Sei sulla pagina 1di 25

Adobe Illustrator

CS3/CS3 PL.
wiczenia praktyczne
Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek
ISBN: 978-83-246-1587-2
Format: A5, stron: 168

Zdobd praktyczn wiedz, jak tworzy profesjonaln grafik!


Jak pracowa na warstwach?
Jak nakada atrybuty i efekty?
Jak definiowa zaawansowane opcje projektu?

Adobe Illustrator CS3 to jeden z najpopularniejszych programw do tworzenia grafiki


wektorowej przygotowywanej do druku, dla potrzeb internetu, urzdze mobilnych
i animacji. Program obsuguje zaawansowane funkcje edytorskie (m.in. eksplorowanie
rnych odcieni); posiada te inne narzdzia znacznie upraszczajce prac (takie jak
na przykad Live Trace do szybkiego konwertowania obrazkw na opis wektorowy
czy Adobe Bridge uatwiajce przegldanie plikw graficznych) oraz w peni
modyfikowalny interfejs uytkownika.
Lektura ksiki Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. wiczenia praktyczne z pewnoci
pozwoli Ci zdoby przydatne umiejtnoci obsugi programu, ktry oferuje ogromne
moliwoci grafikom i projektantom. Z tego podrcznika dowiesz si, jak korzysta
z narzdzia Piro oraz jak tworzy i utrwala warstwy. Poznasz metody pracy
z kolorami i gradientami. Nauczysz si Illustratora od podstaw i bdziesz mg
bez strachu porusza si w wiecie grafiki komputerowej, a take tworzy wasne,
oryginalne projekty.

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Podstawy obsugi programu


Definiowanie parametrw rysunku
Nawigacja wewntrz dokumentu
Zaznaczanie i rysowanie
Transformacja obiektw
Narzdzie Piro
Kolory i tekst
Warstwy i symbole

Niezbdna wiedza dla wszystkich ambitnych grafikw, rozpoczynajcych prac


z Illustratorem CS3!

Spis tre!ci
Jak mi"o Ci# pozna$
Rozdzia" 1. Podstawy obs"ugi programu
Otwieranie i zamykanie pliku
Tworzenie nowego pliku
Zapisywanie pliku
Nawigacja wewn#trz dokumentu
Korzystanie z pomocy

Rozdzia" 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja


Rysowanie
Transformacja obiektw

5
7
8
11
12
16
23

27
32
37

Rozdzia" 3. Narz#dzie Pen (Piro)

51

Rozdzia" 4. Kolory

69

Rozdzia" 5. Tekst

95

Rozdzia" 6. Warstwy

115

Rozdzia" 7. Symbole

131

Rozdzia" 8. P#dzle, atrybuty, style i efekty

145

P$dzle artystyczne Art


P$dzle wzorku Pattern
Atrybuty wygl#du

145
149
159

2
Zaznaczanie, rysowanie
i transformacja
Ka da operacja na obiekcie wchodz"cym w sk#ad obrazu musi
zaczyna$ si% od jego zaznaczenia. Gdy zmieniasz kolor, rozmiar, dodajesz efekt lub nowe atrybuty do obiektu, musisz
zacz"$ od zaznaczenia tego obiektu. W tym rozdziale b%dziesz $wiczy$ wykorzystanie narz%dzi wchodz"cych w sk#ad grupy Selection
(Zaznaczanie).
W I C Z E N I E

2.1

Korzystanie z narz3dzia Selection (Zaznaczanie)

1. Wybierz z palety narz%dzie Selection (Zaznaczanie) rysunek 2.1.

Nakieruj kursor myszy na obiekt, ale nie klikaj. Zwr$ uwag%,


e gdy naje d asz kursorem na obiekt, ktry mo esz zaznaczy$,
zmienia si% jego ikona. Kliknij obiekt, ktry chcesz zaznaczy$,
a wok# niego pojawi si% ramka wyposa ona w osiem uchwytw
(rysunek 2.2).

Rysunek 2.1. Ikona narz'dzia Selection (Zaznaczanie) na pasku narz'dzi

28

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.2.
Zaznaczony
obiekt jest
wyr/niony ramk1
wyposa/on1
w osiem uchwytw

2. Korzystaj"c z narz%dzia Selection (Zaznaczanie), kliknij inny

obiekt na obrazie, a przekonasz si%, e zaznaczenie pierwszego


obiektu zniknie, a wybrany b%dzie jedynie ten klikni%ty jako
drugi (rysunek 2.3).
Rysunek 2.3.
Gdy klikniesz
kolejny obiekt,
prostok1t
zaznaczenia
b'dzie wskazywa4
w4a5nie jego
3. Mo esz doda$ do zaznaczenia kolejne obiekty, przytrzymuj"c

podczas klikania wci*ni%ty klawisz Shift (rysunek 2.4).


