Sei sulla pagina 1di 4
SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA MOSIABCKO-POCCWIICKOE AKLIMOHEPHOE OBLECTBO SA “MOLDOVAGAZ” 2005, yn, Aner yuan yr, Kany, PH Yen (0373 2) 576-002, 578-04, TBaN iran. oooeeodo2261 108248 KE Maldindconbank» AO, ‘Gunuan evry ye Kuo, roa ava: MOLOW2308. ONO: 1003600005148, Yeraonut Karwan: 1392 908 000 ne OUf5- din_76.22 2022 TS Te oi ee dint 2022 Domnului Veaceslav Until, Director general al ANRE Stimate domnule Director general, in conformitate cu prevederile pet. 60 al Metodologiei de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale (in continuare Metodologie), aprobat prin Hotdrirea Consiliului de Administratie ANRE nr.355 din 13.08.2021, temei pentru revizuirea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale constituie factorii obiectivi, care genereazd necesitatea majorarii/diminuarii venitului reglementat cu mai mult de 1%. Este de mentionat ca, actualmente pretul de achizitie a gazelor naturale inclus in pretul reglementat in vigoare al gazelor naturale furnizate consumatorilor din 12.08.2022 constituie 899,8 $/1000 m’, pretul efectiv de achizitie a gazelor naturale pentru luna august 2022 constituie 1458,92 $/1000 m3, iar pretul estimativ de achizitie a gazelor naturale pentru luna septembrie 2022 constituie 1882,78 $/1000 m3, respectiv devierile tarifare generate pe perioada ianuarie- septembrie 2022 vor constitui 2 006,9 mil.lei, or 9,0 % din venitul reglementat aprobat de ANRE, inclusiv devieri tarifare generate dupa revizuirea preturilor reglementate din 12.08.2022 si estimate la 903,3 mil.lei. Concomitent, trebuie de remarcat faptul c&, consumatorii din 12.08.2022 achiti pretul mediu de furnizare pentru gazele naturale in valoarea de 20 286 lei/1000 m* or 1 050,12 $/1000 m, pe cind doar pretul estimativ de achizitie a gazelor naturale pentru luna septembrie 2022 constituie 36 371 lei /1000 m? or 1 882,78 $/1000 m°, ceea ce nu acopera nici costurile aferente achizitionarii gazelor naturale, nici costurile serviciului de transport si distributie al gazelor naturale, generind in continuare acumularea devierilor tarifare semnificative si totodati conducind la sistarea le ale intreprinderii, in scopul asigurarii furnizarii fiabile a functionalitag gazelor naturale. fn asa fel, tinind cont de generarea semnificativa a devierilor tarifare de la procurarea gazelor naturale, precum si de tendinta de majorare a prefului de achizitie a gazelor naturale in luna septembrie 2022, comparativ cu cel inclus in calculul preturilor reglementate pentru anul 2022, precum si in scopul respectarii stricte a termenilor Contractului nr. 1GM-07-11, privind achitarea platilor pentru gazele naturale furnizate, inclusiv achitarea obligatorie lunara pina la data de 20 a 50 % din costul gazelor naturale furnizate in luna curent&, apare necesitatea de ajustare a preturilor reglementate de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2022. Calculul proiectului preturilor reglementate la gazele naturale este efectuat in strict conformitate cu Metodologia tarifara, reiesind din indicii medii anuali actualizati, cu aplicarea tarifelor de tipul intrare/iesire pentru serviciul de transport al gazelor naturale, in vigoare din 18.03.2022, cu mentinerea tarifelor existente pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, nivelul cheltuielilor pentru furnizarea gazelor naturale si a componentei de corectare pentru. perioada precedenta, stabilit de ANRE in structura preturilor reglementate aprobate din 12.08.2022, cu modificarea costului de procurare a gazelor naturale si al rentabilit&tii si includerea in proiectul preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale a componentei de corectare a venitului reglementat determinata pentru perioada precedent de reglementare a anului curent. in calculul preturilor reglementate, pretul de achizitie a gazelor naturale mediu anual pentru anul 2022 este inclus in valoare de 926,94 dolari SUA/ 1000 m* sau 14 495,73 lei/1000 m?, determinat reesind din cotatiile pe platforma TTF si pretul estmativ al petrolului la situatia de 14.09.2022, tinind cont de cursul oficial de schimb al valutei nationale stabilit de BNM (19,3177 lei/I dolar SUA - curs de schimb al leului la 15.09.2022), or cu 7,2% mai mult comparativ cu pretul de achizitie inclus in preturile reglementate in vigoare, aprobate de catre ANRE (899,08 dolari SUA/1000 m? sau 16703,65 lei/1000 m*). SA «Moldovagaz» a determinat componenta de corectare format de la inceputul anului de gestiune pana la momentul ajustarii preturilor reglementate pe perioada ianuarie-septembrie 