Sei sulla pagina 1di 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK 01/1 SEKOLAH............................................................................................................................ .. SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN PANITIA : ................................................................................................. BIL

1 2

Nama fail Fail Induk Sukatan Pelajaran

Kandungan Fail

a. Surat menyurat b. Minit mesyuarat panitia


a. Sukatan Pelajaran b. Huraian Sukatan Pelajaran c. Rancangan Pelajaran Tahunan d. Senarai buku rujukan guru/murid e. Plan akademik Negeri Semasa a. Perancangan program b. Pelaksanaan dan Perancangan Program a. Analisis keputusan peperiksaan awam dan peringkat sekolah. b. Analisis pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan peringkat sekolah c. Headcount d. Postmortem / Audit Akademik a. Jadual penyeliaan b. Laporan penyeliaan P&P oleh pemerhati c. Tindak ikut pencerapan a. Jadual Pemeriksaan buku rampaian b. Laporan pemeriksaan buku rampaian/buku kerja/buku nota a. Maklumat peribadi guru b. Jadual waktu mengajar guru c. Carta organisasi panitia

Catatan Fail rasmi di pejabat (putih) Fail Kulit Keras

3 4

Program Kecemerlangan Pentaksiran dan Penilaian

Fail Kulit Keras Fail Kulit Keras

Penyeliaan

Fail Kulit Keras Fail Kulit Keras Fail Kulit Keras

6 7

Pemeriksaan Buku Rampaian Maklumat Guru Mata Pelajaran

Fail kulit keras tidak perlu didaftarkan dan tiada nombor rujukan. Muka depan fail keras dilabelkan : Nama Panitia dan Nama Fail

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00