Sei sulla pagina 1di 132

TJTUFNBNPEVMBSFtNPEVMBSTZTUFN

IT MANUALE ISTRUZIONI CS PŘÍŘUČKA POKYNŮ


EN INSTRUCTION MANUAL HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
FR MANUEL D’INSTRUCTIONS BG НАРЪЧНИК С ИНСТРУКЦИИ
DE BEDIENUNGSANLEITUNG SK PRÍRUČKA POKYNOV
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TR KULLANMA KILAVUZU
NL INSTRUCTIEHANDLEIDING KO ิዜ඗
RU РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ HE

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI AR

RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

IMPORTANT - KEEP THESE


INSTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE.
TJTUFNBNPEVMBSFtNPEVMBSTZTUFN

ITALIANO 18

ENGLISH 23

FRANÇAIS 29

DEUTSCH 35

ESPAÑOL 41

PORTUGUÊS 47

NEDERLANDS 53

РУССКИЙ 59

POLSKI 65

ROMÂNĂ 70

ČEŠTINA 76

MAGYAR 81

БЪПГАРСКИ 87

SLOVENSKÝ 93

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 98

TÜRKÇE 104

ዽ૑࿌ 109

115

124
1
TRILOGY STANDARD TRILOGY CITY

T2
T3

T1
T1

T4
T5

R4
R2

C1
R3 R1

C2

4
TRILOGY STANDARD TRILOGY CITY
2 2

3 T7
3 T7

T6
T6

T8
T8

T6 T6

YES! NO! YES! NO!

4 T7 4 T7

T6
T6
T8
T8

T9

5
6 7 YES!

NO!
T10

8
T11 T12

9
T12

10

T13
T13

STOP! GO!
6
11 T12

T14

12

T15
T15

13 14

T16 T17

15 16

T4

T10
T18

7
17

T20
B3
B1
B2
T19

T21

T4

18

19 20 21 22

C3

23

8
24 C1

25 26

C4

27 28

29 30

C5

C6

9
31

32 33

34 35

S1

36 37

10
38

39

R5

40 R6

41 42

R7

11
43

YES! NO!

44

45

12
46 47
R8

48 49
R1

R9

R9
R10

50 51
H2

H1

R11

H3

52

13
53 54
H2

R11
H5
H3

55 56

H6
H8

H7 H8
H7

57

H8

H8

58

H8

H7

14
59 60

F1

F2

R3

61 62

63

P1

R4

15
64

P2

65

R12 R14

66 67

R15

R16

16
68 69
R18

R18

70

R8

71 72

R19

17
IT

AVVERTENZE
LEGGERE ATTENTAMENTE LE BAMBINO SIA A DEBITA DISTANZA
ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO DURANTE LE OPERAZIONI DI
E CONSERVARLE PER APERTURA E CHIUSURA DEL
RIFERIMENTI FUTURI. LA SICUREZZA PRODOTTO.
DEL VOSTRO BAMBINO PUÒ VENIRE t /0/ -"4$*"3& $)& *- 704530
COMPROMESSA SE NON SEGUITE BAMBINO GIOCHI CON QUESTO
ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. PRODOTTO.
t 65*-*;;"3&4&.13&-&$*/563&%*
LA SICUREZZA DEL BAMBINO È
SICUREZZA.
VOSTRA RESPONSABILITÀ. t 26&450130%0550/0/µ"%"550
ATTENZIONE! MAI LASCIARE IL PER CORRERE O PATTINARE.
BAMBINO INCUSTODITO: PUÒ ESSERE t 7&3*'*$"3& $)& -" $6--" 0 *-
PERICOLOSO. PORRE LA MASSIMA RIPORTO O IL SEGGIOLINO AUTO
ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA IL SIANO CORRETTAMENTE AGGANCIATI
PRODOTTO. PRIMA DELL’USO.
PER EVITARE GRAVI DANNI DA t "TTJDVSBSF TFNQSF JM CBNCJOP BMMF DJOUVSF EJ TJDVSF[[B F
OPOMBTDJBSMPNBJJODVTUPEJUP
CADUTE E/O SCIVOLAMENTI, USARE t 6TBSF TFNQSF MB DJOHIJB JOHVJOBMF JO DPNCJOB[JPOF DPO
SEMPRE LE CINTURE DI SICUREZZA RVFMMBWFOUSBMF
t 4JTUFNJEJSJUFOVUBDPOGPSNJBJWJHFOUJSFHPMBNFOUJ EJWFSTJ
CORRETTAMENTE AGGANCIATE E EB RVFMMJ GPSOJUJ DPO JM QSFTFOUF QSPEPUUP QPTTPOP FTTFSF
VUJMJ[[BUJ GBDFOEP BUUFO[JPOF BE BODPSBSMJ BHMJ BOFMMJ MBUFSBMJ
REGOLATE. QSFTFOUJTVMMBTFEVUB Fig. 46 - particolare R8).
t *M DPSSFUUP VUJMJ[[P EFM TJTUFNB EJ SJUFOVUB OPO TPTUJUVJTDF
MBQQSPQSJBUBTVQFSWJTJPOFEJVOBEVMUP
CULLA t 4JBUF DPOTBQFWPMJ DIF JM DPSSJNBOP OPO Ò VO TJTUFNB EJ
t 2VFTUPQSPEPUUPÒBEBUUPQFSCBNCJOJEBMMBOBTDJUBöOPB SJUFOVUBFóDBDF6UJMJ[[BSFTFNQSFMFDJOUVSFEJTJDVSF[[B
kg.
CULLA
SEDUTA PASSEGGINO
t 2VFTUPQSPEPUUPÒBEBUUPQFSCBNCJOJEBMMBOBTDJUBöOPB
LH TFDPOEPMB/PSNBUJWB&VSPQFB&/ t 26&450 130%0550 µ "%"550
t 2VFTUPQSPEPUUPÒVUJMJ[[BCJMFDPOCBNCJOJöOPBLHDPO SOLAMENTE PER BAMBINI CHE NON
MBTFEVUBEFMQBTTFHHJOPSJWPMUBJOBWBOUJ
RIESCONO A RIMANERE SEDUTI
SEGGIOLINO AUTO (gruppo 0+)
t 2VFTUPQSPEPUUPÒBEBUUPQFSCBNCJOJEBMMBOBTDJUBöOPB AUTONOMAMENTE.
13 kg. t 65*-*;;"3& 40-5"/50 46 6/"
t $POCBNCJOJOFPOBUJ QSJWJMFHJBSFMJNQJFHPEFMMBDVMMBFP
EFMMBTFEVUBOFMMBQPTJ[JPOFQJáSFDMJOBUB SUPERFICIE ORIZZONTALE, STABILE E
PASSEGGINO - TRAVEL SYSTEM
ASCIUTTA.
t /0/ 1&3.&55&3& "% "-53*
t /0/ -"4$*"3& ."* *- #".#*/0 BAMBINI DI GIOCARE INCUSTODITI
INCUSTODITO. NELLE VICINANZE DELLA CULLA.
t 13*."%&--640"44*$63"34*$)& t /0/ 65*-*;;"3& 4& -"
TUTTI I MECCANISMI DI BLOCCAGGIO CULLA PRESENTA PARTI ROTTE,
SIANO CORRETTAMENTE DANNEGGIATE O MANCANTI.
AGGANCIATI. t -" $6--" µ "%"55" 1&3 #".#*/*
t 1&3 &7*5"3& -&4*0/* 0 CHE NON POSSONO RIMANERE
INTRAPPOLAMENTO DELLE DITA, SEDUTI AUTONOMAMENTE, GIRARSI
ASSICURARSI CHE IL VOSTRO E CHE NON POSSONO SOLLEVARSI
18
DBWJ öMJFMFUUSJDJ FUD
TJBOPUFOVUFMPOUBOPEBMMBQPSUBUBEFM
SULLE MANI O SULLE GINOCCHIA.

IT
CBNCJOP
PESO MASSIMO DEL BAMBINO: 9 KG. t /PO MBTDJBSF JM QSPEPUUP DPO JM CBNCJOP B CPSEP EPWF
DPSEF UFOEF P BMUSP QPUSFCCFSP FTTFSF VUJMJ[[BUF EBM
t 6UJMJ[[BSFFTDMVTJWBNFOUFJMNBUFSBTTJOP*OHMFTJOBQFS$VMMF CBNCJOPQFSBSSBNQJDBSTJPFTTFSFDBVTBEJTPòPDBNFOUPP
&BTZ$MJQ TUSBOHPMBNFOUP
t /PO VUJMJ[[BSF VMUFSJPSJ NBUFSBTTJOJ TPQSB B RVFMMP
SBDDPNBOEBUPEBM$PTUSVUUPSF CONSIGLI PER L’UTILIZZO
t /FMMB DVMMB OPO BHHJVOHFSF NBUFSBTTJOJ EJ TQFTTPSF
TVQFSJPSFBNN t /PO VUJMJ[[BSF JM QSPEPUUP TF QSFTFOUB SPUUVSF P QF[[J
t -BDVMMB5SJMPHZÒVUJMJ[[BCJMFFTDMVTJWBNFOUFDPOMPTUBOE NBODBOUJ
6Q*OHMFTJOB t *TQF[JPOBSFSFHPMBSNFOUFJMQSPEPUUPFJTVPJDPNQPOFOUJ
t 2VBOEPJMCBNCJOPÒOFMMBDVMMB BTTJDVSBSTJDIFMBTVBUFTUB QFS SJMFWBSF FWFOUVBMJ TFHOJ EJ EBOOFHHJBNFOUP FP VTVSB 
TJBTFNQSFQJáBMUBEFMDPSQP SJTQFUUPBMQJBOPPSJ[[POUBMF TDVDJUVSF F MBDFSB[JPOJ *O QBSUJDPMBSF WFSJöDBSF MJOUFHSJUË
t 7FSJöDBSF DIF JM NBOJHMJPOF EJ USBTQPSUP TJB JO QPTJ[JPOF öTJDB F TUSVUUVSBMF EFMMF NBOJHMJF P EFM NBOJHMJPOF EJ
WFSUJDBMF F DPSSFUUBNFOUF BHHBODJBUP EB FOUSBNCJ J MBUJ USBTQPSUPFEFMGPOEPEFMMBDVMMB
QSJNBEJTPMMFWBSFPUSBTQPSUBSFMBDVMMB t /PO QFSNFUUFSF BE BMUSJ CBNCJOJ P BOJNBMJ EJ HJPDBSF
t 3FHPMBSFTFNQSFMPTDIJFOBMJOPOFMMBQPTJ[JPOFQJáCBTTB JODVTUPEJUJOFMMFWJDJOBO[FEFMQSPEPUUPPEJBSSBNQJDBSTJTV
QSJNBEJTPMMFWBSFPUSBTQPSUBSFMBDVMMB di esso.
t 3JNVPWFSF TFNQSF MF QBSUJ EFM DJOHIJBHHJP EFM LJU BVUP P t 2VBOEP TJ QPTJ[JPOB P TJ UPHMJF JM CBNCJOP EBMMB TFEVUB
SJQPSMFOFMMFBQQPTJUFUBTDIFMBUFSBMJQSFTFOUJOFMSJWFTUJNFOUP DVMMB EVSBOUF MF TPTUF F OFM NPOUBHHJPTNPOUBHHJP EFHMJ
JOUFSOP RVBOEP TJ VTB MB DVMMB BM EJ GVPSJ EFM USBTQPSUP JO BDDFTTPSJ BTTJDVSBSTJDIFJMGSFOPTJBTFNQSFJOTFSJUP
BVUP QFS QSPMVOHBUJ QFSJPEJ EJ TPOOP TFO[B MB TPSWFHMJBO[B t -F PQFSB[JPOJ EJ NPOUBHHJP TNPOUBHHJP F SFHPMB[JPOF
DPOUJOVBEJVOBEVMUP EFWPOP FTTFSF FòFUUVBUF TPMBNFOUF EB QFSTPOF BEVMUF
"TTJDVSBSTJDIFDIJVUJMJ[[BJMQSPEPUUP CBCZTJUUFS OPOOJ FUD

SICUREZZA TJBBDPOPTDFO[BEFMDPSSFUUPGVO[JPOBNFOUPEFMMPTUFTTP
t /FMMF PQFSB[JPOJ EJ SFHPMB[JPOF BTTJDVSBSTJ DIF MF QBSUJ
t 7FSJöDBSFQSJNBEFMMBTTFNCMBHHJP DIFJMQSPEPUUPFUVUUJJ NPCJMJEFMQSPEPUUPOPOFOUSJOPJODPOUBUUPDPOJMCBNCJOP
TVPJDPNQPOFOUJOPOQSFTFOUJOPFWFOUVBMJEBOOFHHJBNFOUJ FTFNQJPTDIJFOBMF DBQPUUB FUD
BTTJDVSBSTJDPNVORVFDIF
EPWVUJ BM USBTQPSUP JO UBM DBTP JM QSPEPUUP OPO EFWF FTTFSF EVSBOUFRVFTUFPQFSB[JPOJJMGSFOPTJBDPSSFUUBNFOUFJOTFSJUP
VUJMJ[[BUP F EPWSË FTTFSF UFOVUP MPOUBOP EBMMB QPSUBUB EFJ t /POJOUSBQSFOEFSFPFòFUUVBSFB[JPOJEJBQFSUVSB DIJVTVSB
CBNCJOJ PEJTNPOUBHHJPEFMQSPEPUUPDPOJMCBNCJOPBCPSEP
t 1FS MB TJDVSF[[B EFM WPTUSP CBNCJOP QSJNB EJ VUJMJ[[BSF JM t 1SFTUBSF DPNVORVF QBSUJDPMBSF BUUFO[JPOF RVBOEP TJ
QSPEPUUP SJNVPWFSFFEFMJNJOBSFUVUUJJTBDDIFUUJEJQMBTUJDB FòFUUVBOPUBMJPQFSB[JPOJFEJMCBNCJOPÒOFMMFWJDJOBO[F
FHMJFMFNFOUJGBDFOUJQBSUFEFMMJNCBMMPFDPNVORVFUFOFSMJ t %VSBOUFRVFTUFPQFSB[JPOJQPUSFCCFSPWFSJöDBSTJFQJTPEJEJ
MPOUBOJEBMMBQPSUBUBEJOFPOBUJFCBNCJOJ JOUSBQQPMBNFOUPFMFTJPOJEFMMFEJUB
t *M QSPEPUUP EFWF FTTFSF VUJMJ[[BUP FTDMVTJWBNFOUF QFS JM t /POMBTDJBSFJMCBNCJOPOFMQSPEPUUPRVBOEPTJWJBHHJBTJ
OVNFSPEJCBNCJOJQFSJMRVBMFÒTUBUPQSPHFUUBUP BMUSJNF[[JEJUSBTQPSUP FTUSFOP NFUSP CVT BFSFP FUD

t 6UJMJ[[BSF DPNVORVF QFS JM USBTQPSUP EJ VO TPMP CBNCJOP t 2VBOEP OPO JO VTP JM QSPEPUUP WB SJQPTUP F DPNVORVF
QFSTFEVUB UFOVUP MPOUBOP EBMMB QPSUBUB EFJ CBNCJOJ *M QSPEPUUP OPO
t /PO VUJMJ[[BSF JM QSPEPUUP TF UVUUJ J TVPJ DPNQPOFOUJ OPO EFWFFTTFSFVUJMJ[[BUPDPNFVOHJPDBUUPMP/POQFSNFUUFSFBM
TPOPDPSSFUUBNFOUFöTTBUJFSFHPMBUJ CBNCJOPEJHJPDBSFDPORVFTUPQSPEPUUP
t 1SJNB EFMMVUJMJ[[P BTTJDVSBSTJ DIF JM QSPEPUUP TJB t *MQSPEPUUPÒEPUBUPEJVOBQFEBOBQPTUFSJPSFDIFBHFWPMB
DPNQMFUBNFOUFBQFSUPFDIFUVUUJJEJTQPTJUJWJEJCMPDDBHHJP JM TVQFSBNFOUP EJ HSBEJOJ F PTUBDPMJ /PO VUJMJ[[BSF RVFTUB
FTJDVSF[[BTJBOPDPSSFUUBNFOUFJOTFSJUJ QFEBOBQFSJMUSBTQPSUPEJVOTFDPOEPCBNCJOP
t &WJUBSFEJJOUSPEVSSFMFEJUBOFJNFDDBOJTNJ t /POUSBTQPSUBSFJMCBNCJOPOFMMBTFEVUBPTFQBSBUBNFOUF
t -FHHFSF BUUFOUBNFOUF MF JTUSV[JPOJ SFMBUJWF BMMVUJMJ[[P EFM dal telaio.
UFMBJPRVBOEPWJWFSSBOOPBHHBODJBUJDVMMBTFEVUBTFHHJPMJOP t *ODBTPEJFTQPTJ[JPOFQSPMVOHBUBBMTPMF BUUFOEFSFDIFJM
auto. QSPEPUUPTJSBòSFEEJQSJNBEJVUJMJ[[BSMP
t /PODPMMPDBSFNBJJMQSPEPUUPJOWJDJOBO[BEJTDBMFPHSBEJOJ t 6UJMJ[[BSF TPMBNFOUF DPO DVMMB 5SJMPHZ F TFHHJPMJOP BVUP
t /PO MBTDJBSF JM QBTTFHHJOPDBSSP[[JOBUSBWFM TZTUFN TV EJ )VHHZ .VMUJöY *OHMFTJOB TQFDJöDBUBNFOUF QSFEJTQPTUJ F
VOQJBOPJOQFOEFO[BRVBOEPJMCBNCJOPÒBCPSEP BODIF EPUBUJ EJ BHHBODJP &BTZ $MJQ *O DBTP EJ EVCCJP DPOTVMUBSF
TF JM GSFOP Ò JOTFSJUP -FóDJFO[B EFJ GSFOJ Ò MJNJUBUB TV BMUF JM TJUP XXXJOHMFTJOBDPN P SJWPMHFSTJ BM 3JWFOEJUPSF
QFOEFO[F "VUPSJ[[BUPPBM4FSWJ[JP"TTJUFO[B$MJFOUJ*OHMFTJOB
t /POTBMJSFPTDFOEFSFTDBMFPTDBMFNPCJMJDPOJMCBNCJOP t -VUJMJ[[P EFM TFHHJPMJOP BVUP DPO JM UFMBJP OPO TPTUJUVJTDF
OFMQBTTFHHJOPTFHHJPMJOPBVUPDVMMB VOB DVMMB P VO MFUUP 2VBOEP JM CBNCJOP IB CJTPHOP EJ
t 2VBOEP TJ QBSDIFHHJB WFSJöDBSF DIF JM GSFOP TJB EPSNJSF Ò QJá PQQPSUVOP VUJMJ[[BSF VOB DVMMB P VO MFUUP
DPSSFUUBNFOUF JOTFSJUP NVPWFOEP BWBOUJ F JOEJFUSP JM *M TFHHJPMJOP BVUP OPO Ò QSPHFUUBUP QFS MVOHIJ QFSJPEJ EJ
QSPEPUUP TPOOP
t *MDBSJDPNBTTJNPEFMDFTUPQPSUBPHHFUUJÒEJLH*MDBSJDP t *MTFHHJPMJOPBVUP)VHHZ.VMUJöYÒVUJMJ[[BCJMFBODIFDPNF
NBTTJNP EFM QPSUBCJCFSPO Ò EJ  LH µ BTTPMVUBNFOUF sdraietta.
WJFUBUP TVQFSBSF JM DBSJDP NBTTJNP SBDDPNBOEBUP QFSDIÏ t /POVUJMJ[[BSFMBTESBJFUUBRVBOEPJMCBNCJOPÒJOHSBEPEJ
QPUSFCCFDBVTBSFQFSJDPMPTFDPOEJ[JPOJEJJOTUBCJMJUË sedersi da solo.
t 2VBMTJBTJ DBSJDP BQQMJDBUP BMMJNQVHOBUVSB FP BMMP t 2VFTUB TESBJFUUB OPO Ò QSPHFUUBUB QFS MVOHIJ QFSJPEJ EJ
TDIJFOBMFFPMBUFSBMNFOUFBMQSPEPUUP QVÛDPNQSPNFUUFSF TPOOP
MBTUBCJMJUËEFMQSPEPUUP t ²QFSJDPMPTPVUJMJ[[BSFRVFTUBTESBJFUUBTVTVQFSöDJFMFWBUF 
t 4JBUF DPOTBQFWPMJ EFJ QFSJDPMJ EFSJWBOUJ EBMMB QSFTFO[B EJ DPNFBEFTFNQJPUBWPMJ
öBNNFMJCFSFPBMUSFGPOUJEJDBMPSFRVBMJSBEJBUPSJ DBNJOFUUJ 
TUVGFFMFUUSJDIFFBHBT FUDOPOMBTDJBSFJMQSPEPUUPWJDJOPB PARAPIOGGIA
RVFTUFGPOUJEJDBMPSF
t "TTJDVSBSTJDIFUVUUFMFQPTTJCJMJGPOUJEJQFSJDPMP FTFNQJP ATTENZIONE!
t 6UJMJ[[BSFTPUUPMBTPSWFHMJBO[BEJVOBEVMUP

19
t 2VBOEPJOVTP BTTJDVSBSTJDIFJMQBSBQJPHHJBOPOFOUSJJO WFOHB TQFEJUP DPNF CBHBHMJP OFJ USBTQPSUJ BFSFJ P
IT

DPOUBUUPDPOJMWJTPEFMCBNCJOP USBNJUFBMUSJNF[[J

t /POVUJMJ[[BSFJMQBSBQJPHHJBTVMQSPEPUUPTFO[BMBDBQPUUB JM QSPEPUUP WFOHB JOWJBUP BM SJWFOEJUPSF QFS MBTTJTUFO[B 
DIFMPTPTUFOHB QSJWP EFMMPSJHJOBMF EFMMP TDPOUSJOP EJ BDRVJTUP FP
t 6UJMJ[[BSF FTDMVTJWBNFOUF DPO JM QSPEPUUP *OHMFTJOB QSJWP EFM TFSJBM OVNCFS PQQVSF RVBOEP MB EBUB EJ
JOEJDBUP BDRVJTUP TVMMP TDPOUSJOP FP JM TFSJBM OVNCFS OPO TJBOP
t /PO VUJMJ[[BSF TV QSPEPUUJ PMUSF B RVFMMJ SBDDPNBOEBUJ EBM DIJBSBNFOUFMFHHJCJMJ
'BCCSJDBOUF t &WFOUVBMJEBOOJDBVTBUJEBMMVUJMJ[[PEJBDDFTTPSJOPOGPSOJUJ
t 1FS FWJUBSF SJTDIJP EJ TPòPDBNFOUP P TVSSJTDBMEBNFOUP FPOPOBQQSPWBUJEB-*OHMFTJOB#BCZ OPOTBSBOOPDPQFSUJ
OPOVUJMJ[[BSFTPUUPJMTPMFPJOBNCJFOUJDIJVTJ EBMMFDPOEJ[JPOJEFMMBOPTUSBHBSBO[JB
t -BWBSFBNBOPB¡$ t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" EFDMJOB PHOJ SFTQPOTBCJMJUË QFS
EBOOJBDPTFPQFSTPOFEFSJWBOUJEBVOVUJMJ[[PJNQSPQSJPFP
CONDIZIONI DI GARANZIA TDPSSFUUPEFMQSPEPUUP
t 4DBEVUP JM QFSJPEP EFMMB HBSBO[JB M"[JFOEB HBSBOUJTDF
t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJTDF DIF PHOJ BSUJDPMP Ò DPNVORVF MBTTJTUFO[B B UJUPMP POFSPTP TVJ QSPQSJ QSPEPUUJ
TUBUP QSPHFUUBUP F GBCCSJDBUP OFM SJTQFUUP EFMMF OPSNF FOUSP VO UFSNJOF NBTTJNP EJ RVBUUSP 
 BOOJ EBMMB EBUB EJ
SFHPMBNFOUJ EJ QSPEPUUP F EJ RVBMJUË F TJDVSF[[B HFOFSBMJ JOUSPEV[JPOFTVMNFSDBUPEFHMJTUFTTJ USBTDPSTPJMRVBMFWFSSË
BUUVBMNFOUFJOWJHPSFOFMMB$PNVOJUË&VSPQFBFOFJ1BFTJEJ WBMVUBUBDBTPQFSDBTPMBQPTTJCJMJUËEJJOUFSWFOUP
DPNNFSDJBMJ[[B[JPOF
t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJTDF DIF EVSBOUF F B RICAMBI / ASSISTENZA POST VENDITA
DPODMVTJPOF EFM QSPDFTTP EJ QSPEV[JPOF PHOJ QSPEPUUP Ò
TUBUP TPUUPQPTUP B EJWFSTJ DPOUSPMMJ RVBMJUBUJWJ -*OHMFTJOB t *TQF[JPOBSF SFHPMBSNFOUF J EJTQPTJUJWJ EJ TJDVSF[[B QFS
#BCZ 4Q" HBSBOUJTDF DIF PHOJ BSUJDPMP BM NPNFOUP BDDFSUBSTJEFMMBQFSGFUUBGVO[JPOBMJUËEFMQSPEPUUPOFMUFNQP
EFMMBDRVJTUP QSFTTP JM 3JWFOEJUPSF "VUPSJ[[BUP FSB QSJWP EJ /FM DBTP JO DVJ TJ SJTDPOUSBTTFSP QSPCMFNJ FP BOPNBMJF
EJGFUUJEJNPOUBHHJPPGBCCSJDB[JPOF EJ RVBMTJBTJ HFOFSF OPO VUJMJ[[BSF JM QSPEPUUP $POUBUUBSF
t -B QSFTFOUF HBSBO[JB OPO JOJöDJB J EJSJUUJ SJDPOPTDJVUJ UFNQFTUJWBNFOUF JM 3JWFOEJUPSF "VUPSJ[[BUP P JM 4FSWJ[JP
BM DPOTVNBUPSF EBMMB MFHJTMB[JPOF OB[JPOBMF WJHFOUF "TTJTUFO[B$MJFOUJ*OHMFTJOB
DIF QVÛ WBSJBSF B TFDPOEB EFM QBFTF JO DVJ JM QSPEPUUP Ò t /POVUJMJ[[BSFQBSUJEJSJDBNCJPPBDDFTTPSJOPOGPSOJUJFP
TUBUP BDRVJTUBUP F MF DVJ QSFTDSJ[JPOJ JO DBTP EJ DPOUSBTUP DPNVORVFOPOBQQSPWBUJEB-*OHMFTJOB#BCZ4Q"
QSFWBMHPOPTVMDPOUFOVUPEFMMBQSFTFOUFHBSBO[JB
t 2VBMPSBJMQSPEPUUPQSFTFOUBTTFEJGFUUPOFJNBUFSJBMJFPWJ[J COSA FARE IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA
EJGBCCSJDB[JPOFSJMFWBUJBMNPNFOUPEFMMBDRVJTUPPEVSBOUF
VOJNQJFHPOPSNBMF TFDPOEPRVBOUPEFTDSJUUPOFMSFMBUJWP t *O DBTP EJ OFDFTTJUË EJ BTTJTUFO[B TVM QSPEPUUP DPOUBUUBSF
NBOVBMF EJ JTUSV[JPOJ -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" SJDPOPTDF MB JNNFEJBUBNFOUF JM 3JWFOEJUPSF *OHMFTJOB QSFTTP JM RVBMF Ò
WBMJEJUËEFMMFDPOEJ[JPOJEJHBSBO[JBQFSVOQFSJPEPEJNFTJ TUBUPFòFUUVBUPMBDRVJTUP BTTJDVSBOEPTJEJQPUFSEJTQPSSFEFM
DPOTFDVUJWJEBMMBEBUBEJBDRVJTUP i4FSJBM /VNCFSw SFMBUJWP BM QSPEPUUP PHHFUUP EFMMB SJDIJFTUB
t -BHBSBO[JBÒWBMJEBTPMBNFOUFOFM1BFTFJODVJJMQSPEPUUP TUFTTB JMi4FSJBM/VNCFSwÒEJTQPOJCJMFEBMMB$PMMF[JPOF

Ò TUBUP BDRVJTUBUP F RVBMPSB MBDRVJTUP TJB TUBUP FòFUUVBUP t $PNQJUPEFM3JWFOEJUPSFÒQSFOEFSFDPOUBUUPDPO*OHMFTJOB
QSFTTPVO3JWFOEJUPSFBVUPSJ[[BUP QFS WBMVUBSF MB NPEBMJUË EJ JOUFSWFOUP QJá JEPOFB DBTP QFS
t -B HBSBO[JB SJDPOPTDJVUB WBMF QFS JM QSJNP QSPQSJFUBSJP DBTPFJOöOFGPSOJSFPHOJTVDDFTTJWBJOEJDB[JPOF
EFMMBSUJDPMPBDRVJTUBUP t *M 4FSWJ[JP "TTJTUFO[B *OHMFTJOB Ò DPNVORVF EJTQPOJCJMF
t 1FSHBSBO[JBTJJOUFOEFMBTPTUJUV[JPOFPSJQBSB[JPOFHSBUVJUB B GPSOJSF UVUUF MF JOGPSNB[JPOJ OFDFTTBSJF B NF[[P SJDIJFTUB
EFMMF QBSUJ DIF SJTVMUJOP FTTFSF EJGFUUPTF BMMPSJHJOF QFS WJ[J TDSJUUBEBDPNQJMBSFTVBQQPTJUPGPSNQSFTFOUFTVMTJUPXFC
EJ GBCCSJDB[JPOF -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" TJ SJTFSWB MB GBDPMUË XXXJOHMFTJOBDPNTF[JPOF(BSBO[JBF"TTJTUFO[B
EJ EFDJEFSF B QSPQSJB EJTDSF[JPOF TF BQQMJDBSF MB HBSBO[JB
BUUSBWFSTPMBSJQBSB[JPOFPMBTPTUJUV[JPOFEFMQSPEPUUP CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEL
t 1FSVTVGSVJSFEFMMBHBSBO[JBÒOFDFTTBSJPQSFTFOUBSFJMTFSJBM PRODOTTO
OVNCFS EFM QSPEPUUP F DPQJB EFMMP TDPOUSJOP SJMBTDJBUP BM
NPNFOUP EFMMBDRVJTUP EFM QSPEPUUP WFSJöDBOEP DIF TVMMP t 2VFTUP QSPEPUUP SJDIJFEF VOB NBOVUFO[JPOF SFHPMBSF EB
TUFTTPTJBSJQPSUBUBJONPEPDIJBSBNFOUFMFHHJCJMF MBEBUBEJ QBSUFEFMMVUJMJ[[BUPSF
BDRVJTUP t /POGPS[BSFNBJNFDDBOJTNJPQBSUJJONPWJNFOUPJODBTP
t -FQSFTFOUJDPOEJ[JPOJEJHBSBO[JBEFDBEPOPOFMDBTPJODVJ EJEVCCJP DPOUSPMMBSFQSJNBMFJTUSV[JPOJ
 JMQSPEPUUPWFOHBVUJMJ[[BUPTFDPOEPEJWFSTFEFTUJOB[JPOJ t /POSJQPSSFJMQSPEPUUPTFBODPSBCBHOBUPFOPOMBTDJBSMPJO
EVTPOPOFTQSFTTBNFOUFJOEJDBUFOFMSFMBUJWPNBOVBMF BNCJFOUJVNJEJJORVBOUPQPUSFCCFGPSNBSTJNVòB
EJJTUSV[JPOJ t $POTFSWBSFJMQSPEPUUPJOVOMVPHPBTDJVUUP
 JM QSPEPUUP WFOHB VUJMJ[[BUP JO NPEP OPO DPOGPSNF B t 1SPUFHHFSF JM QSPEPUUP EB BHFOUJ BUNPTGFSJDJ BDRVB 
RVBOUPQSFWJTUPOFMSFMBUJWPNBOVBMFEJJTUSV[JPOJ QJPHHJB P OFWF JOPMUSF MFTQPTJ[JPOF DPOUJOVB F QSPMVOHBUB
 JM QSPEPUUP BCCJB TVCJUP SJQBSB[JPOJ QSFTTP DFOUSJ EJ BM TPMF QPUSFCCF DBVTBSF DBNCJBNFOUJ EJ DPMPSF JO NPMUJ
BTTJTUFO[BOPOBVUPSJ[[BUJFOPODPOWFO[JPOBUJ materiali.
 JM QSPEPUUP BCCJB TVCJUP NPEJöDIF FP NBOPNJTTJPOJ t %PQPVOFWFOUVBMFVUJMJ[[PJOTQJBHHJB QVMJSFFBTDJVHBSF
TJB OFMMB QBSUF TUSVUUVSBMF DIF JO RVFMMB UFTTJMF OPO BDDVSBUBNFOUFJMQSPEPUUPQFSSJNVPWFSFMBTBCCJBFJMTBMF
FTQSFTTBNFOUF BVUPSJ[[BUF EBM GBCCSJDBOUF &WFOUVBMJ t 1VMJSFMFQBSUJJOQMBTUJDBFEJONFUBMMPDPOVOQBOOPVNJEP
NPEJöDIF BQQPSUBUF BJ QSPEPUUJ TPMMFWBOP -*OHMFTJOB PDPOVOEFUFSHFOUFMFHHFSPOPOVTBSFTPMWFOUJ BNNPOJBDB
#BCZ4Q"EBRVBMVORVFSFTQPOTBCJMJUË PCFO[JOB
 JM EJGFUUP TJB EPWVUP B OFHMJHFO[B P USBTDVSBUF[[B t "TDJVHBSF BDDVSBUBNFOUF MF QBSUJ JO NFUBMMP EPQP VO
OFMMVUJMJ[[P FT VSUJ WJPMFOUJ EFMMF QBSUJ TUSVUUVSBMJ FWFOUVBMFDPOUBUUPDPOBDRVB BMöOFEJFWJUBSFMBGPSNB[JPOF
FTQPTJ[JPOFBTPTUBO[FDIJNJDIFBHHSFTTJWF FDD
 EJSVHHJOF
 JMQSPEPUUPQSFTFOUJOPSNBMFVTVSB FTSVPUF QBSUJNPCJMJ t .BOUFOFSFQVMJUFUVUUFMFQBSUJJONPWJNFOUPFTFPDDPSSF
UFTTVUJ
 EFSJWBOUF EB VO QSFWJTUP JNQJFHP RVPUJEJBOP MVCSJöDBSMFDPOVOPMJPMFHHFSP
QSPMVOHBUPFDPOUJOVBUJWP t .BOUFOFSFQVMJUFMFSVPUFEBQPMWFSFFPTBCCJB
 JMQSPEPUUPTJBTUBUPEBOOFHHJBUP BODIFBDDJEFOUBMNFOUF 
EBM QSPQSJFUBSJP TUFTTP P EB UFS[J BE FTFNQJP OFM DBTP

20
CONSIGLI PER LA PULIZIA DEL RIVESTIMENTO TESSILE t "TDJVHBSF QFSGFUUBNFOUF JM SJWFTUJNFOUP UFTTJMF QSJNB EJ

IT
VUJMJ[[BSMPPSJQPSMP
t $POTJHMJBNP EJ MBWBSF JM SJWFTUJNFOUP TFQBSBUBNFOUF EB t 1FSQSFWFOJSFMFWFOUVBMFGPSNB[JPOFEJNVòF TJDPOTJHMJB
BMUSJBSUJDPMJ EJBSJFHHJBSFQFSJPEJDBNFOUFMBDVMMB*OQBSUJDPMBSF TFQBSBSF
t 3BWWJWBSF QFSJPEJDBNFOUF MF QBSUJ JO UFTTVUP DPO VOB JM SJWFTUJNFOUP UFTTJMF EBMMB TUSVUUVSB F QBTTBSF VO QBOOP
TQB[[PMBNPSCJEBEBBCJUJ BTDJVUUPTVMGPOEP
t 3JTQFUUBSFMFOPSNFQFSJMMBWBHHJPEFMSJWFTUJNFOUPUFTTJMF
SJQPSUBUFTVMMFBQQPTJUFFUJDIFUUF

-BWBSFBNBOPJOBDRVBGSFEEB

/PODBOEFHHJBSF

/POBTDJVHBSFNFDDBOJDBNFOUF

"TDJVHBSFEJTUFTPBMMPNCSB

/POTUJSBSF

/POMBWBSFBTFDDP

/PODFOUSJGVHBSF

ISTRUZIONI
T3 (SVQQPSVPUFQPTUFSJPSJ5SJMPHZ$JUZ
T4 1PSUBCJCFSPO
T5 $FTUPQPSUBPHHFUUJ

Riporto
R1 $PSSJNBOP
R2 $BQPUUBSJQPSUP
R3 $PQSJHBNCF (se presente)
R4 1BSBQJPHHJB (se presente)

Culla
C1 $BQPUUBDVMMB
C2 $PQFSUJOBDVMMB

Seggiolino auto (se presente)


Per evitare lesioni, tenere lontano il bambino durante le
fasi di apertura e chiusura di questo prodotto.
TELAIO

ASSEMBLAGGIO/RIMOZIONE DEL GRUPPO RUOTE


POSTERIORI
fig. 2 *OTFSJSFJMHSVQQPSVPUBJODPSSJTQPOEFO[BEFMUVCP
QPTUFSJPSF
fig. 3 "HHBODJBSF MBOFMMP T6
 TVMMB TUBòB T7
 RVJOEJ
QSFNFSFMBMFWB T8
öOPBMDPNQMFUPBHHBODJP BTTJDVSBOEPTJ
DIFMBOFMMP T6
TJBDPSSFUUBNFOUFQPTJ[JPOBUPJOTFEF
ATTENZIONE: assicurarsi che le ruote siano correttamente
agganciate prima dell’uso.
fig. 4 1FSSJNVPWFSFJMHSVQQPSVPUBQPTUFSJPSF TPMMFWBSF
MB MFWB T8
 F THBODJBSF MBOFMMP T6
 EBMMB TUBòB T7
 öOP B
MJCFSBSMPDPNQMFUBNFOUF

Non utilizzare la maniglia posteriore per sollevare il APERTURA TELAIO


passeggino, con il bambino a bordo. fig. 5 5FOFOEPQSFNVUBMBMFWFUUB T9
QPTUBTVMNBOJDP
EFTUSP TPMMFWBSFDPOEFDJTJPOFJMUFMBJPöOPBMMBTVBDPNQMFUB
ELENCO COMPONENTI BQFSUVSB
fig. 6 $PNQMFUBSFMPQFSB[JPOFTQJOHFOEPTVMMBQFEBMJFSB
fig. 1 T10
öOPBMMBQPTJ[JPOFEJCMPDDPPSJ[[POUBMF
Telai fig. 7 ATTENZIONE: assicurarsi che tutti i meccanismi
T1 (SVQQPSVPUFBOUFSJPSJ di chiusura siano correttamente agganciati da entrambi
T2 (SVQQPSVPUFQPTUFSJPSJ5SJMPHZTUE i lati prima dell’uso.

21
CHIUSURA TELAIO AGGANCIO DELLA CAPOTTA
IT

fig. 8 1SFNFOEP JM QVMTBOUF T11


 TPMMFWBSF MB NBOJHMJB fig. 23 "HHBODJBSFJCPUUPOJBVUPNBUJDJBMMBTUSVUUVSBEFMMB
QPTUFSJPSF T12). DVMMB
fig. 9 5JSBSF MB NBOJHMJB QPTUFSJPSF T12
 DPO EFDJTJPOF fig. 24 "WWPMHFSF MB DBQPUUB C1
 BUUPSOP BM NBOJHMJPOF
WFSTPMBMUP öOPBMMBDPNQMFUBDIJVTVSBEFMUFMBJP öTTBOEPMBDPOHMJBQQPTUJCPUUPOJ

FRENO RUOTE POSTERIORI REGOLAZIONE DEL MANIGLIONE E DELLA CAPOTTA


fig. 10 1FSB[JPOBSFJMGSFOP TQJOHFSFWFSTPJMCBTTPMBMFWB fig. 25 1FSSFHPMBSFJMNBOJHMJPOFFMBDBQPUUBBHJSFTVJEVF
T13
QPTUBTVMHSVQQPSVPUFQPTUFSJPSJEJEFTUSB QVMTBOUJMBUFSBMJ C4
DPOUFNQPSBOFBNFOUF
Inserire sempre il freno durante le soste. fig. 26 ATTENZIONE: per trasportare la culla,
impugnarla sempre dal maniglione.
MANIGLIA DI TRASPORTO
fig. 11 1FSUSBTQPSUBSFJMUFMBJPDIJVTP VUJMJ[[BSFMBQQPTJUB AERAZIONE DELLA CAPOTTA (NEI MODELLI OVE
NBOJHMJB T14
 /PO TPMMFWBSF JM UFMBJP JNQVHOBOEP MB PREVISTA)
NBOJHMJBEJBQFSUVSB T12). fig. 27 -B DBQPUUB Ò EPUBUB EJ VO JOTFSUP JO SFUF DIF
QFSNFUUFVOBQJáDPSSFUUBBFSB[JPOFBMMJOUFSOPEFMMBDVMMB
BLOCCO/SBLOCCO RUOTE ANTERIORI
fig. 12 *MUFMBJPÒEPUBUPEJSVPUFQJSPFUUBOUJDIFTJQPTTPOP AGGANCIO DELLA COPERTINA
CMPDDBSFPTCMPDDBSFB[JPOBOEPTFNQMJDFNFOUFMBMFWB T15) fig. 28 "HHBODJBSFUVUUJJCPUUPOJEFMMBDPQFSUJOBBMMBDVMMB
QPTUBJODPSSJTQPOEFO[BEFMMPTOPEPDFOUSBMF
AERAZIONE INTERNA
RIMOZIONE RUOTE ANTERIORI fig. 29 µQPTTJCJMFSFHPMBSFMBFSB[JPOFJOUFSOBQFSNF[[P
fig. 13 *O DBTP EJ OFDFTTJUË MF SVPUF BOUFSJPSJ QPTTPOP EFMMBMFWFUUB C5).
FTTFSFGBDJMNFOUFSJNPTTF
1FSSJNVPWFSMF TPMMFWBSFMBQJDDPMBMFWB T16
DPNFJMMVTUSBUP REGOLAZIONE SCHIENALINO
JOöHVSBFDPOUFNQPSBNFOUFFTUSBSSFMBSVPUB fig. 30 "HJSFTVMMBMFWFUUB C6
QFSSFHPMBSFMPTDIJFOBMJOP
fig. 14 1FSSJBHHBODJBSFMFSVPUF JOTFSJSMFJODPSSJTQPOEFO[B VOBWPMUBSBHHJVOUBMJODMJOB[JPOFEFTJEFSBUB SJQPTJ[JPOBSFMB
EFM GPSP T17
 F TQJOHFSF öOP B TFOUJSF JM $-*$, EJ DPSSFUUP MFWFUUBOFMMBQPTJ[JPOFEJQBSUFO[B
BHHBODJP
ATTENZIONE: assicurarsi che le ruote siano correttamente MANUTENZIONE DEL MATERASSINO E DEL
agganciate prima dell’uso. RIVESTIMENTO INTERNO
fig. 31 4J DPOTJHMJB EJ SJNVPWFSF QFSJPEJDBNFOUF JM
PEDANA POSTERIORE NBUFSBTTJOP F JM SJWFTUJNFOUP JOUFSOP QFS MB MPSP DPSSFUUB
fig. 15 "HJSFDPOJMQJFEFTVMMBQFEBOBQPTUFSJPSF T10
QFS NBOVUFO[JPOF
BJVUBSTJBTVQFSBSFHMJPTUBDPMJ
SEGGIOLINO AUTO HUGGY (SE PRESENTE)
PORTA-BIBERON
fig. 16 *MUFMBJPÒEPUBUPEJQPSUBCJCFSPOEJTFSJF T4). AGGANCIO DEL SEGGIOLINO AUTO AL TELAIO
1FSöTTBSFJMQPSUBCJCFSPO QPTJ[JPOBSFMBHVJEBTVQFSJPSFJO fig. 32 *NQVHOBOEP JM TFHHJPMJOP EBM NBOJHMJPOF 
DPSSJTQPOEFO[BEFMHBODJP T18
TVMUFMBJPFTQJOHFSFJOTFEF BHHBODJBSMPBMUFMBJPJODPSSJTQPOEFO[BEFMMFBQQPTJUFTFEJTV
öOPBMDPNQMFUPBHHBODJP FOUSBNCJJMBUJEFMMBTUSVUUVSB QPTJ[JPOBOEPMPFTDMVTJWBNFOUF
SJWPMUPWFSTPMBNBNNB
CESTO PORTA OGGETTI fig. 33 ATTENZIONE: assicurarsi che il seggiolino sia
fig. 17 *MUFMBJPÒEPUBUPEJVODBQJFOUFDFTUPQPSUBPHHFUUJ sempre correttamente agganciato prima dell’uso.
T5
 1FS öTTBSMP JOTFSJSF MF BTPMF B1
 OFHMJ BQQPTJUJ HBODJ
QPTUFSJPSJ T19) sul telaio. SGANCIO DEL SEGGIOLINO AUTO DAL TELAIO
1BTTBSF MF BMFUUF B2
 BUUSBWFSTP MF BTPMF T20) fig. 34 "HJSFTVMMBMFWB S1
QPTUBTVMSFUSPEFMTFHHJPMJOP
MBUFSBMNFOUF TVM UFMBJP F BCCPUUPOBSF HMJ BVUPNBUJDJ fig. 35 $POUFNQPSBOFBNFOUF TPMMFWBSF JM TFHHJPMJOP
DPSSJTQPOEFOUJ JNQVHOBOEPMPEBMNBOJHMJPOF
*OTFSJSFJOöOFMFBTPMF B3
OFHMJBQQPTJUJHBODJBOUFSJPSJ T21) 1FSJMDPSSFUUPVUJMJ[[PEFMTFHHJPMJOPBVUP)VHHZ DPOTVMUBSFJM
sul telaio. NBOVBMFEFEJDBUP

UNITÀ DI TRASPORTO AGGIUNTIVE AI TELAI (CULLA, RIPORTO


SEGGIOLINO AUTO (se presente), RIPORTO)
fig. 18 *UFMBJQPTTPOPFTTFSFVUJMJ[[BUJDPOMBDVMMB5SJMPHZ JM AGGANCIO DEL RIPORTO AL TELAIO
SJQPSUPFJMTFHHJPMJOPBVUP)VHHZ TFQSFTFOUF
 fig. 36 "HHBODJBSF JM SJQPSUP BM UFMBJP QPTJ[JPOBOEPMP JO
DPSSJTQPOEFO[B EFMMF BQQPTJUF TFEJ TV FOUSBNCJ J MBUJ EFMMB
CULLA TRILOGY struttura.
fig. 37 ATTENZIONE: assicurarsi che il riporto sia
AGGANCIO DELLA CULLA AL TELAIO sempre correttamente agganciato da entrambi i lati
fig. 19 *NQVHOBOEPMBDVMMBEBMNBOJHMJPOF BHHBODJBSMBBM prima dell’uso.
UFMBJPJODPSSJTQPOEFO[BEFMMFBQQPTJUFTFEJTVFOUSBNCJJMBUJ fig. 38 µ QPTTJCJMF VUJMJ[[BSF JM SJQPSUP SJWPMUP WFSTP MB
EFMMB TUSVUUVSB QPTJ[JPOBOEPMB FTDMVTJWBNFOUF SJWPMUB WFSTP NBNNBPMBTUSBEBFDIJVEFSFJMUFMBJPDPMSJQPSUPBHHBODJBUP
la mamma.
fig. 20 ATTENZIONE: assicurarsi che la culla sia sempre SGANCIO DEL RIPORTO DAL TELAIO
correttamente agganciata prima dell’uso. fig. 39 1SFNFSF DPOUFNQPSBOFBNFOUF MF NBOJHMJF R5) e
TPMMFWBSFJMSJQPSUPEBMUFMBJP
SGANCIO DELLA CULLA DAL TELAIO ATTENZIONE: non eseguire mai questa operazione con il
fig. 21 "HJSFTVMMBMFWB C3
QPTUBFTUFSOBNFOUFBMMBDVMMB bambino a bordo.
fig. 22 $POUFNQPSBOFBNFOUF TPMMFWBSF MB DVMMB
JNQVHOBOEPMBEBMNBOJHMJPOF REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE
fig. 40 µ QPTTJCJMF SFHPMBSF MP TDIJFOBMF JO  QPTJ[JPOJ

22
BHJSF TVM EJTQPTJUJWP DFOUSBMF R6
 FE BDDPNQBHOBSMP OFMMB fig. 54 "HJSFRVJOEJTVMMBMFWB H5
FDPOUFNQPSBOFBNFOUF
QPTJ[JPOFEFTJEFSBUB FTUSBSSFMBDBQPUUBEBMMFTFEJ R11
TVMSJQPSUP

REGOLAZIONE DELLA PEDANA POGGIAPIEDI MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO CAPOTTA


fig. 41 1FSBCCBTTBSFMBQFEBOB BHJSFTVFOUSBNCFMFMFWF fig. 55 *MSJWFTUJNFOUPEFMMBDBQPUUBQVÛFTTFSFSJNPTTPQFS

EN
R7
 TJUVBUF TVMMB QBSUF JOGFSJPSF EFMMB TUFTTB TQJOHFOEPMF DPOTFOUJSOF MB DPSSFUUB NBOVUFO[JPOF 4HBODJBSF J CPUUPOJ
DPOUFNQPSBOFBNFOUFWFSTPJMCBTTP H6
QSFTFOUJTVFOUSBNCJHMJTOPEJDBQPUUB H7).
fig. 42 1FS SJBM[BSF MB QFEBOB Ò TVóDJFOUF UJSBSMB WFSTP fig. 56 4HBODJBSF RVJOEJ FOUSBNCJ HMJ TOPEJ H7) dalle
MBMUPTJCMPDDIFSËBVUPNBUJDBNFOUF GFUUVDDF H8
FTöMBSFDPNQMFUBNFOUFJMSJWFTUJNFOUP
fig. 57 1FS SJNPOUBSF JM SJWFTUJNFOUP JOöMBSF FOUSBNCF MF
CINTURE DI SICUREZZA GFUUVDDF H8
OFMMFBQQPTJUFHVJEFTVMMBGPEFSBJOUFSOB
fig. 43 7FSJöDBSF DIF MF DJOUVSF TJBOP JOTFSJUF OFMMF BTPMF fig. 58 *OTFSJSFRVJOEJMFGFUUVDDF H8
OFMMFBQQPTJUFTFEJ
BMMBMUF[[B EFMMF TQBMMF P JNNFEJBUBNFOUF TPQSB 4F MB TVFOUSBNCJHMJTOPEJ H7
öOPBMDPNQMFUPBHHBODJP
QPTJ[JPOFOPOÒDPSSFUUB TöMBSFMFDJOUVSFEBMMBQSJNBDPQQJB
EJBTPMFFSFJOTFSJSMFOFMMBTFDPOEBVUJMJ[[BSFTFNQSFMFBTPMF COPRIGAMBE (SE PRESENTE)
BMMBTUFTTBBMUF[[B fig. 59 1PTJ[JPOBSF JM DPQSJHBNCF R3
 GBDFOEPMP QBTTBSF
fig. 44 "TTJDVSBSTJDIFMBDJOUVSBEPSTBMFTJBDPSSFUUBNFOUF TPUUPBMDPSSJNBOP
JOTFSJUBOFMMFFTUSFNJUËEFMMBWFOUSBMF fig. 60 "CCPUUPOBSF MB GFUUVDDJB DFOUSBMF F1
 GBDFOEPMB
fig. 45 "HHBODJBSF MF FTUSFNJUË EFMMB DJOUVSB WFOUSBMF BMMB QBTTBSFBUUSBWFSTPMBOFMMP F2).
öCCJBDFOUSBMF fig. 61 *M SFWFSTF EFM DPQSJHBNCF QVÛ BODIF FTTFSF
fig. 46 -BDJOUVSBWFOUSBMFEFWFTFNQSFQBTTBSFBUUSBWFSTP BHHBODJBUPJOQPTJ[JPOFBEBUUBBQSPUFHHFSFJMCBNCJOPEBM
HMJBOFMMJMBUFSBMJ R8
FRVBOEPJOVTP EFWFFTTFSFSFHPMBUBJO GSFEEP
NPEPEBDJOHFSFDPSSFUUBNFOUFJMCBNCJOP fig. 62 *M DPQSJHBNCF Ò VUJMJ[[BCJMF TJB TV SJQPSUP GSPOUF
fig. 47 6UJMJ[[BSF TFNQSF MB DJOUVSB TQBSUJHBNCF JO NBNNBDIFGSPOUFTUSBEB
DPNCJOB[JPOF DPO RVFMMB WFOUSBMF SFHPMBOEPMF JO NPEP
DPSSFUUP PARAPIOGGIA (SE PRESENTE)
ATTENZIONE! Il non rispetto di questa precauzione può fig. 63 1FSNPOUBSFJMQBSBQJPHHJB R4
QPTJ[JPOBSMPTVMMB
causare cadute e scivolamenti del bambino con rischio di DBQPUUBFBCCPUUPOBSFFOUSBNCJHMJBVUPNBUJDJMBUFSBMJ P1).
ferimento. fig. 64 "HHBODJBSF RVJOEJ HMJ FMBTUJDJ P2
 JOUPSOP BJ UVCJ
BOUFSJPSJJODPSSJTQPOEFO[BEFMHSVQQPSVPUF
AGGANCIO DEL CORRIMANO
fig. 48 1FS NPOUBSF JM DPSSJNBOP R1
 QSFNFSF J QVMTBOUJ MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO
R9
FBHHBODJBSMPJODPSSJTQPOEFO[BEFMMFBQQPTJUFTFEJTVM 4JDPOTJHMJBEJSJNVPWFSFQFSJPEJDBNFOUFJMSJWFTUJNFOUP QFS
SJQPSUP R10). MBTVBDPSSFUUBNBOVUFO[JPOF
fig. 49 *MDPSSJNBOPQVÛFTTFSFBQFSUPEBVOMBUPPQQVSF fig. 65 4UBDDBSF J EVF QJDDPMJ FMBTUJDJ JOGFSJPSJ R12) dalla
DPNQMFUBNFOUFSJNPTTPQFSBQSJSMP QSFNFSFJMQVMTBOUF R9) QFEBOBQPHHJBQJFEJ TöMBOEPMBRVJOEJEBHMJBQQPTJUJTVQQPSUJ
F TöMBSMP EBMMB TVB TFEF 1FS UPHMJFSMP SJQFUFSF MPQFSB[JPOF R14).
BODIFEBMMBMUSPMBUP fig. 66 4HBODJBSFJCPUUPOJTVMMBTFEVUB R15).
fig. 67 4öMBSFMFMBTUJDP R16
FTHBODJBSFJCPUUPOJ R17) da
AGGANCIO DELLA CAPOTTA FOUSBNCJJöBODIJEFMSJQPSUP
fig. 50 1FSNPOUBSFMBDBQPUUBTVMQBTTFHHJOP QPTJ[JPOBSTJ fig. 68 4HBODJBSF J CPUUPOJ TVHMJ PSFDDIJPUUJ F TVMMP
JODPSSJTQPOEFO[BEFMMFTFEJ R11
TVMSJQPSUP JOTFSJSWJMFTMJUUF TDIJFOBMF R18).
H1
FTQJOHFSFöOPBTFOUJSFFOUSBNCJJ$-*$,EJBWWFOVUP fig. 69 3JNVPWFSFHMJTQBMMBDDJEBMMFDJOHIJFEPSTBMJ
BHHBODJP fig. 70 4öMBSF MB DJOUVSB WFOUSBMF EBHMJ BOFMMJ MBUFSBMJ R8)
fig. 51 "CCPUUPOBSF HMJ BVUPNBUJDJ EFM SJWFTUJNFOUP BMMP BWFOEPDVSBEJGBSQBTTBSFJMQSJNPEFOUFEFMMBöCCJBDFOUSBMF
TDIJFOBMF QSJNBTVQFSJPSJ H2
FQPJJOGFSJPSJ H3). BUUSBWFSTPMBOFMMPMBUFSBMFQSJNBEJTöMBSMBDPNQMFUBNFOUF
fig. 52 1FSSFHPMBSFMBDBQPUUB ÒTVóDJFOUFBDDPNQBHOBSMB fig. 71 &TUSBSSF MB DJOUVSB TQBSUJHBNCF EBMMB QSPUF[JPOF
OFMMBQPTJ[JPOFEFTJEFSBUB JOUFHSBUBBMSJWFTUJNFOUP R19).
fig. 72 1BTTBSFMFDJOUVSFEPSTBMJFMBDJOUVSBTQBSUJHBNCF
SGANCIO DELLA CAPOTTA DAL PASSEGGINO BUUSBWFSTP MF BQQPTJUF BTPMF TVM SJWFTUJNFOUP F TöMBSMP
fig. 53 1FS SJNVPWFSF MB DBQPUUB EBM QBTTFHHJOP TUBDDBSF DPNQMFUBNFOUF
HMJ BVUPNBUJDJ DIF CMPDDBOP JM SJWFTUJNFOUP BMMP TDIJFOBMF ATTENZIONE! Assicurarsi di riposizionare correttamente
H2-H3). il rivestimento prima dell’uso.

WARNING
READ THESE INSTRUCTIONS YOUR CHILD’S SAFETY IS YOUR
CAREFULLY BEFORE USE RESPONSIBILITY.
AND KEEP THEM FOR WARNING! NEVER LEAVE THE CHILD
FUTURE REFERENCE. FAILURE TO UNATTENDED: IT CAN BE DANGEROUS.
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN PAY UTMOST CARE WHEN USING THE
JEOPARDISE THE SAFETY OF YOUR PRODUCT.
CHILD. TO PREVENT THE BABY FROM FALLING
23
AND/OR SLIDING OUT WITH SERIOUS UNAIDED.
INJURY RISKS, ALWAYS USE THE t 0/-:64&0/"'*3. )03*;0/5"-
SAFETY BELTS PROPERLY FASTENED LEVEL AND DRY SURFACE.
EN

AND ADJUSTED. t %0/05-&505)&3$)*-%3&/1-":


CARRYCOT
UNATTENDED NEAR THE CARRY COT.
t 5IJTQSPEVDUJTTVJUBCMFGPSCBCJFTGSPNCJSUIVQUPLH t %0 /05 64& *' "/: 1"35 0' 5)&
SEAT UNIT
CARRY COT IS BROKEN, TORN OR
t 5IJTQSPEVDUJTTVJUBCMFGPSCBCJFTGSPNCJSUIVQUPLH MISSING.
BDDPSEJOHUP&VSPQFBO4UBOEBSE&/
t 5IJTQSPEVDUJTVTBCMFGPSCBCJFTVQUPLHXJUIUIFTFBU t 5)*4 130%6$5 *4 46*5"#-& '03
VOJUGBDJOHGPSXBSE A CHILD WHO CANNOT SIT UP BY
INFANT CAR SEAT (group 0+) ITSELF, ROLL OVER AND CANNOT
t 5IJTQSPEVDUJTTVJUBCMFGPSCBCJFTGSPNCJSUIVQUPLH
t 8JUI OFXCPSO CBCJFT JU JT QSFGFSBCMF UP VTF UIF DBSSZDPU
PUSH ITSELF UP ON ITS HANDS AND
BOEPSTFBUJOJUTNPTUSFDMJOFEQPTJUJPO KNEES. MAXIMUM WEIGHT OF THE
STROLLER - TRAVEL SYSTEM CHILD: 9 KG.
t 6TFPOMZUIF*OHMFTJOBNBUUSFTTGPS&BTZ$MJQ$BSSZDPUT
t /&7&3 -&"7& :063 $)*-% t %POPUVTFBEEJUJPOBMNBUUSFTTFTBCPWFUIBUSFDPNNFOEFE
CZUIF.BOVGBDUVSFS
UNATTENDED. t %POPUQMBDFNBUUSFTTFTUIJDLFSUIBONNJOUIFDBSSZDPU
t &/463& 5)"5 "-- 5)& -0$,*/( t 0OMZVTFUIF5SJMPHZDBSSZDPUXJUIUIF*OHMFTJOB4UBOE6Q
t 8IFOUIFDIJMEJTJOUIFDBSSZDPU FOTVSFUIBUUIFJSIFBEJT
DEVICES ARE ENGAGED BEFORE USE. IJHIFSUIBOUIFJSCPEZ POUIFIPSJ[POUBMQMBOF
t 50 "70*% */+63: "/% '*/(&3 t #FGPSF DBSSZJOH PS MJGUJOH UIF DBSSZ DPU BMXBZT DIFDL UIBU
UIFIBOEMFJTJOJUTWFSUJDBMQPTJUJPOBOEQSPQFSMZMPDLFEPO
ENTRAPMENT, ENSURE THAT CPUITJEFT
t #FGPSF DBSSZJOH PS MJGUJOH UIF DBSSZ DPU BMXBZT BEKVTU UIF
YOUR CHILD IS KEPT AWAY WHEN CBDLSFTUJOUIFMPXFTUQPTJUJPOPGVTF
UNFOLDING AND FOLDING THIS t "MXBZT SFNPWF UIF DPNQPOFOUT PG UIF7FIJDMF ,JUT TUSBQ
BTTFNCMZPSQMBDFUIFNJOUIFEFEJDBUFETJEFQPDLFUTJOUIF
PRODUCT. JOUFSOBMMJOJOH XIFOUIFDBSSZDPUJTOPUVTFEGPSUSBOTQPSUCZ
t %0 /05 -&5 :063 $)*-% 1-": DBS GPS QSPMPOHFE QFSJPET PG TMFFQ XJUIPVU UIF DPOUJOVPVT
TVSWFJMMBODFPGBOBEVMU
WITH THIS PRODUCT.
SAFETY
t "-8":4 64& 5)& 3&453"*/5
SYSTEM. t #FGPSF BTTFNCMZ FOTVSF UIBU UIF QSPEVDU BOE BMM JUT
DPNQPOFOUT IBWF OPU CFFO EBNBHFE EVSJOH USBOTQPSU
t 5)*4 130%6$5 *4 /05 46*5"#-& 4IPVMEUIJTCFUIFDBTF EPOPUVTFUIFQSPEVDUBOELFFQJU
FOR RUNNING OR SKATING. PVUPGSFBDIPGDIJMESFO
t 'PSUIFTBGFUZPGZPVSDIJME SFNPWFBOEFMJNJOBUFBMMQMBTUJD
t $)&$, 5)"5 5)& 13". #0%: 03 CBHT BOE FMFNFOUT CFMPOHJOH UP UIF QBDLBHJOH CFGPSF VTF
BOE JO BOZ DBTF LFFQ UIFN PVU PG SFBDI PG OFXCPSOT BOE
SEAT UNIT OR CAR SEAT ATTACHMENT DIJMESFO
DEVICES ARE CORRECTLY ENGAGED t 5IJTQSPEVDUNVTUCFVTFEPOMZGPSUIFOVNCFSPGDIJMESFO
JUIBTCFFOEFTJHOFEGPS
BEFORE USE. t 6TFUIJTQSPEVDUUPDBSSZPOMZPOFDIJMEQFSTFBU
t %P OPU VTF UIJT QSPEVDU VOMFTT BMM JUT DPNQPOFOUT BSF
t "MXBZTVTFUIFSFTUSBJOUTZTUFNBOEOFWFSMFBWFUIFDIJME QSPQFSMZGBTUFOFEBOEBEKVTUFE
VOBUUFOEFE t #FGPSF VTF NBLF TVSF UIBU UIF QSPEVDU JT GVMMZ PQFO BOE
t "MXBZTVTFUIFDSPUDITUSBQJODPNCJOBUJPOXJUIUIFXBJTUTUSBQ FOTVSFUIBUBMMUIFMPDLJOHEFWJDFTBSFFOHBHFE
t 3FTUSBJOUTDPOGPSNJOHUPUIFTUBOEBSETJOGPSDF PUIFSUIBO t %POPUJOTFSUZPVSöOHFSTJOTJEFUIFNFDIBOJTNT
UIPTFTVQQMJFEXJUIUIJTQSPEVDU DBOCFVTFE UBLJOHDBSFUP t $BSFGVMMZ SFBE UIF JOTUSVDUJPOT DPODFSOJOH UIF VTF PG UIF
TFDVSFUIFNUPUIFTJEFSJOHTPOUIFTFBU Fig. 46 - detail R8). DIBTTJT XIFOBUUBDIJOHUIFDBSSZDPUTFBUJOGBOUDBSTFBU
t 5IFDPSSFDUVTFPGUIFSFTUSBJOUTZTUFNJTOPUBTVCTUJUVUF t /FWFSQMBDFUIFQSPEVDUDMPTFUPTUBJSTPSTUFQT
GPSQSPQFSBEVMUTVQFSWJTJPO t %POPUMFBWFUIFTUSPMMFSDBSSZDPUUSBWFMTZTUFNPOBTMPQF
t #FBXBSFUIBUUIFCVNQFSCBSJTOPUBOFòFDUJWFSFTUSBJOU XJUI UIF CBCZ JOTJEF FWFO JG UIF CSBLF JT FOHBHFE #SBLF
"MXBZTVTFUIFSFTUSBJOUTZTUFN FóDJFODZJTMJNJUFEPOIJHIHSBEJFOUT
t %P OPU UBLF TUBJST PS FTDBMBUPST XIFO UIF DIJME JT JO UIF
CARRYCOT TUSPMMFSJOGBOUDBSTFBUDBSSZDPU
t 8IFO QBSLJOH DIFDL JG UIF CSBLF JT QSPQFSMZ FOHBHFE CZ
t 5)*4 130%6$5 *4 0/-: 46*5"#-& NPWJOHGPSXBSESFBSXBSEUIFQSPEVDU
t .BYJNVNXFJHIUGPSPCKFDUTQMBDFEJOCBTLFUJTLH5IF
FOR A CHILD WHO CANNOT SIT UP NBYJNVN MPBE PG UIF CPUUMF IPMEFS JT  LH &YDFFEJOH

24
UIF SFDPNNFOEFE NBYJNVN XFJHIU JT TUSJDUMZ QSPIJCJUFE RAINCOVER
CFDBVTFJUNBZDBVTFBIB[BSEPVTVOTUBCMFDPOEJUJPO
t "OZMPBEBQQMJFEUPUIFIBOEMFBOEPSUIFCBDLSFTUBOEPS WARNING!
MBUFSBMMZUPUIFQSPEVDUDBODPNQSPNJTFUIFTUBCJMJUZPGUIF t 6TFVOEFSBOBEVMUTVSWFJMMBODF
QSPEVDU t 8IFO JO VTF NBLF TVSF UIF SBJO DPWFS EPFT OPU DPNF JO

EN
t #FBXBSFPGUIFSJTLTSFMBUFEUPPQFOøBNFTPSPUIFSIFBU DPOUBDUXJUIUIFGBDFPGUIFDIJME
TPVSDFT TVDIBTSBEJBUPST öSFQMBDFT FMFDUSJDBOEHBTTUPWFT t %POUVTFUIFSBJODPWFSPOUIFQSPEVDUXJUIPVUBIPPEUIBU
FUDEPOPUMFBWFUIFQSPEVDUDMPTFUPUIFTFIFBUTPVSDFT DBOIPMEJU
t .BLFTVSFUIBUBMMQPTTJCMFTPVSDFTPGIB[BSE FHDBCMFT t 6TFPOMZPOUIF*OHMFTJOBTUBUFEQSPEVDU
FMFDUSJDXJSFT FUD
BSFLFQUPVUPGSFBDIPGUIFDIJME t %POPUVTFPOQSPEVDUTPUIFSUIBOUIPTFSFDPNNFOEFECZ
t /FWFS MFBWF UIF QSPEVDU XJUI UIF DIJME JOTJEF JO QMBDFT UIF.BOVGBDUVSFS
XIFSF SPQFT DVSUBJOT PS PUIFS PCKFDUT DBO CF VTFE CZ UIF t 5PBWPJESJTLPGTVòPDBUJPOPSPWFSIFBUJOHEPOPUVTFJUPO
DIJMEUPDMJNCVQPSDBVTFDIPLJOHPSTUSBOHMJOHIB[BSET TVOPSJOFODMPTFEBSFBT
t )BOEXBTIBU¡$
HINTS FOR USE
WARRANTY CONDITIONS
t %P OPU VTF UIF QSPEVDU JG BOZ QBSU JT CSPLFO UPSO PS
NJTTJOH t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HVBSBOUFFT UIBU FWFSZ BSUJDMF IBT
t 3FHVMBSMZ JOTQFDU UIF QSPEVDU BOE BMM JUT DPNQPOFOUT CFFO EFTJHOFE BOE NBOVGBDUVSFE JO DPNQMJBODF XJUI UIF
UP EFUFDU BOZ EBNBHF BOEPS TJHOT PG XFBS VOTUJUDIJOH HFOFSBMQSPEVDURVBMJUZBOETBGFUZTUBOEBSETSFHVMBUJPOTJO
BOE UFBST *O QBSUJDVMBS FOTVSF UIF QIZTJDBM BOE TUSVDUVSBM GPSDFJOUIF&VSPQFBO6OJPOBOEUIFDPVOUSJFTJUJTNBSLFUFE
JOUFHSJUZPGUIFIBOEMFT DBSSZIBOEMFBOEPGUIFCPUUPNPG JO
UIFDBSSZDPU t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HVBSBOUFFT UIBU EVSJOH BOE BGUFS
t %POPUMFUPUIFSDIJMESFOPSQFUTQMBZVOBUUFOEFEOFBSUIF UIF NBOVGBDUVSJOH QSPDFTT FWFSZ QSPEVDU IBT VOEFSHPOF
QSPEVDUPSDMJNCPOJU WBSJPVT RVBMJUZ DPOUSPMT *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HVBSBOUFFT
t "MXBZT NBLF TVSF UIBU UIF CSBLF JT FOHBHFE XIFO UIBU BU UIF UJNF PG QVSDIBTF GSPN UIF "VUIPSJTFE SFUBJMFS 
QPTJUJPOJOHUIFDIJMEJOUPUIFTUSPMMFSTFBUDBSSZDPUPSUBLJOH FWFSZQSPEVDUIBEOPJOTUBMMBUJPOPSNBOVGBDUVSJOHEFGFDUT
IJNIFSPVU BTXFMMBTEVSJOHTUPQT BOEXIFOBTTFNCMJOH t 5IJTXBSSBOUZEPFTOPUJOWBMJEBUFUIFSJHIUTBDLOPXMFEHFE
EJTBTTFNCMJOHBOZBDDFTTPSZ UPUIFDPOTVNFSCZUIFBQQMJDBCMFOBUJPOBMMFHJTMBUJPO XIJDI
t "TTFNCMZ EJTBTTFNCMZ BOE BEKVTUNFOUT NVTU CF DBSSJFE NBZ WBSZ EFQFOEJOH PO UIF DPVOUSZ JO XIJDI UIF QSPEVDU
PVU POMZ CZ BEVMUT .BLF TVSF UIBU UIF QFSTPO VTJOH UIF XBTQVSDIBTFEBOEUIFQSPWJTJPOTPGXIJDI JOUIFFWFOUPGB
QSPEVDU CBCZTJUUFS HSBOEQBSFOUT FUD
 BSF BXBSF PG JUT DPOUSBTU QSFWBJMPWFSUIFDPOUFOUTPGUIFXBSSBOUZIFSFJO
DPSSFDUPQFSBUJPO t *OUIFFWFOUPGNBUFSJBMPSNBOVGBDUVSJOHEFGFDUTEFUFDUFE
t 8IJMF QFSGPSNJOH BOZ BEKVTUNFOU NBLF TVSF UIBU OP BUUIFUJNFPGQVSDIBTFPSEVSJOHOPSNBMVTF BTEFTDSJCFEJO
NPWJOHQBSUPGUIFQSPEVDU FHCBDLSFTU IPPE FUD
DPNFT UIFSFMFWBOUJOTUSVDUJPONBOVBM *OHMFTJOB#BCZ4Q"HSBOUT
JOUPDPOUBDUXJUIUIFCBCZ"MXBZTNBLFTVSFUIBUUIFCSBLF BDPOTFDVUJWFNPOUIXBSSBOUZGSPNUIFEBUFPGQVSDIBTF
JTEVMZFOHBHFEXIFOQFSGPSNJOHUIFTFPQFSBUJPOT t 5IFXBSSBOUZJTPOMZWBMJEJOUIFDPVOUSZXIFSFUIFQSPEVDU
t %P OPU PQFO GPME PS EJTBTTFNCMF UIF QSPEVDU XJUI UIF XBTQVSDIBTFEBOEJGJUXBTQVSDIBTFEGSPNBO"VUIPSJTFE
CBCZJOTJEF Retailer.
t *OBOZDBTF CFQBSUJDVMBSMZDBSFGVMXIFOQFSGPSNJOHUIFTF t 5IFXBSSBOUZBDLOPXMFEHFEJTWBMJEGPSUIFöSTUPXOFSPG
UBTLTXJUIUIFDIJMEOFBSCZ UIFQSPEVDUQVSDIBTFE
t 'JOHFS FOUSBQNFOU BOE TDJTTPSJOH BDUJPOT NBZ IBQQFO t 5IF XBSSBOUZ DPWFST UIF SFQMBDFNFOU PS SFQBJS GSFF PG
EVSJOHUIFTFPQFSBUJPOT DIBSHF PG QBSUT XJUI GBDUPSZ EFGFDUT *OHMFTJOB #BCZ 4Q"
t %POPUMFBWFUIFCBCZJOUIFQSPEVDUXIFOUSBWFMMJOHPO SFTFSWFTUIFSJHIUUPEFDJEFBUJUTTPMFEJTDSFUJPOXIFUIFSUP
PUIFSUSBOTQPSUNFBOT FHUSBJO TVCXBZ CVT BJSQMBOFFUD
 BQQMZUIFXBSSBOUZWJBUIFSFQBJSPSUIFSFQMBDFNFOUPGUIF
t 8IFO UIF QSPEVDU JT OPU VTFE JU NVTU CF TUPSFE PVU PG QSPEVDU
SFBDIPGDIJMESFO5IFQSPEVDUTIBMMOPUCFVTFEBTBUPZ%P t 5PBQQMZUIFXBSSBOUZ UIFQSPEVDUTFSJBMOVNCFSOFFETUP
OPUMFUUIFDIJMEQMBZXJUIJU CFQSFTFOUFE BMPOHXJUIBDPQZPGUIFSFDFJQUJTTVFEBUUIF
t 5IF QSPEVDU JT FRVJQQFE XJUI B SFBS QMBUGPSN UIBU IFMQT UJNFPGQVSDIBTFPGUIFQSPEVDU NBLJOHTVSFUIBUUIFEBUFPG
UBDLMJOHTUFQTBOEPCTUBDMFT%POPUVTFUIJTQMBUGPSNUPDBSSZ QVSDIBTFJTJOEJDBUFEJOBDMFBSMZMFHJCMFGPSN
BOPUIFSDIJME t 5IJTXBSSBOUZXJMMCFBVUPNBUJDBMMZNBEFOVMMBOEWPJEJO
t %P OPU USBOTQPSU UIF CBCZ JO UIF TUSPMMFS TFBU TFQBSBUFMZ UIFFWFOUUIBU
GSPNUIFDIBTTJT UIFQSPEVDUJTVTFEGPSQVSQPTFTUIBUBSFOPUFYQSFTTMZ
t *ODBTFPGQSPMPOHFEFYQPTVSFUPTVOMJHIU MFUUIFQSPEVDU JOEJDBUFEJOUIFSFMFWBOUJOTUSVDUJPONBOVBM
DPPMEPXOCFGPSFVTJOHJU UIFQSPEVDUJTOPUVTFEJODPNQMJBODFXJUIUIFSFMFWBOU
t 6TFPOMZXJUI5SJMPHZDBSSZDPUBOE)VHHZ.VMUJöYJOGBOUDBS JOTUSVDUJPONBOVBM
TFBUCZ*OHMFTJOBTQFDJöDBMMZEFTJHOFEBOEQSPWJEFEXJUI&BTZ UIF QSPEVDU IBT CFFO SFQBJSFE CZ VOBVUIPSJTFE BOE
$MJQ IPPLJOH TZTUFN *G JO EPVCU WJTJU XXXJOHMFTJOBDPN PS VOBóMJBUFE$VTUPNFS$BSFDFOUSFT
DPOUBDU ZPVS "VUIPSJTFE 3FUBJMFS PS UIF *OHMFTJOB $VTUPNFS UIF TUSVDUVSBM PS UFYUJMF QBSU PG UIF QSPEVDU IBT CFFO
$BSF4FSWJDF NPEJöFEBOEPSUBNQFSFEXJUI XJUIPVUQSJPSFYQSFTTFE
t 6TJOH UIF JOGBOU DBS TFBU XJUI DIBTTJT EPFT OPU SFQMBDF BVUIPSJTBUJPO CZ UIF NBOVGBDUVSFS "OZ NPEJöDBUJPOT
UIF DBSSZDPU PS B CFE 8IFO UIF DIJME OFFET UP TMFFQ JU NBEFUPUIFQSPEVDUTSFMJFWF*OHMFTJOB#BCZ4Q"GSPN
JT QSFGFSBCMF UP VTF B DBSSZDPU PS B CFE5IF DBS TFBU JT OPU BOZMJBCJMJUZ
EFTJHOFEGPSBMPOHTMFFQ UIFEFGFDUJTEVFUPOFHMJHFOUPSDBSFMFTTVTF FH WJPMFOU
t 5IF)VHHZ.VMUJöYDIJMETFBUDBOBMTPCFVTFEBTBSFDMJOFE TIPDLT UP UIF TUSVDUVSBM QBSUT FYQPTVSF UP BHHSFTTJWF
DSBEMF DIFNJDBMTVCTUBODFT FUD

t %P OPU VTF UIF SFDMJOFE DSBEMF PODF ZPVS DIJME DBO TJU UIFQSPEVDUQSFTFOUTOPSNBMXFBS FH XIFFMT NPWJOH
VOBJEFE QBSUT GBCSJDT
EVFUPQSPMPOHFEBOEDPOUJOVPVTVTF
t 5IJTSFDMJOFEDSBEMFJTOPUJOUFOEFEGPSQSPMPOHFEQFSJPET UIF QSPEVDU IBT CFFO EBNBHFE FWFO BDDJEFOUBMMZ CZ
PGTMFFQJOH UIFPXOFSIJNTFMGIFSTFMGPSCZUIJSEQBSUJFT GPSJOTUBODF
t *UJTEBOHFSPVTUPVTFUIJTSFDMJOFEDSBEMFPOBOFMFWBUFE XIFOJUIBTCFFOTFOUBTMVHHBHFJOBJSGSFJHIUPSVTJOH
TVSGBDF FHBUBCMF PUIFSNFBOT


25
 UIFQSPEVDUJTTFOUUPUIFSFUBJMFSGPSBTTJTUBODFXJUIPVU t %POPUTUPSFUIFQSPEVDUJGJUJTTUJMMXFUBOEEPOPUMFBWFJU
UIF PSJHJOBM SFDFJQU BOEPS XJUIPVU UIF TFSJBM OVNCFS JOIVNJEFOWJSPONFOUTTJODFNJMEFXNBZGPSN
PSXIFOUIFEBUFPGQVSDIBTFPOUIFSFDFJQUBOEPSUIF t 4UPSFUIFQSPEVDUJOBESZQMBDF
TFSJBMOVNCFSBSFOPUDMFBSMZMFHJCMF t 1SPUFDU UIF QSPEVDU BHBJOTU XFBUIFS BHFOUT XBUFS SBJO
t "OZEBNBHFDBVTFECZUIFVTFPGBDDFTTPSJFTOPUTVQQMJFE PSTOPXNPSFPWFS DPOUJOVPVTBOEQSPMPOHFEFYQPTVSFUP
EN

BOEPSOPUBQQSPWFECZ*OHMFTJOB#BCZ TIBMMOPUCFDPWFSFE TVOMJHIUDBODBVTFDIBOHFTJOUIFDPMPVSPGNBOZNBUFSJBMT


CZUIFXBSSBOUZ t 4IPVMEUIFQSPEVDUCFVTFEPOUIFCFBDI DBSFGVMMZDMFBO
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" TIBMM OPU CF IFME MJBCMF GPS BOZ BOEESZJUBGUFSXBSETJOPSEFSUPSFNPWFTBOEBOETBMU
EBNBHFUPQSPQFSUZPSJOKVSJFTUPQFSTPOTSFTVMUJOHGSPNUIF t $MFBOUIFQMBTUJDBOENFUBMQBSUTXJUIBEBNQDMPUIPSXJUI
JNQSPQFSBOEPSNJTVTFPGUIFQSPEVDU BNJMEEFUFSHFOUEPOPUVTFTPMWFOUT BNNPOJBPSCFO[JOF
t "GUFS UIF XBSSBOUZ QFSJPE IBT FYQJSFE UIF $PNQBOZ t $BSFGVMMZ ESZ NFUBM QBSUT BGUFS BOZ DPOUBDU XJUI XBUFS UP
HVBSBOUFFT DVTUPNFS DBSF TFSWJDF GPS DPOTJEFSBUJPO GPS JUT QSFWFOUUIFGPSNBUJPOPGSVTU
QSPEVDUT GPS B NBYJNVN QFSJPE PG GPVS 
 ZFBST GSPN UIF t ,FFQ BMM NPWJOH QBSUT DMFBO BOE JG OFDFTTBSZ MVCSJDBUF
EBUF TBJE QSPEVDUT XFSF QMBDFE PO UIF NBSLFU BGUFS UIJT UIFNXJUIMJHIUPJM
QFSJPE BTTJTUBODFJOUFSWFOUJPOTXJMMCFBTTFTTFEDBTFCZDBTF t ,FFQUIFXIFFMTGSFFGSPNEVTUBOEPSTBOE

SPARE PARTS / AFTER SALES SERVICES HINTS FOR CLEANING THE TEXTILE LINING

t 3FHVMBSMZJOTQFDUUIFTBGFUZEFWJDFTUPFOTVSFUIFQSPEVDUT t *U JT SFDPNNFOEFE UP XBTI UIF MJOJOH TFQBSBUFMZ GSPN
GVODUJPOBMJUZPWFSUJNF%POPUVTFUIFQSPEVDUJOUIFFWFOU PUIFSJUFNT
PG BOZ NBMGVODUJPO BOEPS BOPNBMZ 1SPNQUMZ DPOUBDU ZPVS t 1FSJPEJDBMMZ SFWJWF UIF GBCSJD QBSUT VTJOH B TPGU DMPUIFT
"VUIPSJTFE3FUBJMFSPSUIF*OHMFTJOB$VTUPNFS$BSFTFSWJDF CSVTI
t %POPUVTFTQBSFQBSUTPSBDDFTTPSJFTOPUTVQQMJFEBOEPS t 'PMMPXUIFMJOJOHXBTIJOHJOTUSVDUJPOTPOUIFMBCFMT
OPUBQQSPWFECZ*OHMFTJOB#BCZ
)BOEXBTIJODPMEXBUFS
WHAT TO DO IF YOU REQUIRE ASSISTANCE
%POPUCMFBDI
t *G ZPV SFRVJSF BTTJTUBODF GPS ZPVS QSPEVDU JNNFEJBUFMZ
DPOUBDU UIF *OHMFTJOB 3FUBJMFS UIBU TPME JU UP ZPV XJUI UIF
i4FSJBM /VNCFSw SFMBUJWF UP TBJE PCKFDU SFBEZ PO IBOE UIF %POPUUVNCMFESZ
i4FSJBM/VNCFSwJTBWBJMBCMFGSPNUIF$PMMFDUJPO

t *U JT UIF 3FUBJMFST EVUZ UP DPOUBDU *OHMFTJOB UP BTTFTT UIF %SZøBUJOTIBEF
CFTUTVJUFEJOUFSWFOUJPODBTFCZDBTFBOEUIFOQSPWJEFUIF
TVCTFRVFOUJOEJDBUJPOT %POPUJSPO
t 5IF *OHMFTJOB $VTUPNFS $BSF 4FSWJDF DBO QSPWJEF BOZ
JOGPSNBUJPO GPMMPXJOHXSJUUFOSFRVFTUCZöMMJOHPVUUIFGPSN %POPUESZDMFBO
QSPWJEFEPOUIFXFCTJUFXXXJOHMFTJOBDPN8BSSBOUZBOE
"TTJTUBODFTFDUJPO
%POPUTQJOESZ
HINTS FOR CLEANING AND MAINTAINING THE
PRODUCT t %SZUIFUFYUJMFMJOJOHDPNQMFUFMZCFGPSFVTJOHPSTUPSJOHJU
t 5P QSFWFOU GPSNBUJPO PG NJMEFX JU JT BEWJTBCMF UP BJS UIF
t 5IJTQSPEVDUSFRVJSFTSFHVMBSNBJOUFOBODFCZUIFVTFS DBSSZDPUQFSJPEJDBMMZ*OQBSUJDVMBS TFQBSBUFUIFUFYUJMFMJOJOH
t /FWFS GPSDF BOZ NFDIBOJTNT PS NPWJOH QBSUT JO DBTF PG GSPNUIFTUSVDUVSFBOESVOBESZDMPUIPWFSUIFCPUUPN
EPVCU DIFDLUIFJOTUSVDUJPOöSTU

INSTRUCTIONS

To prevent injuries, keep your child away when unfolding Never use the rear handle to lift the stroller with the baby
and folding this product. inside.

26
LIST OF COMPONENTS CAUTION: make sure that the wheels are properly
attached before use.
fig. 1
Chassis REAR PLATFORM
T1 'SPOUXIFFMBTTFNCMZ fig. 15 "EKVTU UIF SFBS QMBUGPSN T10
 XJUI ZPVS GPPU UP

EN
T2 4UE5SJMPHZSFBSXIFFMBTTFNCMJFT DSPTTPCTUBDMFT
T3 $JUZ5SJMPHZSFBSXIFFMBTTFNCMJFT
T4 'FFEJOHCPUUMFIPMEFS FEEDING BOTTLE HOLDER
T5 4UPSBHFCBTLFU fig. 16 5IF DIBTTJT JT FRVJQQFE XJUI B TUBOEBSE GFFEJOH
CPUUMFIPMEFS T4).
Transport Seat 5PGBTUFOUIFGFFEJOHCPUUMFIPMEFS QMBDFUIFVQQFSHVJEFJO
R1 )BOESBJM DPSSFTQPOEFODFPGUIFIPPL T18
POUIFDIBTTJTBOEQVTIJU
R2 1VTIDIBJSTFBUIPPE JOJUTIPVTJOHVOUJMJUJTGVMMZBUUBDIFE
R3 .Vò if available)
R4 3BJODPWFS if available) STORAGE BASKET
fig. 17 5IF DIBTTJT JT FRVJQQFE XJUI B DBQBDJPVT TUPSBHF
Carrycot CBTLFU T5
5PTFDVSFJU JOTFSUUIFFZFMFUT B1
POUPUIFSFBS
C1 $BSSZDPUIPPE IPPLT T19
POUIFDIBTTJT
C2 $BSSZDPUBQSPO -FU UIF öOT B2
 QBTT UISPVHI UIF FZFMFUT T20
 PO UIF
TJEF PG UIF GSBNF BOE GBTUFO UIF DPSSFTQPOEJOH QSFTT
Infant Car Seat (if available) studs.
'JOBMMZ JOTFSUUIFFZFMFUT B3
POUPUIFGSPOUIPPLT T21
PO
CHASSIS UIFDIBTTJT

ASSEMBLY/REMOVAL OF REAR WHEEL ASSEMBLY ADDITIONAL TRANSPORT UNITS (CARRYCOT, INFANT


fig. 2 *OTFSU UIF XIFFM BTTFNCMZ JO DPSSFTQPOEFODF PG CAR SEAT (if available), PUSHCHAIR SEAT)
UIFSFBSUVCF fig. 18 5IFDIBTTJTDBOCFVTFEXJUIUIF5SJMPHZDBSSZDPU 
fig. 3 "UUBDIUIFSJOH T6
UPUIFCSBDLFU T7
BOEQSFTT UIFQVTIDIBJSTFBUBOEUIF)VHHZDBSTFBU JGBWBJMBCMF

UIFMFWFS T8
VOUJMJUJTGVMMZBUUBDIFE NBLJOHTVSFUIBUUIF
SJOH T6
JTQSPQFSMZQPTJUJPOFEJOJUTIPVTJOH TRILOGY CARRYCOT
CAUTION: make sure that the wheels are properly
attached before use. ATTACHING THE CARRYCOT TO THE CHASSIS
fig. 4 5P SFNPWF UIF SFBS XIFFM BTTFNCMZ MJGU UIF MFWFS fig. 19 5BLFUIFDBSSZDPUGSPNUIFIBOEMFBOEBUUBDIJUUP
T8
BOEVOIPPLUIFSJOH T6
GSPNUIFCSBDLFU T7
VOUJMJUJT UIFDIBTTJTJODPSSFTQPOEFODFPGUIFIPVTJOHTPOCPUITJEFT
DPNQMFUFMZGSFF PGUIFTUSVDUVSFBOEQMBDFJUTPMFMZJOSFBSGBDJOHQPTJUJPO
fig. 20 CAUTION: make sure that the carrycot is
OPENING THE CHASSIS properly attached before use.
fig. 5 ,FFQJOH QSFTTFE UIF MFWFS T9
 QPTJUJPOFE PO UIF
SJHIUIBOEMF öSNMZMJGUUIFGSBNFVOUJMJUJTDPNQMFUFMZPQFO DETACHING THE CARRYCOT FROM THE CHASSIS
fig. 6 $PNQMFUFUIFQSPDFEVSFCZQVTIJOHPOUIFQFEBM fig. 21 6TFUIFMFWFS C3
POUIFPVUTJEFPGUIFDBSSZDPU
DPOUSPM T10
VOUJMJUJTMPDLFEJOIPSJ[POUBMQPTJUJPO fig. 22 4JNVMUBOFPVTMZ MJGUUIFDBSSZDPUCZIPMEJOHJUCZUIF
fig. 7 CAUTION: make sure that all closing IBOEMF
mechanisms are properly attached on both sides before
use. ATTACHING THE HOOD
fig. 23 'BTUFOUIFQSFTTTUVETUPUIFDBSSZDPUTUSVDUVSF
CLOSING THE CHASSIS fig. 24 8SBQUIFIPPE C1
BSPVOEUIFIBOEMF GBTUFOJOHJU
fig. 8 1SFTT UIF CVUUPO T11
 BOE MJGU UIF SFBS IBOEMF CZNFBOTPGUIFQSFTTTUVET
T12).
fig. 9 'JSNMZQVMMUIFSFBSIBOEMF T12
VQXBSETVOUJMUIF HANDLE AND HOOD ADJUSTMENT
DIBTTJTJTDPNQMFUFMZGPMEFE fig. 25 5PBEKVTUUIFIBOEMFBOEUIFIPPE QSFTTUIFUXP
CVUUPOTPOUIFTJEFT C4
TJNVMUBOFPVTMZ
REAR WHEELS BRAKE fig. 26 CAUTION: to transport the carrycot, always hold
fig. 10 5P FOHBHF UIF CSBLF QVTI EPXO UIF MFWFS T13) it by the handle.
QPTJUJPOFEPOUIFSJHIUSFBSXIFFMBTTFNCMZ
Always engage the brake during stops. HOOD VENTILATION (IF AVAILABLE)
fig. 27 5IF IPPE JT FRVJQQFE XJUI B NFTI OFUUJOH UIBU
CARRY HANDLE BMMPXTGPSQSPQFSWFOUJMBUJPOJOTJEFUIFDBSSZDPU
fig. 11 5P USBOTQPSU UIF GPMEFE DIBTTJT VTF UIF IBOEMF
T14
%POPUMJGUUIFDIBTTJTCZUIFPQFOJOHIBOEMF T12). ATTACHING THE APRON
fig. 28 'BTUFOBMMUIFBQSPOCVUUPOTUPUIFDBSSZDPU
BLOCKING/UNBLOCKING THE FRONT WHEELS
fig. 12 5IFDIBTTJTJTFRVJQQFEXJUITXJWFMXIFFMT XIJDI INTERNAL VENTILATION
DBO CF CMPDLFEVOCMPDLFE CZ NFBOT PG UIF MFWFS T15) fig. 29 *OUFSOBM WFOUJMBUJPO DBO CF BEKVTUFE CZ NFBOT PG
MPDBUFEJODPSSFTQPOEFODFPGUIFDFOUSBMKPJOU UIFMFWFS C5).

REMOVING THE FRONT WHEELS BACKREST ADJUSTMENT


fig. 13 *G OFDFTTBSZ UIF GSPOU XIFFMT DBO CF FBTJMZ fig. 30 0QFSBUFUIFMFWFS C6
UPBEKVTUUIFCBDLSFTUPODFUIF
SFNPWFE5PEPTP QVTIUIFMFWFS T16
GPSXBSET BTTIPXO EFTJSFEQPTJUJPOJTSFBDIFE TFUUIFMFWFSUPUIFTUBSUJOHQPTJUJPO
JOUIFöHVSFBOE TJNVMUBOFPVTMZ SFNPWFUIFXIFFM
fig. 14 5P SFBUUBDI UIF XIFFMT JOTFSU UIFN JO MATTRESS AND INTERNAL LINING
DPSSFTQPOEFODFPGUIFPQFOJOH T17
BOEQVTIVOUJMJUDMJDLT MAINTENANCE
JOUPQMBDF fig. 31 *UJTBEWJTBCMFUPSFNPWFUIFNBUUSFTTBOEJOUFSOBM

27
MJOJOHQFSJPEJDBMMZGPSDPSSFDUNBJOUFOBODF fig. 49 5IF IBOESBJM DBO CF PQFO PO POF TJEF PS GVMMZ
SFNPWFEUPPQFOJU QSFTTUIFCVUUPO R9
BOESFNPWFJUGSPN
HUGGY INFANT CAR SEAT (IF AVAILABLE) JUTIPVTJOHUPSFNPWFJU SFQFBUUIFQSPDFEVSFPOUIFPUIFS
side.
ATTACHING THE INFANT CAR SEAT TO THE CHASSIS
EN

fig. 32 5BLFUIFJOGBOUDBSTFBUGSPNUIFIBOEMFBOEBUUBDI ATTACHING THE HOOD


JU UP UIF DIBTTJT JO DPSSFTQPOEFODF PG UIF IPVTJOHT PO fig. 50 5IF IPPE JT NPVOUFE POUP UIF TUSPMMFS CZ
CPUITJEFTPGUIFTUSVDUVSFBOEQMBDFJUTPMFMZJOSFBSGBDJOH QPTJUJPOJOH JU JO DPSSFTQPOEFODF PG UIF IPVTJOHT R11)
QPTJUJPO POUIFQVTIDIBJSTFBUBOEJOTFSUJOHUIFTMJEFT H1
QVTIJOH
fig. 33 CAUTION: make sure that the infant car seat is VOUJMUIFZCPUIDMJDLJOUPQMBDF
properly attached before use. fig. 51 'BTUFOUIFQSFTTTUVETPGUIFMJOJOHUPUIFCBDLSFTU 
TUBSUJOH XJUI UIF VQQFS POFT H2
 BOE UIFO XJUI UIF MPXFS
DETACHING THE INFANT CAR SEAT FROM THE CHASSIS POFT H3).
fig. 34 6TFUIFMFWFS S1
POUIFSFBSPGUIFJOGBOUDBSTFBU fig. 52 5P BEKVTU UIF IPPE TJNQMZ BDDPNQBOZ JU UP UIF
fig. 35 4JNVMUBOFPVTMZ MJGU UIF TFBU CZ IPMEJOH JU CZ UIF EFTJSFEQPTJUJPO
IBOEMF
5P VTF UIF )VHHZ JOGBOU DBS TFBU QSPQFSMZ SFGFS UP UIF DETACHING THE HOOD FROM THE STROLLER
EFEJDBUFENBOVBM fig. 53 5PSFNPWFUIFIPPEGSPNUIFTUSPMMFS VOGBTUFOUIF
QSFTTTUVETUIBUTFDVSFUIFMJOJOHUPUIFCBDLSFTU H2-H3).
PUSHCHAIR SEAT fig. 54 5IFO BEKVTU UIF MFWFS H5
 BOE TJNVMUBOFPVTMZ
FYUSBDUUIFIPPEGSPNUIFIPVTJOHT R11
POUIFQVTIDIBJS
ATTACHING THE PUSHCHAIR SEAT TO THE CHASSIS seat.
fig. 36 "UUBDI UIF QVTIDIBJS TFBU UP UIF DIBTTJT JO
DPSSFTQPOEFODF PG UIF IPVTJOHT PO CPUI TJEFT PG UIF HOOD LINING MAINTENANCE
TUSVDUVSF fig. 55 5IF IPPE MJOJOH DBO CF SFNPWFE UP BMMPX GPS JUT
fig. 37 CAUTION: make sure that the pushchair seat is DPSSFDU NBJOUFOBODF 6OGBTUFO UIF CVUUPOT H6
 PO CPUI
properly attached before use. IPPEKPJOUT H7).
fig. 38 5IFQVTIDIBJSTFBUDBOCFVTFEJOSFBSGBDJOHBOE fig. 56 %FUBDICPUIKPJOUT H7
GSPNUIFCJOEJOH H8
BOE
GPSXBSEGBDJOHQPTJUJPO BOEUIFDIBTTJTDBOCFGPMEFEXJUI SFNPWFUIFMJOJOH
UIFQVTIDIBJSTFBUBUUBDIFE fig. 57 5PSFNPVOUUIFMJOJOH JOTFSUCPUICJOEJOHT H8
JO
UIFHVJEFTPOUIFJOUFSOBMMJOJOH
DETACHING THE PUSHCHAIR SEAT FROM THE CHASSIS fig. 58 *OTFSUUIFCJOEJOHT H8
JOUIFJSIPVTJOHTPOCPUI
fig. 39 1SFTTUIFIBOEMFT R5
TJNVMUBOFPVTMZBOEMJGUUIF KPJOUT H7
VOUJMGVMMZBUUBDIFE
QVTIDIBJSTFBUPòUIFDIBTTJT
CAUTION: do not, under any circumstance, carry out this MUFF (IF AVAILABLE)
operation with the baby inside. fig. 59 1MBDF UIF NVò R3
 NBLJOH JU QBTT VOEFS UIF
IBOESBJM
ADJUSTING THE BACKREST fig. 60 #VUUPOVQUIFDFOUSBMCJOEJOH F1
NBLJOHJUQBTT
fig. 40 5IF CBDLSFTU DBO CF BEKVTUFE UP  QPTJUJPOT VTF UISPVHIUIFSJOH F2).
UIFDFOUSBMEFWJDF R6
BOECSJOHUIFCBDLSFTUUPUIFEFTJSFE fig. 61 5IFNVòSFWFSTFDBOBMTPCFBUUBDIFEJOBTVJUBCMF
QPTJUJPO QPTJUJPOGPSQSPUFDUJOHUIFDIJMEBHBJOTUDPMEXFBUIFS
fig. 62 5IF NVò DBO CF VTFE PO CPUI SFBS GBDJOH BOE
ADJUSTING THE FOOTREST GPSXBSEGBDJOHQVTIDIBJSTFBUT
fig. 41 5P MPXFS UIF GPPUSFTU VTF CPUI MFWFST R7)
QPTJUJPOFEPOUIFMPXFSQBSUBOETJNVMUBOFPVTMZQSFTTUIFN RAIN COVER (IF AVAILABLE)
EPXOXBSET fig. 63 5PNPVOUSBJODPWFS R4
QMBDFJUPOUIFIPPEBOE
fig. 42 5P MJGU UIF GPPUSFTU TJNQMZ QVMM JU VQXBSET BOE JU CVUUPOVQUIFTOBQGBTUOFSTPOUIFTJEF P1).
TIBMMBVUPNBUJDBMMZMPDLJOUPQPTJUJPO fig. 64 'BTUFO UIF FMBTUJD TUSBQT P2
 BSPVOE UIF GSPOU
UVCFT JODPSSFTQPOEFODFPGUIFXIFFMBTTFNCMZ
SAFETY BELTS
fig. 43 &OTVSF UIBU UIF TBGFUZ CFMUT BSF JOTFSUFE JO UIF MAINTENANCE OF THE LINING
FZFMFUTBUUIFIFJHIUPGUIFTIPVMEFSTPSJNNFEJBUFMZBCPWF *U JT SFDPNNFOEFE UP SFNPWF UIF MJOJOH QFSJPEJDBMMZ UP
*GUIFQPTJUJPOJTOPUDPSSFDU SFNPWFUIFCFMUTGSPNUIFöSTU QSPWJEFGPSJUTDPSSFDUNBJOUFOBODF
QBJSPGFZFMFUTBOESFJOTFSUUIFNJOUIFTFDPOEPOFBMXBZT fig. 65 %FUBDIUIFUXPMPXFSFMBTUJDTUSBQT R12
GSPNUIF
VTFFZFMFUTBUUIFTBNFIFJHIU GPPUSFTU SFNPWJOHJUGSPNJUTTVQQPSUT R14).
fig. 44 .BLFTVSFUIBUUIFCBDLTUSBQJTQSPQFSMZJOTFSUFEJO fig. 66 6OGBTUFOUIFCVUUPOTPOUIFTFBU R15).
UIFFOETPGUIFXBJTUPOF Gig. 67 3FNPWF UIF FMBTUJD TUSBQ R16
 BOE VOGBTUFO UIF
fig. 45 'BTUFO UIF FOET PG UIF TUSBQ CFMU UP UIF DFOUSBM CVUUPOT R17
POCPUITJEFTPGUIFQVTIDIBJSTFBU
CVDLMF fig. 68 6OGBTUFO UIF CVUUPOT PO UIF FZFMFUT BOE PO UIF
fig. 46 5IFXBJTUTUSBQNVTUBMXBZTQBTTUISPVHIUIFTJEF CBDLSFTU R18).
MPPQT R8
BOE XIFOCFJOHVTFE JUNVTUCFBEKVTUFEJOPSEFS fig. 69 &YUSBDUUIFTIPVMEFSQBETGSPNUIFCBDLTUSBQT
UPQSPQFSMZTFDVSFUIFCBCZ fig. 70 3FNPWFUIFXBJTUTUSBQGSPNUIFTJEFMPPQT R8) ,
fig. 47 "MXBZTVTFUIFDSPUDITUSBQUPHFUIFSXJUIUIFXBJTU UBLJOHDBSFUPNBLFUIFöSTUUPPUIPGUIFDFOUSBMCVDLMFQBTT
POF BEKVTUJOHCPUIPGUIFNQSPQFSMZ UISPVHIUIFTJEFMPPQCFGPSFSFNPWJOHJUDPNQMFUFMZ
CAUTION! Failure to comply with this precaution can fig. 71 3FNPWFUIFDSPUDITUSBQGSPNUIFQSPUFDUJPOCVJMU
cause the baby to fall or slide out, with serious injury JOUPUIFMJOJOH R19).
risks. fig. 72 1BTT UIF TIPVMEFS TUSBQT BOE UIF DSPUDI TUSBQ
UISPVHIUIFFZFMFUTPOUIFMJOJOHBOESFNPWFJUDPNQMFUFMZ
ATTACHING THE HANDRAIL WARNING: make sure that the lining has been properly
fig. 48 .PVOU UIF IBOESBJM R1
 CZ QSFTTJOH UIF CVUUPOT reassembled before use.
R9
BOEBUUBDIJUJODPSSFTQPOEFODFPGUIFSFMBUJWFIPVTJOHT
POUIFQVTIDIBJSTFBU R10).

