Sei sulla pagina 1di 10

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

Tun 7

Th hai ngy 3 thng 10 nm 2011


Th t ngy 5 thng 10 nm 2011
Luyn t v cu

Luyn tp vit tn ngi, tn a l Vit


nam
I. Mc tiu:

- HS nm chc quy tc vit tn ngi, tn a l Vit Nam


vit ng mt s tn ring VN.
II. cc hot ng dy hc:

- GV t chc cho HS lm cc bi tp sau:


Bi 1: Vit li cho ng tn ring c trong bi sau:
- Ging ngc h va trong va mt
Vn ngc h thm mt gn xa.
- Ai v n huyn ng anh,
Gh xem phong cnh loa thnh thc vng
C loa hnh c khc thng
Tri bao nm thng no ng l y.
Bi 2: Em hy tm v vit tn cc tnh, thnh ph ca nc ta
m em bit.
- HS lm bi vo v.
- Gi mt s em lm bng - nx, b sung.
- GV nx chung.
- Dn HS ghi nh quy tc vit tn ring ny
Ton

n biu thc cha 2 ch, tnh cht giao hon ca


php cng
I Mc tiu:
- HS nm vng hn v tnh gi tr ca biu thc c cha 2
ch; bit vn dng tnh cht giao hon ca php cng
tnh nhanh
- Rn cho HS tnh nhanh nhn, chnh xc
II Cc hot ng dy- hc
1. GV t chc cho HS lm cc BT1, 2, 3, 4, 5 trong v thc
hnh TV v Ton4
-Bi 1: HS t lm bi vo v, nu ming ri cha
1

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

- Bi 2: Tin hnh tng t bi 1


- Bi 3: HS lm bi vo v, 1 em ln bng lm bi
C lp nhn xt, giI thch cch lm
- Bi 4:HS t lm, nu kt qu, giI thch cch lm
- Bi 5: vui
HS t lm bi - Cha, yu cu HS giI thch cch
lm
2. Cng c, dn d:
Ghi nh cch tnh gi tr ca biu thc cha ch v tnh
cht giao hon ca php cng
Th su ngy 7 thng 10 nm 2011
Ting Vit
n tp tit 2

I Mc tiu:
- n tp cho HS v vit tn ngi, tn a l, on vn trong
bi vn k chuyn
- Luyn tp v ct tryun
II. Cc hot ng dy- hc
1. GV t chc cho HS lm cc BT 1, 2, 3 trong v Thc hnh
TV v Ton trang 45, 46.
- Bi 1: 1 HS nu yu cu ca bi
Cc em t lm bi vo v, 1 HS ln bng lm bi, c lp
nhn xt, cha
- Bi 2: 1 em nu yu cu, HS t lm bi , nu ming ri
cha
on 1: t u n sut i
on 2: t ch Nga M n bun b
on 3: t ng lc y n ng ca
on 4: t nghe ting gi n cha mt cho Nga
on 5: t Khi D sp v n mt chic v cm
on 6: t D bay xung h gii n qun khng ly dy
on 7: Phn cn li
- Bi 3: HS t lm bi ri cha
(1) - c; (2) - b; (3) - d; (4) - a; (5) - e.
2. Cng c- dn d:
Ghi nh ni dung va c n li
Ton
n biu thc c cha 3 ch, Tnh cht kt hp ca
php cng
2

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

I Mc tiu:
- HS nm vng hn v tnh gi tr ca biu thc c cha 3
ch; bit vn dng tnh cht kt hp ca php cng tnh
nhanh
- Rn cho HS tnh nhanh nhn, chnh xc
II Cc hot ng dy hc
1. GV t chc cho HS lm cc BT1, 2, 3, 4, 5 trang 49 v Thc
hnh TV v Ton 4
- Bi 1: 1 HS nu yu cu ca BT, cc em t lm bi vo v
ri cha
- Bi 2: Tin hnh tng t bi 1
- Bi 3: HS t lm bi, nu ming, cha - 1 HS giI thch
cch lm
- Bi 4: Tin hnh tng t bi 3
- Bi 5: 1 HS c bi ton, HS c lp lm bi, cha
2. Cng c dn d:
Ghi nh kin thc va c n li

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

Luyn t v cu
n: M rng vn t: trung thc - T trng
I. Mc tiu:
- M rng vn t v trung thc - t trng cho HS.
- HS nm c ngha mt s t v t cu vi t va tm c.
II. Cc hot ng dy hc:

- GV t chc cho HS lm cc bi tp sau:


Bi 1: Xp cc t: T tin, t ho, t ti, t kiu, t i vo hai
nhm ca ngi( cc tnh tt) v ph phn( cc tnh khng tt):
Cc tnh khng tt
Cc tnh tt
Bi 2: t cu vi mt trong mi nhm em va tm c.
a) ...............................................................................................
............................
b) ................................................................................................
...........................
Bi 3: Ni t vi li gii ngha thch hp:
Chn
Trong y lng ngh nh th no th
thnh
by t ra bn ngoi nh th.
Chn
Tht th, mc mc, bc l bn cht tt
thc
p mt cch t nhin.
Chn
Ht sc thnh tht, xut pht t
cht
ylng
- HS lm bi - 3 HS yu lm bng.
- GV nx, cha bi, cng c kin thc.
- GV nx gi hc - Dn HS v n bi.
Ton
n v php tr
I. Mc tiu:

- Rn k nng t tnh, tnh v gii ton cho HS.


