Sei sulla pagina 1di 1

forma di rispetto: sonkeigo 尊敬語

KEIGO
de irassharu gozonji da meshiagaru irassharu o-ai ni naru irassharu nasaru ossharu go-ran ni naru irassharu
o-ide ni naru o-ide ni naru
quando si parla delle azioni di un superiore

forma umile: kenjougo 謙譲語

de gozaimasu zonjite imasu itadaku mairimasu o-me ni kakaru orimasu itasu moosu haiken suru mairimasu
zonji ageru ukagau mooshi-ageru ukagau
quando si parla di sè e l'interlocutore è percepito come superiore se la destinazione è a sua se la destinazione è a sua
volta degna di rispetto volta degna di rispetto

forma cortese: teineigo 丁寧語

desu shitte imasu tabemasu kimasu aimasu imasu shimasu iimasu mimasu ikimasu

forma piana

da shitte iru taberu kuru au iru suru iu miru iku

in situazioni informali

Ringraziamenti
A Tanaka-san wa irasshaimasu ka? 恐縮ですが kyoushuku desu ga...
forma umile: convenevoli cortesi tra ditte:
B Tanaka de gozaimasu ne? go-shinsetsu kyoushuku shite orimasu.
itsumo o-sewa ni natte orimasu
O-(B2) shimasu Shoushou o-machi kudasai.
(si può usare anche la prima volta)
fanno eccezione: 感謝の言葉もございません Kansha no kotoba mo gozaimasen
Sumimasen. Tanaka wa
il verbo iu (dire): kochira koso o-sewa ni natte orimasu
tadaima ...-chuu de gozaimasu.
mooshiageru risposta tipica 御礼申/お礼 申し上げます onrei/orei moushi agemasu
Moushiwake arimasen. Mada
il verbo iku (andare): shibaraku kakarisou desu.
mairu これはこれはご丁寧に… kore wa kore wa go teinei ni…
il verbo nomu (bere): nome-san per soto Tadaima seki wo hazushite
itadaku nome desu / de gozaimasu per uchi orimasu. おかげさまで助かりました Okage-sama de tasukarimashita.
Shibaraku jikan ga kakarisou
desu. 恐れ入ります osore irimasu usato verso clienti al ristorante o simili

感謝します kansha shimasu sentita gratitudine, formale

ご苦労様です gokurou sama desu non usare con superiori

お世話になりました osewa ni narimashita

ありがとうございます arigatou gozaimasu

どうもありがとうございます doumo arigatou gozaimasu più formale

すまません sumimasen

どうも

悪いな warui na

あざーす azaasu

サンキュー sankyuu

気持ちは嬉しいですが… kimochi wa ureshii desu ga… grazie ma...

Potrebbero piacerti anche