Sei sulla pagina 1di 2

May Kabuluhan

(It's Not in Vain nina Mike Speck, Niles Borop, Dwight Liles-- ang saling ito sa Tagalog ni Israel V. Laguinto)

 
 44                        
         
Ta yo ay mang ga ga wa sa u ba san At ang hi rap min sa'y na ra ram da

 44                          
              

5

  
 
                      
man
 Ngu nit 'wag pang hi hi na an Ang Di yos ay na ri ri yan Gan tim

                       
     
8

                     
  
pa la'y a a sa han At la kas sa Kan ya'y ma ka kam tan A ting pag
            
                

11

               
         
 
pa pa gal ay may ka bu lu han
 
Bu hay ang Di'os na a ting pi
        
                   
 
 
 
   

14
   
                 
   
 
nag li ling ku ran Siya
 ay ka sa ma; 'Wag kang ma nga ngam ba
         
             
     

Copyright (c) 2020


17   
   1.
            
42     44   
           
I  a  lay ang bu hay; Sa Diyos,
 ta
may gum pay! Sa pag

               4  
42 

      4     

22
 
 
         
           
   
li ling kod na tin sa u ba san Ang pag su bok at pag ta ngis na ri yan  Ngunit
                     
      

26
 
                         
ta yo'y mag pa tu loy Mag ling kod at ma ging ta pat Mag ti wa la at mag pu ri 'Pag
       
            

Dooh... Ahhh

29  
2.  
                

       
kat ang bi ya ya N'ya'y sa pat! A ting pag pay may ta gum pay
  !
         
   
 


    

It's Not in Vain


Ang salin na ito ni Israel Velarde Laguinto
Copyright (c) 2020

2 Copyright (c) 2020

Potrebbero piacerti anche