Sei sulla pagina 1di 7

FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 2008

Cetakan 2008 @ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, isi kandungan ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana peraturan yang terkandung dalam buku ini dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.

Segala pertanyaan berkaitan Fail Meja Setiausaha Peperiksaan ini hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada PENGARAH PELAJARAN NEGERI

ii

KANDUNGAN

1.
2. 3. 4. 5. 6.

OBJEKTIF SEKOLAH OBJEKTIF UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 4.1 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah 4.2 Carta Organisasi Setiausaha Peperiksaan SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR DENGAN PEGAWAI LAIN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 6.1 Syarat Pendaftaran Peperiksaan UPSR 6.2 Bayaran Yuran Peperiksaan 6.3 Proses Pendaftaran Calon Sekolah 6.4 Kod Agama 6.5 Calon Istimewa 6.6 Calon Cicir 6.7 Perpindahan Calon 6.8 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 6.9 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.10 Pusat Peperiksaan 6.11 Alatan Dan Perkakasan Peperiksaan 6.12 Salah Laku Dalam Peperiksaan 6.13 Pengumuman Keputusan Peperiksaan 6.14 Rayuan Semak Semula atau Kes T 6.15 Kehilangan atau Kerosakan Slip Keputusan 6.16 Calon Hospital 6.17 Penyimpanan Bahan Dan Dokumen 6.18 Kes Luar Jangka

1 1 2 3 5 10

7.

8.

PROSES KERJA 7.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 7.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 7.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 7.4 Pengurusan Perpindahan Calon 7.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 7.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 7.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 7.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 7.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 7.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 7.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 7.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah CARTA ALIR KERJA

19

37

iii

9.

10. 11. 12. 13. 14.

8.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 8.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 8.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 8.4 Pengurusan Perpindahan Calon 8.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 8.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 8.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 8.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 8.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 8.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 8.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI SEMAK 9.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 9.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 9.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 9.4 Pengurusan Perpindahan Calon 9.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 9.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 9.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 9.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 9.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 9.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN AKRONIM LAMPIRAN

53

69 70 71 72 73 74 75

iv

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4 LAMPIRAN 5 LAMPIRAN 6 LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 8 LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 9

Borang Pendaftaran Calon UPSR (LPM/UPSR 1 Pin. 9/05) Borang Kemasukan Data Sekolah (LPM/DS 1 Pin. 5/05) (Borang Kawalan) Borang Calon Cacat (Borang A) Borang Calon Rabun (Borang B) Borang Calon Spasti/ Kecacatan Lain (Borang C) Borang Perpindahan Calon (LPM/AM 37) Pin. 2/2004 Borang Senarai Calon Pilihan Bahasa (UPSR / PB2-M) Borang Pembetulan Mata Pelajaran (LPM/AM 39 Pin. 2/2004) Borang Penilaian Kerja Amali (PEKA) Borang Individu Keputusan Pencapaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA)

LAMPIRAN 10 Borang Laporan Penilaian Kerja Kursus (Lampiran KK) LAMPIRAN 11 Borang Perakuan Calon Peperiksaan UPSR LPM/UPSR/PC.6(2004) LAMPIRAN 12 Borang Maklumat Calon Hospital Peperiksaan UPSR LAMPIRAN 13 Borang Maklumat Calon Tahanan Peperiksaan UPSR LAMPIRAN 14 Borang Permohonan Semak Semula/ Kes T (ST Pin. 4/2002) LAMPIRAN 15 Borang Pembetulan Maklumat Calon (LPM/AM 38 Pin. 2/2008)

KATA ALU-ALUAN PENGARAH PEPERIKSAAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T, dengan berkat dan izinNya maka Fail Meja Setiausaha Peperiksaan UPSR ini dapat disiapkan seperti yang dirancang. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada jawatankuasa kerja yang telah berusaha gigih dalam merealisasikan projek ini. Peperiksaan memainkan peranan penting dalam menentukan sistem pendidikan yang komprehensif dan diperakui di peringkat global. Oleh hal yang demikian, pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang sistematik dan teratur mampu melancarkan proses penilaian dan peperiksaan. Fail Meja ini diusahakan dengan tujuan menyediakan satu panduan dan kerangka kerja yang jelas. Fail Meja ini dapat meningkatkan tahap kecekapan, mengelakkan ketidakakuran dan ketidakaturan proses kerja. Usaha ini pasti menjurus kepada pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang lebih berkualiti dan cemerlang demi menyahut seruan ke arah pendidikan bertaraf dunia.

vi

Terima kasih.

Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia

FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR


PENDAHULUAN
Fail Meja (FM) ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan Setiausaha Peperiksaan (SuP) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dalam proses pengurusan dan pengendalian peperiksaan. Fail Meja penting untuk panduan dan rujukan kepada SuP sekolah. Kandungan Fail Meja ini mencakupi semua aspek prosedur pendaftaran, pemilihan mata pelajaran, kemasukan markah kerja kursus, markah percubaan, mengurus tempat peperiksaan dan menganalisis keputusan peperiksaan. SuP UPSR mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan proses pengurusan peperiksaan awam di sekolah. Diharapkan dengan adanya FM ini, SuP dapat melaksanakan tugas dan

bertanggungjawab merealisasikan sistem pengurusan peperiksaan awam yang sistematik dan efisien bertaraf dunia.

vii