28
AVERTISSEMENTS
LIRE LES INSTRUCTIONS 01²3"5*0/4 %067&3563& &5 %&
SUIVANTES ATTENTIVEMENT FERMETURE DU PRODUIT.

FR
AVANT UTILISATION ET t /& 1"4 -"*44&3 7053& &/'"/5
LES CONSERVER POUR LES BESOINS JOUER AVEC CE PRODUIT.
6-5²3*&634 %& 3²'²3&/$& /& 1"4 t 506+063465*-*4&3-&4:45µ.&%&
TENIR COMPTE DES MISES EN GARDE RETENUE.
ET DES INSTRUCTIONS FOURNIES t $& 130%6*5 /& $0/7*&/5 1"4
POUR FAIRE DU JOGGING OU DES
1&65 4"7²3&3 53µ4 %"/(&3&69
PROMENADES EN ROLLERS.
POUR VOTRE ENFANT. t 7²3*'*&3 26& -" /"$&--& 06 -&
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SIÈGE DE TRANSPORT OU LE SIÈGE
4²$63*5²%&7053&&/'"/5 AUTO SOIENT CORRECTEMENT
AVERTISSEMENT! NE JAMAIS LAISSER "$$30$)²4"7"/5-65*-*4"5*0/
VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE. t 5PVKPVST VUJMJTFS MF TZTUÒNF EF SFUFOVF FU OF KBNBJT MF
FAIRE LE MAXIMUM D’ATTENTION MBJTTFSTBOTHBSEF
t 6UJMJTF[UPVKPVSTMBDFJOUVSFJOHVJOBMFFODPNCJOBJTPOBWFD
LORSQU’ON UTILISE LE PRODUIT. DFMMFWFOUSBMF
t %FT TZTUÒNFT EF SFUFOVF DPOGPSNFT BVY OPSNFT FO
1063²7*5&3%&(3"7&4%0.."(&4 WJHVFVS EJòÏSFOUTEFDFVYGPVSOJTBWFDDFQSPEVJU QFVWFOU
ÐUSFVUJMJTÏTFOGBJTBOUBUUFOUJPOËMFTBDDSPDIFSBVYBOOFBVY
DUS À CHUTES ET/OU GLISSEMENTS, MBUÏSBVYTJUVÏTTVSMFTJÒHF Fig. 46 - détail R8).
UTILISER TOUJOURS LES CEINTURES t -VUJMJTBUJPO DPSSFDUF EV TZTUÒNF EF SFUFOVF OF SFNQMBDF
QBTMBTVSWFJMMBODFBQQSPQSJÏFEVOBEVMUF
%& 4²$63*5² $033&$5&.&/5 t 4PZF[ DPOTDJFOU RVF MF HBSEFDPSQT OFTU QBT VO TZTUÒNF
EFSFUFOVFFóDBDF5PVKPVSTVUJMJTFSMFTDFJOUVSFTEFTÏDVSJUÏ
"$$30$)²&4&53²(-²&4
NACELLE
NACELLE
t $FQSPEVJUFTUBEBQUÏBVYFOGBOUTEFMBOBJTTBODFËLH
t $& 130%6*5 &45 "%"15²
SIEGE
t $FQSPEVJUFTUBEBQUÏBVYFOGBOUTEFMBOBJTTBODFËLH
UNIQUEMENT AUX ENFANTS QUI NE
TFMPOMB/PSNFFVSPQÏFOOF&/ PARVIENNENT PAS À RESTER ASSIS DE
t $FQSPEVJUQFVUÐUSFVUJMJTÏQPVSMFTFOGBOUTKVTRVËLH
FOUPVSOBOUMBTTJTFEFMBQPVTTFUUFWFSTMBWBOU MANIÈRE AUTONOME.
t 65*-*4&3 6/*26&.&/5 463 6/&
SIEGE AUTO (groupe 0+)
t $FQSPEVJUFTUBEBQUÏBVYFOGBOUTEFMBOBJTTBODFËLH SURFACE HORIZONTALE, STABLE ET
t &O DBT EF OPVWFBVOÏT JM FTU SFDPNNBOEÏ EVUJMJTFS MB
OBDFMMFFUPVMFTJÒHFEBOTTBQPTJUJPOQMVTJODMJOÏF
SÈCHE.
t /& 1"4 -"*44&3 -&4 "653&4
POUSSETTE - SYSTÈME VOYAGE
ENFANTS JOUER SANS SURVEILLANCE
t /&+"."*4-"*44&37053&&/'"/5 ®1309*.*5²%&-"/"$&--&
SANS SURVEILLANCE. t /& 1"4 65*-*4&3 4* -" /"$&--&
t 4"4463&3 26& 5064 -&4 13²4&/5& %&4 1"35*&4 $"44²&4 
DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT &/%0.."(²&406."/26"/5&4
&/$-&/$)²4"7"/565*-*4"5*0/ t -" /"$&--& &45 "%"15²& "69
t 1063²7*5&3%&-&#-&44&306%& ENFANTS QUI NE PARVIENNENT
LUI COINCER LES DOIGTS, S’ASSURER PAS À RESTER ASSIS DE MANIÈRE
QUE L’ENFANT SE TROUVE À UNE AUTONOME, SE TOURNER ET QUI
DISTANCE CORRECTE PENDANT LES N’ARRIVENT PAS À SE LEVER EN
APPUYANT SUR LES MAINS OU SUR
29
QPSUÏFEFMFOGBOU
LES GENOUX. POIDS MAXIMUM DE t /FQBTMBJTTFSMFQSPEVJUBWFDMFOGBOUËCPSE PáMFTDPSEFT 
L’ENFANT : 9 KG. SJEFBVY PV BVUSFT QPVSSBJFOU ÐUSF VUJMJTÏFT QBS MFOGBOU
QPVS HSJNQFS PV CJFO ÐUSF VOF DBVTF EÏUPVòFNFOU PV
t 6UJMJTFS VOJRVFNFOU MF NBUFMBT *OHMFTJOB QPVS /BDFMMFT ÏUSBOHMFNFOU
&BTZ$MJQ
t /F QBT VUJMJTFS EBVUSFT NBUFMBT FO QMVT EF DFMVJ CONSEILS POUR L’EMPLOI
SFDPNNBOEÏQBSMF'BCSJDBOU
t /F QBT VUJMJTFS MF QSPEVJU TJ MVO EFT ÏMÏNFOUT FTU DBTTÏ 
FR

t /FQBTBKVUFSEFNBUFMBTEFBZBOUVOÏQBJTTFVSTVQÏSJFVSË
35 mm. EÏDIJSÏPVNBORVBOU
t -BOBDFMMF5SJMPHZFTUVUJMJTBCMFTFVMFNFOUBWFDMFTVQQPSU t *OTQFDUFS SÏHVMJÒSFNFOU MF QSPEVJU FU TFT DPNQPTBOUT
4UBOE6Q*OHMFTJOB QPVS EÏUFDUFS ÏWFOUVFMT TJHOFT EFOEPNNBHFNFOU FUPV
t -PSTRVFMFOGBOUFTUEBOTMBOBDFMMF WFJMMFSËDFRVFTBUÐUF VTVSF ÏMÏNFOUTEÏDPVTVTFUSVQUVSFT&OEÏUBJMJMGBVUWÏSJöFS
TPJU UPVKPVST QMVT IBVUF RVF MF DPSQT QBS SBQQPSU BV QMBO MJOUÏHSJUÏQIZTJRVFFUTUSVDUVSFMMFEFTQPJHOÏFTPVCJFOEFMB
IPSJ[POUBM HSBOEFQPJHOÏFEFUSBOTQPSUFUEVGPOEEFMBOBDFMMF
t 7ÏSJöFS RVF MB QPJHOÏF EF USBOTQPSU TPJU FO QPTJUJPO t /F QBT MBJTTFS EBVUSFT FOGBOUT PV BOJNBVY KPVFS TBOT
WFSUJDBMFFUDPSSFDUFNFOUBDDSPDIÏFEFTEFVYDÙUÏT BWBOUEF TVSWFJMMBODFËQSPYJNJUÏEVQSPEVJUPVCJFOEFHSJNQFSTVS
TPVMFWFSPVUSBOTQPSUFSMBOBDFMMF lui.
t 5PVKPVST SÏHMFS MF EPTTJFS EBOT MB QPTJUJPO MB QMVT CBTTF t &ODMFODIF[ UPVKPVST MF GSFJO MPSTRVF WPVT NFUUF[ PV
BWBOUEFTPVMFWFSPVEFUSBOTQPSUFSMBOBDFMMF FOMFWF[ MFOGBOU EBOT MF TJÒHFOBDFMMF FO DBT EBSSÐU FU
t 5PVKPVSTFOMFWFSMFTEJòÏSFOUFTTBOHMFTEVLJUBVUPPVMFT QFOEBOUMFNPOUBHFEÏNPOUBHFEFTBDDFTTPJSFT
SBOHFSEBOTMFTQPDIFTMBUÏSBMFTQSÏWVFTEBOTMFSFWÐUFNFOU t -FTPQÏSBUJPOTEFNPOUBHF EÏNPOUBHFFUSÏHMBHFEPJWFOU
JOUFSOF MPSTRVF MB OBDFMMF FTU VUJMJTÏF IPST EF MB WPJUVSF ÐUSF SÏBMJTÏFT QBS QFSTPOOFT BEVMUFT *M GBVU TBTTVSFS RVF
QFOEBOU EFT QÏSJPEFT EF TPNNFJM QSPMPOHÏFT TBOT MB DFVYRVJVUJMJTFOUMFQSPEVJU CBCZTJUUFS HSBOEQBSFOUT FUD

TVSWFJMMBODFDPOUJOVFEVOBEVMUF DPOOBJTTFOUMFDPSSFDUGPODUJPOOFNFOUEVQSPEVJU
t %BOT MFT PQÏSBUJPOT EF SÏHMBHF JM GBVU TBTTVSFS RVF MFT
SECURITE QBSUJFT NPCJMFT EV QSPEVJU OFOUSFOU QBT FO DPOUBDU BWFD
MFOGBOU FYEPTTJFS DBQPUF FUD
JMGBVUUPVKPVSTTBTTVSFSRVF
t 7ÏSJöFS BWBOU MBTTFNCMBHF RVF MF QSPEVJU FU UPVT TFT EVSBOUDFTPQÏSBUJPOTMFGSFJOTPJUDPSSFDUFNFOUFODMFODIÏ
DPNQPTBOUT OF QSÏTFOUFOU QBT EF EPNNBHFT EVT BV t ²WJUF[ UPVUF PQÏSBUJPO EPVWFSUVSF EF GFSNFUVSF PV EF
USBOTQPSUFODFDBTMFQSPEVJUOFEPJUQBTÐUSFVUJMJTÏFUJMGBVU EÏNPOUBHFMPSTRVFMFOGBOUFTUËCPSE
MFNBJOUFOJSMPJOEFMBQPSUÏFEFTFOGBOUT t *M GBVU GBJSF VOF BUUFOUJPO TQÏDJBMF MPSTRVPO SÏBMJTF DFT
t 1PVSMBTÏDVSJUÏEFWPUSFFOGBOUBWBOUEVUJMJTFSMFQSPEVJU PQÏSBUJPOTFUMFOGBOUFTUEBOTMFTBMFOUPVST
FOMFWFS FU ÏMJNJOFS UPVT MFT TBDIFUT FO QMBTUJRVF FU MFT t $FTPQÏSBUJPOTQFVWFOUFOUSBÔOFSEFTSJTRVFTEFCMFTTVSF
ÏMÏNFOUTGBJTBOUQBSUJFEFMFNCBMMBHFFUFOUPVUDBTHBSEF[ PVEFDPJODFNFOUEFEPJHUT
MFTIPSTEFQPSUÏFEFTCÏCÏTFUEFTFOGBOUT t /FQBTMBJTTFSMFOGBOUEBOTMFQSPEVJUMPSTRVFWPVTWPZBHF[
t -F QSPEVJU EPJU TVUJMJTFS FYDMVTJWFNFOU QPVS MF OPNCSF TVS EBVUSFT NPZFOT EF USBOTQPSU QBS FY USBJO NÏUSP CVT 
EFOGBOUTQPVSMFRVFMJMBÏUÏQSÏWV BWJPO FUD

t 6UJMJTFSDFQSPEVJUFOUPVUDBTQPVSMFUSBOTQPSUEVOTFVM t -PSTRVPOOFMVUJMJTFQBT JMGBVUHBSEFSMFQSPEVJUMPJOEFMB
FOGBOUQBSTJÒHF QPSUÏFEFMFOGBOU-FQSPEVJUOFEPJUQBTÐUSFVUJMJTÏDPNNF
t /FQBTVUJMJTFSMFQSPEVJUTJUPVTTFTDPNQPTBOUOPOUQBT VOKPVFU/FQBTMBJTTFSWPUSFFOGBOUKPVFSBWFDDFQSPEVJU
ÏUÏDPSSFDUFNFOUöYÏTFUSÏHMÏT t -F QSPEVJU FTU EPUÏ EVOF QMBUFGPSNF NBSDIFQJFE BSSJÒSF
t 4BTTVSFS RVF UPVT MFT EJTQPTJUJGT EF WFSSPVJMMBHF TPOU RVJ QFSNFU EF NPOUFS MFT NBSDIFT FU MFT PCTUBDMFT /F QBT
FODMFODIÏTBWBOUVUJMJTBUJPO VUJMJTFS DF NBSDIFQJFE QPVS MF USBOTQPSU EVO EFVYJÒNF
t &WJUFSEJOUSPEVJSFMFTEPJHUTEBOTMFTNÏDBOJTNFT FOGBOU
t -JTF[BUUFOUJWFNFOUMFTJOEJDBUJPOTDPODFSOBOUMVUJMJTBUJPO t /FQBTUSBOTQPSUFSMFOGBOUEBOTMFTJÒHFPVFOEFIPSTEV
EVDIÉTTJTRVBOEWPVTJOTUBMMFSF[MBOBDFMMFTJÒHFTJÒHFBVUP DIÉTTJT
t /F KBNBJT QMBDFS MF QSPEVJU QSÒT EFT FTDBMJFST PV EFT t &O DBT EFYQPTJUJPO QSPMPOHÏF BV TPMFJM BUUFOESF RVF MF
NBSDIFT QSPEVJUTFSFGSPJEJTTFBWBOUEFMVUJMJTFS
t /BCBOEPOOF[ KBNBJT MB QPVTTFUUFOBDFMMFTZTUÒNF t 6UJMJTFS MF QSPEVJU VOJRVFNFOU BWFD EF OBDFMMF 5SJMPHZ
WPZBHFTVSVOFQFOUFBWFDMFOGBOUËMJOUÏSJFVS%FTQFOUFT FU EFT TJÒHFT BVUP )VHHZ .VMUJöY *OHMFTJOB TQÏDJBMFNFOU
QBSUJDVMJÒSFNFOUSBJEFTQFVWFOUMJNJUFSMFóDBDJUÏEFTGSFJOT QSÏWVTËDFUFòFUFUEPUÏTEVOBUUFMBHF&BTZ$MJQ&ODBTEF
t /FQBTNPOUFSPVEFTDFOESFMFTFTDBMJFSTPVMFTFTDBMJFST EPVUFDPOTVMUFSMFTJUFXXXJOHMFTJOBDPNPVTBESFTTFSBV
NÏDBOJRVFT BWFD MFOGBOU EBOT MB QPVTTFUUFTJÒHF BVUP 7FOEFVS"HSÏÏPVBV4FSWJDF"QSÒT7FOUF*OHMFTJOB
OBDFMMF t -VUJMJTBUJPOEVTJÒHFBVUPBWFDDIÉTTJTOFQFVUSFNQMBDFS
t -PSTEVTUBUJPOOFNFOU WÏSJöFSRVFMFGSFJOFTUDPSSFDUFNFOU VOCFSDFBVPVVOMJU2VBOEMFOGBOUBCFTPJOEFEPSNJS JMFTU
FOHBHÏFOEÏQMBÎBOUMFQSPEVJUWFSTMBWBOUFUMBSSJÒSF QSÏGÏSBCMF EF MF NFUUSF EBOT VO CFSDFBV PV EBOT VO MJU -F
t -B DIBSHF NBYJNBMF EV QBOJFS QPSUFPCKFUT FTU EF LH TJÒHFBVUPOFTUQBTDPOÎVQPVSGBJSFEPSNJSMFOGBOUQFOEBOU
-B DIBSHF NBYJNBMF EV QPSUFCJCFSPO FTU EF  LH *M EFMPOHVFTQÏSJPEFTEFUFNQT
FTU BCTPMVNFOU JOUFSEJU EF EÏQBTTFS MB DIBSHF NBYJNBMF t -FTJÒHFBVUP)VHHZ.VMUJöYQFVUTFSWJSÏHBMFNFOUDPNNF
SFDPNNBOEÏF DBS DFMB QPVSSBJU QSPWPRVFS EFT DPOEJUJPOT USBOTBU
EBOHFSFVTFTEJOTUBCJMJUÏ t /FQBTVUJMJTFSMFUSBOTBUEÒTMPSTRVFMFOGBOUUJFOUBTTJTUPVU
t 5PVUFDIBSHFBQQMJRVÏFËMBQPJHOÏFFUPVBVEPTTJFSFU seul.
PVEFDÙUÏTVSMFQSPEVJUQFVUDPNQSPNFUUSFMBTUBCJMJUÏEV t $F USBOTBU OFTU QBT QSÏWV QPVS EF MPOHVFT QÏSJPEFT EF
QSPEVJU sommeil.
t *MGBVUÐUSFDPOTDJFOUTEFTEBOHFSTPSJHJOÏTQBSMBQSÏTFODF t *MFTUEBOHFSFVYEVUJMJTFSDFUSBOTBUTVSMFTTVSGBDFTÏMFWÏFT 
EF øBNNFT MJCSFT PV BVUSFT TPVSDFT EF DIBMFVST DPNNF DPNNFMFTUBCMFT
SBEJBUFVST DIFNJOÏFT QPÐMFT FUD OF KBNBJT MBJTTFS MF
QSPEVJUQSÒTEFDFTTPVSDFTEFDIBMFVS HABILLAGE PLUIE
t 4BTTVSFS RVF UPVUFT MFT QPTTJCMFT TPVSDFT EF EBOHFS FY
DÉCMFT öMFT ÏMFDUSJRVFT FUD
 TPJFOU NBJOUFOVFT MPJO EF MB AVERTISSEMENT!
t ®VUJMJTFSTPVTMBTVSWFJMMBODFEVOBEVMUF

30
t -PSTEFMVUJMJTBUJPOTBTTVSFSRVFMIBCJMMBHFQMVJFOFWJFOU OPSNBMF QSPMPOHÏFFUDPOUJOVF
QBTFODPOUBDUBWFDMFWJTBHFEFMFOGBOU MF QSPEVJU FTU FOEPNNBHÏ NÐNF BDDJEFOUFMMFNFOU 
t -IBCJMMBHFQMVJFOFEPJUQBTÐUSFVUJMJTÏTVSVOQSPEVJUTBOT QBS MF QSPQSJÏUBJSF PV EFT UJFST QBS FYFNQMF TJM FTU
DBQPUFFONFTVSFEFMFSFDFWPJS USBOTQPSUÏ DPNNF CBHBHF FO TPVUF FO BWJPO PV BWFD
t 6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOUBWFDMFQSPEVJU*OHMFTJOBJOEJRVÏ EBVUSFTNPZFOTEFUSBOTQPSU

t /F QBT VUJMJTFS TVS EFT BSUJDMFT BVUSFT RVF DFVY MF QSPEVJU FTU FOWPZÏ BV SFWFOEFVS QPVS BTTJTUBODF
SFDPNNBOEÏTQBSMF'BCSJDBOU TBOTMFUJDLFUEFDBJTTFFUPVTBOTMFOVNÏSPEFTÏSJFPV
t %BOHFSEFTVòPDBUJPOFUEFTVSDIBVòF*MOFGBVUQBTMBJTTFS RVBOEMBEBUFEBDIBUJOEJRVÏFTVSMFUJDLFUEFDBJTTFFU
MFOGBOUTPVTMBIPVTTFFODBTEFUFNQTFOTPMFJMMÏ QPVSDBVTF PVMFOVNÏSPEFTÏSJFOFTPOUQBTDMBJSFNFOUMJTJCMFT

FR
EFDIBMFVSFYDFTTJWF t -FT ÏWFOUVFMT EPNNBHFT DBVTÏT QBS MVUJMJTBUJPO
t -BWBHFËMBNBJOË¡ EBDDFTTPJSFTOPOGPVSOJTFUPVOPOBQQSPVWÏTQBS*OHMFTJOB
t $0/'03.&"69&9*(&/$&4%&4&$63*5& #BCZ OF TFSPOU QBT DPVWFSUT QBS MFT DPOEJUJPOT EF OPUSF
HBSBOUJF
CONDITIONS DE GARANTIE t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" EÏDMJOF UPVUF SFTQPOTBCJMJUÏ RVBOU
BVYEPNNBHFTDBVTÏTBVYQFSTPOOFTFUBVYCJFOTËMBTVJUF
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJU RVF DIBRVF BSUJDMF B ÏUÏ EVOFVUJMJTBUJPOJNQSPQSFFUPVJODPSSFDUFEVQSPEVJU
DPOÎVFUGBCSJRVÏEBOTMFSFTQFDUEFTOPSNFTFUSÒHMFNFOUT t ®MFYQJSBUJPOEFMBQÏSJPEFEFHBSBOUJF M&OUSFQSJTFHBSBOUJU
EFQSPEVJUFUEFRVBMJUÏFUEFTÏDVSJUÏHÏOÏSBMFTBDUVFMMFNFOU RVBOENÐNFMBTTJTUBODFTVSTFTQSPEVJUT ËUJUSFIPOÏSFVY 
FO WJHVFVS EBOT MB $PNNVOBVUÏ FVSPQÏFOOF FU EBOT MFT EBOTVOEÏMBJEFRVBUSF 
BOTBQSÒTMFVSNJTFTVSMFNBSDIÏ
QBZTEFDPNNFSDJBMJTBUJPO BQSÒTDFUUFQÏSJPEF MBQPTTJCJMJUÏEJOUFSWFOUJPOTFSBÏWBMVÏF
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJU RVF QFOEBOU FU BQSÒT MF BVDBTQBSDBT
QSPDFTTVT EF QSPEVDUJPO DIBRVF QSPEVJU B ÏUÏ TPVNJT Ë
EJWFST DPOUSÙMFT EF RVBMJUÏ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJU PIECES DE RECHANGE / SERVICE D’ASSISTANCE APRES
RVBVDVOBSUJDMF BVNPNFOUEFMBDIBUBVQSÒTEV3FWFOEFVS VENTE
BHSÏÏ OF QSÏTFOUBJU EF EÏGBVUT EF NPOUBHF PV EF
GBCSJDBUJPO t $POUSÙMF[ SÏHVMJÒSFNFOU MFT EJTQPTJUJGT EF TÏDVSJUÏ QPVS
t -B QSÏTFOUF HBSBOUJF OBòFDUF QBT MFT ESPJUT SFDPOOVT BV HBSBOUJSVOCPOGPODUJPOOFNFOUEVQSPEVJUEBOTMFUFNQT
DPOTPNNBUFVS QBS MB MÏHJTMBUJPO OBUJPOBMF FO WJHVFVS RVJ &O DBT EF QSPCMÒNFT FUPV EBOPNBMJFT EF UPVT HFOSFT OF
QFVUWBSJFSFOGPODUJPOEVQBZTEBOTMFRVFMMFQSPEVJUBÏUÏ MVUJMJTF[QBTFUDPOUBDUF[SBQJEFNFOUMF3FWFOEFVS"VUPSJTÏ
BDIFUÏFUEPOUMFTQSFTDSJUQJPOT FODBTEFMJUJHF QSÏWBMFOUTVS PVMF4FSWJDFE"TTJTUBODF"QSÒT7FOUF*OHMFTJOB
MFDPOUFOVEFMBQSÏTFOUFHBSBOUJF t /VUJMJTF[OJQJÒDFTEFSFDIBOHFOJBDDFTTPJSFTOPOGPVSOJT
t 4J MF QSPEVJU QSÏTFOUBJU VO EÏGBVU EBOT MFT NBUÏSJBVY FU FUPVOPOBQQSPVWÏTQBS-*OHMFTJOB#BCZ4Q"
PV EFT WJDFT EF GBCSJDBUJPO EÏUFDUÏT BV NPNFOU EF MBDIBU
PV QFOEBOU VOF VUJMJTBUJPO OPSNBMF TFMPO MFT EFTDSJQUJPOT QUE FAIRE EN CAS DE NECESSITE D’ASSISTANCE
DPOUFOVFT EBOT MF NBOVFM EJOTUSVDUJPOT *OHMFTJOB #BCZ
4Q" SFDPOOBÔU MB WBMJEJUÏ EFT DPOEJUJPOT EF HBSBOUJF t &O DBT EF OÏDFTTJUÏ EBTTJTUBODF TVS MF QSPEVJU DPOUBDUFS
QFOEBOUVOFQÏSJPEFEFNPJTËQBSUJSEFMBEBUFEBDIBU JNNÏEJBUFNFOUMFSFWFOEFVS*OHMFTJOBBVQSÒTEVRVFMMBDIBU
t -BHBSBOUJFOFTUWBMBCMFRVFEBOTMFQBZTPáMFQSPEVJUB B ÏUÏ FòFDUVÏ FO TBTTVSBOU EF QPVWPJS EJTQPTFS EVi4FSJBM
ÏUÏBDIFUÏFUTJMBDIBUBÏUÏFòFDUVÏBVQSÒTEVO3FWFOEFVS /VNCFSwDPODFSOBOUMFQSPEVJURVJGBJUMPCKFUEFMBEFNBOEF
BHSÏÏ MFi4FSJBM /VNCFSw FTU EJTQPOJCMF Ë QBSUJS EF MB $PMMFDUJPO
t -B HBSBOUJF SFDPOOVF FTU WBMBCMF QPVS MF QSFNJFS 2010).
QSPQSJÏUBJSFEFMBSUJDMFBDIFUÏ t -F3FWFOEFVSFTUDIBSHÏEFQSFOESFDPOUBDUBWFD*OHMFTJOB
t 1BS HBSBOUJF OPVT FOUFOEPOT MF SFNQMBDFNFOU PV MB QPVSÏWBMVFSMBNPEBMJUÏEJOUFSWFOUJPOMBQMVTBEBQUÏFBVDBT
SÏQBSBUJPO HSBUVJUF EFT QBSUJFT RVJ TPOU FòFDUJWFNFOU QBSDBT FUFOöOQPVSGPVSOJSDIBRVFJOEJDBUJPOOÏDFTTBJSF
EÏGFDUVFVTFT Ë MPSJHJOF QPVS EFT EÏGBVUT EF GBCSJDBUJPO t -F 4FSWJDF E"TTJTUBODF *OHMFTJOB FTU EF UPVUF GBÎPO
*OHMFTJOB #BCZ 4Q" TF SÏTFSWF MF ESPJU EF EÏDJEFS Ë TB EJTQPOJCMFËGPVSOJSUPVUFTMFTJOGPSNBUJPOTOÏDFTTBJSFT TVS
EJTDSÏUJPO EBQQMJRVFS MB HBSBOUJF QBS MB SÏQBSBUJPO PV MF EFNBOEFÏDSJUFËSFNQMJSTVSMFGPSNVMBJSFBQQSPQSJÏQSÏTFOU
SFNQMBDFNFOUEVQSPEVJU TVS MF TJUF XFC XXXJOHMFTJOBDPN TFDUJPO (BSBOUJF FU
t 1PVSCÏOÏöDJFSEFMBHBSBOUJF JMFTUOÏDFTTBJSFEFQSÏTFOUFS "TTJTUBODF
MFOVNÏSPEFTÏSJFEVQSPEVJUFUMFUJDLFUEFDBJTTFÏNJTBV
NPNFOU EF MBDIBU EV QSPEVJU FO WÏSJöBOU RVF DF EFSOJFS CONSEILS POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN DU
JOEJRVFMBEBUFEBDIBUEFNBOJÒSFDMBJSFNFOUWJTJCMF PRODUIT
t $FT DPOEJUJPOT EF HBSBOUJF OF TPOU QBT WBMBCMFT EBOT MFT
DBTTVJWBOUT t $F QSPEVJU EFNBOEF VO FOUSFUJFO SÏHVMJFS EF MB QBSU EF
 MF QSPEVJU FTU VUJMJTÏ QPVS EFT EFTUJOBUJPOT EVUJMJTBUJPO l’usager.
OPO FYQSFTTÏNFOU JOEJRVÏFT EBOT MF NBOVFM t /F KBNBJT GPSDFS MFT NÏDBOJTNFT PV EFT QBSUJFT FO
EJOTUSVDUJPOTDPSSFTQPOEBOU NPVWFNFOU FO DBT EF EPVUF DPOUSÙMFS EBCPSE MFT
 MFQSPEVJUFTUVUJMJTÏEFGBÎPOOPODPOGPSNFËDFRVJFTU JOTUSVDUJPOT
QSÏWVEBOTMFNBOVFMEJOTUSVDUJPOT t /FQBTHBSEFSMFQSPEVJUTJMFTUFODPSFNPVJMMÏFUOFQBTMF
 MF QSPEVJU B TVCJ EFT SÏQBSBUJPOT BVQSÒT EF DFOUSFT MBJTTFSEBOTEFTBNCJBODFTIVNJEFTDBSJMQFVUTFGPSNFSEF
EBTTJTUBODFOPOBVUPSJTÏTFUOPODPOWFOUJPOOÏT la moisissure.
 MF QSPEVJU B TVCJ EFT NPEJöDBUJPOT FUPV EFT t (BSEFSMFQSPEVJUEBOTVOFOESPJUTFD
NBOJQVMBUJPOT BVTTJ CJFO EBOT MB TUSVDUVSF RVF EBOT t 1SPUÏHFSMFQSPEVJUDPOUSFMFTBHFOUTBUNPTQIÏSJRVFT FBV 
MB QBSUJF UFYUJMF OPO FYQSFTTÏNFOU BVUPSJTÏFT QBS MF QMVJFPVOFJHFFOPVUSF MFYQPTJUJPODPOUJOVFFUQSPMPOHÏF
GBCSJDBOU 5PVUF NPEJöDBUJPO BQQPSUÏF BVY QSPEVJUT BV TPMFJM QPVSSBJU DBVTFS EFT DIBOHFNFOUT EF DPVMFVS DIF[
MJCÒSF*OHMFTJOB#BCZ4Q"EFUPVUFSFTQPOTBCJMJUÏ CFBVDPVQEFNBUÏSJBVY
 MF EÏGBVU FTU Eß Ë VOF OÏHMJHFODF PV VO NBORVF EF t "QSÒTVOÏWFOUVFMFNQMPJEBOTMBQMBDF OFUUPZFSBWFDTPJO
TPJO EBOT MVUJMJTBUJPO FY DIPDT WJPMFOUT EFT QBSUJFT EF MFQSPEVJUQPVSFOMFWFSMFTBCMFFUMFTFM
MB TUSVDUVSF FYQPTJUJPO Ë EFT TVCTUBODFT DIJNJRVFT t /FUUPZFS MFT QBSUJFT FO QMBTUJRVF FU FO NÏUBM BWFD VO
BHSFTTJWFT FUD
 DIJòPO IVNJEF PV CJFO BWFD VO EÏUFSHFBOU MÏHFS OF QBT
 MFQSPEVJUQSÏTFOUFVOFVTVSFOPSNBMF FYSPVFT QBSUJFT VUJMJTFSEFTTPMWBOUT BNNPOJBRVFPVFTTFODF
NPCJMFT UJTTVT
 EÏSJWBOU EVOF VUJMJTBUJPO RVPUJEJFOOF t 4ÏDIFS TPJHOFVTFNFOU MFT QBSUJFT FO NÏUBM BQSÒT VO

31
ÏWFOUVFMDPOUBDUBWFDMFBV EBOTMFCVUEÏWJUFSMBGPSNBUJPO t 4ÏDIFSQBSGBJUFNFOUMFSFWÐUFNFOUUFYUJMFBWBOUEFMVUJMJTFS
de rouille. ou de le garder.
t .BJOUFOJS QSPQSFT UPVUFT MFT QBSUJFT FO NPVWFNFOU FU TJ t 1PVSQSÏWFOJSMÏWFOUVFMMFGPSNBUJPOEFNPJTJTTVSFT JMFTU
OÏDFTTBJSFJMGBVUMFTMVCSJöFSBWFDVOFIVJMFMÏHÒSF DPOTFJMMÏEBÏSFSSÏHVMJÒSFNFOUMBOBDFMMF1PVSMFOFUUPZBHF
t .BJOUFOJSQSPQSFTMFTSPVFTEFUPVUFQPVTTJÒSFFUPVTBCMF FO EÏUBJM TÏQBSFS MF SFWÐUFNFOU FO UJTTV EF MB TUSVDUVSF FU
QBTTFSVODIJòPOTFDTVSMFGPOE
CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DU REVETEMENT
TEXTILE
FR

t /PVT DPOTFJMMPOT EF MBWFS MF SFWÐUFNFOU TÏQBSÏNFOU EFT


BVUSFTBSUJDMFT
t 3BGSBÔDIJS QÏSJPEJRVFNFOU MFT QBSUJFT FO UJTTV BWFD VOF
CSPTTFTPVQMFQPVSWÐUFNFOUT
t 3FTQFDUFSMFTOPSNFTQPVSMFMBWBHFEVSFWÐUFNFOUUFYUJMF
JOEJRVÏFTTVSMFTÏUJRVFUUFTBQQSPQSJÏFT

-BWFSËMBNBJOEBOTMFBVGSPJEF

/FQBTVUJMJTFSFBVEFKBWFM

/FQBTTÏDIFSNÏDBOJRVFNFOU

'BJSFTÏDIFSËQMBUËMPNCSF

/FQBTQMBODIFS

/FQBTMBWFSËTFD

/FQBTFTTPSFSFONBDIJOF

INSTRUCTIONS
LISTE DES COMPOSANTS

fig. 1
Châssis
T1 (SPVQFSPVFTBWBOU
T2 (SPVQFEFSPVFTBSSJÒSF5SJMPHZTUE
T3 (SPVQFEFSPVFTBSSJÒSF5SJMPHZ$JUZ
T4 1PSUFCJCFSPO
T5 1BOJFSQPSUFPCKFUT

Siège de transport
R1 .BJODPVSBOUF
R2 $BQPUFEVTJÒHFEFUSBOTQPSU
R3 4BDPDIF si présente)
R4 )BCJMMBHFQMVJF si présente)
Pour éviter toute blessure, tenir l’enfant à l’écart pendant
les phases d’ouverture et de fermeture de ce produit.
Nacelle
C1 $BQPUFEFMBOBDFMMF
C2 $PVWFSUVSFEFMBOBDFMMF

Siège auto (si présente)

CHASSIS

ASSEMBLAGE/DEMONTAGE DU GROUPE ROUES


ARRIERES
fig. 2 *OUSPEVJSF MF HSPVQF SPVF FO DPSSFTQPOEBODF EV
UVZBVQPTUÏSJFVS
fig. 3 "DDSPDIFS MB CBHVF T6
 TVS MB CSJEF T7
 FOTVJUF
QSFTTFS MF MFWJFS T8
 KVTRVË MBDDSPDIBHF DPNQMFU FO
TBTTVSBOURVFMBCBHVF T6
TPJUDPSSFDUFNFOUEBOTTPOTJÒHF
Jamais utiliser la poignée arrière pour soulever la AVERTISSEMENT: s’assurer que les roues soient
poussette avec le bébé à l’intérieur. correctement fixées avant l’emploi.
fig. 4 1PVS FOMFWFS MF HSPVQF SPVF BSSJÒSF TPVMFWFS MF

32
MFWJFS T8
FUEÏDSPDIFSMBCBHVF T6
EFMBCSJEF T7
KVTRVË NACELLE TRILOGY
MFMJCÏSFSDPNQMÒUFNFOU
ATTELAGE DE LA NACELLE SUR LE CHASSIS
OUVERTURE DU CHASSIS fig. 19 1SFOESFMBOBDFMMFQBSMBQPJHOÏFFUMBDDSPDIFSBV
fig. 5 5PVUFONBJOUFOBOUBQQVZÏMFMFWJFS T9
TJUVÏTVS DIÉTTJTGBDFBVYMPHFNFOUTTVSMFTEFVYDÙUÏTEFMBTUSVDUVSF 
MF NBODIF ESPJU TPVMFWFS GFSNFNFOU MF DIBTTJT KVTRVË TB FOMFUPVSOBOUFYDMVTJWFNFOUEBOTMBEJSFDUJPOEFMBNBNBO
DPNQMÒUFPVWFSUVSF fig. 20 AVERTISSEMENT: s’assurer que la nacelle est
fig. 6 5FSNJOFS MPQÏSBUJPO FO BHJTTBOU TVS MF QÏEBMJFS toujours bien accroché avant l’emploi.
T10
KVTRVËMBQPTJUJPOEFCMPDBHFIPSJ[POUBM

FR
fig. 7 AVERTISSEMENT: s’assurer que tous les RETRAIT DE LA NACELLE DU CHASSIS
mécanismes de fermeture soient correctement fixés sur fig. 21 4F TFSWJS EV MFWJFS C3
 QMBDÏ Ë MFYUÏSJFVS EF MB
chacun des côtés avant l’emploi. OBDFMMF
fig. 22 &ONÐNFUFNQT TPVMFWFSMBOBDFMMFFOTFTFSWBOU
FERMETURE DU CHASSIS EFMBQPJHOÏFEFUSBOTQPSU
fig. 8 &O BQQVZBOU TVS MF CPVUPO T11
 TPVMFWFS MB
QPJHOÏFBSSJÒSF T12). ACCROCHAGE DE LA CAPOTE
fig. 9 5JSFS GFSNFNFOU MB QPJHOÏF BSSJÒSF T12
 WFST MF fig. 23 "DDSPDIFSMFTCPVUPOTBVUPNBUJRVFTËMBTUSVDUVSF
IBVUKVTRVËMBGFSNFUVSFDPNQMÒUFEVDIÉTTJT EFMBOBDFMMF
fig. 24 &OSPVMFSMBDBQPUF C1
BVUPVSEFMBQPJHOÏFFOMB
FREIN DES ROUES ARRIERES öYBOUBWFDMFTCPVUPOT
fig. 10 1PVSBDUJPOOFSMFGSFJO QSFTTFSWFSTMFCBTMFMFWJFS
T13
QMBDÏTVSMFHSPVQFSPVFTBSSJÒSFTEFESPJUF REGLAGE DE LA POIGNEE ET DE LA CAPOTE
Toujours mettre le frein pendant les arrêts. fig. 25 1PVSSÏHMFSMBQPJHOÏFFUMBDBQPUFJMGBVUBHJSTVSMFT
EFVYCPVUPOTMBUÏSBVY C4
TJNVMUBOÏNFOU
POIGNEE DE TRANSPORT fig. 26 AVERTISSEMENT: pour transporter la nacelle, le
fig. 11 1PVSUSBOTQPSUFSMFDIÉTTJTGFSNÏ VUJMJTFSMBQPJHOÏF tenir toujours par la poignée.
BQQSPQSJÏF T14
/FQBTTPVMFWFSMFDIÉTTJTQBSMBQPJHOÏF
EPVWFSUVSF T12). AERATION DE LA CAPOTE (POUR LES MODELES
DISPOSANT DE CETTE OPTION)
BLOCAGE/DEBLOCAGE DES ROUES AVANT fig. 27 -B DBQPUF FTU ÏRVJQÏF EVO ÏMÏNFOU HSJMMBHÏ
fig. 12 -FDIÉTTJTFTUÏRVJQÏEFSPVFTQJWPUBOUFTRVFMPO QFSNFUUBOUVOFNFJMMFVSFBÏSBUJPOËMJOUÏSJFVSEFMBOBDFMMF
QFVUCMPRVFSPVEÏCMPRVFSFOVUJMJTBOUTJNQMFNFOUMFMFWJFS
T15
QMBDÏGBDFËMBSUJDVMBUJPODFOUSBMF ACCROCHAGE DE LA COUVERTURE
fig. 28 "DDSPDIFS UPVT MFT CPVUPOT EF MB DPVWFSUVSF B MB
RETRAIT DES ROUES AVANT OBDFMMF
fig. 13 &O DBT EF OÏDFTTJUÏ MFT SPVFT BWBOU QFVWFOU ÐUSF
FOMFWÏFTGBDJMFNFOU AERATION INTERNE
1PVSMFTFOMFWFS TPVMFWFSMFQFUJUMFWJFS T16
DPNNFMJMMVTUSF fig. 29 0O QFVU SÏHMFS MBÏSBUJPO JOUFSOF FO VUJMJTBOU MF
MBöHVSFFUFOMFWFSFONÐNFUFNQTMBSPVF MFWJFS C5).
fig. 14 1PVS SFNFUUSF MFT SPVFT JM GBVU MFT JOTÏSFS GBDF
Ë MPSJöDF T17
 FU QPVTTFS KVTRVË FOUFOESF MF $-*$ REGLAGE DU PETIT DOSSIER
EFODMFODIFNFOU fig. 30 "HJSTVSMFMFWJFS C6
QPVSSÏHMFSMFQFUJUEPTTJFS
AVERTISSEMENT: s’assurer que les roues soient bien VOFGPJTRVPOSFKPJOUMJODMJOBJTPOEÏTJSÏF JMGBVUSFQPTJUJPOOFS
accrochées avant l’emploi. MFMFWJFSTVSMBQPTJUJPOJOJUJBMF

PLATEFORME ARRIERE ENTRETIEN DU MATELAS ET DU REVÊTEMENT


fig. 15 1PVSGSBODIJSMFTPCTUBDMFT TBJEFSBWFDMFQJFETVSMB INTERNE
QMBUFGPSNFBSSJÒSF T10). fig. 31 *MFTUDPOTFJMMÏEFSFUJSFSQÏSJPEJRVFNFOUMFNBUFMBT
FUMFSFWÐUFNFOUJOUFSOFBöOEFWFJMMFSËMFVSFOUSFUJFO
PORTE-BIBERON
fig. 16 -FDIÉTTJTFTUNVOJEFQPSUFCJCFSPOEFTÏSJF T4). SIEGE AUTO HUGGY (SI PRESENTE)
1PVSöYFSMFQPSUFCJCFSPO QPTJUJPOOFSMFHVJEFTVQÏSJFVSFO
DPSSFTQPOEBODFEVDSPDIFU T18
TVSMFDIÉTTJTFUMFQSFTTFS ATTELAGE DU SIEGE AUTO AU CHASSIS
WFSTTPOTJÒHFKVTRVËMBDDSPDIBHFDPNQMFU fig. 32 1SFOESF MF TJÒHF QBS MB QPJHOÏF MBDDSPDIFS BV
DIÉTTJTGBDFBVYMPHFNFOUTBQQSPQSJÏTTVSMFTEFVYDÙUÏTEF
PANIER PORTE-OBJETS MBTUSVDUVSF FOMFUPVSOBOUFYDMVTJWFNFOUEBOTMBEJSFDUJPO
fig. 17 -FDIÉTTJTFTUNVOJEVOHSBOEQBOJFSQPSUFPCKFUT EFMBNBNBO
T5
1PVSMFöYFS JOUSPEVJSFMFT”JMMFUT B1
EBOTMFTDSPDIFUT fig. 33 AVERTISSEMENT: s’assurer que le siège soit
BSSJÒSFT T19
TVSMFDIÉTTJT toujours correctement fixé avant l’emploi.
1BTTFSMFTBJMFUUFT B2
ËUSBWFSTMFT”JMMFUT T20
MBUÏSBMFNFOU
TVSMFDIÉTTJTFUCPVUPOOFSMFTBVUPNBUJRVFTDPSSFTQPOEBOUT RETRAIT DU SIEGE AUTO DU CHASSIS
&OöO JOTÏSFS MFT ”JMMFUT B3
 EBOT MFT DSPDIFUT BWBOU fig. 34 4FTFSWJSEVMFWJFS S1
TJUVÏËMBSSJÒSFEVTJÒHF
BQQSPQSJÏT T21
TVSMFDIÉTTJT fig. 35 %BOT MF NÐNF UFNQT TPVMFWFS MF TJÒHF FO MF
TBJTJTTBOUQBSMBQPJHOÏF
UNITES DE TRANSPORT ADDITIONNELLES (NACELLE, 1PVS VO VTBHF DPSSFDU EV TJÒHF BVUP )VHHZ DPOTVMUFS MF
SIEGE AUTO (si présente) ET SIEGE DE TRANSPORT) NBOVFMTQÏDJöRVF
fig. 18 -FT DIÉTTJT QFVWFOU ÐUSF VUJMJTÏT BWFD MB OBDFMMF
5SJMPHZ MF TJÒHF EF USBOTQPSU FU MF TJÒHF BVUP )VHHZ TJ SIEGE DE TRANSPORT
QSÏTFOUF

ATTELAGE DU SIEGE DE TRANSPORT AU CHASSIS
fig. 36 "DDSPDIFSMFTJÒHFBVDIÉTTJT FOMFQMBÎBOUGBDFBVY
MPHFNFOUTBQQSPQSJÏTTVSMFTEFVYDÙUÏTEFMBTUSVDUVSF

33
fig. 37 AVERTISSEMENT: s’assurer que le siège de QFVUÐUSFSFUJSÏ%ÏUBDIFSMFTCPVUPOT H6
TJUVÏTTVSDIBDVOF
transport soit toujours correctement attaché de chaque EFTBSUJDVMBUJPOTEFMBDBQPUF H7).
côté avant l’emploi. fig. 56 %ÏUBDIFS FOTVJUF DIBDVOF EFT BSUJDVMBUJPOT H7)
fig. 38 0OQFVUVUJMJTFSMFTJÒHFEFUSBOTQPSUFOEJSFDUJPO EFTCBSSFBVY H8
FUÙUFSDPNQMÒUFNFOUMFSFWÐUFNFOU
EFMBNBNBOPVEFMBSVFFUGFSNFSMFDIÉTTJTBWFDMFTJÒHF fig. 57 1PVS SFNFUUSF MF SFWÐUFNFOU FOöMFS DIBDVO EFT
BDDSPDIÏ CBSSFBVY H8
 EBOT MFT HVJEFT BEÏRVBUT TVS MB EPVCMVSF
JOUFSOF
DECROCHAGE DU SIEGE DE TRANSPORT DU CHASSIS fig. 58 *OTÏSFS FOTVJUF MFT CBSSFBVY H8
 EBOT MFT
fig. 39 1SFTTFS FO NÐNF UFNQT MFT QPJHOÏFT R5) et MPHFNFOUT BQQSPQSJÏT TVS DIBDVOF EFT BSUJDVMBUJPOT H7),
FR

TPVMFWFSMFTJÒHFEFUSBOTQPSUEFQVJTMFDIÉTTJT KVTRVËMBUUFMBHFDPNQMFU
AVERTISSEMENT: ne jamais effectuer cette opération
avec le bébé à bord. SACOCHE (SI PRESENTE)
fig. 59 1PTJUJPOOFSMBTBDPDIF R3
FOMBGBJTBOUQBTTFSFO
REGLAGE DU DOSSIER EFTTPVTEFMBNBJODPVSBOUF
fig. 40 *M FTU QPTTJCMF EF SÏHMFS MF EPTTJFS TVS QPTJUJPOT fig. 60 'JYFSMBTBOHMFEVNJMJFV F1
FOMBGBJTBOUQBTTFSË
TF TFSWJS EV EJTQPTJUJG DFOUSBM R6
 FU MF EÏQMBDFS KVTRVË MB USBWFSTMBOOFBV F2).
QPTJUJPOTPVIBJUÏF fig. 61 -F SBCBU EF MB TBDPDIF QFVU BVTTJ ÐUSF öYÏ EF
NBOJÒSFËQSPUÏHFSMFOGBOUDPOUSFMFTSJHVFVSTEVDMJNBU
REGLAGE DU REPOSE-PIEDS fig. 62 -B TBDPDIF QFVU ÐUSF VUJMJTÏF BWFD MF TJÒHF EF
fig. 41 1PVS BCBJTTFS MF SFQPTFQJFET TF TFSWJS EFT EFVY USBOTQPSUUPVSOÏGBDFËMBNBNBOPVGBDFËMBSPVUF
MFWJFST R7
 TJUVÏT TVS MB QBSUJF JOGÏSJFVSF EF DFMVJDJ FO MFT
QPVTTBOUFONÐNFUFNQTWFSTMFCBT HABILLAGE PLUIE (SI PRESENTE)
fig. 42 1PVS SFIBVTTFS MF SFQPTFQJFET JM TVóU EF MF UJSFS fig. 63 1PVS NPOUFS MIBCJMMBHF QMVJF R4
 MF QPTJUJPOOFS
WFSTMFIBVU*MTFCMPRVFSBBVUPNBUJRVFNFOU TVS MB DBQPUF FU CPVUPOOFS MFT EFVY BVUPNBUJRVFT MBUÏSBVY
P1).
CEINTURES DE SECURITE fig. 64 "DDSPDIFS FOTVJUF MFT ÏMBTUJRVFT P2) autour des
fig. 43 7ÏSJöFS RVF MFT DFJOUVSFT TPJFOU JOUSPEVJUFT EBOT UVCFTBWBOU GBDFBVHSPVQFSPVFT
MFT ”JMMFUT Ë MB IBVUFVS EFT ÏQBVMFT PV JNNÏEJBUFNFOU BV
EFTTVT4JMBQPTJUJPOOFTUQBTDPSSFDUF FOMFWFSMFTDFJOUVSFT ENTRETIEN DU REVETEMENT
EFQVJTMFQSFNJFSDPVQMFE”JMMFUTFUMFTSÏJOUSPEVJSFEBOTMF 1PVSVOCPOFOUSFUJFO JMFTUDPOTFJMMÏEFSFUJSFSSÏHVMJÒSFNFOU
EFVYJÒNFVUJMJTFSUPVKPVSTMFT”JMMFUTËMBNÐNFIBVUFVS MFSFWÐUFNFOU
fig. 44 4BTTVSFSRVFMBDFJOUVSFEPSTBMFTPJUDPSSFDUFNFOU fig. 65 %ÏUBDIFSMFTEFVYQFUJUTÏMBTUJRVFTJOGÏSJFVST R12)
JOUSPEVJUFEBOTMFTFYUSÏNJUÏTEFMBWFOUSBMF EVSFQPTFQJFET FOEÏUBDIBOUFOTVJUFDFMVJDJEFTTVQQPSUT
fig. 45 "UUBDIFSMFTFYUSÏNJUÏTEFMBDFJOUVSFWFOUSBMFËMB R14).
CPVDMFDFOUSBMF fig. 66 %ÏDSPDIFSMFTCPVUPOTEVTJÒHF R15).
fig. 46 -B DFJOUVSF WFOUSBMF EPJU UPVKPVST QBTTFS EBOT MFT fig. 67 %ÏDSPDIFSMÏMBTUJRVF R16
FUEÏUBDIFSMFTCPVUPOT
BOOFBVY MBUÏSBVY R8
 FU MPST EF MVUJMJTBUJPO FMMF EPJU ÐUSF R17
EFQVJTMFTEFVYøBODTEVTJÒHF
SÏHMÏFEFNBOJÒSFËDFJOESFDPSSFDUFNFOUMFOGBOU fig. 68 %ÏUBDIFSMFTCPVUPOTTVSMFTCPSETFUTVSMFEPTTJFS
fig. 47 5PVKPVST VUJMJTFS MB DFJOUVSF TJUVÏF Ë MFOUSFKBNCF R18).
DPNCJOÏFËMBDFJOUVSFWFOUSBMFFOMFTSÏHMBOUDPSSFDUFNFOU fig. 69 0UFSMFTCSFUFMMFTEFTTBOHMFTEPSTBMFT
AVERTISSEMENT! Le non-respect de cette précaution fig. 70 &OMFWFS MB DFJOUVSF WFOUSBMF EFQVJT MFT CBHVFT
peut causer des chutes ou des glissements de l’enfant et MBUÏSBMFT R8
FOBZBOUTPJOEFGBJSFQBTTFSMBQSFNJÒSFEFOU
entraîner des risques de blessures. EF MB CPVDMF DFOUSBMF Ë USBWFST MB CBHVF MBUÏSBMF BWBOU EF
MFOMFWFSDPNQMÒUFNFOU
ACCROCHAGE DE LA MAIN COURANTE fig. 71 &YUSBJSFMBDFJOUVSFEFTÏQBSBUJPOEFTKBNCFTEFMB
fig. 48 1PVSNPOUFSMBNBJODPVSBOUF R1
BQQVZFSTVSMFT QSPUFDUJPOJOUÏHSÏFTVSMFSFWÐUFNFOU R19).
CPVUPOT R9
 FU MBDDSPDIFS GBDF BVY MPHFNFOUT BQQSPQSJÏT fig. 72 1BTTFS MFT DFJOUVSFT EPSTBMFT FU MB DFJOUVSF
TVSMFTJÒHF R10). FOUSFKBNCFT Ë USBWFST MFT ”JMMFUT TVS MF SFWÐUFNFOU FU
fig. 49 0O QFVU PVWSJS MB NBJO DPVSBOUF EVO DÙUÏ PV MFOMFWFSDPNQMÒUFNFOU
CJFO MFOMFWFS DPNQMÒUFNFOU QPVS MPVWSJS BQQVZFS TVS MF AVERTISSEMENT! S’assurer que le revêtement soit
CPVUPO R9
FUMFOMFWFSEFTPOTJÒHF1PVSMFOMFWFS SÏQÏUFS correctement remis en place avant l’emploi.
MPQÏSBUJPOÏHBMFNFOUEFMBVUSFDÙUÏ

ACCROCHAGE DE LA CAPOTE
fig. 50 1PVSNPOUFSMBDBQPUFTVSMBQPVTTFUUF TFNFUUSF
GBDFBVYMPHFNFOUT R11
TVSMFTJÒHF ZJOTÏSFSMFTHMJTTJÒSFT
H1
FUQPVTTFSKVTRVËFOUFOESFMFT$-*$4EFODMFODIFNFOU
fig. 51 #PVUPOOFS MFT BVUPNBUJRVFT EV SFWÐUFNFOU BV
EPTTJFS EBCPSE MFT TVQÏSJFVST H2
 FU FOTVJUF MFT JOGÏSJFVST
H3).
fig. 52 1PVS SÏHMFS MB DBQPUF JM TVóU EF MBDDPNQBHOFS
EBOTMBQPTJUJPOEÏTJSÏF

DECROCHAGE DE LA CAPOTE DE LA POUSSETTE


fig. 53 1PVS FOMFWFS MB DBQPUF EF MB QPVTTFUUF EÏUBDIFS
MFTBVUPNBUJRVFTRVJCMPRVFOUMFSFWÐUFNFOUBVEPTTJFS H2-
H3).
fig. 54 1VJT BDUJPOOFS MF MFWJFS H5
 FU FYUSBJSF
TJNVMUBOÏNFOUMBDBQPUFEFTMPHFNFOUT R11
TVSMFTJÒHF

ENTRETIEN DU REVETEMENT DE LA CAPOTE


fig. 55 1PVSVOCPOFOUSFUJFO MFSFWÐUFNFOUEFMBDBQPUF

34
HINWEISE
VOR DEM GEBRAUCH SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
DIE VORLIEGENDEN KORREKT EINGESETZT SIND.
GEBRAUCHSANWEISUNGEN t ;63 7&3.&*%6/( 70/ 6/'­--&/
LESEN UND SIE SORGFÄLTIG ZUM DAS KIND WÄHREND DES ÖFFNENS
ZUKÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN UND SCHLIEßENS NICHT IN DIE NÄHE

DE
AUFBEWAHREN. DIE DES PRODUKTS KOMMEN LASSEN.
NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE t %"4 ,*/% /*$)5 .*5 %*&4&.
PRODUKT SPIELEN LASSEN.
KANN DIE SICHERHEIT IHRES KINDES
t *..&3 %"4 ,*/% .*5 %&.
GEFÄHRDEN. SICHERHEITSGURT ANSCHNALLEN.
SIE SIND FÜR DIE SICHERHEIT IHRES t %&4 130%6,54 *45 /*$)5 ;6.
KINDES VERANTWORTLICH. JOGGEN ODER ROLLSCHUHLAUFEN
VORSICHT! DAS KIND NIE GEEIGNET.
UNBEAUFSICHTIGT LASSEN: DIES t 4*$)&345&--&/ %"44 %*&
KANN GEFÄHRLICH SEIN. BEIM BABYWANNE, DER TRAGESITZ
GEBRAUCH DES PRODUKTES ODER DER AUTOKINDERSITZ VOR
ÄUSSERST UMSICHTIG VORGEHEN. GEBRAUCH KORREKT VERANKERT
UM ERNSTE VERLETZUNGEN WIRD.
DURCH HERAUSFALLEN ODER – t *NNFSEBT,JOENJUEFN4JDIFSIFJUTHVSUBOTDIOBMMFOVOE
FTOJFVOCFBVGTJDIUJHUMBTTFO
RUTSCHEN ZU VERMEIDEN, STETS t %FO -FJTUFOHVSU JNNFS [VTBNNFO NJU EFN #BVDIHVSU
WFSXFOEFO
DIE SICHERHEITSGURTE RICHTIG t &T LÚOOFO BOEFSF BMT EJF NJUHFMJFGFSUFO 4JDIFSIFJUTHVSUF
WFSXFOEFU XFSEFO EJFTF NàTTFO KFEPDI EFO HFTFU[MJDIFO
ANSCHNALLEN UND REGELN. #FTUJNNVOHFO FOUTQSFDIFO VOE TJDIFS BO EFO TFJUMJDIFO
3JOHFOEFT4JU[FTCFGFTUJHUTFJO Abb. 46 - Detail R8).
BABYWANNE t %BTLPSSFLUF"OMFHFOEFS4JDIFSIFJUTHVSUFFOUCJOEFUEFO
t %JFTFT 1SPEVLU JTU GàS ,MFJOLJOEFS WPO EFS (FCVSU CJT [V &SXBDITFOFOOJDIUWPOTFJOFS"VGTJDIUTQøJDIU
FJOFN(FXJDIUWPOLHCFTUJNNU t #FBDIUFO4JFCJUUF EBTTEFS)BOEMBVGLFJOFOTJDIFSFO)BMU
HFXÊISMFJTUFU*NNFSEJF4JDIFSIFJUTHVSUFBOTDIOBMMFO
SITZES
t %JFTFT 1SPEVLU JTU GàS ,MFJOLJOEFS WPO EFS (FCVSU CJT [V BABYWANNE
FJOFN(FXJDIUWPOLHCFTUJNNU TJFIFFVSPQÊJTDIF/PSN
EN1888:2012).
t %JFTFT1SPEVLUJTUGàS,JOEFSCJT[VFJOFN(FXJDIUWPO t %*&4&4130%6,5&*(/&54*$)/63
LHNJUOBDIWPSOFBVTHFSJDIUFUFS4JU[øÊDIFHFFJHOFU
FÜR BABYS, DIE NICHT EIGENSTÄNDIG
AUTOKINDERSITZES (gruppe 0+) AUFRECHT SITZEN KÖNNEN.
t %JFTFT 1SPEVLU JTU GàS ,MFJOLJOEFS WPO EFS (FCVSU CJT [V
FJOFN(FXJDIUWPOLHCFTUJNNU t /63 "6' &*/&3 &#&/&/ 45"#*-&/
t 'àS /FVHFCPSFOF FJHOFO TJDI BN CFTUFO EJF #BCZXBOOF UND TROCKENEN OBERFLÄCHE
VOEPEFSEFS4JU[NJULPNQMFUU[VSàDLHFMFHUFS3àDLFOMFIOF
VERWENDEN.
KINDERWAGEN - TRAVEL SYSTEM
t "/%&3& ,*/%&3 %Ã3'&/ /*$)5
t %"4 ,*/% /*& 6/#&"6'4*$)5*(5 UNBEAUFSICHTIGT IN DER NÄHE DER
LASSEN. BABYWANNE SPIELEN.
t 703 %&. (&#3"6$) t %*& #"#:8"//& /*$)5
SICHERSTELLEN, DASS DAS PRODUKT VERWENDEN, SOLLTEN TEILE AN
KOMPLETT GEÖFFNET IST UND DIESER GEBROCHEN, BESCHÄDIGT
%"44 "--& 7&34$)-644 6/% ODER NICHT VORHANDEN SEIN.
t %*& #"#:8"//& *45 'Ã3
35
TJOEBVTESàDLMJDIWFSCPUFO EBTTJF[VHFGÊISMJDIFS*OTUBCJMJUÊU
BABYS VORGESEHEN, DIE NICHT GàISFOLÚOOUFO
EIGENSTÄNDIG AUFRECHT SITZEN, t +FHMJDIF #FMBTUVOH WPO (SJò VOEPEFS 3àDLFOMFIOF C[X
TFJUMJDIF#FMBTUVOHFOEFT1SPEVLUTLÚOOFOEJF4UBCJMJUÊUEFT
SICH NICHT DREHEN UND SICH 1SPEVLUTCFFJOUSÊDIUJHFO
t 4FJFO 4JF TJDI EFS (FGBISFO EVSDI PòFOFT 'FVFS PEFS
NICHT AUF DIE HÄNDE ODER BOEFSFO8ÊSNFRVFMMFOXJF)FJ[LÚSQFS ,BNJOF FMFLUSJTDIF
KNIE AUFRICHTEN KÖNNEN. MAX. VOE (BTÚGFO VTX CFXV•U %BT 1SPEVLU OJF JO EFS /BIF
TPMDIFS8ÊSNFRVFMMFOTUFIFOMBTTFO
GEWICHT DES BABYS: 9 KG. t 4JDIFSTUFMMFO EBTT NÚHMJDIF (FGBISFORVFMMFO TJDI
BV•FSIBMC EFS 3FJDIXFJUF EFT ,JOEFT CFöOEFO [# ,BCFM 
t "VTTDIMJF•MJDI EJF *OHMFTJOB .BUSBU[F GàS &BTZ $MJQ FMFLUSJTDIF%SÊIUF VTX

DE

#BCZXBOOFOWFSXFOEFO t %BT ,JOE OJDIU JO EFS /ÊIF WPO 4FJMFO 7PSIÊOHFO PEFS
t ,FJOF XFJUFSFO .BUSBU[FO BVG EJF WPN )FSTUFMMFS BOEFSFO HSFJGCBSFO (FHFOTUÊOEFO MBTTFO BO EFOFO EBT
FNQGPIMFOF.BUSBU[FMFHFO ,JOE TJDI IPDI[JFIFO LBOO C[X EJF FJOF &STUJDLVOHT VOE
t ,FJOF.BUSBU[FONJUFJOFS4UÊSLFWPONFISBMTNNJOEJF &SESPTTFMVOHTHFGBISEBSTUFMMFO
#BCZXBOOFFJOMFHFO
t %JF ,JOEFSXBHFOXBOOF5SJMPHZ JTU BVTTDIMJF•MJDI OVS NJU HINWEISE ZUM GEBRAUCH
EFN4UBOE6Q*OHMFTJOBWFSXFOECBS
t 8FOOEBT#BCZJOEFS#BCZXBOOFMJFHU TUFUTTJDIFSTUFMMFO t %BT1SPEVLUOJDIUWFSXFOEFO XFOOFTCFTDIÊEJHUJTUPEFS
EBTT JO EFS )PSJ[POUBMFO EFS ,PQG IÚIFS BMT EFS ,ÚSQFS 5FJMFGFIMFO
BOHFPSEOFUJTU t %BT1SPEVLUVOETFJOF#BVUFJMFSFHFMNʕJHLPOUSPMMJFSFO 
t 7PS EFN "OIFCFO PEFS 5SBOTQPSUJFSFO EFS #BCZXBOOF VN ;FJDIFO GàS FJOF FUXBJHF #FTDIÊEJHVOH VOEPEFS
QSàGFO PCEFS5SBHFHSJòWFSUJLBMQPTJUJPOJFSUVOEBVGCFJEFO 7FSTDIMFJ• BVGHFUSFOOUF /ÊIUF VOE 3JTTF [V FSLFOOFO
4FJUFOLPSSFLUWFSBOLFSUJTU *OTCFTPOEFSFEJFQIZTJTDIFVOETUSVLUVSFMMF6OWFSTFISUIFJU
t 7PSEFN"OIFCFOPEFS5SBOTQPSUJFSFOEFS#BCZXBOOFEJF EFS (SJòF PEFS EFT 5SBOTQPSUHSJòT VOE EFT #PEFOT EFS
3àDLFOMFIOFJNNFSBVGEJFOJFESJHTUF1PTJUJPOFJOTUFMMFO #BCZXBOOFQSàGFO
t *NNFS EJF (VSUUFJMF EFT "VUPLJUT FOUGFSOFO PEFS JO EFO t "OEFSFO ,JOEFSO PEFS 5JFSFO OJDIU FSMBVCFO 
WPSHFTFIFOFO 4FJUFOUBTDIFO EFT *OOFOCF[VHT WFSTUBVFO VOCFBVGTJDIUJHU JO EFS /ÊIF EFT 1SPEVLUFT [V TQJFMFO PEFS
XFOO EJF #BCZXBOOF OJDIU JN "VUP WFSXFOEFU XJSE VOE EBSBVG[VLMFUUFSO
EBT #BCZ PIOF TUÊOEJHF ÃCFSXBDIVOH FJOFT &SXBDITFOFO t *NNFS QSàGFO EBTT EJF #SFNTF CFUÊUJHU JTU XFOO EBT
MÊOHFSF;FJUJOEFS#BCZXBOOFTDIMÊGU ,JOEJOEFO4JU[JOEJF#BCZXBOOFHFTFU[UXJSEPEFSFTBVT
EFN4JU[EFS#BCZXBOOFHFOPNNFOXJSE TPXJFCFJN"O
SICHERHEIT "CCBVWPO;VCFIÚSUFJMFO
t %JF .POUBHF "CCBV VOE &JOTUFMMVOHTWPSHÊOHF EàSGFO
t 7PS EFS .POUBHF QSàGFO EBTT EBT 1SPEVLU VOE TFJOF BVTTDIMJF•MJDI WPO &SXBDITFOFO WPSHFOPNNFO XFSEFO
#BVUFJMF XÊISFOE EFT5SBOTQPSUT OJDIU CFTDIÊEJHU XVSEFO 4JDIFSTUFMMFO EBTTBMMF1FSTPOFO EJFEBT1SPEVLUWFSXFOEFO
4PMMUFEJFTEFS'BMMTFJO JTUEBT1SPEVLUOJDIU[VWFSXFOEFO #BCZTJUUFS (SP•FMUFSO VTX
HFOBVXJTTFO XJFEBT1SPEVLU
VOEGàS,JOEFSVO[VHÊOHMJDIBVG[VCFXBISFO SJDIUJHWFSXFOEFUXJSE
t ;VS 4JDIFSIFJU *ISFT ,JOEFT WPS EFN (FCSBVDI EFT t #FJ EFS &JOTUFMMVOH EFT 1SPEVLUT QSàGFO EBTT EJF
1SPEVLUFT EBT ,VOTUTUPòWFSQBDLVOHTNBUFSJBM VOE BMMF CFXFHMJDIFO5FJMF [#3àDLFOMFIOF 7FSEFDL VTX
OJDIUNJU
7FSQBDLVOHTFMFNFOUF FOUGFSOFO VOE FOUTPSHFO VOE EFN,JOEJO#FSàISVOHLPNNFO"VGKFEFO'BMMQSàGFO EBTT
BV•FSIBMC EFS 3FJDIXFJUF WPO 4ÊVHMJOHFO VOE ,JOEFSO EJF#SFNTFXÊISFOEEFS"SCFJUFOTUFUTBOHF[PHFOJTU
MBTTFO t %BT1SPEVLUOJFNJUEBSJOTJU[FOEFN,JOEÚòOFO TDIJF•FO
t %BT1SPEVLUJTUBVTTDIMJF•MJDIGàSEJF;BIMWPO,JOEFSO[V PEFSBVTCBVFO
WFSXFOEFO GàSXFMDIFFTFOUXPSGFOXVSEF t %JFTF "SCFJUFO NàTTFO JO KFEFN 'BMM NJU CFTPOEFSFS
t %JFTFT1SPEVLUEBSGOVSGàSEFO5SBOTQPSUFJOFTFJO[FMOFO "VGNFSLTBNLFJUEVSDIHFGàISUXFSEFO XFOOEBT,JOEJOEFS
,JOEFTQSP4JU[WFSXFOEFUXFSEFO /ÊIFJTU
t %BT 1SPEVLU FSTU EBOO WFSXFOEFO XFOO BMMF #BVUFJMF t #FJ EJFTFO )BOEHSJòFO CFTUFIU EJF (FGBIS EBTT 'JOHFS
SJDIUJHCFGFTUJHUVOEFJOHFTUFMMUXVSEFO FJOHFLMFNNUPEFSWFSMFU[UXFSEFO
t 7PS EFN (FCSBVDI TJDIFSTUFMMFO EBTT EBT 1SPEVLU t %BT ,JOE OJF JN 1SPEVLU MBTTFO XFOO NBO BVG BOEFSFO
LPNQMFUU HFÚòOFU JTU VOE EBTT BMMF 7FSTDIMVTT VOE 5SBOTQPSUNJUUFMO SFJTU &JTFOCBIO 6#BIO #VT 4#BIO 
4JDIFSIFJUTWPSSJDIUVOHFOLPSSFLUFJOHFTFU[UTJOE 'MVH[FVHFVTX

t /JDIUNJUEFO'JOHFSOJOEJF.FDIBOJTNFOHSFJGFO t #FJ /JDIUHFCSBVDI EFT 1SPEVLUFT NVTT FT XFHHFSÊVNU


t %JF "OXFJTVOHFO [VN (FCSBVDI EFT (FTUFMMT TPSHGÊMUJH XFSEFO VOE TJDI BV•FSIBMC EFS 3FJDIXFJUF WPO ,JOEFSO
MFTFO XFOO EJF #BCZXBOOFEFS 4JU[EFS "VUPLJOEFSTJU[ CFöOEFO %BT 1SPEVLU EBSG OJDIU BMT 4QJFM[FVH WFSXFOEFU
BONPOUJFSUXFSEFO XFSEFO%BT,JOEOJDIUNJUEJFTFN1SPEVLUTQJFMFOMBTTFO
t %BT 1SPEVLU OJF JO EFS /BIF WPO 5SFQQFO VOE 4UVGFO t %BT 1SPEVLU JTU NJU FJOFN 'V•CSFUU WFSTFIFO XFMDIFT
QPTJUJPOJFSFO EJF ÃCFSXJOEVOH WPO 4UVGFO VOE )JOEFSOJTTFO FSMFJDIUFSU
t %BT ,JOE OJFNBMT BVDI OJDIU CFJ BOHF[PHFOFS #SFNTF %JFTFT'V•CSFUUEBSGOJDIU[VN5SBOTQPSUJFSFOFJOFT[XFJUFO
BO TDISÊHFO &CFOFO JN 4QPSU,JOEFSXBHFO5SBWFM 4ZTUFN ,JOEFTWFSXFOEFUXFSEFO
MBTTFO #FJ TUBSLFO /FJHVOHFO JTU EJF #SFNTXJSLVOH t %BT ,JOE OJDIU JN 4JU[ HFUSFOOU WPN (FTUFMM 
FJOHFTDISÊOLU USBOTQPSUJFSFO
t 5SFQQFO PEFS 3PMMUSFQQFO OJDIU NJU EFN ,JOE JN t /BDIMÊOHFSFN4UFIFOJOEFS4POOFNVTTEBT1SPEVLUFSTU
4QPSUXBHFOJN "VUPLJOEFSTJU[JO EFS #BCZXBOOF BVTLàIMFO CFWPSFTWFSXFOEFUXFSEFOLBOO
WFSXFOEFO t "VTTDIMJF•MJDINJU#BCZXBOOF5SJMPHZVOE"VUPLJOEFSTJU[FO
t #FJN "CTUFMMFO JNNFS EBSBVG BDIUFO EBTT EJF #SFNTF )VHHZ.VMUJöYWPO*OHMFTJOBWFSXFOEFO EJFFOUTQSFDIFOE
BLUJWJFSU XVSEF )JFS[V EBT 1SPEVLU OBDI WPSOF VOE IJOUFO BVTHFSàTUFU VOE NJU EFN &BTZ $MJQ "OLVQQMVOHTTZTUFN
TDIJFCFO WFSTFIFOTJOE#FJ;XFJGFMOEJF8FCTFJUFXXXJOHMFTJOBDPN
t %JF NBYJNBMF #FMBTUVOH CFUSÊHU GàS EFO CFTVDIFOPEFSEFO7FSUSBHTIÊOEMFSPEFSEFO,VOEFOTFSWJDF
"VGCFXBISVOHTLPSC LH %JF NBYJNBMF #FMBTUVOH CFUSÊHU WPO*OHMFTJOB[V3BUF[JFIFO
GàSEFO#BCZøÊTDIDIFO)BMUFS LH4DIXFSF#FMBTUVOHFO t %JF7FSXFOEVOHEFT"VUPLJOEFSTJU[FTNJU3BINFOFSTFU[U

36
LFJOF8JFHF PEFS #FUU8FOO EBT ,JOE TDIMBGFO NÚDIUF JTU OJDIUBVTESàDLMJDIJOEJFTFS"OMFJUVOHBVGHFGàISUTJOE
EJF7FSXFOEVOH FJOFS8JFHF PEFS FJOFT #FUUT WPS[V[JFIFO 8FOO EBT 1SPEVLU OJDIU HFNʕ EFS FOUTQSFDIFOEFO
%FS "VUPLJOEFSTJU[ XVSEF OJDIU GàS MBOHF 4DIMBG[FJUFO "OMFJUVOHWFSXFOEFUXJSE
FOUXJDLFMU 8FOO EBT 1SPEVLU JO FJOFN OJDIU BVUPSJTJFSUFO
t %FS "VUP,JOEFSTJU[ )VHHZ .VMUJöY LBOO BVDI BMT -JFHF ,VOEFOEJFOTU[FOUSVNSFQBSJFSUXVSEF
WFSXFOEFUXFSEFO 8FOOEJF4USVLUVSPEFSEFS5FYUJMàCFS[VHEFT1SPEVLUFT
t %JFTFS-JFHFOJDIUWFSXFOEFO XFOOEBT,JOEBMMFJOTJU[FO PIOF BVTESàDLMJDIF (FOFINJHVOH EFT )FSTUFMMFST
LBOO WFSÊOEFSUC[X.BOJQVMJFSUXVSEF&UXBJHF­OEFSVOHFO
t %JFTFS-JFHFXVSEFOJDIUGàSMBOHF4DIMBG[FJUFOFOUXPSGFO BO EFO 1SPEVLUFO CFGSFJFO -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" WPO
t &TJTUHFGÊISMJDI EJFTF-JFHFBVGFSIÚIUFO'MÊDIFO XJF[# KFEFS)BGUVOH
5JTDIFO [VWFSXFOEFO 8FOO EFS %FGFLU BVG 'BISMÊTTJHLFJU PEFS /BDIMÊTTJHLFJU
CFJ EFS 7FSXFOEVOH [VSàDL[VGàISFO JTU [ # IFGUJHF

DE
REGENSCHUTZ 4UڕFHFHFOEJF,POTUSVLUJPO ,POUBLUNJUBHHSFTTJWFO
DIFNJTDIFO4VCTUBO[FOFUD

HINWEISE! 8FOO EBT 1SPEVLU OPSNBMF 7FSTDIMFJ•[FJDIFO BVGXFJTU
t #FOVU[VOHVOUFSVONJUUFMCBSFS"VGTJDIUWPO&SXBDITFOFO [ # 3ÊEFS CFXFHMJDIF 5FJMF 5FYUJMJFO
 EJF BVG FJOF
t #FJ EFS #FOVU[VOH EFT 3FHFOTDIVU[FT JNNFS EBSBVG MBOHF VOE LPOUJOVJFSMJDIF UÊHMJDIF 7FSXFOEVOH
BDIUFO EBTT LFJO ,POUBLU NJU EFN (FTJDIU EFT ,JOEFT [VSàDL[VGàISFOTJOE
FOUTUFIU 8FOOEBT1SPEVLUBVDIWFSTFIFOUMJDIWPN*OIBCFSPEFS
t %FO3FHFOTDIVU[OJDIUPIOFBVGTUàU[FOEFT,MBQQWFSEFDL WPO %SJUUFO CFTDIÊEJHU XVSEF [# 5SBOTQPSUTDIÊEFO
NJUEFN1SPEVLUCFOVU[FO CFJN7FSMBEFOJO'MVH[FVHFPEFSBOEFSF5SBOTQPSUNJUUFM

t /VS NJU EFN WPSHFHFCFOFO 1SPEVLU WPO *OHMFTJOB 8FOO EBT 1SPEVLU GàS ,VOEFOEJFOTUFJOHSJòF PIOF
CFOVU[FO 0SJHJOBM EFT &JOLBVGTCFMFHT PIOF 4FSJFOOVNNFS
t /VS GàS 1SPEVLUF CFOVU[FO EJF WPN )FSTUFMMFS BMT FJOHFTBOEUXJSEC[X8FOOEJFTFOJDIUNFISMFTCBSTJOE
LPNQBUJCFMGSFJHFHFCFOTJOE t &UXBJHF4DIÊEFO EJFEVSDIEFO&JOTBU[WPO;VCFIÚSUFJMFO
t ;VS7FSNFJEVOHWPO&STUJDLVOHTPEFSÃCFSIJU[VOHTHFGBIS WFSVSTBDIU XFSEFO XFMDIF OJDIU WPO -*OHMFTJOB #BCZ
OJDIUBOEFS4POOFPEFSJOHFTDIMPTTFOFO3ÊVNFOCFOVU[FO HFMJFGFSU VOEPEFS HFOFINJHU TJOE TJOE WPO EFO
t 7PO)BOECFJ¡$XBTDICBS #FEJOHVOHFOVOTFSFS(BSBOUJFBVTHFTDIMPTTFO
t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" MFIOU KFHMJDIF 7FSBOUXPSUVOH
GARANTIEBEDINGUNGEN GàS 4BDI PEFS 1FSTPOFOTDIÊEFO BC XFMDIF EVSDI
VOTBDIHFNʕFOVOEPEFSGBMTDIFO(FCSBVDIEFT1SPEVLUFT
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJFSU EBTT KFEFS "SUJLFM VOUFS FOUTUFIFOLÚOOFO
#FBDIUVOH EFS BLUVFMM JO EFO -ÊOEFSO EFS &VSPQÊJTDIFO t /BDI "CMBVG EFS (BSBOUJF HBSBOUJFSU EBT 6OUFSOFINFO
(FNFJOTDIBGU TPXJF EFS JO EFO7FSUSJFCTMÊOEFSO HFMUFOEFO EFOOPDI HFHFO #FSFDIOVOH FJOFO ,VOEFOEJFOTU GàS TFJOF
/PSNFO VOE 3FHFMO GàS 1SPEVLUF VOE GàS 2VBMJUÊU VOE 1SPEVLUF JOOFSIBMC FJOFS 'SJTU WPO NBYJNBM WJFS 
 +BISFO
4JDIFSIFJUFOUXJDLFMUVOEIFSHFTUFMMUXVSEF BC EFN %BUVN JISFS .BSLUFJOGàISVOH %BOBDI XJSE EJF
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJFSU EBTT KFEFT 1SPEVLU .ÚHMJDILFJUFJOFT&JOHSJòFTWPO'BMM[V'BMMCFXFSUFU
XÊISFOE VOE OBDI EFN 1SPEVLUJPOTQSP[FTT EJWFSTFO
2VBMJUÊUTLPOUSPMMFO VOUFS[PHFO XVSEF *OHMFTJOB #BCZ ERSATZTEILE / AFTERSALES-KUNDENDIENST
4Q" HBSBOUJFSU EBTT KFEFS "SUJLFM [VN ;FJUQVOLU EFT
&SXFSCT CFJN BVUPSJTJFSUFO )ÊOEMFS LFJOF .POUBHF PEFS t 3FHFMNʕJHEJF4JDIFSIFJUTWPSSJDIUVOHFOVOEEJFQFSGFLUF
)FSTUFMMVOHTGFIMFSBVGXJFT 'VOLUJPOBMJUÊU EFT 1SPEVLUFT JN -BVGF EFS ;FJU àCFSQSàGFO
t %JFTF (BSBOUJF CFFJOøVTTU JO LFJOFSMFJ 8FJTF EJF EFN #FJ "VGUSFUFO WPO 1SPCMFNFO VOEPEFS "OPNBMJFO EBT
7FSCSBVDIFS [VTUFIFOEFO 3FDIUF HFNʕ EFS JN -BOEF 1SPEVLU OJDIU CFOVU[FO 4PGPSU EFO 7FSUSBHTIÊOEMFS PEFS
HFMUFOEFO 3FDIUTQSFDIVOH %JF 3FDIUTQSFDIVOH LBOO WPO EFO,VOEFOTFSWJDFWPO*OHMFTJOB[V3BUF[JFIFO
4UBBU[V4UBBU KFOBDIEFN XPEBT1SPEVLUHFLBVGUXVSEF t ,FJOF &STBU[ PEFS ;VCFIÚSUFJMF CFOVU[FO XFMDIF OJDIU
VOUFSTDIJFEMJDITFJOVOEJN'BMMFWPO8JEFSTQSàDIFOHFMUFO EVSDI-*OHMFTJOB#BCZHFMJFGFSUVOEPEFSHFOFINJHUTJOE
TJFJO#F[VHBVGEJFTF(BSBOUJFWPSSBOHJH
t 4PMMUFO BN 1SPEVLU CFJN &SXFSC PEFS XÊISFOE EFS ANFORDERN DES KUNDENDIENSTES
OPSNBMFO 7FSXFOEVOH FOUTQSFDIFOE EFS "OHBCFO
JO EFS FOUTQSFDIFOEFO "OMFJUVOH .BUFSJBMGFIMFS C[X t 8JSEEJF)JMGFEFT,VOEFOEJFOTUFTCFOÚUJHU VOWFS[àHMJDI
)FSTUFMMVOHTGFIMFS GFTUHFTUFMMU XFSEFO FSLFOOU *OHMFTJOB EFO *OHMFTJOB)ÊOEMFS LPOUBLUJFSFO CFJ EFN EBT
#BCZ 4Q" EJF (àMUJHLFJU EFS (BSBOUJFCFEJOHVOHFO GàS 1SPEVLU FSXPSCFO XVSEF XPCFJ EJF v4FSJBM /VNCFSw
FJOF %BVFS WPO VOVOUFSCSPDIFO BVGFJOBOEFS GPMHFOEFO 4FSJFOOVNNFS
 EFT 1SPEVLUFT BVG EBT TJDI EJF "OGSBHF
.POBUFOBCEFN,BVGEBUVNBO CF[JFIU CFSFJUHFIBMUFO XFSEFO TPMMUF i4FSJBM /VNCFSw BC
t %JF (BSBOUJF HJMU OVS JN -BOEF JO EFN EBT 1SPEVLU EFS,PMMFLUJPOWPSIBOEFO

FSXPSCFOXVSEFVOEVOUFSEFS#FEJOHVOH EBTTEBT1SPEVLU t &T JTU "VGHBCF EFT )ÊOEMFST *OHMFTJOB [V LPOUBLUJFSFO 
CFJFJOFNBVUPSJTJFSUFO7FSUSBHTIÊOEMFSFSXPSCFOXVSEF VN WPO 'BMM [V 'BMM àCFS EJF PQUJNBMF 7PSHFIFOTXFJTF [V
t %JF [VHFTUBOEFOF (BSBOUJFEBVFS HJMU GàS EFO FSTUFO FOUTDIFJEFOVOETDIMJF•MJDIEJFXFJUFSFO)JOXFJTF[VHFCFO
&JHFOUàNFSEFTHFLBVGUFO"SUJLFMT t %FS ,VOEFOEJFOTU WPO *OHMFTJOB TUFIU *IOFO GàS BMMF
t 6OUFS(BSBOUJFJTUEFSLPTUFOMPTF&STBU[PEFSEJF3FQBSBUVS OPUXFOEJHFO *OGPSNBUJPOFO [VS 7FSGàHVOH #JUUF GàMMFO
WPO 5FJMFO [V WFSTUFIFO EJF WPO "OGBOH BO BVGHSVOE WPO TJF EBT FOUTQSFDIFOEF 'PSNVMBS BVG EFS *OUFSOFUTFJUF BVT
)FSTUFMMVOHTGFIMFSO%FGFLUFBVGXJFTFO*OHMFTJOB#BCZ4Q" XXXJOHMFTJOBDPN"CTDIOJUU(BSBOUJFVOE,VOEFOEJFOTU
CFIÊMU TJDI EBT 3FDIU WPS GSFJ [V FOUTDIFJEFO PC EJF 5FJMF
VOUFS(BSBOUJFSFQBSJFSUPEFSFSTFU[UXFSEFOTPMMFO HINWEISE ZUR REINIGUNG UND WARTUNG DES
t 6N "OSFDIU BVG EJF (BSBOUJF [V IBCFO NVTT EFS ,VOEF PRODUKTES
EJF 4FSJFOOVNNFS EFT 1SPEVLUT TPXJF FJOF ,PQJF EFT
;BIMVOHTCFMFHTWPSXFJTFO BVGEFNEBT%BUVNEFT&JOLBVGT t %JFTFT 1SPEVLU FSGPSEFSU FJOF SFHFMNʕJHF 8BSUVOH
EFVUMJDIIFSWPSHFIU TFJUFOTEFT"OXFOEFST
t %JFTF (BSBOUJFCFEJOHVOHFO WFSGBMMFO JO EFO GPMHFOEFO t .FDIBOJTNFO VOE CFXFHMJDIF 5FJMF OJDIU HFXBMUTBN
'ÊMMFO CFUÊUJHFO *N ;XFJGFMTGBMM [VFSTU EJF "OXFJTVOHFO [V 3BUF
 8FOOEBT1SPEVLUGàSBOEFSF;XFDLFCFOVU[UXJSE EJF [JFIFO

37
t %BT 1SPEVLU OVS USPDLFO MBHFSO VOE OJDIU JO GFVDIUFO "OXFJTVOHFO[VS3FJOJHVOHEFT5FYUJMàCFS[VHTCFBDIUFO
6NHFCVOHFOBCTUFMMFO EBTJDITPOTU4DIJNNFMCJMEFOLBOO
t %BT1SPEVLUBOFJOFNUSPDLFOFO0SUBVGCFXBISFO )BOEXÊTDIFNJULBMUFN8BTTFS
t %BT 1SPEVLU WPS 8JUUFSVOH 8BTTFS 3FHFO PEFS 4DIOFF
TDIàU[UFO &JOF EBVFSIBGUF VOE MBOHF 4POOFOBVTTFU[VOH /JDIUCMFJDIFO
LBOO'BSCWFSÊOEFSVOHFOCFJWJFMFO4UPòFOWFSVSTBDIFO
t /BDI EFN (FCSBVDI BN 4USBOE EBT 1SPEVLU TPSHGÊMUJH
SFJOJHFOVOEUSPDLOFO VN4BOEVOE4BM[[VFOUGFSOFO /JDIUNBTDIJOFOUSPDLOFO
t ,VOTUTUPò VOE .FUBMMUFJMF TJOE NJU FJOFN GFVDIUFO
5VDI PEFS NJMEFO 3FJOJHVOHTNJUUFM [V SFJOJHFO LFJOF 'MBDIHFMFHUJN4DIBUUFOUSPDLOFOMBTTFO
-ÚTVOHTNJUUFM "NNPOJBLPEFS#FO[JOWFSXFOEFO
t /BDI EFN ,POUBLU NJU 8BTTFS .FUBMMUFJMF TPSHGÊMUJH /JDIUCàHFMO
DE

USPDLOFO VN3PTUCJMEVOH[VWFSNFJEFO
t "MMFCFXFHMJDIFO5FJMFTBVCFSIBMUFOVOE GBMMTOPUXFOEJH /JDIUDIFNJTDISFJOJHFO
NJUFJOFNMFJDIUFO½MTDINJFSFO
t %JF 3ÊEFS TBVCFS IBMUFO 4UBVC VOEPEFS 4BOE JNNFS
FOUGFSOFO /JDIU4DIMFVEFSO

HINWEISE ZUR REINIGUNG DES TEXTILÜBERZUGS t 7PSEFN(FCSBVDIPEFSEFS-BHFSVOH EFO5FYUJMàCFS[VH


WPMMLPNNFOUSPDLOFOMBTTFO
t &T XJSE FNQGPIMFO EFO #F[VH HFUSFOOU WPO BOEFSFO t ;VS 7FSNFJEVOH WPO 4DIJNNFMCJMEVOH EJF #BCZXBOOF
"SUJLFMO[VXBTDIFO SFHFMNʕJHMàGUFO*OTCFTPOEFSFEFO5FYUJMàCFS[VHWPOEFS
t (FXFCFUFJMF SFHFMNʕJH NJU FJOFS XFJDIFO 4USVLUVS BCOFINFO VOE EFO #PEFO NJU FJOFN USPDLFOFO
,MFJEVOHTCàSTUFBVòSJTDIFO 5VDISFJOJHFO
t %JF BVG EFO FOUTQSFDIFOEFO &UJLFUUFO BOHFHFCFOFO

ANWEISUNGEN
LISTE DER KOMPONENTEN

Abb. 1
Gestelle
T1 7PSEFSSÊEFSTBU[
T2 )JOUFSSÊEFSTBU[5SJMPHZ4UE
T3 )JOUFSSÊEFSTBU[5SJMPHZ$JUZ
T4 #BCZøÊTDIDIFO)BMUFS
T5 "VGCFXBISVOHTLPSC

Tragesitz
R1 4DIVU[CàHFM
R2 5SBHFTJU[WFSEFDL
R3 'V•TBDL falls vorhanden)
R4 3FHFOTDIVU[ falls vorhanden)
Während der Öffnungs- und Schließvorgänge des
Produkts, Kinder fernhalten, um Verletzungen zu
Babywanne
vermeiden.
C1 #BCZXBOOFOWFSEFDL
C2 #BCZXBOOFOEFDLF

Autositz (falls vorhanden)

GESTELL

MONTAGE/ENTFERNUNG DES HINTERRÄDERSATZES


Abb. 2 %FO3ÊEFSTBU[BN)JOUFSSPISFJOGàISFO
Abb. 3 %FO 3JOH T6
 BN #àHFM T7
 BONPOUJFSFO EBOO
EFO)FCFM T8
CJT[VSWÚMMJHFO#FGFTUJHVOHESàDLFOEBCFJ
QSàGFO EBTTEFS3JOH T6
SJDIUJHJOTFJOFN4JU[QPTJUJPOJFSU
ist.
VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, dass die Räder
richtig angekuppelt sind.
Den hinteren Griff nicht zum Anheben des Sportwagens Abb. 4 6N EFO )JOUFSSÊEFSTBU[ [V FOUGFSOFO EFO )FCFM
benutzen, wenn sich ein Kind an Bord befindet. T8
 IFCFO VOE EFO 3JOH T6
 WPN #àHFM T7) so weit
BC[JFIFO CJTFSWPMMLPNNFOGSFJJTU

38
GESTELLÖFFNUNG BABYWANNE TRILOGY
Abb. 5 %BT(FTUFMMCJT[VSWPMMLPNNFOFO½òOVOHLSÊGUJH
IFCFO JOEFN NBO EFO )FCFM T9
 HFESàDLU IÊMU EFS BN MONTAGE DER BABYWANNE AN DAS GESTELL
SFDIUFO(SJò[VöOEFOJTU Abb. 19 %JF#BCZXBOOFBN5SBHFHSJòVNGBTTFOVOETJFBN
Abb. 6 %BT7FSGBISFOCFFOEFO JOEFNEFS'V•TUFVFSIFCFM (FTUFMMJOEFOFOUTQSFDIFOEFO4JU[FOBVGCFJEFO4FJUFOEFS
T10
 TPMBOHF CFUÊUJHU XJSE CJT EJF XBBHFSFDIUF ,POTUSVLUJPO CFGFTUJHFO %BSBVG BDIUFO EBTT TJF JNNFS [VS
4QFSSTUFMMVOHFS[JFMUXJSE #F[VHTQFSTPOHFSJDIUFUJTU
Abb. 7 VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, dass Abb. 20 VORSICHT: Vor dem Gebrauch immer
alle Verschlussvorrichtungen auf beiden Seiten richtig sicherstellen, dass die Babywanne korrekt befestigt ist.
angekuppelt sind.
ABKUPPLUNG DER BABYWANNE AUS DEM GESTELL
GESTELLVERSCHLUSS Abb. 21 %FO )FCFM C3
 CFUÊUJHFO EFS BV•FO BO EFS

DE
Abb. 8 8ÊISFOE EFS ,OPQG T11
 HFESàDLU XJSE EFO #BCZXBOOF[VöOEFOJTU
IJOUFSFO(SJò T12
IPDI[JFIFO Abb. 22 (MFJDI[FJUJHEJF#BCZXBOOFBN5SBHFHSJòIFCFO
Abb. 9 %FOIJOUFSFO(SJò T12
TPMBOHFLSÊGUJHOBDIPCFO
[JFIFO CJTEBT(FTUFMMTJDIBVUPNBUJTDITDIMJF•U MONTAGE DES VERDECKS
Abb. 23 %JF %SVDLLOÚQGF BO EFS ,POTUSVLUJPO EFS
HINTERRÄDERBREMSE 5SBHFUBTDIFCFGFTUJHFO
Abb. 10 6N EJF #SFNTF [V CFUÊUJHFO EFO )FCFM T13), Abb. 24 %BT7FSEFDL C1
VNEFO5SBHFHSJòMFHFOVOENJU
EFS BN SFDIUFO )JOUFSSÊEFSTBU[ [V öOEFO JTU OBDI VOUFO EFOFOUTQSFDIFOEFO,OÚQGFOCFGFTUJHFO
ESàDLFO
Bei einer Pause stets die Bremse anziehen. EINSTELLUNG DES TRAGEGRIFFS UND DES VERDECKS
Abb. 25 ;VN &JOTUFMMFO EFT 5SBHFHSJòT VOE EFT 7FSEFDLT
TRANSPORTGRIFF HMFJDI[FJUJHBVGEJF[XFJTFJUMJDIFO,OÚQGF C4
ESàDLFO
Abb. 11 ;VN 5SBOTQPSU EFT HFTDIMPTTFOFO (FTUFMMT EFO Abb. 26 VORSICHT: Die Babywanne beim Transport
FOUTQSFDIFOEFO(SJò T14
WFSXFOEFO%BT(FTUFMMOJDIUBN immer am Tragegriff halten.
½òOVOHTHSJò T12
IFCFO
BELÜFTUNG DES VERDECKS (BEI MODELLEN MIT
HINTERRÄDERBREMSE ENTSPRECHENDER VORRÜSTUNG)
Abb. 12 %BT (FTUFMM WFSGàHU àCFS -FOLSÊEFS EJF EVSDI Abb. 27 %BT 7FSEFDL WFSGàHU àCFS FJOFO /FU[FJOTBU[ [VS
#FUÊUJHVOH EFT )FCFMT T15
 BVG EFS )ÚIF EFT NJUUMFSFO CFTTFSFO#FMàGUVOHEFS#BCZXBOOF
(FMFOLTCMPDLJFSUPEFSHFMÚTUXFSEFOLÚOOFO
BEFESTIGUNG DER DECKE
ENTFERNEN DER VORDERRÄDER Abb. 28 "MMF ,OÚQGF EFS %FDLF BO EFS #BCZXBOOF
Abb. 13 #FJ #FEBSG LÚOOFO EJF 7PSEFSSÊEFS FJOGBDI CFGFTUJHFO
BVTHFCBVUXFSEFO
;VN &OUGFSOFO EFO LMFJOFO )FCFM T16
 OBDI WPSO [JFIFO INNENBELÜFTUNG
TJFIF"CC
VOEHMFJDI[FJUJHEBT3BEBCOFINFO Abb. 29 &TJTUNÚHMJDI EJF*OOFOCFMàGUVOHEVSDIEFO)FCFM
Abb. 14 ;VN8JFEFSFJOCBVEFS3ÊEFSEJFTFBOEFS#PISVOH C5
[VSFHFMO
T17
FJOTFU[FOVOEESàDLFO CJTFJOi,-*$,wGàSEJFLPSSFLUF
#FGFTUJHVOH[VIÚSFOJTU EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE
VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, ob die Räder Abb. 30 %FO )FCFM C6
 CFUÊUJHFO VN EJF 3àDLFOMFIOF
korrekt befestigt sind. FJO[VTUFMMFOOBDI&SSFJDIFOEFSHFXàOTDIUFO/FJHVOHEFO
)FCFMXJFEFSJOEJF(SVOEQPTJUJPOCSJOHFO
RÜCKBRETT
Abb. 15 .JU EFN 'V• EBT 3àDLCSFUU T10
 CFUÊUJHFO VN REINIGUNG DER MATRATZE UND DER
LMFJOF)JOEFSOJTTFFJOGBDIFS[VàCFSTUFJHFO INNENVERKLEIDUNG
Abb. 31 'àS FJOF LPSSFLUF 3FJOJHVOH FNQGFIMFO XJS 
BABYFLÄSCHCHEN-HALTER EJF .BUSBU[F VOE EJF *OOFOWFSLMFJEVOH JO SFHFMNʕJHFO
Abb. 16 %BT (FTUFMM JTU NJU FJOFN [VN -JFGFSVNGBOH ;FJUBCTUÊOEFOBVT[VCBVFO
HFIÚSFOEFO#BCZøÊTDIDIFO)BMUFS T4) ausgestattet.
;VS #FGFTUJHVOH EFT #BCZøÊTDIDIFO)BMUFT EJF PCFSF HUGGY AUTOSITZ (FALLS VORHANDEN)
'àISVOH JN )BLFO T18
 BN (FTUFMM QPTJUJPOJFSFO VOE EFO
#BCZøÊTDIDIFO)BMUFSCJT[VSWPMMTUÊOEJHFO#FGFTUJHVOHJO BEFESTIGUNG DES AUTOSITZES AM GESTELL
TFJOFO4JU[ESàDLFO Abb. 32 %FO #BCZTJU[ BN 5SBHFHSJò VNGBTTFO VOE BN
(FTUFMMJOEFOFOUTQSFDIFOEFO4JU[FOBVGCFJEFO4FJUFOEFS
AUFBEWAHRUNGSKORB ,POTUSVLUJPO CFGFTUJHFO %BSBVG BDIUFO EBTT FS JNNFS [VS
Abb. 17 %BT (FTUFMM JTU NJU FJOFN HFSÊVNJHFO #F[VHTQFSTPOHFSJDIUFUJTU
"VGCFXBISVOHTLPSC T5
 WFSTFIFO 'àS EFTTFO #FGFTUJHVOH Abb. 33 VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, dass der
EJF ½TFO B1
 JO EJF FOUTQSFDIFOEFO IJOUFSFO )BLFO T19) Sitz immer richtig angekuppelt ist.
BN(FTUFMMFJOGàISFO
%JF ,MBQQFO B2
 EVSDI EJF ½TFO T20
 TFJUMJDI BN ABKUPPLUNG DES AUTOSITZES AUS DEM GESTELL
(FTUFMM GàISFO VOE EJF FOUTQSFDIFOEFO %SVDLLOÚQGF Abb. 34 %FO )FCFM S1
 CFUÊUJHFO EFS BN 3àDLUFJM EFT
TDIMJF•FO 4JU[FT[VöOEFOJTU
%BOOEJF½TFO B3
JOEJFFOUTQSFDIFOEFOWPSEFSFO)BLFO Abb. 35 (MFJDI[FJUJHEFO4JU[IPDI[JFIFO XÊISFOEEFTTFO
T21
BN(FTUFMMFJOGàISFO 5SBHFHSJòVNGBTTUXJSE
'àS EFO SJDIUJHFO (FCSBVDI EFT "VUPTUJU[FT )VHHZ TJFIF
ZUSATZTRANSPORTEINHEITEN (BABYWANNE, FOUTQSFDIFOEF"OMFJUVOH
AUTOKINDERSITZ (falls vorhanden) UND TRAGESITZ)
Abb. 18 %JF (FTUFMMF LÚOOFO NJU EFS #BCZXBOOF 5SJMPHZ 
EFN 5SBHFTJU[ VOE EFN "VUPLJOEFSTJU[ )VHHZ GBMMT
WPSIBOEFO
WFSXFOEFUXFSEFO

39
TRAGESITZ EBT7FSEFDLBVTEFO4JU[FO R11
BN5SBHFTJU[BC[JFIFO

MONTAGE DES TRAGESITZES AN DAS GESTELL PFLEGE DES VERDECKÜBERZUGS


Abb. 36 5SBHFTJU[ BN (FTUFMM CFGFTUJHFO JOEFN FS JO EFO Abb. 55 %FS 7FSEFDLàCFS[VH LBOO GàS EFTTFO LPSSFLUF
FOUTQSFDIFOEFO 4JU[FO BVG CFJEFO 4FJUFO EFS ,POTUSVLUJPO 1øFHFFOUGFSOUXFSEFO%JF,OÚQGF H6
BVGLOÚQGFO EJFBO
BOHFCSBDIUXJSE CFJEFO7FSEFDLHFMFOLFO H7
[VöOEFOTJOE
Abb. 37 VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, dass der Abb. 56 %BOO CFJEF (FMFOLF H7
 BVT EFO 4UBOHFO H8)
Tragesitz an beiden Seiten immer richtig angekuppelt ist. FOUGFSOFOVOEEFOÃCFS[VHHBO[BC[JFIFO
Abb. 38 %FS 4JU[ LBOO [VS #F[VHTQFSTPO PEFS [VS 4USB•F Abb. 57 ;VN FSOFVUFO "OCSJOHFO EFT ÃCFS[VHT CFJEF
HFSJDIUFUWFSXFOEFUXFSEFO"V•FSEFNLBOOEBT(FTUFMMNJU 4UBOHFO H8
 JO EJF FOUTQSFDIFOEFO 'àISVOHFO JN
BOHFLVQQFMUFN4JU[HFTDIMPTTFOXFSEFO *OOFOGVUUFSFJOGàISFO
Abb. 58 %BOOEJF4UBOHFO H8
JOEJFFOUTQSFDIFOEFO4JU[F
DE