Rysunek 2.4.
Je5li podczas
zaznaczania
kolejnych obiektw
przytrzymasz
wci5ni'ty klawisz
Shift, b'd1 one
dodawane
do zaznaczenia
4. Przesu+ dwa obiekty, wciskaj"c przycisk myszy i przeci"gaj"c

je w nowe miejsce. Obiekty b%d" przesuwane razem, poniewa


oba s" zaznaczone.
5. Usu+ zaznaczenie obiektw, klikaj"c pusty obszar obrazu.
Mo esz uzyska$ ten sam efekt, wybieraj"c z menu polecenie
Select/Deselect (Zaznacz/Usu< zaznaczenie).

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

29

W I C Z E N I E

Korzystanie z narz3dzia Direct Selection


(Zaznaczanie bezpo=rednie)

2.2

1. Wybierz z paska narz%dzi narz%dzie Direct Selection (Zaznaczanie

bezpo5rednie). Przejed0 jego kursorem nad r nymi punktami


obiektw. Gdy kursor narz%dzia Direct Selection (Zaznaczanie
bezpo5rednie) znajdzie si% nad punktem zakotwiczenia obiektu
lub *cie ki, pojawi si% obok niego male+ki pusty kwadracik.
Kliknij punkt zakotwiczenia obiektu i przeci"gnij go. Zauwa ,
e wybrany punkt jest wype#niony, co sygnalizuje, e zosta#
zaznaczony. Pozosta#e punkty zakotwiczenia s" natomiast
puste w *rodku, poniewa nie zosta#y wybrane (rysunek 2.5).
Rysunek 2.5.
Punkt
zakotwiczenia
gwiazdy na jej
wierzcho4ku jest
wype4niony,
co oznacza,
/e zosta4 wybrany
2. Kliknij i przeci"gnij wybrany punkt. W ten sposb mo esz zmieni$

kszta#t obiektu. Zaznaczenie zniknie z pierwszego punktu, a pojawi


si% nad drugim klikni%tym. Uzyskasz dzi%ki temu mo liwo*$
edytowania indywidualnie rwnie innych punktw.
W I C Z E N I E

2.3

Zaznaczanie przez przeci>gni3cie wskaBnika myszy

Czasem najprostszym sposobem zaznaczania jest rozci"gni%cie prostok"ta zaznaczania wok# obiektw, ktre chcesz zaznaczy$.
1. Z paska narz%dzi wybierz narz%dzie Selection (Zaznaczanie)
i ustaw kursor myszy obok pierwszego obiektu, ktry chcesz
zaznaczy$. Wci*nij przycisk myszy i rozci"gnij prostok"t
zaznaczenia, aby obj"$ wszystkie obiekty, ktre maj" zosta$
zaznaczone (rysunek 2.6).

30

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.6.
Za pomoc1
prostok1ta
zaznaczenia
mo/esz
zaznaczy> kilka
s1siaduj1cych
ze sob1 obiektw

2. Mo esz rozci"gn"$ prostok"t zaznaczenia, tak aby obj"$ nim

dodatkowe obiekty, ktre maj" zosta$ zaznaczone.


3. Aby usun"$ zaznaczenie, wybierz z menu polecenie
Select/Deselect (Zaznacz/Usu< zaznaczenie) lub kliknij
w miejscu, w ktrym nie ma adnych obiektw.
W I C Z E N I E

2.4

Grupowanie obiektw

Mo esz po#"czy$ kilka obiektw w grup% (zgrupowa$ je), przez co b%d"


traktowane jako jedna ca#o*$. Dzi%ki temu b%dziesz mg# je przesuwa$
lub poddawa$ transformacji bez zmieniania ich atrybutw i po#o enia
wzgl%dem siebie.
1. Wybierz z paska narz%dzi narz%dzie Selection (Zaznaczanie)
i rozci"gnij prostok"t zaznaczania wok# obiektw, ktre maj"
zosta$ zgrupowane.
2. Wybierz z menu polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj), by
zgrupowa$ obiekty, a nast%pnie usu+ zaznaczenie, wybieraj"c
z menu polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usu< zaznaczenie).
3. Korzystaj"c z narz%dzia Selection (Zaznaczanie) kliknij pierwszy
obiekt, ktry zosta# zgrupowany. Jak widzisz, zaznaczone s"
teraz wszystkie obiekty wchodz"ce w sk#ad grupy (rysunek 2.7).

