Sei sulla pagina 1di 5

Rondó Estela

Estela García

    
        
A
Niño soprano

       
Hoy en laes cue la lo pa sa mos bien,

Xilófono Soprano Orff


 
  
        
  
Metalófono Bajo Orff

Claves         

             
3

Niño S.

       
a pren de mos có mo re ci clar pa pel.

Xil. S. O.

Met. B. O.           

Clv.           

  
   
5

Niño S.

    
Hoy en laes cue la

Xil. S. O.

Met. B. O.      

Clv.      
2

                  
  
6

Niño S.

        
nos han he cho ver so lohay un pla ne ta trá ta lo bien.

Xil. S. O.
   
             
Met. B. O. 

Clv.                

      
   
B

     
9

Niño S.

     
Son las tres e rres de re du cir, reu ti li zar, re ci clar

Xil. S. O.
         

Met. B. O.                 

Clv.                

                   
13

Niño S.

          
Ver dea ma ri lloa zul les ten drás, con te ne do res pa ra re ci clar.

Xil. S. O.
     

Met. B. O.                 

Clv.                  
    
3

              
A
17

Niño S.

        
Hoy en laes cue la lo pa sa mos bien, a pren de mos có mo

Xil. S. O.
   

Met. B. O.                

Clv.                

                  
20

Niño S.

          
re ci clar pa pel. Hoy en laes cue la nos han he cho ver

Xil. S. O.
 
       
Met. B. O.        

Clv.                

        
    
23

Niño S.

      
so lohay un pla ne ta trá ta lo bien.

Xil. S. O.
 

Met. B. O.          

Clv.           

4

            
C

 
25

Niño S.

 
             
Ver de va/el vi drio/a zul el car tón Plás ti co va en el a ma ri llo

Xil. S. O.

          
Met. B. O.
     
Clv.     

          
      
29

Niño S.

   
          
Co lo res de el con te ne dor To dos les sa bes con el ron dó

Xil. S. O.  

Met. B. O.               

Clv.     

           
       
A
33

Niño S.

        
Hoy en laes cue la lo pa sa mos bien, a pren de mos có mo

Xil. S. O.
   

Met. B. O.                

Clv.                
    
5

             
36

Niño S.

re ci clar pa pel. Hoy en laes cue la nos han he cho ver

          
Xil. S. O.
 

    
Met. B. O.           

Clv.                

        
    
39

Niño S.

so lohay un pla ne ta trá ta lo bien.

Xil. S. O.         

Met. B. O.          

Clv.           

Potrebbero piacerti anche