Sei sulla pagina 1di 3

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò chÝnh thøc

Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003

§¸p ¸n vµ thang ®iÓm

M«n VËt lÝ

Khèi A

Néi dung §iÓm C©u 1. 1 ®iÓm * §Þnh nghÜa: + HiÖn t−îng quang ®iÖn
Néi dung
§iÓm
C©u 1.
1 ®iÓm
* §Þnh nghÜa:
+ HiÖn t−îng quang ®iÖn ngoµi lµ hiÖn t−îng khi chiÕu chïm s¸ng thÝch hîp vµo mét tÊm
kim lo¹i th× lµm cho c¸c electr«n bÞ bËt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã
1/4
+ HiÖn t−îng quang ®iÖn bªn trong lµ hiÖn t−îng gi¶i phãng c¸c ªlectr«n liªn kÕt ®Ó chóng
trë thµnh c¸c ªlectr«n dÉn trong chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp
1/4
* So s¸nh:
+ Mét ®iÓm gièng nhau quan träng nhÊt: C¶ hai hiÖn t−îng ®Òu chØ x¶y ra khi ta chiÕu mét
¸nh s¸ng thÝch hîp vµo tÊm kim lo¹i hoÆc b¸n dÉn
+ Mét ®iÓm kh¸c nhau quan träng nhÊt: ë hiÖn t−îng quang ®iÖn ngoµi electr«n quang ®iÖn
®−îc gi¶i phãng ra khái tÊm kim lo¹i, cßn ë hiÖn t−îng quang ®iÖn bªn trong electr«n ®−îc
gi¶i phãng khái liªn kÕt, trë thµnh electr«n tù do chuyÓn ®éng trong khèi chÊt b¸n dÉn mµ
kh«ng ra khái chÊt b¸n dÉn
C©u 2.
1/4
1/4
1 ®iÓm
e −λ
t
Sè h¹t nh©n cña l−îng chÊt phãng x¹ N gi¶m víi thêi gian t theo c«ng thøc N = N o
lµ h»ng sè phãng x¹, N o lµ sè h¹t nh©n ban ®Çu t¹i t = 0
, víi λ
1/4
Theo ®iÒu kiÖn ®Çu bµi
e = N o /N = e λ∆t ,
1/4
suy ra λ∆t = 1, do ®ã ∆t = 1/ λ = T/ln2
L−îng chÊt cßn l¹i sau kho¶ng thêi gian 0,51∆t tØ lÖ thuËn víi sè h¹t:
1/4
N
λ .0,51
t
0,51
= e
=
e
=
0,6
=
60%
1/4
N
o
C©u 3.
1 ®iÓm
1) + Dao ®éng tõ B truyÒn theo sîi d©y ®Õn A d−íi d¹ng sãng ngang. T¹i A sãng ph¶n x¹ vµ
truyÒn ng−îc vÒ B. Sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ tháa m·n ®iÒu kiÖn sãng kÕt hîp, do ®ã trªn sîi
d©y cã sù giao thoa cña hai
1/4
+ Trªn d©y cã nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh lu«n lu«n ®øng yªn kh«ng dao ®éng, gäi lµ c¸c nót, cã
nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i, gäi lµ c¸c bông. Ta nãi trªn d©y ®· t¹o thµnh
sãng dõng
2) + V× kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nót liªn tiÕp b»ng nöa b−íc sãng, nªn kho¶ng c¸ch l gi÷a 5 nót
liªn tiÕp b»ng 4 lÇn nöa b−íc sãng: l = 4λ/2 = 2λ
1/4
1/4
+ Suy ra: λ
= l /2 = 1/2 = 0,5 m.
VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ v = λ f = 0,5×100 = 50 m/s
C©u 4.
1/4
1 ®iÓm
VÏ h×nh ®óng (h×nh 1)
S 3 ≡S
F
C
h. vÏ
S 1 ≡S 2
O
O 2
(1/4
1
F p
+
G
9 cm
1/4)
H×nh 1
25 cm
O
O
O
S¬ ®å t¹o ¶nh :
1
2
1
S
d 1
S
S
1
2
S 3
d 1 '
d
'
d 2
d
d 3 '
2
3
d 1 = 25 - 9 = 16 cm ⇒ d 1 ’ = d 1 f 1 /(d 1 -f 1 ) = 16×(-16)/(16+16) = -8 cm ⇒ d 2 = 9 + 8 =17 cm….
NhËn xÐt: S 1 trïng víi t©m C cña g−¬ng G , do ®ã tia s¸ng tõ thÊu kÝnh tíi g−¬ng lµ tia ®i qua
1/4