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

31

Rysunek 2.7.
Klikni'cie jednego
ze zgrupowanych
obiektw powoduje
zaznaczenie
wszystkich
elementw
wchodz1cych
w sk4ad danej
grupy

W I C Z E N I E

2.5

DoG>czanie obiektw do grupy

Grupy mog" by$ #"czone z innymi obiektami lub grupami.


1. Za pomoc" narz%dzia Selection (Zaznaczanie) zaznacz grup%
obiektw, a nast%pnie trzymaj"c wci*ni%ty klawisz Shift,
kliknij kolejny obiekt, ktry ma zosta$ do niej dodany.
2. Wybierz z menu polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj).
Prostok"t zaznaczenia rozszerzy si% na nowy obiekt.
W I C Z E N I E

2.6

Zaznaczanie pojedynczych obiektw


wchodz>cych w skGad grupy

1. Wybierz narz%dzie Selection (Zaznaczanie) i kliknij ktrykolwiek

ze zgrupowanych obiektw. Ca#a grupa zostanie zaznaczona.


2. Kliknij w pustym obszarze obrazu, poza zaznaczeniem.
3. Ustaw kursor na narz%dziu Direct Selection (Zaznaczanie
bezpo5rednie), po czym wci*nij i przytrzymaj klawisz myszy.
Przeci"gnij teraz kursor w prawo, by z paska, ktry si% rozwin"#,
wybra$ narz%dzie Group Selection (Zaznaczanie grupowe)
rysunek 2.8.

32

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.8. Ikona narz'dzia Group Selection (Zaznaczanie grupowe)


znajduje si' na pasku narz'dzi, w grupie Direct Selection (Zaznaczanie
bezpo5rednie)
4. Kliknij pierwszy obiekt wchodz"cy w sk#ad grupy. Tylko on

zostanie aktywowany. Je*li klikniesz go jeszcze raz, aktywowana


zostanie ca#a grupa.

Rysowanie
Narz%dzia s#u "ce do rysowania kszta#tw s" zebrane na pasku narz%dzi, w grupie Rectangle (Prostok1t) rysunek 2.9.

Rysunek 2.9. Grupa Rectangle (Prostok1t) zawiera narz'dzia umo/liwiaj1ce


rysowanie r/nych kszta4tw

W programie Adobe Illustrator zmieniaj"c atrybuty obrysu, mo esz


zmienia$ grubo*$ i kolor jego linii. Obrys to charakterystyka konturu
obiektu. Domy*lne ustawienia tworz" obiekty z bia#ym wype#nieniem
i czarnym obrysem.
W I C Z E N I E

2.7

Tworzenie rysunku z obiektw podstawowych

1. Wybierz narz%dzie Rectangle (Prostok1t) i narysuj prostok"t, ktry

b%dzie tworzy# trzon rakiety kosmicznej (rysunek 2.10). Po


zwolnieniu przycisku myszy prostok"t zostanie automatycznie
zaznaczony i uwidoczni si% jego *rodek. Wszystkie obiekty

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

33

Rysunek 2.10. Pierwszy narysowany prostok1t b'dzie tworzy4 trzon rakiety


kosmicznej

stworzone za pomoc" narz%dzi kszta#tu maj" punkt centralny,


ktry mo esz przeci"ga$, aby wyrwna$ obiekt do innych
elementw obrazu.
2. Nadal korzystaj"c z narz%dzia Rectangle (Prostok1t), umie*$
wska0nik myszy nad centralnym punktem prostok"ta. Trzymaj
wci*ni%ty klawisz Alt i rozci"gnij nowy prostok"t, zaczynaj"c od
centralnego punktu starego prostok"ta. Spowoduje to powstanie
wewn"trz niego drugiego, mniejszego prostok"ta. Zwolnij przycisk
myszy i klawisz Alt, gdy nowy prostok"t b%dzie mia# tak" sam"
wysoko*$ jak pierwszy (rysunek 2.11).

