Sei sulla pagina 1di 87

REGOLATORE DI PRESSIONE • REGOLATORE

PRESSURE REGULATOR
DI PRESSIONE • P
TRYKREGULATOR
GAS-DRUCKREGELGERÄT • DETENDEUR DE PRESSION • DETE
GAS-DRUCKREGELGERÄT
REGULADORPRESSURE
DE PRESION REGULATOR
• REGULADOR
REGULADORDEDEPRESSÃO
PRESION • REG

REFLUX 819REFLUX

MANUALE TECHNICAL
TECHNICAL
MANUAL MT050TECHNISCHES MAN
TEKNISK VEJLEDNING MT050
TECNICO MT050 MANUAL MT050 HANDBUCH MT050 TECHNIQU
INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE
VEJLEDNING FOR INSTALLATION, IDRIFTSÆTTELSE OG
ISTRUCTIONS.
VEDLIGEHOLDELSE ISTRUZIONI PER INSTALLATION, ANLEITUNG ZUR INSTRUCTIO
L’INSTALLAZIONE, LA COMMISSIONING INSTALLATION, L’INSTALLA
MESSA IN SERVIZIO E AND MAINTENANCE INBETRIEBNAHME MISE EN SE
LA MANUTENZIONE. ISTRUCTIONS. UND WARTUNG. L’ENTR
MT050

REFLUX 819

R14/A

204/A

PRESSIONE D’ENTRATA ALIMENTAZIONE PILOTA PRESSIONE D’USCITA MOTORIZZAZIONE


INLET PRESSURE PILOT FEED OUTLET PRESSURE MOTORIZATION
INDGANGSTRYK
EINGANGSDRUCK STEUERHILFDRUCK
TILFØRSEL PILOTVENTIL AUSGANGSDRUCK
UDGANGSTRYK MOTORISERING
STEUERDRUCK
PRESION
INLET AMONT
PRESSURE PREDETENTE
PILOT FEED PRESIONPRESSURE
OUTLET AVAL MOTORIZATION
MOTORIZATION
PRESIÓN DE ENTRADA ALIMENTACIÓN PILOTO PRESIÓN DE SALIDA MOTORIZACIÓN
PRESSÃO DE ENTRADA ALIMENTACIÓN PILOTO PRESSÃO AJUSTANTE MOTORIZAÇÃO

Edizione Febbraio / Issue February / Ausgabe Februar//Issue


Udgave februar Édition Février 2005
February / Edición Febrero / Edición Fevereiro 2005

2
MT050

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

PIETRO
La PIETROFIORENTINI
FIORENTINISPASPA
medconhovedkontor
sede legalei Milano (Italien)
a Milano (Italy)– –viaviaRosellini, 1, 1,
Rosellini, erklærer
dichiaraunder
sottoeget ansvar,
la sua at
unica
udstyret i serien
responsabilità cheREFLUX 819, CE-mærket
le apparecchiature della og præsenteret
serie REFLUX 819i denne vejledning,
marcate er udviklet,
CE presentate produceret,
in questo testet
manuale og
sono
kontrolleret i henhold til
progettate, fabbricate, og i overensstemmelse
provate med angivelserne
e controllate in conformità i direktivet della
con le prescrizioni om trykbærende udstyr
Direttiva sulla 97/23/EC
Attrezzature a
(PED).
Pressione 97/23/EC (PED).

Vurderingen af della
La valutazione overensstemmelsen er udført
conformità è stata med følgende
fatta seguendo procedure:
la seguente procedura:

➤➤ Test
➤ EsameCE,“CE
af typen (modul
del tipo” B) udført
(modulo B) daafparte
DVGW di (ID nr. 0085)
DVGW (ID n°–0085)
testrapport 02/016/4301/855
– rapporto udstedt den 11.
di prova 02/016/4301/855
marts
emesso 2002.
l’ 11I marzo
denne rapport
2002. Inerquesto
både versionerne
rapporto sia der inkorporerer
le versioni slam-shut-ventilen
che incorporano la valvolai serie SB/82
di blocco eller
serie
HB/97 for maksimalt tryk, og monitor PM/819, klassificeret som sikkerhedstilbehør
SB/82 o HB/97 per massima pressione sia il monitor PM/819 sono classificate come accessori dii henhold til paragraf
2.1.3 art. 1secondo
sicurezza i PED. par. 2.1.3 art. 1 della PED.

➤➤ Kvalitetssikring
➤ Garanzia qualitàafproduzione
produktionen (Modul
(modulo D) parte
D) da foretaget af BUREAU
di BUREAU VERITAS
VERITAS (ID n°(ID nr. –0062)
0062) – Attestation
Attestation
d’Approbation de System de Qualitè Nr. CE-PED-D-FIO001-02-ITA.
d’Approbation de System de Qualitè N° CE-PED-D-FIO001-02-ITA.

Virksomheden
Inoltre dichiaraerklærer desuden at den
che la classificazione funktionelle
delle prestazioniydeevne er kontrolleret
funzionali af DVGW,
è stata controllata da iDVGW,
henhold til kriterierne
secondo i criterii
standard EN 334 og/eller standard DIN 3381 og kun for slam-shut-ventilen HB/97, også i henhold
stabiliti dalla norma EN 334 e/o dalla norma DIN 3381 e limitatamente alla valvola di blocco HB/97, anche secondo til kriterierne
ii criteri
projektet for den
stabiliti dal europæiske norm prEN
progetto di norma 14382.
europeo prENDen detaljerede
14382. klassificering
La classificazione er angivet
in dettaglio i sammenello
è riportata rapport fra
stesso
DVGW, som der henvises
rapporto DVGW di cui sopra. til ovenfor.

Arcugnano
Arcugnano 25/9/2002
25/9/2002 Pietro Fiorentini
Pietro Fiorentini SpA
SpA

DECLARATION OF CONFORMITY

The PIETRO FIORENTINI SPA with registered office in Milan (Italy) – via Rosellini, 1, declares under its sole
responsibility that the apparatus series REFLUX 819 bearing the CE marking showed in this manual are designed,
manufactured, tested and inspected in accordance with the provisions of Pressure Equipment Directive 97/23/EC
(PED).

Following conformity assessment procedure has been carried out:

➤ EC type-examination (module B) by DVGW (ID n° 0085) – report 02/016/4301/855 issued 11rd March
2002. In this report both the versions incorporating the safety shut-off devices series SB/82 or HB/97
when controlling overpressure and the monitor PM/819, are classified as safety accessories according to
clause 2.1.3 of art. of PED.

➤ Production quality assurance (module D) by BUREAU VERITAS (ID n° 0062) – Attestation d’Approbation
de System de Qualitè N° CE-PED-D-FIO001-02-ITA.

Further it declares that the classification of the performances characteristics has been verified by DVGW
according to the procedures given by European standard EN 334 and/or by standard DIN 3381 and, only for the safety
device HB/97, also according to the procedure given by prEN 14382. The classification is detailed in the aforesaid
DVGW report.

Arcugnano 25/9/2002 The Pietro Fiorentini SpA

3
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050

ADVARSLER PRECAUTIONS

GENERELLE ADVARSLER GENERAL PRECAUTIONS


−− Apparatet der beskrives i denne vejledning er −− The apparatus described in this manual is a device
tryksat udstyr beregnet til montering på tryksatte subject to pressure installed in systems under
systemer. pressure;
−− Det omtalte udstyr anvendes normalt på systemer −− the apparatus in question is normally installed
der transporterer brandfarlige gasser (som for in systems for transporting flammable gases
eksempel naturgas). (natural gas, for example).
−−
ADVARSLER TIL OPERATØRERNE PRECAUTIONS FOR THE OPERATORS

Inden der udføres installationsarbejde, idriftsættelse Before proceeding with installation, commissioning or
eller vedligeholdelse, skal operatørerne: maintenance, operators must:
−− kende de sikkerhedsforskrifter, der gælder for −− examine the safety provisions applicable to the
installationsarbejdet der skal udføres; installation in which they must work;
−− have de nødvendige godkendelser til at udføre −− obtain the authorisations necessary for working
arbejdet, når disse er nødvendige; when so required;
−− anvende de nødvendige personlige værnemidler −− use the necessary means of individual protection
(hjelm, sikkerhedsbriller osv.); (helmet, goggles, etc.);
−− sikre at området hvor arbejdet skal −− ensure that the area in which they operate is fitted
udføres er udstyret med de nødvendige with the means of collective protection envisaged
sikkerhedsafskærmninger og de nødvendige and with the necessary safety indications.
sikkerhedsanvisninger.
HANDLING
HÅNDTERING
The handling of the apparatus and of its components
Håndteringen af apparaturet og dets dele skal ske must only be carried out after ensuring that the lifting
efter at have vurderet at løfteudstyret er egnet til gear is adequate for the loads to lift (lifting capacity
lasten der skal løftes (løftekapacitet og-metode). and functionality). The apparatus must be handled
Håndteringen af apparaturet skal ske ved anvendelse using the lifting points provided on the apparatus
af fastgørelsespunkterne for løft, der er forberedt på itself.
selve apparaturet. Motorised means must only be used by the persons in
Anvendelsen af motoriseret udstyr må kun udføres af charge of them.
personale autoriseret til formålet.
PACKING
EMBALLAGE
The packing for trasportation of equipment and of
Emballagen til transport af udstyret og dets reservedele relevant spare parts are designed and shaped to
er designet og udformet for at undgå skader under avoid damage to any part during transportation,
transport, opbevaring og håndtering. Derfor skal warehousing and handling activities. Therefore the
udstyr og reservedele opbevares i emballagen, indtil equipment and spare parts shall be kept into their
installationen på deres endelige plads. Når emballagen packing until their installation in the final site. After
åbnes skal det kontrolleres at indholdet er intakt. packing is open, check that no damage occured to
Hvis der registreres skader, skal de kommunikeres any goods. If damage occured inform the supplier and
til leverandøren og den oprindelige emballage skal keep packing for any verification.
gemmes for kontrol af sagen.

4
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050

ADVARSLER PRECAUTIONS

INSTALLATION INSTALLATION
Hvis installationen af udstyret kræver anvendelse af If the installation of the apparatus requires the
kompressionsfittings, skal disse monteres ifølge application of compression fittings in the field, these
deres særskilte anvisninger fra producenten. Valget must be installed following the instructions of the
af fittings skal ske så der er overensstemmelse manufacturer of the fittings themselves. The choice of
mellem udstyrets anvendelse og specifikationerne for the fitting must be compatible with the use specified
anlægget. for the apparatus and with the specifications of the
system when envisaged.
IDRIFTSÆTTELSE
COMMISSIONING
Idriftsættelsen skal udføres af uddannet personale.
Under aktiviteterne med idriftsættelse skal personale, Commissioning must be carried out by adequately
der ikke er direkte beskæftiget med idriftsættelsen, trained personnel.
holdes på afstand og området skal afmærkes During the commissioning activities, the personnel
(med advarselsskilte, barrierer osv.). Kontroller at not strictly necessary must be ordered away and the
kalibreringen af apparatturet er udført korrekt; sørg no-go area must be properly signalled (signs, barriers,
eventuelt for genopretning til de adspurgte værdier, etc.). Check that the settings of the apparatus are those
ved at følge fremgangsmåden angivet i denne requested; if necessary, reset them to the required
vejledningen. values in accordance with the procedures indicated in
Under arbejdet med idriftsættelse skal risici the manual.
vedrørende udslip af giftige og brændbare gasser til When commissioning, the risks associated with any
den omgivende luft, vurderes. discharges into the atmosphere of flammable or
For installation på distributionsnet til naturgas, er det noxious gases must be assessed.
nødvendigt at tage højde for dannelsen af eksplosive In installations in natural gas distribution networks,
blandinger (gas/luft) indvendigt i rørføringen. the risk of the formation of explosive mixtures (gas/
air) inside the piping must be considered.
OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIV 97/23/EC
(PED) CONFORMITY TO DIRECTIVE 97/23/EC (PED)

Reguleringsventilerne REFLUX 819 er klassificeret REFLUX 819 Regulators are classified as fail close
som regulatorer med fjeder-retur (FC-fail-close) i regulators according to standard EN 334 and are
følge standard EN 334, hvorfor de defineres som therefore defined as pressure accessories according
trykbærende tilbehør i henhold til direktiv 97/23/EC to Directive 97/23/EC Pressure Equipment Directive
(PED). Den indbyggede sikkerheds-monitor PM/819 (PED). The incorporated PM/819 monitor safety
(som monitoren på linjen REFLUX 819), er klassificeret device (and also the in-line REFLUX 819 monitor),
som regulatorer med fjerder-retur (FC-fail-close), being classified as a fail close regulator according to
ifølge norm EN 334, og hermed sikkerhedstilbehør standard EN 334, is a safety accessory according to
ifølge PED. Det betyder at regulatoren REFLUX PED. It therefore follows that a REFLUX 819 regulator
819 med indbygget PM/819 kan anvendes som with an incorporated PM/819 can be used both as a
trykbærende tilbehør der som sikkerhedstilbehør, pressure accessory and as a safety accessory, always
altid ifølge PED. Regulatoren REFLUX 819 med according to PED. A REFLUX 819 regulator with an
indbygget blokeringsenhed (slam-shut) i serie incorporated slam-shut device, both in the SB/82 and
SB/82 eller serie HB/97, med trykmålere for indgreb HB/97 series with pressure switches for intervention
ved maksimaltryk er sikkerhedstilbehør ifølge PED at maximum pressure, is a safety accessory
og derfor kan anvendes både som trykbærende according to PED and can therefore be used both as a
tilbehør og som sikkerhedstilbehør, altid ifølge PED. pressure accessory and as a safety accessory, always
Overensstemmelsen med PED for regulatoren og CE- according to PED. Compliance of the regulator and
mærket tilbehør, forudsætter anvendelse i systemer any associated devices with the CE mark to the PED
med krav om overholdelse af standard EN 12186. directive assumes use in systems with requirements
which comply with standard EN 12186.

5
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050

INDHOLD INDEX
1.0 INDLEDNING............................................................. 7 1.0 INTRODUCTION......................................................... 7

1.1 PRIMÆRE KARAKTERISTIKA .......................................................7 1.1 MAIN FEATURES...........................................................................7


1.2 FUNKTION (FIG. 1).........................................................................7 1.2 OPERATION (FIG. 1)......................................................................7
1.3 KALIBRERINGSFJEDRE.................................................................9 1.3 SETTING SPRINGS........................................................................9

2.0 INSTALLATION......................................................... 11 2.0 INSTALLATION ........................................................ 11

2.1 GENERELT...................................................................................11 2.1 GENERAL.....................................................................................11

3.0 TILBEHØR............................................................... 14 3.0 ACCESSORIES.......................................................... 14

3.1 OVERTRYKSVENTIL....................................................................14 3.1 RELIEF VALVE.............................................................................14


3.1.1 DIREKTE INSTALLATION PÅ LINJEN (FIG. 6)..............................15 3.1.1 DIRECT INSTALLATION IN THE LINE (FIG. 6)..............................15
3.1.2 INSTALLATION MED AFSPÆRRINGSVENTIL (FIG. 7).................15 3.1.2 INSTALLATION WITH ON/OFF VALVE..........................................15
3.2 ACCELERATOR............................................................................15 3.2 ACCELERATOR............................................................................15

4.0 MODULOPBYGNING................................................... 16 4.0 MODULARITY.......................................................... 16

4.1 INDBYGGET SLAM-SHUT-VENTIL...............................................16 4.1 INCORPORATED SLAM-SHUT VALVE.........................................16


4.2 INDBYGGET SLAM-SHUT-VENTIL SB/82....................................16 4.2 INCORPORATED SB/82 SLAM-SHUT VALVE...............................16
4.2.1 FUNKTION SLAM-SHUT-VENTIL SB/82 ......................................17 4.2.1 SB/82 SLAM-SHUT OPERATION .................................................17
4.2.2 Tab. 7 KALIBRERINGSFJEDRE SLAM-SHUT-VENTIL SB/82........18 4.2.2 SB/82 SETTING SPRINGS ...........................................................18
4.3 INDBYGGET SLAM-SHUT-VENTIL HB/97....................................20 4.3 INCORPORATED HB/97 SLAM-SHUT VALVE...............................20
4.3.1 FUNKTION SLAM-SHUT-VENTIL SB/97 (FIG.13).........................20 4.3.1 HB/97 SLAM-SHUT OPERATION (FIG. 13)..................................20
4.3.2 Tab. 8 KALIBRERINGSFJEDRE SLAM-SHUT-VENTIL HB/97.......22 4.3.2 HB/97 SLAM-SHUT SETTING SPRINGS......................................22
4.4 MONITOR.....................................................................................23 4.4 MONITOR.....................................................................................23
4.4.1 MONITOR PM/819......................................................................23 4.4.1 PM/819 MONITOR ......................................................................23
4.4.2 MONITOR PÅ LINJEN..................................................................24 4.4.2 IN-LINE MONITOR.......................................................................24

5.0 IDRIFTSÆTTELSE ..................................................... 25 5.0 START UP............................................................... 25

5.1 GENERELT...................................................................................25 5.1 GENERAL.....................................................................................25


5.2 IDRIFTSÆTTELSE, KONTROL AF EKSTERN PAKNING OG 5.2 GAS INPUT, CONTROL OF EXTERNAL TIGHTNESS
KALIBRERING..............................................................................28 AND SETTING..............................................................................28
5.3 IDRIFTSÆTTELSE AF REGULATOREN REFLUX 819 (FIG. 19).....29 5.3 COMMISSIONING THE REGULATOR REFLUX 819 (FIG. 19).......29
5.4 IDRIFTSÆTTELSE AF REGULATOREN REFLUX 819 MED 5.4 COMMISSIONING THE REGULATOR REFLUX 819 WITH
INDBYGGET SLAM-SHUT-VENTIL SB/82 (FIG. 21).....................30 INCORPORATED SB/82 SLAM-SHUT (FIG. 21)...........................30
5.5 IDRIFTSÆTTELSE AF REGULATOR REFLUX 819 MED INDBYGGET 5.5 COMMISSIONING THE REGULATOR REFLUX 819 WITH
MONITOR PM/819 OG ACCELERERINGSVENTIL (FIG. 24)..........34 INCORPORATED PM/819 MONITOR AND ACCELERATING VALVE
5.6 IDRIFTSÆTTELSE AF REGULATOREN REFLUX 819 MED (FIG. 24).......................................................................................34
MONITOR PÅ LINJEN REFLUX 819 MED INDBYGGET SLAM- 5.6 COMMISSIONING THE REGULATOR REFLUX 819 PLUS REFLUX
SHUT-VENTIL SB/82 (FIG. 25).....................................................35 819 IN-LINE MONITOR WITH SB/82 SLAM-SHUT
VALVE (FIG. 25) ..........................................................................35
6.0 FEJL OG LØSNINGER ................................................. 39
6.0 TROUBLE-SHOOTING ................................................. 39
6.1 REGULATOR................................................................................39
6.2 SLAM-SHUT-VENTIL SB/82.........................................................41 6.1 REGULATOR................................................................................39
6.2 SB/82 SLAM-SHUT......................................................................41
7.0 VEDLIGEHOLDELSE................................................... 43
7.0 MAINTENANCE......................................................... 43
7.1 GENERELT...................................................................................43
7.2 PLANLAGT FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE......................44 7.1 GENERAL.....................................................................................43
7.3 PROCEDURE FOR VEDLIGEHOLDELSE AF MONITOR PM/819....50 7.2 PREVENTATIVE PROGRAMMED MAINTENANCE........................44
7.4 PROCEDURE FOR VEDLIGEHOLDELSE AF LYDDÆMPER 7.3 PM/819 MONITOR MAINTENANCE PROCEDURE........................50
DB/819.........................................................................................52 7.4 DB/819 SILENCER MAINTENANCE PROCEDURE........................52
7.5 PROCEDURE FOR VEDLIGEHOLDELSE AF 7.5 SB/82 SLAM-SHUT DEVICE MAINTENANCE PROCEDURE..........54
SLAM-SHUT-ENHED SB/82.........................................................54
8.0 WEIGHT OF THE COMPONENTS .................................... 59
8.0 DELENES VÆGT ....................................................... 59
8.1 TAB. 16 WEIGHT OF THE COMPONENTS IN Kg...........................59
8.1 TAB. 16 DELENES VÆGT I KG.....................................................59
9.0 LIST OF RECOMMENDED SPARES.................................. 60
9.0 LISTE OVER ANBEFALEDE RESERVEDELE......................... 60

6
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050

1.0 INDLEDNING 1.0 INTRODUCTION

Denne vejledning har til formål at give væsentlige This manual proposes to provide the essential
oplysninger om installation, idriftsættelse, information for the installation, start-up, disassembly,
demontering, genmontering og vedligeholdelse af reassembly and maintenance of the Reflux 819
regulatorerne Refluks 819. regulators.
Det anses for hensigtsmæssigt at give en kort It is also appropriate, however, to provide a brief
illustration af regulatorens vigtigste karakteristika og illustration of the main features of the regulator and of
dens tilbehør. its components.

1.1 PRIMÆRE KARAKTERISTIKA 1.1 MAIN FEATURES

Trykregulatoren REFLUX 819 er en pilotstyret regulator The REFLUX 819 pressure regulator is a regulator of
for mellemstort og højt tryk. the piloted type for medium and high pressures.
REFLUX 819 regulatorer med fjerder-retur (FC-fail- The REFLUX 819 is a “fail close” type regulator and
close), dvs. at den lukker i tilfælde af: therefore closes in the event of:
−− Skader på den primære membran. −− rupture of the main diaphragm;
−− Skader på membranen/membranerne på −− rupture of the pilot diaphragm/s;
pilotenheden. −− pilot circuit supply failure.
−− Manglende energiforsyning til pilotenheden. The main features of this regulator are:
De primære karakteristika for denne regulator er: • design pressure: up to 100 bar;
• Konstruktionstryk: Indtil 100 bar. • design temperature: -20 °C to +60 °C;
• Konstruktionstemperatur: -20°C ÷ +60°C. • environmental temperature: -20 °C to +60 °C;
• Omgivende temperatur: -20°C ÷ +60°C. • range of the inlet pressure bpe: 0,5 to 85 bar;
• Interval indløbstryk BPE: 0,5 ÷ 85 bar. • possible regulation range Wh: 0,3 to 74 bar (on
• Interval for mulig justering Wh: 0,3 ÷ 74 bar the basis of the pilot installed);
(afhængig af den installerede pilotenhed). • minimum differential pressure: 0.5 bar;
• Minimum differenstryk: 0,5 bar. • precision class AC= up to 1;
• Nøjagtighedsklasse AC = Indtil 1. • closing pressure class SG: up to 3.
• Klasse for lukketryk SG: Indtil 3.
1.2 OPERATION (FIG. 1)
1.2 FUNKTION (FIG. 1)
In the absence of pressure, the obturator 5 is
Ved manglende tryk vil lukkemekanisme 5 holdes på maintained in the closed position by the spring 54,
plads mod den armerede pakning 7, af fjederen 54 and rests on the reinforced gasket 7 (fig. 1). The
(fig. 1). Trykket der findes opstrøms, også hvis dette upstream pressure, even if variable, does not change
varierer, ændrer ikke ved lukkemekanismens position, this position as the obturator is completely balanced
idet lukkemekanismen er helt afbalanceret og derfor and is therefore subject to equal pressures, even if the
udsat for ens tryk også ved forskellige tværsnit. sections are different.
Også ventilspindlen 6 befinder sig mellem to ens tryk, The rod 6 is also between two equal pressures as the
idet trykket opstrøms, via hullet A, føres til rum C. pressure upstream is also conveyed to the chamber C
Lukkemekanismen styres af membranen 50, som through the hole A.
følgende kræfter påvirker: The obturator is controlled by the diaphragm 50 on
• Nedad: Belastningen fra fjederen 54, et tryk der which the following forces act:
kommer fra tryk reguleret af Pa i kammer D og • downwards: the load of the spring 54, the thrust
vægten af det mobile udstyr. deriving from the regulated pressure Pa in the
• Opad: Belastningen fra det motoriserede tryk Pm i chamber D and the weight of the mobile assembly;
kammer E, der leveres af pilotenheden. • upwards: the thrust deriving from the motorisation
Det motoriserede tryk opnås ved at trække gas fra pressure Pm in the chamber E, supplied by the
regulatoren til trykket opstrøms. Gassen filtreres via pilot.
filteret 13 og udsættes for en dekomprimering i for- The motorisation pressure is obtained by drawing gas
reduktionsenheden R14/A (fig. 2), der grundlæggende from gas the regulator at the upstream pressure. The
består af en lukkemekanisme 5, af en fjeder 12 og gas is filtered through the filter 13 and is subjected to
en membran 10, for opnåelse af en Pep-værdi der initial decompression in the pre-regulator R14/A (fig.
7
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

Collegamenti a cura del cliente N° di riferimento per i collegamenti


Connections to be made by the customer Ref. No. for the connections
Kundenseitig auszuführende Verbindungsleitungen Referenznummer für die Verbindungsleitungen
Tilslutninger udføressont
Les branchements af kunden
à la charge du client Referencenummer
Numéro des référencesfor tilslutningerne
pour les branchements
Connections
Conexiones atocargo
be made by the customer
del cliente Ref.
N° deNo.referncia
for the connections
para el conexionado
Ligaçoes a cargo do cliente N° derefêrencia para ligações

Fig.Fig.
1 /1Fig. 1
afhænger af kalibreringstrykket på regulatoren. Fra 2) composed essentially of an obturator 5, a spring 12
kammer G passerer trykket Pep til pilotenheden
composto essenzialmente da un otturatore The pressure, Pep, then and 204/A, passes a diaphragm
from the 10 to a value,10Pep,besteht,
Membrane which dependsauf einen on
der via lukkemekanismen 17 justerer indtil værdien Pm
5, da una molla 12 e da una membrana 10 chamber G through the the pressure set-point of the regulator. The pressure,
hole F in the 204/A Zwischendruck Pep reduziert. Der
fino udledning
for ad un valore til Pep
hovedetche dipende dalla pilotJusteringen
på regulatoren. which adjusts it by Pep,meansthenofpasses
the from
Stabilisator R14/A G
the chamber istthrough
fest auf theeinen
hole
pressione di taratura del regolatore. Dalla obturator 17 until the inlet value, Pm, in the Differenzdruck eingestellt und benutzt als
af Pm opnås ved sammenhold mellem den udøvede F in the 204/A pilot which adjusts it by means of the
camera G la pressione Pep passa quindi nel head of the regulator. The regulation of Pm Führung-sgröße den Regeldruck Pa. Von der
kraft fra kalibreringsfjederen
pilota 204/A 22 på pilotenheden
che regola tramite l'otturatore is obtained by og obturator
the comparison of the 17 untilKammer
force the inlet value,
G wird Pm, in
der Druck Pepthe head
dann of
in den
aktiveringen
17 fino al valore af Pmdetdi justerede
immissione tryknella Paexerted
der by påvirker
the setting springthe22 regulator.
of the pilotThePilot
regulation of Pm der
204/A geführt, is obtained
ihn mittels by des
the
membran 16 i kammer
testata del regolatore. B.
La regolazione di Pm and the action of the regulated pressure, Pa,
comparison of theStellglieds 17 bis auf
force exerted den setting
by the Wert Pmspringregelt;
si ottiene dal confronto
Ændringen tra la forza esercitata
af kalibreringen udføres ved acting
at indreje
the chamber
på B on
22 the
of thediaphragm
pilot anddieser wird ofdieser
the action wird dann
the regulated in das
pressure,
dalla molla di taratura 22 del pilota e l'azione 16. The set-point can be changed by turning Meßwerk des Reglers geführt. Die
justeringsskruerne 10; ved at dreje med uret forøges Pa, acting in the chamber B on the diaphragm 16.
della pressione regolata Pa agente nella the adjustment screw 10; clockwise rotation Regulierung des Steuerdrucks Pm erfolgt
Pm
cameraog Bhermed det justerede
sulla membrana 16. tryk Pa; ogincreases
omvendt Pmved Thetheset-point
and therefore regulated can be durch
einerseits changed die vonby der turning the
Pilotregler-
at
La dreje mod
modifica uret.
della Hvis der
taratura vienefor eksempelpressure,
effettuata under Pa; driften
the oppositeadjustment
occurs when screw 10; clockwise
the Einstellfeder 22 rotation
ausgeübte increases
Kraft undPm
ruotando
er la vite di
en nedgang regolazione
i trykket 10; una Paring
nedstrøms (påis turned
grundanticlockwise.
af and If, therefore
for example,the andererseits durch die vom
regulated pressure, Pa;Ausgangsdruck
the opposite
rotazione in senso orario provoca un the downstream pressure, Pa, drops during Pa in der Kammer B auf die Membrane 16
forøget efterspørgsel eller ved en sænkning i trykket occurs when the ring is turned anticlockwise. If, for
aumento della Pm e quindi della pressione operation (because of an increase in the ausgeübte Kraft. Die Einstellung kann durch
opstrøms), opstår der
regolata Pa; viceversa per en unaubalance
rotazione in på den bevægelige
requested flow rate orexample,
a drop inthethe downstream
Drehen derpressure, Pa, drops
Einstellschraube during
10 verändert
del 15, på pilotenheden, således at den bevæger sig
senso antiorario. Se per esempio, durante il upstream pressure) an imbalance occurs in werden; das Drehen im Uhrzeigersinnflow
operation (because of an increase in the requested hat
og medfører en
funzionamento c'èåbning af lukkemekanismen
una diminuzione di the mobile 17.assembly
Som 15 ofrate the pilot,
or awhich
dropisin theeinen Anstieg pressure)
upstream des Pm und damit des
an imbalance
pressione
følge di valle
heraf øgesPa (a causa dell'aumento
værdien displaced topres
af det motoriserede increase theoccurs
openingin ofthe themobile
Ausgangsdrucks
assembly 15Paof the zur pilot,
Folge;whichdas
della portata richiesta o della diminuzione obturator 17. As a result, the motorisation Umgekehrte gilt für das Drehen der
Pm, der ved at påvirke kammer E under membranen is displaced to increase the opening of the obturator
della pressione di monte) si ha uno pressure value, Pm, increases and, by acting Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.
50 (fig. nell'equipaggio
squilibrio 1), medvirker en 15forskydning
mobile opad afE under the
del in the chamber 17.diaphragm
As a result, 50 theWennmotorisation
beispielsweise pressure value,(durch
beim Betrieb Pm,
lukkemekanismen
pilota, che si sposta 5 ogprovocando
hermed enunforøget åbning
(fig. 1), causesafthe obturator
increases and, byErhöhen
5 to move acting derin the chamber E under
Durchflussmenge oder durchthe
aumento dell'apertura
regulatoren, indtil den dell'otturatore
forudbestemte 17. upwards
værdi for and dettherefore andiaphragm
increase in 50 the(fig.
Abfallen
1), causes des theEingangsdruckes)
obturator 5 to move der
Aumenta di conseguenza anche il valore opening of the regulator until the set-point Ausgangsdruck absinkt, entsteht ein
regulerede tryk genoprettes. Og omvendt, når det upwards and therefore an increase in the opening
della pressione di motorizzazione Pm, che of the regulated pressure is restored. Vice Ungleichgewicht am Stellantrieb 15 des
regulerede tryk begynder at stige, vil den kraft trykket
agendo nella camera E al di sotto della versa, when the regulatedofpressure the regulator until the set-point
begins Pilotreglers. of the
Der Stellantrieb regulated
verschiebt sich
påvirker
membranamembranen
50 (fig. 1) 16 på piloten
determina unomed, to bevæge
increase, den the force itpressure
exerts on is the
restored.
nach Vice
oben, versa, when 17
das Stellglied theöffnet
regulated
weiter.
bevægelige
spostamento del verso15,l'alto
så lukkemekanismen 17 bevæger
dell'otturatore 5 e diaphragm 16 sig
of the pilot pressure
moves the mobilebegins to Folglich steigtthe
increase, auchforce
der Steuerdruck
it exerts on Pmthein

8
12
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

mod
quindiden lukkede
l'aumento position.
dell'apertura delTrykket
regolatorePmassembly
falder hermed diaphragm
15 displacing the obturator 16
17,of the pilot moves
der Kammer E unterthe
der mobile
Membrane assembly
50 (Abb.
finogrund
på a ripristinare il valore prestabilito
af overgangen mellemdella
kammer towards
E ogtheD,closed
via position.
15 The pressure,the1)obturator
displacing und bewirkt17,ein Anheben
towardsdesthe Stellgliedes
closed
pressione regolata. Viceversa, quando la Pm, then drops because of the transfer 5 und somit größere Öffnung des
åbningen 21, og kraften påført af fjederen 54, medfører position. The pressure, Pm, then drops because of
pressione regolata inizia ad aumentare, la between the chambers E and D through the Regelventils, bis der Ausgangsdruck wieder
en
forzanedadgående
che essa esercita bevægelse
sulla membrana af 16lukkemekanismen
orifice 21, and the forcethe transfer
exerted between
by the seinentheSollwert
chambers E and
erreicht hat.DWennthrough
der
5,
del så trykket
pilota spostavender tilbage
l'equipaggio til den
mobile forudbestemte
15 spring 54 causes the the orifice 21, andAusgangsdruck
downward the force exerted zu by the spring
steigen 54
beginnt,
værdi.
portandoUnder normal
l'otturatore drift vil
17 verso lukkemekanismen
la posizione displacement17ofpåthe obturator
causes5, tothe
restore
downward displacement
verschiebt umgekehrt die of Kraft,
the obturator
die dieser
di chiusura. La
pilotenheden flyttepressione Pm quindi
sig så værdien for detthemotoriserede
regulated pressure to5,thetoset-point.
restore Inthe auf die Pilotmembrane
regulated pressure to16theausübt, den
set-point.
diminuisce a causa del travaso tra le camere normal working conditions, the obturator 17 Stellantrieb 15 nach unten, sodaß das
tryk
E e DPm, så trykket
attraverso Pa 21,
l'orifizio nedstrøms,
e la forzaforbliver
of the omkring In normal
pilot positions itself so thatworking conditions, the obturator 17 of the
the Stellglied 17 den Ventilspalt reduziert. Der
den forudbestemte trykværdi. pilot
esercitata dalla molla 54 provoca lo motorisation pressure value, Pm, is such as Druck positions itself so that
Pm the motorisation
nimmt dann durch pressure
das
spostamento dell'otturatore 5 verso il to maintain the downstream value, Pm,value,
pressure is such as to maintain the downstream
Überströmen zwischen den Kammern E und
basso, facendo così ritornare la pressione Pa, around the set-point. pressure value, Pa, around
D durch diethe
Düseset-point.
21 ab und die von der
regolata al valore prestabilito. In condizioni Feder 54 ausgeübte Kraft bewirkt das
di normale esercizio l'otturatore 17 del pilota Verschieben des Stellglieds 5 nach unten,
si posiziona in modo che il valore della wodurch der Ausgangsdruck wieder auf
pressione di motorizzazione Pm sia tale da seinen Sollwert gebracht wird. Unter
mantenere il valore della pressione di valle normalen Betriebsbedingungen ist die
Pa attorno al valore prescelto. Position des Stellglieds 17 im Pilotregler so,
daß der Steuerdruck Pm Pm unterhalb der
Membrane 50 so ist, daß der Ausgan-
gsdruck nahezu konstant am gewünschten
Solldruck gehalten wird.

1.3
1.3 MOLLE
KALIBRERINGSFJEDRE
DI TARATURA 1.3 1.3
SETTING SPRINGS SETTING1.3
SPRINGS
FEDERTABELLE REGELDRUCK

Regulatoren Reflux
Il regolatore Reflux 819819 anvender
utilizza i piloti pilotenhederne
The Reflux 819 regulatorThe usesReflux 819 regulator
the 204/A, uses the 204/A, 205/A,
Für das Gas-Druckregelgerät REFLUX and
819
204/A, 205/A og 207/A. Reguleringsområderne for de
204/A, 205/A e 207/A. I campi di regolazione 205/A, and 207/A 207/A pilots. The regulation range of the und
pilots. The regulation werden die Piloten 204/A, 205/A different
207/A
dei diversi piloti
forskellige sono riportati
pilotenheder er nelle
vist itabelle range
følgende of the different pilots
tabeller. is given
pilots in thein the
is given eingesetzt.
tables Die Feder-Führungsbereiche für
below.
seguenti. tables below. die verschiedenen Pilotregler sind in
folgenden Tabellen dargestellt.

Tab. 1 Pilota 204/A, 204/A/1 - Tab. 1 Pilot 204/A, 204/A/1 - Tab. 1 Pilot 204/A, 204/A/1
Tab. 1 Pilotventil 204/A, 204/A/1 - Tab. 1 Pilot 204/A, 204/A/1
Tab. 1 Pilote 204/A, 204/A/1 - Tab. 1 Piloto 204/A, 204/A/1 - Tab. 1 Piloto 204/A, 204/A/1
Codice Code Colore Couleur Campo di taratura Wa in bar Plage d’etalonage Wa en bar
Kode Farve Kalibreringsområde Wa i bar
Code Código Colour Color De Lo d i it Setting range Wa in bar Campo de tarado Wa en bar
Code Colour Setting range Wa in bar
Ident-Nr Código Farbe Cor Führungsbereich Wa bar Campo de calibração Wa em bar

BIANCO BLANC
HVID
2701260 WHITE BLANCO 3.5 7.5 7.5 0.3 ÷ 1.2
WEIß WHITE BRANCO

GIALLO GUL JAUNE


2701530 YELLOW AMARILLO 4 7 7 0.7 ÷ 2.8
GELB
YELLOWAMARELO

ARANCIO
ORANGE ORANGE
2702070 ORANGE NARAJA 5 7 7 1.5 ÷ 7
ORANGE
ORANGE
ALARANJADO

ROSSO RØD ROUGE


2702450 RED ROJO 35 60 6 7 7 4 ÷ 14
ROT
RED VERMELHO

VERDE VERT
GRØN
2702815 GREEN VERDE 7 7 7 8 ÷ 20
GRÜN GREEN VERDE

NERO NOIR
SORT
2703220 BLACK NEGRO 8 6 6 15 ÷ 33
SCHWARZ BLACK NEGRO

BLU BLEU
BLÅ
2703420 BLUE AZUL 8.5 6 6 22 ÷ 43
BLAU BLUE AZUL

9
14
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
Funktionsprincippet for pilotventilen er allerede kort The operating principle of the pilot has already been
MANUEL
beskrevet TECHNIQUE
i afsnit MT050i kalibreringsværdien
1.2. Ændring MANUAL TECNICO MT050
briefly MANUAL
illustrated in par. TÉCNICOofMT050
1.2. Variation the setting
MANUEL
udføres ved TECHNIQUE MT050
at dreje på justeringsskruen MANUAL
10 (fig. 2).TECNICO MT050 by turningMANUAL
is obtained TÉCNICO
the adjustment MT050
screw 10 (fig.
Ved at dreje skruen med uret sker der en forøgelse 2). Clockwise rotation leads to an increase in the
af det justerede tryk, og omvendt, ved at dreje mod regulated pressure while anticlockwise rotation leads
uret. Når det valgte tryk er nået, kan justeringsskruen to a decrease. When the desired setting has been
blokeres med møtrikken 9. reached, the adjustment screw can be blocked by
means of the provided nut 9.

