fragmente ceramice lucrate cu mna (nici unul
la din corpul unor oale.
LA NECROPOLE DACO-RO:MAINE DES
!Ve -ve s. DE n.e. DE
DEP. DE PRAHOVA

La necropole birilucllc uaco-romainc est situcr. sur le tcrri-
toire du village de sur la haute tcrrassc du Ghighiu.
On a mis au jour jusqu'a prescnt 17 tombcs: 8 tombes d'in-
cincration (a fossc simple, rectangulairc, ou a fosse a seuil).
La recherche a conduit a la recuperation d'un riche materiei
archcologiquc; C'll sont surlout signalcs les outils en fer (cou-
tcaux), les objels !le parurc ct des acccssoircs vestimcntaires
(fibulcs, bouclcs pcigncs a manchc scmi-circulairc enos, perles
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
434 VICTOR TEODORESCU, DAN LICHIARDOPOL, MARINELA
16
en verre) et Ia ceramiquc, qui nous pcrmettent d'encadrcr
cette dans l'horizont culturel de l'aspect
(IV- ve s. de n.e.), manifestation de l'cnsemble culturel
unltalre de de la Dacie (IVe-
v de n.e.).
EXPLICATION DES FIGUHES
i'ig. 1. L'cmplaccmcnt de la commune
dans la zone SE du dep. de Prahova.
Fig. 2. Invcntaire des tombes, 1, 2, 3.
la urne de Ia T
1
; 2a pe tit pot-converclc de la T
1
; 1-2 rccon-
stitution de la position de l'urne ct du couvercle de la T1 ;
3-4 inventaire de la T
1
; 5-6 invcntaire de laT.
Fig. 3. Tombes d'incineration. 1 Te;
3 urna Te; 2, 4 fragments ceramiques-couvercle de l'urne Te;
5 T
6
; 6 boucle de ceinture en bronze de la T
1
; 7 T
8
; 8 T,;
9 T
17
; 10 Tu; 11-16 ceramique de la Tu
Fig. 4. Tombes 6 et 10. 1, 2 inven-
taire de la T
10

Fig. 5. Tombe 7.
Fig. 6. Tombe 12.
Fig. 7. Tombe 14.
Fig. 8. Tombe 15.
Fig. 9. Tombe 16.
Fig. 10. 1 Te; 2 T
7
; 3 Tu; 4 Tw
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de la Bratei, jud. Sibiu
EUGENIA ZAHARIA, LIGIA BRZU
n 1982 s-a lucrat n nr. 2 n ne-
cropola nr. 4 de la Bratei, complexe n care
s-au continuat an de an, din 1975.
Acestea sunt ultimele complexe din
cele descoperite la Bratei nr. 1
necropolele nr. 1, nr. 2, nr. 3), n care
rile sunt n curs de terminare. impor-
rezultatelor arheologice istorice p1ivind
continuitatea daco-romane, romani-
zarea ntregului
perioada do formare a poporului romn, terenul
(care resturile arheologice ale sec.
IV -XII) a devenit n 1975 arheolo-
prin Comitetului Sibiu.
din 1982 s-au efectuat pe o
de teren de pe latura de nord a de
8 m })e o din marginea de est a
ntre 2-6 m, ruptmilor pro-
vocate de exploatarea a nislprtrici
locale care distruge anual resturi im-
portante de locuire.
S-au descoperit n 1982 un total de 17 com-
plexe, bordeie 15 gropi. Din acestea
un bordei 6 gropi perioadei daco-ro-
mane, deci sec. V ; restul, un bordei gropi
sec. XII.
n campaniile precedente, din aniil980-1981,
s-au descoperit numai resturi ale din
sec. XII; n din 1982 s-au atins din
nou complexe din sec. IV-V, dintre care, deo-
sebit de important a fost semi-bordciul nr. 74.
s-a dezvelit pc
latura de est a delimitndu-se groapa
a bordeiului cu gropi de pari la
; de est al fusese distrus
n malul Gropile de pari erau adnci
ntre 0,60 m-0,70 m cu diametru! de 0,50 m.
Bordeiul n-a avut de foc. n groapa
lui s-a la
din care s-a ntregit un vas decorat cu
benzi de striuri de linii n val (fig. 1, 1). Etapa
de locuire de acest bordei cores-
punde sec. V, de bordeie cu groa-
pa de mici dimensiuni (3 X 3 m)
de etapa mai veche, din sec. IV-V, carac-
de bordeie cu groapa foarte mare
(4 x 4,50 m; 0,90-1,20 m), de
tatea ceramicii la din care
nu lipsesc fragmente din oale (fig.
1,2-6); de acestea apar n mod consec-
vent fragmente ceramice din sau
dacice, lucrate cu mna.
Gropile din sec. V sunt ovale, cele mai multe
orientate NV -SE, avnd dimensiuni variate
(0,40-0,60 X 1,50-2,20 m);
deseori chiar cu foarte
de de ars. Din cele
gropi daco-romane, descoperite n anul
1982, una a avut ritual, integrn-
du-se n categoria gropilor-morminte caracte-
ristice cimitirului nr. 1 de la Bratei. Prin sobrie-
tatea inventarului felul de "compunere",
aceste morminte, din cel de-al patrulea cimitir
cercetat la Bratei, sunt probabil mai vechi
dect cele din necropola nr. 1. Sunt mai aproape
de mormintele din Pannonia
(de exemplu cimitirul de la Sirmium), datate n
sec. II-III.
n numeroase cazuri, aceste morminte sunt
grupare cro uneori comunicnd ntre ele
printr-un fel de gang. fragmenro ccramice,
n general oase de animale de asemenea
cteva pietre ntr-o margine
pe gura gropii; fragmente de obiecte
de fier sau inventarul acestor
morminte.
Ca mormintele din necropola nr. 1 de la
Bratei, aceste morminte sunt caracterizate prin
lipsa, cu foarte rare a oaselor umane
incinerate, lucru care corespunde unui ritual
cunoscut n regiunile noastre, ca n alro pro-
vincii romane (Pannonia). Mai multe elemenro,
dintre care ornduirea lor pe
arderea unora din gropi materia-
lelor n ele, cu ipoteza
unor gropi menajere.
Din sec. XII s-au descoperit un bordei 9
gropi. Bordeiul a avut groapa de nere-
de foc. mate-
rial ceramic caracteristic un pinten din fier.
Gropile din sec. XII sunt ovale sau n de
opt, avnd dimensiuni ntre 0,50-2,00m. Unele
au ca cele din sec. IV-V. Mulro
dintre ele o foarte mare cantitate de
ars sau de pe
gropilor), fiind depus aglomerat, pe
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1982, 1993, p. 435-437
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
436 EUGENIA ZAHARIA, LIGIA rARZU
J
Fig. 1. la roata 1-5 cu pielricclc, ; 6 clescllis.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 DE LA BRATE! 437
fund, ntr-o albie1e, sau n
groapa. Ca la cele din sec. IV-VII la
acestea se n unele cazuri, pietre frag-
mente cuamice pe gura gropii. Sunt
caracteristizate mai ales prin an;
foarte fragmente
ceramicc, oase de animale, ars piPtre.
Le morminte care aceleasi
ritualuri cunoscute n JlPI ioach
lor, arderea
uneori a Yasl'lor ntreg;i,
n HU anmcate), exdu<l u
acest caz, atribuirea lor unor gropi menajere.
de pc latura de est a por-
spre cercetare a confirmat exis-
n marginea ci de sud, a unor res-
turi arheologice care au fost reacoperite cu
spre a fi cercetate ntr-o eompanie
viitoare.
Colectivul care a efectuat de la
Bratei n anul1982 a fost format din Ligia B:rzu,
de la Facultatea de Istorie Constantin
Ittu de la oficiu P.C.N.-Sibiu, Doina de
la Muzeul municipal un student al
de Istoric Eugenia Zaha-
ria de la Institutul de Arheologic
L'ETABLISSEMENT DE BRATEI,
DEP. DB SIBIU
Les arch(nlogiqurs '< llral<-i, rn 1\1!'2, onl con-
tinu( les fouillrs 'uns nr. :!, dans kqul'l lrs
n,les d'ha!Jila\irn :tp['arlioanl aux 1\ "-XII'' d dans
la neeropole 11 ,J, dnll les d'incin(ral icn ;1 fossr appar-
litnt aux nH'mrs i-lapl'S.
Il a lll-llx ccnuniqt!t'S: !'un!' d'orif.(int romaiill',
lraYailleC' au \our, it ramwlures, L:uu'cs Tie con-
it ligncs ou it handes de lignl's undul(cs: des imprcs-
sions :1 dcn\s ctc pcignc: l'aulrc d'originC' gl\o-l'nrr, lravuillee
:1 la main, se trOU\'C cn proporlion \1 is li'. Les deux
culcgorics preciscnt le caractere daco-romain de la populat ion
autochlonc des rvc_ ye s. ct de la cullun de llratci.
Le xnc siecle est marque par Ia dccounrl< d't;ne habi-
\alion :1 dcmi-cntarcc rL de D fosscs-lomhcs, qtJI' les rilucls
rallaclHnt aux ancicnncs \radilions On ren-
contre heaucoup de rilucls utilises dans la necropole daco-
-romaine n l.
EXI'LICATION DE L\
Fig. 1. Ccramiquc \ravaillce au tom: 1-;:, n p:\tc :i cail-
Ioux, cui le au gris;() cn p:lc fiiH', cui le' au gris clairc.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
finale asupra locuirii medievale (sec. XIV-XV)
de la Aegyssus, jud. Tulcea
GH.
ntr-o lucrare n care prezentam
locuirea de la Acgyssus-Tulcea n veacurile
X-XI, precizam un atac pustiitor al uzilor
a ca de aici nceteze
n anul1064
1
.
a fost o ntrerupere de
cteva secole, cnd va n veacul XIV, pe o
cum dovedesc arheo-
logice.
Pentru veacurile XI-XIV, pe teritoriul
actual al nu a fost cercetat nici un alt
punct cu urme de locuire, de o
de de moment, de
teren urmnd localizeze vatra de locuire din

2
:
Continuitatea de locuire este de
faptul pe raza s-a descoperit un mare
de monede ce aproape ntreaga
Pentru a doua a sec. XI
se cunosc 10 piese de la Homan IV Diogene, 6
piese de la Niccfor lll Botaniates 4 piese de
la Alexios I Comnenul
3
Pentru sec. XII, sem-
alte 3 piese de la Alexios I Comnenul,
emise reforma din anul1092;
1 1. Vasiliu, Gh. Peucc, 0, 1084,
pag. 143-155.
ce n-au fosl Yerificatc prin arheo-
logice ne In puncte ale posi-
bile vetre de Iocuirc, din a doua al veacului al Xl-lea.
La poalele Aegyssus, n zona str. PrislaY, s-au desco-
perit numeroase monede bizantine, iar" In cursul anului 1941,
la est de Tulcea, s-au In ruine 5 moncde anonime
de bronz ... monedele au fost g:lsitc la un loc ntre
de cioburi de ... " ci. Irimia Dimian,
SCN, 1, 1957, p. 202.
a Majoritatea monedelor se n colcc!iilc muzeului din
Tulcea (MDD) Ia Institutul de Arheologic din
(IAB) au fost identificate de Bucur Mitrca Erncst Ober-
Monedelc aflate la le-am
putut cerceta prin amabilitatea lui Git. Pocnaru Bordca;
tuturor le pe calc pentru sprijinul
acordat.
Roman IV Diogene (1068-1071): M.DD inventar 10571
(1. Vasiliu, Ghe. op. cit., p. 152, nota
54) 39691 (ibidem), 41722; IAB- 477/92, 104, 105, 106,
107, 135; 1363/24).
Nice(or III Bolaniales (1071-1078): 1\IDD- 10911 (Al.
Poppea, V. H. Baumann, Peuce, 1977, nr. 116, p. 216); IAD
- 477/87, 88, 89, 90, 93.
Alexios I Comnenul (1081-1091): el. J-MDD-41723
(Ioan Vasiliu, Gh. op. cit., p. 153, nola
54); el. K-IAB-477/91, 105, 106.
7 piese de la Ioan II Comnenul, 8 piese de la
l\Ianuel I Comnenul, 7 de la Isac II Anghclos
(dintre acestea una este de aur) 14 de piese de
la Alexios III Anghelos
4
Pentru sec. XIII-
-XIV, seria descoperirilor este destul de sem-
ea ilustrnd marea varietate a mone-
dclor care au circulat n Dobrogea, n
de moneda
de latine ( 4 ex) bulgare
(1 ex)S, ntlnim monede de aur (6 ex. de la
Ioan III Ducas Vatatzes)
6
argint (2 monede
Frccyente sunt emisiunile
( 4 ex)
8
, (199 ex)
9
(62 ex. de
la Mircea cel
10
, n timp ce monedele
4 Alexios I Comnennl (1091-1118): - emisiunea a patra
- Constantinopol- IAB/139, 140 (E.
veanu, Dacia, N.S., 1979, 23, p. 273); 1\IDD- inv 41724.
Ioan II Comncnul (1118-1143): emisiunea a doua-
Constantinopol- J\IDD- inv. 41625-41626, 42327 (Ibi-
dem); IAD- 477/136, 137, 138 (Ibidem), 477/128- tctar-
trron.
]'.fanuel I Comncnul (1143-1180)- l\IDD- 42327 (Ibi-
dem, unde csl<' atribui li\ lui l\lanucl 1 Comnenul; de fapt cslc
o cnlisiunc a lui Ioan II Comncnul); IAD- 477/125, 131
(Constantinopol - <'misiunea a doua); 477/141 (Constanti-
nopol, emisiunra I - E. Oberliinder-Trnoveanu, loc. cii).
La poalele Aegyssus, a fost descoperit un tezaur
format din 24 de moncdc - O. Iliescu, ti
multumim pe calc. Dintre acestea, 5 sunt emisiuni
d<' la 1\Ianucl 1 Comncnul cf. J. SCN, I, 1957, p. 426.
Isaac II Anghelos (1185-1195). De la acest cu-
o de aur (B. Mitrea, SCIV, 14, 1063, 2, p. 474)
6 piese din bilion, ce fac parte din tezaurul amintit mai sus
(I. /ce. cii.).
Alexios III Anglielos (1195-1203): MDD- inv. 41627
13 piese ce cele mai trzii monede ale tezaurului
ascuns c.datea Aegyssus (J. loc. ci/.).
5
ImitaPi latine: MDD- inv. 10912; IAD- 477/120,
127, 131 o IAB 1363/25.
e O. Ilicscu, RESEE, 7, 1969, 1, p. 117. I!P";
7
E. OberHindcr-Trnovcanu, Pcucc, 8, 1980, p. 512, nr.
194, 195 - monede din timpul lui nainer Zcno (1252-1268)
Lorenzo Teupolo (1268-1275).
8
Toktai-MDD-inv. 10889, 10890 (Ibidem, nr. 196-197);
Hoarta de Aur- col. Midvichi, Tulcea; IAB- 477/121
(E. I. OberH\nder-Trnovcanu,
SClVA, 32, 1981, 1, p. 103, nr. 8, fig. 1j3a-b).
9
O s-a pe strada I. C. Frimu 13, alta pe str.
Urzicii 3 pe strada Octombrie (Gh.
Pcttc<', 1 O). Din zona provine un tezaur
format din 194 de moncde de Ia Stefan Duiian
(E. Obcrliindcr-Trnoveanu, comunicare la Sesiu-
n<'a 1\luzeului Transilvaniei, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1980).
10
Oct. Iliescu, iulie-decembrie 1965,
nr. 253-314.
Matei". cerc. arheulogice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 439-454
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
440 GH. 2
nu apar dcdt cu totul
(1 ex de la Ioan Alexandru Mihail)
11

total al descoperirilor - 338 - ce :oe
pe ntreaga n
(sec. XI-XIV), nu ne afh1m n
unor "desco1wriri f!i e:1 mate-
rialul numismatic se eonstituic nt r-o
pentt u eoHtiunitat('a de lueuire JlP
teritoriul 'l'lllcea.
ncep:nd cu sec. :XIV, putem afin11a el locui-
rea s-a reluat pc locul :lllti<-ului Aegyl':su", l'alll-
paniile arheologice din ultimul deeuliu ( 1 D7 4-
1980) noi dO\ezi despre ee l'HL
infiripat aici
12

De la nceput, pentru o a
sunt, necesare cteva Spre
deosebire de epocile anterioare romana-
feudal-timpurie), pentru care s-au
putut surprinde nivelmi clare de locuire com-
plexe nchise gropi), care au facilitat
datarea material('lor descoperite au contribuit
la o mai a din etapele
1espectiYe, penhu perioada ce ncepe cu sec. XIV
pe toatrt locuirea modernrt
sau cea din sec. XVIII -XIX, au dis-
trus complexele medievale pc ca1e le supra-
puneau nemijlocit. Din aceste motiYe, tot mate-
rialul provine din neasigurate strati-
grafic, fapt ce a ca cronologice-
destul de largi - srt fie llCc>rcate doar pe baza
analogiilor.
Uniformitatea materialului rezultat din cer-
reprezentat. u exclusiYitate de
rnarea majoritate n 8tarc -
constituie un alt impediment n ncercarea de a
trasa anumite coordonate pentru mc-
de pe colnicul Hora.
Materialele cerarnicc au pe aproape
o concen-
trare observndu-se n zona carourilor


N
2
-N
5
din intramuros al romana-
bizantine (fig. 1). n caroul N
3
b, cu ocazia dez-
vclirii B
1
(feudal timpuriu) au la mai
multe materiale, care par indice bordeiul
a fost suprapus de o (frag-
mentele de aici vor fi marcate cu sigla L
11
mar-
cndu-se astfel posibila lor la un
singur complex). n interiorul ro-
mana-bizantine lipsesc descoperirile n zona
teraselor, unde locuirea se ncheie n sec. XI.
Un alt punct l constituie zona extmmuros,
unde niYelul medieval suprapune direct pe cel
romana- bizantin
13
; n anul 197 4, s-au trasat
n l\IDD - inv. 42668, pc blr. Octombrie
cu 3 moncdc de la IJusan (Gh.
op. cit., nr. 126).
1
2
Pe teritoriul de azi al s-a dcscopcril un ulcior
.amforoidal de lip Coconi, de acest fel semnulat in
Dobrogea, dalabil n sec. Xl\' -X V; ci. N. Conslanlincscu,
Cocuni. Un sat din Crimpia JlonHinrl 11 epoca lui 1\lircca cel
Btllrrin, 1072, p. 117 -11:-l, pl. XXXI/2, 5.
J:l Hl'-:IU fost o[l'rilc <Il' cokgul Andrei Opail.,
care a l'fecluat un sondaj n afara nuuano-IJizan-
tinc. llll au pulut inci\
(SI - 14 SII - 16 rn), ori-
entate -SE (fig. 2). In SI, caroul 7, s-a sur-
prins o cu mult oase
cC'ramie ; este Ringm ul complex nchis n care
f:-au putut t,;UJ prinde stratigrafic matNiale
nwdieYale (n continuare vom nota eu Gr. 1).
n Sl I , s-a un fragnwnt ePramic
din YCU('lltile .XIV -XV.
n c.rtra.n1uros s-au gih>it 33 fragmentf', iar n
1'ntnw1uros 80 de .fragmente, cdc 112 exemplare
llltt: 1111 fi n doui1. 111aii categorii : e<>ra-
lll i('i uit.tt ccramic;l (n con-
tinuare I, vcutru instramuros B, pentru
cx tnumuos).
S-au 19 fragmente , care mai
multe forme : borcanul, oala cu ulciorul,
Toate sunt lucrate dintr-o
la cu paicte de n grosi-
mea pcre1ilor 4 mm.
1. llnnanul
profilul buzci, distingem doar Upul"cu
nervura de la partea a
buzei fiind bine Decorul este repre-
zentat de caneluri trasate pe (inv. 14476,
15757 - L1 (fig. 3/4, 9/1). Analogiile existente la
lui Soare Curtea de ne
o datare n Eec. XIV u.
2. Oala 1u
Constituie forma cea mai des
cum ne-o mare al descope-
ririlor. Profilul buzei din nou, un
criteriu de departajare n mai multe tipuri.
Oala cu buza foarte cu
marginea Pc pre-
o de incolor (inv.
40.242 - I). Al doilea exemplar are marginea
drept, n Decorul
reprezentat de caneluri dispuse pe
: o de verde-
marginea l.Juzei, att la
interior, ct la exterior (inv. 40243 - I)
(fig. 4/l. 2).
Acest tip a circulat ntr-o mai
timpurie (sec. XIII), cum ne-o dove-
desc descoperirile de pc insula lui
Soare
15

precizrzc dadt zidurile au fost refolosite; termenii "intra
muros" nmros" i vom folosi doar pentru o mai bun[t
in\rkgcrc a si lua\ ici din teren.
14
P. Diaconu, S. Piicuiul lui Soare 1 I.
(secolele Xlll-XV ), 1977, p. 51,
pl. I/10; 1'\. Comlanlincscu, Cur/cu de (1200-1400).
.\supra illcepulurilor 1 !J84, p.
;,;,/7.
15 1'. ])iaconu, Silvia Jlaraschi, op. cit., p. 51, pl. 111/:.J-
smal! pe
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Fig. 1. Planul a e z ; i r i i de la Aegyssus - Tulcea.
"to
n
o
z
tll
s
l:lj
::c
>
~
.....
....
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
\

c::=J. Turl\uri elli.tel'\h
[Tmj
\
Troseu incint parr
TrQ!.eU ontico
"'
__..-"\ .....
---\--
Fig. 2. Traseul romane de la Aegyssus - Tulcea.
" /
C1
::t
:s:
>
z
e
C'l
e
1
> 1

1
1
:s:
1
tTj
1 o(ll
o-i
tTj
>
z
e
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
FINALE ASUPRA LOCUTRIJ MEDIEVALE (SEC. XIV - XVtDE_LA AEGYSSUS
443
,.
6
Fig. 3. borcan (4), oale cu (1 - 3; 5- 6).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
414 GH. 6
b) cu buza la
partea cu o de
cam'luri. Marginea este drept. Pe corp
prezenta un decor realizat cu ajutm ul humei,
dar ca1c s-a (inv. 31469, 31482 - Gr. 1
B; 14497 -L1 -I) (fig. 3/1, 2).
Piese Rimilare de la lui Soare da-
de la sec. XIII prima
tate a Rec. XIV
16
n sec. XIV, acest tip
o descoperirile
de la Curtea de Basarabi, Frumoasa
fiind ilustrative n acest stns 17.
c) Oala cu profilul buzei n deS,
la partea cu o de caneluri
(inv. 14487 - L1 -I) (fig. 3/3).
Pe baza analogiilor, se poate data la sfr-
sec. XIV nceputul sec. XV
18

d ) Cele mai numeroase fragmente documen-
tipul cu buza cu marginea
un Ringur exemplar cu buza
marginea drept) cu un
prag mai mult sau mai reliefat.
a buzei a comtituit un
impediment n amplasarea dccorului. Cane-
lurile, singurele elemente ce
apar pe tot corpul, dar n-
tftlnim cteva exemplare decor. n-
tr-un singur caz, ntlnim pale verticale de
trasate n regiunea umerilor. Decoml
realizat cu l ntlnim pe frag-
mente de unde, peste banda orizon-
de caneluri Fi-a suprapus alta
din dungi de (inv. 31477,
Gr. 2 - E; 14480, 14485, 14488, 14489,
14491-1,1; 31139-L) (fig. 3/5, 6).
pragului piesele
mai trzii (a doua a sec. XIV
nceputul sec. XV) le de cele
mai timpurii sec. XIII - prima
a sec. XIV 1o).
:l. l"rclurul
Singura o
cu buza cu marginea oblic
spre interior. Toarta, n Fie
prindea la 10 mm sub margine. partea
o de
impresiunea degetului (inv. 14496 - L1 -I)
(fig. 5/2). La alt exemplar, toarta este triun-
n (inv. 31473 - Gr. 1- I).
Cteva fragmente de aduc date inte-
resante despre elementele de decor folosite de
olari. exemplare benzi
late de caneluri, trasate fin; uneori, canelurile
16
Ibidem, p. 53, pl. 111/8.
17
N. Constantinescu, op. cit., p. 128, fig. 56/1-3; E. Bu-
suioc, Dumitru V alcranu, SCIVA, 27, 1976, 4, p. 497, fig.
1/2, 4, 5; N. Constantinescu, SCIV, 16, 1965, 4, p. 737.
1
d Pclrc Diaconu, Silvia Baraschi, op. cit., p. 54, pl. V/1;
N. Constantinescu, op. cit., p. 128, fig. 56/5; Gh. Bichir, Dacia,
N.s., 9, 1965, p. 431.
19
P. Diaconu, Silvia Baraschi, op. cit., p. 53-54.
reapar, fiind diRpuse pe o mai mare
(inv. 14437 lJ1 - I) (Fig. 4/4; 5/1); pc unul din-
tre acestea apar de (inv.
:H483 - Gr.1 E) (fig. 4/4)2. Pe un alt exemplar,
peste banda de caneluri, s-a tras o linie
de alburie, care a fost la rndul
ei, de o linie n val, ce
limita a canelurilor (inv. l4543-
L1-I) (fig. 4/3.)
4. Uinl!e
S-a o direct de
marginea buzei, n
(inv. 14558-Ll-I).
1 1. tE R.\ \Il C:..\ S.\1 :\ J.'!T IT.\
categorir, mult mai bine
se impune printr-o mare varietate de
forme printr-un decor foarte variat. Aici,
oala cu si vasele dcRchisc :
farfuria, strachina. '
A. \"ASE XUIISE
Ca forme, apar oala cu ulciorul, ulti-
mul fiind reprezentat doar prin cteva fragmente.
1. Oala cu /owl<l
S-au 31 de fragmente, toate ilustrnd
un sigur tip. Vasele sunt lucrate dintr-o
arsi"'t la cu de 4-5 mm. Buza
Rub 20 mm, eRie formnd
un prag la interior. La nivelul marginei, ntot-
deauna se prinde o
de 30-45 mm, ce nu
buzei (inv. 31465, 31466 -Gr.1 E; 27981 - I).
Decorul apare ca o de mai multe
motive : pe ntlnim caneluri orizontale,
peste care Runt trase dungi verticale, cu
albmie, care ajung la partea
este cu una-dou:l,
dungi verticale sau n val, combinate deseori cu
puncte (inv. 31471, 31472, 31475, 31476 -
Gr.1 - E; 14611,14617- L1- I; 27918- I).
Ca o incolor ce
la exterior
fiind dispus pe marginea buzei superior
al toartei. n trei cazuri, ntlnim un de
diferite de verde (31490 - Gr. 1-E)
(fig. 4/5-7).
Printre analogii existente, putem
pe cele de la Isaccea- N oviodunum
. '
2
0 !le comtit uic o doymlii cii
0
parte din ccramica smiil!uitii se lucra pc plan leca]: nzi
S. llaraschi, in Eludes by:anlines el posi-Lyzc:ntincs, I, Eun;-
1983, p. 31.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7
FINALE ASVPRA LOCUJRII MEDIEVALE (SEC. X IV - XV) AEGYSSUS
Fig. 4. oale cu o (1 - 2), urcioare (3 - 4) ; ceramic!t oale cu o toar-
(5 - 7).
445
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
446 GH. 8
EniRala, nord-dobrogene,
unde se n veacul XIV
21

face un fragment ce
caracteristici de la mai multe grupe. Este lucrat
dintr-o la cu perPtele
(3 mm). Buza evazati!,
la partea se cu o margine
Pe margine apare o de
verde Decorul realizat din
alburie, este caracteristic urcioarelor. Pe
apare, o linie n val iar pe umeri sunt trasate
cercuri concentrice, aceste motive fiind acope-
rite cu o de verzui (fig.
9/2).
Buza nu prea cercurile de
se constituie n argumente care
pentru datarea mai timpurie: a doua
a sec. XIII nceputul celui
22
2. Urcioare
S-au 6 fragmente pe care decorul, realizat
cu cornul, apare sub forma unor dungi verticale,
oblice sau cercuri concentrice, peste care s-a dat
cu un de culoare verde sau incolor. Pe un
singur exemplar apare o de caneluri fine,
de o foarte de albu-
rie, peste care, n zona canelurilor, apare un
incolor (inv. 31486 Gr. lE; 14621 - Ll;
27930, 27933, 31304 - I) (fig. 5/3-6).
Urcioarele decorate cu cercuri de sunt
cunoscute n secolele XIII-XIV la Drobeta-
Tr. Severin
2
,, lui Soare.
24
, Curtea de

25
, printre cele mai trzii (sec. XIV -XV)
cele de la Coconi 2e
B. \'ASE DESCIIISE
Formele ntlnite unor vase de dimen-
siuni mari - farfurii, - care,
natura decorului, se pot n mari
categorii : sgrafitate pictate cu cornul.
1. Ceramlca zgrnfltatii
a) Farfurii
profilul buzei, se pot distinge grupe.
a - 1) Farfurii cu margine ( 45 mm), cu
marginile trase, avnd n forma
unui triunghi. La interior, marginea este mar-
21
Gh. Pcuce, 10. l\latcrialelc de la
Isaeeea sunt inedite.
22
Tipologie, vasul se n gr. 1 de Ia Plicului lui
Soare, In sec. al XIII-lea (cf. P. Diaconu, S. Barasehi,
op. cit., p. 51). Cercurile de al]Jurie realizate cu cornul
se lntlnesc la Soare pc ulric:::re din a doua
tate a sec. XIII prima a sec. XlY. C. Nicolcscu,
P. Petrescu, Ceramica romlineascll tradifionald,
1974, p. 36-37.
113
Cultura bizantini! in Romlinia, 1971, p. 157,
oat. 235.
24 Vezi supra nota 22.
25
C. Nicolescu, P. Petrescu, op. cit., p. 36.
2
8
N. Constantinescu, Coconi, pl. XLVIII/8, 11, 13.
de o (inv. 15766, 15767,
15768 - l) (fig. 6/1 Pe un fond galben sau
verde, sunt incizate diferite motive geometrice
ce se cu pete de verde maroniu.
ntlnim cercuri concentrice, de linia
n (inv. 14600, 14614 - Ll-I) benzi de
linii oblice (inv. 31089 - l) (fig 6/4) sau motivul
spiralei (inv. 299929, 31091-I) (fig. 6/6, 7).
de o datare mai
timpurie, nceputul dsec. XIV
27

a - 2) Farfurie cu marginea oblic,
cu un verde deschis. Marginea
buzei este de o linie de un
mai nchis la culoare, care o
de incizii fine, de pete de
verde-nchis (inv. 14592- J,l-1) (fig. 7 /4).
Acest tip este prezent printr-un singur fragment
ce se poate data, larg, n sec. XIV-lea
28

b)
la categorie este
doar ntr-un singur caz: la interior are un
cu pete, iar ca decor ntlnim
patru cercuri concentrice, ce
linii n val (inv. 32310 Ll-1) (fig. 7/1).
2. Ceromlcu thlntii cu cornul
Este un tip ntlnit mai rar, cum ne-o
cele fragmente : decorul
este reprezentat de linii radiale ce din
centru, sau linii n val, peste care s-a aplicat
un strat de incolor. Se pe un
suport inelar, nalt de 10 mm. unor
orificii, ne una din piese avea
un caracter decorativ (inv. 31317, 31320 -I)
(fig. 7 /9-10).
Analogii apropiate nbUnim la Curtea de
este de culoare verde), unde se
n sec. XIV -XV
29

CERAMICA DE IZl\'IK
ntr-un procentaj relativ mare (10%)
categorie se n
cadrul ceramicii orientale, printr-o
la Pe un strat de s-au pictat
motive realizate cu albastru de cobalt
de cupru, n final, acoperindu-se totul cu un
limpede de plumb. Formele caracteristice
sunt balurile cu marginea farfuriile
adnci, avnd marginea de o
de verde, de diferite mai
la interior mai la exterior.
Decorul, mai rar radial, o amintire din sec.
XIV, (inv. 4876 - 1) (fig. 8/1; 10/4),
ca model predilect o benzi con-
centrice de ghirlande. Dintre motivele florale,
27
P. Diaconu, S. Baroschi, op. qt., p. 69-71, pl. XII/
5-9.
28
Ibidem, p. 75, pl. XIII/6.
n C. Nicolescu, P. Petrescu, op. cit., fig. 82.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
9
FINALE ASUPRA LOCtTJRJl MEDlEVAI.E <> EC. XlV -XV) DE LA AEGYSSUS 447
Fig. 5. ulcioare (1 - 2); ul cioare (3 - 6).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
448 GH.
2
Fig. 6. farfuri i (1 - 7).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
11 FINALE ASUPRA LOCUIRII MEDIEVALE ('SEC. XIV -XV) DE LA AEGYSSUS 449
3
5
Fig. 7. (1) ; farfurii (2 - 10).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
.. 50
GH.
t ,.
sa
sb
Fig. 8. de l snik (1 - 5).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
13 FINALE ASUPRA LOCUIRII MEDIEVALE (SEC. XIV -XV) DE LA AEGYSSUS
451
floarea de lalea de trandafir (inv.
30909,31503 -I) (fig. 8/2, 4; 10/5).
Analogiile cele mai apropiate, dar cele mai
numeroase, le ntlnim la cetatea Enisala 3.
Dintre celelalte descoperiri, le pe cele
de la lui Soare (lucrate din cao-
un fragment de la Dumbrava 3
2

