Sei sulla pagina 1di 45

‫ء‬ ُ َ َ َ َ ُ َ

1ُ ‫أ لجُْز‬:‫أ لمراجع ة‬ Tutor: Sara Bandinu


sara.bandinu@hotmail.com
Il sistema delle
declinazioni:

- la declinazione triptota
- la declinazione diptota
- il plurale sano maschile
- il duale
- il plurale sano femminile
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ء‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫أ لطالُب ُيقرأُك تاباُمُع ُالص ديقُ‬
Declina questi nomi seguendo lo schema
della declinazione triptota (sia
determinati che indeterminati):

َ َ ‫َء‬
‫ح ِزين‬ ‫مدرسة‬

َ َ َْ
‫عرب‬ ‫كلب‬
ََ ‫ء‬
‫قلم‬ ‫إمرة‬

َ ِّ َ ُ
‫مسا‬ ‫معلم‬
‫‪Scrivi il caso giusto‬‬
‫‪all’interno delle frasi:‬‬

‫َ َء‬ ‫َ‬ ‫ء‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬


‫أ ُلمد ِّرس يذه ُبُإىلُالمدرسة‬
‫ُ ء ََ َْ‬
‫أخ يتُرأتُكلب‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َء َ‬
‫صديق‬
‫أذهبُإىلُالجامعة معُ ُ‬
‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ء‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫سُالغةُال َع َر ِّبية‬‫ألطالب يدر ُ‬
Quando un nome diptoto viene
determinato, segue la
declinazione triptota
‫َ‬ ‫َ َ‬
‫عدد األسما‬ ‫َ ُ َء‬
‫أ لم ف رد >ك ت اب‬

‫َ ُ َ ىَ‬
‫أ لمُثت ُ > كُ تاب انُ‬

‫ُُ‬ ‫ء‬ ‫َ‬ ‫َ‬


‫أ لج م عُ > كُتُب‬
‫َ‬
‫أ مثلة‪:‬‬
‫ب ي وت‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬
‫ُ‬
‫َد روس‬
‫أ و ىالد‬ ‫ء‬
‫َ ُط َّل ب‬
‫أ ط ىبُ ا‬
‫َ‬ ‫ُ‬
‫زم ال‬
Trasforma la parola dal singolare al
plurale e duale (sano/declinato), sia al
maschile che al femminile:

َّ َ ُ
‫َر ىسام‬ ‫موظف‬
ِّ َ ُ
‫ُم َم ِّرض‬ ‫معلم‬
َُ
‫ء‬
‫متجُم‬ ‫ُمدير‬
ِّ َ ُ
‫ممثل‬ ُ‫إيطاىل‬
‫ي‬
L’aggettivo e le
concordanze
Trasforma le frasi al
femminile:

َ
َُ‫هوُ> ه‬ُ
‫ي‬
L’aggettivo in funzione di
predicato va accordato solo in
genere, caso e numero
:‫مالحظة‬

I libri sono molti


ٌ َ ٌ ُُ
‫كتبُك رثتُة‬
Molti libri ُ َ ْ ُ ُ ُ َْ
‫ألكتبُال ُك رثتُة‬
I molti libri ٌ َ ُ ُ ُ َْ
‫ألكتبُكث رتُة‬
I libri non sono َ ُ ُ ُ َْ
molti َُ‫ت َُك رثتة‬
‫ُغ ُء‬
‫ألكتب ر‬
Il plurale non pensante
Traduci le seguenti frasi in
arabo:

❖ Gli elefanti sono grandi;


❖ I miei libri sono tanti;
❖ Ho visto delle case nuove;
❖ Queste lezioni sono diff icili.
Indica in quali casi l’aggettivo è usato
come attributo e in quali come
predicato:
ٌ‫ل‬ ‫ء‬ َ ‫ء‬ َ
ُ ‫ألدر‬ َ
ُ ‫سُس ُه‬
َ ُ ْ َ
ُ ‫أل َب ءيت‬
ُُ ‫ُالك ر‬
‫بت‬
َ َ َ َ ْ َ
ُ‫يفُالجامعةُالعربيُة‬
َ ً ‫َ َء ُ ء‬
ُ‫رأيتُبنتاُسعيدة‬
ٌ‫زين‬ َ ََُ َ
ُ ‫ألولدُح‬
Correggi le
frasi
sbagliate:
‫إُستثنا !‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫فرنساُ‬
‫سي‬ ‫ََء‬
‫فرن ي ُ‬
‫َ‬ ‫ََء‬
‫فرنس ُِويُ‬

‫‪Nei‬‬
‫‪sostantivi‬‬
‫‪bilitteri‬‬

‫ء‬ ‫َ‬ ‫‪compare‬‬


‫وُ‪una‬‬
‫أ لنسُبة‬ ‫يي‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬
‫لغةُ> لغ ِو ُ‬
La frase
nominale
La frase
nominale
inizia sempre
con un nome

Quella
verbale
sempre con
un verbo
Possiamo identificare 3 tipi di
frase nominale:

Frase con ‫ َخبَر‬indeterminato (il verbo essere è sottinteso!)

ٌ
ُ‫سارةُطال بة‬
‫ء‬ َ َ
‫أ ناُمنَُسد ينيا‬
َ
ٌُ‫بُك ربت‬ ْ َ َ
ُ ‫أ لكل‬
Possiamo identificare 3 tipi di
frase nominale:

Frase con ‫ َخبَر‬espresso all’inizio


(frase del tipo «c’è» «ci sono»)

ُِّ ‫ء‬ َ َ
N.B. Il mubtada’, essendo
soggetto, va sempre al caso
ُ‫يف ُالبيت ُأ يم‬
nominativo!
َ ‫ُ َ َ ء‬
ُ‫ه ناك ُشخص ان‬
ٌُ‫عةُم َد ُِّرس‬
ُ ‫َف ُالجام‬
‫ي‬
Possiamo identificare 3 tipi di
frase nominale:

Frase con ‫ َخبَر‬determinato (si esprime il pronome separante!)

ُِّ ِّ ُ ْ َ
ُ‫هُ أ يم‬ َ
‫ألمعل مةُ ي‬
َ َ ُ ُ َْ َ
ُ‫أ لكلب ُه ُو ك ل يت‬
َ‫َ ُُ ُ َ ُء‬
!‫ه ُالمُبت دأ‬ ‫أ لكتب ُ ي‬
Riordina le parole per formare
delle frasi nominali:
COMPITI PER CASA

❖ Finisci a casa tutti gli esercizi che non


sono stati svolti a lezione e mandami la
foto su teams o al numero 345 173 1633
per le correzioni.
❖ Se segui le mie lezioni per la prima volta ricorda di
compilare il seguente questionario al link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8fmaVYeGHEO
LqGzA2nad1F8Aequel-
dGl1HpWR1m0PtUMDJYUDQwSlc0Mjk3QUY5NVIwQzhGRTZGQS4u

❖ Al termine di ogni lezione ricorda di compilare il


questionario di gradimento al link:
https://forms.office.com/r/WVRkmaruKN

Potrebbero piacerti anche