MANUEL TECHNIQUE MT050 MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050

sfiato
vent
sfiato
Abblasöffnung
vent
Abblasöffnung
évent
venteo
évent
alívio
venteo
alívio
Fig. 2
Fig. 2

1.3 RESSORTS D'ÉTALONNAGE 1.3 MUELLES DE TARADO 1.3 MOLAS DE CALIBRAÇAO


1.3 RESSORTS D'ÉTALONNAGE 1.3 MUELLES DE TARADO 1.3 MOLAS DE CALIBRAÇAO
sfiato
vent
Le détendeur REFLUX 819 utilise les pilotes El udluftning
regulador Reflux 819
Abblasöffnung utiliza los pilotos O regulador Reflux 819 utiliza os pilotos
Le détendeur
204/A, 205/AREFLUX 819 utilise
et 207/A. les pilotes
Les plages de El
204/A, 205/Avent
regulador Reflux
y 207/A.819
évent Lasutiliza
tablaslos pilotos
siguientes O regulador
204/A, 205/A Reflux 819A gama
e 207/A. utiliza de
os pressão
pilotos
204/A, 205/A
réglage des et 207/A.
différents pilotesLes
sontplages de
indiquées 204/A,
indican 205/A y 207/A.de
los campos
venteo Lasregulación
tablas siguientes
de los 204/A, 205/A dos
de regulação e 207/A.
váriosApilotos
gama édea pressão
indicata
réglage alívio
dans lesdes différents
tableaux pilotes sont indiquées
ci après. indican
mismos.los campos de regulación de los de regulação dos vários pilotos é a indicata
na tabela.
dans les tableaux ci après. mismos. Fig. 2 / Fig. 2 na tabela.
Fig. 2

1.3 RESSORTS D'ÉTALONNAGE Tab.1.3


2 Pilota MUELLES
205/A - Tab. 2DE 205/A - Tab. 2 Pilot 205/A 1.3
PilotTARADO MOLAS DE CALIBRAÇAO
Tab.Tab. 2 PilotventilTab.2205/A Tab. 2Tab.
Pilot -205/A Pilot 205/A
Tab. 22Pilote
Pilota 205/A- -Tab.
205/A 2Piloto 205/A -- Tab. 2 Piloto
2 Pilot 205/A
205/A
Tab. 2 Pilote 205/A - Tab. 2 Piloto 205/A - Tab. 2 Piloto 205/A
Codice Code Colore Couleur Campo di taratura Wa in bar Plage d’etalonage Wa en bar
KodeCodeREFLUX Colore
LeCodice
détendeur 819 Farve
utilise les pilotes El regulador O Kalibreringsområde Wa i bar osenpilotos
Code Código Colour Couleur
Color De LoRefluxd 819 iutiliza itlos pilotos Campo
Settingdirange regulador
taratura
Wa bar Reflux
Waininbar 819
Plage
Campo de utiliza
d’etalonage
tarado Wa bar
bar
204/A, Code
205/A et 207/A.
Colour LesColour
plages de
Color 204/A, 205/A y 207/A. Las tablas siguientes 204/A,
Setting range WaWa
Setting
205/A
in bar
range
e Wa
207/A. in
A bar
gama
Campodedecalibraçãode
tarado Wa pressão
Code
Ident-Nr Código Farbe Cor De Lo d i it Führungsbereich bar Campo Waen
embar
bar
réglage
Ident-Nrdes différents pilotes
Código Farbe sont indiquées Cor indican los campos de regulación deFührungsbereich los de regulação Wa bar dosCampo
váriosde pilotos
calibraçãoéWa
a indicata
em bar
BLU BLEU
dans les tableaux ci après. BLÅ mismos. na tabela.
2702820 BLUE
BLU AZUL
BLEU 7 7 9 20 ÷ 35
2702820 BLAU
BLUE BLUE AZUL 7 7 9 20 ÷ 35
BLAU AZUL
MARRONE
BRUN MARRON
2703045 BROWN
MARRONE MARRÒN
MARRON 35 205/A100
Tab. 2 Pilota - Tab.7.5 7.5 - 9.5
2 Pilot 205/A Tab. 2 Pilot 205/A 30 ÷ 43
2703045 BRAUN BROWNCASTANHO
BROWN MARRÒN 35 100 7.5 7.5 9.5 30 ÷ 43
BRAUN Tab. 2 Pilote 205/A - Tab. 2 Piloto 205/A - Tab. 2 Piloto 205/A
CASTANHO
GRIGIO GRIS
Codice Code Colore GRÅ Couleur Campo di taratura Wa in bar Plage d’etalonage Wa en bar
2703224 GREY
GRIGIO GRIGIO
GRIS 8 7.5 9.5 40 ÷ 60
Code Código Colour GREY GRIGIOColor De Lo d i it Setting range Wa in bar Campo de tarado Wa en bar
2703224 GRAU
GREY GREY 8 7.5 9.5 40 ÷ 60
Ident-Nr Código Farbe
GRAU Cor
GREY Führungsbereich Wa bar Campo de calibração Wa em bar

BLU BLEU
2702820 BLUE AZULTab. 3 Pilota 207/A - Tab. 37 Pilot 207/A
7 9 3 Pilot 207/A
- Tab. 20 ÷ 35
BLAU AZULTab. 3 Pilota 207/A - Tab. 3 Pilot 207/A - Tab. 3 Pilot 207/A
Tab. Tab.
3 Pilote 207/A - Tab. 3 Piloto 207/A - Tab. 3
3 Pilotventil 207/A - Tab. 3 Pilot 207/APiloto 207/A
Tab. 3 Pilote 207/A - Tab. 3 Piloto 207/A - Tab. 3 Piloto 207/A
Codice Code MARRONE
Colore MARRON
Couleur Campo di taratura Wa in bar Plage d’etalonage Wa en bar
2703045
Codice Code BROWN
Colore
Colour MARRÒN
Couleur
Color 35 100 7.5 7.5 9.5 Campo
Settingdirange 30
taratura
Wa bar ÷ Campo
Waininbar 43
Plage d’etalonage
de tarado bar
Code
KodeCódigo BRAUN Farve CASTANHO
De Lo d i it
Kalibreringsområde Wa i bar Wa en bar
Code
Ident-Nr Código Colour
Farbe Color
Cor De Lo d i it Setting range WaWa
Führungsbereich in bar
bar Campodedecalibração
Campo tarado WaWaen
embar
bar
Code Colour Setting range Wa in bar
Ident-Nr Código Farbe Cor Führungsbereich Wa bar Campo de calibração Wa em bar
GRIGIO GRIS
2703224 GREY 40 60
GRIGIO
GRÅ GRIGIO
GRIS 35 100 8 7.5 9.5 41 ÷ 74
2703224 GRAU
GREY GREY
GRIGIO 35 100 8 7.5 9.5 41 ÷ 74
GRAU
GREY GREY
De = Ø esterno d = Ø filo i = n. spire utili Lo = Lunghezza molla it = n. spire totali
De = Øexternal
esternodiameter d=Ø wire
filodiameterTab. 3 Pilota 207/A
i = n. - spire
active 3utili
Tab.coils Spring length
Lunghezza
Lo = 207/A
Pilot 207/A - Tab. 3 Pilot molla it = n. spire
total totali
coils
De==external
De Ø ekstern
diameter
Außenurchmesser dd == Øwire
tråddiameter
Drahtdurchmesser ii == antal
activeeffektive
coils vindinger Lo
Lo == Længde
Spring fjeder
length
Federlänge it
it == antal
total totale vindinger
coils
Arbeitswindungen Gesamtwindungen
De==Außenurchmesser
De external diameter dd == wire
Drahtdurchmesser ii == active
diameterTab. 3 Pilote 207/A 3 Piloto 207/A - Tab. 3 Lo
- Tab. coils
Arbeitswindungen Lo == Spring
Piloto 207/A length
Federlänge it
it == total coils
Gesamtwindungen
De = ø exstérieur d = ø fil i = nbre de spires utiles Lo = longueur ressort libre it = nbre total de spires
Codice Code Colore Couleur Campo di taratura Wa in bar Plage d’etalonage Wa en bar
De = ø exstérieur
exterior d = øØ fil
hilo i = nbre de spires
n. espiras útilesutiles Lo = longueur ressort
largo muelle libre
libre it = nbre total de
n. espires spires
totales
Code Código Colour Color De Lo d10 i it Setting range Wa in bar Campo de tarado Wa en bar
De = ø exterior
externo d=Ø hilo
ø fio i = n.
n°.espiras
espirasútiles
úteis Lo
Lo =comprimento mola livre it = n.
= largo muelledalibre n°.espires totales
total das espiras
Ident-Nr Código Farbe Cor
De = ø externo d = ø fio i = n°. espiras úteis LoFührungsbereich
=comprimento da Wa bar
mola livre Campo de calibração Wa em bar
it = n°. total das espiras
GRIGIO GRIS
viceversa per la rotazione in senso rotation leads to a decrease. When the Uhrzeigersinn ist es umgekehrt. Sobald der
antiorario. Una volta raggiunto il valore desired setting has been reached, the gewünschte Wert erreicht ist, kann die
prescelto, la vite di regolazione può essere adjustment screw can be blocked by means Einstellschraube mit Hilfe der dafür
bloccata per mezzo dell'apposito dado 9. of the provided nut 9. bestimmten Mutter festgestellt werden.
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
2.0 INSTALLATION INSTALLATION 2.0 INSTALLATION
MANUEL TECHNIQUE MT050 2.0
MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050
2.0 INSTALLAZIONE 2.0 INSTALLATION
Le principe de fonctionnement du pilote a El principio de funcionamiento del piloto ha O principio de funcionamento do piloto já foi
déjà été brièvement exposé dans le sido ya descrito brevemente en párrafo 1.2. brevemente descrito no par. 1.2. A
2.1
2.1 GENERALITÁ
GENERELT 2.1 GENERAL
paragraphe 1.2. Pour modifier la valeur La modificación del valor de tarado se 2.1
2.1 GENERALmodificação ALLGEMEINES
do valor de calibração pode ser
d’étalonnage, il faut tourner la vis de réglage realiza girando el tornillo de regulación 10 feita actuando no parafuso 10 (fig. 2). A
Regulatoren
Il10regolatore
(fig. 2). non har
En tournantikkedans
necessita dibehov
alcun
le sens fordesnogen
ulteriore yderligere
Pressure
(fig. 2). El regulator does Pressure
giro en sentido notlasrequire
de any
del Das
regulator
agujas doesRegelgerät
rotação not
no require bedarf
sentido any zum provoca
Schutz um
supplementary
horário vor
dispositivo di
d’une sicurezza
montre,posto
on a
sikkerhedsanordning placeret opstrøms som
aiguilles monte
augmente per la
la supplementary
reloj proporciona upstream
un safety
aumento de accessory
la presión möglichem
aumento da Überdruck
pressão
upstream safety accessory for protection against im
regulada,Verhältnis
ao zu
contrário
protezione
pression da eventuali
réglée, tandis quesovrapressioni
la pression for protection
regulada; against
viceversa, el girooverpressure
en sentido seinem
para a zulässigen
rotação emDruck PS keiner
sentido weiteren
anti-horário.
beskyttelse
rispetto mod overtryk i forholdPStil det tilladte tryk overpressure compared with its design am pressure PS,
diminue alla si onsua pressione
tourne dans leammissibile
sens contraire. compared
contrario, withunaits design pressure
disminución. PS, when
Una vez Sicherheitsvorrichtung
Quando o valor de calibração Eingang, wenn
é atingido, o
PS,
quando,når
Une fois per det maksimale
la stazione
la valeur tilfældige
di obtenue,
désirée riduzionelaposta tryk nedstrøms
vis dea upstream
conseguido ≤ 1,1
reducing
el valorstation when
is sized
escogido, upstream
for a max
el tornillo reducing
de der station
einfallende
parafuso is sized
Ausgangsdruck
pode ser for
max.
travado através a max
der am
da porca 9.
MIPD
réglagePS
monte, la
peuti forhold
massima til reduceringsstationen
pressione
être bloquée incidentale
à l’aide opstrøms.
di downstream
de l’écrou regulación incidental
puede downstream
pressure
ser bloqueado MIPd incidental
≤ 1,1
por medio Eingangpressure MIPd ≤ Reduzierstation
installierten 1,1 PS.
valle MIPd ≤ 1,1
9 prévu à cet effet. PS. PS.
de la tuerca 9. MIPd≤1,1 PS beträgt.
Inden regulatoren installeres er det nødvendigt at sikre Before installing the regulator it is necessary to ensure
Prima di installare il regolatore è necessario Before installing the regulator it is necessary Vor der Installation des Regles ist
sig:
assicurarsi che: to ensure that: that: sicherzustellen, daß:
2.0
a) INSTALLATION
a) ilatregolatore
regulatoren kan placeres
sia inseribile nello spazio 2.0
på dena)rette INSTALACIÓN
the plads og can bea) inserted
regulator the regulator
in the can2.0 Das
a) be INSTALAÇÃO
inserted
Regelgeratin theimspace provided
vorgesehenen
at der eersiaplads
previsto omkring den
sufficientemente til de efterfølgende
agibile space provided and that and subsequent
that subsequent Leitungsbereich
maintenance spannungsfrei
operationseingebaut
will
per le successive
arbejder operazioni di
med vedligeholdelse, maintenance operationsbe will be
sufficiently werden kann und fur die zukunftigen
practicable;
2.1 manutenzione;
GENERALITES 2.1 sufficiently practicable;
GENERALIDADES 2.1 Wartungsarbeiten
GENERALIDADES ausreichend zuganglich
b)
b) leattubazioni
rørføringen di monte opstrøms
e di valleog nedstrøms
siano al b) the er indstillet b) the piping
upstream and downstream upstream
is andist; downstream piping is at the
ens og kan
medesimo
Le régulateur ne klare
livello
demandevægten
e inaucun af regulatoren,
grado di El regulador
autre at the same and same
level ningún
no necesita capable level
of and
dispositivo b) capable deofpressão
supporting
Die AnscluBrohrleitungen
O regulador the weight
auf nenhum
não requer gleicher
c) at flagerne
sopportare il peso for
del indgang/udgang
regolatore; på rørene
supporting er
the weight of of
the the regulator;
regulator;
dispositif de sécurité situé en amont pour de seguridad ulterior antes de la entrada, acessório suplementar de segurançades
Hole und geeignet sind, das Gewicht a
c) leparallelle,
flange di entrata/uscita
la protection contre toutdella tubazione
excès par c) parathe inlet/outlet
protecciónflanges of the
c)
contra the piping are montante
inlet/outlet
eventuales Reglerspara
flanges zu the
of tragen;
piping contra
a proteção are parallel;
eventuais
siano àparallele; parallel; presión c) Die Ein-undcomparadas
rapport
d)
d) le
atflange sa pression
flagerne
di entrata/uscita
admissible PS på
for indgang/udgang
del regolatore
sobrepresiones
d)
regulatoren
the
respectod) a the
inlet/outlet flanges of
su inlet/outlet
the regulator
sobrepressões
flanges
Leitung
of theAusgangsflansche
vollKom-men
regulator com
parallellsind;
der
are aclean
sua
lorsque, pour la station de réduction admisible PS, cuando para la estación de pressão PS programada, quando a estação
située
er enrene
siano pulite
amont,
oge illaatregolatore
selve regulatoren ikkeareerclean
stesso non reducción
pression secondaire
blevet
and theantes
ubicada regulator and
de laitself
the not
has
entrada,
regulator
la d) Dieitself
de redução
has Ausgangsflansche
Ein-und
a montante
not ébeen subjectdes
feita sob medida
to
beskadiget
abbiaest
en aval subito
MIPddanni under transporten,
≤ 1,1durante
PS. il trasporto; been presión
máxima subjectincidental
to damage damage
de salida during
during transport;
sea paraRegelgerätes
uma pressãosauber sinda jusante
incidental und beim de
e)
e) laattubazione
rørføringen a monte opstrøms
sia stataerpulita
blevetMIPd
gjort ren,PS.og
transport;
≤ 1,1 e) the piping upstream máximoTrasport nicht
has
MIPd 1,1beschadigt
≤ been PS.cleaned worden sind;
to expel
eliminando
Avant rester le impurità
af snavs,
d’installer residueil quali
svejsestøv,
le détendeur, est e)
sand, lak,the piping
vand upstream has been
osv., cleaned impurities
residual to e) Die such eingangsseitige
as welding scale, Rohrleitung
sand,
scorie de
nécessaire di s’assurer
saldatura,que: sabbia, residui di Antes expel
de residual
instalar el impuritieses necesario
regulador such as Antes gereinigt
de instalarist,
o gegebenenfalls
regulador, deverà tersind
em
er blevet fjernet.
vernice, acqua, ecc... paint
welding scale, sand, paint residues, residues, water, etc.
SchweiBruckstande, Sand, Anstrich-
a) le détendeur peut entre introduit dans asegurarse de que: atenção o seguinte:
l’espace prevù et etre sufficient a) water, etc.
el regulador quepa en el espacio a) spuren, Wasser
o regulador pode usw.ser gründlichst zu
instalado no
Standardopbygningen
La disposizione
accesible pour réaliser er
normalmente som følger:
lesprescritta
opération è:de previsto y sea lo The normally raccomended
suficientemente espaço set-up
previstois:e que as futuras
entfernen.
maitenance successive; The accesible
normally raccomended set-up is:
para las operaciones de operações de manutenção podem ser
b) les tuyauteries en amont et en aval sont au mantenimiento; Wir executadas
empfehlencom grundsätzlich
facilidade; folgende
meme niveau et en mesure de supporter le b) las conducciones de entrada y salida b) Anordnung:
a tubagem a montante e a jusante do
poids du détendeur; estén al mismo nivel y sean capaces de ponto de instalação deverá estar ao
c) les brides d’entée/sortie de la tuyauterie soportar el peso del regulador; mesmo nível e capaz de suportar o peso
sont paralléles; c) las bridas de entrada y salida sean do regulador;
d) les brides d’entre /sortie du détendeur paralelas; c) as flanges da tubagem de entrada e
sont propres et que le détendeur lui- d) las bridas de entrada y salida estén saída devem estar paralelas;
meme n’a pas été endommagé durant limpias y el regulador no haya sufrido d) as flanges de entrada e saída do
son trasport; daños durante el transporte; ragualdor estão limpas e o regulador
e) la tuyauterie en amont a été netoyée afin e) la tubería de entrada haya sido limpiada não apresenta danos provocados pelo
d’éliminer toutes les impuretés de todas las impurezas residuales como transporte;
restantes telles que des résidus de partículas de soldadura, arena, restos de e) a tubagem a montante do ponto de
soudage. pintura, agua, etc. instalação está limpa de impurezas, tais
como resíduos da soldadura, areia,
La disposition normalement prescrite est la La disposición prescrita normalmente es: resíduos de pintura, água, etc.
suivante:
Fig. 3 (Standardregulator)
Fig. 3 (Regolatore standard) Fig. 3 (standard Regulator) Fig. A3 disposição
(standard 3Regulator)
Abb.normalmente prescrita é de:
(Standardeinbau)
Fig. 3 (Détendeur Standard) Fig. 3 (Regulador standard) Fig. 3 (Regulador standard)

16

Fig. 4 (Nedadvendt regulator) Fig. 4 (Overturned regulator)

Fig. 4 (Regolatore capovolto) Fig. 4 (Overturned regulator) Abb. 4 (Hängender Einbau)


Fig. 4 (Détendeur revers) 11 invertido)
Fig. 4 (Regulador Fig. 4 (Regulador invertido)

17
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050

TAB. 4 COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE TAB. 4 CONNECTING THE APPARATUSES TAB. 4 INSTALLATIONSSCHEMEN

TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050


I collegamenti tra l’apparecchiatura e la The connections between the apparatus and Für die Verbindungen zwischen den Geräten
tubazione principale devono essere eseguiti the main piping must be made using und den Hauptrohren muss Rohr aus
con tubo di acciaio inox o rame, avente un stainless steel or copper pipe with rostfreiem Edelstahl oder Kupfer mit einem
TAB. 4 TILSLUTNING
diametro minimo interno di AF APARATURET
8 mm. minimum internal diameterTAB. 4 CONNECTING
of 8 mm. THE APPARATUSES
Innendurchmesser von 8 mm min.
verwendet werden.
Forbindelserne mellem apparaturet og den hovedrøret The connections between the apparatus and the main
skal foretages med rør
INSTALLAZIONE IN LINEA af rustfrit stål eller kobber med
IN-LINE INSTALLATION piping must be made using stainless
INSTALLATION IN REIHE steel or copper
en indvendig diameter
INSTALLATION EN LIGNE på 8 mm. INSTALACION EN LINEA pipe with minimum
INSTALAÇÃO EM LIHNA of 8 mm.
internal diameter

Presa d’impulso Manometro di controllo


RETLINET MONTERING Sensing line IN-LINE INSTALLATION
Control pressure gauge
Impulsleitung Kontrollmanometer

Regolatore Regulator Prise d’impulsion Manometre de controle


RegulatorRegulador Reguleringskreds Collegamento a valle
Regulator Toma de impulso
Downstream connection Kontrol-trykmåler
Manómetro de control
RegulatorRegulador
Regelgerät Sensing
Toma line
de impulso Control pressuredegauge
Manômetro controlo
Abströmleitung
Rubinetto di sfiato
Branchement en aval Bleed cock
Tilslutning nedstrøms
Conexion de la salida Entlüftungshahn
Downstream connection
Conexão a justante Udluftningshane
Robinet
Bleed d’évent
cock
Llave de venteo
Valvula purga
MANUEL TECHNIQUE MT050 MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050

TAB. 4 BRANCHEMENT DES APPAREILLAGES TAB. 4 CONEXION DE LOS APARATOS TAB. 4 CONEXÃO DAS APARELHAGENS

Les connexions entre l’appareil et le tuyau Las conexiones entre el aparato y la tubería A conexão entre a aparelhagem e o
principal seront réalisées avec un tuyau en principal deben realizarse con tubo de acero encanamento principal deve ser feita
acier inox ou cuivre ayant un diamètre inoxidable o tubo en cobre, con un diámetro usando canos de aço inoxidável ou cobre,
Afspærringsventil
Valvola di
intérieur minimum de 8 mm. interior de 8 mm como mínimo. tendo o diâmetro interno mínimo 8 mm.
intercettazione
On/Off valve
On/Off valve
Absperrarmatur
INSTALLAZIONE A SQUADRA INSTALLATION AT RIGHT ANGLES INSTALLATION IM WINKEL
Vanne de
INSTALLATION EN EQUERRE INSTALACION A ESCUADRA INSTALAÇÃO Á ESQUADRA
sectionnement
VINKLET MONTERET INSTALLATION AT RIGHT ANGLES
Valvula de aislamiento
Válvula seccionamento

Regolatore Regulator Presa d’impulso Prise d’impulsion


Regulator Regulator
Regulador Reguleringskreds
Sensing line Toma de impulso
RegelgerätRegulator
Regulador Impulsleitung
SensingToma
linede impulso
Rubinetto di sfiato Robinet d’évent
Udluftningshane
Bleed cock Llave de venteo
Bleed cock
Entlüftungshahn Valvula purga

Collegamento
Tilslutning a valle
nedstrøms Branchement en aval
Downstream connection
Downstream connection Conexion de la salida
Abströmleitung Conexão a justante

Manometro di controllo
Control presure gauge
Kontrol-trykmåler
Kontrollmanometer
Control pressure gauge
Manometre de controle
Manómetro de control
Manômetro de controlo

Valvola di
intercettazione
Afspærringsventil
On/Off valve
On/Off valve
Absperrarmatur
18
Vanne de
sectionnement
Valvula de aislamiento
Válvula
seccionamento 12
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

TAB.
TAB. 5 5 
DETALJE FLERUDTAG
PARTICOLARE TAB.TAKE
MED TAB. 5 DETAIL OF MULTIPLE
PRESA MULTIPLA 5 D-ETAIL
OFF OF
TAB. 5MULTIPLE TAKE - OFF WITH
DETAIL MEHRFACHIMPULSLEITUNG
CON I NUMERI DI RIFERIMENTO
NUMMERERET REFERENCE FOR WITH OF THE IMPULSE TAKE OF- OFF
THE IMPULSE MIT REFERENZNUMMERN FÜR DIE
TAKE - OFF REFERENCE
PRESE DI IMPULSO REFERENCE NUMBERS IMPULSABGRIFFE
REGULERINGSKREDSE NUMBERS
1 e 2 Collegare alle teste dei regolatori 1 and 2 Connect to regulators heads 1 und 2 Impulsanschluß für
13 eog4 Collegare
2 Tilsluttes
ai piloti 3 and 4 Connect to pilots 1 and 2 Connect to
hovederne på regulatorerne regulators heads
Membrangehäuse des Regelgerätes
35 eog6 Collegare
4 Tilsluttes pilotenhederne
all’acceleratore e al blocco 3 and
5 and 6 Connect to accelerator and4slam-shut 3 und
Connect to 4 Impulsanschluß für Piloten
pilots
5 og 6 Tilsluttes acceleratoren og blokken 5 and 6 Connect to 5 und 6 Impulsanschluß
accelerator für SAV und
and slam-shut
Schließbeschleuniger

Regulatoren
Il regolatore skal va monteres
installato sullapå linjen lineavedTheat vende
regulatorpilen
must be installed in the line must
The regulator BeimbeEinbau in die
installed in Rohrlleitung
the line with ist the
die
orientando la freccia sul corpo
på huset i samme retning som gasflowet. nel senso with the arrow on the body pointing in the DurchfluBrichtung zu beachten,
arrow on the body pointing in the gas flow direction. sie ist durch
del flusso del gas. gas flow direction. einen Pfeil auf dem Gehause dargestellt.
For at opnå en god regulering er det
Per ottenere una buona regolazione è It is indispensable for good vigtigt, at It isregulation
indispensable
that Zumfor Erreichen
good regulation
einer gutenthat the position
Gasregelung muß
placeringen af tilslutningspunkterne nedstrøms of the downstream
indispensabile che la posizione delle prese di the position of the downstream pressure die Position der Impulsanschlüsse pressure take-offs and the speed
in der
og
pressionegashastigheden
di valle e la velocitàved del gastilslutningspunkterne
nel take-offs and the speed of the of gas
the atgas
the at the takeoff
take- point respect
Ausgangsleitung und die the values given
Gasgeschwindigkeit
punto di presa rispettino
respekteres, i valori værdierne
ved at følge off pointi respect
indicati nelle angivet tabel 4the valuesingiven tablesin tables
4 and4 5 (positioning)
am Impulsanschluß anddie6 in(speed).
den Tabellen 4 und
tabelle 4 e 5 (posizionamento) e 6 (velocità). and 5 (positioning) and 6 (speed). 5 (für Positionierung) sowie 6 (für
og 5 (positionering) og 6 (hastighed). Regulatoren When the regulator
Il regolatore, quando viene utilizzato in When the regulator is used in gas pressure Gasgeschwindigkeit) angegebenen Werte
is used in gas pressure reduction
skal,
stazioninår den anvendes
di riduzione på stationer
della pressione del gas, for reduktion
reduction stationsaf it must be
stations
installed itat must
least be installed at
einhalten. Dasleastfür according
eine toGas- the
gastrykket, installeres
deve essere installato almeno ved secondo
som minimum i according at tofølge
the requirementsrequirements
envisaged inenvisaged in EN 12186
Druckreduzierstation standards.
verwendete Any
Regelgerät
kravene i standarderne
requisiti richiesti dalle normeEN EN 12186.
12186. Alle EN 12186udtagstandards.
for Any possible
possible gasgas mussat mindestens
leakage any point, den due Anforderungen
to diaphragmder or
Tutte le prese di possibile sfiato di
udluftning af gas, som følge af fejl på sensorer/ gas leakage at any point, due to diaphragm or Norme EN 12186 entsprechend
sensor malfunction or breakage, must be channelled installiert
dovute ad eventuali rotture di sensor malfunction or breakage, must be werden. An allen Anzapfstellen mit möglichem
membraner,
sensori/membrane, skal udføres
devono i henhold til standard EN
essere channelled according to ENaccording to EN 12186
12186 standards. standards.
Gasaustritt aufgrun eines Schadens am
12186.
convogliate secondo norme EN 12186. Sensor oder an der Membrane muss das Gas
The following is recommended Theso following
as to prevent is recommended
gemäß der Norm ENso as abgeleitet
12186 to prevent the
werden.
Allo scopo di evitare il raccogliersi
For at undgå at der ophobes urenheder og kondens i di the accumulation of impurities and condensate
accumulation of impurities and condensate in the lines
impurità e condense nei tubi delle prese di in the lines of the pressure take-offs: Um das Ansammeln von Schmutz und
rørene ved tilslutningspunkterne,
pressione si consiglia:
anbefales det: of the pressure take-offs:
a) the lines themselves must slope down Kondensat in den Impulsleitungen zu
a)
a) atcheselve rørene
i tubi altid
stessi hælder
siano semprenedad in mod towards
tilslutningen the downstream a) the lines pipingthemselves
vermeiden, must slope down towards
wird empfohlen:
til rørføringen
discesa nedstrøms,
verso l’attacco med en hældning
della tubazione connectorspå ca.
with a slope of aboutthe downstream
5-10%; a) daß piping
diese connectors
immer mit einem with a slope
Gefalle von 5-
5-10%,
di valle con una pendenza all’incirca del b) the connectors on the piping of must always
about 5-10%; 10% zu den Anschlussen an der
5-10%;
b) at tilslutningerne på rørføringen altid er be svejset
welded on påthe top ofb) thethepiping itself
connectors Ausgangsdruckleitung
on the piping must hin verlegt
always werder;
be
b) che gli attacchi della tubazione siano and there must be no burr or inward b) daß die Impulsanschlüsse an der
den
sempre øverste
saldatidel af selve
sulla parte røret,
superioreog at hullet på røret
protrusions in the hole in thewelded
piping. on the top of the piping
Ausgangsleitung immer itself and
an der there
Oberseite
ikke har grater
della tubazione ellere che
stessa fremspring
il foro sullader vender indad. must be no burr or desinward
Rohres protrusions
angeschweißt in the hole
werden und
tubazione non presenti bave o NB. WE RECOMMEND NOTin the TO piping.
PUT daß an der Impulsmündung im
NB. sporgenze DERverso l’interno.
MÅ IKKE ON/OFF
INSTALLERESVALVES ON THE IMPULSE TAKE- Ausgangsrohr keine Grate oder
OFFS. Unebenheiten nach innen vorstehen.
AFSPÆRRINGSVENTILER PÅ NB. WE RECOMMEND NOT TO PUT ON/OFF VALVES
NB. SI RACCOMANDA DI NON INTERPORRE
REGULERINGSKREDSENE.
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SULLE Tab. 6 The speed of the gas must not WICHTIG:
ON THE IMPULSE TAKEOFFS. IMPULSANSCHLÜSSE UND
PRESE DI IMPULSO. exceed the following values in the piping IMPULSLEITUNGEN NIEMALS MIT
Tab. 6 I rørføringen nedstrøms regulatoren, downstream from the Tab. 6 The speed of the gas must not exceed the
regulator: ABSPERRORGANEN VERSEHEN. EINBAUTEN
anbefales
Tab. 6 Nella dettubazione
at gashastigheden
a valle del ikke overstiger following values (DURCHFLUßANZEIGER ETC.) from
in the piping downstream IN DER
the
regolatore é consigliabile che la velocità Vmax= 30 m/s for Pa > 5 bar ROHRSTRECKE ZWISCHEN REGELGERÄT UND
følgende værdier: regulator:
Vmax= 25 m/s for Pa < 5 bar IMPULSANSCHLUß UNBEDINGT VERMEIDEN.
del gas non superi i seguenti valori:

Vmax=
Vmax= 30 30Pam/s
m/s per > 5 for
bar Pa > 5 bar Tab.306 m/s
Vmax= In der Rohrleitung
for Pa > 5 bar hinter dem
Vmax=
Vmax= 25 25Pam/s
m/s per < 5 for
bar Pa > 5 bar Regelgerät
Vmax= darfPa
25 m/s for die< 5Gasgeschwindigkeit
bar
folgende Werte nicht überschreiten:

Vmax= 30 m/s für Pa > 5 bar


Vmax= 25 m/s für Pa < 5 bar

20
13
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
3.0 ACCESSORI 3.0 ACCESSORIES 3.0 ZUBEHÖR
3.0 TILBEHØR 3.0 ACCESSORIES

3.1 VALVOLA DI SFIORO 3.1 RELIEF VALVE 3.1 SICHERHEITSABBLASEVENTIL (SBV)


3.1 OVERTRYKSVENTIL 3.1 RELIEF VALVE
La valvola di sfioro è un dispositivo di The relief valve is a safety device which Das Abblaseventil dient als
sicurezza che provvede
Overtryksventilen er aenscaricare releases a certain quantity
sikkerhedsanordning, Theof relief
gas tovalvethe is Sicherheitsvorrichtung
a safety device which zum releases
Schutz dera
all’esterno una certa quantità di gas quando exterior when the pressure at the control nachfolgenden Armaturen vor zu hohem
der frigiver en vis mængde gas, når trykket på certain quantity of gas to the exterior when the pressure
la pressione nel punto di controllo supera point exceeds the set-point as a result of Druck, da beim Erreichen des
kontrolpunktet overstiger det indstillede tryk på grund
quella di taratura a causa di eventi non short-lasting events suchatas,the for control
example,point exceeds the
Einstellpunktes ein set-point as a result
weiterer Druckanstieg in
af ikke quali
duraturi, varige per begivenheder,
esempio, la chiusura såsomdi thefor very
eksempel,
fast closing of of theshort-lasting
on/off valves events such as, for example,
der ausgangsseitigen the very
Leitung vermieden
lukning
valvole diaf afspærringsventiler
intercettazione in un tempoi meget
molto kortand/or tidoverheating
og/eller of the gas fastwith zero flow
closing of thewird. Die valves
on/off Ursachenand/or
für einen solchen
overheating
ridotto e/o un surriscaldamento del gas con
overophedning af gassen når der ikke er efterspørgsel. rate demand. The release of the gas to the Druckanstieg können
of the gas with zero flow rate demand. The release sowohl das schnelle
portata richiesta nulla. Lo scarico del gas exterior can, for example, delay or block Schließen von Absperrorganen und/oder
Udledning af gas kan for eksempel forsinke eller of the gas to the exterior can, for example, delay or
all’esterno può, per esempio ritardare o intervention of the slam-shut valve for Erwärmung des Gases bei Nullabnahme
forhindre indgreb fra låsemekanismen når der
evitare l’intervento del dispositivo di blocco transitory reasons derivingblocker from intervention
damage to sein. of the slam-shut valve for transitory
tale om forbigående
per cause årsager,
transitorie derivanti om al
da danni følgetheafregulator.
skader på reasons deriving fromAnsprechen
Das damage to desthe
SBVregulator.
kann zum Beispiel
regolatore. Obviously the quantity of gas released das Auslösen des oberen Schaltpunktes des
regulatoren. Obviously the quantity of gas released depends on
Ovviamente la quantità di gas scaricata depends on the extent of the overpressure Sicherheitsabsperrventils am Regelgerät
Det er klart at omfanget af udledt gas afhænger af the extent of the overpressure with respect to the set-
dipende dall’entità della sovrapressione with respect to the set-point. The different verzögern oder verhindern.
omfanget
rispetto alla af overtrykket
taratura. I diversii modelli
forholddi til models
kalibreringen. point.
of relief valve available areThe different
all based models
Natürlich hängtofdierelief
Menge valve available
des abgeblase-
De forskellige
valvole tilgængelige
di sfioro disponibili overtryksventiler
si basano tutti on the same er alle which ison nen
are all based
operating principle the Gases
same immer vom principle
operating Druckanstieg und
which
sammen
sullo stessobaseret
principiopå det samme funktionsprincip,
di funzionamento, che illustrated below derwith reference to the valve
is illustrated below dem eingeschlossenen
with reference to Volumen
the valve ab.VS/AM
viene Die verschiedenen zur Verfügung stehenden
vil blivein forklaret
seguito i illustrato
det følgende facendo med VS/AM 56 (fig. 4).
henvisning til 56 (fig. 4).
riferimento alla valvola VS/AM 56 (fig. 4). It is based on the contrast between the Abblaseventil-Modelle VS/AM 56 beruhen
ventil VS/AM 56 (fig. 4). It is based on the contrast between the thrust on the
Esso si fonda sul confronto tra la spinta sulla thrust on the diaphragm 24 deriving from alle auf dem gleichen Funktionsprinzip.
Funktionsprincippet er baseret på kontrasten mellem
membrana 24 derivante dalla pressione del gas the pressure of the gas todiaphragm control and24 thederiving
Wenn from diethe pressure
Kraft of the gasder
unter to
trykket på emembranen
da controllare la spinta derivante24 dalla
sommolla følgethrust
af trykket
from the fra setting control
spring and20. The Vergleichermembrane
the thrust from the setting 24 im Gleichgewicht
spring 20. The
di taratura mit der Federkraft der Einstellfeder 20 steht,
gassen der 20. In questoogconfronto
kontrolleres trykket fra weight of the mobile assembly,
indstillingen weight the of static
the mobile assembly, the static thrust and
intervengono il peso dell’equipaggio mobile, le thrust and the residual dynamic thrust on dann ist der Ansprechpunkt erreicht, und
af fjederen 20. Vægten af det mobile udstyr samt the residual dynamic thrust on the obturator 4 also
spinte statiche e quelle dinamiche residue the obturator 4 also contribute to this das Stellglied 4 beginnt zu öffnen.
den statiske
sull’otturatore 4. og dynamiske trykpåvirkning
contrast. af contribute to this contrast.
Sobald der Druck unter den Einstellwert
lukkemekanismen
Quando la spinta derivante 4, spiller ind veddeldenne
dalla pressione When kontrast. When
the thrust deriving from thethe sinkt, kehrt
thrust deriving
pressure fromderthe
Ventilteller
pressure wieder
of thein gas
die
Når trykketquella
gas supera fra gassen
della mollaoverstiger
di taratura,trykket forgas
of the fjederen,
exceeds that of the setting that
exceeds spring, Schließstellung zurück. Die Vorgehensweise
of the setting spring, the obturator 4 is
l’otturatore 4 viene sollevato con4 conseguente bei der Einstellung und Prüfung dieser
løfter lukkemekanismen sig, med et the deraf obturator
følgende 4 is raised and and
raised a certain
a certain quantity of gas is released as a
Sicherheitsabblaseventile wird in 3.1.1 und
scarico di una certa quantità di gas. quantity of gas is released as a result.
gasudslip. result.
Non appena la pressione scende al di sotto As soon as the pressure drops below the 3.1.2 beschrieben. Man unterscheidet fol-
Når trykket
del valore kommerl’otturatore
di taratura, under det indstillede
ritorna tryk, vender
in set-point, As soon
the obturator returns to the as
closedthe pressure drops below the set-point,
gende Anordnungen:
lukkemekanismen
posizione di chiusura. tilbage til lukkete position.
Il controllo la position. Kontrollen the obturator
Proceed as indicated below toreturns to the closed position. Proceed
registrazione
med dell’intervento
og registreringen af della valvolafra
indgrebet di overtryksventilen
control and adjust intervention of the relief
as indicated below to control and adjust intervention
sfioro può essere eseguito seguendo le valve.
kan udføres ved at følge procedurerne beskrevet i det of the relief valve.
procedure di seguito indicate.
følgende.

Fig. Fig. 5
5 / Fig. 5

22
14
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
3.1.1 DIREKTE INSTALLATION PÅ LINJEN (FIG. 6) 3.1.1 DIRECT INSTALLATION IN THE LINE (FIG. 6)

NårMANUEL TECHNIQUE
overtryksventilen er MT050
monteret direkte MANUAL på linjen,TECNICO When MT050 the relief valveMANUALis fittedTÉCNICO
directly MT050
in the line
dvs. uden indskydning af en afspærringsventil, without, that is, the interposition of an on-off valve,
3.0
fortsættes som beskrevet nedenfor: 3.0 ACCESSORIOS we recommend proceeding
ACCESSOIRES 3.0 as follows:
ACCESSÓRIOS
1) Kontroller at afspærringsventilen 1) Ensure that the downstream on/off valve
nedstrøms V2 og udluftningsventilen 6 er lukkede. V2 and the bleed cock 6 are closed;
2)
3.1 Forøg trykket
SOUPAPE i sektionen nedstrøms
D'ECHAPPEMENT 3.1 indtil den DE ESCAPE
VÁLVULA 2) Increase the pressure3.1 in theDEdownstream
VÁLVULA ALÍVIO section
indstillede værdi for indgreb, på en af følgende to the value envisaged for intervention in one of
La soupape
måder:d’échappement est un dispositif La válvula de escape es un dispositivo the followingde Aways:
válvula de alívio é um equipamento de
de sécurité qui relache à l’extérieur une
- hvis fjederen monteret på pilotenheden giver seguridad que tiene la misión de descargar
- if the spring fitted ono the
segurança, qualpilot
descarga
permits umait certa
(see
certaine quantité de gaz lorsque la pression al exterior una cierta cancidad de gas quantidade de gás para o exterior, quando a
mulighed for det (se tabel 1-2-3), forøges tebles 1-2 and 3) increase the setting of the pilot
à l’endroit où est effectué le controle cuando la presión en el punto de control pressão no ponto de controlo excede o set-
indstillingen på selve pilotenheden indtil den itself until the desider value is obtained;
dépasse pression d’étalonnage suite à des supera la de tarado. No forma parte del point devido a manobras rápidas da válvula
ønskede værdi;
circostances passagéres comme par regulador, pero es necesario -describir connectsu a controlled
de corte geralauxiliary pressure to
ou sobre aquecimento the
do gás
- tilslut
exemple la et kontrolleret
fermeture hjælpetryk
de vannes de tilfuncionamiento
ventilen 6 og porque muchascock veces6viene
and stabilize
a caudal itzero.
at the desidered value;
indstil detdurant
sectionnement til den un ønskede
temps trésværdi;
court instalada aguas abajo del3) Checkcomo
regulador intervention
Com esta ofdescarga
the relief valve
de gás paraand adjusté
o exterior
c)
et/ouKontroller
une surchauffeindgrebet
du gaz avec unfra débit overtryksventilen
una seguridad del mismo. it if necessaryconseguido
by turning the adjustment
o não plug 13
disparo da válvula de
og registrer
demande den eventuelt
nul. L’évacuation du gaz àved Interviene
at dreje på por cualquierappropriately
cuando (clockwise
anomalía el segurança emtosituações
increasetransítorias
the set-point,
que
l’èxtérieur peut par exemple
justeringsproppen 13retarder
(med ou uret regulador no es estanco a caudal
for at forøge nulo y la não
anticlockwise levam a danificar
to reduce it). o regulador.
éviterindstillingen,
l’intervention du dispositif de sécurité
og omvendt for at sænke). válvula de bloqueo, a pesar de haber A quantidade de gás libertado para o
pour des causes passagéres dues à un intervenido, tampoco es estanca. exterior depende do grau de sobre-pressão
endommagement du détendeur.
3.1.2 INSTALLATION WITH ON/OFF VALVE
Los diversos modelos de válvulas de escape relativamente ao setting da válvula.
3.1.2 INSTALLATION MED AFSPÆRRINGSVENTIL
Naturellement, la quantité de gaz évacuée disponibles se basan todos sobre el(FIG. mismo7) Os vários modelos de válvula de alívio são
(FIG. 7)
dépend de la grandeur de la surpression par principio de funcionamiento, que se sempre baseados no mesmo princício de
rapport à l’étalonnage. Les différents describe a continuaciòn haciendo 1) Close the on/off
referencia valve 16; o qual é apresentado na
funcionamento,
1) Luk afspærringsventilen
modéles de soupapes d’échappement 16. a la vàlvula VS/AM 56 (fig.2) 4). Connect a controlled auxiliary
(fig. 4) e relativo pressure
ao modelo to the
VS/AM 56.
disponibles
2) Tilslut seet basent tous sur
kontrolleret le meme tilEste
hjælpetryk principio17 de funcionamiento
tilslutning take-off 17 se and
O funcionamento
increase it slowly é baseado
to thenoenvisaged
equilibrio
principe
og de fonctionnement
forøg qui est décritindtil
trykket langsomt ci- den
fundamenta en la confrontación
indstillede entre la value;
intervention entre a pressão do gá a controlar exercida
aprés lorsqu’on parle de la vanne VS/AM 56 fuerza sobre la membrana 24 de la presión no diafragma 24 e a tensão da mola 20.
værdi for indgreb 3) Check the intervention of the relief valve and
(fig. 4). del gas a controlar y la fuerza del muelle de Sempre que a pressão do ás excede a
3) Kontroller indgrebet fra overtryksventilen adjust it if necessary by turning the adjustment
Ce principe se base sur l’opposition de la tarado 20. En esta confrontación intervienen tensão da mola, o obturador 4 levanta e
og registrer den eventuelt ved at dreje på
poussée sur la membrane 24 dérivant de la también el peso del grupo móvilplug 13 appropriately
y las fuerzas deixa passar(clockwise to increase
uma certa quantitade the
de gás.
justeringsproppen 13 (med uret for at forøge set-point, anticlockwise
pression du gaz à controler, à la poussée estáticas y dinámicas residuales sobre el Logo que a pressão baixa, o obturador voltato reduce it).
venantindstillingen, og omvendt20.forDans
du ressort d’étalonnage at sænke).
obturador 4. para a posição de fecho. O controlo e ajuste
cette opposition, le poids du groupe mobile, Cuando la fuerza de la 3.2 del
presión ACCELERATOR
gas da válvula de alívio pode ser feito seguindo
les poussée
3.2 statiques et dynamiques supera la del muelle, el obturador 4 se eleva as indicações seguintes.
ACCELERATOR
restantes sur le clapet 4 entrent en jeu. y se produce la descarga An deaccelerator
una cierta (fig. 8) is installed on the PM/819
Quand la poussée due à la pression du gaz cantidad de gas. Apenas la presión
Hvis der som monitor anvendes regulatoren REFLUX icorporated monitor and on the REFLUX 819 regulator
dépasse la poussée du ressort d’étalonnage, desciende por debajo del valor de tarado, el
819 eller den indbyggede monitor PM/819, skal der, (use as in-line monitor) to speed up their intervention
le clapet 4 est soulevé et une quantité de gaz obturador vuelve a la posición de cierre.
for
donnéeat est
accelerere indgrebet ved fejl på
alors relachée. regulatoren,
El control, y el ajuste de lain the event
intervencion de la of failure of the active regulator
installeres en accelerator
Dés que la pression descend au-dessous(fig. de8) på monitorens
válvula de escape se (racommended
puede realizar when used safety accessory according
reduktionsenhed
la valeur d’étalonnage, (anbefales som ensikkerhedstilbehør
le clapet revient siguiendo el procedimiento to Directive
indicado97/23/EC
a ”PED”).
ifølge
positiondirektiv 97/23/EC
de fermeture. Le “PED”).
controle et le continuación. On the basis of a pressure signal from downstream
réglageapparat
Dette de l’intervention
vil, ved de la soupape
et signal om tryk nedstrøms, this device discharges the gas into the monitor’s
d’échappement peuvent etre effectués en
lukke gassen der er i motoriseringskammeret på motorization chamber into the atmosphere, thereby
suivant les procédures indiquées ci-aprés.
monitoren ud i atmosfæren, så indgrebet sker hurtigere. permitting rapid intervention. The set point of the
Kalibreringen af acceleratoren skal naturligvis være accelerator must obviously be higher than that of the
indstillet til en højere værdi end den for monitoren. monitor.