Ceramica din de culoarE:'J a
vreme sub numele de
".Miletm;". arheologice au descoperit,
la Isnik, n 1963-1964, cuptoare n care se
lucrau vase de acest tip. Datate, n mare, n
prima a sec- XV, vor brusc,
vreo cu ceramica
lf'nik, ce ncepe fie din caolin, spre
sec. XV 33.
ntr-un relativ mic, ceramica
de la Tulcea- Aegyssus se impune prin anumite
distincte ce o de celelalte
descoperiri din sau chiar din Dobrogea.
O constatare se la faptul
ceramica este foarte slab reprezen-
Vasele deschise lipsesc cu iar
dintre formele "clasice", pentru sec. XIV -XV,
borcanul este foarte folosit.
Constatarea este pentru alte centre
dobrogene - Enisala 34, Soare 3
6
-
unde locuitorii o
pentru oala cu sau

La Tulcea-Aegyssus, apare pe buza
oalelor ntr-o mai timpurie, spre deo-
sebire de de Ia Soare, unde
pelicula de este o a materia-
lelor trzii. Perioadei respecti ve de la
lui Soare (sec. XIV -XV) i corespunde, la
Tulcea, pe
a vasului.
Oala cu ne apare ca o com-
a culturii materiale nord-
dobrogene, indiferent este vorba de mediile
urbane (Isaccea, Tulcea) sau rurale (Enisala).
Ca o de la Tulcea
ne apare faptul este
cu diverse motive realizate din alburie 38.
X mare al descoperirilor ne
ceramica era frecvent la
locuitorii de la Aegyssus ; o parte din
vase au suportul inelar perforat, fapt care ple-
pentru caracterul ornamental al acestora.
3
0 Gh. Ceramica medievalt1 ... ,
Peuce, 10.
3! P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. 104-105.
32
P. Diaconcscu, G. Materiale, 16, 1982, p. 259,
fig. 7/7.
33
Arthur Lane, Later Islamic Potlery. Persia, Syria, Egipt,
Turkay, Londra, ed. a 11-a, 1971, pg. 41.
3
4
Vezi supra nota 30.
35
P. Diaconn, S. Baraschi, op. cit., p. 109.
36
Descoperirile de Ia Soare, Enisala, Basarabi.
Coconi etc. nu sunt decorate cu alburic dect In mod
a<:ciclental. Pentru acestui clement decorativ,
"Vezi E. Busuioc, D. Vlceanu, loc. cit., p. 509.
n cadrul acestei categorii, lipsa
motivelor zoomorfe animale fantastice)
n sec. XIV -XV, aceasta
cxplicndu-se, doar n parte, prin mic
de materiale din
de aceasta, apare ceramica de
din de culoare
n anumite medii, care se
nscrie, ea, ca o nord
imaginea despre varietatea cerami-
cii de locuitorii de la gurile

Pe baza. acestor decoperiri, se poate afirma
locuirea se reia la Tulcea n prima a
veacului al XIV-lea, nu chiar la
sec. XIII-lea, se n tot Evul Mediu.
Datelor din arheologice
li se cteva documentare, care
n chip fericit, noastre
despre medieval.
Cea mai veche despre
Tulcea este a fi o a Moldovei
din anul 1541, de G. Reiehersdorfer,
la domnitorului Petru ; pe ea
apare un castel pe care scrif; Tuncza


Un alt izvor scris dintr-o ma
timpurie : N. Iorga asupra unu
personaj, locuitor al Soldaia din Cri
meea, care, n septembrie 1455, primea la Caffa
un la 26 aprilie 1471 era recomandat
de protectorii Sf. Gheorghe rectorilor
de la Caffa sub numele "cavalerul Theodorus
cha de Telicha" sau "Teodorache de Telicha"
38

Ulterior, I. Bogdan l-a identificat cu
bul" de cetatea Fe<lorca, ntr-o
1 octombrie 1439,
cu ocazia zidurilor mpotriva
unor atacuri
3
9.
Studiind registrele de la Caffa, N.
numele personaj figmnd n
perioada 1455 -1472 ajunge la concluzia el
ocupa un loc imortant printre rmm\nii din colo-
nia ori-
ginea sa numele ntot-
deauna "Valachi, Vellacho". El crede este
vorba de un moldovean, un sat exista
pe malurile Nistrului, indicat de D. Cantemir
n harta sa.
40
ln anul 1483, Theodor de Telicha primea o
serie de privilegii, care-i acordau libertatea de-
n practicarea n coloniile geno-
veze
41
.
37
C. C. Giurescu, despre popula/ia a
Dobrogei n medievale moderne, p. 33.
38
N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei Albe,
1899, p. 118, 137; idcm, Studii documente, XXIV,
de Munte, 1914, p. 16.
39
1. Bogdan, AAR:\fSI, seria Il, t. XXX, 1908, p. 322, 353,
lui N. Iorga, .''ioi descoperiri privitoare la istoria
romdnilor, AARI\ISI, seria III, t. XIX, 1937, p. 193; vezi
N. SCIA, 1955, p. 362.
4
0 Andreescu, RRH, 23, 1984, 4, p. 331, nota 23.
41
M. Malowist, Dacoromania, 4, 1977-1978, p. 97.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
452
,)
!:)
GH. MANUCU
1
1::::=-=t
o 1 2 3
)
1


:.
, .
. . :. . .
7
2
4
" t /!.
o 2. 3
Fig. !J. borcan (1), oale cu (:!. - 8).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
15 FINALE ASUPRA LOCUIRII 1\IEDIEVALE (SEC. XIV -XY) DE LA AEGYSSUS 453

'.; . .,.--r:'
2
o
3
4
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
454 GH. MANUCU t6
O serie de acte din 1490 aduc noi
despre el familia sa. Teodor de a avut
un Dimitrie, nume frecvent la romni,
care s-a cu o An-
dreescu, cel care aceste documente, face
precizarea mai o localitate n
Dobrogea, dar nu fiC este vorba
de sau Tulcea, cum credea N. Iorga.
42
asupra acestui personaj sunt
o dintr-o
ne aduce o Un registru
vamal otoman la Tulcea (Tulcsa)
o vie activitate n anii 1515 -1517,
cobornd spre nceputul veacului XVI cea
mai vec hc despre Tul-
cea
43

Coroborarea datelor oferite de
arheologice cu izvoarele scrise pune ntr-o
istoria la nceputurile veacului
al XV-lea. ntr-un studiu relativ recent
44
,
se ntr-o (1419 -1420),
s-a ntins asupra unei
nsemnate din Dobrogea, la Eni-
sala Isaecea, n nordul-estul acestora teritoriul
sub
la secolului.
ceramieii otomane, din
att la 'l'ulcea, d1t la Enisala,
cele puncte au fost cucerite n
timp, respectiv n prima
Pe baza tuturor acestor putem afir-
ma Tulcea -o n sec. X -XI
devenise n veaeul al XVI-lea un activ port
a n tra.ficul pe
fluviu era n
CONSIDEH.ATIONS FINALES SUR
L'HABITAT MEDIEVAL (XIV
8
-XV
8
s.)
D'AEGYSSUS-TULCEA
Les fouillcs archcologiqucs cffecluces sur 1\mplacemcnt
rlc l'ancienne Aegyssus (Tulcea) ont mis en e\idcnce l'nrret
des traces d'habitation penrlant trois sieclcs, it partir du
Xl
8
s.
42 1 bidcm, passim.
n H. Janos, Kiillinlenyomat a 1/irtenelmi szemle, 3, i 9h1.
p. 430-449.
44 A. RESEE 24, 1986, 1, p. 49.
Des decouvertes numismatiques faitcs sur le territoire
aclucl de la Yil!e temoigncnt d'une conlinuitc inintcrrompue
d'hahitation, couvrant entieremcnt le:> Xle-XlV"
Sur la collinc Hora, place de l'uncicnnr !'habitat
reprcnd Yic au cours tlu XIV
8
siecle, ainsi quc prouvent
les decouvcrtes nrcheologiques.
L'habilat moderne a derange les niveaux mcdievaux ;
par conscquence, la ceramiquc rccolll.\e ful dulce it l'aide des
analogies Ctablies avec des materiaux provcnant d'autres
silcs de la Dollroudja ou du territoire roumain. Dans l'en-
de la ceramique, le pot il une ansc emaille ill'inlerieur
se delachc en tant quc particularite nord-dobroudjeenne, il
parlir du xnc
Du XV" siecle, il faul remarqucr la pre5ence de la cerami-
que orirntale en pte rougc fabriqu<'l' it Iznik duns la pre-
miere moilic du siecle; aussi, elle une categori
caractcrisliqur du nord de lu Dobroudja.
Sur la foi de dccouvertrs archeologiques el des wurces
ccrilcs on pcu l affirmer quc Tulcea, un habitat modeste pen-
danl des X"-XI" sieclcs, ctait rlcYcnu au xve siecle un
port danubicn aclif, dont l'imporlance dans le trafic sur le
Jleu\'C elail en nugmcntntion.
EXPLICATION DES FIGL'HES
Fig. 1. Plan de 1 'habitat de Acgyssus - Tulcea.
Fig. 2. Le lrucc de la forlification romaine Aegyssus -
Tulcea.
Fig. :l. CeramiiJIIe sans e!llail: bocal (4), rots il une anse
(1-3, 5-6).
Fig. 4. Ceramique sans email : pots une ansc (1-2), cru-
chcs (3-4); ceramiquc email!ee: pots une anse (5-7).
Fig. 5. Ccramique emai!lcc: cruchcs (3-6); ceramiquc sans
email (1-2) - cruches.
Fig. 6. Ceramiquc ernaillee: p!als (1-7).
Fig. 7. Ceramiquc emaillce: ecuelles (1), plats (2 -10).
Fig. 8. Ccramiquc de Iznik (1-5).
Fig. 9. Ccramique dans email: bocal (1), pols a une anse
(2-8).
Fig. 10. Ceramiquc cmaillce (1-3); ceramiquc de Isnik
(4-5); cruchc amphoroidale lype Coconi dccouvcrle it Tulcea
(viile moderne).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Necropola de la Enisala, jud. Tulcea (1967-1968)
GH.
ln rndurile ce comple-
da.tele referitoare la necropola
din punctul "La prin publi-
carea unor materiale rezultate n urma
turilor ntreprinse aici de Mircea
n perioada anilor 1967 -1968 1.
La un deceniu identificarea primelor
morminte, anul 1977 a marcat unor
sistematice n punctul respectiv,
rindu-se elucidarea principalelor probleme ridi-
cate de
2
Din extinderea satului
actual n zona de precum :;;i
inevitabile, au
ca. o mare parte a obiectivului arheologic srt fie
sau imposibil de cercetat
(fig. 1). Zona de aceste mo-
derne a deranjat mai ales mormintele din peri-
oada de nceput a necropolei, astfel datele
n perioada 1977 -1981 sunt destul de
Din ferieire, din anii 1967 -
1968 s-au nainte de extinderea locuirii
actuale, multe din mormintele dezvelite atunci
aducnd date importante asupra perioadei
timpurii de functionare a necropolei.
n continuare, ne vom ocupa de mormintele
descoperite cu prilejul din 1967,
materialele rezultate fiindu-ne puse la
cu amabilitate de autorul
3

n 1967 -1968 au foRt deRcoperitc 6:) de mor-
minte de din eare au fost eercctate
30
4
Adncimea ntre
0,70-0,80 m
5
O elasifieare a mormintelor pe
vrste sexe scoate n mare
al mormintelor de copii (15) de cel al indi-
vizilor de ( 4 feminine, 2 masculi-
ne); la un de 9 morminte nu s-au putut
1
:\1. SCIY, 22, 1971, 1, p. 19-46.
2
Gh. Peuce 8, 1980, pp. 473-496;
ldem, Peuce, IX, 1984, p. 355-62, idem, Materiale, 13, 1979'
p. 379-385; idem, Materiale, 14, 1980, p. 619-625.
8
Materialele au intrat In Muzeului Deltei
monedele ce se la Institutul de Arheolo-
gie din
' Extinderea satului In perioada 1969-1976 a dus la dis-
trugerea mormintelor nccercetate.
5
n lucrarea de vom insista doar asupra problemelor
noi ce s-au ivit; o serie de aspecte - dispunerea orientarea
mormintelor sau alte lucruri legate de ritual ce sunt deja
cunoscute nu le vom mai repeta. Pentru aceusta vezi nota 2.
face
6
. Toate mormintele au Rinie <lin
lemn de stejar, majoritatea foarte bine
Inventarul funerar - ntlnit la 20 din cele
30 de morminte -format din monede, accesorii
vestimentare podoabe, a }lermis uead1 a. rea
a cimitirului n secolele XV -XVIII.
Mon('dt'l{'. Au fost descoperite n total 14
exemplare, din ('are 10 -1 Cea.
mai veche momdit Pi'ite un dt>lU11' ungure:;;c de
la l\latpi Conin (1482 -1486), iar cea mai nouit
PRte un aRpru emii'i de i'iultanul Ahme<llll (1707).
Celelalte monede sunt repartizate astfd : doi
denari de la Matei Corvin (1489)
unul de la Vladislav II (1490 -1497), opt aspri
<le la Soliman 1 (1520-1566) un aspru
de la lbrahlm 1 (1640)
7
Monedele au fost puse
cte una n mormnt, n majoritatea. cazurilor
n sau pe piept. Ca o mor-
mfmtul V, la care s-au 6 monede de la
Soliman Ma.gnificul
8
, depuse pe Asupra
acestui obicei foarte rar ntlnit n Jweropolelc
medievale trzii vom reveni n partea a doua.
a.
n cadrul inventarului funerar, podoalwlc
categoria cea mai rc-
marcndu-se ptin mare de piese prin
varietatea lor.
S-au n 7j morminte, fiind <lata te
n i'ice. XV -XVI. destul
dP mult, de la 1 l !'au 19 la 315, n majo-
ritatea cazurilor fiind n jurul capului.
IHmensiunile deRtul de mici locul ueseoperirii
ne acestea. se prindeau pe un
mnt de cap doar rareori, n cazul celor de
dimensiuni mai mari, ele formau coliere. Cele
mai multe sunt din de sau mai rar,
cochilii de Au o sfe-
sau la capete, para-
8
Scheletele se la Centrul de biologice din
- la D. Botezatu In vederea
antropologice.
7
Monedele au fost identificate de C. Preda Gh Pocnaru-
-Bordea le pe calc.
8
Autorul descoperirilor - III. - a numerotat mor-
mintele cu cifre romane, marcaj pe care l-am in lu-
crarea de ncepnd cu anul 1977, mormintele medievale
au fost notate cu cifre arabe, iar cele daco-romane cu cifre
romane.
1
V. Spinei, MemAnliq, 1, 1969, fig. 3/3.
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1!J!J3, p. 455-468
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
456
Gll.
2
eilindriei"'t au culori ('C
o : alb , galben, verde, albastru,
maron (fig. 1, 3). sunt frecnnt ntl-
nite n inventarul neeropolelor medievale. u
sec. XIV -XVI :-;-au la 9,

10
sau u.
Cercei. c:'l.tpgoria eea mai impor-
poate fi n mai multe grupP.
1. Cercei simpli dintr-o sim-
din rar din argint. Unul din
e:->te prin ciodinire apoi ndoit,
formud o S-au n ti morminte
sunt n ser. XV -XVI: Dimensiuni:
\eriga - 1 -1,;') mm, diametru! - 12 -
25 mm, fig. 2, 4, 6, 7. Aeest tip de cercei are o
n timp, pentru secole mai apro-
piate sau contemporani cu cei de la Bnisala, des-
coperiri similare fiind semnalatl' b Pi"truiul
lui Soare
12
Drobcta.-Tr. Severin
1
:l.
2. Cercei cn Wt11l d1'n capete ndoit, .fonnnd
"unS". S-a un singur exemplar din argint
n monm\ntul XIII, cu 5 cercei din
categoria anterior. Dimensiuni :
veriga de 1 nun, eu diametru! de 12nun
(fig. 4, 7). Acest tip (le cerc el e:-;te earact Ni:-;t ic
sec. X- XII. Dintre eu descoperiri
mPntionrml doar d11eva : Biha-
rea
14
, Arad
15
, 1
6
, i
7
Bl
este ntlnit n mod la nceputul
see. XIII, f'.a n fie(. XV eoHstituiJHL
o descoperire PttJt nt ]Jerioada SP('.
XIV -XVI deseoperiri :-;imilarc nu
n nici o parte a
3. Cercei cn panrlantir ylulm{l(r. Cer('dul I:'Ste
format dintr-o rolulldi"t n l'ltl'C
uu pandantiv globular, din
semisfere unite prin :,;au ;) fire metalke,
ale capde se pe deoparte
de alta a Hfl'l'ei. H-au dPS('opNit ;) exemplare
din o percdJC in morm<.\ntul
VIII unul n monw.utul :XXYlli (fig. 2,G).
Dimensiuni : grosimea \"Cl'igii -- 1 mm,
trul - 25 -30 mm. Ceneii sunt n sec.
XV -XVI unui tip ee o
fiind nt:tlnit n invc>rl-
tarul funerar de la Enisala
18
sau n mormintele
medievale din Dobrogea, l\luntenia l\loldova.
ln acest sens, pentru secolele XIV -XV putem
1
0 SCI\", 5, 1954, 1-2, p. 24-1.
11
SCIV, 1, 195:1, l-2, p.
12
l'. Diaconu, S. Baraschi, Ptlcuiul lui Soare ..
11, 1 \J/:1, fig. V7fl4-16.
n Al. :\laleriale, 5, 1950, fig. :l/13.
1f 1\I. }latei l'opeSI'II, I'odoa/Jc medievale n frile romne
Hl70, p. 17-18. '
15
l\1. Barbu, :\1. Zdro!Ja, J\lalcriall', 1:!, Hl70, p. 294-295.
18
P. Iambor, l\Iatci, ,\cla.\IN, 16, 1979, p. G02-604
pl. VII- \"III.
17
z. Crisiu, 1, 1\J/1, p. 89-100.
18
Gh. op. rit., l'cuce R, 1 VRU, p.
480 pl. VII/2; idcm, op. cit., :\latcrialt', 13, 1V79, p. :.ISI
fig. 1.
descoperirile de la Soare 19
iar pentru sec. XVI pe cele de la Govora-sat
20

1. Cerce1: S-a un exemplar din
bronz, n monn:\ntul IX (Pl. lll, VI). Pe baza
dcseopci'irilor ::;imilare din alte necropole din
('<'l'eplul poate fi datat ll sec. XV -XVI.
n sef. XV il la Drobc>tn, -Tr. 8evcrin 21,
i:tr n see. XV1la

Giurgeni -Ti1r-
gnl d( Flo(i
' ;,, Crrcel cn "ro;,;Pie". S-n, un singur
exemplar din argint am it, tot n mormftntul
lX (fig. 8. 6). n materialele ce ne-n.n fost aeee-
sibilt, atftt ede pu blicatc> ci\.t eple inedite,
nu am analogii cu De a.recn.
pa, poate fi doar iudire(t, pe aso-
derii n morm:lutul IX cn eereelul cosulet da-
tai n :-;ee. XV -XVI. , '
de deseopcriril(' e
a<'um, 11e ma.i (';UcYa. ohieetc ee
constituie o n inYentarul funNar
ll1P(lil'Yal. Astfel, n morrm.ntul Xlii - un
monntmt de -era cap o
<'anrt ht Iznik
24
. Aeest obicei trebuie
pri\it ('a o a unor
LJCl'pct uatP de-a, lungul Yeacurilor n s:.Iml ro-
umane.
La fel tr<>buie descoperirea
din mormfintul V, n care s-au
n ea,itr.tea 6 monedc Pe depuse
pe buze.
eu m S('. df'pnncrcn. monedei n mor-
m;\nt, ca obol al lui Charon, a fost de
din contactele cu grcco-ro-
mani't. J1a noi n printre primele descoperiri
se cele de la CallatiR din sec. IV .c.n.,
unde obolul lui Chltron este doeumcntat n
morminte
25
La Bni:-;ala, n necropola
din sec. IV .e.n. s-a cleHcopcrit o his-

26
n anullH7i3 s-a descoperit la Ciucuro-
va un monn;lnt g-etie de n inven-
tarul se afla si o de bronz his-

27
A('m;tea descoperiri izolate,
ahia eucerirea Daeiei de romani
obiceiul urmnd se generalizeze, descoperiri
sugestive la Soporul de Cmpie
la Obreja, ambele cimitire ale locale
datndu-se u sec. II -III e.n.
28

19
1'. Diuconu, S. Baraschi, op. cit., fig. !J7;'21, 22.
2o i\1.
21
Al. op. cit., fig. :l/1-:J.
22
l\1. Constantiniu, 1'. l. Panait, l. Cristachc l'nnait, CAB,
2, 1965, p. 222-21:1 fig. 11:1/:i.
23
r.. N. Cono\ici, H. I.ungu, .\. l'iiunescu V.
Hiiclnlrscu, Cerc. ,\rh., :J, 1 !J7!J, fig. 1 H/H.
24
Pentru prezenta ccramicii in morminlrle mrdieYalc Yczi
Gh. inlrrprin.<e n anul
1981 n punctul "I-a Eniwla, jud. Tulcea, raport
prezlnlnt la Sesiunea anual:l dt rapoarte de Ia Vaslui -
1!11!2.
25
C. l'rcda, E. fl:rliidl'anu, l'onl iea, 12, 1 !179, p. 1 o:3.
26
inedit. G. Simion, care ne-a pus
cu amabilitate Ia materiale
referitoare la din perioada
27
Vezi nota
2
" 1>. l'mlasc, SCIV, 22, 1V71, :.1, p. 495-500; Idem,
Arhl'ol, 4, 1973, p. 223-:.!:.H.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3
NF.CROPOLA DE LA ENI SALA
457
Fig. 1. moderne amplasate pe lcrenul ocupat de
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
45R GII.
Din primele
tmii despre depunerea moncdelor pc La
Potai:-;sa-'J'unla, n gura unui schelet s-a desco-
perit o de la Traian
29

n timpul de salvare ntreprinse n
anul 1981 pe bulevardul 1 Derembrie 1918,
s-a dezvelit un mormnt simplu, ce avea
pe o din sec. II e.n.
30
n anul
1970, pc platoul de est al Tropaeum
Traiani - Adamclissi, s-a descoperit un mor-
mnt feminin ce avea pe o
din sec. III e.n. 31.
ncepftnd cu sec. XI, depunerea monedei
devine o pe care o
n sec. XIII, desco-
peririle nregistrate acoperind cu teri-
toriul Transilvaniei. La dintr-un total
de 192 morminte cercetate s-au monede n
la 22
32
La Alba Iulia, n mai
veehi, s-au descoperit 26 de morminte, dintre
care la 5 l'Htu monede ale regilor maghiari,
ncepfmd cu Koloman (1095 -1114) termi-
nnd cu Andrei II (1205 -1235), depuse pe

33
La Sntion -Oradea, n anul 1955,
R-a aflat n gura unui schelet o de la
Ladislau 1 (1077 -1095), care una
din cele mai timpurii ale acestui
obicci
34

n celelalte regiuni ale descoperirile au
un caracter izolat. J,a la un mormnt
de la sec. XIII s-a un denar
unguresc, n mormntul respectiv aflndu-se
un fragment dintr-o
36

La n pre-
zent - s-a descoperit n cavitatea a.
unui schelet un inel, care nlocuia desigur mo-
neda
36

!n Moldova descoperirile sunt ceva mai tr-
zii, respcetiv din sec. XIII -XV, la aceasta
contribuind deRigur mormintelor
dintr-o mai timpurie. La de
Jos (Suceava) s-a dcReopcrit n anul 1952
ntr-o un schelet ce avea ntre maxilare
o n timpul hanului
Tula Buga (1287 -1291)
37
Hudum, jud.
la unul din cele patru morminte n
care s-au gtu.;lt monedc s-a aflat o de la
Alexandru cel Bun n cavitatea
38

Cronologic, ultima descoperire s-a tot n
Transilvania. La. Sopor-Iacobeni, s-a n-
zo I. Mitrofan, Actal\IN 6, 1969, p. 521.
3
0 C. Chera V. Lungu.
31
A. Panaitescu, Pontica U, 1976, p. 208.
32
Z. Szekcly, op. cit., p. 91 ; L. Kocsis, AJuta, 4, 1972, pp.
155-162.
33
.5antieml arlleologic SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 223.
Pentru descoperirile mai noi - punct de salvare"
(19!!0-1981), de Ia V. Bh1jan.
3
4 1. SCK, 2, 1958, p. 294.
36
D. V. Hossetti, St. Corn., 1971, p. 189.
36
Ibidem.
37 Oc. Ilie seu, SCN, 1, 1957, p. 463.
38 V. Spinci, R. Popovici op. cit., p. 129.
morminte : n cavitatea
a scheletului feminin se afla o de la
l'erdinand 1, n anul 1543
39

n regiunile nvecinate cu teritoriul
noastre, descoperirile de acest fel se circum-
scriu limite cronologice. Printre cele
mai vechi descoperiri se cele din Cehia ,
de unde provine o de la. Henric 1 ( 948 -
955)
40
La sec. X nceputul celui
acest obicei este documentat n
mormintele din Polonia, Ungaria Iugoslavia.
Limita o constituie prima
a sec. XIII, sec. XI -XII reprezen-
tnd epoca de nflorire a. acestui obi-
cei
41
ln Iugoslavia. avem monede mai trzii
sec. XIV
42
), pentru ca n Slovacia.
monede la morminte din secolele
XVII-XVIII
43
n majoritatea
a cazurilor mai sus, este
depunerea unei singure monede. ie face
triplul obol, descoperit n Moravia, la Hodo-
nin (trei monede de la 1) sau n Slova-
cia, la Nitra (unde s-au monede din sec.
XIII)
44

Din cele expuse mai sus, putem trage cteva
concluzii. Moneda n morminte, ca obol al lui
Charon, apare sub greco-
-romane. Primele monede n le
n sec. II e.n., dar obiceiul este caracteristic
sec. XI -XIII, descoperirile cele mai numeroase
n Transilvania numai izolat n
Moldova. n mod excep-
n loc de se pot depune obiecte
de respectiv inele. !n general, se
depunea o foarte rar cte
trei, de monede fiind atestat
numai la Enisala. Cele mai trzii descoperiri
de la noi din sunt cele din sec. XVI ele
trebuie privite ca ale unui obicei
frecvent n sec. XI -XIII.
!n final putem conchide din
anul 1967 au fost deosebit de fructuoase pentru
rurale de la.
Enisala.
n primul rnd trebuie subliniat faptul
arheologice ntr-o 11e-
cnd necropola. nu era de extin-
derea. satului actual a permis de date
referitoare la primele ce s-au efec-
tuat aici, ulterioare contribuind fom te
la. acestei etape.
la aceasta unele a:-;pecte
mai ntlnite n cadrul ritualului din
89
V. Pintea, Actal\IN, 4, 1967, p. 536.
4o E. Kolnikova, SlovArch, 15, 1967, 1, cf. Cehia, p. 2:18,
Catalog, B, partea 2.
41
Ibidem, passim; Imporlanls siles slavcs en Slor>Oljllie,
Bratlslava, 1968, p. 74, 104-108.
41
E. Kolnikova, op. cit., cf. Iugoslavia, p. 241, Catalog B,
partea 2.
43 Imporlanles sites slaves .. . , p. 145-146.
u E. Kolnikova, op. cit., p. 251.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
NECROPOLA DE LA ENISALA
459
necropolele medievale in
morminte sau depunerea moncd<.'lor 11e gma
putem spune <"it reznltatl'le din anul 1967 au
contribuit n maie t't la eunoa:;;t PI ea unor
aspeetepartif'ulare ale ritului :;;i ritualului Jlla<-
tiC'at d<.' <onnmitate
DESCniEHE.\ \1011'111.\Tlci.Oll A 1.\\"E.\T.\UU.U
IT.\:J!llAJl
(l=initl!irnca; D.:\f.=diumclru maxim)
1\lormnt.ul J. Schelet <le copil, cu minile
<le-a lungul eorpului, puse bazin. Lun-
oimea scho;lctului: 1,10 m. Dimensiunile P.CIU-
fui : lungime : 1,30 m; 0,25 rn; 0,35 m.
Inventar : mme de
de (inv. 4411, 4412).
Mormntnl IL Schelet de copil. Lungimea
scheletului: 0,70 m; Dimensiunile sicriului :
lunaime: 1, 10m; 0,25 m X 0,35 m.
Mormntul III. Schelet de adult, avfmd
minile ntinse pe corp. Lungimea sche-
letului : 1, 70 m. Dimensiunile sicriului : lungi-
me : 2,10 m; : 0,30 m X 0,50 m.
Inventar: nastme globular din bronz. I =
10 mm; D.M. = 6 mm inv. 4413 (fig. 2).
Mormntul IV. Schelet de copil aflat ntr-o
stare de conservare. Dimensiunile si-
<riului : lungime: 1,05 m; 0,20 m X
0,45 m.
Inventar : patru nasturi, din care trei sunt
mari unul mai mic (fig, 2, 6).
a) globulaitt, cu ure-
din semi-
sfere lipite. I = 13 mm = 15 mm) ; D.l\J.
= 10 mm (inv. 4414).
b) cu ure-
chi I = 15 mm; D.J\1. = 10 mm
(inv. 4415)
c) rn
I = Hi mm; D.l\f. =--= 10 mm (inv.
4416)
d) cu alun-
I = 11 mm; D.M. 8 nun (inv. 4417)
de la Soliman I magnifi-
cul (1520 -1566).
1\formntul V. Schelet feminin de ado-
aflat ntr-o stare de conser-
vare. Dimensiunile sicriului : lungime : 1,20 m;
: 0,20 m x 0,45 m.
Inventar : 1) n craniu s-au 6 monede
de la Soliman I, din care una era
monedele <lepuse pe
2) Cercei simplu, format dintr-o de
bronz n cu unul din capete
ntors, formnd o D. = 17 mm ; grosi-
mea vcrigii = 1 mm; inv. 4418 (fig. 2, 6).
l\Iormntul VI. Sehelet <le copil n sicriu.
Dimensiunile sicriului: lungime = 1,40 m;
= 0,30 m x 0,60 m.
Inventar: 1) de din fier,
fragmentar (inv. 4420 -4421)
2) Nas ture de brom, glohular ureche
alungitrt. I =-= nun; D.l\1. == G nun; mY. 4419
(fig. 2, G).
Morrm1ntul VII. Sehelct de copil n sici iu.
Dimensiunile sicriului: lungime: 1,10 m;
me : 0,20 m x 0,30 m.
Invcnt ar : J,a. gi1t, probabil nluneca,t de pe
piept, s-a grtsit un denar dP :ugint de la ;\lat<i
Conin (1482 -H8G).
Monnfmtul VIII. Schel(t feminin de <"opil.
Dimensiunile sicJiului: lungime : 1,20 m. Lun-
gimea scheletului : 1,05 m.
Inventar: 1) !n jurul capului s-:m 30
de de st.iclt't 14 din coehilii <IP nwlci-
Uele de au o mtti
mult sau mai Printre ele se
ntftlnesc grupuri de ete trei sau patru
Culorile de la.
diferite de maron la albastru sau,
rna,i rar, alb. s-au n sbne
de conservare (fig. 2).
2) La cap s-a o pereche de cercei <lin
<lin care unul n stare frag-
Cercelul este format diut.r-o
n ce o cen-
la rndul ei cu cinei fire. D. = 25
rnm D. = 13 mm ; grosimea verigii =
1 m;n; inv. 4422 -4423 (fig. 2, 6).
3) Nasture din bronz, de formt't
din unirea a 2 semisfere.
de prindere partea sunt distruse.
D.M. = 9 mm inv. 4425 (fig. 2, 6).
Monnntul IX. Schelet de copil (feminin).
Dimensiunile sdwletului : lungime : J ,25 m.
Dimensiunile sil'riului : lungime : 1,50 m ;
0,30 m x 0,50 m.
Inventar : Este unul din eele mai bogate
mormint<', re mai etmdu-Re prin varietate obiec-
telor prin <":uaeterul al unora
dintre piesele <e <onstituie inventarul fu-
nerar.
1) Doi cercei eraniu;
lor la tipuri diferite preeum dimensiu-
nile lor ett nu puteau fi purtati de
n timpul fiind n si<riu <u
prilejul nmonntmt ac est eia,.
a) Cercei luei at din bronz aurit.
Veriga este n J1a
are inele realizate din unirea
a grupuri de cte cinci granule. Pe centru
acestea sunt unite ntre ele prin alte cer-
euri din foarte fin De o parte
de alta a pe este
o de tip. da.r
n partea de prindere a, fost
o Pe fie-
care margine are c:Ue o <lin
cinei gmpate trei + realizate
din foarte Prin orificiile
celor trei de la baza piramidei trec
de care de
(fig. 3, 6). D. cercelului = 23 mm ; D.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
4&0
GH. M MWCU
MIII MIV
MVI
MV
. .
o
M VIII
Fi g. 2. Piese din inventarul funerar al morminlelor: M lll - nasture; M IV - nasturi (1 - 4) ; M V
- simplu ; M VI - nasture; M VIII - o pereche de cercei (l), . nasturc (2), (3).
6
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7 NECROPOLA DE LA ENISALA 461
MIX
6
3
Fig. 3. M IX - cercei (1 - 2), (3,) nasturi (4), (5), pandativ (6).
13 c. -1092
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
462 GH. 8
= 9 mm; grosimea verigii = 2 mm (inv.
4426)
b) Cerc el cu "rozete", lucrat din argint aurit.
Corpul este lucrat din de argint,
care, prin a o paraleli-
cu rotunjite. La partea
a fost o de
pe care au fost sudate
din mai multor fire de ntre
ele cu ajutorul unei tije se prindea veriga cer-
celului. Pe laterale au fost lipite
cercuri din foarte fin n care au
fost ncadrate rozete cu cte opt petale,
realizf>.,te dintr-un fir dreptunghiular
n La partea se o
care cu o floare Este
din fire foarte fin se
pare reprezenta unei pietre sau sticle,
acur.-;. I: 19 mm (cu 30
mm); = 13 mm; rozetele laterale au
D. = 9 mm; rozeta are D. = 6,5 mm;
greutate = 2,45 gr. 900% Ag. (Fig. 3, 6).
2) !n jurul capului s-au mai multe spi-
rale de fier, recuperate n stare
avnd la unul din capete de m-
cu acestea s-au 315 de
fragmente de cochilii. Se poate
presupune spiralele cteva deose-
bite pr iu forma dimensiunile mai mici, mpo-
dobeau de pe cap. de
sunt transparente au
dimensiuni ce ntre 1-2 mm. Nu este
nici posibilitatea ca ele fi constituit
un pandantiv (fig. 3) (inv. 4428).
din colier au dimensiuni mai
mari (2 -4 mm) n majoritatea cazurilor sticla
este culorile variind de la de alb-
h verde, albastm majoritatea maron.
Cele mai multe sunt de formrt cu cazmi
de 2, 3 sau 4 sau sunt
aplatizate numai la cele de
culoare maron (inv. 4432, 5261 -557 4) (fig. 3)!
3) pe schelet s-au patru nastm i
de bronz globulari, din semisfere
lipite (fig. 3, 6).
a) D. = 9 mm; (inv. 4429)
b) D. = 7,5 mm; la partea are o
n relief; (inv. 4430)
c) D. = 6 mm; I. = 9,5 mm (inv. 4431)
d) D. = 6 mm; fragmentar.
Pe piept era o de cir-
D. = 60 mm ; grosi-
mea = 1 mm (inv. 4433) (fig. 3, 6).
X. Schelet de adult n sicriu.
Dimensiunile sicriului: lungime = 1,95 m;
: 0,35 m x 0,65 m. Lungimea scheletului:
1,73 m.
inventar.
Mormntul XI. Schelet de adult (lungime:
1,75 m) n sicriu. Dimensiunile sicriului: lun-
gime = 2 m; = 0,40 m X 0,80 m.
inventar.
Mormntul XII. Schelet de adult (lungime:
1, 7 5 m) n sicriu. Dimem;iunile sieriului : lun-
gime = 1,95 m; =---= 0,:10 m x 0,80 m.
inventar.
1\Iormntul XIII. schelete de copii
(lungime : 0,90 m). Dimensiunile sict'iului : lun-
gime = 1,30 m ; = 0,40 m x 0,60 m.
Inventarul scheletului din stnga.
1) de la Matei Corvin (a. 1489) (fig.
4).
2) n jurul capului s-au cinci cmcei sim-
pli.
a) Cercei din argint, cu unul din capete
ndoit n de "S" D. = 12 mm, grosi-
mea verigii = 1 mm; greutatea = 0,25 gr. ;
900% Ag; inv. 4436 (fig. 5, 7).
h) Cercei din argint, fragmentar. D. = 12
mm, grosimea verigii = 1 mm ; greutate =
0,20 gr; 900% Ag; inv. 4437 (fig. 4, 7).
c) Cercei din argint, fragmentar. D. = 15
mm; grosimea verigii: 1,2 mm; greutate =
0,50 gr; 900% Ag; inv. 4438 (fig. 4, 7).
d) Cercei din argint. D. = 12 -16 mm, gro-
simea verigii = 1 mm ; greutate = 0,45 gr ;
900% Ag; inv. 4440.
e) Cercei de argint, fra.gmentar. D. = 12 mm,
grosimea verigii = 0,8 mm ; greutate = 0,15
gr. 900% Ag; inv. 4441 (fig. 4, 7).
3) n jurul capului erau 19
gele din de de culoare
verde maron. Trei sunt aplatizate =
6 mm, grosime = 3 mm) celelalte au o
(D. = 4 -5 mm, grosime = 3 mm) ;
inv. 4439, 5919 -5936.
4) Nasture globular din bronz,
din semisfere, avnd
I = 10 mm, D. = 6 mm; inv. 4442
(fig. 4, 7).
5) cap era o de Iznik,
din caolin cu corpul sferoi-
dal, cu gt nalt, cilindiic, eYazat spre
cu buza Fundul este ine-
lar, Toarta se prinde de ia.r
inferior de pntec. Att la interior ct
la. exterior are un alb dat ntr-un strat
gros neuniform. face partea interioa-
a piciorului care a Pe un
fond cobalt-nchis sunt n alb motive
florale. Contururile florilor sunt marcate cu o
culoare iar cele de pe mijlocul vasului au
centrul colorat cu un Pe la.
exterior, un motiv realizat din mici
dungi negre paralele. I = 10 cm; D.l\f. = 7,5
cm; D.f. = 4,5 cm; inv. 4455 (fig. 4).
Mormntul XIV. Schelet de adult (lungime
1,75 m) n sicriu. Dimensiunile sic1iului: lun-
gime = 1,90 m; = 0,35 m X 0,60 m.
inventar.
Mormntul XV. Schelet de copil (lungime=
O, 70 m) n sicriu. Dimensiunile sicriului : lun-
gime = 1,30 m, = 0,20 m x 0,55 m
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
NECROPOLA DE LA ENISALA
; ... 0-.\