ABKUPPLUNG DES TRAGESITZES VOM GESTELL BO CFJEFO (FMFOLFO H7


 FJOGàISFO CJT TJF HBO[ CFGFTUJHU
Abb. 39 %JF (SJòF R5
 HMFJDI[FJUJH ESàDLFO VOE TJOE
EFO5SBHFTJU[WPN(FTUFMMIFCFO
VORSICHT: Nie die An-/Abkupplung mit auf dem Sitz FUSSSACK (FALLS VORHANDEN)
sitzenden Kind vornehmen. Abb. 59 %FO 'V•TBDL R3
 QPTJUJPOJFSFO JOEFN FS VOUFS
EFN4DIVU[CàHFMFOUMBOHHFGàISUXJSE
EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE Abb. 60 %BT NJUUMFSF /BIUCBOE F1
 EVSDI EFO 3JOH F2)
Abb. 40 %JF 3àDLFOMFIOF LBOO JO 1PTJUJPOFO FJOHFTUFMMU GàISFOVOE[VLOÚQGFO
XFSEFO %JF NJUUMFSF7PSSJDIUVOH R6
 CFUÊUJHFO VOE JO EJF Abb. 61 %BT 3FWFST EFT 'V•TBDLT LBOO BVDI TP CFGFTUJHU
HFXàOTDIUFO4UFMMVOHCSJOHFO XFSEFO EBTTFTEBT,JOEWPS,ÊMUFTDIàU[U
Abb. 62 %FS 'V•TBDL LBOO NJU [VS #F[VHTQFSTPO
EINSTELLUNG DES FUSSBRETTS HFSJDIUFUFN PEFS [VS 4USB•F HFSJDIUFUFN 5SBHFTJU[
Abb. 41 ;VN 4FOLFO EFT 'V•CSFUUT CFJEF )FCFM R7
 BO WFSXFOEFUXFSEFO
EFTTFO6OUFSUFJMCFUÊUJHFOEJFTFHMFJDI[FJUJHIFSBCESàDLFO
Abb. 42 6N EBT 'V•CSFUU XJFEFS [V IFCFO SFJDIU FT BVT REGENSCHUTZ (FALLS VORHANDEN)
EJFTFTOBDIPCFO[V[JFIFOFTXJSEBVUPNBUJTDICMPDLJFSU Abb. 63 ;VN "OCSJOHFO EFT 3FHFOTDIVU[FT R4
 EJFTFO
àCFSEBT7FSEFDL[JFIFOVOENJUIJMGFEFSCFJEFOTFJUMJDIFO
SICHERHEITSGURTE %SVDLLOÚQGF P1
CFGFTUJHFO
Abb. 43 1SàGFO PCEJF(VSUFBVG4DIVMUFSIÚIFPEFSHFSBEF Abb. 64 %BOOEJFFMBTUJTDIFO3JFNFO P2
BVGEFS)ÚIFEFT
EBSàCFSJOEJF½TFOFJOHFGàISUTJOE8FOOEJF1PTJUJPOOJDIU 3ÊEFSTBU[FTVNEJFWPSEFSFO3PISFMFHFO
SJDIUJHJTU EJF(VSUFBVTEFNFSTUFO½TFOQBBSBC[JFIFOVOE
TJFEBOOJOEBT[XFJUF½TFOQBBSFJOTFU[FO%JF½TFONàTTFO PFLEGE DES ÜBERZUGS
JNNFSEJFTFMCF)ÚIFIBCFO &T FNQöFIMU TJDI EFO ÃCFS[VH GàS EJF LPSSFLUF 1øFHF
Abb. 44 1SàGFO EBTT EFS 3àDLFOHVSU SJDIUJH JN &OETUàDL SFHFMNʕJH[VFOUGFSOFO
EFT#BVDIHVSUFTQPTJUJPOJFSUJTU Abb. 65 %JF[XFJVOUFSFOFMBTUJTDIFO3JFNDIFO R12
WPN
Abb. 45 %JF &OEFO EFT #BVDIHVSUFT BO EFS .JUUFMTDIOBMMF 'V•CSFUUBCOFINFOVOEEJFTFTEBOOBVTEFO4UàU[FO R14)
CFGFTUJHFO IFSBVTOFINFO
Abb. 46 %FS #BVDIHVSU NVTT JNNFS EJF TFJUMJDIFO 3JOHF Abb. 66 %JF,OÚQGFBN4JU[ R15
ÚòOFO
R8
 EVSDIMBVGFO #FJN (FCSBVDI NVTT FS TP FJOHFTUFMMU Abb. 67 %FO FMBTUJTDIFO 3JFNFO R16
 VOE EJF ,OÚQGF
XFSEFO EBTTEBT,JOEEBEVSDISJDIUJHHFTJDIFSUXJSE R17
BVGCFJEFO4FJUFOEFT5SBHFTJU[FTÚòOFO
Abb. 47 *NNFS EFO #FJOUSFOOHVSU [VTBNNFO NJU EFN Abb. 68 %JF ,OÚQGF BO EFO 4FJUFOMFIOFO VOE BO EFS
#BVDIHVSUCFOVU[FOVOEEJFTFSJDIUJHFJOTUFMMFO 3àDLFOMFIOF R18
ÚòOFO
VORSICHT! Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme Abb. 69 %JF 4DIVMUFSUSBHSJFNFO BVT EFO 3àDLFOHVSUFO
kann das Kind herausfallen oder -rutschen und sich somit BC[JFIFO
verletzen. Abb. 70 %FO #BVDIHVSU BVT EFO TFJUMJDIFO 3JOHFO
R8
 BC[JFIFO VOE EBSBVG BDIUFO EFO FSTUFO ;BIO EFS
MONTAGE DES SCHUTZBÜGELS .JUUFMTDIOBMMF EVSDI EFO TFJUMJDIFO 3JOH MBVGFO [V MBTTFO 
Abb. 48 ;VS#FGFTUJHVOHEFT4DIVU[CàHFMT R1
EJF,OÚQGF CFWPSEFS(VSUWPMMLPNNFOFOUGFSOUXJSE
R9
ESàDLFOVOEEJFTFOJOEFOFOUTQSFDIFOEFO4JU[FOBN Abb. 71 %FO .JUUFMTUFH EFT 4JDIFSIFJUTHVSUT BVT EFS JO
5SBHFTJU[ R10
CFGFTUJHFO EFS 7FSLMFJEVOH WPSHFTFIFOFO 4DIVU[WPSSJDIUVOH R19)
Abb. 49 %FS 4DIVU[CàHFM LBOO BVG FJOFS 4FJUF HFÚòOFU FOUGFSOFO
CMFJCFOPEFSWPMMLPNNFOFOUGFSOUXFSEFO;VN½òOFOEFO Abb. 72 %JF 3àDLFOHVSUF VOE EFO #FJOUSFOOHVSU EVSDI
,OPQG R9
ESàDLFOVOEJIOBVTTFJOFN4JU[BC[JFIFO;VN EJF FOUTQSFDIFOEFO ½TFO BN ÃCFS[VH [JFIFO VOE HBO[
&OUGFSOFOBVGEFSBOEFSFO4FJUFFCFOTPWFSGBISFO BC[JFIFO
VORSICHT! Vor dem Gebrauch prüfen, dass der Überzug
MONTAGE DES VERDECKS wieder korrekt positioniert wurde.
Abb. 50 ;VS #FGFTUJHVOH EFT 7FSEFDLT BN 4QPSUXBHFO
JO EJF 4JU[F R11
 BN 7FSEFDL EJF 4DIJFCFWPSSJDIUVOHFO
H1
FJOGàISFOVOEESàDLFO CJTFJOi,-*$,wGàSEJFFSGPMHUF
.POUBHF[VIÚSFOJTU
Abb. 51 %JF%SVDLLOÚQGFEFTÃCFS[VHTBOEFS3àDLFOMFIOF
BOLOÚQGFO[VFSTUEJFPCFSFO H2
VOEEBOOEJFVOUFSFO H3).
Abb. 52 ;VN&JOTUFMMFOEFT7FSEFDLTEJFTFTMFEJHMJDIJOEJF
HFXàOTDIUF1PTJUJPOCSJOHFO

ABKUPPLUNG DES VERDECKS VOM SPORTWAGEN


Abb. 53 ;VN&OUGFSOFOEFT7FSEFDLTWPN4QPSUXBHFOEJF
%SVDLLOÚQGF NJU EFOFO EFS ÃCFS[VH BO EFS 3àDLFOMFIOF
H2-H3
CFGFTUJHUJTU ÚòOFO
Abb. 54 %BOO EFO )FCFM H5
 CFUÊUJHFO VOE HMFJDI[FJUJH

40
ADVERTENCIAS
LEA ESTAS INSTRUCCIONES QUE EL NIÑO PERMANEZCA A UNA
ATENTAMENTE ANTES DEL DISTANCIA PRUDENCIAL DURANTE
&.1-&0 : $0/4²37&-"4 LAS OPERACIONES DE APERTURA Y
PARA PODER CONSULTARLAS EN CIERRE DE LA SILLITA DE PASEO.
FUTURO. LA SEGURIDAD DE SU NIÑO t /01&3.*5*326&&-/*º0+6&(6&
PUEDE VERSE COMPROMETIDA SI NO CON EL PRODUCTO.
RESPETA LAS INSTRUCCIONES. t 46+&5"3 "- /*º0 $0/ -04

ES
ARNESES DE SEGURIDAD.
USTED ES RESPONSABLE DE LA
t &45&130%6$50/0&4"%&$6"%0
SEGURIDAD DEL NIÑO. PARA CORRER O PATINAR.
¡ATENCIÓN! NUNCA DEJAR EL NIÑO t "4&(63"34& %& 26& &- $"1";0 
SIN SUPERVISIÓN: ESTO PUEDE SER LA SILLITA DE PASEO O LA SILLITA
PELIGROSO. PRESTAR LA MÁXIMA 1"3"$0$)&&45²/$033&$5".&/5&
ATENCIÓN AL UTILIZAR EL PRODUCTO. ENGANCHADOS ANTES DEL USO.
PARA EVITAR GRAVES DAÑOS DEBIDOS t 4VKFUBS BM OJ×P DPO MPT BSOFTFT EF TFHVSJEBE Z OVODB
A CAÍDAS O DESLIZAMIENTOS, EFKBSMPTJOTVQFSWJTJØO
t 6UJMJ[BS TJFNQSF FM BSOÏT JOHVJOBM FO DPNCJOBDJØO DPO FM
UTILIZAR SIEMPRE LOS ARNESES WFOUSBM
t 5BNCJÏOFTQPTJCMFVUJMJ[BSPUSPTTJTUFNBTEFTVKFDJØORVF
DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE OPTFBOMPTEFMFRVJQBNJFOUPEFFTUFQSPEVDUP BDPOEJDJØO
EF RVF TFBO DPOGPSNFT DPO MPT SFHMBNFOUPT WJHFOUFT Z
ENGANCHADOS Y AJUSTADOS. BTFHVSÈOEPTFEFöKBSMPTBMPTBOJMMPTMBUFSBMFTQSFTFOUFTFOFM
BTJFOUP Fig. 46 - ref. R8).
CAPAZO t &M VTP DPSSFDUP EFM TJTUFNB EF TVKFDJØO OP TVTUJUVZF B MB
t &TUFQSPEVDUPFTBQUPQBSBOJ×PTEFTEFRVFOBDFOIBTUB BEFDVBEBTVQFSWJTJØOEFVOBEVMUP
RVFQFTBOLH t 0T JOGPSNBNPT EF RVF MB CBSSB EF TFHVSJEBE OP FT VO
TJTUFNB EF SFUFODJØO )BHBO TJFNQSF VTP EFM BSOÏT EF
SILLITA DE PASEO seguridad.
t &TUFQSPEVDUPFTBQUPQBSBOJ×PTEFTEFRVFOBDFOIBTUB
RVFQFTBOLH TFHÞOMBOPSNBUJWBFVSPQFB&/ CAPAZO
t &TUFQSPEVDUPTFQVFEFVUJMJ[BSDPOOJ×PTEFIBTUBLH
DPOFMBTJFOUPEFMBTJMMJUBEFQBTFPPSJFOUBEPIBDJBEFMBOUF
t &45& 130%6$50 &4 "150
PORTABEBÉ (grupo 0+)
t &TUFQSPEVDUPFTBQUPQBSBOJ×PTEFTEFRVFOBDFOIBTUB
ÚNICAMENTE PARA NIÑOS QUE NO
RVFQFTBOLH LOGRAN MANTENERSE SENTADOS
t 1BSB MPT SFDJÏO OBDJEPT FT BDPOTFKBCMF DPMPDBS FM DBQB[P
ZPMBTJMMJUBFOMBQPTJDJØONÈTSFDMJOBEB AUTÓNOMAMENTE.
SILLITA DE PASEO - TRAVEL SYSTEM
t 65*-*;"3 40-".&/5& 40#3& 6/"
SUPERFICIE HORIZONTAL, ESTABLE Y
t /6/$" %&+"3 &- /*º0 4*/ SECA.
SUPERVISIÓN. t /0 1&3.*5*3 26& 05304 /*º04
t "/5&4 %&- 640 $&3$*03"34& JUEGUEN SIN VIGILANCIA CERCA DEL
%& 26& &- $0$)&$*50 &45² CAPAZO.
COMPLETAMENTE ABIERTO, t /0 65*-*;"3 &- $"1";0 4* )":
CON TODOS LOS DISPOSITIVOS PIEZAS QUE FALTAN, ESTÁN ROTAS O
DE BLOQUEO Y SEGURIDAD DAÑADAS.
CORRECTAMENTE ACCIONADOS. t &- $"1";0 &4 "150 1"3" /*º04
t 1"3" &7*5"3 -&4*0/&4 0 %"º04 QUE NO LOGRAN MANTENERSE
EN LOS DEDOS, ASEGURARSE DE SENTADOS AUTÓNOMAMENTE, NO

41
t "TFHVSBSTF EF NBOUFOFS UPEBT MBT QPTJCMFT GVFOUFT EF
CONSIGUEN GIRAR O LEVANTARSE QFMJHSP DBCMFT IJMPT FMÏDUSJDPT FUD
 GVFSB EFM BMDBODF EFM
CON LAS MANOS O LAS RODILLAS. OJ×P
t /PEFKBSFMQSPEVDUPDPOFMOJ×PBCPSEPDFSDBEFDVFSEBT 
PESO MÁXIMO DEL NIÑO: 9 KG. DPSUJOBTVPUSPTPCKFUPTRVFQVFEBOTFSVUJMJ[BEPTQPSFMOJ×P
QBSBUSFQBSTFPTFSDBVTBEFBIPHPPFTUSBOHVMBNJFOUP
t 6UJMJ[BSÞOJDBNFOUFFMDPMDIØO*OHMFTJOBQBSBDBQB[PT&BTZ
$MJQ CONSEJOS PARA EL EMPLEO
t /PDPMPDBSPUSPTDPMDIPOFTFODJNBEFMSFDPNFOEBEPQPS
FMGBCSJDBOUF t /PVUJMJ[BSFMQSPEVDUPTJQSFTFOUBSPUVSBTPGBMUBOQJF[BT
t /PDPMPDBSFOFMDBQB[PDPMDIPOFTEFFTQFTPSTVQFSJPSB t *OTQFDDJPOBSSFHVMBSNFOUFFMQSPEVDUPZTVTDPNQPOFOUFT
mm. QBSB EFUFDUBS FWFOUVBMFT JOEJDJPT EF EB×P ZP EFTHBTUF 
t &M DBQB[P 5SJMPHZ TPMP QVFEF VUJMJ[BSTF DPO FM 4UBOE6Q QVOUPT EFTDPTJEPT Z SPUVSBT $POUSPMBS TPCSF UPEP MB
JOHMFTJOB JOUFHSJEBE GÓTJDB Z FTUSVDUVSBM EF MBT NBOJKBT P EFM BTB EF
t $VBOEP FM OJ×P FTUÈ FO FM DBQB[P BTFHVSBSTF EF RVF MB USBOTQPSUFZEFMGPOEPEFMDBQB[P
DBCF[BFTUÏTJFNQSFNÈTBMUBRVFFMDVFSQP DPOSFTQFDUPBM t /P QFSNJUJS RVF PUSPT OJ×PT P BOJNBMFT KVFHVFO TJO
ES

QMBOPIPSJ[POUBM TVQFSWJTJØOFOMBTDFSDBOÓBTEFMQSPEVDUPPRVFTFUSFQFOBM
t $PNQSPCBS RVF FM BTB EF USBOTQPSUF FTUÏ FO QPTJDJØO mismo.
WFSUJDBM Z DPSSFDUBNFOUF FOHBODIBEB B BNCPT MBEPT BOUFT t "DDJPOBSFMGSFOPDBEBWF[RVFTFQPOHBPTFTBRVFBMOJ×P
EFMFWBOUBSPUSBOTQPSUBSFMDBQB[P EFMBTJMMJUBPFMDBQB[P BTÓDPNPEVSBOUFMPTFTUBDJPOBNJFOUPT
t 3FHVMBSTJFNQSFFMSFTQBMEPFOMBQPTJDJØONÈTCBKB BOUFT ZBMNPOUBSPEFTNPOUBSMPTBDDFTPSJPT
EFMFWBOUBSPUSBOTQPSUBSFMDBQB[P t -BT PQFSBDJPOFT EF NPOUBKF EFTNPOUBKF Z BKVTUF EFCFO
t 2VJUBS TJFNQSF MBT DPSSFBT EFM LJU BVUP P DPMPDBSMBT FO TFS FGFDUVBEBT TPMBNFOUF QPS BEVMUPT "TFHVSBSTF EF RVF
MPT CPMTJMMPT MBUFSBMFT FTQFDÓöDPT EFM SFWFTUJNJFOUP JOUFSOP RVJFOVUJMJ[BFMQSPEVDUP CBCZTJUUFS BCVFMPT FUD
DPOP[DB
DVBOEPFMDBQB[POPTFVUJMJ[BQBSBFMUSBOTQPSUFFODPDIF FO FMDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUPEFMNJTNP
DBTPEFRVFFMOJ×PEVFSNBEVSBOUFVOQFSÓPEPQSPMPOHBEP t &O MBT PQFSBDJPOFT EF BKVTUF BTFHVSBSTF EF RVF MBT
TJOWJHJMBODJB QBSUFT NØWJMFT EFM QSPEVDUP OP FTUÏO FO DPOUBDUP DPO FM
OJ×P FKFNQMP SFTQBMEP DBQPUB FUD
 Z RVF EVSBOUF FTUBT
SEGURIDAD PQFSBDJPOFTFMGSFOPFTUÏDPSSFDUBNFOUFBDDJPOBEP
t /P BCSJS DFSSBS OJ EFTNPOUBS FM QSPEVDUP DPO FM OJ×P B
t "OUFT EFM FOTBNCMBKF DPOUSPMBS RVF FM QSPEVDUP Z CPSEP
UPEPT TVT DPNQPOFOUFT OP QSFTFOUFO FWFOUVBMFT EB×PT t 1SFTUBSTVNBBUFODJØOBMFGFDUVBSEJDIBTPQFSBDJPOFTTJFM
PDBTJPOBEPTQPSFMUSBOTQPSUFTJMPTIVCJFSB FMQSPEVDUPOP OJ×PFTUÈFOMBTDFSDBOÓBT
EFCF VUJMJ[BSTF Z EFCF NBOUFOFSTF MFKPT EFM BMDBODF EF MPT t %VSBOUF FTUBT PQFSBDJPOFT MPT EFEPT QPESÓBO SFTVMUBS
OJ×PT BQMBTUBEPTPEB×BEPT
t 1BSBMBTFHVSJEBEEFTVOJ×P BOUFTEFVUJMJ[BSFMQSPEVDUP t /P EFKBS BM OJ×P FO FM QSPEVDUP DVBOEP TF WJBKB FO PUSPT
FTOFDFTBSJPRVJUBSZFMJNJOBSUPEPTMPTTBDPTEFQMÈTUJDPZMPT NFEJPT EF USBOTQPSUF QPS FKFNQMP USFO NFUSP BVUPCÞT 
DPNQPOFOUFT EFM FNCBMBKF NBOUFOJÏOEPMPT TJFNQSF MFKPT BWJØO FUD

EFMBMDBODFEFMPTCFCÏTZMPTOJ×PT t $VBOEP OP TF VTB FM QSPEVDUP EFCF HVBSEBSTF MFKPT
t &M QSPEVDUP EFCF VUJMJ[BSTF FYDMVTJWBNFOUF FM OÞNFSP EF EFM BMDBODF EF MPT OJ×PT `/P VUJMJ[BS FM QSPEVDUP DPNP VO
OJ×PTQBSBFMRVFIBTJEPEJTF×BEP KVHVFUFOJQFSNJUJSRVFFMOJ×PKVFHVFDPOFMNJTNP
t %F UPEPT NPEPT VUJMJ[BSMP QBSB USBOTQPSUBS VO TPMP OJ×P t &MQSPEVDUPFTUÈFRVJQBEPDPOVOSFQPTBQJÏTUSBTFSPRVF
QPSBTJFOUP BZVEB B TVQFSBS QFMEB×PT V PCTUÈDVMPT /VODB VUJMJ[BS FTUF
t /PVUJMJ[BSFMQSPEVDUPTJORVFFTUÏODPSSFDUBNFOUFöKBEPT SFQPTBQJÏTQBSBFMUSBOTQPSUFEFVOTFHVOEPOJ×P
ZBKVTUBEPTUPEPTTVTDPNQPOFOUFT t /P USBOTQPSUBS BM OJ×P FO MB TJMMJUB EF QBTFP TFQBSBEB EFM
t "OUFT EFM VTP DFSDJPSBSTF EF RVF FM DPDIFDJUP FTUÏ DIBTJT
DPNQMFUBNFOUF BCJFSUP DPO UPEPT MPT EJTQPTJUJWPT EF t &ODBTPEFFYQPTJDJØOQSPMPOHBEBBMTPM FTQFSBSIBTUBRVF
CMPRVFPZTFHVSJEBEDPSSFDUBNFOUFBDDJPOBEPT FMQSPEVDUPTFFOGSÓFBOUFTEFVUJMJ[BSMP
t &WJUBSJOUSPEVDJSMPTEFEPTFOMPTNFDBOJTNPT t 6UJMJ[BS TPMBNFOUF DPO DBQB[P 5SJMPHZ Z MPT QPSUBCFCÏT
t -FFSDVJEBEPTBNFOUFMBTJOTUSVDDJPOFTSFMBUJWBTBMVTPEFM )VHHZ .VMUJöY *OHMFTJOB FTQFDÓöDBNFOUF EJTF×BEPT Z
DIBTJTDVBOEPTFFOHBODIBOFMDBQB[P MBTJMMJUBEFQBTFPPFM FRVJQBEPT DPO FOHBODIF &BTZ $MJQ &O DBTP EF EVEB 
QPSUBCFCÏ DPOTVMUBS FM TJUJP XXXJOHMFTJOBDPN P DPOUBDUBS DPO FM
t /VODBDPMPDBSFMQSPEVDUPDFSDBEFFTDBMFSBTPQFMEB×PT 3FWFOEFEPS"VUPSJ[BEPPFM4FSWJDJPEF"TJTUFODJBBM$MJFOUF
t /P EFKBS FO QFOEJFOUFT MB TJMMJUB EF QBTFP FM DPDIFUJUP P *OHMFTJOB
FM USBWFM TZTUFN DPO FM OJ×P B CPSEP JODMVTP DPO FM GSFOP t &MQPSUBCFCÏDPOFMDIBTJTOPQVFEFVTBSTFDPNPDVOBP
BDDJPOBEP -BT QFOEJFOUFT QSPOVODJBEBT QVFEFO MJNJUBS MB DBNB$VBOEPFMOJ×POFDFTJUFEPSNJS FTNFKPSTFSWJSTFEF
FöDJFODJBEFMPTGSFOPT VOBDVOBPVOBDBNB&MQPSUBCFCÏOPFTUÈEJTF×BEPQBSB
t /VODBTVCJSPCBKBSFTDBMFSBTöKBTPNØWJMFTDPOFMOJ×PFO EPSNJSEVSBOUFNVDIPUJFNQP
MBTJMMJUBEFQBTFPQPSUBCFCÏDBQB[P t &M QPSUBCFCÏT )VHHZ .VMUJöY UBNCJÏO QVFEF VUJMJ[BSTF
t "MFTUBDJPOBS DPNQSVFCFRVFFMGSFOPFTUÈDPSSFDUBNFOUF DPNPUVNCPOB
BDDJPOBEPNPWJFOEPIBDJBBEFMBOUFBUSÈTFMQSPEVDUP t /P VUJMJ[BS FTUB UVNCPOB DVBOEP FM OJ×P FT DBQB[ EF
t -BDBSHBNÈYJNBEFMBDFTUBQPSUBPCKFUPTFTEFLH-BDBSHB TFOUBSTFBVUØOPNBNFOUF
NÈYJNBEFMQPSUBCJCFSØOFTEF LH&TUÈUFSNJOBOUFNFOUF t &TUBUVNCPOBOPFTUÈQSPZFDUBEBQBSBQFSJPEPTEFTVF×P
QSPIJCJEP TVQFSBS MB DBSHB NÈYJNB SFDPNFOEBEB ZB RVF QSPMPOHBEPT
QVFEFDBVTBSVOBDPOEJDJØOEFQFMJHSPTBJOFTUBCJMJEBE t &T QFMJHSPTP VUJMJ[BS FTUB UVNCPOB TPCSF TVQFSöDJFT
t $VBMRVJFSDBSHBBQMJDBEBBMNBOHP BMBQBSUFQPTUFSJPSP FMFWBEBT DPNPQPSFKFNQMP NFTBT
BM MBUFSBM EFM QSPEVDUP QVFEF QFSKVEJDBS MB FTUBCJMJEBE EFM
mismo. BURBUJA
t )BZ RVF TFS DPOTDJFOUFT EF MPT QFMJHSPT PSJHJOBEPT QPS
MMBNBT MJCSFT Z QPS PUSBT GVFOUFT EF DBMPS DPNP SBEJBEPSFT ¡ADVERTENCIAS!
DIJNFOFBT FTUVGBT FMÏDUSJDBT P EF HBT FUD OVODB EFKBS FM t 6UJMJ[BSCBKPMBTVQFSWJTJØOEFVOBEVMUP
QSPEVDUPDFSDBEFFTUBTGVFOUFTEFDBMPS t %VSBOUFFMVTP BTFHVSBSTFEFRVFMBCVSCVKBOPFOUSFFO

42
DPOUBDUPDPOMBDBSBEFMCFCÏ BVORVF TFB EF NBOFSB BDDJEFOUBM QPS FKFNQMP TJ TF
t /PVUJMJ[BSMBCVSCVKBTJODPMPDBSMBDBQPUBFOFMQSPEVDUP GBDUVSBDPNPFRVJQBKFFOMPTBWJPOFTPFODVBMRVJFSPUSP
QBSBRVFMPTPTUFOHB NFEJPEFUSBOTQPSUF

t 6UJMJ[BS FYDMVTJWBNFOUF DPO FM QSPEVDUP EF *OHMFTJOB FMQSPEVDUPTFBFOWJBEPBMWFOEFEPSQBSBTVBTJTUFODJB 
JOEJDBEP TJOFMUJDLFUPSJHJOBMEFDPNQSB TJORVFTFMFBDMBSBNFOUF
t /PVUJMJ[BSFOQSPEVDUPTEJTUJOUPTEFMPTSFDPNFOEBEPTQPS MB GFDIB EF DPNQSB FO FM NJTNP ZP TJO FM OÞNFSP EF
FMGBCSJDBOUF TFSJF P DVBOEP MB GFDIB EF DPNQSB EFM UJDLFU ZP FM
t 1BSB FWJUBS FM SJFTHP EF BTöYJB P BVNFOUP FYDFTJWP EF MB OÞNFSPEFTFSJFOPTFBODMBSBNFOUFMFHJCMFT
UFNQFSBUVSB OPVUJMJ[BSCBKPFMTPMPFOMVHBSFTDFSSBEPT t &WFOUVBMFTEB×PTDBVTBEPTQPSFMFNQMFPEFBDDFTPSJPTOP
t -BWBSBNBOPB¡$ TVNJOJTUSBEPTPOPBQSPCBEPTQPS*OHMFTJOB#BCZ OPFTUÈO
DVCJFSUPTQPSMBTDPOEJDJPOFTEFOVFTUSBHBSBOUÓB
CONDICIONES DE LA GARANTÍA t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" EFDMJOB UPEB SFTQPOTBCJMJEBE QPS
EB×PTBDPTBTPQFSTPOBTEFSJWBEPTEFVOVTPJNQSPQJPZP
t *OHMFTJOB#BCZ4Q"HBSBOUJ[BRVFUPEPTMPTBSUÓDVMPTIBO JODPSSFDUPEFMNFEJP
TJEPEJTF×BEPTZGBCSJDBEPTEFDPOGPSNJEBEDPOMBTOPSNBT t 6OB WF[ DBEVDBEP FM QFSJPEP EF HBSBOUÓB MB &NQSFTB
SFHMBNFOUPTEFQSPEVDUPZEFDBMJEBEZTFHVSJEBEHFOFSBMFT HBSBOUJ[BJHVBMNFOUFMBBTJTUFODJBEFTVTQSPEVDUPTBUÓUVMP

ES
BDUVBMNFOUF WJHFOUFT FO MB $PNVOJEBE &VSPQFB Z FO MPT POFSPTP EFOUSP EF VO QMB[P NÈYJNP EF DVBUSP 
 B×PT
QBÓTFTEFDPNFSDJBMJ[BDJØO EFTEFMBGFDIBEFJOUSPEVDDJØOFOFMNFSDBEPEFMPTNJTNPT 
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJ[B RVF EVSBOUF Z USBT MB USBOTDVSSJEPFMDVBMTFFWBMVBSÈDBTPQPSDBTPMBQPTJCJMJEBE
DPODMVTJØO EFM QSPDFTP EF GBCSJDBDJØO UPEPT MPT QSPEVDUPT EFJOUFSWFODJØO
IBO TJEP TPNFUJEP B WBSJPT DPOUSPMFT EF DBMJEBE *OHMFTJOB
#BCZ 4Q" HBSBOUJ[B RVF MPT BSUÓDVMPT OP QSFTFOUBCBO RECAMBIOS / ASISTENCIA POSVENTA
EFGFDUPT EF NPOUBKF P GBCSJDBDJØO FO FM NPNFOUP EF TV
DPNQSBFOMBTUJFOEBTBVUPSJ[BEBT t *OTQFDDJPOBS SFHVMBSNFOUF MPT EJTQPTJUJWPT EF TFHVSJEBE
t &TUBHBSBOUÓBOPNFOPTDBCBMPTEFSFDIPTEFMDPOTVNJEPS QBSB BTFHVSBSTF EFM QFSGFDUP GVODJPOBNJFOUP EFM QSPEVDUP
RVF TF DPOUFNQMBO FO MB MFHJTMBDJØO OBDJPOBM WJHFOUF RVF B USBWÏT EFM UJFNQP /P VUJMJ[BS FM QSPEVDUP TJ TF EFUFDUBO
QVFEF WBSJBS FO GVODJØO EFM QBÓT FO FM RVF TF BERVJFSF QSPCMFNBT ZP BOPNBMÓBT EF DVBMRVJFS UJQP $POUBDUBS
FM QSPEVDUP Z DVZBT EJTQPTJDJPOFT QSFWBMFDFO TPCSF FM JONFEJBUBNFOUF DPO FM 7FOEFEPS "VUPSJ[BEP P DPO FM
DPOUFOJEPEFFTUBHBSBOUÓBFODBTPEFEJTDSFQBODJB 4FSWJDJPEF"TJTUFODJBBM$MJFOUF*OHMFTJOB
t 4J MMFHBSBO B EFUFDUBSTF FO FM QSPEVDUP EFGFDUPT EF t /P VUJMJ[BS SFQVFTUPT OJ BDDFTPSJPT RVF OP IBZBO TJEP
NBUFSJBMFT ZP GBCSJDBDJØO FO FM NPNFOUP EF MB DPNQSB P TVNJOJTUSBEPTPOPFTUÏOBQSPCBEPTQPS*OHMFTJOB#BCZ
EVSBOUF VO VTP OPSNBM TFHÞO TF EFTDSJCF FO FM NBOVBM
EF JOTUSVDDJPOFT DPSSFTQPOEJFOUF *OHMFTJOB #BCZ 4Q" EN CASO DE NECESIDAD DE ASISTENCIA
SFDPOPDFSÈMBWBMJEF[EFMBTDPOEJDJPOFTEFHBSBOUÓBEVSBOUF
VOQFSJPEPEFNFTFTBQBSUJSEFMBGFDIBEFMBDPNQSB t &ODBTPEFOFDFTJUBSBTJTUFODJBQBSBFMQSPEVDUP DPOUBDUBS
t -B HBSBOUÓB TPMP FT WÈMJEB FO FM QBÓT EPOEF TF DPNQSB FM JONFEJBUBNFOUF DPO FM 3FWFOEFEPS EF *OHMFTJOB BM RVF
QSPEVDUP TJ MB DPNQSB TF SFBMJ[B FO VO FTUBCMFDJNJFOUP IB DPNQSBEP FM QSPEVDUP BTFHVSÈOEPTF EF DPOUBS DPO FM
BVUPSJ[BEP i/ÞNFSPEF4FSJFwSFMBUJWPBMQSPEVDUPPCKFUPEFMBTPMJDJUVE
t -B HBSBOUÓB SFDPOPDJEB UJFOF WBMJEF[ QBSB FM QSJNFS FMi/ÞNFSPEF4FSJFwFTUÈEJTQPOJCMFBQBSUJSEFMB$PMFDDJØO
QSPQJFUBSJPEFMBSUÓDVMP 2010).
t 1PS HBSBOUÓB TF FOUJFOEF MB TVTUJUVDJØO P SFQBSBDJØO t &M 3FWFOEFEPS EFCFSÈ DPOUBDUBS DPO *OHMFTJOB QBSB
HSBUVJUBEFMBTQBSUFTRVFTFBOEFGFDUVPTBTPSJHJOBSJBNFOUF EFUFSNJOBS MB NPEBMJEBE EF JOUFSWFODJØO NÈT JEØOFB FO
EFCJEP B EFGFDUPT EF GBCSJDBDJØO *OHMFTJOB #BCZ 4Q" DBEBDBTPZ QPSÞMUJNP QSPQPSDJPOBSMBJOEJDBDJØOBEFDVBEB
TF SFTFSWB FM EFSFDIP EF EFDJEJS B TV FOUFSB EJTDSFDJØO TJ t &M4FSWJDJPEF"TJTUFODJB*OHMFTJOBTJFNQSFFTUÈEJTQPOJCMF
SFQBSBSÈPTVTUJUVJSÈFMQSPEVDUPFOHBSBOUÓB QBSB GBDJMJUBS UPEB MB JOGPSNBDJØO OFDFTBSJB B USBWÏT EF
t 1BSB CFOFöDJBSTF EF MB HBSBOUÓB FT OFDFTBSJP QSFTFOUBS FM VOB TPMJDJUVE FTDSJUB RVF EFCFSÈ SFMMFOBSTF VUJMJ[BOEP
OÞNFSPEFTFSJFEFMQSPEVDUPZVOBDPQJBEFMKVTUJöDBOUFEF FM GPSNVMBSJP FTQFDÓöDP RVF FODPOUSBSÈ FO FM TJUJP XFC
DPNQSBSFDJCJEPFOFMNPNFOUPEFBERVJSJSFMQSPEVDUP BTÓ XXXJOHMFTJOBDPNoTFDDJØO(BSBOUÓBZ"TJTUFODJB
DPNPBTFHVSBSTFEFRVFJODMVZBMBGFDIBEFDPNQSBZFTUBTF
DMBSBNFOUFMFHJCMF CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
t -BT QSFTFOUFT DPOEJDJPOFT EF HBSBOUÓB TF FYUJOHVJSÈO FO DEL PRODUCTO
DBTPEFRVF
 FM QSPEVDUP TF VUJMJDF QBSB PUSPT öOFT OP JOEJDBEPT t &TUF QSPEVDUP SFRVJFSF VO NBOUFOJNJFOUP QPS QBSUF EFM
FYQSFTBNFOUF FO FM NBOVBM EF JOTUSVDDJPOFT usuario.
DPSSFTQPOEJFOUFT t /VODBGPS[BSNFDBOJTNPTPQBSUFTFONPWJNJFOUPFODBTP
 FMQSPEVDUPTFVUJMJDFTJOUFOFSFODVFOUBMBTJOEJDBDJPOFT EFEVEB DPOTVMUBSBOUFTMBTJOTUSVDDJPOFT
EFMNBOVBMEFJOTUSVDDJPOFT t /P HVBSEBS FM QSPEVDUP TJ FTUÈ NPKBEP OJ EFKBSMP FO
 FMQSPEVDUPIBZBTJEPSFQBSBEPFODFOUSPTEFBTJTUFODJB BNCJFOUFTIÞNFEPTQPSRVFTFQPESÓBOGPSNBSNPIP
OPBVUPSJ[BEPTOJDPODFSUBEPT t (VBSEBSFMQSPEVDUPFOVOMVHBSTFDP
 FM QSPEVDUP IBZB TJEP TPNFUJEP B NPEJöDBDJPOFT ZP t 1SPUFHFS FM QSPEVDUP EF MPT BHFOUFT BUNPTGÏSJDPT BHVB 
NBOJQVMBDJPOFT UBOUP FO MB FTUSVDUVSB DPNP FO FM MMVWJB OJFWF
 BEFNÈT MB FYQPTJDJØO DPOUJOVB Z QSPMPOHBEB
UFKJEP OP BVUPSJ[BEBT FYQSFTBNFOUF QPS FM GBCSJDBOUF BMTPMQPESÓBDBVTBSDBNCJPTEFDPMPSFONVDIPTNBUFSJBMFT
-BT FWFOUVBMFT NPEJöDBDJPOFT BQPSUBEBT B MPT t %FTQVÏTEFVOFWFOUVBMFNQMFPFOMBQMBZB MJNQJBSZTFDBS
QSPEVDUPTFYPOFSBOB*OHMFTJOB#BCZ4Q"EFDVBMRVJFS DVJEBEPTBNFOUFFMQSPEVDUPQBSBRVJUBSMBBSFOBZMBTBM
SFTQPOTBCJMJEBE t -JNQJBS MBT QBSUFT QMÈTUJDBT Z NFUÈMJDBT DPO VO QB×P
 FMEFGFDUPTFEFCBBMBOFHMJHFODJBPFMEFTDVJEPFOFMVTP IÞNFEP P DPO VO EFUFSHFOUF MJHFSP OP VTBS EJTPMWFOUFT 
QPSFKFNQMP HPMQFTWJPMFOUPTFOMBTQBSUFTFTUSVDUVSBMFT BNPOÓBDPOJCFODJOB
FYQPTJDJØOBTVTUBODJBTRVÓNJDBTBHSFTJWBT FUD
 t 4FDBSDVJEBEPTBNFOUFMBTQBSUFTEFNFUBMEFTQVÏTEFVO
 FMQSPEVDUPQSFTFOUFVOEFTHBTUFOPSNBM QPSFKFNQMP FWFOUVBM DPOUBDUP DPO FM BHVB QBSB FWJUBS MB GPSNBDJØO EF
FOMBTSVFEBT QBSUFTNØWJMFT UFKJEPT
EFSJWBEPEFVOVTP IFSSVNCSF
EJBSJPQSPMPOHBEPZDPOUJOVBEP t .BOUFOFS MJNQJBT UPEBT MBT QBSUFT FO NPWJNJFOUP Z TJ
 FMQSPQJFUBSJPPBMHÞOUFSDFSPIBZBEB×BEPFMQSPEVDUP OFDFTBSJPMVCSJDBSMBTDPOVOBDFJUFMJHFSP

43
t .BOUFOFS MJNQJBT MBT SVFEBT FMJNJOBOEP FM QPMWP ZP MB t 4FDBS QFSGFDUBNFOUF FM SFWFTUJNJFOUP UFYUJM BOUFT EF
BSFOB VUJMJ[BSMPPHVBSEBSMP
t 1BSBQSFWFOJSMBFWFOUVBMGPSNBDJØOEFNPIP TFBDPOTFKB
CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO WFOUJMBS QFSJØEJDBNFOUF FM DBQB[P &O FTQFDJBM TFQBSBS FM
TEXTIL SFWFTUJNJFOUPUFYUJMEFMBFTUSVDUVSBZQBTBSVOQB×PTFDPFO
FMGPOEP
t "DPOTFKBNPT MBWBS FM SFWFTUJNJFOUP UFYUJM TFQBSBEBNFOUF
EFPUSPTBSUÓDVMPT
t 3FOPWBSQFSJØEJDBNFOUFMBTQBSUFTEFUFKJEPDPOVODFQJMMP
TVBWFQBSBQSFOEBTEFWFTUJS
t 3FTQFUBS MBT OPSNBT EF MBWBEP EFM SFWFTUJNJFOUP UFYUJM
JOEJDBEBTFOMBTFUJRVFUBTDPSSFTQPOEJFOUFT

-BWBSBNBOPDPOBHVBGSÓB

/PVUJMJ[BSMFKÓB
ES

/PTFDBSNFDÈOJDBNFOUF

%FKBSRVFTFTFRVFFYUFOEJEPBMBTPNCSB

/PQMBODIBS

/PMBWBSFOTFDP

/PDFOUSJGVHBS

INSTRUCCIONES
LISTA DE LOS COMPONENTES

fig. 1
Chasis
T1 (SVQPSVFEBTEFMBOUFSBT
T2 (SVQPEFSVFEBTUSBTFSBT5SJMPHZTUE
T3 (SVQPEFSVFEBTUSBTFSBT5SJMPHZ$JUZ
T4 1PSUBCJCFSØO
T5 $FTUBQPSUBPCKFUPT

Silla de transporte
R1 1BTBNBOPT
R2 $BQPUBEFTJMMJUBEFQBTFP
R3 4BDP si está presente)
R4 #VSCVKB si está presente)
Para evitar lesiones, asegurarse de que el niño
permanezca a una distancia prudencial durante las
Capazo
operaciones de apertura y cierre del producto.
C1 $BQPUBDBQB[P
C2 $VCJFSUBDBQB[P

Portabebé (si está presente)

CHASIS

ENSAMBLAJE/REMOCIÓN DEL GRUPO RUEDAS


TRASERAS
fig. 2 *OUSPEVDJS FM HSVQP SVFEB FO DPSSFTQPOEFODJB EFM
UVCPUSBTFSP
fig. 3 &OHBODIBS FM BOJMMP T6
 FO FM FTUSJCP T7

EFTQVÏT FNQVKBS MB MFWB T8
 IBTUB FM DPNQMFUP FOHBODIF 
BTFHVSÈOEPTF EF RVF FM BOJMMP T6
 RVFEF DPSSFDUBNFOUF
QPTJDJPOBEPFOTVTFEF
No utilizar nunca la manija posterior para levantar la ATENCIÓN: asegurarse de que las ruedas
sillita de paseo con el bebé dentro. estén correctamente enganchadas antes del
empleo.

44
fig. 4 1BSBRVJUBSFMHSVQPSVFEBUSBTFSB MFWBOUBSMBMFWB TJMMJUBEFQBTFPZMBTJMMJUBQBSBDPDIF)VHHZ TJFTUÈQSFTFOUF

T8
ZEFTHBODIBSFMBOJMMP T6
EFTEFFMFTUSJCP T7
IBTUB
MJCFSBSMPDPNQMFUBNFOUF CAPAZO TRILOGY

APERTURA CHASIS ENGANCHE DEL CAPAZO AL CHASIS


fig. 5 .BOUFOJFOEPQVMTBEBMBQBMBODB T9
DPMPDBEBFO fig. 19 5PNBOEP FM DBQB[P QPS FM BTB EF USBOTQPSUF 
FM NBOHP EFSFDIP MFWBOUBS DPO EFDJTJØO FM DIBTJT IBTUB TV FOHBODIBSMP BM DIBTJT FO DPSSFTQPOEFODJB EF MBT TFEFT
DPNQMFUBBQFSUVSB SFTQFDUJWBT FO BNCPT MBEPT EF MB FTUSVDUVSB DPMPDÈOEPMP
fig. 6 $PNQMFUBS MB PQFSBDJØO BDUVBOEP FO FM KVFHP EF FYDMVTJWBNFOUFNJSBOEPIBDJBMBNBNÈ
QFEBMFT T10
IBTUBMBQPTJDJØOEFCMPRVFPIPSJ[POUBM fig. 20 ATENCIÓN: antes del uso, verificar que el capazo
fig. 7 ATENCIÓN: antes del uso, asegurarse de que esté siempre enganchado correctamente.
todos los mecanismos de cierre estén correctamente
enganchados en ambos lados antes del uso. DESGANCHE DEL CAPAZO DEL CHASIS
fig. 21 "DUVBS FO MB QBMBODB C3
 DPMPDBEB FM MB QBSUF
CIERRE CHASIS FYUFSOBEFMDBQB[P
fig. 8 1SFTJPOBOEP FM QVMTBEPS T11
 FMFWBS MB NBOJKB fig. 22 4JNVMUÈOFBNFOUF MFWBOUBS FM DBQB[P UPNÈOEPMP

ES
QPTUFSJPS T12). EFMBTBEFUSBOTQPSUF
fig. 9 5JSBS EF MB NBOJKB T12
 DPO EFDJTJØO IBDJB BSSJCB 
IBTUBFMDPNQMFUPDJFSSFEFMDIBTJT ENGANCHE DE LA CAPOTA
fig. 23 &OHBODIBSMPTCPUPOFTBVUPNÈUJDPTBMBFTUSVDUVSB
FRENO RUEDAS TRASERAS EFMDBQB[P
fig. 10 1BSB BDDJPOBS FM GSFOP FNQVKBS IBDJB BCBKP MB fig. 24 &OWPMWFS MB DBQPUB C1) alrededor del asa de
QBMBODB T13
DPMPDBEBTPCSFFMHSVQPEFSVFEBTUSBTFSBTEF USBOTQPSUFTVKFUÈOEPMBDPOMPTCPUPOFTBEFDVBEPT
MBEFSFDIB
Activar siempre el freno durante las paradas. AJUSTE DEL ASA DE TRANSPORTE Y LA CAPOTA
fig. 25 1BSBBKVTUBSFMBTBEFUSBOTQPSUFZMBDBQPUB VUJMJ[BS
MANIJA DE TRANSPORTE MPTEPTQVMTBEPSFTMBUFSBMFT C4
TJNVMUÈOFBNFOUF
fig. 11 1BSBUSBOTQPSUBSFMDIBTJTDFSSBEP VUJMJ[BSMBNBOJKB fig. 26 ATENCIÓN: para transportar el capazo, tomarlo
DPSSFTQPOEJFOUF T14
/PMFWBOUBSFMDIBTJTFNQV×BOEPMB siempre del asa de transporte.
NBOJKBEFBCFSUVSB T12).
VENTILACIÓN DE LA CAPOTA (EN LOS MODELOS DONDE
BLOQUEO/DESBLOQUEO RUEDAS DELANTERAS ESTÁ PREVISTA)
fig. 12 &M DIBTJT DVFOUB DPO SVFEBT QJWPUBOUFT RVF TF fig. 27 -BDBQPUBUJFOFVOBBQMJDBDJØOEFSFERVFQFSNJUF
QVFEFOCMPRVFBSPEFTCMPRVFBSBDDJPOBOEPTJNQMFNFOUFMB VOBWFOUJMBDJØONÈTDPSSFDUBEFOUSPEFMDBQB[P
QBMBODB T15
TJUVBEBFODPSSFTQPOEFODJBEFMBBSUJDVMBDJØO
DFOUSBM ENGANCHE DE LA CUBIERTA
fig. 28 &OHBODIBS UPEPT MPT CPUPOFT EF MB DVCJFSUB FO FM
EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS DBQB[P
fig. 13 4JGVFSBOFDFTBSJP MBTSVFEBTBOUFSJPSFTQVFEFOTFS
FYUSBÓEBTDPOGBDJMJEBE VENTILACIÓN INTERNA
1BSB FYUSBFSMBT FNQVKBS IBDJB EFMBOUF MB QBMBODB QFRVF×B fig. 29 &TQPTJCMFBKVTUBSMBWFOUJMBDJØOJOUFSOBQPSNFEJP
T16
 TFHÞO TF JMVTUSB FO MB öHVSB Z FYUSBFS MB SVFEB EFMBQBMBODB C5).
TJNVMUÈOFBNFOUF
fig. 14 1BSB SFFOHBODIBS MBT SVFEBT JOUSPEVDJSMBT FO AJUSTE DEL RESPALDO
DPSSFTQPOEFODJBEFMPSJöDJP T17
ZFNQVKBSIBTUBTFOUJSFM fig. 30 "DUVBSFOMBQBMBODB C6
QBSBBKVTUBSFMSFTQBMEP
$-*$EFFOHBODIFDPSSFDUP VOBWF[BMDBO[BEBMBJODMJOBDJØOEFTFBEB WPMWFSBQPTJDJPOBS
ATENCIÓN: antes del uso, verificar que las ruedas estén MBQBMBODBFOMBQPTJDJØOJOJDJBM
enganchadas correctamente.
MANTENIMIENTO DEL COLCHÓN Y DEL REVESTIMIENTO
REPOSAPIÉS TRASERO INTERNO
fig. 15 "DUVBS DPO FM QJÏ FO FM SFQPTBQJÏT USBTFSP T10) fig. 31 4FSFDPNJFOEBRVJUBSQFSJØEJDBNFOUFFMDPMDIØOZ
QBSBTVQFSBSMPTPCTUÈDVMPT FMSFWFTUJNJFOUPJOUFSOPQBSBTVNBOUFOJNJFOUPDPSSFDUP

PORTA BIBERÓN PORTABEBÉ HUGGY (SI ESTÁ PRESENTE)


fig. 16 &MDIBTJTFTUÈFRVJQBEPDPOQPSUBCJCFSØOEFTFSJF T4).
1BSB öKBS FM QPSUB CJCFSØO QPTJDJPOBS MB HVÓB TVQFSJPS FO ENGANCHE DEL PORTABEBÉ AL CHASIS
DPSSFTQPOEFODJBEFMHBODIP T18
FOFMDIBTJTZFNQVKBSMB fig. 32 5PNBOEP FM QPSUBCFCÏ EFM BTB EF USBOTQPSUF 
FOTVTFEFIBTUBFMFOHBODIFDPNQMFUP FOHBODIBSMP FO FM DIBTJT FO DPSSFTQPOEFODJB EF MBT TFEFT
SFTQFDUJWBT B BNCPT MBEPT EF MB FTUSVDUVSB QPTJDJPOÈOEPMP
CESTA PORTA OBJETOS FYDMVTJWBNFOUFNJSBOEPIBDJBMBNBNÈ
fig. 17 &MDIBTJTFTUÈFRVJQBEPDPOVOBDFTUBQPSUBPCKFUPT fig. 33 ATENCIÓN: asegurarse de que el portabebé esté
EFHSBODBQBDJEBE T5
1BSBöKBSMB JOUSPEVDJSMPTPKBMFT B1) siempre correctamente enganchado antes del uso.
FOMPTHBODIPTUSBTFSPTDPSSFTQPOEJFOUFT T19
DPMPDBEPTFO
FMDIBTJT DESGANCHE DEL PORTABEBÉ DEL CHASIS
1BTBSMBUFSBMNFOUFMBTBMFUBT B2
BUSBWÏTEFMPTPKBMFT T20) fig. 34 "DUVBS FO MB QBMBODB S1
 DPMPDBEB FO MB QBSUF
FOFMDIBTJTZBCSPDIBSMPTBVUPNÈUJDPTDPSSFTQPOEJFOUFT FYUFSJPSEFMQPSUBCFCÏ
"M öOBM JOUSPEVDJS MPT PKBMFT B3
 FO MPT HBODIPT USBTFSPT fig. 35 $POUFNQPSÈOFBNFOUF MFWBOUBS FM QPSUBCFCÏ
DPSSFTQPOEJFOUFT T21
FOFMDIBTJT UPNÈOEPMPEFMBTBEFUSBOTQPSUF
1BSB FM DPSSFDUP FNQMFP EFM QPUBCFCÏ )VHHZ DPOTVMUBS FM
UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONALES (CAPAZO, NBOVBMEFEJDBEP
PORTABEBÉ (si está presente) Y SILLITA DE PASEO)
fig. 18 -PTDIBTJTQVFEFOVUJMJ[BSTFDPOFMDBQB[P5SJMPHZ MB

45
SILLITA DE PASEO DESENGANCHE DE LA CAPOTA DE LA SILLITA DE PASEO
fig. 53 1BSB SFNPWFS MB DBQPUB EF MB TJMMJUB EF QBTFP 
ENGANCHE DE LA SILLITA DE PASEO AL CHASIS EFTBCSPDIBS MPT BVUPNÈUJDPT RVF öKBO FM SFWFTUJNJFOUP BM
fig. 36 &OHBODIBS MB TJMMJUB EF QBTFP FO FM DIBTJT SFTQBMEP H2-H3).
QPTJDJPOÈOEPMBFODPSSFTQPOEFODJBEFMBTTFEFTSFTQFDUJWBT fig. 54 "DDJPOBS MB QBMBODB H5
 Z TJNVMUÈOFBNFOUF
BBNCPTMBEPTEFMBFTUSVDUVSB FYUSBFSMBDBQPUBEFMBTTFEFT R11
EFMBTJMMJUBEFQBTFP
fig. 37 ATENCIÓN: asegurarse de que la sillita de paso
esté siempre correctamente enganchada a ambos lados MANUTENCIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CAPOTA
antes del uso. fig. 55 &MSFWFTUJNJFOUPEFMBDBQPUBTFQVFEFRVJUBSQBSB
fig. 38 &TQPTJCMFVUJMJ[BSMBTJMMJUBEFQBTFPFOEJSFDDJØOEF QFSNJUJSTVDPSSFDUPNBOUFOJNJFOUP%FTHBODIBSMPTCPUPOFT
NBNÈ P EF MB DBMMF Z DFSSBS FM DIBTJT DPO MB TJMMJUB EF QBTFP H6
DPMPDBEPTFOBNCBTBSUJDVMBDJPOFTEFMBDBQPUB H7).
FOHBODIBEB fig. 56 %FTQVÏT EFTFOHBODIBSBNCBTBSUJDVMBDJPOFT H7)
EFMBTDJOUBT H8
ZFYUSBFSDPNQMFUBNFOUFFMSFWFTUJNJFOUP
DESGANCHE DE LA SILLITA DE PASEO DEL CHASIS fig. 57 1BSB WPMWFS B NPOUBS FM SFWFTUJNJFOUP JOUSPEVDJS
fig. 39 1VMTBS DPOUFNQPSÈOFBNFOUF MBT NBOJKBT R5
 Z BNCBT DJOUBT H8
 FO MBT HVÓBT DPSSFTQPOEJFOUF EFM GPSSP
MFWBOUBSMBTJMMJUBEFQBTFPEFMDIBTJT JOUFSOP
ES

ATENCIÓN: nunca efectuar esta operación con el niño a fig. 58 *OUSPEVDJS FOUPODFT MBT DJOUBT H8
 FO MBT TFEFT
bordo. DPSSFTQPOEJFOUFT FO BNCBT BSUJDVMBDJPOFT H7
 IBTUB FM
DPNQMFUPFOHBODIF
AJUSTE DEL RESPALDO
fig. 40 &T QPTJCMF BKVTUBS FM SFTQBMEP FO QPTJDJPOFT SACO (SI ESTÁ PRESENTE)
BDUVBSFOFMEJTQPTJUJWPDFOUSBM R6
ZBDPNQB×BSMPIBTUBMB fig. 59 1PTJDJPOBSFMTBDP R3
IBDJÏOEPMPQBTBSQPSEFCBKP
QPTJDJØOEFTFBEB EFMBCBSSFSB
fig. 60 "CPUPOBS MB DJOUB DFOUSBM F1
 USBT IBCFSMB IFDIP
AJUSTE DEL REPOSAPIÉS QBTBSBUSBWÏTEFMBOJMMP F2).
fig. 41 1BSBCBKBSFMSFQPTBQJÏT BDDJPOBSBNCBTQBMBODBT fig. 61 -B TPMBQB EFM TBDP QVFEF FOHBODIBSTF FO MB
R7
 DPMPDBEBT FO MB QBSUF JOGFSJPS EF FTUF FNQVKÈOEPMP QPTJDJØODPSSFTQPOEJFOUFQBSBQSPUFHFSBMOJ×PEFMGSÓP
DPOUFNQPSÈOFBNFOUFIBDJBBCBKP fig. 62 &MTBDPQVFEFDPMPDBSTFFOMBTJMMJUBEFQBTFPUBOUP
fig. 42 1BSB MFWBOUBS FM SFTQPTBQJÏT FT TVöDJFOUF DPO FOMBQPTJDJØOGSFOUFNBNÈDPNPGSFOUFDBMMF
UJSBSMPIBDJBBSSJCBTFCMPRVFBSÈBVUPNÈUJDBNFOUF
BURBUJA (SI ESTÁ PRESENTE)
ARNESES DE SEGURIDAD fig. 63 1BSBNPOUBSMBCVSCVKB R4
VCJDBSMBFOMBDBQPUBZ
fig. 43 7FSJöDBSRVFMPTBSOFTFTFTUÏOJOUSPEVDJEPTFOMPT DFSSBSMPTEPTCPUPOFTBVUPNÈUJDPTMBUFSBMFT P1).
PKBMFT BM OJWFM EF MPT IPNCSPT P JONFEJBUBNFOUF BSSJCB 4J fig. 64 &OHBODIBSMPTFMÈTUJDPT P2
BMSFEFEPSEFMPTUVCPT
MBQPTJDJØOOPFTDPSSFDUB RVJUBSMPTBSOFTFTEFMQSJNFSQBS BOUFSJPSFT FODPSSFTQPOEFODJBEFMHSVQPSVFEBT
EFPKBMFTZSFJOUSPEVDJSMPTFOFMTFHVOEPVUJMJ[BSTJFNQSFMPT
PKBMFTBMNJTNPOJWFM MANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO
fig. 44 7FSJöDBS RVF FM BSOÏT EPSTBM FTUÏ JOUSPEVDJEP 4FBDPOTFKBRVJUBSQFSJØEJDBNFOUFFMSFWFTUJNJFOUPQBSBTV
DPSSFDUBNFOUFFOMBTFYUSFNJEBEFTEFMWFOUSBM DPSSFDUPNBOUFOJNJFOUP
fig. 45 &OHBODIBSMBTFYUSFNJEBEFTEFMBSOÏTWFOUSBMBMB fig. 65 3FUJSBS MPT EPT QFRVF×PT FMÈTUJDPT JOGFSJPSFT
IFCJMMBDFOUSBM R12
EFMSFQPTBQJÏT EFTMJ[ÈOEPMPEFTQVÏTEFMPTTPQPSUFT
fig. 46 &M BSOÏT WFOUSBM TJFNQSF EFCF QBTBS B USBWÏT MPT DPSSFTQPOEJFOUFT R14).
BOJMMPTMBUFSBMFT R8
ZDVBOEPFTUÏFOVTP EFCFTFSBKVTUBEP fig. 66 %FTBCSPDIBSMPTCPUPOFTFOFMBTJFOUP R15).
EFNBOFSBBFOWPMWFSDPSSFDUBNFOUFFMOJ×P fig. 67 %FTMJ[BS FM FMÈTUJDP R16
 Z EFTFOHBODIBS MPT
fig. 47 4JFNQSF VTBS FM BSOÏT EF FOUSFQJFSOB FO CPUPOFT R17
EFBNCPTMBEPTEFMBTJMMJUBEFQBTFP
DPNCJOBDJØODPOFMDJOUVSØOWFOUSBM BKVTUÈOEPMPTEFNBOFSB fig. 68 %FTBCSPDIBS MPT CPUPOFT FO MPT CPSEFT EFM
DPSSFDUB SFWFTUJNJFOUPZFOFMSFTQBMEP R18).
¡ATENCIÓN! El incumplimiento de esta precaución puede fig. 69 2VJUBS MBT IPNCSFSBT BDPMDIBEBT EF MBT DPSSFBT
causar caídas o deslizamientos del niño con riesgo de dorsales.
heridas. fig. 70 2VJUBSFMBSOÏTWFOUSBMEFMPTBOJMMPTMBUFSBMFT R8)
DVJEBOEPIBDFSQBTBSFMQSJNFSEJFOUFEFMBIFCJMMBDFOUSBMB
ENGANCHE DE LA BARRERA USBWÏTEFMBOJMMPMBUFSBMBOUFTEFRVJUBSMPDPNQMFUBNFOUF
fig. 48 1BSB NPOUBS MB CBSSFSB R1
 QSFTJPOBS MPT fig. 71 &YUSBJHB FM BSOÏT EF FOUSFQJFSOB EF MB QSPUFDDJØO
QVMTBEPSFT R9
 Z FOHBODIBSMB FO DPSSFTQPOEFODJB EF MBT JOUFHSBEBFOFMSFWFTUJNJFOUP R19).
TFEFTSFTQFDUJWBTEFMBTJMMJUBEFQBTFP R10). fig. 72 1BTBSMPTBSOFTFTWFOUSBMFTZFMBSOÏTEFFOUSFQJFSOB
fig. 49 -BCBSSFSBQVFEFTFSBCJFSUBQPSVOMBEPPQVFEF B USBWÏT EF MPT PKBMFT DPSSFTQPOEJFOUFT EFM SFWFTUJNJFOUP Z
RVJUBSTF DPNQMFUBNFOUF QBSB BCSJSMB BQSFUBS FM QVMTBEPS SFUJSBSMPDPNQMFUBNFOUF
R9
ZRVJUBSMBEFTVTFEF1BSBSFNPWFSMB SFQFUJSMBPQFSBDJØO ¡ATENCIÓN! Asegurarse de volver a posicionar
UBNCJÏOFOFMPUSPMBEP correctamente el revestimiento antes del uso.

ENGANCHE DE LA CAPOTA
fig. 50 1BSB NPOUBS MB DBQPUB TPCSF MB TJMMJUB EF QBTFP 
QPTJDJPOBSTF FO DPSSFTQPOEFODJB EF MBT TFEFT R11) de la
TJMMJUBEFQBTFP JOUSPEVDJSMBTDPSSFEFSBT H1
ZFNQVKBSIBTUB
PÓSBNCPT$-*$EFFOHBODIFDPSSFDUP
fig. 51 "CSPDIBS MPT BVUPNÈUJDPT EFM SFWFTUJNJFOUP BM
SFTQBMEP QSJNFSP MPT TVQFSJPSFT H2
 Z MVFHP MPT JOGFSJPSFT
H3).
fig. 52 1BSBBKVTUBSMBDBQPUB FTTVöDJFOUFDPOBDPNQB×BSMB
BMBQPTJDJØOEFTFBEB

46
ADVERTÊNCIA
LEIA COM ATENÇÃO AS ENGATADOS.
INSTRUÇÕES ANTES DA t 1"3" &7*5"3 "$*%&/5&4 ."/5&3
65*-*;"±°0 & (6"3%& "'"45"%0 0 #&#² %63"/5&
AS PARA REFERÊNCIA FUTURA. A AS OPERAÇÕES DE ABERTURA E
SEGURANÇA DO SEU FILHO PODE SER FECHAMENTO DO PRODUTO.
COMPROMETIDA SE AS PRESENTES t /°0 %&*9& " $3*"/±" #3*/$"3
INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS COM ESTE PRODUTO.
t *.0#*-*;&4&.13&"$3*"/±"$0.
COM CUIDADO.
O CINTO DE SEGURANÇA.
"4&(63"/±"%"$3*"/±"²%"46" t &45& $"33*/)0 %& 1"44&*0

PT
RESPONSABILIDADE. $"33*/)0 %& #&#² /°0 ² 13»13*0
ATENÇÃO! NUNCA DEIXE A CRIANÇA PARA CORRER OU PATINAR.
SEM VIGILÂNCIA: PODE SER PERIGOSO. t 7&3*'*$"3 26& 0 #&3±0 06 "
PRESTE A MÁXIMA ATENÇÃO QUANDO CADEIRINHA DE PASSEIO OU A
UTILIZAR O PRODUTO. CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL
PARA EVITAR DANOS GRAVES ESTEJAM CORRETAMENTE
DECORRENTES DE QUEDAS E/ ENGATADOS ANTES DO USO.
OU ESCORREGAMENTO, UTILIZE t *NPCJMJ[F TFNQSF B DSJBOÎB DPN P DJOUP EF TFHVSBOÎB F
OVODBBEFJYFTFNWJHJMÉODJB
SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA t 6UJMJ[F TFNQSF P DJOUP JOHVJOBM FN DPNCJOBÎÍP DPN P
WFOUSBM
CORRECTAMENTE FIXADO E t 4JTUFNBT EF SFUFOÎÍP DPOGPSNFT BPT SFHVMBNFOUPT
WJHFOUFT EJGFSFOUFT EPT GPSOFDJEPT DPN FTUF QSPEVUP 
REGULADO. QPEFNTFSVUJMJ[BEPTUPNBOEPPDVJEBEPEFQSFOEÐMPTBPT
BOÏJTMBUFSBJTQSFTFOUFTOPBTTFOUP Fig. 46 - detalhe R8).
ALCOFA t "DPSSFUBVUJMJ[BÎÍPEPTJTUFNBEFSFUFOÎÍPOÍPTVCTUJUVJB
t &TUFQSPEVUPÏBEFRVBEPQBSBDSJBOÎBTEFTEFPOBTDJNFOUP TVQFSWJTÍPBEFRVBEBEFVNBEVMUP
BUÏLHEFQFTP t 5FOIBNDPOTDJÐODJBEFRVFPDPSSJNÍPOÍPÏVNTJTUFNB
EFSFUFOÎÍPFöDB[6UJMJ[BSTFNQSFPTDJOUPTEFTFHVSBOÎB
ASSENTO
t &TUFQSPEVUPÏBEFRVBEPQBSBDSJBOÎBTEFTEFPOBTDJNFOUP ALCOFA
BUÏ LH EF QFTP FN DPOGPSNJEBEF DPN B /PSNBUJWB
&VSPQFJB&/
t &TUFQSPEVUPÏVUJMJ[ÈWFMDPNDSJBOÎBTBUÏLHEFQFTP t &45& 130%650 ² "%&26"%0
DPNPBTTFOUPEBDBEFJSJOIBWJSBEPQBSBBGSFOUF
APENAS PARA CRIANÇAS QUE NÃO
CADEIRA CARRO (grupo 0+) CONSEGUEM FICAR SENTADAS
t &TUFQSPEVUPÏBEFRVBEPQBSBDSJBOÎBTEFTEFPOBTDJNFOUP
BUÏLHEFQFTP AUTONOMAMENTE.
t $PNCFCÏTSFDÏNOBTDJEPT QSJWJMFHJBSPVTPEBBMDPGBF t 65*-*;"3 "1&/"4 /6."
PVEPBTTFOUPOBQPTJÎÍPNBJTSFDMJOBEB
SUPERFÍCIE HORIZONTAL, ESTÁVEL E
CARRINHO DE PASSEIO - SISTEMA DE VIAGEM
SECA.
t /6/$" %&*9& " $3*"/±" 4&. t /°01&3.*5*3"0653"4$3*"/±"4
VIGILÂNCIA. BRINCAR SEM VIGILÂNCIA NAS
t "/5&4 %" 65*-*;"±°0 PROXIMIDADES DO BERÇO.
VERIFIQUE SE O PRODUTO ESTÁ t /°0 65*-*;"3 4& 0 #&3±0
COMPLETAMENTE ABERTO E OS APRESENTA PARTES DANIFICADAS,
DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO E PARTIDAS OU EM FALTA.
SEGURANÇA ESTÃO CORRECTAMENTE t 0 #&3±0 ² "%&26"%0 1"3"
CRIANÇAS QUE NÃO PODEM FICAR
47
DIBNBT MJWSFT PV PVUSBT GPOUFT EF DBMPS DPNP SBEJBEPSFT 
SENTADAS AUTONOMAMENTE, MBSFJSBT BRVFDFEPSFT FMÏDUSJDPT PV B HÈT FUD /ÍP EFJYF P
NÃO SE PODEM VIRAR E LEVANTAR QSPEVUPOBQSPYJNJEBEFEFTUBTGPOUFTEFDBMPS
t 7FSJöRVF TF UPEBT BT QPTTÓWFJT GPOUFT EF QFSJHP QPS
APOIADAS NAS MÃOS OU NOS FYFNQMPDBCPT öPTFMÏDUSJDPT FUD
FTUÍPGPSBEPBMDBODFEB
JOELHOS. PESO MÁXIMO DA DSJBOÎB
t /ÍP EFJYF P QSPEVUP DPN B DSJBOÎB B CPSEP KVOUP EF
CRIANÇA: 9 KG. DPSEBT DPSUJOBEPT PV PVUSPT NFJPT QFMPT RVBJT B DSJBOÎB
QPEF USFQBS PV NFTNP FTUFT TFSWJSFN DPNP DBVTB EF
t 6UJMJ[BSFYDMVTJWBNFOUFPBDPMDIPBEP*OHMFTJOBQBSB#FSÎPT TVGPDBNFOUPPVFTUSBOHVMBNFOUP
&BTZ$MJQ
t /ÍPVUJMJ[BSNBJTBDPMDIPBEPTQPSDJNBEPSFDPNFOEBEP CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
QFMP$POTUSVUPS
t /ÍPVUJMJ[FOBBMDPGBDPMDIÜFTDPNFTQFTTVSBTVQFSJPSB t /ÍPVUJMJ[FPQSPEVUPTFFTUFBQSFTFOUBSSVQUVSBTPVGBMUB
mm. EFQFÎBT
t 0 CFSÎP5SJMPHZ QPEF TFS VUJMJ[BEP FYDMVTJWBNFOUF DPN P t *OTQFDDJPOF DPN SFHVMBSJEBEF P QSPEVUP F PT TFVT
4UBOE6Q*OHMFTJOB DPNQPOFOUFTQBSBEFUFDUBSFWFOUVBJTTJOBJTEFEFUFSJPSBÎÍP
t 2VBOEPBDSJBOÎBFTUÈOPCFSÎP DFSUJöDBSTFEFRVFBTVB FPV EFTHBTUF QBSUFT EFTDPTJEBT F SBTHBEBT 7FSJöRVF FN
DBCFÎBFTUFKBTFNQSFNBJTBMUBRVFPDPSQP SFMBUJWBNFOUFBP QBSUJDVMBS PFTUBEPGÓTJDPFFTUSVUVSBMEBTQFHBTPVEBQFHB
QMBOPIPSJ[POUBM EFUSBOTQPSUFFEBCBTFEBBMDPGB
PT

t 7FSJöDBS RVF B QFHB EF USBOTQPSUF FTUFKB FN QPTJÎÍP t /ÍP EFJYF PVUSBT DSJBOÎBT PV BOJNBJT CSJODBSFN TFN
WFSUJDBMFDPSSFUBNFOUFFOHBUBEBEFBNCPTPTMBEPT BOUFT WJHJMÉODJB OB QSPYJNJEBEF EP QSPEVUP PV TVCJSFN TPCSF P
EFMFWBOUBSPVUSBOTQPSUBSPCFSÎP mesmo.
t 3FHVMBSTFNQSFPFODPTUPQBSBBQPTJÎÍPNBJTCBJYB BOUFT t 2VBOEP TF DPMPDB PV TF UJSB B DSJBOÎB EP BTTFOUPBMDPGB 
EFFMFWBSPVUSBOTQPSUBSPCFSÎP EVSBOUFBTQBSBHFOTFEVSBOUFBNPOUBHFNEFTNPOUBHFN
t 3FNPWFS TFNQSF BT QBSUFT EF DJOUPT EP DPOKVOUP QBSB EPTBDFTTØSJPT WFSJöDBSTFPUSBWÍPFTUÈCFNFOHBUBEP
BVUPNØWFM PV DPMPDÈMBT OPT FTQFDÓöDPT CPMTPT MBUFSBJT t "T PQFSBÎÜFT EF NPOUBHFN EFTNPOUBHFN F SFHVMBÎÍP
QSFTFOUFT OP SFWFTUJNFOUP JOUFSOP RVBOEP TF VTB P CFSÎP EFWFN TFS SFBMJ[BEBT BQFOBT QPS BEVMUPT 7FSJöDBS TF
GPSBEPUSBOTQPSUFFNBVUPNØWFM QPSQFSÓPEPTQSPMPOHBEPT RVFN VUJMJ[B P QSPEVUP BNB BWØT FUD
 DPOIFDF CFN P
EFTPOPTFNBWJHJMÉODJBDPOUÓOVBEFVNBEVMUP GVODJPOBNFOUPDPSSFDUPEPNFTNP
t /BTPQFSBÎÜFTEFSFHVMBÎÍP WFSJöRVFTFBTQBSUFTNØWFJT
SEGURANÇA EPQSPEVUPOÍPUPDBNOBDSJBOÎB FYFNQMPFODPTUP DBQPUB 
FUD
WFSJöRVFFNUPEPPDBTPTFEVSBOUFFTUBTPQFSBÎÜFT P
t 7FSJöRVF BOUFT EB NPOUBHFN TF P QSPEVUP F UPEPT PT USBWÍPFTUÈCFNFOHBUBEP
DPNQPOFOUFTOÍPBQSFTFOUBNEBOPTEFWJEPTBPUSBOTQPSUF t /ÍPSFBMJ[FBDÎÜFTEFBCFSUVSB GFDIPPVEFTNPOUBHFNEP
FNDBTPBöSNBUJWP PQSPEVUPOÍPEFWFTFSVUJMJ[BEPFEFWF QSPEVUPDPNBDSJBOÎBBCPSEP
TFSNBOUJEPMPOHFEPBMDBODFEBTDSJBOÎBT t &N RVBMRVFS EPT DBTPT UFOIB VN DVJEBEP FTQFDJBM
t 1BSBBTFHVSBOÎBEPTFVöMIP BOUFTEFVUJMJ[BSPQSPEVUP RVBOEPFTTBTPQFSBÎÜFTUJWFSFNMVHBSFBDSJBOÎBFTUJWFSOBT
SFNPWBFFMJNJOFUPEPTPTTBDPTEFQMÈTUJDPFPTFMFNFOUPT JNFEJBÎÜFT
RVF GB[FN QBSUF EB FNCBMBHFN F NBOUFOIBPT MPOHF EP t %VSBOUFFTUBTPQFSBÎÜFTQPEFSÍPTFWFSJöDBSFQJTØEJPTEF
BMDBODFEPTCFCÏTFEBTDSJBOÎBT FOUBMBÎÍPFMFTÜFTEPTEFEPT
t 0QSPEVUPEFWFTFSVUJMJ[BEPFYDMVTJWBNFOUFQFMPOÞNFSP t /ÍPEFJYBSBDSJBOÎBOPQSPEVUPRVBOEPTFWJBKBOPVUSPT
EFDSJBOÎBTQBSBPRVBMGPJDPODFCJEP NFJPTEFUSBOTQPSUF FYDPNCPJP NFUSPQPMJUBOP BVUPDBSSP 
t 6UJMJ[FP EF RVBMRVFS GPSNB QBSB P USBOTQPSUF EF VNB BWJÍP FUD

ÞOJDBDSJBOÎBQPSBTTFOUP t 2VBOEP OÍP FTUJWFS B TFS VUJMJ[BEP P QSPEVUP EFWF TFS
t /ÍPVUJMJ[FPQSPEVUPTFUPEPTPTTFVTDPNQPOFOUFTOÍP NBOUJEP TFNQSF GPSB EP BMDBODF EBT DSJBOÎBT 0 QSPEVUP
FTUJWFSFNDPSSFDUBNFOUFöYBEPTFSFHVMBEPT OÍP EFWF TFS VUJMJ[BEP DPNP VN CSJORVFEP /ÍP EFJYF B
t "OUFT EB VUJMJ[BÎÍP WFSJöRVF TF P QSPEVUP FTUÈ DSJBOÎBCSJODBSDPNFTUFQSPEVUP
DPNQMFUBNFOUF BCFSUP F PT EJTQPTJUJWPT EF CMPRVFJP F t 0QSPEVUPÏEPUBEPEFVNFTUSBEPQPTUFSJPSRVFBKVEBB
TFHVSBOÎBFTUÍPDPSSFDUBNFOUFFOHBUBEPT VMUSBQBTTBSPTEFHSBVTFPCTUÈDVMPT/ÍPVUJMJ[FFTUFFTUSBEP
t &WJUFJOTFSJSPTEFEPTOPTNFDBOJTNPT QBSBPUSBOTQPSUFEFVNBTFHVOEBDSJBOÎB
t -FJB BUFOUBNFOUF BT JOTUSVÎÜFT SFMBUJWBT Ë VUJMJ[BÎÍP EP t /ÍPUSBOTQPSUFBDSJBOÎBOPBTTFOUPPVTFQBSBEBNFOUFEP
DIBTTJTPOEFTFSÍPFODBJYBEBTBBMDPGBDBEFJSBDBEFJSBBVUP DIBTTJT
t /VODBDPMPRVFPQSPEVUPOBQSPYJNJEBEFEFFTDBEBTPV t &N DBTP EF FYQPTJÎÍP QSPMPOHBEB BP TPM FTQFSF RVF P
degraus. QSPEVUPBSSFGFÎBBOUFTEFVUJMJ[ÈMP
t /ÍP EFJYF P DBSSJOIP EF QBTTFJPDBSSJOIPTJTUFNB EF t 6UJMJ[F TPNFOUF DPN BMDPGB 5SJMPHZ F DBEFJSJOIBT BVUP
WJBHFN QBSB CFCÏ OVN QMBOP JODMJOBEP DPN B DSJBOÎB B )VHHZ .VMUJöY *OHMFTJOB FTQFDJöDBNFOUF QSFQBSBEBT F
CPSEP NFTNPRVFPUSBWÍPFTUFKBFOHBUBEP"FöDJÐODJBEPT FRVJQBEBTDPNFOHBUF&BTZ$MJQ&NDBTPEFEÞWJEB DPOTVMUF
USBWÜFTÏMJNJUBEBFNQMBOPTJODMJOBEPTÓOHSFNFT P TJUF XXXJOHMFTJOBDPN PV EJSJKBTF BP 3FWFOEFEPS
t /ÍP TVCB OFN EFTÎB FTDBEBT PV FTDBEBT NØWFJT DPN B "VUPSJ[BEP PV BP 4FSWJÎP EF "TTJTUÐODJB B $MJFOUFT EB
DSJBOÎBOPDBSSJOIPEFQBTTFJPDBEFJSFJSJOIBBVUPBMDPGB *OHMFTJOB
t 2VBOEP TF FTUBDJPOB WFSJöDBS RVF P GSFJP FTUFKB t "VUJMJ[BÎÍPEBDBEFJSJOIBBVUPDPNPDIBTTJTOÍPTVCTUJUVJ
DPSSFUBNFOUF JOTFSJEP NPWJNFOUBOEP QBSB B GSFOUF F QBSB VN CFSÎP PV DBNB 2VBOEP P CFCÏ QSFDJTB EF EPSNJS Ï
USÈTPQSPEVUP SFDPNFOEÈWFMVUJMJ[BSVNCFSÎPPVDBNB"DBEFJSJOIBBVUP
t "DBSHBNÈYJNBEPDFTUPQPSUBPCKFUPTÏEFLH"DBSHB OÍPGPJQSPKFDUBEBQBSBMPOHPTQFSÓPEPTEFTPOP
NÈYJNBEPDFTUPQPSUBCJCFSÍPÏEF LH²BCTPMVUBNFOUF t " DBEFJSJOIB EF BVUPNØWFJT )VHHZ .VMUJöY QPEF TFS
QSPJCJEP TVQFSBS B DBSHB NÈYJNB SFDPNFOEBEB QPSRVF VUJMJ[BEBUBNCÏNDPNPFTQSFHVJÎBEFJSB
QPEFSJBDBVTBSQFSJHPTBTDPOEJÎÜFTEFJOTUBCJMJEBEF t /ÍPVUJMJ[FBFTQSFHVJÎBEFJSBTFBDSJBOÎBOÍPGPSDBQB[EF
t 2VBMRVFS DBSHB BQMJDBEB BP DBCP F QBSUF QPTUFSJPS PV TFOUBSTP[JOIB
MBUFSBM EP QSPEVUP QPEF DPNQSPNFUFS B FTUBCJMJEBEF EP t &TUB FTQSFHVJÎBEFJSB OÍP GPJ QSPKFUBEB QBSB MPOHPT
QSPEVUP QFSÓPEPTEFTPOP
t &TUFKB DPOTDJFOUF EPT QFSJHPT EFSJWBEPT EB QSFTFOÎB EF t ² QFSJHPTP VUJMJ[BS FTUB FTQSFHVJÎBEFJSB FN TVQFSGÓDJFT

48
FMFWBEBTDPNP QPSFYFNQMP FNNFTBT P QSPEVUP BQSFTFOUBS EFTHBTUF OPSNBM QPS FYFNQMP
SPEBT QBSUFT NØWFJT UFDJEPT
 EFDPSSFOUFT EP VTP
PROTEÇÃO DE CHUVA RVPUJEJBOPQSPMPOHBEPFDPOUJOVBUJWP
 P QSPEVUP UFOIB TJEP EBOJöDBEP NFTNP RVF
ADVERTÊNCIA! BDJEFOUBMNFOUF QFMP NFTNP QSPQSJFUÈSJP PV QPS
t 6UJMJ[BSTPCBWJHJMÉODJBEFVNBEVMUP UFSDFJSPT QPSFYFNQMPDBTPTFKBFOWJBEPDPNPCBHBHFN
t %VSBOUF B VUJMJ[BÎÍP DFSUJöDBSTF EF RVF B QSPUFÎÍP EF OPTUSBOTQPSUFTBÏSFPTPVBUSBWÏTEFPVUSPTNFJPT

DIVWBOÍPFOUSFFNDPOUBDUPDPNPSPTUPEBDSJBOÎB P QSPEVUP TFKB FOWJBEP QBSB P SFWFOEFEPS QBSB B
t /ÍP VUJMJ[BS B QSPUFÎÍP EF DIVWB TPCSF P QSPEVUP TFN B BTTJTUÐODJB TFN P PSJHJOBM EP SFDJCP EF BRVJTJÎÍP FPV
DBQPUBRVFBTVTUFOUF TFNPOÞNFSPEFTÏSJFPVRVBOEPBEBUBEFBRVJTJÎÍP
t 6UJMJ[BSFYDMVTJWBNFOUFDPNPQSPEVUP*OHMFTJOBJOEJDBEP OPSFDJCPFPVPOÞNFSPEFTÏSJFOÍPTFKBNDMBSBNFOUF
t /ÍP VUJMJ[BS TPCSF QSPEVUPT OÍP SFDPNFOEBEPT QFMP MFHÓWFJT
'BCSJDBOUF t 2VBJTRVFSEBOPTQSPWPDBEPTQFMBVUJMJ[BÎÍPEFBDFTTØSJPT
t 1BSBFWJUBSPSJTDPEFTVGPDBÎÍPPVEFTPCSFBRVFDJNFOUP OÍP GPSOFDJEPT FPV OÍP BQSPWBEPT QFMB -*OHMFTJOB #BCZ 
OÍPVUJMJ[BSDPNTPMOFNFNBNCJFOUFTGFDIBEPT OÍPFTUBSÍPDPCFSUPTQFMBTDPOEJÎÜFTEBOPTTBHBSBOUJB
t -BWBSNBOVBMNFOUFB¡$ t " -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" SFKFJUB UPEB F RVBMRVFS
SFTQPOTBCJMJEBEF QPS EBOPT NBUFSJBJT PV QFTTPBJT 
CONDIÇÕES DE GARANTIA SFTVMUBOUFT EB VUJMJ[BÎÍP JOBEFRVBEB FPV JODPSSFDUB EP
FRVJQBNFOUP
t " FNQSFTB *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUF RVF FTUF BSUJHP t "QØTPQFSÓPEPEFHBSBOUJB BFNQSFTBHBSBOUFTFNQSFB

PT
GPJQSPKFUBEPFGBCSJDBEPFNDPOGPSNJEBEFDPNBTOPSNBT BTTJTUÐODJBQBSBPTQSØQSJPTQSPEVUPTFNVNQSB[PNÈYJNP
SFHVMBNFOUBÎÜFT EF QSPEVUP F EF RVBMJEBEF F TFHVSBOÎB EFRVBUSP 
BOPTBQBSUJSEBEBUBEFJOTFSÎÍPEPBSUJHPOP
HFSBJTBUVBMNFOUFFNWJHPSOB$PNVOJEBEF&VSPQFJBFOPT NFSDBEP BQØT FTTF QSB[P B QPTTJCJMJEBEF EF JOUFSWFOÎÍP
QBÓTFTEFDPNFSDJBMJ[BÎÍP TFSÈBWBMJBEBJOEJWJEVBMNFOUF
t " FNQSFTB *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUF RVF EVSBOUF
B DPODMVTÍP EP QSPDFTTP EF QSPEVÎÍP FTUF QSPEVUP GPJ PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ASSISTÊNCIA PÓS VENDA
TVCNFUJEP B WÈSJPT DPOUSPMPT EF RVBMJEBEF " FNQSFTB
*OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUF RVF FTUF BSUJHP OP NPNFOUP t *OTQFDDJPOF SFHVMBSNFOUF PT EJTQPTJUJWPT EF TFHVSBOÎB
EBBRVJTJÎÍPOPSFWFOEFEPSBVUPSJ[BEP OÍPQPTTVÓBEFGFJUPT QBSB WFSJöDBS B QFSGFJUB GVODJPOBMJEBEF EP QSPEVUP BP
EFNPOUBHFNPVGBCSJDBÎÍP MPOHP EP UFNQP $BTP TFKBN FODPOUSBEPT QSPCMFNBT FPV
t "QSFTFOUFHBSBOUJBOÍPJOWBMJEBPTEJSFJUPTSFDPOIFDJEPT BOPNBMJBTEFRVBMRVFSUJQP OÍPVUJMJ[FPQSPEVUP$POUBDUF
BP DPOTVNJEPS QFMB MFHJTMBÎÍP OBDJPOBM WJHFOUF RVF QPEF OB EFWJEB PQPSUVOJEBEF P 3FWFOEFEPS "VUPSJ[BEP PV P
WBSJBS DPOGPSNF P QBÓT OP RVBM P QSPEVUP GPJ BERVJSJEP F 4FSWJÎPEF"TTJTUÐODJBB$MJFOUFTEB*OHMFTJOB
DVKBT QSFTDSJÎÜFT FN DBTP EF DPOUSBTUF QSFWBMFDFN OP t /ÍP VUJMJ[F QFÎBT TPCSFTTBMFOUFT PV BDFTTØSJPT OÍP
DPOUFÞEPEBQSFTFOUFHBSBOUJB GPSOFDJEPTFPVEFUPEBGPSNBOÍPBQSPWBEPTQFMB-*OHMFTJOB
t $BTP P QSPEVUP BQSFTFOUF EFGFJUP OPT NBUFSJBJT FPV #BCZ
WÓDJPT EF GBCSJDP EFUFUBEPT OP NPNFOUP EB BRVJTJÎÍP PV
EVSBOUF VNB VUJMJ[BÎÍP OPSNBM TFHVOEP RVBOUP EFTDSJUP O QUE FAZER EM CASO DE NECESSIDADE DE
OP SFTQFUJWP NBOVBM EF JOTUSVÎÜFT B *OHMFTJOB #BCZ 4Q" ASSISTÊNCIA
SFDPOIFDF B WBMJEBEF EBT DPOEJÎÜFT EF HBSBOUJB QPS VN
QFSÓPEPEFNFTFTDPOTFDVUJWPTBQØTBEBUBEFBRVJTJÎÍP t &N DBTP EF OFDFTTJEBEF EF BTTJTUÐODJB QBSB P QSPEVUP 
t "HBSBOUJBÏWÈMJEBTPNFOUFOP1BÓTOPRVBMPQSPEVUPGPJ DPOUBDUBSJNFEJBUBNFOUFPSFWFOEFEPSEBFNQSFTB*OHMFTJOB
BERVJSJEPFDBTPBBRVJTJÎÍPUFOIBTJEPFGFUVBEBKVOUPEFVN POEF GPJ FGFUVBEB B DPNQSB F WFSJöDBOEP RVF TF UFOIB B
3FWFOEFEPSBVUPSJ[BEP EJTQPTJÎÍPPOÞNFSPEFTÏSJF i4FSJBM/VNCFSw
SFMBUJWPBP
t " HBSBOUJB SFDPOIFDJEB WBMF QBSB P QSJNFJSP QSPQSJFUÈSJP QSPEVUP POÞNFSPEFTÏSJF PVi4FSJBM/VNCFSw ÏEJTQPOÓWFM
do artigo adquirido. BQBSUJSEBDPMFÎÍPEFQSPEVUPT

t 1PS HBSBOUJB FOUFOEFTF B TVCTUJUVJÎÍP PV SFQBSBÎÍP t ² GVOÎÍP EP SFWFOEFEPS DPOUBDUBS B FNQSFTB *OHMFTJOB
HSBUVJUB EBT QBSUFT RVF TFKBN EFGFJUVPTBT EF PSJHFN QBSBBWBMJBSBNPEBMJEBEFNBJTJEØOFBEFJOUFSWFOÎÍPQBSB
QPS WÓDJPT EF GBCSJDP " *OHMFTJOB #BCZ 4Q" SFTFSWBTF B PDBTPFGPSOFDFSBSFTQFDUJWBJOEJDBÎÍP
GBDVMEBEF EF EFDJEJS Ë TVB EJTDSJÎÍP TF BQMJDBS B HBSBOUJB t 0 4FSWJÎP EF "TTJTUÐODJB EB FNQSFTB *OHMFTJOB FTUÈ Ë
BUSBWÏTEBSFQBSBÎÍPPVEBTVCTUJUVJÎÍPEPQSPEVUP EJTQPTJÎÍP QBSB GPSOFDFS UPEBT BT JOGPSNBÎÜFT OFDFTTÈSJBT 
t 1BSBVTVGSVJSEBHBSBOUJBÏOFDFTTÈSJPBQSFTFOUBSPOÞNFSP BUSBWÏT EF TPMJDJUBÎÍP FTDSJUB B QSFFODIFS OP GPSNVMÈSJP
EFTÏSJFEPQSPEVUPFDØQJBEPSFDJCPQBTTBEPOPNPNFOUP FTQFDÓöDPQSFTFOUFOPTÓUJPEBJOUFSOFUXXXJOHMFTJOBDPN
EB BRVJTJÎÍP EP QSPEVUP WFSJöDBOEP RVF OP NFTNP FTUFKB TFDÎÍPi(BSBOUJBF"TTJTUÐODJBw
JOEJDBEB EFNPEPDMBSPFMFHÓWFM BEBUBEFBRVJTJÎÍP
t "TQSFTFOUFTDPOEJÎÜFTEFHBSBOUJBEFDMJOBNTF CONSELHOS SOBRE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO
 PQSPEVUPTFKBVUJMJ[BEPTFHVOEPEJGFSFOUFTEFTUJOPTEF PRODUTO
VTPOÍPFYQSFTTBNFOUFJOEJDBEPTOPSFTQFUJWPNBOVBM
EFJOTUSVÎÜFT t &TUFQSPEVUPSFRVFSVNBNBOVUFOÎÍPSFHVMBSQPSQBSUFEP
 P QSPEVUP TFKB VUJMJ[BEP EF NPEP OÍP DPOGPSNF BP VUJMJ[BEPS
QSFWJTUPOPSFTQFUJWPNBOVBMEFJOTUSVÎÜFT t /VODBGPSDFPTNFDBOJTNPTPVBTQBSUFTNØWFJTFNDBTP
 PQSPEVUPGPSDPOTFSUBEPFNDFOUSPTEFBTTJTUÐODJBOÍP EFEÞWJEB WFSJöRVFQSJNFJSPBTJOTUSVÎÜFT
BVUPSJ[BEPTFOÍPDPOWFODJPOBEPT t /ÍPHVBSEFPQSPEVUPTFFTUJWFSNPMIBEPFOÍPPEFJYFFN
 P QSPEVUP TPGSFS BMUFSBÎÜFT F PV WJPMBÎÜFT UBOUP OB BNCJFOUFTIÞNJEPT QPJTQPEFTFGPSNBSCPMPS
QBSUF FTUSVUVSBM RVBOUP OB UÐYUJM OÍP FYQSFTTBNFOUF t .BOUFOIBPQSPEVUPOVNMPDBMTFDP
BVUPSJ[BEBT QFMP GBCSJDBOUF "T QPTTÓWFJT NPEJöDBÎÜFT t 1SPUFKB P QSPEVUP EPT BHFOUFT BUNPTGÏSJDPT ÈHVB DIVWB
FGFUVBEBTOPQSPEVUPFYJNFNBFNQSFTB*OHMFTJOB#BCZ PVOFWFBMÏNEJTTP BFYQPTJÎÍPDPOUÓOVBPVQSPMPOHBEBBP
4Q"EFRVBMRVFSUJQPEFSFTQPOTBCJMJEBEF TPMQPEFDBVTBSBMUFSBÎÜFTEFDPSFNNVJUPTNBUFSJBJT
 P EFGFJUP GPS EFWJEP B OFHMJHÐODJB PV EFTDVJEP OB t "QØT B FWFOUVBM VUJMJ[BÎÍP OB QSBJB MJNQF F TFRVF P
VUJMJ[BÎÍP QPS FYFNQMP JNQBDUPT WJPMFOUPT OB QBSUF QSPEVUPDPNDVJEBEPQBSBSFNPWFSBBSFJBFPTBM
FTUSVUVSBM FYQPTJÎÍPËTTVCTUÉODJBTRVÓNJDBTBHSFTTJWBT t -JNQF BT QBSUFT EF QMÈTUJDP F EF NFUBM DPN VN QBOP
FUD
 IÞNJEPPVDPNVNEFUFSHFOUFTVBWFOÍPVUJMJ[FTPMWFOUFT 

49
BNPOÓBDPPVCFO[JOB t 4FRVF QFSGFJUBNFOUF P SFWFTUJNFOUP FN UFDJEP BOUFT
t 4FRVFDPNDVJEBEPBTQBSUFTNFUÈMJDBTBTFHVJSBPQPTTÓWFM VUJMJ[ÈMPPVHVBSEÈMP
DPOUBDUPDPNBÈHVB BöNEFFWJUBSBGPSNBÎÍPEFGFSSVHFN t 1BSBQSFWFOJSBFWFOUVBMGPSNBÎÍPEFCPMPS BDPOTFMIBTF
t .BOUFOIB MJNQBT UPEBT BT QBSUFT NØWFJT F MVCSJöRVFBT RVF BSFKF QFSJPEJDBNFOUF B BMDPGB &N QBSUJDVMBS TFQBSF P
DPNVNØMFPMFWF SFWFTUJNFOUPFNUFDJEPEBFTUSVUVSBFQBTTFVNQBOPTFDP
t .BOUFOIBBTSPEBTMJNQBTEFQØFPVBSFJB OBCBTF

CONSELHOS SOBRE LIMPEZA DO REVESTIMENTO EM


TECIDO

t "DPOTFMIBTFBMBWBHFNEPSFWFTUJNFOUPFNTFQBSBEPEPT
outros artigos.
t &TDPWF QFSJPEJDBNFOUF BT QBSUFT FN UFDJEP DPN VNB
FTDPWBNBDJBQBSBWFTUVÈSJP
t 3FTQFJUF BT OPSNBT EF MBWBHFN EP SFWFTUJNFOUP FN
UFDJEP JOEJDBEBTOBTSFTQFDUJWBTFUJRVFUBT

-BWFËNÍPFNÈHVBGSJB

/ÍPVUJMJ[FMJYÓWJB
PT

/ÍPTFRVFNFDBOJDBNFOUF

4FRVFFTUFOEJEPËTPNCSB

/ÍPQBTTFBGFSSP

/ÍPMBWFBTFDP

/ÍPDFOUSJGVHBS

INSTRUÇÕES
LISTA DE COMPONENTES

fig. 1
Chassis
T1 (SVQPSPEBTEJBOUFJSBT
T2 (SVQPEFSPEBTQPTUFSJPSFT5SJMPHZTUE
T3 (SVQPEFSPEBTQPTUFSJPSFT5SJMPHZ$JUZ
T4 1PSUBCJCFSÍP
T5 $FTUPQPSUBPCKFUPT

Cadeirinha de passeio
R1 $PSSJNÍP
R2 $BQPUBEBDBEFJSJOIBEFQBTTFJP
R3 4BDPEFEPSNJS se presente)
R4 1SPUFÎÍPEBDIVWB se presente)
Para evitar lesões, manter a criança afastada durante as
fases de abertura e fecho deste produto.
Alcofa
C1 $BQPUBEBBMDPGB
C2 $BQBEFDPCFSUVSBEBBMDPGB

Cadeira auto (se presente)

CHASSIS

MONTAGEM/REMOÇÃO DO GRUPO RODAS TRASEIRAS


fig. 2 *OTFSJSPHSVQPSPEBTFNDPSSFTQPOEÐODJBEPUVCP
QPTUFSJPS
fig. 3 &OHBUBS P BOFM T6
 OP FTUSJCP T7
 QSFTTJPOBS
FOUÍPBBMBWBODB T8
BUÏPFOHBUFDPNQMFUP DFSUJöDBOEPTF
RVFPBOFM T6
FTUFKBDPSSFUBNFOUFQPTJDJPOBEPOBTFEF
ATENÇÃO: certificar-se, antes do uso, de que as rodas
Não utilizar a pega posterior para elevar o carrinho de estejam corretamente engatadas.
passeio, com a criança a bordo. fig. 4 1BSB SFNPWFS P HSVQP SPEBT USBTFJSBT MFWBOUBS B

50
BMBWBODB T8
 F EFTFOHBUBS P BOFM T6
 EP FTUSJCP T7
 BUÏ ALCOFA TRILOGY
MJCFSBMPDPNQMFUBNFOUF
ENCAIXE DA ALCOFA NO CHASSIS
ABERTURA DO CHASSIS fig. 19 4FHVSBOEPBBMDPGBQFMBQFHB FODBJYBMBOPDIBTTJT
fig. 5 .BOUFOEP QSFNJEB B BMBWBODB T9
 FYJTUFOUF OB OB BMUVSB EBT FTQFDÓöDBT TFEFT TPCSF BNCPT PT MBEPT EB
QFHB EJSFJUB MFWBOUF DPN öSNF[B B FTUSVUVSB BUÏ FTUB BCSJS FTUSVUVSB DPMPDBOEPBFYDMVTJWBNFOUFEFGSFOUFQBSBBNÍF
QPSDPNQMFUP fig. 20 ATENÇÃO: certificar-se que a alcofa esteja
fig. 6 $PODMVJSBPQFSBÎÍPFNQVSSBOEPPQFEBM T10
BUÏ sempre corretamente encaixada antes de usa-la.
DIFHBSËQPTJÎÍPEFCMPRVFJPIPSJ[POUBM
fig. 7 ATENÇÃO: antes de utilizar, certifique-se de que DESENCAIXE DA ALCOFA DO CHASSIS
todos os mecanismos de fecho estejam correctamente fig. 21 "DJPOFBBMBWBODB C3
MPDBMJ[BEBOBQBSUFFYUFSJPS
engatados em ambos os lados. EBBMDPGB
fig. 22 &NTJNVMUÉOFP MFWBOUFBBMDPGB TFHVSBOEPBQFMB
FECHO DO CHASSIS QFHB
fig. 8 .BOUFS QSFTTJPOBEP P CPUÍP T11
 F MFWBOUBS B
QFHBQPTUFSJPS T12). ENCAIXE DA CAPOTA
fig. 9 1VYBSBQFHBQPTUFSJPS T12
QBSBDJNBDPNöSNF[B fig. 23 "CPUPBSPTCPUÜFTEFNPMBOBFTUSVUVSBEBBMDPGB
BUÏRVFPDIBTTJTTFGFDIFQPSDPNQMFUP fig. 24 &OSPMBS B DBQPUB C1
 FN WPMUB EB QFHB öYBOEPB
DPNPTCPUÜFTQSØQSJPT
FREIOS DAS RODAS POSTERIORES

PT
fig. 10 1BSBBDDJPOBSPGSFJPFNQVSSBSQBSBCBJYPBBMBWBODB AJUSTE DA PEGA E DA CAPOTA
T13
DPMPDBEBOPHSVQPEFSPEBTUSBTFJSBTEFEJSFJUB fig. 25 1BSBBKVTUBSBQFHBFBDBQPUBBHJSOPTEPJTCPUÜFT
Inserir sempre o freio durante as paragens. MBUFSBJT C4
DPOUFNQPSBOFBNFOUF
fig. 26 ATENÇÃO: para transportar a alcofa, segure-a
PEGA DE TRANSPORTE sempre pela pega.
fig. 11 1BSB USBOTQPSUBS P DIBTTJT GFDIBEP VUJMJ[BS B
SFTQFDUJWBQFHB T14
/ÍPMFWBOUBSPDIBTTJTTFHVSBOEPOB VENTILAÇÃO DA CAPOTA (NOS MODELOS ONDE
QFHBEFBCFSUVSB T12). PREVISTO)
fig. 27 " DBQPUB Ï EPUBEB EF VN JOTFSUP FN SFEF RVF
BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DAS RODAS POSTERIORES QFSNJUFVNBNFMIPSWFOUJMBÎÍPEFOUSPEBBMDPGB
fig. 12 0DIBTTJTÏEPUBEPEFSPEBTHJSBUØSJBTRVFQPEFN
TFSCMPRVFBEBTPVEFTCMPRVFBEBTTJNQMFTNFOUFBDJPOBOEP ENGANCHE DA CAPA DE COBERTURA
BBMBWBODB T15
DPMPDBEBFNDPSSFTQPOEÐODJBEBBSUJDVMBÎÍP fig. 28 &OHBODIBS UPEPT PT CPUÜFT EB DBQB EF DPCFSUVSB
DFOUSBM OBBMDPGB

REMOÇÃO RODAS DIANTEIRAS VENTILAÇÃO INTERNA


fig. 13 &DBTPEFOFDFTTJEBEF BTSPEBTEJBOUFJSBTQPEFN fig. 29 ²QPTTÓWFMSFHVMBSBWFOUJMBÎÍPJOUFSOBNFEJBOUFB
TFS SFNPWJEBT DPN GBDJMJEBEF 1BSB SFNPWFMBT QVYBS QBSB QFRVFOBBMBWBODB C5).
GSFOUFBQFRVFOBBMBWBODB T16
DPNPNPTUSBEPOBöHVSBF
BPNFTNPUFNQPFYUSBJSBSPEB REGULAÇÃO DO ENCOSTO
fig. 14 1BSB FOHBODIBS OPWBNFOUF BT SPEBT JOTFSJS OB fig. 30 "HJS OB QFRVFOB BMBWBODB C6
 QBSB SFHVMBS P
BMUVSBEPGVSP T17
FFNQVSSBSBUÏRVFTFPVÎBP$-*$,EP FODPTUPBQØTUFSBMDBOÎBEPBJODMJOBÎÍPEFTFKBEB QPTJDJPOBS
DPSSFUPFOHBUF OPWBNFOUFBBMBWBODBOBQPTJÎÍPJOJDJBM
ATENÇÃO: antes de utilizar, certificar-se de que as rodas
estejam corretamente engatadas. MANUTENÇÃO DO COLCHÃO E DO REVESTIMENTO
INTERNO
ESTRADO POSTERIOR fig. 31 "DPOTFMIBTFBSFNPWFSQFSJPEJDBNFOUFPDPMDIBÜ
fig. 15 'B[FS QSFTTÍP DPN QÏ OP FTUSBEP QPTUFSJPS T10) FPSFWFTUJNFOUPJOUFSOPQBSBBTVBDPSSFUBNBOVUFOÎÍP
QBSBBKVEBSBVMUSBQBTTBSPTPCTUÈDVMPT
CADEIRA AUTO HUGGY (SE PRESENTE)
PORTA-BIBERÃO
fig. 16 0DIBTTJTÏEPUBEPEFQPSUBCJCFSÍPEFTÏSJF T4). ENCAIXE DA CADEIRA NA ESTRUTURA
1BSB öYBS P QPSUBCJCFSÍP QPTJDJPOBS B HVJB TVQFSJPS FN fig. 32 4FHVSBOEP B DBEFJSB QFMB QFHB FODBJYBMB OP
DPSSFTQPOEÐODJBEPHBODIP T18
OPDIBTTJTFFNQVSSBSOB DIBTTJTOBBMUVSBEBTFTQFDÓöDBTTFEFTFNBNCPTPTMBEPTEB
TFEFBUÏPDPNQMFUPFOHBODIF FTUSVUVSB DPMPDBOEPBFYDMVTJWBNFOUFEFGSFOUFQBSBBNÍF
fig. 33 ATENÇÃO: antes de utilizar, certifique-se de que
CESTO PORTA-OBJECTOS a cadeira esteja sempre correctamente encaixada.
fig. 17 0 DIBTTJT Ï FRVJQBEP DPN VN FTQBÎPTP DFTUP
QPSUBPCKFDUPT T5
 1BSB öYÈMP JOTFSJS PT JMIØT B1
 OPT DESENCAIXE DA CADEIRA AUTO DA ESTRUTURA
HBODIPTQPTUFSJPSFTFTQFDÓöDPT T19
OPDIBTTJT fig. 34 "DDJPOFBBMBWBODB S1
TJUVBEBBUSÈTEBDBEFJSB
1BTTBSMBUFSBMNFOUFBTBMFUBT B2
QFMPTJMIØT T20
OPDIBTTJT fig. 35 &NTJNVMUÉOFP MFWBOUFBDBEFJSB TFHVSBOEPBQFMB
FBCPUPBSPTCPUÜFTEFNPMBDPSSFTQPOEFOUFT QFHB
*OTFSJSPTJMIØT B3
OPTHBODIPTEJBOUFJSPTFTQFDÓöDPT T21) 1BSBBDPSSFDUBVUJMJ[BÎÍPEBDBEFJSBBVUP)VHHZ DPOTVMUFP
OPDIBTTJT NBOVBMDSJBEPQBSBPFGFJUP

UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONAIS (ALCOFA, CADEIRINHA DE PASSEIO


CADEIRA AUTO (se presente) E CADEIRINHA DE PASSEIO)
fig. 18 0TDIBTTJTQPEFNTFSVUJMJ[BEPTDPNPCFSÎP5SJMPHZ ENCAIXE DA CADEIRINHA DE PASSEIO NO CHASSIS
BDBEFJSJOIBEFQBTTFJPFBDBEFJSJOIBQBSBBVUPNØWFM)VHHZ fig. 36 &ODBJYBS B DBEFJSJOIB EF QBTTFJP OP DIBTTJT 
TFQSFTFOUF
 DPMPDBOEPB OB BMUVSB EBT FTQFDÓöDBT TFEFT FN BNCPT PT
lados da estrutura.
fig. 37 ATENÇÃO: Antes de utilizar, certifique-se de que

51
a cadeirinha de passeio esteja sempre correctamente QFSNJUJSBTVBDPSSFDUBNBOVUFOÎÍP%FTFOHBODIFPTCPUÜFT
encaixada em ambos os lados. H6
FYJTUFOUFTFNBNCBTBTBSUJDVMBÎÜFTEBDBQPUB H7).
fig. 38 ²QPTTÓWFMVUJMJ[BSBDBEFJSJOIBEFQBTTFJPEFGSFOUF fig. 56 %FQPJT EFTFOHBODIF BNCBT BT BSUJDVMBÎÜFT H7)
QBSBBNÍFPVQBSBBSVBFGFDIBSPDIBTTJTDPNBDBEFJSJOIB EBTWBSFUBT H8
FSFNPWBPSFWFTUJNFOUPQPSDPNQMFUP
FOHBODIBEB fig. 57 1BSBWPMUBSBNPOUBSPSFWFTUJNFOUP JOTJSBBNCBT
BTWBSFUBT H8
OBTHVJBTFTQFDÓöDBTOBDBQBJOUFSJPS
DESENCAIXE DA CADEIRINHA DE PASSEIO fig. 58 %FQPJT JOTJSBBTWBSFUBT H8
OBTTFEFTFTQFDÓöDBT
fig. 39 1SFTTJPOBS BP NFTNP UFNQP BT QFHBT R5) e FNBNCBTBTBSUJDVMBÎÜFT H7
BUÏBPFOHBODIFDPNQMFUP
MFWBOUBSBDBEFJSJOIBEFQBTTFJPEPDIBTTJT
ATENÇÃO: nunca efetuar essa operação com a criança a SACO DE DORMIR (SE PRESENTE)
bordo. fig. 59 $PMPRVF P TBDP EF EPSNJS R3
 GB[FOEPP QBTTBS
QPSCBJYPEPDPSSJNÍP
REGULAÇÃO DO ENCOSTO fig. 60 'JYBSBöUBDFOUSBM F1
FOöBOEPBBUSBWÏTEPBOFM
fig. 40 ²QPTTÓWFMSFHVMBSPFODPTUPFNQPTJÎÜFT"DDJPOF F2).
P EJTQPTJUJWP DFOUSBM R6
 F BDPNQBOIFP BUÏ Ë QPTJÎÍP fig. 61 " BCB EP TBDP EF EPSNJS QPEF TFS öYBEB FN
EFTFKBEB QPTJÎÍPBEFRVBEBQBSBQSPUFHFSPCFCÏEPGSJP
fig. 62 0TBDPEFEPSNJSQPEFTFSVUJMJ[BEPRVFSEFGSFOUF
REGULAÇÃO DO ESTRADO DE APOIO DOS PÉS QBSBBNÍFRVFSEFGSFOUFQBSBBFTUSBEB
fig. 41 1BSB CBJYBS P FTUSBEP BDDJPOF BT EVBT BMBWBODBT
R7
TJUVBEBTOBQBSUFJOGFSJPSEPNFTNP FNQVSSBOEPPFN PROTECÇÃO DA CHUVA (SE PRESENTE)
PT

TJNVMUÉOFPQBSBCBJYP fig. 63 1BSBNPOUBSBQSPUFDÎÍPEBDIVWB R4


QPTJDJPOBS
fig. 42 1BSBWPMUBSBMFWBOUBSPFTUSBEP CBTUBQVYÈMPQBSB B NFTNB OB DBQPUB F BCPUPBS BNCPT PT CPUÜFT EF NPMB
DJNBFTUFCMPRVFBSTFÈBVUPNBUJDBNFOUF MBUFSBJT P1).
fig. 64 %FQPJT FOHBODIBS PT FMÈTUJDPT P2) ao redor dos
CINTO DE SEGURANÇA UVCPTBOUFSJPSFTFNDPSSFTQPOEÐODJBEPHSVQPSPEBT
fig. 43 7FSJöDBSRVFPTDJOUPTFTUFKBNDPMPDBEPTOPTJMIØT
BPOÓWFMEPTPNCSPTPVJNFEJBUBNFOUFBDJNB4FBQPTJÎÍP MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO
OÍP Ï DPSSFDUB SFNPWFS PT DJOUPT EP QSJNFJSP QBS EF JMIØT "DPOTFMIBTFSFNPWFSQFSJPEJDBNFOUFPSFWFTUJNFOUPQBSBB
F SFJOUSPEV[JMPT OP TFHVOEP VUJMJ[BS TFNQSF PT JMIØT BP TVBDPSSFDUBNBOVUFOÎÍP
NFTNPOÓWFM fig. 65 4PMUBS PT EPJT QFRVFOPT FMÈTUJDPT JOGFSJPSFT R12)
fig. 44 $FSUJöDBSTF EF RVF P DJOUP EPSTBM FTUFKB JOTFSJEP EP FTUSBEP QBSB BQPJBS PT QÏT UJSBOEPP EPT FTQFDÓöDPT
DPSSFUBNFOUFOBTFYUSFNJEBEFTEPDJOUPBCEPNJOBM TVQPSUFT R14).
fig. 45 &OHBUBSBTQPOUBTEPDJOUPWFOUSBMOBöWFMBDFOUSBM fig. 66 4PMUBSPTCPUÜFTEPBTTFOUP R15).
fig. 46 0 DJOUP BCEPNJOBM EFWF TFNQSF QBTTBS QFMPT fig. 67 5JSBS P FMÈTUJDP R16
 F TPMUBS PT CPUÜFT R17) de
BOÏJTMBUFSBJT R8
F RVBOEPFTUJWFSBTFSVUJMJ[BEP EFWFTFS BNCPTPTMBEPTEBDBEFJSBEFQBTTFJP
SFHVMBEPEFGPSNBBDJOHJSDPSSFDUBNFOUFBDSJBOÎB fig. 68 4PMUBS PT CPUÜFT OPT MBEPT EP SFWFTUJNFOUP F OP
fig. 47 6UJMJ[F TFNQSF P DJOUP TFQBSBEPS EF QFSOBT FN FODPTUP R18).
DPNCJOBÎÍP DPN P DJOUP WFOUSBM SFHVMBOEPPT EF GPSNB fig. 69 3FNPWFSPTTVTQFOTØSJPTEPTDJOUPTEPSTBJT
DPSSFDUB fig. 70 &YUSBJS P DJOUP WFOUSBM EPT BOÏJT MBUFSBJT R8)
ATENÇÃO! O não cumprimento desta precaução pode QSFTUBOEP BUFOÎÍP QBSB GB[FS QBTTBS P QSJNFJSP EFOUF
causar a queda ou o escorregamento da criança com risco EB öWFMB DFOUSBM BUSBWÏT EP BOFM MBUFSBM BOUFT EF FYUSBJMB
de ferimento. DPNQMFUBNFOUF
fig. 71 &YUSBJSPDJOUPEFTFQBSBÎÍPEBTQFSOBTEBQSPUFÎÍP
ENCAIXE DO CORRIMÃO JOUFHSBEBOPSFWFTUJNFOUP R19).
fig. 48 1BSBNPOUBSPDPSSJNÍP R1
QSFTTJPOBSPTCPUÜFT fig. 72 1BTTBS BT DJOUVSBT EPSTBJT F B DJOUVSB QBSB TFQBSBS
R9
FFODBJYBMPOBBMUVSBEBTFTQFDÓöDBTTFEFTOPDBSSJOIP BT QFSOBT OPT FTQFDÓöDPT JMIØT OP SFWFTUJNFOUP F FYUSBJMP
EFQBTTFJP R10). DPNQMFUBNFOUF
fig. 49 0 DPSSJNÍP QPEF FTUBS BCFSUP EF VN MBEP PV ATENÇÃO! Antes de utilizar, certifique-se de que
DPNQMFUBNFOUF SFNPWJEP QBSB BCSJMP QSFTTJPOBS P CPUÍP recolocou o revestimento da forma correcta.
R9
 F FYUSBJMP EB TVB TFEF 1BSB SFNPWÐMP SFQFUJS B
PQFSBÎÍPUBNCÏNOPPVUSPMBEP

ENCAIXE DA CAPOTA
fig. 50 1BSB NPOUBS B DBQPUB OP DBSSJOIP EF QBTTFJP 
QPTJDJPOBSTFOBBMUVSBEBTTFEFT R11
OBDBEFJSBEFQBTTFJP 
JOTFSJSOBNFTNBPTEFTMJ[FT H1
FFNQVSSBSBUÏRVFPVWJS
BNCPTPT$-*,$EFFGFUVBEPFOHBODIF
fig. 51 "CPUPBS PT CPUÜFT EF NPMB EP SFWFTUJNFOUP BP
FODPTUP QSJNFJSP PT TVQFSJPSFT H2
 F EFQPJT PT JOGFSJPSFT
H3).
fig. 52 1BSBBKVTUBSBDBQPUB ÏTVöDJFOUFBDPNQBOIÈMBOB
QPTJÎÍPEFTFKBEB

DESENCAIXE DA CAPOTA DO CARRINHO DE PASSEIO


fig. 53 1BSB SFNPWFS B DBQPUB EP DBSSJOIP EF QBTTFJP 
EFTQFHBSPTCPUÜFTEFNPMBRVFCMPRVFJBNPSFWFTUJNFOUP
BPFODPTUP H2-H3).
fig. 54 "HJSQPSUBOUPOBBMBWBODB H5
FBPNFTNPUFNQP
FYUSBJSBDBQPUBEBTTFEFT R11
OBDBEFJSJOIBEFQBTTFJP

MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO CAPOTA


fig. 55 0SFWFTUJNFOUPEBDBQPUBQPEFTFSSFNPWJEPQBSB

52
WAARSCHUWINGEN
LEES AANDACHTIG CORRECT INGESCHAKELD ZIJN.
DE AANWIJZINGEN t )06% ,*/%&3&/ 6*5 %& #6635
VOORDAT HET PRODUCT 8"//&&3 6 )&5 130%6$5 */
GAAT GEBRUIKT WORDEN, EN EN UITKLAPT. ZO VOORKOMT U
BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE ONGELUKKEN.
RAADPLEGINGEN. DE VEILIGHEID t %*5130%6$5*4/*&5(&4$)*,5"-4
VAN UW KIND KAN IN HET GEDRANG SPEELGOED VOOR KINDEREN.
t (&#36*, 45&&%4 %&
GEBRACHT WORDEN ALS U DEZE
VEILIGHEIDSGORDELS.
AANWIJZINGEN NIET AANDACHTIG t %&;& ,*/%&38"(&/#6((: *4
UITVOERT. NIET GESCHIKT OM ERMEE TE LOPEN
U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR OF TE SCHAATSEN.