Fig. 6 / Fig. 6 Fig. 7 / Fig. 7


15
Fig. 6 Fig. 7
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050
Justeringen udføres ved at dreje på stilleskruen 17, Setting is made by turning the adjustment screw
med
Questouretapparecchio,
for at forøge
in værdien, mod
funzione di un uret
On for
theatbasis
sænke 17, clockwise
of a pressure signal fromto Dieses
increaseGerät
the value, anticlockwise
ermöglicht, to
dass bei
segnale di pressione di valle, provvede a downstream this device discharges
værdien. reduce it.the gas plötzlichem Anstieg des Regeldrucks das in
scaricare all'atmosfera il gas racchiuso into the monitor's motorization chamber der Steuerkammer des
M/A indgrebsområde Who: 0,3 ÷ 43 bar. M/A range of intervention Who: 0,3 to 43 bar. Monitors
nella camera di motorizzazione del monitor into the atmosphere, thereby permitting eingeschlossene Gas in die Atmosphäre
consentendone così un più rapido rapid intervention. The set point of the abgelassen wird, um so den Arbeitsbeginn
4.0 MODULOPBYGNING
intervento. Ovviamente la taratura accelerator must obviously 4.0be higher
MODULARITY
than des Monitors zu beschleunigen. Natürlich
dell'acceleratore deve essere più alta di that of the monitor. muss der Schließbeschleuniger auf einen
quella modulære
Den del monitor. opbygning af regulatorer Setting iis serien
made by turning adjustment höheren
the modular-type
The designWertofalsREFLUX
der Monitor
819eingestellt
series
La taratura viene effettuata ruotando la screw 17, clockwise to increase the value, sein.
REFLUX 819 giver mulighed for at anvende en regulators means that it is also possible to feitner the
vite di regolazione 17, in senso orario per anticlockwise to reduce it. Die Einstellung erfolgt durch Verstellen
nødregulator for monitoren PM/819 eller en slam-shut-
aumentare il valore, in senso antiorario per M/A range of intervention emergency
Who: 0,3 to 43monitor
der regulator PM/81917,or und
Einstellschraube it thezwar
slam-
im
ventil på
diminuirlo.samme modul uden at ændre i indstillingerne,
bar. shut incorporated with the body itself even after
Uhrzeigersinn zum Erhöhen des Werts undthe
også efter di
M/A campo atintervento
regulatoren
Who:er0,3blevet monteret.
÷ 43 bar. installation of the gegen den Uhrzeigersinn,
regulator um den Wert zu
without any modifications.
senken.
M/A Ansprechbereich Who: 0,3 ÷ 43 bar.
4.1 INDBYGGET SLAM-SHUT-VENTIL 4.1 INCORPORATED SLAM-SHUT VALVE

Ved indgreb vil slam-shut-ventilen, der er indbygget When closing the slam shut incorporated into pressure
4.0 regulatoren,
på MODULARITÀ 4.0
for at kunne blive betragtet MODULARITY
som en regulator to be 4.0 BAUKASTENSYSTEM
considered as safety accessory
sikkerhedsanordning, ikke kun lukke for tilførslen til according to Directive PED, cuts off the feeding of gas
La concezione
regulatoren, mendi også
tipo for
modulare
dennesdei The modular-type designboth
kontrolpilotenhed. of REFLUX 819 regulator
to pressure Das modulare
andKonzept der Druckregler der
to its pilot.
regolatori della serie REFLUX 819 assicura series regulators means that it is also Serie REFLUX 819 ermöglicht sowohl den
la possibilità di applicare il regolatore di possible to feitner the emergency monitor direkten Anbau eines Sicherheitsmonitors
4.2 INDBYGGET
emergenza monitor PM/819 SLAM-SHUT-VENTIL SB/82PM/819 or it4.2
o la valvola di regulator the INCORPORATED
slam-shut SB/82
PM/819 als SLAM-SHUT
auch eines SAV VALVE
an das
blocco allo stesso corpo senza modificarne lo incorporated with the body itself even after Stellgliedgehäuse ohne Änderungen am
Ventilen
scartamento, er en indretning
anche in tempi(fig. 9), der straks
successivi blokerer
the installation of the regulator
This without any Regelsystem.
is a device (fig. 9) which immediately blocks
all'installazione
for gasstrømmen,del regolatore.
hvis trykket nedstrøms,modifications.
som følge the gas flow if, following some kind of failure, the
af en form for svigt, når det punkt der er indstillet downstream pressure reaches the set-point for its
som
4.1 aktiveringspunkt
VALVOLA DI BLOCCO 4.1 kan
for ventilen. Ventilen INCORPORATED
også SLAM-SHUT
intervention, or is4.1operatedINTEGRIERTES SICHERHEITSABSPERR-
manually.
INCORPORATA VALVE VENTIL
aktiveres manuelt. On the REFLUX 819 regulator, it is possible to have
For trykregulatoren REFLUX 819 er der mulighed for the SB/82 slam-shut incorporated both with the
In caso di intervento la valvola di blocco When closing the slam shut incorporated Damit das im Druckregler integrierte
at have ventilen
incorporata SB/82 indbygget
al regolatore, enten into
per essere på regulatoren
pressure regulator toservice regulator
be considered as and on the one functioning
Sicherheits-absperrventil SAVas in-line
gemäß
eller med monitor
considerata på linjen.
un dispositivo di sicurezza safety accessory according monitor.
to Directive Duckgeräterichtlinie als Ausrüstungsteil mit
De
secondo vigtigste karakteristika
PED, chiude l’alimentazione ved cuts denne
oltre PED, off the feedingTheof main characteristics
gas both of the slam-shut
to Sicherheitsfunktion device are:
definiert werden kann,
che al regolatore anche
blokeringsindretning er: al suo pilota di pressure regulator and to its pilot. schließt es beim Auslösen nicht nur die
comando. Gaszufuhr zum Hauptregler, sondern auch
zum Pilotregler ab.

Fig. 9 / Fig. 9
Fig. 9
16
26
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
• indgreb ved at forøge og/eller sænke trykket; • intervention with pressure increase and/or
• konstruktionstryk: 100 bar for alle dele; decrease;
• Præcision (AG): ± 1% i forhold til den indstillede • design pressure: 100 bar for all the components;
værdi ved trykstigninger, ± 5% for trykfald. • intervention accuracy (AG): ± 1% of the pressure
• Manuel genopretning med intern by-pass set-point for pressure increases; ± 5% for
funktion, der aktiveres ved hjælp af håndtaget for pressure drops;
genoprettelse. • manual resetting with internal by-pass operated
by the resetting lever.
4.2.1 FUNKTION SLAM-SHUT-VENTIL SB/82
4.2.1 SB/82 SLAM-SHUT OPERATION
Slam-shut-ventilen SB/82 (se fig. 11/A) består af en
lukkemekanisme A, et kompleks af koblingsenheder The SB/82 slam-shut device (see fig. 11/A) consists
for frigivelsen, af et kontrolhoved B og system til of an obturator A, a releasing lever system, a control
genopretning, der er kontrolleret manuelt af håndtaget head B and a resetting system which is controlled
C. Trykket på kredsløbet der skal kontrolleres agerer manually by the lever C. The pressure in the circuit to
på membranen på kontrolhoved B. Denne membran control acts on the diaphragm in the control head B.
er integreret med en styrestang D, der modtager en This diaphragm, which is integral with a control rod
modkraft ved hjælp af fjedrene for minimumstryk 17 og D, receives a counter force by means of the minimum
maksimumtryk 11, kalibrerede til de forudindstillede pressure springs 17 and the maximum pressure
værdier. springs 11, set at the preset values .
Den glidende bevægelse af denne stang medfører The translation movement of this rod provokes the
flytningen af håndtaget L, der styrer frigivelsen af hele displacement of the lever L which controls the release
det mobile system, ved at frigøre lukkemekanismen of the entire mobile system and frees the obturator
MANUEL TECHNIQUE MT050 MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050
der går til lukket stilling ved aktivering af fjederen 48. which is closed by the action of the spring
For at genoprette enheden skal håndtaget C aktiveres, 48.
En fonction d’un signal de pression en aval, Este aparato, en función de una señal de la Este aparelho, em função de um sinal de
der i den décharge
cet appareil første deldansafl’atmosphère
bevægelsen le åbner
presiónen
de intern To reset
salida, se encarga the device,
de descargar operate
pressão à the lever descarrega
jusante, C. This opens an
o gás
by-pass-ventil,
gaz renfermé dans som la tillader
chambrefyldning
de a laafatmósfera
området internal
el gas recluido en laby-pass
cámara inexistente
the firstnapart of its stroke.
câmara This leads
de motorização do
motorisation og
nedstrøms du monitor,
således luitillader
permettant to the
de motorizaciónpåmás rápida.
at trykforskellen filling ofel themonitor
Obviamente downstream zone andpermitindo
para a atmosfera, balancesdeste
the
ainsi une intervention plus rapide. tarado del acelerador debe ser más alto que modo a sua rápida intervenção. É óbvio que
lukkemekanismen udlignes. I den anden del af samme pressure on the obturator. Then, complete resetting
Evidemment, l’étalonnage de l’accélérateur el del monitor. a calibração do acelerador deve ser mais
bevægelse med håndtaget C, bliver det mobile system
doit être supérieur à l’étalonnage du El tarado se realiza girando of the entire de
el tornillo mobile alta system
que a do is obtained in the second
monitor.
komplet
monitor. genoprettet. Frigivelsen kan også styres part of the stroke of the lever
regulación 17 en el sentido de las agujas del A calibração é feita C. Releasing
rodando ocan also de
parafuso be
manuelt via tasten 101.
L’étalonnage s’effectue en tournant la vis reloj para aumentas su carried out manually by means of the button 101. o
valor en sentido regulação 17, no sentido horário aumenta
de reglage 17 dans le sens horaire pour contrario para disminuirlo. valor, ao contrário diminui.
augmenter la valeur, et dans le sens anti- - M/A campo de intervención Who: 0,3 ÷ 43 - M/A gama de intervenção Who: 0,3 ÷ 43
horaire pour la diminuer. bar. bar.
M/A plage d’intervention Who: 0,3 ÷ 43 bar.
sfiato
vent
Abblasöffnung
évent
udluftning
venteo
vent
alívio

sfiato
vent
Abblasöffnung
évent
udluftning
venteo
vent
alívio

Fig. Fig.
9 / Fig.
8 9

4.0 MODULARITÉ 4.0 MODULARIDAD 4.0 MODULARIDADE


17
La conception modulaire des détendeurs de La concepción de tipo modular de los A realização de tipo modular dos
la série REFLUX 819 permet d'appliquer le reguladores serie REFLUX 819 da la reguladores da série REFLUX 819 assegura
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050

Fig. 11/A / Fig. 11/A


Fig. 11/A

4.2.2 Fig. 11/A


Tab. 7 MOLLE DI TARATURA BLOCCO 4.2.2 Tab. 7 SB/82 SETTING SPRINGS 4.2.2Tab.7 FEDERTABELLE
SB/82 SICHERHEITSAB-SPERRVENTIL
4.2.2 Tab. 7 MOLLE DI TARATURA BLOCCO 4.2.2 Tab. 7 SB/82 SETTING SPRINGS 4.2.2 (SAV)
Tab.7 SB/82
FEDERTABELLE
4.2.2 Tab. 7 KALIBRERINGSFJEDRE SLAM-SHUT-
SB/82 4.2.2 Tab. 7 SB/82 SETTING SPRINGS
SICHERHEITSAB-SPERRVENTIL
VENTIL SB/82 (SAV) SB/82
CAMPO DI TARATURA Wa in bar PLANGE D’ÉTALONNAGE Wa en bar
SETTING RANGE Wa in bar CAMPO DE CALIBRADO Wa en bar
EISTELLBEREICH
CAMPO DI TARATURAWa
Wabar
in bar CAMPO
PLANGEDE CALIBRAÇÃO Wa
D’ÉTALONNAGE Waem bar
en bar
Caratteristiche molla Caractéristiques ressort
KALIBRERINGSOMRÅDE
SETTING RANGE Wa in bar
Wa i bar
CAMPO DE CALIBRADO Wa en bar
Spring characteristics Características del resorte 102EISTELLBEREICH
106
SETTING
Wa bar 107
103
RANGE Wa in bar
CAMPO
104 DE108CALIBRAÇÃO
105 Wa em109
bar
Caratteristiche molla
Federcharakteristik Caractéristiquesdaressort
Caracteristicas mola
Karakteristika fjeder
Colore Spring
Code characteristics
Colore Características del resorte
Couleur 102 106 103 107 104 108 105 109
Code Código
Federcharakteristik
Spring characteristics
Caracteristicas
De Loda mola
d i it max max max max
Colour Color
Ident-Nr
Colore Código
Code Farbe
Colore Cor
Couleur
Code
KodeCódigo Farve maks maks maks maks
BIANCO
Colour BLANC
Color De Lo d i it max max max max
CodeCódigo
2701260
Ident-Nr WHITE Colour BLANCO
Farbe Cor 3.5 5.5 7.5 max
0.2 ÷ 0.5 max max max
WEISS
BIANCO BRANCO
BLANC
GIALLO HVID JAUNE
2701260 WHITE BLANCO 3.5 5.5 7.5 0.2 ÷ 0.5
2701530 WEISS WHITE AMARILLO
YELLOW BRANCO 4 5 7 0.45 ÷ 1.1 2÷5
GELB
GIALLO AMARELO
JAUNE
2701530 GIALLO/NERO
YELLOW
GUL JAUNE/NOIR
AMARILLO 4 5 7 0.45 ÷ 1.1 2÷5
2701790 GELB YELLOW
YELLOW/BLACK AMARIL./NEGRO
AMARELO 4.5 4.5 6.5 0.7 ÷ 1.7 4 ÷ 8.5
GELB/SCHWARZ
GIALLO/NERO AMAREL./NEGRO
JAUNE/NOIR
2701790
GUL/SORT
BIANCO/ROSSO
YELLOW/BLACK BLANC/ROUGE 35 60 4.5
AMARIL./NEGRO 4.5 6.5 0.7 ÷ 1.7 4 ÷ 8.5
2702280 YELLOW/BLACK
WHITE/RED
GELB/SCHWARZ BLANCO/ROJO
AMAREL./NEGRO 5.5 5 6.5 1.5 ÷ 3 7 ÷ 15 15 ÷ 30 30 ÷ 60
WEISS/ROT
BIANCO/ROSSO BLANC/ROUGE 35 60
BRANCO/VERME.
2702280 ROSSO HVID/RØD
WHITE/RED ROUGE
BLANCO/ROJO 5.5 5 6.5 1.5 ÷ 3 7 ÷ 15 15 ÷ 30 30 ÷ 60
2702450 RED WHITE/RED
WEISS/ROT ROJO
BRANCO/VERME. 6 5 7 2.2 ÷ 3.5
ROT
ROSSO VERMELHO
ROUGE
2702450 VERDE
RED
RØD VERT
ROJO 6 5 7 2.2 ÷ 3.5
2702650 GREEN
ROT RED VERMELHO
VERDE 6.5 5 7 3.3 ÷ 5 15 ÷ 22 30 ÷ 44 60 ÷ 88
GRÜN
VERDE VERDE
VERT
2702650 GREEN
GRØN VERDE 6.5 5 7 3.3 ÷ 5 15 ÷ 22 30 ÷ 44 60 ÷ 88
De = Ø esterno Ø filo
GRÜNd =GREEN VERDE i = n. spire utili Lo = Lunghezza molla it = n. spire totali
De = external diameter d = wire diameter i = active coils Lo = Spring length it = total coils
De = Ø Außenurchmesser
esterno d=Ø Drahtdurchmesser
filo Arbeitswindungen
i = n. spire utili Federlänge molla
Lo = Lunghezza Gesamtwindungen
it = n. spire totali
De = Ø ekstern d = Ø tråd i = antal effektive vindinger Lo = Længde fjeder it = antal totale vindinger
De = external diameter d = wire diameter i = active coils Lo = Spring length it = total coils
De = external diameter dd == wire
fil diameter ii == active coils Lo = Spring length it = total coils
De == øAußenurchmesser
De exstérieur d = øDrahtdurchmesser i = nbre de spires utiles
Arbeitswindungen Lo == longueur
Lo ressort libre
Federlänge it == nbre
it total de spires
Gesamtwindungen
De = ø exterior d = Ø hilo i = n. espiras útiles Lo = largo muelle libre it = n. espires totales
De = ø exstérieur
externo d = ø fil
fio i = nbre
n°. espiras
de spires
úteisutiles = longueur ressort
Lo=comprimento da mola
librelivre it = nbre
n°. total
totaldas
de espiras
spires
De = ø exterior d = Ø hilo i = n. espiras útiles Lo = largo muelle libre it = n. espires totales
De = ø externo d = ø fio i = n°. espiras18
30úteis Lo =comprimento da mola livre it = n°. total das espiras

30
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MT050 MT050MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050
MANUEL TECHNIQUE MT050 MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050
DISPOSITIVO DI COMANDO CONTROL DEVICE STEUERINHEIT
DISPOSITIVO DI COMANDO
KONTROLENHED
DISPOSITIF DE COMMANDE
CONTROL DEVICE CONTROL
DISPOSITIVO PRESOSTÁTICO DEVICESTEUERINHEIT
DISPOSITIVO DE COMANDO
DISPOSITIF DE COMMANDE DISPOSITIVO PRESOSTÁTICO DISPOSITIVO DE COMANDO

MOD. 103 - 106 MOD. 104 - 107 MOD. 105 - 108 - 109
MOD. 102 - 106 MOD. 103 - 106 MOD. 104 - 107 MOD. 105 - 108 - 109
MOD. 102 - 106
Fig. 11/B
Fig. 11/B
4.2.2 Tab. 7 RESSORTS D’ETALONNAGE Fig. 711/B
4.2.2 Tab. / Fig. 11/B
MUELLES DE TARADO 4.2.2 Tab. 7 MOLAS DE CALIBRAÇÃO
VANNE
4.2.2 Tab. 7 DE SECURITE
RESSORTS SB/82
D’ETALONNAGE 4.2.2 BLOQUEO VB/93
Tab. 7 MUELLES DE TARADO BLOQUEO
4.2.2 Tab. SB/93 DE CALIBRAÇÃO
7 MOLAS
VANNE DE SECURITE SB/82 BLOQUEO VB/93 BLOQUEO SB/93

CAMPO DI TARATURA Wa in bar PLANGE D’ÉTALONNAGE Wa en bar


KALIBRERINGSOMRÅDE Wa i bar
SETTING
CAMPO RANGE WaWa
DI TARATURA in bar
in bar CAMPO D’ÉTALONNAGE
PLANGE DE CALIBRADO Wa
Waenenbar
bar
EISTELLBEREICHSETTING
Wa bar RANGE Wa in
CAMPO bar
SETTING RANGE Wa in bar CAMPO DECALIBRAÇÃO
DE Wa en
CALIBRADO Wa embar
bar
Caratteristiche molla Caractéristiques ressort EISTELLBEREICH Wa bar CAMPO DE CALIBRAÇÃO Wa em bar
Karakteristika fjeder
Spring characteristics
Caratteristiche molla Características delressort
Caractéristiques resorte 102 106 103 107 104 108 105 109
Federcharakteristik
Spring characteristics
Caracteristicasdel
da resorte
mola
Spring characteristics Características 102 106 103 107 104 108 105 109
Colore Code
Federcharakteristik
Colore Caracteristicas da mola
Couleur
Code
KodeCódigo Farve min min min min
Colore Code Colour
Colore Color
Couleur De Lo d i it min min min min
Code
Ident-Nr
Code Código
Código Farbe
Colour Cor
min min min min
Colour Color De Lo d i it min min min min
Ident-Nr Código GIALLO
Farbe JAUNE
Cor
GUL
2700314 YELLOW
GIALLO YELLOW AMARILLO
JAUNE 1.3 13 15 0.04 ÷ 0.1 0.2 ÷ 0.5
2700314 GELB
YELLOW AMARELO
AMARILLO 1.3 13 15 0.04 ÷ 0.1 0.2 ÷ 0.5
ARANCIO ORANGE
GELB ORANGE AMARELO
2701345 ORANGE
ARANCIO NARANJA
ORANGE 1.5 11 13 0.07 ÷ 0.2 0.4 ÷ 1.2
ORANGE ORANGEALARANJADO
2701345 ORANGE NARANJA 1.5 11 13 0.07 ÷ 0.2 0.4 ÷ 1.2
ROSSO ROUGE
2700450
ORANGE
RED
RØD ALARANJADO
ROJO 1.7 11 13 0.15 ÷ 0.3 0.8 ÷ 2 1.6 ÷ 4 3.2 ÷ 8
ROSSO ROUGE
ROT RED VERMELHO 10 40
2700450 RED ROJO 1.7 11 13 0.15 ÷ 0.3 0.8 ÷ 2 1.6 ÷ 4 3.2 ÷ 8
VERDE VERT 10 40
2700495
ROT
GREEN
GRØN VERMELHO
VERDE 2 11 13 0.25 ÷ 0.45 1.4 ÷ 2.7 2.8 ÷ 5.4 5.6 ÷ 10.8
VERDE VERT
2700495 GRÜN GREEN
GREEN VERDE
VERDE 2 11 13 0.25 ÷ 0.45 1.4 ÷ 2.7 2.8 ÷ 5.4 5.6 ÷ 10.8
NERO NOIR
2700635
GRÜN
BLACK
SORT VERDE
NEGRO 2.3 10 12 0.40 ÷ 0.7 2.3 ÷ 4 4.6 ÷ 8 9.2 ÷ 16
NERO NOIR
2700635 SCHWARZ
BLACK
BLACK NEGRONEGRO 2.3 10 12 0.40 ÷ 0.7 2.3 ÷ 4 4.6 ÷ 8 9.2 ÷ 16
SCHWARZ NEGRO
ARANCIO
ORANGE ORANGE
2700790 ORANGE
ARANCIO NARANJA
ORANGE 2.5 8 10 0.1 ÷ 0.25
2700790 ORANGE ORANGEALARANJADO
ORANGE NARANJA 2.5 8 10 0.1 ÷ 0.25
ROSSO ROUGE
ORANGE RØD ALARANJADO
2701010 RED
ROSSO ROJO
ROUGE 3 7 9 0.2 ÷ 0.6 1÷3
2701010 ROT
RED
RED VERMELHO
ROJO 3 7 9 0.2 ÷ 0.6 1÷3
VERDE VERT
2701225
ROT
GREEN
GRØN VERMELHO
VERDE 3.5 6 8 0.5 ÷ 1 2÷5
VERDE VERT
2701225 GRÜN GREEN
GREEN VERDE
VERDE 3.5 6 8 0.5 ÷ 1 2÷5
NERO NOIR
2701475
GRÜN
BLACK
SORT NEGRO
VERDE
4 6 8 0.7 ÷ 1.6 3.5 ÷ 8 7 ÷ 15 14 ÷ 30
NERO NOIR 25 55
SCHWARZ BLACK NEGRO
2701475 BLACK NEGRO 25 55 4 6 8 0.7 ÷ 1.6 3.5 ÷ 8 7 ÷ 15 14 ÷ 30
VIOLA
SCHWARZ LILLA VIOLETTE
NEGRO
2701740 VIOLET
VIOLA VIOLETA
VIOLETTE 4.5 6 8 1.3 ÷ 2.15 6 ÷ 10 12 ÷ 20 24 ÷ 30
VEILCHEN VIOLET VIOLETA
2701740 VIOLET VIOLETA 4.5 6 8 1.3 ÷ 2.15 6 ÷ 10 12 ÷ 20 24 ÷ 30
AZZURRO BLEU
VEILCHENLYSEBLÅ VIOLETA
2702015 AZURE
AZZURRO AZZURRO
BLEU 5 6 8 2 ÷ 3.25 9 ÷ 14 18 ÷ 28 36 ÷ 56
2702015 BLAU AZURE SKY-BLUE
AZURE AZZURRO 5 6 8 2 ÷ 3.25 9 ÷ 14 18 ÷ 28 36 ÷ 56
GRIGIO GRIS
2702245
BLAU
GREY
GRÅ SKY-BLUE
GRIS 5.5 6 8 3÷5 13 ÷ 22 26 ÷ 44 52 ÷ 88
GRIGIO GRIS
2702245 GRAU
GREY
GREY GRIS
GRIS 5.5 6 8 3÷5 13 ÷ 22 26 ÷ 44 52 ÷ 88
GRAU GRIS

19
31
31
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
MANUALE
4.3 TECNICO
INDBYGGET MT050
SLAM-SHUT-VENTILTECHNICAL
HB/97 MANUAL
4.3 MT050 TECHNISCHES
INCORPORATED HANDBUCH VALVE
HB/97 SLAM-SHUT MT050

Ventilen
4.3 er en indretning
VALVOLA (fig. 12), der straks
DI BLOCCO INCORPORATA 4.3 blokerer
INCORPORATED This SLAM-SHUT
HB/97 is a device 4.3 (fig.12) which immediately
INTEGRIERTES blocks
SICHERHEITSAB-
for gasstrømmen, hvis trykket nedstrøms, som følge
HB/97 VALVE the gas flow if, following some kind of HB/97
SPERRVENTIL (SAV) failure, the
af en form for svigt, når det punkt der er indstillet downstream pressure reaches the set-point for its
som
E’ unaktiveringspunkt
dispositivo (fig.12) for che
ventilen.
bloccaVentilen
This iskan også(fig.12) which
a device immediately
intervention, or isDas Sicherheitsabsperrventil
operated manually. SAV (Fig. 12)
immediatamente
aktiveres manuelt. il lusso del gas se, a causa blocks the gas flow if, On the REFLUX 819 regulator, it is possible to have des
following some kind dient zur sofortigen Unterbrechung the
di qualche guasto, la pressione di
For trykregulatoren REFLUX 819 er der mulighed for valle of failure, the downstream HB/97 reaches Gasdurchflusses,
pressureslam-shut incorporated both fallswith
der the
Regeldruck
service
raggiunge il valore prefissato per il suo the set-point for its intervention, or is aufgrund irgendeiner Störung einen
at have ventilen HB/97 indbygget enten på regulatoren
intervento, oppure se la si aziona operated manually.
regulator or on thevoreingestellten
one functioningAuslösedruck
as in-line monitor.
über-
eller med
manualmente. monitor på linjen. On the REFLUX 819 regulator, it is possible und/oder unter-schreiten solltedevice
The main characteristics of the slam-shut are:
oder falls das
De vigtigste
Per il regolatore karakteristika
di pressione REFLUX 819 to vedhave thedenneHB/97 slam-shut• balance valvue
incorporated SAV obturator;
von Hand ausgelöst wird.
blokeringsindretning
esiste la possibilità di er: avere la valvola both with the service regulator • or indirect, self-fed,
on the one Beim pneumatic
REFLUX 819actuation;
kann das SAV HB/97
• HB/97Lukkemekanisme
incorporata sia sul balanceret
regolatoreventil
di functioning as in-line monitor. • local close button; sowohl am Betriebsregler als auch am in
• servizio
Automatisk
come pure pneumatisk indirekte
su quello con funzione di aktivering
The main characteristics • of the interventation
slam-shut Reihe with geschalteten
pressure increase and/or
Monitor integriert
• Lokal tast for lukning
monitor in linea. device are: decrease; werden.
• Le Indgreb
principalived caratteristiche
at forøge og/eller di talesænke • trykket
balance valvue obturator; • design pressure: Die 100 wichtigsten
bar for all theMerkmale dieses
components;
dispositivo di blocco sono:
• Konstruktionstryk: 100 bar for alle dele; • indirect, self-fed, pneumatic actuation; Sicherheitsabsperr-ventils
• precision (AG): ±1% of the pressure set-point for sind:
• otturatore valvola bilanciato; • local close button; • Druckausgeglichenes Stellglied
• • azionamento
Præcision (AG): ± 1% i forhold til den indstillede pressure increases; ± 5% for pressure drops;
pneumatico indiretti • interventation with pressure increase • indirekte pneumatische SAV-Auslösung
værdi ved trykstigninger; ± 5% for trykfald;
autoalimentato; and/or decrease; • incorporated by-pass; durch
• • pulsante
Indbygget by-pass-ventil
di chiusura locale; • design pressure: 100• barmanual for all reset
the only; Druckentnahme aus dem Kreislauf
• • intervento
Kun manuelpergenopretning incremento e/o components; • lokaler Drucktaster zum Schließen des
diminuzione della pressione; • precision (AG): ±1% of4.3.1 HB/97
the pressure set- SLAM-SHUT
SAV OPERATION (FIG. 13)
4.3.1 
• pressione FUNKTION
di progetto: 100 SLAM-SHUT-VENTIL
bar per tutti i SB/97
point for pressure increases; ± 5% for • Auslösung bei Maximalwert und/oder
componenti;
(FIG.13) pressure drops; The cut-off device consist Minimalwert
principally of the following
• precisione (AG): ± 1% sul valore della • incorporated by-pass; parts: • zul. Druckbeanspruchung: 100 bar für
pressione di taratura per aumenti di • manual reset only; alle Bauteile
Slam-shut-ventilen
pressione; ±5% per består primært af følgende dele:
diminuzione;
• on/off valve (pos. 12);
• Auslösung bei Druckanstieg und/oder
• • by-pass
Lukkemekanisme
incorporato; balanceret ventil (pos. 12) • single action pneumatic
Druckabfallactuator (pos. 11);
• • riarmo
Enkeltvirkende
solo manuale; pneumatisk aktuator (pos.11) • line-off device (from pos.1
• Ansprechgruppen until (Ag)
pos. 10);
• Line-off-enhed (fra pos. 1 til pos. 10). Ved When there is no pressure, Oberer the valve obturator
Ansprechwert: ± 1%isauf
heldden
in
manglende tryk vil lukkemekanisme holdes på the closed position byRegeldruck
the spring, (pos. 13), and rests
plads mod ventilens base, af fjederen (pos.13). on the valve seat. TheUnterer control pressure is± obtained
Ansprechwert: 5% auf den by
Kontroltrykket opnås ved at trække gas ved taking off gas at pressure Pe directly upstream from
Regeldruck
trykket Pe direkte opstrøms i forhold til ventilen. the valve. The gas• passes Integriertes
throughBypass-Ventil
the valve (1) (which
• Wiedereinschaltung
can deviate pressure towards the downstream nur manuell piping
Gassen passerer gennem ventilen (1) (som kan

Fig. 12 / Fig. 12
Fig. 12
20
32
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050

MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050

4.3.1 FUNZIONAMENTO BLOCCO HB/97 4.3.1 HB/97 SLAM-SHUT OPERATION 4.3.1 FUNKTIONSBESCHREIBUNG SAV
(FIG.13) (FIG. 13) HB/97 (FIG.13)

La valvola di blocco è principalmente The cut-off device consist principally of the Das Sicherheitsabsperrventil besteht im
composta dalle seguenti parti: following parts: Prinzip aus
• otturatore valvola bilanciato (pos.12); • on/off valve (pos. 12); • einem druckausgeglichenen Ventilteller
• attuatore pneumatico a semplice effetto • single action pneumatic actuator (Pos.12),
(pos.11); (pos. 11); • einem einfach wirkenden
• dispositivo line-off (da pos. 1 a pos. 10); • line-off device (from pos.1 until pneumatischen Stellglied (Pos.11),
L’otturatore della valvola in assenza di pos. 10); • einer Line-Off Vorrichtung (von Pos. 1
pressione è mantenuto in posizione di When there is no pressure, the valve bis Pos. 10).
chiusura dalla molla (pos.13) e poggia sulla obturator is held in the closed position by Im drucklosen Zustand wird der Ventilteller
sede valvola. La pressione di comando è the spring, (pos. 13), and rests on the valve von der Feder (Pos. 13) in Schließstellung
ottenuta prelevando gas alla pressione Pe seat. The control pressure is obtained by gehalten und liegt auf dem Ventilsitz auf.
direttamente a monte della valvola. Il gas taking off gas at pressure Pe directly Der Steuerdruck wird direkt vom Druck Pe
passa attraverso la valvola (1) (la quale può upstream from the valve. The gas passes vor dem Ventil entnommen Das Gas fließt
deviare la pressione verso la tubazione di through the valve (1) (which can deviate durch das Ventil (1) (das den Druck über
valle attraverso una linea di by-pass) e pressure towards Fig. 13 the/ Fig. 13 piping eine
downstream Bypass-Leitung zur
opportunatamente filtrato dal filtro (2) entra through a Ausgangsdruckleitung ableiten kann) und
nel regolatore di pressione (4) il qual ha lo by-pass line) and, Fig. 13
afbøje trykket mod rørene nedstrøms via en by- appropriately throughfiltered by erreicht, nachdem es vom Filter (25)
a by-pass line) and, appropriately filtered by
scopo di stabilizzare la pressione di the filter (2), enters the pressure regulator entsprechend gefiltert wurde, den
comando alla valvola (4 bar) verificabile (4), the purpose of which is to stabilize(2),
pass-linje) hvorefter det filteres af filteret (2) og the filter the enters the pressure
Druckregler (4), der denregulator
am Manometer (3)
kommer
attraverso ind i trykregulatoren
il manometro (3). Il gas(4),control
som pressure
har tilto 33 (4),3/2the(8)purpose
the valve of which
and ablesbaren is to stabilize
Steuer-druck the
zum Ventil (4 bar)control
formål at entra
stabilizzato stabilisere styretrykket
nella valvola pneumatica for
thenventilen the actuatorpressure
passes to (4 (11). Whento thethekonstant
valve 3/2halten(8) andsoll.then Das
passes so to the
3/2 (8) con conseguente passaggio actuator is filed, the valve opens. druckstabilisierte Gas erreicht das 3/2-
bar) der kan kontrolleres via
all’attuatore (11). Il riempimento della
trykmåleren (3). Den actuator (11). When the actuator is filed,
Pneumatikventil (8) und fließt von dort
the valve
stabiliserede gas føres ind i den
camera di comando dell’attuatore provoca pneumatiske ventil opens. zum Stellglied (11). Wenn die
3/2 (8) med
l’apertura della deraf
valvola. følgende passage til aktuatoren Steuerkammer des Stellglieds mit Gas
(11). Opfyldningen af kontrolkammeret ved gefüllt wird, hat dies das Öffnen des
Ventils zur Folge.
lukkemekanismen, medfører at ventilen åbnes.

DISPOSITIVO DI COMANDO CONTROL DEVICE STEUERINHEIT


DISPOSITIF DE COMMANDE DISPOSITIVO PRESOSTÁTICO DISPOSITIVO DE COMANDO

KONTROLENHED CONTROL DEVICE

Mod. 103 - 104 - 105 Mod. 105/92


Fig. 14 / Fig. 14
2114
Fig.
chambre de commande de l’actionneur mando del actuador la válvula se abre. passagem ao actuador (11). O
provoque l’ouverture de la vanne. abastecimento da câmara de comando do
actuador provoca a abertura da válvula.

TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050


TESTATE DI COMANDO HEADS CONTROL MESSWERKE
TETES DE COMMANDE CABEZALES DE MANDO
STYREHOVEDER HEADS CONTROLCABEÇAS DE COMANDO

30 31

10 11

18 12

7 19 1

28 22
75
29 6

2
13 20

35 15
5

35 1 45

38 4
76

40 2

44

45

Mod. 103 Mod. 104 - 105

Fig. 15
Fig./ 15
Fig. 15
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050

4.3.2 Tab. 8 MOLLE DI TARATURA 4.3.2 Tab. 8 HB/97 SLAM-SHUT SETTING 4.3.2 Tab.8 FEDERTABELLE SICHERHEITSAB -
BLOCCO HB/97 SPRINGS 35 SPERRVENTIL HB/97
4.3.2 Tab. 8 KALIBRERINGSFJEDRE SLAM-SHUT- 4.3.2 Tab. 8 HB/97 SLAM-SHUT SETTING SPRINGS
VENTIL HB/97

CAMPO DI TARATURA Wa in bar PLANGE D’ÉTALONNAGE Wa en bar


KALIBRERINGSOMRÅDE
SETTING RANGE Wa in bar
Wa i bar
CAMPO DE CALIBRADO Wa en bar
SETTING
EISTELLBEREICH Wa bar RANGE Wa in
CAMPO DE bar
CALIBRAÇÃO Wa em bar
Caratteristiche molla Caractéristiques ressort
Karakteristika fjeder
Spring characteristics Características del resorte SH1190/103 SH1190/104 SH1190/105 SH1190/105/92
Federcharakteristik
Spring characteristics
Caracteristicas da mola
Colore Code Colore Couleur
Code
KodeCódigo Farve maks maks maks maks
Colour Color De Lo d i it max max max max
CodeCódigo
Ident-Nr Farbe
Colour Cor
max max max max
BIANCO BLANC
HVID
2701260 WHITE BLANC 3.5 5.5 7.5 1.3 ÷ 2.1
WEISS WHITE BRANCO
GIALLO JAUNE
2700530 GREEN
GRØN VERDE 4 5 7 2 ÷ 3.7
GRÜN GREEN VERDE
GIALLO/NERO JAUNE/NOIR
2701790
GUL/SORT
YELLOW/BLACK AMAR./NEGRO 4.5 4.5 6.5 3.6 ÷ 6.8 10 ÷ 17 25 ÷ 41
YELLOW/BLACK
GELB/SCHWARZ AMAR./NEGRO 35 60
ARANCIO
ORANGE ORANGE
2702070 ORANGE NARANJA 5 5 7 5 ÷ 7.8 14 ÷ 19 34 ÷ 48
ORANGE ORANGEALARANJADO
BIANCO/ROSSO BLANC/ROUGE
2702280 WHITE/RED
HVID/RØD BLANC/ROJO 5.5 5 6.5 7.2 ÷ 11 17.2 ÷ 31.5 43 ÷ 76
WEISS/ROTWHITE/RED
BRANCO/VERM.
BLU
2702290 BLUE
BLÅ AZULBLEU
OSCURO 6 5.5 7 58 ÷ 85
BLAU BLUE AZUL

4.4 MONITOR 4.4 MONITOR 4.4 MONITOR

Il monitor è un regolatore di emergenza che The monitor is an emergency regulator Der Monitor ist ein Regelgerät, welches im Falle
entra in funzione in sostituzione del which comes into operation to replace the eines plötzlichen Anstieges des Regeldruckes
regolatore di servizio se per qualche ragione 22any reason the latter
service regulator if for anstelle des Betriebsregelgerätes in Funktion
quest'ultimo consente alla pressione di valle permits the downstream pressure to rise up tritt.
di salire fino a raggiungere il valore to the value set for its intervention.
MANUEL TECHNIQUE MT050 MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050

4.3.2 Tab. 8 RESSORTS D’ÉTALONNAGE


TEKNISK VEJLEDNING
VANNE DE SÉCURITÉ HB/97
4.3.2 Tab. 8 MUELLE
MT050 BLOQUEO HB/97
DE TARADO
TECHNICAL MANUAL MT050
4.3.2 Tab. 8 MOLAS DE CALIBRAÇÃO
BLOQUEIO HB/97

CAMPO DI TARATURA Wa in bar PLANGE D’ÉTALONNAGE Wa en bar


KALIBRERINGSOMRÅDE
SETTING RANGE Wa in bar
Wa i bar
CAMPO DE CALIBRADO Wa en bar
EISTELLBEREICHSETTING
Wa bar RANGE Wa in
CAMPO DE bar
CALIBRAÇÃO Wa em bar
Caratteristiche molla Caractéristiques ressort
Karakteristika fjeder
Spring characteristics Características del resorte SH1190/103 SH1190/104 SH1190/105 SH1190/105/92
Federcharakteristik
Spring characteristics
Caracteristicas da mola
Colore Code Colore Couleur
Code
KodeCódigo Farve min min min min
Colour Color De Lo d i it min min min min
CodeCódigo
Ident-Nr Farbe
Colour Cor
min min min min
ROSSO ROUGE
RØD
2700513 RED ROJO 2 8.5 10.5 0.4 ÷ 1
ROT RED VERMELHO
VERDE VERT
2700713 GREEN
GRØN VERDE 2.3 8.5 10.5 1 ÷ 1.9
GRÜN GREEN VERDE
NERO NOIR
2700750 BLACK
SORT NEGRO 2.5 4.25 8.25 1.8 ÷ 2.8 4.5 ÷ 6.8 11 ÷ 16.5
SCHWARZ BLACK NEGRO 15 40
GIALLO JAUNE
2700985 YELLOW
GUL AMARILLO 3 6.5 8.5 2.7 ÷ 6.8 6.8 ÷ 20.6 16.5 ÷ 50
GELB YELLOW AMARELO
BLU
2701182 BLUE
BLÅ AZULBLEU
OSCURO 3.5 6 8 45 ÷ 75
BLAU BLUE AZUL

De = Ø esterno d = Ø filo i = n. spire utili Lo = Lunghezza molla it = n. spire totali


De==external
De diameter
Ø ekstern dd ==Øwire
tråddiameter activeeffektive
ii == antal coils vindinger Lo Spring length
Lo == Længde fjeder total coils
itit == antal totale vindinger
De==Außenurchmesser
De external diameter Drahtdurchmesser
dd ==wire diameter Arbeitswindungen
ii == active coils Lo Federlänge
Lo == Spring length Gesamtwindungen
itit == total coils
De = ø exstérieur d = ø fil i = nbre de spires utiles Lo = longueur ressort libre it = nbre total de spires
De = ø exterior d = Ø hilo i = n. espiras útiles Lo = largo muelle libre it = n. espires totales
De = ø externo d = ø fio i = n°. espiras úteis Lo =comprimento da mola livre it = n°. total das espiras

4.4 MONITOR 4.4


4.4 MONITOR
4.4 MONITOR MONITOR 4.4 MONITOR
Monitoren er en nødregulator der aktiveres i stedet for The monitor is an emergency regulator which comes
Le monitor est un détendeur de secours qui El monitor es un regulador de seguridad que 0 monitor é um regulador de emergência
regulatoren, hvis denne sidste, af en eller anden årsag,
entre en fonction à la place du détendeur de entra en funcionamiento en into operation
substitución delto replace the service
com o dever de entrarregulator
em funçaoifao
forlugar
any
gør det muligt for trykket nedstrøms, at stige indtil den
service si pour une raison quelconque ce regulador de servicio si, por cualquier do regulador principal no caso em que to
reason the latter permits the downstream pressure o
forudindstillede
dernier permet àværdi for densenaktivering.
la pression rise uplatopresión
aval razón, este último deja aumentar the value set for
mesmo, porits intervention.
causa de uma irregularidade no
d’augmenter jusqu’à ce qu’elle atteigne la de salida hasta alcanzar el valor seu funcionamento, consinta à pressão a
4.4.1 MONITOR
valeur préfixée pour sonPM/819
intervention. 4.4.1
preestablecido para que aquél PM/819 MONITOR
intervenga. jusante de alcançar o valor de calibração
pré-fixado para a intervenção do monitor.
Denne nødenhed (fig. 16) er placeret direkte på This emergency device (fig. 16) is fixed directly on
regulatorens legeme. På
4.4.1 MONITOR INCORPORÉ PM/819 denne måde kan de to
4.4.1 MONITOR PM/819the body of the service regulator. In this way, the two
4.4.1 MONITOR PM/819
trykregulatorer anvende samme ventillegeme, men: pressure regulators use the same valve body but:
−Ce− détendeur
de styres af to (fig.
de secours uafhængige
16) est fixé pilotenheder og monitor
Este dispositivo −− (fig.
they16)
are se
governed by two distinct
Este dispositivo (fig. 16) pilots and two
de segurança é
servomotorer,
directement sur le corps du détendeur de incorpora directamente al independent
cuerpo del servomotors;
incorporado directamente no corpo do
−service.
− de arbejder
De cettepå manière,
to uafhængige
les deuxventilbaser.
regulador de servicio. De−esta
− they work
manera loson regulador
independent valve seats.
de serviço.
détendeurs utilisent le même corps de vanne dos reguladores de presión utilizan el Deste modo os dois reguladores de pressão
mais: mismo cuerpo, pero: utilizam o mesmo corpo, mas:
- ils sont commandés par deux pilotes - son mandados por dos pilotos distintos - são comandados por dois pilotos
différents et par des servomoteurs y servomotores separados; distintos;
indépendants; - trabajan sobre sedes-válvula separadas. - trabalham em sedes da válvula
- ils fonctionnent sur des sièges de vanne separadas.
indépendants.

37

23
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

Fig. 16
Fig./ 16
Fig. 16

4.4.2 MONITOR PÅ LINJEN 4.4.2 IN-LINE MONITOR


4.4.2 MONITOR IN LINEA 4.4.2 IN-LINE MONITOR 4.4.2 IN REIHE GESCHALTETER MONITOR
Ved denne anvendelse er nødregulatoren (fig.17 og With this kind of application, the emergency regulator
In questa applicazione il regolatore di With this kind of application, the emergency Bei dieser Einsatzweise wird der Monitor als
18) installeret opstrøms i forhold til regulatoren. is installed up-line from the service one (fig.17 and
emergenza (fig.17 e 18) è installato a regulator is installed up-line from the zusätzliches Regelgerät in der Leitung vor
monte di quello di servizio. 18).
service one (fig.17 and 18). dem Betriebsregel-gerät installiert (Abb. 17
und 18).

24
38
emergenza (fig.17 e 18)il èregolatore
In questa applicazione installato dia regulator is of
With this kind installed up-line
application, from the
the emergency zusätzliches Regelgerätwird
Bei dieser Einsatzweise in der
der Leitung
Monitor vor
als
monte di quello
emergenza di servizio.
(fig.17 e 18) è installato a service oneis(fig.17
regulator and 18).
installed up-line from the dem Betriebsregel-gerät
zusätzliches installiert
Regelgerät in (Abb. vor
der Leitung 17
monte di quello di servizio. service one (fig.17 and 18). und 18).
dem Betriebsregel-gerät installiert (Abb. 17
und 18).

TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050

Fig. 17

Fig. 17
Fig. 17 / Fig. 17
Fig. 17

Fig. 18

Fig. 18
Fig./ 18
Fig. 18
Fig. 18
Preriscaldo gas circuito pilota - Heating system for pilot system - Vorwärmung pilot
Foropvarmning af gas på pilotkredsløbet - Heating system for pilot system
Rechauffage pour pilot - Precalentamiento del gas del circuito del piloto - Pré-acquecimento gas circuito do piloto

Collegamento a cura del cliente - Connection to be made by the customer - Kundenseitig auszuführende Verbindungsleitungen
Tilslutning
Les branchements
Rechauffage
udføres
sont -à la
pour pilot
af kunden
du clientdel
Precalentamiento
- Connection
- Conexion a cargodel
gas del circuito
to- be
Preriscaldo gas circuito pilota - Heating system for pilot system - Vorwärmung pilot
charge delpiloto
cliente made
- Ligaçoes bydo
acargo
Pré-acquecimento
thecircuito
customer
gascliente do piloto
Preriscaldo gas circuito pilota - Heating system for pilot system - Vorwärmung pilot
Tilslutning
Collegamento
Rechauffage pour
Collegamento uden
senza
pilot
a cura vekslere
scambiatori
del-cliente - per
Precalentamiento fordeltopilotenheder
piloti - Connection
Connection gas without
del circuito
be made heat
by the del Connection
-exchanger
piloto
customer -- Pré-acquecimento
Kundenseitig without
in the pilotauszuführende
supply
heat
- Einbau
gas circuito ohne
do exchanger
Vorwärmung
piloto
Verbindungsleitungen in the pilot supply
Raccordement de pilote sans échangeur de chaleur - Conexiones de los pilotos sin intercambiador - Instalação sem permutador para pilotos sin intercambiador
Les branchements sont à la charge du client - Conexion a cargo del cliente - Ligaçoes acargo do cliente
Collegamento a cura del cliente - Connection to be made by the customer - Kundenseitig auszuführende Verbindungsleitungen
Les branchements
Collegamento senzasont à la charge
scambiatori perdu client
piloti - Conexion without
- Connection a cargo heat
del cliente - Ligaçoes
exchanger acargo
in the pilot do cliente
supply - Einbau ohne Vorwärmung
Raccordement de pilote sans échangeur de chaleur - Conexiones de los pilotos sin intercambiador - Instalação sem permutador para pilotos sin intercambiador

5.0 IDRIFTSÆTTELSE 39 5.0


Collegamento senza scambiatori per piloti - Connection without heat exchanger in the pilot supply - Einbau ohne Vorwärmung
START UP
Raccordement de pilote sans échangeur de chaleur - Conexiones de los pilotos sin intercambiador - Instalação sem permutador para pilotos sin intercambiador

39
5.1 GENERELT 39 5.1 GENERAL

Efter installationen skal det kontrolleres at After installation, check that the inlet/output on-off
afspærringsventilen for indgang/udgang, den valves, any by-pass and the bleed cock are closed.
eventuelle by-pass-ventil og udluftningshanen er Before starting up, checking is recommended to
lukkede. ascertain that the conditions of use are in conformity

25
handenes Bypass-Ventil und der Entlüftung-
Si raccomanda di verificare, prima della recommended to ascertain that the
shahn geschlossen sind.
messa in servizio, che le condizioni di conditions of use are in conformity with the
Vor der Inbetriebnahme sollte Überprüft
impiego siano conformi alle caratteristiche specifications of the equipment. These
delle apparecchiature. Tali caratteristiche specifications are recalled with the symbols werden, ob die eingesetzten Geräte für die
sono richiamate con dei simboli sulle on the plate fitted on every component. Betriebsbedingungen geeignet sind.
Die entsprechenden Informationen entneh-
TEKNISK VEJLEDNING MT050
targhette di cui ogni apparecchiatura è
munita. TECHNICAL MANUAL MT050
men Sie bitte dem Typenschild, welches an
jedem Gerät befestigt ist.
Inden idriftsættelsen skal det kontrolleres at with the specifications of the equipment. These
anvendelsesområdet er i overensstemmelse med specifications are recalled with the symbols on the
apparaturets karakteristika. Disse karakteristika er plate fitted on every component.
angivet med symboler på mærkepladerne som hvert
apparat erMANUEL
udstyret med.APPARECCHIATURE
TARGHETTE
TECHNIQUE MT050 MANUAL
APPARATUS TECNICO PLATES
SPECIFICATION MT050 MANUAL TÉCNICO MT050
TYPENSCHILDER

APPARATERNES MÆRKEPLADER APPARATUS SPECIFICATION PLATES


5.0 MISE EN SERVICE 5.0 PUESTA EN MARCHA 5.0 ACIONAMENTO

5.1 GENERALITES 5.1 GENERALIDADES 5.1 GENERALIDADES

Après l’installation, vérifier que les vannes Una vez terminada la instalación comprobar Depois de instalar o regulador, verificar que
de sectionnement d’entrée/sortie, ainsi que las válvulas de interceptación de as válvulas de corte à entrada e saída estão
que l’éventuel bipasse et le robinet entrada/salida, el eventual by-pass y la fechadas, bem como qualquer by-pass e
d’évent sont bien fermées.Avant la mise válvula de purga estén cerradas. válvula de alívio
Se aconseja verificar, antes de la puesta en Antes do arranque verificar se as condições
en service, il est recommandé de vérifier
marcha, que las condiciones de trabajo sean de funcionamento da instalação, estão de
que les conditions d'utilisation sont
conformes con las características de los acordo com as especificações do
conformes aux caractéristiques des aparatos. Tales características vienen equipamento. Estas estão sempre
appareillages.Ces caractéristiques sont indicadas con símbolos en las placas que mencionadas na chapa do equipamento.
rappelées par des symboles qui acompañan a cada aparato.
apparaissent sur les plaques dont chaque
appareillage est équipé.

PLAQUETTES DES APPAREILLAGES PLACA DE DATOS PLACAS APLICADAS NA APARELHAGEM

40

26
41
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL MANUAL TECHNICAL
MT050
MANUALE MANUAL
MT050 MT050
TECHNISCHES
TECNICO HANDBUCH MT050
TECHNICAL MANU
Herunder
Di seguito en liste over
è riportato de symboler,
l'elenco dei simboliderThe
bruges og
list of symbols The
used list their
and
Di seguito of symbols
riportatoused
è meanings and dei
theirsimboli
Nachfolgend
l'elenco meaningsTheare
list listed
das Verzeichnis ofder verwende-
symbols used an
deres betydninger.
usati e il loro significato. are listed below: below:
usati e il loro significato. ten Kurzzeichen und areihrelisted
Bedeutung:
below:

== Overensstemmelse
Conformità alla Direttiva med PEDdirektivet PED = According to Directive == According
PED
Conformità to Directive
alla Direttiva PED =PED
in Konformität mit der Richtlinie PED
= According to Directiv
massima pressione
Pemax= maksimalt arbejdstryk ved indgangen på
Pemax= di Pemax= maximum Pemax= maximum operating pressure at the inlet of
operating
Pemax= pressure
massima at pressione
Pemax= max.
di Betriebsdruck
Pemax= maximum am
opera
funzionamento
apparatet all'entrata dell'apparecchio the inlet of the apparatus
funzionamento
the apparatus all'entrata Geräteeingang.
dell'apparecchio the inlet of the apparatus
bpe= campo
bpe= område di variabilità della pressione
for variabilitet di bpe= range
af indløbstrykket på of variability
bpe== campo
bpe rangeof di the inlet della
ofvariabilità
variability bpe= Eingangsdruckbereich
of pressione
the inlet dipressure bpe= of unter
rangethe normalen
of variabili
entrata del regolatore di pressione in pressure of the pressure regulator
entrata del in normal di
regolatore Betriebsbedingungen.
pressione in pressure of the pressure re
trykregulatoren under normale driftsforhold
condizioni di normale funzionamento
pressure regulator in normal
operating conditions condizioni di normale funzionamento
operating conditions
PS= max. Druck, denoperating das Stellgliedgehäuse
conditions
PS= maksimalt tryk som apparatets
PS= massima pressione che può essere PS= maximum pressure struktur kan PS = maximum
PS= massimawhich can pressure
be des
pressione which
che può can
Geräts beunter
essere supported
PS= Einhaltung
maximum by der
pressure
modstå under sikkerhedsforhold
sopportata in condizioni di sicurezza dalla supported by the structure the structure
sopportata of the of the
body of di
in condizioni body of the apparatus
Sicherheitsbedingungen
sicurezza dalla supported in safety
aushält. by the structure
Wa=
strutturaindstillingsområde
del corpo dell'apparecchio for trykregulatoren/piloten/
the apparatus in safety conditions
conditions
struttura del corpo dell'apparecchio
Wa= einstellbereich
the apparatus in safety des con
regulatoren,
Wa= campo di dertaratura
kan opnås ved anvendelse
del regolatore di Wa= af delene
setting range Wa
Wa==ofcampo the pressure
setting taraturaof Regelgerätes/Pilotreglers/
dirange del
theregolatore Wa= Stabilisators,
pressurediregulator/pilot/ setting range der of
pressione/pilota/preriduttore
og fjeder monteret på tidspunktet che può essere regulator/pilot/pre-regulator
for afprøvningen af pre-regulator which whichcan be canzum
pressione/pilota/preriduttore be Zeitpunkt
che può essere
obtained der
using Abnahmeprüfung
the parts ohne
regulator/pilot/pre-regulato
ottenuto usando
systemet (dvs. iudenparticolari
at have e laudskiftet
molla di nogenobtained
dele using
på the and partsthe
ottenuto and the setting
usando
setting ispring Austausch
particolari
fitted e atla the irgendwelcher
molla di obtained
moment Bauteile
of testing using erreicht
the parts
taratura montati al momento del collaudo spring fitted at thetaratura moment of testing
montati al momento werden del kann.
collaudoBei springpilotgesteuerten
fitted at Gas-the mom
apparatet). På de styrede dele anses pilotenheden som (without changing any components of the apparatus,
(non cambiando cioè alcun componente (without changing any (noncomponents
cambiandoofcioè the alcun
Druckregelgeräten
componente wird der Pilot
(without als separa-
changing any co
adskilt apparatur Nei
dell'apparecchio). medregolatori
eget indstillingsområde
pilotati il apparatus,Wa that is). Inthat the is). In the
piloted
dell'apparecchio). piloted
regulators,Nei regulators,
tes Gerät
regolatori the
mitpilot
pilotati il isapparatus,
eigenem considered
Wa-Einstellbereich
that is). In the p
Wh=
pilota indstillingsområde
viene consideratofor trykregulatoren/piloten/
come the pilot is considered as a separate
pilota as viene apparatus
a separate with its own
betrachtet.
considerato comesetting therange
pilot Wa is considered
regulatoren,
apparecchiaturader kan opnås
separata med indstillingen
con proprio campo apparatus fjedrenewith its ownWh = setting
setting
apparecchiaturarange range
Wa
separata ofconthe
Wh= pressure
proprio campo regulator/pilot/
einstellbereich
apparatus with its own des sett
ifølge angivelserne
di taratura Wa i de tilhørende tabeller Wh= ogsettingved range pre-regulator
of theWa pressure
di taratura which canRegelgerätes/Pilotreglers/
be obtained usingWh= the setting
Stabilisators,
setting range der of
eventuelle
Wh= campoændringer di taratura af delenregolatore
anden del di af apparatet
regulator/pilot/pre-regulator
Wh= campo
springs which dican
indicated bethedurch
taratura
in del
associated Verwendung
regolatore tables der
and verschiedenen,
di regulator/pilot/pre-regulato
also by in
pressione/pilota/preriduttore che può essere
(armeret pille, membraner, osv...). På de styrede dele obtained using the setting springs indicated
pressione/pilota/preriduttore speziellen
che può
changing some other part of the apparatus (reinforced essere Tabellen
obtained aufgeführten
using the setting
ottenutopilotenheden
anses usando le molle som di taratura
adskiltindicate
apparaturin med the eget
associated gasket,
tables diaphragm
ottenuto and also
usando by
le molle diEinstellfedern
etc.). taratura
In piloted indicateund durch
regulators, in thetheAustausch
associatedvon
pilot table
nelle apposite tabelle ed eventualmente changing some othernelle part apposite
of the apparatus tabelle edetwaigeneventualmente sonstigen changing Gerätebauteilen
some other part
indstillingsområde Wh is considered as a separate apparatus with its own
cambiando qualche altro particolare (reinforced gasket, cambiando diaphragm etc.). qualcheIn altro (Ventilsitzabdichtungen,
particolare (reinforced Membranen usw.)diaph
gasket,
QmaxPemin=
dell'apparecchiomaksimal kraft med
(pastiglia minimalt
armata, trykregulators,
piloted ved thesetting
pilot isrange
considered
dell'apparecchio Wh as(pastigliaerreicht werdenarmata,kann. Bei regulators,
piloted pilotgesteuerten the pilot
indgang
membrane, til ecc...). Nei regolatori pilotati il a separate apparatusQmaxPemin
trykregulatoren with its own
membrane, = setting
ecc...).maximum flowpilotati
rate ilwitha separate
Gas-Druckregelgeräten
Nei regolatori minimum
wird derapparatus
Pilot alswith
QmaxPemax=
pilota viene maksimal kraft medcome
considerato maksimaltrangetrykWhved pressure
pilota at the pressure
viene regulator come
separates
considerato inlet
Gerät range mit Wh eigenem Wh-
indgang til trykregulatoren
apparecchiatura separata con proprio campo QmaxPemin= maximum QmaxPemax flow rate
apparecchiatura with con
= separata
maximum Einstellbereich
proprio
flow ratecampo betrachtet. maximum maximum
withQmaxPemin=
di taratura
Cg e KG=Wh eksperimentel koefficient med kritisk minimum kraftpressure atpressure
dithe pressure
taratura Whthe
at regulator
pressureQmaxPemin=
regulator inlet maximaleminimumDurchflußleistung
pressure at the p
QmaxPemin=
AC= reguleringsklasseportata massima con la inlet QmaxPemin= portata bei
massima minimalem
Cg and KG= experimental coefficient of critical flow con Eingangsdruck.
la inlet
pressione minima all'entrata del regolatore di QmaxPemax= maximum pressione flow rate all'entrata
minima with QmaxPemax=
del regolatore maximale
di QmaxPemax= Durchflußleistung
maximum
SG= klasse for lukketryk AC = regulation class
pressione maximum pressurepressione at the pressure bei maximalem Eingangsdruck. maximum pressure at
AG= præcision for aktiveringen
QmaxPemax= portata massima con la regulator inlet
SG = closing pressure class
QmaxPemax= portata massima Cg und con KG= la experimentell
regulator inletermittelte
Wao= indgrebsområde for overtryk
pressione massima all'ingresso del Cg and KG= experimental fra slam- AG = intervention
pressione coefficient
massima accuracy
of all'ingresso
Koeffizienten für delkritische
Cg andEntspannung.
KG= experiment
shut-ventiler, udluftning- og sikkerhedsventiler
regolatore di pressione critical flowog Wao = range
regolatore of intervention
di pressione for the over critical
AC= Regelgruppe. pressure flowof
acceleratorer,
Cg e KG= coefficiente der sperimentale
kan opnås dived hjælp AC=
portata af fjederen
regulation class slam-shut, relief and
Cg e KG= coefficiente safety valves and accelerators
SG= schließdruckgruppe.
sperimentale di portata AC= regulation class
monteret
critica på tidspunktet for afprøvningen af SG= systemet.
closing pressurewhich class can be obtained AG=
critica using ansprechdruckgruppe.
the setting spring SG= closingfittedpressure class
AC= classe
Who= di regolazione
indgrebsområde for overtryk AG= fra intervention
slam- accuracy AC=
at theclasse
moment di regolazione
of testing. Wao= einstellbereich
AG= intervention accuracy für
SG= classe di pressione di chiusura
shut-ventiler, udluftning- og sikkerhedsventiler og Wao= range of intervention
SG= classe for
di the over
pressione di Sicherheitsabsperrventile
chiusura
Who= range of intervention for the over pressure of Wao= mit
range oberem
of interventi
AG= precisione di intervento pressure of slam-shut, relief anddisafety
AG= precisione interventoSchaltpunkt, Sicherheitsabblaseventile
pressure of slam-shut, und r
acceleratorer, der kan opnås ved hjælp af fjedrene og slam-shut, relief and safety valves and accelerators
Wao= campo di intervento per valves and accelerators Wao= which campo can di be Schließbeschleuniger,
intervento per valves der durchand Verstellen
accelerators
kalibreringen
sovrappressionesom den fremgår
di valvole di blocco,afsfioro
tabellerne.
e obtained using the setting which can befitted
spring
sovrappressione diobtained
at der
valvole using the
zum sfioro
di blocco, setting
Zeitpunkt der springs
e obtained Abnahmeprüfung
using the setting
Wau= indgrebsområde for sænkning af trykket
di sicurezza e acceleratori che può essere the moment of testing. fra indicated in the tables.
di sicurezza e acceleratorimontierten che può essere Einstellfe-der erreicht
the moment werden
of testing.
slam-shut-ventiler,
ottenuto usando la molla derdikan opnåsmontata
taratura ved hjælpWho= af fjederen Wau
range of intervention
ottenuto= rangefor the
usando oflaintervention
over
molla dikann. for the
taratura pressure
montata Who= decrease
range of interventi
monteret
al momentopådeltidspunktet
collaudo. for afprøvningen af systemet.
pressure of
of slam-shut, slam-shut
relief and
al momento del pressure
safety Who=
collaudo. which can be einstellbereich
obtained
pressure using of slam-shut,für r
Whu= campo
Who= indgrebsområde di intervento
for sænkning per af valves
trykketand fra accelerators
Who=
the which
setting campo can fitted
spring be
di Sicherheitsabsperrventile
intervento
at the moment perof testing
valves and mit accelerators
oberem
sovrappressione di valvole
slam-shut-ventiler, di blocco,
der kan opnåssfioro e obtained
ved hjælp af fjedrene using the Whu setting
sovrappressione
= range of springs
valvole Schaltpunkt,
diinterventiondi blocco, sfioro
for the Sicherheitsabblaseventile
e obtained
pressure decrease using the und se
di sicurezza e acceleratori che può essere indicated in the tables. di sicurezza e acceleratoriSchließbeschleuniger,
che può essere indicated der durchinVerwendung
the tables.
og kalibreringen som den fremgår af tabellerne. of slam-shut pressure which can be obtained using
ottenuto usando le molle di taratura indicate Wau= range of intervention ottenutoforusando
the pressure
le molle dider taraturain indicate
den Tabellen Wau= range aufgeführten
of intervention
nelle tabelle. decrease of slam-shut
the
nelle
setting
pressure
springs indicated in the tables. werden kann.
tabelle. which can Einstellfedern erreichtdecrease of slam-shut pre
Wau= campo di intervento per diminuzione di be obtained using theWau= setting spring
campo di fitted at per
intervento Wau= diminuzione di einstellbereich
be obtained using thefürsettin
pressione di valvole di blocco che può essere the moment of testing pressione di valvole di blocco Sicherheitsabsperrventile
che può essere the moment mit ofunterem
testing
ottenuto usando la molla di taratura montata Whu= range of intervention ottenutoforusando
the pressure
la molla diSchaltpunkt,
taratura montata der durch Whu= Verstellen
range ofder zum
intervention
al momento del collaudo decrease of slam-shut pressure del
al momento which can Zeitpunkt der Abnahmeprüfung
collaudo decrease of montierten
slam-shut pre
Whu= campo di intervento per diminuzione di be obtained using Whu= the campo
settingdi springs
intervento per Einstellfeder
diminuzione erreicht
di werden
be obtainedkann. using the
pressione di valvole di blocco che può essere indicated in the tables. pressione di valvole di blocco Whu= Einstellbereich
che può essere indicated zur Druckreduzierung
in the tables.
ottenuto usando le molle di taratura indicate ottenuto usando le molle difürtaratura Sicherheitssperrventile
indicate mit unterem
nelle tabelle. nelle tabelle. Schaltpunkt, der durch Verstellen der zum
Zeitpunkt der Abnahmeprüfung montierten
Einstellfeder erreicht werden kann.
27 Whu= Einstellbereich für
Sicherheitssperrventile mit unterem
Schaltpunkt (Druckmangel), der durch
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
5.2 IDRIFTSÆTTELSE, KONTROL AF EKSTERN 5.2 GAS INPUT, CONTROL OF EXTERNAL
PAKNING OG KALIBRERING TIGHTNESS AND SETTING

Arbejdet med tryksætning af apparaturet skal udføres The apparatus pressurization operation must be
meget langsomt. For at undgå skader på apparaturet carried out very slowly. To protect the apparatus from
skal det på det strengeste udgås at: damage, the following operations must never be
−− Tryksætte via en ventil monteret nedstrøms i carried out:
forhold til selve apparaturet. −− Pressurization through a valve located
−− Trykaflastning via en ventil monteret opstrøms i downstream from the apparatus itself.
forhold til selve apparaturet. −− Depressurization through a valve located
Den eksterne tæthed er garanteret, når trykelementet upstream from the apparatus itself.
påføres et skummende middel, og der ikke dannes External tightness is guaranteed if no of bubbles is
nogen bobler. form when a foam medium is applied on the element
Regulatoren og andre eventuelle apparaturer (slam- under pressure.
shut-ventil, monitor) leveres normalt indstillet til den The regulator and any other apparatuses (slam-shut,
forespurgte værdi. Det er muligt af forskellige årsager monitor) are normally supplied already set for the
(f.eks. vibrationer under transporten), at kalibreringen desired set-point. It is possible for various reasons
kan være ændret, selvom kalibreringen vil forblive (e.g., vibrations during transport)for the settings to be
indenfor det tilladte interval tilladt for de anvendte changed,while remaining within the values permitted
fjedre. Det anbefales derfor at kontrollere kalibreringen by the springs used.
ifølge procedurerne beskrevet i det følgende. I tabel We therefore recommend checking the settings using
9 og 10 vises de anbefalede værdier for indstilling af the procedures illustrated below.
apparaterne i forhold til de forskellige anlægstyper. Table 9 and 10 give the recommended set-points for the
Dataene i disse tabeller kan være nyttige både under apparetuses in the various installation arrangements.
testfasen af de eksisterende indstillinger, eller ved The figures in these tables can be useful both when
ændringer af indstillingerne der kan være nødvendige checking existing set-points and for modifying them
efterfølgende. should this become necessary later.

For anlæg med to linjer anbefales det at fortsætte In installations with two lines, starting up one line at
med idriftsættelsen med en linje ad gangen, ved at a time is recommended, starting from theone with the
starte med den der har den mindste indstillingsværdi, lower set-point, known as the “reserve” line. The set-
den såkaldte “reservefunktion“. For denne linje vil points of the apparatuses in this line will obviously
kalibreringsværdierne af udstyret naturligvis afvige deviate from those specified in the tables 9 and 10.
fra dem indikeret i tabel 9 og10. Before commissioning the regulator you must check
Før idriftsættelsen af regulatoren skal det that all the on/off valves (inlet, outlet, any by-pass)
kontrolleres, at alle afspærringsventiler (indløb, are closed and that the gas is at a temperature which
udløb, eventuel by-pass) er lukkede, og at gassen er will not lead to malfunction.
ved en temperatur, der ikke vil føre til funktionsfejl.

28
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
5.3 MESSA IN SERVIZIO DEL REGOLATORE 5.3 COMMISSIONING THE REGULATOR 5.3 INBETRIEBNAHME DES REGEL-
5.3 819 (FIG. 19) AF REGULATORENREFLUX 819 (FIG.5.3
IDRIFTSÆTTELSE
REFLUX 19) COMMISSIONING THE REFLUX
GERÄTS REGULATOR REFLUX
819 (FIG. 19)
REFLUX 819 (FIG. 19) 819 (FIG. 19)
Nel caso sia presente sulla linea anche la If there is also a relief valve in the line, refer Falls an der Regelstrecke ein separates
Hvis derdipåsfioro,
valvola linjen også
fare er monteretalovertryksventil,
riferimento se it.
to par. 3.1 to check If there is also a relief valve in the line,vorhanden
Sicherheitsabblaseventil refer to par. 3.1
ist, wird
afsnit 3.13.1
paragrafo forperkontrol af denne.
la sua verifica. to check it. für dessen Überprüfung auf Abschnitt 3.1
verwiesen.

Fig. 19 / Fig. 19
Fig. 19
1) Åben udluftningshanen 6 delvist. 1) Partially open the bleed cock 6.
2) Åbenparzialmente
1) Aprire afspærringsventilen
il rubinetto di sfiatoved indgangen
1) Partially openV1 the bleed2) cock Very
6. slowly open theEntlüftungshahn
1) Den inlet on/off valve V1. öffnen.
6 teilweise
6.meget langsomt. 2) Very slowly open the 3) inletCheck
on/off valve
on the2)pressure
Langsamgaugedas 5 thateingangsseitige
the pressure
2) Aprire molto lentamente la valvola di V1. Absperrventil V1 öffnen.
3) intercettazione
Kontroller, diviaentrata manometer
V1. 5, at3) trykket
Check onikkethe pressure gauge does nottheexceed
5 that 3) Amthe maximum
Manometer value permitted
5 kontrollieren, daß der
overskrider
3) Controllare, den ilmaksimalt
mediante manometro 5, tilladte pressure
værdi doesfor not exceed the bymaximum
the setting Druck
springzulässigen
fitted inMaximalwert
the pilot der 3. imIf
kalibreringsfjederen
che la pressione non superi monteret på pilotventil
il valore value 3. Hvis by the setting
permitted necessary,
spring suspend
Pilot the operationEinstellfeder
3 montierten by closingnicht V1
massimo consentito dalla molla
det er nødvendigt kan operationen suspenderes di fitted in the pilot 3. If necessary, überschreitet. Gegebenenfalls
and completely reducing the load on the spring den
taratura montata nel pilota 3. suspend the operation by closing V1 Vorgang durch Schließen des
ved at lukke V1 og
Eventualmente sospendere l'operazione
reducere belastningen af by turning the adjustment
and completely reducing the load on the
screw 10 anticlockwise.
Absperrorgans V1 unterbrechen und die
fjederen helt,
chiudendo V1 vede at diminuendo
dreje justeringsskruen 10 the adjustment
spring by turning Then slowly
screw reopen Federthe vlve V1.
durch Drehen der
mod uret. Åben
completamente herefter
il carico langsomt
della molla ventilen V1.
10 anticlockwise. Then4) slowly
If necessary,
reopen adjust the setting by10turning
Regeldruckeinstellung gegen denthe
4) ruotando
Juster kalibreringen,
in senso antiorario hvisla det vite er
di nødvendigt,
the vlve V1.ved adjustment screwUhrzeigersinn
10 appropriately.
ganz entlasten. Danach
regolazione 10. Riaprire
at dreje på justeringsskruen 10. quindi 4) If necessary, adjust the setting by
5) Close the bleed cock 6 and V1check
das Absperrventil wiederthatlangsam
the
lentamente la valvola V1. turning the adjustment screw 10 öffnen.
5) Luk udluftningshanen
4) Aggiustare, se necessario, la taratura 6 og kontroller at trykket
appropriately. downstream pressure, after inreasing, settles
4) Neueinstellung des Zwischendruckes at
nedstrøms
ruotando stabiliseres,la efter
opportunamente vite diat det er steget
5) Close i cock 6 anda check
the bleed value thatlower orPepequal
am to that of closure
Stabilisator. Wenn nötig, of the
die
en periode,
regolazione 10. og at dette sker ved en værdi der er
the downstream pilot/regulator
pressure, after assembly.If it does ot, remedydurch
Regeldruckeinstellung the
5) Chiudere
mindre eller il rubinetto
lig meddiværdiensfiato 6 for e lukning
inreasing, settles at a value
af pilot/ loweroforthe internal
causes entsprechendes
leakage. Drehen an der
verificare che la pressione di valle, dopo equal to that of closure of the Regeldruckeinstellung nachregulieren.
regulator. I modsat fald fjernes årsagerne
una fase di incremento, si stabilizzi, e ad
der 6) Using a foaming agent, check the tightness of all
pilot/regulator assembly.If it does ot, 5) Den Entlüftungshahn 6 schließen und
medfører det indvendige
un valore inferiore o uguale a quello tab. remedy the causes of the the joints
internalbetween the on/off
überprüfen, ob valves
sich derV1 and V2.
Ausgangsdruck
6) proprio
Ved hjælp di afchiusura
skum kontrolleres
dell'insieme tætheden leakage.af alle 7) Very slowly opennach the downstream
kurzem Anstiegon/off valveWert
auf einem V2
samlinger mellem afspærringsventilerne V1 og
pilota/regolatore. In caso contrario 6) Using a foaming agent, until the lie is completely filled. If, at the beginning
check the stabilisiert, der innerhalb des
rimuovere
V2. le cause che generano la tightness of all the joints of between the
this operation, Schließdruckbereiches
the pressure in theliegt. lineAndernfalls
is much
perdita interna. on/off valves V1 and V2. sind die Ursachen für die innere
7) Åben langsomt afspærringsventilen nedstrøms
6) Con un mezzo schiumogeno controllare 7) Very slowly open the downstream on/off lower than the set-point, the
Undichtheit zu beheben.opening of this
V2
MANUELindtil linjen
la tenuta di TECHNIQUE er helt fyldt.
tutte le giunzioniMT050 hvis
poste tra le trykket på linjen,
MANUAL
valve V2 until TECNICO valve should
MT050 filled. 6) Mit
the lie is completely be choked
MANUAL so as not to
TÉCNICO MT050
einem schaumbildenden exceed
Mittel the
die
ved starten
valvole af denne
di intercettazione V1 eoperation,
V2. er meget
If, atlavere the beginningmaximum of thisflow rate valuealler
Dichtheit of Anschlußstellen
the installation. zwischen
7) Aprire
5.3 endMISE molto
den ENder lentamente
er indstillet
SERVICE la valvola di 5.3 operation,
ved kalibreringen,
DU DÉTENDEUR the
er det
PUESTA pressureDEL
EN SERVICIO in REGULADOR
the line is 5.3 den ACTIVAÇÃO
AbsperrventilenDO V1 und V2
REGULADOR
intercettazione di valle V2 fino ad much lower than the set-point, the überprüfen.
hensigtsmæssigt
REFLUX 819 (FIG.kun 19) delvist at åbne denne
ottenere il completo invaso della
ventil,
REFLUX 819 (FIG. 19)
opening of this valve should be choked 7) Langsam
REFLUX 819 (FIG. 19)
das ausgangsseitige
så værdien
condotta. Se for maksimalt
all'inizio tryk på anlægget
di questa so as notikketo exceed the maximum flow Absperrventil V2 öffnen, bis die
Si une soupapela d’échappement
overskrides.
operazione se trouveè En elrate
pressione nella condotta caso estéofpresente
value en la línea la válvula No Regelstrecke
the installation. caso em queganz na linha
unter seja
Druckpresente
steht.
également
molto piùsur la diligne,
bassa quellase référer sarà
di taratura au de escape, consultar el párrafo 3.1 para su também
Wenna zuválvula
Beginndedieses
alívio,Vorgangs
para a sua der
paragraphe
opportuno 3.1 pour effectuer
parzializzare l'apertura sadi control. inspeção,
Druck referir-se ao par.sehr
in der Leitung 3.1.viel tiefer ist
vérification.
questa valvola in modo da non als der Einstellwert, sollte die Öffnung
oltrepassare il valore della portata dieses Ventils gedrosselt werden, damit
massima dell'impianto. der Maximaldurchfluss der Anlage nicht
überschritten wird.

Fig. 20 - ViteFig. 20 - Justeringsskruer


di regolazione 20./... • Fig. 20 - 20./... • Fig.
20./...Pilot 20 - 20./...Pilot
adjustment screw • Fig.adjustment screw pilot 20./...
21 - Einstellschraube
Fig. 20 - Vis de réglage pilote 20./... • Fig. 20 - Tornillo 46de regulación piloto 20/... • Fig. 20 - Parafuso piloto 20/...
29

1) Ouvrir en partie le robinet d'évent 6; 1) Abrir parcialmente la llave de venteo 6. 1) Abrir parcialmente a torneira de alívio 6.
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
5.4 MESSA IN SERVIZIO REGOLATORE 5.4 COMMISSIONING THE REGULATOR 5.4 INBETRIEBNAHME DES REGLERS
5.4 IDRIFTSÆTTELSE
REFLUX REFLUX 819 WITH5.4 
AF DI REGULATOREN
819 CON VALVOLA COMMISSIONING
INCORPORATED THE REGULATOR
REFLUX REFLUX
819 MIT INTEGRIERTEM
REFLUXSB/82
BLOCCO 819 MED INDBYGGET SLAM-SHUT-
INCORPORATA 819 WITH INCORPORATED
SB/82 SLAM-SHUT (FIG. 21) SB/82 SLAM-
SICHERHEITSABSPERRVENTIL
VENTIL
(FIG. 21) SB/82 (FIG. 21) SHUT (FIG. 21)SB/82 (ABB. 21)

Hvis der sia


Nel caso på presente
linjen ogsåsullaerlinea
monteret
anche laovertryksventil,
If there is also aserelief valve
If in
there is also
the line, refera relief
Falls valve
an in the
der line,Regelstrecke
refer to par. 3.1
ein
valvola 3.1
afsnit di sfioro, fare riferimento
for kontrol af denne. al par. 3.1 to par. 3.1 to check it. to check it. Sicherheitsabblaseventil vorhanden ist, wird
per la sua verifica. für dessen Prüfung auf Abs. 3.1 verwiesen.