II. Cc hot ng dy hc

- GV t chc cho HS lm cc bi tp sau:


Bi 1: t tnh ri tnh:
457386 - 398476
7659512 - 5478608
9075184 - 996275
Bi 2: Gi tin ca mt chic ti vi l 2 250 00 ng, gi tin
ca mt chic t lnh l: 2 720 000 ng. Hi gi tin mt
chic t lnh nhiu hn mt chic ti vi l bao nhiu tin?
4

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

Bi 3: Tm x:
x - 76549 = 35465 + 57784
x + 390754 =
505415 - 64738
- HS lm bi vo v - i v kim tra.
- Gi 3 HS yu ln lm bi 1 - 1 HS TB lm bi 2 - 2 HS kh lm
bi 3.
- GV cha bi, cng c kin thc.
- Dn HS v n bi.
Th ba ngy 5 thng 10 nm 2010
Chnh t
nghe - vit: Ni dn vt ca An-ry-ca
I. Mc tiu:

- Rn k nng vit ch cho HS.


II. Cc hot ng dy hc

- Gi HS c on 1 ca bi Ni dn vt ca An-ry-ca.
- Gi vi HS c on vit.
- Gi HS nu ni dung on vit.
- Cho HS t vit ra giy nhp nhng ch mnh c th vit sai.
- HS nu cch trnh by bi .
- GV c cho HS vit bi,
- GV qs chung v chm bi, nx, cha li.
Bi tp : in vo ch chm ting cha vn n hoc ng.
- C khng n mui c ...
Con ... cha m, trm ... con h.
- Cy thu cuc ...
- ... khng nh trng.
Gi HS nu ming t cn in.
- Dn HS v luyn vit.
Ton
n: Biu thc c cha hai ch
I. Mc tiu:
- Rn k nng tnh gi tr ca biu thc c cha hai ch cho
HS.
II. Cc hot ng dy hc:

- GV t chc cho HS lm cc bi tp sau:


Bi 1: Vit tip vo ch chm cho thch hp.
a) Nu a = 48 v b = 4 th:
5

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

a+b=
axb=
b) Nu c = 75 v d = 47 th:
c+d=
Bi 2: Vit s thch hp vo trng:
a
b
a+b
a-b
ax

a-b=
a:b=

c-d=
b

a:b

ax5
+b

1
1
45
5
72
9
Bi 3: Vit ch s thch hp vo ch chm.
a) 75 + 57 = 57 + ...
b) a + b = ... + a
49 + 83 = 83 + ...
.... + a = a + ....
Bi 4: - S ?
Cho hnh ch nht c chiu di l a, chiu rng l b. Ta
c cng thc tnh chu vi HCN l:
a+bx2
( a + b) x 2
a+b
(b+a)x2
axb
a+b+2
Bi 5: Vit tip vo ch chm:
- Nu a = 2 v b = 1 th a - b
= ..................................................................
- Nu m = 6 v n = 3 th: m + n
= ..............................................................
m-n
= ...............................................................
mxn
= ..............................................................
m:n
= ...............................................................
- HS lm bi vo v- GV km HS yu v HS TB.
- Gi vi HS yu lm bng.
- HS kh nx, cha bi. GV cng c kin thc.
- Dn HS v n bi.
Th t ngy 6 thng 10 nm 2010
Tp c
n bi: Trung thu c lp; vng quc tng lai
I. Mc tiu:

- Rn k nng c din cm v c hiu cho HS.


II. Cc hot ng dy hc

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

* Bi Trung thu c lp:


- 1 HS c bi - nx.
- GV c mu , nu li ging c.
- HS luyn c theo cp.
- Gi vi HS thi c thuc ton bi trc lp.
Lp nx, chn bn c hay, thuc bi, GV khen.
- GV nu li cc cu hi SGK HS tr li.
- HS nu li ni dung bi.
*Bi : Vng Quc Tng Lai
- T chc cho HS c phn vai theo nhm 5.
- Gi mt s nhm c trc lp - nx.
- HS tm hiu ni dung bi qua vic tr li cc cu hi SGK.
- GV nx gi - Dn HS v n bi.
Th nm ngy 7 thng 10 nm 2010
tp lm vn
luyn tp xy dng on vn k chuyn
I. Mc tiu:

- Rn k nng vit on vn cho HS.


