Sei sulla pagina 1di 5

Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2 OP

"Shoukei to Shikabane no Michi"


Arranged by Fonzi M
Original Artist: Linked Horizon
 = 180       
                       
 4
 4

 4    
 4

5
       
                       

 


     

9
       
                       

 


     

13
       
       

 

          
  
 
 
       
17            

 

      
     
 
 

21
 
             
         
    
 
    
  

24

            
                   
       
     
   

                   
          

28

      
   
 
       
    
                 
          
       

32  
   
   
       

    
            
       
35 
                    
         
   
     
       
       
         
  
 
2
    
39
    
          
           
   
 
             
           

 
   


42          
                
 
     
  
              
    

46
                
 
                 
  
     


                

              
    

50 
   
    
    
  

      
   
      
 
 

54     
           
        
                    
 
    
     
   
        

      
3
58
             
                
         

 
    
             
           
     
    
61
                    
                       
   
  
  
            

      
      
       

65                        
                         
  

   
              
 
 
     
        
  
 
69             
    
        
    

      
    
       



            
71 
    
              
    

        
     
       
   
4
        
74 
     
       
             
 

 
             
         
8 
   

77           
 
        
     
   
 
           
        
        
  
    
80      
         
      
    
 
           
    
        
  

 


  
83              
     
  

        
          
  
   
86    

 


  

Potrebbero piacerti anche