Fig. 21
Fig./ 21
Fig. 21
Controllare e registrare l’intervento del Check and adjust the intervention of the Überprüfung und Einstellung der
Kontroller
dispositivo diog registrer
blocco indgrebet fra
7 come segue: 7 as follows: Check and adjustAuslösewerte
slam-shut-
slam-shut the intervention of the slam-shut
des Sicherheitsabsperrventils
enheden 7, som beskrevet: 7 as follows: 7 erfolgen so:
A) Per i dispositivi di blocco collegati alla A) For slam-shuts connected to the
tubazione di valle tramite la valvola downstream piping by a three-way A) Bei Sicherheitsabsperrventilen, die
A) deviatrice
For slam-shut-ventiler
a tre vie “push” 11 procedere tilsluttet rørføringen
deviator push valve A) 11, For slam-shuts
proceed as connected
durch to the downstream
das 3-Wege-Ventil "Push" 11 mit
nedstrøms vil trevejsventilen
nel modo che segue (Fig. 21): “push“ 11, agere
follows (Fig. 21): piping by a three-way deviator
der Ausgangsdrucklei-tungpush valve 11,
verbunden
som beskrevet i det følgende (Fig. 21):
collegare alla via C una pressione - connect a controlled proceed as follows (Fig. 21):
auxiliary pressure sind, ist folgendermaßen vorzugehen
−− ausiliaria
tilslut tilcontrollata;
tilslutningen C et kontrolleret hjælpetryk; to C −− connect a ;controlled (Abb.auxiliary
21): pressure to C;
- stabilizzare questa pressione al valore di - stabilise this pressure at the set-point - den Anschluß C mit einer Prüfleitung
−− taratura
stabiliser dette tryk til
fissato per il regolatore;
kalibreringsværdien fastsat
established for
− −
the
stabilise
regulator;
this pressure at
verbinden
the set-point
und durch
established
externe
for regulatoren;
- inserire la spina di riferimento 2 - insert the reference pin 2 infor thethe regulator;
notch, - Einspeisung mit Druck in Höhe des
−− nell’intaglio
placer stikket premendo 2 completamente
i udskæringen il vedpressing
at trykke the knob−− 1 insert the reference
completely; pin 2 inbeaufschlagen;
Regeldruckes the notch, pressing
håndtaget
pomello 1; 1 helt i; - reset the slam-shut device the by means - Kugelgriff des ”Push” so eindrücken,
knob 1 completely;
−-− riarmare
genoprettramite l’apposita bussola
slam-shut-enheden of theafpro-vided
ved hjælp den bushing; −− reset the slam-shut daß device
der Stiftbyin means
die Kerbe einrastet;
of the pro-
filettata il dispositivo di blocco; - keep the knob 1 pressed: - Das Sicherheitsabsperrventil ganz
gevindskårne
- mantenere premuto bøsning;
il pomello 1 e: • for safety devices which vided bushing; langsam durch Drücken bis zur
intervene
−− hold
• Per håndtaget
dispositivi 1dihelt i bund og:
sicurezza che for maximum pressure: −− keep the slowlyknob 1 pressed:
Einrastposition am dafür vorgesehe
•intervengono
For sikkerhedsenheder
per massima pressione: der aktiveres
increase ved • for safety
the auxiliary pressure and devicesnenwhich intervene
Handhebel in for maximum
Betriebsstellung
aumentare lentamente la pressione
maksimalt tryk: forøg langsomt hjælpetrykket og check the intervention value. bringen;
pressure: slowly increase the auxiliary pressure
ausiliaria e verificare il valore di If necessary, increase the - den Kugelgriff gedrückt halten;
kontroller værdien hvorved
intervento. Se necessario aumentare il
enheden aktiveres. and check the intervention
intervention value by turning the ad- • Zur
value.
Prüfung des max.
Hvis det er nødvendigt
valore di intervento girando in senso forøges trykket ved at
justment ring 22 clockwise, or If necessary, increase the
Abschaltpunktesintervention value by
Einspeisedruck
dreje
orario påla justeringsringen
ghiera di regolazione 22,22, og omvendt for at
anticlockwise to turning the
reduce the adjustment
erhöhen bis ringdas 22
SAVclockwise,
schließt. Druck or
formindske
inversamente aktiveringsværdien.
per una diminuzione del intervention value. anticlockwise to reduce reduzieren und SAV wieder
the intervention value. in
•valore
Fordi intervento.
sikkerhedsenheder for forøgelse • for safety
og devices for • for pressure
safety devices Betriebsstellung
for pressurebringen. increase and
• Per dispositivi di sicurezza previsti increase and reduction: slowly increase Falls erforderlich, den Abschaltpunkt
sænkning af trykket:
per incremento e diminuzione di forøg langsomt hjælpetrykket reduction:
the auxiliary pressure and record the slowly increase the auxiliary
durch Drehen der Einstellschraube pressure 22
og kontroller
pressione: værdienlentamente
aumentare hvorved enheden
la aktiveres.value.
intervention and record the intervention value.erhöhen oder gegen
im Uhrzeigersinn
Genopret trykket e påregistrare
pressione ausiliaria kalibreringsventilen
il Restore thefor pressure to Restore
the set-point the pressure to the set-point
den Uhrzeigersinn established
reduzieren.
valore di intervento. Ripristinare
reguleringsenheden og udførla genopretning establishedaffor the regulator,for and regulator,• Nur
thecarry andGeräte
carrymitoutzusätzlichem
the slam-shut min.
pressione al valore di taratura del out the slam-shut reset operation. Abschaltpunkt: Zur Prüfung des min.
slam-shut-enheden.
regolatore ed eseguire l’operazione di Check
reset operation. Check
intervention for pressure
intervention Einspeisedruck
Abschaltpunktes
for pressure
Kontroller
riarmo del blocco.indgrebet med sænkning af trykket, reduction
reduction by slowly reducing the by slowly reducing the
reduzieren bis das SAV schließt. auxiliary
Druck
ved langsomt l’intervento
Verificare at reducere per hjælpetrykket.
auxiliaryHvis pressure. If pressure.
necessaryIf necessary bis aufincrease the intervention
Regeldruckniveau anheben
nødvendigt
diminuzione di forøges
pressione værdierne
riducendofor forøgelse
increaseeller
the interventionvaluesvalues for und SAV
for pressure wiederor
increase in Betriebsstellung
decrease by
lentamente la pressione ausiliaria.
sænkning af trykket, ved at dreje henholdsvis Se pressure increase or decrease by bringen.
respectively turning the rings 22 or 23 clockwise
necessario, aumentare i valori di respectively turning the rings 22 or Falls erforderlich, Auslösedruck durch
ringene
intervento 22 per og incremento
23 med uret. o Omvendt for and vice versa
23 clockwise and to vice
reduceversa to Drehen
reduceder theEinstellschraube
intervention 22 values.
bzw.
operationer med sænkning
diminuzione di pressione girando in af værdierne for
the intervention values. − − check proper operation by repeating the
23 im Uhrzeigersinn erhöhen oder operations
indgreb;
orario rispettivamente le ghiere 22 o - check proper operation by at least 2-3 times.gegen den Uhrzeigersinn reduzieren.
repeating
23. Inversamente
−− kontroller per l’operazione
at systemet fungerer di ved the
at operations
gentage at least 2-3 times. - durch mehrfache Auslösung,
diminuzione dei valori di intervento; mindestens 2-3 mal, die genaue und
indgrebene mindst to eller tre gange.
- accertarsi del buon funzionamento zuverlässige Funktion prüfen.
ripetendo gli interventi per almeno 2-3
volte.

48
30
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISCHES HANDBUCH MT050
B) For enheder med ventilen “push“ monteret (fig. B) On devices without the “push” valve (fig. 22) we
B) Per dispositivi sprovvisti della valvola B) On devices without the "push" valve B) Bei Anlagen ohne Prüfventil ”Push”
22) anbefales detè consigliabile
“push” (fig. 22) at montere kontrolhovedet
collegare (fig. 22) we recommend recommend
separately separately
(Abb. connecting
22): Impulsleitung lösen the
und control
separat separatamente
ved hjælp laaftestata
et kontrolleret
di comando ad hjælpetryk og the control head
connecting headtotoaa controlled
Prüfleitungauxiliary
am SAV-seitigen Anschluß
pressure and repeat
una pressione ausiliaria controllata e controlled auxiliary pressure and repeat anschließen; weiteres Vorgehen wie oben
gentageripetere
operationerne beskrevet
le operazioni qui ovenfor.the operations described above.
sopra descritte. the operationsbeschrieben.
described above.

Posizione di riposo (A e B in comunicazione) • Rest position (A and B in communication)


Hvilestilling (A og B kommunikerer)
Ruhestellung (A und B verbunden) • Position de repos (A et B en communication)
Rest(Aposition
Posición de reposo (A and• B
y B en comunicacíon) in communication)
Posição de repouso (A e B em comunicação)

Kontrolstilling
Posizione di controllo (A og• Control
(A e C in comunicazione) C kommunikerer)
position (A and C in communication)
Kontrollstellung (A und C verbunden) • Position de contrôle (A et C en communication)
Posición deControl
control (A yposition (A and• Posição
C en comunicacíon) C in communication)
de controlo(A e C em comunicação)

PUSH

Rum
Camera under kontrolleret
con pressione controllata
Chamber with controlled pressure
tryk
Zuüberwachender Druck
Chamber
Chambre à with controlled
pression contrôlée
Sikkerhedsenhed
Dispositivo di sicurezza pressure
Cámara con presíon controlada
Safety device Câmara con pressão controlada
Safety device
Sicherheitsvorrichtung
Dispositif de sécurité
Dispositivo de seguridad
Dispositivo de segurança
Ambiente con la pressione da tenere sotto controllo • Environment with the pressure to keep under control
Område hvor trykket skal kontrolleres
Bereich, wo der Druck überwacht werden soll • Milieu dont la pression est à tenir sous contrôle
Environment with
Espacio con la the
presión pressure
a controlar • Localto
comkeep under
pressão control
a controlar

Fig. 22 / Fig. 22
Fig. 22

ADVARSEL ATTENTION:
MANUEL TECHNIQUE
ATTENZIONE MT050 MANUALATTENTION:
TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050
ACHTUNG

NårB)operationen
Pour
Al termine er afsluttet
les disopsitif sans vanne
dell'operazione skal
“push”styrehovedet
ricollegare la B)At Respecto
the end ofathe
losoperation, At
dispositivos theprovistos
no
reconnectend
the of the
B) operation,
NachPara instalações
erfolgter reconnect
sem a válv.
Prüfung Impulsleitung the control
“push”,
wieder
tilsluttes
(fig. 22) igen
testata
il est til trykstikket
di comando
conseillé alla
de presa nedstrøms.
di
brancher control “push”
de la válvula head to(fig.
the 22), head
downstream
se to the
aconseja downstream
anschließen pressure
und nach der
ligar directamente take-off.
Inbetriebnahme des de
a fonte exterior
séparément lapressione di valle. à une
tete de commande conectar por pressure take-off.
separado la cabeza de SAV ao
pressão auf prato
Dichtheit
daprüfen.
válv. de segurança
pression auxiliaire controlée. Répeter mando con una presión auxiliaria (fig. 22) e proceder como descrito
N.B.: DetN.B.:
les anbefales
E' consigliabile
opérations atripetere
décrites gentage
ci dessus prøverne
le .prove di N.B.: Themedintervention
controlada, N.B.:
y repetir tests The be
should intervention
las operaciones Nb: Wir tests should
empfehlen,
anteriormente. be repeated
die Überprüfung der at
aktivering mindst
intervento hverogni
almeno 6. 6måned.
mesi. repeated at least
descritas every 6 least
más arriba. months.every 6 months.
SAV-Auslö- sung mindestens alle 6 Monate
zu wiederholen.

DispositivoSikkerhedsenhed
di sicurezza • Safety device • Sicherheitsvorrichtung
Dispositif de sécurité • Dispositivo de seguridad • Dispositivo de segurança
Safety device

Rum con
Camera under kontrolleret
pressione controllata
Chamber with tryk
controlled pressure
Zuüberwachender Druck
Chamber with controlled
Chambre à pression contrôlée
pressure
Cámara con presíon controlada
Câmara con pressão controlada
50

Ambiente con la pressione da tenere sotto


Område hvorcontrollo
trykket• Environment with the pressure to keep under control
skal kontrolleres
Bereich, wo der Druck überwacht werden soll • Milieu dont la pression est à tenir sous contrôle
Environment with
Espacio con la the
presión pressure
a controlar • Localto
comkeep
pressãounder control
a controlar

Fig. 23
Fig./ 23
Fig. 23

31
ATTENTION ATENCION: ATENÇÃO:
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
Efter afslutning af operationerne med kontrol af At the end of the slam-shut check, proceed as
slam-shut-ventilen, fortsættes som beskrevet i det follows:
følgende.
1) Check that the slam-shut is in the closed position.
1) Kontroller at slam-shut-ventilen er i lukket stilling. 2) Very slowly open the inlet on/off valve V1.
2) Åben afspærringsventilen ved indgangen V1 3) Very slowly open the slam-shut by turning the
meget langsomt. provided lever.
3) Åben slam-shut-ventilen meget langsomt ved at 4) Open the downstream bleed cock 6.
dreje på håndtaget. 5) Check on the pressure gauge 5 that the pressure
4) Åben udluftningshanen 6 placeret nedstrøms. does not exceed the maximum value permitted
5) Kontroller, via manometer 5, at trykket ikke by the setting spring fitted in the pilot 3. If
overskrider den maksimalt tilladte værdi for necessary, suspend the operation by closing V1
kalibreringsfjederen monteret på pilotventil 3. Hvis and completely reducing the load on the spring
det er nødvendigt kan operationen suspenderes by turning the adjustment screw 10 anticlockwise.
ved at lukke V1 og reducere belastningen af Then slowly reopen the valve V1.
fjederen helt, ved at dreje justeringsskruen 10 6) If necessary, adjust the setting by appropriately
mod uret. Åben herefter langsomt ventilen V1. turning the adjustment screw 10.
6) Juster kalibreringen, hvis det er nødvendigt, ved 7) Close the vent cock 6 and check that the down-
at dreje på justeringsskruen 10. line pressure, after a period of increase, stabilizes
7) Luk udluftningshanen 6 og kontroller at trykket and at a lower value than that of closure of the
nedstrøms stabiliseres, efter at det er steget i pilot/regulator combination. Otherwise eliminate
en periode, og at dette sker ved en værdi der er the causes of the internal leakage.
mindre eller lig med værdien for lukning af pilot/ 8) Using a foam substance, check the tightness of
regulator. I modsat fald fjernes årsagerne der all the joints between the on-off valves V1 and V2.
medfører det indvendige tab. 9) Very slowly open the downstream on-off valve
8) Ved hjælp af skum kontrolleres tætheden af alle V2 to obtain the complete filling of the pipe. If
samlinger mellem afspærringsventilerne V1 og at the beginning of this operation the pressure
V2. in the pipe is much lower than the set point, the
9) Åben langsomt afspærringsventilen nedstrøms opening of this valve should be choked so as not
V2 indtil linjen er helt fyldt. hvis trykket på linjen, to go beyond the maximum flow rate value for the
ved starten af denne operation, er meget lavere installation.
end den der er indstillet ved kalibreringen, er det 10) It is recommended check that the flow of the line
hensigtsmæssigt kun delvist at åbne denne ventil, stops when the slam-shut is tripped manually.
så værdien for maksimalt tryk på anlægget ikke
overskrides.
10) Det anbefales at kontrollere, ved manuel aktivering
af slam-shut-ventilen, at trykket på linjen standser.

32
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

Kalibrering
Taratura af udstyr på endilinje
apparecchiatura una med
lineaudstyr bestående
costituita af typen
da regolante REFLUX
tipo REFLUX819819
+ Slam-shut-ventil
+ Blocco + Sfioro+
Tab.
Tab. 9: 9: Setting of on-line apparatuses consistings Overtryksventil
of regulator REFLUX 819 + Slam-shut + relief valve
Tab. 9:
Setting of on-line apparatuses
Einstellempfehlung der Geräte inconsistings of regulator
einer aus REFLUX 819 REFLUX
+ SAV + 819
SBV+bestehenden
Slam-shut + Regelstrecke
relief valve

Taratura Regol.
Kalibrering regul.(Pas)
(Pas)bar
bar Taratura SFIORO Taratura
Kalibrering BLOCCO Max
SLAM-SHUT-VENTIL Taratura
Kalibrering BLOCCO Min
SLAM-SHUT-VENTIL
Kalibrering OVERTRYKSVENTIL
Regulator set-point
Regulator set-point (Pas)
(Pas) bar Set-point RELIEF VALVE Max
Set-point SLAM-SHUT Max Min
Set-point SLAM-SHUT Min
Set-point RELIEF VALVE
bar (Pas) bar
Einstel. REGLER Einstellung SBV Set-point SLAM-SHUT
Einstellung SAV Max.Max Set-point SLAM-SHUT
Einstellung SAV Min.Min

0.3<Pas>2.1 Pas x 1.1 Pas x 1.2 Pas - 0.3 bar

2.1<Pas>5 Pas x 1.1 Pas x 1.2 Pas - 0.5 bar

5<Pas>10

Pas x 1.05 Pas x 1.1 Pas - 3 bar

10<Pas>25

25<Pas>43

Pas x 1.02 Pas x 1.05 Pas - 5 bar

43<Pas>74

33
54
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

5.5 
5.5 IDRIFTSÆTTELSE
MESSA AF REGULATOR
IN SERVIZIO DEL REGOLATORE 5.5 COMMISSIONING 5.5 
REFLUX COMMISSIONING
THE REGULATOR 5.5 THE REGULATOR
INBETRIEBNAHME DES REFLUX
REGLERS
REFLUX
819 MED 819INDBYGGET
CON MONITOR
MONITOR PM/819 REFLUX 819 WITH INCORPORATED
OG819 WITH INCORPORATED REFLUX 819 MIT INTEGRIERTEM
INCORPORATO PM/819 E VALVOLA
ACCELERERINGSVENTIL (FIG. 24) PM/819 MONITOR AND ACCELERATING PM/819 MONITOR MONITOR PM/819 UND SCHLIES-
AND ACCELERATING
ACCELERATRICE (FIG. 24) VALVE (FIG. 24) SBESCHLEUNIGER (ABB. 24)
VALVE (FIG. 24)
Hvis der på linjen også er monteret overtryksventil, se
Nel caso sia presente sulla linea anche la If there is also a relief valve in the line, refer Falls an der Regelstrecke ein separates
afsnit 3.1 for kontrol af denne.
valvola di sfioro, fare riferimento al par. 3.1 to par. 3.1 to check it.
If there is also a relief valve in the line, refer to par. 3.1
Sicherheitsab-blaseventil vorhanden ist,
per la sua verifica. to check it. wird für dessen Überprüfung auf Abschnitt
3.1 verwiesen.

Fig. 24 / Fig.
Fig.2424 Fig. 24/AFig. /24/A
Fig. 24/A
1) Åben udluftningshanen
1) Aprire parzialmente il rubinetto 6 delvist. di 1) Partially open the bleed 1) cock
Partially
6. open1)theDen bleed cock 6. 6 teilweise öffnen.
Entlüftungshahn
2) scarico
Åben 6;afspærringsventilen ved indgangen 2) Very slowly V1open the2) inletVery
on/offslowly
valve open 2) Langsam
the inlet on/off das valve eingangsseitige
V1.
2) Aprire molto lentamente la valvola di V1. Absperrorgan V1 öffnen.
meget langsomt.
intercettazione di entrata V1;
3) Completely increase the set-point of the pilot 3
3) Completely increase the set-point of the 3) Die Einstellung des Piloten 3 vom
3) Forøg indstillingen
3) Aumentare completamente la taratura af pilotenheden 3 på
pilot 3 of the main regulator of by
theturning
main regulator by turning durch
Betriebsregel-gerät the adjustment
Drehen der
regulatoren
del pilota 3 delhelt, ved atruotando
regolante dreje justeringsskruen
la 10 screw 10 clockwise
the adjustment screw 10 (fig.clockwise (fig. 2);
Regeldruckeinstellung 10 im
meddiuret
vite (fig. 2).10 in senso orario
regolazione 2); Uhrzeigersinn auf
4) Completely increase the setting of the accelerating Maximum bringen
4) (fig.
Forøg 2); indstillingen af acceleratorventilen 4) Completely
helt, vedincrease the setting
valve of bythe turning (Abb. 2) und am Schauglas der
the adjustment screw 17 (fig. 7)
4) Aumentare completamente la taratura accelerating valve by turning the Hubanzeige prüfen, ob sich das
at dreje justeringsskruen
della valvola acceleratrice ruotando in
17 med uret (fig. 7). clockwise;
adjustment screw 17 (fig. 7) clockwise; Stellglied voll geöffnet ist.
5) senso
Justerorario indstillingen af pilotenheden
la vite di regolazione 17 5) Adjust 10thepå setting of 5) Adjust pilot
the monitor the setting
4) Dieof the monitor pilot 10 to des
Einstellung the
monitoren
(fig. 7); indtil den forudindstillede værdi for
10 to the intervention valueintervention
established valueSchließbeschleunigers
established for the durch accelerating
Drehen
acceleratorventilen
5) Aggiustare la taratura del 12.pilota 10 del for the accelerating valve 12;valve 12; der inneren Regeldruckeinstellung 10
6) monitor
Formindsk fino alindstillingen
valore di intervento 6) Reduce the setting of the accelerating
af acceleratorventilen 6) Reduce the setting
im Uhrzeigersinn ganz erhöhen (Abb.
of the accelerating valve 12
stabilito per la valvola acceleratrice 12; valve 12 until, using a foaming agent, 7).
12, indtil der registreres
6) Diminuire la taratura della valvola
et gasudslip på
gas is seen to be released until,
from using
the a5)foaming agent,10gas
Den Pilotregler is seen auf
des Monitors to den
be
udledningspunktet
acceleratrice 12 fino a der kan registreres
riscontrare con ved hjælp
provided vent; released from thefürprovided vent;
den Schließbeschleuniger 12
af anvendelsen
un mezzo schiumogeno af skum.una uscita di 7) Reduce the setting of 7) the pilot 10 to the
Reduce the setting festgelegten
of the pilotAuslösewert
10 to the einstellen.
selected
7) gas
Formindsk
dall'apposito indstillingen
scarico; af pilotenheden 10 indtil
selected working value for the monitor, 6) Die
working value for the monitor, Einstellung
and ensure that des the
7) Diminuire la taratura del pilota 10 fino
den forudindstillede driftsværdi for monitoren, al and ensure that the valve 12 has Schließbeschleunigers herabsetzen, bis
valore prescelto di lavoro del monitor, valve
stopped the release of the gas; 12 has stopped the release of the gas;
mit Hilfe eines schaumbildenden Mittels
samtidig med at det kontrolleres at ventilen 12
assicurandosi che la valvola 12 abbia 8) Adjust the setting of 8) Adjust pilot
the monitor the settingdasof Austreten
the monitor von pilot
Gas aus 10 to the
seiner
ikke længere
interrotto lo scaricofrigiver gas.
del gas; 10 to the set-point; set-point; Ausblaseöffnung festgestellt wird.
8) Juster indstillingen
8) Aggiustare la taratura del pilotaaf 10 pilotenheden
del 9) Reduce 10 thepåsetting of9)
the pilot
Reduce 3 to the 7) Die of
the setting Einstellung
the pilot des3Piloten
to the10selected
bis zum
monitoren
monitor til den
al valore forudindstillede værdi.
prefissato; selected working value for the service gewünschten Arbeitsdruck des Monitors
working value forherabsetzen,
the servicewobei regulator;
9) Diminuire
9) Formindsk la taratura del pilota af
indstillingen 3 fino al
pilotenheden regulator;
3 indtil sicherzustellen ist,
valore prescelto di lavoro del regolatore 10) Check that the PM/819 monitor is fully 10) Check that the PM/819 monitor is fully openkein
daß aus dem Schließbeschleuniger by
den forudindstillede
di servizio;
driftsværdi for regulatoren. controlling
open by controlling the position of the the position
Gas mehr of the indicator through
austritt.
10) Kontroller
10) Verificare cheat il monitoren
monitor PM/819 PM/819 si placerer sig
indicator i the window;
through the window; 8) Den Piloten 10 des Monitors auf den
helt åben tilstand,
posizioni in completa ved at kontrollere
apertura 11) positionen af cock11) Close
Close the bleed 6 and check that
the bleedSollwert cock einstellen.
6 and check that the
retningsindikatoren
controllando la posizionegennem kighullet. the downstream pressure,
dell'indicatore
downstream
after 9) Die Einstellung des Piloten 3 bis zum
di corsa
11) Luk attraverso l'oblò; 6 og kontrollerincreasing,
udluftningshanen at trykketsettles at a value slighth pressure, gewünschtenafter increasing,
Arbeitswert settlesdes at
11) Chiudere il rubinetto di sfiato 6 e higher than that of closure a value of slighth
the higher than that ofherabsetzen.
Betriebsregelgerätes closure of the
nedstrøms
verificare che la stabiliseres, efterdopo
pressione di valle, at det er pilot/monitor
steget i en assembly. Ifpilot/monitor
it does not, 10) assembly.
Am SchauglasIf it does not, remedy
der Hubanzeige the
prüfen,
periode, og at dette sker
una fase di incremento, si stabilizzi a un ved en værdi der kun
remedy the causes of causesthe internal ob derleakage;
Monitor PM/182 voll geöffnet
of the internal
er lidtdi poco
valore større end alukningen
superiore quello proprio af pilot/monitor.
leakage; I hat.
12) Using a the
foaming agent, check the tightness of all
modsat fald fjernes årsagerne der medfører det
di chiusura dell'insieme pilota/monitor. In 12) Using a foaming agent, check 11) Den Entlüftungshahn 6 schließen und
caso contrariotab. rimuovere le cause che the joints
tightness of all the joints between the between überprüfen, ob valves
the on/off sich derV1 and V2.
Ausgangsdruck
indvendige
generano la perdita interna; on/off valves V1 and V2.13) Very slowly open nachthekurzem
downstream
Anstieg auf on/off
einemvalve
Wert
12) Ved hjælpschiumogeno
12) Con mezzo af skum kontrolleres
controllare la tætheden
13) Very af alle open the downstream
slowly V2 until the line is completely filled. If, at des
stabilisiert, der innerhalb the
samlinger
tenuta di tuttemellem
le giunzioniafspærringsventilerne
poste tra le on/offV1valve
og V2 until the line is
beginning of thisSchließdruckbereiches
operation, the pressure liegt. Andernfalls
in the
V2. di intercettazione V1 e V2;
valvole completely filled. If, at the beginning of sind die Ursachen für die innere
13) Aprire molto
13) Åben langsomt lentamente la valvola di
afspærringsventilen this operation, the pressureline
nedstrøms in theis line
muchis lower than thezuset-point,
Undichtheit beheben. the opening
V2 indtil linjen er helt fyldt. hvis trykket på linjen,
ved starten af denne operation, er meget lavere 34 56
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
end den der er indstillet ved kalibreringen, er det of this valve should be choked so as not to exceed
hensigtsmæssigt kun delvist at åbne denne ventil, the maximum flow rate value of the installation.
så værdien for maksimalt tryk på anlægget ikke
overskrides.

5.6 
IDRIFTSÆTTELSE AF REGULATOREN 5.6 COMMISSIONING THE REGULATOR REFLUX
REFLUX 819 MED MONITOR PÅ LINJEN 819 PLUS REFLUX 819 IN-LINE MONITOR
REFLUX 819 MED INDBYGGET SLAM-SHUT- WITH SB/82 SLAM-SHUT VALVE (FIG. 25)
VENTIL SB/82 (FIG. 25)
If there is also a relief valve in the line, refer to par. 3.1
Hvis der på linjen også er monteret overtryksventil, se to check it.
afsnit 3.1 for kontrol af denne.
Check and adjust the intervention of the slam-shut
Kontroller og registrer indgrebet fra 7 as follows:
blokeringsenheden 7, som beskrevet:
A) For slam-shuts connected to the downstream
A) For slam-shut-ventiler tilsluttet rørføringen piping by a three-way deviator push valve 11,
nedstrøms vil trevejsventilen “push“ 11, agere proceed as follows (fig. 23):
som beskrevet i det følgende (Fig. 23): −− connect a controlled auxiliary pressure to C;
−− tilslut til tilslutningen C et kontrolleret hjælpetryk, −− stabilise this pressure at the set-point established
−− stabiliser dette tryk til kalibreringsværdien fastsat for the regulator;
for regulatoren, −− insert a reference pin 2 in the notch, pressing the
−− placer stikket 2 i udskæringen ved at trykke knob 1 completely;
håndtaget 1 helt i, −− reset the slam-shut device by means of the
−− genopret slam-shut-enheden ved hjælp af provided lever;
håndtaget, −− keep the knob 1 pressed and:
−− hold håndtaget 1 helt i bund og: • safety devices which intervene for maximum
• For sikkerhedsenheder der aktiveres ved pressure: slowly increase the auxiliary pressure
maksimalt tryk: forøg langsomt hjælpetrykket og and check the intervention value. If necessary,
kontroller værdien hvorved enheden aktiveres. increase the intervention value by turning the
Hvis det er nødvendigt forøges trykket ved at adjustment ring 14 clockwise, or anticlockwise to
dreje på justeringsringen 14, og omvendt for at reduce the intervention value.
formindske aktiveringsværdien. • Safety devices which intervene for pressure
• For sikkerhedsenheder for forøgelse og increase and reduction: slowly increase the
sænkning af trykket: forøg langsomt hjælpetrykket auxiliary pressure and record the intervention
og kontroller værdien hvorved enheden aktiveres. value. Restore the pressure to the set-point
Genopret trykket på kalibreringsventilen for established for the regulator, and carry out the
reguleringsenheden og udfør genopretning af slam-shut reset operation. Check intervention for
slam-shut-enheden. Kontroller indgrebet med pressure reduction by slowly reducing the auxiliary
sænkning af trykket, ved langsomt at reducere pressure. If necessary increase the intervention
hjælpetrykket. Hvis nødvendigt forøges værdierne values for pressure increase or decrease by
for forøgelse eller sænkning af trykket, ved at dreje respectively turning the rings 14 or 15 clockwise
henholdsvis ringene 14 og 15 med uret. Omvendt and vice versa to reduce the intervention values.
for operationer med sænkning af værdierne for −− check proper operation by repeating the operations
indgreb; at least 2-3 times.
Omvendt for operationer med sænkning af
værdierne for indgreb;
−− kontroller at systemet fungerer ved at gentage
indgrebene mindst to eller tre gange.

35
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
MANUEL TECHNIQUE MT050 MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050

Fig. Fig.
25 / 25
Fig. 25

5.6 MISE EN SERVICE DU DETENDEUR 5.6 PUESTA EN SERVICIO DEL 5.6 ACTIVAÇÃO DO REGULADOR
REFLUX 819 ET MONITOR EN REGULADOR REFLUX 819 MAS EL REFLUX 819 COM MONITOR DE
B) ForLIGNE
enheder med
REFLUX ventilen
819, “push“ monteret
AVEC VANNE (fig. MONITOR
REGULADOR B) OnENdevices
LÍNEA withoutLINHA
the REFLUX
“push”819valve
COM(fig. 24)
VÁLVULA
24)DEanbefales
SECURITEdet INCORPOREE
at montere kontrolhovedet
REFLUX 819 CON VALVULAwe recommend
DE connecting
DE BLOQUEIOthe control
SB/82 (FIG. 25)head
separat ved hjælp af et kontrolleret hjælpetryk
(FIG. 25) ogSB/82 (FIG. 25)separately to a controlled auxiliary pressure and
BLOQUEO
gentage operationerne beskrevet ovenfor. repeat the operations described above.
Si une soupape d'échappement se trouve En el caso de que la línea cuente con válvula No caso em que na linha seja presente
également sur la ligne, se référer au de venteo, para su comprobación seguir las também a válvula de alívio, para a sua
paragraphe 3.1 pour effectuer sa vérification. indicaciones del punto 3.1. inspeção, referir-se ao par. 3.1.
ADVARSEL ATTENTION:
Contrôler et régler l'intervention du Controlar y ajustar la intervención del Controlar e ajustar a operação da válv. de
dispositif de sécurité 7 comme ci- dispositivo de bloqueo 7, como se indica a segurança 7, como se segue:
Når operationen er afsluttet skal
dessous:
styrehovedet
continuación:
At the end of the operation, reconnect the control
tilsluttes igen til trykstikket nedstrøms. head to the downstream pressure take-off.
A) Para os dispositivos de bloqueio
A) Pour les dispositifs de sécurité reliés au A) Por lo que respecta los dispositivos de instalados na tubagem de saída através
N.B.:
tuyauDet anbefales
en aval at déviatrice
par la vanne gentageà prøverne conectados aN.B.:
bloqueo med Thecon
la tubería intervention
la da tests
válvulashould
de trêsbevias
repeated
“push” at11,
aktivering mindst
trois voies “push”hver 6. måned.
11, procéder de la least
válvula desviadora de tres víasevery
“push” 611,months.
proceder da seguinte forma (fig. 23):
façon suivante (Fig. 23): hay que hacer lo siguiente (fig. 23): - ligar à via C uma pressão auxiliar
- brancher à la voie C une pression - conectar a la vía C una presión auxiliaria controlada;
auxiliaire contrôlée; controlada; - estabilizar esta pressão no valor de
- stabiliser cette pression à la valeur - estabilizar esta presión en el valor de taragem do
d’étalonnage fixée pour le détendeur; calibrado fijado por el regulador; - colocar o pino de referência 2 no
- insérer la goupille de référence 2 dans - meter el enchufe de referencia 2 en la entalhe, pressionando completamente o
l’encoche en appuyant à fond sur le ranura, apretando hasta el fondo el veio 1;
pommeau 1; pomo 1; - reamar o dispositivo de bloqueio com a
- réarmer le dispositif de sécurité à l’aide - rearmar, con el auxilio de la palanca alavanca.
du levier approprié; correspondiente, el dispositivo de - manter pressionado o veio 1, e:
- tenir le pommeau 1 appuyé, et: bloqueo; • para os dispositivos de segurança
• pour les dispositifs de sécurité - mantener presionado el pomo 1, y: que actuam por màxima pressão:
intervenant pour une pression • para los dispositivos de seguridad aumentar lentamente a pressão auxiliar
maximale: augmenter lentement la que se activan al alcanzarse la máxima e verificar o valor da interveção. Se
pression auxiliaire et vérifier la valeur presión: aumentar lentamente la necessário, aumentar este valor
d’intervention. Si nécessaire, presión auxiliaria y verificar el valor de girando a porca de regulação 14 no
augmenter la valeur d’intervention en activación. De ser necesario, aumentar sentido dos ponteiros do relógio ou se
faisant tourner la bague de réglage 44 dicho valor girando hacia la derecha la para diminuir, no sentido inverso;
dans le sens des aiguilles d'une virola de regulación 14, y hacer la • para os dispositivos de seguraça que
montre, et inversement pour une operación contraria si se desea actuam por máxima e miníma pressão:
diminution de la valeur d'intervention. disminuirlo; aumentar lentamente a pressão auxiliar
• pour les dispositifs de sécurité prévus • para los dispositivos de seguridad e verificar o valor da itervenção.
pour une augmentation et une previstos para el incremento y la Restabelecer a pressão ao valor de
diminution de la pression: augmenter disminución de la presión: aumentar taragem do regulador e efectuar a
lentement la pression auxiliaire et lentamente la presión auxiliaria y ajustar operação de rearme do dispositivo.
régler la valeur d’intervention. el valor de activación. Dejar que la Verificar a interveção por diminuição
Rétablir la pression à la valeur presión alcance el valor de calibrado del de pressão, reduzindo lentamente a
d’étalonnage du détendeur et effectuer regulador, y luego se efectúa la pressão auxiliar.
l’opération de réarmement de la operación de rearme del bloque. Se necessário aumentar os valores de
sécurité. Vérifier l’intervention pour Verificar la activación por disminución intervenção por aumento ou
une diminution de la pression en de la presión, reduciendo lentamente la diminuição de pressão girando as
réduisant lentement la pression presión auxiliaria. porcas 14 ou 15 no sentido dos
auxiliaire. Si nécessaire, augmenter les Verificar la activación por disminución ponteiros do relógio para aumentar,

36
59
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
Efter afslutning af operationerne med kontrol af At the end of the slam-shut check, proceed as
slam-shut-ventilen, fortsættes som beskrevet i det follows:
følgende.
1) Check that the slam-shut is in the closed position.
1) Kontroller at slam-shut-ventilen er i lukket 2) Very slowly open the inlet on/off valve V1.
stilling. 3) Very slowly reset the slam-shut valve by actuating
2) Åben afspærringsventilen ved indgangen V1 the provided lever. In the case of safety devices
meget langsomt. for maximum pressure only, the device will stay
3) Genopret slam-shut-ventilen meget langsomt spontaneously engaged in the open position.
ved at dreje på håndtaget. I tilfælde med For safety devices which intervene when pressure
sikkerhedsanordninger der kun er for increases and decreases, keep the lever raised
maksimalt tryk, vil slam-shut-ventilen, ved and increase the outlet pressure to the desired
afslutningen af operationen, forblive i åben regu-lator set-point. At this point, the lever can be
position. Med sikkerhedsenheder til forøgelse released and the slam-shut will stay in the open
og reduktion af tryk, skal håndtaget holdes position;
hævet og trykket øges ved udgangen indtil 4) Partially open the bleed cock 6.
den ønskede indstillede værdi for regulatoren. 5) Completely increase the setting of the pilot 3 by
På dette tidspunkt, kan håndtaget frigives, og tuning the adjustment screw 10 clockwise and
slam-shut-ventilen vil forblive i åben stilling. ensure that the service regulator 1 is in the fully
4) Åben udluftningshanen 6 delvist. open position by controlling the position of the
5) Forøg indstillingen af pilotenheden 3 ved at stroke indicator through the window.
dreje stilleskruen 10 med uret og kontrollere, 6) Check that the setting of the pilot 10 corresponds
at regulatoren 1 befinder sig i den helt åbne to the selected working value for the monitor and
stilling ved at kontrollere positionen af adjust it to the desired value if necessary.
retningsindikatoren via kighullet. 7) Reduce the setting of the pilot 3 to the selected
6) Kontroller, at indstillingen af pilotenheden 10 working value for the service regulator.
svarer til den værdi der er valgt for monitoren, 8) Check that the REFLUX 819 monitor is fully open
om nødvendigt indstilles den til den ønskede by controlling the position of the stroke indicator
værdi. through the window.
7) Formindsk indstillingen af pilotenheden 3 9) Close the bleed cock 6 and check that the
indtil den forudindstillede driftsværdi for downstream pressure, after increasing, settles at
regulatoren. a value slighth higher than that of closure of the
8) Kontroller at monitoren REFLUX 819 placerer pilot/regulator assembly. If it does not, remedy
sig i helt åben tilstand, ved at kontrollere the causes of the internal leakage;
positionen af retningsindikatoren gennem 10) Using a foaming agent, check the tightness of all
kighullet. the joints between the on/off valves V1 and V2.
9) Luk udledningshanen 6 og kontroller at 11) Very slowly open the downstream on/off valve
trykket nedstrøms stabiliseres, efter at det er V2 until the line is completely filled. If, at the
steget i en periode, og at dette sker ved en beginning of this operation, the pressure in the
værdi der kun er lidt større end lukningen af line is much lower than the set-point, the opening
pilot/monitor. I modsat fald fjernes årsagerne of this valve should be choked so as not to exceed
der medfører det indvendige tab. the maximum flow rate value of the installation.
10) Ved hjælp af skum kontrolleres tætheden af 12) It is recommended check that when you operate
alle samlinger mellem afspærringsventilerne the slam-shut manually, the flow in the line stops.
V1 og V2.
11) Åben langsomt afspærringsventilen nedstrøms
V2 indtil linjen er helt fyldt. hvis trykket på
linjen, ved starten af denne operation, er
meget lavere end den der er indstillet ved
kalibreringen, er det hensigtsmæssigt kun
delvist at åbne denne ventil, så værdien for
maksimalt tryk på anlægget ikke overskrides.
12) Det anbefales at kontrollere, ved manuel
aktivering af slam-shut-ventilen, at trykket på
linjen standser.
37
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

Tab. 10: Kalibrering


Tarature af apparaturdipåuna
apparecchiature en linea
linje bestående afregolatore
costituta da regulator aftipo
typen REFLUX
REFLUX 819819 + Monitor
+ Monitor + Slam-shut-
+ Blocco + Sfioro
Tab. 10:
Tab. 10: Settings of in-line apparatuses consisting of Regulator REFLUX 819 + Monitor + Slam-shut ++Relief
ventil + Overtryksventil Settings of in-line apparatuses consisting of Regulator REFLUX 819 Monitor +
valve
Einstellempfehlungen der Geäte in einer aus Slam-shut
REFLUX+ Relief valve + SAV + SVB bestehened Regelstrecke
819 + Monitor

Kalibr.Regol.
Tarat. Regul.(Pas)
(Pas)bar
bar Kalibrering MONITOR
Taratura MONITOR Kalibrering
Taratura ACCELLERATORE Kalibrering
Taratura SFIORO Kalibrering SLAM-SHUT-
Taratura BLOCCO Max Kalibrering SLAM-SHUT-
Taratura BLOCCO Min
Reg. set-point (Pas) bar Set-point MONITOR ACCELERATOR OVERTRYKSVENTIL VENTIL Max VENTIL Min
Reg. set-point (Pas) bar Set-point MONITOR Set-point ACCELERATOR Set-point RELIEF VALVE Set-point SLAM-SHUT Min Set-p. SLAM-SHUT Min
Set-point ACCELERATOR Set-point RELIEF VALVE Set-point SLAM-SHUT Set-p. SLAM-SHUT Min
Einstel. REGL. (Pas) bar Einstellung MONITOR Einst. SCHLIESS-BESCHL. Einstellung SBV Einstellung
MinSAV Min. Einstellung SAV Min.

