Sei sulla pagina 1di 7

‫א ּב ב ג ד ה ו ז ח ט י ּכ כ ך ל מ‬

‫ם נ ן ס ע ּפ פ ף צ ץ ק ר ׁש ׂש ת‬
‫ֹופית = ‪FINAL / FIM‬‬
‫סֹוף ‪ /‬ס ִ‬
‫אות סופית = ‪LETRA FINAL‬‬
‫ָ =‪O/A‬‬
‫ַ =‪A= ֲ /A‬‬
‫ֶ ‪E= ְ/ ֱ / ֵ /‬‬
‫ִ ‪ִ /‬י=‪I‬‬
‫ֹ ‪ֹ/‬ו ‪O = ֳ / ָ /‬‬
‫ֻ ‪ּ /‬ו = ‪U‬‬
‫ָׁשלֹום = ‪PAZ‬‬
‫אֲ נִ י = ‪EU‬‬
‫אֱ ֹל ִהים = ‪DEUS‬‬
‫צָ הֳ ַריִם ‪TARDE = TSOHORAYIM /‬‬
‫ָּכל = ‪TUDO‬‬
‫אָ ִליסֹון ‪ ALISSON‬אליסון‬
‫‪@hebraicohoje‬‬
MANHA = ‫ בוקר‬/ ‫ֹּב ֶקר‬
BOM DIA = ‫בוקר טוב‬
DIA = ‫יֹום‬
MAE = ‫ אימא‬/ ‫ִא ָמא‬
MESA = ‫ שולחן‬/ ‫ׁשֻ ְלחָ ן‬
-------------
EU SOU ALISSON = ‫אני אליסון‬
EU SOU UM ALUNO = ‫ת ְל ִמיד‬ ַ ‫אני‬
DAS / DOS / DA / DO / DE = ‫ׁשל‬
ֶ
LIVRO = ‫סֵ פֶ ר‬
O LIVRO = ‫הַ סֵ פֶ ר‬
ֶ ֶ
REI = ‫ֶמלֶ ך‬
PAO = ‫לֶ חֶ ם‬
@hebraicohoje
MENINO = ‫יֶלֶ ד‬
BANDEIRA = ‫ֶדגֶל‬
ARCO = ‫ֶק ֶׁשת‬
ROUPA = ‫ּבֶ גֶ ד‬
PORTA = ‫ֶדלֶ ת‬
------------
COMIDA = ‫אֹ כֶל‬
COME = ‫אֹוכֵל‬
SEGOL ֶ / TSERE ֵ
‫אליסון אֹוכֵל ִּפיצָ ה‬
----------
BOLO = ‫עּוגָ ה‬
CIDADE = ‫ִעיר‬

@hebraicohoje
----
FELCIDADE = ‫אֹוׁשר‬ ֶ
RIQUEZA = ‫עֹוׁשר‬ ֶ
--------------
‫ח‬/‫ע‬
EU = ‫אֲ נִ י‬
POBRE = ‫עָ נִ י‬
-----
ALUNO = ‫ַת ְל ִמיד‬
‫ = התלמיד‬O ALUNO
ALUNA = ‫ידה‬ָ ‫ַת ְל ִמ‬
‫ = התלמידה‬A ALUNA
ALUNOS = ‫ַת ְל ִמ ִידים‬
‫ = התלמידים‬OS ALUNOS
@hebraicohoje
ALUNAS = ‫ַת ְל ִמידֹות‬
‫ = התלמידות‬AS ALUNAS
AS / OS / A / O = ---‫ה‬
O ALUNO E AS ALUNAS
‫התלמיד והתלמידות‬
AS ALUNAS E O ALUNO
‫התלמידות והתלמיד‬
FILHO = ‫ּבֶ ן‬
FILHA = ‫ּבַ ת‬
FILHO E FILHA
‫= ּבֶ ן ּוּבַ ת‬
--------------
E = ----‫ו‬
---‫ְו‬
@hebraicohoje
)‫ּו (בומפ‬
‫ַו‬
‫תּוקה‬
ָ ‫ָׁשנָה טֹובָ ה ּו ְמ‬
ANO BOM E DOCE
FELIZ ANO NOVO JUDAICO
-------------
/ APRENDER = ‫ִל ְלמֹד‬
ESTUDAR
HEBRAICO = ‫ִע ְב ִרית‬
UM BOM ALUNO=‫תלמיד טוב‬
O BOM ALUNO = ‫התלמיד הטוב‬

@hebraicohoje
O BOM ALUNO ESTUDA HEBRAICO
‫לֹומד עברית‬
ֵ ‫הַ ַת ְל ִמיד הַ טֹוב‬

A BOA ALUNA ESTUDA HEBRAICO


________________

OS BONS ALUNOS ESTUDAM HEBRAICO

________________

AS BOAS ALUNAS ESTUDAM HEBRAICO

____________________

@hebraicohoje