)
.<. : ... ;::,. .:f'' J
. . -:
M XIII
M XVIII
M XXIII

Fi g. 4. l\ 1 XIII - nnslurc ( 1), cercei cu t ermina l In, , S" (2), cercei simpli (3), orien-
lnl:'i (4), de la 1\lntei Corvin (5) ; M XVIII - cercei simJ lu ; M XXIII - cercei simpli (1),
nasturi (2).
463
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
464 GH.
MXXVII

MXXIX
2
Fig. 5. M XXVII - de la Ibrahim I; M XXVIII - ac de M XXIX - de la
Ahmed III (1), (2).
16
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
17
NECROPOLA DE LA ENISALA
MIII MIV

'
. ;',
.(
.--
' -..
MV MVI
M VIII
G
1
T 1
MIX
]
Fig. 6. M III - nasture; M IV - nasturi; 1\I V - cercei simplu; l\1 VI - nasture; 1\1 VI II - pereche
de cercei (1), nasture (2); M IX- cercei ( 1- 2), (3), nasturi (4).
465
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
466 GH. 18
Inventar : mna s-a o
de la Soliman I (1520 -1566)
Mormntul XVI. Schelet feminin de copil
(lungime = 1,05 m) n sicriu. Dimensiunile
sicriului: lungime= 1,30 m, = 0,20 m
x 0,40 m.
Inventar:
1) Cercei simplu din bronz, D. = 12 mm ;
grosimea verigii = 1 mm; inv. 4443 (fig. 7).
2) din de de culoare 2Jl-
verde maro ; au o paralelipi-
sau D. = 2-3 mm, =
2-4 mm; inv. 4444, 5937-5947.
3) Nasturi din bronz:
a) Nasture glohular cu dun-
D. =-= 7,5 mm, I = 11 mm; inv. 4445
(fig. 7).
b) Nasture globular, ht partea
cu de prinderc
D. = 8 mm, 1. = 12 mm; inv. 4446 (fig. 7).
1\lormntul XVII. Schelet de adult (lungimf'
= 1,70 m) n simiu. Dimensiuni ale :,;iciiului:
lungime : 2 m; : 0,70 m x 0,40 m.
S-au fragmente <lin1 r-o ma-
ron de
Mormntul XVIII. Sehelet feminin adult
(lungime = 1,50 m) n sicriu. Dimensiunile
sicriului : lungime = 2 m, = 0,40 m x
0,70 m.
Inventar : cercei simplu din bronz. D. co 24
mm, grosimea verigii = 2 nun; inv. 4148
(fig. 4, 7 ).
Mormntul XIX, Se helet de copil (lungi-
me = 1,20 m) n sicriu. Dimensiunile sicriului :
lungime = 1,75 m, = 0,30 m X O,flO m
inventar.
Mormtmtul XX. Schelet de adult (lungime
= 1,65 m) n :-;icriu. DimeHRiunile Ricriului, lur..-
gime = 1,93 m, = 0,20 m x 0,60 m
Inventar: monedrt de la l\l?Jtei Corvin (a,
1489)
Mormntul XXI. Sehelet de adult (lungime
= 1,7.5 m) n sicriu. Dimem;iunile sieriului : lun-
gime= 2 m, = 0,30 m x 0,70 m.
inYentar.
Mormntul XXII. Schelet feminin, adult
(lungime = 1,60 m) n sicriu. Dimensiunile
sicriului : lungime = 1,90 m, = 0,45 m
X 0,60 m
La picioare s-au de
minte.
Mormntul XXIII. Sehelet de copil, feminin
(lungime = 1 m) n sicriu. Dimensiunile sicriu-
lui: lungime= 1,25 m, = 0,20 m x
0,40 ll1.
Inventar: 1) de la Vladislav II
(1490 -1497)
2) Cercei simpli
a) Cercei din aur. D. = 20 mm, grosimea
verigii = 1,5 rom. 450% Au; inv. 4434 (fig.
5, 7).
b) Cercei din bronz. D. = 20-25 mm, gro-
simea verigii = 1,5 mm; inv. 4435. (fig. 4, 7).
3) Nasturi globulari din bronz (fig. 4, 7).
a) D. = 6 mm, 1 = 11 mm; inv. 4450
b) D. = 5,5 mm; 1. = 10 mm; inv. 4451
c) D. = 8 mm; inv. 4452
d) D. = 6 mm; partea
inv. 4453
4) din de (190) l)i co-
chilii (115) n zona capului. Au o
fiind uneori {3 --4 exem-
plare). D. = 2-3 mm, grosime= 2-1 mm;
inv. 4449 ; 5580 -5883.
Mormntul XXIV. Schelet U.e (lung'i-
me = 1,75 m) n sicriu. Dimensiunile siciiului:
lungime = 1,90 m, = o,:JO m x m.
La picioare s-au dilrftie dc>
minte.
J\fonnntul XXV. Schelet de adult, n f'ieiiu.
Starea de distrugere nu a permis efec-
tuarea
l\Iormntul XXVI. Schelet de copil (lungi-
me = 0,50 m) n sicriu, futgnH'ntn.r.
1\form.ntul XXVII. Sehelct de r.dult (lungi-
me c-.c= 1,75 m) n Ricriu. Dimensiunile Ri<'liului:
lunp;imc = 1,80 m, =0,40 m x 0,60 m.
Inventar : 1) La mna o de
Ihrahim 1 (a, 1640) (fig. 5).
ul XVIII. Schelet de adult, feminin
(lungime = 1,55 m) n sieriu. DimPnRiuuile
sicriului: lungime = 1,70 m, 0,40 m
X 0,50 m.
Inventar: 1) Cercei simplu din bronz. D.
20 -25 mm, grosimea verigii = 1,5 mm; inv.
4448.
2) Cercei din bronz cu pandantiv globular,
fragmentar.
3) Ac de cu tija din bronz. La are
o din de de culo<He albastru
nchis; pe partea este cu o
aurie de 3 mm, peste care an fost
<lispuse nervuri owlulate, din
Lungimea t ij<>i acului = 50 mm ;
D. capului f'fcric al acult:i -= 10 mm; bw. 4447
(fig. 5, 7).
l\Iormntul XXIX. Rehelct de adult (lun-
gimea = 1,55 m) n sicriu, din care s-au
doar urme de lemn.
Inventar: 1) ctaniu s-3 o mo-
perforatrt de sultanul Ahmcd III (a.
1704) (fig. 5).
2) laba piciorului s-a o
de bronz. l.;ungime = 2;:J mm, = 14. -
22 mm; inv. 4454 (fig. 5, 7).
3) Nastmi globular din plumb
a) D. = 8,5 mm; inv. 4898.
b) D. = 8,5 mm; inv. 4899.
c) D. = 8,7 mm; inv. 4900.
d) D. = 9 mm; inv. 4901.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
19
NECROPOLA DE LA
M XIII
o
2 3
MXVI
1
MXXID
-.....,
1
2
T
M XXVIII MXXIX
,G
1
Fig. 7. 1\1 XIII- cercei cu capiHul terminat in "S" (1), c<'rrci simpli (2), nasture (3); III XVI-
cercei si111plu (1), nasturi (2); III XVIII cercei simplu; III XXIII- cercei simpli (1), nasturi (2);
III XXVIII - ac de III XXIX - calaram:l.
467
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
468 GH. 20
LA NECROPOLE MEDIEVALE D'ENI-
SALA, DEP. DE TULCEA (1967 -1968)
L'auteur publie les documcnts obtenus a Ia suite des recher-
ches pratiquees durant Ia periode 1967-1968 par 1\I.
et restes inMits jusqu'a present. Sur Ies 30 sepultures mMie-
vales explorees 20 Haient richemcnt mcublees de monnaies,
accessoires et bijoux, ce qui a permis a data-
tion deces trouvailles aux xve -XVIIIe s.
Pour ce qui est des monnaies, on a recupere 14 pieces (10
tnrques et 4 hongroises) s'echclonnant commc suit : 3 mon-
naies de Mathias Corvin (1482-1489) et 1 de Vladislav II
(1490-1497), 8 aspres de Soliman Ier (1520-1566), un autre
d'lbrahim yer (1640) et un autre d'Ahmed III (1707). Gene-
ralement, ces monnaies etaient deposees cn un scul exemplaire
dans la main du detunt. Dans un seul cas, on a trome 6 pieces
de monnaie deposees sur Ia bouche.
A part Ies monnaics, on a encore trouve des perles (XVe-
XV18 s.), des boucles d'orcille (XV
8
-XVI
8
s.) - autrement
dit de ces categories d'objcts tres frequents dans le mobilier
funeraire des tombes medievalcs.
L'attention de l'auteur a etc encore retenue par quelques
trouvailles qui ne se font jour que rarcmcnt dans Ies sepul-
tures mMievales. Par exemple, Ia tombe XIII a Iivre une eru-
che d'lznik. La presence d'une monnaie de Mathias Corvin
(1489) offre une datation so)re pour cette tombe. Sur le total
de 219 tombes explorees durant Ia periode 1977-1981, on
signalera d'autres trouvailles similaires dans le cas des tom-
bes M 115 et M 185. A en juger d'apres Ies analogics relevee
en Roumanie ct a l'etranger (Yougoslavie, Grece, U.R.S.S.
et Pologne), si les recipients s'averent plutiit rares dans Ies
tombes des XIV
0
-XV
8
s., !cur presence au X V le -XVII
8
s.
parmi le mobilier funeraire revet un caractere cxccptionnel
Cette coutume devra donc Hre consideree comme unc remi-
nescence de quelques traditions paienncs, conscry(cs au fil
des ges par les communautes humaincs.
C'est de ce oei! qu'il convient de regarder Ia presenee
des 6 pieces de monnaics deposees sur Ia buche du derunt
entcrre dans la tombc V, fouillee cn 1967. Comme on le sait
l'obole de Charon depose dans la tombe sous la forme d'une
piece de monnaie a cte adopte par Ies Daco-GCtes a Ia suite
de leurs contacts avcc Ia civilisation greco-romaine. Les pre-
rniers temoignages en ce sens ont Cte fournis par les necro-
poles de Callatis et d'Enisala (!Ve s. av.n.e.). Au nes. de n.e.
est attestee Ia coutume de deposer une piece de monnaie
sur Ia bouche du dCCunt. Cette pratique deviendra constante
plus tard, du XI
8
jusqu'au XIIle s. attestee notamment en
Transylvanie. Dans les autres regions du pays en Valachie
et Moldavie, les trouvailles de cette sortc prcnncnt un carac-
tere fortuit.
Dans les regions limitrophes de la Houmanic, les trouvail-
les se rangent dans les limitcs chronologiquc& - dans
Ia plupart des cas s'agissant d'une scule monnaic. A titre
exceptionncl on signale parfois le triple obolc, mais Ia pre-
sence de 6 pieces de monnaies attestec qu' Enisala.
Les trouvaillcs les plus reccntcs en date sont du XV1
8
s. -
elles ne sauraient Ctrc considerees aulrcmrnt quc comme des
reminiscences d'une coutume frequcnlc a\IX Xle -Xllle s
EXPLICATION DES FlGCHES
Fig. 1. Constructions modernrs amplacces dans la zone.
occupee par la necropole.
Fig. 2. Pieces de l'inventaire funerairc des tombcs: T III-
bouton; T IV- boutons (1-4); T Y- boucle d'oreille
simple; T VI - bouton; T VIII - pairc de boucles d'oreille
(1), bouton, (2), perles (3).
Fig. 3. T IX - boucles d'oreillc (1-2), miroir (3), boutons
(4), perles (5), pendentif (6).
Fig. 4. T Xlll - bouton (1) boucle d'orcille a l'extremite
en "S" (2), boucles d'orcille simples (3), vase oriental (4),
monnaie de Mathias Corvin (5); T XV III - bou ele d'orcille
simple; T XXIII- boueles d'orcille simples (1), boutons (2).
Fig. 5. T XXVII - monnaye d'lbrahim 1; T XXVIII -
epingle a cheveux; T XXIX- monnayc d'Ahmed III (1);
bouclc de ceinture (2).
Fig. 6. T III - bouton; T IV- boutons; T V - boucle
d'orcille simple; T VI - bouton; T VIII - paire de boucl('S
d'oreille (1), bouton (2); T. IX - bouclcs d'orcillc (1-2)
miroir (3), boutons (4).
Fig. 7. T XIII - bou ele d'oreille a l'cxtrcmitc rn "S" (1),
boucles d'oreille simplcs (2), bouton (3); T XVI- boucle
d'oreille simple (1), boutons (2); T XV III - bou ele d'oreille
simple; T XXIII - boucles d'oreillc simplcs (1 ), boutons
(2); T XXVIII epingle a chcveux; T XXIX - bouclc de
ceinture.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de la Vadu jud.
VASILE DRMBOCIANU
din punctul denumit
"La din satul Vadu (fig. 1)
mai multe straturi de ncep1nu
cu neoliticul timpuriu (cultura cu li-
niar[t) terminnd cu epoca feudalrt
1
. n
c-adrul eampaniei arheologice din anul 1982,
au fost canalizate n zona biRericii
nwdicvale, arheologice Mtnd 1:>.
un euptor de copt pine din sec. VIII -XI c.n.,
un de 43 de morminte mcdieva,le
l>isericii din Rcc. XVI.
Cuptorul de eopt pCtinc, a cf\te
oval-nercgula.tr1, are lungimea de 1,90 m,
mea de 1,70 m :;;i de 0,70 m (fig. 2).
Grosimea gartlinci a (upolei este de 0,10 m.
Gura cuptorului (0,50 m este
spre sud-sud-n;;t, unde se groapa ('Up-
torului, a e(mi umplut eRtc compu8(L <lin
negru ltmestecat ru :;;i
de ('hirpic. Din cauza timpului seurt
a vremii llPf:worabile, dezvelirea integral(L a
gropii nu a llllt ut fi ci urmiHl
a fi 11 <ampania IJa sn<l do
cuptor a mai fo;;t o de par
cu un diametru de 0,27 m. Cupola cuptorului
a fost de morminte me-
dievale (B C) (fig. 3) care, la rndul lor, au
fost deranjate de unui cablu telefonic.
Cuptorul, urmnd a fi demontat n anul acesta,
nu putem spune vatra lui a fost
peste vreun strat de cioburi sau nu; n
jurul cuptorului n groapa lui am cftteva
cioburi culturii Dridu.
Cuptorul de copt pine s-a foarte
bine (cu celor amin-
tite), faptului se afla sub nivelul
de al bisericii feudale, n pronaos, n
partea de vest-sud-vest a acestuia (fig. 4).
Necropola. n prezent, au fost desco
perite un de 71 de morminte (fig. 5),
dintre care 61 n caseta 7 n
3 deranjate (A, B, C)
2
!n anul 1982, au fost
I V. Drmbocianu, 1\latcrial(', 14, 1\JilO, p. 16-24.
a ln ceea ce descrier('a a mormintelor a
inventarului arheologic vezi: V. Drmbocianu, In Rapoarte
arl1eologice, 1983.
descoperite 43 de morminte att n
ct n sicriu
3

Orientarea mormintelor este, u general,
vest-est, iar micile (vest sud-vest-est
nord-est) se date de ano-
timpurile cnd a avut loc nhumarea.
!n general, minilor este cea
mpreuna.te pe piept. sunt cteva
a.l>ateri: cu minile pc bazin (mor-
mintele nr. 11, 22, 26, 31, 33, 37, 49, 53, 59,
60 66) ; cu mna pe l>azin mna
pc piept, (mormintele nr. 44, 46, 50
rJ4) ; cu ambele mini mloite puternic din cot,
nC'ttt 1mlmcle ajung aproape de clavicule,
(mormintele nr. 32 67); cu pe
viept mna pe l>azin (mormintele nr.
m 63) n fine, un caz singular (mormutul
nr. 10) -mna se afl(t pe piept, iar mna
dreaptrt de-a lungul corpului.
Din totalul de 71 de monninte, 50 sunt de
7 de 14 de (opii. Dintre
f"c numai unul a murit de moarte
anume dcfnnetul din murmntul
66, n pieptul R-a unei
de bronz
4

N ccropola din punctul "La l>iseri-
de la Vadu poate fi
n prezent, n a doua a sec. XV
l)rima a sec. XVI, datare
de inventarul arheologic al mormintelor: bum-
bi, inele, vcrighetc monede.
Buml>ii de argint (sau nasturii globuLui) sunt
prin procedee : prin lipirea a
semisfere, sau prin metoda "a, cire perdue".
Ei sunt caracteristici sec. XV -XVI. Astfel de
bumbi n au mai fost
la Buda (jud.
5
, Coveiu (jud.
3
Potrivit primite de la Paul 1\lunteanu
de la locuitori din satul V adu la deschiderea
arheologic au fost distruse in jur de 25 de mor-
minte.
4 Expertiza va Ii de Laura Georgescu
de la Laboratorul de antropologie de pc Institutul "Dr.
Victor
6
V. I3Cl\Il, 170, 1!J31, p. 175, fig. 36.
Maler. arheologic.c, A XVII-a sesiune de rapoarlc, 1!J83, 1!)!)3, p. 469-478
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
470 VASILE DRAMBOCIANU
Fig. 1. Harta satului Vadu cu din punctul "La
dtn Zid
mTI chirpic
[:::=::J nf2f)rU

[ll1J.ID
c:..;:::sJ VIU
Fig. 2. Planul cuptorului de pi ne din sec. VIU - XI e.n.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 DE LA VADU
471
Fig. 3. _Cuptorul de pine, cultura Dridu - faza I de dczvcl i re.
Fig. 4. - Cuptorul de pine, cultura Dridu- faza a II-a de dczvcl i re.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Fig. 5. Planu
XV- XVI.
. telor din sec. " . mormm
. . la V adu S o r e t i a
1 bisericii de
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
DE LA VADU
473
Fig. 6. Bumbi (nasturi globulari) din argint descoperi In mormintele feudale de la V adu
Dolj) 6, (jud.
7
, Gelu (jud. 1.'i-

8
(fig. 6).
I nelele verighetele, cu cele
descoperite la Vadu cu veriga torsio-
(fig. 7), au mai fost descoperite n alte
datate n sec. XV -XVI, din care
amintim necropola de l a Enisala
0
,
-Buftea
10

11
. n ceea ce
inelul descopetit la mormfmtul deranjat A 1
2
,
acesta cu inelele de aur descoper-ite
l a
13
la
14
, datate n a
doua a sec. XV.
n fine, cel mai sigur mod de datare al necro-
polei din punctul "La l consti-
tuie acela prin intermediul monedel or. n
prezent, au fost descoperite 12 monede de
argint otomane, perforate, l a mormintel e : 10,
14, 15, 16, 17, 25, 40, 49, 53, 65, 67 68. Ace-
stea au fost emise de sul tanii Baiazid II (1481 -
1512) Selim I (1512 - 1520) la Constantinopol
Navar (Serbia)
15
se includ perioadei n care
se restul materialului arheologic -
a doua a sec. XV prima
a sec. XVI (fig. 8) .
8
C. Arhivele Olteniei, 7, 1928, 39-40,
p. 509, f lg. 15.
7
1. T. Dragomir, BMI, 41, 1972, 2, p . 67-73, fi g. 1.
s V. R!1dulescu, RevMuzMon, 1982, p. 61 64, fi g. 12.
9
Gh. Materiale, 14, 1980, p. 627-
625.
1
0 A. Materiale, 14, 1980, p. 627-629.
u D. V. Rosetti, BMI, 41, 1972, 2, p. 32, 34.
12 V. Drmbocianu, op. cit., p. 23-24 .
13 D. Popescu D. V. Rosetti, Materiale, G, 1959, p. 71 1,
fig. 7.
14 D. V. Rosetti, op. cit ., p. 33- 35.
15
Monedele au fost identificate de E. Oberliindcr-Trno-
veanu de la Cabinetul numismatic al Muzeului de I storic al
R. S. Romnia, li aducem pe aceast11 cale calde mul-

Bisenca. din campania anului 1979 n
I apoi, n caseta au fost
surprinRe de nord ale bisericii dar
ei a fost n 'anul
Astfel , n prezent, putem facem o de-
o datare aproape
B1senca, de t 1p (fig. 9)
16
, are o lungime
u_e 7,80 m. Cele trei rituit1e Re pre-
: pronaosul , cu di-
mens:umle .= L = 6,50 m, 1 = 5,80 m - are
0
forma ; naosul cu dimensiunile :
IJ = 5 m, 1 = 4,50 m, este dreptunghiular iar
altarul , cu dimensiunile : L = 4,10 m, 1 = '3 70
m este tot poligonal. '
Din de lemn nu s-a mai dect
(f1g. 10). Aceasta este din bolo-
;am de ru mortar amestecat cn
fragme?te de agri-
cole, medieval de a foRt distrus.
Doar tret locuri am surprins modul de con-
de deasup1a acestui nivel. PeRte funda-
au fost zidite (credem
rnduril or acestora era mai mare Rprc est
dJoat:ece are o nclinare n
ta cnd zidul a ajuns fie per-
Apoi au fost
dm trunchtUTl de copaci
17
bisericii
are o adncime de la - 0 40 m ea fiind
n de cteva : n 'pronaos
unde a cu ocazia
cablulm telefomc, o din
nord_ul altarului, unde acesta a fost
di strus de desele fun-
este de 0,60 m (fig. 11).

desenele au fost executate de Mariana


Il aducem cu ocazie calde
miri .
17
elin jurul ei con line foarte
rezultat al arderii bisericii de lemn.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
474 VASILE DRMBOCJANU 6
Fig. 7. Ycr ighcte i nele din sec. XV - ).Vl c.n. in mormintele de la Vadu
Fig. 8. 1\lonede otomane de argint emise de sultanii Baiazid al Il-lea (1 481
1512) Selim 1 (1512 1520) de la Vadu
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
1
L_
----
l
=c:--t----
---
1

Fig. 9. Planul biserici
(sec. XVI) de la \'adu Soresti
' .
1
l
1
1
1
1
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
476 VASILE DRMBOCIANU
Fig. 10. de a bisericii de lemn de la Vadu
Fig. 11. Detalii din bisericii.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
DE LA VADU 477
Pe latura de a altarului, n
a fost din o cu dimen-
siunile : L = 22 cm, l = 14 cm, h = 16 cm
(fig. 12). n a fost o cu gtui
nalt., n stare O cu
dimensiunile : L = 25 cm, 1 = 14 cm, h = 15
cm, cu a mai fost
pe axul bisericii, n zona demarcato,are dintre
pronaos naos. din cele
care formau casetele au dimensiunile : L = 26
cm, 1 = 15 cm gr. = 4 cm.
Forma de a bisericii de lemn de la V adu
cu rele trei de la
apus spre cu pronaosul altarul poli-
gonale, eRte ca fiind de un tip
foarte rar n
18
Se pare
a avut-o Ri biserica din satul Brnco-
veni, a este mijlo-
cului sec. XVII
19
tip de l
ntlnim cu alte dimensiuni) la bi-
Rerica de lemn din satul (corn. Pie-
trarii de Jos, jud. Vlcea), anterior
anului 1810 unicat
20
(fig. 13).
n rcea ce datarea bisericii de la
Vadu putem afirma aceasta a fost
n a doua a sec. XVI,
pe un teren unde deja exista o medie-
J,a concluzie am ajuns
cont bisericii suprapun n mod
cert patru morminte : M. 40, 43, 64 65
1\L 39. Dintre acestea, : M. 40
M. 65 sunt datate cu monede din timpul sulta-
nului Selim I. Deci, biserica a fost
anul 1520, posibil n a doua a
sec. XVI, cnd locul respectiv liber
prin crucilor de lemn, distruse de
intempcrii. Cert este mormintele descoperite
n bisericii sunt anterioare construirii
acesteia. La concluzia aceasta am ajuns nu
numai prin faptul mormintele nu sunt or-
donate, ci Ri pentru faptul au foRt descoperite
morminte chiar n altar, reea ce contravine
canoanelor cultului ortodox.
Cercetnd documentele vremii, am descoperit
hrisoave n cu
Din primul document
21
, datat la 15 decembrie
1579 (7088) (original slav pe hrtie), reiese
biserica exiRta n anul 1;)79 jupan Stoica,
fost mare posteluie, era ctitorul ei:
jupan Stoica, fost mare postelnic, aceasta
carte a mea sfintei Episcopii din
moartea mea averile. mele, o
epiKcopiei din o
fratelui meu D1 i"'tgan. Iar biserica casele
1a Gr. Ionescu, Hcv:\Inz;"\.Ion, 2, 1977, p. 30-36, p. 32, fig.
3/1, 1, 4; idcm, _,\rlli/ectura pe teritoriul Romdniei de-a lungul
veacurilor, Bucurr:;ti, 1982, p. 72, fig. 40, grupa 3/1, 4.
10 A. /Jin arllileclura lemnului n Romdnia, Bucu-
1977, p. 172, su!J uola 220.
2o Ibidem, p. 128, 129, fig. 1; idem, BMI, 39, 1970, :;!, P
G\l-70. .
21 DIH, veac XVI, B, IV,
1952, p. '137, doc. 437.
14 -c. 1092
ocina din din orict
se va alege, fie la sfnta Episcopie,
metoh biserica din ca fie ln
mna episcop Kir Atanasie din Bu-
... "
22

Al doilea document
23
, datat la 8 septembrie
1586 (7094) (origina.l slav pe hrtie cu pecete
este o de domnito-
rul Mihnea al II-lea Turcitul (1577 -1583
1585 -1591) prin care episcopul de de
data aceasta Luca
24
, era obligat
la biserica din : "Din mi.la lui
Dumnezeu, Io Mihnea voievod domn a
Ungrovlahiei ... domnia mea
a domniei mele boierului domniei mele
lui jupan Stoica postelnic, ca fie ...
apoi, Stoica postelnic, el nchinat toate
averile ocinile lui mai sus zise ... Episcopiei
din . . ci numai Sfintei Episcopie
aceste mai sus zise ocine
averi mori. care episcop va fi n Sfnta
pe Stoica postelnic
la biserica lui din
Ceea ce ne-a determinat
aceste documente referitoare la biserica din
biserica de
noi, este faptul ntr-un alt document (aflat
la Filiala a Arhivelor Statului
25
) se pre-
n anul 1864 satul Vadu era
compus din (centrul ve-
trei actualului sat, care corespunde cu zona
de noi), Blestematele
(Hrbova), care au constituit
nilor Mai
mult, este de localnici
"La faptului din genera-
n s-a transmis n
acest loc au existat o Ri un cimitir,
acest loc nefiind de nimeni
nu a ncercat pe el.
Din cele de mai sus reiese biserica a fost
n perioada dintre anii 1520 1579
de postelnicul Stoica, care a
cu lui, Episcopiei
cu ca episcopul se
preot la
n stadiul actual al nu putem
preciza durata bisericii nici
momentul ei. De asemenea, nu pu-
tem stabili ct timp acest loc a fost folosit ca
fie
n campanlile viitoare.
22 Atanasie a fost episcop la Episcopia din Intre anii
1569-1582 (vezi G. Cocora, Episcopia 1972
p. 73).
23 DIR, veac XVI, B, V,
1952, p. 264-265, doc. 278.
24 Luca a fost episcop la Episcopia din Intre anii
1583-1603, cnd trece pe scaunul mitropolitan (vezi G.
Cocora, op. cit., p. 73).
2& Filiala Arhivelor Statului fond Camera
dos. 5/1929.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
478 GH.
10
Fig. 12. Caseta nr. 1 de :(:e latura de est a _altarului.
Fig. 13. Planul bi sericii de la Vadu cu sistemul de lmbinare a grinzilor.
LA STATION AROHEOLOGIQUE DE VADU
DEP. DE
RESUME
Pendant la campagne de 1982 ont ete con lin.uees les re-
cherches archeologiques dans la station "La du
village de V adu eomm. de dep. de
Cette station comprend beaucoup de niveaux culturels:
Neolithique (hahitation), IVe s. de n. c. (necropole), VIIle
- Xl
0
s. de n. e. (habitalion), XYe - XVle s. (necropole)
et XVIe s. (une petite eglise).
Les fouilles de 1982 ont ete orient ecs dans la zone de l' eg-
lise feodale. Ont He decouvertes,jusqn'apresent, 71 tombes et
les fondemenls en pierre de l'eglise en bc.is du Moyen ge.
L'inventaire archeologique des tomb('s (nnneaux, alliances,
monnaies) date la necropole dans les XV" - XVIe s. L'eg-
lise qui est d'un t ype tres rare, avec les trois chambres rituel-
les, decroissantes d' Ouest vers !'Est (pronaos polygonal, la
nef rectangulaire et l'autel aussi polygonal) a ete construite
par le boyard Stoica, qui a ele grand "postelnic", entre
1520- 1579.
Pendant les fouilles a He decouvert aussi un four a pain
date entre les VIII et Xle s. de n.e.
EXPLICATION :CES FIGt:RES
Fig. 1. Charte du village Vadu avec la stalion "La