II. cc hot ng dy hc:

- GV nu bi v vit ln bng:
Bi 1: c ct truyn vo ngh ( Tr. 72, SGK)
Ch s vic 1: Va-li-a c b m cho i xem xic. Em thch
nht tit mc " c gi phi nga, nh n" v m c tr thnh
din vin biu din tit mc y.
Bi 2: Em hy vit on vn k li s vic 1 nu trn ( gm c
m u, din bin v kt thc).
- HS c y/c bi.
- HS lm bi, GV km HS yu, TB.
- 1 HS kh, gii lm bng.
- HS nx, b sung.
- Gi vi HS c bi ca mnh di lp.
- GV cng c kin thc v nx gi hc.
- Dn v n bi.
ton
n: biu thc c cha ba ch.
I. Mc tiu:
- Rn k nng tnh gi tr ca biu thc c cha ba ch cho
HS.
7

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***
II. Cc hot ng dy hc:

- GV t chc cho HS lm cc bi tp sau:


Bi 1: Vit tip vo ch chm cho thch hp ( theo mu):
Mu: Nu m = 3, n = 5, p = 4 th m + n - p = 3 + 5 - 4 = 4
a + b + c = .........................................................................
a + c + b = .........................................................................
a - b - c = ...........................................................................
a - c - b = ...........................................................................
a x b x c = .........................................................................
a x c x b = .........................................................................
Bi 2: Vit s thch hp vo trng theo mu:
a
b
c
a+b-c
( a + b ) ( a + b) : a + b x
xc
c
c
4
5
3
6
17
4
7
13
35
6
Bi 3: Vit tip vo ch chm cho thch hp:
Nu a, b, c l cc s c mt ch s th:
- Gi tr ln nht ca biu thc a + b + c l: a + b + c
= ..................................
- Gi tr ln nht ca biu thc a x b - c l: a x b - c
= .....................................
- Gi tr b nht ca biu thc a x c x b l: a x b x c
= ....................................
Tp lm vn
Luyn tp xy dng on vn k chuyn
I. Mc tiu:

- Rn luyn k nng xy dng on vn k chuyn gm nhiu


on.
II. cc hot ng dy hc:

- GV t chc cho HS lm cc bi tp sau:


Bi 1: Truyn Ba li ru gm c nhng nhn vt no?
a) ..............................................
b) ..............................................
c) ..............................................
Bi 2: Ni dung truyn ni v iu g?
Bi 3: Da vo tranh v on k di y cho bc tranh th
nht, pht trin li k bc tranh th hai thnh mt on vn
k chuyn.

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

M: Li k tranh 1: Mt chng tiu phu ang n ci th li


ru b vng xung sng.
on vn: Ngy xa, c mt chng tiu phu ngho ngy ngy
vo rng n ci. Mt hm, chng va cht c my nht th
li ru tut khi cn, vng xung sng. Chng bun b ngi bn
b sng m than: " Ta ch c mt li ru n ci kim
sng, nay ru mt th bit lm sao y!"
Li k tranh 2: Mt c gi hin ra v ha s vt gip.
on
vn: ............................................................................................
....................................................................................................
...............................................................
....................................................................................................
...........................
- HS lm bi vo v.
- 2 HS TB ln bng vit on vn.
- GV km HS yu.
- Gi HS kh nx, cha bi.
- Gi nhiu HS c on vn ca mnh.
- GV nx gi hc.
- Dn HS v n bi.

Ton
n: Tnh cht giao hon ca php cng ( 2 tit)
I. Mc tiu:

- Rn k nng s dng tnh cht giao hon ca php cng cho


HS.
II. Cc hot ng dy hc:

- GV t chc cho HS lm cc bi tp sau:


Bi 1: Cho 24 + 26 + 78 + 22 = 150. Khng cn tnh hy nu
ngay gi tr ca cc tng di y v gii thch:
26 + 78 + 22 + 24 = ......................
78 + 24 + 26 + 22 = ......................
24 + 78 + 22 + 26= .......................
Bi 2: i ch cc s hng ca tng tnh tng theo cch
thun tin nht.
a) 145 + 789 + 855
462 + 9856 + 548
9

Bi Th Phng

Gio n lp 4
hc Yn T

Trng Tiu

***********************************************************************
***

b) 912 + 3457 + 88
245 + 6023 + 755
Bi 3: Mt hnh ch nht c chiu di 2dm 4cm, chiu rng
bng 1/3 chiu di. Tnh chu vi hnh ch nht .
Bi 4: t tnh ri dng tnh cht giao hon th li:
a) 695 + 137
b) 8279 + 654
Bi 5: Khoanh vo ch t trc cu tr li ng:
Mt hnh ch nht c chiu di l a, chiu rng l b ( a,
b cng mt n v o). Chu vi ca hnh ch nht l:
A. a x b B. a + b x 2
C. b + a x 2
D. ( a + b )
x2
Bi 6: Vit ch s thch hp vo ch chm:
a) 25 + 41 = 41 + .....
b) a + b = .......
96 + 72 = ... + 96
a+0=0
+ ...
68 + 14 = 14 + ....
0 + b = ...
+0
- HS lm bi vo v - i bi kim tra kt qu.
- Gi HS tr li ming bi 1.
- 2 em gii bi 2 trn bng lp.
- 1 em gii bi 3.
- HS nx, cha bi - GV cng c kin thc.
- Dn HS v n bi.

10