0.3<Pas>2.1 Pas x 1.1 Pas x 1.2 Pas x 1.3 Pas x 1.5 Pas - 0.3 bar

2.1<Pas>5 Pas x 1.1 Pas x 1.2 Pas x 1.3 Pas x 1.4 Pas - 0.5 bar

5<Pas>25 Pas x 1.05 Pas x 1.1 Pas x 1.15 Pas x 1.3 Pas - 3 bar

25<Pas>74 Pas x 1.03 Pas x 1.06 Pas x 1.15 Pas x 1.3 Pas - 5 bar

38
64
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

6.0
6.0 FEJL OGELØSNINGER
ANOMALIE INTERVENTI 6.0 6.0 TROUBLE-SHOOTING
TROUBLE-SHOOTING 6.0 STÖRUNGEN UND ABHILFE

IDidet
seguito evidenziamo
følgende angives alcune
en casistiche The problems
række tilfælde, der over of various kinds
The which could ofNachfolgend
problems führen wir
various kinds einigecould
which Beispiele für
arise
che potrebbero nel tempo, presentarsi sotto arise over time are highlighted below. Störungen verschiedener Art auf, die im Laufe
tid kan forekomme som fejl af forskellig art. Disse over time are highlighted below. They derive from
forma di disfunzioni di varia natura. Si tratta They derive from phenomena associated der Zeit auftreten können. Es handelt sich dabei
fænomener er relateret til betingelserne for gassen og
di fenomeni legati alle condizioni del gas with the conditions of thephenomena gas as well, associated with the conditions
of um Erscheinungen, die vor allemof the
von gas
den
selvfølgelig
oltre ovviamenteden naturlige
al naturale ældningsproces
invecchiamento forasogtheslid
course, as well,
natural ageing of course,
and wear as the natural
of Bedingungen ageing
des Gases sowie and wear of
von natürlicher
e logoramento
af materialerne. dei materiali. the materials. the materials. Materialalterung (Gummi) und-abnutzung
Si rammenta che tutti gli interventi sulle It must be remembered that all operations abhängen.
Det er vigtigt at huske, at alle indgreb på apparaturet It must be remembered that all operations on the
apparecchiature, devono essere eseguiti da on the apparatuses must be carried out by Wir weisen darauf hin, daß alle Eingriffe an
skal udføres af teknisk kvalificeret personale, som er
personale tecnicamente qualificato che highly qualified personnelapparatuses mustdenbeGeräten
with appropriate carried
nur out by highly
von technisch qualified
qualifiziertem
bekendt
disponga med delleområdet. Hvis ikke autoriseret
idonee conoscenze personale
in knowledge of the subject.personnel
Tampering with
with appropriate
Personal mit knowledge
einschlägigenof the subject.
Fachkenntnissen
udfører
materia. indgreb
La på apparaturet fralægger
manomissione delle theproducenten
apparatuses by unsuitable
Tampering with ausgeführt
personnel werden dürfen.byBeiunsuitable
the apparatuses Öffnen der
apparecchiature
sig da parte di personale non relieves us from all responsibility
ethvert ansvar. personnelof relieves
any Geräte durch all
us from unbefugtes Personal of
responsibility werden
any
idoneo ci solleva da ogni e qualsiasi kind. wir von jeder Haftung befreit.
Det anbefales derfor at uddanne eget
responsabilità.
personale kind.
You must therefore train your maintenance Daher fordern wir Sie auf, Ihr
behørigt,
Vi invitiamo eller
pertantotage
di farkontakt tilil vores
qualificare servicecentre
Vs. personnel Youof must
or avail yourself therefore
the service train your maintenance
Wartungspersonal personnel
fachlich einwandfrei
(CART)
personaleder er autoriseret
addetto direkteoafadproducenten.
alla manutenzione orbyavail
centres officially authorised us. yourselfausbilden
of thezuservice centres
lassen oder officially
aber die Dienste
avvalersi dei nostri centri di assistenza authorised by us. unserer offiziellen Vertrags-
(CART) ufficialmente da noi autorizzati. Kundendienstzen-tren in Ihrem Land in
Anspruch zu nehmen.
6.1 TAB. 11 REGULATOR REFLUX 819 (FIG. 21 -
22 - 23) 6.1 TAB. 11 REFLUX 819 REGULATOR (FIG. 21,
6.1 TAB. 11 REGOLATORE REFLUX 819 6.1 22 and 23)
TAB. 11 REFLUX 819 REGULATOR 6.1 TAB. 11 REGLER REFLUX 819
(FIG. 21 - 22 - 23) (FIG. 21, 22 and 23) (Abb. 21-22-23)

INCONVENIENTE CAUSE POSSIBILI APPARECCHIO INTERVENTO


PROBLEM POSSIBLE CAUSE APPARATUS REMEDY
STÖRUNG
FEJL MÖGLICHE URSACHEN
MULIGE ÅRSAGER GERÄT
APPARAT ABHILFE
INDGREB
PROBLEM
PROBLEME POSSIBLE
CAUSES CAUSE
POSSIBLES APPARATUS
APPAREIL REMEDY
INTERVENTION
ANOMALIAS CAUSAS POSIBLES APARATO INTERVENCION
ANOMALIAS CAUSAS POSSÍVEIS EQUIPAMENTO INTERVENÇÃO
Alimentazione non adatta Modificare assetto molla [12]
Unsuitable feed Change the spring [12] setting
Falscher Zwischendruck Federeinstellposition[12] ändern
Alimentation ne convenant pas Modifier [12] l’étalonnage
Alimentación no adecuada Modificar posición del resorte [12]
Alimentação não adequada Modificar asseto mola [12]
Membrana ikke [10] velegnet
usurata Udfør ændringer i indstillingen af fjederen
Sostituire
Forsyning
Worn diaphragm[10] [12]
Replace
Unsuitable feed
Membrane [10] verschlissen PRERIDUTTORE RR40 (Fig. 28) Change
Ersetzenthe spring [12] setting
Membrane [10]
Membran [10] slidt
usagée RR40 PRE-REGULATOR (Fig. 28) Remplacer
FORREDUKTIONSENHED RR40 Udskift
Membrana [10] desgastada
Worn diaphragm[10] STABILISATOR RR40 (Abb. 28) Sustituir
Membrana [10] desgastada (Fig. 28)
PREDETENDEUR RR40 (Fig. 28) Replace
Substituir
Molla [12] RR40 PRE-REGULATOR
PRERREDUCTOR RR40 (Fig. 28)
(Fig. 28)
Fjeder [12]snervata
slap ellero fuori
skævpiano Sostituire
Udskift
Spring [12]
Spring [12] yielded
yieldedororoffofflevel
level PRE-REDUTOR RR40 (Fig. 28) Replace
Feder [12] lahm oder verbogen Replace
Prüfen und ggf.
Ressort [12]
Friktion détendu ou détendu ou déformé
på membranholderen Remplacer
Resorte in[12] deformadoholder
o fuerapacket
de plano Centrer
Sustituirbevægelsen for hul og spindel
Friction diaphragm
Mola [12] desnervada ou fora de lugar Centre the packet hole movement and staff
Substituir
Attrito pacchetto portamembrana Centrare il movimento foro pacchetto e albero
Friction in diaphragm holder packet Centre the packet hole movement and staff
Anomalie di funzionamento Reibung Membranlhalterpaket Paketbohrung und Welle zentrieren
Operating anomalies Frottement groupe porte-menbrane Centrer le mouvement passage groupe et arbre
Funktionsfejl
Regelfunktion gestört Rozamiento paquete portamembrana Centrar el movimiento orificio paquete y árbol
Operating
Anomalie anomalies
de functionnement Atrito com o pacote portamembrana Centralizar movim.furo do pacote e da àrvore
Anomalias de funcionamento Membrane usurate [16] Sostituire membrane [16]
Anomalias de funcionamento Worn diaphragm [16] Replace diaphragm [16]
Membrane [16] abgemutzt Membrane ersetzen [16]
Menbrane [16] usagée Remplacer la membrana [16]
Membranas desgastada [16] Sustituir membranas [16]
Membraner er slidte [16]
Membrana desgastada Udskift membran
Substituir [16] [16]
as membranas
Molla diaphragm
Worn [22] snervata o fuori piano
[16] Sostituire
Replace diaphragm [16]
Spring [22] yielded or off level PILOTA P (Fig. 28) Replace
Fjeder [22]lahm
Feder [22] slapoder
eller skæv
verbogen P PILOT... (Fig. 28) Udskift
Prüfen und ggf.
Ressort[22]
[22] yielded
détenduor ouoff
déformé PILOT
PILOT P (Fig. 28)
P...(Abb. 28) Remplacer
Spring level Replace
Resorte [22] deformado o fuera de plano PPILOTE
PILOT...
P…(Fig.
(Fig.28)
28) Sustituir
Molatil[22]
Hul desnervada
udluftning ou fora de lugar
er tilstoppet PILOT P...(Fig. 28) Substituir
Rens
Forellino
Bleed holediblocked
sfiato intasato PILOTE P… (Fig. 28) Pulire
Clean
Bleed hole blocked Clean
Atmungsöffnung verstopft Reinigen
Trou d’évent bouchè Nettoyer
Agujero de venteo obstruido Limpiar
Buraquinho de alívio entupido Limpar
Anello [35] guida otturatore usurato Sostituire
Obturator giude ring [35] worn Replace
Stellglied-Führungsring [35] abgenutzt Ersetzen
Styrering [35] lukkemekanisme slidt
Anneau de guideclapet [35] abimé REGOLATORE (Fig. 27) Remplacer
Obturator
Anillo [35] giude ring [35]desgastado
guía obturador worn REGULATOR (Fig. 27) Udskift
Sustituir
Anel [35] guia do obturador desgastado REGULATOR
REGELGERÄT(Fig.
(Abb.27)
27) Replace
Substituir
Friktion mellem lukkemekanisme og
Attrito fra otturatore e guida otturatore DETENDEUR (Fig.
(Fig. 27)
27) Controllare anelli di guida [51] [52]
REGULATOR
lukkemekanismens guide and obturator guide
Friction between the obturator REGULADOR (Fig. 27) Kontroller styreringe
Check the guide [51][52]
rings [51] [52]
Friction
Reibung between
zwischen the obturator
Stellglied and obturator
und Stellgliedführung REGULADOR (Fig. 27) Check the guide[51]
Führungsringe rings
[52][51] [52]
prüfen
guide
Frottement entre clapet et guide-clapet Controel les anneaux de guidagie[51] et [52]
Rozamiento entre el obturador y el guía obturador Controlar los anillos de guía [51] [52]
Atrito entre o obturador e o guia obturador Controlar os anéis de guia [51] [52]

39
66
6.1 TAB. 11 DETENDEUR REFLUX 819 6.1 TAB. 11 REGULADOR REFLUX 819 6.1 TAB. 11 REGULADOR REFLUX 819
(FIG. 21-22-23) (FIG. 21-22-23) (Fig. 21-22-23)

INCONVENIENTE CAUSE POSSIBILI APPARECCHIO INTERVENTO


PROBLEM POSSIBLE CAUSE APPARATUS REMEDY
FEJL
STÖRUNG MULIGE ÅRSAGER
MÖGLICHE URSACHEN APPARAT
GERÄT INDGREB
ABHILFE
PROBLEM
PROBLEME POSSIBLE
CAUSES CAUSE
POSSIBLES APPARATUS
APPAREIL REMEDY
INTERVENTION
ANOMALIAS CAUSAS POSIBLES APARATO INTERVENCION
ANOMALIAS CAUSAS POSSÍVEIS EQUIPAMENTO INTERVENÇÃO
Guarnizione armata [7] fuori piano o usurata Sostituire
Reinforced gasket [7] off level or worn Replace
Ventilsitzabdichtung [7] beschädigt oder abgenutzt Ersetzen
Garniture armée [7] déformée ou usagée Remplacer
Junta armada [7] fuera de plano o desgastada Sustituir
Guarnição armada [7] fora de lugar ou desgastada Substituir
Armeret pakning
Attrito sullo stelo di[7]bilanciamento
skæv eller slidt Sostituire anello [36]
Friction on balancing Udskift
Reinforced gasket [7]rotoff level or worn REGOLATORE (Fig. 27) Replace ring [36]
Anomalie di funzionamento Reibung am Ausgleichsbolzen REGULATOR (Fig. 27) Replace
Dichtring [36] ersetzen
Operating anomalies
Funktionsfejl Frottement
Friktion påsur la tige d’équilibrage
balanceringsspindlen REGULATOR
REGELGERÄT (Fig.
(Abb. 27)27) Remplacer l’anneau [36]
Rozamiento en el vástago REGULATOR (Fig.
27)27) Udskift
Sustituirring [36] [36]
Regelfunktion
Operating gestört
anomalies Friction on balancing rot de equilibrado DETENDEUR (Fig. el anillo
Anomalie de functionnement Atrito na haste de balanceamento REGULADOR (Fig. 27) Replace
Substituirring [36][36]
o anel
Anomalias de funcionamento Molla snervata
Fjeder slap ellero fuori
skævpiano REGULADOR (Fig. 27) Sostituire molla
Spring yielded Udskift
Replacefjeder
Anomalias de funcionamento Spring yieldedororoff
offlevel
level spring
Schließfeder [54] lahm oder verbogen Replace
Ersetzenspring
Ressort af
Kalibr. détendu
regulat.uo ogdéformé
monitor for ens Remplacer le ressort
Resorte regulator
deformadoand o fuera de plano Skab afstand
Sustituir mellem de to indstillinger
el resorte
Service monitor set-points too
Mola desnervada ou fora de lugar Distance
Substituirthe two set-points
a mola
close
Tarature regol. di serv. e monitor troppo vicine Distanziare le due tarature
Service regulator and monitor set-points too close Distance the two set-points
Einstelldrücke Betriebsregelgerät und Monitor zu nahe Einstelldifferenz vergrößern
Etalonnages détend. de serv. et monitor trop rapprochés Distancier les deux étalonnages
Calibrados del regulador de servicio y del regulador Separar los dos calibrados
pequeño demasiado aproximados
Distanciar as duas calibrações Mola desnervada ou fora de luga
Otturatore [30] danneggiato Sostituire
Obturator [30] damaged Replace
Ventilteller [30] defekt Ersetzen
Clapet [30] abimé PRERIDUTTORE RR40 (Fig. 23) Remplacer
Lukkemekanisme [30] beskadiget Udskift
Obturador [30] estropeada RR40 PRE-REGULATOR (Fig. 23) Sustituir
Obturator
Obturador [30] damaged
[30] danificada FORREDUKTIONSENHED RR40
STABILISATOR RR40 (Abb. 23) (Fig. 23) Replace
Substituir
Mancanza di tenuta Q=0 Membrana [25] rotta RR40 PRE-REGULATOR
PREDETENDEUR RR40 (Fig.(Fig.
23) 23) Sostituire membrana
Tightness failure Q=0
Membran [25] defekt
Ruptured diaphragm [25] PRERREDUCTOR RR40 (Abb. 23)
Udskift membran
Replace diaphragm
KeineUtætheder
Dichtheit Q=0
bei Q=0 Ruptured
Membranediaphragm
[25] gerissen [25] PRE-REDUTOR RR40 (Fig. 23) Replace
Membrane diaphragm
ersetzen
Tightness
Manque failure Q=0
d’étanchéité Q=0 Rupture de la membrane [25] Remplacer la membrane
Falta de estanqueidad a Q=0 Membrana [25] rota Sustituir la membrana
Falta de vedaçao Q=0 Membrana [25] quebrada Substituir membrana
Otturatore [17] danneggiato PILOTA P (Fig. 23) Sostituire
Obturator [17] damaged P PILOT... (Fig. 23) Replace
Lukkemekanisme [17] beskadiget
Ventilteller [17]beschädigt PILOT
PILOT P (Fig.23)23)
P...(Abb. Udskift
Ersetzen
Clapet [17][17]
Obturator abimédamaged PILOTE P… (Fig.
P PILOT... (Fig.23)23) Remplacer
Replace
Obturador [17] estropeado PILOT P...(Fig. 23) Sustituir
Obturador [17] danificado PILOTE P… (Fig. 23) Substituir
Mancanza di tenuta Q=0 Guarnizione armata [7] danneggiata REGOLATORE (Fig. 21-22) Sostituire
Tightness failure Q=0 Reinforced gasket [7] damaged REGULATOR (Fig. 21-22) Replace
Keine Dichtheit Q=0
Utætheder bei Q=0 Ventilsitzabdichtung
Armeret pakning [7][7]beskadiget
defekt REGELGERÄT
REGULATOR (Abb.
(Fig.21-22)
21-22) Ersetzen
Udskift
Manque d’étanchéité
Tightness Q=0
failure Q=0 Garniture armée
Reinforced gasket[7][7]
abimé
damaged DETENDEUR
REGULATOR (Fig. 21-22)
(Fig. 21-22) Remplacer
Replace
Falta de estanqueidad a Q=0 Junta armada [7] estropeada REGULADOR (Fig. 21-22) Sustituir
Falta de vedaçao Q=0 Guarnição armada [7] danificada REGULADOR (Fig. 21-22) Substituir

67

40
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUALHANDBUCH
TECHNISCHES MT050 MT050
INCONVENIENTE CAUSE POSSIBILI APPARECCHIO INTERVENTO
PROBLEM POSSIBLE CAUSE APPARATUS REMEDY
STÖRUNG
FEJL MÖGLICHE URSACHEN
MULIGE ÅRSAGER GERÄT
APPARAT ABHILFE
INDGREB
PROBLEM
PROBLEME POSSIBLE
CAUSES CAUSE
POSSIBLES APPARATUS
APPAREIL REMEDY
INTERVENTION
ANOMALIAS CAUSAS POSIBLES APARATO INTERVENCION
ANOMALIAS CAUSAS POSSÍVEIS EQUIPAMENTO INTERVENÇÃO
Sporco tra guarnizione armata e otturatore Pulire e verificare la filtrazione del gas
Dirt between the reinforced gasket and the obturator Clean and check gas filtering
Schmutz zwischen Ventilsitzabdichtung und Stellglied Reinigen und Gasfilter prüfen
Impuretés entre garniture armée et clapet Nettoyer et vérifier la filtration du gaz
Hay suciedad
Snavs mellementre la junta pakning
armeret armada y og
el obturador Limpiar y verificar la filtración del gas
Sujeira entre guarnição armada e obturador
lukkemekanisme Limpar eog
Rengør verificar a filtração
kontroller do gás af gassen
filtreringen
Mancanza di tenuta Q=0 Fissaggio membrana imperfetto
Dirt between the reinforced gasket and the REGOLATORE (Fig. 21-22) Fissare
Clean and check gas filtering
Tightness failure Q=0 Diaphragm fixed incorrectly REGULATOR (Fig. 21-22) Fix
obturator REGULATOR (Fig. 21-22)
Keine Dichtheit bei Q=0 Arbeitsmembrane nicht ausreichend befestigt REGELGERÄT (Abb. 21-22) Befestigen
Fastgør
ManqueUtætheder Q=0 Q=0
d’étanchéité Fixation membrane défectueuse DETENDEUR
REGULATOR(Fig. 21-22)
(Fig. 21-22) Fixer
Tightness failure Q=0 Ikke korrekt fastgørelse af membran Fix
Falta de estanqueidad a Q=0 Fijación de la membrana imperfecta REGULADOR (Fig. 21-22) Fijar
Falta de vedaçao Q=0 Diaphragm fixed incorrectly
Fixação da membrana imperfeita REGULADOR (Fig. 21-22) Fixar
Rens
Presa di impulso di valle sporca Pulire
Reguleringskreds beskidt Clean
Downstream sensing line dirty Clean
Downstream
Impulsanschluß sensing line dirty
verschmutzt Düse im Reinigen
Membranteller verstopft
Prise d'impulsion en aval sale Nettoyer
Toma de impulso de la salida sucia Limpiar
Tomada de impulso a jusante suja Limpar

6.2 
6.2 TAB.
TAB. 12 SLAM-SHUT-VENTIL
12 BLOCCO SB/82 (FIG. 27) 6.2SB/82
TAB.(FIG. 6.2 (FIG.
12 SB/82 SLAM-SHUT TAB.27)12 SB/82
6.2 SLAM-SHUT (FIG. 27)
TAB. 12 SICHERHEITSABSPERRVENTIL
27) SB/82 (ABB. 27)

INCONVENIENTE CAUSE POSSIBILI INTERVENTO


PROBLEM POSSIBLE CAUSES REMEDY
STÖRUNG
FEJL MÖGLICHE URSACHEN
MULIGE ÅRSAGER ABHILFE
INDGREB
PROBLEM
PROBLEME POSSIBLE CAUSE
CAUSES POSSIBLES REMEDY
INTERVENTION
ANOMALIAS CAUSAS POSIBLES INTERVENCION
ANOMALIAS CAUSAS POSSÍVEIS INTERVENÇÃO
Non chiusura dell’otturatore di blocco Rottura della membrana [4] della testata di misura Cambiare membrana
Slam-shut
Utæthed påobturator does not close
slam-shut-enhedens Control head diaphragm [4] broken Change diaphragm
SAV-Stellglied schließt nicht Defekt membran[4]
Arbeitsmembrane [4]defekt
på målehovedet Udskift
Ersetzenmembran
lukkemekanisme
Clapet de sécurité qui ne se ferme pas Control
Rupturehead diaphragm[4][4]
de la membrane debroken
la tête de mesure Change diaphragm
Remplacer la membrane
Slam-shut obturator does not close
El obturador no cierra Rotura de la membrana [4] del cabezal de mando Sostituir
Obturator vàlvula bloqueio não fecha Diafragma [4] do orgão de medida,rasgado Substituir diafragma
Guarnizione dell’otturatore [40] deteriorata Cambiare guarnizione
Seal of the obturator [40] deteriorated Change seal
Ventiltellerabdichtung [40] defekt Ersetzen
Garniture du clapet [40] endommagée Remplacer la garniture
Pastilla [40] danãda Sostituir
Verdante [40]
Pakningen på danificado
lukkemekanismen [40] er slidt Substituir
Udskift verdante
pakning
Perdita dell’otturatore di blocco Seal ofotturatore
Sede erosa[40]
the obturator o scalfita
deteriorated Change sealla sede
Cambiare
Leakage from slam-shut obturator Seat of obturator [104] eroded or fitted Change the seat
UtæthedSAV-Stellglied
på slam-shut-enhedens
undicht Ventilsitz angefressen sæde
Lukkemekanismens oder beschädigt
er eroderet eller slebet Ventilsitz
udskift wechseln
holderen
Fuite du clapet de sécurité
lukkemekanisme Siègeofdu
Seat clapet usagée
obturator [104]ou rayée or fitted
eroded Remplacer
Change le siège
the seat
El obturador tiene fuga
Leakage from slam-shut obturator Sede obturador erosionada o danãda Sostituir
Fuga no obturador da válvula de bloqueio Sede obturator danificada
By-pass-pakning [19] slidt Substituir
Udskift sede
pakning
Guarnizione
Seal by-pass by-pass [19] deteriorata
[19] deteriorated Cambiare
Change sealguarnizione
Seal by-pass [19] deteriorated Change seal
Ventiltellerabdichtung by-pass [19] defekt Ersetzen
Garniture by-pass [19] endommagée Remplacer la garniture
Pastilla [19] danado Sostituir
Verdante [19] danificado Substituir

41
68
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
NB. 
Hvis slam-shut-ventilen er blevet aktiveret, N.B. 
If the slam-shut has intervened, close the inlet
skal ventilerne ved indgang og udgang (V1 and outlet valve (V1 and V2) in the line and
og V2) på linjen lukkes og trykket udlignes. discharge the pressure before carrying out
Fjern årsagerne der har medført aktiveringen, any operation. Eliminate the causes which
inden der udføres genopretning. gave rise to intervention before reactivating it.

Ved driftsfejl hvor der ikke er adgang til trænet In the event of operating problems when personnel
personale for dette indgreb, skal der tages kontakt til qualified for a specific operation are not available,
vores tekniske servicecenter. For informationer skal call the service centre nearest to you. For further
der tages kontakt til vores service SATRI i Arcugnano information contact our SATRI service centre at our
(VI). Arcugnano (Vicenza) works.

42
7.0 MANUTENZIONE 7.0
MANUALE TECNICO MT050 TECHNICAL MANUAL MT050 TECHNISC

TEKNISK VEJLEDNING MT050


7.0 MANUTENZIONE TECHNICAL
7.0 MANUAL MT050
MAINTENANCE
7.1 GENERALITÀ 7.0 WAR
7.1

7.0 VEDLIGEHOLDELSE 7.0 MAINTENANCELe operazioni di conduzione, verifica e Bef


7.1 GENERALITÀ 7.1
GENERAL
manutenzione dovranno essere effettuate 7.1 in ALLGimp
conformità alle regolamentazioni vigenti in bee
7.1 GENERELT Le operazioni di conduzione, verifica e Before carrying
7.1 GENERAL materia, outnelanyluogo operation di itinstallazione
is Vor jeder andW
manutenzione dovranno essere effettuate in importantdell’apparecchiatura to ascertain that the(tipologia regulatorehas frequenza). in
sicherzustell
conformità alle regolamentazioni vigenti in been cut Prima off bothdiupstream effettuare andqualsiasi
downstream interventohinterè demregu
Operationer med drift, inspektion og materia,vedligeholdelse nel luogo di Before carrying out
installazione anyimportante
and that theoperation
pressureaccertarsiit isbeen
has important
che to Rohrstrecke
il regolatore
discharged sia The
skal udføres i overensstemmelse med de regler der er (tipologia
dell’apparecchiatura ascertain that the
e frequenza). regulator
in the hasof been
stato intercettato
sections piping cut
a montebetweenoff both
e a valle
the e che sia ass
Absperrorga
gældende på det sted hvor udstyret er installeret (type og
Prima di effettuare qualsiasi
upstream and downstream and that the pressure nei
intervento è regulator stata
and thescaricata
on/off la
valves. pressione hastrattiDie diNotwen
tran
importante
frekvens). Før der udføres nogen operationer er det vigtigt accertarsi che il regolatore sia The condotta
maintenance
been discharged in the sections of piping between the tra il
operations regolatore are e le
closely valvole
hängtdi cord
von
stato intercettato a monte e a valle e che sia associated sezionamento.
with the quality Gli interventiof the di manutenzione
gas Gases (Ver effic
at kontrollere, at regulatoren er blevet afskåret opstrøms regulator and the on/off valves.
stata scaricata la pressione nei tratti di transported sono strettamente
(impurities, legati alla
humidity, qualità del
gasoline, gas Prea
Gasäther,
og nedstrøms, og at trykket i sektionernecondotta
af rørledningen
tra il regolatore The e lemaintenance operations
valvole di corrosive are closely
trasportato
substances) associated
(impurità,and with umidità, with
thegasolina,
Wirksamkeitout
mellem regulatoren og afspærringsventilerne er blevet the quality of the
sezionamento. Gli interventi di manutenzione efficiencysostanzegas transported (impurities, humidity,
corrosive) e alla efficienza Esdella
of the filtering. wird regu
da
udlignet. Indgrebene med vedligeholdelse sono er strettamente
tæt knyttetlegati alla gasoline,
qualità del corrosive substances)
gas Preventive filtrazione.
maintenanceand with should the be efficiency
carried vorbeugend - t
til kvaliteten af gassen der transporteres (urenheder,
trasportato (impurità, umidità, gasolina, out at intervals
of the filtering. E’ pertanto which, ifsempre not establishedconsigliabile
by Deren una Häufi
- t
sostanze
fugtighed, benzin, ætsende stoffer), og med effektiviteten corrosive) e alla efficienza della regulations,manutenzione
depend
Preventive maintenance should be carried out at intervalson: preventiva la cui periodicità, se
gesetzlich gep
filtrazione. non of
- the quality stabilita
the gasda regolamentazioni già
transported; - derin Qualitg
af filtreringen. which, if not established by regulations, depend on:
E’ pertanto sempre consigliabile una - the cleanliness vigore, dovrebbe essere stabilita
and conservation in relazione:
of the - der Reine
Derfor anbefales forebyggende vedligeholdelse med
manutenzione preventiva la − cui−the qualityseof the piping
periodicità, gas transported;
- upstream
alla qualità del gas
from the trasportato;
regulator: in Rohrleitun f
mellemrum, der, hvis ikke de er fastsatnon af eksisterende −−the cleanliness
stabilita da regolamentazioni già in and -conservation
general, allo stato di pulizia
for example, of e di
when the piping
conservazione
starting the delle
des erhöb
regler, bør fastsættes i forhold til: vigore, dovrebbe essere stabilita in relazione:
upstream from theequipment
regulator: tubazioni
for thea first
in general, monte for del
time, regolatore:
more
example, in
Zuleitung c
−−kvaliteten af den transporterede gas, - alla qualità del gas trasportato; frequent genere,
maintenance
when starting the equipment for the first time, more per esempio,
is dopo
required il primo
Zeit -
nach t
- allo
−− status for rengøringen og tilstanden af rørføringenstato di pulizia e di conservazione delle because avviamento
of the degli
precarious impianti,
state si ofrichiedono
Anlage r
tubazioni a monte del regolatore: in
frequent maintenance cleanliness
ispiùrequired
frequenti
inside
because of the
manutenzioni per il precario
the piping; Befo
notwendig
opstrøms i forhold til regulatoren: genere, genereltper og esempio, dopo precarious
il primostate- ofthecleanliness
level stato di inside the piping;
puliziarequired
of reliability interna delle
fromtubazioni;
the - dem erfor on t
for eksempel, kræves der hyppigere avviamentoindgreb med −−the
degli impianti, level of reliability
si richiedono -required
regulation livello difrom
alsystem. the richiesto
affidabilità regulation all’impianto
der an-diea
vedligeholdelse efter første opstart, på più grund af den
frequenti manutenzionisystem.
per il precario Before starting di riduzione.
the disassembly operations Bevor mit a
usikre tilstand af rørenes renlighed i starten,
stato di pulizia interna delle tubazioni;
Before starting on Prima di you
thethedisassembly
apparatus iniziare
should le operazioni
operations check that:ondi the smontaggio
begonnen F
−− niveauet af pålidelighed, der - alkræves
livello di affidabilità
af richiesto all’impianto - a setdelle
apparatus you should check
of apparecchiature
recommended
that:
è opportuno
spares accertarsi di:
is sicherzustell t
reguleringssystemet. di riduzione. -
available. Disporre
The di
spares una serie
must di
be ricambi
original consigliati.
- Eine dS
Prima di iniziare le operazioni −−adi set of recommended
smontaggio FiorentiniI spares
ricambiones, isdovranno
available.
bearing essere Theoriginali
in mind - A
Ersatzteil
Inden operationerne med afmontering afdelle apparaturet er that the Fiorentini
apparecchiature è opportuno spares must
accertarsi di: be original more important ones,
Fiorentini tenendo
ones such bearing
presente
as che i
dürfen sn
det klogt at sikre sig at: - Disporre di una serie di ricambi consigliati.
in mind moreparticolari
that thediaphragms are marked.
important piùones importanti
such asquali Fiorentin le For
−− Have adgang til en række anbefalede reservedele.
I ricambi dovranno essere originali - A set of
diaphragms are marked.membrane, wrenches vengono marchiatias
is available spa
verwende
−− Reservedelene skal være originale fra Fiorentini
Fiorentini tenendo presente che i - Disporre
specified in tables di17una andserie
18. di chiavi di cui alle labe
beachten
particolari più importanti
og husk på at de vigtigste dele, så som membranerne,
−−A setquali of wrenches
le For ais available
proper tabelle
maintenance asespecified
17 18.the reccomended in tables wie Mem
skal mærkes membrane, vengono marchiati 17 and 18. spare parts Per are unaunequivocally
corretta manutenzioneidentified byi pezzi aufweisen
di - T
- Disporre di una serie di For chiavia di cui alle
proper maintenance ricambio
labels indicating:
the consigliati sono
reccomended inequivocabilmente
spare parts Bei Verwe a
−− Have adgang til en række værktøjsnøglertabelle som 17 angivet
e 18. identificati con dei cartellini indicanti: Originalersa s
i tabel 17 og 18. are unequivocally identified by labels indicating:
Per una corretta manutenzione i pezzi di - The No of assembly drawing SR of the Haftung befr - T
For korrekt vedligeholdelse skal de anbefalede reservedele −−The No of assembly drawing SR of the apparatus for
ricambio consigliati sono inequivocabilmente - Il for
apparatus numero
which the di disegno
spare parts d’assieme
are SR d
utvetydigt identificeres med de angivne mærkninger: which the spare parts
identificati con dei cartellini indicanti: aredell’apparecchiatura
suitable, suitable, in cui sono utilizzabili,
- Es m
−−The position showed in- the
- The position La assembly
showed indrawing
posizione riportata
the assembly SR
nel ofdisegno N.B
Demontag
- Il
−− Nummeret på montagetegningen af apparaturet hvor numero di disegno d’assieme
the apparatus SR drawing d’assieme
SR of the SR dell’apparecchiatura.
apparatus relie
Tabellen
dell’apparecchiatura in cui sono utilizzabili, vorhanden
delene anvendes, - La posizione riportata nel disegno N.B. TheN.B. use L’impiego
of non-original di pezzi di ricambioFalls
components non SieIndit
−− Positionen på montagetegningen af apparaturet. N.B. The use of non-original
d’assieme SR dell’apparecchiatura. relieves us of
components
originali
relieves us of geschultes
ci solleva da ogni responsabilità.
all responsibility. ownP
all responsibility. fehlen wir put
N.B. Ved anvendelse af ikke originale reservedele
N.B. L’impiego frasiger di pezzi di ricambio non In the maintenance Qualora si isprovveda carried out conbyVs. yourpersonale
Kennzeichnudisa
producenten sig ethvert ansvar. originali ci solleva da ogni Inresponsabilità.
the maintenance ownis carried outpersonnel,
abilitato
authorized abydetta
yourmanutenzione,
own authorized
we reccomend consigliamo
bringen, hav
personnel, we reccomend putting di apporre
puttingdei
reference segni di before
markings,
reference riferimento,
markings, the prima di pro
Positionieru
Qualora si provveda conbefore Vs. personale disassembly,smontarli,
on those sui
the disassembly, on those parts which could have particolari
parts which che
could possono
Wiederzusamwou
Hvis opgaven udføres med eget egnet personale,
abilitato a detta manutenzione, consigliamo have directional presentare or problemi
reciprocaldi positioning
orientamento Piloten)o di wichmec
anbefales det at anvende en mærkning afdideapporredele, der dei kan
directional or reciprocal when
segni di riferimento, prima di problemsposizionamento
positioningreassembling.
problems
reciproco Finally,
when
nella
we fase Wir diweisen
be l
være svære at kende retningen på, indensmontarli,
de afmonteres, sui particolarireassembling.
che possonoFinally, wouldwe would
rimontaggio.
remind youremind
that O-Ringsyou that andO-Rings
sliding Dichtungen fineu
så genmonteringen lettes. presentare problemi di orientamento and slidingomechanical
di mechanical components
Ricordiamo
components (rods,
infine etc.)
che
(rods, gli must
etc.) anelli
must beo-ring ei
(Wellen
Vi minder om, at O-ringene og de mekaniske posizionamentoglidendereciprocolubricated,nella fasebefore
di bethe re-assembly,
particolari
lubricated, beforemeccaniciwith
the a fine layer
with of
di scorrimento
re-assembly, (steli
a Wiederzusam
rimontaggio.
dele (stængler etc.) skal smøres før montering med et silicone grease. fine layerecc.) devono
of silicone grease.essere lubrificati prima di
Schicht Sil
Ricordiamo infine che gli anelli o-ring e i rimontarli con uno strato sottile di grasso müssen.
tyndt lag silikonefedt. particolari meccanici di scorrimento (steli al silicone.
ecc.) devono essere lubrificati prima di
rimontarli con uno strato sottile di grasso
al silicone.

72

43
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050
7.2 
7.2
Procedure for demontering, komplet
Procédure pour le démontage, le 7.2
7.2 Procedure for disassembling,
Cómo se desmunta y se vuolve a 7.2 Procedimento para desmontage
udskiftning af reservedele,
remplacement complet des pièces de og montar el regulador de completely
genmontering presión changing
completathe
dasspare
partes parts,
de reposição e
af trykregulatoren
rechange et le remontage REFLUX
du 819REFLUX
med819 con piloto 204/A +and reassembling
R14/A, the REFLUX
remontagem do 819regulador de
pilotenhed
détendeur 204/A
de pression + 819
REFLUX con la sustitución completapressure
R14/A (PLANLAGT de las regulator withREFLUX
pressão 204/A pilot + piloto
819 com
avec pilote 204/A + R14/A piezas de recambios 204/A + R14/A, (MANUTENÇÃO
FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE) R14/A (PREVENTATIVE PROGRAMMED
(MAINTENANCE DE PREVENTION (MANTENIMIENTO DE PREVENCION PREVENTIVA PROGRAMADA)
PROGRAMMEE) PROGRAMMADO) MAINTENANCE)
INDLEDENDE OPERATIONER DESMONTAGEM
A. Sæt Regulatoren
OPERATIONS I Sikkerhedstilstand,OPERACIONES PRELIMINARES
PRELIMINAIRES A. Colocar
PRELIMINARY OPERATIONS o regulador em segurançe;
A. Mettre le détendeur en sécurité; A. Aislar el regulador cerran do las B. Assegurarse de que a pressão a
B. Kontroller at trykket opstrøms og nedstrøms A. Put the regulator into conditions of safety;
B. S'assurer que la pression en valvulas de entrada y salida purgar; montante e a justante do mesmo
er lig med 0. B. Ensure that the seja
upstream
ignal a Oand
. downstream
amont et en aval de ce détendeur B. Compobar que la presión de entra
est égale à 0. da y de salida del aparadopressures
sea nula. are 0.

Variante DNDN3”3”- -4”4”• •6”


Variant 6”-- 10”
10” Version DN 3” - 4” • 6” - 10” Variant DN 3” - 4” • 6” - 10”

Variant DNDN
Variant 3”3”
- 4”
- 4”• •6”6”- -10”
10” Variante DN 3” - 4” • 6” - 10” Variantes DN 3” - 4” • 6” - 10”

Fig. 28
Fig. 28
Fig. 28

44
75
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
INDLEDENDE OPERATIONER INITIAL OPERATIONS

1) Afbryd alle forsynings- og reguleringslinjer til 1) 


Disconnect all the feed and sensing line connectors
pilotenheden og regulatoren, ved at løsne de from the pilot and regulator by unscrewing the
kegleformede fittings. taper seal fittings.
2) Løsn fastgørelsesmøtrikken på støttestangen for 2) 
Slacken the fixing nut of the bracket supporting
pilotenheden til regulatoren. the pilot on the regulator.
3) Fjern fra regulatoren enhederne 204/A + R14/A. 3) 
Remove the 204/A pilot + R14/A assembly from
the regulator.
MONTERING
(Positionerne henviser til fig. 32) DISASSEMBLY
(The positions refer to fig. 32)
4) Løsn skruerne pos. Z .
5) Fjern det øverste dæksel pos. D med det rigtige 4) Slacken the fixing screws, pos. Z.
værktøj og ved at tage fat i øjebolten pos. a . 5) Remove the top cover, pos. D , using appropriate
6) Løsn fastgørelsesskruerne pos. 9 . means and turning the eyebolt, pos. a .
7) Fjern det øverste dæksel pos. D fra den øverste 6) Slacken the fixing screws, pos. 9.
flange pos. O . 7) Separate the top cover, pos. D, from the top flange,
8) Fjern fra den øverste flange pos. R stangen der pos. O .
guider retningsindikatoren pos. O . 8) Remove the stroke indicator rod guide, pos. R,
9) Hold enheden med membranholderen fast from the top flange, pos. O .
med en skruenøgle, og skru og fjern guiden til 9) Keeping the diaphragm-holder assembly fixed with
afbalanceringsspindlen pos. L . a wrench, unscrew and remove the balancing rod
10) Adskil balanceringsstemplet pos. P fra guiden til guide, pos. L .
afbalanceringsspindlen pos. L . Separate the balancing piston, pos. P, from the
10) 
11) Fjern enheden med membranholderen. balancing guide rod, pos. L .
12) Løsn fastgørelsesskruerne pos. ; på enheden med 11) 
Remove the diaphragm holder assembly.
membranholderen. 12) 
Slacken the diaphragm-holder assembly fixing
13) Fjern beskyttelsesskiverne pos. M, fra membranen screws, pos. ; .
pos. s . Separate the protection discs, pos. M, from the
13) 
14) Løsn fastgørelsesskruerne pos. 9 . diaphragm, pos. s.
15) Fjern det nederste dæksel pos. D , fra guiden til Slacken the fixing screws, pos. 9.
14) 
lukkemekanismen pos. C . Separate the bottom cover, pos. D, from the
15) 
16) Fjern guiden til spindlen pos. U . obturator guide, pos. C.
17) Kontroller og rens alle de afmonterede metaldele. Remove the guide rod, pos. U.
16) 
18) Udskift alle delene der er en del af sættet med 17) 
Control and clean all the disassembled metal parts.
reservedele. Replace all the parts of the spare parts kit.
18) 

45
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
GENMONTERING REGULATOREN REASSEMBLING THE REGULATOR
SERVOMOTORENHED SERVOMOTOR UNIT

Vi minder om, at O-ringene og de mekaniske glidende Remember that the O-rings and the sliding mechanical
dele (stængler etc.) skal smøres før genmontering parts (rods, etc.) must be lightly lubricated, before
med et tyndt lag silikonefedt, hvorimod de faste dele reassembly, with a fine layer of silicone grease, while
skal have smørefedt, så de forbliver bløde, og for at de static parts require grease to make them softer but
bliver på plads i deres huler: mainly to hold them in their slots:

19) 
Fjern guiden til spindlen pos.U. 19) Reassemble the guide rod, pos. U.
Genmonter det nederste dæksel pos. D, på
20) 20) Reassemble the bottom cover, pos. D, on the
guiden til lukkemekanismen pos. C og husk obturator guide, pos. C , remembering to align the
at justere transmissionshullet for nedstrøms downstream sensing line hole properly.
reguleringskreds. 21) Reassemble and fix the screws, pos. 9.
Genmonter og stram skruerne pos. 9 .
21) 22) Reassemble and fix the screws of the diaphragm
22) 
Genmonter og fastgør skruerne på enheden for - holder assembly, remember to align the hole for
membranholderen og husk at justere hullet til dysen the transfer nozzle.
for overførsel. 23) Reassemble the diaphragm-holder assembly on
23) 
Genmonter enheden for membranholderen på the head.
hovedstykket. 24) Reassemble the balancing piston, pos. P, on the
Genmonter balanceringsstemplet pos. P på guiden
24) balancing guide rod, pos. L .
til afbalanceringsspindlen pos. L .
25) Screw and fix the balancing guide rod, pos. L ,
25) 
Stram og fastgør guiden til afbalanceringsspindlen
to the rod, keeping the diaphragm-holder fixed.
pos. L på spindlen mens enheden for
26) Reassemble the stroke indicator rod guide, pos.
membranholderen holdes fast.
O, onto the top flange. R
Genmonter på den øverste flange pos. O stangen
26) 
der guider retningsindikatoren pos. R . 27) Reassemble the top cover, pos. D , and the top
Genmonter det øverste dæksel pos. D og den
27) flange, pos. O , and fix the screws, pos. 9.
øverste flange pos. O ved at stramme skruerne 28) Reassemble the stroke indicator rod, pos. ,
pos. 9. (preferably not above the transfer holes). S
28) 
Genmonter stangen til retningsindikatoren (hvis 29) Using appropriate means on the eyebolt, pos. a,
muligt ikke over dysen for overførsel) pos. S . reassemble the top cover, pos. D, after checking
Med det rigtige værktøj påvirkes øjebolten pos. a
29) that the diaphragm is correctly positioned with
genmonteres det øverste dæksel pos. D efter at respect to the bottom cover.
have kontrolleret at membranen er korrekt placeret i 30) Reassemble and fix the screws, pos.Z, with a
forhold til det nederste dæksel. torque of 3.5 kg.m.
Genmonter og stram skruerne pos. Z med et
30) 
tilspændingsmoment på 3,5 kg.m.

