Sei sulla pagina 1di 6

Su t m b i: maidangbaonam@gmail.

com

Chng 1. Gii thiu chung 1.1 Trnh t x l thng tin ca my tnh in t l : a. CPU -> a cng -> M n hnh b. Nhn thng tin -> X l thng tin -> Xut thng tin c. CPU -> B n phm -> M n hnh d. M n hnh - > My in -> a mm 1.2. Cc chc nng c bn ca my tnh: a. Lu tr d liu, Chy chng trnh, Ni ghp vi TBNV, Truy nhp b nh. b. Trao i d liu, iu khin, Thc hin lnh, X l d liu. c. Lu tr d liu, X l d liu, Trao i d liu, iu khin. d. iu khin, Lu tr d liu, Thc hin php ton, Kt ni Internet. 1.3. Cc th nh phn c bn ca my tnh: a. RAM, CPU, a cng, Bus lin kt b. H thng nh, Bus lin kt, ROM, B n phm c. H thng nh, B x l, M n hnh, Chut d. H thng nh, B x l, H thng v o ra, Bus lin kt 1.4. B x l gm cc th nh phn (khng k bus bn trong): a. Khi iu khin, Cc thanh ghi, Cng v o/ra b. Khi in khin, ALU, Cc thanh ghi c. Cc thanh ghi, DAC, Khi iu khin d. ALU, Cc thanh ghi, Cng v o/ra. 1.5. H thng nh ca my tnh bao gm: a. Cache, B nh ngo i b. B nh ngo i, ROM c. a quang, B nh trong d. B nh trong, B nh ngo i 1.6. H thng v o/ra ca my tnh khng bao gm ng thi cc thit b sau: a. a t, Loa, a CD-ROM b. M n hnh, RAM, My in c. CPU, Chut, My qut nh d. ROM, RAM, Cc thanh ghi 1.7. Trong my tnh, c cc loi bus lin kt h thng nh sau: a. Ch dn, Chc nng, iu khin b. iu khin, D liu, a ch c. D liu, Ph thuc, iu khin d. D liu, iu khin, Ph tr 1.8. Cc hot ng ca my tnh gm: Trang 1/6

Su t m b i: maidangbaonam@gmail.com

a. Ngt, Gii m lnh, V o/ra b. X l s liu, Ngt, Thc hin chng trnh c. Thc hin chng trnh, ngt, v o/ra d. Tnh ton kt qu, Lu tr d liu, v o/ra 1.9. B m chng trnh ca my tnh khng phi l : a. Thanh ghi cha a ch lnh b. Thanh ghi cha lnh sp thc hin c. Thanh ghi cha a ch lnh sp thc hin d. Thanh ghi 1.10. C cc loi ngt sau trong my tnh: a. Ngt cng, ngt mm, ngt trung gian b. Ngt ngoi l, ngt cng, ngt INTR c. Ngt mm, ngt NMI, ngt cng d. Ngt cng, ngt mm, ngt ngoi l 1.11. Trong my tnh, ngt NMI l : a. Ngt ngoi l khng chn c b. Ngt mm khng chn c c. Ngt cng khng chn c d. Ngt mm chn c 1.12. Khi B x l ang thc hin chng trnh, nu c ngt (khng b cm) gi n, th n: a. Thc hin xong chng trnh ri thc hin ngt b. T chi ngt, khng phc v c. Phc v ngt ngay, sau thc hin chng trnh d. Thc hin xong lnh hin ti, ri phc v ngt, cui cng quay li thc hin tip chng trnh. 1.13. My tnh Von Newmann l my tnh: a. Ch c 01 b x l, thc hin cc lnh tun t b. C th thc hin nhiu lnh cng mt lc (song song) c. Thc hin theo chng trnh nm sn bn trong b nh d. C a v c 1.14. My tnh ENIAC l my tnh: a. Do B gio dc M t h ng b. L my tnh ra i v o nhng nm 1970 c. Dng vi mch c nh v c va d. L my tnh u tin trn th gii

Trang 2/6

Su t m b i: maidangbaonam@gmail.com

1.15. i vi cc tn hiu iu khin, pht biu n o sau y l sai: a. MEMR l tn hiu c lnh (d liu) t b nh b. MEMW l tn hiu c lnh t b nh c. IOR l tn hiu c d liu t cng v o ra d. IOW l tn hiu ghi d liu ra cng v o ra 1.16. Pht biu n o sau y l ng: a. INTR l tn hiu cng chn c b. INTR l tn hiu ngt mm c. INTR l tn hiu ngt cng khng chn c d. INTR l mt tn hiu ngt ngoi l 1.17. Pht biu n o sau y l sai: a. INTA l tn hiu CPU tr li ng chp nhn ngt b. INTA l tn hiu gi t b x l ra ngo i c. INTA l tn hiu t bn ngo i yu cu ngt CPU d. C a v b u ng 1.18. Pht biu n o sau y l ng: a. HOLD l tn hiu CPU tr li ra bn ngo i b. HOLD khng phi l tn hiu iu khin c. HOLD l tn hiu iu khin xin ngt d. HOLD l tn hiu t bn ngo i xin CPU nhng bus 1.19. Pht biu n o sau y l ng: a. HLDA l tn hiu CPU chp nhn nhng bus b. HLDA l tn hiu CPU khng chp nhn nhng bus c. HLDA l tn hiu yu cu CPU nhng bus d. HLDA l mt ngt mm 1.20. Cho n nay, my tnh pht trin qua: a. 5 th h b. 4 th h c. 3 th h d. 2 th h 1.21. Trong cc giai on pht trin ca my tnh, pht biu n o sau y l ng: a. Th h th nht dng transistor b. Th h th ba dng transistor c. Th h th nht dng n in t chn khng d. Th h th t dng vi mch SSI v MSI 1.22. Trong cc giai on pht trin ca my tnh, pht biu n o sau y l sai: Trang 3/6