2022 (venit ratat), calculat’ ca diferenti de la veniturile obtinute in perioada ianuarie-septembrie 2022 gsi venitul actualizat reglementat necesar de a fi obtinut de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate, in valoare de 5095,3 mil. lei. Astfel, conform pct. 60 al Metodologiei in vigoare, intru executarea obligatiunilor contractuale aferente achitarii gazelor naturale importate, SA «Moldovagaz» a inclus partial in proiectul preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale suma de 2 039,9 mil. lei, ca s& asigure cel pufin recuperarea integralé a costurilor justificate pentru procurarea gazelor naturale ce vor fi suportate de furnizor din momentul ajustiii pretului reglementat pana la sférsitul anului de gestiune. Reesind din cerinfele Metodologiei, preturile reglementate la gazele naturale furnizate de citre SA «Moldovagaz», sunt calculate pentru fiecare punct de furnizare; pretul mediu de furnizare a gazelor naturale cu includerea partial a componentei de corectare, formata de la inceputul anului de gestiune pana la momentul ajustarii preturilor reglementate, este determinat in miarime 26 675 lei/1000 m°, or cu 31,5 % mai mare decit cel mediu aprobat de catre ANRE din 12.08.2022 (20 286 lei/1000 m’). in contextul asigurarii obligatiilor, ce fin de securitatea, calitatea, eficienta si fiabilitatea aprovizionarii cu gaze naturale a consumatorilor finali, si in conformitate cu pet.60, din Metodologia de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobata prin Hotirirea ANRE nr. 355 din 13.08.2021, SA ,Moldovagaz” solicit respectuos examinarea si aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 (cu aplicarea din 01.10.2022). Calculele si materialele relevante determinarii prefurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2022, se anexeaza. Anexi: pe 20 file. Cu respect, Presedintele Consiliului de Administratie cS aly Vadim CEBAN Bx AE Tel 022-378-0731 A.Et Proiectul preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 (mediu din 01.10.2022) Nea Desumires Proiccal preariter a gazete entra 2022 ‘Total 11000 m3 |Welmel tole de gaze natrale cre sunt furizte a prejrh eslemenate rin 1060.82 uu Votumete gacelor natal furnate operatorat sistema de ransport ra acoperre consul thnaloge plerderlr de gace naturale lv reteleederansport. mins sul 12, tunel gacelor natal ramsporae de operatoralsstemul de transport in scopu fund gazelornanrale la refurregiementae fa nce deter dn rele de transport 8.05 13, votumete gator mtuale distribute de operatorl sistema de fasrionie in scopafvmzargacelor nature a reer reglementare le puncte deere din reelele de dri de prestune inal 6584 M4. tumetegacetor nual dsribute de operator sistema de fasritutie sn seopl farms gaclor naturale la prow! reglementate Yc punctele de egrecin reeele de dire de pres mee mins 4013 1s, tumetegaselor naturale dsribuite de operator sistema de fsriburienseoplfrmziri gaclor naira apr reglememate fs puncte de eie din eee de drut de presune asd ined 458.66 ola SUA 10008 {chile wae de acti a gazelor aura n Sepa fiz frturiretementat ‘ei 1 doar. SUA mine 191207 Remabitatareglamentat a fanizral mine 9.05 [chet oe suporate de ctr funiaor pentru procure sev fe ransport al ger naturale 2342 199897 hetielle toa auponate de lire furizr penta procurte servicio edstibuea gael naturale aig6r 125038 hile rglomentatealefurnizorul legate nemiloit de prestaca [crv de fumizare a gazelor naturale 375 14 Icomponcata de corecare a vniturior reglementate ale umizru de [ze raurae incl 2779 1983.29 1 |componenta de corectare venture elements ale nizoral de Jase naturale def fumizaeagazlor naturale consumatrlor fal [zat in prion precedent de relementare (peta ani 2011-2019) inte sos7 72, [Component de corectar averiturirrelementat ale urnizoru de fsze naturale determinate per perioads precedent de realmente [pcura ani 2020-2021 2078.15 94282 Venture reelementate frente fui gzsor ature a eta resiemerate 22983.35 21328 [Component de coretare pe peroalsiauarieseptembrie 122 sisi Pred medi de frizare a gacelor natal penta consumaor cu Levert frmane bv amd 2022 21524 Preqtgazeor naturale furnizate a puncte de inrare i retlele de transport al gazeor naturale asr77 Pref guzcor naturale furnzate la pancele de iyire din reece de transport al gazelor naturale 25976 eta gazcior natrate fernizate la punctele de ieire dia reeele de distibotede presume nalts ast Pret gazeor natural urnizate la punctle de ee din veeele de distribute de presime medic 00st Ov} ful guzelor naturale furnizaelapunctele de lesire dia reel de tribute de presiune jas 27665