Sei sulla pagina 1di 13

REVERIE

NOTTURNO PER CHITARRA

op.
Revisione e diteggiatura di Ruggero Chiesa
Larghetto
m

19

GlULlO

REGONDI

(1822-1872)

m
In

a p

Jr---.
2

-)

41.
-

a)

fl
f-

~~
3

41
-

m
4~

1..

5~4~3j~ - -, 4;
a . a
i

t_:j

1 :! VII a

--. 2_.

J-= ~oIi. ~)

a>
Ausgabe

u~

a) Versione facilitata Facilitated version

r
-

m i

Version facilitee
Verleichterte

2 m

,3im ---mi aIm ----

a
-

'3
a

~~.
m
P
1

j
m

4H
d'- j

r'

'3

j
3'

\m

H r

m
p

a)

m i
p

41
Piu mosso

'3
p

C.II
p

'3

r
a

[ 31
m a3
m•••• 0

~
~.101
1
-

ell
i r-'""1 m
? .------.

aI

Y2~1;i
2#
ff-

m
I-f-

li l~~~ ~_.

~~~

1111

hfi..14 b.. h.lol

0-

-----

b) C. Y----,

o~

C. XIV

---,

\V

4
C.VII __

C. VIl

__

am
~.It

a ~v -;a----;m:;:;----;j---____:_-------p

llJ

;;-;
-

1.lt4

JJ]

T 11

IT1
0----1,

T.

~ L" ~

t.:

f'
1L.4

---C II
0

_J

-II

1---l

~.It
_Lj

JJJ
I

211

1l

4JJ;
r

.l-:]~
I

JTI

r~ ~ v-1-... ~

'I

0-::1,

l...-

J
2lf-TT
-~J]
--.

cn
~lof
L!'!L

1T

1 ___ ur

'L
21

r
Tl
1 1

ur
I

C
1

3(

~.It

J J J ift~ ~ ]0 J

l;JJ

3r
C.1I

or

I
2

~~

2J J
L

;l 211J
1

3T

T1 L

L.

1J

J]
T

~~J ~TI
1

f...

l~r
-

't
S. 8425 Z.

_J

6
C. II
~

p
I"l~

I Il

IIl

I 1l

.[

ur

ur

3r

-T

J@

C. II

Orig.

S. 8425 Z.

i
r

!t~ JL -.,.
r

p (~

2~

2r

4[

_j

V[
2~

Ur·
ell
r--

.fljl
::"
7

""
1.

4
Ijj:
c-

r--

tt

jj:

X~

lr

j'

l
r---I

~E
_~X~
3

O~

4.

c.vn

S. 8425 Z.

8 ~ ...

a)
a. 4 ..

-"2vII----,

.. ..
u~

r;::::::;
2~ 4 ..

_.
I

::J:
4

=
!!
4 ..

3i

3~

4-4 -

4_'
-

2 3~

~~

'--

\0 L::-,

"'®

ur'

r
b)
I'..u

1 VII -"2

Ii 3 #~ l!. -

f!JI!

~
_c:_

4 _.
-

~;
~JI!

4~

~'l "

tJ

r
c)
C. III ~IC.VII--~

--]
J
P (~

.,
p(~ fIlL-

IIr

IH~

lr

fI.u

J
I

'- P

6r'L
p (;
-

I'T

2~

2r
"I

J
{\ I
__.J

fI ...

I j

I
P

'--

t.

"r ~
I"~~

ur'
C.VII __ ~

:~L r
:;
I

2J
1~

p(=J

r'_

@
C VII
I

~ ... ~

~4

~
4 ..

ff~
2~

4..

J
,

or
C. III__,

1#~

.....__..
4J1!

.-

P\3j

"'lJ.


~

b~ ~! 1.
-

,
1

- ..
-I

4~

-'-

3_,

~~

1 •

'2 3~ 1..

t.:

C VII ----, C .VI


JI!

C VII ,.
4..
-

----=-=::1 3

"' ...
'--

#~ .~#~

-b..

"'.

V'-----,
4

~~
~.....__..

I~.

d)

:-.
-

ff#~

~
"iii

"iii

fd~;1J

4..

---

~~.....__..

r'
s. 8425 z.

f1~ "
@. -

~~

#j ~1~#j iit~~~-A#~ -~#~ U ii :~3~


4
-

'2

IX

&

2 ..

~!;.

3 .. 2 ..

i#j

? _.

~~

-4 .. ~:J

It

I-

f1~
@.l

..tb#~
-

~J

..

-4"

~! ~! ..
1 '2 XI

~~

#1

1..

4..

r.t.
I

4..

(4

:; 2#~
-

41~

.. .
:4j • _::_

2 #.. tjl

a)

r4 ,-41

,,~. :; 2#~
@.l
-

~. .
-41. -

§#~~ :; ~#~
-

-- ...

---,

'2
l-

I
I-

r
-~

~
-

~
-

:; ~#~
-

~
-

-~

r~·

~r _ ~f r~· _

~r _ ~r _
-

---1

10

11

C.II
1.4

--.

~~ t.

jj I

II

4JJJ
-

;;J
I

JJJ

L......

'I

[___..j
IT 1

....

_..

...

ell

t.

-ur

'[

,r

ur
1 I I I

C
JJJ

2#

"...
t.
3

I~~.J.J ~ -4_J _J_ _J "lJ JJ


I

or

12

fl~ ~~ ~

,
T
i_ a m
a

p_ a

'_f!'

1 Tl

Tl
Vj

IT

Ti

I __ .........-, 1l J®
~

'-

r
p_ a m

at

-r

13

~~ U

q~J~. 4JJJ
I
I J

I;; ;/3 ~.J.J.


t ur

))]
I

ur

C II

~~ U

ur

J
C.1I

l
I II

lr
or

4f
III

lr-

U " ..

"2rU" .. "0JJJ~
Uj
l~

~~

41 T 1

4J J J

or

C. VII

I
-

J
2

C. VII

-----,

di~.

a)

~orendo

a) Versione facilitata
Facilitated

Version facilitee
Verleichterte

version

~IV~

Ausgabe

r ffiij

H II