Fig. 2. Plan du four a pain des VIIle - Xle s. de n.e.
Fig. 3. Four a pain, culture de Dridu - la premiere phase
de degagement.
Fig. 4. Four a pain, eulture de Dridu - la seconde phase.
Fig. 5. Plan de l'eglise de Vadu et des tombes du
xve et du xvre s. de n.e.
Fig. 6. Boutons globulaires en ar gen t decouverts dans les
tombes feodales de Vadu
Fig. 7. Alliances et anneaux des xve - XVle s. de n.e.
decouverts dans les tombes de Vadu
Fig. 8. Monnaies ottomanes en argent - emissions du sul-
lan Bajazet II (1481 - 1512) et du sultan Selim I (1 512-
1520) decouvertes a Vadu
Fig. 9. Plan de l'eglise (XVle - de n.e.) de Vadu
Fig. 10. Fondement en pi er re de l'eglise de Vadu
Fig. 11. Detail du fondement de l'eglise.
Fig. 12. Premiere cassette du cote Est de l 'autel.
Fig. 13. Plan de l 'eglise de Vadu avec le systcme
d'assemblage des poutres.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
la cercetarea necropolelor III (sec. XIV-XV)
IV (sec. III-IV) de la
ARISTIDE
Continund ncepute n anul 1972,
n Buftea practicate
ntrerupere, n fiecare arheo-
logice din campania 1982 (15 iunie - 27 august)!
au avut ca principal obiectiv, dobndirea unor
repere cronologice mai precise privind datarea
necropolei medievale III (sec. XIV-
XV), precum surprinderea eventualelor mor-
minte necropolei IV, de incinera-
n sec. III -IV e.n.
2

Prin n sectorul cimitiru-
lui III speram date noi, concludente,
privind contemporaneitatea necropolelor II
III, datate pe baza podoabelor din inventarul
funerar a monede din cea de-a treia
serie de morminte medievale, n sec. XIV-
XV. n acest scop s-a recurs la dezvelirea unei
mai mari, o de 3 m
35 m lungime, pe S. 1. S. II.
cu S. III, de care se la
numai 0,50 m vest. Adoptarea acestei
a fost de
prin cele trei sec-
anterioare. Ea cuprinde sub humusul ac-
tual, un nivel superioare a
gropilor mormintelor de destul de
n material arheologic. Acesta
un mai nchis la culoare de
aspect de asemenea n material
arheologic. El momentului n care
s-au ngropat urnele mormintelor de
sau au fost ngropate oasele calcinate, n gropi
simple de aspect circular, foarte adncite.
n adncime mai distingem un
castaniu, cu foarte shbe materiale arheologice,
de tipul pigm<>nplor de sau al unor
fragmente ceramice, atipice, de culoare
Acest nivel ar putea corespunde
locuirii din epoca bronzului, locuire
sporadic n zona de pe unde
se din sec. III-
IV e.n.
1
La au participat Iulian Enache, Elena Braga-
dcrranu, Ion 1\lag!lalinn,
Aneta Nea(:!, T< ana Oncci, Pop, ai Facul-
de istoric din i precum prof. Cristian Cio-
hunu.
2
A. 1\latcrialr, 14, 1980, p. 626- 631.
.Maler. eerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte,
La peste 1 m adncime, galben,
virgin, este elar surprins, doar
unele din gropile mormintelor medievale, ce
merg la -1,20 m.
cum s-a remarcat, toate nivelurile sunt
n materiale arheologice n depunere
constituind o acest sector
se la o de vatra pro-
a de ceea ce
tem n a.cest moment, sectorul rtfectat de
tura din acest an se la 241 m vest de zona
n care au fost semnalate urmele de locuire paleo-
vestigiile din epoca bronzului, cele din
sec. III -IV din sec. XIV -XV. n
timp acest sector este la o de 427 m
vest de malul actual al Colentinei la circa
200 m vest-nord-vest de vestigiile bisericii din
sec. XVI -XVIII de cimitirul ::tferent (cimi-
tirul 1).
Din stratul superficial, Jlosibilitatea unei
certe, din cauza agricole,
cteva mici fragmente de oale avnd
buza de aspect triunghiular n n ace-
lasi context au mai fost observate foarte mici
frgmente de farfurii cu decor sgra-
fitat, un cui de fier un v,rf de cu
pedunculul rotund n cu vrful n
patru muchii.
Inventarul funerar n.l ne<wpolei medievale,
uin care prin n.ntcrioare au fost dez-
velite 26 de morminte, se compunea uin nasturi-
verigi inele cu ehaton discoidal,
avnd vetiga cu capetele lipite sub
pc care se aflau g1avn.te motivele
perioadei : flo::trea de crin, diferite
geometrice, zoomorfe
altele. Cele trei monede, atribuite lui Mircea cel
concordau cu celelalte piese de inventar.
Cum n necropola II a acestui sat au fost
descoperite piese similare, spre o func-
a celor cimitire din sec.
XIV-XV.
n caseta n (ampania 1982, au fost
dezvelite 17 mormint<', unor
diverse categorii de vftl sex
3

3
Cercetarea antropolugici'1 csle de Laurentia
Georgescu de la Laboratorul <le antropologie al Institutului
de "Dr. Victor
1983, 190:1, p. 479-483
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Fig. 1. ari or arheologice i Planul cercet" ') n sectorul
1 1
r1,
1 J"'
... _:1 '/
; l . .r'
i 11
1 JJ,
1 :;./
i 6Jr> 1 '
; ,,
l12
105,
&
;
JOOJ
'
JOSB

J05J
1
/ I )OGI
!) ,,
)COS


.
:
'
necropole lor III si IV d 1 c a _ Buftea.
s,
JOC'
:l
j
....
O>
o
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3
CERCETAREA NECROPOLELOR III IV DE LA
481
de putem raporta frumoase
-piese de din seria celor
n campaniile trecute. Statistic, n 1982, inven-
tarul funerar de la Buft.ea a fost mbo-
cu 2 verigi, 3 inele avnd gravat motivul
florii de crin, 3 geome-
trice 1 cu elemente zoomorfe. La mor-
minte au fost unul sau mai
la s-au mai
urme din firetul costumului purtat, unul avea o
pe frunte, iar la unul din sche-
lete din jurul cutiei craniene era pu-
ternic negrit (M. 3041), indicnd descompu-
nerea unor materiale organice Jlrobabil a unei
Un mormnt (1\f. 3034) a prezentat
urme de oxizi metalici se vreun
obiect. Credem oxidarea oaselor provenea
U.e la o ce s-a dezintegrat n timp.
Un singur mormnt (M. 3039) a o
din argint, extrem de Moner1:o
a fost n U.e la 10 -
12 cm deasupra oseminlelor, fiind probabil
ritual, n momentul acoperirii cu
mnt. l\loneda se
picioarele unui personaj, iar
n lojit era probabil lancea. Forma,
argintului elementele din desenul monedei
par indice ca emitent pe Mircea cel
ea cele descoperite anterior.
n aceste n faza a cerce-
att necropola II ct
cea cu III, au
paralel, cel o de timp, care
s-a la cimitirul III, mai de
n sprijinul celor afirmate
faptul n necropola de pe malul rfLului, no-
de noi cu II (n ordinea descoperi-
rii) ultima a fost n
1444 de
4
n necropola
III, acum n-au fost monede care
indice practicarea la mijlocul vea-
cului XV. Un inuiciu poate fi redus
al inelelor avnd veriga chatonul executate
dintr-o
Nu pot fi n acest stadiu al
rilor, aprecieri privind sociale ntre
indivizii n cele necropole con-
temporane, inelul de argint nefiind concludent
n acest sens, poate doar asociat cu alte ele-
mente. Astfel, urme ale unor haine scumpe,
cu fir aurit, au fost observate ntr-o parte
m n rndul
descoperirilor din 1982, un caz (M. 3039), n
care firele aurite se dispun pe piept, pe o anu-
unui vestmnt pre-
cu o cu firet. amintim la
mormnt s-au mai o
pe frunte moneda putem
conchide avem de-a face cu un personaj
feminin, de
' Identificarea o lui O. Iliescu.
n aspectul orga-
nizat al cimitirului, mormintele fiind ordonate
pe bine stabilite, mai unele
goale. acest indiciu ar putea sugera
a .cimitirului faptul
R-a la acest loc destinat
nainte de a se produce suprapuneri ndesiri.
Putem afirma rezultatele vin confirme
pe de o parte contactele existente ntre comuni-
de pe arii mari, contacte stabilite prin inter-
mediul trgului n jurul gravitau satele.
Pe de parte sunt relicfate
de schimb ale locuitorilor din satele aflate n
hinterlandul n timp, prin
de la Buftea se pot distinge practici
stabile ale spirituale, statornicite de secole,
n cu materiale spe-
cifice ntregului romnesc.
n ceea ce al doilea obicct.iv al
turii, rezultatele sunt mai concludente. n
anul 1979 au fost semnalate urne
nnd resturi incinera.te ale unor indivizi, vasele
fiind datate n sec. IV c.n.
5
n mai multe
au fost observate mid fragmente cal-
cinate, de oase, n umplutura unor morminte
feudale de de la primele urne,
descoperite n clare, posibili-
tatea surprinderii unui cimitir de
din sec. II -IV, dispus pe panta lin5. ce
spre un fost baltae sau crov, situ1t la vest de
vest.igiile de cult din sec. XVI.
Urme ale sau din
au fost localizate de-a lungul malului
Colentinei, ca o pe o de aproa-
pe 1 km. Cu un an n desco-
perirea unui de 4 bordeie dispuse pe tera-
n marginea de nord. Zoua primelor urne
funerare se la circa 2 -300 m de bor-
deie, obiceiul depunerii urnelor la o
mare de aRezare fiind caracteristic sec. III -
IV e.n.
2

putem afirma cu certitudine avem
de-a face cu un cimitir de din care
au fost recuperate, acum, 5 morminte
7
n urne unul n
8
, databil n
sec. III -IV e.n.
la numai 0,43 m de nivelul actual
de urna 4003, a fost din
epoca de mormntul M 3041,
partea a vasului fiind n
cursul agricole. Urna a fost
ntr-o deasupra
vasului aflndu-se un strat de de numai
centimetri.
!n se aflau oase calcinate,
ntr-o cantitate n raport cu ceea ce
putea arderea ntregului corp.
6
A. op. cii.
6
B. 1\litrea, C. Preda, Necropolele din secolul al IV -lea
C.ll. rn Muntenia, li, 1966, p. 43 - 117.
7
Notarea In acest caz se fac.e lncepnd cu 4001 .
8
Numerotarea nu face de vechimea nmorm n-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Fig. 2. Profil executat in III - IV


.
'
.
f
Fig. :l. Fibuhl din fier, rlcscope-
riUI intr-un mormnt de ineine-
de la - Buftea
(sec. III - IV).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 CERCETAREA NECROPOLELOR III IV DE LA 483
.Att ct a fost posibil s-au identificat oase din
diverse ale corpului. Peste un os ceva
mai lat, n a fost o fragmen-
din fier, cu arcul dublu, de forma literei
"T". De remarcat este faptul fibula, calci-
cu osemintele, a fost n pozi-
a faptului la incinerare,
defunctul a purtat o cu

Urna este dintr-o zgrun-
avnd .Arderea n-a
conferit vasului o prea la umi-
ditate, })rezentndu-se ca o de

La 2,5 m de acest mormnt cu ntr-o
s-au numai cteva
oase calcinate, depuse pe
este vorba de un alt mormnt
lipsit de (M. 4004), depus n
Nu nici un obiect de inventar.
la M. 4003 n-au fost remarcate
fragmente ale altor vase n de n
timp ce la alte morminte de (M. 4005;
4006), ln momentul descoperirii s-au observat
de fragmente altor
vase. La restaurare fragmentele au permis
reconstituirea unui singur vas (urna
restul fragmentelor fiind disparate, folosite pro-
babil drept capac.
Urna 1\I. 4005 este un vas bombat,
avnd gtui profilat, aproape cilindric, cu gura
buza n
De o parte de alta a gurii se toarte
mici, n de Urna M. 4006, puter-
nic este dar nu are
tari.
Oasele depuse n urne, de mici dimensiuni,
au suficient n care s-a strecurat
Att n mai mare dect
diametru! urnei, ct n sunt
de de lemn, iar sub urna M. 4005 s-a
aflat chiar o dintr-un lemn
gros.
Dintre fragmentele ceramice ce
urna M. 4005, un exemplar poros, slab
conservat, unui vas cu buza triun-
n
avem n vedere faptul att n cam-
paniile trecute ct n 1982 au mai fost o bser-
vate oseminte calcinate fragmente ceramice
din sec. III -IV, putem aprecia necropola
din sec. XIV -XV a deranjat o serie
de morminte de mai vechi, apar-
unui cimitir organizat.
Nu avem acum vreun indiciu asupra
unor morminte de orientate altfel
dect n vest-est
9
ordonate n
de epocii feudale.
S-ar n sec. III -IV, la
se practica exclusiv depunerea res-
9
B. Mitrea, C. Preda, op. cit.
turilor n urne sau n gropi simple, nefiind nn
caz izolat
10

n ansamblul de la.
de la Buftea au prilejuit
identificarea n cuprinsul s-au
mai multe elemente romanice a cimiti-
rului aferent. este mai
frecvent ; la Fundenii Doamnei,
Tei unde n-a fost necro-
pola, iar la Dealul Pisc u-
lui necunoscndu-se inventa.rul specific
Att vasele ct fragmentele ce vor
fi servit drept capace, datarea n sec.
III -IV e.n., inventarul de aici avnd unele
cu piese similare descoperite la

11

Asocierea datelor culese prin cereetarea
cu eele rezultate din studierea. necropolei
va permite reconstituirea. imaginii materia-
le spirituale a rom:'Jniee autohtone
din veacurile III -IV, n contextul marilor
din
CONTRIBUTIONS A DES
Ille (XIV
0
- XVe
SIIX1IJES) ET IV (Ilie - IVe SIECLES) DE

L aulcur cxpnsc hs rcsullals des rechcrches archcologi-
qucs de 1082 dans la station - Buftea, dans le
srdeur de la trohie111e necropole identifice :\ l'intcricur du
chanLicr. l'our ohteni r des repercs chronologiqucs plus clai-
rcs, !'li a l rac(. une cassrllc de :!5 :l 111.
La pauvrelc du mal(rial aiThcologiquc dans la couche
prouvc quc la necropole d'ineiucrat iou des III''- !Ve sicc-
les, de mcmc que cclh' d'iuhumalion des Xl\'
0
- XV
0
sicc-
les cmplacees nou sculemcut en dehors de l"hahilat,
111ais aussi :1 une ccrlainc dislancc de celui-ci.
Dans la necropole medievale, l"invcntai re decouvcrt com-
pli'lc la serie des anncaux, des houcles, des petils boutons,
de. Parmi les moli fs de corali fs on peut distingucr la fleur
de 1 ys, les comhinaisons floralcs, geometriqucs, zoomor-
phcs.
Les monnaics decouvcrtes foul partic, du point de vue
typologiquc, de la scrie des cmissions de Mircea rer (1386
- 1418).
Les recherches 01:1 mcnc :1 la conclusion dn parallelisme
dans 1 'utilisatiou des denx nccropolcs aux XIV" - xvc s.
En mcme tcmps, la rcchcrchc attire l"altention sur l'exis-
tence d'un groure de tombes d'incineration avcc ou sans urne,
contenant comme picce principale de l'invcntaire une fibule
rn fer qui pcrmet de dater la uecropole aux III" - IV" sicc-
les.
La dccouYertcs cnrichille tahleau de !'habitat autochtone
aux II le - IV
0
s., ct Xl\"c - xve s. et apporte une
contribution substantielle a la Cl'nnaissance de cet habitat
dans le centre de la Plaine Houmaine au 1er de
n.e. et au commenccment de l'E'poque feodale.
EXPLICATIOl" DES FIGCRES
Fig. 1 - Plan des fouillcs archeologiqucs dans le secteur
dt>s necropoles 1 Il et IV de ti - Buftea.
Fig. 2 - Profile tracc dans le scctcur des necropoles III
el IV.
Fig. 3 - Fibule cn fer dCcouwr!e dans un tombeau d'in-
cineralion a i - Buftea (Ilie- IV" siecles).
1o Ibidem, p. 10 -- 50.
11
Gh. Diacouu, Necropo/a din secolele III - IV
e.n., 1065, p. 61, pl. XCVIII.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de din comuna jud. Sibiu
THOM.AS NAGLER, MARTIN IULJJ
Previl.zut, n phtnul de cmcet arlwologi<'e
pe anul 1982, ul de la medie-
ue din comuna (jud. Si-
biu) a fost efectuat n perioada 5-1 O iulie.
la putnd fi observat nu:;;ul
ntreg al valului <le cetatea a fost
n foarte multe repertorii ?.Jle 'l'ra.n-
:;;ilY::miei. se pe locul numit
"C'et::tte", iar n limba "Stiebrieh",
la cot a 612 m. Ea se la vreo 10 km nonl
de connma pe una din cele tmti nalte
eul mi ntinsei Bt care t uwer-
din defileul I-Lrtibaciului n defileul
T.nuwei Mari. a fost
de mai multe comune, d:l-a lungul evu-
lui mediu fiind eunoscute o serie de
ntre ele pentru trecerea unei de
din posesia unei la alta.
n urma edPi de-a doua invazii de la
1283, care a vizat mai ales sudul
o serie de feudale, elemente ale
nobilimii, c1wzi romni greavi au luat
imedia tc pentru amplificarea fortifica
existente sau ridicarea unor C'<lificii de
noi. Astfel, comuna (scaunul Sibiului),
n vale, a ncheiat o cu greavul
din pPntru unui promon-
toriu din eare putea fie
lesne In 1296, capitlul de Alba confir-
1\Iychael, fiul greavului Thomas de
Hydegvyz azi n comuna
Mare), a dat a vfuHlut n numele
al lui Nicolae, fratele situ, pentru
zeci de de argint fin, un munte "bun
pentru unei cu o
de cu ce nemijlo-
cit de acel munte din sa Bulla
[Buia ], deosebit prin dotare
semne, locuitorilor uin satullleoholm
Comuna a fost la
prin Andreas, fiul lui Hermann
1
.
Documentul, de mult cunoscut comentat
2
,
prin unnare destul de exact perioada
n care s-a riuicat 11 anume n
1
DIH, C, TransilYania, veacul XIII, II (1251- 1300)
1952, nr. 167, p. 417- 418. '
2
K. IIoredt, Unlcrsucllllngcn zur Friihgesc/richle Sieben-
burgcns, HJ58, p. 152 - 15:1.
jurul anului 1300. Nunwle gt'rman al
(Radeburg) cetatea
s-a construit ntr-un loc ce a fost
(roden = a
a fost n total prin 7
(1 1,5 X 1 m; X1 m; 13 x1 m;
12 x1 m; 15 x1 m; 15,50 x 1m; 13 x 1 m)
an. plasate astfel ne t fie cunoscute toate
punctele ei mai importante, c<H :;;i tehnica ei de
anwnajate. Prin efectuate, s-a putut
constata ei"t spre exterior cetatea :tYca un
n dealului,
:pf1mf1nt ul rezultat fii11d depus lle valul interior,
mai nt<i de culoare
1wste care valul a foRt cu viu,
de culoare Ad;\ncimea
valului de din loc n loc,
n de accesibilitatca n interiorul for-
Din acest inotiv efectuate
au variat. ca adncime, fiind cuprinse ntre 0,50
2,4.0 m, la viu.
efectuate la
K. Horedt imlidi o lung-ime <le 190 m,
iar nt 1 e 25 .J5m, av;nu un plan
pirifmm.
3
P:q il de :-weste dimNlsiuni, n m ma
ntindeica a este
m : 1 70 m lungime, iar
ntre 23 62 m, efectundu-se de
]a mijlocul dealului. n timpul nu au
fost obiecte arheologice deosebite,
cele e<'tteva fragmente ceramice provenind
din bronzului. Numai cteva dintre ele,
atipiec, par a proveni din evul mediu.
stare de lucruri cetate de
refugiu nu a fost dect foarte sau
chiar deloc. 1300, timp de
aproape un secol, n Transilvania nu au mai
l'urvenit invazii Aceasta nu
de la nu a putut fie folo-
eventual n cursul luptelor pentru tronul
Ungariei, ncepute 1301, ca urmare a stin-
gerii dinastiei arpadiene. Spada n colec-
muzeului Brukenthal din Sibiu (nr. inv.
10.323, M. 3812, lungime : 88 cm, :
2,5 cm), care a fost n
3
Ibidem.
Matcr. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 485-487
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
sn
BHumus
BiJ brun
galben

O 5 10m
Fig. 1. 1982. Planul general al la cetatea

4
.
5

6

"}
.
8)
o Jrn
Fig. 2. 1982. Profilul de SE al S.l.

-1:""'
. . 1:""'
!O) lP
-1
-2
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3
DE DIN 487
aici s-au retras
la un moment dat din eventual
din alte comune, care aveau acces la
Spada are o n canc-
pe ambele vrful rupt
garda forma a butonu-
lui, cu partea
la mijloc, ca tipologie, din pt:ima
tate a secolului al XIII-lea . .Acest tip de
este n Europa de vest,
de nord, lipsind n partea de vest a U.R.S. S.
4
datare nu contrazice posibilitatea ea pa,
fi fost aici la nceputul secolului al
XIV -lea. Se pentru a se impune n regatul
ungar n voicvodatul Transilyaniei Uarol
Robert de .Anjou a trebuit poarte lupte nde-
lungatP. Printre adversarii se
care erau de greavul Henning din
luptele ucheindu-sc prin nfrngcrca,
celor din Ru}_::ca, n anul1324. Este
posibil ca n timpul n caro armata
'M. Rill, Spade din secolele XI!- X/Il ir. colectiile
muzeului Brukenlhal Sibiu (mss).
rea contingentelo locuitorii din
se fi retras n cetatea de noi, cu acea
ocazie acolo spada ..
MITTELALTEUICHE ERDBURG VON
JUD. SIBIU
Zt:SAl\1!\IEI'\FASSU!\G
Die mittelal!erischc Erdbcfesligung isl im GrundriU eine
bi rnenformigc Anlage, Ycrfi.igt i.ibcr cinen Erdwall und cinen
daYor liegendcn Schulzgrabcn. Dic Ausmasse der Burg sind:
170 m l.iinge und 23 - 62 m Brcitc. lhre Erbauung erfolgte
unmiltdbar auf dcn Z"t\'citcn Tatarrncinfall (1283) und wurde
im folgcnden Iahrhundert als Flirhlmrg YOII rnehreren sie-
bcnbi.irgisch-siichsischen Gcmeinschafl ten bentitzt.
ABBILDCI\ GSY EZEICI 11\IS
Ahh. 1. \'urp;lr 1\182. Burganlagc UJI(] Grahungsschni tle
cler mitlcl:Jlterlichcn Burg.
Abb. 2. 1982. Schichtcnfolge im ersten Grabungs-
schui t t.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Monumentul cistercian de la jud. Sibiu
THOMAS _MARTIN RIT-'IJ
Cuprins n planul de ale Centrului de
sociale politice al A.S.S.P. Muzeului
Brukenthal din Sibiu, arheologice
de Ia complexul arhitectonic cistercian de la
Sibiu, au fost efectuate ntre
9-20 august 1982.ln campanie, cer-
au fost concentrate asupra bisericii
propriu-zise, n de
nord-est al ansamblului. cum le
din literatura de specialitate mai veche, com-
plexul din a fost nceput n
primii ani ai secolului al XIII-lea, planul foarte
vast fiind ncheiat n forme definitive cel mai
trziu n a doua a veac. n-
cepnd cu invazia de la 1241/1242 n
Eec. XVI, documentele cteva izvoare nara-
tive distrugeri repetate ale monu-
mentului. Densitatea atacurilor a
ca n decursul vremiiansamblul al
bisericii nu mai fi
integral, treptat la refacerea
utilizarea unor ale monumentului. Deja
la 1467, cnd regele Matei Corvin
prednd-o, cu dorriwiul
ce de ea, magistratului Sibiu,
se afla ntr-o stare apro-
de cea act ualil.
Din fosta nu se mai inte-
gral nici o n timp ce biserica
cuprinde doar corul cele traveo
centrale ale transeptului, amplasate n
corului. Nava colateralele au fost
abandonate, poarta de pe
de vest a navei centrale
turnul folosit n prezent drept clo-
navei centrale al colaterar-
lelor a fost folosit n secolul nostru ca
cimitir pentru demnitari, cimitir deli-
mitat de un zid de la nord sud, care
este amplasat pe zidul exterior al navelor cola-
terale, J_,a aceste ziduri, care
rie din perioada integrale a
bisericii, lipsesc urmele de ferestre_, pe latura de
nord zidul fiind sprijinit de opt contraforturi
cu plan rect angular.
ln raport cu navele bisericii, se
mult mai bine zidurile transeptului dublu, cu
deosebire pe latura de nord, n timp ce pe latura
ele sunt vizibile la diferite n
unul- din fiind acoperit, for-
actuala sacristie.
sondajul de salvare din nokmbrie
1981 I, efectuat n de sud-est n vederea
corecte, pe vechile al casei
pmohiale, n 1982, au vizat partea
- - de nm d al transeptului, ftle ziduri se
aproape integral, studii deta-
liate de morfologie
in situ. Avnd_ un plan specific n de
cruce, la una din trzii ale
ordinului, s-a res-pectat forma a
tram:eptului, n locul absidiolelor semicirculare
ale navelor colaterale. Cele
n 1982 au fost astfel amplasate nct ele vizeze
ct mai multe elemente constructive ale
de nord a transoptului ale corului.
Din cele n 1982, S. IV
a fost est-vest, la 2,50 m nord
paralel cu zidul actualei biserici, avnd dimen-
siunile 18,50 x2m. Din lungime
12,50 m se n interiorul transeptului,
de la zid la zid. Primul strat, inegal de gros,
este format din moloz rezultat din
superioare a mai ales din de
cruci pe ogive. ln acest strat s-au nume-
roase pietre fasonate, care provin de la nervu-
rile de la ancadramentele de portaluri
ferestre. Sub acest prim nivel se straturi
diferite formate din bmn-ncgricios care
cu straturi de balast de lut, straturi
care au avut scopul de a nivela interiorul tran-
septului. ln profil, ele nu sunt continui, prezcn-
tnd numeroase datorate unor mor-
minte adncite aici, ulterior, La nivelurile infe-
rioare, in stratul viu, se morminte de

Prin IV s-au descoperit elemente
de mai vechi, de unii autori,
dar neverificate prin arheologice. Ast-
fel, s-a descoperit, la de est al transep-
tului rectangular sub aceasta, o semi-
care a colateralei de nord
a unoi bazilici romanice, databile anterior con-
1 Vezi raportul nostru prezentat In 1982 11!- sesiu-
nea de rapoarte de la Vaslui.
Mater. cerc. arheologiC"e, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 489-493
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
1.
Fig. 1. Cr1a 1982. Detaliu din planul general cu amplasarea
a::
>
:Il
...,
z
:Il
-
-
r
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
MONUMENTUL CISTERCIAN DE LA
cistcrc!enc. Contmul destul de nere-
gulat al ace:-;tci ah:dde, mhcologic prin
sec unea V, crt ea s-a doar n fun-
o evcntuaHi chiar
fiind tot n primii ani ai secolului al
XIII-lea pcntm a face loe transeprtului bisericii
nr. 2. unei bazilici (biserica nr. 1)
ne-a fost de alte dcsC0]1CJ;iri
n IV. Jja de est al
n profilul de Rud al bisericii cister-
cicnc (nr. 2) a pc un scurt aliniament,
unei a absidci centi ale semicir-
culaw, mai clar n raport cu absida
eolat CI alei de nord. Dovada biserica m. 1,
celei a am
dt'f>C0]1erit-o 1nin st udieiCa monnfm-
tului nr. 1, cmc (membrele inferioare ale
scheletului) f;c afla :mb zidul median, orientat
est-vest, al transeptului. 1n un al patru-
lea un ultim element care con-
firma unei mai vechi rea-
lizate din cu mortar este unui zid
descoperit tot n s.rv, amplasat ntre m.4,25 6,
deci lat de 1, 7 5 m, orientat nord-sud.
se numai la nivelul a rnduri de
legate cu m01tar, lui fiind la
0,90 m ac,I.ncime. Orientarea nord-sud a acestui
rest de wgercazi'i. ar putea fi vorba
de zidul care nehidca lat ma de vest a cola-
teralei de nord a bisericii nr. 1. Matcrialullitic
folosit la (n de cel fasonat, utilizat
la bolt iri ancad1 amante) a fost peste tot mica-
rareori fii11d folosite pietre de ru. 1n
cu am putut observa pie-
trele folosite la celor biserici
provin din diferite locuri. Cercetnd zona am
ajuns la concluzia pentru s-a folosit
pc coama dealurilor de la nord de
Olt, n timp ce constructorii cistcrcieni au adus
apoi piatra lor do n cea mai maro
parte, din Meridionali.
n S.V., N -S, succesiunea stratu-
rilor se astfel : la se afla un
strat de 0,85 m, format din moloz amestecat
cu urmat de un strat de lut de 0,10 m
grosime, un strat de 0,40 m format din de
culoare nchif.dt, care a avut de nivelare ;
urma, apoi, n jos, un strat de galben
lutos, sub care se afla viu. cum
s-a constatat n V, absida
de nord s-a doar la o de 0,40m,
fiind din trei de pietre legate cu
mortar, numai n apropiere de
zid, urmele unui pavaj format din pietre
orizontal. n IV s-a constatat
zidul median aresubsocluo de 1,35m
adncime, n timp ce n V s-a putut
observa bisericii nr. 2 este
n mod neregulat n exterior.
din pietre bolovani de ru
de dimensiuni mari, a fost ntruct
viu este format tot din balast,
insuficient de consistent pentru a o ele-
de dimemdnnile rel<'i n
i'e lloatc ohsena fa1Jtul un pilastru,
cm e tJ aveNL C'enttali'i, de 1)artea de
noul a ttanFeptului, s-a nclinat la un moment
dat de la aceasta fiind cauza
n CI uei pc ogive a
de nm d a trame11t ului.
n ambele n 1982 au apttrut,
n straturile infcriome, monnintc medievale do
Este vo1ba de persoane laice nmor-
mnta te n de nord-est al bisericii, monahii
fiind regulile cisterciene,
sub sala sau n altar. cum am
amintit, n parte, din
:perioada dinaint('a hiwricii nr. 2, M. 1 plasndu-
pa1 al sub zidul median al ti am;ept ului. Cu
M. 13, de copil, orientat invers,
au capulla vest piciomele la est, C'U foarte
mici de la axul est-vest. Bi erau
pe spate an'tnd picioarele ntinse
n timp ce mtinile erau pc abdo-
men, ulterior fiind mai apropiate de piept. n-
au, n general, o lungime
scheletul cel mai lung (M. 11, S. IV) fiind de
1,85 m. Toate mormintele aveau un sicriu de
lemn, desCOilerindu-sc la cele
cttte unul sau cuie ale acestuia. M. 22
s-au putut observa mmele de lemn de la
sicriu, urme ce s-au descompus imediat, la con-
tactul cu aerul. Mormintele mai vechi aveau l_a
cap unul sau mai multe fragmente de
care, n parte, nu mai erau n
fie din cauza
tului sicriului, fie deranjate d<l
morminte ulterioare. erau, toate,
fiagmentare din bine
Ele aveau o do 16 cm o grosime
de 5 cm. Cuiele de sicriu, de diferite dimensiuni,
erau patrulatere n unele avnd partea
n de
Avnd loc succesivH, mormin-
tele timpurii au fost deseori suprapuse sau chiar
deranjate de cele ulterioare. Afo\tfel, M. 7 M. 15,
din S. V, morminte au fost deranjate
de M. 11, n timp ce pe pieptul M. 21 se mai afla
un craniu de la M. 24. n M. 9
a M. 15, din care lipsea piciorul stftng. ln
cazul n care groapa nu a
fost la nivelul unui morm,nt mai
vechi, scheletele erau suprapuse. la
rea mormntului mai nou scheletul mai vechi
era deranjat, oasele celui din se aflau
strnse ntr-un
De o este M. 25 care a fost
n ntregime zidit. Do jur mprejur, avnd un
plan rectangular, au fost 2
pe una peste alta, iar deasupra
o pe lat, n partea
aceasta din sprijinindu-se pe
erau legate cu mortar, iar morm.ntul
tencuit n ntregime n interior. Acest mormnt
n pare a data dintr-o mai
trzie.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

