Sei sulla pagina 1di 4

PK01 – Pengurusan Panitia

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR

PK 01

PENGURUSAN PANITIA

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor -

Muka Surat | 1

| 1 Mac 2011

Keluaran 02

|

| 1 Mac 2011 Keluaran 02 | Pindaan 00

Pindaan 00

PK01 – Pengurusan Panitia

1.

OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengurusan panitia diurus dengan cekap dan teratur supaya prestasi setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun/ akhir tahun / peperiksaan awam meningkat 3 peratus atau minimum 65 peratus keseluruhan dalam tahun semasa.

2.

SKOP

Prosedur ini meliputi semua aktiviti panitia yang berkaitan dengan pengurusan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran.

3.

RUJUKAN

3.1. Manual Prosedur Kualiti

3.2. PK 03 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

3.3. PK 04 Pengurusan Pencerapan

3.4. PK 05 Pengurusan Peperiksaan

3.5. Surat Pekeliling Ikhtisas 4/1986 – Pengurusan Panitia Mata Pelajaran.

3.6. Surat Pekeliling Ikhtisas 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

3.7. SPI Bil 11/2002 dan SPI Bil 5/2003

3.8. Manual Pengurusan Strategi Headcount Akademik Sekolah-sekolah Negeri Johor

4.

DEFINISI

4.1 Panitia Mata Pelajaran

4.2 JKS

: Jawatankuasa yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama.

: Jawatakuasa Kurikulum Sekolah yang terdiri daripada Pengetua/Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Setiausaha Kurikulum, Ketua-ketua Panitia, AJK Jadual Waktu, Guru PSS, Guru SPBT, Setiausaha Peperiksaan, Penyelaras Aliran, Guru Cemerlang (jika ada), Guru Pendidikan Khas (jika ada), Guru Pemulihan Khas dan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Jawatankuasa ini menyelaras sukatan rancangan pelajaran tahunan dan harian serta program-program peningkatan prestasi kurikulum/akademik.

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

| 1 Mac 2011

-

Keluaran 02

|

Pindaan 00

Muka Surat | 2

Muka Surat | 2

PK01 – Pengurusan Panitia

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

RUJUKAN

P/GB

5.1 Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran.

- Takwim

Pengurusan

 

Sekolah

- Surat Lantikan

P/GB

5.2 Mengendalikan Mesyuarat JKS sekurang- kurangnya 2 kali setahun.

- Minit Mesyuarat

JKS

GPK

5.3 Memastikan tindakan 5.1 dan 5.2 dijalankan

KP

5.4 Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

- SPI Bil 4/86

- Minit Mesyuarat Takwim Sekolah

GKMP/KP

5.5 Memastikan perkara-perkara berikut disediakan.

- Dokumen a

hingga e

a) Sukatan Pelajaran dan HSP terbaru atau kemaskini.

b) Rancangan Pelajaran Tahunan

c) Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran

- Rekod

Pengesanan

d) Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan bagi

100% Sukatan

Pelajaran

pembelian bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia.

(PK01/4)

e) Program Akademik Negeri semasa (mengikut perubahan dari masa ke semasa)

AJK

5.6 Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan program.

- Pelan Tindakan

& Operasi

Panitia

- Format Laporan

 

Program(PK01/

3)

KP/KPT/PT

5.7 Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari semasa ke semasa.

- Inventori Kew PA 3. Harta Modal Kew PA 2

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

| 1 Mac 2011

-

Keluaran 02

|

Pindaan 00

Muka Surat | 3

Muka Surat | 3

PK01 – Pengurusan Panitia

5

 

SU Panitia

5.8 Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi.

 

- Fail Panitia (PK 01/1 :

   

Senarai

Semak Fail

Panitia)

5.9 Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK 15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur

REKOD KUALITI

 
 

BIL.

 

JENIS REKOD

TEMPOH

 

LOKASI

1.

Fail Panitia

3

tahun

Pusat Penyimpanan Fail

2.

Buku Stok atau Inventori.

3

tahun

Pusat Penyimpanan Fail

3

Laporan Pelaksanaan Program

3

tahun

Pusat Penyimpanan Fail

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

| 1 Mac 2011

-

Keluaran 02

|

Pindaan 00

Muka Surat | 4

Muka Surat | 4