Sei sulla pagina 1di 1

.l . .

+/1 OQ;-C-', cry))-* crJl,

TSDC SCRVICS sDN. BHD


482054-W

4g2os4'w

(General Trading, Human Resource Consultant and General Contractor)

MEMO
DARIPADA KEPADA PENGARAH EKSEKUTIF YANG BERKENAAN

TARIKH
PERKARA

29 DISEMBER 20I I
PENYELARASAN KONTRAK PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (EIOI& JURUTEKNII KOMPUTER (TSO)

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas adarah berkaitan. MesyuaratJawatankuasa lnduk Pelaksanaan Pegawai Teknologi Maklumat (ElO) kali ke-3 bertarikh 20 Oktober 201I telah bersetuju untuk menyelaras semula semua kontrak Pegawai Teknologi Maklumat (ElO) dan Juruteknik Komputer (TSO) yang diletakkan dibawah lantikan TESDEC SERVTCES SDN. BHD.

2.

Sehubungan dengan itu, tarikh kontrak yang diperbaharui adalah berkuatkuasa pada ol Januari zolz sehingga 3l Disember zotz. Majlis penyerahan surat tawaran dan kontrak yang baru akan dimaklumkan kemudian.
Sehingga tarikh tersebut, penempatan dan lain-lain syarat perkhidmatan adalah kekal sama sebagaimana surat tawaran sebelumnya. Sekian dimaklumkan, terima kasih.

3'

''MERAKYATKAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN" ''INTEGRASI ILMU DAN KEMAHIRAN''

Pengarah Eksekutif TESDEC SERVICES SDN. BHD.


SK
Kamaliah T-CAS

Fail Timbul

Kawasan Perindustrian Bukit Kor, 21600 Marang, Terengganu Darul lman. T el: O9 -627 2222/227 7 . F aks:. Og -627 221 1 . E-mel : tssb @ tesdec. edu. my

Valuta