3
dizlo ca t ret u/IC!t din
monumentu lut o s te.rc.t al)
negrjcios
. Oase din m ormint e deranjat E'
ta 5ts ericit nr. 1
'E:SFunda;ia bis ericii n r. 2' de riu []]IJ SteriP
Fig. 2. 1982. S, IV, profilul de nord.
Fi g. 3a, bisericii nr. 1 ruinele transeptului de sud; b morminte din S. I V.
J 'lm
'==:j
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
MONUMENTUL CISTERCIAN DE LA
Obiectele ueseoperite cel mai frecvent sunt
constituite din
numai fragmentar. Este vorba de o
dintr-o cu amestec de
nisip, n general bine
.AceasH't se ncadreazrt n
n sudul Transilvaniei, r:a
putnd fi dataU't n sec. XIII-XY; nici la
cum s-a observat, nici n parte,
nu se poate realiza o tipologie pentru
Dintre crlelalte obiecte des-
coperite mai amintim : un vrf de care
a n S.V, la 1,20 m de zidul exterior al
transeptului, la numai 0,15 m adncime; un
burghiu, tot acolo la 3,90 m de zid la
0,30 m adncime; n S. IV, la 2 m est de transept
la 1,20 m adncime, s-a o cheie
.Aceste obiecte pot fi datate n sec. XIV --XV,
aflndu-se n mai
amintim pe pieptul M. 12 din S.V a
o de lut, singurul obiect de inventar
de mormnt, se face de
zile cuiele semnalate.
Pe baza efectuate n 1982 n
de nord-est al monumentului din putem
trage concluzii pe baza
materialelor a atheologice : n
primul deceniu al sec. XIII (pe la 1202), aici a
fost construirea unei bazilici romanice
a a fost la un moment
dat. de
a fost cu care au
inclus n planul lor transeptul, lungindu-se
probabil navele. Este posibil ca tocmai n
vreme, cnd mai multe elemente ne-
locale ncep se la sud de Olt, sub pro-
maghiare, fi fost ngropat
cunoscutul tezaur de la din apro-
piere, atribuit romnilor autohtoni. Pentru
rirea istoriei locale, a autohtone, ct
a etapei de a secuilor apoi a
s-au efectuat mai multe periegheze la nord
sud de Olt, n hotarul comunei al sate-
lor nvecinate. Pe baza s-a putut
identifica locul de a tezaurului
de la precum unui val
de cercetat printr-o
(8 x 1 m), aflat pe coama dealurilor ce se
la nordul Oltului. .Acest val, ridicat pro-
babil de secui 1100, a marcat
regat ului arpadian, pe acest val
urmele unui vechi cimitir secuiesc. Valul de
respectiv a fost folosit, ulterior, foarte
probabil, de cistercieni, pentru a se
de atacuri pornite din sud, asupra comu-
nei
Continuarea de la are meni-
rea de a o serie de aspecte ale istoriei
istoriei artelor din Transilvania .
DER ABTEI, JUD. SIBIU
ZUSAI\11\!Er\FASS UNG
Dir archiiologischcn Forsclmngen im Zisterzicnserkloster
nus Krrz aus drm Jahrc 1982 habcn das nordlichc Quers-
chiff dcr chemaligcn Klostcrkirchc ins Auge gefasst. In den
zwci Grabungsschittcn konnte das Yorhandenscin einer
romanischcn Basilika nachgewicscn werden. Ebcnfalls wur-
dcn mehrcrc untcrsucht. Das Fundgut bestcht vor
allcm aus Zicrclcmentcn aus Stcin, mittelaltcrichcn Ton-
schcrbrn, wic auch aus cinigcn aus dem
XIII - XV. Jahrhundert.
ABBII.DUJ\'GSEHZEICHNIS
Abb. 1. Cir!a 1982. Dic Grabungsschni Ltc im nordlichcn
Qucrschiff.
Abb. 2. 1982. Schichtcnfolgc in Grabungsschnitt IV.
Abb. 3a. Grundmauer dcr romanischcn Basiliku, darilber
dic Ruincn des nordliclum Querschiffcs; b. Betattungen
im Grabungsschnilt IV.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
de la jud. Vrancea
ANTON VICTOR BOBI
Pe cursul mijlociu al Putnei, ce a dat n
trecut numele unui 1iinut cu n istoria
Moldovei, documentele medievale
ncepnd cu sec. XV, cu diferite ocazii,
a numeroase sate
1
O parte din acestea au dis-
o
boaiele purtate n n sec. XVI-XVIII,
altele continuat
uneori numele sau vechea
Din categorie de
face parte cea de noi n toamna
anilor 1981-1982. Este vorba de vechiul sat
a o
la 12 martie 1423, cnd domnul Moldovei
Alexandru cel Bun pentru
lui Batin (de la acesta satul
luat numele), "trei sate pe Putna, anume
unde i este casa, altul unde a fost al
treilea unde este vadul la Putna (este vorba
de satul - Vidra - n.n.), ca fie
lui urie cu tot venitul" z.
Primele arheologice la
localitate n sudul comunei
IJe drumul ce se desprinde din E
20
n
dre]Jtul satului la 3 km de acesta,
au nceput cu un sondaj informativ efectuat n
anul1981. Ele au fost n jurul ruinelor
unei vechi biserici din lemn cu de
n locuitorului Bogdan
Zamfir ; biserica a fost din vechime
s-a la sec. XIX.
Au fost trasate trei (S
1
= 10/1 m,
S
2
= 3/2 m Sa= 2/2 m) din care ultimele
n absidei altarului a celei de sud. S-a
constatat biserira a avut un plan triconic
a fost pe un vechi cimitir, probabil
la nceputul fec. XVIII.
Prima la 50 metri n spatele
ruinelor, p<> N -S, a scos la un
de rinri morminte ntr-o stare de con-
1
Au menpuni scrise pentru


Trgui Putnci, pe partea
a l'ntnci,
Trgovep, Vi de sub pe partea
a ape.
2
DRH, I, 1975, p. 78.
servare n cu
minile pe piept, a avea sicriu nici inven-
tar. Cronologic, nu putem le
atribuim vreunui secol, dar a unt
medievale.
ln anul 1982, din obiective,
rile nu au continuat n loc, ci n partea
de sud-est a satului, n punctele
pe teritoriul Fermei agricole
la circa 800 m de vechea localitate
parte de sat din n a doua
a sec. XV lui Iuga Grasul din
a. Ambele locuri sunt amplasate pe G.rla
de Sus a Putnei, "Grla morilor",
ca urmare a pe ea, n decursul
timpului, a mai multor mori (documentele le
ncepnd cu sec. XVI).
ln sectorul au fost trasate trei sec-
paralele, pe N -S (S
1
= 30/1 m,
S
2
= 35,1,5 m, Sa = 10/2 m).
de la nceputul s-a constatat
stratul fertil
uneori fragmente ceramice, marea majoritate
a lor datate mai ales n sec. XV.
ln prima nu au fost descoperite ur-
me de locuire, cu celor amintite n
paragraful anterior.
ln a doua au fost descoperite trei
gropi cu resturi menajere o iar n
a treia o
Din punct de vedere stratigrafic, n acest
sector, nu au existat probleme, obiectivele me-
dievale fiind amplasate ntr-un strat lutos,
care ncepe imediat cel fertil, ceea ce a
contribuit la buna lor identificare.
Printre materialele descoperite n acest sec-
tor, ponderea o fragmentele ceramice.
Cele mai vechi sunt cele la n gro-
pile nr. 1 nr. 2 din S. II.
Groapa nr. 1 are o cu dia-
metrul de 2,10 m adncimea 1,20 m. eera-
mica n interiorul ei, n totalitate,
este la poate fi ca
3
In 1469, lui Iuga Grasul, originar de pc valea
i se de alte
sat din la Putna, ce a de Ia
drept 20 de In sec. XVII, din vechea localitate
se desprinde un alt sat, pe nume
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 49!1-510
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
496 ANTON VICTOR BOBI 2
dimensiuni mai ales n categoria vaselor mici
mijlocii, repertoriul ei cuprinznd borcane

Sub raportul pastci,
o din cu nisip
cu mare sau mijlocie, din care
vaselor au un aspect cera-
din cu nisip cernut
cu
Profilul buzei vaselor unele de
altele, putndu-se vorbi de mai multe variante :
1 -cu buza n
la partea n interior avnd
o (fig. 9/5, 12, 13);
2 -cu buza foarte
la partea cu o
pe interior (fig. 1/2 fig. 9/20);
3 -cu buza n
la partea Pe partea la
baza buzei, are o muchie care tre-
cerea la curbura gtului vasului (fig. 9/9).
4 -cu buza n
n interior printr-o iar n exterior
prin muchii, tot de o
cea de jos avnd forma unui prag ce
trecerea la curbura gtului (fig.
9/25).
5 -cu buza la partea supe-
n prezentnd pe partea
o albiere deosebit de Baza vasu-
lui are diametrul mai mic dect cel al gurii
(D. = 10 cm, D. = 5,20 cm, = 11,8
cm) iar decorul este format din caneluri pe
vasului (fig. 1/1 fig. 9/30 33).
6 -cu buza mult n exterior
(fig. 2/4 fig. 9/7).
7 -cu buza al n interior
n exterior, la partea su-
n exterior, imediat sub ncepe
decorul sub forma unor caneluri (fig. 2/1 fig.
9/8).
8 -cu buza cu partea
cu o pentru
capac (fig. 1f4 fig. 9/11).
n au fost baze de vase
fragmentele unor capace (fig. 9/27, 28, 29).
Bazele vaselor, cu o sunt
picior cu diametrul mai mie dect gura, pe
multe din ele observndu-se snurul de la roata
olarului.
Culoarea vaselor n de cuptorul
la care s-a arderea lor sau reduc-

n context, au fost deseopetite o
cteva fragmente de
pastei este din nisip bine cernut
avnd n un aspect com-
pact. Ea a ajuns aici probabil pe calea impor-
tului.
Cana are buza n exterior,
cu corpul bombat, delimitat de printr-un
cant n relief, iar baza sub forma unui picior
nu prea nalt. Decorul vasului din smal-
de culoare verde ce se pe tot corpul
vasului, cu piciorului, din cteva
caneluri ingenios realizate de la
vasului spre baz?" lui (fig. 9/19).
Fragmentele ceramice de dimensiuni mici au
un irizat decor sub de rom-
huri (fig. 1/3).
Analogii pentru formele descrise mai sus des-
coperite n groapa nr. 1le ntlnim n
datate la sec. XIV n sec. XV n Mol-
dova 4, dar la Coconi n
6

Aceste analogii, ntlnite de o parte de alta
a Milcovului, sunt absolut normale, vechiul
drum comercial care lega cele principate
traversa valea Putnei, pe care este
localitatea.
Groapa a doua (diametru! = 0,95 cm, =
1,60), din are forma unei
retorte este n timp de o
din sec. XVIII -XIX. Singurele vestigii
la baza ei sunt cteva fragmente ceramice ce
provin de la gura unui borcan de dimensiuni
mijlocii, de culoare fig. 9/17,
cu unele piese de la Coconi
0
adn-
ce suprapune groapa arc o rectan-
(L = 4,G m, 1 = 3,60 m, = 0,50 m)
ncheiat printr-un incendiu, do-
n acest sens fiind ce i
conturul. n interiorul ei, au fost
descoperite numeroase fragmente ceramice, mul-
te dintre ele
O (diametru! = 1,37 m adn-
cimea = 0,95 m) a fost n partea
a
Cronologic, seama de fragmentele
ceramice descoperite n interior, care au ana-
logii n descoperirile din sec. XVI -XVII din
Moldova, o putem ncadra n
(fig. 3/4). tot n
a fost descoperit un burghiu un crlig de
ntr-o stare de conservare (fig.
10/3 -4).
n III a fost o
de cu
rotunjite (L = 4,30 m, 1 = 3,40 m, =
0,55 m). Ca inventar,
ntregibile mai multe fragmente ceramice.
sunt lucrate la roata sunt de-
corate cu pe pntec sau cu
(fig. 3/1 -2). ncadrarea pe baza
4 E. Busuioc, Ceramica de uz comun din :Mol-
dova (sec. XIV- XVI), Bucuresti, 1975, fig. 14j10, fig.
15/7, D. Matei, E. I. Emandi, Habitatul medieval rural din
valea Aioldovei din bazinul Mare (sec. XI-
-XVII), 1982, p. 132- 133 fig. 25/3- 6.
V. E. S. Chepteo., medieval Baia
n secolele XIV- XVII, 1980, p. 208, fig. 56j5, p. 216,
fig. 64/14, fig. 55/6, p. 207.
6
N. Constantinescu, Coconi, 1972, p. 249,
pl. XV/11 p. 260, pl. XXVI/7.
6 Ibidem, p. 250, pl. XVI, 10.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
DE LA
497
Fig. 1. - Yrancca. feudal i\.
Fig. 2. - Vran"ea.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
498 ANTON VICTOR BOEI 4
g
,, '
.. .
' ;'
Fig. 3. - Vrancea.
acestei ceramici poate fi mai ales n sec.
XVIII.
Deosebit de interesante sunt descoperirile
din sectorul efectuate
au scos la a biserici supra-
puse, cu planuri diferite, un de 57 de
morminte, multe din acestea din cu un
inventar deosebit de interesant.
din punct de vedere stratigrafic
s-au putut face numai n zona bisericilor, am-
plasate pe un teren ceva mai nalt de cel
din jur, al necropolei, unde re-
ca apei ( e o unde n
ultimul deceniu s-a practicat intens irigarea
terenului) nu au permis acest lucru.
trasate n zona bisericilor au scos
la patru niveluri suprapuse. Cel mai vechi
strat este constituit dintr-o de nhu-
de M
13
, ce se sub ambele
de M52 . . . . .
Ambele morminte nu au avut s1cnu mc1
inventar. la acestea este
palmelor, aduse sub a capului
aplecat n
Peste acest nivel s-a ridicat o (B
1
) cu
planul de absida altarului de
avnd pridvor, pronaos, naos
altar.
Temelia ( = 0,40 m) din de ru, cu
pietrele de mici dimensiuni prinse ntre ele cu
se este vorba de un
de cult construit din brne. Podina a fost
din (gros de 3 cm)
era de un incendiu puternic, care a pus,
de altfel, edificiului. .
Ca elemente de datare pentru faza a
ei un nasture globular
din argint aurit (fig. 11/7), descoperit n partea
a pronaosului deasupra podinei, n
analogiile cele mai apropiate a vndu-le n tezau-
rul din sec. XV -XVI de la Vrancea
7
;
un fragment de vas de (fig.
7 /2) partea a unei
verde oliv, cu decor (fig. 7 fl),
fragmente care pot fi ncadrate tot n
7 V. Bobi, St. Com., 9, 1980, p. 111 urm.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
DE LA 499
ele a.l sec. XV sau n cel
frJJ'.
Faza. de nceput a. bisericii nu o
pe baza planului, dar mai ales a. unor
fragmente ceramice n jurul ei, o putem
neadra n veacul al XV-lea.
Un lucru deosebit de interesant este faptul
d la. naosului sau n imediata a.pro-
J1icre, pc au fost
descoperite patru ulcelc din
de cu buza. eva-
n exterior, cu diametru! bazei mai mic
dect cel al gurii. Decorul este format din linii
incizatc pc vasului dintr-un bru
pe partea a buzei pe
rul acestuia. La partea vasul pre-
un decor lustruit (fig. 6/2). Vasele
neau depus ritual probabil.
Nivelul al III-lea perioada cu-
ntre sec. XVI sec. XVIII, cnd este
biserica. de plan triconc. Este o
destul de cnd
uitase conturul vechii biserici, lucru adeverit
de numeroasele morminte care vechea
ncep, cum ne
inventarul descoperit, n a doua a
sec. XVI, astfel
la distrugerea vechii biserici cel mai
trziu n prima a sec. XVI. Cea. mai
vcrhc din acest nivel are milesimul
1551 fiind de Ferdinand I (1526 -1564)
a fost n mormntul trei (fig. 8/5),
mormnt ce vechii biserici, iar
rea mai din 1695, n M
6
(fig. 8/G), nhumare ce a. avut loc naintea con-
struirii bisericii de plan triconc.
n perioada. nu exista vechea
ci doar cimitirul, ne-o
cteva documente emise n sec. XVII. Astfel,
la 3 decembrie 1657 la. 20 februarie 1659,
un oarecare Postolache diac de la Cruce
Panciu) apa mai multor
cmp" n vadul de la
Ige1lti
8
, iar la. 28 iunie 1698
face schimb cu Ilie stolnicul "dndu-i un vad
de numit vadul lui Burna.r, mai jos de
vadul cu o de o
primind de la acesta vadul numit Lupa. tot cu
de o
9
, ambii a.vndu-le
rate de la
Ultimul nivel este reprezentat de biserica de
plan triconc din sec. XVIII. Se pare con-
struirea ei ar fi nceput n prima a
sec. XVIII fi terminat la.
secol printr-un incendiu, pro-
babil n 1789, n timpul dintre tru-
pele turce cele ruso-a.ustriece.
au continuat n sec. XIX-lea,
cum ne-o inventarul mormn-
8
Catalogul documentelor din Arhiva istorirri
a statului, Ill, p. 82, doc. 290 p. 103, doc. 391.
9 Ibidem, IV, p. 142, 2006.
tului 46, unde a fost o din 1851.
Se pare n ultimele secole de cimi-
tirul a. fost folosit att de locuitorii din
ct de cei din sate
care s-au din primul n sec. XV-lea.
respectiv, sec. XVII.
n urma. arheologice, cum
au fost descoperite un mare de
morminte. Cu ocazie, s-a putut constata.
gropile aveau, n general, o dreptun-
a.dncimea lor variinddela.unmormnt
la. altul. Toate erau orientate n
unghiul spre fiind n de anotim-
pul cnd au avut loc sau de
orientarea celor biserici. Palmele nhuma-
au fost n diferite la cele mai
vechi morminte (M
13
M
52
) erau aduse pe
piept n apropierea iar la. celelalte
-fie pe piept, abdomen sau bazin. Desimea
mormintelor, succesiunea fazelor de nmormn-
tare, au dus la. dera.nja.rea. primelor morminte.
Inventarul descoperit n sectorul
este compus din : vase din ntregi
ntregibile, vase din monede, obiecte de
fragmente mici din materialul haine-
lor diferite alte piese din fier.
Pe cele patru vase, depuse ritual, de-
scrise anterior, unul descoperit
n partea. la. nivel cu
vechii biserici. Este lucrat la. are dimen-
siuni mici ( = 112 mm, Dgurll = 96 mm, Dbaza
= 67 rom), cu corpul bombat, buza.
la partea. n ex-
terior, prezentnd o albiere pe partea.
este de culoare ars neomogen, a. vnd
n nisip cu mare. !n sec-
pe diametru! maxim
urmele unei n partea. a. buz ei
gtului, este spre
(fig 6/3 fig. 4/2). La. aceasta. frag-
mentele unor ca.stroa.ne, urcioare,
sau n marea. lor
majoritate nivelului dintre cele
biserici (fig. 6/1 4 fig. 3/5 -7).
Vasele din s-qnt ele prezente n des-
coperirile de aici sunt caracteristice ultimului
nivel (sec. XVIII). Ca. forme ele unor
pahare, va.ze altor vase de mici
(fig. 5/2).
Monedele, 38 la. se. pe o pe-
destul de mare sunt emise de mone-
ale Imperiului otoman, Imperiului german
Ragusa. Cea. mai veche este n sec.
XVI (1551), n M
3
, iar cea. mai
n sec. XIX (1851), n M
46

n marea. lor majoritate, ele au fost n
morminte, depuse ritual n mna. celui ngropat.
O o constituie
la. M
36
, din cteva monede o

de piesele mentiona.te mai sus, n
mormintele cercetate au fost descoperite
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
500 ANTON VICTOR BOBI
,
2
3
Fig. 4. - Vrancea. Aspecte de pe (1, 3); vas descoperit la t emeli a bi sericii vechi,
sector (2).
6
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7 DE LA 501
2
Fig. 5. - \'rancca. AsJll' dl de pc (13); vase din (2).
Fig. G. - Vrancea. feudali\.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
502
ANTON VICTOR BOB! 8
Fig. 7. - Vrancea. Obiecte de fr agmente cerarnice.
cteva obiecte de nasturi, cercei, o
un un inel, o
Nasturii sunt ca Se
ntlnesc nasturi globulari cu fundul tur-
tit :prin batere lipire din folii de
Partea de :prindere este dintr-o srmu-
ce la :partea o
(fig. 11{7 -8) . au fost n M
42

M
54
n zona gtului, fiind la ncheierea
(fig. 11/7 -8)
10
.Acest tip de nasturi
este datat , de obicei, n sec. XV -XVI,
n tezaurul de la
Vrancea, n sectorul cimitir de l a Cetatea de
Scaun n necro:pola de la Sf. Du-
mitru de la Suceava n.
O categorie de nasturi sunt cei din
bronz avnd :partea de prindere mai
10
Acest e mor minte sunt contemporane cu vechea bise-
sunt datate, cu aju torul nasturilor globulari, in sec.
XV - XVI. La acelasi niyeJ cu aceste morminte au fost
altele, dar fi\.ri\ inventar.
11
Al. ArLimon, Al. Ri\tlulescu, Suceava, 8, 1981, p. 92
96.
mare. n M
1
au fost cinci nasturi
(fig. 8/7) cu o n timpul
lui Osman al III-lea (1754 -1757), n M
21
16
nasturi data cu de la Leo:pold I (fig.
8/5) n M
29
cinci
n de nasturi, hainele se ncheiau cu
copci, cum reiese din inventarul mormin-
telor Ma, M
8
, M
16
, M
27
n cele mai multe cazuri
de :prindere ale co:pcilor sunt mascate de
mici discuri (fig. 11/6), uneori, :pe exte-
ele :prezentnd un decor deosebit de
interesant (fig. 11/3) .
n Ma M
8
s-au :perechi de cer-
cei : :primii, cu din 1551. sunt
din de (fig. 8/3
fig. 11/2), iar cei din M
8
sunt mult mai sim-
pli, fiind :pe partea cu
incizii sub forma unor V-uri" sunt
cu din 1576.
n stratigrafice nesigure, n necro-
a fost un :pandantiv din lucrat
:prin turnare, :prins :prin interior cu o meta-
: la partea aceasta este
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
9 DE LA 503
''
.,
(J
3
4
5
6
7
Pig. 8. - Vrancea, 1\Ioncde obiecte de
iar la partea se prindea de inelul
cercelului (fig. 7 /6).
Printre alte descoperiri, se o
un o un inel.
din este din bronz
(fig. 7/5 fig. 11/4 -5). Decorul este ntlnit
numai pe partea din a pieselor, fiind format
din rozete. Prinderea ntre ele se fie prin-
tr-un fie cu ajutorul unor
lucrat din a fost
descoperit pe stng n M
16
poate fi
datat anterior sec. XVII (fig. 11/6) ; inelul
lucrat din bronz a fost descoperit n M
43
datat
pe de n anul 1818 (fig. 11/9), iar
parte dintr-o pe
bza :rilonedelor, n SEC. XVIII (fig. 8/2). Mai
trebuie o un nasture,
care pot fi datate n sec. XVI - XVII (fig. 8/1).
de aceste piese piese din
fier (cuie, balamale piroane) precum unele
fragmente de Acestea din
au fost n general, n preajma nasturilor.
Ele dovedesc n cimitir a unei
cu o oarecare stratificare (de alt-
fel podoabele prezentate au semnifi-
Fragmentele unor
simple din cu copci nici un element
decorativ, unei categorii sociale
venituri prea mari, pe cnd unor
fragmente de catifea (M 25 cu din1697),
a unor cercei a altor piese vestimentare
unei
n ncheiere, putem ar-
heologice de la primele care au avut
ca obiectiv cercetarea unei rurale n
Vrancea, contribuie la mai buna
tere. a rurale existente la cotul Car-
Ele dovedesc ntinderea vechiului sat
era aproximativ cu cea de era
amplasat pe pe care este
care nu a fost o veche albie a Putnei, cum se
acum, ci a fost de locui-
tori pentru (mori,
dovedesc
localitatea este primei ei
documentare; ne n special, pe
descoperirile din groapa nr. 1, la
tul sec. XIV sec. XV; n plus, pare
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
504
ANTON VICTOn BOBI
10
Fig. !). - Vrancea. Profile de vase din descoperite in groapa nr. 1 (1, 5, 7, !J,
11 - 14, 16, 1\J- 22, 24, 25, 27- 29, 30 33) In groapa nr. 2 (17) din S II, crono-
logic Ia sec. XIV nceputul sec. XV in stratul fertil din sectorul" datat In
(2, 25, 26, 31, 32). Profilele 3, 4, 6, 10 15 23 au fost ntlnite in apropierea vechii biserici.
fi avut o destul de din
moment ce locuitorii satului ridicat un
edificiu de cult de. dimem;iuni destul de mari.
efectuate n ne dau ele-
mente asupra portului de rnd din loca-
litate: cu opinci (nu s-a resturi de la alte
forme <le cu bru, dar mai ales
(nu s-a nici o cu
probabil la gt cu nas-
turi cu paiete, uneori
chiar cu nasturi cu forme decor deosebit.
Inventarul interesant bogat, uescoperit
la o oarecare stratificare
n eadrul de aici, ca
rile pe care le-au cu trgurile
din apropiere -Trgui Putnei
-de-a lungul evului mediu.
!n continuare, mormintele descope-
rite cu ocazia din vara anului 1982 12.
M. 1 -schelet de matur. Craniul deplasat
pe partea iar palmele se suprapun pe
piept. Dimensiunile : L = 1,60 m, l = 0,45 m.
Adncimea 1,34
13
Inventar: cinci nasturi
12
!\laterialul arheologic rezultat din de Ia
a fost restaurat in laboratorul muzeului de Ioan
Cernat, desenele au fost efectuate de arhitect Sorin Tincu
iar fotografiile de illircea Le aducem pc
calc noaslrC'.
13
ntruct marca majoritate a mormintelor au aYut si-
criu, in text nu vom mai aminti de acestea. Vom semnala,
in schimb, acolo unde este, cazul, sicriclor. In text,
nu s-a trecut lungimea sicriclor, ci doar aceea a
inhumalului. a fost lualii in drrplul indoilurii de
la cot. Pentru identificarea monedclor a fosl folosit
catalogul Nuri Pere, Istanbul, HJ82 (se va folosi prescurta-
rea N.l'.).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
11 DE LA 505
din bronz (fig. 8j7) o mone-
de o para de la Osman al IU-lca (17 G4 -
1757) de Misir (N.P. 604) cu
diametru! de 16 mm greutatea 0,50 g.
M. 2 -1\chelet de matur. Craniul, oasele
corpului ale aflate sub temelia B
2
nu
au fost cercetate. Adncimea 1,30 m. La supra-
(0,76), a avea nici o cu nhu-
matul, a fost o de o para
de Mahmud 1 (1730 -1754).
Constantinopol (N .P. 578). Diametru! = 1 G mm
greutatea = 0,57 grame.
M. 3 -schelet de matur. Monnfmtul Re
sub nivelul M
1
M
2
taie biRericii
vechi (B
1
). Craniul nu este dcplasat, iar ualnwlc
se Fmprapun pe ab<lomen. DimcnRinnile : JJ =
1,60 m, l = 0,45. Adm inwa : 1 ,50 m. Jnventa.r :
un denar din 15fil, doi ('Cl'CPi, copci, o
Moneda arc pP aYel sPERlJINAND(us)
D(ei) G(ra,Na) ll(f.r) UNG(anaf) 1551. IJc-
genda ntre cercuri ]wrlate. n mijloc-seut
siglele K -B (moncdit fiind la Krem-
nica). Rv. YNGARIR. JJegenda
intre cercuri pPrlate, iar n centru Fecioara
cu nimh, lJC tron, Pnuwnl n
Cerceii iliU un profil piriform, fiind tm-
din la pmtcn. infe1iom:'1
lmelc din de
pentru a putea fi prinRe de ureehe prin inter-
mediul unei verigi. l-:1 n.eestea se cele
copci ('U decor foarte intere-
sant pe o (fig. 8/3).
M. 3bis - selwlpt. de (opil. aflat ntr-o Rtarc
de conservare pw(mi'i. Adil,neimca: m. Nu
are inventar.
M. 4 -schelet de ma.tur. Craniul n
iar mftinile pe piept, n apropiere de
DimC'nRiunilc : I1 = 1,fi0 m,l = 0,50m.
Adncimea : 1,<'!0 m. OrJ inventar, o
n timpul lui Maxi-
milia.n II (1564 -1576).
M. 5 -schelet de matur. Cra.niul nederan-
ja.t, palmele se suprapun pe abdomen. Dimen-
siunile : L = 1,60 m, 1 = 0,50 m. AdneimC;a :
1,50 m. Inventarul o la Krem-
nitz pentru Ungaria, n 1688, n timpul lui Lco-
pold I (1657 -1705), avnd diametru! de 15
rom.
M. 6 -schelet de matur. Craniul deplasat
spre dreapta ; minile pe abdomen. Dimensiu-
nile : L = 1,60 m, 1 = 0,50 m. Adncimea :
1,70 m. Inventar: o ce are pe avers o
cruce deasupra unui cerc ce are n in-
terior valoarea 3. De o parte de alt1.
a crucii milesimul 16 -95. Reversul
n cmp, vulturul bieefal cu aripile ghiarele
Moneda este are dia-
metrul de 16 mm (fig. 8/6).
M. 7 - mormnt deranjat de J\1
4
; nu con-
dect resturile oaselor picioarelor. Adn-
cimea : 1,60 m. inventar.
M. 8 - sehclet rle copil, eutniul cu n
jos. Adncimea. : 0,85 m. Inventarul este compus
din doi cercei o Cerceii au forma unor
discuri eoneave, cu <leeor pc partea exte-
Decorul se sub forma unor
"V"-uri diRpuRe n trei registre din
Partea de prinderc este dintr-un
cu cele de la copci, numai
este inven;at. (fig. 8/J). Moneda, destul rle
r;;tC'al pe avcrR n
un scut, iar deasupra milesimul 1.'!76. Reversul
arc n CC'ntru Madona cu Pruncul n
S-ar putea ca piesa s:t, fie n anul 1576,
ventru Ungaria,, tlc 1\laximilian al II-lea.
M. 9 - sehelet de eopil. Craniul cu n
joR. Adtneinwa : lll. Inventar: o
detel'iOl ee }W a vers monograma
O <u A n mijlo<. lJedeRuht seul mic cu stema
(snop). Din se mai poate citi ..
(GUSrl'.A )DO - D.G. REXS. Heversul eon-
stema Higa lpgmHla SODIDUS
(CIVI-RIG) 1629. Di::tmct.rul piesei este de
16 mm.
M. 10 - sehclet de matur. Craniul aRezat n
(cu n SUR) pal{nele pe
])iept.. DimenRiunilc : I1 = 1,40 m, l = 0,43 m.
Adncimea.: 1,30 m. Stratigi:>"fic, Re dea-
:mpia altui M
11
ce se gi'iRea ln,
nivel cu M
42
Picioarele de la M
10
sunt de
o de Inventarul este
tuit dintr-un nasture cu disc de metal, o
:;;i partea de prindcre a CO]K:ii (fig. 8/1).
narea nasturelui ca decor eu eerceii din
l\1:
8
ne face le contemporane (sec.
XVI). aeestc piese au fost
n partea din s11ate a drept.
M. 11 - Monn[tnt ncecrcetat, la
ni\rel eu J\f
42
, sub H
2

M. 12 - selwlet <le ('Ol1il. Craniul n
Jl::tlmele Jle abdomen. Dimen-
siunile : I1 = 0,40 m, l = 0,33 m. Adncimea :
1,20 m. Inventar : o de la. I
(1612 -1619) emisiune pentru Ungaria. Pe
avers se mai poate vedea, n centru, conturul
unui seut, iar din JIJ JJf A 'l'll L18 ...
16A ...
1\L 13 -schelet. de copil. Craniul este
normal. palmelor : stnga
de-a lungul corpului dreapta pe abdomen.
Scheletul este nclinat pc stnga, fap-
tului a fost lngrt temelia vechii bi-
:scrici. Dimensiunile : L = 1,10 m, l = 0,32 m.
.Adncimea : 1,20 m. Pe piept a fost
() de la J1eopold 1 ce are pe fl.Vcts, n
<'entru, scut cu coroanrt deasupra, de o parte
de alta siglele K -B legenda : RMX LROP.
.A.G.R. ( ... )Bo. Heversul are n centru l\htdona
cu Pruncul legenda PATRON .il II UNGA
1694. Diametru! piesei este de 15 mm.
:M. 13 bis -schelet de matur. Craniul aplecat
n palmele pe piept n apropierea gtului.
Dimensiuni : L = 1,56 m 1 = 0,45 ro. .Adnci-
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
2
4
5
Fig. lO. Vrancea. Obiecte de fi er descoperite In sectorul (1, 2, 5, 6) in groapa nr. 3 din sectorul
leii " (3. 4).y
M
.,,
. .
r