1

t©m C, ph¶n x¹ ng−îc l¹i (S 2 ≡ S 1 ), theo nguyªn lý
t©m C, ph¶n x¹ ng−îc l¹i (S 2 ≡ S 1 ), theo nguyªn lý vÒ tÝnh thuËn nghÞch cña chiÒu truyÒn ¸nh
s¸ng, tia nµy sÏ khóc x¹ qua thÊu kÝnh L theo ®−êng cò tíi S , nghÜa lµ ¶nh cuèi cïng S 3 ≡ S
C©u 5.
1/4
1 ®iÓm
1) u = 200
2 sinω t ; ω = 2π f = 100π
;
Z L = ω L ≈ 100 Ω
; Z C = 1/ω C ≈ 200 Ω
2
2
2
2
Tæng trë Z =
(
R + r
)
+ Z − Z
(
)
=
(
80 + 20
)
+ 100− 200 = 100 2 Ω
(
)
L
C
200
2
HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô ®iÖn: U oC = Z C I o = Z C
U o = 200
= 400 V
Z
100
2
Z
− Z
100
200
π
1/4
L
C
§é lÖch pha gi÷a u vµ i:
tg
ϕ
=
=
=− ⇒ϕ =−
1
u i
/
u i
/
R + r
80
+
20
4
π π
π
§é lÖch pha gi÷a u C vµ u:
ϕ
=− + =−
Uc u
/
2
4
4
π
VËy : biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô ®iÖn : u C = 400sin(100
πt −
) ( V)
1/4
4
1
U
U
U
2) U C = Z C I = ωC
=
=
1/4
2
2
Y
1
1
(
)
2
(
)
2
R r
+
+
ω
L
2
2
ω
C
R r
+
+
ω
L
ω
C
ω
C
2
L
)
2
2
2
4
(
2
2
Y =
L C
ω
+
R r
+
C
ω
+
1
= ax 2 + bx + 1
C
víi x = ω 2 ; a = L 2 C 2 ; b = [(R+r) 2 - 2L/C]C 2
U
C ®¹t cùc ®¹i khi Y ®¹t cùc tiÓu. Tam thøc bËc hai Y ®¹t cùc tiÓu khi x = -b/2a
2
L
(
R r
+
)
2
1
(
R r
+
)
2
C
2
ω
=
=
⇒ ω ≈ 385 rad/s ⇒ f = ω/2π ≈ 61 Hz
1/4
2
2
2
L
LC
2
L
C©u 6.
S¬ ®å t¹o ¶nh
1 ®iÓm
O
O
1
2
S
S
S
1
2
d
d 1 '
d
d 2 '
1
2
+ VËt ë rÊt xa cho ¶nh n»m trªn tiªu diÖn cña vËt kÝnh:
d 1 ' = f 1 = 30 cm
….
1/4
+ Khi L = L 1 = 33 cm: d 2 = L 1 - 30 = 3 cm ⇒ d 2 ' = d 2 f 2 /(d 2 -f 2 ) = 3×5/(3-5) = -7,5 cm ………
1/4
+ Khi L = L 2 = 34,5 cm: d 2 = L 2 - 30 = 4,5 cm ⇒ d 2 ' = d 2 f 2 /(d 2 -f 2 ) = 4,5×5/(4,5-5) = - 45 cm…
1/4
+ Giíi h¹n nh×n râ cña m¾t lµ tõ 7,5 cm ®Õn 45 cm
1/4
C©u 7.
1 ®iÓm
+ Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c: x = Asin(ωt+ϕ)
g
9,8
ω =
=
=
7
rad s
/
1/4
l
0,2
+ T¹i t = 0, con l¾c ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt, theo chiÒu ©m: x = 0 , v < 0
x = 0 = Asinϕ vµ v = ωAcosϕ < 0 ⇒ ϕ = π
1/4
+ T¹i lóc truyÒn vËn tèc cho vËt (t = t 1 ):
x 1 = lα 1 = 2 cm ,
v 1 = -14 cm/s
x
1 = Asin(ωt 1 + ϕ), v 1 = ωAcos(ωt 1 + ϕ) ⇒ (x 1 /A) 2 + (v 1 /ωA) 2 = 1
2
2
 v 
 14 
2
1
2
A =
x
+
=
2
+ 
= 2 2
cm ≈ 2,83 cm
1/4
1
ω
7
+ Ph−¬ng tr×nh dao ®éng: x = 2 2 sin(7t + π) cm
HoÆc
x = 2,83 sin(7t + π) cm
1/4
1 ®iÓm
λ
D
0,6.10
6 × 1
1
3
C©u 8. Kho¶ng v©n cña bøc x¹ λ 1 lµ:
i =
=
=
3.10
m
=
0,3
cm
………
1/4
1
3
a
0,2.10

