Sei sulla pagina 1di 3
oo S.A. "Furizarea Energiel Eloctrice Nord” Ss (MO-8128, mun, Bal str. S17 3" (Cos seal 1015802003305 ALG] FEE-NORD aon Furnizarea Energiei Electrice Nord Teen Eeear Nr. 10-1024 din 05.10.2022 Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetici MD- 2005, mun. Chisiniu, str. A. Puskin 52/A. Prin prezenta S.A. "Furnizarea Energiei Electrice Nord”, in conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare si aplicare a prefurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de citre fumizorul de ultima optiune gi furnizorul serviciului universal, aprobata prin Hotarérea Consiliului de Administrajie al ANRE nr. 65/2018 din 23.02.2018, soliciti actualizarea preturilor reglementate pentru furnizarea energie’ electrice in anul 2022. Actualizarea preurilor reglementate a fost solicitat& in vederea acoperirii costurilor si cheltuielilor reale care sunt determinate de: 1. Majorarea prefului de procurare a energiei electrice de la S.A.,,ENERGOCOM” in calitate de Furnizorul Central incepand cu luna octombrie anul curent, de la 324 bani/kWh la 433 bani/kWh, ceia ce consti ie 0 majorare de 33 %. 2. Majorarea prefului de procurare a energiei electrice de la S.A.,,ENERGOCOM” (Sursa 1, 2). 3. Cursul de schimb mediu anual al leului moldovenese fat de dolaral SUA reprezint& un alt factor care a determinat majorarea prejului mediu de procurare a energiei electrice. fn perioada lunilor iunie-septembrie a. 2022, cursul de schimb a crescut considerabil fata de cel aplicat la aprobarea de citre ANRE a preturilor reglementate incepand cu 01.06.2022. Astfel, cursul de schimb mediu {in luna iunie a constituit 19,12 leV/USD, iulie — 19,25 lei/USD, august — 19,29 le/USD, septembrie ~ 19,40 lei/USD. 4. Odati cu intrarea in vigoare a Regulilor piejii energici electrice, $.A."FEE-Nord” a inregistrat in luna iunie dezechilibre negative fapt ce a determinat majorarea prejului mediu de procurare. 14024 oC: Oo _»Z fn contextul celor menfionate, S.A. "Furnizarea Energiei Electrice Nord” solicita aprobarea unniitoarelor prefuri de furnizare a energiei electrice diferentiat in functie de punetele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali cu aplicarea din 06.10.2022; ae il Pret fara TVA Punetele de delimitare/locurile de consum (hani/kWh) Furnizarea energiei electrice de citre S.A. ,Furnizarea Energiei Electrice Nord” - 1a punctele de intrare in refelele electrice de transport 287 - 1a punctele de iesire din retelele electrice de transport 301 = consumatorilor finali, ale c&ror instalafii sunt racordate la rejelele 317 clectrice de distributic de medic tensiune (6; 10 kV), = consumatorilor finali, ale cAror instalafii sunt racordate la rejelele 376 electrice de distributie de joasa tensiune (0.4 KV) Anexe: 1, Calcutul prefului reglementat solicitat pentru perioada octombric~decembrie 2022; 2. Acordul privind plasarea pe pagina web oficiala a informatiilor. Director general interimar S.A."FEE-Nord” Oleg PETELCA ill signed by Pteles Ol C Bae alosions sia cost Reston MoldSign Signature Location: Moldova " Ex, 0. Blaj Tel, 062163456 Caleutul preturilor reglementate de furnizare incepind cu 06.10.2022 [Energie furnizata, total T 086 126.00 1046 126.00, RT iesire 132 252.00) 132 252,00) RD medic 152 875,00) 132 875.00, RD joasa 7510.00 “761 001.00 [Cont energie electrice procurate | CEP i [1587 509.00 | 14888 | 1 688 278.78] ToLH 3 [Costul serviciuul de transport cr 151 688.50 | 14.50 | 151 6x850_| 145 [Costu serviciuui de distributie Se 644929.0_ | 61.68 | 644 Ta [Consumurile si cheltuilile aferente complies 70,698.30 70 889.37 Consurui frente rxibuil mune mine _| aR aoe Consumurite materiale ‘wiles [2 11550, 230657 Consume pivind service preate dete] c8P— | miitei | 2474730 | 237 asransa | 237 “Amorvareawijoacelor Te ga moi emt BA | ete | aie ace Ale chsh de amare AG a _[ Twa § [eingorte [mite [738040 [a5 | 7st | 7 Necestata i fond fe RET aie 3 2500 fa nse sina | gy 7% a ee -Alocaia arn Fond de rene ce | me | osm [om | ossa00 [oni [cosa sty es 1836 1938 nd pe causal SUA ice * 25 25 [Motta umd er dons ANC 3 rm 2.00 nd pro dansm Repu Mia | ACM = 219 219 6 ede eenigeareccasant Dev “454130 castigo | 33 [Concumur si cheltuil totale aferente : ; aT raevser | ase | o0srm | mA feats eget sca 5 i 7 a ia Remsbitintensdrt deturaiare | EE a an |e = er ee ie area ate eerste | orotate | as is isLeur ia a Sarasa Soren area ober ya ; ner me miele itor pera Tare loctombrie decembrie 2022 —_ ae a a es be | ane | toss oma aaa eae ak on a aoe ae rata - Pret raen ean ma 7a eS = = = os =e = = — = 2 a roe =n = = ‘Sef sectei economie gi prognozdS.A."FEE-Nor”