7
c-_;;:".1
4

6
8

9
Fi g. 11. - Vran<:ea. Obiecte de
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
13 DE LA 507
mea: 1,30 m. A fost descoperit sub mnbclc
sicriu inventar.
M. 14 -schelet de matur, craniu deplasat
spre dreapta, palmele pe abdomen. Dimensiu-
nile : J.J = 1,50 m, 1 = 0,40 m. Adncimea :
1,40 m. La mna a fost o
din piese lucrate prin turnare,
cu decor floral, o probabil
Carol X Gustav (1654 -1660), din bronz,
avnd pe avers monograma C cu C n mijloc
( ... ) C.V .... DGRS( ... ) Rv.
Stema Riga (IO)OLI(DUS). D =
16 mm.
M. 15 - renhumat.
M. 16 -schelet de matur, craniul deplasat
spre dreapta palmele pe abdomen. Dimen-
siunile: J.J = 1,60 m, 1 = 0,40 m. Adncimea:
1,60 m. Inventarul este din nasturi
(copci acoperite cu mici discmi) un
Primii se aflau de-a lungul vestonului, ia.r
pe stng, cu scop decorativ (fig.
11/6).
M. 17 - craniul orientat spre stnga, minile
pe piept n apropierea claviculei. Adncimea :
1,30 m. inventar.
M. 18 -schelet de matur, capul deplasat
spre stnga, palmele pe abdomen. Dimensiu-
nile : I.J = 1,6:1 m, 1 = 0,60 m. Adncimea :
1,30 m.
M. 19 -schelet de matur, craniul aplecat
n iar palmele se suprapun pe piept. Di-
mensiunile : J, = 1,60 m, 1 = 0,40 m. Adnci-
mea : 1,10 m. Inventar : o probabil
Gusta.v II Adolf (1611 -1632),
avnd pe avers monograma. G cu A n mijloc,
DedC'snbt -scut mic cu stema
Vasa (snop). J,C'genda. GUS.ADO( ... )REX
Reversul arc n centru stema. Elbing.
Legenda. ( ... )ELHING. Diametru! piesei este
de 15 mm.
M. 20 -schelet de copil, craniul aplecat n
iar palmele pe piept. Dimensiunile : J, =
0,80 m, l = 0,28 m. Adncimea. : 1,40 m. In-
ventar: o pentru Un-
garia., la Kremnitz, llrobabil la sec.
XVII.
l\L 21 -Schelet de matur, craniul nclinat
pe partea. Palmele erau pe
pntec. Dimensiunile : L = 1,58 m, 1 = 0,50 m.
Adncimea : 1,30 m. Inventarul este compus
din 16 nastmi, n marea lor majoritate deterio-
dintr-un aliaj de plumb zinc,
(fig. 8/5) o la Kremnitz pentru
Ungaria., de Leopold I (1657 -1705).
Diametru! piesei este de 15 mm.
IVI. 22 -schelet de matur, craniul deplasat
spre stnga, una din palme se afla. pe piept, iar
pe pntec. Dimensiunile: L = 1,50 m,
l = 0,42 m . .Adncimea: 1,20 m. inventar!
M. 23 cu oseminte renhumate.
.Adncimea: 0,90 m. Inventar: o de o
para la Constantinopol, probabil la mij-
locul sec. XVIII. Piesa esle dintr-un
metal comun are diameti ul de 14 nun.
M. 24 -schelet de matm, craniul n
palmele pe piept. Dimensiunile : L =
1,60 m, 1 = 0,40 m. Adncimea : 1,20 m. In-
ventar : o cu diametru! de 12 mm,
avnd pe avers o cruce deasupra unui cerc. De
o parte de alta a crucii milesimul 17 -49,
iar la mijloc siglcle CL -K. Reversul
o cu scuturi, n unul din ele leul
Boemiei.
M. 25 -schelet de matur, craniul n
gura palmele pe abdomen.
Adncime: 1,40 m. Mormntul taie biserica
veche. Inventar : o ce are pe avers un
cerc cu valoarea 3, deasupra o cruce,
de-o parte de alta a. ei milesimul 16 -97
siglele E -B. Pe revers, vulturul bicefal cu ari-
pile n acest mormnt, au fost
fragmente de la o de catifea.
l\I. 26 -schelet de matur, craniul deplasat
spre stnga, palma. pe abdomen, iar
mna din Dimensiunile:
L = 1,65 m. l = 0,49 m. Adncimea.: 1,60 m.
inventar.
M. 27 -schelet de matur, craniul
a fost probabil decapitat, ultima
este n ; nu a avut sicriu ; minile
pe piept. Adncimea: 1,60 m. Ca inventar avea
copci disc, una din ele mai
un fragment de la de in.
M. 28 -schelet de matur, craniul n
Minile pe piept. Adncimea :
2,00 m. Inventar : un nasture din os deteriorat.
Stratigrafic, se afla sub M
20

M. 29 -schelet de matur. Craniul deplasat
spre stnga, mttinile pe abdomen. Dimensiu-
nile : L = 1,80 m, 1 = 0,50 m. Adncimea. :
1,40 m. Inventarul este din patru nas-
turi prin turnare, doi sub
drept doi sus cel stng (fig. 8/7).
M. 30 -schelet de copil, craniul n
minile pe piept. Dimensiunile: J.J =
0,80 m, 1 = 0,30 m. Adncimea: 1,40 m. In-
ventar o ce are pe avers un scut cu
deasupra, deoparte de alta siglele
K -B. Legenda: REX.LEOPOL.D.G.R I.
S.A.G.H. B. Reversul n plan central
Madona cu Pruncul n legenda PA-
TRONA IIUNGA. 1665.
M. 31 -schelet de matur, craniul n
minile pe piept. Adncimea : 1,40.
inventar.
M. 32 -schelet de copil, craniul n
minile pe abdomen. Dimensiunile :
L = 0,90 m, 1 = 0,30 m . .Adncimea: 1,50 m.
Inventar : o ce are pe avers Ma.dona cu
globul cruciger n stnga, n ( . .. )
S.A.LV S ( . .. ), reversul milesimul 16 -
14, iar n ( . .. )R.A.GV S ( . .. ).
M. 33 -schelet de matur, craniul n
minile pe abdomen. Dimensiunile :
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
H22
Fig. 12. Planul general al de la Vrancea sectorul
!133
1135
t136
M 43 !141
"l'1
10
\ ti42
f-1}8 ,1140
M39
M45 M46
o 3m
--==-....
>
z
....
o
z
'"d
>
::tl
>
C"l
z
><
<

o
::o
tt1
o
tt1
-
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
!VIEDIEVALA DE LA
509
L = l,rl8 m, l = 0,50 m. Adneimea : 1,00 m.
Stratigra.fic, mormntul se deasupra lui
M
35
Inventar : monede : una
Cea
este o de o para de la Mustafa
al III-lea (17t7 -1774), de
Istanbul (N. P. 6:39) n al10-lca an de domnie al
sultanului (1767). piesa se
poate doar la care a fost
-Constantinopol se tot
n secol.
M. 34 -schelet de craniul n
mftinile pe piept. Dimensiunile : J1 =
1,20 m, l = 0,33 m. Adncimea : 1,15 m. In-
ventar: o ce are pe avers,
deasupra scutului, milesimul 1562 legenda
JIAX.II.D( ... }HV.B.R.( ... ). Reversul pre-
l\fadona cu Pruncul PU siglele K -B de
o parte de alta. I1egencta (PATRONA)
HUNGARIE. Metal comun. Diametru! 15 mm.
M. 35 -schelet de matur, craniul n
minile pe abdomen. Adncimea:
1,20 m. Inventar : o de o
para, ntr-o stare de conservare foarte
n timpul sultanului Abdulhamid 1
(177 4 -1789) de Constantinopol (N.P.
681) n al 8-lea an de domnie. Diametru! piesei
este de 15 mm.
M. 36 -schelet de copil, eraniul deteriorat,
orientat normal, iar palmele pe abdomen. Di-
mensiunile : = 0,40 m, l = 0,:30 m. Adnei-
mea : 0,80 m. Ca inventar, a fost
o dintr-o din
cu lungimea de 18 mm 32 mm, per-
la partea (fig. 8/2), trei mo-
nede perforate partea
a unui medalion.
Din cele trei monede, prima este n
timpul sultanului Ahmed al III-lea (1703 -
1730) de Constantinopol, cu diame-
tru! 14 mm (probabil un iarim). A doua este
n timpul sultanului l\fustafa al III-lea
(1757 -1774) un 'l'ek Findik emis
n al 10-lea an de domnie (1767) de
Istanbul (N .P. 613). A treia este din tim-
pul sultanului Abdulhamid I (1774- -1789),
are diametru! de H> mm eRte emis de mone-
Misir.
Medalionul este eompuR dintr-un deR-
tul de deteriorat, din metal ee prezenta
pe una din margini o prin eare tre-
cea un nit ce se prindea de eu o
Pe avers se mai poate obRerva o
legenda JIIINER(VA) ... tot
n zona gtului au fost descoperite dte,a
gele, ce ornamentau
ln ritual, a fost
o de o para, (sec.
XVIII).
M. 37 - schelet de craniul n
palmele pe abdomen. Dimen-
siunile : L = 0,72 m, l = 0,24 m. Adneimea :
16- c. 1092
0,90 m. Inventarul este din mo-
nede austriece de la sec. XVIII, cu
diametru! de 24 mm respectiv 29 mm. Pe
prima Re mai poate citi 1 KREUTZER.
M. 38 -schelet de copil, craniul n
minile pe abdomen. Adnci-
mea: 0,60 m. inventar.
M. 39 -schelet de matur, craniul aplecat
pe partea minile pe abdomen. Dimen-
Riunile: L = 1,70 m, l = 0,46 m. Adncimea:
0,88 m. Imentar : o de o
para, n mai multe (sec. XVIII).
M. 40 -schelet de matur, craniul aplecat
pe partea palmele pe abdomen. Adn-
cimea : 0,88 m. Inventar : o de argint
de o para, care poate fi n-
cronologic n sec. XVIII. Diametru!
piesei este de 16 mm.
M. 41 - cu oseminte renhumate.
Adl\ncimea : 1,15 m. inventar.
M. 42 -schelet de matur, craniul aplecat pe
partea minile pe piept. Dimensiu-
nile : L = 1,55 m, 1 = 0,40 m. Adncimea :
1,10 m. Inventar: trei nasturi globulari, din
care doi eu fundul aplatizat, sub
t'e provenea de la ce se ncheia
la gllt (fig. 11/8).
M. 43 -schelet de matur, craniul aplecat
pe partea palmele pe bazin. Dimensiu-
nile : L = 1, 70 m, l = 0,50 m. Adnc imea :
1,10 m. Inventarul: ale unor
monede austriece (una din ele are milesim
un inel din bronz, cu placa de-
(fig. 11/9).
M. 44 - schelet de craniul n
palmele -dreapta pe bazin, stnga
pe abdomen. Dimensiunile: L = 0,88 m, 1 =
0,22 m. Adncimea: 1,10 m. Inventar: o mo-
ce are pe avers, n partea cen-
un Rcut, iar de o parte de alta siglele
r-E legenda REX.LEOP.D.G.R.IS( ... )
G.H.B. Reversul n
Madona cu copilul legenda Patrona HUNGA
1691.
1\:f. 4;") - de craniul n
palmele pe abdomen. Picioarele sunt
de mormntul 46. Dimensiunile : L =
0,98 m, l = 0,45 m. Adncimea : 1,10 m.
inventar.
M. 46 -schelet de matur, craniul n
minile pe abdomen. Inventar : o
din bront de un kreutzer, datat 1851,
nasturi
M. 47 -schelet de craniul n
palmele pe piept. Dimensiunile: L =
1,80 m, l = 0,4f) m. Adncimea : 0,90 m. Ca.
inventar, ritual, se o de o
para n timpul sultanului Abulhamid 1
(1774 -1789) de Misir (N.P. = 683).
l\L 48 cu oseminte renhumate.
Adncimea : 0,80 m.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
510 ANTON PARAGINA, VICTOR BODI 16
M. 49 -schelet de matur, craniul orientat
normal, minile pe piept. Dimensiunile: L =
1,70 m, 1 = 0,68 m. Adncimea: 0,91 m.
inventar.
M. 50 -schelet de matur, craniul aplecat
pe partea minile pe abdomen. Dimen-
siunile: L = 1,70 m, 1 = 0,65 m. Adncimea:
1,00 m. Inventar: o
pentru Ungaria, de Krem-
nitz, n timpul lui Ferdinand. I (1526 -1564).
M. 51 -schelet <le matur, Cianiul aplecat n
palmele pe piept (n zona Di-
mensiunile : L = 1,85 m, l = 0,60 m. Adnci-
mea : 1 m. Sub depus ritual, a fost
un fragment de
M. 52 -schelet de matur, craniul aplecat
n minile pe piept, aduse aproape
de Dimensiunile: L = 1,62 m, 1 =
0,60 m. Adncimea : 1,06 m; mormntul nu a
avut sicriu nici inventar.
M. 53 -schelet de matur, distrus, cu mna
pe piept, iar dreapta pe corp.
Adncimea: 1,00 m. Inventar: o
de o para, (sec. XVIII).
M. 54 -schelet de matur, craniul aplecat
n iar palmele n zona
Dimensiunile: L = 1,70 m, 1 = 0,60 m. Adn-
cimea : 1,00 m. Inventar : un nasture din bronz,
sub lucrat din prin
lipire, cu fundul aplatisat.
M. 55 -schelet de matur, craniul n
palmele n zona
Are lungimea de 1,68 m. Adncimea : 1,10 m.
Inventar: o probabil din
sec. XVI (Ferdinand I).
M. 56 cu oseminte. Adncimea:
1,30 m. Inventar : o monedit ce a.re
pe avers bustul Francisc legenda
FRANCISCUS.I.D.G. AUST.( ... ), iar pe
revers vulturul bicefal ncoronat. Din se
poate citi milesimul 1821.
M. 57 -schelet de matur, craniul n
palmele pe piept.
Adncimea : 1,35 m. Inventar : o de la
Ferdinand I (1526 -1564) pe care se poate citi
milesimul 1536.
L'HABITAT RURAL MEDIEVAL DE
DEP. DE VRANCEA

Dans cct article, les auleurs prcscntcnt les rcsultats des
recherchcs archcologiqucs faites, rendanl 1 'Cle de 1982, duns
le village de dcpartrmcnt de Vrancea,
dont la premiere mention ecrite date du Yolvode Alexandru
cel Pun (1423).
Sans avoir une grnnde ampleur, ccs recherches ont fait
sortir des vcsliges qui appurtienncnt aux XV"- XVIII" s.
quelques fosscs remplies des restcs mcnajcres, hubi tats, une
vaste necropole et deux egliscs supcrposhs.
Il faut mentionner, dans la zone des eglises, la presence
de quatre niveaux superposes, le plus ancien, un cimitiere
qui appartient il une periode anlcricurc au X\ s.
Ont Clc decouverh: un nombre de 5i tombes en
positions chrHienne.
Parmi les Iaites pcnd:mt l'automne de 1982
on ment!onne: pots ceramiques intacts t:U qui doivcnt etre
rcstaures, objets en fer (clous, couteaux), monnaies et ob-
jets de parure.
Les recherehes faites au Sud du village de te-
moignent non seulement l'anciennetc de cette localite, mais
aussi la prosperite, au long des annees, des hahitants de
, , Grla de Sus", Putna.
EXPLICATIOr-> DES I'IGt'RES
Fig. 1 - 3. Vrancea. Ccramique feodale.
Fig. 4. - Vrancea. ,\>r;ccls du chantier (1, 3);
pol decouvcrt pres de lu fondat ion de l'eglise, sectcur "Vfil-
(2).
Fig. 5. - Vrancea. Aspects du chantier (1, 3);
pots en vcrre (2).
Fig. 6. - Vrancea. Ccramique ft'odale.
Fig. 7. - Vrancea. Ohjccts de parure et frag-
ments ccramiques.
Fig. 8. - Vrancea. l\lonnaics et objects de pa-
rure.
Fig. 9. - Vrancea. Profils de la ceramique de-
couverle dans la fosse n 1 (1, 5, 7-9, 11-14, 16, 19-22,
24, 25, 27-29, 30 ct 33), dans lu fossc n 2 (17) se lrouvanl
dans SII ct dans la couche supcricure de (2, 25,
26, 31, 32) dater a le fin du XI\'"- XV" s. Les frngmenls
n 3, 4, 6, 10, 15 et 23 ont etc trouves dans la couche
qui entourait l'ancicnne eglise.
Fig. 10. - Vrancea. Ohjects en fer decouverts
dans le secteur (1, 2, 5, 6) et dans la fossc n 3
du secteur (3, 4).
Fig. 11. Vrancea. Ohject de parure.
Fig. 12. Plan general des fouilles de - Vrancea,
secteur "Valcicil".
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Sondajul arheologic de la Trgu
IOAN V SCORTA);U, GAVRIL LUCA
Sondajul arheologic de la Trgu a
nceput cu scopul de P n malul
drept al unui canal, n anul1975, pentru
regularizarea p1 Condreni, a
temelii de zid care prin dimensiunile lor au
atras Locul n care se
aceste ziduri este situat la sud-est de Cetatea
la circa 500 de metri, pe albia ma-
a rului (Ozana), pe sudic
al botului din Dealul din estul
n lui Dumitru o eu
multe care au afectat
puternic aceste urme feudale ale vechiului
Trgu
Din culese a la efec-
tuarea cu un excavator de mare capa-
citate a fost dezafectat peste 2/3 din zidul n
iar cu instalarea unei conductc
de la complexul hotelier de sub Cetate, n
drumul paralel cu acest ar fi temc-
lia unui alt zid.
Organizarea alegerea celor mai bune solu-
pentru cercetare au fost mult ngreunate de
betonarea canalului de regularizare a pnlia-
Condreni, ct de faptul la mai
de un metru de nordic al zidului, un
teu ce a fost n cu un secol (aRtiizi
secat) a schimbat radical forma a tera-
sei pe care a fost ridicat zidul.
Pentru cercetarea zidului, s-a trasat un
lung de 10 metri lat de 2 metri pe
nord-vest -sud-est, cu scopul de a se prinde
n el cele capete de zid care au foRt Iupte
n de eRcavare. Solul de la su-
pe o adncime de 15 -20 cm, provenea
din mat{lrialele scoaRe din excavare, c<it din
vechiului canal care aducea apa la o
Mergndu-se pe cele capete, de
zid, la de 1,45 m, s-a ajuns la latma
a Zidul are o de
1,15 m; n are de ru cu
mortar foarte reziRtent, compus din var, nisip,
de de lemn
1
, la
fel ca mortaml din faza de refacere a
(secolul XV). Zidul, din care se
ctHa fragmente cu ce nu
1 H. Popa, Cetatea Seamfu/ui, 19flP, r. 28.
0,45 m, este din gresie de
culoare ca cea de la Cetate,
din masivul
Latura a temeliei, care se mai
treazit are lungimea de 6,55m, lungime
ntre O, 70 -0,80 m, iar din celelalte laturi
pitstrate una are 1,90 m 1,75 m.
(fig. 1, 1, 2).
Faptul 2/3 din temelia a. fost
iar zidul nu se remarca dect
prin cu zidul a impus cer-
cetarea zonei imediat apropiate de la
nordic al presupusei laturi dezafectate. Astfel,
la cea 25 m, nspre Cetate, am descoperit
unei noi (semnalate eu ocazia canali-
amintite) din mate1ial n
de lucru, dar care, fiinu sub cea 1,20 m
de (strada nu a putut
fi n campania anului 1982. Cerceta-
rea viitoare a acestui nou zid Ya putea sprijini
sau infirma prima eoncluzie actualul
zid face parte dintr-un sistem avansat de obser-
vare a pentru valea
a Ozanei. Asemenea turnuri au mai fost desco-
perite pe platoul Suceava, n afara
de
3

unor elemente certe de datare a impus
trasarea unei paralele cu zidul la. dis-
de un metru de acesta. De aici au fost
scoase mai multe fragmente cei amice frag-
mente de ultimele proveniuu de la pr&-
lucrarea pietrei cu care s-a (onstruit zidul.
Ceramica cantitativ, era din-
tr-o bine eu un degresant
uniform atent Folosirea
rapide se n Yaselor, care sunt
uniformi. Arderea oxidantit, unifor-
dar culoarea a.
. miezul
Din formei fragmentelor (nu s-a
nici o s-a dedus dominante
sunt vasele mici mijlocii, de tip cu gtul
larg corpul scund, iar funuul concav.
Dimensiunile gurii sunt cuprinse ntre 16 -25
cm (fig. 2, 1 -4) cu buza
2
!\'. Constantinescu, SCI\', 11, 1960, 1, p. 168-176.
3 SCI\', 3, 1952, p. 4:26.
M1Ler. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 198:1, 1993, p. 511-516
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
512 ION GAVRIL LUCA
'-.

<
O(


...........
""-...l

"Z
; ,
<:
.-;, -

"Z
<
,,
.........
'

\,..)
(
.........
-,;...
Q. \
'
1
Fi g. 1. Ttrgu

Complex feudal sec. XV.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
. .. . ':: . ...

SO:\D,\.Jll. .\1\IILOUJI;IC IW 1 .. \ r.\I\1;1 :\l .\\Il
.r:; ...... .
.... . . .
_.
::- .....'i#!l'":-. "'W'.:",l,
.. .",-: ..........
Fig. 2. Fragmente cerarnice sec. XV - XVI.
513
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
514
ION \'ATAMANL', SCORTANl', GAVRIL L"CCA
o 1 2 3 4 5

1
-0)0
!
\:
1
l
\
L ... --- J
1
o

x cerannca
o
o
orna.r,7en u
CI
@@

l
il
\ 1
:z
o
2
\1
1 't
3
3.1 fragment tic vas castron; :l plan sondaj cimitir; 3 fragment de
cu ornament n de Lrifoi.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
vegetal
viu
oro Piatra
''' Lemn
u f1etal
UlL2l Strat
Carbune

, "' Fragmente ceram1ce
--
Fig. 4. 1 profilul de vest al S 1; 2, 4 fragmente de vase cu decor; 3 fragment de vas
(Il
o
z
o
>
c....
c
t"'
>
::Il
::c
tT1
o
t"'
o
C"l
....
(")
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
516 ION GAVRIL LUCA 6
Un mai mare l vasele ce au
o mai ca (fig. 2, 5 -8),
ce se n se
printr-o margine cu buza de
o bine iar gtui acestor vase
este mai scurt corpul bombat
4
.
Decorul, ntlnit mai rar, este format din
incizii orizontale izolate sau n registre de linii
incizate orizontal numai pe vaselor.
O mai rar n
(secolele XV -XVI)
5
este capacul de forma
unui disc concav, din care s-au descoperit
numai cteva fragmente. Pasta acestora este
de culoare avnd n nisip cu
bobul mai mare ; arderea este com-
Tot aici, au fost descoperite fragmente,
din buza unor vase castron, cu profil de
cu cel al vaselor borcan, dar mai
rotunjite la exterior, trase iar n
interior cu o albie. Decorul n val linii orizon-
tale incizat sub (fig. 3.1).
fragmente de discuri ornamentale, unul
cu dia.metrul de 12 cm cu bordura
n culoare verde, iar
mai mare n diametru de 16 cm de culoare verde
sidefie la. exterior maro cu puncte albe n
interior, provin, probabil, de la ornamente ex-
terioare ; tot n S. III a fost un fragment
de n culoare verde sidefie,
n de pe un colac median.
Partea. a este
prin n de trifoi (fig. 3, 3(3).
Mai multe fragmente de din care
una avnd dimensiunile de: lungimea
25 cm, 13 cm grosimea de 6 cm, ca
un fragment de ce provenea de la o
toate aceste materiale provin
de la. o la care s-a folosit att
mida ct elementele de decor mai
sus.
Un perpendicular pe S. I, S. II (fig. 3,2),
de unde s-a recoltat fragmentul de
amintit, a scos la morminte lip-
site de inventar puternic deranjate. Infor-
culese ulterior au pe acest
promontoriu s-ar fi aflat un cimitir, deoarece
n cu peste 20 de ani, au fost mai
multe schelete, pe care proprietarul locului le-a
depus ntr-o ce nu a putut fi, iden-
cele schelete
unor maturi.
Resturi de la au
impus trasarea unui spre sud de zid, pe
' E. V. St..Cheptea, Baia
In sec. XIV- XVII, 1980, p. 104 201.
5 Ibidem, p. 125.
terasa vechii albii a prului Condreni, n lun-
gime de 11 m de 2 m, pe nord-sud,
la circa 40 m de S. I (fig. 4, 1). Sub stratul de
sol vegetal, la adncime de cea 25 cm au
urme materiale de locuire, constnd din
de de sobe, fragmente de
(sec. XVIII -XIX),
a
fost printr-un incendiu.
Ceramiea, fragmentar, provine de
la urcioa.re, etc., pasta avnd
culoare iar vasele au un orna-
ment imprimat pe lor (fig. 4, 2, 4);
unele din ele, n special cele negre, au dungi
verticale neuniforme lustruite.
Ceramica de culoare n parte
cu de culoare verde deschis (fig. 4, 3/3)
provine, n cea mai mare parte, de la urcioare
Nu s-a degajat ntreaga
O concluzie asupra celor n prima
parte a raportului nu poate fi dect
cercetarea zidului semnalat n strada
ca al zonei imediat apropiate acestuia. Din
analiza materialului, redus cantitativ calita-
tiv, ca a tehnicii de a zidului, ne
putem ncadra cronologic n secolul al XV-lea,
de a N n tim-
pul lui cel l\lare. I. .. ipsa elementelor de
datare a cimitirului din imediata apropiere a
zidului ne face la.
ipoteza zidul descoperit ar fi unui
turn de
SONDAGE ARCHEOLOGIQUE DE
TRGU
HESL'IIE
Pcndant la campagne archeologiques de l'annec 1982 a
ete dccouYert un mur probablcment, au sys-
tcmc d'obscrvation ct de dCfcnce de la ci te. La tcchniquc
de construction du mur el les fragments ccramiques rccoltes
datcnt du X\'" siecle.
EXPLICATIO!\' DES FIGURES
Fig. 1. Tlrgu Complexe feodal du X\'" siecle.
Fig. 2. ceramiques des xv - XVI" siccles.
Fig. 3. 1 fragment de pot: 2 plan sondage des tombcs; :1
fragment en terrc cuitc decore aYcc un motif forme de
tretle.
Fig. 4. 1 profil d'Ouest de S II; 2, 4 fragments de pots
decores; 3 fragments de pots emailles.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

arheologice din zona fostei
din Cmpulung, jud.
Domnesti
.
GH. I. CANTACUZINO, SP. CRISTOCEA, ST. 'l'R.MBACIU
l
arheologice efectuate la C.mpu-
lung, n zona fostei voievodale, n anii
1975 -1977
1
1981
2
, au foRt continuate n
iulie-august 1982, !le
noi da.te asupra vechii
precum a trecutului unuia din eele mai veehi
de la. sud de s-au con-
centrat n aceRt an asupra nerL ne-
cercetate, a ansamblului cunoscut sub numele
"Negru n partea de nord-est aeestuia,
n apropierea zidului care mparte incinta n

3
(fig. 1).
n zona succesiunea a
depunerilor, de numeroase gropi
legate de diferitele din este
de cea n apropiere n
anii (fig. 2 -3). Spre est (n S. 1;)),
dea.supra hummmlui 11uprapus solului viu :;;e
straturi n !'are s-au sporadie,
fragmente ceramice luerate eu mna, din pri-
ma a fierului. Acestor straturi, de care
sunt prin urme de li se supra-
pun depuneri care, prin urmele de vie-
pe care le (rare urme de
fragmente cera.mice), pot fi datate la mij-
locul sec. XIV. nord-est (n S. 16), dea-
supra humusului se un strat
perioadei anterioare mijlocului sec. XIV, n
care urmele arheologice sunt extrem de rare.
La partea a depunerilor mai sus mPn-
se nivelul de al unor
zidmi ale unor de mai
mici.
1
Vezi Gh. 1. Cantacuzino, Sp. T. ::\Javrodin,
St. Trmbaciu, SlCom Cmpulung l\luseel, 1981, p. 29;
Gh. 1. Cantacuzino, SCIVA, 32, 1981, 1, p. 131- 139; Gh. I.
Cantacuzino V. Popa, Rl\DI - 1\IIA, 47, 1978, 1, p. 71-
-76.
2
Vezi Gh. 1. Cantacuzino, Sp. SI. Trmbaciu,
raport prezentat la a XVI-a sesiunea de rapoarte
privind rezultatele arheologice din anul 1081,
Vaslui, martie 1982, p. 287- 290, ldcm, n ::\!uzcul Cmpu-
lung 1\Juscel. Studii 1982.
3
In 1982, a fost 15 la est de zidul
care desparte incinta in pe o lungime de 20 111, n
de 2 m. La 1,50 m nord de aceasta a fost o
de 4,50 x 2 m. Perpendicular, la nord, pe tronsonul
In 1977 al S. 15, la cea 3,40 m de zidul care imparte
incinta, a fost trasat S. 16 in lungime de 25 m
de 1,50 m .
Peste urmele !le mortar acC'-
stui niYel care, prin materialele' arheologicc
prin corelarea cu din alte puncte
ale incintei, poate fi datat la mijlocul 8ec. XIV,
8C straturi etapelor de loeuire
din incinta ansamblului care - seama
de datele istorice arheologiee -pot fi 8ituate
!'l'onologic n intermlul dintre sec.
XIV mijlocul 8eC'. XVII. Straturile amintite
sunt de mai multe gropi de mor-
minte sau dP de mai mari dimenRiuni.
Dea8upra lor se n unele 8traturi de
moloz rezultat din demolarea zidurilor din sec.
XIV, de ntreprinse
n ine n timpul lui l\latei Basa1ab.
etape i corespunde o de mari
(peste 4 m), pe al fuwl s-au resturi
de mortar bolovani, iar n molozul de umplu-
numeroase fragnwnte de lintouri de
<'U profila Un strat de nisi-
po:;; cu re8turi de moloz, ntin8 pe o mare 8upra-
din S. 16, o nivPlarc tot
de etapa de la mijlocul sec. XVII.
Diferitele stratmi reprezentnd depunerile
din sec. XVII -XVIII, pc alocuri
de straturi de moloz, Runt, la rtLJHlul lor,
de gropi de mari dimensiuni, care
la solul viu (una n S. 15, alta,
pc o lungime de peste il m, n S. 16). Ulterior
acestora e8te momentul eon8tructiei zidului
transversal care incintele. 'Depunerile
trzii, din sec. XIX, sunt la rndullor,
de o serie de gropi moderne.
din 1982 au prilejuit scoaterea la
a unor rest uri de eomple.Ke
arheologice care datele privind
eTolutia ansamblului arhitectural al vechii
Au foRt descoperite (n S. 1;)
S. 16) ziduri care, prin a
nivelului de - aflat la 11artea supe-
a unor depuneri suprapu:-;c humu:mlui de
peste solul viu sau, n unele locuri, unor straturi
cu urme din epoca fimului sau de la
nceputul sec. XIV - pot fi datate mij-
locul 8aU a doua a sec. XIV.
n care He aceste ziduri este
celei con8tatatf', n 1975 1977,
pentru nivelul de al zidului mprej-
.Mater. cerc. arheologice, A XVll-a sesiune de rapoarte, 1U83, 1BU3, p. 517-524
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
518
GH. 1. CANTACUZINO, SP. CRISTOCEA, ST. TRAMBACIU
1
!
i !
t-+
r-D"
!
1
1
1
Ql :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
; s 161
1 1
1
1
1
1 1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
r----- :l J_j - ---=
S15A \ r
! 1 1
1
L ---- _j :--1 L. .....
L_j
-----------
---- -
- -.
Zid
modern
./
/
1

f !
1
ub
r
1 1
Zid sec XIX
1

/
1
IJJ
1

O 1 2 3 .4m
Fig. 1. Cmpulung. Planul arheologice din partea de nord-est a nnsamblului fostei curti
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
,.
CrMPULUNG 1982
s 15. Profil nord
10 11 12 13 14

,.
01
r::--;A,1
[SJ2

l.
...

(22]3
'
o
[23:
-

o
f /=] 5 [lli]15
E:l6
816
15 16 17 18 19
rZJ7

818
[7/]g
1---... 119
..