34

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.11.
Wewn1trz
pierwszego
prostok1ta
narysowany zosta4
drugi, ktrego
5rodek znajduje
si' w tym samym
miejscu, co 5rodek
pierwszego obiektu
Dzi ki wci"ni ciu klawisza Alt w czasie przeci#gania kursora narz dzia
mo$esz narysowa% obiekt, zaczynaj#c od jego centralnego punktu,
a nie od lewego grnego rogu.
3. Zaznacz wewn%trzny prostok"t, aby widoczny by# jego *rodek,

a nast%pnie wybierz narz%dzie Ellipse (Elipsa). Wci*nij


i przytrzymaj klawisze Alt i Shift i narysuj okr"g, zaczynaj"c
od *rodka prostok"ta. Nast%pnie narysuj kolejny okr"g, nieco
mniejszy, wewn"trz pierwszego (rysunek 2.12).
Rysunek 2.12.
Umieszczone
wsp45rodkowo
okr'gi tworz1
okno rakiety
kosmicznej

4. Zamiast rysowa$ kszta#t, rozci"gaj"c go kursorem myszy, mo esz

klikn"$ w wybranym miejscu powierzchni% obrazu i otworzy$


okno dialogowe opcji rysowanego kszta#tu. Wybierz narz%dzie
Rounded Rectangle (Zaokr1glony prostok1t) i kliknij w wybranym
miejscu obrazu, by otworzy$ okno dialogowe Rounded Rectangle
(Zaokr1glony prostok1t) rysunek 2.13. Wpisz w polu Width
(Szeroko5>) warto*$ odpowiadaj"c" szeroko*ci zewn%trznego
prostok"ta, a w polu Height (Wysoko5>) warto*$ odpowiadaj"c"
jej czwartej cz%*ci. Okre*l rwnie stopie+ zaokr"glenia
wierzcho#kw.

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

35

Rysunek 2.13.
Okno dialogowe
Rounded
Rectangle
(Zaokr1glony
prostok1t)

5. Kliknij przycisk OK, a utworzony w ten sposb prostok"t umie*$

na obrazie tak, aby przylega# do grnej cz%*ci prostok"ta


tworz"cego trzon rakiety (rysunek 2.14).
Rysunek 2.14.
Zaokr1glony
prostok1t przylega
doln1 kraw'dzi1
do trzonu rakiety

6. Nadal korzystaj"c z narz%dzia Rounded Rectangle (Zaokr1glony

prostok1t), narysuj teraz w dolnej cz%*ci rakiety wyloty dysz.


Najpierw utwrz jeden zaokr"glony prostok"t, a nast%pnie
wci*nij klawisz Alt. Umie*$ kursor nad *rodkiem zaokr"glonego
prostok"ta i wciskaj"c lewy przycisk myszy, przeci"gnij obiekt
w nowe po#o enie. Uzyskasz w ten sposb idealn" kopi%
pierwszego prostok"ta (rysunek 2.15).
Rysunek 2.15.
Dysze rakiety
tworz1 dwa
identyczne
zaokr1glone
prostok1ty

36

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

7. Pozostaje narysowa$ wierzcho#ek rakiety, do czego pos#u ysz

si% narz%dziem Polygon (Wielobok). Wybierz narz%dzie Polygon


(Wielobok) i umie*$ kursor nad centralnym punktem prostok"ta
tworz"cego trzon rakiety.
8. <eby narysowa$ wielobok, zacznij przeci"ga$ kursor myszy, ale
nie zwalniaj go. Wci*nij trzykrotnie klawisz strza#ki w d#, aby
zredukowa$ liczb% bokw wieloboku, zmieniaj"c go w trjk"t
(rysunek 2.16). Nast%pnie obr$ trjk"t tak, aby skierowa$ go
wierzcho#kiem w gr%. Zanim ostatecznie zwolnisz przycisk
myszy, wci*nij spacj% i przeci"gnij trjk"t do gry, aby umie*ci$
go na wierzcho#ku rakiety.
Rysunek 2.16.
Naciskanie
klawiszy strza4ek
w d4 i w gr'
podczas
rysowania
wieloboku
powoduje
zmniejszanie
i zwi'kszanie
liczby jego bokw
9. Wybierz narz%dzie Selection (Zaznaczanie) i kliknij prawym

przyciskiem myszy narysowany obiekt. Z menu kontekstowego


wybierz polecenie Arrange/Send to Back (U4//Przesu< na spd).
Rysunek rakiety jest gotowy (rysunek 2.17).
Mo esz kontrolowa$ kszta#ty wielobokw, spiral i gwiazdek, wciskaj"c podczas ich rysowania odpowiednie klawisze. Rysuj"c te obiekty
mo na stosowa$ nast%puj"ce sposoby pozwalaj"ce na modyfikowanie
ich kszta#tw:
Aby zmieni$ liczb% bokw wieloboku, ramion gwiazdy lub
segmentw spirali, nale y podczas rysowania wciska$ klawisz
strza#ki w d# (zmniejszenie liczby) lub strza#ki w gr%
(zwi%kszenie liczby). Narz%dzie pami%ta ustawienia ostatniego
narysowanego kszta#tu.
W celu obrcenia kszta#tu wystarczy zakre*li$ kursorem myszy
odpowiedni #uk.