NL
DE VEILIGHEID VAN UW KIND. t $0/530-&&3 0' %& 8*&( 0' %&
OPGEPAST! LAAT UW KIND NOOIT #6((:*/;&50')&5"650450&-5+&
ONBEWAAKT ACHTER: DIT KAN VOOR HET GEBRUIK CORRECT
GEVAARLIJK ZIJN. LET ZEER GOED OP VASTGEMAAKT ZIJN.
WANNEER U DIT PRODUCT GEBRUIKT. t (FCSVJLTUFFETEFWFJMJHIFJETHPSEFMTFOMBBUIFULJOEOPPJU
POCFXBBLUBDIUFS
OM ERNSTIGE LETSELS TE VERMIJDEN t (FCSVJLEFMJFTHPSEFMTUFFETTBNFONFUEFCVJLHPSEFM
t 7BTUCJOETZTUFNFO EJF DPOGPSN EF HFMEFOEF
ALS GEVOLG VAN HET VALLEN EN/ SFHMFNFOUFSJOHFO[JKO FOOJFUEF[FMGEF[JKOBMTEF[FEJFCJK
OF HET UITSCHUIVEN, MOETEN EJU QSPEVDU XPSEFO HFMFWFSE LVOOFO XPSEFO HFCSVJLU BMT
NFOFSPQMFUEF[FHPFEWBTUUFNBLFOBBOEFSJOHFOEJFPQ[JK
DE VEILIGHEIDSGORDELS STEEDS PQIFU[JUKFBBOXF[JH[JKO Fig. 46 - detail R8).
t )FUDPSSFDUFHFCSVJLWBOIFUWFJMJHIFJETTZTUFFNWFSWBOHU
CORRECT VASTGEMAAKT EN EFTVQFSWJTJFWBOFFOWPMXBTTFOFOJFU
t 8FFT V FSWBO CFXVTU EBU EF IBOETUFVO HFFO FòFDUJFG
GEREGELD WORDEN. UFHFOIPVETZTUFFNJT(FCSVJLBMUJKEEFWFJMJHIFJETHPSEFMT
WIEG WIEG
t %JU QSPEVDU JT HFTDIJLU WPPS LJOEFSFO WBOBG EF HFCPPSUF
tot 9 kg.
t %*5 130%6$5 *4 "--&&/
ZIT GESCHIKT VOOR KINDEREN DIE NIET
t %JU QSPEVDU JT HFTDIJLU WPPS LJOEFSFO WBOBG EF HFCPPSUF
UPULH WPMHFOTEF&VSPQFTFOPSN&/ ZELFSTANDIG KUNNEN BLIJVEN
t %JUQSPEVDULBOXPSEFOHFCSVJLUWPPSLJOEFSFOUPULH ZITTEN.
NFUEF[JUUJOHOBBSWPSFOHFSJDIU
t 6*54-6*5&/% 01 &&/
KINDERZIT WAGEN (groep 0+)
t %JU QSPEVDU JT HFTDIJLU WPPS LJOEFSFO WBOBG EF HFCPPSUF HORIZONTAAL, STABIEL EN DROOG
tot 13 kg. OPPERVLAK GEBRUIKEN.
t .FUCBCZTWFSEJFOUIFUEFWPPSLFVSEFXJFHUFHFCSVJLFO
FOPGEF[JUJOEFNFFTUMJHHFOEFQPTJUJF t (&&/ "/%&3& ,*/%&3&/ ;0/%&3
BUGGY - TRAVEL SYSTEM
TOEZICHT IN DE BUURT VAN DE WIEG
LATEN SPELEN.
t -""568,*/%/00*50/#&8"",5 t /*&5 (&#36*,&/ "-4 %& 8*&(
ACHTER. KAPOTTE, BESCHADIGDE OF
t $0/530-&&3 7»»3 )&5 (&#36*, ONTBREKENDE DELEN VERTOONT.
OF HET PRODUCT HELEMAAL t %& 8*&( *4 (&4$)*,5 7003
(&01&/% *4 &/ 0' "--& #-0,,&&3 KINDEREN DIE NIET ZELFSTANDIG
EN VEILIGHEIDSMECHANISMEN KUNNEN BLIJVEN ZITTEN, ZICH NIET
53
VJUHFPFGFOE LBOEFTUBCJMJUFJUWBOIFUQSPEVDUBBOUBTUFO
KUNNEN OMDRAAIEN EN DIE ZICH t 1MBBUT IFU QSPEVDU OJFU JO EF CVVSU WBO OBBLUF WMBNNFO
NIET MET BEHULP VAN HANDEN PG BOEFSF XBSNUFCSPOOFO [PBMT SBEJBUPSFO IBBSEFO 
FMFLUSJTDIFLBDIFMT HBTLBDIFMT FO[
OF KNIEËN KUNNEN OPRICHTEN. t $POUSPMFFS PG BMMF NPHFMJKLF HFWBBSCSPOOFO CJKW LBCFMT 
MAXIMUM GEWICHT VAN HET KIND: TUSPPNESBEFO FO[
CVJUFOIFUCFSFJLWBOLJOEFSFOXPSEFO
HFIPVEFO
9 KG. t -BBU IFU QSPEVDU OJFU BDIUFS JO EF CVVSU WBO UPVXFO 
HPSEJKOFO FO[ XBBSBBO IFU LJOE LBO HBBO IBOHFO PG EJF
t (FCSVJL VJUTMVJUFOE IFU *OHMFTJOB NBUSBTKF WPPS &BTZ $MJQ PPS[BBLLVOOFO[JKOWBOWFSTUJLLJOHPGXVSHJOH
XJFHFO
t (FCSVJLHFFOFYUSBNBUSBTKFTCPWFOEBUBBOCFWPMFOEPPS ADVIES VOOR HET GEBRUIK
EFGBCSJLBOU
t 1MBBUTHFFONBUSBTKFTJOEFXJFHEJFEJLLFSEBONN[JKO t (FCSVJLIFUQSPEVDUOJFUBMTIFUCFTDIBEJHEJTPGXBOOFFS
t %FXJFH5SJMPHZJTVJUTMVJUFOECSVJLCBBSNFUEF4UBOE6Q EFMFOPOUCSFLFO
WBO*OHMFTJOB t *OTQFDUFFS SFHFMNBUJH IFU QSPEVDU FO EF WFSTDIJMMFOEF
t ;PSH FSWPPS XBOOFFS IFU LJOE JO EF XJFH MJHU EBU [JKO POEFSEFMFO PQ FWFOUVFMF UFLFOT WBO CFTDIBEJHJOH FO
IPPGEBMUJKEIPHFSMJHUEBO[JKOMJDIBBNUFOPQ[JDIUFWBOIFU PG TMJKUBHF FO PQ IFU MPTTFO WBO OBEFO FO TDIFVSFO
IPSJ[POUBMFWMBL $POUSPMFFSWPPSBMEFGZTJTDIFFOTUSVDUVSFMFJOUFHSJUFJUWBOEF
t $POUSPMFFSPGIFUUSBOTQPSUIBOEWBUJOWFSUJDBMFTUBOETUBBU IBOEHSFQFOPGWBOEFUSBOTQPSUHSFFQ FOWBOEFCPEFNWBO
FODPSSFDUBBOCFJEFLBOUFOJTCFWFTUJHEBMWPSFOTEFXJFHPQ de wieg.
UFUJMMFOFOUFWFSWPFSFO t -BBU HFFO BOEFSF LJOEFSFO PG EJFSFO POCFXBBLU TQFMFO
t 4UFMBMUJKEEFSVHMFVOJOHJOEFMBBHTUFTUBOEBGBMWPSFOTEF OBCJKIFUQSPEVDU PGPQIFUQSPEVDU[FMGLMJNNFO
XJFHPQUFUJMMFOPGUFWFSWPFSFO t 8BOOFFS IFU LJOE VJU EF [JUXJFH XPSEU HFIBBME PG FSJO
NL

t 7FSXJKEFSBMUJKEEFHPSEFMTUVLLFOWBOEF,JU"VUPFOEPF XPSEU HFQMBBUTU UJKEFOT FFO QBV[F PG CJK EF NPOUBHF
[FJOEFTQFDJBMF[JKWBLLFOPQEFCJOOFOCFLMFEJOH XBOOFFS EFNPOUBHFWBOEFBDDFTTPJSFT NPFUHFDPOUSPMFFSEXPSEFO
EF XJFH OJFU WPPS WFSWPFS JO EF BVUP XPSEU HFCSVJLU FO PGEFSFNJOHFTDIBLFMEJT
HFEVSFOEFMBOHFSFQFSJPEFOWBOTMBBQ[POEFSWPPSUEVSFOE t %F IBOEFMJOHFO WBO EF NPOUBHF EF EFNPOUBHF FO EF
UPF[JDIUWBOFFOWPMXBTTFOF SFHFMJOHNPHFOFOLFMVJUHFWPFSEXPSEFOEPPSWPMXBTTFOFO
$POUSPMFFS PG XJF IFU QSPEVDU HFCSVJLU CBCZTJUUFS 
VEILIGHEID HSPPUPVEFST FO[
EFDPSSFDUFXFSLJOHWBOIFUQSPEVDU[FMG
LFOU
t $POUSPMFFS WØØS EF BTTFNCMBHF PG IFU QSPEVDU FO EF t #JK EF IBOEFMJOHFO WBO EF SFHFMJOH NPFU HFDPOUSPMFFSE
POEFSEFMFOOJFUCFTDIBEJHEXFSEFOUJKEFOTIFUUSBOTQPSUJO XPSEFO EBU EF CFXFHFOEF EFMFO WBO IFU QSPEVDU CJKW
EBUHFWBMNBHIFUOJFUHFCSVJLUXPSEFOFONPFUIFUCVJUFO SVHMFVOJOH LBQ FO[
 OJFU UFHFO IFU LJOE LVOOFO TUPUFO
IFUCFSFJLWBOLJOEFSFOHFIPVEFOXPSEFO DPOUSPMFFS UJKEFOT EF[F IBOEFMJOHFO PG EF SFN DPSSFDU
t 7PPS EF WFJMJHIFJE WBO VX LJOE NPFU V WPPSEBU V IFU JOHFTDIBLFMEJT
QSPEVDU HBBU HFCSVJLFO BMMF QMBTUJD [BLLFO WFSXJKEFSFO FO t 7PFS HFFO IBOEFMJOHFO WPPS EF PQFOJOH TMVJUJOH PG
XFHHPPJFO FWFOBMT EF FMFNFOUFO EJF EFFM VJUNBLFO WBO EFNPOUBHF WBO IFU QSPEVDU VJU XBOOFFS IFU LJOE JO EF
EFWFSQBLLJOH FONPFUFO[FCVJUFOIFUCFSFJLWBOLJOEFSFO LJOEFSXBHFOCVHHZ[JU
HFIPVEFOXPSEFO t -FUJOFMLHFWBMIFFMHPFEPQXBOOFFSEF[FIBOEFMJOHFO
t )FU QSPEVDU NBH VJUTMVJUFOE HFCSVJLU XPSEFO WPPS IFU VJUHFWPFSE XPSEFO FO XBOOFFS IFU LJOE [JDI JO EF CVVSU
BBOUBMLJOEFSFOXBBSWPPSIFUXFSEPOUXPSQFO CFWJOEU
t )FUNBHFOLFMHFCSVJLUXPSEFOPNÏÏOLJOEQFS[JUQMBBUT t 5JKEFOTEF[FIBOEFMJOHFO[PVEFOVXWJOHFSTCFLOFMEFO
UFWFSWPFSFO WFSXPOELVOOFOSBLFO
t (FCSVJL IFU QSPEVDU OJFU XBOOFFS OJFU BMMF POEFSEFMFO t -BBU IFU LJOE OJFU JO QSPEVDU XBOOFFS NFO JO BOEFSF
DPSSFDUCFWFTUJHEFOHFSFHFME[JKO WFSWPFSNJEEFMFOSFJTU USFJO NFUSP CVT WMJFHUVJH FO[

t $POUSPMFFS WØØS IFU HFCSVJL PG IFU QSPEVDU IFMFNBBM t "MTIFUQSPEVDUOJFUXPSEUHFCSVJLU NPFUIFUCVJUFOIFU
HFPQFOEJTFOPGBMMFCMPLLFFSFOWFJMJHIFJETNFDIBOJTNFO CFSFJL WBO LJOEFSFO HFIPVEFO XPSEFO )FU QSPEVDU NBH
DPSSFDUJOHFTDIBLFME[JKO OJFU BMT TQFFMHPFE HFCSVJLU XPSEFO %JU QSPEVDU JT OJFU
t 4UFFLVXWJOHFSTOJFUJOEFNFDIBOJTNFO HFTDIJLUBMTTQFFMHPFEWPPSLJOEFSFO
t -FFTBBOEBDIUJHEFBBOXJK[JOHFOCFUSFòFOEFIFUHFCSVJL t )FU QSPEVDU JT WPPS[JFO WBO FFO WPFUFOTUFVO BDIUFSBBO
WBOIFUPOEFSTUFMXBOOFFSEFXJFHEF[JUEFLJOEFS[JUWPPS XBBSEPPS PQTUBQKFT FO PCTUBLFMT LVOOFO PWFSXPOOFO
EFXBHFOXPSEFOWBTUHFLPQQFME XPSEFO (FCSVJL EF[F TUFVO OJFU PN FFO UXFFEF LJOE UF
t 1MBBUTIFUQSPEVDUOPPJUOBCJKUSBQQFOPGPQTUBQKFT WFSWPFSFO
t -BBUEFLJOEFSXBHFOCVHHZUSBWFMTZTUFNOJFUBDIUFSPQ t 7FSWPFS IFU LJOE OJFU JO EF [JU PG XBOOFFS EF[F
FFOIFMMFOEWMBLXBOOFFSIFULJOEFSJO[JU PPLBMJTEFSFN MPTHFLPQQFMEJTWBOIFUPOEFSTUFM
JOHFTDIBLFME %F FóDJÑOUJF WBO EF SFNNFO JT CFQFSLU PQ t "MTIFUQSPEVDUWPPSMBOHFUJKEXPSEUCMPPUHFTUFMEBBOEF
TUFJMFIFMMJOHFO [PO NPFUHFXBDIUXPSEFOUPUIFUBGLPFMUWPPSEBUIFUXFFS
t (BHFFOUSBQQFOPGSPMUSBQQFOPQPGBGXBOOFFSIFULJOE XPSEUHFCSVJLU
[JDI JO EF LJOEFSXBHFOLJOEFS[JU WPPS EF XBHFOCVHHZ t (FCSVJL IFU QSPEVDU FOLFM NFU EF XJFH 5SJMPHZ FO EF
CFWJOEU LJOEFS[JU WPPS EF XBHFO )VHHZ .VMUJöY WBO *OHMFTJOB
t 8BOOFFSVIFUQSPEVDUQBSLFFSU EJFOUVUFDPOUSPMFSFOPG EJF TQFDJöFL WPPS[JFO FO VJUHFSVTU [JKO NFU EF LPQQFMJOH
EFSFNHPFEJTJOHFTDIBLFMEEPPSIFUQSPEVDUIFFOFOXFFS &BTZ $MJQ 3BBEQMFFH JO HFWBM WBO UXJKGFMT EF XFCTJUF
UFCFXFHFO XXXJOHMFTJOBDPN PG DPOUBDUFFS FFO FSLFOEF WFSLPQFS PG
t %F NBYJNBMF CFMBTUJOH WBO IFU NBOEKF JT LH %F EFLMBOUFOEJFOTUWBO*OHMFTJOB
NBYJNBMF CFMBTUJOH WBO EF øFTIPVEFS JT  LH )FU JT t )FU HFCSVJL WBO EF LJOEFS[JU NFU IFU POEFSTUFM JT HFFO
BCTPMVVU WFSCPEFO PN EF BBOCFWPMFO NBYJNBMF CFMBTUJOH WFSWBOHJOH WPPS EF XJFH PG IFU CFEKF "MT IFU LJOE NPFU
UFPWFSTDISJKEFO BBOHF[JFOEJUUPUFFOHFWBBSMJKLFPOTUBCJFMF TMBQFO JTIFUCFUFSFFOXJFHPGFFOCFEKFUFHFCSVJLFO%F
UPFTUBOELBOMFJEFO LJOEFS[JUJTOJFUPOUXJLLFMEPNIFULJOEFSWPPSMBOHFSFUJKE
t *FEFSF CFMBTUJOH EJF PQ EF IBOEHSFFQ FOPG PQ EF JOUFMBUFOTMBQFO
SVHMFVOJOH FOPG [JKEFMJOHT PQ IFU QSPEVDU XPSEU t )FUBVUP[JUKF)VHHZ.VMUJöYJTPPLBMTMJHTUPFMUKFCSVJLCBBS

54
t )FUMJHTUPFMUKFOJFUHFCSVJLFOXBOOFFSIFULJOEKFJOTUBBUJT IFU QSPEVDU IFFGU SFQBSBUJFT POEFSHBBO CJK
PNBMMFFOSFDIUPQUF[JUUFO BTTJTUFOUJFDFOUSB%JFOJFUCFWPFHEFOOJFUFSLFOE[JKO
t %JU MJHTUPFMUKF JT OJFU POUXPSQFO PN FS MBOHF UJKE JO UF IFU QSPEVDU IFFGU XJK[JHJOHFO POEFSHBBO FOPG FS
TMBQFO XFSE BBO HFLOPFJE [PXFM JO [JKO TUSVDUVSFMF HFEFFMUF
t )FU JT HFWBBSMJKL PN EJU MJHTUPFMUKF PQ WFSIPPHEF BMT XBU EF TUPG CFUSFGU EJF OJFU VJUESVLLFMJKL EPPS EF
PQQFSWMBLLFOUFHFCSVJLFO CJKWPPSCFFMEPQFFOUBGFM GBCSJLBOU [JKO UPFHFTUBBO &WFOUVFMF XJK[JHJOHFO BBO
QSPEVDUFO POUIFòFO *OHMFTJOB #BCZ 4Q" WBO FMLF
REGENHOES WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE
 EFGFDUFO [PXFM UF XJKUFO BBO WFSXBBSMP[JOH BMT BBO
WAARSCHUWINGEN! POBDIU[BBNIFJE UJKEFOT IFU HFCSVJL WC IFWJHF TUPUFO
t 0OEFSUPF[JDIUWBOWPMXBTTFOFOHFCSVJLFO PQ EF TUSVDUVSFMF EFMFO CMPPUTUFMMJOH BBO BHSFTTJFWF 
t 8BOOFFSEFSFHFOIPFTJOHFCSVJLJT DPOUSPMFSFOPGIJKOJFU DIFNJTDIFTUPòFO FO[

JODPOUBDULPNUNFUIFUHF[JDIUWBOIFULJOEEFCBCZ IFU QSPEVDU WFSUPPOU OPSNBMF TMJKUBHF WC XJFMFO 
t %F SFHFOIPFT OJFU PQ IFU QSPEVDU HFCSVJLFO [POEFS EF CFXFHFOEF EFMFO TUPòFO
 EJF WPPSUWMPFJFO VJU
LBQEJFIFNPOEFSTUFVOU MBOHEVSJHFODPOUJOVEBHFMJKLTHFCSVJL [PBMTWPPS[JFO
t 6JUTMVJUFOE HFCSVJLFO NFU IFU BBOHFHFWFO *OHMFTJOB IFU QSPEVDU JT PPL QFS POHFMVL EPPS EF FJHFOBBS PG
QSPEVDU EFSEFOCFTDIBEJHE CJKWPPSCFFMEBMTIFUBMTCBHBHFNFU
t /JFU PQ BOEFSF QSPEVDUFO EBO EJF BBOCFWPMFO EPPS EF MVDIUWFSWPFSPGPQBOEFSFXJK[FXPSEUWFS[POEFO

GBCSJLBOUHFCSVJLFO IFU QSPEVDU XPSEU OBBS EF WFSLPQFS WPPS TFSWJDF
t 0NSJTJDPWBOWFSTUJLLJOHPGPWFSWFSIJUUJOHUFWPPSLPNFO WFS[POEFO [POEFS EF PSJHJOFMF BBOLPPQCPO FOPG
OJFUJOEF[POPGCJOOFOTIVJTHFCSVJLFO [POEFS IFU TFSJFOVNNFS PG XBOOFFS EF EBUVN WBO
t 0QEFIBOEXBTTFOPQ¡$ BBOLPPQPQEFCPOFOPGIFUTFSJFOVNNFSOJFUEVJEFMJKL
MFFTCBBS[JKO
GARANTIEVOORWAARDEN t &WFOUVFMF TDIBEF WFSPPS[BBLU EPPS HFCSVJL WBO

NL
BDDFTTPJSFTEJFOJFUEPPS*OHMFTJOB#BCZ[JKOHFMFWFSEFOPG
t *OHMFTJOB#BCZ4Q"HBSBOEFFSUEBUEJUBSUJLFMPOUXPSQFO HPFEHFLFVSE [BMOJFUXPSEFOHFEFLUEPPSEFWPPSXBBSEFO
FO HFQSPEVDFFSE XFSE JO OBMFWJOH WBO EF OPSNFO WBOPO[FHBSBOUJF
SFHMFNFOUFSJOHFO WPPS EF QSPEVDUFO EF LXBMJUFJU FO t *OHMFTJOB#BCZ4Q"LBOOJFUBBOTQSBLFMJKLHFTUFMEXPSEFO
WFJMJHIFJE EJF NPNFOUFFM WBO LSBDIU [JKO JO EF &VSPQFTF WPPS TDIBEF BBO WPPSXFSQFO PG MFUTFMT BBO QFSTPOFO BMT
(FNFFOTDIBQ FO JO EF MBOEFO XBBS IFU QSPEVDU XPSEU HFWPMHWBOPOFJHFOMJKLFOPGGPVUHFCSVJL
BBOHFCPEFO t 8BOOFFS EF HBSBOUJFQFSJPEF WFSWBMMFO JT HBSBOEFFSU
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOEFFSU EBU EJU QSPEVDU UJKEFOT IFU CFESJKG UPDI OPH BTTJTUFOUJF WPPS IBBS FJHFO QSPEVDUFO
IFU QSPEVDUJFQSPDFT FO UPU WPMUPPJJOH WBO EF QSPEVDUJF CJOOFOFFONBYJNVNUFSNJKOWBOWJFS 
KBBSWBOBGEFEBUVN
BBO WFSTDIJMMFOEF LXBMJUFJUTDPOUSPMFT XFSE POEFSXPSQFO EBU EF QSPEVDUFO PQ EF NBSLU [JKO HFCSBDIU EBBSOB XPSEU
*OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOEFFSU EBU EJU BSUJLFM PQ IFU HFWBMQFSHFWBMEFNPHFMJKLIFJEWPPSJOUFSWFOUJFCFPPSEFFME
NPNFOUWBOBBOLPPQCJKEFFSLFOEFWFSEFMFSHFFOEFGFDUFO
WBONPOUBHFPGGBCSJFLTGPVUFOWFSUPPOU RESERVEONDERDELEN / ASSISTENTIE NA VERKOOP
t %F[FHBSBOUJFEPFUHFFOBGCSFVLBBOEFBBOEFDPOTVNFOU
WFSMFFOEFSFDIUFOJOIFULBEFSWBOEFOBUJPOBMFXFUHFWJOH t *OTQFDUFFS SFHFMNBUJH EF WFJMJHIFJETNFDIBOJTNFO
EJF LBO WBSJÑSFO BGIBOLFMJKL WBO IFU MBOE XBBS IFU QSPEVDU [PEBU FFO QFSGFDUF GVODUJPOBMJUFJU WBO IFU QSPEVDU XPSEU
JTHFLPDIUFOXBBSWBOEFCFQBMJOHFO JOHFWBMWBODPOøJDU HFHBSBOEFFSE "MT QSPCMFNFO FOPG EFGFDUFO XPSEFO
WPPSSBOH IFCCFO UFO BBO[JFO WBO EF JOIPVE WBO EF[F PQHFNFSLU NBH IFU QSPEVDU OJFU HFCSVJLU XPSEFO
HBSBOUJF $POUBDUFFSJOEBUHFWBMPONJEEFMMJKLEFFSLFOEFWFSLPQFSPG
t *OEJFO IFU QSPEVDU NBUFSJBBMEFGFDUFO FOPG EFLMBOUFOEJFOTUWBO*OHMFTJOB
GBCSJDBUJFGPVUFO WFSUPPOU EJF XPSEFO WBTUHFTUFME PQ IFU t (FCSVJL HFFO XJTTFMTUVLLFO PG BDDFTTPJSFT EJF OJFU
NPNFOUWBOBBOLPPQPGUJKEFOTFFOOPSNBBMHFCSVJLWPMHFOT HFMFWFSE XPSEFO FOPG OJFU HPFEHFLFVSE XFSEFO EPPS
IFUHFFOCFTDISFWFOJOEFIBOEMFJEJOH FSLFOU*OHMFTJOB#BCZ *OHMFTJOB#BCZ
4Q"EFHFMEJHIFJEWBOEFHBSBOUJFWPPSXBBSEFOHFEVSFOEF
FFOQFSJPEFWBONBBOEFOWBOBGEFEBUVNWBOBBOLPPQ WAT TE DOEN IN GEVAL ASSISTENTIE IS VEREIST
t %FHBSBOUJFJTBMMFFOHFMEJHJOIFUMBOEXBBSIFUQSPEVDU
JTHFLPDIUFOXBBSEFBBOLPPQCJKFFOFSLFOEFWFSLPQFSJT t 8BOOFFSBTTJTUFOUJFWPPSIFUQSPEVDUWFSFJTUJT NPFUNFO
HFEBBO PONJEEFMMJKL EF *OHMFTJOB WFSLPQFS DPOUBDUFSFO XBBS NFO
t %FFSLFOEFHBSBOUJFHFMEUWPPSEFFFSTUFFJHFOBBSWBOIFU IFU QSPEVDU IFFGU BBOHFLPDIU [PSH FSWPPS EBU V CFTDIJLU
HFLPDIUFBSUJLFM PWFS IFU CFUSFòFOEF i4FSJBM /VNCFSw TFSJFOVNNFS
 WBO
t 0OEFSHBSBOUJFWFSTUBBUNFOHSBUJTWFSWBOHJOHPGSFQBSBUJF IFU QSPEVDU XBBSWPPS NFO FFO BBOWSBBH EPFU IFUi4FSJBM
WBO EF POEFSEFMFO EJF EFGFDU CMJKLFO BBO EF PPSTQSPOH /VNCFSwJTCFTDIJLCBBSWBOBGEF$PMMFDUJF

XFHFOTGBCSJDBHFGPVUFO*OHMFTJOB#BCZ4Q"CFIPVEU[JDI t )FUJTEFUBBLWBOEFWFSLPQFSPNNFU*OHMFTJOBDPOUBDU
IFU SFDIU PN OBBS FJHFO JO[JDIU UF CFTMJTTFO PG EF HBSBOUJF PQ UF OFNFO PN HFWBM QFS HFWBM EF NFFTU HFTDIJLUF
XPSEU UPFHFQBTU EPPS NJEEFM WBO SFQBSBUJF PG WFSWBOHJOH JOUFSWFOUJFXJK[FUFCFPPSEFMFOFOPNUFOTMPUUFBMMFWFSEFSF
WBOIFUQSPEVDU BBOXJK[JOHFOUFWFSTDIBòFO
t 0NHBSBOUJFTFSWJDFUFWFSLSJKHFO EJFOUVIFUTFSJFOVNNFS t %F"TTJTUFOUJFTFSWJDFWBO*OHMFTJOBTUBBUJOJFEFSHFWBMUFS
WBO IFU QSPEVDU FO FFO LPQJF WBO IFU POUWBOHTUCFXJKT CFTDIJLLJOHWPPSBMMFOPEJHFJOGPSNBUJF NJEEFMTTDISJGUFMJKLF
BGHFHFWFOPQIFUNPNFOUWBOBBOLPPQWBOIFUQSPEVDUUF BBOWSBBH JO UF WVMMFO PQ IFU TQFDJBMF GPSNVMJFS EBU [JDI PQ
PWFSMFHHFOFOUFDPOUSPMFSFOPGPQIFUPOUWBOHTUCFXJKTEF EFXFCTJUFCFWJOEUXXXJOHMFTJOBDPNSVCSJFL(BSBOUJFFO
EBUVNWBOBBOLPPQEVJEFMJKLMFFTCBBSJTXFFSHFHFWFO "TTJTUFOUJF
t %F[F HBSBOUJFWPPSXBBSEFO WFSWBMMFO JO EF WPMHFOEF
HFWBMMFO ADVIES VOOR DE REINIGING EN HET ONDERHOUD VAN
 IFU QSPEVDU XPSEU HFCSVJLU WPPS BOEFSF HET PRODUCT
HFCSVJLTCFTUFNNJOHFO EBO EJF VJUESVLLFMJKL JO EF
CFUSFòFOEFIBOEMFJEJOH[JKOWFSNFME t %JU QSPEVDU NPFU SFHFMNBUJH POEFSIPVEFO XPSEFO EPPS
 IFUQSPEVDUXPSEUHFCSVJLUPQFFONBOJFSEJFJOTUSJKEJT EFHFCSVJLFS
NFUEFCFQBMJOHFOJOEFIBOEMFJEJOH t 'PSDFFS EF NFDIBOJTNFO PG CFXFHFOEF EFMFO OJFU

55
DPOUSPMFFSFFSTUEFBBOXJK[JOHFOJOHFWBMWBOUXJKGFMT LMFEJOHCPSTUFM
t #FSHIFUQSPEVDUOJFUPQBMTIFUOPHOBUJTFOMBBUIFUOJFU t 3FTQFDUFFS EF OPSNFO WPPS EF SFJOJHJOH WBO EF TUPòFO
BDIUFS JO WPDIUJHF PNHFWJOHFO PNEBU TDIJNNFMT [PVEFO CFLMFEJOHEJFBBOHFEVJEXPSEFOPQEFFUJLFUUFO
LVOOFOHFWPSNEXPSEFO
t #FXBBSIFUQSPEVDUPQFFOESPHFQMFL )BOEXBTTFONFULPVEXBUFS
t #FTDIFSN IFU QSPEVDU UFHFO XFFSTJOWMPFEFO XBUFS 
SFHFO PG TOFFVX CPWFOEJFO LBO FFO WPPSUEVSFOEF FO /JFUCMFLFO
MBOHFCMPPUTUFMMJOHBBOEF[POEFLMFVSWBOWFMFNBUFSJBMFO
XJK[JHFO
t /BFFOFWFOUVFFMHFCSVJLPQIFUTUSBOENPFUIFUQSPEVDU /JFUNFDIBOJTDIESPHFO
OBVXLFVSJHHFSFJOJHEXPSEFO[PEBUBMIFU[BOEFOIFU[PVU
XPSEUWFSXJKEFSE 7MBLESPHFOJOEFTDIBEVX
t 3FJOJHEFQMBTUJDFONFUBMFOEFMFONFUFFOWPDIUJHFEPFL
PGNFUFFO[BDIUSFJOJHJOHTNJEEFMHFCSVJLHFFOTPMWFOUFO /JFUTUSJKLFO
BNNPOJBLPGCFO[JOF
t %SPPH EF NFUBMFO EFMFO [PSHWVMEJH OB FFO FWFOUVFFM /JFUESPPHSFJOJHFO
DPOUBDUNFUXBUFS [PEBUHFFOSPFTULBOHFWPSNEXPSEFO
t )PVEFCFXFHFOEFEFMFOHPFETDIPPOFOTNFFS[FJOEJFO
OPEJHNFUFFOMJDIUFPMJF /JFUDFOUSJGVHFSFO
t 7FSXJKEFSTUPGFOPG[BOETUFFETWBOEFXJFMFO
t %SPPH EF TUPòFO CFLMFEJOH QFSGFDU WPPSEBU [F XFFS
ADVIES VOOR DE REINIGING VAN DE STOFFEN HFQMBBUTUPGHFCSVJLUXPSEU
BEKLEDING t 0N EF FWFOUVFMF WPSNJOH WBO TDIJNNFMT UF WPPSLPNFO 
XPSEU BBOCFWPMFO PN EF XJFH SFHFMNBUJH UF WFSMVDIUFO
NL

t &S XPSEU BBOCFWPMFO PN EF CFLMFEJOH BG[POEFSMJKL UF .BBLEFTUPòFOCFLMFEJOHMPTWBOEFTUSVDUVVSFOXSJKGNFU


XBTTFO FFOESPHFEPFLPWFSEFCPEFN
t 3FJOJH EF TUPòFO EFMFO SFHFMNBUJH NFU FFO [BDIUF

AANWIJZINGEN
LIJST ONDERDELEN

fig. 1
Frames
T1 (SPFQWPPSXJFMFO
T2 (SPFQBDIUFSXJFMFO5SJMPHZTUE
T3 (SPFQBDIUFSXJFMFO5SJMPHZ$JUZ
T4 'MFTIPVEFS
T5 .BOEKF

Buggy
R1 #FTDIFSNJOH
R2 ,BQ#VHHZ
R3 7PFUFO[BL indien meegeleverd)
R4 3FHFOTDIFSN indien meegeleverd)
Houd het kind tijdens het openen en sluiten van dit
product uit de buurt om letsel te voorkomen.
Wieg
C1 ,BQXJFH
C2 #FEFLLJOHXJFH

Kinderzit wagen (indien meegeleverd)

ONDERSTEL

ASSEMBLAGE/VERWIJDERING VAN DE GROEP MET


ACHTERWIELEN
fig. 2 #SFOH EF XJFMHSPFQ BBO UFS IPPHUF WBO EF CVJT
BDIUFSBBO
fig. 3 .BBL EF SJOH T6
 WBTU PQ EF CFVHFM T7), druk
EBBSOB PQ EF IFOEFM T8
 UPU EJF WPMMFEJH WBTUIBBLU 
DPOUSPMFFSPGEFSJOH T6
DPSSFDUJO[JKO[JUUJOHJTHFQMBBUTU
Gebruik de achterste hendel niet om de kinderwagen op OPGEPAST: controleer of de wielen correct zijn
te tillen terwijl er een kind in zit. vastgehaakt vooraleer te gebruiken.
fig. 4 0N EF XJFMHSPFQ BDIUFSBBO UF WFSXJKEFSFO NPFU

56
NFOEFIFOEFM T8
PQUJMMFOFOEFSJOH T6
WBOEFCFVHFM WIEG TRILOGY
T7
MPTNBLFO [PEBUEJFWPMMFEJHWSJKLPNU
HET VASTKOPPELEN VAN DE WIEG OP HET ONDERSTEL
OPENING ONDERSTEL fig. 19 /FFN EF XJFH WBTU BBO EF HSPUF IBOEHSFFQ
fig. 5 )PV IFU IFOEFMUKF T9
 PQ EF SFDIUFS IBOEHSFFQ FO IBBL IFN WBTU PQ IFU POEFSTUFM UFS IPPHUF WBO EF
JOHFESVLUFOUJMIFUPOEFSTUFMPQ[PEBUIFUIFMFNBBMXPSEU VJUTQBSJOHFO BBO XFFST[JKEFO WBO EF TUSVDUVVS 1PTJUJPOFFS
HFPQFOE EFXJFHVJUTMVJUFOEOBBSEFNBNBHFSJDIU
fig. 6 )FSIBBM EF IBOEFMJOH EPPS EF QFEBBM T10
 JO UF fig. 20 OPGEPAST: zorg ervoor dat de wieg correct
USBQQFO[PEBUIFUHFIFFMIPSJ[POUBBMXPSEUHFCMPLLFFSE vastgehaakt is vóór het gebruik.
fig. 7 OPGEPAST: controleer vóór het gebruik of alle
sluitingsmechanismen correct vastgekoppeld zijn aan HET LOSKOPPELEN VAN DE WIEG VAN HET ONDERSTEL
beide zijden. fig. 21 5SFL BBO EF IFOEFM C3
 EJF [JDI CVJUFO EF XJFH
CFWJOEU
SLUITING ONDERSTEL fig. 22 5JM UFHFMJKLFSUJKE EF XJFH PQ EPPS EF IBOEHSFFQ
fig. 8 %SVL PQ EF LOPQ T11
 FO CSFOH EF BDIUFSTUF WBTUUFOFNFO
IBOEHSFFQ T12
PNIPPH
fig. 9 5SFL EF BDIUFSTUF IBOEHSFFQ T12
 SFTPMVVU OBBS HET VASTKOPPELEN VAN DE KAP
CPWFO[PEBUIFUPOEFSTUFMIFMFNBBMXPSEUHFTMPUFO fig. 23 .BBLEFESVLLOPQFOWBTUBBOEFTUSVDUVVSWBOEF
wieg.
REM ACHTERWIELEN fig. 24 8JLLFM EF LBQ C1
 SPOE EF IBOEHSFFQ FO NBBL
fig. 10 0NEFSFNJOUFTDIBLFMFO EVXUVEFIFOEFM T13) WBTUNFUEFTQFDJBMFLOPQFO
PQIFUXJFMBBOEFSFDIUFSBDIUFS[JKEFOBBSCFOFEFO
Schakel de rem steeds in wanneer u stilstaat. AFSTELLING VAN DE HANDGREEP EN VAN DE KAP
fig. 25 0NEFIBOEHSFFQFOEFLBQUFSFHFMFO NPFUNFO

NL
TRANSPORTGREEP UFHFMJKLEFUXFFESVLLOPQQFOBBOEF[JKLBOU C4
CFEJFOFO
fig. 11 0N IFU HFTMPUFO POEFSTUFM UF WFSWPFSFO NPFU EF fig. 26 OPGEPAST: om de wieg te vervoeren, moet deze
EBBSWPPSCFTUFNEFIBOEHSFFQ T14
HFCSVJLUXPSEFO5JMIFU steeds vastgenomen worden met de handgreep.
POEFSTUFMOJFUPQNFUEFIBOEHSFFQWPPSEFPQFOJOH T12).
VERLUCHTING VAN DE KAP (VOOR MODELLEN DIE
BLOKKEREN/VRIJGEVEN VOORWIELEN HIERVAN VOORZIEN ZIJN)
fig. 12 )FU POEFSTUFM JT WPPS[JFO WBO ESBBJXJFMFO fig. 27 %FLBQJTWPPS[JFOWBOFFOOFUTUPGWPPSFFOCFUFSF
EJF HFCMPLLFFSE PG WSJKHFHFWFO LVOOFO XPSEFO EPPS MVDIUDJSDVMBUJFJOEFXJFH
FFOWPVEJHXFHEFIFOEFM T15
UFSIPPHUFWBOIFUDFOUSBBM
TDIBSOJFSQVOUUFCFEJFOFO HET VASTKOPELEN VAN DE BEDEKKING
fig. 28 ,OJKQBMMFLOPQQFOWBOEFCFEFLLJOHEJDIUPQEF
VERWIJDEREN VOORWIELEN wieg.
fig. 13 8BOOFFS OPEJH LVOOFO EF WPPSXJFMFO NBLLFMJKL
WFSXJKEFSEXPSEFO INTERNE VERLUCHTING
0NEJUUFEPFO XPSEUIFUIFOEFMUKF T16
OBBSWPPSHFCSBDIU fig. 29 %F JOUFSOF WFSMVDIUJOH LBO HFSFHFME XPSEFO NFU
[PBMTHFÕMMVTUSFFSEJOEFöHVVSFOXPSEUIFUXJFMHFMJKLUJKEJH IFUIFOEFMUKF C5).
XFHHFIBBME
fig. 14 0N EF XJFMFO XFFS WBTU UF NBLFO TUFFL [F JO REGELING RUGSTEUN
EF PQFOJOH T17
 FO EVX UPU V FFO LMJLHFMVJE IPPSU %JU fig. 30 #FEJFO IFU IFOEFMUKF C6
 PN EF SVHTUFVO UF
CFUFLFOU[BUEFXJFMFOHPFEWBTU[JUUFO SFHFMFO FFOT EF HFXFOTUF IFMMJOH WFSLSFHFO JT XPSEU IFU
OPGEPAST: controleer vóór het gebruik of de wielen IFOEFMUKFXFFSJOEFCFHJOTUBOEHFCSBDIU
goed vastzitten.
REINIGING VAN HET MATRAS EN VAN DE
ACHTERSTEUN BINNENBEKLEDING
fig. 15 (FCSVJL VX WPFU PQ EF BDIUFSTUFVO T10) om fig. 31 )FUJTSBBE[BBNIFUNBUSBTFOEFCJOOFOCFLMFEJOH
FWFOUVFMFPCTUBLFMTUFPWFSTDISJKEFO SFHFMNBUJHWPPSSFJOJHJOHUFWFSXJKEFSFO

FLESHOUDER KINDERZIT WAGEN HUGGY (INDIEN MEEGELEVERD)


fig. 16 )FUPOEFSTUFMJTWPPS[JFOWBOFFOøFTIPVEFS T4).
0NEFøFTIPVEFSWBTUUFNBLFO QMBBUTUVEFHFMFJEFSWBOEF HET VASTKOPPELEN VAN DE KINDERZIT OP HET
IPVEFSCPWFOPQEFIBBL T18
BBOIFUPOEFSTUFMFOLMJLUV ONDERSTEL
EFIPVEFSOBBSCFOFEFOWBTU fig. 32 /FFNEFLJOEFS[JUWBTUBBOEFIBOEHSFFQFOIBBL
IFN WBTUPQIFUPOEFSTUFM UFSIPPHUFWBOEFVJUTQBSJOHFO
MANDJE BBO XFFST[JKEFO WBO EF TUSVDUVVS 1PTJUJPOFFS EF XJFH
fig. 17 )FUPOEFSTUFMIFFGUFFOSVJNFCPPETDIBQQFONBOE VJUTMVJUFOEOBBSEFNBNBHFSJDIU
T5
 1MBBUT EF SJOHFO B1
 PN EF IBLFO T19
 BBO EF fig. 33 OPGEPAST: controleer vóór het gebruik of de
BDIUFSLBOUWBOIFUPOEFSTUFMPNEFNBOEUFCFWFTUJHFO kinderzit correct vastgekoppeld is.
4UFFLEFCBOEKFT B2
EPPSEFSJOHFUKFT T20
BBOEF[JKLBOU
WBOIFUPOEFSTUFMFOTMVJUEFESVLLOPQFO HET LOSKOPPELEN VAN DE KINDERZIT VAN HET
#FWFTUJHWFSWPMHFOTEFCBOEKFT B3
PNEFIBLFO T21
BBO ONDERSTEL
EFWPPS[JKEFWBOIFUPOEFSTUFM fig. 34 #FEJFO EF IFOEFM S1
 EJF [JDI BDIUFS PQ EF
LJOEFS[JUCFWJOEU
EXTRA TRANSPORTSYSTEMEN (WIEG, KINDERZIT WAGEN fig. 35 5JMUFHFMJKLFSUJKEEFLJOEFS[JUPQEPPSEFIBOEHSFFQ
(indien meegeleverd) EN BUGGY) WBTUUFOFNFO
fig. 18 %FGSBNFTLVOOFOHFCSVJLUXPSEFONFUEF5SJMPHZ 7PPS FFO DPSSFDU HFCSVJL WBO EF LJOEFS[JU WPPS EF XBHFO
XJFHFOEF)VHHZBVUPTUPFMUKF JOEJFONFFHFMFWFSE
CVHHZ )VHHZ NPFU EF SFMBUJFWF IBOEMFJEJOH HFSBBEQMFFHE
JO[FUFO XPSEFO

57
BUGGY [JUUJOHFO R11
WBOEFCVHHZ

DE BUGGY VASTMAKEN OP HET ONDERSTEL ONDERHOUD VAN DE BEKLEDING VAN DE KAP


fig. 36 .BBL EF CVHHZ WBTU BBO IFU POEFSTUFM FO fig. 55 %F CFLMFEJOH WBO EF LBQ LBO WFSXJKEFSE XPSEFO
QPTJUJPOFFSIFNUFSIPPHUFWBOEF[JUUJOHFOBBOXFFST[JKEFO [PEBU [F DPSSFDU LBO POEFSIPVEFO XPSEFO .BBL EF
WBOEFTUSVDUVVS LOPQQFO H6
MPTPQCFJEF[JKEFOWBOEFCVJHQVOUFOWBOEF
fig. 37 OPGEPAST: controleer vóór het gebruik of de LBQ H7).
buggy steeds correct vastgekoppeld is op beide zijden. fig. 56 ,PQQFM PPL CFJEF CVJHQVOUFO H7
 MPT WBO EF
fig. 38 %FCVHHZLBOHFCSVJLUXPSEFO[JKEFNBNBPG[JKEF CBMFJOFO H8
FOWFSXJKEFSDPNQMFFUEFCFEFLLJOH
XFH4MVJUIFUPOEFSTUFMXBOOFFSEFCVHHZWBTUHFNBBLUJT fig. 57 0NEFCFLMFEJOHXFFSUFNPOUFSFO NPFUFOCFJEF
CBMFJOFO H8
 JO EF EBBSWPPS CFTUFNEF HFMFJEFST JO EF
DE BUGGY LOSKOPPELEN VAN HET ONDERSTEL JOUFSOFWPFSJOHHFTUPQUXPSEFO
fig. 39 %SVLUFHFMJKLPQEFHSFQFO R5
FOUJMEFCVHHZPQ fig. 58 1MBBUT EBBSOB EF CBMFJOFO H8
 JO EF EBBSWPPS
WBOIFUPOEFSTUFM CFTUFNEF [JUUJOHFO PQ CFJEF CVJHQVOUFO H7
 [PEBU [F
OPGEPAST: doe dit nooit wanneer het kind erin zit. DPNQMFFUWBTUHFLPQQFMEXPSEFO

REGELING VAN DE RUGLEUNING VOETENZAK (INDIEN MEEGELEVERD)


fig. 40 %FSVHMFVOJOHLBOJOQPTJUJFTHFSFHFMEXPSEFO fig. 59 1MBBUT EF WPFUFO[BL R3
 POEFS EF
IBOEFMPQIFUDFOUSBMFNFDIBOJTNF R6
FOWFSQMBBUT[FJO CFTDIFSNJOHTCFVHFMEPPS
EFHFXFOTUFQPTJUJF fig. 60 ,OPPQIFUDFOUSBMFMJOU F1
WBTU EPPSIFUEPPSEF
SJOHUFTDIVJWFO F2).
REGELING VAN DE VOETENSTEUN fig. 61 %FCJOOFO[JKEFWBOEFWPFUFO[BLLBOPPL[PEBOJH
fig. 41 0NEFWPFUFOTUFVOPNMBBHUFQMBBUTFO NPFUPQCFJEF XPSEFOWBTUHFIBBLUEBUIJKIFULJOEUFHFOEFLPVCFTDIFSNU
IFOEFMUKFT R7
HFEVXEXPSEFOEJF[JDIPOEFSBBOEFTUFVO[FMG fig. 62 %F WPFUFO[BL LBO [PXFM XPSEFO HFCSVJLU PQ EF
NL

CFWJOEFO EPPS[FUFHFMJKLFSUJKEOBBSCFOFEFOUFEVXFO CVHHZ[JKEFNBNB BMT[JKEFXFH


fig. 42 0N EF TUFVO XFFS PNIPPH UF QMBBUTFO NPFU [F
PNIPPH HFUSPLLFO XPSEFO EF TUFVO XPSEU BVUPNBUJTDI REGENSCHERM (INDIEN MEEGELEVERD)
HFCMPLLFFSE fig. 63 0N IFU SFHFOTDIFSN R4
 UF NPOUFSFO NPFU
NFOEJFPQEFCFEFLLJOHQMBBUTFOFOCFJEF[JKLBOUFO P1)
VEILIGHEIDSGORDELS WBTULOPQFO
fig. 43 $POUSPMFFS PG EF HPSEFMT EPPS EF PQFOJOHFO UFS fig. 64 .BBL EF FMBTUJFLFO P2
 WBTU SPOE EF WPPSTUF
IPPHUFWBOEFTDIPVEFSTTUFLFOPGEBBSWMBLCPWFO"MTEF CVJ[FOUFSIPPHUFWBOEFHSPFQXJFMFO
QPTJUJFOJFUDPSSFDUJT IBBMEBOEFHPSEFMTVJUIFUFFSTUFQBBS
PQFOJOHFOFOQMBBUTEF[FJOIFUWPMHFOEFQBBSPQFOJOHFO ONDERHOUD VAN DE BEKLEDING
HFCSVJLBMUJKEPQFOJOHFOPQHFMJKLFIPPHUF &S XPSEU BBOCFWPMFO PN EF CFLMFEJOH SFHFMNBUJH
fig. 44 7FS[FLFSVFSWBOEBUEFTDIPVEFSHPSEFMTHPFEWBTU UF WFSXJKEFSFO [PEBU [F DPSSFDU POEFSIPVEFO LBO
[JUUFOBBOEFCVJLHPSEFMT XPSEFO
fig. 45 ,PQQFMEFVJUFJOEFOWBOEFCVJLHPSEFMWBTUJOEF fig. 65 .BBL EF UXFF POEFSTUF FMBTUJFLKFT R12
 MPT WBO
DFOUSBMFHFTQ EFWPFUTUFVO EJFWFSWPMHFOTWBO[JKOIPVEFST R14
HFIBBME
fig. 46 %F CVJLHPSEFM NPFU TUFFET JO EF [JKEFMJOHTF LBOXPSEFO
SJOHFO R8
QBTTFSFO FOXBOOFFSIJKXPSEUHFCSVJLNPFUIJK fig. 66 .BBLEFESVLLOPQFO R15
WBOEF[JUUJOHMPT
[PEBOJHHFSFHFMEXPSEFOEBUIFULJOEHPFEWBTU[JU fig. 67 7FSXJKEFSEFFMBTUJFL R16
FONBBLEFESVLLOPQFO
fig. 47 (FCSVJL TUFFET EF CFFOHPSEFM TBNFO NFU EF R17
MPTBBOXFFST[JKEFOWBOEFCVHHZ
CVJLHPSEFM FOSFHFM[FPQDPSSFDUFXJK[F fig. 68 .BBLPPLEFESVLLOPQFOBBOEF[JKLBOUFOPQIFU
OPGEPAST! Als deze voorzorgsmaatregels niet worden SVHHFEFFMUF R18) los.
gerespecteerd, kan het kind vallen of onderuit schuiven fig. 69 7FSXJKEFSEFTDIPVEFSSJFNFOWBOEFSVHSJFNFO
en zich dus verwonden. fig. 70 5SFLEFCVJLHPSEFMMPTVJUEF[JKSJOHFO R8
-FUFSPQ
EBU V EF FFSTUF UBOE WBO EF DFOUSBMF HFTQ EPPS EF [JKSJOH
BEVESTIGING VAN DE VEILIGHEIDSBEUGEL IBBMUPNWFSWPMHFOTEFHFTQFSHFIFFMEPPSIFFOUFIBMFO
fig. 48 0N EF WFJMJHIFJETCFVHFM R1
 UF NPOUFSFO ESVL fig. 71 )BBM EF CFFOHPSEFM VJU EF JO EF CFLMFEJOH
PQ EF LOPQFO R9
 FO NBBL IFN WBTU UFS IPPHUF WBO EF JOHFCPVXEFCFWFJMJHJOH R19).
[JUUJOHFOJOEFCVHHZ R10). fig. 72 4UFFL EF SVHCBOEKFT FO EF SJFN UVTTFO EF CFOFO
fig. 49 %F WFJMJHIFJETCFVHFM LBO BBO FFO [JKEF HFPQFOE EPPSEFHMFVWFOJOEFCFLMFEJOHFOWFSXJKEFSEF[FWPMMFEJH
XPSEFO PG IFMFNBBM WFSXJKEFSE XPSEFO 0N EF CFVHFM UF OPGEPAST! Controleer vóór het gebruik of de bekleding
PQFOFOESVLUVPQIFULOPQKF R9
FOUJMUVEFCFVHFMVJUEF correct geplaatst is.
ESBHFS"MTVEFCFVHFMIFMFNBBMXJMUWFSXJKEFSFOEBOWPFSU
VEF[FIBOEFMJOHPPLBBOEFBOEFSF[JKEFVJU

DE KAP VASTMAKEN
fig. 50 0N EF LBQ UF NPOUFSFO PQ EF CVHHZ LPN UFS
IPPHUFWBOEF[JUUJOHFO R11
WBOEFCVHHZ WPFSEFTMFEFO
H1
JOFOEVXUPUCFJEFLMJLHFMVJEFOHFIPPSE[JKO
fig. 51 %VX EF ESVLLOPQFO WBO EF SVHCFLMFEJOH WBTU 
FFSTUCPWFOBBO H2
FOEBBSOBPOEFSBBO H3).
fig. 52 6LVOUEFLBQJOTUFMMFOFOJOEFHFXFOTUFQPTJUJF
CSFOHFOEPPSFSUFHFOBBOUFEVXFO

DE KAP LOSKOPPELEN VAN DE BUGGY


fig. 53 0NEFLBQWBOEFCVHHZUFWFSXJKEFSFO NBBLUV
EFESVLLOPQFOBBOEFBDIUFS[JKEFWBOEFCFLMFEJOHMPT H2-
H3).
fig. 54 #FEJFOEFIFOEFM H5
FOIBBMUFHFMJKLEFLBQVJUEF

58
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ДО НАЧАЛА ʄʈʀʆʑʈʄ ɶ ɸʇɻ ɷʁʄʀɾʆʉʔʏɾɻ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. УСТАНОВЛЕНЫ.
БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ t ʍʈʄɷʑ ʅʆɻɺʄʈɸʆɶʈɾʈʒ
БУДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ,
ЕСЛИ ВЫ ПРОИГНОРИРУЕТЕ ЭТИ ОТКРЫВАЙТЕ И ЗАКРЫВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПОД УГРОЗОЙ КОЛЯСКУ, КОГДА РЕБЕНОК
НАХОДИТСЯ ВДАЛИ ОТ ВАС.
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
t ʃɻʆɶɽʆɻʎɶʈʒʆɻɷɻʃʀʉɾɹʆɶʈʒʇ
ВАШЕГО РЕБЁНКА. ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ t ɸʇɻɹɺɶ ʅʆɾʇʈɻɹɾɸɶɿʈɻ ʆɻɷɻʃʀɶ
ʂɶʁʑʎɶɸɶʎɶʄʈɸɻʈʇʈɸɻʃʃʄʇʈʒ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ t ʃɻʁʒɽʕ ɷɻɹɶʈʒ ɾ ʀɶʈɶʈʒʇʕ

RU
ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫША БЕЗ НА КОНЬКАХ С КОЛЯСКОЙ ДЛЯ
ПРИСМОТРА, ТАК КАК ЭТО НОВОРОЖДЕННЫХ/ПРОГУЛОЧНОЙ
МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО. БУДЬТЕ КОЛЯСКОЙ.
ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ t ʅɻʆɻɺ ɾʇʅʄʁʒɽʄɸɶʃɾɻʂ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ. ʉɷɻɺɾʈɻʇʒ ɸ ʈʄʂ ʍʈʄ ʁʔʁʒʀɶ 
ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК ИЛИ
ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО ФИКСИРУЙТЕ
АВТОКРЕСЛО ПРАВИЛЬНО
И РЕГУЛИРУЙТЕ РЕМНИ ЗАКРЕПЛЕНЫ НА СВОЕМ МЕСТЕ.
БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ МАЛЫШ НЕ
t ɸʧʛʙʚʖʥʦʞʧʨʛʙʞʘʖʟʨʛʦʛʗʛʣʠʖʦʛʢʣʵʢʞʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞʞ
МОГ СОСКОЛЬЗНУТЬ ИЛИ УПАСТЬ C ʣʞʠʤʙʚʖʣʛʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛʛʙʤʗʛʝʥʦʞʧʢʤʨʦʖ
t ɸʧʛʙʚʖ ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʥʤʵʧʣʤʟ ʦʛʢʛʣʲ ʘʢʛʧʨʛ ʧ ʦʛʢʣʶʢ
ИЗДЕЛИЯ. по центру.
t ʉʚʛʦʜʞʘʖʴʯʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʤʨʘʛʭʖʴʯʞʛ ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ
При эксплуатации на территории Российской ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʫ ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʤʘ ʤʨʡʞʭʣʱʛ ʤʨ ʥʤʧʨʖʘʡʵʛʢʱʫ
Федерации: ʘ ʠʤʢʥʡʛʠʨʛ ʧ ʚʖʣʣʱʢ ʞʝʚʛʡʞʛʢ ʢʤʙʩʨ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ 
t ʅʦʞ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ ʡʴʡʲʠʞ ʞʝʚʛʡʞʛ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ ʛʧʡʞ ʨʯʖʨʛʡʲʣʤ ʝʖʠʦʛʥʡʛʣʱ ʝʖ ʗʤʠʤʘʱʛ ʠʤʡʲʬʖ 
ʚʡʵ ʥʛʦʛʘʤʝʠʞ ʦʛʗʛʣʠʖ ʘ ʘʤʝʦʖʧʨʛ ʤʨ ʚʤ ʢʛʧʵʬʛʘ ʞʢʛʴʯʞʛʧʵʣʖʧʞʚʛʣʲʛ Рис. 46 - деталь R8).
ʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʱʟʘʛʧʦʛʗʛʣʠʖʣʛʚʤʡʜʛʣʥʦʛʘʱʮʖʨʲʠʙ t ʅʦʖʘʞʡʲʣʤʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʟ
t ʅʦʞ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤ ʗʡʤʠʖ ʞʝʚʛʡʞʛ ʚʡʵ ʩʚʛʦʜʞʘʖʣʞʵ ʦʛʗʛʣʠʖ ʘ ʡʴʗʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʚʤʡʜʣʤ
ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ ʚʡʵ ʥʛʦʛʘʤʝʠʞ ʦʛʗʛʣʠʖ ʘ ʘʤʝʦʖʧʨʛ ʤʨ ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤ ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʖʨʲʧʵ ʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛʢ ʧʤ ʧʨʤʦʤʣʱ
ʚʤ ʢʛʧʵʬʛʘ ʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʱʟ ʘʛʧ ʦʛʗʛʣʠʖ ʣʛ ʚʤʡʜʛʣ ʘʝʦʤʧʡʱʫ
ʥʦʛʘʱʮʖʨʲʠʙ t ʉʭʨʞʨʛ ʭʨʤ ʥʤʦʩʭʛʣʲ ʣʛ ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʢ
t ɺʖʣʣʤʛʞʝʚʛʡʞʛʥʤʚʫʤʚʞʨʚʡʵʚʛʨʛʟʘʛʧʤʢʚʤʠʙ ʥʦʞ ʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʛʢ ʚʡʵ ʩʚʛʦʜʞʘʖʣʞʵ ʦʛʗʛʣʠʖ ɸʧʛʙʚʖ
ʩʧʡʤʘʞʞ ʭʨʤʧʞʚʛʣʞʛʠʤʡʵʧʠʞʧʢʤʨʦʞʨʘʥʛʦʛʚ ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʦʛʢʣʞʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ
t ɺʡʵʢʡʖʚʛʣʬʛʘʥʦʛʚʥʤʭʨʞʨʛʡʲʣʛʛʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʡʴʡʲʠʩ
ʞʞʡʞʧʞʚʛʣʲʛʘʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʣʖʠʡʤʣʣʤʢʥʤʡʤʜʛʣʞʞ ЛЮЛЬКА

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ
СИСТЕМУ (TRAVEL SYSTEM)
- ТРАНСПОРТНУЮ t ʓʈʄɾɽɺɻʁɾɻʅʆɾɹʄɺʃʄʈʄʁʒʀʄ
ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ
t ʃɾʀʄɹɺɶ ʃɻ ʄʇʈɶɸʁʕɿʈɻ МОГУТ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
МАЛЫША БЕЗ ПРИСМОТРА. t ʅʄʁʒɽʉɿʈɻʇʒ ʓʈɾʂ ɾɽɺɻʁɾɻʂ
t ʀ ɾʇʅʄʁʒɽʄɸɶʃɾʔ ɾɽɺɻʁɾʕ ТОЛЬКО НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ,
ПРИСТУПАЙТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТОЙЧИВОЙ И СУХОЙ
ʈʄɹʄ ʀɶʀʄʃʄɷʑʁʄʅʄʁʃʄʇʈʒʔ ПОВЕРХНОСТИ.
59
ʥʤʧʡʛ ʨʤʙʤ ʠʖʠ ʤʣʤ ʗʱʡʤ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʤʨʠʦʱʨʤ ʖ ʘʧʛ
t ʃɻ ʆɶɽʆɻʎɶɿʈɻ ɺʆʉɹɾʂ ɺɻʈʕʂ ʗʡʤʠʞʦʩʴʯʞʛ ʞ ʥʦʛʚʤʫʦʖʣʞʨʛʡʲʣʱʛ ʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʵ
ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʱ
ИГРАТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ t ʃʛʝʖʧʤʘʱʘʖʟʨʛʥʖʡʲʬʱʣʞʘʠʖʠʞʛʢʛʫʖʣʞʝʢʱʞʝʚʛʡʞʵ
ɸɷʁɾɽɾʄʈʁʔʁʒʀɾ t ʅʛʦʛʚ ʨʛʢ ʠʖʠ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ ʣʖ ʤʥʤʦʣʩʴ ʦʖʢʩ ʡʴʡʲʠʩ
ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʱʟʗʡʤʠʖʘʨʤʠʦʛʧʡʤ ʘʣʞʢʖʨʛʡʲʣʤʥʦʤʭʞʨʖʟʨʛ
t ʃɻʁʒɽʕ ʅʄʁʒɽʄɸɶʈʒʇʕ ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞʥʤʛʶʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴ
ʁʔʁʒʀʄɿ ɻʇʁɾ ɸ ʃɻɿ ɻʇʈʒ t ʃʞʠʤʙʚʖ ʣʛ ʧʨʖʘʲʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʘʗʡʞʝʞ ʡʛʧʨʣʞʬ ʞʡʞ
ступенек.
ПОЛОМКИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ t ʃʞ ʘ ʠʤʛʢ ʧʡʩʭʖʛ ʣʛʡʲʝʵ ʤʧʨʖʘʡʵʨʲ ʠʤʡʵʧʠʩʡʴʡʲʠʩ 
ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʩʴ ʠʤʡʵʧʠʩ ʞʡʞ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʩʴ ʧʞʧʨʛʢʩ 5SBWFM
ʄʈʇʉʈʇʈɸʉʔʈ ʀɶʀɾɻʁɾɷʄ 4ZTUFN
ʣʖʣʖʠʡʤʣʣʤʟʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʠʤʙʚʖʘʣʞʫʣʖʫʤʚʞʨʧʵ
ДЕТАЛИ. ʦʛʗʛʣʤʠ ʚʖʜʛ ʛʧʡʞ ʠʤʡʵʧʠʖ ʥʤʧʨʖʘʡʛʣʖ ʣʖ ʨʤʦʢʤʝ
ʃʖʚʛʜʣʤʧʨʲʨʤʦʢʤʝʤʘʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʖʥʦʞʧʞʡʲʣʤʢʩʠʡʤʣʛ
t ʁʔʁʒʀɶ ʅʆɾɹʄɺʃɶ ʈʄʁʒʀʄ ɺʁʕ t ʅʤʚʣʞʢʖʟʨʛʧʲ ʞ ʧʥʩʧʠʖʟʨʛʧʲ ʥʤ ʡʛʧʨʣʞʬʛ ʞʡʞ
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ МОГУТ ʳʧʠʖʡʖʨʤʦʩ ʧ ʦʛʗʶʣʠʤʢ ʣʖ ʦʩʠʖʫ ʖ ʣʛ ʘ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʟ
ʠʤʡʵʧʠʛʖʘʨʤʠʦʛʧʡʛʡʴʡʲʠʛ
СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, t ɸʤ ʘʦʛʢʵ ʥʖʦʠʤʘʠʞ ʥʦʤʘʛʦʵʟʨʛ ʥʤʚʘʞʙʖʘ ʠʤʡʵʧʠʩ
ʘʥʛʦʛʚ ʞ ʣʖʝʖʚ ʭʨʤʗʱ ʨʤʦʢʤʝ ʗʱʡ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ
ПОВОРАЧИВАТЬСЯ И КОТОРЫЕ ʝʖʚʛʟʧʨʘʤʘʖʣ
НЕ МОГУТ ПРИПОДНИМАТЬСЯ НА t ʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʖʵʙʦʩʝʤʥʤʚʰʛʢʣʤʧʨʲʠʤʦʝʞʣʱʚʡʵʥʤʠʩʥʤʠ
ʠʙʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʖʵʙʦʩʝʤʥʤʚʰʛʢʣʤʧʨʲʥʤʚʧʨʖʠʖʣʣʞʠʖʚʡʵ
РУКАХ ИЛИ ВСТАВАТЬ НА КОЛЕНИ. ʗʩʨʱʡʤʭʠʞ  ʠʙ ʍʨʤʗʱ ʞʝʗʛʜʖʨʲ ʥʤʨʛʦʞ ʦʖʘʣʤʘʛʧʞʵ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ʠʖʨʛʙʤʦʞʭʛʧʠʞ ʝʖʥʦʛʯʖʛʨʧʵ ʥʦʛʘʱʮʖʨʲ ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʩʴ
ʙʦʩʝʤʥʤʚʰʛʢʣʤʧʨʲ
ВЕС РЕБЕНКА: 9 КГ. t ʁʴʗʖʵʣʖʙʦʩʝʠʖ ʤʠʖʝʱʘʖʛʢʖʵʣʖʦʩʭʠʩʞʞʡʞʣʖʧʥʞʣʠʩ 
ʞʞʡʞ ʧʗʤʠʩ ʣʖ ʞʝʚʛʡʞʛ ʢʤʜʛʨ ʣʛʙʖʨʞʘʣʤ ʤʨʦʖʝʞʨʲʧʵ ʣʖ
t ʅʤʡʲʝʩʟʨʛʧʲ ʨʤʡʲʠʤ ʢʖʨʦʖʧʞʠʤʢ ʠʤʢʥʖʣʞʞ *OHMFTJOB ʛʙʤʩʧʨʤʟʭʞʘʤʧʨʞ
RU

ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʣʱʢʚʡʵʡʴʡʛʠʨʞʥʖ&BTZ$MJQ t ʃʛ ʝʖʗʱʘʖʟʨʛ ʤ ʨʤʢ ʭʨʤ ʤʨʠʦʱʨʤʛ ʥʡʖʢʵ ʞ ʚʦʩʙʞʛ


t ʃʛʡʲʝʵʠʡʖʧʨʲʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛʢʖʨʦʖʧʞʠʞʥʤʘʛʦʫʨʤʙʤ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʨʛʥʡʖ ʠʖʠ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʦʖʚʞʖʨʤʦʱ ʠʖʢʞʣʱ 
ʠʤʨʤʦʱʟʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʠʤʢʥʖʣʞʛʟʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʛ ʞ ʙʖʝʤʘʱʛ ʥʛʭʞ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʴʨ ʧʤʗʤʟ
t ɸʡʴʡʲʠʩʢʤʜʣʤʠʡʖʧʨʲʢʖʨʦʖʧʞʠʞ ʨʤʡʯʞʣʖʠʤʨʤʦʱʫʣʛ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʤʥʖʧʣʤʧʨʞ ʃʛ ʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʦʵʚʤʢ ʧ
ʥʦʛʘʱʮʖʛʨ ʧʢ ʣʞʢʞ
t ʁʴʡʲʠʖ5SJMPHZʚʤʡʜʣʖʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵʨʤʡʠʤʧ4UBOE6Q t ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ ʘʤʝʢʤʜʣʱʛ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʤʥʖʧʣʤʧʨʞ
*OHMFTJOB ʠʖʗʛʡʞ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʛ ʥʦʤʘʤʚʖ ʞ ʨʥ
 ʣʖʫʤʚʵʨʧʵ ʘʣʛ
t ʀʤʙʚʖ ʦʛʗʛʣʤʠ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʘ ʡʴʡʲʠʛ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʚʤʧʵʙʖʛʢʤʧʨʞʦʛʗʶʣʠʖ
ʧʡʛʚʞʨʲ ʝʖ ʨʛʢ ʭʨʤʗʱ ʙʤʡʤʘʠʖ ʘʧʛʙʚʖ ʦʖʧʥʤʡʖʙʖʡʖʧʲ t ʃʛ ʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛ ʢʖʡʱʮʖ ʗʛʝ ʥʦʞʧʢʤʨʦʖ ʘ ʠʤʡʵʧʠʛ
ʘʱʮʛ ʛʙʤ ʠʤʦʥʩʧʖ ʙʡʵʚʵ ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ ʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʤʟ ʡʴʡʲʠʛ ʛʧʡʞ ʥʤʗʡʞʝʤʧʨʞ ʣʖʫʤʚʵʨʧʵ ʘʛʦʶʘʠʞ ʮʣʩʦʱ 
ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ
 ʮʨʤʦʱ ʞ ʨʤʢʩ ʥʤʚʤʗʣʤʛ ʆʛʗʶʣʤʠ ʢʤʜʛʨ ʚʤʨʵʣʩʨʲʧʵ ʚʤ
t ʅʦʛʜʚʛ ʭʛʢ ʥʤʚʣʞʢʖʨʲ ʞ ʥʛʦʛʣʤʧʞʨʲ ʡʴʡʲʠʩ ʣʞʫʞʝʖʥʩʨʖʨʲʧʵ ʭʨʤʢʤʜʛʨʧʨʖʨʲʥʦʞʭʞʣʤʟʩʚʩʮʲʵ
ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʩʗʛʚʞʨʲʧʵ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ ʗʤʡʲʮʖʵ ʦʩʭʠʖ ʚʡʵ
ʥʛʦʛʣʤʧʠʞ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʘ ʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʤʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ ʞ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ʚʤʡʜʣʱʢʤʗʦʖʝʤʢʝʖʠʦʛʥʡʛʣʖʧʤʗʛʞʫʧʨʤʦʤʣ
t ʅʦʛʜʚʛ ʭʛʢ ʥʤʚʣʞʢʖʨʲ ʞ ʥʛʦʛʣʤʧʞʨʲ ʡʴʡʲʠʩ t ʃʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʛʧʡʞ ʣʖ ʣʶʢ ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʨ
ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʘʧʛʙʚʖ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲ ʧʥʞʣʠʩ ʨʖʠ ʭʨʤ ʤʣʖ ʵʘʣʱʛʧʡʛʚʱʥʤʡʤʢʤʠʞʡʞʣʛʫʘʖʨʖʛʨʠʖʠʞʫʨʤʚʛʨʖʡʛʟ
ʣʖʫʤʚʞʡʖʧʲʘʧʖʢʤʢʣʞʜʣʛʢʥʤʡʤʜʛʣʞʞ t ʅʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʞʠʤʣʨʦʤʡʞʦʩʟʨʛʡʴʡʲʠʩʞʛʶʠʤʢʥʤʣʛʣʨʱ
t ɸʧʛ ʠʤʢʥʤʣʛʣʨʱ ʧʞʧʨʛʢʱ ʦʛʢʣʛʟ ʠʤʢʥʡʛʠʨʖ ʚʡʵ ʣʖʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛʧʡʛʚʤʘʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟʞʞʝʣʤʧʖ ʦʖʧʥʤʦʤʨʱʫ
ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʡʴʡʲʠʞ ʘ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʘʧʛʙʚʖ ʮʘʤʘ ʞ ʦʖʝʦʱʘʤʘ ɸ ʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ ʪʞʝʞʭʛʧʠʩʴ ʞ
ʧʣʞʢʖʨʲ ʞʡʞ ʥʤʢʛʯʖʨʲ ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ ʗʤʠʤʘʱʛ ʧʨʦʩʠʨʩʦʣʩʴ ʬʛʡʤʧʨʣʤʧʨʲ ʦʩʭʛʠʦʩʭʠʞ ʚʡʵ ʥʛʦʛʣʤʧʖ ʞ
ʠʖʦʢʖʣʱ ʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʣʱʛ ʘʤ ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʟ ʤʗʮʞʘʠʛ ʣʞʜʣʛʟʭʖʧʨʞʡʴʡʲʠʞ
ʠʤʙʚʖ ʡʴʡʲʠʖ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʘʣʛ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ t ʃʛʥʤʝʘʤʡʵʟʨʛʚʦʩʙʞʢʚʛʨʵʢʞʡʞʜʞʘʤʨʣʱʢʞʙʦʖʨʲʗʛʝ
ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʱʫʥʛʦʞʤʚʤʘʧʣʖʦʛʗʛʣʠʖʗʛʝʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ ʥʦʞʧʢʤʨʦʖʤʠʤʡʤʞʝʚʛʡʞʵʞʡʞʘʝʗʞʦʖʨʲʧʵʣʖʣʛʙʤ
ʥʦʞʧʢʤʨʦʖʘʝʦʤʧʡʱʫ t ʀʤʙʚʖ ʘʱ ʗʛʦʶʨʛ ʣʖ ʦʩʠʞ ʢʖʡʱʮʖ ʞʝ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤ
ʗʡʤʠʖʡʴʡʲʠʞ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʘʤ ʘʦʛʢʵ ʤʧʨʖʣʤʘʤʠ ʞʡʞ ʘ
БЕЗОПАСНОСТЬ ʧʡʩʭʖʛʢʤʣʨʖʜʖʚʛʢʤʣʨʖʜʖʖʠʧʛʧʧʩʖʦʤʘ ʩʗʛʚʞʨʛʧʲʘʨʤʢ 
ʭʨʤʞʝʚʛʡʞʛʧʨʤʞʨʣʖʨʤʦʢʤʝʛ
t ʅʛʦʛʚ ʨʛʢ ʠʖʠ ʢʤʣʨʞʦʤʘʖʨʲ ʞʝʚʛʡʞʛ ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ t ʈʤʡʲʠʤ ʘʝʦʤʧʡʱʛ ʢʤʙʩʨ ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ ʤʥʛʦʖʬʞʞ ʥʤ
ʭʨʤ ʣʞ ʤʚʞʣ ʞʝ ʛʙʤ ʠʤʢʥʤʣʛʣʨʤʘ ʣʛ ʗʱʡ ʥʤʘʦʛʜʚʛʣ ʘʤ ʢʤʣʨʖʜʩ ʚʛʢʤʣʨʖʜʩ ʞʡʞ ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʛ ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ ʘ ʨʤʢ 
ʘʦʛʢʵ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʠʞ ɸ ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʭʨʤ ʘʧʛ ʨʛ ʠʨʤ ʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʞʝʚʛʡʞʛʢ ʣʵʣʲʠʞ ʗʖʗʩʮʠʞ 
ʣʛ ʥʤʚʡʛʜʞʨ ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ ʞ ʛʙʤ ʣʩʜʣʤ ʩʗʦʖʨʲ ʘ ʚʛʚʩʮʠʞʞʨʚ
ʝʣʖʴʨ ʠʖʠʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʣʞʢʤʗʦʖʯʖʨʲʧʵ
ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʤʛʚʡʵʚʛʨʛʟʢʛʧʨʤ t ɸʱʥʤʡʣʵʵʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʞ ʧʡʛʚʞʨʛʝʖʨʛʢ ʭʨʤʗʱʦʛʗʶʣʤʠ
t ʆʖʚʞʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞʘʖʮʛʙʤʦʛʗʶʣʠʖʧʣʞʢʞʨʛʞʩʚʖʡʞʨʛ ʣʛʢʤʙʚʤʧʨʖʨʲʚʤʥʤʚʘʞʜʣʱʫʭʖʧʨʛʟʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖʥʦʞʢʛʦ 
ʘʧʛʥʤʡʞʳʨʞʡʛʣʤʘʱʛʢʛʮʠʞʞʚʦʩʙʞʛʳʡʛʢʛʣʨʱʩʥʖʠʤʘʠʞ ʧʥʞʣʠʞ ʠʖʥʴʮʤʣʖ ʞ ʨ ʚ
 ɸ ʡʴʗʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʘʤ ʘʦʛʢʵ
ʞʡʞ ʜʛ ʩʗʛʦʞʨʛ ʞʫ ʘ ʣʛʚʤʧʵʙʖʛʢʤʛ ʚʡʵ ʚʛʨʛʟ ʢʛʧʨʤ ʳʨʞʫ ʤʥʛʦʖʬʞʟ ʞʝʚʛʡʞʛ ʚʤʡʜʣʤ ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤ ʧʨʤʵʨʲ ʣʖ
ʈʤʡʲʠʤʥʤʧʡʛʳʨʤʙʤʢʤʜʣʤʣʖʭʖʨʲʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵʞʝʚʛʡʞʛʢ ʨʤʦʢʤʝʛ
t ɾʝʚʛʡʞʛ ʚʤʡʜʣʤ ʗʱʨʲ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʤ ʨʛʢ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʢ t ʃʛ ʦʖʧʠʡʖʚʱʘʖʟʨʛ ʣʛ ʧʠʡʖʚʱʘʖʟʨʛ ʞ ʣʛ ʚʛʢʤʣʨʞʦʩʟʨʛ
ʚʛʨʛʟ ʣʖʠʤʨʤʦʤʛʤʣʤʗʱʡʤʦʖʧʧʭʞʨʖʣʤ ʞʝʚʛʡʞʛ ʛʧʡʞʘʣʶʢʣʖʫʤʚʞʨʧʵʢʖʡʱʮ
t ʃʖ ʤʚʣʤʢ ʧʞʚʛʣʞʞ ʢʤʜʣʤ ʥʛʦʛʘʤʝʞʨʲ ʨʤʡʲʠʤ ʤʚʣʤʙʤ t ʈʛʢʣʛʢʛʣʛʛ ʗʩʚʲʨʛʥʦʛʚʛʡʲʣʤʘʣʞʢʖʨʛʡʲʣʱ ʛʧʡʞʥʦʞ
ʦʛʗʶʣʠʖ ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʞ ʳʨʞʫ ʚʛʟʧʨʘʞʟ ʦʛʗʶʣʤʠ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʦʵʚʤʢ ʧ
t ʅʛʦʛʚʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢʞʝʚʛʡʞʵ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʝʖʠʦʛʥʞʨʛ ʘʖʢʞ
ʞʤʨʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛʘʧʛʠʤʢʥʤʣʛʣʨʱ t ʅʦʞʘʱʥʤʡʣʛʣʞʞʳʨʞʫʚʛʟʧʨʘʞʟʧʡʛʚʩʛʨʧʡʛʚʞʨʲʝʖʨʛʢ 
t ʀ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴ ʞʝʚʛʡʞʵ ʥʦʞʧʨʩʥʖʟʨʛ ʨʤʡʲʠʤ ʭʨʤʗʱʣʛʝʖʯʛʢʞʨʲʞʣʛʨʦʖʘʢʞʦʤʘʖʨʲʥʖʡʲʬʱ

60
t ʃʛʡʲʝʵʤʧʨʖʘʡʵʨʲʦʛʗʛʣʠʖʘʠʤʡʵʧʠʛʘʤʘʦʛʢʵʥʤʛʝʚʤʠ ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʛʨ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʛʣʞʛ ʧʛʦʘʞʧʣʤʙʤ ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ
ʘ ʚʦʩʙʞʫ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʱʫ ʧʦʛʚʧʨʘʖʫ ʣʖʥʦ ʥʤʛʝʚʛ ʢʛʨʦʤ ʧʘʤʛʟ ʥʦʤʚʩʠʬʞʞ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ ʫ ʡʛʨ ʧ ʚʖʨʱ ʥʤʠʩʥʠʞ ʥʤ
ʖʘʨʤʗʩʧʛ ʧʖʢʤʡʛʨʛʞʥʦ
 ʤʠʤʣʭʖʣʞʞ ʚʖʣʣʤʙʤ ʥʛʦʞʤʚʖ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ
t ɻʧʡʞ ʘʱ ʣʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʧʡʤʜʞʨʛ ʛʙʤ ʞ ʘʢʛʮʖʨʛʡʲʧʨʘʖ ʗʩʚʛʨ ʦʖʧʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲʧʵ ʤʨʚʛʡʲʣʤ ʚʡʵ
ʥʤʧʨʖʘʲʨʛʘʣʛʚʤʧʨʩʥʣʤʛʚʡʵʚʛʨʛʟʢʛʧʨʤʓʨʤʞʝʚʛʡʞʛʣʛ ʠʖʜʚʤʙʤʧʡʩʭʖʵ
ʞʙʦʩʮʠʖʃʛʦʖʝʦʛʮʖʨʲʦʛʗʛʣʠʩʞʙʦʖʨʲʧʳʨʞʢʞʝʚʛʡʞʛʢ t ʇʦʤʠʧʡʩʜʗʱʙʤʚʖ
t ʇʝʖʚʞ ʠʤʡʵʧʠʞ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʥʤʚʣʤʜʠʖ ʥʤʢʤʙʖʴʯʖʵ
ʧ ʗʤʡʲʮʛʟ ʡʛʙʠʤʧʨʲʴ ʥʤʚʣʞʢʖʨʲʧʵ ʣʖ ʗʤʦʚʴʦʱ ʞ ЗАПЧАСТИ / ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ʤʗʰʛʝʜʖʨʲ ʥʦʛʙʦʖʚʱ ʃʛ ʥʛʦʛʘʤʝʞʨʛ ʣʖ ʳʨʤʟ ʥʤʚʣʤʜʠʛ
ʘʨʤʦʤʙʤʦʛʗʛʣʠʖ t ʆʛʙʩʡʵʦʣʤ ʠʤʣʨʦʤʡʞʦʩʟʨʛ ʥʦʛʚʤʫʦʖʣʞʨʛʡʲʣʱʛ
t ʃʞʠʤʙʚʖ ʣʛ ʥʛʦʛʘʤʝʞʨʛ ʢʖʡʱʮʖ ʘ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʢ ʗʡʤʠʛ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ ʞʝʚʛʡʞʵ ʓʨʤ ʗʩʚʛʨ ʙʖʦʖʣʨʞʦʤʘʖʨʲ ʞʫ
ʤʨʚʛʡʲʣʤʤʨʤʥʤʦʣʤʟʦʖʢʱ ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʲ ʣʖ ʚʡʞʨʛʡʲʣʱʟ ʧʦʤʠ ʃʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ
t ʅʛʦʛʚ ʨʛʢ ʠʖʠ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʞʝʚʛʡʞʛ ʚʡʞʨʛʡʲʣʤʛ ʞʝʚʛʡʞʛʘʨʤʢʧʡʩʭʖʛ ʛʧʡʞʤʗʣʖʦʩʜʞʨʛʣʖʣʶʢʥʦʤʗʡʛʢʱ
ʘʦʛʢʵ ʣʖʫʤʚʵʯʛʛʧʵ ʣʖ ʧʤʡʣʬʛ ʥʤʚʤʜʚʞʨʛ ʥʤʠʖ ʛʙʤ ʞʞʡʞ ʖʣʤʢʖʡʞʞ ʡʴʗʤʙʤ ʥʦʤʞʧʫʤʜʚʛʣʞʵ ʇʘʤʛʘʦʛʢʛʣʣʤ
ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲʣʛʤʫʡʖʚʞʨʧʵ ʤʗʦʖʯʖʟʨʛʧʲ ʝʖ ʥʤʢʤʯʲʴ ʘ ʖʘʨʤʦʞʝʤʘʖʣʣʱʛ ʢʖʙʖʝʞʣʱ
t ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʨʤʡʲʠʤ ʧ ʡʴʡʲʠʖʢʞ 5SJMPHZ ʞʡʞʘʧʛʦʘʞʧʣʱʛʬʛʣʨʦʱʠʡʞʛʣʨʤʘ*OHMFTJOB
ʖʘʨʤʠʦʛʧʡʖʢʞ )VHHZ .VMUJöY *OHMFTJOB ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤ t ʃʛʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʝʖʥʖʧʣʱʛʭʖʧʨʞʞʖʠʧʛʧʧʩʖʦʱ ʛʧʡʞʤʣʞ
ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʣʱʢʞ ʚʡʵ ʳʨʞʫ ʬʛʡʛʟ ʞ ʤʧʣʖʯʛʣʣʱʢʞ ʣʛ ʤʚʤʗʦʛʣʱ ʪʞʦʢʤʟ *OHMFTJOB #BCZ ʞʡʞ ʥʤʧʨʖʘʡʵʴʨʧʵ
ʤʧʤʗʤʟ ʧʞʧʨʛʢʤʟ ʪʞʠʧʖʬʞʞ &BTZ $MJQ ɸ ʧʡʩʭʖʛ ʚʦʩʙʞʢʞʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʵʢʞ
ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ ʢʖʡʛʟʮʞʫ ʧʤʢʣʛʣʞʟ ʧʢʤʨʦʞʨʛ ʧʖʟʨ
XXXJOHMFTJOBDPN ʞʡʞ ʤʗʦʖʯʖʟʨʛʧʲ ʣʖʥʦʵʢʩʴ ʠ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЕРВИСНОГО
ʩʥʤʡʣʤʢʤʭʛʣʣʤʢʩ ʨʤʦʙʤʘʤʢʩ ʖʙʛʣʨʩ ʞʡʞ ʘ ʧʛʦʘʞʧʣʱʟ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ʬʛʣʨʦʠʡʞʛʣʨʤʘ*OHMFTJOB
t ʀʦʛʧʡʞʬʛ ʚʡʵ ʢʖʮʞʣʱ ʧ ʤʧʣʤʘʖʣʞʛʢ ʣʛ ʝʖʢʛʣʵʛʨ t ʅʦʞ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ ʧʛʦʘʞʧʣʤʙʤ ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ
ʡʴʡʲʠʩ ʞʡʞ ʠʦʤʘʖʨʠʩ ʀʤʙʚʖ ʦʛʗʛʣʠʖ ʣʩʜʣʤ ʥʤʡʤʜʞʨʲ ʚʡʵ ʞʝʚʛʡʞʵ ʧʘʵʝʖʨʲʧʵ ʣʛ ʤʨʠʡʖʚʱʘʖʵ ʧ ʅʦʤʚʖʘʬʤʢ
ʧʥʖʨʲ ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʢ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʡʴʡʲʠʩ ʞʡʞ ʥʦʤʚʩʠʬʞʞ *OHMFTJOB ʩ ʠʤʨʤʦʤʙʤ ʞʝʚʛʡʞʛ ʗʱʡʤ ʠʩʥʡʛʣʤ 
ʠʦʤʘʖʨʠʩ ʀʦʛʧʡʞʬʛ ʚʡʵ ʢʖʮʞʣʱ ʣʛ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ ʚʡʵ ʧʤʤʗʯʞʘ iʅʖʧʥʤʦʨʣʱʟ ʣʤʢʛʦw ʞʝʚʛʡʞʵ ʣʖ ʠʤʨʤʦʤʛ
ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʤʙʤʧʣʖ ʥʤʚʖʶʨʧʵʝʖʵʘʠʖ iʅʖʧʥʤʦʨʣʱʟʣʤʢʛʦwʚʤʧʨʩʥʛʣ ʣʖʭʞʣʖʵ

RU
t ɶʘʨʤʠʦʛʧʡʤ )VHHZ .VMUJöY ʢʤʜʛʨ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ʧʀʤʡʡʛʠʬʞʞʙʤʚʖ

ʨʖʠʜʛ ʠʖʠʚʛʨʧʠʤʛʠʦʛʧʡʤ t ɸʤʗʵʝʖʣʣʤʧʨʞʅʦʤʚʖʘʬʖʘʫʤʚʞʨʧʘʵʝʖʨʲʧʵʧʠʤʢʥʖʣʞʛʟ
t ʀʦʛʧʡʞʬʖ ʮʛʝʡʤʣʙʖ
 ʢʤʜʣʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʚʤ ʨʛʫ ʥʤʦ *OHMFTJOB ʚʡʵ ʤʬʛʣʠʞ ʣʖʞʗʤʡʛʛ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ ʧʥʤʧʤʗʖ
ʥʤʠʖʦʛʗʛʣʤʠʣʛʣʖʩʭʞʨʲʧʵʧʞʚʛʨʲʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤ ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ ʦʛʢʤʣʨʖ ʚʡʵ ʠʖʜʚʤʙʤ ʧʡʩʭʖʵ ʖ ʝʖʨʛʢ
t ʓʨʤ ʠʦʛʧʡʞʬʖ ʮʛʝʡʤʣʙʖ
 ʣʛ ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʤ ʚʡʵ ʥʦʛʚʤʧʨʖʘʞʨʲʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʛʩʠʖʝʖʣʞʵ
ʚʡʞʨʛʡʲʣʤʙʤʧʣʖʘʣʛʢʦʛʗʛʣʠʖ
t ʃʛ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲ ʳʨʤ ʠʦʛʧʡʤ ʣʖ ʘʤʝʘʱʮʛʣʞʵʫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʣʖʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞʧʨʤʡʖʓʨʤʤʥʖʧʣʤ ИЗДЕЛИЯ