46
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
AFMONTERING REGULAOTR DISASSEMBLING THE REGULATOR
REDUKTIONSENHED REGULATION UNIT

31) Løsn fastgørelsesskruerne pos. = . 31) Slacken the fixing screws, pos. =.
32) Fjern reduktionsenheden fra hovedlegemet pos. B. 32) Remove the regulation unit from the main body,
33) Frigør fjederen pos. w ved at dreje på pos. B.
blokeringsmøtrikken pos.J. 33) Completely slacken the spring, pos. w, unscrewing
34) Fjern lukkemekanismen pos. F, afstandsstykket the lock nut, pos. J.
pos. W og fjederen pos. w fra guiden til 34) Remove the obturator, pos. F, the spacer, pos. W,
lukkemekanismen pos. C. and the spring, pos. w, from the obturator guide,
Løsn fastgørelsesmøtrikkerne pos. b på
33)* pos. C.
lukkemekanismen pos. F fra spindlen pos. og fjern 33)* Slacken the lock nuts, pos. b, of the obturator, pos.
lukkemekanismen fra guiden på lukkemekanismen F, of the rod, pos. G, and remove the obturator,
pos. G. pos. , from the obturator guide, pos. C.
Frigør fjederen pos. w ved at dreje på
34)* 34)* Completely slacken the spring, guide pos. w, by
blokeringsmøtrikken pos. J . unscrewing the lock nut, pos. J.
35) Løsn fastgørelsesskruerne pos. # på den nedre 35) Slacken the fixing screws, pos. #, on the bottom
blinde flange pos. E . blind flange, pos. E.
36) Fjern den nedre blinde flange pos. E . 36) Remove the bottom blind flange, pos.E.
37) Løsn fastgørelsesskruerne pos. < på 37) Slacken the fixing screws, pos. <, of the lock ring,
blokeringsringen pos. I for de armerede pakninger pos. I, of the reinforced gaskets, pos. H.
pos. H 38) Remove the lock ring, pos. I, and the reinforced
38) Fjern blokeringsringen pos. I og de armerede gaskets, pos. H.
pakninger pos. H . 39) Check and clean the inside of the regulator body.
39) Kontroller og rens indersiden af regulatorens 40) Carefully control the condition of the obturator seat,
legeme. pos. F.
40) Kontroller lukkemekanismens holder grundigt pos. 41) Replace all the parts from the spare parts kit.
F.
41) Udskift alle delene der er en del af sættet med * Only for Version DN 3”÷ 10” .
reservedele.
REASSEMBLING THE REGULATOR
* Kun for varianten DN 3”÷ 10” REGULATION UNIT

GENMONTERING REGULATOREN Remember that the O-rings and the sliding mechanical
REDUKTIONSENHED parts (rods, etc.) must be lightly lubricated, before
reassembly, with a fine layer of silicone grease, while
Vi minder om, at O-ringene og de mekaniske glidende static parts require grease to make them softer but
dele (stængler etc.) skal smøres før genmontering mainly to hold them in their slots:
med et tyndt lag silikonefedt, hvorimod de faste dele
skal have smørefedt, så de forbliver bløde, og for at de 42) Reassemble the reinforced gaskets, pos. H, the
bliver på plads i deres huler: lock ring, pos. I, and fix the screws of the ring
itself, pos. <.
42) Genmonter de armerede pakninger pos. H , 43) Reassemble the bottom blind flange, pos. E, and
blokeringsringen pos. I og skru skruerne pos. < fix the screws, pos. #.
på selve ringen fast. 44) Reassemble the spring, pos. w, the spacer, pos.
43) Genmonter den nedre blinde flange pos. E og W and the obturator, pos. F, on the rod, pos. , and
stram skruerne pos. # . fully screw in the lock nut, pos. J.
44) Genmonter fjederen pos. w , afstandsstykket pos. 44)* Reassemble the spring, pos. w, and screw the lock
W og lukkemekanismen pos. F på spindlen pos. nut, pos. J, fully in. Fix the obturator, pos. F,to
ved at stramme blokeringsmøtrikken helt pos. . the rod, pos. G, and block the nuts, pos. b.
Genmonter fjederen pos. w, ved at stramme
44)* 45) Reassemble the regulation unit on the main body,
blokeringsmøtrikken helt pos. W og fastgør and fix the screws, pos.
lukkemekanismen pos. F til spindlen pos. G ved .
at stramme møtrikkerne pos. b. * Only for Version DN 3”÷ 10” .
45) Genmonter reduktionsenheden på hovedlegemet og
fastgør skruerne pos.
.
* Kun for varianten DN 3”÷ 10”
47
* Nur für Varianten DN 3”÷ 10” .

PILOT 204/A + R14/A PILOT 204/A + R14/A


PILOTA 204/A
PILOTE+ R14/A
204/A + R14/A 204/A + R14/A PILOTS PILOTSISTEM
PILOTO 204/A + R14/A 204/A + R14/A

PILOT 204/A
SMONTAGGIO GRUPPO + R14/A
PILOTAGGIO DISASSEMBLING GROUP PILOT DISASSEMBLING GROUP
DEMONTAGE PILOT
PILOTREGLERBAUGRUPPE
AFMONTERING PILOTENHEDEN
46) Scollegare le prese di collegamento fra il 46) Disconnet the connectors between thethe46)
46) Disconnet Die
connectors Verbindungsleitung
between the pilotzwischen
204/A
pilota 204/A e il preriduttore R14/A svi- pilot 204/A and the pre-regulator Pilotregler 204/A und Vordruckregler R14/A
46) Atando
fmonter alle forsyningslinjer
i raccordi a tenuta conica.
igen fra pilotenhed and the
R14/A, unscrewing the tapered seal
pre-regulator
durch
R14/A, unscrewing
Abschrauben
the
der
204/A og forreduktionsenheden R14/A ved at løsne
connectors. tapered seal connectors.
Anschlussverschraubungen demontieren.
de koniske fittings.
DISASSEMBLING THE PILOT 204/A
SMONTAGGIO PILOTA 204/A (Fig. 28)
AFMONTERING AF PILOT 204/ADISASSEMBLING THE PILOT 204/A DEMONTAGE PILOT 204/A (Abb. 28)
(Fig. 28)
(Fig. 28)
(Fig.
47) Allentare il dado di bloccaggio pos. 28) 47) Die Feststellmutter Pos. 9 lösen.
9 . 47) Slacken the lock nut 47) .Slacken the lock
9 Die J
48) nut .
Einstellschraube Pos. 10 durch
48)MANUEL
47) Løsn TECHNIQUE
agendo in sensoMT050
blokeringsmøtrikken
Allentare, pos. J
antiorario, la . 48) MANUAL
Slacken the TECNICO
adjustment MT050
screw for MANUAL
Drehen im TÉCNICO MT050
Gegenuhrzeigersinn
48) Slacken the adjustment screw K for its complete
10 bis ganz
48) Lvite
øsndi regolazione
justeringsskruenpos. 10 pos.fino allaKsuaved at itsdreje mod stroke bystroke
complete turning it zum Anfang ihres Einstellwegs lösen.
by turning it anticlockwise.
completa
et
uretfixerindtilcorsa.
le clapet
denpos.ikke kan 5 à drejes
la tige pos. anticlockwise.
44)*Volver
længere. a montar el muelle pos. 54 , 49) àDen
hasteVerschlußstopfen
pos. 6 bloqueando des Pilotreglers
as porcas
49) Togliere il tappo pilota
6 en bloquant les pos. pos.
écrous 8 . 33 . 49) enroscar
Removethe a pilot plug
fondo la 49)
tuerca R emovethe
8 .de bloqueo
pilot pos.
plug I
Pos. 33 8 . . abnehmen.
49) Fjern hætten på pilotenheden pos. I. 50) From the Hcorpo
50) Remonter
45) Togliere dal pilota de
le groupe il supporto
détente sur molla
le 50) pos.
From 9 they fijar
pilot, remove
el obturador the 5 pilot,
pos.spring remove
50)
45) theo grupo
Vom Piloten
Remontar springdesupport
den Federteller
redução Pos.
no 7, the
, die
50) Fpos.
jern principal
fra pilotenheden: , e fjederens holder pos. H andW
corps 7 , la mollaetpos.
fixer22 les ilvis
supporto
pos. support
en el vástago 7 , the
pos.spring
6 spring
, 22 theand the
apretando Feder Pos.
spring
principal e support.
fixar
22 os NFederteller
undparafusos
den pos. 31 Pos.
.
fjederen
31 . pos.pos.
molla 13 W. og fjederens holder pos. N.
spring
bien las support
tuercas pos.13 .33 . abnehmen.
51) Slacken the screw13 Y and remove the sleeve
51) 
51) Løsn
Allentareskruerne pos. 24
le viti pos. Y eogtogliere
fjern håndtaget
il 45) pos.
51) Volver
Slacken Gscrew
the
a montar 24 and
el grupo de remove the *51)
reducción Die Schrauben
Sómente Pos. 24
para a Variante DNlösen, dann die
3” ÷ 10”.
pilotaO. G and14 the . pilot bracket O. 6 und den Pilotregler-
og stangen
manicotto
* Uniquement pour på
pos. pilotenheden
la variante
6 e laDNstaffa pos.
3”÷10”. sleeve
en 6 and the
el cuerpo pilot bracket
principal y fijar los Buchse Pos.
pos. 14blokeringsmøtrikken
. 52)25 Uand
nscrew
removethe lock nut, Pos. Z 14 andabnehmen.
remove the
52) Løsn pos. Z fra52)membranens
Unscrewpos.
tornillos the lock
31 . nut, Haltebügel
52) Svitare il dado di bloccaggio pos. the protection disc 5 and protection
the bottomdisc52)FDieand the bottom
Sperrmutter Pos. 25 Q
diaphragm vom.
holder pos. F og fjern beskyttelsesskiven pos. og
25 dal supporto membrana pos. *Sólodiaphgram .
respecto a la16Versión DN 3” ÷ 10”. Membranhalter Pos. 5 losschrauben
den
5 nederste
e togliere membran pos. Q.
il disco protezione pos. und den Schutzteller Pos. 15 und die
15 e la membrana inferiore pos. untere Membrane Pos. 16 abnehmen.
16 .
Impulso di valle
Entrata-Inlet Downstream pressure
Eingang-Entré
Indgang-Inlet Ausgangsseitiege impulsleitung
Entrata-Inlet
Entrada-Entrada 82 Reguleringskreds
Impulsion en
Downstream avalle
pressure
Presion de salida
Pressão a justante

Alimentazione pilota
Pilot feed
Steuerhilfsdruck
Tilførsel pilotventil
R14/A Alimentation
Pilot feed au pilote
Alimentación piloto
Alimentación piloto

48
PILOTE 204/A + R14/A PILOTO 204/A + R14/A PILOTO 204/A + R14/A
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
53) Løsn skruerne pos. Y og fjern dækslet på 53) Slacken the screws Y and remove the pilot cover
pilotenheden pos. B sammen med fjederen pos. B along with the spring U .
U. 54) Unscrew the pilot nut C and remove the spring V,
54) Løsn møtrikken på pilotenheden pos. C og fjern the pilot obturador R, the protection disc P and
den sammen med fjederen pos. V , pilotenhedens the top diapragm Q.
lukkemekanisme pos. R , beskyttelsesskiven pos. 55) Unscrew the lock nut from the valve seat Z.
P og den øverste membran pos Q . 56) From the pilot body E remove the shaft of the valve
55) Løsn blokeringsmøtrikken på ventilens sæde pos. seat D along with the diaphragm support F.
Z. 57) Clean and carefully check that the valve seat D is in
56) Fjern fra pilotenhedens legeme: pos. E spindlen på
good condition.
ventilens sæde pos. D fra membranens holder pos.
58) Replace all the components wich are part of the
F .
spare parts kit.
57) Rengør og kontroller ventilens sæde grundigt pos.
D.
58) Udskift alle delene der er en del af sættet med REASSEMBLING THE PILOT 204/A
reservedele.
59) On the pilot body E, reassemble the shaft of the
GENMONTERING AF PILOT 204/A shaft of the valve seat D puting the diaphragm
support F between them.
59) Genmonter på pilotenhedens legeme pos. E 60) Screw the lock unit Z.
spindlen på ventilens sæde pos. D ved at indskyde 61) Reassemble the bottom diaphragm Q, the
membranens holder pos.F. protection disc P the protection disc
60) Skru møtrikken på og stram den pos. Z . and screw in the pilot lock nut Z .
61) Genmonter på membranens holder pos. Q den 62) Insert the pilot obturator R, the spring , the top V
nederste membran pos. P, beskyttelsesskiven diaphragm and the protection disc V.
pos. og stram blokeringsmøtrikken pos. V. 63) Screw in the pilot nut C.
62) Isæt pilotenhedens lukkemekanisme pos. R , 64) Centre the valve seat shaft and diaphragm support
fjederen pos. V , den øverste membran pos. Q secure the nut F .
og beskyttelsesskiven pos. P 65) Reassemble the pilot cover U along with the spring
63) Stram møtrikken på pilotenheden pos. C B and fix the screws Y .
64) Kontroller og centrer membranens holder pos. F .
66) Reassemble the sleeve G and the pilot bracket O
65) Genmonter fjederen pos. U og dækslet på
and secure it by screwing in the screws Y mm.
pilotenheden pos. B og stram skruerne pos. Y .
67) Position the spring support N, the spring W, and
66) Genmonter på pilotenhedens legeme pos. E
håndtaget pos. G og stangen på pilotenheden pos. the spring support H and fix the pilot plug I.
O og fastgør ved at stramme skruerne pos. Y .
67) Placer fjederens holder pos. N , fjederen pos. DISASSEMBLING THE PRE-REGULATOR R14/A
W, fjederens holder pos. H og placer hætten på
pilotenheden pos. I. 68) From the pre-regulator body B, remove the cover
C, slackening the screws P.
AFMONTERING FORREDUKTIONSENHED R14/A 69) Remove the diaphragm obturator assembly and the
spring M.
68) Fjern fra forreduktionsenheden pos. B dækslet 70) Separate the diaphragm assembly K and obturator
pos. C , ved at løsne skruerne pos. P . F, unscrewing the lock nut Q.
69) Fjern enheden med membran og lukkemekanisme 71) Unscrews the pre-regulator plug E.
og fjederen pos. M . 72) From the pre-regulator body B, remove the pre-
70) Skil enheden ad med membranen pos. regulator plug E, the reinforced gasket J, the
K lukkemekanisme pos. F ved at løsne filter N, the obturator guide D and the guide ring
blokeringsmøtrikken pos. Q . I.
71) Løsn hætten på forreduktionsenheden pos. E . 73) Clean and carefully check that the obturador F is
72) Fjern fra forreduktionsenheden pos. B hætten in a good state.
på forreduktionsenheden pos. E, den armerede 74) Replace all the components which are part of the
pakning pos. J, filteret pos. N , guiden til spare parts kit.
lukkemekanismen pos. D og styreringen pos. I .
73) Rengør og kontroller lukkemekanismen grundigt
pos. F .
74) Udskift alle delene der er en del af sættet med
reservedele.

49
buono stato dell’otturatore pos. 5 . 72) Aus dem Vordruc
74) Sostituire tutti i componenti facenti 75) Reassemble the shaft-filter guide den Verschlußst
HNIQUE MT050 MANUAL TECNICOparte MT050 del kit ricambi. MANUAL TÉCNICO assembly. MT050 Ventilsitzab-dichtu
76) Screw in the pre-regulator plug 4 . Pos. 13 , die
TEKNISK VEJLEDNING RIMONTAGGIO MT050 PRERIDUTTORE R14/A 77)TECHNICAL
Reassemble MANUAL
the MT050
diaphragm-obturator 3 und 8
e pos. 8 du corps du 72) Quitar del cuerpo del prerreductor pos. a tampa do pré-redutor pos. 4 , a
assembly. Pos. 8 herausn
s. 8 . 1 el tapón del prerreductor pos. 4 , guarnição armada pos. 9 , o filtro pos.
GENMONTERING
ntrôler soigneusement 75) Rimontare
FORREDUKTIONSENHED
la junta armada pos. il complesso guida albero- obturador
9 , el filtro pos.R14/A 13 , a guia doREASSEMBLING
78) Reassemble
pos. 3 THE e the spring and the
PRE-REGULATOR R14/A73) Das Stellglied Pos
s. 5 est en bon état. filtro.
13 , el guía obturador pos. 3 y 8 y
diaphragm-obturator assembly and fix
8 e o anel de guia pos. 8 .
Zustand überprüf
us les composants el anillo de guía 76) Avvitare
pos.guide il tappo
8 .for spindel-filter.
preriduttore
73) Limpar e 75) pos.
controlar the cover
atentamente 2 , securing the screws 15
o 74) Alle Teile ersetze
75) Genmonter enheden med 4 . Reassemble the shaft-filter guide assembly. gehören.
du kit des pièces de 73) Limpiar y controlar atentamente el
76) Skru hætten på forreduktionsenheden
77) Riassemblare på ilpos. E perfeito
complesso
estado do obturador pos. 5 .
. membrana-76) Screw in the pre-regulator plug E.
buen estado del obturador pos. 5 . 74) Substituir todos os componentes que
77) Genmonter samlingen
74) Sostituir todos membran-lukkemekanisme.
otturatore. del
los componentes façam parte 77) Reassemble
do kitREASSEMBLING
de peçasthe diaphragm-obturator
de THE PILOT ASSEMBLY assembly. WIEDERZU
78) 
REDETENDEUR R14/A Genmonter fjederen og
78)
kit de piezas de repuesto. samlingen
Rimontare la membran-
molla e il 78) 
complesso
reposição. R eassemble the spring and the diaphragm-obturator VORDRUCKR
dækslet pos. C ved ate fissare ilassembly
lukkemekanisme og monter membrana-otturatore 79) Reconnect cover C, securing
the connectors
and fix the between thethe screws
stramme skruerne pos. P .
upe de guidage arbre- REMONTAJE DEL coperchio
PRERREDUCTOR R14/Apos. 2 fissando
REMONTAGEM le viti
DO P.
PRÉ-REDUTORpilot 204/A
R14/Aand the pre-regulator R14/A 75) Die Wellenführu
pos. 15 screwing in the tapered seal einsetzen.
on prédétendeur pos. 75) Remontar el grupo guía eje-filtro. 75) Remontar o conjunto guiaconnectors.
árvore-filtro. 76) Den Verschlußsto
GENMONTERING PILOTENHEDEN REASSEMBLING THE PILOT ASSEMBLY
76) Enroscar el tapón del prerreductor pos.
RIMONTAGGIO GRUPPO 76) DIAtarraxar a tampa do pré-redutor pos.
PILOTAGGIO Pos. 4 wieder
upe membrane-clapet. 4 . 4 . FINAL OPERATIONS 77) Die Membrane-S
essort et le 79) Tilslut
groupe 77)alle forsyningslinjer
Ensamblar otra79)igen
vez fraelpilotenhed
Ricollegare grupo
le prese77) 204/A 79) 
fraRmembrana-obturador.
Reunir o conjunto
di collegamento econnect the connectors between the pilot 204/A zusammenbauen.
og
t. Fixer le couvercle forreduktionsenheden R14/A ved at
membrana-obturador. il pilota 204/A e il78) stramme de
Remontar R14/A
preriduttore and
a mola80) thee Reassemble
pre-regulator
o conjuntotheR14/A screwing
pilot 204/A in the tapered
+ R14/A 78) Die Feder u
rant les vis pos. 15 koniske
. 78) fittings.
Montar otra vez el muelle y el grupo
avvitando i raccordi a tenuta membrana-obturador
conica. seal econnectors.
fixar a tampa pos.
assembly on the regulator Stellgliedeinheit w
membrana-obturador, y fijar la tapa 2 por meio dos parafusos
81) Secure pos.the15nut. of the bracket holding Deckel Pos. 2
ROUPE DE PILOTAGE pos. 2 con los tornillos pos. 15 .
OPERAZIONI FINALI the pilot on the regulator. Schrauben Pos.
AFSLUTTENDE OPERATIONER FINAL OPERATIONS
REMONTAGEM DO GRUPO 82)DEReconnect
PILOTAGEMall the feed and impulse
prises de branchement REMONTAJE DEL 80) GRUPO PILOTO complesso pilota 204/A +
Rimontare
80) Genmonter enhederne 204/A
04/A et le prédétendeur + R14/A påilregulatoren. 79) Reconexar 80) Reassemble
as tomadas
connectors of the pilot and regulator,
descrewing
conexãotheentre
pilot 204/A + R14/A assembly WIEDERZUSAMMENB
on
R14/A sul regolatore. in the tapered seal
t les raccords 81) Stram
à tenue 79)fastgørelsesmøtrikken
Volver a conectar laspå tomas støttestangen
de for
o piloto 204/A the e o regulator
pré-redutor R14/A
81) Stringere il dado di fissaggio della connectors. 79) Die Verbindungsle
pilotenheden til regulatoren.
conexión entre el piloto 204/A y el
staffa di sostegno del pilota
atarraxando81) 
as Sextensões de vedação
al ecure the nut of the bracket holding the pilot on the 204/A und Vordr
82) Tilslut alleprerreductor
forsynings- R14/A,ogenroscando los
reguleringslinjer cônica.
til regulator.
regolatore. anschließen und
NS FINALES racores de estanqueidad cónica.
pilotenheden og regulatoren, ved at tutte
82) Ricollegare stramme
le presede 82) 
di alimentazione Reconnect all the feed and impulse connectors of bungen festziehen.
OPERAÇÕES FINAIS
roupes pilote 204/A +kegleformede fittings.
OPERACIONES FINALES e impulso del pilota e del regolatore, the pilot and regulator, screwing in the tapered seal
tendeurs. avvitando i raccordi 80) a tenuta conica.o conjunto
Remontar connectors.
do piloto 204/A + ABSCHLIESSE
s de fixation des pattes 80) Remontar el grupo piloto 204/A + R14/A no regulador.
es pilotes et des R14/A en el regulador. 81) Fixar a porca da presilha de suporte do 80) Die Pilotreglerba
7.3 PROCEDURE FOR VEDLIGEHOLDELSE AF
81) Fijar la tuerca del estribo de soporte del piloto ao regulador. wieder an den Re
MONITOR PM/819 7.3 PM/819 MONITOR MAINTENANCE 81) Die Befestigungs
outes les prises piloto en el regulador. 82) Reconexar todas as tomadas de
d'impulsion du pilote 82) Volver a conectar todas las tomas de PROCEDURE
alimentação, de impulso do piloto e der Pilotregler un
en vissant les raccords alimentación e impulso del piloto y del aquelas do regulador, ataraxando as 82) Alle Steuerdruck-
regulador, enroscando los racores de extensões de retenção cônica. von Pilotregler
estanqueidad cónica. verbinden
Anschlußverschr
festziehen.

DE MAINTENANCE DU 7.3 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 7.3 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO


M/819 DEL MONITOR PM/819 MONITOR PM/819

DN: 7.3
2” PROCEDURA DI MANUTENZIONE 7.3 PM/819 MONITOR MAINTENANCE 7.3 WARTUNGS
DEL MONITOR PM/819 PROCEDURE DEN MONIT

Fig. 29

86
Fig. 29

87
50
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

DN: 3”- 4” • DN: 6”- 10”

Fig. 29/A

MONITOR
MONITOR PM/819
PM/819 (FIG. 29) (FIG. 29) PM/819 MONITOR (FIG. 29) PM/819 MONITOR
MONITOR(FIG. 29)(ABB. 29)
PM/819

1) Scollegare
1) Afbryd alle i tubirørforbindelser
di collegamento tra il 1) regulatoren
mellem Disconnect the connection1) Disconnectpipes the 1) Die Verbindungsleitungen
connection pipes between zwischen
the
regolatore e il monitor ed i rispettivi between the regulator and regulator
monitor and Betriebsre-gelgerät, Monitor
and monitor and the respective pilot units, und den
og monitoren og de
gruppi piloti, e tra questi ultimi e le
forskellige pilotenheder,
the respective pilot units, and between jeweiligen Pilotgruppen sowie zwischen den
sidstnævnte and between the latter and the downstream pressure
prese di pressione diligeledes
valle. indbyrdes, the lattersamt
and the downstream pressure Pilotgruppen und den ausgangsseitigen
trykstikkene
2) Togliere le viti 88 nedstrøms.
che fissano il gruppo take-offs. take-offs. Impulsanschlüssen lösen.
2) Fjern
riduzione skruerne del monitor á al corpo,Der2) Remove fastholderthe screws 2) 88 Remove
which secure 2) Die á
the screws which 88
Schrauben, secure the reduction
mit denen die Monitor-
assicurandosi di poter sostenere il peso the reduction assembly assembly 90 of theâ of the monitor to the body,
reinheit am Stellgliedgehäuse making
befestigt ist,
reduktionsenheden på monitoren til legemet,
del gruppo riduzione stesso. Nello monitor to the body, making sure that entfernen und dabei sicherstellen,
sure that the weight of the reduction assembly itself daß das
og kontroller
sfilare il gruppo at dal reduktionsenhedens
corpo, si dovrà vægt
the weightkanof the reduction
bæres af denne sidste. Nåra enheden trækkes udsustained. When be sustained.Gewicht
canassembly When der removing
Monitoreinheitthe nachassembly
dem Lösen
prestare la massima attenzione non itself can be removing der Schrauben gehalten werden kann. Beim
from the body, theHerausnehmen
maximum care must be taken so
af legemet,
provocare skal manal udvise
ammaccature bordo distor forsigtighed
the assembly from the body, the der Monitoreinheit aus dem
tenuta dell'otturatore 71 . hak og slag på maximum as to avoid denting the sealing edge of darauf
the obturator
med ikke at provokere siderne care af must be taken so as to Gehäuse ist sehr sorgfältig zu achten,
3) Coricare il gruppo riduzione su un *.
avoid denting the sealing edge of the daß die Dichtkante des Stellglieds nicht
lukkemekanismens pakning *.
fianco. obturator 71 . 3) Lay the reduction beschädigt
assemblywird on one. side.
3) Placer reduktionsenheden
4) Allentare il dado di bloccaggiopåpos. siden.3) Lay the reduction assembly on one 3) Die 71 Monitoreinheit auf dem
4) Slachen the lock nut, pos. b, of the obturator, pos.
4) L33øsndell’otturatore
fastgørelsesmøtrikkerne
pos. 71 allo stelo pos.side.b på Membrangehäuse-oberteil ablegen.
G, of the rod, pos. *, and remove the obturator,
lukkemekanismen
pos. pos. G fra
6 e togliere l’otturatore pos.spindlen pos. the
4) Slachen *lock nut, pos. 33 , of the 4) Die kontermuttern Pos. 33 des Stellglieds
71 del guida otturatore pos. 70 . pos.rod,*. , from thePos. obturator, pos. ). . 6 lösen und
og fjern lukkemekanismen pos. * fraobturator, guiden på pos. 71 , of the pos. 71 von der Welle Pos.
5) Scaricare completamente la molla pos. 6 , and remove the 5) Completely
obturator, pos. slacken das the spring,
Stellglied Pos. pos.71 3
aus , der
by
lukkemekanismen
80 svitando il dado di pos. ) . pos.
bloccaggio 71 , from the obturator, pos. 70 . the lok Stellgliedführung
unscrewing nut, pos. JPos. . 70 herausnehmen.
5) Frigør
9 . fjederen pos. 3 ved at løsneslacken the spring, pos. 5) Die Feder Pos. 80 durch Herausschrauben
5) Completely
6) Remove the screws Z and the nuts 8 from the
blokeringsmøtrikken
6) Togliere le viti 25 e i dadi pos.26J. della 80 , by unscrewing the lok nut, pos. der kontermutter Pos. 9 ganz entlasten.
testata diskruerne
comando. Z og møtrikkerne 8 9 .
control head C 6) . Die Schrauben 25 und die Muttern 26
6) Fjern fra
7) Sollevare il coperchio superiore 3 6) Remove the screws 7)25 Raise
and the the
nuts top cover vom DMembrangehäuse
with the flangelösen and undthe
kontrolhovedet C.
con la flangia 14 e il guida asta 26 from the control head 2 .
indicator rod guide O. To separate the three parts,
abnehmen.
7) indicatrice
Løft det øverste 17 . Per dæksel
separareDi med 7) RaiseO
tre flangen og cover 3 with the flange 7) Den oberen Membrangehäusedeckel 3
the top unscrew the screws 9.
stangen svitare
particolari for retningsindikatoren.
le viti 27 . For atandskille de
the indicator rod guide 14 . To mit dem Flansch 14 und der Führung für
8) Separatethe the partsdie LHubanzei-gestange
and N making17use of the flat
tre dele ad løsnes skruerne 9.
8) Separare i particolari 11 e 13 separate the three parts, unscrew abnehmen. Um
sfruttando le facce piane ricavate sul screws 27 . faces on the piston guide L and the holes
diese drei Teile voneinander zu trennen, on thedie
8) Adskil delene L og N ved at virke på de flade
guida pistone 11 e i fori praticati sul 8) Separate the parts 11 anddisc N.
13 making Schrauben 27 lösen.
L sider
disco 13 .
på stempelguiden og hullerneuse påofdisken
the flat faces on
9)the
 Rpiston
aise guide 8) Die Bauteile
the assembly composed 11 und of the voneinander
13 diaphragm
N.
9) Sollevare l'insieme costituito dalla 11 and the holes on the disc 13 . trennen, indem an den Schlüsselflächen der
s and the discs K, M and N ; disassemble the
9) Løft enheden
membrana 50 e der består
dai dischi e 9) Raises
10 ,af12membranen the og
assembly composed of the Kolbenführung 11 und in den Löchern des
13 ; smontare la membrana 50 diaphragms50 and the discs diaphragm
10 , 12
s byoberen
removing the screws
Membrantellers X.
13 bewegt bzw.
skiverne K, M og N; afmonter membranen
togliendo le viti 23 . and 13 ; disassemble 
10)theRemove
diaphragm from D the
the stem gegengehalten side of the cover.
wird.
ved at fjerne skruerne X .
10) Sfilare lo stelo 6 dal lato del coperchio. 50 by removing the11) 
screws 23 .
Disassemble 9)the Die aus der Membrane
bottom cover by 50removingund 10 the den
10) Træk
11) Smontare spindlen D ud
il coperchio fra siden
inferiore 3 af dækslet.
10) Remove the stem 6 from the side9 of, and remove
Membrantellern 12 , und 13 bestehende
screws the stem guide U.
11) Afmonterle viti
togliendo det 27
nederste il guida 9 ved
, e sfilaredæksel theatcover.
fjerne Baugruppe herausheben, die Membrane
skruerne
stelo 20 . , og trække spindelguiden 11)UDisassemble
ud. the bottom cover 3 by 50 durch Lösen der Schrauben 23
removing the screws 27 , and remove demontieren.
the stem guide 20 . 10) Den Ventilschaft 6 nach der
Membrangehäuseoberseite hin herausziehen
11) Das untere Membrangehäuse 3 durch
Entfernen der Schrauben 27 abnehmen und
die Ventilschaftführung 20 herausnehmen.

51
88
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
I fasen med genmontering er det nødvendigt at tage Take the following precautions during reassembly:
visse forholdsregler: −−the bottom cover D should be fixed to the
−−Det nederste dæksel D skal fastgøres på obturator guide C in such a way that the hole of
lukkemekanismens guide C så hullet for passage the motorization pressure passage mates with the
af det motoriserede tryk passer til det tilsvarende hul similar hole on the obturator guide itself;
på selve lukkemekanismens guide; −−when assembling the assembly consisting of the
−−ved montage af enheden bestående af membranen diaphragm s and the guard discs, check that the
s og de beskyttende skiver, skal det kontrolleres hole with the nozzle on disc N is aligned with the
at hullet for dysen på skiven N er placeret i hole on disc K; also check that the hole on nozzle
overensstemmelse med hullet på skiven K ; V is free from dirt and foreign bodies;
kontroller derudover at hullet på dysen V ikke er −−when assembling the assembly composed of the top
tilstoppet af snavs eller fremmedlegemer; cover D with the flange O and the indicator S
−−Enheden med det øverste dæksel D med flangen og rod , ensure that the washer of the indicator rod is
stangen for retningsindikatoren O skal monteres så correctly fitted between the disc N and the piston
pladen på stangen for retningsindikatoren er korrekt guide L and that it does not obstruct the hole in
placeret mellem skiven S og stempelguiden, og disc N; it should all be turned in such a way that
at hullet på skiven N ikke dækkes; det hele skal the indicator port is completely visible;
monteres så kighullet for retningsindikatoren er let −−before securing the lock nut J, check that the
at se N; spring 3 is properly housed in the special centring
−−inden blokeringsmøtrikken J monteres, skal det beat on the obturator guide );;
kontrolleres at fjederen 3 er korrekt placeret på
centreringskanten på lukkemekanismens guide );

7.4 DB/819 SILENCER MAINTENANCE


7.4 
PROCEDURE FOR VEDLIGEHOLDELSE AF PROCEDURE
LYDDÆMPER DB/819

LYDDÆMPER DB/819 (FIG. 30) DB/819 SILENCER (FIG. 30)

1) Løsn og fjern skruerne pos. = og fjern det 1) Slacken and remove the screws, pos. =, and
motoriserede hoved fra hovedlegemet. detach the motorization head from the main body.
2) Fjern møtrikkerne pos. Ü og løft flangen pos.+ . 2) Unscrew the eyebolts und nuts, pos. Ü, and
3) Fjern fra håndtaget pos. 2 hele gitteret ., den raise the flange, pos. +.
armerede pakning pos. H og fastgørelsesringen 3) From the sleeve, pos. 2, remove the complete
pos. ë. grill, pos. ., the reinforced gasket, pos. H, and
4) Fjern gitteret pos. . fra den armerede pakning the fixing ring, pos. ë.
pos. H , ved at løsne skruerne pos. í. 4) Detach the grill, pos. ., from the reinforced
5) Fjern fra håndtaget pos. 2 den indvendige kurv gasket, pos. H, slackening the screws, pos. í.
pos. 0. 5) From the sleeve, pos. 2, remove the internal
6) Fjern den udvendige kurv pos. 1 med dens basket, pos. 0.
pakninger pos. , og 3. 6) Remove the outer basket, pos. 1, with its
7) Fjern hylsteret pos. Ç. gaskets, pos. , and 3.
8) Løsn skruerne pos. Ö og fjern den nederste 7) Remove the plating, pos. Ç .
flange på lyddæmperen pos. Å. 8) Slacken the screws, pos. Ö, and remove the
bottom flange of the silencer, pos. Å.

52
7.4 PROCEDURE DE MAINTENANCE DU 7.4 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 7.4 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO
SILENCIEUX DB/819 DEL SILENCIADOR DB/819 SILENCIADOR DB/819

Fig. 30

91

53
sostituite da nuove rondelle. must therefore be replaced by new ones. und daß diese daher durch neue Dichtringe
Nel rimontare il cestello esterno pos. 78 When re-assembling the outer basket, pos. zu ersetzen sind.
assicurarsi che il suo supporto di diametro 78 , ensure that the support with the Beim Wiedereinsetzen des
minore interno sia rivolto verso la flangia smaller internal diameter is turned towards Dämpfungselementes 78 ist sicherzustellen,
pos. 82 . the flange, pos. 82 . daß das Element auf der Innenzentrierung
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL
des Flansches MT050 ist.
82 ausgerichtet

Husk på at rondellerne pos. á , når de en gang er Remember that once they have been removed, the
blevet fjernet, ikke længere kan garantere tæthed, og washers, pos. á are no longer able to guarantee
derfor skal udskiftes med nye rondeller. tightness, and must therefore be replaced by new ones.
Når den udvendige kurv pos. 1 fjernes When re-assembling the outer basket, pos. 1, ensure
7.5 PROCEDURA DI MANUTENZIONE 7.5 SB/82 SLAM-SHUT
that the DEVICE 7.5 the
support with WARTUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS
smaller internal diameter is
skal det kontrolleres at understøtningen med mindre
DISPOSITIVO DI BLOCCO SB/82 MAINTENANCE PROCEDURE SICHERHEITSABSPERRVENTIL SB/82
indvendig diameter vender mod flangen pos. Å. turned towards the flange, pos. Å.

7.5 
PROCEDURE FOR VEDLIGEHOLDELSE AF 7.5 SB/82 SLAM-SHUT DEVICE MAINTENANCE
SLAM-SHUT-ENHED SB/82 PROCEDURE

MANUEL TECHNIQUE MT050 MANUAL TECNICO MT050 MANUAL TÉCNICO MT050

SILENCIEUX DB/819 (FIG. 30) SILENCIADOR DB/819 (FIG. 30) SILENCIADOR DB/819 (FIG. 30)

1) Desserrer et enlever les vis pos. 31 et 1) Aflojar y extraer los tornillos pos. 31 y 1) Afrouxar e remover os parafusos pos.
séparer la tête de motorisation du separar el cabezal de motorización del 31 e retirar a cabeça de motorização
corps principal. cuerpo principal. do corpo principal.
2) Dévisser les écrous pos. 87 et soulever 2) Desenroscar las tuercas pos. 87 y 2) Desatarraxar as porcas pos. 87 e
la bride pos. 72 . levantar la brida pos. 72 . levantar a flange pos. 72 .
3) Enlever l'ensemble grille, 72 la garniture 3) Quitar del manguito pos. 72 la rejilla 3) Remover da luva pos. 72 toda a grelha ,
armée pos. 75 et la bague de fixation completa 75 , la junta armada pos. 7 a guarnição armada pos. 75 e o aro de
pos. 7 du manchon pos. 98 . y la virola de fijación pos. 98 . fixação pos. 7 .
4) Séparer la grille pos. 75 de la garniture 4) Separar la rejilla pos. 75 de la junta 4) Remover a grelha pos. 7 da guarnição
armée pos. 7 , en desserrant les vis armada pos. 7 y para ello aflojar los armada pos. 7 , afrouxando os
pos. 99 . tornillos pos. 99 . parafusos pos. 99 .
5) Enlever la corbeille intérieure pos. 5) Desmontar del manguito pos. 79 el 5) Remover da luva pos. 79 o cesto
79 du manchon pos. 77 . cesto interno pos. 77 . interior pos. 77 .
6) Enlever la corbeille extérieure pos. 6) Extraer el cesto interno pos. 78 con 6) Remover o cesto exterior pos. 78 com
78 ainsi que ses joints pos. 73 et sus juntas pos. 73 y 80 . as suas guarnições pos. 73 e 80 .
80 . 7) Quitar el revestimiento pos. 73 . 7) Remover as abraçadeiras pos. 73 .
7) Enlever la chemise pos. 73 . 8) Aflojar los tornillos pos. 86 y quitar la 8) Afrouxar os parafusos pos. 86 e
8) Desserrer les vis pos. 86 et enlever la brida inferior del silenciador pos. 82 . remover a flange inferior do silenciador
bride inférieure du silencieux pos. 82 . pos. 82 .
Se recuerda que las arandelas 88 , una vez
Se rappeler que lorsqu’elles ont été desmontadas, no ofrecen garantía de Lembre-se que as arruelas pos. 88 , uma
démontées, les rondelles pos. 88 ne sont estanqueidad y deberán por tanto ser vez desmontadas, não garantem mais a
plus en mesure de garantir l’étanchéité, et sustituidas por otras nuevas. vedação e portanto, deverão ser
qu’elles devront donc être remplacées par En el montaje del tambor 78 asegurarse de substituídas por outras novas. Ao remontar
de nouvelles rondelles. que la cara inferior con diámetro interno o cesto exterior pos. 78 assegurar-se
Pour remonter la corbeille extérieure menor mire a la brida 82 . que o seu suporte de menor diâmetro
pos. 78 , s’assurer que son support de interior seja virado para a flange pos. 82 .
diamètre interne le plus petit correspond
bien à la bride pos. 82 .