Qio
,, 120
o 1 2m
Fig. 2. Campulung. Ansamblul fostei Profilul nordic al S. Li,l9R2. Legenda 1 sol galben m :l sol Yiu giilbui: :J hunms 4 p:im:int
5 castaniu - () castaniu - 7 p:inu\nt nchis (depuneri anterioare mijlocului sec. XI\"): 8 p:imnt - castaniu,
urme moloz (depuneri sec. X\"- X\'1): 9 castaniu: 10 11 granulos: 11 p:imdnt pialri\ spart:i, moloz: l:l- nivelare cu moloz
(depuneri sec. XVII - X\' III); 13 p:imnl deschis granulor, urme moloz (depuneri sec. X\" III - XIX); li umplulur:i gropi moderne; 15
vegc lai; 16 17 18 mortar, var; 19 moloz; :dO
C"'l
tTJ.
:Il
fJ
, ..
...,
;...
:Il
t:::
t-:j
1:1
z
N
o
'%
>
'"Il
o
(I'J
...,
tTl
C"'l
r.
::c
.....,
....
1:1
o
,....
2
t'=1
Vl
...,
1:1
z
C"'l
>
;::
'-:1
s
e
z
C)
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
,. . 1C
.. ) lO, ProfU
1
c=11
[SJ2

[22]3 f_-J13
f2214 1 5'114
IS:]5

[IIJ16

L:]a

1-L--=-119
010 L]2a
o 2m
Fig. 3. Campulung. Ansamblul fostei Profilul estic al S. Hi/191\2. Ll'!.(!'nda: 1 sol viu cu 2 sol viu :l humus 4
(strat anterior mijlocului sec. XIV); 5 granulos, bolovan.: li urme moloz; 7 piimant cu (depuneri sec. X\" - XYI);
8 cu moloz; 9 nisipos cu moloz - nivelare sec. X\'1 1; 10 cu bolovani sau moloz, 11 gra-
nulos; 12 urme moloz, 13 piirmlnl urme moloz (depuneri sec. XVII- X\" III), 14 l"U moloz, spar-
15 inchis, urme moloz (ckpumri sec. XVIII- XIX): 16 p:iml\nt vegetal; 17 18 mortar; 19 moloz; 20 nisip.
2
.....
:-<
('")
;...
:z


'
N
z
o
Vl
:ti
('")
::e
- :n
>-l
o
('")
:::1
>
Vl
:-'
>-3
::e
-
::::
IIl
>
('")
2
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
D IN ZONA FOSTE I DIN Cl\IP l "LUNG
2
3
Fi g. 4. Cmpulung. Ansamblul fost ei S. 15/1982. Vedere dinspre est cu rcslur de zid din s,oc. XIV
XVII ; 2 S. 16/1982. Zid di n sec. XIV - vedere dinspre sud ; 3 zona fost ei S. 15/1982. Resturi le
de prelucrare a aramei ; 4 S. 16/1982. Resturi de zid stlp apaq.innd conslr uep il or din &ee. XVI I.
521
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
522 GIJ. I. CANTACllZINO, SP. CniSTOCEA, ST. TRAJ\IBACIU 6
muitor al bisericii pc>ntru momentul amena-
val ului.
La c>Rt de biserica la circa 11-12 m
de la nord de a;Xul
longitudinal, a fost descoperit un zid orientat
apro.l(imativ est-vest, gros de circa 1,30 m, din
bolovani cu mortar, avnd pe alocuri
c<te o orizontal sau vertical.
din bolovani mortar, este
adi\ndt - circa 0,30 m - de ele-
cu 15 - 20 cm (fig. 4/2). Cu circa 15 m
mai est a fost descoperit un alt zid, orientat
aproximativ nord-sud, cu gro:-;imea de circa 1m,
construit din bolovani eu mortar, pe
adnci de 0,60-0,70 m. El
traseul zidului databil n sec. XIV descoperit
n 1975 ntr-o cu 20 m mai la
sud. La circa 2 m de zidul mai sus
s-a de::;coperit un de pietre legate cu mortar
contemporane cu acesta, pe un pat de
mortar care se ntinde mai departe spre est
(fig. 4/1). Poate fi vorba fie de resturile temeliei
unei mici, fie de urme ale
constructive n apropiere. Alte
pietre legate cu mortar au fost mai spre
est, la o de circa 2 m. n caseta prin
care zidul la care ne-am referit a fost
spl'C' nord au fost descoperite, diRpuse perpen-
dicular pe lat ura sa vestic:\, rr::;turile unui zid
cu grosimea de <'irca O, 70 m, iar la nord de
ta un pavaj din lespezi mici de Apro-
pierea cotelor nivelurilor de ale celor
dourt ziduri o strns{t apropiere cronolo-
chiar rle nu se la nivelul
As 1;cct ul celor ziduri de mari dimensium,
lipsite de unul din ele cu traseul
determinat 1;e o lungime de aproape 30m, este
al unor ziduri de De subliniat, n acest
scn:-:, la nord de zidul descoperit n S. 1!6
la H'>'t de cel din S. 15 se aflau numeroase mor-
minir databile n perioada dintre sec. XIV
XVI, cea ce desigur posibilitatea exis-
acolo a interior al unor
n vedere unei
diri la nord de zidul cu grosimea mai
n S. 15,
seama de resturile de pavaj aflate aici. Vor
trebui n viitor, raportul ntre zidu-
rile urmele din zona spre
nord est, precum zidului mprej-
muitor al bisel'icii, ale urme nu au fost
n S. 16. Este necesar, n orice caz, fie
a zidurilor a mate-
rialelor din sec. XIV n zona la est
nord-est de ntinzndu-se n peri-
m<:'trul I1iceului "Dinicu Golescu".
Un interesant complex a fost descoperit la
circa 18 m est de dincolo de zidul care
incinta (fig. 4/3). Comple.Kul
a putut fi n de circa 60% ;
distrugeri datorate diferitelor gropi ulterioare au
ngreuiat stratigrafice. El se pre-
:mb forma unei adncite la
aproape 1, 70 de nivelul de pare, intrnd
n solul viu; diametru! este de circa 2,50 m. n
partea de est groapa este de un perete
semicircular din de 25 X 15 X 4 cm
legate cu lut, perete care n partea de sud este
distrus, astfel nct nu spa-
adncit n ntregime sau numai spre est.
n partea cu circa 1 m mai sus dect
fundul se un strat de mortar gros
de centimetri, ntins pe o de 0,60-
0,80 m. stratigrafice sunt mpiedi-
cate de o trzie, care atinge acest strat,
de zidul dintre incinte, care este
situat n imediata apropiere spre vest.
situa nu permite stratul de mor-
tar amintit cumva resturile unei fun
da demantelate cu complexul
care ne a datare nu poate fi
tocmai gropilor trzii din
- sau eventual o amenajare legatrt
de accesul n interiorul gropii.
partea de est a pe fundul
acestuia, la circa 0,50 m de peretele dinspre est
circa 0,80 m de limita dinspre vest, s-a desco-
perit o amenajare din })e
viu. Este vorba de 7 grupuri de
mizi suprapme (din care se mai cte
5-6). legate cu dispuse apro.l(imativ
circular, la o de circa 9-10 cm spre
interior de circa 30 cm spre exterior ; inter-
valul dintre cele rnduri dinspre vest este
mai mare. de supra-
puse are n partea sa un diametru
de circa 0,60 m. arderii foarte puter-
nice, fiecare rnd de a ajuns formeze
un bloc compact. Urme puternice de arsurii se
pe peretele din legat<' cu
Deasupra depunerilor care ajung pfmrt
la partea a rndurilor dn
s-a constatat unui strat
de circa 10 cm de n partea do
est a adncite, pe rndurile de
mizi dispuse circular, ca n situat ntre
acestea peretele de la marginea de est, an
numeroase de metal o.x:idat, aflate
ntr-un strat spre vest, i se suprapune o
de moloz. Restul gropii a fost um11lut
cu castaniu granulos, frag-
mente ceramice data bile n sec. XVII. Anal
probelor de metal o.x:idat recoltate din t
a permis identificarea malachitului
- CuC0
2
.Cu(OB)
3
- (minereu produs de
coroziune) provenind probabil din resturi de la
prelucrarea cuprului prin turnare.
comple .. mfui cercetat - limi
tarea adncit cu un perete din
legate cu amenajrea din
4
Analiza efectuati! In laboratorul zonal de ime>ti!-\<1 ii
al 1\Juzeului de istorie al R. S. Romnia, de fizicienii C. Col-
G. 1'\iculcscu, prin radiogrofierc cu raze X.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7 DIN ZONA FOSTEI DIN CAMPULCNG 523
rnd mi de dit'puse circular, putemi-
cele urme de resturile de malachit
trate - arattt ct'te vorba de un cuptor pentru
topit ul cuprului, o de prelucra1 e a
aramei. stratigrafice permit l)la-
sarea cronologic:), a acPstui complex la o daUi
sent'ibil ulterioad1 fazei de din sec.
XIV (el taie depunerile ulterioare a("(>stei faze)
de cea a de la mijlocul sec.
XVII n l'ensul unei anumite antm
de acpa:;ta. Pentru da taiCa sa, n afara elemente-
lor t'f.ratigrafiee la care ne-am Iefei it, putem avea
n vt>dere situarea complexului, n relativa
apwpiew a bisericii in interiorul
limitat de incinta n timpul lui Matei
Basarab. Este mai greu de admis
unui astfel de atelier n interiorul incintei ansam-
blului monastic din sec. XVII. Putem mai curnd
presupune o datare eventual n
intervalul dintre yechii biserici, n
1628, rcfaceiCa ci n 1635-1636.
interes resturile din
sec. XVII descoperite prin din 1982.
A fost astfel, lat ma a incintci
ansamblului din sec. XVII: un zid din bolovani
lat de 0,90 m, pe o din pia-
mortar de 0,50 m, situat dc26,60m
de absida a bisericii. Au mai fost, de
a:.;emenea, descoperite, n partea de nord-c"'t
a primei incinte, resturi ale unor ale
anRamblului monastic. Este vorba de o parte
a unei la sud de un zid gros de
0,90 m, construit din blocmi de
bolovani de l)C o
de circa 0,60 m, cu 10-1:"5 cm fap
de Pe zidul rcstun
de !n se un cerdac
de stf1lpi, dintre ca! c unul a fost desco-
perit n la 1,82 m sud de zidul mai
nainte Stftlpul arc oeto-
mai e:xact de forma unui eu col-
de 0,55 m, fiind com.truit
din legate cu mortar, pc o
0,40-0,4.r5 m. interiorul
cerdacul erau pardosite cu <lieptun-
ghiulare. Pardoseala din exterior era pc
un pat de niF.ip pe un strat de
moloz, la o cu circa 5 cm mai dect
cea din n se afla (fig. 4/4).
Diferite gropi umplute cu moloz resturi de
materiale de precum o de
var sunt legate de anumite
n att n sec. XVII ct n veacurile
De descoperirea, n apro-
pierea cerdacului din S. 16, a pavi-
mentare de cu de
21 cm. !n ceea ce zidul
dintre cele incinte, de relativ trzie,
stratigrafice precise au fost mpiedi-
cate de gropile moderne din imediata sa
tate.
a fi deosebit de numeroase, materialPle
arheologice descoperite n 1982 interes.
ln ceea ee ceramica, la o partl'
cele cteva fragmente ceramice hallstattiene
lucrate eu mfma, trebuie subliniat mare
de fragmente ceramice databilc n sec. XIV, eple
mai multe provenind de la borcane cu buza
n de Rau guler, deseo-
perite mai ales n pattea de est a S. 15. Mai rar<>
sunt fragmentele d('corate cu sgraffito,
databile n sec. XIV -XV. Oeramica din see.
XVI -XVII sau XVIII bine reprezentati(,
att prin rest mi de bor-
cane) c;\.t (struchini, t'tc.).
O{lteva fragmente de cahle decorative, cu mo-
tive vegetale stilizate, trebuie ele
Este de remarcat descoperil'ca unor lintomi
de cu n groapa de
mari dimenf\iuni din S. 16, de de
transformare din sec. XVII; ca altele
descoperite n anii trecn ele provin
de la de unde, n 1648, au fost
blocuri de pcntiU a fi refolosite n con-
ridicate n timpul domniei lui Matl'i
BaR arab
6
Tot n S. 16, n Htrat uri de umplu-
a fost o maiC de dP
fier. Mai trebuie o lulca de lut o
pa1tc a unei mici paftale de bronz, databile n
sec. XVIII. !n monedelor descoperite,
acestea sunt n de trei : un gros din sec.
XVI, un din sec. XVIII (n stare
de conservare) un kreuzer din 1816.
Prin mile din 1982 au fost descoperite
15 morminte, numProtate M. 201-M.215, la
Pare se re:-:turile de la 3
inmormfmtihilc sunt mai numeroase n a1n o-
pierea bbcricii (1:3 morminte descoperite n S.
1'6). De cele mai multe ori (n 9 cazuri) n
rcspceti a fost numai o
varte a mormtmtului, care nu a putut fi
eercetat integral, c,<eluznduse p!'in aceasta
posihilit atca i (''.entualelor elemen-
t c de inventar. Din cde 6 morminte dezvclitc,
in mai rnan', :weau unul
din ndoite i'ipre (M. 208-
- st:\ng, M:. 212 - ecl drept)
avnd
de ritual, cunoscute n destul de mare
la 0;\mpulung n mprejurimi, precum n
alte ale
6
, Runt earacterizate prin lipsa
a in ventarului funerar. Alte trei mormint<>
dezvelite aproape integral, la care se unul
distrus, sunt morminte de copii. 1'innd
seama de nivelul de la care au fost gropile
mormintelor descoperite, ele trebuie datate n
perioada mijlocului sec. XVII, cele
5
straini despre Romilnc, \",
1973, p. 265 - 266.
6
FI. Mdrtzu, 1, 1969; Gh. Cantacuzino, In
Acfes du XIVe Congres international des Etudes Byzantincs,
Bucarest, 6-12 sept. 1971, II, 1075, p. 515-
528.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
521 GII. I. CANTACUZINO, SP. CRISTOCEA, ST. TRIMBACJU a
mai multe la sec. XIV n sec. XV-
XVI.
Unul din rezultatele cele mai importante ale
efectuate la n 1982 este
dm;coperirea unor vestigii databile n
sec. XIV - materiale arheologice, ziduri apar-
unor legate de Yechea
-,precum unor destul de
nsemnate urme de locuire anterioare chiar
zidurilor ca prin
rile viitoare poati\. fi precizat caracterul aces-
tei locuiri zidurilor
deRcoperite, integrate n ansamblul arhitectural
din care parte. Elementele rezultate din
ultimele descoperiri se indiciilor asupra
Hitui1rii n partea de nord-
est a ansamblului. Ve:-;tigiile amintite se n
imediata a diferitelor ale
Liceului "Dinicu Golescu", astfel
lor n ntregime nu va fi n
care se mai pot executa ya trebui minu-
pentru a completa, pe va fi
posibil, datele privind n sec. XIV a
ansamblului vechii din Citmpu-
lung.
Trebuie, ue asemenea,
tatea descoperirii atelimului ue prelucrare a
aramei, unul din le vestigii de acest fel,
care privind tehno-
logii de prelucrare a metalelor, fiind o
a gradului de dezvoltare a
n Yechiul Cmpul ung. Datele- pentru
valoarea sa - privinu ansamblului
arhitectmal n sec. XVII ulterior
ele, un rezultat de al de la
Cmpulung. Aceste Yor trebui con-
tinuate n Yiitor Ri la o arie cftt mai
a
LES FOUILLES ARCHEOI.OGIQUES DE
L'ANCIENNE RESIDENCE PRINOIERE
DE CMPUI.U:NG, DEP.

Lrs rt'chercht's urchcologiques I'n 1982 dans la
zone de l'ancit'nne rcsidencc princicre de Cmpulung ont
etc concentrct's vers la partie l'\ord-Est de l'ensemble. On a
mis au jour des matcriuux et dt's restes de murs en pierre
dt' grandts proportions, datant du milieu du XI\'e s., qui
pt'uvent ctre mis en relation avec l'ancienne residence des
volvodes.
On a aussi dccouvert les restes d'une installation pour le
coulagc du cuinc., datant du debut du xvu s.
EXPI.ICATIO:'\ DES FIGCRES
Fig. 1. Cmpulung. Le plan des fouilles d!' la zone Nord -
Est de l'ancienne residence princicre.
Fig. 2. Cimpulung. L'ancienne residence princicre. Profil
de la puroi 1'\ord du sondage 15/1982. Legende: 1 argile a
gravitr; 2 argile; 3 humus gris-jauntre: 4 - 7 couches
anti,rieuresilla moi tie du XIV" s.: 8 couche des xv - X VIe s.;
9-12 couches de nivellement et de remplissage des xvne_
-XVIII"s 13 couche des XVIII"- XIXe s.; 14 remplissage
des Ioss<.'s modernes: 15 sol vegetal; 16 charbon; 17 traces de
brfllure: 18 mortier: 19 pli\tres; fragments de briques.
Fig. 3. Cimpulung. L'ancienne residence princiere. Profil
de la puroi Est du sondage 16/1982. Legende: 1 argile a gra-
vicr; 2 argile: 3 humus gris-jauntre; 4 couche anlcrieure
:\ la moilic du XI\" s.: 5 - 7 couches des XV"- XV le s.;
8 remplissage: 9 nivellement du XVII" s.: 10- 13 couches
de nivellement et de remplissage des xvne_ xvnre s. 13
couche des XV u- XV Ilie s.: 14-nivellement et remplissage
au pl:ltrcs, pierre, fragmenls de briques; 15 couche des
XVIII- XIX" s.; 16 sol vt,gctal: 17 charbon; 18 mortier;
HJ pllr<.'s; 20 sabie.
Fig. 4. C:lmpuhmg. 1 l'uncienne rcsidence princicre. S.
15/1982, vuc du cote Est; les restes des murs du XI Ve et
duXYII"s.;2S. 16/1982. l\lur du Xl\'e s.,vuducOteSud;
3 Zone de l'ancienne residence princiere. S. 15/1982. Restes
de l'instalation amcnagee pour travailler le cui vre; 4. s.
16/1982. Hestes de mur et de pilier appartenant aux construc-
tions du XVII" s.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Necropola "Precista"-
MIRCEA D. MATEI, ANETA ANGHEL, DAN-BASARAB NANU
Cercetarea n anul1982
n zona bisericii a continuat-o
pe cea din anii 1980 1981, ace-
obiective : a)investigarea necropolei din
sec. XVI; b) identificarea strat ului de locui re
anterior cimitirului.
au fost trasate la nord (S3) res-
pectiv la sud (S4 S5) de cele din anii pre-
n partea de NE a bisericii, av.nd orien-
tarea ENE 140/VSV 460
S3 (14/5m, cu o n de SV) a fost
de trzii (sec. XIX-XX)-
nivel de pavajul unei
de gunoi, gropi de var, care au distrus
o parte din
S4 (10/3m) un nivel de
gros de circa 0,40 m, aruncat peste stratul de
interes arheologic.
n S5 (13/3m) au fost surprinse efectele mon-
unei conducte de (h - O, 70 m) care a
detanjat o parte din stratul de
Au fost descoperite un de 26 morminte
care se celor 33 din campaniile prece-
dente. Dintre cele 26 morminte, 15 au fost
nederanjate, n timp ce 11 au fost afectate de
ulterioare; unul dintre acestea (M 48)
este o renhumare.
Mormintele apar la o adncime ntre
O, 7 4 m 1,60m, cu
cea mai mare este ntre l ,20 m- 1,40 m. De
asemenea, trebuie ayut n vedere nivelul
actual de al terenului este mult cobort
(aproape cu 1 m) de cel din vechime, dato-
numeroaselor ale solului.
E-V, cu
mici datorate anotimpului n care s-a
produs nhumarea.
scheletelor sunt variate ;
acestea au impreunate pe cutia
sau pe bazin, ori au o corp
una pe bazin. face mormntul 55,
n care nhumatul are ntinse
pe corp.
Ca a lua n con-
siderare renhumarea) se astfel: 15
maturi 10 copii.
Cronologic se prin materialul numis-
matic obiectele de descoperite n
morminte, concluziile campaniilor precedentet,
indicnd ca de a necropolei
sec. XVI.
MONEDE
n morminte a fost cte o
Dintre acestea, proastei de con-
servare, nu au putut fi determinate dect
Dinar, descoperit n M 56 : Av. Scut scartelat.
FERDINAN.D.G.R.V.N.G. 1522; Rv. Madona
cu pruncul,
2
Ducat, descoperit n M 36: Av.
Scut scartelat c.m.s. n mijloc scut mic cu stema
Bathory, C.N.B.D.S. V. TRANS 1576; Rv.
Madona la dr. O. (Cibinium) la st. stema
Si bului. PATRON A .
OBIECTE HE
1. Cercei
1.1. Cercei pereche (fig. 1/5). in
mormntul 43. Aur, fier. Turnare, cize-
lare, incizare. 46 mm, diam. chato-
nului 9 mm. Stare de conservare De
toarta a cercelului sunt prinse tije,
unite ntre ele prin intermediul a axe de
fier. De axul inferior un chaton. Chatonul
este ornamentat pe avers cu o de
ntre ondulaiJi ai acestuia.
Pe revers, este incizat un motiv cruciform
cercuri concentrice, cu linii1e ntrerupte. De
chaton trei pandelocuri n de
de crin, ntre petalele sunt prinse, prin-
tr-un nit, trei granule de poleite cu aur.
1
l\1. D. 1\latei, A. Anghel, Necropola de la bise-
rica,, Precis/a" din Gala/i, raport prezentat la cea de-a XVI-a
sesiune de rapoarte, Vaslui, 1982.
2
O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, Monede banc-
note 1977, p. 129.
a Ibidem, p. 121.
1\later. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, Ploiesti, 1983k 1993, p. 525-530
17-c. 1092
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
526 MIRCEA D. MATEI, ANETA ANGHEL, DAN-BASARAB NANU
2
1
2
3
5
Fig. 1. "Precista"- inele cercei in necropola 1, 4 M. 40; 2, 1\f, 5 4:1; :lM. :15.
1.2. Cercel fragmentar. Descoperit n M 41.
Argint, Turnat, cizelat. ipo-
41 mm, diam, chatonului 14 mm. Stare
de conservare De toatta este
prins chatonul. Probabil sistemui de prin-
dere este identic cu cel de la 1.1. Chatonul, cu
ostea o azi
De chaton atrnau trei pandelocuri (azi
n de de crin, ntre petalele
este cte o de
1.3 Cercei (hagmcntar) Descoperit de M 41.
Argint, 35 mm, diam.
chatonului 13 mm. Stare de conservare
Piesa este dintr-un chaton n care se
o cu diam. de 10 mm,
pe o de argint. Urechea cerce-
lului este de chaton prin tije unite
ntre ele de axe, decorate la capete cu
granule de ureche se prinde ntr-o
n partea a ehatonului.
1.4. Cercei (fragmentar). Duscoperit n M 39.
24 mm. De
veriga se prinde prin tije
pe axe (identic cu 1.1 1.2) chatonul, azi pier-
dut.
1.5. Cercei (fragmentar). Descoperit n M 49.
12 mm.
Stare de conservare
pe care este o
pe sunt de azi patru,
n vechime probabil mai multe.
2. lnt>le
2.1. Inel sigilar (fig. 1/2. Descoperit n M 43.
Argint aurit. Turnat, niellat, ncrustat. Diam
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
3 NECROPOLA 527
exterior n dreptul monturii 28 mm ; diam.
interior 18,5 mm. Stare de conse1 vare
Veriga n montura
turnate Veriga n partea
n niello cu vre juri. Chatonul de are
ncrm.tat un insemn sigilar. Din cauza ndelun-
gatei folosiri, partea a a
suferit o deformare, din care nu se mai
poate recompune subiectul. Motivul central este
flancat de stele.
2_.2: Ind cu nsemn heraldic (fig. 1/1). Desco-
pent m M 40, argint aurit, Turnat cizelat,
gravat. Diam. exterior n dreptul 24
mm, diam. interior 19 mm. Stare de conservare

n Montura
cu veriga. Capetele verigii,
decorate cu palmete execu-
tate. Pe reversul chatonului motiv floral stilizat.
!n se o pe care este repre-
zentat un scut cu flori unite la Dea-
supra lor sunt MN. Peste
se o
2.3. Inel cu nsemn heraldic (fig. 1/4). Desco-
n M. 40. Argint aurit, Turnat,
ciZelat, gravat. Diam. exterior n dreptul mon-
turii 25 mm ; diam. interior 18,5 mm. Stare
de conservare Veriga n semicir-
cu montura. Capetele
verigii decorate prin cizelare
cu motive n Pe reversul monturii motiv
realizat prin benzi transversale
orientate p3rpendicular de !n mon-
cu azi Deasupra,
azi puternic.
2.4. Inel (fig. 1/3). Descoperit n M 35. Argint
aurit, Turnat, cizelat. Diam.
exterior n dreptul monturii 28 mm, diam. inte-
rior 18 mm. Stare de conservare
de cu capetele
ornamentate prin vre juri simple.
Montura este de capetele verigii. La
este printr-un bru segmentat. n
este o
2.5 Inel (fragmentar). Descoperit n M. 37.
Argint. Turnat, ajurat. Diam. monturii 9 mm,
grosimea verigii 1 mm. Stare de conservare

n dreptul monturii.
Montura pe partea a verigii.

3. Fragmente textlle, accesorii vestlmentare
3.1. Fragmente textile. Descoperite n M 40
M 41. fir mpletit.
3.2 Canafi (fragmentar). n M35.
Fir metalic, mpletit in V. Lungime 31 mm
diam. 24 mm. '
3.3 Copci. Descoperite n M 39, M. 59.

3.4 Butoni n M 40.
Lungime 18 mm, diam. butonului 8,5 mm,
Buton semisferic cu n radiale.
Partea de buton are o
n care se prinde veriga de marginea
ului.
3.5. Ace de a) descoperite n M 41 1\I 43.
14 Argint. Lungime, ntre 50 60 mm.
Diam. ntre 1 3 mm.
b) descoperite n M 43. piese.
Diam. decorative 12 mm.
O cu deco1 ati n de
prin dispunerea a 14 granule
pe margine. !n cetru, care
o A doua are
cu marginile fin perlate. Central,
de cu o de
n interior.
4. Coline
4.1. Colier (fig. 2). Descoperit n M. 49.
gele de cilindrice-albe, elipsoidale-grena
sferice, alb-albastru nchis, bleu, grena. '
Obiectele prezentate se n gama
a inventarelor de sec. XVI.
Fragmentele textile, accesoriile vestimentare
- copcile, acele de voal - sunt elemente ce nu
se pot ncadra perfect cronologic numai prin
. acesteia n timp.
analogii la Comana
4
Cotul
Morn-PopriCam
5
, cele cu
n depozitul fostului Muzeu de al R.S. Ro-
mnia
8
datate n sec. XVI, copcile au analogii la
Suceava
7
n mai toate medievale
dar tipul acesta de obiecte este aproape
bat sec. XVI n sec. XIX. Fragmentele
textlle, de conservare nu
date definitorii dect ca a
epocii. categorie de obiecte nu se
poate interpreta prin ea poate fi
n de inelele cerceii pentru
evolu n timp este deci
ncadrarea
Inelele, ca tip categoria! (tumate cu
sigilare, cu nsemn heraldic) ca
f;Xecti'tne (decora vre juri, motive
florale, palmete) au analogii la Cotul Morii s

9
, Cetatea Poenari, 1o Buda u;
Comana
12
termele Drobetei

fiind ncadrate
u sec. XVI.
Cerceii cu pandantiv fac parte din categoria
cerceilor de de
n romne veacul al XVI-lea. E.&:em-
' Cf. BM I, 42, 1973, 2, p. 15.
5
E. ArhMold, 1, 1960, p. 288.
8
M. M. Popescu, Podoabele medievale din Romdne
1970, p. 51. '
7
B. Mitrea, Gh. Diaconu, 1\I. D. Matei, SCIV, 6, 1955,
3-4, p. 766.
8
E. loc. cit.
9
Gh. I. Cantacuzino, Bl\IT, 39, 1970, 2, p. 57.
1 Idcm, SCIV 22, 1971, 2, p. 281.
11
.V. N. BCl\U, 70, 1931, p. 174.
1
2
Cf. supra, nota 12.
13
Al. Materiale, 5, 1959, p. 777.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
fi28 MIRCEA D. MATEI, ANETA ANGHEL, DAN-BASARAB NANC:
4
Iig. 2. "Prccb1a- Galn\i: !le !lin in 1\f. 4!J.
plarele de la 1.1. 1.2 au
la similitudinc cu piesele descopente de V. N.
n de la Buda,
14
repu-
blicatc de Marin Matei Popescu
15
n raportul
de din 1931 V. VN.
despre aceste obiecte ca ar h produse
atelier le m
sec. XIV. Marin Matei Popescu dateaza pies<>lc
n sec. XVI indicnd ca loc de un
atelier de Am
necropola de la "Precista" se cronolo-
gic n sec. XVI. n raport cu cercen de la Buda,
exemplarele de la o ID:ai
stngace o economie de. ma ten al
(vezi sticla fierul a..relor n cu l?er-
lele celuilalt caz). credem obiec-
tele n sec. XVI. pe de o parte
pe de l?arte
cronologice a necropole!. Ca
de credem este vorba de
atelier local, ce a preluat de
le-a adaptat gustului
comanditarilor. Atribuirea unui ateher local
se prin cu care este
motivul de pe
la Buda, dar mult simplificat, cat prm e..ris-
replicii n argint a e..remplarulm1.1,
al la puterea de cumparare
a Singurul de la
care nu face parte din categona "cu
(nr. 1.3) se tot n sec. XVI, prm analogie
cu un exemplar de la Suceva
16
Inventarul necropolei de la "Precista", rezul-
tat n urma din 1982, o datare pe
parcursul sec. XVI, confh:mnd de?i ?oncluziile
campaniilor precedente; m
un nivel de relativ ca posi-
materiale adaptat gustulm general
al epocii ca valoare
14 V. N. loc. cit., p. 173.
16 M. M. Popescu, op. cit., p. 48.
16 Cf. supra, nota 7.
Se impune continuarea urii de cercetare a
acestui cimitir n primul rnd penttu delimitarea
lui, de care se cel de-al doilea
obiectiv al noastre.
II. [\\.ESTIGAHEA :\1\.U.l'LU HE LO(:UlflE
J\:\TEillOR :\ECHOI'OI.EI
A fost, n acest au, de
terenului, de gropilor pentru mormin-
tele necropolei, ct de efectuate n
timpurile moderne, care au deranjat profund
straturile.
n S5, n de NE a conturul unei
gropi care nu a putut fi n totalitate
n campanie.
De groapa are, la nivelul de
pare ( -0, 70), o deschidere de 2,20 m, care se
ncepnd de la 1,85 n jos,
unui prag {lat de 0,68 m). urme
de iar n au
fragmente ceramice, minereu ars. pragul
ce diametru!, fragmentele
de mai ales n pai te a de SE. unde acestea
un aspect com] act. La mvelul la care
s-a ajuns n 1982, ( -2,35 m) s-a observat un
strat de care nu a putut fi epuizat.
Ca de lucru, putem afirma
ne n unui cuptor ce mai
din vechea
n pe cele de pe margine urmele
de de pe fund. apoi o de
refolosire cu de pragul
semnalat.
structura gropii nu a putut fi definiti-
n din 1982, impunndu-se con-
tinuarea pentru a se stabili
umplutura o caracteristi-
zonei. Ne referim la monezi la frag-
mentele ceramice, ordonate cum :
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 NECROPOLA "PRECISTA
529
Fi g. 3. "Precis ta" - vase ceramic.e descoper ite n ni velul din sec. XIV - XVII, din jurul bisericii.
MOl\' EZJ
L Para, h - 1,75 m. Av. Sultanul Mahmud
Rv. la Constantinopol
1143 (1730)
17