ДОЖДЕВИК t ʅʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʚʤʡʜʛʣʦʛʙʩʡʵʦʣʤʤʗʧʡʩʜʞʘʖʨʲʞʝʚʛʡʞʛ
t ʃʞʠʤʙʚʖ ʧʞʡʲʣʤ ʣʛ ʣʖʚʖʘʡʞʘʖʟʨʛ ʣʖ ʢʛʫʖʣʞʝʢʱ ʞʡʞ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! ʥʤʚʘʞʜʣʱʛʭʖʧʨʞʞʝʚʛʡʞʵʅʦʞʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵʢʖʡʛʟʮʞʫ
t ʆʖʝʦʛʮʖʛʨʧʵ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʨʤʡʲʠʤ ʥʤʚ ʥʦʞʧʢʤʨʦʤʢ ʧʤʢʣʛʣʞʟʤʗʦʖʯʖʟʨʛʧʲʠʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʟʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ
ʘʝʦʤʧʡʤʙʤʡʞʬʖ t ʇʠʡʖʚʱʘʖʟʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʨʤʡʲʠʤ ʥʤʧʡʛ ʨʤʙʤ ʠʖʠ ʤʣʤ
t ʇʡʛʚʞʨʲ ʭʨʤʗʱ ʘ ʘʦʛʢʵ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʚʤʜʚʛʘʞʠ ʣʛ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʥʦʤʧʤʫʡʤ ɻʧʡʞ ʘʱ ʤʧʨʖʘʞʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʘʤ
ʠʖʧʖʡʧʵʡʞʬʖʦʛʗʛʣʠʖ ʘʡʖʜʣʤʢ ʥʤʢʛʯʛʣʞʞ ʨʤ ʣʖ ʣʶʢ ʢʤʜʛʨ ʤʗʦʖʝʤʘʖʨʲʧʵ
t ʃʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʚʤʜʚʛʘʞʠ ʣʖ ʞʝʚʛʡʞʞ ʗʛʝ ʠʖʥʴʮʤʣʖ ʥʡʛʧʛʣʲ
ʠʤʨʤʦʱʟʛʙʤʩʚʛʦʜʞʘʖʛʨ t ʋʦʖʣʞʨʛʞʝʚʛʡʞʛʘʧʩʫʤʢʥʤʢʛʯʛʣʞʞ
t ʆʖʝʦʛʮʖʛʨʧʵ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʨʤʡʲʠʤ ʧ ʩʠʖʝʖʣʣʱʢ t ʉʠʦʤʟʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʤʨ ʖʨʢʤʧʪʛʦʣʱʫ ʪʖʠʨʤʦʤʘ ʘʤʚʱ 
ʞʝʚʛʡʞʛʢ*OHMFTJOB ʚʤʜʚʵ ʞ ʧʣʛʙʖ ʅʤʧʨʤʵʣʣʤʛ ʞʡʞ ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʤʛ
t ʃʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʣʖ ʚʦʩʙʞʫ ʞʝʚʛʡʞʵʫ ʣʛ ʣʖʫʤʜʚʛʣʞʛʞʝʚʛʡʞʵʥʤʚʘʤʝʚʛʟʧʨʘʞʛʢʧʤʡʣʛʭʣʱʫʡʩʭʛʟ
ʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʣʱʫʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢ ʢʤʜʛʨʞʝʢʛʣʞʨʲʬʘʛʨʛʙʤʣʛʠʤʨʤʦʱʫʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
t ʍʨʤʗʱ ʞʝʗʛʜʖʨʲ ʦʞʧʠʖ ʩʚʩʮʛʣʞʵ ʞʡʞ ʥʛʦʛʙʦʛʘʖ ʣʛ t ɻʧʡʞ ʘʱ ʗʦʖʡʞ ʧ ʧʤʗʤʟ ʠʤʡʵʧʠʩ ʣʖ ʥʡʵʜ ʨʤ ʥʤ
ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʚʤʜʚʛʘʞʠ ʥʤʚ ʧʤʡʣʬʛʢ ʞʡʞ ʘ ʝʖʠʦʱʨʱʫ ʘʤʝʘʦʖʯʛʣʞʞ ʚʤʢʤʟ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʤʭʞʧʨʞʨʲ ʮʖʧʧʞ ʤʨ
ʥʤʢʛʯʛʣʞʵʫ ʥʛʧʠʖʞʧʤʡʞ ʖʝʖʨʛʢʨʯʖʨʛʡʲʣʤʥʦʤʧʩʮʞʨʲʛʙʤ
t ʆʩʭʣʖʵʧʨʞʦʠʖʥʦʞ¡$ t ʅʦʤʨʦʞʨʛ ʘʡʖʜʣʤʟ ʘʛʨʤʮʲʴ ʥʡʖʧʨʢʖʧʧʤʘʱʛ ʞ
ʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʛ ʚʛʨʖʡʞ ʞʝʚʛʡʞʵ ʂʤʜʣʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ ʣʛʟʨʦʖʡʲʣʤʛ ʢʤʴʯʛʛ ʧʦʛʚʧʨʘʤ ʣʤ ʣʞ ʘ ʠʤʛʢ ʧʡʩʭʖʛ ʣʛ
ʦʖʧʨʘʤʦʞʨʛʡʞ ʖʢʢʞʖʠʞʡʞʗʛʣʝʞʣ
t ɹʖʦʖʣʨʞʟʣʱʟ ʧʦʤʠ ʣʖ ʥʦʤʚʩʠʬʞʴ ʨʤʦʙʤʘʤʟ ʢʖʦʠʞ t ɻʧʡʞ ʣʖ ʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʛ ʭʖʧʨʞ ʥʤʥʖʡʖ ʘʤʚʖ ʣʖʧʩʫʤ
*OHMFTJOB ʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ ʚʘʛʣʖʚʬʖʨʲ
 ʢʛʧʵʬʛʘ ʧ ʚʖʨʱ ʘʱʨʦʞʨʛʞʫ ʭʨʤʗʱʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛʦʜʖʘʭʞʣʱ
ʥʦʞʤʗʦʛʨʛʣʞʵ ʨʤʘʖʦʖ ɹʖʦʖʣʨʞʵ ʚʛʟʧʨʘʩʛʨ ʨʤʡʲʠʤ ʥʦʞ t ʅʤʚʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛʥʤʚʘʞʜʣʱʛʭʖʧʨʞʘʭʞʧʨʤʢʧʤʧʨʤʵʣʞʞ 
ʣʖʡʞʭʞʞʠʖʧʧʤʘʤʙʤʭʛʠʖ ʧʤʚʛʦʜʖʯʛʙʤʚʖʨʩʥʤʠʩʥʠʞ ʖʘʧʡʩʭʖʛʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞʧʢʖʜʲʨʛʞʫʢʖʧʡʤʢ
t ʅʤʚ ʙʖʦʖʣʨʞʛʟ ʥʤʣʞʢʖʛʨʧʵ ʝʖʢʛʣʖ ʞʡʞ ʗʛʧʥʡʖʨʣʱʟ t ʃʖʠʤʡʶʧʖʫʣʛʚʤʡʜʣʤʤʧʨʖʘʖʨʲʧʵʣʞʥʱʡʞʣʞʥʛʧʠʖ
ʦʛʢʤʣʨʚʛʨʖʡʛʟ ʥʦʞʝʣʖʣʣʱʫʗʦʖʠʤʢʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ
t ɹʖʦʖʣʨʞʟʣʱʛ ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʧʨʘʖ ʣʛ ʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʵʴʨʧʵ ʣʖ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМ
ʨʛ ʚʛʨʖʡʞ ʥʦʞʭʞʣʤʟ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞ ʠʤʨʤʦʱʫ ʵʘʡʵʴʨʧʵ МАТЕРИАЛОМ
ʣʛʖʠʠʩʦʖʨʣʤʧʨʲ ʞʡʞ ʣʛʗʦʛʜʣʤʧʨʲ ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ 
ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʱʟ ʞʝʣʤʧ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʠʤʡʛʧ
 ʣʖʦʩʮʛʣʞʛ t ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ ʧʨʞʦʖʨʲ ʧʰʶʢʣʩʴ ʤʗʮʞʘʠʩ ʤʨʚʛʡʲʣʤ ʤʨ
ʦʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʟ ʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʣʛʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛ ʚʦʩʙʞʫʘʛʯʛʟ
ʥʦʛʚʥʞʧʖʣʞʟʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʤʨʣʤʧʵʯʞʫʧʵʠʧʗʤʦʠʛʨʤʘʖʦʖ t ʅʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʞ ʤʭʞʯʖʟʨʛ ʭʖʧʨʞ ʞʝ ʨʛʠʧʨʞʡʲʣʤʙʤ
ʖ ʨʖʠʜʛ ʣʖʡʞʭʞʛ ʚʦʩʙʞʫ ʤʗʧʨʤʵʨʛʡʲʧʨʘ ʣʛ ʧʘʵʝʖʣʣʱʫ ʧ ʢʖʨʛʦʞʖʡʖʢʵʙʠʤʟʯʶʨʤʭʠʤʟʚʡʵʤʚʛʜʚʱ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʣʱʢʞʚʛʪʛʠʨʖʢʞ t ʅʦʞʧʨʞʦʠʛʨʛʠʧʨʞʡʲʣʤʟʤʗʮʞʘʠʞʧʤʗʡʴʚʖʟʨʛʥʦʖʘʞʡʖ 
t ʅʤ ʞʧʨʛʭʛʣʞʞ ʙʖʦʖʣʨʞʟʣʤʙʤ ʧʦʤʠʖ ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲ ʩʠʖʝʖʣʣʱʛʣʖʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʫʳʨʞʠʛʨʖʫ

61
ʥʤʚʤʜʚʞʨʛʥʤʠʖʤʣʤʥʤʡʣʤʧʨʲʴʣʛʘʱʧʤʫʣʛʨ
ʇʨʞʦʖʟʨʛʘʦʩʭʣʩʴʘʫʤʡʤʚʣʤʟʘʤʚʛ t ʆʛʙʩʡʵʦʣʤʥʦʤʘʛʨʦʞʘʖʟʨʛʡʴʡʲʠʩ ʭʨʤʗʱʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲ
ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵʘʣʩʨʦʞʥʡʛʧʛʣʞɸʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ
ʃʛʥʦʞʢʛʣʵʟʨʛʤʨʗʛʡʞʘʖʨʛʡʛʟ ʧʣʞʢʖʨʲʨʛʠʧʨʞʡʲʣʩʴʤʗʮʞʘʠʩʧʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞʞʥʦʤʨʞʦʖʨʲ
ʧʩʫʤʟʘʛʨʤʮʲʴʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲʡʴʡʲʠʞ
ʃʛʤʨʜʞʢʖʟʨʛʘʬʛʣʨʦʞʪʩʙʛ

ʇʩʮʞʨʲʣʖʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʤʟʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞʘʨʛʣʞ

ʃʛʩʨʴʜʲʨʛ

ʃʛʧʚʖʘʖʟʨʛʘʫʞʢʭʞʧʨʠʩ

ʃʛʤʨʜʞʢʖʨʲʘʧʨʞʦʖʡʲʣʤʟʢʖʮʞʣʛ
Соответствует требованиям
t ʅʛʦʛʚ ʨʛʢ ʠʖʠ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʞʡʞ ʧʡʤʜʞʨʲ ʞʝʚʛʡʞʛ технического регламента ТР ТС 007/2011

ИНСТРУКЦИИ
Прогулочный блок
R1 ʅʤʦʩʭʛʣʲ
RU

R2 ʀʖʥʴʮʤʣʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤʗʡʤʠʖ
R3 ʍʛʫʤʡʣʖʣʤʜʠʞ если присутствует)
R4 ɺʤʜʚʛʘʞʠ если присутствует)

Люлька
C1 ʀʖʥʴʮʤʣʡʴʡʲʠʞ
C2 ʅʤʠʦʱʘʖʡʲʬʛʡʴʡʲʠʞ

Автокресло (если присутствует)

ОПОРНАЯ РАМА

СБОРКА/ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС


Чтобы предотвратить травмы, открывайте и
рис. 2 ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ ʠʤʡʛʧʖ ʣʖ ʩʦʤʘʣʛ ʝʖʚʣʛʟ
закрывайте коляску, когда ребенок находится вдали
ʥʛʦʛʠʡʖʚʞʣʱ
от вас.
рис. 3 ʇʬʛʥʞʨʛ ʠʤʡʲʬʤ T6
 ʧʤ ʧʠʤʗʤʟ T7
 ʞ ʣʖʚʖʘʞʨʛ
ʣʖ ʦʱʭʖʙ T8
 ʨʖʠ ʭʨʤʗʱ ʤʣ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʝʖʬʛʥʞʡʧʵ
ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ ʭʨʤʗʱʠʤʡʲʬʤ T6
ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʦʖʧʥʤʡʤʜʞʡʤʧʲ
ʘʙʣʛʝʚʛ
ВНИМАНИЕ: перед использованием изделия
убедитесь в том, что колеса зафиксированы
правильно.
рис. 4 ɺʡʵ ʧʣʵʨʞʵ ʝʖʚʣʞʫ ʠʤʡʛʧ ʥʦʞʥʤʚʣʞʢʞʨʛ ʦʱʭʖʙ
T8
ʞʤʨʬʛʥʞʨʛʠʤʡʲʬʤ T6
ʤʨʧʠʤʗʱ T7
ʨʖʠ ʭʨʤʗʱʤʣʤ
ʥʤʡʣʤʧʨʲʴʤʧʘʤʗʤʚʞʡʤʧʲ

ОТКРЫТИЕ РАМЫ
рис. 5 ɺʛʦʜʖ ʣʖʜʖʨʱʢ ʦʱʭʖʜʤʠ T9
 ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʟ
ʣʖʥʦʖʘʤʟʦʩʭʠʛ ʦʛʮʞʨʛʡʲʣʤʥʦʞʥʤʚʣʞʢʞʨʛʦʖʢʩʚʤʛʶ
ʥʤʡʣʤʙʤʤʨʠʦʱʨʞʵ
Не поднимайте коляску с находящимся в ней рис. 6 ʍʨʤʗʱ ʝʖʘʛʦʮʞʨʲ ʤʥʛʦʖʬʞʴ ʣʖʜʢʞʨʛ ʣʖ
ребенком за заднюю ручку. ʥʤʚʣʤʜʠʩ T10
 ʨʖʠ ʭʨʤʗʱ ʤʣʖ ʝʖʗʡʤʠʞʦʤʘʖʡʖʧʲ ʘ
ʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʤʢʥʤʡʤʜʛʣʞʞ
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ рис. 7 ВНИМАНИЕ: перед использованием изделия
обязательно проверьте, что все блокирующие
рис. 1 механизмы правильно зафиксированы по обе его
Шасси стороны.
T1 Передние колеса
T2 ʉʝʛʡʝʖʚʣʞʫʠʤʡʛʧʚʡʵʢʤʚʛʡʞ5SJMPHZTUE ЗАКРЫТИЕ РАМЫ
T3 ʉʝʛʡʝʖʚʣʞʫʠʤʡʛʧʚʡʵʢʤʚʛʡʞ5SJMPHZ$JUZ рис. 8 ʃʖʜʢʞʨʛ ʣʖ ʠʣʤʥʠʩ T11
 ʞ ʥʤʨʵʣʞʨʛ ʘʘʛʦʫ
T4 ʅʤʚʧʨʖʠʖʣʣʞʠʚʡʵʗʩʨʱʡʤʭʠʞ ʝʖʚʣʴʴʦʩʭʠʩ T12).
T5 ʀʤʦʝʞʣʖʚʡʵʥʤʠʩʥʤʠ рис. 9 ʅʤʨʵʣʞʨʛ ʝʖʚʣʴʴ ʦʩʭʠʩ T12
 ʘʘʛʦʫ
ʦʛʮʞʨʛʡʲʣʱʢʚʘʞʜʛʣʞʛʢʚʤʥʤʡʣʤʙʤʝʖʠʦʱʨʞʵʦʖʢʱ

62
ТОРМОЗА ЗАДНИХ КОЛЕС ʡʴʡʲʠʞ
рис. 10 ʍʨʤʗʱʝʖʚʛʟʧʨʘʤʘʖʨʲʨʤʦʢʤʝ ʣʖʜʢʞʨʛʣʖʦʱʭʖʙ рис. 24 ʄʗʛʦʣʩʨʲ ʠʖʥʴʮʤʣ C1
 ʘʤʠʦʩʙ ʦʩʭʠʞ ʞ
T13
ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʟʣʖʗʡʤʠʛʝʖʚʣʞʫʠʤʡʛʧʧʥʦʖʘʖ ʝʖʠʦʛʥʞʨʲʛʙʤʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʢʞʠʣʤʥʠʖʢʞ
Во время остановок всегда ставьте коляску на
тормоз. РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ И КАПЮШОНА
рис. 25 ɺʡʵ ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʞ ʦʩʭʠʞ ʞ ʠʖʥʴʮʤʣʖ 
РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʣʖʜʖʨʲʣʖʚʘʛʗʤʠʤʘʱʛʠʣʤʥʠʞ C4).
рис. 11 ɺʡʵ ʥʛʦʛʣʤʧʠʞ ʦʖʢʱ ʘ ʝʖʠʦʱʨʤʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ рис. 26 ВНИМАНИЕ: всегда используйте ручку для
ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʩʴ ʦʩʭʠʩ T14). Не переносите переноса люльки.
ʦʖʢʩʝʖʦʩʭʠʩ T12
ʠʤʨʤʦʖʵʧʡʩʜʞʨʚʡʵʤʨʠʦʱʨʞʵ
ПРОВЕТРИВАНИЕ КАПЮШОНА (В МОДЕЛЯХ, ГДЕ ОН
УСТРОЙСТВО, ФИКСИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕН)
ПЕРЕДНИХ КОЛЁС рис. 27 ɸ ʠʖʥʴʮʤʣʛ ʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʖ ʧʛʨʭʖʨʖʵ ʘʧʨʖʘʠʖ 
рис. 12 ʆʖʢʖ ʤʧʣʖʯʛʣʖ ʣʖʥʦʖʘʡʵʴʯʞʢʞ ʠʤʡʶʧʖʢʞ ʠʤʨʤʦʖʵʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʥʦʤʘʛʨʦʞʘʖʣʞʴʡʴʡʲʠʞ
ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʠʤʨʤʦʱʫ ʢʤʜʣʤ ʝʖʪʞʠʧʞʦʤʘʖʨʲ ʥʦʞ
ʥʤʢʤʯʞ ʦʱʭʖʙʖ T15
 ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʤʙʤ ʣʖ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʢ ФИКСАЦИЯ ПОКРЫВАЛЬЦА
ʮʖʦʣʞʦʣʤʢʧʤʛʚʞʣʛʣʞʞ рис. 28 ʅʦʞʧʨʛʙʣʞʨʛʘʧʛʠʣʤʥʠʞʥʤʠʦʱʘʖʡʲʬʖʠʡʴʡʲʠʛ

СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ


рис. 13 ʅʦʞ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ ʢʤʜʣʤ ʧ ʡʶʙʠʤʧʨʲʴ ʧʣʵʨʲ рис. 29 ʂʤʜʣʤ ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ ʘʣʩʨʦʛʣʣʴʴ ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʴ 
ʥʛʦʛʚʣʞʛʠʤʡʶʧʖ ʞʧʥʤʡʲʝʩʵʦʱʭʖʜʤʠ C5).
ɺʡʵʳʨʤʙʤʥʛʦʛʘʛʧʨʞʦʱʭʖʜʤʠ T16
ʘʥʛʦʶʚ ʠʖʠʩʠʖʝʖʣʤ
ʣʖʦʞʧʩʣʠʛʞʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʧʣʵʨʲʠʤʡʛʧʤ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ
рис. 14 ʍʨʤʗʱ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ ʠʤʡʶʧʖ ʣʖ ʢʛʧʨʤ ʣʖʚʛʣʲʨʛ ʞʫ рис. 30 ɸʤʝʚʛʟʧʨʘʤʘʖʨʲ ʣʖ ʦʩʠʤʵʨʠʩ C6) для
ʣʖ ʤʧʲ T17
 ʞ ʣʖʜʢʞʨʛ ʥʤʠʖ ʣʛ ʩʧʡʱʮʞʨʛ ʫʖʦʖʠʨʛʦʣʱʟ ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʞʧʥʞʣʠʞʥʤʧʡʛʩʧʨʖʣʤʘʠʞʣʩʜʣʤʙʤʣʖʠʡʤʣʖ
ʯʛʡʭʶʠ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʴʯʞʟ ʤ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʟ ʪʞʠʧʖʬʞʞ ʘʣʤʘʲʥʤʝʞʬʞʤʣʞʦʤʘʖʨʲʦʱʭʖʜʤʠʘʣʖʭʖʡʲʣʩʴʥʤʝʞʬʞʴ
ВНИМАНИЕ: перед использованием убедитесь, что
колёса правильно закреплены. УХОД ЗА МАТРАСИКОМ И ВНУТРЕННЕЙ

RU
ОБИВКОЙ
ЗАДНЯЯ ПОДНОЖКА рис. 31 ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ ʥʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʞ ʘʱʣʞʢʖʨʲ
рис. 15 ʃʖʚʖʘʞʨʛ ʣʤʙʤʟ ʣʖ ʝʖʚʣʴʴ ʥʤʚʣʤʜʠʩ T10), ʢʖʨʦʖʧʞʠ ʞ ʘʣʩʨʦʛʣʣʴʴ ʤʗʞʘʠʩ ʭʨʤʗʱ ʤʗʛʧʥʛʭʞʨʲ ʞʢ
ʭʨʤʗʱʢʤʜʣʤʗʱʡʤʡʛʙʭʛʤʗʰʛʫʖʨʲʥʦʛʥʵʨʧʨʘʞʛ ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʟʩʫʤʚ

ПОДСТАКАННИК ДЛЯ БУТЫЛОЧКИ АВТОКРЕСЛО HUGGY (ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЕТ)


рис. 16 ʆʖʢʖʤʧʣʖʯʛʣʖʥʤʚʧʨʖʠʖʣʣʞʠʤʢʚʡʵʗʩʨʱʡʤʭʠʞ T4).
ɺʡʵ ʝʖʠʦʛʥʡʛʣʞʵ ʥʤʚʧʨʖʠʖʣʣʞʠʖ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ ʘʛʦʫʣʴʴ ФИКСАЦИЯ АВТОКРЕСЛА НА ОПОРНОЙ РАМЕ
ʣʖʥʦʖʘʡʵʴʯʩʴ ʣʖ ʠʦʴʠʛ T18
 ʦʖʢʱ ʞ ʣʖʜʢʞʨʛ ʣʖ рис. 32 ʅʦʞʚʛʦʜʞʘʖʵ ʖʘʨʤʠʦʛʧʡʤ ʝʖ ʦʩʭʠʩ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ
ʥʤʚʧʨʖʠʖʣʣʞʠ ʭʨʤʗʱʤʣʥʤʡʣʤʧʨʲʴʝʖʬʛʥʞʡʧʵʧʠʦʴʠʤʢ ʛʙʤ ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ ʥʦʤʶʢʱ ʥʤ ʧʨʤʦʖʣʖʢ ʦʖʢʱ 
ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʟʨʛ ʖʘʨʤʠʦʛʧʡʤ ʞʧʠʡʴʭʞʨʛʡʲʣʤ ʡʞʬʤʢ ʠ
КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК ʢʖʢʛ
рис. 17 ʆʖʢʖ ʤʧʣʖʯʛʣʖ ʘʢʛʧʨʞʨʛʡʲʣʤʟ ʠʤʦʝʞʣʤʟ ʚʡʵ рис. 33 ВНИМАНИЕ: перед использованием
ʥʤʠʩʥʤʠ T5
ɺʡʵʛʛʝʖʠʦʛʥʡʛʣʞʵ ʤʚʛʣʲʨʛʥʛʨʡʞ B1) на автокресла, убедитесь в том, что оно правильно
ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛʝʖʚʣʞʛʠʦʴʠʞ T19
ʦʖʢʱ зафиксировано на раме.
ʅʦʤʚʛʣʲʨʛʠʡʖʥʖʣʱ B2
ʭʛʦʛʝʥʛʨʡʞ T20
ʧʗʤʠʩʦʖʢʱʞ
ʝʖʧʨʛʙʣʞʨʛʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛʠʣʤʥʠʞ СЪЕМ АВТОКРЕСЛА С РАМЫ
ɸʧʨʖʘʲʨʛ ʥʛʨʡʞ B3
 ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ ʠʦʴʠʞ T21), рис. 34 ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʦʱʭʖʜʤʠ S1
 ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʟ
ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʛʧʥʛʦʛʚʣʛʟʧʨʤʦʤʣʱʦʖʢʱ ʧʝʖʚʞʖʘʨʤʠʦʛʧʡʖ
рис. 35 ʄʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʧ ʳʨʞʢ ʘʝʵʘʮʞʧʲ ʝʖ ʦʩʭʠʩ 
ПЕРЕНОСНЫЕ БЛОКИ В ДОПОЛНЕНИЕ (ЛЮЛЬКА, ʥʦʞʥʤʚʣʞʢʞʨʛʖʘʨʤʠʦʛʧʡʤ
АВТОКРЕСЛО (если присутствует) И ПРОГУЛОЧНЫЙ ʇʢʤʨʦʞʨʛ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʖʘʨʤʠʦʛʧʡʖ )VHHZ
БЛОК) ʘʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʟʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ
рис. 18 ʎʖʧʧʞ ʢʤʙʩʨ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ʘʢʛʧʨʛ ʧ ʡʴʡʲʠʤʟ
5SJMPHZ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʱʢʗʡʤʠʤʢʞʖʘʨʤʠʦʛʧʡʤʢ)VHHZ ʛʧʡʞ ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК
ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʛʨ

ФИКСАЦИЯ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА НА ОПОРНОЙ
ЛЮЛЬКА TRILOGY РАМЕ
рис. 36 ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʱʟ ʗʡʤʠ ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ
ФИКСАЦИЯ ЛЮЛЬКИ НА РАМЕ ʥʦʤʶʢʱʥʤʧʨʤʦʤʣʖʢʦʖʢʱʞʝʖʠʦʛʥʞʨʛʛʙʤ
рис. 19 ʅʦʞʚʛʦʜʞʘʖʵ ʡʴʡʲʠʩ ʝʖ ʦʩʭʠʩ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ ʛʶ ʘ рис. 37 ВНИМАНИЕ: до того как использовать
ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛʥʦʤʶʢʱʥʤʧʨʤʦʖʣʖʢʦʖʢʱʞʝʖʠʦʛʥʞʨʛʛʶ автокресло, убедитесь в том, что оно правильно
ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʟʨʛʡʴʡʲʠʩʞʧʠʡʴʭʞʨʛʡʲʣʤʡʞʬʤʢʠʢʖʢʛ зафиксировано по обеим сторонам рамы.
рис. 20 ВНИМАНИЕ: перед использованием рис. 38 ʂʤʜʣʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʱʟ ʗʡʤʠ 
убедитесь, что люлька правильно зафиксирована. ʥʤʘʛʦʣʩʘʛʙʤʡʞʬʤʢʠʢʖʢʛʞʡʞʡʞʬʤʢʣʖʩʡʞʬʩ ʞʝʖʠʦʱʨʲ
ʦʖʢʩʧʤʧʬʛʥʡʛʣʣʱʢʥʦʤʙʩʡʤʭʣʱWʟʗʡʤʠʤʢ
СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ С РАМЫ
рис. 21 ʃʖʜʢʞʨʛ ʣʖ ʦʱʭʖʜʤʠ C3
 ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʟ ʧ СНЯТИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА С ОПОРНОЙ РАМЫ
ʣʖʦʩʜʣʤʟʧʨʤʦʤʣʱʡʴʡʲʠʞ рис. 39 ʃʖʜʖʨʲ ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʣʖ ʦʩʠʤʵʨʠʞ R5)
рис. 22 ʄʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʧ ʳʨʞʢ ʘʝʵʘʮʞʧʲ ʝʖ ʦʩʭʠʩ ʞ ʥʤʚʣʵʨʲ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʱʟ ʗʡʤʠ ʧ ʤʥʤʦʣʤʟ ʦʖʢʱ
ʥʦʞʥʤʚʣʞʢʞʨʛʡʴʡʲʠʩ ВНИМАНИЕ: никогда не расцеплять/не сцеплять
сиденье с сидящим ребенком.
КРЕПЛЕНИЕ КАПЮШОНА
рис. 23 ɽʖʧʨʛʙʣʩʨʲʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʛʠʣʤʥʠʞʣʖʧʨʦʩʠʨʩʦʛ

63
РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ ЧЕХОЛ НА НОЖКИ (ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЕТ)
рис. 40 ʇʥʞʣʠʖʦʛʙʩʡʞʦʩʛʨʧʵʣʖʥʤʡʤʜʛʣʞʵ рис. 59 ʆʖʧʥʤʡʤʜʞʨʛ ʭʛʫʤʡ R3
 ʣʖ ʠʤʡʵʧʠʛ ʥʦʤʥʩʧʨʞʘ
ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʱʟ ʢʛʫʖʣʞʝʢ R6
 ʚʡʵ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʛʙʤʥʤʚʥʤʦʩʭʣʛʢ
ʧʥʞʣʠʞʘʨʦʛʗʩʛʢʤʛʥʤʡʤʜʛʣʞʛ рис. 60 ʅʦʞʧʨʛʙʣʩʨʲʬʛʣʨʦʖʡʲʣʩʴʡʵʢʠʩ F1
ʥʦʤʥʩʧʨʞʘ
ʛʛʭʛʦʛʝʠʤʡʲʬʤ F2).
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ рис. 61 ɸʛʦʫʣʞʟ ʤʨʘʤʦʤʨ ʭʛʫʡʖ ʢʤʜʣʤ ʨʖʠʜʛ
рис. 41 ʍʨʤʗʱ ʤʥʩʧʨʞʨʲ ʥʤʚʣʤʜʠʩ ʣʖʜʢʞʨʛ ʣʖ ʚʘʖ ʥʦʞʧʨʛʙʣʩʨʲʘʨʦʛʗʩʛʢʤʢʥʤʡʤʜʛʣʞʞʚʡʵʝʖʯʞʨʱʢʖʡʱʮʖ
ʦʱʭʖʜʠʖ R7
 ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʛ ʘʣʞʝʩ ʞ ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʤʨʫʤʡʤʚʖ
ʣʖʚʖʘʞʨʛʣʤʙʤʟʣʖʥʤʚʣʤʜʠʩ рис. 62 ʍʛʫʤʡ ʢʤʜʣʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʣʖ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʢ
рис. 42 ʍʨʤʗʱ ʥʤʚʣʵʨʲ ʥʤʚʣʤʜʠʩ ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ ʥʤʨʵʣʩʨʲ ʗʡʤʠʛʠʖʠʡʞʬʤʢ ʨʖʠʞʧʥʞʣʤʟʠʢʖʢʛ
ʛʶʘʘʛʦʫʤʣʖʧʖʢʖʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʝʖʗʡʤʠʞʦʩʛʨʧʵ
ДОЖДЕВИК (ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЕТ)
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ рис. 63 ɺʡʵ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʚʤʜʚʛʘʞʠʖ R4
 ʦʖʝʢʛʧʨʞʨʲ ʛʙʤ
рис. 43 ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ ʭʨʤʗʱ ʦʛʢʣʞ ʗʱʡʞ ʥʦʤʚʛʨʱ ʣʖʠʖʥʴʮʤʣʛʞʥʦʞʧʨʛʙʣʩʨʲʤʚʞʣʠʚʦʩʙʤʢʩʥʦʞʥʤʢʤʯʞ
ʘ ʥʛʨʡʞ ʣʖ ʘʱʧʤʨʛ ʥʡʛʭ ʞʡʞ ʭʩʨʲ ʘʱʮʛ ʥʡʛʭ ɻʧʡʞ ʗʤʠʤʘʱʫʠʣʤʥʤʠ P1).
ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʦʛʢʣʛʟ ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʛ ʘʱʣʲʨʛ ʦʛʢʣʞ ʞʝ рис. 64 ɽʖʠʦʛʥʞʨʛ ʦʛʝʞʣʠʞ P2
 ʘʤʠʦʩʙ ʥʛʦʛʚʣʞʫ ʨʦʩʗ
ʤʚʣʤʟʥʖʦʱʥʛʨʛʡʲʞʥʦʤʚʛʣʲʨʛʞʫʘʚʦʩʙʩʴʥʖʦʩʥʛʨʛʡʲ ʣʖʩʦʤʘʣʛʗʡʤʠʖʠʤʡʶʧ
ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʫʣʖʤʚʣʤʢʩʦʤʘʣʛ
рис. 44 ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ ʥʡʛʭʛʘʤʟ ʦʛʢʛʣʲ УХОД ЗА ОБШИВКОЙ
ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʘʧʨʖʘʡʛʣʘʠʤʣʬʱʥʤʵʧʣʤʙʤʦʛʢʣʵ ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵʦʛʙʩʡʵʦʣʤʧʣʞʢʖʨʲʤʗʮʞʘʠʩʞʥʦʖʘʞʡʲʣʤ
рис. 45 ɽʖʪʞʠʧʞʦʩʟʨʛ ʠʤʣʬʱ ʥʤʵʧʣʤʙʤ ʦʛʢʣʵ ʘ ʩʫʖʜʞʘʖʨʲʝʖʣʛʟ
ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟʝʖʧʨʶʜʠʛ рис. 65 ʄʨʧʨʛʙʣʞʨʛʚʘʛʢʖʡʛʣʲʠʞʛʣʞʜʣʞʛʦʛʝʞʣʠʞ R12)
рис. 46 ʅʤʵʧʣʤʟ ʦʛʢʛʣʲ ʚʤʡʜʛʣ ʘʧʛʙʚʖ ʥʦʤʫʤʚʞʨʲ ʤʨʥʤʚʣʤʜʠʞʞʧʣʞʢʞʨʛʤʗʮʞʘʠʩʧʣʛʧʩʯʛʟʤʥʤʦʱ R14).
ʭʛʦʛʝʗʤʠʤʘʱʛʠʤʡʲʬʖ R8
ʖʥʦʞʥʦʞʧʨʛʙʞʘʖʣʞʞʢʖʡʱʮʖ рис. 66 ʄʨʧʨʛʙʣʞʨʛʠʣʤʥʠʞ R15) от сидения.
ʛʙʤ ʣʩʜʣʤ ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ ʨʖʠʞʢ ʤʗʦʖʝʤʢ ʭʨʤʗʱ ʤʣ рис. 67 ʇʣʞʢʞʨʛ ʦʛʝʞʣʠʩ R16
 ʞ ʤʨʧʨʛʙʣʞʨʛ ʠʣʤʥʠʞ
ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʤʫʘʖʨʱʘʖʡʦʛʗʛʣʠʖ R17
ʧʤʗʛʞʫʧʨʤʦʤʣʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤʗʡʤʠʖ
рис. 47 ɸʧʛʙʚʖʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʦʛʢʛʣʲ ʥʦʤʫʤʚʵʯʞʟʢʛʜʚʩ рис. 68 ʄʨʧʨʛʙʣʞʨʛ ʠʣʤʥʠʞ ʧ ʗʤʠʤʘʱʫ ʧʨʤʦʤʣ ʞ ʠʣʤʥʠʞ
ʣʤʜʛʠ  ʘʢʛʧʨʛ ʧ ʥʤʵʧʣʱʢ ʅʦʖʘʞʡʲʣʤ ʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛ ʤʗʖ R18) со спинки.
RU

ʦʛʢʣʵ рис. 69 ʇʣʞʢʞʨʛʡʵʢʠʞʧʥʡʛʭʛʘʱʫʦʛʢʣʛʟ


ВНИМАНИЕ! Если это условие не выполняется, малыш рис. 70 ɸʱʣʲʨʛ ʥʤʵʧʣʤʟ ʦʛʢʛʣʲ ʞʝ ʗʤʠʤʘʱʫ ʠʤʡʛʬ
может выпасть или соскользнуть с прогулочного R8
ʧʨʖʦʖʵʧʲʧʚʛʡʖʨʲʨʖʠ ʭʨʤʗʱʚʤʥʤʡʣʤʙʤʘʱʣʞʢʖʣʞʵ
блока и пораниться. ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟ ʝʖʧʨʛʜʠʞ ʛʛ ʥʛʦʘʱʟ ʝʩʗ ʥʦʤʚʛʡʧʵ ʥʛʦʘʱʢ
ʭʛʦʛʝʗʤʠʤʘʤʛʠʤʡʲʬʤ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ рис. 71 ɸʱʣʲʨʛ ʦʖʝʚʛʡʞʨʛʡʲʣʱʟ ʦʛʢʛʣʲ ʚʡʵ ʣʤʜʛʠ ʞʝ
рис. 48 ʍʨʤʗʱ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ ʥʤʦʩʭʛʣʲ R1
 ʣʖʜʢʞʨʛ ʣʖ ʝʖʯʞʨʣʤʟʣʖʠʡʖʚʠʞ ʥʦʞʮʞʨʤʟʠʤʗʞʘʠʛ R19).
ʠʣʤʥʠʞ R9
ʞʝʖʪʞʠʧʞʦʩʟʨʛʛʙʤʘʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʫʥʦʤʶʢʖʫ рис. 72 ʅʦʤʨʵʣʞʨʛ ʥʡʛʭʛʘʱʛ ʦʛʢʣʞ ʞ ʦʛʢʛʣʲ 
ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤʗʡʤʠʖ R10). ʥʦʤʫʤʚʵʯʞʟʢʛʜʚʩʣʤʜʛʠ ʭʛʦʛʝʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛʥʛʨʡʞʣʖ
рис. 49 ʅʤʦʩʭʛʣʲ ʢʤʜʣʤ ʤʨʠʦʱʨʲ ʧ ʤʚʣʤʟ ʧʨʤʦʤʣʱ ʖ ʤʗʮʞʘʠʛʞʥʤʡʣʤʧʨʲʴʧʣʞʢʞʨʛʛʶ
ʢʤʜʣʤʞʧʤʘʧʛʢʧʣʵʨʲʚʡʵʤʨʠʦʱʨʞʵʣʖʜʢʞʨʛʣʖʠʣʤʥʠʩ ВНИМАНИЕ! Перед тем как использовать изделие,
R9
 ʞ ʘʱʣʲʨʛ ʛʙʤ ʞʝ ʙʣʛʝʚʖ ʍʨʤʗʱ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʧʣʵʨʲ убедитесь в том, что обшивка правильно закреплена
ʥʤʦʩʭʛʣʲ ʥʤʘʨʤʦʞʨʛʳʨʤʜʛʚʛʟʧʨʘʞʛʞʧʚʦʩʙʤʟʧʨʤʦʤʣʱ на нем.

КРЕПЛЕНИЕ КАПЮШОНА
рис. 50 ʍʨʤʗʱ ʣʖʚʛʨʲ ʠʖʥʴʮʤʣ ʣʖ ʠʤʡʵʧʠʩ ʘʧʨʖʘʲʨʛ
ʥʤʡʝʩʣʱ H1
 ʘ ʥʦʤʶʢʱ R11
 ʥʤ ʤʗʛʞʢ ʧʨʤʦʤʣʖʢ
ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤ ʗʡʤʠʖ ʞ ʣʖʚʖʘʞʨʛ ʥʤʠʖ ʣʛ ʩʧʡʱʮʞʨʛ
ʯʛʡʭʶʠ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʴʯʞʟʤʥʦʖʘʞʡʲʣʤʟʪʞʠʧʖʬʞʞ
рис. 51 ʅʦʞʧʨʛʙʣʞʨʛʠʣʤʥʠʞʤʗʮʞʘʠʞʠʧʥʞʣʠʛ ʧʣʖʭʖʡʖ
ʘʛʦʫʣʞʛ H2
ʖʝʖʨʛʢʣʞʜʣʞʛ H3).
рис. 52 ʍʨʤʗʱ ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ ʠʖʥʴʮʤʣ ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ
ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲʛʙʤʘʜʛʡʖʛʢʤʛʥʤʡʤʜʛʣʞʛ

ОТЦЕПКА КАПЮШОНА ОТ КОЛЯСКИ


рис. 53 ʍʨʤʗʱ ʧʣʵʨʲ ʠʖʥʴʮʤʣ ʧ ʠʤʡʵʧʠʞ ʤʨʧʨʛʙʣʞʨʛ
ʠʣʤʥʠʞʠʦʛʥʡʛʣʞʵ H2-H3
ʤʗʮʞʘʠʞʠʧʥʞʣʠʛ
рис. 54 ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ ʦʱʭʖʙ H5
 ʞ ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ
ʚʤʧʨʖʣʲʨʛ ʠʖʥʴʮʤʣ ʞʝ ʥʦʤʶʢʤʘ R11
 ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤ
ʗʡʤʠʖ

УХОД ЗА ОБШИВКОЙ КАПЮШОНА


рис. 55 ʄʗʮʞʘʠʖ ʠʖʥʴʮʤʣʖ ʧʰʛʢʣʖʵ ʥʤʳʨʤʢʩ ʝʖ ʣʛʟ
ʡʛʙʠʤʩʫʖʜʞʘʖʨʲʄʨʧʨʛʙʣʞʨʛʠʣʤʥʠʞ H6
ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʛ
ʣʖʚʘʩʫʮʖʦʣʞʦʣʱʫʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵʫʠʖʥʴʮʤʣʖ H7).
рис. 56 ʄʨʧʤʛʚʞʣʞʨʛ ʤʗʖ ʮʖʦʣʞʦʣʱʫ ʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ H7)
ʤʨʥʡʖʣʤʠ H8
ʞʥʤʡʣʤʧʨʲʴʧʣʞʢʞʨʛʤʗʮʞʘʠʩ
рис. 57 ɺʡʵʢʤʣʨʖʜʖʤʗʮʞʘʠʞʘʧʨʖʘʲʨʛʤʗʛʥʡʖʣʠʞ H8)
ʘ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ ʣʖʥʦʖʘʡʵʴʯʞʛ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʛ ʣʖ
ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʟʤʗʞʘʠʛ
рис. 58 ɸʧʨʖʘʲʨʛ ʥʡʖʣʠʞ H8
 ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ ʙʣʛʝʚʖ ʣʖ
ʤʗʤʞʫʮʖʦʣʞʦʣʱʫʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵʫ H7) до упора.

64
OSTRZEŻENIA
PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE SĄ PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONE.
PRZECZYTAĆ NINIEJSZE t "#: 6/*,/Ƌƍ 8:1"%,»8 
INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE PODCZAS ZAMYKANIA I OTWIERANIA
NA PRZYSZŁOŚĆ. NIE PRZESTRZEGANIE PRODUKTU, DZIECI MUSZĄ BYĆ
NINIEJSZYCH INSTRUKCJI MOŻE TRZYMANE Z DALEKA.
OGRANICZYĆ BEZPIECZEŃSTWO t /*&10;8"-"ƍ%;*&$,6#"8*ƍ4*Ɩ
DZIECKA. TYM PRODUKTEM.
t ;"1*Ƌƍ ;"84;& %;*&$,0 1"4".*
JESTEŚCIE ODPOWIEDZIALNI ZA
BEZPIECZEŃSTWA.
BEZPIECZEŃSTWO WASZEGO t 5" 41"$&3»8,"8»;&, /*&
DZIECKA. JEST PRZEZNACZONA DO UŻYCIA
UWAGA! NIGDY NIE ZOSTAWIAĆ PODCZAS BIEGANIA LUB JEŻDŻENIA
DZIECKA BEZ OPIEKI: MOŻE TO NA ROLKACH.
BYĆ NIEBEZPIECZNE. ZWRÓCIĆ t 13;&% 6Lj:$*&. /"-&Lj:
MAKSYMALNĄ UWAGĘ PODCZAS SPRAWDZIĆ, CZY GONDOLA LUB
UŻYWANIA PRODUKTU. SPACERÓWKA BĄDŹ FOTELIK
ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SAMOCHODOWY SĄ PRAWIDŁOWO

PL
SPOWODOWANYCH UPADKIEM I/LUB UMOCOWANE.
WYŚLIZGNIĘCIEM SIĘ NALEŻY ZAWSZE t ;BQJnjǎ[BXT[FE[JFDLPQBTBNJCF[QJFD[FǩTUXBJOJHEZOJF
[PTUBXJBǎHPCF[PQJFLJ
UŻYWAĆ POPRAWNIE ZAPIĘTYCH t ;BXT[F VȈZXBǎ QBTB LSPD[OFHP X QP’njD[FOJV [ QBTFN
CS[VT[OZN
I WYREGULOWANYCH PASÓW t 6QS[ǗȈF E[JFDJǗDF [HPEOF [ PCPXJnj[VKnjDZNJ QS[FQJTBNJ 
SØȈOJnjDF TJǗ PE EPTUBSD[POZDI [ OJOJFKT[ZN QSPEVLUFN 
BEZPIECZEŃSTWA. NPHnjCZǎ[BTUPTPXBOF[XSBDBKnjDVXBHǗOBJDIQSBXJE’PXF
QS[ZNPDPXBOJFEPCPD[OZDIQJFSǴDJFOJ[OBKEVKnjDZDITJǗOB
GONDOLI TJFE[JTLV Rys. 46 - szczegół R8).
t 1SPEVLUUFOQS[F[OBD[POZKFTUEMBE[JFDJPEVSPE[FOJBEP t 1SBXJE’PXFLPS[ZTUBOJF[TZTUFNVPDISPOOFHPOJF[XBMOJB
kg wagi. [PCPXJnj[LVX’BǴDJXFKPQJFLJPTPCZEPSPT’FKOBEE[JFDLJFN
t /BMFȈZ NJFǎ ǴXJBEPNPǴǎ ȈF QPSǗD[ OJF KFTU TLVUFD[OZN
SIEDZISKA TZTUFNFN [BCF[QJFD[BKnjDZN /BMFȈZ [BXT[F LPS[ZTUBǎ [
t 1SPEVLUUFOQS[F[OBD[POZKFTUEMBE[JFDJPEVSPE[FOJBEP QBTØXCF[QJFD[FǩTUXB
LHXBHJ [HPEOJF[OPSNnjFVSPQFKTLnj&/
t 1SPEVLUUFOQS[F[OBD[POZKFTUEMBE[JFDJEPLHXBHJX GONDOLA
QS[ZQBELV TJFE[JTLB XØ[LB TQBDFSPXFHP TLJFSPXBOFHP EP
QS[PEV
t 130%6,5 5&/ 13;&;/"$;0/:
FOTELIKA SAMOCHODOWEGO (grupa 0+)
t 1SPEVLUUFOQS[F[OBD[POZKFTUEMBE[JFDJPEVSPE[FOJBEP
JEST WYŁĄCZNIE DLA DZIECI,
13 kg wagi. KTÓRE NIE POTRAFIĄ JESZCZE SAME
t 8 QS[ZQBELV OPXPSPELØX OBMFȈZ LPS[ZTUBǎ [ HPOEPMJ J
MVC [ TJFE[JTLB TQBDFSPXFHP X NBLTZNBMOJF OBDIZMPOZN SIEDZIEĆ.
QP’PȈFOJV t /"-&Lj: 450408"ƍ 8:ŒƋ$;/*& /"
SPACERÓWKI - SYSTEMU PODRÓŻNEGO POWIERZCHNI POZIOMEJ, STABILNEJ
I SUCHEJ.
t /*(%: /*& ;045"8*"ƍ %;*&$," t /*& 10;8"-"ƍ *//:. %;*&$*0.
BEZ OPIEKI. NA ZABAWĘ BEZ OPIEKI W POBLIŻU
t 13;&% 6Lj:$*&. 61&8/*ƍ 4*Ɩ GONDOLI.
ŻE PRODUKT JEST CAŁKOWICIE t /*& 6Lj:8"ƍ +&ƴ-* /" (0/%0-*
OTWARTY ORAZ, ŻE WSZYSTKIE ZAUWAŻA SIĘ ELEMENTY PĘKNIĘTE,
SYSTEMY BLOKUJĄCE I ZAMYKAJĄCE
65
t .BLTZNBMOF PCDJnjȈFOJF LPT[B OB QS[FENJPUZ XZOPTJ 
USZKODZONE LUB ICH BRAK. LH .BLTZNBMOF PCDJnjȈFOJF VDIXZUV OB CVUFMLǗ XZOPTJ
t (0/%0-" 13;&;/"$;0/" +&45  LH 4VSPXP [BCSBOJB TJǗ QS[FLSBD[BOJB NBLTZNBMOFHP
EPQVT[D[BMOFHP PCDJnjȈFOJB QPOJFXBȈ NPH’PCZ UP
DLA DZIECI, KTÓRE NIE POTRAFIĄ EPQSPXBE[Jǎ EP QPXTUBOJB OJFCF[QJFD[OFHP CSBLV
TUBCJMOPǴDJ
JESZCZE SAME SIEDZIEĆ, OBRACAĆ t +BLJFLPMXJFL PCDJnjȈFOJF QS[Z’PȈPOF EP VDIXZUV JMVC
SIĘ ANI PODNOSIĆ SIĘ NA RĘKACH PQBSDJB JMVC CPD[OFK D[ǗǴDJ QSPEVLUV NPȈF [BHSBȈBǎ KFHP
TUBCJMOPǴDJ
LUB KOLANACH. MAKSYMALNA t /BMFȈZ CZǎ ǴXJBEPNZN [BHSPȈFǩ XZOJLBKnjDZDI [
WAGA DZIECKA: 9 KG. PCFDOPǴDJ TXPCPEOZDI Q’PNJFOJ MVC JOOZDI ȇSØEF’ DJFQ’B
UBLJDI KBLHS[FKOJLJ LPNJOLJ QJFDFFMFLUSZD[OFJHB[PXF JUQ
t /BMFȈZTUPTPXBǎXZ’njD[OJFNBUFSBDZL*OHMFTJOBEPHPOEPMJ OJF[PTUBXJBǎQSPEVLUVXQPCMJȈVUBLJDIȇSØEF’DJFQ’B
[TZTUFNFN&BTZ$MJQ t 6QFXOJǎ TJǗ ȈF XT[ZTULJF NPȈMJXF ȇSØE’B [BHSPȈFOJB OB
t /JF TUPTPXBǎ EPEBULPXZDI NBUFSBDZLØX OBE UZN LUØSZ QS[ZL’BE LBCMF T[OVSZ FMFLUSZD[OF JUQ
 Tnj US[ZNBOF QP[B
[BMFDBQSPEVDFOU [BTJǗHJFNE[JFDLB
t %PHPOEPMJOJFXL’BEBǎNBUFSBDZLØXPHSVCPǴDJQPXZȈFK t /JF [PTUBXJBǎ QSPEVLUV [ E[JFDLJFN X NJFKTDV  HE[JF
35 mm. NPH’PCZ POP VȈZǎ T[OVSB öSBOLJ MVC JOOZDI QS[FENJPUØX
t ,P’ZTLB5SJMPHZNPȈFCZǎVȈZXBOBXZ’njD[OJF[TZTUFNFN EPXTQJǗDJBTJǗMVCOBXFUVEVT[FOJBJQPXJFT[FOJB
4UBOE6Q*OHMFTJOB
t (EZ E[JFDLP KFTU X HPOEPMJ OBMFȈZ VQFXOJǎ TJǗ ȈF KFHP ZALECENIA UŻYTKOWANIA
H’ØXLB KFTU [BXT[F XZȈFK OJȈ SFT[UB DJB’B X PEOJFTJFOJV EP
Q’BT[D[Z[OZQP[JPNFK t /JF VȈZXBǎ QSPEVLUV KFȈFMJ QS[FETUBXJB QǗLOJǗDJB MVC
t 1S[FE QPEOJFTJFOJFN J QS[FOJFTJFOJFN HPOEPMJ OBMFȈZ CSBLVKnjDFD[ǗǴDJ
TQSBXE[Jǎ D[Z VDIXZU EP QS[FOPT[FOJB [OBKEVKF TJǗ X t 3FHVMBSOJF TQSBXE[Bǎ QSPEVLU J KFHP LPNQPOFOUZ X
QP[ZDKJQJPOPXFKJKFTUQSBXJE’PXPVNPDPXBOZ[PCVTUSPO DFMV PEOBMF[JFOJB FXFOUVBMOZDI ǴMBEØX VT[LPE[FOJB JMVC
t 1S[FE QPEOJFTJFOJFN J QS[FOJFTJFOJFN HPOEPMJ OBMFȈZ [VȈZDJB SP[QSVDJBJSP[FSXBOJB4QSBXE[BǎQS[FEFXT[ZTULJN
VTUBXJǎ[BXT[FPQBSDJFXQP’PȈFOJVOBKOJȈT[ZN QPQSBXOZ TUBO ö[ZD[OZ J TUSVLUVSBMOZ SnjD[FL MVC VDIXZUV
t (EZ[HPOEPMJLPS[ZTUBTJǗQP[BTBNPDIPEFN OBQS[ZL’BE USBOTQPSUPXFHPJEOPHPOEPMJ
XQS[ZQBELVPLSFTPXFHPQP[PTUBXJBOJBE[JFDLBǴQJnjDFHPX t /JF QP[XBMBǎ JOOZN E[JFDJPN MVC [XJFS[ǗUPN CBXJǎ TJǗ
HPOEPMJ OB PUXBSUZN QPXJFUS[V OBMFȈZ XZKNPXBǎ [BXT[F CF[OBE[PSVXQPCMJȈVXØ[LBMVCXTQJOBǎTJǗQPOJN
t 1PED[BT XL’BEBOJB MVC XZKNPXBOJB E[JFDLB [ TJFE[JTLB
PL

FMFNFOUZ QBTLØX NPDVKnjDZDI [FTUBXV TBNPDIPEPXFHP


MVC VNJFT[D[Bǎ KF X TQFDKBMOZDI LJFT[FOJBDI CPD[OZDI X HPOEPMJ QPTUPKØX PSB[ NPOUBȈVEFNPOUBȈV BLDFTPSJØX
QPT[ZDJVXFXOǗUS[OZN [BXT[FOBMFȈZVBLUZXOJǎIBNVMFD
t $[ZOOPǴDJ NPOUBȈV EFNPOUBȈV J SFHVMBDKJ NVT[nj CZǎ
BEZPIECZEŃSTWO XZLPOZXBOF XZ’njD[OJF QS[F[ PTPCZ EPSPT’F 6QFXOJǎ TJǗ 
D[Z PTPCZ VȈZXBKnjDF QSPEVLU PQJFLVOLJ E[JBELPXJF JUQ

t 1S[FE [BNPOUPXBOJFN TQSBXE[Jǎ D[Z QSPEVLU J [OBKnjKFHPQPQSBXOFE[JB’BOJF
XT[ZTULJF KFHP LPNQPOFOUZ OJF QS[FETUBXJBKnj VT[LPE[Fǩ t 1S[Z XZLPOZXBOJV D[ZOOPǴDJ SFHVMBDZKOZDI VQFXOJǎ
TQPXPEPXBOZDI USBOTQPSUFN X UBLJN QS[ZQBELV QSPEVLU TJǗ D[Z D[ǗǴDJ SVDIPNF OJF TUZLBKnj TJǗ [ E[JFDLJFN OB
OJFNPȈFCZǎVȈZUZJOBMFȈZHPUS[ZNBǎ[EBMBPEE[JFDJ QS[ZL’BEPQBSDJF CVELBJUQ
[BXT[FVQFXOJǎTJǗ D[ZQS[Z
t %MB CF[QJFD[FǩTUXB 8BT[FHP E[JFDLB QS[FE XZLPOZXBOJV UZDI D[ZOOPǴDJ IBNVMFD KFTU QPQSBXOJF
[BTUPTPXBOJFN QSPEVLUV [EKnjǎ J VTVOnjǎ XT[ZTULJF X’njD[POZ
QMBTUZLPXF XPSFD[LJ J FMFNFOUZ XDIPE[njDF X TL’BE t /JF PUXJFSBǎ [BNZLBǎ PSB[ OJF EFNPOUPXBǎ QSPEVLUV [
PQBLPXBOJBJ[BXT[FUS[ZNBǎKFQP[B[BTJǗHJFNOJFNPXMnjU E[JFDLJFNXǴSPELV
JE[JFDJ t ;XSØDJǎ T[D[FHØMOnj VXBHǗ QPED[BT XZLPOZXBOJB UBLJDI
t 1SPEVLUNPȈFCZǎ[BTUPTPXBOZXZ’njD[OJFEMBUBLJFKMJD[CZ D[ZOOPǴDJ HEZE[JFDLPKFTUXQPCMJȈV
E[JFDJ EMBKBLJFK[PTUB’[BQSPKFLUPXBOZ t 1PED[BT UZDI D[ZOOPǴDJ NPȈOB TQPXPEPXBǎ
t 6ȈZXBǎ XZ’njD[OJF EP QS[FXPȈFOJB KFEOFHP E[JFDLB OB QS[ZUS[BǴOJǗDJFJPCSBȈFOJBQBMDØX
KFEOZNTJFE[JTLV t /JF QP[PTUBXJBǎ E[JFDLB X QSPEVLDJF QPED[BT QPESPȈZ
t /JF VȈZXBǎ QSPEVLUV KFȈFMJ XT[ZTULJF KFHP LPNQPOFOUZ JOOZNJ ǴSPELBNJ USBOTQPSUV OQ QPDJnjHJFN NFUSFN 
OJFTnjQSBXJE’PXPQS[ZNPDPXBOFJXZSFHVMPXBOF BVUPCVTFN TBNPMPUFNJUE

t 1S[FE VȈZDJFN VQFXOJǎ TJǗ ȈF QSPEVLU KFTU DB’LPXJDJF t /JFVȈZXBOZ QSPEVLU NVTJ CZǎ VNJFT[D[POZ EBMFLP PE
PUXBSUZPSB[ ȈFXT[ZTULJFTZTUFNZCMPLVKnjDFJ[BNZLBKnjDFTnj E[JFDJ /JF NPȈF CZǎ VȈZXBOZ KBLP [BCBXLB /JF QP[XBMBǎ
QSBXJE’PXP[B’PȈPOF E[JFDLVCBXJǎTJǗUZNQSPEVLUFN
t 6OJLBǎXL’BEBOJBQBMDØXXNFDIBOJ[NZ t 1SPEVLUKFTUXZQPTBȈPOZXUZMOZQPEOØȈFL LUØSZV’BUXJB
t 6XBȈOJFQS[FD[ZUBǎJOTUSVLDKFEPUZD[njDFVȈZXBOJBTUFMBȈB QPLPOZXBOJFTUPQOJJQS[FT[LØE/JFVȈZXBǎUFHPQPEOØȈLB
HEZ [PTUBOnj [BNPOUPXBOF HPOEPMBTJFE[JTLPGPUFMJL EPQS[FXPȈFOJBESVHJFHPE[JFDLB
TBNPDIPEPXZ t /JF USBOTQPSUPXBǎ E[JFDLB X TJFE[JTLV MVC PEE[JFMOJF PE
t /JHEZ OJF VNJFT[D[Bǎ QSPEVLUV X QPCMJȈV TDIPEØX MVC TUFMBȈB
TUPQOJ t 8 QS[ZQBELV E’VHJFHP XZTUBXJFOJB OB T’PǩDF QS[FE
t /JF [PTUBXJBǎ TQBDFSØXLJXØ[LBTZTUFNV QPESØȈOFHP [ VȈZDJFNQSPEVLUVQPD[FLBǎBȈTJǗPDI’PE[J
E[JFDLJFNXǴSPELVOBQPDIZMPOFKQPXJFS[DIOJOBXFU KFǴMJ t 6ȈZXBǎUZMLP[HPOEPMnj5SJMPHZJGPUFMJLBNJTBNPDIPEPXZNJ
X’njD[POPIBNVMFD4LVUFD[OPǴǎIBNVMDØXKFTUPHSBOJD[POB )VHHZ .VMUJöY *OHMFTJOB TQFDKBMOJF QS[ZHPUPXBOZNJ J
QS[ZXZTPLJDIOBDIZMFOJBDI XZQPTBȈPOZNJX[BD[FQ&BTZ$MJQ8QS[ZQBELVXnjUQMJXPǴDJ
t /JF XDIPE[Jǎ MVC TDIPE[Jǎ QP TDIPEBDI MVC QP TLPOTVMUPXBǎ TUSPOǗ XXXJOHMFTJOBDPN MVC [XSØDJǎ TJǗ
TDIPEBDI SVDIPNZDI [ E[JFDLJFN X TQBDFSØXDFGPUFMJLV EP "VUPSZ[PXBOFHP 4QS[FEBXDZ MVC EP 4FSXJTV ,MJFOUØX
TBNPDIPEPXZNHPOEPMJ *OHMFTJOB
t 8 SB[JF QP[PTUBXJBOJB XØ[LB OBMFȈZ TQSBXE[Jǎ D[Z t ,PS[ZTUBOJF [ GPUFMJLB TBNPDIPEPXFHP [BNPOUPXBOFHP
IBNVMFD KFTU QSBXJE’PXP X’njD[POZ QSØCVKnjD QS[FTVOnjǎ OBTUFMBȈVOJF[BTUǗQVKFLP’ZTLJCnjEȇ’ØȈFD[LB(EZE[JFDLV
QSPEVLUEPQS[PEVJEPUZ’V QPUS[FCOZKFTUTFO OBMFȈZLPS[ZTUBǎ[LP’ZTLJCnjEȇ’ØȈFD[LB
'PUFMJLTBNPDIPEPXZOJF[PTUB’[BQSPKFLUPXBOZEPE’VHJDI

66
PLSFTØXTOV QSPEVLU QPEEBOP OJFVQPXBȈOJPOZN XZSBȇOJF QS[F[
t 'PUFMJL TBNPDIPEPXZ )VHHZ .VMUJöY NPȈF CZǎ SØXOJFȈ QSPEVDFOUB[NJBOPNJMVCOBSVT[POPKFHPJOUFHSBMOPǴǎ
VȈZXBOZKBLPMFȈBD[FL [BSØXOP LPOTUSVLDZKOnj KBL J X’ØLJFOOJD[nj FXFOUVBMOF
t /JF VȈZXBǎ UFO MFȈBD[FL HEZ E[JFDLP KFTU X TUBOJF TBNP [NJBOZ X QSPEVLUBDI [XBMOJBKnj TQؒLǗ *OHMFTJOB #BCZ
TJFE[JFǎ 4Q"[XT[FMLJFKPEQPXJFE[JBMOPǴDJ
t 5FOMFȈBD[FLOJFKFTU[BQSPKFLUPXBOZEPE’VHJDIPLSFTØX XBEB TQPXPEPXBOB KFTU [BOJFECBOJFN MVC
TOV OJFEPQBUS[FOJFN X VȈZULPXBOJV OQ HXB’UPXOF
t /JFCF[QJFD[OFKFTUVȈZXBOJFMFȈBD[LBOBQPXJFS[DIOJBDI [EFS[FOJBD[ǗǴDJLPOTUSVLDZKOFK OBSBȈFOJFOBBHSFTZXOF
X[OJFTJPOZDI UBLJDIKBLOBQS[ZL’BETUؒ TVCTUBODKFDIFNJD[OFJUE

 QSPEVLUOPTJǴMBEZOPSNBMOFHP[VȈZDJB OQLؒLB D[ǗǴDJ
OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA SVDIPNF NBUFSJB’
 TQPXPEPXBOF QS[FXJE[JBOZN
DPE[JFOOZNQS[FE’VȈPOZNJDJnjH’ZN[BTUPTPXBOJFN
OSTRZEŻENIA! QSPEVLU [PTUB’ VT[LPE[POZ OBXFU QS[ZQBELPXP QS[F[
t 6ȈZXBǎUZMLPQPEPQJFLnjPTPCZEPSPT’FK TBNFHP X’BǴDJDJFMB MVC PTPCZ US[FDJF OB QS[ZL’BE
t 1PED[BT VȈZDJB VQFXOJǎ TJǗ ȈF PT’POB QS[FDJXEFT[D[PXB QPED[BT QPESØȈZ TBNPMPUFN MVC JOOZNJ ǴSPELBNJ
OJFEPUZLBUXBS[ZE[JFDLB USBOTQPSUVKBLPCBHBȈ

t /JF VȈZXBǎ PT’POZ QS[FDJXEFT[D[PXFK OB QSPEVLDJF CF[ QSPEVLU XZT’BOP EP TQS[FEBXDZ X DFMV SP[QBUS[FOJB
EBT[LB LUØSZKnjQPEUS[ZNVKF HXBSBODKJ CF[ PSZHJOBMOFHP QBSBHPOV JMVC OVNFSV
t 6ȈZXBǎXZ’njD[OJF[FXTLB[BOZNQSPEVLUFN*OHMFTJOB TFSZKOFHP CnjEȇ CF[ XZSBȇOJF XJEPD[OFK OB QBSBHPOJF
t /JF VȈZXBǎ OB QSPEVLUBDI JOOZDI OJȈ UF LUØSF [BMFDB EBUZ[BLVQVJMVCOVNFSVTFSZKOFHP
QSPEVDFOU t &XFOUVBMOF T[LPEZ TQPXPEPXBOF VȈZULPXBOJFN
t "CZ VOJLOnjǎ SZ[ZLB VEVT[FOJB MVC QS[FHS[BOJB E[JFDLB BLDFTPSJØXOJFEPTUBSD[POZDIJMVCOJF[BUXJFSE[POZDIQS[F[
OJF VȈZXBǎ X QS[ZQBELV T’POFD[OFK QPHPEZ MVC X TQؒLǗ*OHMFTJOB#BCZOJFTnjPCKǗUFOBT[njHXBSBODKnj
QPNJFT[D[FOJBDI[BNLOJǗUZDI t *OHMFTJOB#BCZ4Q"[S[FLBTJǗXT[FMLJFKPEQPXJFE[JBMOPǴDJ
t 1SBǎSǗD[OJFX¡$ [B VT[LPE[FOJB NJFOJB MVC PCSBȈFOJB PTØC XZOJLBKnjDF [
OJFX’BǴDJXFHPJMVCOJFQSBXJE’PXFHPVȈZDJBXZSPCV
WARUNKI GWARANCJI t 1P VQ’ZXJF PLSFTV HXBSBODZKOFHP TQؒLB HXBSBOUVKF
TFSXJTPXBOJF X’BTOZDI QSPEVLUØX X DJnjHV NBLTZNBMOJF
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HXBSBOUVKF ȈF OJOJFKT[Z BSUZLV’ D[UFSFDI 
 MBU PE EBUZ XQSPXBE[FOJB JDI OB SZOFL QP
[PTUB’ [BQSPKFLUPXBOZ J XZLPOBOZ [HPEOJF [ PHØMOZNJ VQ’ZXJF LUØSZDI PDFOJPOB [PTUBOJF NPȈMJXPǴǎ JOUFSXFODKJ
OPSNBNJQS[FQJTBNJ QSPEVLUV KBLPǴDJ J CF[QJFD[FǩTUXB QS[ZQBEFLQPQS[ZQBELV
PCPXJnj[VKnjDZNJ PCFDOJF XF 8TQØMOPDJF &VSPQFKTLJFK PSB[

PL
,SBKBDILPNFSDKBMJ[BDKJ CZĘŚCI ZAMIENNE / SERWIS POSPRZEDAŻNY
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HXBSBOUVKF ȈF X USBLDJF J QP
[BLPǩD[FOJV QSPDFTV QSPEVLDZKOFHP EBOZ QSPEVLU t "CZ [BQFXOJǎ EPTLPOB’F J E’VHPUSXB’F GVOLDKPOPXBOJF
[PTUB’ QPEEBOZ XJFMV LPOUSPMPN KBLPǴDJ *OHMFTJOB #BCZ QSPEVLUV OBMFȈZ SFHVMBSOJF TQSBXE[Bǎ KFHP TZTUFNZ
4Q" HXBSBOUVKF ȈF X DIXJMJ [BLVQV V "VUPSZ[PXBOFHP CF[QJFD[FǩTUXB8QS[ZQBELVQPKBXJFOJBTJǗKBLJFHPLPMXJFL
4QS[FEBXDZEBOZBSUZLV’OJFQS[FETUBXJB’XBENPOUBȈPXZDI QSPCMFNV JMVC BOPNBMJJ [BCSBOJB TJǗ KFHP TUPTPXBOJB
MVCQSPEVLDZKOZDI /BMFȈZ TJǗ OBUZDINJBTU TLPOUBLUPXBǎ [ "VUPSZ[PXBOZN
t /JOJFKT[B HXBSBODKB OJF VOJFXBȈOJB QSBX VE[JFMBOZDI 4QS[FEBXDnjMVC4FSXJTFN,MJFOUØX*OHMFTJOB
LPOTVNFOUPXJ QS[F[ PCPXJnj[VKnjDF QS[FQJTZ LSBKPXF t /JF VȈZXBǎ D[ǗǴDJ XZNJFOOZDI MVC BLDFTPSJØX
LUØSF NPHnj CZǎ SØȈOF X [BMFȈOPǴDJ PE LSBKV X LUØSZN OJFEPTUBSD[POZDI JMVC OJF[BUXJFSE[POZDI QS[F[ *OHMFTJOB
QSPEVLU[PTUB’[BLVQJPOZJLUØSF XQS[ZQBELVLPOøJLUV Tnj #BCZ
QSJPSZUFUPXFXTUPTVOLVEPUSFǴDJOJOJFKT[FKHXBSBODKJ
t (EZCZ X NPNFODJF [BLVQV MVC QPED[BT OPSNBMOFHP CO ZROBIĆ, GDY KONIECZNE JEST SERWISOWANIE
VȈZULPXBOJB X QSPEVLDJF [BVXBȈPOP XBEZ NBUFSJB’PXF
JMVC QSPEVLDZKOF [HPEOJF [ PQJTFN X PEQPXJFEOJFK t 8 SB[JF LPOJFD[OPǴDJ TFSXJTPXBOJB QSPEVLUV OBMFȈZ
JOTUSVLDKJ öSNB *OHMFTJOB #BCZ 4Q" V[OBKF XBȈOPǴǎ OBUZDINJBTU TLPOUBLUPXBǎ TJǗ [F 4QS[FEBXDnj QSPEVLUØX
XBSVOLØXHXBSBODKJQS[F[PLSFTNJFTJǗDZPEEBUZ[BLVQV *OHMFTJOB V LUØSFHP EPLPOBOP [BLVQV VQFXOJBKnjD TJǗ 
QSPEVLUV ȈF QPTJBEB TJǗ i4FSJBM /VNCFSw OVNFS TFSZKOZ
 QSPEVLUV
t (XBSBODKB PCPXJnj[VKF XZ’njD[OJF X LSBKV X LUØSZN CǗEnjDFHP QS[FENJPUFN [H’PT[FOJB i4FSJBM /VNCFSw
QSPEVLU [PTUB’ [BLVQJPOZ P JMF [BLVQV EPLPOBOP V EPTUǗQOZKFTUPE,PMFLDKJ

BVUPSZ[PXBOFHPTQS[FEBXDZ t ;BEBOJFN 4QS[FEBXDZ KFTU TLPOUBLUPXBOJF TJǗ [F TQؒLnj
t (XBSBODKB PCPXJnj[VKF X QS[ZQBELV QJFSXT[FHP *OHMFTJOB BCZ PDFOJǎ KBL OBKPEQPXJFEOJFKT[Z TQPTØC
X’BǴDJDJFMB[BLVQJPOFHPBSUZLV’V JOUFSXFOJPXBOJBQS[ZQBEFLQPQS[ZQBELVJVE[JFMJǎEBMT[ZDI
t (XBSBODKB PCFKNVKF EBSNPXnj XZNJBOǗ MVC OBQSBXǗ XTLB[ØXFL
D[ǗǴDJ LUØSF PLB[VKnj TJǗ VT[LPE[POF [ QPXPEV XBE t 4FSXJT0CT’VHJTQؒLJ*OHMFTJOBVE[JFMBSØXOJFȈXT[ZTULJDI
QSPEVLDZKOZDI*OHMFTJOB#BCZ4Q"[BTUS[FHBTPCJFQSBXP LPOJFD[OZDI JOGPSNBDKJ QP QS[FE’PȈFOJV QJTFNOFHP
EFDZEPXBOJB XFE’VH X’BTOFHP V[OBOJB D[Z QPED[BT [H’PT[FOJB XZQF’OJBOFHP OB PEQPXJFEOJN GPSNVMBS[V
HXBSBODKJ QSPEVLU QPXJOJFO [PTUBǎ OBQSBXJPOZ D[Z [OBKEVKnjDZNTJǗOBTUSPOJFJOUFSOFUPXFKXXXJOHMFTJOBDPN
XZNJFOJPOZ XD[ǗǴDJ(XBSBODKBJ4FSXJT
t "CZ TLPS[ZTUBǎ [ HXBSBODKJ OBMFȈZ QPEBǎ OVNFS TFSZKOZ
QSPEVLUV J LPQJǗ QBSBHPOV XZEBOFHP QPED[BT [BLVQV ZALECANIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
QSPEVLUV VQFXOJBKnjDTJǗ ȈFXZSBȇOJFXJEPD[OBKFTUOBOJN PRODUKTU
EBUBOBCZDJBQSPEVLUV
t /JOJFKT[FXBSVOLJHXBSBODKJUSBDnjXBȈOPǴǎ HEZ t 1SPEVLU UFO XZNBHB SFHVMBSOFK LPOTFSXBDKJ [F TUSPOZ
 QSPEVLUV VȈZXBOP OJF[HPEOJF [ QS[F[OBD[FOJFN VȈZULPXOJLB
XZSBȇOJFXTLB[BOZNXPEQPXJFEOJFKJOTUSVLDKJPCT’VHJ t /JHEZOJFGPSTPXBǎNFDIBOJ[NØXMVCSVDIPNZDID[ǗǴDJ
 QSPEVLUVVȈZXBOPXTQPTØCOJF[HPEOZ[QS[FXJE[JBOZN XSB[JFXnjUQMJXPǴDJOBKQJFSXTQSBXE[JǎJOTUSVLDKF
XPEQPXJFEOJFKJOTUSVLDKJPCT’VHJ t /JF PEL’BEBǎ QSPEVLUV KFȈFMJ KFTU KFT[D[F NPLSZ J OJF
 QSPEVLU QPEEBOP OBQSBXPN X OJFBVUPSZ[PXBOZDI J [PTUBXJBǎ HP X XJMHPUOZDI QPNJFT[D[FOJBDI QPOJFXBȈ
OJF[S[FT[POZDIQVOLUBDITFSXJTPXZDI NPH’BCZQPXTUBǎQMFǴǩ

67
t 1S[FDIPXZXBǎQSPEVLUXTVDIZNNJFKTDV
t $ISPOJǎ QSPEVLU QS[FE D[ZOOJLBNJ BUNPTGFSZD[OZNJ 1SBǎSǗD[OJFX[JNOFKXPE[JF
XPEnj EFT[D[FN MVC ǴOJFHJFN QPOBEUP E’VHPUSXB’F
XZTUBXJFOJF OB T’PǩDF NPȈF TQPXPEPXBǎ [NJBOǗ LPMPSV /JFXZCJFMBǎ
XJFMVNBUFSJB’ØX
t 1P FXFOUVBMOZN VȈZDJV OB QMBȈZ EPL’BEOJF XZD[ZǴDJǎ J /JFTVT[ZǎNFDIBOJD[OJF
XZTVT[ZǎQSPEVLU BCZVTVOnjǎQJBTFLJTØM
t $[ZǴDJǎ QMBTUJLPXF J NFUBMPXF D[ǗǴDJ XJMHPUOnj ǴDJFSFD[Lnj
MVC MFLLJN EFUFSHFOUFN OJF VȈZXBǎ SP[QVT[D[BMOJLØX 4VT[ZǎOBQ’BTLPXDJFOJV
BNPOJBLVMVCCFO[ZOZ
t 1P FXFOUVBMOZN LPOUBLDJF [ XPEnj EPL’BEOJF XZTVT[Zǎ /JFQSBTPXBǎ
NFUBMPXFD[ǗǴDJ XDFMVVOJLOJǗDJBQPXTUBOJBSE[Z
t 8T[ZTULJF SVDIPNF D[ǗǴDJ NVT[nj CZǎ VUS[ZNZXBOF X /JFQSBǎOBTVDIP
D[ZTUPǴDJJ KFȈFMJLPOJFD[OFOBTNBSPXBǎKFMFLLJNPMFKFN
t $[ZǴDJǎLP’B[QZ’VJMVCQJBTLV /JFPEXJSPXZXBǎ
ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA POKRYCIA Z
TKANINY t 1S[FE VȈZDJFN MVC QS[FE PETUBXJFOJFN EPL’BEOJF
XZTVT[ZǎQPLSZDJF[ULBOJOZ
t ;BMFDBNZQSBǎQPLSZDJFPEE[JFMOJFPEJOOZDIBSUZLV’ØX t "CZ [BQPCJFD FXFOUVBMOFNV QPXTUBXBOJV QMFǴOJ [BMFDB
t 0LSFTPXPPEǴXJFȈBǎD[ǗǴDJ[ULBOJOZNJǗLLnjT[D[PULnjEP TJǗPLSFTPXFXJFUS[FOJFHPOEPMJ/BMFȈZQS[FEFXT[ZTULJN
VCSBǩ PEE[JFMJǎ QPLSZDJF [ ULBOJOZ PE TUSVLUVSZ J QS[FUS[Fǎ EOP
t 1S[FTUS[FHBǎ XTLB[ØXFL EPUZD[njDZDI QSBOJB QPLSZDJB [ TVDInjT[NBULnj
ULBOJOZQS[FETUBXJPOZDIOBPEQPXJFEOJDIFUZLJFULBDI

INSTRUKCJE
T3 ;FTQؒLؒUZMOZDI5SJMPHZ$JUZ
PL

T4 6DIXZUOBCVUFMLǗ
T5 ,PT[OBESPCJB[HJ

Siedzisko spacerowe
R1 1PDIXZU
R2 #VELBEPTJFE[JTLBTQBDFSPXFHP
R3 ƴQJXPSFL jeżeli obecny)
R4 0T’POBQS[FDJXEFT[D[PXB jeżeli obecna)

Gondola
C1 #VELBEPHPOEPMJ
C2 ,P’EFSLBEPHPOEPMJ

Fotelik samochodowy (jeżeli obecna)


Aby uniknąć obrażeń ciała, należy podczas otwierania i
zamykania tego produktu trzymać dziecko z daleka.
STELAŻ

MONTAŻ/DEMONTAŻ ZESPOŁU KÓŁ TYLNYCH


rys. 2 8’PȈZǎ[FTQؒLP’BPCPLUZMOFKSVSZ
rys. 3 ;BNPOUPXBǎ QJFSǴDJFǩ T6
 OB [BD[FQJF T7),
OBTUǗQOJFOBDJTLBǎOBEȇXJHJFOLǗ T8
BȈEPLPNQMFUOFHP
[BNPOUPXBOJB VQFXOJBKnjD TJǗ D[Z QJFSǴDJFǩ T6
 KFTU
QPQSBXOJFVNJFT[D[POZXHOJFȇE[JF
UWAGA: przed użyciem upewnić się, czy koła są
poprawnie zamocowane.
rys. 4 "CZ[EKnjǎ[FTQؒLP’BUZMOFHP QPEOJFǴǎEȇXJHJFOLǗ
T8
JSP[NPOUPXBǎQJFSǴDJFǩ T6
[[BD[FQV T7
BȈEPKFHP
LPNQMFUOFHPVXPMOJFOJB

OTWIERANIE STELAŻA
Nie używać tylnego uchwytu do podnoszenia wózka, gdy rys. 5 5S[ZNBKnjDOBDJǴOJǗUnjEȇXJHJFOLǗ T9
VNJFT[D[POnj
znajduje się w nim dziecko. OB QSBXFK SnjD[DF QPEOJFǴǎ FOFSHJD[OJF TUFMBȈ BȈ EP KFHP
LPNQMFUOFHPPUXBSDJB
SPIS KOMPONENTÓW rys. 6 ;BLPǩD[ZǎPQFSBDKǗOBDJTLBKnjDOBQFEB’Z T10
BȈ
EPQP[ZDKJQP[JPNFKCMPLBEZ
rys. 1 rys. 7 UWAGA: Przed użyciem upewnić się, czy
Stelaże wszystkie mechanizmy zamykające są poprawnie
T1 ;FTQؒLؒQS[FEOJDI umocowane po obu stronach.
T2 ;FTQؒLؒUZMOZDI5SJMPHZTUE

68
ZAMYKANIE STELAŻA MONTAŻ BUDKI
rys. 8 1PEOJFǴǎUZMOnjSnjD[LǗ T11
OBDJTLBKnjDOBQS[ZDJTL rys. 23 1S[ZQJnjǎ[BUS[BTLJEPHPOEPMJ
T12). rys. 24 3P[DJnjHOnjǎEBT[FL C1
OBVDIXZDJFJ[BNPDPXBǎ
rys. 9 1PDJnjHOnjǎFOFSHJD[OJFUZMOnjSnjD[LǗ T12
EPHØSZ PEQPXJFEOJNJ[BUS[BTLBNJ
BȈEPDB’LPXJUFHP[BNLOJǗDJBTUFMBȈB
REGULACJA UCHWYTU I DASZKA
HAMULEC TYLNYCH KÓŁ rys. 25 "CZ XZSFHVMPXBǎ VDIXZU J EBT[FL OBDJTOnjǎ
rys. 10 "CZVBLUZXOJǎIBNVMFD QPQDIOnjǎOBEؒEȇXJHOJǗ KFEOPD[FǴOJFEXBCPD[OFQS[ZDJTLJ C4).
T13
VNJFT[D[POnjOB[FTQPMFQSBXZDILؒUZMOZDI rys. 26 UWAGA: w celu transportowania gondoli należy
Podczas postoju zawsze uaktywnić hamulec. ją zawsze trzymać za uchwyt.

UCHWYT TRANSPORTOWY WENTYLACJA BUDKI (W MODELACH, W KTÓRYCH JEST


rys. 11 %P USBOTQPSUPXBOJB [BNLOJǗUFHP TUFMBȈB OBMFȈZ PRZEWIDZIANA)
[BXT[F VȈZXBǎ TQFDKBMOFHP VDIXZUV T14
 /JF QPEOPTJǎ rys. 27 #VELB KFTU XZQPTBȈPOB X TJBULǗ LUØSB VNPȈMJXJB
TUFMBȈBDIXZUBKnjD[BVDIXZUPUXJFSBOJB T12). MFQT[FQS[FXJFUS[FOJFHPOEPMJ

HAMULEC PRZEDNICH KÓŁ DOCZEPIANIE KOŁDERKI


rys. 12 4UFMBȈ KFTU XZQPTBȈPOZ X LؒLB TLSǗUOF LUØSF rys. 28 1S[ZD[FQJǎXT[ZTULJF[BUS[BTLJLP’EFSLJEPHPOEPMJ
NPȈOB [BCMPLPXBǎ MVC PECMPLPXBǎ [B QPNPDnj EȇXJHOJ
T15
[OBKEVKnjDFKTJǗXQPCMJȈVQS[FHVCVDFOUSBMOFHP WEWNĘTRZNA WENTYLACJA
rys. 29 .PȈMJXB KFTU SFHVMBDKB XFXOǗUS[OFK XFOUZMBDKJ [B
USUNIĘCIE PRZEDNICH KÓŁ QPNPDnjCMPLBEZ C5).
rys. 13 8SB[JFLPOJFD[OPǴDJNPȈOB’BUXPVTVOnjǎQS[FEOJF
LP’B"CZKF[EKnjǎOBMFȈZQS[FTVOnjǎNB’njEȇXJHOJǗ T16) do REGULACJA OPARCIA
QS[PEV KBLQPLB[BOPOBSZTVOLVJKFEOPD[FǴOJFXZKnjǎLP’P rys. 30 "CZ XZSFHVMPXBǎ PQBSDJF OBMFȈZ OBDJTOnjǎ OB
rys. 14 "CZ QPOPXOJF [BD[FQJǎ LP’B X’PȈZǎ KF X PUXØS EȇXJHOJǗ C6
 X DIXJMJ V[ZTLBOJB ȈnjEBOFHP PEDIZMFOJB 
T17
 J QPQDIOnjǎ EP VT’ZT[FOJB i,-*,w P[OBD[BKnjDFHP OBMFȈZVTUBXJǎEȇXJHOJǗXQP[ZDKJXZKǴDJPXFK
QPQSBXOF[BD[FQJFOJF
UWAGA: przed zastosowaniem upewnić się, że koła UTRZYMANIE MATERACYKA I POSZYCIA
zostały poprawnie zamontowane. WEWNĘTRZNEGO
rys. 31 "CZ[BQFXOJǎQSBXJE’PXFVUS[ZNBOJFNBUFSBDZLB
PODNÓŻEK TYLNY J QPT[ZDJB XFXOǗUS[OFHP [BMFDB TJǗ DP QFXJFO D[BT KF

PL
rys. 15 /BDJTLBǎOPHnjOBUZMOZQPEOØȈFL T10
BCZQPNØD XZKNPXBǎ
TPCJFXQPLPOZXBOJVQS[FT[LØE
FOTELIK SAMOCHODOWY (JEŻELI OBECNA)
UCHWYT NA BUTELKĘ
rys. 16 4UFMBȈ KFTU TFSZKOJF XZQPTBȈPOZ X VDIXZU OB MONTAŻ FOTELIKA NA STELAŻU
CVUFMLǗ T4). rys. 32 $IXZUBKnjDGPUFMJL[BVDIXZU [BD[FQJǎHPOBTUFMBȈV
"CZ VNPDPXBǎ VDIXZU OB CVUFMLǗ VTUBXJǎ HØSOnj XHOJB[EBDI[OBKEVKnjDZDITJǗOBPCZEXVTUSPOBDIJVTUBXJǎ
QSPXBEOJDǗPCPL[BD[FQV T18
OBTUFMBȈVJQPQZDIBǎ BȈEP XZ’njD[OJFXLJFSVOLVNBNZ
LPNQMFUOFHP[BNPOUPXBOJB rys. 33 UWAGA: przed użyciem upewnić się, że fotelik
jest poprawnie zamontowany.
KOSZ NA DROBIAZGI
rys. 17 4UFMBȈ KFTU XZQPTBȈPOZ X QPKFNOZ LPT[ OB ZDEJMOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO ZE
ESPCJB[HJ T5
 "CZ HP VNPDPXBǎ X’PȈZǎ E[JVSLJ B1
 OB STELAŻA
PEQPXJFEOJFUZMOF[BD[FQZ T19
OBTUFMBȈV rys. 34 6ȈZǎEȇXJHOJ S1
VNJFT[D[POFK[UZ’VGPUFMJLB
1S[FQSPXBE[JǎTLS[ZEF’LB B2
QPQS[F[E[JVSLJ T20
CPD[OJF rys. 35 +FEOPD[FǴOJF QPEOJFǴǎ GPUFMJL J DIXZDJǎ HP [B
OBTUFMBȈVJQS[ZNPDPXBǎ[BUS[BTLBNJ VDIXZU
/BTUǗQOJF X’PȈZǎ E[JVSLJ B3
 OB PEQPXJFEOJF [BD[FQZ 8 DFMV QPQSBXOFHP [BTUPTPXBOJB GPUFMJLB
QS[FEOJF T21
OBTUFMBȈV TBNPDIPEPXFHP )VHHZ TLPOTVMUPXBǎ [B’njD[POnj EP OJFHP
JOTUSVLDKǗ
ZESPOŁY TRANSPORTOWE DOŁĄCZAN (GONDOLA,
FOTELIK SAMOCHODOWY (jeżeli obecna), SIEDZISKA SIEDZISKO SPACEROWE
SPACEROWEGO)
rys. 18 4UFMBȈF UF NPHnj CZǎ VȈZXBOF [ HPOEPMnj 5SJMPHZ MONTAŻ SIEDZISKA SPACEROWEGO NA STELAŻU
TQBDFSØXLnj J GPUFMJLJFN TBNPDIPEPXZN )VHHZ KFȈFMJ rys. 36 ;BD[FQJǎ TJFE[JTLP TQBDFSPXF OB TUFMBȈV
PCFDOB
 VNJFT[D[BKnjD KF X HOJB[EBDI [OBKEVKnjDZDI TJǗ OB PCZEXV
TUSPOBDI
GONDOLA TRILOGY rys. 37 UWAGA: przed użyciem upewnić się, że siedzisko
spacerowe jest zawsze poprawnie zamontowane na obu
MONTAŻ GONDOLI NA STELAŻU stornach.
rys. 19 5S[ZNBKnjD HPOEPMǗ [B VDIXZU [BD[FQJǎ Knj OB rys. 38 4JFE[JTLP TQBDFSPXF NPȈOB TUPTPXBǎ [XSØDPOF
TUFMBȈV X PEQPXJBEBKnjDZDI HOJB[EBDI [OBKEVKnjDZDI TJǗ OB QS[PEFNEPNBNZMVCEPVMJDZPSB[[[BNLOJǗDJFNTUFMBȈB
PCZEXVTUSPOBDISBNZ VTUBXJBKnjDXLJFSVOLVNBNZ [[B’PȈPOZNTJFE[JTLJFN
rys. 20 UWAGA: przed zastosowaniem upewnić się, że
gondola jest prawidłowo zamontowana. ZDEJMOWANIE SIEDZISKA SPACEROWEGO ZE STELAŻA
rys. 39 +FEOPD[FǴOJF OBDJTOnjǎ OB VDIXZUZ R5
 J VOJFǴǎ
ZDEJMOWANIE GONDOLI ZE STELAŻA TJFE[JTLP[FTUFMBȈB
rys. 21 6ȈZǎ EȇXJHOJ C3
 VNJFT[D[POFK OB [FXOnjUS[ UWAGA: nigdy nie wykonywać tej czynności z dzieckiem
HPOEPMJ w środku.
rys. 22 +FEOPD[FǴOJF QPEOPTJǎ HPOEPMǗ US[ZNBKnjD [B
VDIXZU

69
REGULACJA OPARCIA TQBDFSPXZN
rys. 40 .PȈMJXBKFTUSFHVMBDKBPQBSDJBXQP[ZDKFE[JB’Bǎ
OB DFOUSBMOF VS[njE[FOJF R6
 J EPQSPXBE[Jǎ KF EP ȈnjEBOFK KONSERWACJA POKRYCIA BUDKI
QP[ZDKJ rys. 55 8 DFMV QPQSBXOFK LPOTFSXBDKJ QPLSZDJF CVELJ
NPȈF CZǎ [EKǗUF 0ED[FQJǎ [BUS[BTLJ H6
 VNJFT[D[POF OB
REGULACJA PODNÓŻKA PCVQS[FHVCBDICVELJ H7).
rys. 41 %P PCOJȈFOJB QPEOØȈLB QPSVT[Bǎ PCZEXPNB rys. 56 /BTUǗQOJF[EKnjǎPCBQS[FHVCZ H7
[UBTJFNFL H8)
EȇXJHOJBNJ R7
 VNJFT[D[POZNJ X KFHP EPMOFK D[ǗǴDJ JDB’LPXJDJFXZDJnjHOnjǎQPLSZDJF
QPQZDIBKnjDHPKFEOPD[FǴOJFOBEؒ rys. 57 "CZ QPOPXOJF [BNPOUPXBǎ QPLSZDJF X’PȈZǎ
rys. 42 "CZ QPEOJFǴǎ QPEOØȈFL XZTUBSD[Z QPDJnjHOnjǎ HP PCZEXJF UBTJFNLJ H8
 EP PEQPXJFEOJDI QSPXBEOJD
EPHØSZ[BCMPLVKFTJǗBVUPNBUZD[OJF [OBKEVKnjDZDITJǗXXFXOǗUS[OFKQPET[FXDF
rys. 58 /BTUǗQOJF X’PȈZǎ UBTJFNLJ H8
 X PEQPXJFEOJF
PASY BEZPIECZEŃSTWA HOJB[EB OB PCV QS[FHVCBDI H7
 BȈ EP DB’LPXJUFHP
rys. 43 4QSBXE[Jǎ D[Z QBTZ Tnj X’PȈPOF X E[JVSLJ OB [BD[FQJFOJB
XZTPLPǴDJSBNJPOMVC[BSB[OBEOJNJ+FȈFMJQP[ZDKBOJFKFTU
QPQSBXOB XZDJnjHOnjǎQBTZ[QJFSXT[FKQBSZE[JVSFLJX’PȈZǎ ŚPIWOREK (JEŻELI OBECNY)
KFXESVHnj VȈZXBǎ[BXT[FE[JVSFLOBUFKTBNFKXZTPLPǴDJ rys. 59 6NJFǴDJǎ ǴQJXPSFL R3
 QS[FTVXBKnjD HP QPE
rys. 44 4QSBXE[Jǎ D[Z QBT QMFDPXZ KFTU QPQSBXOJF QPDIXZUFN
X’PȈPOZXLPǩDØXLJQBTBCS[VT[OFHP rys. 60 ;BQJnjǎ ǴSPELPXnj UBTJFNLǗ F1
 QS[FDJnjHBKnjD Knj
rys. 45 8’PȈZǎLPǩDØXLJCS[VT[OFHPQBTBCF[QJFD[FǩTUXB QS[F[QJFSǴDJFǩ F2).
EPDFOUSBMOFKLMBNSZ rys. 61 ƴQJXPSFL NPȈF CZǎ [BNPDPXBOZ PEXSPUOJF X
rys. 46 1BT CS[VT[OZ NVTJ [BXT[F QS[FDIPE[Jǎ QS[F[ QP’PȈFOJVDISPOJnjDZNE[JFDLPQS[FE[JNOFN
CPD[OF QJFSǴDJFOJF R8
 J HEZ KFTU VȈZXBOZ NVTJ CZǎ rys. 62 ;FǴQJXPSLBNPȈOBLPS[ZTUBǎ[BSØXOPOBTJFE[JTLV
QPQSBXOJFXZSFHVMPXBOZXPLؒE[JFDLB TQBDFSPXZN[XSØDPOZNXLJFSVOLVNBNZ KBLJXLJFSVOLV
rys. 47 6ȈZXBǎ [BXT[F QBTB LSPD[PXFHP X LPNCJOBDKJ [ drogi.
QBTFNCS[VT[OZNSFHVMVKnjDKFXQPQSBXOZTQPTØC
UWAGA! Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA (JEŻELI OBECNA)
spowodować upadek lub wyślizgnięcie się dziecka i rys. 63 "CZ[B’PȈZǎPT’POǗQS[FDJXEFT[D[PXnj R4
OBMFȈZ
ryzyko zranienia. [B’PȈZǎKnjOBCVELǗJ[BQJnjǎPCZEXB[BUS[BTLJ P1).
rys. 64 /BTUǗQOJF[BD[FQJǎUBTJFNLJFMBTUZD[OF P2
XPLؒ
MONTAŻ POCHWYTU QS[FEOJDISVSFL QS[Z[FTQPMFLؒ
rys. 48 "CZ[BNPOUPXBǎQPDIXZU R1
OBMFȈZOBDJTOnjǎOB
QS[ZDJTLJ R9
 J [BD[FQJǎ HP X PEQPXJFEOJDI HOJB[EBDI OB KONSERWACJA POKRYCIA
TJFE[JTLVTQBDFSPXZN R10). %PQPQSBXOFKLPOTFSXBDKJQPLSZDJB[BMFDBTJǗKFHPPLSFTPXF
rys. 49 1PDIXZU NPȈF CZǎ PUXBSUZ [ KFEOFK TUSPOZ MVC [EFKNPXBOJF
RO

LPNQMFUOJF [EKǗUZ BCZ HP PUXPS[Zǎ OBMFȈZ OBDJTOnjǎ OB rys. 65 0ED[FQJǎ EXJF NB’F EPMOF UBTJFNLJ FMBTUZD[OF
QS[ZDJTL R9
JXZDJnjHOnjǎHP[HOJB[EB"CZXZKnjǎQPXUØS[Zǎ R12
PEQPEOØȈLBJXZTVOnjǎHP[FXTQPSOJLØX R14).
D[ZOOPǴǎ[ESVHJFKTUSPOZ rys. 66 0ED[FQJǎ[BUS[BTLJ[TJFE[JTLB R15).
rys. 67 ;TVOnjǎ UBTJFNLǗ FMBTUZD[Onj R16
 J PED[FQJǎ
MONTAŻ BUDKI [BUS[BTLJ R17
[PCZEXVTUSPOTJFE[JTLBTQBDFSPXFHP
rys. 50 "CZ [BNPOUPXBǎ CVELǗ OB TQBDFSØXDF OBMFȈZ rys. 68 0ED[FQJǎ[BUS[BTLJ[VDIJ[PQBSDJB R18).
Knj VNJFǴDJǎ OBQS[FDJX HOJB[E R11
 [OBKEVKnjDZDI TJǗ OB rys. 69 8ZDJnjHOnjǎT[FMLJ[QBTØXSBNJFOOZDI
TJFE[JTLV TQBDFSPXZN X’PȈZǎ TVXBLJ H1
 J QPQDIOnjǎ rys. 70 8ZDJnjHOnjǎ QBT CS[VT[OZ [ CPD[OZDI QJFSǴDJFOJ
PCZEXBEPVT’ZT[FOJB,-*,P[OBD[BKnjDFHP[BD[FQJFOJF R8
 VXBȈBKnjD BCZ QS[FE KFHP DB’LPXJUZN XZDJnjHOJǗDJFN
rys. 51 1S[ZQJnjǎ [BUS[BTLJ QPLSZDJB EP PQBSDJB OBKQJFSX QS[FXMFD QJFSXT[Z [njC DFOUSBMOFK LMBNSZ QPQS[F[ CPD[OZ
HØSOF H2
BOBTUǗQOJFEPMOF H3). QJFSǴDJFǩ
rys. 52 "CZ XZSFHVMPXBǎ CVELǗ XZTUBSD[Z VTUBXJǎ Knj X rys. 71 8ZKnjǎ QBTFL LSPD[PXZ [ PT’POZ QP’njD[POFK [
ȈnjEBOFKQP[ZDKJ QPT[ZDJFN R19).
rys. 72 1S[FDJnjHOnjǎ QBTZ SBNJFOOF J QBT LSPD[OZ QS[F[
DEMONTAŻ BUDKI ZE SPACERÓWKI PEQPXJFEOJFPUXPSZ[OBKEVKnjDFTJǗXQPLSZDJVJDB’LPXJDJF
rys. 53 "CZ[EKnjǎCVELǗ[FTQBDFSØXLJ PED[FQJǎ[BUS[BTLJ [EKnjǎ
NPDVKnjDFQPLSZDJFEPPQBSDJB H2-H3). UWAGA! Przed użyciem upewnić się, że pokrycie jest
rys. 54 /BTUǗQOJF VȈZǎ EȇXJHOJ H5
 J KFEOPD[FǴOJF poprawnie umieszczone.
XZKnjǎ CVELǗ [ HOJB[E R11
 [OBKEVKnjDZDI TJǗ OB TJFE[JTLV

AVERTIZĂRI
CITIŢI CU ATENŢIE PERICOL DACĂ NU RESPECTAŢI CU
INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI.
UTILIZAREA PRODUSULUI ŞI SIGURANŢA COPILULUI
1Ɖ453"ƹ*-& 1&/536 " -& $0/46-5" ESTE RESPONSABILITATEA
ÎN VIITOR. SIGURANŢA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ.
DUMNEAVOASTRĂ POATE FI ÎN ATENŢIE! NU LĂSAŢI NICIODATĂ
70
COPILUL NESUPRAVEGHEAT: AR PUTEA t 'JYBǹJ DPQJMVM CJOF DV DFOUVSJMF EF TJHVSBOǹNJ ǵJ OVM MNJTBǹJ
OJDJPEBUNJOFTVQSBWFHIFBU
FI PERICULOS. FIŢI EXTREM DE ATENŢI t 6UJMJ[BǹJ ÔOUPUEFBVOB DFOUVSB JOHIJOBMNJ ÔNQSFVONJ DV DFB
BCEPNJOBMNJ
CÂND UTILIZAŢI PRODUSUL. t 4JTUFNF EF CMPDBSF DPOGPSNF SFHVMBNFOUFMPS ÔO WJHPBSF 
EJGFSJUFEFDFMFGVSOJ[BUFÔNQSFVONJDVQSPEVTVM QPUöGPMPTJUF
PENTRU A PREVENI RĂNIREA öJOE BUFOǹJ TNJ MF BODPSBǹJ EF JOFMFMF MBUFSBMF BøBUF QF ǵF[VU
GRAVĂ CA URMARE A CĂDERILOR Fig. 46 - detaliul R8).
t 6UJMJ[BSFB DPSFDUNJ B TJTUFNVMVJ EF SFǹJOFSF OV ÔOMPDVJFǵUF
ŞI/SAU ALUNECĂRILOR, UTILIZAŢI OFDFTJUBUFBTVQSBWFHIFSJJEFDNJUSFVOBEVMU
t 7NJ BUSBHFN BUFÓJB DNJ CBSB QFOUSV NÉJOJ OV FTUF VO
ÎNTOTDEAUNA CENTURILE DE TJTUFNEFSF́JOFSFFöDJFOU6UJMJ[B́JÔOUPUEFBVOBDFOUVSJMFEF
TJHVSBÓNJ
SIGURANŢĂ CORECT PRINSE ŞI
LANDOU
REGLATE.
LANDOUL t "$&45 130%64 &45& %&45*/"5
t "DFTUQSPEVTFTUFBEFDWBUDPQJJMPSOPVONJTDV́JǷJDPQJJMPS
DVHSFVUBUFBEFQÉONJMBLH EXCLUSIV COPIILOR CARE NU POT SĂ
CĂRUCIORUL
STEA SINGURI ÎN ŞEZUT.
t "DFTUQSPEVTFTUFBEFDWBUDPQJJMPSOPVONJTDV́JǷJDPQJJMPS t 65*-*;"ƹ* 130%646- /6."* 1& 0
DV HSFVUBUFB EF QÉONJ MB LH DPOGPSN 4UBOEBSEVMVJ
&VSPQFBO&/
SUPRAFAŢĂ ORIZONTALĂ, STABILĂ ŞI
t "DFTUQSPEVTQPBUFöVUJMJ[BUQFOUSVDPQJJDVHSFVUBUFBEF USCATĂ.
QÉONJMBLH DVTDBVOVMDNJSVDJPSVMVJPSJFOUBUÔOGB́NJ
t /6-Ɖ4"ƹ*"-ƹ*$01**4Ɖ4&+0"$&
SCAUNUL PENTRU MAŞINĂ (grupul 0+)
t "DFTUQSPEVTFTUFBEFDWBUDPQJJMPSOPVONJTDV́JǷJDPQJJMPS
NESUPRAVEGHEAŢI ÎN APROPIEREA
DVHSFVUBUFBEFQÉONJMBLH LANDOULUI.
t 1FOUSVDPQJJOPVONJTDVǹJ GPMPTJǹJMBOEPVMǵJTBVDNJSVDJPSVM
ÔOQP[JǹJBDFBNBJÔODMJOBUNJ
t /6 65*-*;"ƹ* -"/%06- %"$Ɖ
ACESTA PREZINTĂ COMPONENTE
CĂRUCIORUL - SISTEMUL DE CĂLĂTORIE
RUPTE, DETERIORATE SAU DACĂ

RO
t /6 -Ɖ4"ƹ* /*$*0%"5Ɖ $01*-6- LIPSESC ANUMITE COMPONENTE.
NESUPRAVEGHEAT. t -"/%06- &45& %&45*/"5 $01**-03
t ·/"*/5& %& 65*-*;"3& "4*(63"ƹ* CARE NU POT SĂ STEA SINGURI ÎN
VĂ CĂ PRODUSUL ESTE COMPLET ŞEZUT, CARE NU SE POT ÎNTOARCE
DESCHIS ŞI CĂ TOATE DISPOZITIVELE Ƶ* $"3&/64&1053*%*$"413*+*/*/%6
DE BLOCARE ŞI DE SIGURANŢĂ SUNT SE PE MÂINI SAU PE GENUNCHI.
CORECT FIXATE. GREUTATEA MAXIMĂ A COPILULUI:
t 1&/536 " 13&7&/* "$$*%&/5&-& 9 KG.
ŢINEŢI COPILUL DEPARTE ÎN TIMPUL t 6UJMJ[BǹJFYDMVTJWTBMUFMVǹB*OHMFTJOBQFOUSVMBOEPVSJMF&BTZ
$MJQ
OPERAŢIUNILOR DE DESCHIDERE ŞI t /VVUJMJ[BǹJTBMUFMVǹFTVQMJNFOUBSFQFTUFDFBSFDPNBOEBUNJ
ÎNCHIDERE A PRODUSULUI. EFQSPEVDNJUPS
t /VBENJVHBǹJÔOMBOEPVTBMUFMFNBJHSPBTFEFNN
t /6 ·* 1&3.*5&ƹ* $01*-6-6* 4Ɖ 4& t -BOEPVM 5SJMPHZ QPBUF ö VUJMJ[BU FYDMVTJW ÔNQSFVONJ DV
JOACE CU ACEST PRODUS. TVQPSUVM4UBOE6Q*OHMFTJOB
t $ÉOE DPQJMVM TF BøNJ ÔO MBOEPV BTJHVSBǹJWNJ DNJ QP[JǹJB
t '*9"ƹ*$01*-6-#*/&$6$&/563*-& DBQVMVJ TNJV FTUF NBJ ÔOBMUNJ EFDÉU QP[JǹJB DPSQVMVJ GBǹNJ EF
QMBOVMPSJ[POUBM
DE SIGURANŢĂ. t 7FSJöDBǹJ EBDNJ NÉOFSVM EF USBOTQPSU TF BøNJ ÔO QP[JǹJF
t "$&45 $Ɖ36$*03-"/%06 /6 WFSUJDBMNJǵJEBDNJFTUFöYBUDPSFDUÔOBNCFMFQNJSǹJ ÔOBJOUFEFB
SJEJDBTBVUSBOTQPSUBMBOEPVM
POATE FI UTILIZAT PENTRU A ALERGA t 3FHMBǹJ ÔOUPUEFBVOB TQNJUBSVM ÔO QP[JǹJB DFB NBJ KPBTNJ 
SAU PATINA. ÔOBJOUFEFBSJEJDBTBVUSBOTQPSUBMBOEPVM
t 4DPBUFǹJÔOUPUEFBVOBDPNQPOFOUFMFTJTUFNVMVJEFQSJOEFSF
t 7&3*'*$"ƹ* %"$Ɖ -"/%06- BMLJUVMVJBVUPTBVQVOFǹJMFÔOCV[VOBSFMFMBUFSBMFTQFDJBMF 
TJUVBUF ÔO DNJQUVǵFBMB JOUFSJPBSNJ DÉOE VUJMJ[BǹJ MBOEPVM ÔO
CĂRUCIORUL SAU SCAUNUL PENTRU BMUF TJUVBǹJJ EFDÉU USBOTQPSUVM ÔO BVUPWFIJDVM ÔO QFSJPBEF
MAŞINĂ SUNT FIXATE CORECT ÔOEFMVOHBUF EF TPNO BMF CFCFMVǵVMVJ GNJSNJ TVQSBWFHIFSFB
QFSNBOFOUNJEFDNJUSFVOBEVMU
ÎNAINTE DE UTILIZARE.