2

Gäi sè v©n cña λ 1 vµ λ 2 trong kho¶ng L lÇn l−ît lµ
Gäi sè v©n cña λ 1 vµ λ 2 trong kho¶ng L lÇn l−ît lµ N 1 vµ N 2 . Do cã hai v¹ch trïng nhau n»m
ë vÞ trÝ ngoµi cïng cña kho¶ng L, nªn ta cã: N 1 = L/i 1 + 1 = 2,4/0,3 + 1 = 9
Trong kho¶ng L cã 17 v¹ch s¸ng, trong sè ®ã cã 3 v¹ch s¸ng lµ do 3 v©n cña λ 1 trïng víi 3
v©n cña λ 2 . VËy tæng sè v©n cña c¶ hai hÖ lµ 20.
1/4
Sè v©n cña bøc x¹ λ 2
lµ N 2 = 20 - 9 = 11
1/4
Ta cã L = (N 1 - 1)i 1 = (N 2 - 1)i 2 ⇒ i 2 = L/(N 2 - 1) = 2,4/(11 - 1) = 0,24 cm
⇒ λ 2 = i 2 a/D = 0,24.10 -2 × 0,2.10 -3 /1 = 0,48.10 -6 m = 0,48 µm
……
1/4
1
C©u 9.
1) Theo ®Ò bµi:
q = Q o sinωt ,
ω=
2 ®iÓm
LC
2
2
q
Q
o
2
2
W
=
=
sin
ω
t W
=
sin
ω
t
1/4
C
o
2 2 C
C
2
1
1
Q
2
2
2
W =
1 L q
(
o
2
Li
=
'
)
2
2
=
L Q
(
ω
)
cos
ω
t
=
cos
ω
t
=
W
cos
ω
t
1/4
L
o
o
2
2
2
2 C
 1 − cos2 t 
ω
W
W
2
π
2
o
o
Ta cã:
W
=
W
sin
ω
t
=
W 
=
cos2.
t
C
o
o
2
2
2
T
 1 + cos2 t 
ω
W
W
2
π
o
o
W =
W
cos 2
ω
t
=
W 
=
+
cos2.
t
L
o
o
2
2
2
T
W C vµ W L lµ c¸c hµm tuÇn hoµn víi chu k× T/2.
W
W
o
W
C
W
o /2
h. vÏ
W
1/4
L
0
T/4
T/2
3T/4
T
t
H×nh 2
2) a) Tõ ®å thÞ ta thÊy trong mét chu k× dao ®éng cã bèn lÇn hai ®å thÞ c¾t nhau. Cø sau
T 1 = T/4 l¹i cã W C = W L . Do ®ã chu k× dao ®éng cña m¹ch:
1
1
−6
6
T = 4T 1 = 4.10
s hoÆc
f
=
=
= 0,25.10 Hz
1/4
6
T
4.10
1
C
1
2
Ta cã ®iÖn dung cña bé tô ®iÖn C b = C 1 /2 ⇒
W =
U
, U o lµ hiÖu ®iÖn thÕ cùc
o
o
2
2
®¹i trªn bé tô ®iÖn, U o = E = 4V.
6
4
W
4.10
o
6
6
Suy ra
C =
0,25.10
U
=
=
F
hay C
= 0,125.10 −
F
1/4
1
2
2
b
4
o
2
T
1
T
=
1 2π LC
=
L
=
hoÆc
L
=
b
2
2
2
f
C
4
π
f C
b
b
2
LI
2 W
2
π
o
o
(
)
Ta cã:
W =
⇒ =
I
=
2
W C
= π
2
f
2
W C
=
0,785 A
o
o
o
b
o
b
1/4
T
b) T¹i thêi ®iÓm ®ãng kho¸ K 1 c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cùc ®¹i nªn ®iÖn
2
L
tÝch cña c¸c tô ®iÖn b»ng kh«ng. Do ®ã khi ®ãng kho¸ K 1 , mét tô ®iÖn C 1 bÞ nèi t¾t
nh−ng n¨ng l−îng cña m¹ch dao ®éng vÉn lµ W o . HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i U 1 gi÷a hai
®Çu cuén d©y còng lµ hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n cùc tô ®iÖn C 1 .
1
1
2
2
W
= C U =
C U
…………………………………………………
o
1
1
1
o
2
4
1/4
U
4
o
Suy ra:
U =
=
=
2
2
V
2,83
V
…………………………………….
1/4
1
2
2

3