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

37

Rysunek 2.17.
Gotowy rysunek
rakiety sk4adaj1cy
si' z prostych
obiektw

Aby skierowa$ figur% bokiem lub wierzcho#kiem do gry, nale y


trzyma$ wci*ni%ty klawisz Shift.
<eby przesuwa$ obiekt w trakcie rysowania go, nale y podczas
przeci"gania wciska$ spacj%.

Transformacja obiektw
Skalowanie obiektw polega na ich powi%kszaniu lub pomniejszaniu
w poziomie oraz w pionie wzgl%dem przyj%tego punktu odniesienia.
Je*li nie ustalisz punktu odniesienia, obiekty b%d" skalowane wzgl%dem swoich *rodkw.
W I C Z E N I E

2.8

Transformacja obiektu

1. Wybierz z paska narz%dzi narz%dzie Selection (Zaznaczanie)

i zaznacz obiekt, ktry chcesz podda$ skalowaniu (rysunek 2.18).

38

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.18.
Zaznaczony
obiekt jest
otoczony
obwiedni1
z zaznaczonymi
punktami
skalowania
2. Wybierz z menu polecenie Window/Transform

(Okno/Transformacje), aby wy*wietli$ palet% Transform


(Transformacje) rysunek 2.19. Paleta Transform
(Transformacje) zawiera niewielk" siatk% kwadratw
okre*lanych jako punkty odniesienia, ktre reprezentuj"
poszczeglne punkty obwiedni zaznaczonego obszaru.

Rysunek 2.19. Paleta Transform (Transformacje) zawiera siatk' kwadratw


reprezentuj1cych poszczeglne punkty obwiedni zaznaczonego obszaru
3. Kliknij punkt odniesienia w lewym dolnym rogu siatki, aby

ustawi$ punkt odniesienia skalowania. Kliknij ikon% ogniw


#a+cucha znajduj"c" si% po prawej stronie palety, by w#"czy$
blokowanie zapewniaj"ce zachowanie sta#ych proporcji podczas
skalowania. Dzi%ki temu stosunek wysoko*ci do szeroko*ci
pozostanie przez ca#y czas niezmienny.
4. Wybierz narz%dzie Scale (Skalowanie) rysunek 2.20 i kliknij
punkt, wzgl%dem ktrego obiekt ma by$ skalowany. Je*li podczas
klikni%cia przytrzymasz wci*ni%ty klawisz Alt, na ekranie pojawi
si% okno dialogowe Scale (Skalowanie).
Rysunek 2.20.
Ikona narz'dzia
Scale (Skalowanie)
na palecie narz'dzi

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

39

5. W oknie dialogowym Scale (Skalowanie) rysunek 2.21 w polu


o tej samej nazwie wpisz warto*$ 75% i kliknij przycisk OK. Pozwoli

to na zmniejszenie rozmiaru obiektu o 25%.


Rysunek 2.21.
Okno dialogowe
Scale (Skalowanie)
pojawia si', je5li
po wybraniu
narz'dzia Scale
(Skalowanie)
przytrzymasz
wci5ni'ty klawisz
Alt i klikniesz
lewym przyciskiem
myszy

Rotacja obiektw to obracanie ich wok# okre*lonego punktu. Mo na


w tym celu wykorzysta$ obwiedni% obiektu poddawanego rotacji,
umieszczaj"c wska0nik myszy w jej zewn%trznym rogu. Po pojawieniu si% wska0nika rotacji nale y klikn"$ i przeci"gn"$ kursor myszy,
aby obrci$ obiekt wok# jego punktu centralnego.
Mo esz rwnie dokona$ rotacji obiektu wok# wybranego punktu
odniesienia i o okre*lony k"t. S#u y do tego celu paleta Transform
(Transformacje), ktr" pozna#e* ju w poprzednim $wiczeniu.
W I C Z E N I E

2.9

Obracanie obiektu

W tym $wiczeniu obrcisz dowolny obiekt o 35% wok# wybranego


punktu odniesienia. W tym celu:
1. Zaznacz obiekt, ktry chcesz obrci$, i wybierz z palety narz%dzi
narz%dzie Rotate (Obrt) rysunek 2.22.
Rysunek 2.22.
Ikona narz'dzia
Rotate (Obrt) na
palecie narz'dzi