2. cu stema Riga,
h - 1, 10. Av. Monograma O avnd
la mijlocul ei stema Vasa, OHRI8TINA D.G.R. ,
rv. Stema Riga, SOLIDV S. OIVI.
RIG. datare 1 622 - 1654
1
s.
Fragmente eeramlce
1. cu verde deschis
de o n
interior pe o la respectiv
pe buza vasului, marcarea printr-o
culoare a zonei de contact cu rezultat
prin ardere. Apare ntre - 1,20 -1;6o m.
Poate fi n sec. XVIII-XIX.
2. cu verde de mai
calitate dect n cazul precedent, varia,nta
a paste, n cazul primei
grupe, este at t la inte-
rior ct la e.A:terior, pe buza vas ului sau la
mijlocul corpului. Zona de contact cu partea n
culoarea arderii este printr-o
1
7
Determinarea a fost de dr. l\1. Maxim.
O. Lu<;hian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit., p. 98.
ce vasul. A fost ntregit
un vas de cu gt scurt
probabil (fig. 3/2).
prin pe mijlocul corpu-
lui. A la - 1,18 m. Din categoria eera-
micii face parte un vas
ntregit) de cu n
benzi albe circulare, ce parcurg vasul n partea
a corpului propriu-zis (fig. 3/1). A
la - 1, 48 m. categorie
se poate ncadra n sec. XVI-XVII.
3. de genul celei n cam-
paniile precedente, de cu
verde sau ocru nchis de foarte cali-
tate ; motive ornamentale : linii incizate
cercuri concentrice. Apare ntre -1,30 -1,70
m. Se poate ncadra n sec. XIV-XV.
din nou n a fragmentelor din
sec. XIV- XV ca n campaniile precedente,
unui nivel de locuire important
n n care atestarea a
este pentru sec. XVI.
Dispunerea acestor fragmente ceramice n
umplutura gropii (:Qe care nu o acum n
ca obiectiv n sine, nefiind
n n care monedele ca
datare apar n ordine iar ceramica de
cu material de sec.
XVIII -XIX, la umplere a gropii a fost
der anjat un teren cu o succesiune de niveluri de
cel mai vechi fiind d3 sec. XIV -XV.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
530 MIRCEAD;MATEI, ANETA ANGHEL, DAN-BASARAB NANU
6
tnti'uct s-a ntlnit n
umplutura n 1980-1981
19
se impune continuarea pentru loca-
lizarea unui cu mai
trzii, care a mai elemente din dispu-
nerea, a structurilor, ntruct de aceasta
depinde stabilirea originilor medie-
vale a importanJ ei de pe malul
pentru care la ora datele oferite de arheo-
logie sunt extrem d'3 reduse, ele limitndu-se
aproape exclusiv la rezultatele acestui
LA NECROPOLE MEDIEVALE "PRECIS-
TA" -
HESUME
Les arcMologiques de 1982 dans la necropole me-
dievale de l'eglise "Frecista" de la viile de ont aboutl
a la de 26 tornbes, ce qui !alt que le nornbre totul
18 Cf. supra, nota 1.
des tornbes connues jusqu'a cette date soit de 59 inhuma-
tions.
L'inventaire funeraire, tellernent riche, des tombes
decouvertes en 1982, est represente par divers objets de
parure (gemhalemrnt realises rar les artisans locaux), ba-
gues, monnaies et, fort incidemment, on a pu de
minces restes de tissus.
Les tornbes decouvcrll's a "Precis la" - s'inscri-
''cnt dans nn bil'n large evantai] ('hronologique, qui va du
XV le - au XVIII" siecle; d'une importance decisive pour
la datation de cclles-ci s'avere non seulement la chrcnologie
typologique des objets de parure mais, en tcmpf, les
nombreuses deccuvertcs numismatiques, dcnt Ia rlurart
rroviennent <le Transylvanie et de l'Empire cttornan.
EXPL1CA110N DES FIGURES
Fig. 1. "Preei sta" - bagues et bucles d'orcille
decopvertes dans les tornbes de la necropole medievale: 1,
4 tombe 40; 2, 5 tornbe 43; 3 tornbe 35.
Fig. 2. "Precis ta" - collier de perles en verrc,
dccouvcrt dans Ia tombe n 49.
Fig. 3. "Precista" - pots ceramlques decouverts
dans la couche archeologique des XVle - XVII
8
siccles,
aux environs de l'eglise.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
privind satul
( sec.XV-XVI)
PANAIT I. PANAIT, ARISTIDE
Identificarea vetrei satului medieval Br-
s-a n vara anului 1982 cu totul
Raderea terenului din apropierea
Institutului de Metrologie, pentru
necesar serelor de la
Vitan a provocat coborrea
nivelului de cu cea 0,40-0,60 m pe o
. .Astfel au la foste
gropi menajere necropole ce
tuiau vatra acestei documen-
tar la 29 aprilie 1577 ntr-un act de
emis de Alexandru al II-lea Mircea
1
Satul
parte din grupul celor peste 40 de
rurale ce nconjurau a
plasndu-se n partea de sud a
pe a rului
Un nsemnat de documente permit ur-
n sec. XVI-XVII.
La 24 aprilie 1598 un izvor scris
pe de Gutae din
2

Satul se compunea din trei cartiere "de sus",
"de jos" "de mijloc", fiind una din cele mai
puternice rurale din centrul Ompiei
Romne. concludente se cuprind
n hrisovul emis la 14 august 1623 prin care
se lui N an o n de Mij-
loc care se H
de acesta "n zilele Mihai Voie-
vod" Fiind n apropierea de
satul a atras unor negustori sau
a puternicei familii a La
sec. XVII actele de
ocuparea ocinilor, a unor vii "den dealul
tilor", de marele vornic Dumitru Du-
desen
4
Satul s-a n a doua
a sec. XIX, locuitorii fiind
la evenimentele din vara anului
1848 ce s-au la
Cercetarea unei atari cu o
n unor stringente
de salvare, a fost prin antrenarea stu-
1
DIR, B, veac XVIf4, p. 263.
2
Ibidem, veac XVI/6, p. 311.
3
Ibidem, veac XVI/4, p. 304.
' Arh. Muzeul de istorfe a municipiului inv.
35861, 35862, 35863,
de istorie-filozofie din Bu-
n cadrul practicii lor n
Obiectivul cercetat se pe malul drept al
Dmbovi ce se cu cea 18 m de Gota
luncii rului. Este un teren cu puternice intrn'-
dnri ale terasei nalte, unul din acestea fiind
ocupat de vatra satului. de cercetare
activitatea n trei sectoare :
- Sectorul I -
- Sectorul II - necropola
- Sectorul III - de
unei hidrotehnice
0
n cam-
pania 1982 s-a lucrat de la 6 septembrie
n ziua de 27 octombrie, practicndu-se trei
11este 20 de casete. S-a la.
dezvelirea n a unei mari din
cimitir la stabilirea a conturului
de
Sectorul I a avut mhdunea supra-
satului cercetarea primej-
dui te de recente. ln date
a fost de stabilit medievale
se pe o de 3 ha.
11lasarea acestor vestigii pe planul
general este vorba de latura a,
satului nu de ntreaga sa
greu de stabilit, din au fost ocupate
de Institutului ale Liceului de Metro-
logie. Din unor martori oculari
au fost atinse medievale cu
lejul construirii modernelor la cea 200 m
vest de limita prin
posibil astfel ca satul se fi
n sec. XV -XVI pe cea 6-8 ha. Este cea mai
de sat din hinterlandul
lor n prezent.
identificarea prin petele de
6
Aducem r-e calc &tudenplor ca-
drelor didactice de Ia Facultatea de istorie - Filozofic
au lucrat nemijlocit pe arheologic dr"
Ligia Brzu, dr. N. Constantinescu, dr. V. Dupoi, dr. Flo
rentina Preda, dr. Cazan. Semnalarea acestui o!Jiee-
tiv arheologic o datoriim actualului student Adrian Popescu.
de la Facultatea de Istoric - Filozofie care, elev fiind, a
muzeul asupra acestei
6
De primul obiectiv s-a ocupat P. I. Panait, necropola.
intrnd In studiul lui A. iar din
In c.el al lui T. Cristian.
Mater. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune de rapoarte, 1983, 1993, p. 531-537
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
532 PANAIT I. PANAIT, ARISTIDE 2
s-a de la bun nceput, marea
majoritate a obiectivelor se spre buza
a terasei pe o adncime de cea 100 m.
de gropi de bucate ne-
cropola cea 3000 m.p. n general casele
par dispuse n plcuri din 3-4 gos-
de gropi de bucate vetre n
aer liber. Se pot presupune cel 6-7 astfel
de plcuri care ar corespunde unor mari familii

ln timpul primei campanii s-au
<?ercetat 19 din care una data din sec.
III-IV, iar 18 a in ea u veacurilor XV-XVI.
Deoarece B16, cel mai vechi precizat n
prezent, nu a mai avut dect 8-10 cm din
groapa lui nu putem dect pre-
De fapt pintenul acesta de
din epoca bronzului (cultura Glina
III) din perioada intens din
evul mediu. Un fragment de vas borcan cu
buza n pe o
singurul indiciu privind
sec. XIV -XV. Toate celelalte dovezi nscrise
n inventarul arheologic al duc spre
sec. XV ndeosebi XVI. aflatrt
in studiu n mod cert, etapei de maxi-
dezvoltare a satului pe acest teri-
toriu.
Din cele 18 medievale cercetate, la
care se mai pot alte 5-6 reperate n
teren dar numai una a fost de
(L 4). Putem afirma, cu certitudine,
au mai fost alte atari dar
raderile care s-au practicat cu buldozerul au
vestigiile lor dispersate
din n tehnica paiantci.
tn perioada prin campaniei
1982 satul era din
adncite din case la
acestora fiind mai mic.
Oasa la este ndeo-
sebi n din apropierea pantei terasei,
n zona mai nHli de locuitorii
satului. Singurele re ni s-au
sunt de chirpic. I .. a J, 4 chirpicul purta
urmele unor brne de lemn pe care era prins
stratul de gros de 3-4 cm. Cantitatea
mare de lemn a ca n timpul incendiului
care a mistuit multe din de
chirpic se fi zgurificat. Nu n sta-
diul de date privitoare la dimensiunile
acestor case.
tipul predomi-
nant de n satul medieval
Mai nti se o conti-
cu scunzi din peste care se
amenaja Din structura
n fostele
era din pe un schelet
de lemn. se seama de de
modul de plasare a gropilor de pari ai B 18
era n ape. Planul
acestor ma patrulater drept-
unghi), ost:ilnd de la 6,25 mp (B 17)
sau 6,87 (B 6) la 27,42 mp (B 11). Cele
mai multe din studiate se nscriu
ntre 10-13 mp. La adncimea
este destul de Se pot grupa
mai adncite (B 1, 2, 3,
5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18) care coborau la
0,33-0,70 m cele foarte adnci (B 7, 10, 11,
17, 19) care atingeau - 1,15 m de nivelul
rezultat raderea terenului. Nu se cons-
un raport ntre
adncime. ntrarea n aceste se
prin grlici n amenajat pe latura de
vest. ln interior cele mai multe din aceste con-
beneficiau de prispe
n timpul n B 11 este identifi-
carea locului de culcare, care ocupa de
NE al bordeiului. Mici gropi n podeaua
apar n cele mai multe n
unele lemn carbonizat.
Nu au vetre sau cuptoare. Numai B 19 a
avut un cuptor de mare capacitate, toate ce-
lelalte bordeie fiind lipsite de atari
n satului de pe Colcntina,
contemporane cu cele de la cuptorul
este aproape general, aici el nu este utilizat.
Apare aproape cu regularitate
dintr-o cu
paie.
tn jurul bordeielor au fost semnalate vetre
deschise cu diametru! de 0,60-0,80 m,
adncite n n grup apar gropile de
cereale, n imediata apropiere a plcuri-
lor de Astfel, n bordeie-
lor 1, 2, 3, 4 au apropiate, trei gropi
de bucate. Groapa 2 a avut adncimea de 2,15
m, iar diametru! maxim, aflat n zona
2,20 m. n schimb groapa care a perfo-
rat B 5 avea diametru! maxim de 1,80 m
adncimea de 1,60 m.
n gropile cercetate s-au fragmente de
va;;e resturi de la incendiate, oase de
animale de fapt ce
abandonarea lor o care s-a
tut a:mpra satului.
Inventarul arheologic este extrem de variat,
neuniform cantitativ de la la
conservat ntr-o stare deseori El este
mai bogat dect materialul
descoperit n vatra satului Aceste
piese se pot grupa n categorii :
I - sub forma unor recipiente
oale, de diferite pa-
hare, urcioare acoperite cu farfurii,
chini, Vasele o
continuare a tehnicii de
Ceramica de uz comun analogii cu piese
similare cercetate la Curtea Veche
7
, Radu
7
Material aflat In 1\1.1.1\I.B.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
SATUL (SEC. XY -XYI)
533

8
,
9
n B 14 a un
fragment de yaR din faianp de
n eategorie ncadram
ornamentale Remnalate n din obiNt iYPIP
Rtudiate, cahlele cilindri<'{', 'cahle){' Jllate tlintn
care una un grifon n iar alt a Ull
motiv geometric.
II - }1l'in fragnwntrlP
unor pahare din (B 7 H J 1 ),
precum prin (B 7, 13, 14).
III - mmu>de reprezentate llrin doi aspri
n B 7. Sunt arce le emise n RN'. XVI.
IV- obiectl'll' din fier- cel mai im-
portant loc. n aceasti't categorie ncadreaz.ii
unelte ca : prcducea, p{'rfora-
toare, compas de ace d<>
rojocar, lame de de diferite un-
harpon din fier, precum balama
cheie de cuie, piroane etc.
V - obiPcte de port precum : cer-
cei, inele, ace de cataram<', }linten, ]lOtcoa-
de etc.
VI - gresii ile din renle
mai de con-

VII - din sub forma
unor de sau
Astfel n inYentaml s-au putut
identifica peste 30 de tipuri de obiecte execu-
tate din metal, gresie, .. Prezen-
ceramicii n 33% din casele cer-
cetate, n mai sus, repre-
un argument privind
nute cu din YecinMate. lja
rndul lor unelt"le definitorii ale unor
actiYitai<'a, n eadrul colectivi-
de la a unor fimari, Htmplan, co-
jocari, pescari. I{tndul lor resturile m;t{'o-
logice permit identificarea animalelor crC'f;CUt<'
de loeuitorii satului: ovi-caprinc, bovid<'<', ]10r-
eine, cin", precum a de curt<'.
O era pcscuitul doY<'dit de
harponul n B :3 B 11, de
cantitatea de oase de (crap, sem-
nalate att n gropile menajt>rc 61. t n bonlei<>.
Sectorul II. Oimitir11l. n 1nimii
eampanie rercetarea s-a C'Xtins asupra mwi
ce 1/4 din ntregul cimitir.
Au fost dezvelite 104 morminte Ri mai multe
Pe baza rezultatelor de pna acum
se poate aprecia ntreaga ar fi
putut 400-500 de morminte.
Aspectul general al cimitirului este ordonat,
el unei stabil",
cu o organizare practici rituale de
veche ce nu dubii asupra aparte-
etnice a locuitorilor. Pr{']londmpnt este
celor care la nhumare au fost
" de odinioar1i, 1959, pl. LVII/2, 7,
pl. LXIj3.
9
I'. 1. l'uniiit, CAB, Bucurcsti, 1965, 2, p. 217, fig. 115;2.
ntr-un giulgiu. n
numai 4 indiYizi an fost n sicrie de lemn
iar i'iub oKemintl'l<' unui de trei indivizi
au foKt. ohs<>rn1.1e fie:nduri earhoniz.att>.
Inv<>ntarul fuul:'rar un reper n
Cl'<'a ce Kt a bilir"a perioadei n care a
satul un ndreptar pentru
aprecier<'a puterii eeonomiel:' a n con-
t"xtul economiei nwdieval" romftneRti.
MonNlel", cereeii, inPlele, reRturile
de m ete. se n::;criu n interyalul
eu prim ntre mijlocul sec. XV mijlocul vea-
eului Monrdt>le sunt emisiuni otomane
transilv
Din r:ndul pipselor de inventar funerar, se
detascazi"i rafinamentul cereeilor din
argint. m att tipului pandantiv, ct
eelui cu pe o semicircu-
lan'i, de
n contrast cu eerceii, inel:>le sunt lucrate de
argint ari 'L'oate inelele apar-
tipului de eu capetele apro-
piatC', un{'ori prin batere. Cteva au la
loeul lipiturii celor cap{'tC' o protu-
11c care grayat un
motiv cu linii }1Cl'}Wndiculal{'.
Cel mai frceYent obiC'ct de inYentar {'Sic nas-
tunle - El este nt:Hnit la 65% din
mormint de cercetate. J\iul mii exemplarelor
observate i coreRpunde o yarietate
de din alte
O se cuvine pentru costumul ob-
senat la M 85, eare aYea o cu fir
aurit la guler. De vorba de un
JWrKonaj de> din ul
nh<'gnl imC'ntar fmwrar, J1l'in tehnicile
tehnologiih' de ce k
ni.vC'lul din apropiatul centru
urban al Hu<ui ilor, ]H'Num capacitatea
locuitonlor din B:hzesti de a doh;ndi aRtfel de
obiC'ctc de pe piata unde' dnceau
Y:.nzare produ:-;e :-;at ului.
SPctorul III. Co118/nutia din La
poalC'le te1 a st-i JlO partea 'de B a lot ului de deal
<e \'e:-;tigiile Kat ului s-au
observat la terPIIUlui dt<'va ziduri ce
au parte dintr-o dis-

Pentru stabilirea planimetriei aceRtei con-
au fost trasate ; S I orien-
tat E-V, de 15,70 m de 1,50 m
S II N -S, de 33 m,
de 1,50 m.
SI a int"reC'ptat ziduri (Z 1 Z 2)
orientate N -S paralel<>, ntr" "le fiind 7,60
m
)1; 1 gros de 0,60 m din
0,5;) m n adncime e:-;te din
(27 x 14 X 4-5 cm) eu straturi de
mortar de 2-4 cm, din nisip fin, cui-
buri mici de var de yar nestins, Z 2
an strnrtur:'i, dar din
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
534
1
1
1
e:.,,;
PANAIT 1. PANAIT, ARISTIDE
4
2
Fig. 1. Obiecte dcscopcrilc n \'alra satului - sec. XV - XVI.
Fig. 2. Cercei (sec. XVI) descoperi In necropola satului
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5
SATUL (SEC. XV -XVI) 535
1

1
t
1


u
2
J
3 - '
o
1
C" s- ::a 5
.., o,, $ 6
Fig. 3. Podoabe din inventarul funerar al necropolei satului
- seC'. XVI.
numai 0,30 m n adncime. Lungimea celor
ziduri (Z 1 Z 2) este de 32,20 m, la cele
capete ele fiind legate de ziduri (Z 4
Z 5) orientate E-V, lungi de 8,20 m.
Dezvelirea a scos la existen-
unei de cu la-
tura de 32,20 m, cea de 8,20 m,
orientarea fiind N -S.
S II a permis stabilirea in-
terioare a astfel la 16,15 m sud
de Z 4 a Z 3 orientat E-V
1
iar la
11 m sud de Z 3 a Z 6 (orientat
E-V legat el de Z 1 Z 2) mijlocul lui fiind,
interceptat de Z 7 orientat N -S, legat de Z 6
z 5.
Dezvelir0a tuturor acestor ziduri interioare
permite R:l de la sud nord
avea compartimentare:
(3,85 x 3,50 m)
-o (11,00 m x 7,60 m)
- o (16,15 m X 7,60 m)
interioare ale construc-
putea fi : cea mare (16,15 m X
7,60 m), sala agregatelor, (11,00 X
7,60 m) de la mijlocul putea servi ca
depozit, iar cele (3,85 m X 3,50
m) aflate pe latura de sud puteau servi drept
a personalului deservent.
Cercetarea n exteriorul Z 2 a.
surprins unor (0;60 m x
0,50 m) la o ce
ntre 5,30 m - 5,45 m. de SE al
era consolidat prin realizarea n a
arcuri de
Construirea se prin
faptul latura aceasta era ntr-un
teren mai slab,
Pentru datarea ne-am folosit de
tehnica de lucru a sec. XVIII
de cteva materiale arheologice, in
afara laturii de est printre care : fragmente de
din pipe din lut, fragmente de
vase datnd din sec. XVIII, similare cu obiecte
descoperite n de la Mihai
Curtea Veche, Curtea datate
n
Surprinderea n de SE a unor canti-
de provenit de la elemente lem-
noase incendiate a unor straturi de
A
8
---
- '
-
1
."

-0,66
(jjj)
8 18
\
\
\
\
....
\ ...........
o
2m
Fig. 4. Profil grund al - B 18.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
:/
'
-z

-
Z1
pt
Z4
zs
1 1 1
Z3
1 1
1
1


Z6 s 11

Oo-.. o
lfZ
z 7 .-
'
1J s 25 30
JO
1
-
1
1
1
1
1 1
' 1 1 1
1
r 1
i
1 1 1
1
1 1 ! 1 1
1

w
1
1
1
1 1
1 t::7:::J
1
l rrn 11\1
,._
____ _J1
V
\
l \fii_ - --,--f
tel ttd tt:rl Z2 lirJ toi
L- ..&
SI
i
)
o 3m
Fig. 3. C<;nslruqia hidroldmilii --plan.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
7 SATUL (SEC. XV -XVI) 1i37
permite respectiva a
fo::;t de un incendiu. n timpul cerce-
nu au fost surprinse etape de construc-
f.'au refaceri ale
Cu privire la unor astfel de
emis ipoteza aici a unei mori
de sau a altei ce folosea mo-
trice a :lJWi unui canal (scoc), ee izvoarele
din deal curge c:1trc fosta fiind aproa-
pe tangent la latura nordieii a ei, care
face un ocol est, ndreptndu-se spre rul
unde se
Din izYoarele cartografice nu pot fi
de folos rentru amplasarea aici a unei mori.
Un plan al morilor de pe ntocmit
de I. Teofilu n iulie 1862, n acea-
douil mori la acea Pe
malul st:..ng al r:.ului este moara de la
Vitan, iar pe m:tlul drept semnul de
e> te prezent, a se consemna
numf'lc morii.
n lumina ePlor descrise mai sus putem trage
concluzia <:1 :wNlsf.tt a
in see. XVIII fiind a doua
tate aH'<'. XIX, fragmentele dP n1se din sec.
XIX limitftnd etapa de
a masiva distrugerP a zidurilor
produd ndu-se rclat.iY recent, eu niYela-
i:ea a, terenului.
dP salvare din yatra fostului sat
eontinwT. DatPlc n pre-
zPnt pNmH rPconstituirea stadiulni de dezYol-
tare a aeestei n sec. XV -XVI.
prima a veacului XVII, Yatra veche
a. fost abandonatit, colectivitatea de aici muU1n-
ntr-un alt loe. Cnd a fost
anwnajnot :'i satul
ze:;;ti nu mai pc aeest teren, ca atare
intre cele clemPnte nu un raport
direct. Sigur este faptul de
mari cu o compartimentare aparte,
care exclude de de lo-
euit, a o sau o cu
de Este o descoperire
de a.cest gen pe teritoriul Bucmqtilor.
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES CON-
CEHNANT LE VILI;AGE DE
(XV-XVP s.)

Le' de mrnlicmnc dans un document d'Ale-
xandru 11 :\li reca, It 20 unii 1577, etait un habitat fort
o>tcndu, conslitue par trois hameaux: "d'en Haul", "d'en
Bas" et "du Centre''. Les fouilles deroulees pendant l'au-
tomne de 1982 curent pour objet l'Hude des habitations
or seclcur), de la necropole (Ilc seeteur) et des fondntions.
(souhussemenls) d'un grand cdifice en l.lriqucs (Ilie secteur)
Les S<'Ctions et les cassettes ouvert!'s out permis l'Ctude de
l!l habitations, dont une des Ilie- 1\'c s. et 18 des xvc-
- X\'1" sicclcs. La plupurt etaient d!'s hahitations enfoncees
cn tern> (hultcs). L'inventaire Ctait riche, contcnunt des
Yaisscuux de c(ramiquC', des ol.ljcts de verrc, des oulils de
fer, dC's pamrC"s, dC's monnaies, prtites pieces de pierre etc.
Dans Ia necropole furcnt eludices 104 tombes que 1 on
supposC' rcprcscnter pres d'un quart du total des cnterres.
Tous cluienl cles chrelicns. L'inventaire funeraire trouve dans
Ies lomhes comprenat des anneaux, des boutons, des bouc-
lcs d'oreillc, dC's monnaics, etc. Toutes ces picces datent
l'habi tat uux xvc- XVIc s.
L'l>dific!' en briqucs si luc dans la plai ne de Ia
C'n bas el!'. la punte, est inscrii dans un rectangle de 32,20
1r1 X ll,20 111. Il esl a prcsumcr que c'etait un des moulins
cxistanl k loug de la riviirc pendant le XVIIIc s.
EXPLICATIO:\' DES FIGCRES
Fig. 1. OLjl'ls Mcnuwrls dans l'emplacem!'nl du village
de n:Jrzcsli -- X\' - X\'1 s.
Fig. 2.' Jloue!cos d'nreilk (X\' l
0
s.) dccopwrles dnns Ia
necropole du Yillagl' ele
Fi7. ;). Bijoux provcnanl: de l'im:entuire funeraire de Ia
n(cropolc du ,-illage de i - XVIc s.
Fig. 4. Profil et plun de lu hutte 18.
Fig. 5. B:Hisse hydrotechnique - plan.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
Monumentul medieval de la jud.
IONEL CNDEA
!n anul 1982, arheologice de la
ruina de Matei Basarab
h1 au continuat,
rea punctelor 2, 3 5-8 din proiectul de cer-
cetare M.D. 119/1976, n vederea
monument ului.
Astfel, a continuat degajarea de moloz a
naosului a pronaosului, precum a zidului
nordic al bir:;ericii la exterior, pe lungi-
mea pronaosului, naosului altarului de pe
parte.
Apoi au fost executate casetele C. 2, C. 3
C. 4, primele n pridvor, iar ultima n
pronaos, conform 11roiectului de cercetare amin-
tit.
ln C. 2 C. 3 de 140 X 285 cm respectiv
120 X 280 cm au fost descoperite mormintele
27, 28, 30 33. M. 27 ( -97 cm)
M. 33 ( -89 cm) erau strnse, deci renhumate,
pentru a permite nhumarea morminteior 30
respectiv, 28, din care ultimul avea capul n
C. 2 picioarele n C. 3. (fig. 1/2). La fel orien-
tat s-a aflat M. 30 ( -112 cm)
picioarele i n martorul dintre cele
casete.
ln inventarului, putem spune el nu
a fost prea bogat. Mormntul 27 o
cruce din bronz de 4,2 x 3,5 cm (fig. 2/1) cu
cel de-al treilea fiind rupt probabil
nainte de renhumare, judecnd oxidarea
a ntregii a obiectului. Cu
nu am putut banul
pus n n schimb, pentru M. 30 el a fost
Este vorba de un cenar de la Maximilian
II cu anul1569, dar perforat de ori. Pen-
tru mormntul 33 n-au fost dect resturi
foarte mici de textile, iar mormntul 28 a avut
drept inventar un mic medalion din metal,
simplu, avnd diametrul mare 1 cm, iar cel mic
de 0,8 cm. Nici unul din aceste elemente nu
Jlermit o datare foarte
n anul1859, la biserica nu s-au
efectuat de Ele nu se
nici aceea documentar. ast-
fel, nivelul actual de ca fiind cel rezul-
tat prin de din 1858-1859
aceasta pentru dalele patul de nisip pe
care stau se suprapun unui singur strat de
moloz. cont de faptul aceste mor-
minte din pridvor nu taie straturile amintite,
putem sunt sigur mai vechi de
1859, foarte probabil din sec. XVIII. n ceea ce
din pronaos, aici a
la -93 cm, un mormnt deranjat, mor-
mntul29, iar mai jos, la -122 cm -102
au fost mormintele 31 32, dintre care
ultimul, el, deranjat. Inventarul acestor
morminte cuprinde un inel sigilar din aur (M. 31
la -122 cm), un altul din argint (se n curs
de restaurare), n M. 32, la -130 cm.
Campania s-a soldat cu rezul-
tate:
1. Au fost stabilite forma dimensiunile prid-
vorului.
2. A stabilit dimensiunile portalului din pro-
naos (accesul din prid"\or n pronaos), dimen-
siunile portalului pridvorului fiind stabilite din
1979.
3. Au fost stabilite treptele de acces nive-
lurile de n (cu 15 cm mai ridi-
cat n pronaos naos de pridvor cu 15
cm mai ridicat n altar dect pronaos naos).
4. A stabilit forma a altarului.
5. A degajat din altar a
descoperit sub molozul a turlei mari
spre nord o a proscomidiei, cu
peretele semicircular, unde au fost descoperite
o mare parte dintfe odoarele bisericii (fig. 2/3, 4
- fragment de (fig. 3/1 -
cununii, 2 - fragment de (fig. 4/1-
4 -fragmente de un discos, potirul,
perechi de paftale din argint etc.
6. A stabilit dimensiunile proscomidiei dia-
coniconului.
7. A stabilit natura pardoselii foar-
te probabil, n 1859) care este din
dale de fapt ce a permis
acumularea unei mari de n ele,

Cu de nord a pronaosului a
naosului n dreptul absidei respective,
pardoseala a fost pe supra-
bisericii).
8. Nu au fost depistate etape anterioare de
fazei Matei Basarab.
Mater. cerc. A XVII-a sesiune de rapoarte, 1982, 1993, p. 539-543
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
540
IONEL G
1
DEA 2
Fig. 1. Aspcclc din Li mpul
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
;\1QNUMENT L MEDIEVAL DE LA
541
7 2
3
4
Fi g. 2. 1 cruce din bront , i\1. 27 ; 2 metali c:"t de l a un picior de altarului) ; 3- 4 fragment
de
18- c. 1092
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
542
IONEL GANDEA 4
Fig. 3.1 cununie; 2 fra gment de
LE MONUMENT FEODAL DE
DEP. DE
Les fouilles archeologi ques entreprises eu 1982 aux ruines
du monastere (dep. de ont mene a l' ecl air-
des points 2,3 et 5 - 8 du projet de recherche
1\ID 119/1976 en YUe de la restauration du monument. De
cette maniere on a etabli les dimensions du portail du pro-
naos (1 ' acces de la terasse dans le pronaos). On a aussi
les marches d'acces et les niveaux de l'egli se, de meme que
la forme reelle de 1 ' au tel. On a dcgage les niches de 1 'autel
ct de l'iconoslasc, on a decopvert unc anncxc de la prosco-
midie (ni<;he dans le sanctuaire d' une eglise orthodoxe) sur
le cote Nord de l 'abside du sanctuaire et on a etabli les
dimcnsions de la niche du sanctuaire et du diaconicon. Aussi
a-t-on elabli la nature du plancher sur toute la surface de
l'eglise.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Aspect des fouilles.
Fig. 2. 1 tombe 27; 2 roue metallique pour un pied
de table (niche du sancluaire); 3 - 4 lampe a huilc et frag-
ment d' une lampe a huile.
Fig. 3. 1 cuoronne; 2 enccsoir.
Fig. 4. 1 - 4 fragments de lampes a huil c.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
5 MONUMENTUL MEDIEVAL DE LA
543
3
Fig. 4. 1 - 4 fragmente de
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
ABREVIERI
AAHSl\IT
AclaArch
ActaArchl lung
Actal\I:'\
AO
ArchErt
Archl'ol
Arhl\lold
ArhVctnik
BCl\11
BIUI
Jll\11
CAB
Cercei Isllasi
CJL .
Dacia, N.S.
Din.
DHII
IGLR
Analele Academiei nomftne. Memoriile
istoric<',
Acla archacologica carpathica, Cra-
covia.
Acla archacologicu Arademiue Scicn-
tiarum Ihmgaricoc, Budapesta.
Acta ::\Iusci !';'upoccnsis, Cluj.
Arhivele Oltcnil'i, Craiova.
Archaiologiai Ertesitti, Budapesta.
Archaeologia Polona,
Arhcologia Moldovei,
Arhcoloski Vestnik, Ljubljana.
Bulct inul Comisi unii monumcntclor
istoric<',
Bi!Jliolhcca Homaniae llistorica, Bu-
!'nrcsti.
Bule'tinul monumentclor istoricr, Bu-
C'Urest i.
Cl'IT;t:lri arheologice in lln-
curest i.
Cln'ct:lri istorice,
Corrus inscriplionum ll.tirwrum, Ber-
lin.
Dacia. Hevuc d'arehcologie at d'his-
toi re nnciennc,
lJotllnlcnlc pril!ind islori rr R!lmtniei, Bu-
i.
llocumcnla nomuniae hiMiorica, Bucu-

Ern. Popescu, Jnsrrip/iile
/alinr din secolele 1 V - X 111 descope-
rite in 1/omdnia, l!J7tl.
Istnom /storiu l!wllinici, l, 1960.
lzvestija - Institut Izvestija Sofia.
IzvestijaSofia
KS
Materiale
MIA
on
PZ
RESEE
Rcv!\iuzl\lon
Rl\ll\1-MIA
RRii
SCIA
SCI\'(A)
SC!';'
SCSiasi

SlovArch
Sl\1!\IIM
StCI
StComC:lmpulung
J\Iuscel
StComFocsani

SlComSatu l\lare
Izvcsl ija na urcheologiceskle Institut,
Sofiu.
Kratkie soohsccnija, :\Ioscovo.
:\Intcrinll' cerceti'!ri arheologice, Bu-
curesti.
i isslrdovanlja po arheologii,
'\loscova.
D. Tudor, C/lenia romami, l.'d. a Ill-u,

Zcitschrifl, Berlin.
Hcvuc lil's Nu des sud-est cu roprcnnes,
Bucuresti.
Hevista' muzeelor si monumrntelor,

Hcvisln muzeelor monumcntelor, mo-
numente istorice ele
Hevuc roumaine d'histuirc, Bucuresti.
Studii l'Crcctitri de istoria ar lei,
arta plast ictl, llul'U i.
Studii cerceturi ele istoric veche
arheologic),
Studii cer!'ctitri de numismntil'ii, Bu-
i.
Studii ccrl'l'l:iri fi ce,
Sesiunea de .:omunicftri sliintifice a
muzeelor de istoric,
Slovenska archeologia, !';'itra.
Studii materiale de muzeografie
istoric militar:1,
Sludi i clasice, i.
Studii C:mpJiung Mus-
cel.
Sturli i con:uniciiri,
Studii l'omunicliri, l'i i.
Studii comuuic:iri, Salu 1\lare.
1\l:tler. cerc. arheologice, A XVII-a sesiune anuali'i de rapoarte, 1983, 1993, p. 545
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
DIN PARTEA
"Materiale arheologice" a editat rapoartele preliminare
ale arheologice efectuate att de Institutele de arheologie,
ct de alte de cercetare (voi. I-X, 1952-1973).
Seria a II-a a acestei de fostul Consiliu al Culturii
Socialiste de fosta Academie de Sociale Politice,
a cuprins rapoartele preliminare prezentate la sesiunile arheologice anuale
de la Oradea, XIII, 1979; Tulcea, XIV, 1980; XV, 1981 (voi.
n 1983); Vaslui, XVI, 1982 (voi. n 1986).
o ntrerupere destul de acum volumul
de la (1983). Din motive economice, volumul este n
(I II), cu n continuare.
ncepnd cu seria a III-a, organ al Comisiei
de Arheologie de pe Academia va ntr-o

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
IS'SN 1220-5222
500 lei pentru persoane fizice
BOO lei pentru persoane juridice