7.5 PROCEDURE D’ENTRETIEN VANNE 7.5 DN: DE


OPERACIONES 2” MANTENIMIENTO 7.5 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO
DE SECURITE SB/82 VÁLVULA DE BLOQUEO SB/82 VÁLVULA DE SEGURANÇA SB/82

Fig. 31

92

DN: 1” • DN: 3”- 4”- 6”- 8”

Fig. 31

54

93
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
SLAM-SHUT-VENTIL SB/82 (FIG. 31) SB/82 SLAM-SHUT (FIG. 31)

1) Kontroller at slam-shut-ventilen er i lukket stilling. 1) Check that the slam-shut is in the closed position.
2) Fjern tilslutningsrøret mellem trykstikket 2) Disconnect the pipe between the downstream
nedstrøms og hovedstykket på trykmåleren for sensing line take-off and the head of the slam-shut
slam-shut-ventilen. pressure switch.
3) Løsn fastgørelsesskruerne pos. e å fjederen 3) Slacken the fixing screws, pos. e, so as to partially
pos. q frigøres delvist; inden den fjernes helt slacken the spring, pos. q; before removing them
skal det kontrolleres at slam-shut-enheden er completely, ensure that you can support the slam-
korrekt understøttet. shut device adequately.
4) Fjern skruerne og skil slam-shut-ventilen fra 4) Remove the screws and separate the slam-shut
legemet pos. J . from the body, pos. J.
5) Læg slam-shut-ventilen på siden. 5) Put the slam-shut on its side.
6) Fjern skruerne pos. D og fjern lukkemekanismen 6) Unscrews the screws, pos. , D and remove the
pos. C , og fjederen pos. p. obturator, pos. C, and the spring, pos. p.
7) Fra lukkemekanismen pos. C fjern ringen pos. 7) Unscrews the ring, pos. C, and the ring, pos. B,
B og ringen pos. S. from the obturator, pos. S.
8) Mens spindlen holdes fast pos. G løsnes skruen 8) Keeping the shaft, pos. G firm, slacken the screw,
pos. 8. pos. 8.
9) Fjern ringen pos. E, og fjederen pos. q. 9) Remove the ring, pos. E, and the spring, pos. q.
10) Fjern den elastiske ring pos. : og spindlens 10) Remove the retaining ring, pos. : and the shaft
guide pos. K. guide, pos. K.
11) Fra trykmåleren løsnes skruerne pos. C og fjern 11) Slacken the screws, pos. C, from the pressure
dækslet pos. B. switch device, and remove the cover, pos. B.
Replace all the components included in the spare parts
Udskift alle delene der er en del af sættet med
kit.
reservedele.

GENMONTERING
RE-ASSEMBLY
12) På trykmåleren monteres dækslet pos. B og
stram skruerne pos. C.
12) Fit the cover, pos. B, and fix the screws, pos. C
13) Genmonter guiden til spindlen pos. K og fastgør
on the pressure switch device.
med den elastiske ring pos. :.
13) Put back the shaft guide, pos. K and fix with the
14) Genmonter fjederen pos. q og ringen pos. E
retaining ring, pos. :.
og stram skruerne pos. 8.
14) Put back the spring, pos. q and the ring, pos.
15) Genmonter på lukkemekanismen pos. C ringene
E , and fix the screws, pos. 8.
pos. B og pos. S.
15) Put back the rings, pos. C and pos. B on the
16) Genmonter fjederen pos. p og lukkemekanismen
obturator, pos. S.
pos. C ved at stramme skruerne pos. D.
16) Put back the spring, pos. p and the obturator,
17) Genmonter slam-shut-enheden på legemet pos.
pos. C, fixing the screws, pos. D.
J og stram skruerne pos. e .
17) Put the slam-shut device back on the body, pos.
18) Genopret tilslutningerne mellem trykstikket
J and fix the screws, pos. e .
nedstrøms og hovedstykket på trykmåleren for
18) Restore the connection between the downsteam
slam-shut-ventilen.
sensing line take-off and the head of the slam-
shut pressure switch.

55
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
AFSLUTTENDE OPERATIONER FINAL OPERATIONS

KONTROL PAKNINGER OG KALIBRERING CONTROL OF TIGHTNESS AND SETTINGS

1) Meget langsomt åbnes afspærringsventilen 1) Very slowly open the on/off valve upstream from the
opstrøms fra regulatoren og der anvendes skum regulator and using foam and the like check:
eller lignende for kontrol af: • the tightness of the outer surfaces of the
• tætheden af de ydre overflader på regulatoren regulator and pilote;
og pilotenheden; • the tightness of the inside surfaces of the
• tætheden af de indre overflader på regulatoren regulator and pilot;
og pilotenheden; • the tightness of the connections.
• tætheden af fittings. 2) Open a vent downstream from the regulator to
2) Åben en udluftningshane nedstrøms fra create a small flow of gas.
regulatoren så der dannes et lille gastryk. 3) Screw in the adjustment screw K of the pilot to
3) Spænd justeringsskruen pos. K på pilotenheden reach the desidered set point.
indtil den ønskede driftsværdi. 4) Close the vent cock from the atmosphere.
4) Luk for udluftningshanen.
START UP 1
IDRIFTSÆTTELSE
1) Very slowly open the downstream onoff valve.
2) When the mains has been filled, check that the
1) Åben afspærringsventilen nedstrøms fra regulator is set properly for the flow requirements
regulatoren. of the mains itself.
2) Når kredsløbet er fuldt kontrolleres den nøjagtige 3) Block the pilot adjustment screw by means of the
indstilling af regulatoren i forhold til kredsløbets lock nut.
behov.
3) Lås justeringsskruen på pilotenheden ved hjælp
af låsemøtrikken.

56
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

Tab.
Tab. 1313 NØGLER
CHIAVI TIL
PER LA MANUTENZIONE DEIVEDLIGEHOLDELSE
Tab. 13 NOTWENDIGE Tab.FÜR
AF WERKZEUGE 13 MAINTENANCE
WATUNG WRENCHES
Tab. 13 LLAVES FOR REFLUX
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS819
TRYKREGULATORERNE
REGOLATORI DI PRESSIONE REFLUXREFLUX
819 819 SARBEITEN AN REFLUX 819 PRESSURE REGULATORS
REGULADORES DE PRESION REFLUX 819
Tab. 13 MAINTENANCE WRENCHES FOR Tab. 13 CLES POUR LA MAINTENANCE DES DETENDEURS Tab. 13 CHAVES PARA A MANUTENÇÃO DOS
REFLUX 819 PRESSURE REGULATORS DE PRESSION REFLUX 819 REGULADORES DE PRESSÃO REFLUX 819

Type DN 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10”
13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17
A Ch. 19-24-30 19-24-30 19-24-27 19-24-27 19-24-30 19-24-30 19-24-32
30 30 32-41 32-41 46-50
B L. 300
C ø 4
D Ch. 27-41 27-41 30-55
E Ch. 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12
REFLUX 819

F Ch. 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6


G Ch. 17-20 17-20 17-19-22 17-19-22 22 22
L Cod. 7999099

Type DN 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10”
13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17
A Ch. 19-24-30 19-24-30 19-24-27 19-24-27 19-24-30 19-24-30 19-24-32
30 30 32-41 32-41 46-50
B L. 300
REFLUX 819+PM/819

C ø 4
D Ch. 27-41 27-41 30-55
E Ch. 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12
F Ch. 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6
G Ch. 17-20 17-20 17-19-22 17-19-22 22 22
L Cod. 7999099

Tab.
Tab. 1414 CHIAVI
NØGLER TIL VEDLIGEHOLDELSE
PER LA MANUTENZIONE DEI AF
Tab. 14 NOTWENDIGE WERKZEUGETab.FÜR
14 MAINTENANCE
WATUNG WRENCHES
Tab. 14 LLAVES FOR REFLUX
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 819
TRYKREGULATORERNE
REGOLATORI DI PRESSIONE REFLUXREFLUX
819 819 SARBEITEN AN REFLUX 819 PRESSURE REGULATORS
REGULADORES DE PRESION REFLUX 819
Tab. 14 MAINTENANCE WRENCHES FOR Tab. 14 CLES POUR LA MAINTENANCE DES DETENDEURS Tab. 14 CHAVES PARA A MANUTENÇÃO DOS
REFLUX 819 PRESSURE REGULATORS DE PRESSION REFLUX 819 REGULADORES DE PRESSÃO REFLUX 819

Type DN 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10”
13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17 13-15-17
A Ch. 19-22-24 19-24-27 19-24-27 19-24-27 19-24-30 19-24-30 19-24-32
30 30 30 30 32-41 32-36-41 46-50
B L. 300
C ø 4
REFLUX 819+DB/819

D Ch. 27-41 27-41 30-55


E Ch. 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12
F Ch. 5-6-8 5-6-10 5-6-10 5-6-14 5-6-17 5-6-17 5-6-17
G Ch. 17-20 17-20 17-19-22 17-19-22 22 22
L Cod. 7999099
O Cod. 7999031 7999033 7999035 7999036 7999037 7999038 7999041

Type DN 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10”
8-13-14-15 8-13-14-15 8-13-14-15 8-13-14-15 8-13-14-15 8-13-14-15 8-13-14-15
A Ch. 17-19-24-27 17-19-24-27 17-19-24 17-19-24-27 17-19-24-27 17-19-24-27 17-19-24-27
30-32 30-32 30-32 30-32 30-32-41 30-32-41 32-46-50
B L. 300
C ø 4
D Ch. 10-15-24 10-15-24 10-15-24 10-15-24 10-15-24-27-41 10-15-24-27-41 10-15-24-30-55
REFLUX 819+SB/82

E Ch. 2-3-4-5-8-12 2-3-4-5-10-12 2-3-12 2-3-4-5-12 2-3-4-5-12 2-3-4-5-12 2-3-4-5-12


F Ch. 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6
G Ch. 17-20 17-20 17-19-22 17-19-22 22 22
L Cod. 7999099
M ø 19 ÷ 60
N Cod. 7999019

57
98
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

Tab. 13/14 
Tab. 13/14 CHIAVINØGLER TIL VEDLIGEHOLDELSE
PER LA MANUTENZIONE DEI Tab.AF
13/14 Tab. 13/14 
NOTWENDIGE WERKZEUGE MAINTENANCE
Tab. 13/14 WRENCHES
LLAVES FOR REFLUX
PARA EL MANTENIMIENTO DE
TRYKREGULATORERNE
REGOLATORI DI PRESSIONE REFLUXREFLUX FÜR WATUNG SARBEITEN AN REFLUX PRESSURE REGULATORS
LOS REGULADORES DE PRESION
Tab. 13/14 MAINTENANCE WRENCHES FOR Tab. 13/14 CLES POUR LA MAINTENANCE DES REFLUX
REFLUX PRESSURE REGULATORS DETENDEURS DE PRESSION REFLUX Tab. 13/14 CHAVES PARA A MANUTENÇÃO DOS
REGULADORES DE PRESSÃO REFLUX

A B C

Ringgaffelnøgle
Chiave combinata Svensknøgle
Chiave regolabile a rullino ChiaveKompasnøgle
a compasso a rullini
Combination
Combinationspanner
spanner Adjustablespanner
Adjustable spanner Compass pin
Compass pin wrench
wrench
Gabel-Ringschlüssel Rollgabelschlüssel Stirnlochschlüssel
Clé mixte Clé à molette Clé à ergots réglable
Chave combinada Chave regulável com rolinho Chave a compasso com rolinhos
Llave combinada Llave regulable inglesa Llave de compás inglesa

D E F

Chiave a Dobbelt rørnøgle


tubo doppia poligonale Unbrakonøgle
Chiave maschio esagonale piegata T-formet
Chiave unbrakonøgle
a T maschio esagonale
Chiave aBoxtubospanner
doppia poligonale Hexagon
Hexagonororallen
allen key
key Hexagonal
Hexagonal TTkey
key
Steckschlüssel Inbusschlüssel Inbusschlüssel mit T-Griff
Clé en tube double polygonale Clé mâle coudée Clé mâle en T à six pans
Chave a tubo duplo poligonal Chave macho exagonal dobrada Chave a T macho exagonal
Llave tubolar doble de boca estrellada Llave de macho hexagonal doblada Llave de dos manos de macho hexagonal

G H I

T-formet
Chiave topnøgle
a T bussola esagonale Stjerneskruetrækker
Giravite Philips Flad skruetrækker
Giravite lama piatta
Hexagonalsocket
Hexagonal socket T
T wrench
wrench Phillips screwdriver
Phillips screwdriver Flathead
Flat head screwdriver
screwdriver
Steckschlüssel mit T-Griff Kreuztschlitzschraubendreher SystemPhilips Flachschlitzschraubendreher
Clé à douille en T à six pans Tournevis Philips Tournevis plat
Chave a T com bussola exagonal Chave Philips Chave de fenda
Llave de dos manos casquillo hexagonal Destornillador screwdriver Destornillador de hoja plana

L M N

Værktøj til udtagning


Utensile estrazione af O-ring
O-Ring Tang
Pinza til
perringe
anelli Specialnøgle Fiorentini
Chiave speciale Fiorentini
O-Ring
O-Ringextraction
extraction tool
tool Circlip
Circlippliers
pliers Fiorentini
Fiorentinispecial
special socket
socket
O-Ring Entferner Seegeringzange Fiorentini Zapfenschlüssen
Extracteur pour O-Ring Pince pour anneaux Clé spéciale Fiorentini
Utensilio de extracción de la junta O-Ring Alicate para anéis Chave especial Fiorentini
Chave de extração O-Ring Pinza para anillos Llave especial Fiorentini

Specialnøgle
Chiave speciale Fiorentini
Fiorentini Fiorentini
Fiorentini special
special tool tool
Fiorentini Ventilsitzschlüssel
Clé spéciale Fiorentini
Chave especial Fiorentini
Llave especial Fiorentini

58
99
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

8.0
8.0 DELENES
PESO VÆGT
DEI COMPONENTI 8.0 8.0
GEWICHT DER BAUTEILE WEIGHT8.0
OF THE COMPONENTS
PESO DE LOS COMPONENTES
8.0 WEIGHT OF THE COMPONENTS 8.0 POIDS DES COMPOSANTS 8.0 PESO DOS COMPONENTES
8.1 TAB. 16 DELENES VÆGT I KG 8.1 TAB. 16 WEIGHT OF THE COMPONENTS IN
8.1 TAB. 16 PESO DEI COMPONENTI 8.1 TAB. 16 GEWICHTSTABELLEKg.
DER 8.1 TAB. 16 PESO DE LOS COMPONENTES
IN Kg. BAUTEILE IN KG. IN KG.
8.1 TAB. 16 WEIGHT OF THE COMPONENTS 8.1 TAB. 16 POIDS DES COMPOSANTS 8.1 TAB. 16 PESO DOS COMPONENTES
IN Kg. EN KG. EM KG.

DN 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10”

11,100 11,100 21,900 21,900 59,300 59,300 124,500

0,250 0,250 0,350 0,350 0,825 0,825 1,560

2,700 2,700 4,100 4,100 11,500 11,500 44,000

9 9 19,900 19,900 54 54 114

0,250 0,250 0,250 0,250 0,600 0,600 0,930

2,300 4,900 8,500 14,900 32 50 112

0,150 0,200 0,300 0,350 1,100 1,100 2

0,100 0,250 0,300 0,700 0,900 0,900 1,950

0,200 0,700 1,100 3,500 8,900 15,100 26

0,100 0,100 0,050 0,050 0,420 0,420 0,890

9,400 20,500 37 66 148 234 385

0,100 0,200 0,450 0,750 0,950 1,850 2,900

0,100 0,200 0,450 0,750 0,950 1,850 2,900

0,100 0,150 0,320 0,500 0,900 1,200 1,500

1,300 3 5,700 10,400 19,700 35 78

59
100
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050

9.0 LISTE OVER ANBEFALEDE RESERVEDELE 9.0 LIST OF RECOMMENDED SPARES

60
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

TRYKREGULATOR REFLUX REFLUX


REGOLATORE DI PRESSIONE 819 819 GASDRUCKREGELGERÄT REFLUX 819 PRESSURE
REFLUX 819 REGULATOR
REGULADOR DE PRESION REFLUX 819
REFLUX 819 PRESSURE REGULATOR DETENDEUR DE PRESSION REFLUX 819 REGULADOR DE PRESSÃO REFLUX 819

DN: 1” - 2”

61
102
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MT050 MT050MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

VARIANT
VARIANTE VARIANT VERSION VERSION
VERSION VARIANTE VARIANTES

DN: 10” DN: 6” ÷ 10”

DN: 6” - 8”
DN: 3” - 4”- 10”

DN: 3” - 4”
DN: 6” ÷ 10”

62
103
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS

DN 1” ÷ 4” 6” 8” 10”
POS DESCRIZIONE / DESCRIPTION
BESKRIVELSE / BESCHREIBUNG
/ DESCRIPTION
POS DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO

7 Armeret
Guarnizionepakning
armata / /Reinforced
Reinforcedgasket / Ventilsitzbduchtung
gasket Garniture armée / Pastilla / Guarnição 1 1 1 1
35 O. Ring - - - 2
36 O. Ring 1 1 1 1
37 O. Ring 3 3 3 3
39 O. Ring 2 2 2 2
40 O. Ring 2 2 2 2
41 O. Ring 1 1 1 1
REFLUX 819

42 O. Ring 1 1 1 1
43 O. Ring 1 1 1 1
44 O. Ring 1 2 2 2
45 O. Ring 1 1 1 -
47 O. Ring 1 1 1 1
50 Membran
Membrana / Diaphragm
Diaphragm / Membrane Membrane / Junta / Guarnição 1 1 1 1
51 Styrering / Guide
Anello di guida ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia
/ Guide 1 1 1 1
52 Styrering / Guide
Anello di guida / Guide
ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia 2 2 2 2
62 Pakning
Guarnizionei gummi
in gomma/ /Gum
Gumgasket
gasket / Dichtung Garniture / Junta / Munta 1 1 1 1
93 O. Ring 1 1 1 1

NB. udskiftningdella
NB. La sostituzione af membranen pos. 50,
membrana pos. NB.skal
Theske efter
replacement NB. 
of pos. The replacement
50 diaphragm of Das
HINWEIS: pos.Austauschen
50 diaphragm der should be
Membrane
at have vurderet hvor slidt den er. assessed on the basis of its state of wear.
50 deve essere valutata in funzione should be assessed on the basis of its Pos. 50 richtet sich nach dem
dello stato di usura. state of wear. jeweiligen Zustand.

Hårdhed armeret pakning Reinforced gasket hardness


Durezza guarnizione armata Reinforced gasket hardness Härte der Ventilsitzabdichtung

Hårdheden af den armerede pakning 65 ShA, er identificeret The hardness of the 65 ShA reinforced gasket can be
La durezza
med della guarnizione armata, 65 The hardness of the 65identified
en blå farveplet. ShA reinforced
from a skyDieblue
Ventilsitzabdichtung
mark. mit Härte 65 ShA
ShA, è identificabile da una macchia di gasket can be identified from a sky blue ist durch einen blauen Punkt
colore azzurro. mark. gekennzeichnet.

N.B. Le remplacement de la membrane NB. La membrana pos. 50 será sustituida NB. A substituição da membrana pas 50
Pas 50 doit être jugé en fonction de conforme a sus condiciones de deve ser avaliada em função do estado
son état d'usure. desgaste. de desgaste.

Dureté de la garniture armée Tabla de las durez de la junta armada Dureza da guarnição armada

Une tache de couleur bleu clair identifie la La dureza de la junta armada, 65 ShA, se A dureza da guarnição armada, 65 ShA, é
dureté de lagarniture armée: 65 ShA. identifica por medio de una mancha azul. identificável com uma mancha azul.

63
104
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MT050 MT050MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

…+ LYDDÆMPER DB/819
…+ SILENZIATORE DB/819 …+ DB/819 SILENCER …+ DB/819 SILENCER
…+ SCHALLDAMPFER DB/819
…+ SILENCIEUX DB/819 …+ SILENCIADOR DB/819 …+ SILENCIADOR DB/819

N. PEZZI / N. OF PIECES
NR.DELE / N. OF/ PIECES
MENGE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N. PEÇÃS

DN 10”
POS DESCRIZIONE / DESCRIPTION
BESKRIVELSE / BESCHREIBUNG
/ DESCRIPTION
POS DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
... +SB/82

7 Armeret
Guarnizionepakning
armata / /Reinforced
Reinforced gasket
gasket / Ventilsitzbduchtung Garniture armée / Pastilla / Guarnição 1

64
105
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

…+ LYDDÆMPER DB/819
VARIANTE VARIANT …+ DB/819 SILENCER
VERSION
VERSION VARIANTE VARIANTES

DN: 8” DN: 10”

N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS

DN 1” ÷ 4” 6” 8” 10”
POS DESCRIZIONE / DESCRIPTION
BESKRIVELSE / BESCHREIBUNG
/ DESCRIPTION
POS DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO

73 Pakning
Guarnizioneiingummi
gomma / /Reinforced
Reinforcedgasketgasket
/ Gummidichtung Joint en caoutchouc / Junta goma / Munta borracha 1 1 1 1
80 Pakning
Guarnizioneiingummi
gomma / /Reinforced
Reinforcedgasketgasket
/ Gummidichtung Joint en caoutchouc / Junta goma / Munta borracha 1 1 1 1
91 O. Ring 1 - - -
93 O. Ring 1 1 1 1
94 O. Ring 1 1 1 1
95 O. Ring 1 1 1 1
... + DB/182

96 O. Ring 2 2 2 2
97 O. Ring 2 2 1 1
100 O. Ring - - - -
105 O. Ring - - 1 -
88 Rondel
Rondella iinkobber / Copper
rame / Copper washer
washer / Dichtring für Schraube Rondelles / Arandela de cobre / Anilha vedi/see
sehen/voir
se/see
ver/ver

N. PEZZI
N. PIECES
DB 819 NR.N. MENGE
DELE
DN N.
N.PIECES
PIÈCES
N. PIEZAS
N. PEÇÃS
1” - 2” 8
3”- 4”- 6” 12
8” 16

65
106
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MT050 MT050MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

MONITOR PM/182
MONITOR PM/182 MONITOR PM/182 MONITOR PM/182 MONITOR PM/182

MONITOR PM/182 MONITOR PM/182 MONITOR PM/182

66
107
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

VARIANT
VARIANTE VARIANT VARIANT VERSION
VERSION VARIANTE VARIANTES

DN: 10”

DN: 1”

DN: 3”- 4” DN: 6”- 10”

DN: 6”- 10”

67
108
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MT050 MT050MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS

DN 1” - 4” 6” - 8” 10”
POS DESCRIZIONE / DESCRIPTION
BESKRIVELSE / BESCHREIBUNG
/ DESCRIPTION
POS DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO

12 O. Ring - - 2
36 O. Ring 3 3 3
39 O. Ring 2 2 2
40 O. Ring 1 1 1
41 O. Ring 1 1 1
42 O. Ring 1 1 1
43 O. Ring 1 1 1
... + SB/82

44 O. Ring 1 2 2
45 O. Ring 1 1 1
47 O. Ring 1 1 1
50 Membran
Membrana / Diaphragm
Diaphragm/ Membrane Membrane / Junta / Guarnição 1 1 1
51 Styrering / Guide
Anello di guida / Guide
ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia 1 1 1
87 O. Ring - 1 1
88 O. Ring 1 1 1

68
109
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

++ SLAM-SHUT-VENTIL SB/82
DISPOSITIVO DI BLOCCO SB/82 + SB/82 SLAM SHUT + SB/82 SLAM SHUT
+ SB/82 SICHERHEITSABSPERRVENTIL
STELLANTRIEB
+ SB/82 DISPOSITIF DE SECURITE + DISPOSITIVO DE BLOQUEO SB/82 + DISPOSITIVO DE BLOQUEIO SB/82

DN: 2”

DN: 3” - 4” - 6” - 8”

DN: 1”

69
110
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

VARIANT
VARIANTE VARIANT VARIANT VERSION
VERSION VARIANTE VARIANTES

DN: 4” - 6” - 8”

DN: 10”

70
111
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

VARIANT
VARIANTE VARIANT VARIANT VERSION
VERSION VARIANTE VARIANTES

SEKTION -SEKTION
SECTION- SECTION
- SECCIÓN - SECÇÃO
A-A

Versionen - Versiones - Versionen - Versiones -


Versioner - Versiones Versioner - Versiones
Variantes - Versões Variantes - Versões

DN: 1” ÷ 4” DN: 1” ÷ 4”

SEKTIONSEKTION - SECTION
- SECTION - SECCIÓN - SECÇÃO
B-B

Versionen - Versiones - Versionen - Versiones -


Versioner - Versiones Versioner
Variantes - Versões Variantes- -Versiones
Versões
DN: 6” - 8” - 10” DN: 6” - 8” - 10”

71
112
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

KONTROLENHED
DISPOSITIVO DI COMANDO CONTROL DEVICE CONTROL DEVICE STEUERINHEIT
DISPOSITIF DE COMMANDE DISPOSITIVO PRESOSTÁTICO DISPOSITIVO DE COMANDO

Mod.: 102 - 103 - 104 - 105

Mod.: 106 - 107 - 108 - 109

72
113
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

STYREHOVEDER
TESTATE DI COMANDO HEADS CONTROL HEADS CONTROL MESSWERKE
TETES DE COMMANDE CABEZALES DE MANDO CABEÇAS DE COMANDO

Mod.: 102-106 Mod.: 103-106

Mod.: 104-107 Mod.: 105-108

N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


DISPOSITIVO DI BLOCCO SB/82 / SB/82 SLUM-SHUT NR.DELE / N. OF
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS
SLAM-SHUT-VENTIL
SAV SB/82 / DISPOSITIFSB/82 / SB/82 SB/82
DE SÉCURITÉ SLUM-SHUT
DISPOSITIVO DE BLOQUEO SB/82 / DISPOSITIVO DE BLOQUEIO SB/82
DN 1” 2”- 3” 4”- 8” 10”

POS DESCRIZIONE / DESCRIPTION


BESKRIVELSE / BESCHREIBUNG
/ DESCRIPTION
POS DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO

19 Armeret
Guarnizionepakning
armata / /Reinforced
Reinforced gasket
gasket / Ventilsitzbduchtung Garniture armée / Pastilla / Guarnição 1 1 1 -
24 Styrering / Guide
Anello di guida / Guide
ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia - - - 2
25 Styrering / Guide
Anello di guida / Guide
ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia 2 2 2 -
40 O. Ring 1 1 1 1
... SB/82

41 O. Ring 1 1 1 1
42 O. Ring 2 2 2 2
43 O. Ring 1 - - -
44 O. Ring - - 1 -
45 O. Ring 1 1 1 1

73
114
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MT050 MT050MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

DISPOSITIVO DI COMANDO / CONTROL DEVICE


KONTROLENHED / CONTROL
STEUERINHEIT / DISPOSITIF DE DEVICE
COMMANDE
DISPOSITIVO PRESOSTÁTICO / DISPOSITIVO DE COMANDO

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES


NR.DELE / N. OF/ PIECES
MENGE
POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N. PEÇÃS
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
104 - 105 - 106
107 - 108 - 109
MOD. 102 -103

46 O. Ring 1

TESTATE DI COMANDO / HEADS CONTROL


STYREHOVEDER / HEADS
MESSWERKE / TETES CONTROL
DE COMMANDE
CABEZALES DE MANDO / CABEÇAS DE COMANDO

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NR.DELE / N. OF PIECES
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N. PEÇÃS
MOD. 102 -106

4 Membran Diaphragm/ Membrane


Membrana / Diaphragm Membrane / Junta / Guarnição 1

TESTATE DI COMANDO / HEADS CONTROL


STYREHOVEDER / HEADS
MESSWERKE / TETES CONTROL
DE COMMANDE
CABEZALES DE MANDO / CABEÇAS DE COMANDO

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES


NR.DELE / N. OF/ PIECES
MENGE
POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N. PEÇÃS
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
MOD. 103

4 Membran Diaphragm/ Membrane


Membrana / Diaphragm Membrane / Junta / Guarnição 1
12 O. Ring 1

TESTATE DI COMANDO / HEADS CONTROL


STYREHOVEDER / HEADS
MESSWERKE / TETES CONTROL
DE COMMANDE
CABEZALES DE MANDO / CABEÇAS DE COMANDO

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES


NR.DELE / N. OF/ PIECES
MENGE
POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N. PEÇÃS
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
107 - 108 - 109
MOD. 104 -105

4 O. Ring 1
11 O. Ring 1
12 O. Ring 1

74
115
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

++ SLAM-SHUT-VENTIL HB/97
DISPOSITIVO DI BLOCCO HB/97 + HB/97 SLAM SHUT + HB/97 SLAM SHUT
+ HB/97 SICHERHEITSABSPERRVENTIL
STELLANTRIEB
+ HB/97 DISPOSITIF DE SECURITE + DISPOSITIVO DE BLOQUEO HB/97 + DISPOSITIVO DE BLOQUEIO HB/97

75
116
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

DISPOSITIVO DI BLOCCO SB/82 / SB/82 SLUM-SHUT N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


SAV SB/82 / DISPOSITIFSB/82
SLAM-SHUT-VENTIL DE SÉCURITÉ
/ SB/82 SB/82
SLUM-SHUT NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS
DISPOSITIVO DE BLOQUEO SB/82 / DISPOSITIVO DE BLOQUEIO SB/82

DN 4” 6” 8” 10”

POS DESCRIZIONE / DESCRIPTION


BESKRIVELSE / BESCHREIBUNG
/ DESCRIPTION
POS DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO

7 Armeret pakning
Guarnizione armata / /Reinforced
Reinforced gasket
gasket / Ventilsitzbduchtung Garniture armée / Pastilla / Guarnição 1 1 1 1
36 O. Ring 3 3 3 3
39 O. Ring 1 1 1 1
40 O. Ring 1 1 1 1
41 O. Ring 1 1 1 1
42 O. Ring 1 1 1 1
43 O. Ring 1 1 1 1
... + SB/82

47 O. Ring 1 1 1 1
51 Styrering / Guide
Anello di guida / Guide
ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia 1 1 1 1
62 O. Ring 2 2 2 2
63 Styrering / Guide
Anello di guida ringring / Führrungsring
/ Guide Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia 1 1 1 1
64 Styrering / Guide
Anello di guida / Guide
ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia 1 1 1 1
87 O. Ring - 1 1 1
88 O. Ring 1 1 1 1
93 O. Ring 1 1 1 1

76
117
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

ENHED LINJELINE
DISPOSITIVO OFFOFF LINE OFF DEVICE LINE OFF DEVICE LINE-OFF-VORRICHTUNG
DISPOSITIF LINE OFF DISPOSITIVO LINE OFF DISPOSITIVO LINE OFF

BY PASS
F
D E

SUPPLY

VENT

VENT

SENSING
LIVE
VENT

PART. A Trevejsventil
Valvola a tre vie // Three-ways
Three-ways valvevalve
/ 3-Wege-Ventil / Vanne à trois voies / Válvula a tres vías / Válvula de três vias
PART. B Filter
Filtro / /Filter
Filter
/ Filter / Filtre / Filtro / Filtro
PART. C Trykregulator / Pressure
Regolatore di pressione regulator
/ Pressure regulator / Druckregler / Détendeur de pression / Regulador de presión / Regulador de pressão
PART. D Overtryksventil / Relief
Valvola di sfioro / Relief valvevalve
/ Sicherheitsabblaseventil / Soupape d’échappement / Válvula de venteo / Válvula de alivio
PART. E Fordelingshus / Slide/ Slide
Cassetto di distribuzione valve valve / Verteilkasten / Tiroir de distribution / Distribuidor / Caixa de distribuição
PART. F Kontrolenhed / Control
Dispositivo di comando device
/ Control device / Steuereinheit / Dispositif de commande / Dispositivo de mando / Dispositivo de comando

77
118
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

ENHED LINJE OFF PART. BLINE OFF DEVICE


FILTRO / FILTER / FILTER / FILTRE / FILTRO / FILTRO

PART. B

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
Filter
Filter / Filtre
Filtro / Filtro
Filtro // Filter

4 Filterpatron / Filter
Cartuccia filtrante / Filtercartridge
cartridge / Filterpatrone / Carto. filtrante / Cartu. filtrante / Cartu. filtrante 1
7 O. Ring 1
Filter

8 O. Ring 1

PART. D
OVERTRYKSVENTIL
VALVOLA DI SFIORO / RELIEF VALVE / SICHERHEITSABBLASEVENTIL / RELIEF
/ SOUPAPE VALVE
D’ÉCHAPPEMENT / VÁLVULA DE VENTEO / VALVULA DE ALIVIO

PART. D

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
Valvola di sfioro

Sicherheitsabbl.
Soup. d’échapp.
Overtryksventil

Válv. de venteo
Valv. de alivio
Relief valve
valve

2 Lukkemekanisme / Plug/ Clapet / Obturador / Obturador


Otturatore / Plug / Stellglied 1
Relief

78
119
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

KONTROLENHED
DISPOSITIVO DI COMANDO CONTROL DEVICE CONTROL DEVICE STEUERINHEIT
DISPOSITIF DE COMMANDE DISPOSITIVO PRESOSTÁTICO DISPOSITIVO DE COMANDO

67
54

67
68

69
71

66
60

53
61

51
55

63
65
62

52

Mod.: 103-104-105

31
30 31
30
10 11
27
33 18 12
29
7 19
35
28 22
36 32
29 6
28
13 20
26
35 5

Mod.: 105/92

79
120
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

35

38 4

40 2

44
Mod.: 103

45

MOD. 103

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
Cabez. de mando
Têtes de comm.
di comando
Control head
head

Cabeças de
Messwerke
Styrehoved

comando

4 Membran / Diaphragm
Membrana Diaphragm/ Membrane Membrane / Junta / Guarnição 1
Control
Test.

75

15

45

76
Mod.: 104-105

MOD. 104 - 105

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NR.DELE
NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD / N. OF
PIEZAS / N.PIECES
PEÇÃS
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO
Cabez. de mando
Têtes de comm.
di comando
Control head
head

Cabeças de
Messwerke
Styrehoved

comando

4 O. Ring 1
Control
Test.

80
121
TEKNISK
MANUALE VEJLEDNING
TECNICO MT050 MT050 TECHNICAL
TECHNICAL MANUAL MT050 MANUAL
TECHNISCHES MT050 MT050
HANDBUCH

PILOT
PILOTA204/A
204/A 204/A PILOT 204/A PILOT PILOT 204/A
PILOTE 204/A PILOTO 204/A PILOTO 204/A

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG N. PEZZI / N. OF PIECES / MENGE


POS
POS BESKRIVELSE / DESCRIPTION NR.DELE / N. OF PIECES
DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N. PEÇÃS

204/A 205/A 204/A/2/CS 204/A/1/CS 204/A/MO


11 O. Ring 1 1 1 1 1
16 Membran/ Diaphragm
Membrana / Diaphragm / Membrane Membrane / Membrana / Membrana 2 2 3 3 2
17 Lukkemekanisme
Otturatore / Obturator/ /Obturator
Ventilteller Clapet / Obturador / Obturador 1 1 1 1 1
18 O. Ring - - - - 1
28 O. Ring 1 1 1 1 1
29 O. Ring 1 1 1 1 1
38 O. Ring 1 1 1 1 1
40 O. Ring - - 1 - -
41 O. Ring - - 1 - -

81
122
TEKNISK
MANUEL VEJLEDNING
TECHNIQUE MANUAL TECNICO MT050TECHNICAL
MT050 MT050 MANUAL
MANUAL MT050
TÉCNICO MT050

FORREDUKTIONSENHED
PRERIDUTTORE R14/A R14/A R14/A PRE-REGULATOR R14/A PRE-REGULATOR
STABILISATOR R14/A
PRÉDETENDEUR R14/A PREPILOTO R14/A PREPILOTO R14/A

POS DESCRIZIONE
BESKRIVELSE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG
/ DESCRIPTION N. PEZZI / N. OF PIECES
NR.DELE / N. OF/ PIECES
MENGE
POS DESCRIPTION / DESCRIPCION / DESCRICÃO NBRE DE PIÈCES / CANDIDAD PIEZAS / N. PEÇÃS

8 Styrering
Anello di guida/ Guide
/ Guide
ringring / Führrungsring Bague de guidage / Anilo de guía / Anel de guia 1
9 Armeret
Guarnizione pakning
armata/ /Reinforced gasket/ Ventilsitzbduchtung Garniture armée / Pastilla / Guarnição
Reinforced gasket 1
10 Membran
Membrana / Diaphragm
Diaphragm/ Membrane Membrane / Junta / Guarnição 1
R14/A

13 Filter
Filtro // Filter
Filter/ Filter Filtre / Filtro / Filtro 1
17 O. Ring 1
18 O. Ring 2
19 O. Ring 1
20 O. Ring 1

82
123
TEKNISK VEJLEDNING MT050 TECHNICAL MANUAL MT050
FOR BESTILLING AF RESERVEDELE SPECIFICER WHEN ORDERING SPARE PARTS, PLEASE SPECIFY:
FØLGENDE:

FOR REGULATORS
FOR REGULATOR
Type of regulator
Type regulator Dne (inlet nominal diameter)
Dne (nominel diameter for indgang) Pe (inlet pressure)
Pe (indgangstryk) Pa (outlet pressure)
Pa (udgangstryk) Works no. (Serial no.)
Fabrikationsnummer (Serienummer) Year of manufacture
Konstruktionsår Type of fluid used
Anvendt væsketype TControl head type (if assembled)
Type hoved for slam-shut-ventilen The no. of the part (position no.)
Delens nr. (position) Quantity desired
Ønsket antal

FOR PILOT
PER PILOT
Type of pilot
Type pilot Pe (inlet pressure)
Pe (indgangstryk) Operating pressure
driftstryk Works no. (Serial no.)
Fabrikationsnummer (Serienummer) Year of manufacture
Konstruktionsår Type of fluid used
Anvendt væsketype The no. of the part (position no.)
Delens nr. (position) Quantity desired
Ønsket antal

83
NOTER
NOTES / NOTES
NOTER / NOTES
NOTES
I dati sono indicativi e non impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
The data are not binding. We reserve the right to make modifications without prior notice.
Bei den Daten handelt es nich um nicht verbindliche Richtangaben. Wir behalten uns vor, bei Bedarf ohne Vorankündingung Änderungen anzubringen.
Les données sont purement indicatives et n’engagent en rien la responsabilité de la société le droit d’apporter d’éventuelles modifications sans aucun
préavis.
Dataene
Los datoser vejledende
son indicativosog ikke
y por bindende.
tanto Vi forbeholder
no son vinculantes. os ret til atelforetage
Nos reservamos ændringer
derecho de uden
aportar de varsel. sin aviso previo.
modificaciones
Os dados aqui tratados são indicativos e não nos comprometem. Nos reservamos de eventuais modificações sem algum préaviso.
The data are not binding. We reserve the right to make modifications without prior notice.
Pietro Fiorentini S.p.A.
KONTORER:
UFFICI COMMERCIALI:
OFFICES:
OFFICES:
VERKAUFSBOROS:
BUREAUX COMMERCIAUX:
DEPARTAMENTOS COMERCIALES:
ESCRITÓRIOS COMERCIAIS:

I-20124 MILANO Italy - Via Rosellini, 1 - Phone +39.02.6961421 (10 linee a.r.) - Fax +39.02.6880457
E-mail: sales@fiorentini.com
I-36057 ARCUGNANO (VI) Italy - Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.960468
E-mail: arcugnano@fiorentini.com

EFTERSALGS-SERVICE OGE RESERVEDELE:


ASSISTENZA POST-VENDITA SERVIZIO RICAMBI:
SPARE PARTSAND
SPARE PARTS AND AFTER-SALES
AFTER-SALES SERVICE:
SERVICE:
AFTER SALES SERVICE UND ERSATZTEILSERVICE:
SERVICES APRES-VENTE ET DES PIECES DE RECHANGE:
ASISTENCIA POST-VENTA Y SERVICIO PIEZAS DE REPUESTO:
ASSISTÈNCIA PÓS-VENDA E SERVIÇO PEÇAS:

I-36057 ARCUGNANO (VI) Italy - Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.968513 - E-mail: service@fiorentini.com
Edigraf - srl - edizione 02/05

Sideinddeling
IMPAGINAZIONEogE print
STAMPA
UDFØRT
A CURA AF
DI

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)


Montecchio Maggiore
FEBBRAIO 2005 (VI)
Februar 2005

Redigeret
Redazione af: Pietro
a cura Bottari
di: Pietro Bottari
Copyright © 2005 - Pietro Fiorentini S.p.A.

Potrebbero piacerti anche