40

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

2. Rozpocznij przeci"ganie zaznaczonego obiektu. Ruch ten jest

ograniczony do obrotw wok# punktu odniesienia (rysunek


2.23). Kontynuuj przeci"ganie, dopki obiekt nie powrci do
swojej pocz"tkowej pozycji, a nast%pnie zwolnij przycisk myszy.
Mo esz rwnie cofn"$ wprowadzone zmiany, wybieraj"c
z menu polecenie Edit/Undo Rotate (Edycja/Cofnij obrt).
Rysunek 2.23.
Je5li przeci1gasz
obiekt, korzystaj1c
z narz'dzia
Rotate (Obrt),
jest on obracany
wok4 punktu
odniesienia
3. Wci*nij klawisz Alt i kliknij lewym przyciskiem myszy punkt,

wok# ktrego ma by$ wykonany obrt.


4. Na ekranie pojawi si% okno dialogowe Rotate (Obrt) rysunek 2.24.
Zaznacz pole wyboru Preview (Podgl1d), wprowad0 warto*$ 35
w polu tekstowym Angle (K1t) i kliknij przycisk OK. Obiekt
zostanie obrcony o k"t 35 stopni wok# wskazanego punktu
(rysunek 2.25).
Rysunek 2.24.
Okno dialogowe
Rotate (Obrt)

Rysunek 2.25.
Obiekt zosta4
obrcony
o okre5lony
k1t wzgl'dem
wskazanego
punktu

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

41

Odbijanie obiektw polega na ich symetrycznym odwzorowaniu wzd#u


niewidocznej pionowej lub poziomej osi. Kopiowanie obiektu podczas
odbicia pozwala na utworzenie jego odbicia lustrzanego. Podobnie jak
w przypadku skalowania i rotacji, podczas odbijania mo esz wyznaczy$ punkt, wzgl%dem ktrego obiekt zostanie odbity. Mo esz rwnie domy*lnie odbija$ wzgl%dem centralnego punktu obiektu.
W I C Z E N I E

2.10

Korzystanie z narz3dzia Reflect (Odbicie)

W tym $wiczeniu wykorzystasz narz%dzie Reflect (Odbicie) do utworzenia lustrzanego odbicia obiektu. W tym celu:
1. Zaznacz obiekt, na ktrym chcesz zastosowa$ odbicie, korzystaj"c
z narz%dzia Selection (Zaznaczanie), a nast%pnie z palety narz%dzi
wybierz narz%dzie Reflect (Odbicie). Jest ono zagnie d one razem
z narz%dziem Rotate (Obrt) rysunek 2.26.

Rysunek 2.26. Narz'dzie Reflect (Odbicie) jest na palecie narz'dzi


zagnie/d/one z narz'dziem Rotate (Obrt)
2. Przytrzymaj wci*ni%ty klawisz Alt i kliknij punkt, wzgl%dem

ktrego chcesz utworzy$ odbicie. Na ekranie pojawi si% okno


dialogowe Reflect (Odbicie).
3. Upewnij si%, e w oknie dialogowym Reflect (Odbicie) zaznaczona
jest opcja Vertical (Pionowo), a w polu tekstowym Angle (K1t)
znajduje si% warto*$ 90 stopni (rysunek 2.27). Nast%pnie kliknij
przycisk Copy (Kopiuj). Zaznaczony obiekt zostanie skopiowany,
a nast%pnie umieszczony jako odbicie lustrzane pierwotnie
zaznaczonego obiektu (rysunek 2.28).
Narz%dzia i filtry programu Adobe Illustrator umo liwiaj" zniekszta#canie obiektw na r ne sposoby. W kolejnym $wiczeniu dowiesz si%,
jak z gwiazdy utworzy$ kwiat, stosuj"c narz%dzia do zniekszta#cania
obiektw.

42

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.27.
Okno dialogowe
Reflect (Odbicie)

Rysunek 2.28.
Utworzona
zosta4a kopia
obiektu, ktra
nast'pnie zosta4a
odbita wzgl'dem
osi pionowej

W I C Z E N I E

2.11

Tworzenie rysunku
z uNyciem rNnego rodzaju transformacji

1. Wybierz z palety narz%dzie Star (Gwiazda) zgrupowane

z narz%dziem Rectangle (Prostok1t) rysunek 2.29.


Rysunek 2.29.
Grupa narz'dzi
ukrytych pod
ikon1 narz'dzia
Rectangle
(Prostok1t)
2. Przeci"gnij narz%dzie, aby narysowa$ pi%cioramienn" gwiazd%

o szeroko*ci 200 punktw (rysunek 2.30).


