Sei sulla pagina 1di 1

16.

Kružnica 2
Teorema 1 Tangentne duži iz iste tačke na kružnicu su podudarne.

Teorema 2 Upisana kružnica trougla ABC dodiruje stranicu a = BC u tački K, a spolja pripisana u tački L. Ako su b
i c dužine ostalih stranica trougla, tada je CK = BL = a+b−c
2 .

Teorema 3 Ako su tačke M, N, P na stranicama AB, BC, CA trougla ABC takve da je AP = AM , BM = BN i


CN = CP , tada su to tačke dodira stranica trougla sa upisanom kružnicom.

Ugao izmed̄u dve kružnice koje se seku je ugao koji zaklapaju njihove tangente u tački preseka. Kružnice su ortogonalne
ako obrazuju prav ugao.

Teorema 4 Kružnice k1 i k2 seku se u tačkama A i B. Dokazati da su one ortogonalne akko tangenta na k1 u tački A
prolazi kroz centar kružnice k2 .

1. Ako postoji kružnica koja dodiruje produžetke svih stranica četvorougla ABCD i leži unutar 6 BAD, dokazati da
je AB + BC = AD + DC.
2. Na stranicama četvorougla ABCD izabrane su tačke takve da je: (A−E −F −B), (B −G−H −C), (C −K −L−D)
i (D − M − N − A). Duži EL i F K seku duž N G redom u P i Q, a duž M H redom u S i R. Ako su četvorouglovi
AEP N , BGQF , CKRH, DM SL i P QRS tetivni, onda je i ABCD tetivni.
3. D
Dve kružnice dodiruju se u tački A. Zajednička tangenta dodiruje ih u tačkama C i D. Dokazati: 6 CAD = 90◦ .
4. *Neka je ABC trougao sa pravim uglom kod A, a D podnožje visine iz A. Prava koja prolazi kroz centre krugova
upisanih u trouglove ABD i ACD seče stranice AB i AC u tačkama K i L. Dokazati da je P (ABC) ≥ 2P (AKL).

5. Tačka D leži na stranici AB trougla ABC. Spolja pripisana kružnica trougla ACD dodiruje produžetke AC i AD u
P i L, a spolja pripisana kružnica trougla BCD dodiruje produžetke BC i BD u Q i K. Upisana kružnica trougla
ACD dodiruje AC i AD u M i E, a upisana kružnica trougla BCD stranice BC i BD u N i F . (a) Dokazati da
je F K = EL = M P = N Q. (b) Ako je 6 ACB = 90◦ , naći tačku D takvu da je P (M N P Q) minimalno.

6. Zajednička unutrašnja tangenta dveju kružnica sa različitim poluprečnicima R i r seče njihove zajedničke spoljašnje
tangente u tačkama A i B, i dodiruje jednu od kružnica u tački C. Dokažite da je AC · BC = Rr.
7. Dat je paralelogram ABCD. Kružnica spolja pripisana trouglu ABD dodiruje produžetke stranica AD i AB u
tačkama M i N . Dokazati da M N seče stranice BC i CD trougla BCD u tačkama dodira sa upisanom kružnicom.
8. Kružnica k dodiruje ugao sa temenom A u tačkama P i Q. Rastojanja tačaka P, Q, A od neke tangente na k su
uv 2 6 P AQ
u, v, w redom. Dokazati: w 2 = sin 2 .
9. Tri kružnice dodiruju se spolja dve po dve u tačkama A, B i C. Dokažite da je opisana kružnica trougla ABC
ortogonalna na sve tri.

10. Tri kružnice poluprečnika R prolaze kroz tačku H, a A, B i C su ostale njihove presečne tačke. Dokažite: (a) H je
ortocentar trougla ABC; (b) poluprečnik opisane kružnice trougla ABC je takod̄e R.

11. D Dve kružnice poluprečnika R i r dodiruju se spolja. Dokazati da je dužina njihove zajedničke tangente 2 Rr.
12. Kružnice k1 (O1 , r1 ) i k2 (O2 , r2 ) dodiruju kružicu k(O, R) iznutra u tačkama A i B, i jedna od njihovih tačaka
preseka leži na duži AB. Dokazati da je R = r1 + r2 .
13. Tačka C leži na duži AB. Prava koja prolazi kroz C seče kružnice sa prečnicima AC i BC u tačkama K i L, a
kružnicu s centrom AB u tačkama M i N . Dokazati da je KM = LN .
14. Date su kružnica k i prava p koje nemaju zajedničkih tačaka. Iz tačke P , koja se kreće po p, povučene su tangente
koje dodiruju k u A i B. Prava p(A, B) naziva se polara tačke P u odnosu na k. Dokažite da se polare svih tačaka
P ∈ p seku u jednoj tački.

Potrebbero piacerti anche