71
SIGURANŢĂ t ·O DB[VM PQFSBǹJVOJMPS EF SFHMBSF BTJHVSBǹJWNJ DNJ
DPNQPOFOUFMF NPCJMF BMF QSPEVTVMVJ OV JOUSNJ ÔO DPOUBDU
t 7FSJöDBǹJ ÔOBJOUF EF BTBNCMBSF DB QSPEVTVM ǵJ UPBUF DV DPQJMVM FYFNQMV TQNJUBS DBQPUNJ FUD
 BTJHVSBǹJWNJ DNJ ÔO
DPNQPOFOUFMF TBMF TNJ OV QSF[JOUF EBVOF EBUPSBUF UJNQVMBDFTUPSPQFSBǹJVOJGSÉOBFTUFBDUJWBUNJDPSFDU
USBOTQPSUVMVJ ÔO BDFTU DB[ QSPEVTVM OV USFCVJF VUJMJ[BU ǵJ WB t /V FGFDUVBǹJ PQFSBǹJVOJ EF EFTDIJEFSF ÔODIJEFSF TBV
USFCVJQNJTUSBUEFQBSUFEFDPQJJ EFNPOUBSFBQSPEVTVMVJDÉOEDPQJMVMTFBøNJÔOBDFTUB
t 1FOUSV TJHVSBOǹB DPQJMVMVJ EVNOFBWPBTUSNJ ÔOBJOUF EF t 'JǹJGPBSUFBUFOǹJDÉOEFGFDUVBǹJBDFTUFPQFSBǹJVOJǵJDPQJMVM
B VUJMJ[B QSPEVTVM ÔOMNJUVSBǹJ ǵJ FMJNJOBǹJ UPBUF QVOHJMF EJO TFBøNJÔOBQSPQJFSF
QMBTUJDǵJFMFNFOUFMFDFGBDQBSUFEJOBNCBMBKǵJOVMFMNJTBǹJMB t ·OUJNQVMBDFTUPSPQFSBǹJVOJ FTUFQPTJCJMTNJWNJQSJOEFǹJTBV
ÔOEFNÉOBOPVONJTDVǹJMPSǵJDPQJJMPS TNJWNJSNJOJǹJEFHFUFMF
t 1SPEVTVM USFCVJF VUJMJ[BU OVNBJ QFOUSV OVNNJSVM EF DPQJJ t /V MNJTBǹJ DPQJMVM ÔO QSPEVT DÉOE WNJ EFQMBTBǹJ DV BMUF
QFOUSVDBSFBGPTUQSPJFDUBU NJKMPBDF EF USBOTQPSU EF FYFNQMV USFO NFUSPV BVUPCV[ 
t 6UJMJ[BǹJ QSPEVTVM OVNBJ QFOUSV USBOTQPSUVM VOVJ TJOHVS BWJPO FUD

DPQJMQFOUSVöFDBSFMPD t $ÉOEOVÔMGPMPTJǹJ QSPEVTVMUSFCVJFQVTMBMPD EFQBSUFEF
t /VVUJMJ[BǹJQSPEVTVMEBDNJOVBǹJöYBUǵJSFHMBUDPSFDUUPBUF DPQJJ1SPEVTVMOVUSFCVJFVUJMJ[BUDBPKVDNJSJF/VÔJQFSNJUFǹJ
DPNQPOFOUFMF DPQJMVMVJTNJTFKPBDFDVBDFTUQSPEVT
t ·OBJOUFEFVUJMJ[BSF BTJHVSBǹJWNJDNJQSPEVTVMFTUFDPNQMFU t 1SPEVTVM FTUF EPUBU DV P QMBUGPSNNJ QPTUFSJPBSNJ DF
EFTDIJT ǵJ DNJ UPBUF EJTQP[JUJWFMF EF CMPDBSF ǵJ EF TJHVSBOǹNJ GBDJMJUFB[NJ USFDFSFB QFTUF USFQUF ǵJ PCTUBDPMF /V VUJMJ[BǹJ
TVOUDPSFDUöYBUF BDFBTUNJQMBUGPSNNJQFOUSVUSBOTQPSUBSFBVOVJBMEPJMFBDPQJM
t /VJOUSPEVDFǹJEFHFUFMFÔONFDBOJTNF t /VUSBOTQPSUBǹJDPQJMVMÔODNJSVDJPSTBVTFQBSBUEFǵBTJV
t $JUJǹJ DV BUFOǹJF JOTUSVDǹJVOJMF SFGFSJUPBSF MB VUJMJ[BSFB t ·O DB[ EF FYQVOFSF QSFMVOHJUNJ MB TPBSF BǵUFQUBǹJ DB
ǵBTJVMVJ DÉOE TF WPS öYB MBOEPVMDNJSVDJPSVMTDBVOVM QFOUSV QSPEVTVMTNJTFSNJDFBTDNJÔOBJOUFEFBMVUJMJ[B
NBǵJONJ t 6UJMJ[BǹJQSPEVTVMOVNBJDVMBOEPV5SJMPHZǵJTDBVOFQFOUSV
t /VBNQMBTBǹJOJDJPEBUNJQSPEVTVMÔOBQSPQJFSFBTDNJSJMPSTBV NBǵJONJ)VHHZ.VMUJöY*OHMFTJOB QSPJFDUBUFTQFDJBMǵJEPUBUF
USFQUFMPS DVTJTUFNEFQSJOEFSF&BTZ$MJQ·ODB[EFEVCJJDPOTVMUBǹJTJUF
t /V MNJTBǹJ DNJSVDJPSVMMBOEPVMTJTUFNVM EF DNJMNJUPSJF QF P VMXXXJOHMFTJOBDPNTBVBESFTBǹJWNJ7ÉO[NJUPSVMVJ"VUPSJ[BU
TVQSBGBǹNJÔODMJOBUNJDÉOEDPQJMVMTFBøNJÔODNJSVDJPS DIJBSEBDNJ TBV4FSWJDJVMEF"TJTUFOǹNJQFOUSV$MJFOǹJ*OHMFTJOB
GSÉOB FTUF BDǹJPOBUNJ &öDJFOǹB TJTUFNVMVJ EF GSÉOBSF FTUF t 'PMPTJSFB TDBVOVMVJ QFOUSV NBǵJONJ DV ǵBTJVM OV DPOTUJUVJF
MJNJUBUNJÔODB[VMTVQSBGFǹFMPSDVÔODMJOBSFTFNOJöDBUJWNJ VO MBOEPV TBV VO QBU "UVODJ DÉOE DPQJMVM BSF OFWPJF TNJ
t /VVSDBǹJTBVDPCPSÉǹJTDNJSJTBVOVGPMPTJǹJTDNJSJMFNPCJMFDV EPBSNNJ FTUF NBJ CJOF TNJ GPMPTJǹJ VO MBOEPV TBV VO QBU
DPQJMVMÔODNJSVDJPSTDBVOQFOUSVNBǵJONJMBOEPV 4DBVOVM QFOUSV NBǵJONJ OV FTUF QSPJFDUBU QFOUSV QFSJPBEF
t $ÉOEBNQMBTB́JDNJSVDJPSVMÔOUSVOMPD WFSJöDB́JEBDNJGSÉOBB ÔOEFMVOHBUFEFTPNO
GPTUDVQMBUNJDPSFDU EFQMBTÉOEÔOGB́NJǷJÔOTQBUFQSPEVTVM t 4DNJVOFMVM BVUP )VHHZ .VMUJöY QPBUF ö VUJMJ[BU ǵJ DB
t (SFVUBUFB NBYJNNJ B DPǷVMVJ DV TQB́JV EF EFQP[JUBSF B CBMBOTPBS
PCJFDUFMPS FTUF EF LH (SFVUBUFB NBYJNNJ B TVQPSUVMVJ t /V VUJMJ[BǹJ CBMBOTPBSVM DÉOE DPQJMVM TUNJ TJOHVS ÔO QP[JǹJB
RO

QFOUSVCJCFSPOFTUFEF LH&TUFTUSJDUJOUFS[JTNJEFQNJǷJSFB BǵF[BU


HSFVUNJ́JJNBYJNFSFDPNBOEBUFQFOUSVDNJBDFTUMVDSVBSQVUFB t "DFTUCBMBOTPBSOVBGPTUQSPJFDUBUQFOUSVQFSJPBEFMVOHJ
BGFDUBTUBCJMJUBUFBQSPEVTVMVJ GBQUDFBSQVUFBSFQSF[FOUBVO EFTPNO
QFSJDPMQFOUSVDPQJM t 6UJMJ[BSFBBDFTUVJCBMBOTPBSQFTVQSBGFǹFÔOBMUF EFFYFNQMV
t 0SJDFTBSDJONJBQMJDBUNJNÉOFSVMVJǵJTBVTQNJUBSVMVJǵJTBVÔO NFTF FTUFQFSJDVMPBTNJ
QBSUFB MBUFSBMNJ B QSPEVTVMVJ QPBUF DPNQSPNJUF TUBCJMJUBUFB
QSPEVTVMVJ APĂRĂTOARE DE PLOAIE
t 5SFCVJF TNJ öǹJ DPOǵUJFOǹJ EF QFSJDPMFMF SFQSF[FOUBUF EF
øNJDNJSJMFMJCFSFTBVBMUFTVSTFEFDNJMEVSNJDVNBSöSBEJBUPBSFMF AVERTIZĂRI!
ǵFNJOFVSJMF TPCFMFFMFDUSJDFǵJDVHB[ FUDOVMNJTBǹJQSPEVTVM t 6UJMJ[BǹJBQNJSNJUPBSFBEFQMPBJFTVCTVQSBWFHIFSFBVOVJBEVMU
ÔOBQSPQJFSFBBDFTUPSTVSTFEFDNJMEVSNJ t $ÉOEVUJMJ[BǹJBQNJSNJUPBSFBEFQMPBJF BTJHVSBǹJWNJDNJBDFBTUB
t "TJHVSBǹJWNJ DNJ UPBUF TVSTFMF QPTJCJMF EF QFSJDPM EF OVJOUSNJÔODPOUBDUDVGBǹBDPQJMVMVJ
FYFNQMVDBCMVSJ öSFFMFDUSJDF FUD
TVOUQNJTUSBUFEFQBSUFEF t /VVUJMJ[BǹJBQNJSNJUPBSFBEFQMPBJFBNQMBTBUNJQFQSPEVTGNJSNJ
DPQJM DBQPUBDBSFPTVTǹJOF
t /VMNJTBǹJQSPEVTVMDVDPQJMVMÔOFMVOEFFYJTUNJTGPSJ QFSEFMF t 6UJMJ[BǹJ BQNJSNJUPBSFB EF QMPBJF FYDMVTJW DV QSPEVTVM
TBVBMUFMVDSVSJQFDBSFDPQJMVMBSQVUFBTNJTFDBǹFSFTBVDBSF *OHMFTJOBJOEJDBU
JBSQVUFBDBV[BTVGPDBSFBTBVTUSBOHVMBSFB t /V VUJMJ[BǹJ BQNJSNJUPBSFB EF QMPBJF QF QSPEVTF EJGFSJUF EF
DFMFSFDPNBOEBUFEFQSPEVDNJUPS
SFATURI PENTRU UTILIZARE t 1FOUSV B FWJUB SJTDVM TVGPDNJSJJ TBV BM TVQSBÔODNJM[JSJJ OV
VUJMJ[BǹJ BQNJSNJUPBSFB EF QMPBJF BUVODJ DÉOE WSFNFB FTUF
t /VVUJMJ[BǹJQSPEVTVMEBDNJQSF[JOUNJSVQUVSJTBVDPNQPOFOUF ÔOTPSJUNJTBVÔOTQBǹJJÔODIJTF
MJQTNJ t 4QNJMBǹJBQNJSNJUPBSFBEFQMPBJFNBOVBM MB¡$
t $POUSPMBǹJ SFHVMBU QSPEVTVM ǵJ DPNQPOFOUFMF BDFTUVJB
QFOUSVBEFTDPQFSJFWFOUVBMFMFTFNOFEFEFUFSJPSBSFǵJTBV CONDIŢII DE GARANŢIE
V[VSNJ EFTDVTNJUVSJǵJUNJJFUVSJ7FSJöDBǹJÔOTQFDJBMJOUFHSJUBUFB
ö[JDNJǵJTUSVDUVSBMNJBNÉOFSFMPSTBVBNÉOFSVMVJEFUSBOTQPSU t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUFB[NJ DNJ BDFTU BSUJDPM B GPTU
ǵJBGVOEVMVJMBOEPVMVJ QSPJFDUBU ǵJ GBCSJDBU ÔO EFQMJO SFTQFDU GBǹNJ EF OPSNFMF
t /V QFSNJUFǹJ BMUPS DPQJJ TBV BOJNBMF TNJ TF KPBDF SFHVMBNFOUFMF QSJWJOE QSPEVTFMF DBMJUBUFB ǵJ TJHVSBOǹB
OFTVQSBWFHIFBǹJ ÔO BQSPQJFSFB QSPEVTVMVJ TBV TNJ TF DBǹFSF BDFTUPSBÔOWJHPBSFÔODBESVM$PNVOJUNJǹJJ&VSPQFOFǵJÔOƹNJSJMF
QFBDFTUB ÔODBSFBDFTUFQSPEVTFTVOUDPNFSDJBMJ[BUF
t ·OUJNQVMBǵF[NJSJJǵJTDPBUFSJJDPQJMVMVJEJODNJSVDJPSMBOEPV t *OHMFTJOB#BCZ4Q"HBSBOUFB[NJDNJÔOUJNQVMǵJMBÔODIFJFSFB
ÔO UJNQVM TUBǹJPONJSJMPS ǵJ NPOUNJSJJEFNPOUNJSJJ BDDFTPSJJMPS QSPDFTVMVJ EF QSPEVDǹJF QSPEVTVM B GPTU TVQVT NBJ NVMUPS
BTJHVSBǹJWNJDNJGSÉOBFTUFNFSFVBDUJWBUNJ DPOUSPBMF EF DBMJUBUF *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUFB[NJ DB
t 0QFSBǹJVOJMFEFNPOUBSF EFNPOUBSFǵJSFHMBSFUSFCVJFTNJ BDFTU BSUJDPM ÔO NPNFOUVM BDIJ[JǹJPONJSJJ EF MB %JTUSJCVJUPSVM
öF FGFDUVBUF OVNBJ EF DNJUSF QFSTPBOF BEVMUF "TJHVSBǹJWNJ "VUPSJ[BUOVQSF[FOUBEFGFDUFEFNPOUBKǵJGBCSJDBǹJF
DNJQFSTPBOFMFDBSFVUJMJ[FB[NJQSPEVTVM ENJEBDNJ CVOJDJ FUD
 t 1SF[FOUB HBSBÓJF OV BOVMFB[NJ ESFQUVSJMF DPOTVNBUPSVMVJ
DVOPTDGVODǹJPOBSFBDPSFDUNJBBDFTUVJB SFDVOPTDVUF ÔO MFHJTMB́JB OB́JPOBMNJ ÔO WJHPBSF DBSF QPBUF ö

72
EJGFSJUNJÔOGVOD́JFEF́BSBÔODBSFQSPEVTVMBGPTUBDIJ[J́JPOBU CE TREBUIE SĂ FACEŢI DACĂ AVEŢI NEVOIE DE
ǷJ BMF DNJSFJ DFSJÓF ÔO DB[VM ÔO DBSF JOUSNJ ÔO DPOUSBEJD́JF DV ASISTENŢĂ
DMBV[FMF QSF[FOUFJ HBSBÓJJ QSFWBMFB[NJ BTVQSB DPÓJOVUVMVJ
QSF[FOUFJHBSBÓJJ t ·ODB[VMÔODBSFBWFǹJOFWPJFEFBTJTUFOǹNJQSJWJOEQSPEVTVM 
t %BDNJ QSPEVTVM QSF[JOUNJ EFGFDUF BMF NBUFSJBMFMPS ǷJTBV DPOUBDUBǹJ JNFEJBU %JTUSJCVJUPSVM *OHMFTJOB EF MB DBSF MBǹJ
EFGFDUFEFGBCSJDB́JFDPOTUBUBUFÔONPNFOUVMBDIJ[J́JFJTBVÔO BDIJ[JǹJPOBU BTJHVSBǹJWNJ DNJ BWFǹJ MB ÔOEFNÉONJ i4FSJBM
UJNQVMVUJMJ[NJSJJOPSNBMF BTUGFMDVNTVOUEFTDSJTFÔONBOVBMVM /VNCFSw /VNNJSVM EF TFSJF
 DPSFTQVO[NJUPS QSPEVTVMVJ
EF JOTUSVD́JVOJ SFTQFDUJW *OHMFTJOB #BCZ 4Q" 3FDVOPBǷUF QFOUSV DBSF BWFǹJ OFWPJF EF BTJTUFOǹNJ i4FSJBM /VNCFSw FTUF
WBMBCJMJUBUFB HBSBÓJFJ QFOUSV P QFSJPBENJ EF EF MVOJ EJTQPOJCJMÔODFQÉOEDV$PMFDǹJB

DPOTFDVUJWFEFMBEBUBBDIJ[J́JFJ t %JTUSJCVJUPSVMBSFEBUPSJBEFBDPOUBDUB*OHMFTJOBDVTDPQVM
t (BSBÓJB FTUF WBMBCJMNJ EPBS ÔO ́BSB ÔO DBSF QSPEVTVM B GPTU EFBFWBMVBNPEVMDFMNBJQPUSJWJUEFJOUFSWFOǹJFÔOGVODǹJF
BDIJ[J́JPOBUǷJEBDNJBDIJ[J́JBBGPTUFGFDUVBUNJEFMBVO7ÉO[NJUPS EFöFDBSFDB[ÔOQBSUFǵJEFBWNJPGFSJJOEJDBǹJJMFEFDBSFBWFǹJ
BVUPSJ[BU OFWPJF
t (BSBÓJBSFDVOPTDVUNJFTUFWBMBCJMNJQFOUSVQSJNVMQSPQSJFUBS t 4FSWJDJVMEF"TJTUFOǹNJ*OHMFTJOBWNJTUNJMBEJTQP[JǹJFDVUPBUF
BMBSUJDPMVMVJBDIJ[J́JPOBU JOGPSNBǹJJMF OFDFTBSF QSJO JOUFSNFEJVM DFSFSJJ TDSJTF DBSF
t (BSBÓJB BDPQFSNJ ÔOMPDVJSFB TBV SFQBSBSFB HSBUVJUNJ B QPBUF ö DPNQMFUBUNJ QF TJUFVM XFC XXXJOHMFTJOBDPN 
QJFTFMPS EFTQSF DBSF TB DPOTUBUBU DNJ QSF[JOUNJ EFGFDUF EF TFDǹJVOFB(BSBOǹJFǵJ"TJTUFOǹNJ
GBCSJDB́JF*OHMFTJOB#BCZ4Q"ÔǷJSF[FSWNJESFQUVMEFBEFDJEF
EJO QSPQSJF JOJ́JBUJWNJ TNJ BQMJDF HBSBÓJB QSJO SFQBSBSFB TBV SFATURI PENTRU CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
ÔOMPDVJSFBQSPEVTVMVJ PRODUSULUI
t 1FOUSV B CFOFöDJB EF HBSBÓJF DVNQNJSNJUPSVM USFCVJF TNJ
QSF[JOUF OVNNJSVM EF TFSJF BM QSPEVTVMVJ ǷJ DPQJB DIJUBÓFJ t "DFTU QSPEVT OFDFTJUNJ P ÔOUSFǹJOFSF SFHVMBUNJ EJO QBSUFB
FMJCFSBUF ÔO NPNFOUVM BDIJ[J́JFJ QSPEVTVMVJ BTJHVSÉOEVTF VUJMJ[BUPSVMVJ
DNJEBUBBDIJ[J́JFJFTUFVǷPSMJ[JCJMNJ t /V GPSǹBǹJ OJDJPEBUNJ NFDBOJTNFMF TBV DPNQPOFOUFMF
t (BSBOǹJBOVFTUFBTJHVSBUNJÔODB[VMÔODBSF NPCJMFÔODB[EFEVCJJ WFSJöDBǹJNBJÔOUÉJJOTUSVDǹJVOJMF
 QSPEVTVM FTUF VUJMJ[BU ÔO EJGFSJUF TDPQVSJ DBSF OV TVOU t /V QVOFǹJ MB QNJTUSBSF QSPEVTVM EBDNJ FTUF ÔODNJ VE ǵJ OVM
JOEJDBUF ÔO NPE FYQSFT ÔO NBOVBMVM EF JOTUSVD́JVOJ MNJTBǹJÔOMPDVSJVNFEFEFPBSFDFTBSQVUFBGPSNBNVDFHBJ
SFTQFDUJW t 1NJTUSBǹJQSPEVTVMÔOUSVOMPDVTDBU
 QSPEVTVMOVFTUFVUJMJ[BUÔODPOGPSNJUBUFDVNBOVBMVMEF t 1SPUFKBǹJ QSPEVTVM EF BHFOǹJJ BUNPTGFSJDJ BQNJ QMPBJF TBV
JOTUSVD́JVOJSFTQFDUJW [NJQBENJ EF BTFNFOFB FYQVOFSFB DPOUJOVNJ ǵJ QSFMVOHJUNJ MB
 QSPEVTVMBGPTUSFQBSBUÔODFOUSFEFBTJTUFOǹNJOFBVUPSJ[BUF TPBSFBSQVUFBDBV[BTDIJNCNJSJEFDVMPBSFBUFYUJMFMPS
TBVOFSFDVOPTDVUFEFDNJUSFQSPEVDNJUPS t %VQNJPFWFOUVBMNJVUJMJ[BSFQFQMBKNJ DVSNJǹBǹJǵJVTDBǹJBUFOU
 QSPEVTVM B GPTU NPEJöDBU ǵJTBV NBOJQVMBU BUÉU ÔO QSPEVTVMQFOUSVBÔOMNJUVSBOJTJQVMǵJTBSFB
DFFB DF QSJWFǵUF QBSUFB TUSVDUVSJJ DÉU ǵJ DFB UFYUJMNJ t $VSNJǹBǹJDPNQPOFOUFMFEJOQMBTUJDǵJEJONFUBMDVPDÉSQNJ
GNJSNJ BVUPSJ[BǹJB FYQSFTNJ B QSPEVDNJUPSVMVJ &WFOUVBMF VNFENJ TBV DV VO EFUFSHFOU EFMJDBU OV VUJMJ[BǹJ TPMWFOǹJ 

RO
NPEJöDNJSJBEVTFQSPEVTVMVJTDVUFTD*OHMFTJOB#BCZ4Q" BNPOJBDTBVCFO[JONJ
EFPSJDFSFTQPOTBCJMJUBUF t 6TDBǹJ BUFOU DPNQPOFOUFMF EJO NFUBM EVQNJ VO FWFOUVBM
 EFGFDUVM TF EBUPSFB[NJ OFHMJKFOǹFJ TBV OFBUFOǹJFJ ÔO DPOUBDUDVBQB QFOUSVBQSFWFOJGPSNBSFBSVHJOJJ
UJNQVM VUJMJ[NJSJJ FY MPWJSFB WJPMFOUNJ B QNJSǹJMPS TUSVDUVSJJ t 1NJTUSBǹJ DVSBUF UPBUF DPNQPOFOUFMF ÔO NJǵDBSF ǵJ EBDNJ
FYQVOFSFBMBTVCTUBOǹFDIJNJDFBHSFTJWF FUD
 USFCVJFMVCSJöBǹJMFDVVOVMFJEFMJDBU
 QSPEVTVMQSF[JOUNJVSNFEFV[VSNJOPSNBMNJ FYSPǹJ QNJSǹJ t 1NJTUSBǹJSPǹJMFGNJSNJQSBGǵJTBVOJTJQ
NPCJMF UFYUJMF
EBUPSBUFVUJMJ[NJSJJOPSNBMF[JMOJDFÔONPE
QSFMVOHJU SFATURI PENTRU CURĂŢAREA CĂPTUŞELII TEXTILE
 QSPEVTVM B GPTU EFUFSJPSBU JODMVTJW BDDJEFOUBM EF
QSPQSJFUBS TBV EF UFŚF QNJŚJ EF FYFNQMV BUVODJ DÉOE t 7NJTGNJUVJNTNJTQNJMBǹJDNJQUVǵFBMBTFQBSBUEFBMUFBSUJDPMF
BGPTUFYQFEJBUÔOUSVOCBHBKVUJMJ[ÉOEVTFNJKMPBDFMFEF t ·NQSPTQNJUBǹJQFSJPEJDQNJSǹJMFEJONBUFSJBMUFYUJMDVPQFSJF
USBOTQPSUBFSJBOTBVBMUFNJKMPBDFEFUSBOTQPSU
 NPBMFQFOUSVIBJOF
 QSPEVTVM FTUF USJNJT WÉO[NJUPSVMVJ QFOUSV B CFOFöDJB EF t 3FTQFDUBǹJSFHVMJMFEFTQNJMBSFBDNJQUVǵFMJJUFYUJMFQSF[FOUBUF
BTJTUFÓNJ GNJSNJ DIJUBÓB PSJHJOBMNJ ǷJTBV GNJSNJ OVNNJS EF QFFUJDIFUFMFBGFSFOUF
TFSJFTBVDÉOEEBUBEFBDIJ[J́JFJOEJDBUNJQFDIJUBÓNJǷJ
TBVOVNNJSVMEFTFSJFOVTVOUVǷPSMJ[JCJMF 4QNJMBǹJDVNÉOBÔOBQNJSFDF
t %BVOFMF EBUPSBUF VUJMJ[NJSJJ BDDFTPSJJMPS OFMJWSBUF ǵJTBV
OFBQSPCBUFEF*OHMFTJOB#BCZ OVTVOUBDPQFSJUFEFHBSBOǹJF /VÔONJMCJǹJ
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" OV ÔǵJ BTVNNJ OJDJP SFTQPOTBCJMJUBUF
QFOUSV EBVOF DBV[BUF MVDSVSJMPS TBV QFSTPBOFMPS DF EFSJWNJ
EJOVUJMJ[BSFBOFBEFDWBUNJǵJTBVJODPSFDUNJBQSPEVTVMVJ /VVTDBǹJNFDBOJD
t %VQNJ FYQJSBSFB QFSJPBEFJ EF HBSBOǹJF 4PDJFUBUFB OPBTUSNJ
HBSBOUFB[NJ BTJTUFOǹB QSPQSJJMPS QSPEVTF QF P QFSJPBENJ EF 6TDB́JQSPEVTVMMBVNCSNJ
NBYJN QBUSV 
 BOJ EF MB EBUB QVOFSJJ QF QJBǹNJ B BDFTUPSB
EVQNJ BDFBTUNJ EBUNJ WB ö FWBMVBUNJ QPTJCJMJUBUFB EF BTJTUFOǹNJ /VDNJMDBǹJ
QFOUSVöFDBSFDB[ÔOQBSUF
/VGPMPTJǹJTQNJMBSFBVTDBUNJ
PIESE DE SCHIMB / ASISTENŢĂ POST-VÂNZARE

t 7FSJöDBǹJDVSFHVMBSJUBUFEJTQP[JUJWFMFEFTJHVSBOǹNJQFOUSV /VDFOUSJGVHB́J
B WNJ BTJHVSB EF GVODǹJPOBSFB DPSFDUNJ B BDFTUPSB ÔO UJNQ ·O
DB[VM ÔO DBSF TF QSF[JOUNJ QSPCMFNF ǵJTBV EFGFDUF EF PSJDF t 6TDBǹJQFSGFDUDNJQUVǵFBMBEJONBUFSJBMUFYUJM ÔOBJOUFEFBP
GFM VUJMJ[BSFB QSPEVTVMVJ FTUF JOUFS[JTNJ $POUBDUBǹJ JNFEJBU VUJMJ[BTBVEFBPQVOFMBMPD
7ÉO[NJUPSVM "VUPSJ[BU TBV 4FSWJDJVM EF "TJTUFOǹNJ $MJFOǹJ t 1FOUSVBQSFWFOJFWFOUVBMBGPSNBSFEFNVDFHBJ WNJTGNJUVJN
*OHMFTJOB TNJ BFSJTJǹJ QFSJPEJD MBOEPVM ·O TQFDJBM TFQBSBǹJ DNJQUVǵFBMB
t /V VUJMJ[BǹJ QJFTF EF TDIJNC TBV BDDFTPSJJ DBSF OV TVOU UFYUJMNJEFTUSVDUVSNJǵJUSFDFǹJPDÉSQNJVTDBUNJQFGVOE
GVSOJ[BUFǵJTBVBQSPCBUFEF*OHMFTJOB#BCZ

73
INSTRUCŢIUNI
utilizare.
fig. 4 1FOUSVBEFNPOUBHSVQVMEFSPǹJEJOTQBUF SJEJDBǹJ
NBOFUB T8
ǵJEFTQSJOEFǹJJOFMVM T6
EJOCSNJǹBSB T7
QÉONJ
DÉOETFEFTGBDFDPNQMFU

DESCHIDEREA ŞASIULUI
fig. 5 ƹJOÉOEBQNJTBUNJNBOFUB T9
BNQMBTBUNJQFNÉOFSVM
ESFQU SJEJDBǹJGFSNǵBTJVMQÉONJMBEFTDIJEFSFBTBDPNQMFUNJ
fig. 6 'JOBMJ[BǹJ PQFSBǹJVOFB BDǹJPOÉOE BTVQSB QFEBMFJ
T10
QÉONJÔOQP[JǹJBEFCMPDBSFPSJ[POUBMNJ
fig. 7 ATENŢIE: asiguraţi-vă că toate mecanismele de
închidere sunt corect blocate pe ambele laturi, înainte de
utilizarea produsului.

ÎNCHIDEREA ŞASIULUI
Pentru a preveni accidentele, țineți copilul departe
fig. 8 "QNJTBǹJCVUPOVM T11
ǵJSJEJDBǹJNÉOFSVMEJOTQBUF
în timpul operațiunilor de deschidere și închidere a
T12).
produsului.
fig. 9 5SBHFǹJGFSNNÉOFSVMEJOTQBUF T12
ÔOTVT QÉONJMB
ÔODIJEFSFBDPNQMFUNJBǵBTJVMVJ

FRÂNĂ ROŢI DIN SPATE


fig. 10 1FOUSV B BDǹJPOB GSÉOB ÔNQJOHFǹJ ÔO KPT NBOFUB
T13
BNQMBTBUNJQFHSVQVMEFSPǹJEJOTQBUFESFBQUB
Acţionaţi întotdeauna frâna în timpul
staţionării.

MÂNERUL DE TRANSPORT
fig. 11 1FOUSV B USBOTQPSUB ǵBTJVM ÔODIJT VUJMJ[BǹJ NÉOFSVM
BGFSFOU T14
 /V SJEJDBǹJ ǵBTJVM QSJO[ÉOE NÉOFSVM EF
EFTDIJEFSF T12).
RO

BLOCARE/DEBLOCARE ROŢI DIN FAŢĂ


Nu utilizați niciodată mânerul posterior pentru ridicarea fig. 12 ƵBTJVM FTUF QSFWNJ[VU DV SPǹJ QJWPUBOUF DBSF QPU ö
căruțului cu copilul în căruț. CMPDBUF ǵJ EFCMPDBUF QSJO TJNQMB BDǹJPOBSF B NBOFUFJ T15)
BøBUNJÔOESFQUVMBSUJDVMBǹJFJDFOUSBMF
LISTĂ COMPONENTE
DEMONTAREA ROŢILOR DIN FAŢĂ
fig. 1 fig. 13 ·O DB[ EF OFWPJF SPǹJMF EJO GBǹNJ QPU ö TJNQMV
Şasiurile EFNPOUBUF 1FOUSV B MF ÔOMNJUVSB EFQMBTBǹJ TQSF ÔOBJOUF
T1 (SVQSPǹJGBǹNJ NBOFUB EF NJDJ EJNFOTJVOJ T16
 BǵB DVN FTUF JMVTUSBU ÔO
T2 (SVQVMEFSPǹJTQBUF5SJMPHZTUE öHVSNJǵJÔOBDFMBǵJUJNQTDPBUFǹJSPBUB
T3 (SVQVMEFSPǹJTQBUF5SJMPHZ$JUZ fig. 14 1FOUSVBSFBTBNCMBSPǹJMF JOUSPEVDFǹJMFÔOESFQUVM
T4 4VQPSUCJCFSPO MPDBǵVMVJ T17
ǵJÔNQJOHFǹJQÉONJBV[JǹJVO$-*$,DBSFJOEJDNJ
T5 $PǵVMFǹQFOUSVPCJFDUF öYBSFBDPSFDUNJ
ATENŢIE: asiguraţi-vă că roţile sunt bine fixate înainte de
Cărucior folosire.
R1 #BSNJQFOUSVNÉJOJ
R2 $BQPUNJDNJSVDJPS PLATFORMĂ POSTERIOARĂ
R3 )VTNJQFOUSVQJDJPBSF dacă există) fig. 15 "QNJTBǹJDVQJDJPSVMQFQMBUGPSNBQPTUFSJPBSNJ T10)
R4 "QNJSNJUPBSFEFQMPBJF dacă există) QFOUSVBWNJBKVUBÔOEFQNJǵJSFBPCTUBDPMFMPS

Landou SUPORT PENTRU BIBERON


C1 $BQPUNJMBOEPV fig. 16 ƵBTJVM FTUF EPUBU TUBOEBSE DV VO TVQPSU QFOUSV
C2 )VTNJMBOEPV CJCFSPO T4).
1FOUSV B öYB TVQPSUVM QFOUSV CJCFSPO QP[JǹJPOBǹJ HIJEBKVM
Scaun pentru maşină (dacă există) TVQFSJPSÔOESFQUVMDÉSMJHVMVJ T18
EFQFǵBTJVǵJÔNQJOHFǹJÔO
MPDBǵQÉONJMBöYBSFBDPNQMFUNJ
ŞASIU
COŞULEŢ PENTRU OBIECTE
ASAMBLAREA/DEMONTAREA GRUPULUI DE ROŢI DIN fig. 17 ƵBTJVM FTUF EPUBU DV VO DPǵVMFǹ ÔODNJQNJUPS QFOUSV
SPATE PCJFDUF T5
 1FOUSV BM öYB JOUSPEVDFǹJ CVDMFMF B1
 ÔO
fig. 2 *OUSPEVDFǹJ HSVQVM EF SPǹJ ÔO ESFQUVM UVCVMVJ DÉSMJHFMFQPTUFSJPBSFBGFSFOUF T19
EFQFǵBTJV
QPTUFSJPS 5SFDFǹJBSJQJPBSFMF B2
QSJOCVDMFMF T20
EJOMBUFSBMVMǵBTJVMVJ
fig. 3 1SJOEFǹJ JOFMVM T6
 QF CSNJǹBSB T7
 BQPJ BQNJTBǹJ ǵJÔODIJEFǹJDBQTFMFBVUPNBUFDPSFTQVO[NJUPBSF
NBOFUB T8
 QÉONJ MB öYBSFB DPNQMFUNJ BTJHVSÉOEVWNJ DNJ *OUSPEVDFǹJ ÔO DFMF EJO VSNNJ CVDMFMF B3
 ÔO DÉSMJHFMF
JOFMVM T6
FTUFQP[JǹJPOBUDPSFDUÔOMPDBǵ BOUFSJPBSFBGFSFOUF T21
EFQFǵBTJV
ATENŢIE: asiguraţi-vă că roţile sunt bine fixate înainte de

74
UNITĂŢI DE TRANSPORT ACCESORII (LANDOU, SCAUN CĂRUCIOR
PENTRU MAŞINĂ (dacă există), CĂRUCIOR)
fig. 18 ƵBTJVSJMFQPUöVUJMJ[BUFDVMBOEPVM5SJMPHZ DNJSVDJPSVM FIXAREA CĂRUCIORULUI PE ŞASIU
ǵJTDBVOVMQFOUSVNBǵJONJ)VHHZ EBDNJFYJTUNJ
 fig. 36 'JYBǹJ DNJSVDJPSVM QF ǵBTJV ǵJ BǵF[BǹJM ÔO ESFQUVM
MPDBǵVSJMPSBGFSFOUFBøBUFQFBNCFMFMBUVSJBMFTUSVDUVSJJ
LANDOUL TRILOGY fig. 37 ATENŢIE: asiguraţi-vă întotdeauna de fixarea
corectă a căruciorului de ambele laturi înainte de
FIXAREA LANDOULUI PE ŞASIU folosirea acestuia.
fig. 19 1SJOEFǹJ MBOEPVM EF NÉOFS öYBǹJM QF ǵBTJV ÔO fig. 38 1VUFǹJ VUJMJ[B DNJSVDJPSVM PSJFOUBU TQSF NBNNJ TBV
ESFQUVM MPDBǵVSJMPS BGFSFOUF BøBUF QF BNCFMF MBUVSJ BMF TQSFTUSBENJ ǵJÔODIJEFǵBTJVMDVDNJSVDJPSVMNPOUBU
TUSVDUVSJJǵJBǵF[BǹJMFYDMVTJWPSJFOUBUTQSFNBNNJ
fig. 20 ATENŢIE: asiguraţi-vă întotdeauna că landoul DESPRINDEREA CĂRUCIORULUI DE PE ŞASIU
este bine fixat înainte de folosire. fig. 39 "QNJTBǹJ ÔO BDFMBǵJ UJNQ NBOFUFMF R5
 ǵJ SJEJDBǹJ
DNJSVDJPSVMEFQFǵBTJV
DESPRINDEREA LANDOULUI DE PE ŞASIU ATENŢIE: nu efectuaţi niciodată prinderea/desprinderea
fig. 21 "DǹJPOBǹJ BTVQSB NBOFUFJ C3
 BNQMBTBUNJ ÔO cu copilul în cărucior.
FYUFSJPSVMMBOEPVMVJ
fig. 22 3JEJDBǹJ ÔO BDFMBǵJ UJNQ MBOEPVM QSJO[ÉOEVM EF REGLAREA SPĂTARULUI
NÉOFS fig. 40 1VUFǹJ SFHMB TQNJUBSVM ÔO QP[JǹJJ BDǹJPOBǹJ BTVQSB
EJTQP[JUJWVMVJDFOUSBM R6
ǵJBEVDFǹJMÔOQP[JǹJBEPSJUNJ
FIXAREA CAPOTEI
fig. 23 1SJOEFǹJDBQTFMFBVUPNBUFEFTUSVDUVSBMBOEPVMVJ REGLAREA SUPORTULUI DE SPRIJIN PENTRU PICIOARE
fig. 24 ·OGNJǵVSBǹJDBQPUB C1
ÔOKVSVMNÉOFSVMVJöYÉOEPDV fig. 41 1FOUSVBDPCPSÔTVQPSUVMQFOUSVQJDJPBSF BDǹJPOBǹJ
DBQTFMFBGFSFOUF BTVQSB NBOFUFMPS R7
 TJUVBUF ÔO QBSUFB EF KPT B BDFTUVJB 
ÔNQJOHÉOEVMFÔOBDFMBǵJUJNQÔOKPT
REGLAREA MANETEI ŞI A CAPOTEI fig. 42 1FOUSVBÔONJMǹBTVQPSUVMFTUFTVöDJFOUTNJÔMUSBHFǹJÔO
fig. 25 1FOUSV B SFHMB NBOFUB ǵJ DBQPUB BDǹJPOBǹJ BTVQSB TVTTFWBCMPDBBVUPNBU
DFMPSEPVNJCVUPBOFMBUFSBMF C4
ÔOBDFMBǵJUJNQ
fig. 26 ATENŢIE: pentru a transporta landoul, prindeţi-l CENTURI DE SIGURANŢĂ
mereu de mâner. fig. 43 7FSJöDBǹJ DB DFOUVSJMF TNJ öF JOUSPEVTF ÔO GBOUF MB
ÔONJMǹJNFB TQBUFMVJ TBV JNFEJBU EFBTVQSB %BDNJ QP[JǹJB OV
AERISIREA CAPOTEI (LA MODELELE UNDE ESTE FTUF DPSFDUNJ TDPBUFǹJ DFOUVSJMF EJO QSJNB QFSFDIF EF GBOUF
PREVĂZUTĂ) ǵJ SFJOUSPEVDFǹJMF ÔO B EPVB VUJMJ[BǹJ ÔOUPUEFBVOB GBOUFMF MB
fig. 27 $BQPUB FTUF EPUBUNJ DV P JOTFSǹJF EJO QMBTNJ DBSF BDFFBǵJÔONJMǹJNF
GBDJMJUFB[NJDPSFDUBBFSJTJSFÔOJOUFSJPSVMMBOEPVMVJ fig. 44 "TJHVSBǹJWNJ DNJ DFOUVSB EPSTBMNJ FTUF JOUSPEVTNJ

RO
DPSFDUÔODBQFUFMFDFOUVSJJBCEPNJOBMF
FIXAREA HUSEI fig. 45 1SJOEFǹJ FYUSFNJUNJǹJMF DFOUVSJJ BCEPNJOBMF ÔO
fig. 28 'JYBǹJUPBUFDBQTFMFIVTFJEFMBOEPV DBUBSBNBDFOUSBMNJ
fig. 46 $FOUVSBBCEPNJOBMNJUSFCVJFTNJUSFBDNJÔOUPUEFBVOB
AERISIREA INTERNĂ QSJOJOFMFMFMBUFSBMF R8
ǵJDÉOEFTUFVUJMJ[BUNJ USFCVJFTNJöF
fig. 29 1VUFǹJSFHMBBFSJTJSFBJOUFSONJDVBKVUPSVMNBOFUFJ C5). SFHMBUNJQFOUSVBTVTǹJOFDPSFDUDPQJMVM
fig. 47 6UJMJ[BǹJ ÔOUPUEFBVOB DFOUVSB EF EFTQNJSǹJSF B
REGLAREA SPĂTARULUI QJDJPBSFMPSÔNQSFVONJDVDFBBCEPNJOBMNJSFHMÉOEVMFÔONPE
fig. 30 "DǹJPOBǹJ BTVQSB NBOFUFJ C6
 QFOUSV SFHMBSFB DPSFDU
TQNJUBSVMVJ PEBUNJ PCǹJOVUNJ ÔODMJOBSFB EPSJUNJ QP[JǹJPOBǹJ EJO ATENŢIE! Nerespectarea acestei măsuri de siguranţă
OPVNBOFUBÔOQP[JǹJBJOJǹJBMNJ poate cauza căderea sau alunecarea copilului cu riscul de
a se răni.
ÎNTREȚINEREA SALTELUȚEI ȘI A CĂPTUȘELII
INTERNE FIXAREA BAREI PENTRU MÂINI
fig. 31 7NJ TGNJUVJN TNJ TDPBUF́J QFSJPEJD TBMUFMV́B ǷJ fig. 48 1FOUSV B NPOUB CBSB QFOUSV NÉJOJ R1
 BQNJTBǹJ
DNJQUVǷFBMBJOUFSONJQFOUSVBMFÔOUSF́JOFDPSFDU CVUPBOFMF R9
ǵJöYBǹJPÔOESFQUVMMPDBǵVSJMPSBGFSFOUFBøBUF
QFDNJSVDJPS R10).
SCAUN PENTRU MAŞINĂ HUGGY (DACĂ EXISTĂ) fig. 49 #BSBQFOUSVNÉJOJQPBUFöEFTDIJTNJQFPQBSUFTBV
ÔOMNJUVSBUNJ DPNQMFU QFOUSV B P EFTDIJEF BQNJTBǹJ CVUPOVM
FIXAREA SCAUNULUI PE ŞASIU R9
ǵJTDPBUFǹJPEJOMPDBǵVMTNJV1FOUSVBPTDPBUFSFQFUBǹJ
fig. 32 1SJOEFǹJ TDNJVOFMVM EF NÉOFS öYBǹJM QF ǵBTJV ÔO PQFSBǹJVOFBǵJQFQBSUFBDFBMBMUNJ
ESFQUVM MPDBǵVSJMPS BGFSFOUF BøBUF QF BNCFMF MBUVSJ BMF
TUSVDUVSJJǵJBǵF[BǹJMFYDMVTJWPSJFOUBUTQSFNBNNJ FIXAREA CAPOTEI
fig. 33 ATENŢIE: verificaţi întotdeauna ca scaunul să fie fig. 50 1FOUSV B NPOUB DBQPUB QF DNJSVDJPS BǵF[BǹJP ÔO
fixat corect înainte de utilizare. ESFQUVM MPDBǵVSJMPS R11
 BøBUF QF DNJSVDJPS JOUSPEVDFǹJ
HMJTJFSFMF H1
ǵJÔNQJOHFǹJQÉONJBV[JǹJVO$-*$,EFDVQMBSF
DESPRINDEREA SCAUNULUI PENTRU MAŞINĂ DE PE fig. 51 ·ODIJEFǹJDBQTFMFBVUPNBUFBMFDNJQUVǵFMJJQFTQNJUBS 
ŞASIU NBJÔOUÉJDFMFTVQFSJPBSF H2
ǵJBQPJDFMFJOGFSJPBSF H3).
fig. 34 "DǹJPOBǹJBTVQSBNBOFUFJ S1
BNQMBTBUNJÔOQBSUFB fig. 52 1FOUSVBSFHMBDBQPUB FTUFTVöDJFOUTNJPÔNQJOHFǹJ
EJOTQBUFBTDBVOVMVJ ÔOQP[JǹJBEPSJUNJ
fig. 35 3JEJDBǹJ ÔO BDFMBǵJ UJNQ TDBVOVM QSJO[ÉOEVM EF
NÉOFS DESPRINDEREA CAPOTEI DE PE CĂRUCIOR
1FOUSV VUJMJ[BSFB DPSFDUNJ B TDBVOVMVJ QFOUSV NBǵJONJ )VHHZ fig. 53 1FOUSVBÔOMNJUVSBDBQPUBEFQFDNJSVDJPS EFTQSJOEFǹJ
DPOTVMUBǹJNBOVBMVMDPSFTQVO[NJUPS DBQTFMFBVUPNBUFDBSFQSJOEDNJQUVǵFBMBQFTQNJUBS H2-H3).
fig. 54 "DǹJPOBǹJ BTVQSB NBOFUFJ H5
 ǵJ ÔO BDFMBǵJ UJNQ
TDPBUFǹJDBQPUBEJOMPDBǵVSJMF R11
BøBUFQFTDNJVOFM

75
ÎNTREŢINEREA CĂPTUŞELII CAPOTEI fig. 64 1SJOEFǹJ BǵBEBS FMBTUJDFMF P2
 ÔO KVSVM UVCVSJMPS
fig. 55 $NJQUVǵFBMB DBQPUFJ QPBUF ö ÔOMNJUVSBUNJ QFOUSV BOUFSJPBSFÔOESFQUVMHSVQVMVJSPǹJMPS
B QFSNJUF ÔOUSFǹJOFSFB DPSFDUNJ %FTGBDFǹJ DBQTFMF H6)
BNQMBTBUFQFBNCFMFEJTQP[JUJWFEFDVQMBSFBMFDBQPUFJ H7). ÎNTREŢINEREA CĂPTUŞELII
fig. 56 %FTGBDFǹJBQPJBNCFMFEJTQP[JUJWFEFDVQMBSF H7) 7NJ TGNJUVJN TNJ ÔOMNJUVSBǹJ QFSJPEJD DNJQUVǵFBMB QFOUSV
EJOCFO[JMF H8
ǵJTDPBUFǹJDPNQMFUDNJQUVǵFBMB ÔOUSFǹJOFSFBTBDPSFDUNJ
fig. 57 1FOUSV B NPOUB EJO OPV DNJQUVǵFBMB JOUSPEVDFǹJ fig. 65 %FTQSJOEFǹJFMBTUJDFMFEFNJDJEJNFOTJVOJBøBUFÔO
BNCFMFCFO[J H8
ÔOHIJEBKFMFBGFSFOUFBøBUFQFDNJQUVǵFBMB QBSUFB EF KPT R12
 B TVQPSUVMVJ QFOUSV QJDJPBSF ǵJ TDPBUFǹJ
JOUFSONJ DNJQUVǵFBMBEJOTVQPSUVSJMFBGFSFOUF R14).
fig. 58 *OUSPEVDFǹJBQPJCFO[JMF H8
ÔOMPDBǵVSJMFBGFSFOUF fig. 66 %FTGBDFǹJDBQTFMFEFQFǵF[VU R15).
QF BNCFMF EJTQP[JUJWF EF DVQMBSF H7
 QÉONJ MB öYBSFB fig. 67 4DPBUFǹJFMBTUJDVM R16
ǵJEFTQSJOEFǹJDBQTFMF R17)
DPNQMFUNJ BøBUFQFBNCFMFQNJSǹJBMFDNJSVDJPSVMVJ
fig. 68 %FTQSJOEFǹJ DBQTFMF EJO GBOUFMF ǵJ EF QF TQNJUBS
HUSĂ PENTRU PICIOARE (DACĂ EXISTĂ) R18).
fig. 59 1P[JǹJPOBǹJIVTBQFOUSVQJDJPBSF R3
USFDÉOEPQF fig. 69 4DPBUFǹJ BQNJSNJUPBSFMF QFOUSV VNFSJ EJO DFOUVSJMF
TVCCBSBQFOUSVNÉJOJ dorsale.
fig. 60 ·ODIJEFǹJCBOEBDFOUSBMNJ F1
USFDÉOEPQSJOJOFMVM fig. 70 4DPBUFǹJ DFOUVSB BCEPNJOBMNJ EJO JOFMFMF MBUFSBMF
F2). R8
BWÉOEHSJKNJTNJUSFDFǹJQSJNVMEJOUFBMDBUBSBNFJDFOUSBMF
fig. 61 %PTVMIVTFJQPBUFöQSJOTǵJÔOUSPQP[JǹJFQPUSJWJUNJ QSJOJOFMVMMBUFSBMÔOBJOUFEFBPTDPBUFDPNQMFU
QFOUSVBQSPUFKBDPQJMVMEFGSJH fig. 71 4DPBUF́J DFOUVSB EF EFTQNJŚJSF B QJDJPBSFMPS EJO
fig. 62 )VTB QPBUF ö VUJMJ[BUNJ BUÉU BUVODJ DÉOE DNJSVDJPSVM TJTUFNVMEFQSPUFD́JFJOUFHSBUÔODNJQUVǷFBMNJ R19).
FTUFDVGBǹBTQSFNBNNJ DÉUǵJDVGBǹBTQSFTUSBENJ fig. 72 5SFDFǹJ DFOUVSJMF EPSTBMF ǵJ DFOUVSB EF EFTQNJSǹJSF
B QJDJPBSFMPS QSJO GBOUFMF BGFSFOUF BøBUF QF DNJQUVǵFBMNJ ǵJ
APĂRĂTOARE DE PLOAIE (DACĂ EXISTĂ) TDPBUFǹJPDPNQMFU
fig. 63 1FOUSV B NPOUB IVTB EF QMPBJF R4
 BǵF[BǹJP QF ATENŢIE! Asiguraţi-vă că aţi fixat corect căptuşeala
DBQPUNJǵJÔODIJEFǹJBNCFMFDBQTFBVUPNBUFMBUFSBMF P1). înainte de utilizare.

VAROVÁNÍ
NEŽ VÝROBEK ZAČNETE SEDAČKA
t 1PEMFFWSPQTLÏIPQDzFEQJTV&/KFUFOUPWâSPCFL
UŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POKYNY WIPEOâQSPEǔUJPEOBSP[FOÓEPLH
t 4F TFEBǏLPV LPǏÈSLV OBTUBWFOPV EPQDzFEV M[F UFOUP
A USCHOVEJTE SI JE PRO WâSPCFLM[FQPVäÓWBUQSPEǔUJEPLH
CS

#6%06$¶ 106Ç*5¶ /&#6%&5&-* AUTOSEDAČKA (skupina 0+)


POSTUPOVAT PODLE TĚCHTO POKYNŮ, t 5FOUPWâSPCFLKFWIPEOâQSPEǔUJPEOBSP[FOÓEPLH
t 7 QDzÓQBEǔ OPWPSP[FODǾ VQDzFEOPTUOǔUF QPVäJUÓ LPSCZ B
BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE MŮŽE OFCPTFEBǏLZWFWÓDFOBLMPOǔOÏQPMP[F

BÝT OHROŽENA. SPORTOVNÍ KOČÁREK - TRAVEL SYSTEM


0%107¶%«5&;"#&;1&Ǝ/04547²)0
t /&/&$)«7&+5& %¶5Ɠ /*,%: #&;
DÍTĚTE. DOZORU.
UPOZORNĚNÍ! NENECHÁVEJTE t 1Ʋ&% 106Ç*5¶. 4& 6+*45Ɠ5& Ç&
DÍTĚ NIKDY BEZ DOZORU. MŮŽE TO VÝROBEK JE ÚPLNĚ OTEVŘENÝ A ŽE
#Å5 /&#&;1&Ǝ/² 1Ʋ* 106Ƕ7«/¶ 7&À,&3²#-0,"Ǝ/¶"#&;1&Ǝ/045/¶
VÝROBKU MU VĚNUJTE MAXIMÁLNÍ ZAŘÍZENÍ JE SPRÁVNĚ ZAPNUTO.
POZORNOST. t "#:45& ;".&;*-* Á3";ƾ. 
ABYSTE ZABRÁNILI VÁŽNÝM NEPOUŠTĚJTE DĚTI DO BLÍZKOSTI
NÁSLEDKŮM PÁDŮ ČI SKLOUZNUTÍ, VÝROBKU BĚHEM JEHO OTEVÍRÁNÍ ČI
UJISTĚTE SE VŽDY, ŽE BEZPEČNOSTNÍ ZAVÍRÁNÍ.
1«4: +406 413«7/Ɠ /"45"7&/² " t /&%070-5&%¶5Ɠ5* "#:4*45¶.50
VÝROBKEM HRÁLO.
;"1/65² t 7Ç%: 130 %¶5Ɠ 106Ƕ7&+5&
KORBA
t 5FOUPWâSPCFLKFWIPEOâQSPEǔUJPEOBSP[FOÓEPLH
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY.
t 5&/50 ,0Ǝ«3&, /&/¶
76
EǔUÓ
UZPŮSOBENÝ PRO BĚH ČI BRUSLENÍ. t 7̓[ÈKNVCF[QFǏOPTUJTWÏIPEÓUǔUFQDzFEQPVäJUÓNWâSPCLǾ
t 1Ʋ&% 106Ç*5¶. ;,0/530-07"5 PETUSBǪUF WFÝLFSÏ JHFMJUPWÏ TÈǏLZ B TPVǏÈTUJ CBMFOÓ B
OFEPWPMUF BCZCZMZW̓EPTBIVOPWPSP[FODǾBEǔUÓ
ZDA JE VANIČKA, SEDÁTKO ČI t 7âSPCFL M[F QPVäÓWBU WâMVǏOǔ QSP UPMJL EǔUÓ QSP LPMJL CZM
OBWSäFO
AUTOSEDAČKA ŘÁDNĚ UPEVNĚNÁ. t 7KFEOÏTFEBǏDFWÝBLQDzJQDzFQSBWǔNǾäFTFEǔUQPV[FKFEOP
EÓUǔ
t 7äEZQSPEÓUǔQPVäÓWFKUFCF[QFǏOPTUOÓQÈTZBOFOFDIÈWFKUF t /FQPVäÓWFKUF WâSPCFL QBLMJäF WÝFDIOZ KFIP ǏÈTUJ OFKTPV
KFKCF[EP[PSV TQSÈWOǔVQFWOǔOZBOBTUBWFOZ
t 7äEZQPVäÓWFKUFNF[JOPäOÓQÈTWLPNCJOBDJTCDzJÝOÓN t 1DzFEQPVäJUÓNTFVKJTUǔUF äFWâSPCFLKFÞQMOǔPUFWDzFOâBäF
t +FNPäOÏQPVäÓWBUPEMJÝOÏ[ÈDIZUOÏTZTUÏNZPETZTUÏNǾ WFÝLFSÏCMPLBǏOÓBCF[QFǏOPTUOÓ[BDzÓ[FOÓKFTQSÈWOǔ[BQOVUP
LUFSÏ KTPV EPEÈWÈOZ TQPMV T UÓNUP WâSPCLFN QPLVE t /FTUSLFKUFEPNFDIBOJTNVQSTUZ
PEQPWÓEBKÓ QMBUOâN QDzFEQJTǾN 5ZUP [ÈDIZUOÏ TZTUÏNZ TF t 1DzFǏUǔUF TJ QP[PSOǔ QPLZOZ P QPVäÓWÈOÓ SÈNV LEZä KF L
NVTFKÓVQFWOJUEPCPǏOÓDIPL OBDIÈ[FKÓDÓDITFOBTFEBǏDF OǔNVQDzJQFWOǔOBLPSCBTFEBǏLBBVUPTFEBǏLB
Obr. 46 - detail R8). t /FOFDIÈWFKUFWâSPCFL̓OJLEZW̓CMÓ[LPTUJTDIPEǾǏJTDIǾELǾ
t 4QSÈWOÏQPVäÓWÈOÓ[ÈESäOÏIPTZTUÏNVOFOBISB[VKFDzÈEOâ t 4QPSUPWOÓIMVCPLâLPǏÈSFLBOJUSBWFMTZTUFN OFOFDIÈWFKUF
EPIMFEEPTQǔMPVPTPCPV TUÈU OB OBLMPOǔOÏ QMPÝF QPLVE KF W OǔN EÓUǔ BOJ LEZä KF
t .ǔKUF OB QBNǔUJ äF NBEMP OFOÓ ÞǏJOOâN [ÈESäOâN [BUBäFOÈCS[EB7QSVELÏNTWBIVKFǏJOOPTUCS[EPNF[FOÈ
TZTUÏNFNEÓUǔUF1PVäÓWFKUFEǾTMFEOǔCF[QFǏOPTUOÓQÈTZ t /FKF[EǔUF QP TDIPEFDI ǏJ KF[EÓDÓDI TDIPEFDI OBIPSV BOJ
EPMǾ KFMJEÓUǔVNÓTUǔOPW̓LPǏÈSLVBVUPTFEBǏDFLPSCǔ
KORBA t 1P[BQBSLPWÈOÓ[LPOUSPMVKUFQPIZCFNLPǏÈSLVEPQDzFEVB
EP[BEV [EBKFCS[EBDzÈEOǔ[BCS[EǔOÈ
t 5&/507Å30#&,+&7)0%/Å106;& t 0ELMÈEBDÓ WBL NÈ OPTOPTU NBY LH %SäÈL OB EǔUTLPV
MÈIFWNÈOPTOPTUNBY LH+FQDzÓTOǔ[BLÈ[ÈOPQDzFLSPǏJU
130 %Ɠ5* ,5&3² /&%0,«Ç06 4&%Ɠ5 OFKWZÝÝÓ EPQPSVǏFOPTU OPTOPTU QSPUPäF CZ TF NPIMB
SAMY. OFCF[QFǏOǔOBSVÝJUTUBCJMJUB
t +BLÏLPMJW[BUÓäFOÓSVLPKFUJBOFCPPQǔSBEMBBOFCPOBCPLV
t 106Ƕ7"5 106;& /" WâSPCLVNǾäFPISP[JUKFIPTUBCJMJUV
t #FSUFW̓ÞWBIVOFCF[QFǏÓWZQMâWBKÓDÓ[̓CMÓ[LPTUJPUFWDzFOÏIP
70%0307/². 45"#*-/¶. " PIOǔǏJKJOâDI[ESPKǾUFQMBKBLPSBEJÈUPSǾ LSCǾ FMFLUSJDLâDI
46$)².1073$)6 ǏJ QMZOPWâDI LBNFO BQPE /FTUBWǔKUF WâSPCFL EP CMÓ[LPTUJ
UǔDIUP[ESPKǾUFQMB
t /&%070-*5 +*/Å. %Ɠ5&. 4* #&; t 6KJTUǔUF TF äF WFÝLFSÏ NPäOÏ [ESPKF OFCF[QFǏÓ OBQDz
DOZORU HRÁT V BLÍZKOSTI VANIČKY. LBCFMZ FMFLUSJDLÏWFEFOÓ
KTPVNJNPEPTBIEÓUǔUF
t /FOFDIÈWFKUFWâSPCFLTEÓUǔUFNOBNÓTUǔ LEFCZTFNPIMP
t /&106Ƕ7"5 7"/*Ǝ,6 +&+¶Ç WZÝQMIBUQPQSPWB[FDI [ÈDMPOÈDIBQPEOFCPLUFSâNJCZTF
NPIMP[BEVTJUǏJVÝLSUJU
/Ɠ,5&3²%¶-:+40613"4,-²Ǝ*+*/",
10À,0;&/²/&#0$):#¶

CS
DOPORUČENÍ K UŽÍVÁNÍ
t 7"/*Ǝ," +& 7)0%/« 130 %Ɠ5* t /FQPVäÓWFKUFWâSPCFL KFMJ[MPNFOâOFCPDIZCǔKÓMJǏÈTUJ
,5&3² /&%0,«Ç06 4&%Ɠ5 4".: t 7âSPCFL QSBWJEFMOǔ QSPIMÓäFKUF BCZTUF PEIBMJMJ QDzÓQBEOÏ
[OÈNLZ QPÝLP[FOÓ BOFCP PQPUDzFCFOÓ ǏJ SP[QÈSBOÏ B
OTÁČET SE A ZVEDAT SE OPŘENÍM QPUSIBOÏ ǏÈTUJ ;FKNÏOB PWǔDzUF GZ[JDLâ B TUSVLUVSÈMOÓ TUBW
ESäBEFMǏJESäÈLVBTQPEOÓǏÈTUJLPSCZ
RUKAMA NEBO NA KOLENA. NEJVYŠŠÍ t /FEPWPMUF BCZTJW̓CMÓ[LPTUJWâSPCLVCF[EP[PSVISÈMZKJOÏ
HMOTNOST DÍTĚTE: 9 KG. EǔUJǏJBCZTFOBOǔKQPLPVÝFMZWZÝQMIBU
t ,EZä EÈWÈUF EÓUǔ EP TFEBǏLZLPSCZ OFCP KFK [̓ OÓ
t 1PVäÓWBUWâISBEOǔNBUSBDJ*OHMFTJOBQSP$VMMF&BTZ$MJQ WZUBIVKFUF CǔIFNQDzFTUÈWFLǏJQDzJNPOUPWÈOÓPENPOUPWÈOÓ
t /BNBUSBDJEPQPSVǏFOPVWâSPCDFNOFEÈWBUEBMÝÓNBUSBDF QDzÓTMVÝFOTUWÓTFVKJTUǔUF äFKFBLUJWPWÈOBCS[EB
t %PLPSCZOFQDzJEÈWFKUFQPEVÝLZWZÝÝÓOFäNN t 7âSPCFLNPIPVNPOUPWBU SP[FCÓSBUǏJOBTUBWPWBUWâMVǏOǔ
t ,PMÏCLB5SJMPHZ TF NVTÓ QPVäÓWBU WâISBEOǔ TF TZTUÏNFN EPTQǔMÏPTPCZ6KJTUǔUFTF äFPTPCZ LUFSÏWâSPCFLQPVäÓWBKÓ
4UBOE6QJOHMFTJOB BVQBJS QSBSPEJǏFBQPE
WǔEÓ KBLTOÓNTQSÈWOǔ[BDIÈ[FU
t 1P VMPäFOÓ EÓUǔUF EP WBOJǏLZ TF VKJTUǔUF äF KF IMBWB WǾǏJ t 1DzJ OBTUBWPWÈOÓ LPǏÈSLV [BKJTUǔUF BCZ KFIP QPIZCMJWÏ
WPEPSPWOÏSPWJOǔWâÝFOFäUǔMP ǏÈTUJ OBQDzPQǔSLBBTUDzÓÝLB
OFQDzJÝMZEPLPOUBLUVTEÓUǔUFN
t 1DzFE[WFEOVUÓNǏJUSBOTQPSUFNWBOJǏLZ[LPOUSPMVKUF [EBKF 3PWOǔä TF VKJTUǔUF äF QDzJ UǔDIUP ǏJOOPTUFDI KF BLUJWPWÈOB
QDzFOÈÝFDÓSVLPKFǸWFTWJTMÏQPMP[FBDzÈEOǔVQFWOǔOÈQPPCPV CS[EB
TUSBOÈDI t /FPUWÓSFKUF OF[BWÓSFKUF B OFSP[FCÓSFKUF WâSPCFL LEZä KF
t 1DzFE[WFEOVUÓNǏJUSBOTQPSUFNWBOJǏLZOBTUBWUF[ÈEPWPV EÓUǔW̓OǔN
PQǔSLVEPDPOFKOJäÝÓQPMPIZ t 7ǔOVKUF QDzJ UǔDIUP ǏJOOPTUFDI [WâÝFOPV QP[PSOPTU EÓUǔUJ 
t 1PLVE TF CVEF WBOJǏLB QPVäÓWBU NJNP WP[JEMP QP EFMÝÓ QPIZCVKFMJTFQPCMÓä
EPCV TQÈOLV CF[ USWBMÏIP EP[PSV EPTQǔMPV PTPCPV KF t 1DzJUǔDIUPPQFSBDÓDICZNPIMPEPKÓULVWÓ[OVUÓBQPSBOǔOÓ
OVUOPQÈTZTPVQSBWZEPBVUBPEFKNPVUOFCPKFVNÓTUJUEP QSTUǾ
CPǏOÓDILBQFTWFWOJUDzOÓNQPMTUSPWÈOÓ t /FOFDIÈWFKUF EÓUǔ W LPǏÈSLV QDzJ DFTUPWÈOÓ EPQSBWOÓNJ
QSPTUDzFELZ OBQDz WMBLFN NFUSFN BVUPCVTFN MFUBEMFN 
BEZPEČNOST atd.)
t ,EZäOFOÓWâSPCFLQPVäÓWÈO KFUDzFCBKFKVTDIPWBUUBL BCZ
t /FäTFQPLVTÓUFWâSPCFLTFTUBWJU PWǔDzUF [EBKFIPTPVǏÈTUJ TFLOǔNVOFNPIMZQDzJCMÓäJUEǔUJ7âSPCFLOFM[FQPVäÓWBUKBLP
OFWZLB[VKÓ QPÝLP[FOÓ W[OJLMÏ W QSǾCǔIV QDzFQSBWZ 1PLVE ISBǏLV/FEPWPMUFEÓUǔUJ BCZTJTUÓNUPWâSPCLFNISÈMP
BOP WâSPCFL OFNǾäF CâU QPVäÓWÈO B OFTNÓ CâU W EPTBIV t 7âSPCFL KF WZCBWFO [BEOÓ QPEOPäLPV LUFSÈ VTOBEǪVKF
QDzFLPOÈWÈOÓTDIPEǾBQDzFLÈäFL/FQPVäÓWFKUFKFKL̓QDzFQSBWǔ

77
KJOÏIPEÓUǔUF WâSPCFLCVEFQPVäJUKJOâN[QǾTPCFN OFäKFVWFEFOPW
t /FQDzFOÈÝFKUFEÓUǔWTFEBǏDFǏJPEEǔMFOǔPESÈNV OÈWPEVLQPVäJUÓ
t 7̓QDzÓQBEǔEMPVIÏIPWZTUBWFOÓTMVOFǏOÓNV[ÈDzFOÓQPǏLFKUF  WâSPCFL CZM PQSBWPWÈO W OFBVUPSJ[PWBOÏN B
OFä TF QSPEVLU PDIMBEÓ B UFQSWF QPUPN KFK NǾäFUF [OPWV OFQPWǔDzFOÏNTFSWJTOÓNTUDzFEJTLV
QPVäÓWBU WâSPCFLQPETUPVQJMÞQSBWZBOFCPNBOJQVMBDFBUPDP
t 1PVäÓWFKUF WâMVǏOǔ LPSCZ 5SJMPHZ B BVUPTFEBǏLZ )VHHZ TF UâǏF KBL TUSVLUVSÈMOÓ UBL J UFYUJMOÓ ǏÈTUJ LUFSÏ OFKTPV
.VMUJöY *OHMFTJOB LUFSÏ KTPV L UPNV VSǏFOZ B KTPV SPWOǔä WâTMPWOǔ TDIWÈMFOZ WâSPCDFN &WFOUVÈMOÓ [NǔOZ
WZCBWFOZTZTUÏNFN&BTZ$MJQ.ÈUFMJQPDIZCOPTUJ QDzFǏUǔUF OB WâSPCLV [CBWVKÓ TQPMFǏOPTU *OHMFTJOB #BCZ 4Q"
TJ JOGPSNBDF OB TUSÈODF XXXJOHMFTJOBDPN B PCSBǸUF TF OB KBLÏLPMJWPEQPWǔEOPTUJ
BVUPSJ[PWBOÏIPQSPEFKDFOFCPLMJFOUTLâTFSWJT*OHMFTJOB WBEBKF[QǾTPCFOBOFECBMPTUÓOFCPOFQP[PSOPTUÓ OBQDz
t 1PVäJUÓEǔUTLÏBVUPTFEBǏLZTSÈNFNOFOBISB[VKFLPMÏCLV TJMOÏ OÈSB[Z OB TUSVLUVSÈMOÓ ǏÈTUJ WZTUBWFOÓ BHSFTJWOÓN
OFCP QPTUâMLV ,EZä EÓUǔ QPUDzFCVKF TQÈU KF WIPEOÏ QPVäÓU DIFNJDLâNMÈULÈN BUE

LPMÏCLV OFCP QPTUâMLV %ǔUTLÈ BVUPTFEBǏLB OFOÓ OBWSäFOB WâSPCFL WZLB[VKF CǔäOÏ PQPUDzFCFOÓ OBQDz LPMB 
QSPEMPVIPEPCâTQÈOFL QPIZCMJWÏ ǏÈTUJ UFYUJM
 WZQMâWBKÓDÓ [ EMPVIPEPCÏIP B
t "VUPTFEBǏLV)VHHZ.VMUJöYM[FQPVäÓWBUJKBLPMFIÈULP USWBMÏIPEFOOÓIPQPVäÓWÈOÓ
t /FQPVäÓWFKUF MFIÈULP LEZä KF EÓUǔ TDIPQOÏ TBNPTUBUOǔ WâSPCFLCZMCZǸOÈIPEOǔQPÝLP[FOWMBTUOÓLFNǏJUDzFUÓNJ
TFEǔU PTPCBNJ OBQDz QDzJ QPTMÈOÓ KBLP [BWB[BEMP MFUFDLPV
t 5PUPMFIÈULPOFOÓVSǏFOPQSPEMPVIÏTQBOÓ EPQSBWPVǏJKJOâNJEPQSBWOÓNJQSPTUDzFELZ

t +F OFCF[QFǏOÏ QPVäÓWBU MFIÈULP OB [WâÝFOâDI QMPDIÈDI  WâSPCFL CVEF QDzFEÈO QSPEFKDJ [B ÞǏFMFN TFSWJTV
KBLPKTPVOBQDzÓLMBETUPMZ CF[ PSJHJOÈMOÓIP EPLMBEV P OÈLVQV BOFCP CF[
TÏSJPWÏIPǏÓTMB BOFCPOFCVEFMJOBEPLMBEVPOÈLVQV
PLÁŠTĚNKA NA KOČÁREK KFEOP[OBǏOǔǏJUFMOÏEBUVNOÈLVQVǏJTÏSJPWÏǏÓTMP
t &WFOUVÈMOÓ ÝLPEZ [QǾTPCFOÏ QPVäJUÓN QDzÓTMVÝFOTUWÓ 
VAROVÁNÍ! LUFSÏ OFOÓ WF WZCBWFOÓ BOFCP OFOÓ TDIWÈMFOP TQPMFǏOPTUÓ
t 1PVäÓWBUQPEEPIMFEFNEPTQǔMÏPTPCZ *OHMFTJOB#BCZ OFCVEPV[BISOVUZEPQPENÓOFLOBÝÓ[ÈSVLZ
t 1DzJQPVäÓWÈOÓKFOVUOPTFVKJTUJU [EBQMÈÝUǔOLBOFEPMÏIÈOB t 4QPMFǏOPTU *OHMFTJOB #BCZ 4Q" PENÓUÈ KBLPVLPMJ
PCMJǏFKEÓUǔUF PEQPWǔEOPTU [B ÝLPEZ [QǾTPCFOÏ WǔDFN ǏJ PTPCÈN 
t /FQPVäÓWBUOBLPǏÈSLVCF[LPSCJǏLZ LUFSÈTMPVäÓKBLPESäÈL W[OJLOPVMJ UZUP W EǾTMFELV OFWIPEOÏIP B OFTQSÈWOÏIP
QMÈÝUǔOLZ QPVäÓWÈOÓWâSPCLV
t 1PVäÓWBUWâMVǏOǔTQDzFEFQTBOâNLPǏÈSLFN*OHMFTJOB t 1PVQMZOVUÓ[ÈSVLZ4QPMFǏOPTUJOBEÈMFQPTLZUVKFBTJTUFODJ
t /FQPVäÓWBU OB KJOâDI LPǏÈSDÓDI OFä UǔDI LUFSÏ EPQPSVǏJM OB TWÏ WâSPCLZ NBYJNÈMOǔ EP ǏUZDz 
 MFU PE EBUB VWFEFOÓ
WâSPCDF TBNPUOÏIP WâSPCLV OB USI QP VQMZOVUÓ UÏUP EPCZ CVEF
t /FQPVäÓWBU QMÈÝUǔOLV OB TMVODJ OFCP W V[BWDzFOâDI NPäOPTU[ÈTBIVQDzFIPEOPDPWÈOBQDzÓQBEPEQDzÓQBEV
QSPTUPSÈDIOFCF[QFǏÓQDzFIDzÈUÓOFCPVEVÝFOÓ
t 1SÈUSVǏOǔQDzJUFQMPUǔ¡$ NÁHRADNÍ DÍLY / ASISTENCE PO PRODEJI

PODMÍNKY ZÁRUKY t 1SBWJEFMOǔ LPOUSPMVKUF CF[QFǏOPTUOÓ [BDzÓ[FOÓ BCZTUF TF


VKJTUJMJ äF WâSPCFL TUÈMF GVOHVKF QFSGFLUOǔ 7̓ QDzÓQBEǔ äF
t 4QPMFǏOPTU *OHMFTJOB #BCZ 4Q" [BSVǏVKF äF UFOUP OBSB[ÓUF OB KBLÏLPMJ QSPCMÏNZ BOFCP PEDIZMLZ WâSPCFL
CS

WâSPCFL CZM OBWSäFO B WZSPCFO W TPVMBEV T PCFDOâNJ OFQPVäÓWFKUF ,POUBLUVKUF OFQSPEMFOǔ BVUPSJ[PWBOÏIP
QSBWJEMZQDzFEQJTZ LUFSÏTFW[UBIVKÓLFLWBMJUǔBCF[QFǏOPTUJ QSPEFKDFOFCPLMJFOUTLâTFSWJTTQPMFǏOPTUJ*OHMFTJOB
WâSPCLVBLUFSÏWTPVǏBTOÏEPCǔQMBUÓW[FNÓDI&WSPQTLÏIP t /FQPVäÓWFKUF OÈISBEOÓ EÓMZ ǏJ QDzÓTMVÝFOTUWÓ OFEPEBOÏ ǏJ
4QPMFǏFOTUWÓBW[FNÓDILPNFSDJBMJ[BDF OFTDIWÈMFOÏTQPMFǏOPTUÓ*OHMFTJOB#BCZ
t 4QPMFǏOPTU *OHMFTJOB #BCZ 4Q" [BSVǏVKF äF W QSǾCǔIV
WâSPCOÓIPQSPDFTVBQPKFIPVLPOǏFOÓCZMWâSPCFLQPESPCFO CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTŘEBY ASISTENCE
OǔLPMJLBLPOUSPMÈNLWBMJUZ4QPMFǏOPTU*OHMFTJOB#BCZ4Q"
[BSVǏVKF äF UFOUP WâSPCFL QDzJ OÈLVQV PE BVUPSJ[PWBOÏIP t 1PLVE QPUDzFCVKFUF BTJTUFODJ L WâSPCLV PCSBǸUF TF JIOFE
QSPEFKDFCZMCF[WBE [QǾTPCFOâDINPOUÈäÓOFCPWâSPCPV OB QSPEFKDF *OHMFTJOB V LUFSÏIP KTUF WâSPCFL [BLPVQJMJ
t 5BUP [ÈSVLB OFOBSVÝVKF QSÈWB QDzJ[OBOÈ TQPUDzFCJUFMJ VKJTUǔUFTF äFNÈUFTÏSJPWÏǏÓTMPQSPEBOâWâSPCFL LUFSâKF
WOJUSPTUÈUOÓNJ[ÈLPOZWQMBUOÏN[OǔOÓ LUFSÏTFNPIPVSǾ[OJU QDzFENǔUFN äÈEPTUJ ǏÓTMP i4FSJBM /VNCFSw KF L EJTQP[JDJ W
QPEMF[FNǔ LEFCZMWâSPCFL[BLPVQFO7QDzÓQBEǔSP[QPSVT ,PMFLDJ

UǔNJUP[ÈSVǏOÓNJQPENÓOLBNJQMBUÓUZUP[ÈLPOZ t ÁLPMFNQSPEFKDFKFLPOUBLUPWBUTQPMFǏOPTU*OHMFTJOBQSP
t +FTUMJäFTFWPLBNäJLV[BLPVQFOÓOFCPCǔäOÏIPQPVäÓWÈOÓ QPTPV[FOÓ OFKWIPEOǔKÝÓIP [QǾTPCV JOUFSWFODF QSP LBäEâ
QSPKFWÓ V WâSPCLV WBEB NBUFSJÈMǾ BOFCP WâSPCOÓ WBEB KFEOPUMJWâQDzÓQBEBOÈTMFEOǔQPTLZUOPVUQDzÓTMVÝOÏJOEJLBDF
UBL KBL KF UP QPQTÈOP W QDzÓTMVÝOÏN OÈWPEV L QPVäJUÓ öSNB t 4FSWJTOÓ 4MVäCB *OHMFTJOB QPTLZUOF WFÝLFSÏ QPUDzFCOÏ
*OHMFTJOB#BCZ4Q"V[OÈQMBUOPTU[ÈSVǏOÓDIQPENÓOFLQP JOGPSNBDF OB [ÈLMBEǔ WZQMOǔOÏ QÓTFNOÏ äÈEPTUJ OB
EPCVQPTPCǔKEPVDÓDINǔTÓDǾPEEBUB[BLPVQFOÓ QDzÓTMVÝOÏNGPSNVMÈDzJ LUFSâKFLEJTQP[JDJOBXFCPWÏTUSÈODF
t ;ÈSVLBQMBUÓQPV[FW[FNJ LEFCZMWâSPCFL[BLPVQFO B[B XXXJOHMFTJOBDPNǏÈTU;ÈSVLBB"TJTUFODF
QPENÓOLZ äFCZM[BLPVQFOVBVUPSJ[PWBOÏIPQSPEFKDF
t 6[OBOÈ [ÈSVLB QMBUÓ QPV[F QSP QSWOÓIP WMBTUOÓLB DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ VÝROBKU
[BLPVQFOÏIP[CPäÓ
t ;ÈSVLB PCOÈÝÓ WâNǔOV OFCP CF[QMBUOPV PQSBWV EÓMǾ t 5FOUPWâSPCFLWZäBEVKF BCZVäJWBUFMQSPWÈEǔMQSBWJEFMOPV
LUFSÏTFQPSPVDIBKÓ[EǾWPEVWâSPCOÓWBEZ'JSNB*OHMFTJOB ÞESäCV
#BCZ4Q"TJWZISB[VKFQSÈWPSP[IPEOPVU [EBWZDzÓEÓ[ÈSVLV t /JLEZ TF OFTOBäUF NFDIBOJTNZ ǏJ KJOÏ ǏÈTUJ EPTUBU EP
PQSBWPVOFCPWâNǔOPVWâSPCLV QPIZCV OÈTJMÓN .ÈUFMJ QPDIZCOPTUJ QDzFǏUǔUF TJ OFKQSWF
t 1SP VQMBUOǔOÓ [ÈSVLZ KF OVUOP QDzFEMPäJU TÏSJPWÏ ǏÓTMP QPLZOZ
WâSPCLVBLPQJJEPLMBEVPOÈLVQVWZTUBWFOÏNWPLBNäJLV t /FVTDIPWÈWFKUFQSPEVLU QPLVEKFNPLSâ BOFOFDIÈWFKUF
OÈLVQVWâSPCLVBOBLUFSÏNKFKFEOP[OBǏOǔǏJUFMOÏEBUVN KFKWFWMILÏNQSPTUDzFEÓ BCZTFOBOǔNOFSP[WJOVMBQMÓTFǪ
OÈLVQV t 6DIPWÈWFKUFWâSPCFLOBTVDIÏNNÓTUǔ
t 5ZUPQPENÓOLZ[ÈSVLZ[BOJLBKÓ KFTUMJäF t $ISBǪUFWâSPCFLQDzFEWMJWFNQPǏBTÓ WPEZ EFÝUǔǏJTOǔIV
 WâSPCFL CVEF QPVäJU [B KJOâN ÞǏFMFN OFä KF WâTMPWOǔ /FQDzFUSäJUÏ B EMPVIÏ WZTUBWPWÈOÓ TMVODJ NǾäF V NOPIB
VWFEFOPWQDzÓTMVÝOÏNOÈWPEVLQPVäJUÓ NBUFSJÈMǾ[QǾTPCJU[NǔOVCBSWZ

78
t 1P QDzÓQBEOÏN QPVäJUÓ WâSPCLV OB QMÈäJ KFK EǾLMBEOǔ
PǏJTUǔUFBWZTVÝUF BCZOBOǔNOF[ǾTUBMQÓTFLBTǾM 1FSUFW̓SVDFWFTUVEFOÏWPEǔ
t ƎJTUǔUF QMBTUPWÏ B LPWPWÏ ǏÈTUJ OBWMIǏFOâN IBEDzÓLFN
T̓ OFQDzÓMJÝ BHSFTJWOÓN ǏJTUJDÓN QSPTUDzFELFN /FQPVäÓWFKUF /FQPVäÓWFKUFCǔMJEMB
SP[QPVÝUǔEMB ǏQBWFLǏJCFO[ÓO
t 7ZTVÝUF EǾLMBEOǔ LPWPWÏ ǏÈTUJ QDzJKEPVMJ EP LPOUBLUV /FTVÝUFNFDIBOJDLZ
T̓WPEPV;BCSÈOÓUFUBLKFKJDISF[JWǔOÓ
t 6ESäVKUFǏJTUÏWFÝLFSÏǏÈTUJ LUFSÏTFQPIZCVKÓ BWQDzÓQBEǔ
QPUDzFCZKFQSPNBäUFTMBCâNPMFKFN 4VÝJUSP[UBäFOâWFTUÓOV
t ƎJTUǔUFLPMFǏLBPEQSBDIVBOFCPQÓTLV
/FäFIMFUF
DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ LÁTKOVÉHO POTAHU
/FQFSUFOBTVDIP
t %PQPSVǏVKFNFQSÈUPEEǔMFOǔPEPTUBUOÓDILVTǾQSÈEMB
t -ÈULPWÏǏÈTUJQSBWJEFMOǔQDzFKÓäEǔKUFKFNOâNLBSUÈǏLFNOB /FPETUDzFǒVKUF
PCMFǏFOÓ
t 3FTQFLUVKUFQPLZOZQSPQSBOÓQPUBIV LUFSÏKTPVVWFEFOZ
OBQDzÓTMVÝOâDIFUJLFUÈDI t /Fä [OPWV [BǏOFUF QPVäÓWBU MÈULPWâ QPUBI OFCP OFä KFK
VMPäÓUF EǾLMBEOǔKFKVTVÝUF
t 1DzÓQBEOÏNV UWPDzFOÓ QMÓTOǔ QDzFEFKEFUF QSBWJEFMOâN
WǔUSÈOÓNLPSCZ;FKNÏOBKFOVUOÏPETUSBOJUUFYUJMOÓQPUBIPE
LPOTUSVLDFBTUÓSBUTQPEOÓǏÈTUTVDIâNIBESFN

POKYNY
Vložka
R1 Madlo
R2 4UDzÓÝLBWMPäLZ
R3 7BL je-li součástí produktu)
R4 ,SZUQSPUJEFÝUJ je-li součástí produktu)

Korba
C1 4UDzÓÝLBLBQPUZ
C2 ,SZUOBLPSCV

Sedačka do auta (je-li součástí produktu)

CS
RÁM

SESTAVENÍ/ODSTRANĚNÍ SKUPINY ZADNÍCH KOLEČEK


Na ochranu před zraněním zajistěte, aby se při rozkládání
obr. 2 1DzJMPäUFTLVQJOVLPMFǏFLL[BEOÓUSVCDF
a skládání kočárku nenacházelo v jeho blízkosti.
obr. 3 1DzJQOǔUF LSPVäFL T6
 OB UDzNFO T7
 LPNQMFUOÓ
QDzJQOVUÓ [BKJTUǔUF [NÈǏLOVUÓN QÈǏLZ T8
 B VKJTUǔUF TF äF
LSPVäFL T6
KFWFTQSÈWOÏQP[JDJ
POZOR: před použitím se ujistěte, že kolečka jsou
správně připojena.
obr. 4 4LVQJOV [BEOÓDI LPMFǏFL PETUSBOÓUF [WFEOVUÓN
QÈǏLZ T8
BPEFQOVUÓNLSPVäLV T6
PEUDzNFOV T7).

OTVÍRÁNÍ RÁMU
obr. 5 %SäUF [NÈǏLOVUPV QÈǏLV T9
 OB QSBWÏ SVLPKFUJ B
[WFEFKUFSÈN EPLVETFÞQMOǔOFPUFWDzF
obr. 6 /B[ÈWǔSTUJTLOǔUFOPIPVOPäOÓQFEÈM T10
BäEP
QPMPIZIPSJ[POUÈMOÓIP[BKJÝUǔOÓ
obr. 7 POZOR: před použitím se ujistěte, že všechny
zavírací mechanismy jsou správně připojené na obou
Jestliže je dítě v kočárku, nezvedejte kočárek za zadní stranách.
madlo.
ZAVŘENÍ RÁMU
SEZNAM SOUČÁSTÍ obr. 8 1PESäFOÓNUMBǏÓULB T11
[WFEOǔUF[BEOÓSVLPKFǸ T12).
obr. 9 4JMOǔQPUÈIOǔUF[BEOÓSVLPKFǸ T12
OBIPSV EPLVE
obr. 1 TFSÈNÞQMOǔOF[BWDzF
Podvozky
T1 4LVQJOBQDzFEOÓDILPMFǏFL BRZDA ZADNÍCH KOLEČEK
T2 4BEB[BEOÓDILPM5SJMPHZTUE obr. 10 ;BCS[ǒUF [NÈǏLOVUÓN QÈǏLZ T13
 VNÓTUǔOÏ [B
T3 4BEB[BEOÓDILPM5SJMPHZ$JUZ TLVQJOPV[BEOÓDILPMOBQSBWP
T4 %SäÈLOBLPKFOFDLPVMÈIFW Když zastavíte, vždy tuto brzdu použijte.
T5 ,PÝÓLOBQDzFWÈäFOÓQDzFENǔUǾ

79
DRŽADLA K PŘENÁŠENÍ VNPäǪVKFMFQÝÓWǔUSÈOÓLPSCZ
obr. 11 $IDFUFMJ QDzFOÈÝFU [BWDzFOâ SÈN WZVäJKUF L UPNV
QÈǏLV T14
 /F[WFEFKUF SÈN QDzJ TPVǏBTOÏN NBǏLÈOÓ UPEVNĚNÍ KRYTU
PUFWÓSBDÓQÈǏLZ T12). obr. 28 1DzJQFWOǔUFWÝFDIOZLOPøÓLZLSZUVLFLPSCǔ

ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ PŘEDNÍCH KOLEČEK VĚTRÁNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI


obr. 12 3ÈN KF WZCBWFO PUPǏOâNJ LPMFǏLZ LUFSÏ M[F obr. 29 7ǔUSÈOÓWOJUDzOÓǏÈTUJM[FSFHVMPWBUQÈǏLPV C5).
[BCMPLPWBU OFCP PECMPLPWBU QPVIâN TUJTLOVUÓN QÈǏLZ
T15
VNÓTUǔOÏOBDFOUSÈMOÓNLMPVCV SEŘÍZENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY
obr. 30 ;ÈEPWPV PQǔSLV NǾäFUF TFDzÓEJU QÈǏLPV C6):
ODSTRANĚNÍ PŘEDNÍCH KOLEČEK +BLNJMF EPTÈIOFUF QPäBEPWBOÏIP TLMPOV WSBǸUF QÈǏLV EP
obr. 13 7QDzÓQBEǔQPUDzFCZM[FLPMFǏLBTOBEOPEFNPOUPWBU WâDIP[ÓQP[JDF
1SP KFKJDI EFNPOUÈä QPTVǪUF WQDzFE QÈǏLV T16
 KBL KF
[OÈ[PSOǔOPOBPCSÈ[LVBTPVǏBTOǔLPMFǏLPWZUÈIOǔUF ÚDRŽBA MATRACE A VNITŘNÍHO POTAHU
obr. 14 1SP PQǔUPWOÏ [BTVOVUÓ LPMFǏLB KFK WMPäUF EP obr. 31 %PQPSVǏVKF TF NBUSBDJ B WOJUDzOÓ QPUBI QSBWJEFMOǔ
PUWPSV T17
 B [BUMBǏUF EPLVE OFVTMZÝÓUF $-*$, TQSÈWOÏIP WZKNPVUBQSPWÏTUDzÈEOPVÞESäCV
[BQBEOVUÓ
POZOR: před použitím se ujistěte, že jsou kolečka SEDAČKA DO AUTA HUGGY (JE-LI SOUČÁSTÍ PRODUKTU)
správně připevněna.
PŘIPEVNĚNÍ SEDAČKY NA RÁM
ZADNÍ NOŽNÍ PEDÁL obr. 32 6DIPQUFTFEBǏLV[BESäBEMP QDzJQFWOǔUFKJLSÈNVW
obr. 15 1DzJ QDzFLPOÈWÈOÓ QDzFLÈäF TJ QPNÈIFKUF OPIPV PEQPWǔEOPTUJQDzÓTMVÝOâDINÓTUOBPCPVTUSBOÈDILPOTUSVLDF
PQDzFOPVP[BEOÓOPäOÓQFEÈM T10). VNÓTUǔUFKJWâISBEOǔPCSÈDFOPVTNǔSFNLNBUDF
obr. 33 POZOR: před použitím se ujistěte, že sedátko je
DRŽÁK NA KOJENECKOU LÁHEV správně připojeno.
obr. 16 3ÈNKFWZCBWFOTÏSJPWâNESäÈLFNOBLPKFOFDLPV
MÈIFW T4). SEJMUTÍ AUTOSEDAČKY Z RÁMU
$IDFUFMJ ESäÈL OB LPKFOFDLPV MÈIFW QDzJQFWOJU VNÓTUǔUF obr. 34 ;NÈǏLOǔUFOBQÈǏLV S1
OB[BEOÓǏÈTUJTFEBǏLZ
WPEÓULPWFEMFIÈǏLV T18
OBSÈNVB[BUMBǏUF EPLVEOFCVEF obr. 35 ;ÈSPWFǪ OBE[WFEOǔUF TFEBǏLV B ESäF KJ QDzJUPN [B
ESäÈLQDzJDIZDFO SVLPKFǸ
7 QDzÓTMVÝOÏN NBOVÈMV TF EP[WÓUF KBL TQSÈWOǔ QPVäÓWBU
KOŠÍK NA PŘEVÁŽENÍ PŘEDMĚTŮ BVUPTFEBǏLV)VHHZ
obr. 17 3ÈNKFWZCBWFOQSPTUPSOâNLPÝÓLFNOBQDzFWÈäFOÓ
QDzFENǔUǾ T5
 1DzJQFWOÓUF KFK OBTB[FOÓN PǏFL B1
 OB VLOŽKA
QDzÓTMVÝOÏ[BEOÓIÈǏLZ T19
OBSÈNV
1SPUÈIOǔUFLDzJEÏMLB B2
PǏLZ T20
CPǏOǔOBSÈNVB[BQOǔUF PŘIPEVNĚNÍ VLOŽKY NA RÁM
QDzÓTMVÝOÏBVUPNBUJDLÏLOPøÓLZ obr. 36 1DzJQFWOǔUF WMPäLV L SÈNV W PEQPWǔEOPTUJ
7MPäUF PǏLB B3
 EP QDzÓTMVÝOâDI QDzFEOÓDI IÈǏLǾ T21
 OB QDzÓTMVÝOâDINÓTUOBPCPVTUSBOÈDILPOTUSVLDF
SÈNV obr. 37 POZOR: před použitím se ujistěte, že vložka je
CS

správně připojena.
PŘÍDAVNÉ PŘEPRAVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KORBA, obr. 38 7MPäLB NǾäF CâU PUPǏFOB TNǔSFN L NBUDF OFCP
AUTOSEDAČKA (je-li součástí produktu) A TNǔSFNLVMJDJ3ÈNM[F[BWDzÓUJTQDzJQFWOǔOPVWMPäLPV
VLOŽKA)
obr. 18 1PEWP[LZM[FQPVäÓUQSPWBOJǏLV5SJMPHZ TFEÈULPB SEJMUTÍ VLOŽKY Z RÁMU
BVUPTFEBǏLV)VHHZ KFMJTPVǏÈTUÓQSPEVLUV
 obr. 39 4UJTLOǔUF [ÈSPWFǪ ESäBEMB R5
 B TFKNǔUF WMPäLV [
SÈNV
KORBY TRILOGY UPOZORNĚNÍ: Nikdy nic nepřipojujte a nesnímejte, je-li
dítě přítomné.
PŘIPEVNĚNÍ KORBY NA RÁM
obr. 19 6DIPQUF LPSCV [B ESäBEMP QDzJQFWOǔUF KJ L SÈNV W SEŘÍZENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY
PEQPWǔEOPTUJQDzÓTMVÝOâDINÓTUOBPCPVTUSBOÈDILPOTUSVLDF obr. 40 ;ÈEPWÈ PQǔSLB NǾäF CâU OBTUBWFOB EP QPMPI
VNÓTUǔUFKJWâISBEOǔPCSÈDFOPVTNǔSFNLNÈNǔ $IDFUFMJKJTLMPQJU [NÈǏLOǔUFTUDzFEOÓQÈǏLV R6
BQPTVǪUF
obr. 20 POZOR: před použitím se ujistěte, že je korba PQǔSLVEPäÈEPVDÓQPMPIZ
správně připojena.
SEŘÍZENÍ OPĚRKY NOŽIČEK
SEJMUTÍ KORBY Z RÁMU obr. 41 1DzJ TQPVÝUǔOÓ PQǔSLZ OPäJǏFL QDzJUÈIOǔUF EPQDzFEV
obr. 21 ;BUMBǏUFOBQÈǏLV C3
OBWOǔKÝÓTUSBOǔLPSCZ PCǔ QÈǏLZ R7
 VNÓTUǔOÏ OB TQPEOÓ ǏÈTUJ PQǔSLZ TPVǏBTOǔ
obr. 22 ;ÈSPWFǪ[WFEOǔUFLPSCVBESäUFKJQDzJUPN[BSVLPKFǸ TUMBǏUFPQǔSLVTNǔSFNEPMǾ
obr. 42 1PLVE DIDFUF PQǔSLV [WFEOPVU TUBǏÓ KJ [BUÈIOPVU
UPEVNĚNÍ STŘÍŠKY OBIPSV BVUPNBUJDLZTF[BCMPLVKFWQPäBEPWBOÏQPMP[F
obr. 23 1DzJQFWOǔUFBVUPNBUJDLÏLOPøÓLZLFTUSVLUVDzFQZUMF
obr. 24 0CUPǏUFTUDzÓÝLV C1
LPMFNESäBEMBBQDzJQFWOǔUFKJL BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
QDzÓTMVÝOâNLOPøÓLǾN obr. 43 ;LPOUSPMVKUF äF QÈTZ KTPV WMPäFOZ EP PUWPSǾ WF
WâÝJSBNFOOFCPCF[QSPTUDzFEOǔOBEOJNJ1PLVEOFOÓQP[JDF
OVLÁDÁNÍ DRŽADLA A STŘÍŠKY TQSÈWOÈ WZUÈIOǔUFQÈTZ[QSWOÓDIQÈSǾPǏFL BWMPäUFKFEP
obr. 25 $IDFUFMJ PWMÈEBU ESäBEMP B TUDzÓÝLV TUJTLOǔUF ESVIÏIPQÈSV7äEZQPVäÓWFKUFPǏLBWFTUFKOÏWâÝDF
[ÈSPWFǪEWǔCPǏOÓUMBǏÓULB C4). obr. 44 6KJTUǔUFTF äF[BEOÓQÈTKFTQSÈWOǔWMPäFOEPLPODǾ
obr. 26 POZOR: chcete-li přepravovat korbu, držte ji CDzJÝOÓIPQÈTV
vždy za držadlo. obr. 45 ;BQOǔUFLPOFDCDzJÝOÓIPQÈTVEPQSPTUDzFEOÓTQPOZ
obr. 46 #DzJÝOÓ QÈT NVTÓ WäEZ QSPDIÈ[FU TLS[ QPTUSBOOÓ
VĚTRÁNÍ STŘÍŠKY (U MODELŮ, KDE JE DOSTUPNÉ) LSPVäLZ R8
 1PLVE TF QPVäÓWÈ NVTÓ CâU VQSBWFO UBL BCZ
obr. 27 4UDzÓÝLB KF WZCBWFOB TÓǸLPWPV WMPäLPV LUFSÈ EÓUǔTLVUFǏOǔQÈTBM

80
obr. 47 7äEZ [BQÓOFKUF CDzJÝOÓ QÈT TQPMFǏOǔ T NF[JOPäOÓN obr. 58 7MPäUFUZǏF H8
EPQDzÓTMVÝOâDIǏÈTUÓPCPVLMPVCǾ
QÈTFNBTQSÈWOǔPCBQÈTZTFDzJǒUF H7
EPLVEOFCVEFQPUBIOBTWÏNNÓTUǔ
POZOR! Pokud nedodržíte tento pokyn, hrozí pád nebo
sklouznutí dítěte a nebezpečí zranění. VAK (JE-LI SOUČÁSTÍ PRODUKTU)
obr. 59 1SPUÈIOǔUFWBL R3
QPENBEMFN
PŘIPEVNĚNÍ MADEL obr. 60 1DzJQOǔUF DFOUSÈMOÓ QÈT F1
 UBL äF KFK QSPWMFǏFUF
obr. 48 1SP NPOUÈä NBEMB R1
 TUJTLOǔUF UMBǏÓULB R9) a LSPVäLFN F2).
QDzJQFWOǔUF KFK W PEQPWǔEOPTUJ QDzÓTMVÝOâDI NÓTU OB WMPäDF obr. 61 ,MPQB WBLV NǾäF CâU UBLÏ VDIZDFOB W QPMP[F
R10). WIPEOÏQSPPDISÈOǔOÓWBÝFIPEÓUǔUFQDzFEDIMBEFN
obr. 49 +FNPäOÏPUFWDzÓUNBEMPKFOOBKFEOÏTUSBOǔOFCPKFK obr. 62 7BLTFEÈQPVäÓUCVǒOBWMPäDFPCSÈDFOÏLNBUDF 
NǾäFUFLPNQMFUOǔTFKNPVU0UFWDzFUFKFKTUJTLOVUÓNUMBǏÓULB OFCPOBWMPäDFPCSÈDFOÏTNǔSFNLDFTUǔ
R9
BTFKNǔUFKFK[KFIPVNÓTUǔOÓ1DzJTOÓNÈOÓPQBLVKUFUVUP
PQFSBDJJOBESVIÏTUSBOǔ KRYT PROTI DEŠTI (JE-LI SOUČÁSTÍ PRODUKTU)
obr. 63 ,SZU QSPUJ EFÝUJ R4
 QDzJQFWOÓUF UBL äF KFK VNÓTUÓUF
UPEVNĚNÍ STŘÍŠKY OBTUDzÓÝLVB[BQOFUFPCBCPǏOÓQBUFOUZ P1).
obr. 50 1SP NPOUÈä TUDzÓÝLZ OB LPǏÈSFL VNÓTUǔUF TUDzÓÝLV obr. 64 1BL [BQOǔUF FMBTUJDLÏ IÈǏLZ P2
 LPMFN QDzFEOÓDI
W PEQPWǔEOPTUJ QDzÓTMVÝOâDI NÓTU R11
 OB WMPäDF [BTVǪUF UZǏÓWPEQPWǔEOPTUJLPMFǏFL
LPUWÓDÓ TMVǏLZ H1
 B [BUMBǏUF Bä EPLVE OFVTMZÝÓUF $-*$,
TQSÈWOÏIP[BQBEOVUÓ ÚDRŽBA POTAHU
obr. 51 1DzJQOǔUF BVUPNBUJDLÏ LOPøÓLZ QPUBIV L PQǔSDF %PQPSVǏVKFNFQSBWJEFMOǔTVOEÈWBUQPUBI5BL[BKJTUÓUFKFIP
;BǏOǔUFIPSOÓNJ H2
BQPUÏQDzFKEǔUFOBTQPEOÓ H3). TQSÈWOPVÞESäCV
obr. 52 $IDFUFMJ TUDzÓÝLV OBTUBWJU TUBǏÓ KJ QPTVOPVU EP obr. 65 0EQPKUF EWB NBMÏ FMBTUJDLÏ TQPEOÓ QÈTLZ R12)
äÈEPVDÓQP[JDF B VWPMOǔUF QBUFOUZ [ PQǔSLZ OB OPäLZ QBL KJ TUÈIOǔUF [
QDzÓTMVÝOâDINÓTU R14).
SEJMUTÍ STŘÍŠKY Z KOČÁRKU obr. 66 0EFQOǔUFLOPøÓLZOBTFEÈULV R15).
obr. 53 4UDzÓÝLV PETUSBOÓUF [ LPǏÈSLV PEFQOVUÓN obr. 67 4UÈIOǔUFFMBTUJDLâQÈTFL R16
BVWPMOǔUFLOPøÓLZ
BVUPNBUJDLâDILOPøÓLǾ LUFSÏESäÓQPUBIOBPQǔSDF H2-H3). R17
OBPCPVCPDÓDIWMPäLZ
obr. 54 1ǾTPCUFOBQÈǏLV H5
BTPVǏBTOǔVWPMOǔUFTUDzÓÝLV obr. 68 0EFQOǔUFLOPøÓLZOBCPǏOJDÓDIBOBPQǔSDF R18).
[QDzÓTMVÝOÏIPVNÓTUǔOÓ R11
OBWMPäDF obr. 69 4VOEFKUF[ÈWǔTOÓLZ[F[BEOÓDIDzFNFOǾ
obr. 70 4FKNǔUFCDzJÝOÓQÈT[CPǏOÓDILSPVäLǾ R8
BEÈWFKUF
ÚDRŽBA POTAHU STŘÍŠKY QP[PS BCZTUF OFKQSWF QSPUÈIMJ QSWOÓ [VC QSPTUDzFEOÓ TQPOZ
obr. 55 1PUBITUDzÓÝLZM[FTVOEBU BCZKFKCZMPNPäOÏOÈMFäJUǔ CPǏOÓNLSPVäLFN OFäQÈTÞQMOǔTFKNFUF
VESäPWBU0EFQOǔUFLOPøÓLZ H6
OBPCPVTUSBOÈDILMPVCV obr. 71 7ZUÈIOǔUFNF[JOPäOÓQÈT[LSZUV[BCVEPWBOÏIPEP
TUDzÓÝLZ H7). QPUBIV R19).
obr. 56 0EFQOǔUF UFEZ PCB LMPVCZ H7
 PE UZǏFL H8) a obr. 72 /FDIUF QSPKÓU IDzCFUPWÏ QÈTZ B NF[JOPäOÓ QÈT TLS[
[DFMBTFKNǔUFQPUBI QDzÓTMVÝOÈPLBOBQPUBIVBQBLKFKDFMLFNTUÈIOǔUF
obr. 57 $IDFUFMJ QPUBI WSÈUJU WMPäUF PCǔ UZǏF H8) do POZOR! Před použitím se ujistěte, že jste potah správně
QDzÓTMVÝOâDIǏÈTUÓMÈULZ nasadili.