3. Zaznacz gwiazd% i w polu wype#nienia na palecie Control

(Sterowanie) wybierz jedn" z dost%pnych prbek. Pozostaw


warto*$ obrysu None (Brak) rysunek 2.31.

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

43

Rysunek 2.30.
Pi'cioramienna
gwiazda
narysowana
za pomoc1
narz'dzia Star
(Gwiazda)

Rysunek 2.31.
W stosunku
do gwiazdy
zastosowano
wype4nienie
gradientowe
bez obrysu

4. Wybierz z menu polecenie Filter/Distort/Twist (Filtr/Zniekszta4>/

Skr'cenie) i w oknie dialogowym, ktre si% pojawi, wpisz warto*$


45 stopni (rysunek 2.32), a nast%pnie kliknij przycisk OK.
Rysunek 2.32.
Okno dialogowe
Twist (Skr'cenie)
oraz efekt
zastosowania
tego filtra

5. Zaznacz gwiazd% i wybierz z menu polecenie Window/Attributes

(Okno/Atrybuty), aby wy*wietli$ palet% Attributes (Atrybuty).


Nast%pnie kliknij przycisk Show Center (Poka/ 5rodek),
aby wy*wietli$ punkt centralny gwiazdy (rysunek 2.33).

44

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.33.
Okno Attributes
(Atrybuty)

6. Wybierz narz%dzie Star (Gwiazda) i przeci"gnij wska0nik do

punktu centralnego, aby narysowa$ drug" gwiazd% o takiej


samej *rednicy, znajduj"c" si% dok#adnie nad punktem
centralnym pierwszej (rysunek 2.34).
Rysunek 2.34.
Druga gwiazda
zosta4a
narysowana
dok4adnie
nad punktem
centralnym
pierwszej

7. Wype#nij gwiazd% dowolnym kolorem, wybieraj"c z menu

polecenie Window/Color (Okno/Kolor) i wskazuj"c odpowiedni


kolor na palecie (rysunek 2.35).
Rysunek 2.35.
Paleta Color
(Kolor) pozwala
wybra> kolor
wype4nienia
i obrysu obiektu

8. Wybierz kolor obrysu drugiej gwiazdy, klikaj"c pole Stroke

(Obrys) na palecie Color (Kolor).


9. Wybierz z menu polecenie Effect/Distort & Transform/Pucker

& Bloat (Efekty/Zniekszta4cenie i transformacja/Wkl's4y


i wybrzuszony). W oknie dialogowym Pucker & Bloat (Wkl's4y

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

45

i wybrzuszony) zaznacz pole wyboru Preview (Podgl1d)


i przeci"gnij suwak, aby zniekszta#ci$ gwiazd% wedle
w#asnego uznania (rysunek 2.36).
Rysunek 2.36.
Okno dialogowe
Pucker & Bloat
(Wkl's4y
i wybrzuszony)
oraz efekt u/ycia
tego filtra

10. Z palety narz%dzi wybierz narz%dzie Ellipse (Elipsa) znajduj"ce

si% w grupie narz%dzi Rectangle (Prostok1t).


11. Wci*nij klawisz Alt, umie*$ wska0nik narz%dzia nad punktem
centralnym obu gwiazd i narysuj owal (rysunek 2.37).
Rysunek 2.37.
W centralnym
punkcie gwiazd
zosta4
umieszczony
owal, ktry b'dzie
tworzy4 5rodek
rysowanego
kwiatu

12. Wype#nij owal dowolnym kolorem, korzystaj"c z palety Color

(Kolor).

46

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

13. Wybierz narz%dzie Selection (Zaznaczanie) i klikaj, trzymaj"c

wci*ni%ty klawisz Shift, aby zaznaczy$ trzy elementy tworz"ce


kwiat. Nast%pnie wybierz z menu polecenie Object/Group
(Obiekt/Grupuj), aby zgrupowa$ zaznaczone obiekty.
14. Na palecie Transform (Transformacja) wpisz warto*$ 10 stopni
w polu tekstowym Shear (Pochylenie) i naci*nij klawisz Enter
(rysunek 2.38).
Rysunek 2.38.
Kwiat zosta4
pochylony przez
wprowadzenie
warto5ci 10
w polu Shear
(Pochylenie)
palety Transform
(Transformacja)

Free Transform (Przekszta4canie swobodne) jest narz%dziem wielozadaniowym, ktre umo liwia skalowanie, pochylanie, odbijanie, obracanie i zmian% perspektywy zaznaczonych obiektw.
W I C Z E N I E

2.12

Korzystanie z narz3dzia Free Transform


(PrzeksztaGcanie swobodne)

1. Z palety narz%dzi wybierz Selection (Zaznaczanie) i kliknij

obiekt, ktry chcesz podda$ przekszta#caniu.