Su t m b i: maidangbaonam@gmail.com

a. Th h th hai dng transistor b. Th h th ba dng transistor c. Th h th nht dng n in t chn khng d. Th h th t dng vi mnh 1.23. Theo lut Moore, s lng transistor s tng gp i sau mi: a. 22 thng b. 20 thng c. 18 thng d. 16 thng 1.24. Tn hiu iu khin MEMR l tn hiu: a. c lnh/d liu t ngn nh b. Ghi lnh/d liu ra ngn nh c. c lnh t TBNV d. Ghi lnh ra TBNV 1.25. Tn hiu iu khin MEMW l tn hiu: a. c lnh/d liu t ngn nh b. Ghi lnh/d liu ra ngn nh c. Ghi lnh ra ngn nh d. Ghi d liu ra ngn nh 1.26. Tn hiu iu khin IOR l tn hiu: a. c lnh/d liu t ngn nh b. Ghi lnh/d liu ra ngn nh c. c d liu t TBNV d. Ghi d liu ra TBNV 1.27. Tn hiu iu khin IOW l tn hiu: a. c lnh/d liu t TBNV b. Ghi lnh/d liu ra TBNV c. c d liu t TBNV d. Ghi d liu ra TBNV 1.28. Tn hiu iu khin INTR l tn hiu: a. T bn ngo i gi n CPU xin ngt b. T CPU gi ra ngo i xin ngt c. T b nh chnh gi n CPU xin ngt d. T CPU gi n b nh chnh xin ngt 1.29. Tn hiu iu khin INTA l tn hiu: a. CPU tr li khng chp nhn ngt b. CPU tr li chp nhn ngt c. T bn ngo i gi n CPU xin ngt d. Ngt ngoi l

Trang 4/6

Su t m b i: maidangbaonam@gmail.com

1.30. Tn hiu iu khin HOLD l tn hiu: a. CPU tr li chp nhn ngt b. CPU gi ra ngo i xin dng bus c. T bn ngo i gi n CPU xin dng bus d. T bn ngo i gi n CPU tr li khng dng bus 1.31. Tn hiu iu khin HLDA l tn hiu: a. CPU tr li khng chp nhn ngt b. CPU tr li chp nhn ngt c. T bn ngo i gi n CPU xin ngt d. CPU tr li ng nhng bus 1.32. Vi tn hiu iu khin MEMR, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu do CPU pht ra b. L tn hiu iu khin truy nhp b nh c. L tn hiu iu khin ghi d. L tn hiu iu khin c 1.33. Vi tn hiu iu khin MEMW, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu c pht ra bi CPU b. L tn hiu do bn ngo i gi n CPU c. Khng phi l tn hiu truy nhp cng v o/ra d. L tn hiu iu khin ghi 1.34. Vi tn hiu iu khin IOR, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu iu khin truy nhp cng v o/ra b. L tn hiu iu khin do CPU pht ra c. L tn hiu iu khin c d. L tn hiu iu khin truy nhp CPU 1.35. Vi tn hiu iu khin IOW, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu t bn ngo i xin ngt cng v o/ra b. L tn hiu iu khin do CPU pht ra c. L tn hiu iu khin c gi n cng v o/ra d. L tn hiu iu khin ghi d liu 1.36. Vi tn hiu iu khin INTR, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu iu khin t bn ngo i gi n CPU b. L tn hiu iu khin do CPU pht ra c. L tn hiu yu cu ngt d. L tn hiu ngt chn c 1.37. Vi tn hiu iu khin INTA, pht biu n o sau y l sai: Trang 5/6

Su t m b i: maidangbaonam@gmail.com

a. L b. L c. L d. L

tn hiu chp nhn ngt tn hiu iu khin do CPU pht ra tn hiu iu khin ghi cng v o/ra tn hiu iu khin x l ngt

1.38. Vi tn hiu iu khin NMI, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu t bn ngo i gi n CPU b. L tn hiu ngt chn c c. L tn hiu ngt khng chn c d. CPU khng th t chi tn hiu n y 1.39. Vi tn hiu iu khin HOLD, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu do CPU pht ra b. L tn hiu t bn ngo i gi n CPU c. L tn hiu xin nhng bus d. Khng phi l tn hiu c cng v o/ra 1.40. Vi tn hiu iu khin HLDA, pht biu n o sau y l sai: a. L tn hiu tr li ca CPU b. L tn hiu ng nhng bus c. L tn hiu t bn ngo i gi n CPU xin ngt d. Khng phi l tn hiu xin ngt t bn ngo i 1.41. Theo cch phn loi truyn thng, c cc loi my tnh sau y: a. B vi iu khin, my tnh c nhn, my tnh ln, siu my tnh, my vi tnh b. My tnh xch tay, my tnh ln, my tnh b n, my vi tnh, siu my tnh c. My tnh xch tay, my tnh mini, my tnh ln, siu my tnh, my ch d. B vi iu khin, my vi tnh, my tnh mini, my tnh ln, siu my tnh 1.42. Theo cch phn loi hin i, c cc loi my tnh sau y: a. My tnh b n, my tnh ln, my tnh nhng b. My tnh b n, my ch, my tnh nhng c. My ch, my tnh mini, my tnh ln d. My tnh mini, my tnh nhng, siu my tnh

Trang 6/6