Sei sulla pagina 1di 4

TU SCENDI DALLE §TELLE

Traditional -Arranged by Renaeo §erio

Modera
r' F7 nLlr rLmoip r GTIF

ffi ffi ffi ffi ffi ffi


rrrm

shlc C r
ffi ffi ffi

scen - di dal - le Re- del Cie

C4 C7 r Bmsb
ffi ffi
*§{ ffi
t6ltt
trIII] ffrrn ffi

O 3y PElÀRr$c lll Lrs I sUGAÀ fu - G&le E Coso,4 . 20122 È,iltANo /A$IUO Etrz]oN ,.M- §-ì.L -vE lil!Ào. 16 - 40116 EoroÉN^
h§ *..?'F:.,r1*§ @k}{$c lll L3D: PEERI,ILJ§IC IIALY §,LL " ee^ ea LsÈ. ttÈffi
Z . 20 i 2 I
Àa eT 88. È:Éuffi Cffitr ffi. Llg 3- &}ffi
?.t
TU SCENDI DAI.IE S'EI.!E

Gtl/C D5.titc Gln/C Bb tr'/A trm / C7 F

ffi ffi
il+ra
ffi ffi
ffi
.q-
H{*fr
ffi ffi ffi ffi
ue - ruln u - na fred - do_al ge - lo.

t-'
fa/La SolmT Do?

C *F Dm? uml C? F C/E


ffi* ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi
no mi-o Di - vi , no io_ ti do qui a tre - mar,

§olm? Do?

Dm r/c e7B (,m{


C C rtm nLui* C/E
ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi
Di-o Be-a ahi, quan*m ti co - stò ver - ci a-ma

F D7 Gm »gbn*
ffi : F/A C7

ffiH ffi ffi* ffi Hm3f".


ffiH ffi M
ffifiil

quan-to fi c0 - stò ver - ci a-ma

73
r Bbm/r G9lr rluorr r Cao/Eb
ffiffi ffiffi
D?

ffiffi ffi

Domd/If,i! te?

D CID

ffiffi
tr, che sei del mon - do* il Cre - a- to - ra, man - ca - llo pan - ile

ffiffi
C AmlE

ffiffi
CID D CIG
ffiffi
DIE
c.t{: C (:
rfià'r'
ffi ffi
H+ffi
MT
tr.l.il
mln

let - to, quan - to que - sta po - ver - tà più m1 ln - na-mo


J

+'
i) Dtlirn D ATlt)

ffiffi
D#rlirn

ffi ffi

Giac - ché ti fe - ce a- mor

Enr
q-!.99 Am Anr gh,ti*

ffi ffi
ffffH ffiffi
Giac - ché

IJ C/C (ì nrlC
C/l) D
-r*-'
ifiITi
ffi
tr+fr ffi
Eù 3b ttttl1
tH+ff
Iff
TTÌ,.-N

I
Re

Potrebbero piacerti anche