FIGYELMEZTETÉSEK
HU
A HASZNÁLAT ELŐTT &-,&3Ã-²4& ²3%&,²#&/ "
OLVASSA EL FIGYELMESEN A #*;50/4«(* ½7&5 ,½44& #& ²4
)"4;/«-"5* Á5.65"5»5 ²4 ÁLLÍTSA BE MEGFELELŐEN.
Ʈ3*;;& .&( ,²4Ʈ##* '&-)"4;/«-«4 MÓZESKOSÁR
$²-+«#»- ".&//:*#&/ /&. ,½7&5* tTÞMZÞCBCÈLJH
&[BUFSNÏLOFNBMLBMNBTB[ÞKT[àMÚUUFLUǮMFHÏT[FOBLH

AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT, GYERMEKE SPORTÜLÉS


#*;50/4«(«57&4;²-:&;5&5)&5* t "[&/FT&64[BCWÈOZT[FSJOUF[BUFSNÏLOFN
BMLBMNBTB[ÞKT[àMÚUUFLUǮMFHÏT[FOBLHTÞMZÞCBCÈLJH
" (:&3.&, #*;50/4«(«²35 .*/%&/ t &[ B UFSNÏL FHÏT[FO B LH TÞMZÞ CBCÈLJH IBT[OÈMIBUØ 
FMǮSFGFMÏOÏ[ǮCBCBLPDTJàMÏTTFM
ESETBEN ÖN A FELELŐS.
FIGYELEM! NE HAGYJA A GYERMEKET AUTÓS GYEREKÜLÉS (0+ csoport)
t &[BUFSNÏLOFNBMLBMNBTB[ÞKT[àMÚUUFLUǮMFHÏT[FOBLH
Ʈ3*;&5-&/Ã- 7&4;²-:&4 -&)&5 TÞMZÞCBCÈLJH
t ÁKT[àMÚUUFL FTFUÏCFO MFIFUǮTÏH T[FSJOU IBT[OÈMKB B
" 5&3.², )"4;/«-"5" 403«/ NØ[FTLPTBSBU ÏTWBHZ B IÈUUÈNMÈU EÚOUTF B WÓ[T[JOUFTIF[
JÁRJON EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB MFHLÚ[FMFCCFTǮIFMZ[FUCF
,½3Ã-5&,*/5²44&- SPORTOS BABAKOCSIT - TRAVEL SYSTEM

" -&&4²4 ²47"(: ,*$4Á4;«4 t /& )"(:+" " (:&3.&,&5


+&-&/5&55& 4Á-:04 4²3Ã-²4&, Ʈ3*;&5-&/Ã- 7&4;²-:&4-&)&5
81
t " )"4;/«-"5 &-Ʈ55 (:Ʈ;Ʈ%+½/ TUDNAK EGYEDÜL ÜLVE MARADNI,
MEG ARRÓL, HOGY A BABAKOCSIT .&('03%6-/* ²4 /&. 56%/",
5&-+&4&/ ,*/:*5055" ²4 .*/%&/ A KEZÜKRE VAGY LÁBUKRA
RÖGZÍTŐ ILLETVE BIZTONSÁGI TÁMASZKODVA FELÁLLNI. A
#&3&/%&;²45 .&('&-&-Ʈ&/ GYERMEK MAX. SÚLYA: 9 KG.
ALKALMAZOTT. t ,J[ÈSØMBH B[ *OHMFTJOB &BTZ $MJQ .Ø[FTLPTBSBJIP[ UBSUP[Ø
t " #"-&4&5&, &-,&3Ã-²4& NBUSBDPUIBT[OÈMKB
t " NBUSBD GÚMÏ OF UFHZFO B (ZÈSUØ ÈMUBM KBWBTPMUUØM FMUÏSǮ
²3%&,²#&/ "5&3.², ,*/:*5«4" ²4 NÈTJLNBUSBDPU
ÖSSZECSUKÁSA SORÁN TARTSA A t /F IFMZF[[FO B NØ[FTLPTÈSCB NNOÏM WBTUBHBCC
NBUSBDPU
(:&3.&,&,&5"5&3.²,5Ʈ-5«70- t "5SJMPHZNØ[FTLPTÈSLJ[ÈSØMBHB[*OHMFTJOBNÈSLÈKÞ4UBOE
6QIBT[OÈMIBUØ
t /& &/(&%+& )0(: (:&3.&,&, t "NJLPS B HZFSNFL B NØ[FTLPTÈSCBO WBO HZǮ[ǮEKÚO
JÁTSSZANAK A BABAKOCSIVAL. NFH BSSØM IPHZ B WÓ[T[JOUFT TÓLIP[ LÏQFTU B GFKF NJOEJH
NBHBTBCCBOWBO NJOUBUFTUF
t "(:&3.&,&5.*/%*(,½44&#&" t " NØ[FTLPTÈS GFMFNFMÏTF WBHZ T[ÈMMÓUÈTB FMǮUU FMMFOǮSJ[[F 
BIZTONSÁGI ÖVEKKEL. IPHZ B T[ÈMMÓUØ GPHBOUZÞ GàHHǮMFHFTFO ÈMM ÏT IFMZFTFO WBO
NJOELÏUPMEBMSØMSÚH[ÓUWF
t " #"#",0$4* /&. "-,"-."4 t "NØ[FTLPTÈSGFMFNFMÏTFWBHZT[ÈMMÓUÈTBFMǮUUBIÈUUÈNMÈU
NJOEJHÈMMÓUTBBMFHBMBDTPOZBCCÈMMÈTCB
ARRA, HOGY FUTÁS VAGY t )BBNØ[FTLPTBSBUOFNBVUØCBOT[ÈMMÓUKB GFMOǮUUGPMZBNBUPT
KORCSOLYÁZÁS KÖZBEN TOLJA. GFMàHZFMFUFOÏMLàMJUBSUØTBMWÈTFTFUÏO NJOEJHUÈWPMÓUTBFMB[
BVUØTLÏT[MFUCFUBSUP[ØCFLÚUǮT[FUUFUWBHZIFMZF[[FǮLFUB
t )"4;/«-"5 &-Ʈ55 &--&/Ʈ3*;;& NØ[FTLPTÈSCFMTFKÏCFOLJBMBLÓUPUUPMEBM[TFCFLCF
HOGY A MÓZESKOSÁR VAGY A BIZTONSÁG
41035Ã-²4 7"(: " (:&3&,Ã-²4
t "[ÚTT[FÈMMÓUÈTFMǮUUFMMFOǮSJ[[F IPHZBUFSNÏLFOJMMFUWFB[
HELYESEN VANNAK RÖGZÍTVE. FHZFTBMLBUSÏT[FLFOOFNMÈUIBUØLFPMZBOTÏSàMÏTFLSFVUBMØ
OZPNPL BNFMZFLBT[ÈMMÓUÈTTPSÈOLFMFULF[UFL"NFOOZJCFO
t "HZFSNFLFUNJOEJHLÚTTFCFBCJ[UPOTÈHJÚWFLLFM ÏTOF BUFSNÏLTÏSàMU OFIBT[OÈMKB ÏTUBSUTBHZFSNFLFLUǮMUÈWPM
IBHZKBGFMàHZFMFUOÏMLàM t "HZFSNFLCJ[UPOTÈHBÏSEFLÏCFOBUFSNÏLIBT[OÈMBUBFMǮUU
t " MÈC LÚ[ÚUUJ CJ[UPOTÈHJ ÚWFU NJOEJH B IBTJ ÚWWFM FHZàUU UÈWPMÓUTBFMBDTPNBHPMØBOZBHPLBUÏTNǻBOZBH[TÈLPLBU ÏT
IBT[OÈMKB UBSUTBF[FLFUDTFDTFNǮLUǮMÏTLJTHZFSNFLFLUǮMUÈWPM
t " KFMFO UFSNÏLIF[ NFMMÏLFMU CJ[UPOTÈHJ SFOET[FSUǮM t " UFSNÏLFU LJ[ÈSØMBH BOOZJ HZFSNFL IBT[OÈMIBUKB BIÈOZ
FMUÏSǮ CJ[UPOTÈHJ ÚWFLFU JT IBT[OÈMIBU BNFOOZJCFO B[PL T[ÈMMÓUÈTÈSBUFSWF[UÏL
NFHGFMFMOFLBIBUÈMZPTFMǮÓSÈTPLOBL&[FLFUSÚH[ÓUTFB[àMÏT t "CBCBLPDTJCBàMÏTFOLÏOUDTBLFHZHZFSNFLFUàMUFTTFO
PMEBMTØHZǻSǻJIF[ 46. ábra - R8 hivatkozás). t /F IBT[OÈMKB B UFSNÏLFU IB B[ BMLBUSÏT[FL OJODTFOFL
HU

t " HZFSNFLSÚH[ÓUǮ SFOET[FS NFHGFMFMǮ IBT[OÈMBUB OFN NFHGFMFMǮFOSÚH[ÓUWFÏTCFÈMMÓUWB


IFMZFUUFTÓUJBGFMOǮUUHPOEPTGFMàHZFMFUÏU t "IBT[OÈMBUFMǮUUHZǮ[ǮEKÚONFHBSSØM IPHZBCBCBLPDTJU
t -FHZFOUVEBUÈCBOB[[BM IPHZBLBQBT[LPEØFHZIBUÏLPOZ UFMKFTFO LJOZJUPUUB ÏT NJOEFO SÚH[ÓUǮ JMMFUWF CJ[UPOTÈHJ
HZFSNFLSÚH[ÓUǮ SFOET[FS )BT[OÈMKB NJOEJH B CJ[UPOTÈHJ CFSFOEF[ÏTUNFHGFMFMǮFOBMLBMNB[PUU
ÚWFLFU t /FEVHKBB[VKKÈUBSÚH[ÓUǮSFOET[FSFLCF
t " NØ[FTLPTÈSTQPSUàMÏTBVUØTàMÏT GFMIFMZF[ÏTF FMǮUU
MÓZESKOSÁR PMWBTTBFMöHZFMNFTFOBWÈ[IP[NFMMÏLFMUIBT[OÈMBUJVUBTÓUÈTU
t "CBCBLPDTJUMÏQDTǮLWBHZQBELÈLNFMMÏÈMMÓUBOJUJMPT
t &;"5&3.²,,*;«3»-"(";0,/", t /FIBHZKBBTQPSUPTCBCBLPDTJUCBCBLPDTJUBVUØTIPSEP[ØU
NFHEÚOUÚUU GFMàMFUFO BLLPS BNJLPS B HZFSNFL CFOOF WBO 
A GYERMEKEKNEK FELEL MEG, AKIK NÏHBLLPSTFN IBBLPDTJUMFGÏLF[UF"GÏLFLIBUÏLPOZTÈHB
.²(/&.56%/",½/«--»"/Ã-/* NBHBTMFKUǮLSFLPSMÈUP[ØEJL
t )B MÏQDTǮO WBHZ NP[HØMÏQDTǮO NFHZ GFM WBHZ MF 
t $4",7¶;4;*/5&4 45"#*-²44;«3"; B HZFSNFLFU WFHZF LJ B TQPSULPDTJCØMBVUØTàMÏTCǮM
NØ[FTLPTÈSCØM
FELÜLETEN HASZNÁLJA. t 1BSLPMÈTLPS B UFSNÏL FMǮSF JMMFUWF IÈUSB NP[HBUÈTÈWBM
t /& &/(&%+& )0(: .«4 (:&3&,&, FMMFOǮSJ[[F IPHZBGÏLNFHGFMFMǮFOCFMFHZFOIÞ[WB
t "UÈSPMØLPTÈSNBYJNÈMJTUFIFSCÓSÈTBLH"DVNJTàWFHUBSUØ
'&-Ã(:&-&5 /²-,Ã- +«544;"/", " NBYJNÈMJTUFIFSCÓSÈTB LH4[JHPSÞBOUJMPTNFHIBMBEOJB[
.»;&4,04«3,½;&-²#&/ BKÈOMPUUNBYJNÈMJTUFIFSCÓSÈTU NJWFMB[WFT[ÏMZFTJOTUBCJMJUÈTJ
LÚSàMNÏOZFLIF[WF[FUIFU
t /&)"4;/«-+"".»;&4,04"3"5 t " UFSNÏL GPHBOUZÞKÈSB ÏTWBHZ B IÈUUÈNMÈKÈSB ÏTWBHZ
PMEBMÈSB IFMZF[FUU CÈSNJMZFO UFIFS JOTUBCJMMÈ UFIFUJ B
)" "//", 5½3½55 4²3Ã-5 7"(: UFSNÏLFU
)*«/:;»3²4;&*7"//", t ÃHZFMKFOBIǮGPSSÈTPL OZÓMUMÈOH SBEJÈUPS LBOEBMMØ WJMMBOZ
WBHZHÈ[à[FNǻLÈMZIB TUC
KFMFOUFUUFWFT[ÏMZSF
t " .»;&4,04«3 ";0,/", " t (ZǮ[ǮEKÚONFHBSSØM IPHZBHZFSNFLLÚ[FMÏCFOOJODTFOFL
GYERMEKEKNEK VALÓ, AKIK NEM WFT[ÏMZGPSSÈTPL QMLÈCFMFL FMFLUSPNPTWF[FUÏLFL TUC


82
t "NJLPS B HZFSNFL CFOOF UBSUØ[LPEJL B CBCBLPDTJU OF t /F IBT[OÈMKB B[ FTǮWÏEǮU UFSNÏLFO BOÏMLàM IPHZ B
IBHZKB PMZBO IFMZFO BIPM LÚUFMFL WBHZ FHZÏC UÈSHZBL B LPDTJFSOZǮMFMFOOFIBKUWB
HZFSNFL PMZBO LÚ[FMTÏHÏCFO UBMÈMIBUØBL IPHZ B HZFSNFL t ,J[ÈSØMBHBGFMUàOUFUFUU*OHMFTJOBUFSNÏLLFMIBT[OÈMKB
F[FL TFHÓUTÏHÏWFM GFMÈMMIBU WBHZ F[FL IBUÈTÈSB B GVMMBEÈT t /FIBT[OÈMKBB(ZÈSUØÈMUBMBKÈOMPUUUFSNÏLFLFOLÓWàM
WFT[ÏMZOFLMFIFULJUÏWF t "GVMMBEÈTWFT[ÏMZÏTBUÞMIFWàMÏTFMLFSàMÏTFÏSEFLÏCFO OF
IBT[OÈMKBBOBQGÏOZBMBUUWBHZ[ÈSULÚSOZF[FUFLCFO
A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK t ,Ï[[FMNPTTB¡$IǮNÏSTÏLMFUFO

t )B B CBCBLPDTJ TÏSàMU WBHZ FHZFT BMLBUSÏT[FL IJÈOZP[OBL A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI


SØMB OFIBT[OÈMKB
t 7J[THÈMKB ÈU B CBCBLPDTJU ÏT B[ FHZFT BMLBUSÏT[FLFU t "[ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUÈMKB IPHZ B UFSNÏLFU B[
SFOET[FSFTFO TÏSàMÏTSF LPQÈTSB ÏTWBHZ FMIBT[OÈMØEÈTSB &VSØQBJ ,Ú[ÚTTÏHCFO WBMBNJOU B[PLCBO B[ PST[ÈHPLCBO 
VUBMØ OZPNPLBU LFSFTWF &MMFOǮSJ[[F LàMÚOÚTFO OBHZ BIPMBUFSNÏLLFSFTLFEFMNJGPSHBMPNCBOLBQIBUØÏSWÏOZFT
PEBöHZFMÏTTFMBGPHBOUZÞLBU BNØ[FTLPTÈSGPHBOUZÞKÈUÏTB UFSNÏL ÏT NJOǮTÏHJ WBMBNJOU CJ[UPOTÈHJ T[BCWÈOZPLOBL
NØ[FTLPTÈSBMKÈU IPHZUFMKFTFOÏQFLF FMǮÓSÈTPLOBLNFHGFMFMǮFOUFSWF[UÏLÏTHZÈSUPUUÈL
t /F IBHZKB IPHZ HZFSNFLFL WBHZ ÈMMBUPL B CBCBLPDTJ t "[ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" T[BWBUPMKB IPHZ B UFSNÏLFU B
LÚ[FMÏCFOKÈUTT[BOBL WBHZGFMNÈTT[BOBLBCBCBLPDTJSB UFSWF[ÏTJ GPMZBNBUPL TPSÈO JMMFUWF B[U LÚWFUǮFO T[ÈNPT
t "NJLPSBHZFSNFLFUCFMFàMUFUJTQPSUàMÏTCFNØ[FTLPTÈSCB NJOǮTÏHJ FMMFOǮS[ÏTOFL BMÈWFUFUUÏL " HZÈSUØ LF[FTTÏHFU
WBHZ LJWFT[J B TQPSUàMÏTCǮMNØ[FTLPTÈSCØM B CBCBLPDTJ WÈMMBMB[ÏSU IPHZBUFSNÏLBNÈSLBà[MFUCFOUÚSUÏOǮWÈTÈSMÈT
ÚTT[FDTVLÈTÈIP[WBHZT[ÏUOZJUÈTÈIP[WBHZFHZFTBMLBUSÏT[FL QJMMBOBUÈCBOHZÈSUÈTJÏTÚTT[FT[FSFMÏTJIJCÈLUØMNFOUFT
GFMT[FSFMÏTÏIF[WBHZFMUÈWPMÓUÈTÈIP[ FMMFOǮSJ[[F IPHZBGÏL t &[ B HBSBODJB OFN CFGPMZÈTPMKB B IBUÈMZPT OFN[FUJ
CFWBOFIÞ[WB KPHT[BCÈMZPLCBO NFHIBUÈSP[PUU GPHZBT[UØJ KPHPLBU NFMZ
t " T[ÏU ÏT ÚTT[FT[FSFMÏTJ NǻWFMFUFLFU LJ[ÈSØMBH GFMOǮUUFL BUUØM B[ PST[ÈHUØM GàHHǮFO WÈMUP[IBU BIPM B UFSNÏLFU
WÏHF[IFUJL FM (ZǮ[ǮEKÚO NFH BSSØM IPHZ B CBCBLPDTJU NFHWÈTÈSPMUÈL ÏT B T[ØCBO GPSHØ KPHT[BCÈMZPL FMMFOUÏU
IBT[OÈMØ T[FNÏMZFL CÏCJT[JUUFS OBHZT[àMǮL TUC
 JTNFSJL B FTFUÏOGFMàMÓSKÈLBKFMFOHBSBODJÈU
NǻLÚEÏTÏU t "CCBO B[ FTFUCFO IB B UFSNÏLOÏM BOZBHIJCB ÏTWBHZ
t " CFÈMMÓUÈTJ NǻWFMFUFL TPSÈO FMMFOǮSJ[[F IPHZ UFSNÏL HZÈSUÈTJ IJCB NFSàM GFM B NFHWÈTÈSMÈT JEǮQPOUKÈCBO WBHZ B
NP[HØ BMLBUSÏT[FJ QM IÈUUÈNMB UFUǮ TUC
 OFN ÏSOFLF SFOEFMUFUÏTT[FSǻ IBT[OÈMBU TPSÈO B WPOBULP[Ø VUBTÓUÈTOBL
B HZFSNFLIF[ (ZǮ[ǮEKÚO NFH BSSØM IPHZ B CBCBLPDTJU NFHGFMFMǮFOB-*OHMFTJOB#BCZ4Q"IBWJHBSBODJÈUWÈMMBM
NFHGFMFMǮFOMFGÏLF[UF BWÈTÈSMÈTLFMUÏUǮMLF[EǮEǮFO
t )B B CBCBLPDTJCBO HZFSNFL WBO B LPDTJU T[ÏU JMMFUWF t " HBSBODJB LJ[ÈSØMBH B[PLCBO B[ PST[ÈHPLCBO ÏSWÏOZFT 
ÚTT[FT[FSFMOJ LJOZJUOJÏTÚTT[FDTVLOJUJMPT BIPM B UFSNÏLFU NFHWÈTÈSPMUÈL BNFOOZJCFO B WÈTÈSMÈT
t )BF[FONǻWFMFUFLTPSÈOBHZFSNFLBCBCBLPDTJLÚ[FMÏCFO FOHFEÏMMZFMSFOEFMLF[ǮWJT[POUFMBEØUØMUÚSUÏOU
UBSUØ[LPEJL KÈSKPOFMGPLP[PUULÚSàMUFLJOUÏTTFM t "WÈMMBMUHBSBODJBBUFSNÏLFMTǮWFWǮKÏSFÏSWÏOZFT
t &[FLOFLBNǻWFMFUFLOFLBWÏHSFIBKUÈTBTPSÈOFMǮGPSEVMIBU t (BSBODJB BMBUU B HZÈSUÈTJ IJCB NJBUU NFHIJCÈTPEPUU
B[VKKBLCFDTÓQǮEÏTFÏTTÏSàMÏTF BMLBUSÏT[FL JOHZFOFT DTFSÏKF WBHZ KBWÓUÈTB ÏSUFOEǮ "[
t "NJLPS FHZÏC LÚ[MFLFEÏTJ FT[LÚ[ÚO VUB[JL QM WPOBU *OHMFTJOB #BCZ 4Q" GFOOUBSUKB B KPHPU BSSB IPHZ TBKÈU
NFUSØ CVT[ SFQàMǮHÏQ TUC
 OF IBHZKB B HZFSNFLFU B CFMÈUÈTB T[FSJOU FMEÚOUTF IPHZ B HBSBODJB WPOBULP[JLF B
UFSNÏLCF UFSNÏLKBWÓUÈTÈSBWBHZDTFSÏKÏSF
t "NJLPS B CBCBLPDTJU OFN IBT[OÈMKB UÈSPMKB HZFSNFLFLUǮM t " HBSBODJB GFMIBT[OÈMÈTÈIP[ NFH LFMM BEOJ B UFSNÏL
UÈWPM " CBCBLPDTJ OFN KÈUÏLT[FS /F FOHFEKF IPHZ HZÈSUÈTJT[ÈNÈUÏTCFLFMMNVUBUOJBUFSNÏLNFHWÈTÈSMÈTBLPS
HZFSNFLFLKÈUTT[BOBLBCBCBLPDTJWBM LBQPUUCJ[POZMBUPUFMMFOǮSJ[WF IPHZBCJ[POZMBUPOBWÈTÈSMÈT
t " UFSNÏLFO UBMÈMIBUØ FHZ IÈUTØ MÈCUÈNBT[ JT BNFMZ LFMUFUJT[UÈOPMWBTIBUØMFHZFO

HU
TFHÓUTÏHÏWFMLÚOOZFCCFOGFMUPMIBUKBBCBCBLPDTJUQBELÈLSB t "KFMFOKØUÈMMÈTNFHT[ǻOJL BNFOOZJCFO
KÈSEBT[FHÏMZFLSF WBHZFHZÏCBLBEÈMZPLSB"MÈCUÈNBT[OFN B UFSNÏLFU B WPOBULP[Ø IBT[OÈMBUJ VUBTÓUÈTCBO
IBT[OÈMIBUØFHZNÈTPEJLHZFSNFLT[ÈMMÓUÈTÈSB LJGFKF[FUUFO NFHIBUÈSP[PUU SFOEFMUFUÏTT[FSǻ
t "HZFSNFLFUBWÈ[SØMMFT[FSFMUàMÏTCFOT[ÈMMÓUBOJUJMPT IBT[OÈMBUUØMFMUÏSǮDÏMSBIBT[OÈMKÈL
t )BBUFSNÏLIPTT[BCCJEFJHBOBQPOÈMMU BIBT[OÈMBUFMǮUU B UFSNÏLFU B WPOBULP[Ø IBT[OÈMBUJ VUBTÓUÈTCBO
WÈSKBNFH IPHZLJIǻMKÚO NFHIBUÈSP[PUUBLOBLOFNNFHGFMFMǮNØEPOIBT[OÈMKÈL
t "UFSNÏLLJ[ÈSØMBHTQFDJÈMJTLJBMBLÓUÈTÞ&BTZ$MJQDTBUMBLP[Ø BUFSNÏLFUOFNNÈSLBT[FSWJ[CFOWBHZB[[BMFHZFOÏSUÏLǻ
SFOET[FSSFM FMMÈUPUU5SJMPHZ NØ[FTLPTÈSSBM ÏT )VHHZ .VMUJöY T[BLT[FSWJ[CFOKBWÓUPUUÈL
*OHMFTJOB BVUØTàMÏTTFM IBT[OÈMIBUØ "NFOOZJCFO LÏUTÏHF B UFSNÏL T[FSLF[FUJ WBHZ B UFYUJMCǮM LÏT[àMU FMFNFLFU
NFSàMOF GFM MÈUPHBTTPO FM B XXXJOHMFTJOBDPN IPOMBQSB ÏSJOUǮ B HZÈSUØ ÈMUBM OFN KØWÈIBHZPUU NØEPTÓUÈTPLPO
WBHZ GPSEVMKPO B[ *OHMFTJOB .ÈSLBLFSFTLFEǮIÚ[ WBHZ ÏTWBHZ WÈMUP[UBUÈTPLPO FTFUU ÈU " UFSNÏLFO WÏH[FUU
7FWǮT[PMHÈMBUIP[ FTFUMFHFT NØEPTÓUÈTPL GFMNFOUJL B -*OHMFTJOB #BCZ
t "[ BVUØTàMÏT IBT[OÈMBUB OFN IFMZFUUFTÓUIFUJ B CÚMDTǮU 4Q"UNJOEFOOFNǻGFMFMǮTTÏHBMØM
WBHZB[ÈHZBU)BBHZFSNFLOFLBMWÈTSBWBOT[àLTÏHF UFHZF B NFHIJCÈTPEÈT IBOZBHTÈHCØM WBHZ HPOEBUMBOTÈHCØM
CÚMDTǮCF WBHZ ÈHZCB "[ BVUØTàMÏTU OFN IPTT[BCC BMWÈTSB LÚWFULF[FUUCF QMIFWFTàULÚ[ÏTFLOZPNBBT[FSLF[FUJ
UFSWF[UÏL FMFNFLFO BHSFTT[ÓWWFHZJBOZBHPLOZPNBJ TUC

t ")VHHZ.VMUJöYBVUØTàMÏTQJIFOǮT[ÏLLÏOUJTIBT[OÈMIBUØ B UFSNÏLFO IPTT[BOUBSUØ SFOET[FSFT IBT[OÈMBUÈCØM
t /F IBT[OÈMKB B QJIFOǮT[ÏLFU IB B HZFSNFL ÚOÈMMØBO JT FSFEǮ LPQÈT WBHZ FMIBT[OÈMØEÈT KFMFJ MÈUIBUØBL QM
LÏQFTàMOJ LFSFLFL NP[HØBMLBUSÏT[FL T[ÚWFU

t "QJIFOǮT[ÏLFUOFNUFSWF[UÏLIPTT[BCCBMWÈTSB B UFSNÏLFU FMLàMEUÏL B WJT[POUFMBEØOBL B WÈTÈSMÈTU
t " QJIFOǮT[ÏLFU NBHBT GFMàMFUFLSF QM BT[UBMSB
 ÈMMÓUBOJ JHB[PMØFSFEFUJCJ[POZMBUÏTWBHZBHZÈSUÈTJT[ÈNOÏMLàM
WFT[ÏMZFT WBHZ IBBCJ[POZMBUPOOFNUJT[UÈOPMWBTIBUØBWÈTÈSMÈT
EÈUVNBÏTWBHZBHZÈSUÈTJT[ÈN
ESŐVÉDŐ B UFSNÏLFU FMLàMEUÏL B WJT[POUFMBEØOBL B WÈTÈSMÈTU
JHB[PMØFSFEFUJCJ[POZMBUÏTWBHZBHZÈSUÈTJT[ÈNOÏMLàM
FIGYELMEZTETÉSEK! WBHZ IBBCJ[POZMBUPOOFNUJT[UÈOPMWBTIBUØBWÈTÈSMÈT
t 'FMOǮUUGFMàHZFMFUFNFMMFUUIBT[OÈMKB EÈUVNBÏTWBHZBHZÈSUÈTJT[ÈN
t )BT[OÈMBUBMBUU CJ[POZPTPEKPONFHBSSØM IPHZB[FTǮWÏEǮ t "[POLÈSPLFTFUÏCFO BNFMZFLBUFSNÏLIF[OFNUBSUP[ØÏT
OFÏSJOULF[[FOBHZFSNFLBSDÈWBM WBHZBHZÈSUØÈMUBMOFNKØWÈIBHZPUUUFSNÏLFLIBT[OÈMBUÈCØM

83
T[ÈSNB[JL BHZÈSUØOFNWÈMMBMKØUÈMMÈTU t 5ÈSPMKBT[ÈSB[ IǻWÚTIFMZFO
t " -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" OFN WPOIBUØ GFMFMǮTTÏHSF B t 7ÏEKF B UFSNÏLFU B[ JEǮKÈSÈTJ UÏOZF[ǮL IBUÈTBJUØM QM WÓ[ 
UFSNÏLOFNSFOEFMUFUÏTT[FSǻÏTWBHZIJCÈTIBT[OÈMBUBNJBUU FTǮ IØ
 WBMBNJOU B IPTT[BO UBSUØ OBQTàUÏTUǮM NFSU FOOFL
CFLÚWFULF[FUULÈSPLÏSUÏTWBHZT[FNÏMZJTÏSàMÏTFLÏSU IBUÈTÈSBFHZFTBOZBHPLFMT[ÓOF[ǮEIFUOFL
t " KØUÈMMÈTJ JEǮT[BL MFKÈSUÈU LÚWFUǮFO B HZÈSUØ UPWÈCCSB JT t 4USBOEPO UÚSUÏOǮ IBT[OÈMBUPU LÚWFUǮFO UJT[UÓUTB NFH 
WÈMMBMKBBUFSNÏLKBWÓUÈTÈUBUFSNÏLQJBDSBUÚSUÏOǮCFWF[FUÏTÏU ÏT T[ÈSÓUTB NFH HPOEPTBO B UFSNÏLFU F[[FM FMUÈWPMÓUWB B
LÚWFUǮFOMFHGFMKFCCOÏHZ 
ÏWJH&[FOJEǮT[BLPULÚWFUǮFO IPNPLPUÏTBTØU
B HZÈSUØ FTFUFOLÏOU NÏSMFHFMJ B CFBWBULP[ÈT FMWÏH[ÏTÏOFL t " NǻBOZBH ÏT GÏN BMLBUSÏT[FL UJT[UÓUÈTÈIP[ IBT[OÈMKPO
MFIFUǮTÏHÏU OFEWFTSPOHZPUÏTFOZIFUJT[UÓUØT[FSUPMEØT[FSFL BNNØOJB
WBHZCFO[JOIBT[OÈMBUBUJMPT
CSEREALKATRÉSZEK / VEVŐSZOLGÁLAT t )B B GÏN BMLBUSÏT[FL WÓ[[FM ÏSJOULF[OFL B SP[TEÈTPEÈT
FMLFSàMÏTFÏSEFLÏCFOT[ÈSÓUTBNFHǮLFUHPOEPTBO
t 7J[THÈMKB ÈU B CJ[UPOTÈHJ SFOET[FSFLFU SFOET[FSFTFO t 5BSUTBBUFSNÏLNP[HØFMFNFJUUJT[UÈO ÏTT[àLTÏHFTFUÏO
ÏT FMMFOǮSJ[[F B NFHGFMFMǮ NǻLÚEÏTÏU "NFOOZJCFO LFOKFNFHLÚOOZǻPMBKKBM
QSPCMÏNÈLBU ÏTWBHZ SFOEFMMFOFTTÏHFLFU GFEF[ GFM t 5ÈWPMÓUTBFMBUFSNÏLSǮMBQPSUÏTWBHZIPNPLPU
OF IBT[OÈMKB B UFSNÏLFU -ÏQKFO LBQDTPMBUCB B HZÈSUØ
7FWǮT[PMHÈMBUÈWBMWBHZFHZ.ÈSLBT[FSWJ[[FM TANÁCSOK A TEXTIL HUZATOK TISZTÍTÁSÁVAL
t /FN B -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ÈMUBM HZÈSUPUU ÏTWBHZ KAPCSOLATOSAN
KØWÈIBHZPUU DTFSFBMLBUSÏT[FL WBHZ UBSUP[ÏLPL IBT[OÈMBUB
tilos. t "[UUBOÈDTPMKVL NPTTBBIV[BUPLBULàMÚO
t &HZQVIBSVIBLFGÏWFMLFGÏMKFÈUSFOET[FSFTFOBIV[BUPLBU
HOGYAN KÉRJÜNK VEVŐSZOLGÁLATI SEGÍTSÉGET t "IV[BUPLNPTÈTBLPSLÚWFTTFBIV[BUPLCBWBSSUDÓNLÏLFO
T[FSFQMǮVUBTÓUÈTPLBU
t "NFOOZJCFOBUFSNÏLKBWÓUÈTSBT[PSVM MÏQKFOIBMBEÏLUBMBOVM
LBQDTPMBUCB B[[BM B[ *OHMFTJOB WJT[POUFMBEØWBM BIPM B ,Ï[[FM IJEFHWÓ[CFONPTIBUØ
UFSNÏLFU WÈTÈSPMUB #J[POZPTPEKPO NFH BSSØM IPHZ NFH
UVEKBBEOJUFSNÏLHZÈSUÈTJT[ÈNÈU Bv4FSJBMOVNCFSw HZÈSUÈTJ /FNGFIÏSÓUIFUǮ
T[ÈN
BLPMMFLDJØWBMLFSàMUCFWF[FUÏTSF

t " WJT[POUFMBEØ GFMBEBUB IPHZ LBQDTPMBUCB MÏQKFO
B HZÈSUØWBM BLJ FTFUFOLÏOU NÏSMFHFMJ B[ FMWÏH[FOEǮ /FNT[ÈSÓUIBUØHÏQCFO
CFBWBULP[ÈTUÏTVUBTÓUÈTPLBUBEF[[FMLBQDTPMBUPTBO
t " HZÈSUØ WFWǮT[PMHÈMBUB LÏSÏTSF B WÈTÈSMØ SFOEFMLF[ÏTÏSF «SOZÏLCBOLJUFSÓUWFT[ÈSÓUBOEØ
CPDTÈUKB B T[àLTÏHFT BEBUPLBU "NFOOZJCFO JOGPSNÈDJØSB
WBOT[àLTÏHF UÚMUTFLJB[BMÈCCJIPMOBQPOUBMÈMIBUØǻSMBQPU /FNWBTBMIBUØ
XXXJOHMFTJOBDPN+ØUÈMMÈTÏT7FWǮT[PMHÈMBUSÏT[
/FNWFHZUJT[UÓUIBUØ
TANÁCSOK A TERMÉK TISZTÍTÁSÁVAL ÉS
KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN
/FUFHZFDFOUSJGVHÈCB
t " UFSNÏL SFOET[FSFT UJT[UÓUÈTU ÏT LBSCBOUBSUÈTU JHÏOZFM B
WÈTÈSMØSÏT[ÏSǮM t .JFMǮUUBIV[BUPLBUIBT[OÈMOÈWBHZFMSBLOÈ IBHZKB IPHZ
t /F FSǮMUFTTF B UFSNÏL NP[HBUØ SFOET[FSFJU WBHZ NP[HØ NFHT[ÈSBEKBOBL
BMLBUSÏT[FJUBNFOOZJCFOLÏSEÏTFNFSàMOFGFM FMǮCCPMWBTTB t " QFOÏT[LÏQ[ǮEÏT FMLFSàMÏTF ÏSEFLÏCFO UBOÈDTPT B
HU

FMB[ÞUNVUBUØU NØ[FTLPTBSBUSFOET[FSFTFOLJT[FMMǮ[UFUOJ7FHZFMFBIV[BUPU
t /F UFHZF FM B UFSNÏLFU IB NÏH OFEWFT ÏT OF UÈSPMKB BUFSNÏLWÈ[ÈSØM ÏTUÚSÚMKFÈUǮLFUFHZT[ÈSB[SVIÈWBM
OFEWFTLÚSOZF[FUCFO NFSUF[FMǮTFHÓUJBQFOÏT[LÏQ[ǮEÏTU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a Soha ne használja a hátsó fogantyút a babakocsi
gyermeket a termék kinyitási és összecsukási fázisai felemeléséhez, miközben a gyermek benne van.
alatt.

84
AZ ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE 14. ábra " LFSFLFL WJTT[BT[FSFMÏTÏIF[ IFMZF[[F ǮLFU B
OZÓMÈTCB T17
 NBKE UPMKB CF BEEJH BNÓH OFN IBMMKB B
1. ábra NFHGFMFMǮJMMFT[UÏTUKFM[ǮLBUUBOÈTU
Vázak FIGYELEM: a termék használatának megkezdése előtt
T1 &MTǮLFSÏLDTPQPSU ellenőrizze, hogy a kerekeket megfelelően rögzítette-e.
T2 5SJMPHZTUEIÈUTØLFSÏLDTPQPSU
T3 5SJMPHZ$JUZIÈUTØLFSÏLDTPQPSU HÁTSÓ LÁBTÁMASZ
T4 $VNJTàWFHUBSUØ 15. ábra "[BLBEÈMZPLPOWBMØÈUKVUÈTIP[OZPNKBNFHMÈCCBM
T5 5ÈSPMØLPTÈS BIÈUTØMÈCUÈNBT[U T10).

Sportülés CUMISÜVEGTARTÓ
R1 ,BSGB 16. ábra " WÈ[ BMBQGFMT[FSFMUTÏHÏIF[ UBSUP[JL B
R2 4QPSUàMÏTUFUǮ DVNJTàWFHUBSUØ T4).
R3 -ÈC[TÈL ha van) "DVNJTàWFHUBSUØSÚH[ÓUÏTÏIF[IFMZF[[FBGFMTǮWF[FUǮFMFNFU
R4 &TǮWÏEǮ ha van) BWÈ[POMFWǮBLBT[UØSB T18
ÏTOZPNKBBIFMZÏSFàULÚ[ÏTJH

Mózeskosár TÁROLÓKOSÁR
C1 .Ø[FTLPTÈSUFUǮ 17. ábra "WÈ[POUÈHBTUÈSPMØLPTÈSUBMÈMIBUØ T5).
C2 .Ø[FTLPTÈSMÈC[TÈL 3ÚH[ÓUÏTÏIF[ BLBTT[B B HZǻSǻLFU B1
 B WÈ[PO MFWǮ IÈUTØ
LBQDTPLSB T19).
Autós gyerekülés (ha van) 7F[FTTF ÈU B GàMFLFU B2
 B WÈ[ PMEBMTØ OZÓMÈTBJO T20
 ÏT
HPNCPMKBCFBQBUFOUPLBU
VÁZ "LBTT[BBHZǻSǻLFU B3
BWÈ[POMFWǮFMàMTǮLBQDTPLSB T21).

A HÁTSÓ KERÉKCSOPORT FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA A VÁZRA SZERELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ SZÁLLÍTÓ EGYYSÉGEK


2. ábra )FMZF[[F CF B LFSFLFU B IÈUTØ DTǮWFM NFHFHZF[Ǯ (MÓZESKOSÁR, AUTÓSÜLÉS (ha van), SPORTÜLÉS)
NBHBTTÈHCBO 18. ábra " WÈ[BLBU IBT[OÈMIBUKB B 5SJMPHZ NØ[FTLPTÈSSBM B
3. ábra )FMZF[[F B HZǻSǻU T6
 B LFOHZFMCF T7
 NBKE TQPSUàMÏTTFMÏTB)JHHZBVUØTàMÏTTFM IBWBO

OZPNKBBEEJHBLBSU T8
BNÓHBHZǻSǻ T6
UFMKFTFOCFOFN
LBUUBOBIFMZÏSF TRILOGY MÓZESKOSÁR
FIGYELEM: a termék használatának megkezdése
előtt ellenőrizze, hogy a kerekeket megfelelően A MÓZESKOSÁR RÖGZÍTÉSE A VÁZHOZ
rögzítette-e. 19. ábra 'PHKB NFH B NØ[FTLPTBSBU B GPHBOUZÞKÈOÈM GPHWB 
4. ábra " IÈUTØ LFSFLFL FMUÈWPMÓUÈTÈIP[ FNFMKF GFM B LBSU IFMZF[[F B WÈ[SB LÏU PMEBMÈO B NØ[FTLPTÈS SÚH[ÓUÏTÏSF
T8
NBKEWFHZFLJBHZǻSǻU T6
BLFOHZFMCǮM T7
BNÓHB LJBMBLÓUPUU GPHMBMBUCB " NØ[FTLPTBSBU LJ[ÈSØMBH B
LFSFLFUUFMKFTFOLJOFNT[BCBEÓUKB NFOFUJSÈOZOBLIÈUUBMSÚH[ÓUTF
20. ábra FIGYELEM: a termék használatának megkezdése
A VÁZ NYITÁSA előtt ellenőrizze, hogy a mózeskosarat megfelelően
5. ábra "KPCCGPHBOUZÞOMFWǮ T9
LBSMFOZPNÈTBLÚ[CFO rögzítette-e.
FNFMKF NFH IBUÈSP[PUU NP[EVMBUUBM B WÈ[BU NÓH UFMKFTFO LJ
OFNOZÓMJL A MÓZESKOSÁR ELTÁVOLÍTÁSA A VÁZRÓL
6. ábra " NǻWFMFU CFGFKF[ÏTÏIF[ OZPNKB NFH B[ T10) 21. ábra )Þ[[B NFH B NØ[FTLPTÈS LàMTǮ PMEBMÈO MFWǮ C3)
QFEÈMU NÓHBT[FSLF[FUOFNSÚH[àMWÓ[T[JOUFTIFMZ[FUCFO kart.

HU
7. ábra FIGYELEM: használat előtt ellenőrizze, 22. ábra &LÚ[CFOFNFMKFGFMBNØ[FTLPTBSBUBGPHBOUZÞKÈOÈM
hogy a két oldalon elhelyezett összes záró rendszder GPHWB
megfelelően rögzítve van-e.
A TETŐ RÖGZÍTÉSE
A VÁZ ÖSSZECSUKÁSA 23. ábra 1BUFOUPMKBBNØ[FTLPTÈSIP[
8. ábra /ZPNKBNFHBHPNCPU T11
ÏTFNFMKFGFMBIÈUTØ 24. ábra )FMZF[[FBUFUǮU C1
BGPHBOUZÞLÚSÏ ÏTSÚH[ÓUTFB
GPHBOUZÞU T12). NFHGFMFMǮQBUFOUPLTFHÓUTÏHÏWFM
9. ábra )Þ[[B GFMGFMÏ FHZ IBUÈSP[PUU NP[EVMBUUBM B IÈUTØ
GPHBOUZÞU T12
BNÓHBWÈ[ÚTT[FOFNDTVLØEJL A FOGANTYÚ ÉS A TETŐ BEÁLLÍTÁSA
25. ábra " GPHBOUZÞ JMM B UFUǮ IFMZ[FUÏOFL CFÈMMÓUÈTÈIP[
A HÁTSÓ KEREKEK FÉKJE OZPNKB NFH FHZT[FSSF B CBCBLPDTJ LÏU PMEBMÈO UBMÈMIBUØ
10. ábra "GÏLF[ÏTIF[OZPNKBMFBKPCCIÈUTØLFSÏLDTPQPSUPO HPNCPU C4).
UBMÈMIBUØLBSU T13). 26. ábra FIGYELEM: mindig a hordozó fogantyúnál fogva
Amikor megáll, mindig nyomja le a féket. szállítsa a mózeskosarat!

HORDOZÓ FOGANTYÚ A TETŐ SZELLŐZÉSE (EGYES MODELLEKNÉL)


11. ábra "[ÚTT[FDTVLPUUWÈ[T[ÈMMÓUÈTÈIP[IBT[OÈMKBB T14) 27. ábra "UFUǮOFHZT[ÞOZPHIÈMØTLVLVDTLÈMØJTUBMÈMIBUØ 
GPHBOUZÞU/FFNFMKFGFMBWÈ[BUBOZJUØLBSOÈM T12
GPHWB BNFMZNFHGFMFMǮT[FMMǮ[ÏTUCJ[UPTÓU

A HÁTSÓ KEREKEK LEFÉKEZÉSE/KIENGEDÉSE A LÁBZSÁK RÖGZÍTÉSE


12. ábra "WÈ[SBCPMZHØLFSFLFLWBOOBLGFMT[FSFMWF BNFMZFL 28. ábra 1BUUJOUTB B MÈC[TÈLPO MFWǮ ÚTT[FT QBUFOUPU B
MFGÏLF[ÏTÏIF[ WBHZ LJFOHFEÏTÏIF[ IBT[OÈMKB B DTVLMØ NØ[FTLPTÈSSB
LÚ[ÏQQPOUKÈCBOFMIFMZF[FUULBSU T15).
BELSŐ LEVEGŐELLÁTÁS
AZ ELSŐ KEREKEK LESZERELÉSE 29. ábra "LBS C5
TFHÓUTÏHÏWFMT[BCÈMZP[IBUKBBCBCBLPDTJ
13. ábra 4[àLTÏH FTFUÏO B[ FMTǮ LFSFLFL LÚOOZFM T[FMMǮ[ÏTÏU
MFT[FSFMIFUǮFL"LFSFLFLFMUÈWPMÓUÈTÈIP[UPMKBFMǮSFBLJTLBSU
T16
B[ÈCSÈOMÈUIBUØNØEPO ÏTF[[FMFHZJEǮCFOIÞ[[BLJB A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA
kereket. 30. ábra "LBS C6
T[PMHÈMBIÈUUÈNMBCFÈMMÓUÈTÈSBBLÓWÈOU

85
IFMZ[FU CFÈMMÓUÈTÈU LÚWFUǮFO ÈMMÓUTB WJTT[B B LBSU B[ FSFEFUJ A KARFA RÖGZÍTÉSE
IFMZ[FUCF 48. ábra " LBSGB R1
 GFMT[FSFMÏTÏIF[ OZPNKB NFH B
HPNCPLBU R9
ÏTSÚH[ÓUTFBTQPSUàMÏTFO R10
LJGFKF[FUUFO
A MATRAC ÉS A BÉLÉS KARBANTARTÁSA BLBSGBT[ÈNÈSBLJBMBLÓUPUUGPHMBMBUCB
31. ábra +BWBTPMKVL IPHZ JEǮLÚ[ÚOLÏOU UÈWPMÓUTB FM B 49. ábra " LBSGB B[ FHZJL PMEBMPO OZJUIBUØ WBHZ UFMKFTFO
NBUSBDPUÏTBCÏMÏTUBNFHGFMFMǮLBSCBOUBSUÈTIP[ MFT[FSFMIFUǮ OZJUÈTÈIP[ OZPNKB NFH B HPNCPU R9
 ÏT
IÞ[[BLJBLBSGÈUBIFMZÏSǮM-FT[FSFMÏTÏIF[JTNÏUFMKFNFHB
HUGGY AUTÓS GYEREKÜLÉS (HA VAN) NǻWFMFUFUBNÈTJLPMEBMPOJT

A GYEREKÜLÉS RÖGZÍTÉSE A VÁZRA A TETŐ RÖGZÍTÉSE


32. ábra 'PHKB NFH B[ BVUØT HZFSFLàMÏTU B GPHBOUZÞKÈOÈM 50. ábra "TQPSULPDTJIP[UBSUP[ØUFUǮGFMT[FSFMÏTÏIF[ÈMMÓUTB
GPHWB NBKESÚH[ÓUTFBWÈ[LÏUPMEBMÈOLJBMBLÓUPUUGPHMBMBUCB B TQPSUàMÏTFO LJBMBLÓUPUU GPHMBMBUPL R11
 NBHBTTÈHÈCB 
"[ BVUØT HZFSFLàMÏTU LJ[ÈSØMBH B NFOFUJSÈOZOBL IÈUUBM DTÞT[UBTTBCFBTÓOFLFU H1
NBKEUPMKBMFBEEJH BNÓHOFN
SÚH[ÓUTF IBMMKBBSÚH[ÓUÏTUKFM[ǮLBUUBOÈTU
33. ábra FIGYELEM: a használat előtt mindig ellenőrizze, 51. ábra 1BUUJOUTB B IV[BU QBUFOUKBJU B IÈUUÈNMÈSB FMǮCC B
hogy a gyerekülést megfelelően rögzítette-e. GFMTǮ H2
NBKEB[BMTØQBUFOUPLBU H3
SÚH[ÓUTF
52. ábra "CFÈMMÓUÈTIP[IBKUTBBUFUǮUBLÓWÈOUÈMMÈTCB
AZ AUTÓS GYEREKÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA A VÁZRÓL
34. ábra )BT[OÈMKBBHZFSFLàMÏTIÈUPMEBMÈOMFWǮ S1) kart. A TETŐ ELTÁVOLÍTÁSA A SPORTKOCSIRÓL
35. ábra &LÚ[CFO FNFMKF GFM B GPHBOUZÞKÈOÈM GPHWB B 53. ábra "UFUǮBTQPSULPDTJSØMWBMØFMUÈWPMÓUÈTÈIP[HPNCPMKB
HZFSFLàMÏTU LJBIV[BUPUBIÈUUÈNMÈIP[SÚH[ÓUǮQBUFOUPLBU H2-H3).
" )VHHZ BVUØTàMÏT NFHGFMFMǮ IBT[OÈMBUÈOBL MFÓSÈTB B 54. ábra .BKE B LBS H5
 TFHÓUTÏHÏWFM PMEKB LJ B UFUǮ
WPOBULP[ØIBT[OÈMBUJÞUNVUBUØCBOUBMÈMIBUØ SÚH[ÓUÏTÏU ÏT F[[FM FHZJEǮCFO IÞ[[B LJ B LPDTJ GFEFMÏU B
TQPSULPDTJGPHMBMBUBJCØM R11).
SPORTÜLÉS
A TETŐ HUZATÁNAK KARBANTARTÁSA
A SPORTÜLÉS RÖGZÍTÉSE A VÁZRA 55. ábra "UFUǮIV[BUBFMUÈWPMÓUIBUØBLBSCBOUBSUÈTDÏMKÈCØM
36. ábra 3ÚH[ÓUTF B TQPSUàMÏTU B WÈ[ LÏU PMEBMÈO LJBMBLÓUPUU (PNCPMKB LJ B H6
 QBUFOUPLBU B UFUǮ NJOELÏU DTVLMØKÈOÈM
GPHMBMBUCB H7).
37. ábra FIGYELEM! A használat előtt mindig ellenőrizze, 56. ábra 7ÈMBTT[B MF B DTVLMØLBU H7
 B SVEBLSØM H8
 ÏT
hogy a sportülést megfelelően rögzítette-e mindkét IÞ[[BMFUFMKFTFOBIV[BUPU
oldalon. 57. ábra " IV[BU GFMIFMZF[ÏTÏIF[ UPMKB CF NJOELÏU H8)
38. ábra " TQPSUàMÏT NJOE B NFOFUJSÈOOZBM T[FNCFO SVEBUBCFMTǮIV[BUPOLJBMBLÓUPUUWF[FUǮFMFNFLCF
NJOE B NFOFUJSÈOZOBL IÈUUBM GFMIFMZF[IFUǮ " WÈ[ GFMT[FSFMU 58. ábra &[VUÈO UPMKB CF B SVEBLBU H8
 NJOELÏU H7)
TQPSUàMÏTTFMJTÚTT[FDTVLIBUØ DTVLMØCB ÏTSÚH[ÓUTFǮLFUNFHGFMFMǮFO

A SPORTÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA A VÁZRÓL LÁBZSÁK (HA VAN)


39. ábra /ZPNKBNFHFHZT[FSSFBLBSPLBU R5
ÏTFNFMKFGFM 59. ábra "GFMIFMZF[ÏTLPSCÞKUBTTBÈUBMÈC[TÈLPU R3
BLBSGB
BTQPSUàMÏTUBWÈ[SØM alatt.
FIGYELEM: ezt a műveletet csak akkor szabad elvégezni, 60. ábra #ÞKUBTTB ÈU B LÚ[ÏQTǮ IFWFEFSU F1
 B LÚ[ÏQTǮ
ha a gyermek nem tartózkodik a kocsiban. HZǻSǻO F2
NBKEQBUFOUPMKBCF
61. ábra "MÈC[TÈLCFMTFKÏUÞHZJTCFBLBT[UIBUKB IPHZWÏEKF
A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA BHZFSNFLFUBIJEFHUǮM
HU

40. ábra " IÈUUÈNMB IÈSPN IFMZ[FUCF ÈMMÓUIBUØ B IÞ[[B GFM 62. ábra " MÈC[TÈL B TQPSUàMÏTFO NJOE NFOFUJSÈOOZBM
NFHBIÈUUÈNMBLÚ[FQÏOMFWǮOZFMWFU R6
ÏTEÚOUTFBUÈNMÈU T[FNCFO NJOENFOFUJSÈOZOBLIÈUUBMIBT[OÈMIBUØ
BLÓWÈOUIFMZ[FUCF
ESŐVÉDŐ (HA VAN)
A LÁBTARTÓ HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA 63. ábra "[FTǮWÏEǮGFMIFMZF[ÏTÏIF[ R4
UFHZFB[FTǮWÏEǮU
41. ábra " MÈCUBSUØ BMBDTPOZBCC IFMZ[FUCF WBMØ ÈMMÓUÈTÈIP[ BUFUǮSF NBKESÚH[ÓUTFB[PMEBMTØQBUFOUPL P1
TFHÓUTÏHÏWFM
DTÞT[UBTTBFMǮSFBMÈCUBSUØBMBUUMFWǮNJOELÏU R7
QFDLFU ÏT 64. ábra )FMZF[[FBHVNJQÈOUPLBU P2
B[FMTǮDTÚWFLLÚSÏ
F[[FMFHZJEǮCFOOZPNKBMFGFMÏBMÈCUBSUØU BLFSFLFLNBHBTTÈHÈCBO
42. ábra " MÈCUBSUØ FHZT[FSǻFO GFMGFMÏ IÞ[WB GFMFNFMIFUǮ
BVUPNBUJLVTBOSÚH[àMBNFHGFMFMǮIFMZ[FUCFO A HUZAT KARBANTARTÁSA
" CFMTǮ IV[BUPU UBOÈDTPT JEǮOLÏOU LJWFOOJ B NFHGFMFMǮ
BIZTONSÁGI ÖVEK LBSCBOUBSUÈTDÏMKÈCØM
43. ábra &MMFOǮSJ[[F IPHZ B CJ[UPOTÈHJ ÚWFL B WÈMM 65.ábra )Þ[[B MF B LÏU LJT BMTØ HVNJ QÈOUPU R12) a
NBHBTTÈHÈCBO WBHZ LÚ[WFUMFOàM GFMFUUF MFWǮ OZÓMÈTPLCBO MÈCUBSUØSØM NBKEIÞ[[BMFBUBSUØFMFNFLSǮM R14).
WBOOBLF )B B[ ÚWFL NBHBTTÈHB OFN NFHGFMFMǮ IÞ[[B LJ 66.ábra (PNCPMKBLJB[àMÏTHPNCKBJU R15).
B[FMTǮQÈSOZÓMÈTCØMÏTIFMZF[[FÈUBNÈTPEJLQÈSOZÓMÈTCB 67.ábra )Þ[[B MF B HVNJ QÈOUPU R16
 QBUFOUPMKB LJ B
NJOEJHB[B[POPTNBHBTTÈHCBOMFWǮOZÓMÈTQÈSUIBT[OÈMKB TQPSUàMÏTLÏUPMEBMÈOUBMÈMIBUØQBUFOUPLBU R17).
44. ábra &MMFOǮSJ[[F IPHZ B WÈMMÚW NFHGFMFMǮFO WBOF 68.ábra (PNCPMKB LJ B GàMFLFO ÏT B IÈUUÈNMÈO R18
 MFWǮ
CFJMMFT[UWFBIBTJÚWWÏH[ǮEÏTÏCF QBUFOUPLBU
45. ábra 3ÚH[ÓUTFBIBTJÚWWÏHFJUBLÚ[ÏQTǮDTBUCB 69. ábra )Þ[[BLJBWÈMMT[ÓKBLWÈMMCFUÏUKÏU
46. ábra " IBTJ ÚWFUU NJOEJH WF[FTTF ÈU B[ R8
 PMEBMTØ 70. ábra )Þ[[BLJBIBTJT[ÓKBLBUB[PMEBMTØHZǻSǻLCǮM R8),
HZǻSǻLÚO ÏTBNJLPSIBT[OÈMBUCBOWBO àHZFMKFOBHZFSNFL àHZFMKFO BSSB IPHZ B LÚ[ÏQTǮ DTBU FMTǮ GPHÈU ÈUWF[FTTF B[
UFTUÏOBIFMZFTCFÈMMÓUÈTÈSB PMEBMTØHZǻSǻO NJFMǮUUUFMKFTFOLJIÞ[OÈ
47. ábra " IBTJ ÚWWFM FHZàUU LBQDTPMKB CF NJOEJH B MÈCBL 71. ábra )Þ[[B LJ B MÈCFMWÈMBT[UØ IFWFEFSU B CÏMÏTCF
LÚ[ÚUUJÚWFUJT ÏTÈMMÓUTBCFBNFHGFMFMǮNÏSFUSF CFÏQÓUFUUWÏEǮCVSLPMBUCØM R19).
FIGYELEM! Ha nem követi ezen biztonsági előírást, 72. ábra 7F[FTTF ÈU B WÈMMT[ÓKBLBU ÏT B MÈC LÚ[ÚUUJ T[ÓKBLBU B
a gyermek kieshet vagy kicsúszhat a kocsiból, és IV[BUOZÓMÈTBJO NBKEIÞ[[BMFBIV[BUPU
megsérülhet. FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően
húzta-e fel a huzatot.

86
ВНИМАНИЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СА ПРАВИЛНО ПОСТАВЕНИ.
ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ t ɽɶʃɻɺʄʅʉʇʀɶʃɻʃɶɾʃʌɾɺɻʃʈɾ 
УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ДРЪЖТЕ ДЕТЕТО ДАЛЕЧЕ, ПО ВРЕМЕ
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. СИГУРНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОТВАРЯНЕ И
НА ВАШЕТО ДЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДУКТА.
ЗАСТРАШЕНА, АКО НЕ СПАЗВАТЕ t ʃɻʅʄɽɸʄʁʕɸɶɿʈɻʃɶɺɻʈɻʈʄɺɶ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. СИ ИГРАЕ С ТОЗИ ПРОДУКТ
СИГУРНОСТТА НА ДЕТЕТО Е ВАША t ɸɾʃɶɹɾ ʅʄʇʈɶɸʕɿʈɻ
ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ НА ДЕТЕТО.
ОТГОВОРНОСТ.
t ʈɶɽɾʀʄʁɾʍʀɶɺɻʈʇʀɶʀʄʁɾʍʀɶ
ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ТИЧАНЕ ИЛИ
ɺɻʈɻʈʄ ɷɻɽ ʃɶɷʁʔɺɻʃɾɻ ʂʄɼɻ ПЪРЗАЛЯНЕ.
ДА Е ОПАСНО. ОБЪРНЕТЕ ГОЛЯМО t ʅʆɻɺɾ ʉʅʄʈʆɻɷɶ ʅʆʄɸɻʆɻʈɻ
ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАЛИ КОША, ПРЕНОСИМОТО
ТОЗИ ПРОДУКТ. СТОЛЧЕ ИЛИ АВТОСТОЛЧЕТО СА
ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА СЕРИОЗНИ ПРАВИЛНО ЗАКАЧЕНИ.
НАРАНЯВАНИЯ ОТ ПАДАНИЯ И/ t ɸʞʣʖʙʞ ʥʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʛʚʥʖʝʣʞʨʛ ʠʤʡʖʣʞ ʣʖ ʚʛʨʛʨʤ ʞ
ʣʞʠʤʙʖʣʛʙʤʤʧʨʖʘʵʟʨʛʗʛʝʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛ
ИЛИ ИЗПЛЪЗВАНИЯ, ВИНАГИ t ɾʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛʠʤʡʖʣʖʥʦʛʝʠʦʖʭʛʨʖʨʖʝʖʛʚʣʤʧʠʤʦʛʢʣʞʵʨ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ колан.
t ʇʞʧʨʛʢʞ ʝʖ ʥʤʚʚʦʰʜʠʖ ʤʨʙʤʘʖʦʵʯʞ ʣʖ ʚʛʟʧʨʘʖʯʞʨʛ
КОЛАНИ, ПРАВИЛНО ЗАХВАНАТИ И ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʞ ʦʖʝʡʞʭʣʞ ʤʨ ʨʛʝʞ ʚʤʧʨʖʘʛʣʞ ʧ ʨʤʝʞ ʥʦʤʚʩʠʨ 
ʢʤʙʖʨʚʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʨ ʠʖʨʤʧʛʘʣʞʢʖʘʖʝʖʝʖʫʘʖʯʖʣʛʨʤʞʢ
РЕГУЛИРАНИ. ʝʖʧʨʦʖʣʞʭʣʞʨʛʫʖʡʠʞ ʣʖʡʞʭʣʞʣʖʧʛʚʖʡʠʖʨʖ Сх. 46 - част
R8).
КОША t ʅʦʖʘʞʡʣʤʨʤʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛʣʖʧʞʧʨʛʢʖʨʖʝʖʤʗʛʝʤʥʖʧʵʘʖʣʛ
t ʈʤʝʞ ʥʦʤʚʩʠʨ ʛ ʥʤʚʫʤʚʵʯ ʝʖ ʚʛʬʖ ʤʨ ʦʖʜʚʖʣʛʨʤ ʚʤ ʣʛ ʝʖʢʛʧʨʘʖ ʧʰʤʨʘʛʨʣʞʵ ʣʖʚʝʤʦ ʤʨ ʧʨʦʖʣʖ ʣʖ ʘʰʝʦʖʧʨʛʣ
ʚʤʧʨʞʙʖʣʛʣʖʨʛʙʡʤʤʨʠʙ ʭʤʘʛʠ
t ɾʢʖʟʨʛʥʦʛʚʘʞʚ ʭʛʤʥʤʦʖʨʖʝʖʦʰʬʛʨʛʣʛʛʛʪʛʠʨʞʘʣʖ
СЕДАЛКАТА ʧʞʧʨʛʢʖ ʝʖ ʝʖʚʰʦʜʖʣʛ ɸʞʣʖʙʞ ʥʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʛʚʥʖʝʣʞʨʛ
t ʈʤʝʞ ʥʦʤʚʩʠʨ ʛ ʥʤʚʫʤʚʵʯ ʝʖ ʚʛʬʖ ʤʨ ʦʖʜʚʖʣʛʨʤ ʚʤ колани.
ʚʤʧʨʞʙʖʣʛʣʖʨʛʙʡʤʤʨʠʙ ʘʧʰʤʨʘʛʨʧʨʘʞʛʧʛʘʦʤʥʛʟʧʠʞ
BG
стандарт EN1888:2012. КОШ
t ʈʤʝʞʥʦʤʚʩʠʨʢʤʜʛʚʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʞʝʖʚʛʬʖʚʤʠʙʧ
ʤʗʰʦʣʖʨʖʣʖʥʦʛʚʧʛʚʖʡʠʖʣʖʠʤʡʞʭʠʖʨʖ
t ʈʄɽɾ ʅʆʄɺʉʀʈ ɻ ʅʄɺʋʄɺʕʏ
АВТО СТОЛЧЕТО (група 0+)
t ʈʤʝʞ ʥʦʤʚʩʠʨ ʛ ʥʤʚʫʤʚʵʯ ʝʖ ʚʛʬʖ ʤʨ ʦʖʜʚʖʣʛʨʤ ʚʤ ЕДИНСТВЕНО ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ
ʚʤʧʨʞʙʖʣʛʣʖʨʛʙʡʤʤʨʠʙ МОГАТ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СТОЯТ
t ʅʦʞʣʤʘʤʦʤʚʛʣʞʨʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛʥʦʛʚʞʢʣʤʠʤʮʖʞʞʡʞ
ʧʛʚʖʡʠʖʨʖʘʣʖʟʡʛʙʣʖʡʤʥʤʡʤʜʛʣʞʛ В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ.
КОЛИЧКАТА - TRAVEL SYSTEM
t ɺɶ ʇɻ ɾɽʅʄʁɽɸɶ ʇɶʂʄ ɸʐʆʋʉ
ХОРИЗОНТАЛНА, СТАБИЛНА И
t ʃɾʀʄɹɶ ʃɻ ʄʇʈɶɸʕɿʈɻ ɺɻʈɻʈʄ СУХА ПОВЪРХНОСТ.
ɷɻɽʃɶɷʁʔɺɻʃɾɻ t ʃɻ ɺʄʅʉʇʀɶɿʈɻ ɺʆʉɹɾ ɺɻʌɶ ɺɶ
t ʅʆɻɺɾ ʉʅʄʈʆɻɷɶ ʅʆʄɸɻʆɻʈɻ ИГРАЯТ БЕЗ НАДЗОР В БЛИЗОСТ ДО
ДАЛИ ПРОДУКТА Е НАПЪЛНО КОША.
ОТВОРЕН И ДАЛИ ВСИЧКИ t ʃɻ ɾɽʅʄʁɽɸɶɿʈɻ ʀʄʎɶ ʅʆɾ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА СЧУПЕНИ, ПОВРЕДЕНИ
ЗАСТОПОРЯВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ ЛИПСВАЩИ ЧАСТИ.

87
t ɸʧʵʠʤ ʚʦʩʙʤ ʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʥʦʞʡʤʜʛʣʤ ʣʖ ʚʦʰʜʠʖʨʖ ʞ
t ʀʄʎʐʈ ɻ ʅʄɺʋʄɺʕʏ ɽɶ ɺɻʌɶ ʞʡʞʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖʞʞʡʞʧʨʦʖʣʞʭʣʤʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖ ʢʤʜʛʚʖ
ʣʖʦʩʮʞʧʨʖʗʞʡʣʤʧʨʨʖʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖ
КОИТО НЕ МОГАТ САМОСТОЯТЕЛНО t ʄʧʰʝʣʖʟʨʛ ʤʥʖʧʣʤʧʨʞʨʛ ʧʘʰʦʝʖʣʞ ʧ ʣʖʡʞʭʞʛ ʣʖ
ДА СТОЯТ В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ, ʧʘʤʗʤʚʣʞʥʡʖʢʰʬʞʞʡʞʚʦʩʙʞʞʝʨʤʭʣʞʬʞʣʖʨʤʥʡʞʣʖ ʠʖʨʤ
ʦʖʚʞʖʨʤʦʞ ʠʖʢʞʣʞ ʛʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʞʙʖʝʤʘʞʥʛʭʠʞ ʚʦʩʙʤ
ДА СЕ ОБРЪЩАТ И ДА СЕ ʣʛ ʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʗʡʞʝʤ ʚʤ ʨʖʠʞʘʖ ʞʝʨʤʭʣʞʬʞ ʣʖ
ПОВДИГАТ НА РЪЦЕ ИЛИ КОЛЕНЕ. топлина.
t ʅʦʤʘʛʦʛʨʛ ʚʖʡʞ ʘʧʞʭʠʞ ʘʰʝʢʤʜʣʞ ʞʝʨʤʭʣʞʬʞ ʣʖ
МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ДЕТЕТО: ʤʥʖʧʣʤʧʨ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʠʖʗʛʡʞ ʛʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞ ʜʞʬʞ ʚʦʩʙʤ

ʧʖʚʖʡʛʭʛʤʨʚʤʧʨʰʥʖʣʖʚʛʨʛʨʤ
9 KG. t ʃʛ ʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʧ ʚʛʨʛʨʤ ʘʰʨʦʛ ʠʤʙʖʨʤ ʠʤʦʚʞ 
ʨʛʣʚʞ ʞʡʞ ʚʦʩʙʤ ʢʤʜʛ ʚʖ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʨ ʤʨ ʚʛʨʛʨʤ ʝʖ
t ɺʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʛʚʞʣʧʨʘʛʣʤʢʖʨʦʖʠʖ*OHMFTJOBʝʖʠʤʮʤʘʛ
ʞʝʠʖʭʘʖʣʛʞʡʞʚʖʚʤʘʛʚʖʨʚʤʝʖʚʩʮʖʘʖʣʛʞʡʞʩʚʩʮʘʖʣʛ
&BTZ$MJQ
t ɺʖ ʣʛ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʨ ʚʤʥʰʡʣʞʨʛʡʣʞ ʢʖʨʦʖʬʞ ʘʰʦʫʩ
СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА
ʥʦʛʥʤʦʰʭʖʣʞʵʤʨʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʵ
t ʃʛ ʥʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʚʤʥʰʡʣʞʨʛʡʣʞ ʚʴʮʛʭʛʨʖ ʘ ʠʤʮʖ ʧ
t ʃʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʠʤʙʖʨʤ ʛ ʧ ʦʖʝʠʰʧʖʣʞ ʞʡʞ
ʚʛʗʛʡʞʣʖʥʤʙʤʡʵʢʖʤʨʢʢ
ʡʞʥʧʘʖʯʞʭʖʧʨʞ
t ʀʤʮʰʨ5SJMPHZʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʧʖʢʤʧʰʧ4UBOE6Q*OHMFTJOB
t ʆʛʚʤʘʣʤ ʥʦʤʘʛʦʵʘʖʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʞ ʭʖʧʨʞʨʛ ʢʩ ʝʖ
t ʉʘʛʦʛʨʛ ʧʛ ʭʛ ʠʤʙʖʨʤ ʚʛʨʛʨʤ ʛ ʘ ʠʤʮʭʛʨʤ ʙʡʖʘʞʭʠʖʨʖ
ʤʨʠʦʞʘʖʣʛ ʣʖʡʞʭʣʞ ʧʡʛʚʞ ʤʨ ʥʤʘʦʛʚʖ ʞʞʡʞ ʞʝʣʤʧʘʖʣʛ 
ʢʩ ʘʞʣʖʙʞ ʛ ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣʖ ʥʤʘʞʧʤʠʤ ʤʨ ʨʵʡʤʨʤ ʧʥʦʵʢʤ
ʦʖʝʮʞʘʠʞ ʞʡʞ ʦʖʝʠʰʧʘʖʣʞʵ ɾ ʥʤʧʥʛʬʞʖʡʣʤ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛ
ʫʤʦʞʝʤʣʨʖʡʣʖʨʖʡʞʣʞʵ
ʪʞʝʞʭʛʧʠʖʨʖ ʞ ʠʤʣʧʨʦʩʠʨʞʘʣʖ ʬʵʡʤʧʨ ʣʖ ʚʦʰʜʠʞʨʛ ʝʖ
t ʅʦʛʚʞʚʖʘʚʞʙʣʛʨʛʞʡʞʥʦʛʣʖʧʵʨʛʠʤʮʖ ʧʛʩʘʛʦʛʨʛʧʛ 
ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʖʣʛʞʚʰʣʤʨʤʣʖʠʤʮʖ
ʭʛʚʦʰʜʠʖʨʖʝʖʣʤʧʛʣʛʛʘʰʘʘʛʦʨʞʠʖʡʣʤʥʤʡʤʜʛʣʞʛʞʭʛ
t ʃʛ ʥʤʝʘʤʡʵʘʖʟʨʛ ʣʖ ʚʦʩʙʞ ʚʛʬʖ ʞʡʞ ʜʞʘʤʨʣʞ ʚʖ ʧʞ
ʛʚʤʗʦʛʝʖʠʖʭʛʣʖʤʨʚʘʛʨʛʧʨʦʖʣʞ
ʞʙʦʖʵʨʗʛʝʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛ ʘʗʡʞʝʤʧʨʚʤʥʦʤʚʩʠʨʖʞʡʞʚʖʧʛ
t ɸʞʣʖʙʞ ʦʛʙʩʡʞʦʖʟʨʛ ʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖ ʘ ʣʖʟʣʞʧʠʤʨʤ
ʠʖʭʘʖʨʘʰʦʫʩʣʛʙʤ
ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʥʦʛʚʞʚʖʘʚʞʙʣʛʨʛʞʡʞʥʦʛʣʖʧʵʨʛʠʤʮʖ
t ʅʦʞ ʥʤʧʨʖʘʵʣʛ ʞʡʞ ʧʘʖʡʵʣʛ ʣʖ ʚʛʨʛʨʤ ʤʨ ʧʛʚʖʡʠʖʨʖ
t ɸʞʣʖʙʞ ʧʘʖʡʵʟʨʛ ʠʤʡʖʣʞʨʛ ʣʖ ʠʤʢʥʡʛʠʨʖ ʝʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡ
ʠʤʮʖ ʥʤ ʘʦʛʢʛ ʣʖ ʥʦʛʧʨʤʟ ʞ ʥʦʞ ʢʤʣʨʖʜʚʛʢʤʣʨʖʜ ʣʖ
ʞʡʞ ʙʞ ʥʦʞʗʞʦʖʟʨʛ ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʣʞʨʛ ʧʨʦʖʣʞʭʣʞ ʚʜʤʗʤʘʛ
ʥʦʞʧʨʖʘʠʞʨʛ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛ ʚʖʡʞ ʧʥʞʦʖʭʠʖʨʖ ʛ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤ
ʘʰʘ ʘʰʨʦʛʮʣʖʨʖ ʤʗʡʞʬʤʘʠʖ ʠʤʙʖʨʤ ʞʝʥʤʡʝʘʖʨʛ ʠʤʮʖ
ʥʤʧʨʖʘʛʣʖ
ʞʝʘʰʣ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡ ʝʖ ʥʦʤʚʰʡʜʞʨʛʡʛʣ ʧʰʣ ʗʛʝ ʤʧʞʙʩʦʛʣʤ
t ʄʥʛʦʖʬʞʞʨʛʥʤʢʤʣʨʖʜ ʚʛʢʤʣʨʖʜʞʦʛʙʩʡʞʦʖʣʛ ʨʦʵʗʘʖ
ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛʤʨʧʨʦʖʣʖʣʖʘʰʝʦʖʧʨʛʣ
ʚʖʧʛʞʝʘʰʦʮʘʖʨʧʖʢʤʤʨʘʰʝʦʖʧʨʣʞʡʞʬʖʅʦʤʘʛʦʛʨʛʚʖʡʞ
ʞʝʥʤʡʝʘʖʯʞʵʨ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʚʛʨʛʙʡʛʚʖʭʠʖ ʗʖʗʞ ʚʦʩʙʞ
 ʛ
БЕЗОПАСНОСТ
ʝʖʥʤʝʣʖʨʧʥʦʖʘʞʡʣʤʨʤʢʩʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ
t ʅʦʞʤʥʛʦʖʬʞʞʨʛʥʤʦʛʙʩʡʞʦʖʣʛ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛʥʤʚʘʞʜʣʞʨʛ
t ʅʦʛʚʞ ʚʖ ʧʙʡʤʗʞʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛ ʚʖʡʞ ʘʧʞʭʠʞ
ʭʖʧʨʞʚʖʣʛʧʛʚʤʠʤʧʘʖʨʚʤʚʛʨʛʨʤ ʣʖʥʦʞʢʛʦʤʗʡʛʙʖʡʠʖ 
ʭʖʧʨʞʧʖʝʚʦʖʘʞʞʗʛʝʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʞʚʛʪʛʠʨʞ#ʧʡʩʭʖʟʣʖ
ʧʛʣʣʞʠ ʚʦʩʙʤ
 ʥʦʞ ʘʧʞʭʠʞ ʧʡʩʭʖʞ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛ ʚʖʡʞ
ʨʖʠʞʘʖ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨʣʛʨʦʵʗʘʖʚʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʞʨʦʵʗʘʖʚʖʧʛ
ʥʤ ʘʦʛʢʛ ʣʖ ʨʛʝʞ ʤʥʛʦʖʬʞʞ ʧʥʞʦʖʭʠʖʨʖ ʛ ʥʦʖʘʞʡʣʤ
ʚʰʦʜʞʚʖʡʛʭʤʨʚʤʧʨʰʥʖʣʖʚʛʬʖ
ʥʤʧʨʖʘʛʣʖ
t ɽʖ ʧʞʙʩʦʣʤʧʨʨʖ ʣʖ ʘʖʮʛʨʤ ʚʛʨʛ ʥʦʛʚʞ ʚʖ ʞʝʥʤʡʝʘʖʨʛ
t ʃʛ ʥʦʛʚʥʦʞʛʢʖʟʨʛ ʞ ʣʛ ʞʝʘʰʦʮʘʖʟʨʛ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʥʤ
ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʤʨʧʨʦʖʣʛʨʛ ʘʧʞʭʠʞ ʥʡʖʧʨʢʖʧʤʘʞ ʥʡʞʠʤʘʛ ʞ
ʤʨʘʖʦʵʣʛ ʝʖʨʘʖʦʵʣʛ ʞʡʞ ʚʛʢʤʣʨʖʜ ʣʖ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʠʤʙʖʨʤ
ʛʡʛʢʛʣʨʞʤʨʤʥʖʠʤʘʠʖʨʖ ʞʙʞʥʖʝʛʨʛʚʖʡʛʭʤʨʚʤʧʨʰʥʖʣʖ
ʚʛʨʛʨʤʛʣʖʣʛʙʤ
ʣʤʘʤʦʤʚʛʣʞʞʚʛʬʖ
t ʅʦʞʘʧʵʠʤʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʤʗʰʦʣʛʨʛʙʤʡʵʢʤʘʣʞʢʖʣʞʛ ʥʦʞ
t ʅʦʤʚʩʠʨʰʨʨʦʵʗʘʖʚʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʧʖʢʤʝʖʗʦʤʵʨʚʛʬʖ ʝʖ
ʞʝʘʰʦʮʘʖʣʛʣʖʨʛʝʞʤʥʛʦʖʬʞʞ ʠʤʙʖʨʤʚʛʨʛʨʤʛʣʖʗʡʞʝʤ
ʠʤʟʨʤʛʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣ
t ʅʦʞʨʛʝʞʤʥʛʦʖʬʞʞʧʰʯʛʧʨʘʩʘʖʤʥʖʧʣʤʧʨʤʨʝʖʠʡʛʯʘʖʣʛ
t ʅʦʞ ʘʧʞʭʠʞ ʧʡʩʭʖʞ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ ʝʖ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʖʣʛ
ʞʣʖʦʖʣʵʘʖʣʛʣʖʥʦʰʧʨʞʨʛ
ʧʖʢʤʣʖʛʚʣʤʚʛʨʛʣʖʧʛʚʖʡʠʖ
BG

t ʃʛ ʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʚʛʨʛʨʤ ʘ ʠʤʡʞʭʠʖʨʖ ʠʤʙʖʨʤ ʥʰʨʩʘʖʨʛ ʘ


t ʃʛʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛʥʦʤʚʩʠʨʖ ʠʤʙʖʨʤʣʛʘʧʞʭʠʞʨʛʢʩʭʖʧʨʞ
ʚʦʩʙʞ ʥʦʛʘʤʝʣʞ ʧʦʛʚʧʨʘʖ ʣʖʥʦ ʘʡʖʠ ʢʛʨʦʤ ʖʘʨʤʗʩʧ 
ʧʖʥʦʖʘʞʡʣʤʝʖʫʦʖʣʖʨʞʞʦʛʙʩʡʞʦʖʣʞ
ʧʖʢʤʡʛʨʞʚʦ

t ʅʦʛʚʞ ʩʥʤʨʦʛʗʖ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛ ʚʖʡʞ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʛ ʣʖʥʰʡʣʤ
t ʀʤʙʖʨʤ ʣʛ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʧʛ ʥʦʞʗʞʦʖ ʞ ʥʦʞ
ʤʨʘʤʦʛʣʞʚʖʡʞʘʧʞʭʠʞʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʵʝʖʝʖʧʨʤʥʤʦʵʘʖʣʛ
ʘʧʞʭʠʞ ʧʡʩʭʖʞ ʧʛ ʚʰʦʜʞ ʚʖʡʛʭ ʤʨ ʚʤʧʨʰʥʖ ʣʖ ʚʛʬʖ
ʞʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʧʖʥʦʖʘʞʡʣʤʥʤʧʨʖʘʛʣʞ
ʅʦʤʚʩʠʨʰʨ ʣʛ ʨʦʵʗʘʖ ʚʖ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʠʖʨʤ ʞʙʦʖʭʠʖ ʃʛ
t ɾʝʗʵʙʘʖʟʨʛʥʤʧʨʖʘʵʣʛʣʖʥʦʰʧʨʞʘʢʛʫʖʣʞʝʢʞʨʛ
ʥʤʝʘʤʡʵʘʖʟʨʛʣʖʚʛʨʛʨʤʚʖʧʞʞʙʦʖʛʧʨʤʝʞʥʦʤʚʩʠʨ
t ʅʦʤʭʛʨʛʨʛ ʘʣʞʢʖʨʛʡʣʤ ʩʠʖʝʖʣʞʵʨʖ ʧʘʰʦʝʖʣʞ ʧ
t ʅʦʤʚʩʠʨʰʨ ʦʖʝʥʤʡʖʙʖ ʧʰʧ ʝʖʚʣʖ ʥʡʖʨʪʤʦʢʖ ʠʤʵʨʤ
ʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ ʣʖ ʣʤʧʖʭʖ ʥʦʞ ʝʖʫʘʖʯʖʣʛ ʣʖ ʣʛʙʤ ʣʖ ʠʤʮʖ
ʩʡʛʧʣʵʘʖ ʥʦʛʢʞʣʖʘʖʣʛ ʣʖ ʧʨʰʡʗʞ ʞ ʥʦʛʥʵʚʧʨʘʞʵ ʃʛ
ʧʛʚʖʡʠʖʨʖʖʘʨʤʧʨʤʡʭʛʨʤ
ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛʨʖʝʞʥʡʖʨʪʤʦʢʖʝʖʥʦʛʣʖʧʵʣʛʣʖʘʨʤʦʤʚʛʨʛ
t ʃʞʠʤʙʖʣʛʤʧʨʖʘʵʟʨʛʥʦʤʚʩʠʨʖʘʗʡʞʝʤʧʨʚʤʧʨʰʡʗʞʞʡʞ
t ʃʛ ʥʦʛʣʖʧʵʟʨʛ ʚʛʨʛʨʤ ʣʖ ʧʛʚʖʡʠʖʨʖ ʞʡʞ ʤʨʚʛʡʣʤ ʤʨ
ʧʨʰʡʗʞʯʖ
ʣʤʧʖʭʖ
t ʃʛʤʧʨʖʘʵʟʨʛʠʤʡʞʭʠʖʨʖʚʛʨʧʠʖʨʖʠʤʡʞʭʠʖUSBWFMTZTUFN
t ʅʦʞ ʥʦʤʚʰʡʜʞʨʛʡʣʤ ʞʝʡʖʙʖʣʛ ʣʖ ʧʡʰʣʬʛ ʞʝʭʖʠʖʟʨʛ
ʣʖ ʣʖʠʡʤʣʛʣʖ ʥʤʘʰʦʫʣʤʧʨ ʠʤʙʖʨʤ ʚʛʨʛʨʤ ʛ ʘʰʨʦʛ ʚʤʦʞ
ʥʰʦʘʤʥʦʤʚʩʠʨʖʚʖʞʝʧʨʞʣʛʥʦʛʚʞʥʤʘʨʤʦʣʤʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ
ʥʦʞʥʤʧʨʖʘʛʣʖʧʥʞʦʖʭʠʖɻʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʨʖʣʖʧʥʞʦʖʭʠʞʨʛʛ
t ɾʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛʧʖʢʤʧʠʤʮʤʘ5SJMPHZʞʖʘʨʤʧʨʤʡʭʛʨʖ)VHHZ
ʤʙʦʖʣʞʭʛʣʖʚʖʚʛʟʧʨʘʖʚʤʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʣʖʠʡʤʣʞ
.VMUJöY*OHMFTJOB ʧʥʛʬʞʖʡʣʤʥʦʞʧʥʤʧʤʗʛʣʞʞʧʣʖʗʚʛʣʞʧʰʧ
t ʃʛ ʧʛ ʞʝʠʖʭʘʖʟʨʛ ʞʡʞ ʧʡʞʝʖʟʨʛ ʥʤ ʧʨʰʡʗʞ ʞʡʞ
ʝʖʫʘʖʯʖʣʛ &BTZ $MJQ ʅʦʞ ʧʰʢʣʛʣʞʵ ʣʖʥʦʖʘʛʨʛ ʧʥʦʖʘʠʖ
ʛʧʠʖʡʖʨʤʦʞ ʧʚʛʨʛʘʠʤʡʞʭʠʖʨʖʖʘʨʤʧʨʤʡʭʛʠʤʮʖ
ʣʖ ʛʡʛʠʨʦʤʣʣʖʨʖ ʧʨʦʖʣʞʬʖ XXXJOHMFTJOBDPN ʞʡʞ ʧʛ
t ʅʦʞ ʥʖʦʠʞʦʖʣʛ ʧʛ ʩʘʛʦʛʨʛ ʭʛ ʧʥʞʦʖʭʠʖʨʖ ʛ ʥʦʖʘʞʡʣʤ
ʤʗʰʦʣʛʨʛ ʠʰʢ ʄʨʤʦʞʝʞʦʖʣ ɺʞʧʨʦʞʗʩʨʤʦ ʞʡʞ ʌʛʣʨʰʦ ʝʖ
ʥʤʧʨʖʘʛʣʖ ʠʖʨʤʝʖʚʘʞʜʞʨʛʥʦʤʚʩʠʨʖʣʖʥʦʛʚʞʣʖʝʖʚ
ʄʗʧʡʩʜʘʖʣʛʣʖʀʡʞʛʣʨʞ*OHMFTJOB
t ʂʖʠʧʞʢʖʡʣʤʨʤ ʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʣʖ ʠʤʮʖ ʝʖ ʗʖʙʖʜ ʛ LH
t ɾʝʥʤʡʝʘʖʣʛʨʤ ʣʖ ʖʘʨʤʧʨʤʡʭʛʨʤ ʧ ʣʤʧʖʭʖ ʣʛ ʝʖʢʛʣʵ
ʂʖʠʧʞʢʖʡʣʤʨʤ ʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʣʖ ʤʨʚʛʡʛʣʞʛʨʤ ʝʖ ʗʞʗʛʦʤʣ
ʠʤʮʖ ʞʡʞ ʡʛʙʡʤʨʤ ʀʤʙʖʨʤ ʚʛʨʛʨʤ ʨʦʵʗʘʖ ʚʖ ʧʥʞ ʛ ʥʤ
ʛ  LH ɶʗʧʤʡʴʨʣʤ ʧʛ ʝʖʗʦʖʣʵʘʖ ʣʖʚʘʞʮʖʘʖʣʛ ʣʖ
ʚʤʗʦʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ ʣʖ ʠʤʮ ʞʡʞ ʡʛʙʡʤ ɶʘʨʤʧʨʤʡʭʛʨʤ ʣʛ ʛ
ʥʦʛʥʤʦʰʭʖʣʤʨʤ ʢʖʠʧʞʢʖʡʣʤ ʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʨʰʟ ʠʖʨʤ ʨʤʘʖ
ʥʦʤʛʠʨʞʦʖʣʤʝʖʥʦʤʚʰʡʜʞʨʛʡʣʤʧʥʖʣʛ
ʢʤʜʛʚʖʚʤʘʛʚʛʚʤʤʥʖʧʣʖʣʛʧʨʖʗʞʡʣʤʧʨ
t ɶʘʨʤ ʧʨʤʡʭʛʨʤ )VHHZ .VMUJöY ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʞ ʠʖʨʤ

88
ʮʛʝʡʤʣʙ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨʛʞʝʥʤʡʝʘʖʣʥʤʣʖʭʞʣ ʣʛʧʰʤʨʘʛʨʧʨʘʖʯʣʖ
t ʃʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ ʮʛʝʡʤʣʙʖ ʠʤʙʖʨʤ ʚʛʨʛʨʛ ʢʤʜʛ ʚʖ ʧʛʚʞ ʥʤʧʤʭʛʣʤʨʤʘʦʰʠʤʘʤʚʧʨʘʤʨʤʝʖʩʥʤʨʦʛʗʖ
ʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʣʤ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʛ ʦʛʢʤʣʨʞʦʖʣ ʘ ʣʛʤʨʤʦʞʝʞʦʖʣʞ ʞ
t ʈʤʝʞʮʛʝʡʤʣʙʣʛʛʗʛʝʤʥʖʧʛʣʝʖʥʦʤʚʰʡʜʞʨʛʡʣʤʘʦʛʢʛ ʣʛʚʤʙʤʘʤʦʣʞʬʛʣʨʦʤʘʛʝʖʤʗʧʡʩʜʘʖʣʛʞʧʛʦʘʞʝ
на спане. ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʛ ʥʦʤʢʛʣʵʣ ʞʞʡʞ ʣʛʥʦʖʘʞʡʣʤ ʞʝʥʤʡʝʘʖʣ 
t ʄʥʖʧʣʤ ʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ ʣʖ ʨʤʝʞ ʮʛʝʡʤʣʙ ʣʖ ʥʤʘʚʞʙʣʖʨʞ ʠʖʠʨʤ ʘ ʧʨʦʩʠʨʩʦʣʖʨʖ ʢʩ ʭʖʧʨ ʨʖʠʖ ʞ ʘ ʨʛʠʧʨʞʡʣʖʨʖ 
ʥʤʘʰʦʫʣʤʧʨʞ ʠʖʨʤʣʖʥʦʞʢʛʦʢʖʧʞ ʗʛʝ ʥʦʛʚʘʖʦʞʨʛʡʣʖ ʤʨʤʦʞʝʖʬʞʵ ʤʨ ʧʨʦʖʣʖ ʣʖ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʵʃʖʥʦʖʘʛʣʞʨʛʥʦʤʢʛʣʞʣʖʥʦʤʚʩʠʨʞʨʛ 
ДЪЖДОБРАН ʤʧʘʤʗʤʜʚʖʘʖʨ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" ʤʨ ʘʧʵʠʖʠʘʖ
ʤʨʙʤʘʤʦʣʤʧʨ
ВНИМАНИЕ! ʚʛʪʛʠʨʖ ʧʛ ʚʰʡʜʞ ʣʖ ʣʛʢʰʦʡʞʘʤʧʨ ʞʡʞ
t ɺʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʥʤʚʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛʨʤʣʖʘʰʝʦʖʧʨʛʣ ʣʛʧʰʤʗʦʰʝʞʨʛʡʣʤʧʨ ʥʦʞʩʥʤʨʦʛʗʖ ʣʖʥʦʧʞʡʣʞʩʚʖʦʞ
t ʅʤʘʦʛʢʛʣʖʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛʧʛʩʘʛʦʛʨʛ ʭʛʚʰʜʚʤʗʦʖʣʰʨʣʛ ʥʤ ʠʤʣʧʨʦʩʠʨʞʘʣʞʨʛ ʭʖʧʨʞ ʞʝʡʤʜʛʣʞ ʣʖ ʫʞʢʞʭʛʧʠʞ
ʛʘʠʤʣʨʖʠʨʧʡʞʬʛʨʤʣʖʚʛʨʛʨʤ ʖʙʦʛʧʞʘʣʞʘʛʯʛʧʨʘʖ ʚʦʩʙʤ

t ɺʖ ʣʛ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʚʰʜʚʤʗʦʖʣʰʨ ʗʛʝ ʧʛʣʣʞʠʖ ʠʤʟʨʤ ʥʤ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʧʖ ʣʖʡʞʭʣʞ ʣʤʦʢʖʡʣʞ ʞʝʣʤʧʘʖʣʞʵ
ʧʡʩʜʞʝʖʤʥʤʦʖ ʣʖʥʦ ʠʤʡʛʡʖ ʥʤʚʘʞʜʣʞ ʭʖʧʨʞ ʨʛʠʧʨʞʡ
 ʧʘʰʦʝʖʣʞ
t ɺʖ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʛʚʞʣʧʨʘʛʣʤ ʧ ʥʤʧʤʭʛʣʞʵ ʥʦʤʚʩʠʨ ʧ ʥʦʛʚʘʞʚʛʣʖ ʘʧʛʠʞʚʣʛʘʣʖ ʥʦʤʚʰʡʜʞʨʛʡʣʖ ʞ
*OHMFTJOB ʣʛʥʦʛʠʰʧʣʖʨʖʩʥʤʨʦʛʗʖ
t ɺʖʣʛʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʘʰʦʫʩʥʦʤʚʩʠʨʞ ʞʝʘʰʣʥʤʧʤʭʛʣʞʨʛʤʨ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ ʛ ʥʤʘʦʛʚʛʣ ʢʖʠʖʦ ʞ ʣʛʘʤʡʣʤ ʤʨ ʧʖʢʞʵ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʵ ʧʤʗʧʨʘʛʣʞʠ ʞʡʞ ʤʨ ʨʦʛʨʞ ʡʞʬʖ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʥʦʞ
t ɺʖ ʣʛ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʣʖ ʧʡʰʣʬʛ ʞʡʞ ʘ ʝʖʨʘʤʦʛʣʞ ʥʦʛʘʤʝʘʖʣʛ ʠʖʨʤ ʗʖʙʖʜ ʧ ʘʰʝʚʩʮʣʞ ʞʡʞ ʚʦʩʙʞ ʘʞʚ
ʥʤʢʛʯʛʣʞʵ ʝʖ ʚʖ ʧʛ ʞʝʗʛʙʣʛ ʦʞʧʠʰʨ ʤʨ ʝʖʚʩʮʖʘʖʣʛ ʞʡʞ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʞʧʦʛʚʧʨʘʖ

ʥʦʛʙʦʵʘʖʣʛ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ ʛ ʞʝʥʦʖʨʛʣ ʣʖ ʨʰʦʙʤʘʛʬʖ ʝʖ ʤʗʧʡʩʜʘʖʣʛ
t ɺʖʧʛʥʛʦʛʣʖʦʰʠʖʥʦʞ¡$ ʗʛʝ ʤʦʞʙʞʣʖʡʖ ʣʖ ʠʖʧʤʘʖʨʖ ʗʛʡʛʜʠʖ ʝʖ ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛ
ʞʞʡʞ ʗʛʝ ʧʛʦʞʟʣʞʵ ʣʤʢʛʦ ʠʖʠʨʤ ʞ ʠʤʙʖʨʤ ʚʖʨʖʨʖ ʣʖ
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛʘʰʦʫʩʠʖʧʤʘʖʨʖʗʛʡʛʜʠʖʞʞʡʞʧʛʦʞʟʣʞʵʨ
ʣʤʢʛʦʣʛʧʖʵʧʣʤʭʛʨʡʞʘʞ
t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ʙʖʦʖʣʨʞʦʖ ʭʛ ʨʤʝʞ ʥʦʤʚʩʠʨ ʛ t ʃʖʡʞʭʣʞʯʛʨʞ ʘʦʛʝʩʡʨʖʨʣʖʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛʨʤʣʖʖʠʧʛʧʤʖʦʞ 
ʥʦʤʛʠʨʞʦʖʣ ʞ ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣ ʘ ʧʥʖʝʘʖʣʛ ʣʖ ʣʤʦʢʞʨʛ ʠʤʞʨʤʣʛʧʖʚʤʧʨʖʘʛʣʞʞʞʡʞʤʚʤʗʦʛʣʞʤʨ-*OHMFTJOB#BCZ 
ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʞʨʛ ʝʖ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʞ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨ ʣʛʧʛʥʤʠʦʞʘʖʨʤʨʩʧʡʤʘʞʵʨʖʣʖʣʖʮʖʨʖʙʖʦʖʣʬʞʵ
ʥʤʣʖʧʨʤʵʯʛʢʘʧʞʡʖʘɻʘʦʤʥʛʟʧʠʖʨʖʄʗʯʣʤʧʨʞʘʇʨʦʖʣʞʨʛ t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ʣʛ ʣʤʧʞ ʤʨʙʤʘʤʦʣʤʧʨ ʝʖ ʯʛʨʞ 
ʠʰʚʛʨʤʧʛʥʦʤʚʖʘʖ ʣʖʣʛʧʛʣʞʣʖʫʤʦʖʞʡʞʥʦʛʚʢʛʨʞ ʧʘʰʦʝʖʣʞʧʣʛʥʦʖʘʞʡʣʖ
t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ʙʖʦʖʣʨʞʨʖ ʭʛ ʥʤ ʘʦʛʢʛ ʞ ʥʦʞ ʞʞʡʞʙʦʛʮʣʖʩʥʤʨʦʛʗʖʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖ
ʥʦʞʠʡʴʭʘʖʣʛʣʖʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʞʵʨʥʦʤʬʛʧ ʨʤʝʞʥʦʤʚʩʠʨ t ʇʡʛʚ ʞʝʨʞʭʖʣʛ ʙʖʦʖʣʬʞʤʣʣʞʵ ʥʛʦʞʤʚ ʊʞʦʢʖʨʖ 
ʛʥʤʚʡʤʜʛʣʣʖʦʖʝʡʞʭʣʞʥʦʤʘʛʦʠʞʝʖʠʖʭʛʧʨʘʤ-*OHMFTJOB ʤʧʞʙʩʦʵʘʵ ʧʛʦʘʞʝ ʣʖ ʧʘʤʞʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʞ ʝʖ ʢʖʠʧʞʢʖʡʛʣ
#BCZ 4Q" ʙʖʦʖʣʨʞʦʖ ʭʛ ʨʤʘʖ ʞʝʚʛʡʞʛ ʘ ʢʤʢʛʣʨʖ ʣʖ ʥʛʦʞʤʚʤʨʭʛʨʞʦʞ 
ʙʤʚʞʣʞ ʤʨʚʖʨʖʨʖʣʖʥʩʧʠʖʣʛʨʤʞʢʣʖ
ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛʤʨʄʨʤʦʞʝʞʦʖʣʞʵʨɺʞʧʨʦʞʗʩʨʤʦʛʗʛʝʚʛʪʛʠʨʞ ʥʖʝʖʦʖ ʞʧʡʛʚʞʝʨʞʭʖʣʛʣʖʨʤʝʞʥʛʦʞʤʚ ʧʛʥʦʖʘʞʤʬʛʣʠʖ
ʧʘʰʦʝʖʣʞʧʢʤʣʨʖʜʖʞʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤʨʤ ʝʖʘʧʛʠʞʤʨʚʛʡʛʣʧʡʩʭʖʟʤʨʣʤʧʣʤʣʖʭʞʣʖʝʖʣʖʢʛʧʖ
t ʃʖʧʨʤʵʯʖʨʖ ʙʖʦʖʣʬʞʵ ʣʛ ʤʗʛʝʧʞʡʘʖ ʥʦʖʘʖʨʖ ʣʖ
ʥʤʨʦʛʗʞʨʛʡʵ ʥʦʞʝʣʖʨʞ ʤʨ ʚʛʟʧʨʘʖʯʤʨʤ ʣʖʬʞʤʣʖʡʣʤ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ / СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ
ʝʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʧʨʘʤ ʠʤʛʨʤ ʢʤʜʛ ʚʖ ʧʛ ʦʖʝʡʞʭʖʘʖ ʘ
ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨ ʤʨ ʚʰʦʜʖʘʖʨʖ ʘ ʠʤʵʨʤ ʛ ʝʖʠʩʥʛʣ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ t ʆʛʚʤʘʣʤ ʥʦʤʘʛʦʵʘʖʟʨʛ ʝʖʯʞʨʣʞʨʛ ʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʵ ʝʖ
ʞ ʭʞʞʨʤ ʦʖʝʥʤʦʛʚʗʞ ʘ ʧʡʩʭʖʟ ʣʖ ʥʦʤʨʞʘʤʦʛʭʞʛ ʞʢʖʨ ʚʖʧʛʩʘʛʦʞʨʛʝʖʚʤʗʦʖʨʖʦʖʗʤʨʖʣʖʧʛʚʖʡʠʖʨʖʘʰʘʘʦʛʢʛʨʤ
ʥʦʛʚʞʢʧʨʘʤ ʥʤ ʤʨʣʤʮʛʣʞʛ ʧʰʚʰʦʜʖʣʞʛʨʤ ʣʖ ʨʖʝʞ ɶʠʤ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ ʭʛ ʞʢʖ ʣʵʠʖʠʘʞ ʝʖʨʦʩʚʣʛʣʞʵ ʞʞʡʞ
ʙʖʦʖʣʬʞʵ ʚʛʪʛʠʨʞ ʣʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʅʤʨʰʦʧʛʨʛ ʪʞʦʢʛʣ
t ɶʠʤ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ ʥʤʠʖʝʘʖ ʚʛʪʛʠʨʞ ʘ ʢʖʨʛʦʞʖʡʞʨʛ ʞ ʧʛʦʘʞʝʞʡʞʄʨʤʦʞʝʞʦʖʣɺʞʧʨʦʞʗʩʨʤʦʣʖ*OHMFTJOB
ʞʡʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʞ ʚʛʪʛʠʨʞ ʩʧʨʖʣʤʘʛʣʞ ʘ ʢʤʢʛʣʨʖ ʣʖ t ʃʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ ʦʛʝʛʦʘʣʞ ʭʖʧʨʞ ʞʡʞ ʥʦʞʧʨʖʘʠʞ ʠʤʞʨʤ BG
ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛ ʞʡʞ ʘ ʫʤʚʖ ʣʖ ʣʤʦʢʖʡʣʖʨʖ ʩʥʤʨʦʛʗʖ ʠʖʠʨʤ ʛ ʣʛʧʖʚʤʧʨʖʘʛʣʞʞʞʡʞʣʛʧʖʤʚʤʗʦʛʣʞʤʨ-*OHMFTJOB#BCZ
ʤʥʞʧʖʣʤʘʧʰʤʨʘʛʨʣʤʨʤʦʰʠʤʘʤʚʧʨʘʤʝʖʩʥʤʨʦʛʗʖ *OHMFTJOB
#BCZ 4Q" ʥʦʞʝʣʖʘʖ ʘʖʡʞʚʣʤʧʨʨʖ ʣʖ ʙʖʦʖʣʬʞʤʣʣʞʨʛ КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЕРВИЗ?
ʩʧʡʤʘʞʵʝʖʥʛʦʞʤʚʤʨʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʣʞʢʛʧʛʬʖʤʨʚʖʨʖʨʖ
ʣʖʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛ t ʀʤʙʖʨʤ ʧʛ ʣʖʡʖʙʖ ʧʛʦʘʞʝʣʤ ʤʗʧʡʩʜʘʖʣʛ ʣʖ ʧʛʚʖʡʠʖʨʖ 
t ɹʖʦʖʣʬʞʵʨʖʛʘʖʡʞʚʣʖʧʖʢʤʘʧʨʦʖʣʖʨʖ ʠʰʚʛʨʤʛʝʖʠʩʥʛʣ ʧʛ ʧʘʰʦʜʛʨʛ ʘʛʚʣʖʙʖ ʧ ɺʞʧʨʦʞʗʩʨʤʦʖ ʣʖ *OHMFTJOB ʤʨ
ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ ʞ ʘ ʧʡʩʭʖʟ ʭʛ ʥʤʠʩʥʠʖʨʖ ʛ ʣʖʥʦʖʘʛʣʖ ʭʦʛʝ ʠʤʟʨʤ ʧʨʛ ʵ ʝʖʠʩʥʞʡʞ ʠʖʨʤ ʧʞ ʝʖʥʞʮʛʨʛ iʇʛʦʞʟʣʞʵʨ
ʤʨʤʦʞʝʞʦʖʣʨʰʦʙʤʘʛʬ ʃʤʢʛʦwʝʖʧʰʤʨʘʛʨʣʞʵʨʥʦʤʚʩʠʨ ʝʖʠʤʟʨʤʞʧʠʖʨʛʧʛʦʘʞʝʣʤ
t ʅʦʞʝʣʖʨʖʙʖʦʖʣʬʞʵʛʘʖʡʞʚʣʖʝʖʥʰʦʘʞʵʧʤʗʧʨʘʛʣʞʠʣʖ ʤʗʧʡʩʜʘʖʣʛ iʇʛʦʞʟʣʞʵʨ ʃʤʢʛʦw ʛ ʣʖʡʞʭʛʣ ʘ ʀʤʡʛʠʬʞʵ
ʝʖʠʩʥʛʣʤʨʤʞʝʚʛʡʞʛ 2010).
t ʅʤʚ ʙʖʦʖʣʬʞʵ ʧʛ ʦʖʝʗʞʦʖ ʗʛʝʥʡʖʨʣʖʨʖ ʝʖʢʵʣʖ ʞʡʞ t ɽʖʚʖʭʖ ʣʖ ɺʞʧʨʦʞʗʩʨʤʦʖ ʛ ʚʖ ʧʛ ʧʘʰʦʜʛ ʧ *OHMFTJOB 
ʦʛʢʤʣʨ ʣʖ ʭʖʧʨʞʨʛ ʤʠʖʝʖʡʞ ʧʛ ʚʛʪʛʠʨʣʞ ʥʤʦʖʚʞ ʝʖ ʤʥʦʛʚʛʡʵʣʛ ʣʖ ʣʖʟʥʤʚʫʤʚʵʯʞʵʨ ʣʖʭʞʣ ʝʖ ʣʖʢʛʧʖ 
ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʞ ʥʦʞʭʞʣʞ ʀʤʢʥʖʣʞʵʨʖ *OHMFTJOB #BCZ ʝʖ ʘʧʛʠʞ ʤʨʚʛʡʛʣ ʧʡʩʭʖʟ ʞ ʚʖ ʥʦʛʚʤʧʨʖʘʞ ʥʤʧʡʛʚʘʖʯʞ
4Q" ʧʞ ʝʖʥʖʝʘʖ ʥʦʖʘʤʨʤ ʚʖ ʦʛʮʖʘʖ ʥʤ ʧʤʗʧʨʘʛʣʖ насоки.
ʥʦʛʬʛʣʠʖʚʖʡʞʚʖʥʦʞʡʤʜʞʙʖʦʖʣʬʞʵʨʖʭʦʛʝʦʛʢʤʣʨʞʡʞ t ʇʛʦʘʞʝʣʤʨʤʄʗʧʡʩʜʘʖʣʛʣʖ*OHMFTJOB ʥʦʞʘʧʞʭʠʞʧʡʩʭʖʞ
ʝʖʢʵʣʖʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖ ʢʤʜʛ ʚʖ ʥʦʛʚʤʧʨʖʘʞ ʬʵʡʖʨʖ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʖ ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʵ 
t ɽʖ ʚʖ ʧʛ ʘʰʝʥʤʡʝʘʖʨʛ ʤʨ ʙʖʦʖʣʬʞʵʨʖ ʨʦʵʗʘʖ ʚʖ ʭʦʛʝ ʥʤʥʰʡʘʖʣʛ ʣʖ ʥʞʧʢʛʣʖ ʝʖʵʘʠʖ ʘ ʧʰʤʨʘʛʨʣʞʵʨ
ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛ ʧʛʦʞʟʣʞʵ ʣʤʢʛʦ ʣʖ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʞ ʠʤʥʞʛ ʤʨ ʪʤʦʢʩʡʵʦ ʣʖʡʞʭʛʣ ʣʖ ʛʡʛʠʨʦʤʣʣʖʨʖ ʧʨʦʖʣʞʬʖ
ʠʖʧʤʘʖʨʖ ʗʛʡʛʜʠʖ ʞʝʚʖʚʛʣʖ ʘ ʢʤʢʛʣʨʖ ʣʖ ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛʨʤ XXXJOHMFTJOBDPNʦʖʝʚʛʡɹʖʦʖʣʬʞʵʞʇʛʦʘʞʝ
ʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖ ʠʖʨʤʧʛʩʘʛʦʞʨʛ ʭʛʘʰʦʫʩʣʛʵʵʧʣʤʞʭʛʨʡʞʘʤ
ʛʤʨʗʛʡʵʝʖʣʖʚʖʨʖʨʖʣʖʥʤʠʩʥʠʖʨʖ СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА
t ʈʛʝʞʩʧʡʤʘʞʵʣʖʙʖʦʖʣʬʞʵʤʨʥʖʚʖʨʘʧʡʩʭʖʞʠʤʙʖʨʤ СЕДАЛКАТА
 ʥʦʤʚʩʠʨʰʨʛʞʝʥʤʡʝʘʖʣʝʖʦʖʝʡʞʭʣʞʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʞʵ 
ʠʤʞʨʤ ʣʛ ʧʖ ʞʝʦʞʭʣʤ ʥʤʧʤʭʛʣʞ ʘ ʧʰʤʨʘʛʨʣʤʨʤ t ʈʖʝʞʧʛʚʖʡʠʖʞʝʞʧʠʘʖʦʛʚʤʘʣʖʥʤʚʚʦʰʜʠʖʤʨʧʨʦʖʣʖʣʖ
ʦʰʠʤʘʤʚʧʨʘʤʝʖʩʥʤʨʦʛʗʖ ʥʤʡʝʘʖʨʛʡʵ