2. Aby zniekszta#ci$ obiekt, wybierz z palety narz%dzie Free Transform
(Przekszta4canie swobodne) rysunek 2.39 zaznacz prawy
dolny rg obwiedni obiektu i nie puszczaj"c lewego przycisku
myszy, rozpocznij przeci"ganie. Nast%pnie przytrzymaj wci*ni%ty
klawisz Ctrl i powoli przeci"gnij wska0nik w stron% przeciwleg#ego
rogu obiektu (rysunek 2.40).

Rysunek 2.39. Ikona narz'dzia Free Transform (Przekszta4canie swobodne)


na pasku narz'dzi

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

47

Rysunek 2.40. Narz'dzie Free Transform (Przekszta4canie swobodne)


pozwala w prosty sposb przekszta4ci> zaznaczony obiekt, przeci1gaj1c
jeden z rogw jego obwiedni
3. Aby obrci$ zaznaczony obiekt, przesu+ wska0nik narz%dzia

Free Transform (Przekszta4canie swobodne) minimalnie poni ej


prawego rogu obwiedni obiektu, dopki nie pojawi si% wska0nik
rotacji, a nast%pnie przeci"gnij go, aby obrci$ obiekt (rysunek 2.41).
Rysunek 2.41.
Chwytaj1c za
jeden z rogw
obwiedni,
mo/esz obrci>
zaznaczony obiekt
o dowolny k1t

Funkcja Free Distort (Zniekszta4canie swobodne) umo liwia zniekszta#cenie zaznaczonego obszaru poprzez przesuwanie dowolnego z jego
naro nikw. Mo e by$ stosowana jako filtr permanentnie zmieniaj"cy
obiekt lub jako efekt umo liwiaj"cy odwrcenie zmiany.
W I C Z E N I E

2.13

Korzystanie z narz3dzia Free Distort


(ZnieksztaGcanie swobodne)

1. Z palety narz%dzi wybierz Selection (Zaznaczanie) i zaznacz

obiekt, ktry chcesz podda$ zniekszta#caniu.


2. Wybierz z menu polecenie Filter/Distort/Free Distort
(Filtr/Zniekszta4>/Zniekszta4canie swobodne).
3. Przeci"gnij jeden lub wi%cej uchwytw, aby zniekszta#ci$
zaznaczony obiekt, a nast%pnie kliknij przycisk OK (rysunek 2.42).

48

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL !wiczenia praktyczne

Rysunek 2.42.
Okno Free Distort
(Zniekszta4canie
swobodne)
pozwala
na dowolne
zniekszta4cenie
zaznaczonego
obiektu

W I C Z E N I E

2.14

Stosowanie transformacji
na kilku obiektach rwnocze=nie

Mo esz rwnocze*nie podda$ transformacji kilka obiektw. Pos#u


si% do tego celu funkcj" Transform Each (Przekszta4> ka/dy) dost%pn"
w menu Object (Obiekt).
1. Wybierz z menu polecenie Select/All (Zaznacz/Wszystko),
aby zaznaczy$ wszystkie obiekty znajduj"ce si% na rysunku.
2. Nast%pnie wybierz z menu polecenie Object/Transform/Transform
Each (Obiekt/Transformacje/Transformuj ka/dy). Na ekranie
pojawi si% okno dialogowe Transform Each (Transformuj ka/dy)
rysunek 2.43.
Rysunek 2.43.
Okno dialogowe
Transform Each
(Transformuj
ka/dy)

Rozdzia# 2. Zaznaczanie, rysowanie i transformacja

49

3. Opcje Move (Przesu<) w oknie dialogowym Transform Each

(Transformuj ka/dy) umo liwiaj" przesuwanie obiektw


w okre*lonym lub losowym kierunku. Przesu+ zaznaczone obiekty
o jeden centymetr w d# w stosunku do stanu pocz"tkowego.
W tym celu wpisz w polu Vertica (Pionowo) w sekcji Move
(Przesu<) warto*$ 1.
4. Aby podda$ obiekty skalowaniu o 25% w osi poziomej,
wpisz w polu Horizonta (Poziomo) warto*$ 125%.
5. Kliknij przycisk OK.