89
t ʃʞʠʤʙʖ ʣʛ ʣʖʧʞʡʘʖʟʨʛ ʢʛʫʖʣʞʝʢʞʨʛ ʞʡʞ ʥʤʚʘʞʜʣʞʨʛ ʭʛʨʠʖʝʖʚʦʛʫʞ
ʭʖʧʨʞ ʖʠʤ ʞʢʖʨʛ ʧʰʢʣʛʣʞʵ ʥʰʦʘʤ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛ t ʇʥʖʝʘʖʟʨʛ ʣʤʦʢʞʨʛ ʝʖ ʢʞʛʣʛ ʣʖ ʨʛʠʧʨʞʡʣʞʵ ʠʖʡʰʪ 
инструкциите. ʥʤʧʤʭʛʣʞʣʖʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʛʨʞʠʛʨʞ
t ʃʛ ʥʦʞʗʞʦʖʟʨʛ ʧʛʚʖʡʠʖʨʖ ʖʠʤ ʛ ʤʯʛ ʢʤʠʦʖ ʞ ʣʛ ʵ
ʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʘʰʘ ʘʡʖʜʣʞ ʥʤʢʛʯʛʣʞʵ ʝʖ ʚʖ ʣʛ ʧʛ ʤʗʦʖʝʩʘʖ ɺʖʧʛʥʛʦʛʣʖʦʰʠʖʧʰʧʧʨʩʚʛʣʖʘʤʚʖ
ʢʩʫʰʡ
t ʇʰʫʦʖʣʵʘʖʟʨʛʧʛʚʖʡʠʖʨʖʣʖʧʩʫʤʢʵʧʨʤ ɺʖʣʛʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʗʛʡʞʣʖ
t ʅʦʛʚʥʖʝʘʖʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʤʨ ʖʨʢʤʧʪʛʦʣʞ ʘʡʞʵʣʞʵ ʘʤʚʖ 
ʚʰʜʚ ʞ ʧʣʵʙ ʤʧʘʛʣ ʨʤʘʖ ʥʦʤʚʰʡʜʞʨʛʡʣʤʨʤ ʞʝʡʖʙʖʣʛ ʣʖ
ʧʡʰʣʬʛ ʢʤʜʛʚʖʚʤʘʛʚʛʚʤʥʦʤʢʵʣʖʣʖʬʘʛʨʖʣʖʢʣʤʙʤʤʨ ɺʖʣʛʧʛʧʩʮʞʘʧʩʮʞʡʣʖʢʖʮʞʣʖ
ʢʖʨʛʦʞʖʡʞʨʛ
t ʇʡʛʚ ʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ ʣʖ ʥʡʖʜʖ ʥʤʭʞʧʨʛʨʛ ʞ ʞʝʧʩʮʛʨʛ ɺʖʧʛʧʩʮʞʦʖʝʙʰʣʖʨʣʖʧʵʣʠʖ
ʘʣʞʢʖʨʛʡʣʤʧʛʚʖʡʠʖʨʖʝʖʤʨʧʨʦʖʣʵʘʖʣʛʣʖʥʵʧʰʠʖʞʧʤʡʨʖ
t ʅʤʭʞʧʨʛʨʛ ʥʡʖʧʨʢʖʧʤʘʞʨʛ ʞ ʢʛʨʖʡʣʞʨʛ ʭʖʧʨʞ ʧ ʘʡʖʜʛʣ ɺʖʣʛʧʛʙʡʖʚʞ
ʥʖʦʬʖʡ ʞʡʞ ʧ ʣʛʖʙʦʛʧʞʘʛʣ ʥʦʛʥʖʦʖʨ ʣʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ
ʦʖʝʦʛʚʞʨʛʡʞ ʖʢʤʣʵʠʞʡʞʗʛʣʝʞʣ ɺʖʣʛʧʛʥʤʚʡʖʙʖʣʖʫʞʢʞʭʛʧʠʤʭʞʧʨʛʣʛ
t ʅʤʚʧʩʮʛʨʛʘʣʞʢʖʨʛʡʣʤʢʛʨʖʡʣʞʨʛʭʖʧʨʞʧʡʛʚʠʤʣʨʖʠʨʧ
ʘʤʚʖ ʝʖʚʖʞʝʗʵʙʘʖʣʛʤʗʦʖʝʩʘʖʣʛʣʖʦʰʜʚʖ
t ʅʤʚʚʰʦʜʖʟʨʛʭʞʧʨʞʘʧʞʭʠʞʭʖʧʨʞʘʚʘʞʜʛʣʞʛʞʖʠʤʧʛ ɺʖʣʛʧʛʬʛʣʨʦʤʪʩʙʞʦʖ
ʣʖʡʖʙʖʧʢʖʜʛʨʛʧʡʛʠʤʢʖʧʡʤ
t ʅʤʚʚʰʦʜʖʟʨʛʭʞʧʨʞʠʤʡʛʡʖʨʖʤʨʥʦʖʫʞʞʡʞʥʵʧʰʠ t ɾʝʧʩʮʛʨʛ ʞʚʛʖʡʣʤ ʨʛʠʧʨʞʡʣʞʵʨ ʠʖʡʰʪ ʥʦʛʚʞ ʚʖ ʙʤ
ʞʝʥʤʡʝʘʖʨʛʞʡʞʥʦʞʗʛʦʛʨʛ
СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИЯТ КАЛЪФ t ɽʖ ʚʖ ʞʝʗʛʙʣʛ ʤʗʦʖʝʩʘʖʣʛʨʤ ʣʖ ʢʩʫʰʡ ʧʛ ʥʦʛʥʤʦʰʭʘʖ
ʥʛʦʞʤʚʞʭʣʤ ʥʦʤʘʛʨʦʵʘʖʣʛ ʣʖ ʠʤʮʖ ʅʤ ʧʥʛʬʞʖʡʣʤ 
t ʅʦʛʥʤʦʰʭʘʖ ʧʛ ʤʨʚʛʡʣʤ ʥʦʖʣʛ ʣʖ ʠʖʡʰʪʖ ʤʨ ʚʦʩʙʞʨʛ ʧʘʖʡʛʨʛʨʛʠʧʨʞʡʣʞʵʨʠʖʡʰʪ ʤʨʤʧʣʤʘʣʖʨʖʭʖʧʨʞʥʤʭʞʧʨʛʨʛ
ʭʖʧʨʞ ʤʨʚʤʡʩʧʰʧʧʩʫʖʠʰʦʥʖ
t ʄʧʘʛʜʖʘʖʟʨʛ ʥʛʦʞʤʚʞʭʣʤ ʨʛʠʧʨʞʡʣʞʨʛ ʭʖʧʨʞ ʧ ʢʛʠʖ

ИНСТРУКЦИИ
СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Фиг. 1
Шасита
T1 Предни колела
T2 ɹʦʩʥʖʝʖʚʣʞʠʤʡʛʡʖ5SJMPHZTUE
T3 ɹʦʩʥʖʝʖʚʣʞʠʤʡʛʡʖ5SJMPHZ$JUZ
T4 ɺʰʦʜʖʭʣʖʗʞʗʛʦʤʣʖ
T5 ʀʤʮʣʞʭʠʖʝʖʗʖʙʖʜ

Преносимо Столче
R1 ʄʥʤʦʖʝʖʦʰʬʛʨʛ
BG

R2 ʇʛʣʣʞʠʣʖʧʨʤʡʭʛʨʤ
R3 ʈʤʦʗʞʭʠʖ ако е налична)
R4 ɺʰʜʚʤʗʦʖʣ ако е наличен)
За да се избегнат наранявания, дръжте детето далеч
по време на разгъване и сгъване на този продукт.
Кош
C1 ʇʛʣʣʞʠʣʖʠʤʮʖ
C2 ʅʤʠʦʞʘʖʡʤʣʖʠʤʮʖ

Столче за автомобил (ако е наличен)

НОСАЧ

СГЛОБЯВАНЕ/СВАЛЯНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА


Фиг. 2 ʅʤʧʨʖʘʛʨʛ ʙʦʩʥʖʨʖ ʠʤʡʛʡʖ ʘ ʧʰʤʨʘʛʨʧʨʘʞʛ ʧʰʧ
ʝʖʚʣʖʨʖʨʦʰʗʖ
Фиг. 3 ɽʖʠʖʭʛʨʛ ʫʖʡʠʖʨʖ T6
 ʣʖ ʧʠʤʗʖʨʖ T7), тоест
ʣʖʨʞʧʣʛʨʛʡʤʧʨʭʛʨʤ T8
ʨʖʠʖʭʛʚʖʧʛʝʖʠʖʭʞʚʤʠʦʖʵ ʠʖʨʤ
ʥʦʤʘʛʦʞʨʛ ʚʖʡʞ ʫʖʡʠʖʨʖ T6
 ʛ ʥʦʖʘʞʡʣʤ ʥʤʧʨʖʘʛʣʖ ʣʖ
ʧʰʤʨʘʛʨʣʤʨʤʢʵʧʨʤ
Никога не използвайте задната дръжка за вдигане на ВНИМАНИЕ: преди употреба проверете дали колелата
количката с бебето в нея. са добре закрепени.
Фиг. 4 ɽʖ ʚʖ ʧʘʖʡʞʨʛ ʝʖʚʣʞʨʛ ʠʤʡʛʡʖ ʥʤʘʚʞʙʣʛʨʛ
ʡʤʧʨʭʛʨʤ T8
 ʞ ʤʨʠʖʭʛʨʛ ʫʖʡʠʖʨʖ T6
 ʤʨ ʧʠʤʗʖʨʖ T7), до
ʥʰʡʣʤʨʤʞʤʧʘʤʗʤʜʚʖʘʖʣʛ

90
ОТВАРЯНЕ НА НОСАЧА КОШ TRILOGY
Фиг. 5 ʀʖʨʤ ʚʰʦʜʞʨʛ ʣʖʨʞʧʣʖʨ ʡʤʧʨʖ T9
 ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣ
ʣʖ ʚʵʧʣʖʨʖ ʦʰʠʤʫʘʖʨʠʖ ʞʝʨʛʙʡʛʨʛ ʦʛʮʞʨʛʡʣʤ ʮʖʧʞʨʤ ʚʤ ЗАКРЕПВАНЕ НА КОША КЪМ НОСАЧА
ʥʰʡʣʤʨʤʢʩʤʨʘʖʦʵʣʛ Фиг. 19 ʋʘʖʯʖʟʠʞ ʠʤʮʖ ʝʖ ʚʦʰʜʠʖʨʖ ʙʤ ʝʖʠʖʭʛʨʛ ʣʖ
Фиг. 6 ɽʖʘʰʦʮʛʨʛ ʚʛʟʧʨʘʞʛʨʤ ʠʖʨʤ ʣʖʨʞʧʣʛʨʛ ʥʛʚʖʡʖ ʣʤʧʖʭʖʣʖʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʢʛʧʨʖ ʤʨʚʘʛʨʛʧʨʦʖʣʞʣʖʤʧʣʤʘʖʨʖ 
T10
ʚʤʫʤʦʞʝʤʣʨʖʡʣʤʗʡʤʠʞʦʖʯʤʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʠʖʨʤʙʤʦʖʝʥʤʡʤʜʞʨʛ ʠʖʨʤʙʤʥʤʧʨʖʘʞʨʛʤʗʰʦʣʖʨʧʖʢʤʠʰʢ
Фиг. 7 ВНИМАНИЕ: преди употреба проверете дали ʢʖʟʠʖʨʖ
всички затварящи механизми са правилно закопчани Фиг. 20 ВНИМАНИЕ: винаги проверявайте дали коша
и от двете страни. е правилно захванат преди използване.

ЗАТВАРЯНЕ НОСАЧ СВАЛЯНЕ НА КОША ОТ НОСАЧА


Фиг. 8 ʇʣʖʨʞʧʠʖʣʛʣʖʗʩʨʤʣʖ T11
ʥʤʘʚʞʙʣʛʨʛʝʖʚʣʖʨʖ Фиг. 21 ʃʖʨʞʧʣʛʨʛ ʡʤʧʨʖ C3
 ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣ ʤʨʘʰʣ ʣʖ
ʚʦʰʜʠʖ T12). ʠʤʮʖ
Фиг. 9 ɾʝʨʛʙʡʛʨʛʦʛʮʞʨʛʡʣʤʚʦʰʜʠʖʨʖ T12
ʣʖʙʤʦʛ ʚʤ Фиг. 22 ɻʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʧ ʨʤʘʖ ʥʤʘʚʞʙʣʛʨʛ ʠʤʮʖ ʠʖʨʤ ʙʤ
ʥʰʡʣʤʨʤʝʖʨʘʖʦʵʣʛʣʖʣʤʧʖʭʖ ʚʰʦʜʞʨʛʝʖʚʦʰʜʠʖʨʖ

СПИРАЧКА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА ЗАКРЕПВАНЕ НА СЕННИКА


Фиг. 10 ɽʖʚʖʝʖʚʛʟʧʨʘʖʨʛʧʥʞʦʖʭʠʖʨʖ ʣʖʨʞʧʣʛʨʛʣʖʚʤʡʩ Фиг. 23 ʅʤʧʨʖʘʛʨʛ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʣʞʨʛ ʠʤʥʭʛʨʖ ʣʖ ʤʧʣʤʘʖʨʖ
ʡʤʧʨʖ T13
ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣʣʖʙʦʩʥʖʨʖʝʖʚʣʞʠʤʡʛʡʖʤʨʚʵʧʣʤ ʣʖʠʤʮʖ
Задействайте винаги спирачките, когато сте Фиг. 24 ʃʖʘʞʟʨʛ ʧʛʣʣʞʠʖ C1
 ʤʠʤʡʤ ʚʦʰʜʠʖʨʖ ʠʖʨʤ ʙʤ
спрели. ʝʖʫʘʖʣʛʨʛʧʰʧʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʠʤʥʭʛʨʖ

ДРЪЖКА ЗА ПРЕНАСЯНЕ РЕГУЛИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА НА СЕННИКА


Фиг. 11 ɽʖʥʦʛʣʖʧʵʣʛʣʖʝʖʨʘʤʦʛʣʞʵʨʣʤʧʖʭ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ Фиг. 25 ɽʖ ʦʛʙʩʡʞʦʖʣʛ ʣʖ ʚʦʰʜʠʖʨʖ ʚʛʟʧʨʘʖʟʨʛ
ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖʨʖ ʝʖ ʨʤʘʖ ʚʦʰʜʠʖ T14
 ʃʛ ʥʤʘʚʞʙʖʟʨʛ ʛʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʣʖʚʘʖʨʖʧʨʦʖʣʞʭʣʞʗʩʨʤʣʖ C4).
ʣʤʧʖʭʖʫʘʖʯʖʟʠʞʚʦʰʜʠʖʨʖʝʖʤʨʘʖʦʵʣʛ T12). Фиг. 26 ВНИМАНИЕ: за да пренесете коша, винаги го
хващайте за дръжката.
БЛОКИРАНЕ/ОТБЛОКИРАНЕ ЗАДНИ КОЛЕЛА
Фиг. 12 ʃʤʧʖʭʖ ʞʢʖ ʘʰʦʨʵʯʞ ʠʤʡʛʡʖ ʠʤʞʨʤ ʢʤʙʖʨ ʚʖ ПРОВЕТРЯВАНЕ НА СЕННИКА (ПРИ МОДЕЛИТЕ,
ʧʛ ʗʡʤʠʞʦʖʨ ʞʡʞ ʤʨʗʡʤʠʞʦʖʨ ʚʛʟʧʨʘʖʟʠʞ ʣʖ ʡʤʧʨʖ T15), КЪДЕТО Е ПРЕДВИДЕНО)
ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣʥʤʬʛʣʨʦʖʡʣʞʵʡʤʧʨ Фиг. 27 ʇʛʣʣʞʠʖʛʧʣʖʗʚʛʣʧʢʦʛʜʤʘʖʥʦʞʧʨʖʘʠʖ ʠʤʵʨʤ
ʤʧʞʙʩʦʵʘʖʥʤʚʤʗʦʤʥʦʤʘʛʨʦʵʘʖʣʛʘʰʨʦʛʘʠʤʮʖ
СВАЛЯНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА
Фиг. 13 ʅʦʞ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨ ʥʦʛʚʣʞʨʛ ʠʤʡʛʡʖ ʢʤʙʖʨ ЗАКАЧВАНЕ НА ПОКРИВАЛОТО
ʡʛʧʣʤʚʖʧʛʧʘʖʡʵʨ Фиг. 28 ɽʖʠʤʥʭʖʟʨʛʘʧʞʭʠʞʠʤʥʭʛʨʖʣʖʥʤʠʦʞʘʖʡʤʨʤʠʰʢ
ɽʖ ʧʘʖʡʵʣʛʨʤ ʞʢ ʚʤʘʛʚʛʨʛ ʣʖʥʦʛʚ ʢʖʡʠʞʵʨ ʡʤʧʨ T16) ʠʤʮʖ
ʠʖʠʨʤ ʛ ʥʤʠʖʝʖʣʤ ʣʖ ʧʫʛʢʖʨʖ ʞ ʛʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʧ ʨʤʘʖ
ʞʝʘʖʚʛʨʛʠʤʡʛʡʤʨʤ ВЪТРЕШНО ПРОВЕТРЯВАНЕ
Фиг. 14 ɽʖ ʥʤʘʨʤʦʣʤ ʢʤʣʨʞʦʖʣʛ ʣʖ ʠʤʡʛʡʖʨʖ ʙʞ Фиг. 29 ʂʤʜʛʚʖʧʛʦʛʙʩʡʞʦʖʘʰʨʦʛʮʣʤʨʤʥʦʤʘʛʨʦʵʘʖʣʛ
ʥʤʧʨʖʘʛʨʛ ʘ ʧʰʤʨʘʛʨʧʨʘʞʛ ʧ ʤʨʘʤʦʖ T17
 ʞ ʗʩʨʣʛʨʛ ʚʤ ʧʥʤʢʤʯʨʖʣʖʡʤʧʨʖ C5).
ʭʩʘʖʣʛʣʖʀʁɾʀʝʖʥʦʖʘʞʡʣʤʝʖʫʘʖʯʖʣʛ
ВНИМАНИЕ: проверете дали колелата са правилно РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА
захванати преди използване. Фиг. 30 ɺʛʟʧʨʘʖʟʨʛ ʣʖ ʡʤʧʨʖ C6
 ʝʖ ʦʛʙʩʡʞʦʖʣʛ
ʣʖ ʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖ ʥʦʞ ʚʤʧʨʞʙʖʣʛ ʣʖ ʜʛʡʖʣʞʵʨ ʣʖʠʡʤʣ 
ЗАДНА ПЛАТФОРМА ʥʤʧʨʖʘʛʨʛʤʨʣʤʘʤʡʤʧʨʖʘʥʰʦʘʤʣʖʭʖʡʣʤʥʤʡʤʜʛʣʞʛ
Фиг. 15 ʃʖʨʞʧʣʛʨʛʧʠʦʖʠʝʖʚʣʖʨʖʥʡʖʨʪʤʦʢʖ T10
ʝʖʚʖ
ʧʞʥʤʢʤʙʣʛʨʛʥʦʞʥʦʛʢʞʣʖʘʖʣʛʣʖʥʦʛʥʵʨʧʨʘʞʵ ПОДДРЪЖКА НА МАТРАКА И ВЪТРЕШНИЯ BG
КАЛЪФ
ДЪРЖАЧ НА БИБEРОН Фиг. 31 ʅʦʛʥʤʦʰʭʞʨʛʡʣʤ ʛ ʥʛʦʞʤʚʞʭʣʤ ʚʖ ʧʛ ʞʝʘʖʜʚʖʨ
Фиг. 16 ʃʤʧʖʭʖ ʧʛʦʞʟʣʤ ʧʛ ʥʦʛʚʡʖʙʖ ʧ ʚʰʦʜʖʭ ʣʖ ʢʖʨʦʖʠʖ ʞ ʘʰʨʦʛʮʣʞʵ ʠʖʡʰʪ ʧ ʬʛʡ ʥʦʖʘʞʡʣʖʨʖ ʞʢ
ʗʞʗʛʦʤʣ T4). ʥʤʚʚʦʰʜʠʖ
ɽʖ ʚʖ ʝʖʠʦʛʥʞʨʛ ʚʰʦʜʖʭʖ ʣʖ ʗʞʗʛʦʤʣʖ ʥʡʰʝʣʛʨʛ ʙʤʦʣʞʵ
ʘʤʚʖʭʘʰʦʫʩʝʖʠʦʛʥʘʖʯʞʵʛʡʛʢʛʣʨ T18
ʠʤʟʨʤʧʛʣʖʢʞʦʖ АВТОСТОЛЧЕ HUGGY (АКО Е НАЛИЧЕН)
ʘʰʦʫʩʣʤʧʖʭʖ ʞʙʤʣʖʨʞʧʣʛʨʛʣʖʢʵʧʨʤʨʤʢʩʚʤʥʰʡʣʤʨʤʢʩ
ʝʖʧʨʤʥʤʦʵʘʖʣʛ ЗАКРЕПВАНЕ НА СТОЛЧЕТО КЪМ НОСАЧА
Фиг. 32 ʋʘʖʯʖʟʠʞ ʧʨʤʡʭʛʨʤ ʝʖ ʚʦʰʜʠʖʨʖ ʙʤ ʝʖʫʘʖʣʛʨʛ
КОШНИЧКА ЗА БАГАЖ ʝʖʫʘʖʣʛʨʛʝʖʣʤʧʖʭʖʣʖʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʢʛʧʨʖ ʤʨʚʘʛʨʛʧʨʦʖʣʞ
Фиг. 17 ʀʰʢʣʤʧʖʭʖʢʤʜʛʚʖʧʛʝʖʠʦʛʥʞʙʤʡʵʢʖʠʤʮʣʞʭʠʖ ʣʖʤʧʣʤʘʖʨʖ ʥʤʧʨʖʘʵʟʠʞʙʤʤʗʰʦʣʖʨʤʧʖʢʤʠʰʢʢʖʟʠʖʨʖ
ʝʖʗʖʙʖʜ T5
ɽʖʚʖʵʝʖʠʦʛʥʞʨʛ ʝʖʠʖʭʛʨʛʫʖʡʠʞʨʛ B1
ʝʖ Фиг. 33 ВНИМАНИЕ: преди употреба винаги
ʧʥʛʬʞʖʡʣʞʨʛʝʖʚʣʞʩʮʞ T19
ʣʖʣʤʧʖʭʖ проверявайте дали столчето е добре закрепено.
ʅʦʤʠʖʦʖʟʨʛ ʠʖʣʨʤʘʛʨʛ B2
 ʥʦʛʝ ʫʖʡʠʞʨʛ T20), отстрани
ʣʖʣʤʧʖʭʖʞʝʖʠʤʥʭʖʟʨʛʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʠʤʥʭʛʨʖ СВАЛЯНЕ НА АВТОСТОЛЧЕТО ОТ НОСАЧА
ʃʖʠʦʖʵʝʖʠʖʭʛʨʛʫʖʡʠʞʨʛ B3
ʝʖʧʥʛʬʞʖʡʣʞʨʛʥʦʛʚʣʞʩʮʞ Фиг. 34 ʃʖʨʞʧʣʛʨʛ ʡʤʧʨʭʛʨʤ S1
 ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣʤ ʤʨʝʖʚ ʣʖ
T21
ʣʖʣʤʧʖʭʖ ʧʨʤʡʭʛʨʤ
Фиг. 35 ɻʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʧʨʤʘʖʥʤʘʚʞʙʣʛʨʛʧʨʤʡʭʛʨʤ ʠʖʨʤ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСПОРТНИ МОДУЛИ, КОИТО ʙʤʫʘʖʣʛʨʛʝʖʚʦʰʜʠʖʨʖ
СЕ ДОБАВЯТ (КОШ, АВТОСТОЛЧЕ (ако е наличен) И ɽʖ ʥʦʖʘʞʡʣʖʨʖ ʩʥʤʨʦʛʗʖ ʣʖ ʖʘʨʤʧʨʤʡʭʛʨʤ )VHHZ 
ПРЕНОСИМО СТОЛЧЕ) ʣʖʥʦʖʘʛʨʛʧʥʦʖʘʠʖʧʰʧʧʰʤʨʘʛʨʣʖʨʖʠʣʞʜʠʖ
Фиг. 18 ʎʖʧʞʨʖʨʖ ʢʤʙʖʨ ʚʖ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʨ ʧ ʠʤʮʖ 5SJMPHZ 
ʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤ ʧʨʤʡʭʛ ʞ ʖʘʨʤʧʨʤʡʭʛʨʤ )VHHZ ʖʠʤ ʛ
ʣʖʡʞʭʛʣ


91
ПРЕНОСИМО СТОЛЧЕ СВАЛЯНЕ НА СЕННИКА ОТ КОЛИЧКАТА
Фиг. 53 ɽʖʚʖʧʘʖʡʞʨʛʧʛʣʣʞʠʖʤʨʠʤʡʞʭʠʖʨʖ ʤʨʠʤʥʭʖʟʨʛ
ЗАКРЕПВАНЕ НА ПРЕНОСИМОТО СТОЛЧЕ КЪМ ʠʤʥʭʛʨʖʨʖ ʠʤʞʨʤ ʝʖʫʘʖʯʖʨ ʠʖʡʰʪʖ ʠʰʢ ʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖ H2-
НОСАЧА H3).
Фиг. 36 ɽʖʫʘʖʣʛʨʛʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤʧʨʤʡʭʛʠʰʢʣʤʧʖʭʖ ʠʖʨʤ Фиг. 54 ɺʛʟʧʨʘʖʟʨʛ ʣʖ ʡʤʧʨʖ H5
 ʞ ʛʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʧ
ʙʤ ʥʤʧʨʖʘʞʨʛ ʣʖ ʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛ ʢʛʧʨʖ ʤʨ ʚʘʛʨʛ ʧʨʦʖʣʞ ʣʖ ʨʤʘʖ ʞʝʘʖʚʛʨʛ ʧʛʣʣʞʠʖ ʤʨ ʢʛʧʨʖʨʖ R11
 ʣʖ ʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤ
ʤʧʣʤʘʖʨʖ ʧʨʤʡʭʛ
Фиг. 37 ВНИМАНИЕ: преди употреба проверете дали
преносимото столче е добре закрепено от двете ПОЧИСТВАНЕ НА КАЛЪФА НА СЕННИКА
страни. Фиг. 55 ʀʖʡʰʪʰʨʣʖʧʛʣʣʞʠʖʢʤʜʛʚʖʗʰʚʛʧʘʖʡʛʣ ʝʖʚʖ
Фиг. 38 ʂʤʜʛ ʚʖ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤ ʧʨʤʡʭʛ ʧʛ ʥʤʭʞʧʨʞ ʄʨʠʤʥʭʖʟʨʛ ʠʤʥʭʛʨʖʨʖ H6
 ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣʞ ʣʖ
ʤʗʰʦʣʖʨʤ ʠʰʢ ʢʖʟʠʖʨʖ ʞʡʞ ʠʰʢ ʩʡʞʬʖʨʖ ʞ ʚʖ ʧʛ ʝʖʨʘʤʦʞ ʚʘʛʨʛʧʰʛʚʞʣʛʣʞʵʝʖʧʘʰʦʝʘʖʣʛʣʖʧʛʣʣʞʠʖ H7).
ʣʤʧʖʭʖʧʥʤʧʨʖʘʛʣʤʨʤʧʨʤʡʭʛ Фиг. 56 ʄʨʠʤʥʭʖʟʨʛ ʚʘʛʨʛ ʧʰʛʚʞʣʛʣʞʵ H7) от лентите
H8
ʞʞʝʘʖʚʛʨʛʣʖʥʰʡʣʤʠʖʡʰʪʖ
ОТКАЧВАНЕ НА ПРЕНОСИМОТО СТОЛЧЕ ОТ НОСАЧА Фиг. 57 ɽʖʚʖʥʤʧʨʖʘʞʨʛʤʨʣʤʘʤʠʖʡʰʪʖ ʘʢʰʠʣʛʨʛʚʘʛʨʛ
Фиг. 39 ʃʖʨʞʧʣʛʨʛ ʛʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʚʦʰʜʠʞʨʛ R5) и ʡʛʣʨʞ H8
ʘʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʘʤʚʖʭʞʣʖʘʰʨʦʛʮʣʞʵʫʖʧʨʖʦ
ʥʤʘʚʞʙʣʛʨʛʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤʧʨʤʡʭʛʤʨʣʤʧʖʭʖ Фиг. 58 ʇʡʛʚʠʤʛʨʤʘʢʰʠʣʛʨʛʡʛʣʨʞʨʛ H8
ʘʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛ
ВНИМАНИЕ: никога не извършвайте тази операция ʙʣʛʝʚʖ ʣʖ ʚʘʛʨʛ ʧʰʛʚʞʣʛʣʞʵ H7
 ʚʤ ʥʰʡʣʤʨʤ ʞʢ
когато детето е на столчето. ʝʖʫʘʖʯʖʣʛ

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ТОРБИЧКА (КОГАТО Е НАЛИЧНА)


Фиг. 40 ɸʰʝʢʤʜʣʤ ʛ ʦʛʙʩʡʞʦʖʣʛ ʣʖ ʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖ ʘ Фиг. 59 ʅʤʧʨʖʘʛʨʛ ʠʖʡʰʪʖ R3
 ʠʖʨʤ ʙʤ ʥʦʤʠʖʦʖʨʛ ʥʤʚ
ʥʤʡʤʜʛʣʞʵʚʛʟʧʨʘʖʟʠʞʣʖʬʛʣʨʦʖʡʣʞʵʢʛʫʖʣʞʝʰʢ R6), и ʤʥʤʦʖʨʖʝʖʦʰʬʛ
ʥʦʞʗʩʨʘʖʟʠʞʵʚʤʜʛʡʖʣʤʨʤʥʤʡʤʜʛʣʞʛ Фиг. 60 ɽʖʠʤʥʭʖʟʨʛ ʬʛʣʨʦʖʡʣʖʨʖ ʡʛʣʨʖ F1) като я
ʥʦʤʠʖʦʖʨʛʥʦʛʝʫʖʡʠʖʨʖ F2).
РЕГУЛИРАНЕ ПЛАТФОРМАТА ЗА ОПОРА НА КРАКАТА Фиг. 61 ʄʗʦʖʨʣʖʨʖ ʧʨʦʖʣʖ ʣʖ ʨʤʦʗʞʭʠʖʨʖ ʢʤʜʛ ʚʖ ʧʛ
Фиг. 41 ɽʖ ʧʥʩʧʠʖʣʛ ʣʖ ʥʡʖʨʪʤʦʢʖʨʖ ʚʛʟʧʨʘʖʟʨʛ ʞ ʣʖ ʝʖʫʘʖʣʛʣʖʥʤʚʫʤʚʵʯʤʢʵʧʨʤ ʝʖʥʦʛʚʥʖʝʘʖʣʛʣʖʚʛʨʛʨʤʤʨ
ʚʘʖʨʖʡʤʧʨʖ R7
ʦʖʝʥʤʡʤʜʛʣʞʤʨʚʤʡʣʖʨʖʞʧʨʦʖʣʖ ʠʖʨʤ студа.
ʙʞʗʩʨʣʛʨʛʛʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʣʖʚʤʡʩ Фиг. 62 ʈʤʦʗʞʭʠʖʨʖʢʤʜʛʚʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʠʖʨʤʥʦʛʣʤʧʞʢʤ
Фиг. 42 ɽʖ ʚʖ ʥʤʘʚʞʙʣʛʨʛ ʤʨʣʤʘʤ ʥʡʖʨʪʤʦʢʖʨʖ ʨʦʵʗʘʖ ʧʨʤʡʭʛʧʡʞʬʛʠʰʢʢʖʟʠʖʨʖʞʡʞʠʰʢʩʡʞʬʖʨʖ
ʧʖʢʤʚʖʵʞʝʚʰʦʥʖʨʛʣʖʙʤʦʛʝʖʫʘʖʯʖʧʛʖʘʨʤʢʖʨʞʭʣʤ
ДЪЖДОБРАН (КОГАТО Е НАЛИЧЕН)
ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ Фиг. 63 ɽʖʢʤʣʨʞʦʖʣʛʣʖʚʰʜʚʤʗʦʖʣʖ R4
ʙʤʥʤʧʨʖʘʛʨʛ
Фиг. 43 ʉʘʛʦʛʨʛʧʛ ʭʛʠʤʡʖʣʞʨʛʧʖʥʤʧʨʖʘʛʣʞʘʫʖʡʠʞʨʛ ʣʖʧʛʣʣʞʠʖʞʝʖʠʤʥʭʖʟʨʛʞʚʘʛʨʛʧʨʦʖʣʞʭʣʞʠʤʥʭʛʨʖ P1).
ʣʖʘʞʧʤʭʞʣʖʨʖʣʖʦʖʢʛʣʛʨʛʞʡʞʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʤʣʖʚʨʵʫ Фиг. 64 ɽʖʠʖʭʛʨʛ ʡʖʧʨʞʬʞʨʛ P2
 ʝʖ ʥʦʛʚʣʞʨʛ ʨʦʰʗʞ 
ɶʠʤ ʥʤʧʨʖʘʵʣʛʨʤ ʣʛ ʛ ʥʦʖʘʞʡʣʤ ʞʝʢʰʠʣʛʨʛ ʠʤʡʖʣʞʨʛ ʤʨ ʧʥʦʵʢʤʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʙʦʩʥʖʠʤʡʛʡʖ
ʥʰʦʘʖʨʖʚʘʤʟʠʖʫʖʡʠʞʞʙʞʘʢʰʠʣʛʨʛʤʨʣʤʘʤʘʰʘʘʨʤʦʖʨʖ
ʚʘʤʟʠʖʫʖʡʠʞʘʞʣʖʙʞʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛʫʖʡʠʞʣʖʛʚʣʖʞʧʰʯʖ ПОЧИСТВАНЕ НА КАЛЪФА
ʘʞʧʤʭʞʣʖ ʅʦʛʥʤʦʰʭʘʖ ʧʛ ʥʛʦʞʤʚʞʭʣʤʨʤ ʧʘʖʡʵʣʛ ʣʖ ʠʖʡʰʪʖ ʝʖ
Фиг. 44 ʉʘʛʦʛʨʛ ʧʛ ʭʛ ʦʖʢʛʣʣʞʨʛ ʠʤʡʖʣʞ ʧʖ ʥʦʖʘʞʡʣʤ ʚʤʗʦʖʨʖʢʩʥʤʚʚʦʰʜʠʖ
ʘʢʰʠʣʖʨʞʘʠʦʖʞʯʖʨʖʣʖʥʤʵʧʣʞʵʠʤʡʖʣ Фиг. 65 ʄʧʘʤʗʤʚʛʨʛ ʚʘʖʨʖ ʢʖʡʠʞ ʡʖʧʨʞʠʖ ʤʨʝʖʚ R12)
Фиг. 45 ɽʖʠʤʥʭʖʟʨʛ ʠʦʖʞʯʖʨʖ ʣʖ ʥʤʵʧʣʞʵ ʠʤʡʖʣ ʠʰʢ ʤʨ ʥʡʖʨʪʤʦʢʖʨʖ ʝʖ ʤʥʤʦʖ ʝʖ ʠʦʖʠʖ ʠʖʨʤ ʵ ʞʝʘʖʚʞʨʛ ʤʨ
централната тока. ʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʣʤʧʖʭʞ R14).
Фиг. 46 ʅʤʵʧʣʞʵʨ ʠʤʡʖʣ ʨʦʵʗʘʖ ʘʞʣʖʙʞ ʚʖ ʢʞʣʖʘʖ ʥʦʛʝ Фиг. 66 ʄʨʠʤʥʭʖʟʨʛʠʤʥʭʛʨʖʨʖʣʖʧʛʚʖʡʠʖʨʖ R15).
ʧʨʦʖʣʞʭʣʞʨʛʫʖʡʠʞ R8
ʞʠʤʙʖʨʤʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖ ʨʦʵʗʘʖʚʖʧʛ Фиг. 67 ɾʝʘʖʚʛʨʛ ʡʖʧʨʞʠʖ R16
 ʞ ʤʨʠʤʥʭʖʟʨʛ ʗʩʨʤʣʞʨʛ
ʦʛʙʩʡʞʦʖʨʖʠʖ ʭʛʚʖʥʦʞʚʰʦʜʖʚʤʗʦʛʚʛʨʛʨʤ R17
ʤʨʚʘʛʨʛʧʨʦʖʣʞʣʖʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤʧʨʤʡʭʛ
Фиг. 47 ɾʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ ʘʞʣʖʙʞ ʠʤʡʖʣʖ ʥʦʛʝ ʠʦʖʭʛʨʖʨʖ Фиг. 68 ʄʨʠʤʥʭʖʟʨʛ ʧʨʦʖʣʞʭʣʞʨʛ ʠʤʥʭʛʨʖ ʞ ʨʛʝʞ ʣʖ
BG

ʝʖʛʚʣʤʧʥʤʵʧʣʞʵʠʤʡʖʣ ʠʖʨʤʙʞʦʛʙʩʡʞʦʖʨʛʚʤʗʦʛ ʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖ R18).


ВНИМАНИЕ! Неспазването на тази предпазна мярка, Фиг. 69 ɾʝʘʖʚʛʨʛʝʖʚʣʖʨʖʭʖʧʨʤʨʦʖʢʛʣʣʞʨʛʠʤʡʖʣʞ
може да доведе до падане или изплъзване на детето с Фиг. 70 ɾʝʢʰʠʣʛʨʛʥʤʵʧʣʞʵʠʤʡʖʣʤʨʧʨʦʖʣʞʭʣʞʨʛʫʖʡʠʞ
риск от нараняване. R8
ʠʖʨʤʥʦʤʠʖʦʖʨʛʥʰʦʘʤʨʤʛʝʞʭʛʣʖʬʛʣʨʦʖʡʣʖʨʖʨʤʠʖ
ʥʦʛʝ ʧʨʦʖʣʞʭʣʖʨʖ ʫʖʡʠʖ ʥʦʛʚʞ ʣʖʥʰʡʣʤ ʞʝʢʰʠʘʖʣʛ ʣʖ
МОНТИРАНЕ НА ОПОРАТА ЗА РЪЦЕ колана.
Фиг. 48 ɽʖʥʤʧʨʖʘʵʣʛʣʖʤʥʤʦʖʨʖʝʖʦʰʬʛ R1), натиснете Фиг. 71 ɾʝʘʖʚʛʨʛʠʤʡʖʣʖʢʛʜʚʩʠʦʖʭʛʨʖʨʖʤʨʥʦʤʨʛʠʨʤʦʖ 
ʗʩʨʤʣʞʨʛ R9
 ʞ ʵ ʝʖʫʘʖʣʛʨʛ ʣʖ ʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛ ʢʛʧʨʖ ʣʖ ʘʙʦʖʚʛʣʘʠʖʡʰʪʖ R19).
ʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤʧʨʤʡʭʛ R10). Фиг. 72 ʅʦʛʠʖʦʖʟʨʛ ʦʖʢʛʣʣʞʨʛ ʠʤʡʖʣʞ ʞ ʠʤʡʖʣʖ ʢʛʜʚʩ
Фиг. 49 ʄʥʤʦʖʨʖ ʝʖ ʦʰʬʛ ʢʤʜʛ ʚʖ ʧʛ ʤʨʘʖʦʵ ʤʨ ʛʚʣʖʨʖ ʠʦʖʭʛʨʖʨʖ ʥʦʛʝʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛʫʖʡʠʞʣʖʠʖʡʰʪʖʞʙʤʧʘʖʡʛʨʛ
ʧʨʦʖʣʖ ʞʡʞ ʣʖʥʰʡʣʤ ʚʖ ʧʛ ʞʝʘʖʜʚʖ ʝʖ ʚʖ ʵ ʤʨʘʤʦʞʨʛ ВНИМАНИЕ! Преди употреба проверете дали сте
ʣʖʨʞʧʣʛʨʛ ʗʩʨʤʣʖ R9
 ʞ ʵ ʤʧʘʤʗʤʚʛʨʛ ɽʖ ʚʖ ʵ ʞʝʘʖʚʞʨʛ поставили добре калъфа.
ʥʤʘʨʤʦʛʨʛʧʰʯʖʨʖʤʥʛʦʖʬʞʵʞʤʨʚʦʩʙʖʨʖʧʨʦʖʣʖ

ЗАХВАЩАНЕ НА СЕННИКА
Фиг. 50 ɽʖʥʤʧʨʖʘʵʣʛʣʖʧʛʣʣʞʠʖʣʖʠʤʡʞʭʠʖʨʖ ʝʖʧʨʖʣʛʨʛ
ʚʤ ʧʰʤʨʘʛʨʣʞʨʛ ʢʛʧʨʖ R11
 ʣʖ ʥʦʛʣʤʧʞʢʤʨʤ ʧʨʤʡʭʛ 
ʘʢʰʠʣʛʨʛʥʡʰʝʙʖʭʞʨʛ H1
ʞʗʩʨʣʛʨʛʚʤʠʖʨʤʭʩʛʨʛʞʚʘʛʨʛ
ʚʖʀʁɾʀʃɶʈʝʖʩʠʖʝʘʖʣʛʣʖʝʖʫʘʖʯʖʣʛʨʤ
Фиг. 51 ɽʖʠʤʥʭʖʟʨʛ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʣʞʨʛ ʠʤʥʭʛʨʖ ʣʖ ʠʖʡʰʪʖ
ʠʰʢʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖ ʥʰʦʘʤʙʤʦʣʞʨʛ H2
ʞʧʡʛʚʨʤʘʖʚʤʡʣʞʨʛ
H3).
Фиг. 52 ɽʖ ʚʖ ʦʛʙʩʡʞʦʖʨʛ ʧʛʣʣʞʠʖ ʛ ʚʤʧʨʖʨʰʭʣʤ ʚʖ ʙʤ
ʞʝʚʰʦʥʖʨʛʘʜʛʡʖʣʖʨʖʥʤʝʞʬʞʵ

92
POZOR
PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE TÝMTO VÝROBKOM.
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD t 7Ç%: ;"*45*5& %*&Ƹ"
A USCHOVAJTE HO PRE BEZPEČNOSTNÝMI PÁSMI.
BUDÚCE POUŽITIE. AK NEBUDETE t 5&/50 %&54,Å ,0Ǝ¶, /*& +&
DODRŽIAVAŤ TENTO NÁVOD, MÔŽETE VHODNÝ NA BEHANIE ALEBO
OHROZIŤ BEZPEČNOSŤ VÁŠHO ,03Ǝ6ƥ07"/*&
DIEŤAŤA. t 13&% 106Ç*5¶. 4,0/530-6+5& 
ČI JE VANIČKA, TAŠKA ALEBO
ZA BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA STE
AUTOSEDAČKA SPRÁVNE
ZODPOVEDNÍ VY. /".0/507"/²
UPOZORNENIE! NIKDY NENECHAJTE
t 7äEZ [BJTUJUF EJFǸB CF[QFǏOPTUOâNJ QÈTNJ B OJLEZ IP
DIEŤA BEZ DOZORU: MÔŽE TO BYŤ OFOFDIBKUFCF[EP[PSV
t 7äEZQPVäÓWBKUFQÈTWSP[LSPLVTQPMVTCFEFSOâNQÈTPN
/&#&;1&Ǝ/² 13* 106Ƕ7"/¶ 50)50 t +FNPäOÏQPVäÓWBǸPEMJÝOÏ[ÈDIZUOÏTZTUÏNZPETZTUÏNPW 
VÝROBKU BUĎTE NANAJVÝŠ OPATRNÍ. LUPSÏ TÞ EPEÈWBOÏ TQPMV T UâNUP WâSPCLPN QPLJBǥ
[PEQPWFEBKÞQMBUOâNQSFEQJTPN5JFUP[ÈDIZUOÏTZTUÏNZTB
ABY NEDOŠLO K VÁŽNEMU ZRANENIU Z NVTJBVQFWOJǸEPCPǏOâDIÙL OBDIÈE[BKÞDJDITBOBTFEBǏLF
Obr. 46 - detail R8).
DÔVODU PÁDU A/ALEBO VYKĹZNUTIA, t 4QSÈWOF QPVäÓWBOJF TZTUÏNV QSJQÞUBOJB OFOBISÈE[B
TQSÈWOZEPIǥBEEPTQFMFKPTPCZ
7Ç%: 106Ƕ7"+5& #&;1&Ǝ/045/² t /F[BCVEOJUF äF SVLPWÊǸ OJF KF EPTUBUPǏOâ TZTUÏN OB
QSJQÞUBOJFEJFǸBǸB7äEZQPVäÓWBKUFCF[QFǏOPTUOÏQÈTZ
1«4:413«7/&61/65²"/"45"7&/²
VANIČKA
VANIČKA
t 5FOUP WâSPCPL KF WIPEOâ QSF EFUJ PE OBSPEFOJB Bä LâN
OFEPTJBIOVQSJCMJäOFLH t 5&/50 7Å30#0, +& 7)0%/Å *#"
SEDAČKA 13& %&5* ,503² &À5& /&%0,«Ç6
t 5FOUP WâSPCPL KF WIPEOâ QSF EFUJ PE OBSPEFOJB Bä LâN
OFEPTJBIOV QSJCMJäOF LH W TÞMBEF T FVSØQTLPV OPSNPV
SEDIEŤ SAMOSTATNE.
EN1888:2012. t 106Ƕ7"+5&*#"/"70%0307/0. 
t 5FOUPWâSPCPLNÙäFUFQPVäÓWBǸQSFEFUJTINPUOPTǸPVBä
LH QPLJBǥKFTFEBǏLBLPǏÓLBPCSÈUFOÈEPQSFEV
STABILNOM A SUCHOM POVRCHU.
t /&%070ƥ5&*/Å.%&Ƹ0.)3"Ƹ4"
AUTOSEDAČKA (skupina 0+)
t 5FOUP WâSPCPL KF WIPEOâ QSF EFUJ PE OBSPEFOJB Bä LâN BEZ DOZORU V BLÍZKOSTI VANIČKY.
OFEPTJBIOVQSJCMJäOFLH
t 7 QSÓQBEF OPWPSPEFODPW WBOJǏLV BBMFCP TFEBǏLV WJBD
t 7"/*&Ǝ,6 /&106Ƕ7"+5& ",
OBLMPǪUF 4Á /*&,503² +&+ Ǝ"45* ;-0.&/² 
SK

ŠPORTOVÝ KOČÍK - PREPRAVNÝ SYSTÉM


10À,0%&/²"-&#0$$)Å#"+Á
t 7"/*Ǝ," +& 7)0%/« 13&
t /*,%: /&/&$)"+5& %*&Ƹ" #&; %&5* ,503² /&%0,«Ç6 4&%*&Ƹ
DOZORU. SAMOSTATNE BEZ OPORY, OTOČIŤ SA
t 13&% 106Ç*5¶. 4" 13&47&%Ǝ5& " ,503² 4" /&%0,«Ç6 ;%7*)/ÁƸ
ČI JE VÝROBOK ÚPLNE ROZLOŽENÝ NA RUKY A KOLENÁ. MAXIMÁLNA
" Ǝ* 4Á 10*45/² " #&;1&Ǝ/045/² HMOTNOSOŤ DIEŤAŤA: 9 KG.
;"3*"%&/*"413«7/&106Ç*5² t 1PVäÓWBKUF WâISBEOF NBUSBD *OHMFTJOB QSF WBOJǏLZ &BTZ
t ; #&;1&Ǝ/045/Å$) %¼70%07 $MJQ
t 0LSFN NBUSBDV PEQPSÞǏBOÏIP WâSPCDPN OFLMBǒUF EP
NECHAJTE DIEŤA PRI OTVÁRANÍ WBOJǏLZ äJBEOZ JOâ NBUSBD BOJ OFLMBǒUF OB PEQPSÞǏBOâ
A ZATVÁRANÍ VÝROBOK V NBUSBDJOâNBUSBD
t /FWLMBEBKUFEPWBOJǏLZQSJLSâWLZISVCÝJFBLPNN
DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI. t ,PMÓTLB5SJMPHZTBNVTÓQPVäÓWBǸJCBTPTZTUÏNPN4UBOE6Q
JOHMFTJOB
t /&%070ƥ5& %*&Ƹ"Ƹ6 )3"Ƹ 4" 4
93
t ,Fǒ KF EJFǸB WP WBOJǏLF VJTUJUF TB äF NÈ WäEZ IMBWJǏLV t .POUÈä EFNPOUÈä B OBTUBWFOJF TNÞ WZLPOÈWBǸ MFO
WZÝÝJFBLPUFMPW[IǥBEPNOBWPEPSPWOÞSPWJOV EPTQFMÏ PTPCZ 1SFTWFEǏUF TB äF PTPCB LUPSÈ QPVäÓWB
t 1SFE[EWJIOVUÓNBQSFOFTFOÓNWBOJǏLZWäEZTLPOUSPMVKUF WâSPCPL QFTUÞOLB TUBSÓSPEJǏJBBJOÓ
QP[OBKÞKFIPTQSÈWOV
ǏJ KF QSFQSBWOÏ ESäBEMP WP WFSUJLÈMOFK QPMPIF B TQSÈWOF PCTMVIV
[BDIZUFOÏOBPCPDITUSBOÈDI t 1SJ WZLPOÈWBOÓ LBäEÏIP OBTUBWFOJB TB QSFTWFEǏUF ǏJ TB
t 1SFE [EWJIOVUÓN B QSFOFTFOÓN WBOJǏLZ PQFSBEMP WäEZ äJBEOBQPIZCMJWÈǏBTǸWâSPCLV OBQSPQJFSLBDISCUB TUSJFÝLB
OBTUBWUFEPOBKOJäÝFKQPMPIZ BUǒ
OFEPTUBMBEPTUZLVTEJFǸBǸPN7äEZTBQSFTWFEǏUF ǏJKF
t ,Fǒ WBOJǏLV QPVäÓWBUF NJNP QSFQSBWZ WP WP[JEMF LFǒ W CS[EBQSJWZLPOÈWBOÓUâDIUPǏJOOPTUÓEPCSFBLUJWPWBOÈ
OFKEJFǸBTQÓEMIÝJVEPCVCF[OFQSFUSäJUÏIPEP[PSVEPTQFMFK t /FPUWÈSBKUF OF[BUWÈSBKUF BMFCP OFEFNPOUVKUF WâSPCPL T
PTPCZ WäEZPEQPKUFǏBTUJQÈTPWOBVQOVUJFWPWP[JEMFBMFCP EJFǸBǸPNWǪPNVNJFTUOFOPN
JDIWMPäUFEPCPǏOâDIWSFDJFLWOÞUPSOÏIPǏBMÞOFOJB t 7 LBäEPN QSÓQBEF QSJ WZLPOÈWBOÓ UâDIUP ÞMPI W CMÓ[LPTUJ
EJFǸBǸBCVǒUF[WMÈÝǸPQBUSOÓ
BEZPEČNOSŤ t 1PǏBT UâDIUP ÞLPOPW CZ NPIMP EÙKTǸ L [BDIZUFOJV BMFCP
QPSBOFOJVQSTUPW
t 1SFE NPOUÈäPV TLPOUSPMVKUF ǏJ WâSPCPL B äJBEOZ [ KFIP t %JFǸB OFOFDIÈWBKUF WP WâSPCLV QPǏBT KB[EZ W JOPN
LPNQPOFOUPW OFCPM QPǏBT QSFQSBWZ QPÝLPEFOâ "L TB UBL EPQSBWOPNQSPTUSJFELV OBQSWMBL NFUSP BVUPCVT MJFUBEMP
TUBMP WâSPCPL OFQPVäÓWBKUF B VTDIPWBKUF IP NJNP EPTBIV BQPE

EFUÓ t "L TB WâSPCPL OFQPVäÓWB KF OVUOÏ BCZ CPM W LBäEPN
t 1SFE QPVäJUÓN WâSPCLV LWÙMJ CF[QFǏOPTUJ WÈÝIP EJFǸBǸB QSÓQBEF VTDIPWBOâ NJNP EPTBIV EFUÓ 7âSPCPL TB OFTNJF
PEPCFSUF B [MJLWJEVKUF WÝFULZ QMBTUPWÏ WSFDLÈ B QSWLZ QPVäÓWBǸ BLP ISBǏLB /FEPWPǥUF EJFǸBǸV ISBǸ TB T UâNUP
QBUSJBDF L PCBMV B W äJBEOPN QSÓQBEF JDI OFOFDIÈWBKUF W WâSPCLPN
EPTBIVOPWPSPEFOJBUBEFUÓ t 7âSPCPLKFWZCBWFOâ[BEOâNTUÞQBEMPN LUPSÏVNPäǪVKF
t 7âSPCPL KF NPäOÏ QPVäÓWBǸ MFO QSF UBLâ QPǏFU EFUÓ QSF QSFLPOBOJF TDIPEÓLPW B QSFLÈäPL /FQPVäÓWBKUF UPUP
LPǥLPKFOBWSIOVUâ TUÞQBEMPOBQSFQSBWVESVIÏIPEJFǸBǸB
t 5FOUPWâSPCPLQPVäÓWBKUFMFOOBQSFQSBWVKFEOÏIPEJFǸBǸB t /FQSFQSBWVKUFEJFǸBWTFEBǏLFBMFCPPEEFMFOFPESÈNV
OBKFEOFKTFEBǏLF t 7QSÓQBEFEMIÝJFIPWZTUBWFOJBTMOFǏOÏNVTWFUMVOFDIBKUF
t 7âSPCPL OFQPVäÓWBKUF QPLJBǥ OJF TÞ WÝFULZ KFIP WâSPCPLQSFEQPVäJUÓNPDIMBEOÞǸ
LPNQPOFOUZTQSÈWOFVQFWOFOÏBOBTUBWFOÏ t 7âSPCPL QPVäJUF WâMVǏOF T WBOJǏLBNJ 5SJMPHZ B
t 1SFEQPVäJUÓNTBQSFTWFEǏUF ǏJKFWâSPCPLÞQMOFSP[MPäFOâ BVUPTFEBǏLBNJ)VHHZ.VMUJöY*OHMFTJOB LUPSÏTÞÝQFDJÈMOF
BǏJTÞQPJTUOÏBCF[QFǏOPTUOÏ[BSJBEFOJBTQSÈWOFQPVäJUÏ WZCBWFOÏ TZTUÏNPN &BTZ $MJQ7 QSÓQBEF OFJTUPUZ OBWÝUÓWUF
t /FWLMBEBKUFQSTUZEPWOÞUSBNFDIBOJ[NPW TUSÈOLVXXXJOHMFTJOBDPNBMFCPTBPCSÈǸUFOB7âISBEOÏIP
t 1P[PSOF TJ QSFǏÓUBKUF JOÝUSVLDJF OB QPVäJUJF LPǏÓLB QSJ %JTUSJCÞUPSB BMFCP OB "TJTUFOǏOÞ 4MVäCV QSF ;ÈLB[OÓLPW
QSJQÈKBOÓWBOJǏLZTFEBǏLZBVUPTFEBǏLZ *OHMFTJOB
t 7âSPCPLOJLEZOFOFDIÈWBKUFWCMÓ[LPTUJTDIPEÓÝǸBTDIPEPW t 1PVäJUJFEFUTLFKBVUPTFEBǏLZTSÈNPNOFOBISÈE[BLPMÓTLV
t ÀQPSUPWâ LPǏÓLLPǏÓLQSFQSBWOâ TZTUÏN OFOFDIÈWBKUF BMFCPQPTUJFǥLV,FǒEJFǸBQPUSFCVKFTQBǸ KFWIPEOÏQPVäJǸ
OB ÝJLNPN QPWSDIV LâN KF W OJDI EJFǸB BK LFǒ KF LPǏÓL LPMÓTLVBMFCPQPTUJFǥLV%FUTLÈBVUPTFEBǏLBOJFKFOBWSIOVUÈ
[BCS[EFOâÁǏJOOPTǸCDZ[EKFOBWFǥLâDITLMPOPDIPCNFE[FOÈ QSFEMIPEPCâTQÈOPL
t "LKFEJFǸBWLPǏÓLVBVUPTFEBǏLFWBOJǏLF OFQPVäÓWBKUFJDI t "VUPTFEBǏLV )VHHZ .VMUJöY KF NPäOÏ QPVäÓWBǸ BK BLP
OBTDIPEPDIBMFCPFTLBMÈUPSPDI MFIÈULP
t 1SJ QBSLPWBOÓ TJ PWFSUF ǏJ KF CS[EB TQSÈWOF [BJTUFOÈ t /FQPVäÓWBKUF MFIÈULP LFǒ KF EJFǸB TDIPQOÏ TBNPTUBUOF
QPTVOVUÓNWâSPCLVEPQSFEVBEP[BEV TFEJFǸ
t .BYJNÈMOBOPTOPTǸQSFQSBWOÏIPLPÝÓLBKFLH.BYJNÈMOB t 5PUPMFIÈULPOJFKFVSǏFOÏOBEMIÏTQBOJF
OPTOPTǸ ESäJBLB OB EFUTLÞ GǥBÝV KF  LH +F BCTPMÞUOF t +F OFCF[QFǏOÏ QPVäÓWBǸ MFIÈULP OB [WâÝFOâDI QMPDIÈDI 
[BLÈ[BOÏ QSFLSBǏPWBǸ NBYJNÈMOV PEQPSÞǏBOÞ INPUOPTǸ BLPTÞOBQSÓLMBETUPMZ
QSFUPäFCZUPNPIMPTQÙTPCJǸOFCF[QFǏOÞOFTUBCJMJUV
t "LÏLPǥWFL[BǸBäFOJFSVLPWÊUFBBMFCPPQFSBEMBBBMFCPOB KRYT PROTI DAŽĎU
CPLVWâSPCLVNÙäFPISP[JǸKFIPTUBCJMJUV
t #VǒUFTJWFEPNÓOFCF[QFǏFOTUWBWZQMâWBKÞDFIP[CMÓ[LPTUJ POZOR!
PUWPSFOÏIP QMBNFǪB BMFCP JOâDI [ESPKPW UFQMB OBQS t 1PVäÓWBKUFQPEEPIǥBEPNEPTQFMFKPTPCZ
SBEJÈUPSPW PIOÓTL FMFLUSJDLâDI B QMZOPWâDI TQPSÈLPW BUǒ t 1PǏBTQPVäÓWBOJBTBVJTUJUF äFTBLSZUQSPUJEBäǒVOFEPUâLB
WâSPCPLOFOFDIÈWBKUFCMÓ[LPUâDIUP[ESPKPWUFQMB UWÈSFEJFǸBǸB
SK

t 1SFTWFEǏUF TB äF WÝFULZ NPäOÏ [ESPKF OFCF[QFǏFOTUWB t ,SZUQSPUJEBäǒVOFQPVäÓWBKUFOBWâSPCLVCF[TUSJFÝLZ OB


OBQSLÈCMF FMFLUSJDLÏWFEFOJBBUǒ
TÞNJNPEPTBIVEFUÓ LUPSÞCZTBEBMQSJDIZUJǸ
t /JLEZOFOFDIÈWBKUFWâSPCPLTEJFǸBǸPNWTFEBEMFUBN LEF t 1PVäÓWBKUF WâISBEOF T WIPEOâN WâSPCLPN [OBǏLZ
CZNPIMPQPVäJǸMBOÈ [ÈWFTZBMFCPJOÏQSFENFUZOBMF[FOJF *OHMFTJOB
BMFCP LUPSÏ CZ NPIMJ CZǸ QSÓǏJOPV VEVTFOJB SFTQ VÝLSUFOJF t /FQPVäÓWBKUF OB JOâDI BLP WâSPCDPN PEQPSÞǏBOâDI
TBNPUOÏIPEJFǸBǸB WâSPCLPDI
t "CZ TUF [BCSÈOJMJ SJ[JLV VEVTFOJB BMFCP QSFISJBUJB 
NÁVOD NA POUŽITIE OFQPVäÓWBKUF LFǒTWJFUJTMOLPBOJWV[BWSFUâDIQSJFTUPSPDI
t 1FSUFSVǏOFQSJ¡$
t 7âSPCPL OFQPVäÓWBKUF BL KF QPSVÝFOâ BMFCP KFIP OFKBLÈ
ǏBTǸDIâCB ZÁRUČNÉ PODMIENKY
t 7âSPCPLBWÝFULZKFIPLPNQPOFOUZQSBWJEFMOFLPOUSPMVKUF 
BCZ TUF [JTUJMJ ǏJ OJF TÞ QPÝLPEFOÏ BBMFCP PQPUSFCPWBOÏ t 'JSNB *OHMFTJOB #BCZ 4Q" SVǏÓ [B UP äF UFOUP WâSPCPL
[OÈNLZ PQPUSFCPWBOJB SP[QÈSBOJB B SP[USIOVUJB 1PESPCOF CPM OBWSIOVUâ B WZSPCFOâ W TÞMBEF TP WÝFPCFDOF QMBUOâNJ
TLPOUSPMVKUF GZ[JDLÞ B LPOÝUSVLǏOÞ JOUFHSJUV SVLPWÊUÓ BMFCP OPSNBNJOBSJBEFOJBNJ UâLBKÞDJNJ TB WâSPCLV LWBMJUZ B
QSFQSBWOFKSVLPWÊUFBTQPEOFKǏBTUJWBOJǏLZ CF[QFǏOPTUJ WQMBUOPTUJW&VSØQTLFKÞOJJBWLSBKJOÈDIQSFEBKB
t /FOFDIBKUFPTUBUOÏEFUJBMFCP[WJFSBUÈISBǸTBCF[EP[PSVW t 'JSNB*OHMFTJOB#BCZ4Q"SVǏÓ[BUP äFQPǏBTWâSPCOÏIP
CMÓ[LPTUJWâSPCLVBMFCPMJF[ǸOBWâSPCPL QSPDFTV J QP KFIP TLPOǏFOÓ KF UFOUP WâSPCPL QPESPCPWBOâ
t 1SJ VNJFTUǪPWBOÓ EJFǸBǸB EP TFEBǏLZ BMFCP WBOJǏLZ SFTQ WJBDFSâNLPOUSPMÈNLWBMJUZ'JSNB*OHMFTJOB#BCZ4Q"SVǏÓ
KFIP WZCFSBOÓ BLP BK QPǏBT [BTUBWFOÓ B QSJ NPOUÈäJ BMFCP [B UP äF UFOUP WâSPCPL QSFEÈWB "VUPSJ[PWBOâ 1SFEBKDB CF[
EFNPOUÈäJQSÓTMVÝFOTUWBWäEZBLUJWVKUFCS[EV NPOUÈäOZDIBWâSPCOâDIDIâC

94
t 5PVUP [ÈSVLPV OF[BOJLBKÞ QSÈWB TQPUSFCJUFǥB QPEǥB ČO ROBIŤ V PRÍPADE POTREBY SERVISNEJ SLUŽBY
QMBUOâDI WOÞUSPÝUÈUOZDI [ÈLPOPW LUPSÏ TB NÙäV NFOJǸ
W [ÈWJTMPTUJ PE LSBKJOZ OÈLVQV WâSPCLV B LUPSÏ W QSÓQBEF t 7 QSÓQBEF BL KF QPUSFCOÈ TFSWJTOÈ TMVäCB PLBNäJUF TB
QSPUJSFǏFOÓN NBKÞQSFEOPTǸQSFE[OFOÓN[ÈSVLZ PCSÈǸUF OB 1SFEBKDV öSNZ *OHMFTJOB V LUPSÏIP TUF WâSPCPL
t 1PLJBǥCZTUFOBWâSPCLVQSJOÈLVQFBMFCPQPǏBTCFäOÏIP [BLÞQJMJBVJTUJUFTB äFNÈUFLEJTQP[ÓDJJWâSPCOÏǏÓTMP v4FSJBM
QPVäÓWBOJB [JTUJMJ NBUFSJÈMPWÏ BMFCP WâSPCOÏ DIZCZ QPEǥB /VNCFSi
 WâSPCLV LUPSâ KF QSFENFUPN TBNPUOFK äJBEPTUJ
JOGPSNÈDJÓ W QSÓTMVÝOPN OÈWPEF OB QPVäJUJF TQPMPǏOPTǸ v4FSJBM/VNCFSiKFLEJTQP[ÓDJJQPǏÓOBKÞD,PMFLDJPV

*OHMFTJOB#BCZ4Q"V[OÈQMBUOPTǸ[ÈSVLZQPǏBTPCEPCJB t ÁMPIPV 1SFEBKDV KF TLPOUBLUPWBǸ öSNV *OHMFTJOB LWÙMJ
NFTJBDPWPEEÈUVNVOÈLVQV [IPEOPUFOJVOBKWIPEOFKÝJFIPTQÙTPCV[ÈTBIVTPIǥBEPNOB
t ;ÈSVLB QMBUÓ JCB W LSBKJOF LÞQZ WâSPCLV B QP OÈLVQF V LPOLSÏUOZ QSÓQBE B OB [ÈWFS QPTLZUOÞǸ BLÏLPǥWFL OÈTMFEOÏ
BVUPSJ[PWBOÏIPQSFEBKDV QPLZOZ
t 1MBUOPTǸ [ÈSVLZ KF PCNFE[FOÈ OB QSWÏIP WMBTUOÓLB t 4FSWJTOÈ TMVäCB öSNZ *OHMFTJOB KF W LBäEPN QSÓQBEF L
LÞQFOÏIPWâSPCLV EJTQP[ÓDJJ OB QPTLZUOVUJF WÝFULâDI QPUSFCOâDI JOGPSNÈDJÓ
t 1SJ VQMBUOFOÓ [ÈSVǏOâDI QSÈW TB QSFEQPLMBEÈ CF[QMBUOÈ OB [ÈLMBEF QÓTPNOFK äJBEPTUJ PEPTMBOFK QSPTUSFEOÓDUWPN
WâNFOB BMFCP PQSBWB EJFMPW OB LUPSâDI CPMJ [JTUFOÏ QSÓTMVÝOÏIP GPSNVMÈSB LUPSâ KF EPTUVQOâ OB JOUFSOFUPWFK
QÙWPEOÏWâSPCOÏDIZCZ4QPMPǏOPTǸ*OHMFTJOB#BCZ4Q"TJ TUSÈOLFXXXJOHMFTJOBDPNǏBTǸ;ÈSVLBB4FSWJTOÈTMVäCZ
WZISBE[VKFQSÈWPSP[IPEOÞǸ QPEǥBWMBTUOÏIPVWÈäFOJB ǏJTB
NÈQSÈWPOB[ÈSVLVVQMBUOJǸQSPTUSFEOÓDUWPNPQSBWZBMFCP NÁVOD NA ČISTENIE A ÚDRŽBU VÝROBKU
WâNFOZQPÝLPEFOÏIPWâSPCLV
t 1SJ VQMBUǪPWBOÓ QSÈWB OB [ÈSVLV NVTÓUF VWJFTǸ WâSPCOÏ t 5FOUPWâSPCPLWZäBEVKFQSBWJEFMOÞÞESäCVQPVäÓWBUFǥPN
ǏÓTMPWâSPCLVBLØQJVQPLMBEOJǏOÏIPEPLMBEVPLÞQF QSJǏPN t /JLEZ OB äJBEOZ NFDIBOJ[NVT BMFCP QPIZCMJWÏ ǏBTUJ
OBEPLMBEFNVTÓCZǸǏJUBUFǥOFVWFEFOâEÈUVNOÈLVQV OFQÙTPCUFTJMPV7QSÓQBEFQPDIZCOPTUÓTJOBKQSWQSFǏÓUBKUF
t 5JFUP[ÈSVǏOÏQPENJFOLZTUSÈDBKÞQMBUOPTǸWQSÓQBEF BL OÈWPE
 WâSPCPL TB QPVäÓWB OB JOÏ ÞǏFMZ OFä ÞǏFMZ VWFEFOÏ W t 7âSPCPL OFVTDIPWÈWBKUF NPLSâ B OFOFDIÈWBKUF IP WP
QSÓTMVÝOPNOÈWPEFOBQPVäJUJF WMILPNQSPTUSFEÓ LFǒäFTBNÙäFWZUWÈSBǸQMFTFǪ
 WâSPCPL TB QPVäÓWB TQÙTPCPN LUPSâ OF[PEQPWFEÈ t 7âSPCPLVTDIPWBKUFOBTVDIPNNJFTUF
PQJTVWQSÓTMVÝOPNOÈWPEFOBQPVäJUJF t 7âSPCPLDISÈǪUFQSFEQÙTPCFOÓNBUNPTGÏSZ EBäǒBBMFCP
 WâSPCPLCPMPQSBWPWBOâWTFSWJTOâDITUSFEJTLÈDI LUPSÏ TOFIV 0LSFN UPIP OFVTUÈMF B EMIÏ WZTUBWFOJF TMOFǏOÏNV
OJFTÞBVUPSJ[PWBOÏB[NMVWOF[BWJB[BOÏ TWFUMVNÙäFTQÙTPCJǸ[NFOZGBSCZNOPIâDINBUFSJÈMPW
 WâSPCPL CPM [NFOFOâ BBMFCP CPMP OFPQSÈWOFOF t "LTBWâSPCPLQPVäÓWBOBQMÈäBDI EÙLMBEOFIPWZǏJTUJUFB
[BTBIPWBOÏ EP KFIP LPOÝUSVLDJF B UFYUJMOFK ǏBTUJ WZTVÝUF BCZTUFPETUSÈOJMJQJFTPLBTPǥ
TQÙTPCPN LUPSâOFCPMWâTMPWOFBVUPSJ[PWBOâWâSPCDPN t 1MBTUPWÏ B LPWPWÏ ǏBTUJ ǏJTUJUF WMILPV IBOESPV BMFCP
1SÓQBEOÏ[NFOZWZLPOBOÏOBWâSPCLPDI[CBWVKÞöSNV NJFSOZNǏJTUJBDJNQSPTUSJFELPN/FQPVäÓWBKUFSP[QÞÝǸBEMÈ 
*OHMFTJOB#BCZ4Q"BLFKLPǥWFL[PEQPWFEOPTUJ BNPOJBLBMFCPCFO[ÓO
 DIZCBCPMBTQÙTPCFOÈOFECBOMJWPTǸPVBMFCPOFTQSÈWOPV t ,PWPWÏǏBTUJQPTUZLVTWPEPVOFDIBKUFEÙLMBEOFWZTVÝJǸ 
TUBSPTUMJWPTǸPV QSJ QPVäJUÓ OBQS QSVELÏ OÈSB[Z EP BCZTBOFWZUWÈSBMBISE[B
LPOÝUSVLDJF WZTUBWFOJF QÙTPCFOJV BHSFTÓWOZDI t 7ÝFULZ QPIZCMJWÏ ǏBTUJ VESäVKUF ǏJTUÏ B W QSÓQBEF QPUSFCZ
DIFNJDLâDIMÈUPL BUǒ
 JDIOBNBäUFKFNOâNPMFKPN
 WâSPCPL WZLB[VKF CFäOÏ PQPUSFCPWBOJF OBQS LPMJFT t ,PMJFTLB VESäVKUF ǏJTUÏ UBL äF [ OJDI PETUSÈOJUF QSBDI B
QPIZCMJWâDI ǏBTUÓ MÈULPWâDI ǏBTUÓ
 WZQMâWBKÞDF [ BMFCPQJFTPL
LBäEPEFOOÏIPEMIPEPCÏIPBOFQSFUSäJUÏIPQPVäÓWBOJB
 WâSPCPL QPÝLPEJM BK OÈIPEOF TBNPUOâ WMBTUOÓL BMFCP NÁVOD NA ČISTENIE TEXTÍLIÍ
JOÏ PTPCZ OBQSÓLMBE LFǒ TB WâSPCPL QPTJFMB BLP
CBUPäJOBQSJMFUFDLFKQSFQSBWFBMFCPWJOâDIEPQSBWOâDI t 0EQPSÞǏB TB VNâWBǸ QPǸBI PEEFMFOF PE PTUBUOâDI
QSPTUSJFELPDI
 WâSPCLPW
 WâSPCPL CPM PEPTMBOâ QSFEBKDPWJ OB PQSBWV CF[ t 1SBWJEFMOFPÝFUSVKUFǏBTUJULBOJOZQPVäJUÓNKFNOFKLFGZOB
QPLMBEOJǏOÏIP EPLMBEV BMFCP CF[ WâSPCOÏIP ǏÓTMB ÝBUZ
QSÓQBEOF LFǒ EÈUVN OB QPLMBEOJǏOPN EPLMBEF BMFCP t %PESäVKUFQPLZOZQSFVNâWBOJFUFYUÓMJÓQPǸBIVVWFEFOÏOB
WâSPCOÏǏÓTMPOJFTÞEPCSFǏJUBUFǥOÏ QSÓTMVÝOâDIÝUÓULPDI
t /B QPÝLPEFOJF TQÙTPCFOÏ QPVäJUÓN QSÓTMVÝFOTUWB LUPSÏ
OFCPMPEPEBOÏBBMFCPTDIWÈMFOÏöSNPV*OHMFTJOB#BCZ TB 3VǏOÏVNâWBOJFWTUVEFOFKWPEF
SK

[ÈSVǏOÏQPENJFOLZOFW[ǸBIVKÞ
t 'JSNB *OHMFTJOB #BCZ 4Q" PENJFUB BLÞLPǥWFL /FQPVäÓWBKUFCJFMJEMP
[PEQPWFEOPTǸ [B VCMÓäFOJF OB [ESBWÓ PTÙC B [B ÝLPEZ OB
NBKFULV TQÙTPCFOÏ OFWIPEOâN BBMFCP OFTQSÈWOZN
QPVäJUÓNWâSPCLV /FäNâLBKUF
t 1P VQMZOVUÓ [ÈSVǏOFK EPCZ 'JSNB W LBäEPN QSÓQBEF SVǏÓ
[B QPTLZUPWBOJF TFSWJTOFK TMVäCZ OB TWPKJDI WâSPCLPDI W 4VÝJǸSP[QSFTUSFUÏWUJFOJ
NBYJNÈMOPN SP[TBIV EP ÝUZSPDI 
 SPLPW PE EÈUVNV JDI
VWFEFOJBOBUSI BQPVQMZOVUÓVWFEFOFKEPCZCVEÞQSÓQBEZ /FäFIMJUF
KFEOPUMJWPIPEOPUFOÏ
$IFNJDLZOFǏJTUJUF
NÁHRADNÉ DIELY / POZÁRUČNÝ SERVIS

t 1SBWJEFMOF LPOUSPMVKUF CF[QFǏOPTUOÏ QSWLZ BCZ TUF TB /FPETUSFǒVKUF


VCF[QFǏJMJ ǏJ KFWâSPCPLQPVQMZOVUÓVSǏJUFKEPCZEPLPOBMF
GVOLǏOâ7QSÓQBEF[JTUFOJBBLâDILPǥWFLQSPCMÏNPWBBMFCP t 1SFE QPVäJUÓN BMFCP VMPäFOÓN UFYUÓMJF KV OFDIBKUF ÞQMOF
QPSÞDI WâSPCPL OFQPVäÓWBKUF #F[PELMBEOF TB PCSÈǸUF OB WZTVÝJǸ
"VUPSJ[PWBOÏIP 1SFEBKDV BMFCP OB ;ÈLB[OÓDLZ TFSWJT öSNZ t "CZTUFWZIMJUWPSCFQMFTOÓ PEQPSÞǏBTBQSBWJEFMOFWFUSBǸ
*OHMFTJOB WBOJǏLV )MBWOF PEEFǥUF MÈULPWâ QPǸBI PE LPOÝUSVLDJF B
t /FQPVäÓWBKUF OÈISBEOÏ EJFMZ BMFCP QSÓTMVÝFOTUWP LUPSÏ QSFUSJUFEOPTVDIPVIBOESPV
OFCPMJEPEBOÏBBMFCPTDIWÈMFOÏöSNPV*OHMFTJOB#BCZ4Q"

95
INŠTRUKCIE
ÞQMOFIPPETUSÈǪUF

OTVORENIE RÁMU
obr. 5 4UMBǏUF QÈǏLV T9
 LUPSÈ TB OBDIÈE[B OB QSBWFK
SVLPWÊUJ SÈ[OF[PEWJIOJUFLPǏÓL BäLâNTBÞQMOFOFPUWPSÓ
obr. 6 6LPOǏJUF ÞLPO TUMBǏFOÓN QFEÈMV T10
 Bä EP
QP[ÓDJFIPSJ[POUÈMOFIPCMPLV
obr. 7 POZOR: pred použitím sa uistite, že všetky
blokovacie mechanizmy sú správne zaistené na oboch
stranách.

ZATVORENIE RÁMU
obr. 8 4UMBǏFOÓNUMBǏJEMB T11
OBEWJIOJUF[BEOÞSVLPWÊǸ
T12).
obr. 9 3È[OF QPUJBIOJUF [BEOÞ SVLPWÊǸ T12
 Bä LâN TB
Z bezpečnostných dôvodov nechajte dieťa pri otváraní a
SÈNÞQMOFOF[BUWPSÓ
zatváraní výrobku v dostatočnej vzdialenosti.
BRZDA ZADNÝCH KOLIES
obr. 10 1SF CS[EFOJF [BUMBǏUF TNFSPN EPMV QÈǏLV T13)
VNJFTUOFOÞOBQSBWâDI[BEOâDILPMJFTLBDI
Vždy stlačte brzdu pri parkovaní.

RUKOVÄŤ NA PREPRAVU
obr. 11 /BQSFQSBWV[BUWPSFOÏIPSÈNVTMÞäJSVLPWÊǸ T14).
/FEWÓIBKUFSÈNVDIPQFOÓNSVLPWÊUFQSFPUWÈSBOJF T12).

ZABLOKOVANIE/ODBLOKOVANIE PREDNÝCH KOLIESOK


obr. 12 3ÈN KF WZCBWFOâ PUPǏOâNJ LPMJFTLBNJ LUPSÏ
KF NPäOÏ [BCMPLPWBǸ BMFCP PECMPLPWBǸ KFEOPEVDIâN
TUMBǏFOÓNQÈǏLZ T15
VNJFTUOFOFKOBDFOUSÈMOPNLǤCF

Na zdvíhanie kočíka nepoužívajte zadnú rukoväť, ak v ODSTRÁNENIE PREDNÝCH KOLIESOK 


ňom sedí dieťa. obr. 13 7 QSÓQBEF QPUSFCZ KF NPäOÏ LPMJFTLB ǥBILP
EFNPOUPWBǸ 1SF JDI EFNPOUÈä QPTVǪUF EPQSFEV QÈǏLV
ZOZNAM KOMPONENTOV T16
 BLP KF [OÈ[PSOFOÏ OB PCSÈ[LV B TÞǏBTOF LPMJFTLP
WZUJBIOJUF
obr. 1 obr. 14 1SF PQÊUPWOÏ [BTVOVUJF LPMJFTLB IP WMPäUF
Podvozky EP PUWPSV T17
 B [BUMBǏUF LâN OFCVEFUF QPǏVǸ $-*$,
T1 4ÞCPSQSFEOâDILPMJFT TQSÈWOFIP[BDWBLOVUJB
T2 4LVQJOBTPÝUBOEBSEOâNJ[BEOâNJLPMJFTLBNJ5SJMPHZ POZOR: pred použitím sa uistite, že sú kolieska správne
T3 4LVQJOBTP[BEOâNJLPMJFTLBNJ5SJMPHZ$JUZ pripevnené.
T4 %SäJBLOBGǥBÝV
T5 1SFQSBWOâLPÝÓL ZADNÉ STÚPADLO
obr. 15 4UMBǏUF OPIPV [BEOÏ TUÞQBEMP T10
 BCZ TUF TB
Taška ǥBIÝJFWZIMJQSFLÈäLBN
R1 3VLPWÊǸ
SK

R2 ƎBMÞOFOJFTUSFDIZ DRŽIAK NA FĽAŠU


R3 7BL ak je súčasťou výrobku) obr. 16 3ÈNNÈESäJBLOBGǥBÝV T4).
R4 ,SZUQSPUJEBäǒV ak je súčasťou výrobku) 7SDIOÞǏBTǸESäJBLBOBGǥBÝVQSJQFWOÓNFOBVDIZUFOJF T18)
OBSÈNFBQSJUMBǏÓNFOBNJFTUP
Vanička
C1 4USJFÝLBWBOJǏLZ PREPRAVNÝ KOŠÍK
C2 0CBMWBOJǏLZ obr. 17 3ÈNNÈPCKFNOâQSFQSBWOâLPÝÓL T5
7MPäUFV[MZ
B1
EPQSÓTMVÝOâDI[BEOâDIÞDIZUJFL T19
OBSÈNF
Autosedačka (ak je súčasťou výrobku) 4MVǏLZ B2
 QSFWMFǏUF CPLPN DF[ V[MZ T20
 OB SÈNF B
VQFWOJUFQSÓTMVÝOâNJHPNCÓLNJ
RÁM 6[MZ B3
WMPäUFEPQSÓTMVÝOâDIQSFEOâDIÞDIZUJFL T21
OB
SÈNF
MONTÁŽ/ODSTRÁNENIE SÚBORU ZADNÝCH KOLIES
obr. 2 /BTBǒUFTÞCPSLPMJFTOB[BEOÏUZǏF PRÍDAVNÉ PREPRAVNÉ JEDNOTKY (VANIČKA,
obr. 3 ;BTVǪUF LSÞäPL T6
 EP TQPOZ T7
 QPUPN TUMBǏUF AUTOSEDAČKA (ak je súčasťou výrobku) A TAŠKA)
QÈǏLV T8
UBL BCZEPÝMPLÞQMOÏNVVQFWOFOJVTLPOUSPMVKUF obr. 18 1PEWP[LZ TB NÙäV QPVäJǸ T WBOJǏLPV 5SJMPHZ B
ǏJKFLSÞäPL T6
TQSÈWOFVQFWOFOâWTWPKPNVMPäFOÓ UBÝLPVBTBVUPTFEBǏLV)VHHZ BLKFTÞǏBTǸPVWâSPCLV

POZOR: pred použitím skontrolujte, či sú kolesá správne
upevnené.
obr. 4 ;B ÞǏFMPN PETUSÈOFOJB TÞCPSV [BEOâDI LPMJFT
[EWJIOJUF QÈǏLV T8
 LSÞäPL T6
 WZCFSUF [P TQPOZ T7) a

96
VANIČKA TRILOGY STIAHNUTIE TAŠKY Z RÁMU
obr. 39 4UMBǏUF TÞǏBTOF SVLPWÊUF R5
 B TUJBIOJUF UBÝLV [
UPEVNENIE VANIČKY NA RÁM SÈNV
obr. 19 $IZǸUF WBOJǏLV [B ESäBEMP QSJQFWOJUF KV L SÈNV UPOZORNENIE: Nikdy nič nepripojujte a nesťahujte, ak je
W PEQPWFEOPTUJ QSÓTMVÝOâDI NJFTU OB PCJEWPDI TUSBOÈDI dieťa prítomné.
LPOÝUSVLDJF VNJFTUOJUF KV WâISBEOF PCSÈUFOÞ TNFSPN L
matke. REGULOVANIE OPERADLA
obr. 20 POZOR: pred použitím sa uistite, že je vanička obr. 40 +FNPäOÏSFHVMPWBǸPQFSBEMPWQP[ÓDJÈDITUMBǏUF
správne pripevnená. DFOUSÈMOF[BSJBEFOJF R6
BVWFǒUFIPEPQPäBEPWBOFKQP[ÓDJF

ODPOJENIE VANIČKY OD RÁMU REGULÁCIA OPORNÉHO STÚPADLA


obr. 21 4UMBǏUFQÈLV C3
VNJFTUOFOFKOBWPOLBKÝFKTUSBOF obr. 41 /B [OÓäFOJF TUÞQBEMB QPUMBǏUF PCF QÈǏLZ R7)
WBOJǏLZ VNJFTUOFOÏ OB WPOLBKÝFK TUSBOF TUÞQBEMB B [BUMBǏUF KV
obr. 22 ;ÈSPWFǪ[EWJIOJUFWBOJǏLVǸBIBKUFKVWPO[SVLPWÊUÓ smerom dole.
obr. 42 /B [WâÝFOJF TUÞQBEMB IP TUBǏÓ QPUJBIOVǸ TNFSPN
UPENVENIE STRIEŠKY IPSFTB[BCMPLVKFBVUPNBUJDLZ
obr. 23 1SJQFWOJUFLVLPOÝUSVLDJJWBOJǏLZQBUFOULZ
obr. 24 /BWJǪUF TUSJFÝLV C1
 OB ESäBEMP B VQFWOJUF KV BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
QPNPDPVQSÓTMVÝOâDIHPNCÓLPW obr. 43 #F[QFǏOPTUOÏQÈTZNVTJBCZǸVQFWOFOÏWPUWPSPDI
WPWâÝLFSBNJFOBMFCPMFOUSPDIVWZÝÝJF"LVNJFTUOFOJFOJF
NASTAVENIE DRŽADLA A STRIEŠKY KFTQSÈWOF PETUSÈǪUFQÈTZ[QSWâDIPUWPSPWBWMPäUFJDIEP
obr. 25 %SäBEMP B TUSJFÝLV OBTUBWÓUF TÞǏBTOâN TUMBǏFOÓN ESVIâDI7äEZQPVäÓWBKUFPUWPSZWSPWOBLFKWâÝLF
PCJEWPDICPǏOâDIUMBǏJEJFM C4). obr. 44 6JTUJUF TB äF DISCUPWâ QÈT KF TQSÈWOF VNJFTUOFOâ
obr. 26 UPOZORNENIE: pri preprave vaničky vždy OBLSBKPDICSVÝOÏIPQÈTV
uchopte rukoväť. obr. 45 ;BTVǪUFLPOJFDCSVÝOÏIPQÈTVEPTUSFEOFKTQPOZ
obr. 46 #SVÝOâ QÈT NVTÓ WäEZ QSFKTǸ DF[ CPǏOÏ PUWPSZ
VETRANIE STRIEŠKY (U MODELOV S TÝMTO R8
BQSJQPVäJUÓTBNVTÓOBTUBWJǸUBL BCZCPMPEJFǸBEPCSF
VYBVENÍM) QSJQÞUBOÏ
obr. 27 4USJFÝLB KF WZCBWFOÈ TJFǸLPWPV WMPäLPV LUPSÈ obr. 47 7äEZ QPVäJUF QÈT NFE[J OPIBNJ W LPNCJOÈDJJ T
VNPäǪVKFMFQÝJFWFUSBOJFWBOJǏLZ CSVÝOâNJBTQSÈWOFJDIOBTUBWUF
UPOZORNENIE! Pri nedodržaní tohto postupu môže
PRIPEVNENIE KRYTU dôjsť k vypadnutiu alebo vyšmyknutiu dieťaťa a môže sa
obr. 28 ,SZUQSJQOFUFLWBOJǏLFQPNPDPVHPNCÓLPW zraniť.

VETRANIE VNÚTORNEJ ČASTI UPEVNENIE RUKOVÄTE


obr. 29 7FUSBOJF WOÞUPSOâDI ǏBTUÓ KF NPäOÏ SFHVMPWBǸ obr. 48 1SF NPOUÈä SVLPWÊUF R1
 TUMBǏUF UMBǏJEMÈ R9) a
QÈǏLPV C5). QSJQFWOJUF KV W PEQPWFEOPTUJ QSÓTMVÝOâDI NJFTU OB UBÝLF
R10).
NASTAVENIE CHRBTOVEJ OPIERKY obr. 49 3VLPWÊǸ KF NPäOÏ PUWPSJǸ [ KFEOFK TUSBOZ BMFCP
obr. 30 $ISCUPWÞ PQJFSLV NÙäFUF OBTUBWJǸ QÈǏLPV C6): KV ÞQMOF PETUSÈOJǸ 1SF PUWPSFOJF [BUMBǏUF UMBǏJEMP R9) a
BLPOÈIMF EPTJBIOFUF QPäBEPWBOâ TLMPO WSÈǸUF QÈǏLV EP PETUSÈǪUFKV[NJFTUB1SFPETUSÈOFOJF[PQBLVKUFQPTUVQBK[
WâDIPE[FKQPMPIZ ESVIFKTUSBOZ

ÚDRŽBA MATRACA A VNÚTORNÉHO POŤAHU UPEVNENIE STRIEŠKY


obr. 31 0EQPSÞǏBTBQSBWJEFMOFWZCFSBǸNBUSBDBWOÞUPSOâ obr. 50 1SF NPOUÈä TUSJFÝLZ OB LPǏÓL VNJFTUOJUF TUSJFÝLV
QPǸBIBWZǏJTUJǸJDI W PEQPWFEOPTUJ QSÓTMVÝOâDI NJFTU R11
 OB UBÝLF [BTVǪUF
LPUWJBDF TMVǏLZ H1
 B [BUMBǏUF Bä LâN OFCVEFUF QPǏVǸ
AUTOSEDAČKA HUGGY (AK JE SÚČASŤOU VÝROBKU) $-*$,TQSÈWOFIP[BDWBLOVUJB
obr. 51 1SJQOJUFHPNCÓLZWâTUFMLZOBPQFSBEMP OBKTLÙSOB
PRIPEVNENIE AUTOSEDAČKY NARÁM WSDIOÞǏBTǸ H2
BQPUPNOBTQPEOÞǏBTǸ H3).
obr. 32 6DIPQUF BVUPTFEBǏLV [B ESäBEMP QSJQFWOJUF KV obr. 52 4USJFÝLV KF NPäOÏ SFHVMPWBǸ VWFEFOÓN EP
SK

L SÈNV W PEQPWFEOPTUJ QSÓTMVÝOâDI NJFTU OB PCJEWPDI QPäBEPWBOFKQPMPIZ


TUSBOÈDI LPOÝUSVLDJF VNJFTUOJUF KV WâISBEOF PCSÈUFOÞ
smerom k matke. ODSTRÁNENIE STRIEŠKY Z KOČÍKA
obr. 33 UPOZORNENIE: pred použitím sa vždy uistite, že obr. 53 4USJFÝLV PETUSÈǪUF PEQPKFOÓN HPNCÓLPW LUPSÏ
je sedačka správne upevnená. ESäJBWâTUFMLVOBPQFSBEMF H2-H3).
obr. 54 1ÙTPCUFOBQÈǏLV H5
BTÞǏBTOFVWPǥOJUFTUSJFÝLV[
ODPOJENIE AUTOSEDAČKY OD RÁMU QSÓTMVÝOÏIPVNJFTUOFOJB R11
OBUBÝLF
obr. 34 4UMBǏUFQÈLV S1
OB[BEOFKTUSBOFTFEBǏLZ
obr. 35 4ÞǏBTOF[EWJIOJUFTFEBǏLVVDIPQFOÓNSVLPWÊUF ÚDRŽBA POŤAHU STRIEŠKY
1SF TQSÈWOF QPVäJUJF BVUPTFEBǏLZ )VHHZ QP[SJUF obr. 55 1PǸBITUSJFÝLZTBEÈTUJBIOVǸ BCZCPMBVNPäOFOÈ
[PEQPWFEBKÞDJNBOVÈM EÙLMBEOÈ ÞESäCB 0EPQOJUF HPNCÓLZ H6
 VNJFTUOFOÏ OB
PCPDITQPKPDITUSJFÝLZ H7).
TAŠKA obr. 56 0EQPKUF PCB TQPKF H7
 PE LPTUÓD H8
 B ÞQMOF
TUJBIOJUFQPǸBI
UPEVNENIE TAŠKY O RÁM obr. 57 /B PQÊUPWOÏ VNJFTUOFOJF QPǸBIV OBTVǪUF PCF
obr. 36 6QFWOJUFUBÝLVLSÈNVWPEQPWFEOPTUJQSÓTMVÝOâDI LPTUJDF H8
 EP VWFEFOâDI PUWPSPW OB WOÞUPSOFK TUSBOF
NJFTUOBPCJEWPDITUSBOÈDILPOÝUSVLDJF QPǸBIV
obr. 37 UPOZORNENIE: pred použitím sa uistite, že obr. 58 7TVǪUF LPTUJDF H8
 OB VWFEFOÏ NJFTUB OB PCPDI
taška je správne upevnená na oboch stranách. TQPKPDI H7
BäEPÞQMOÏIPVQFWOFOJB
obr. 38 5BÝLB NÙäF CZǸ PUPǏFOÈ TNFSPN L NBULF BMFCP
TNFSPNLVMJDJ3ÈNKFNPäOÏ[BWSJFǸTQSJQFWOFOPVUBÝLPV

97
VAK (AK JE SÚČASŤOU VÝROBKU) ÞESäCZ
obr. 59 7BL R3
VNJFTUOJUFEPTQSÈWOFKQPMPIZUBL äFIP obr. 65 0EQPKUF EWF NBMÏ FMBTUJDLÏ TQPEOÏ QÈTLZ R12)
QSFUJBIOFUFQPEESäBEMPN B VWPǥOJUF QBUFOUZ [P TUÞQBEMB QPUPN IP TUJBIOJUF [
obr. 60 1PQSJQÓOBKUF DFOUSÈMOZ QÈT F1
 UBL äF IP QSÓTMVÝOâDINJFTU R14).
QSFWMFǏJFUFLSÞäLPN F2). obr. 66 0ETUSÈǪUFHPNCÓLZ[PTFEBEMB R15).
obr. 61 1SÓLMPQLB WBLV NÙäF CZǸ UJFä VDIZUFOÈ W QPMPIF obr. 67 4UJBIOJUFFMBTUJDLÞQÈTLV R16
BVWPǥOJUFHPNCÓLZ
WIPEOFKQSFPDISÈOFOJFWÈÝIPEJFǸBǸBQSFEDIMBEPN R17
OBPCJEWPDICPLPDIUBÝLZ
obr. 62 7BLKFQPVäJUFǥOâBLPOBWMPäLFPCSÈUFOFKLNBNF obr. 68 0ETUSÈǪUFHPNCÓLZ[VÝJFLB[PQFSBEMB R18).
UBLBKOBWMPäLFPCSÈUFOFKLVDFTUF obr. 69 4UJBIOJUFLSZUZ[ISVEOâDIQÈTPW
obr. 70 0ETUSÈǪUF CSVÝOÏ QÈTZ [ CPǏOâDI PUWPSPW R8),
KRYT PROTI DAŽĎU (AK JE SÚČASŤOU VÝROBKU) OBKQSW QSWâ [VC [ÈLMBEOFK TQPOZ QSFKEF CPǏOâN LSÞäLPN 
obr. 63 ,SZU QSPUJ EBäǒV R4
 QSJQFWOÓUF UBL äF IP QPUPNTBPETUSÈOJBÞQMOF
VNJFTUOJUFOBTUSJFÝLVB[BQOFUFPCJEWBCPǏOÏQBUFOUZ P1). obr. 71 7ZCFSUF QÈT LUPSâ QSFDIÈE[B NFE[J OPIBNJ [
obr. 64 1PUPN[BQOJUFFMBTUJDLÏIÈǏLZ P2
PLPMPQSFEOâDI JOUFHSPWBOÏIPPDISBOOÏIPEJFMVOBQPǸBIV R19).
UZǏÓWPEQPWFEOPTUJLPMJFTPL obr. 72 /FDIBKUF QSFKTǸ DISCUPWÏ QÈTZ B NFE[JOPäOâ QÈT
DF[QSÓTMVÝOÏPLÈOBQPǸBIVBQPUPNIPDFMLPNTUJBIOJUF
ÚDRŽBA POŤAHU UPOZORNENIE! Pred použitím sa uistite, že ste správne
0EQPSÞǏB TB QSBWJEFMOF WZCFSBǸ QPǸBI [ EÙWPEV TQSÈWOFK umiestnili poťah.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ομάδα 0+)
t șɌɋɗɋɈƇɉɈɖɗɆȾɕɆȺɂɃȺɋɒɄɄɀɄɈȼɂȺɆȾɈȼɓɆɆɀɋȺɃȺɂɅɐɉɒ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ɓɐɑɃɂɄɒ
t ȤȾ ɆȾɈȼɓɆɆɀɋȺ ƇɉɈɋɂɅɔɊɋȾ ɋɀ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɕɀɊɀ ɋɈɌ ƇɈɉɋ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ɅƇȾɅƇɓɔɃȺɂɋɈɌɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑɊɋɀɆƇɄɓɈɆɃȾɃɄɂɅɓɆɀɁɓɊɀ
ΤΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΚΑΡΟΤΣΙ - TRAVEL SYSTEM
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΕ ΜΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, t Ȥȟȥ șȭȟȥȝȫȝ Ȩȧȫȝ ȫȧ ȨșȡȜȡ
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η
t ȨȩȡȥșȨȶȫȟȮȩȳȪȟ ȚȝȚșȡȰȠȝȴȫȝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ. ΌΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΤΕΛΏΣ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΟΙΧΤΌ ΚΑΙ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ
ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΓΚΊΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΈΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ
ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ: ΜΠΟΡΕΙ ΣΩΣΤΆ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. ΟΤΑΝ t țȡș ȫȟȥ șȨȧȭȬțȳ șȫȬȮȟȤȱȫȰȥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΕΧΕΤΕ ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΤΕΤΑΜΕΝΗ. ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΌΤΑΝ ΑΝΟΊΓΕΤΕ Ή
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟΎΣ ΚΛΕΊΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ.
t ȤȟȥșȭȳȥȝȫȝȫȧȨșȡȜȴȥșȨșȴȦȝȡ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎΣ ΛΌΓΩ ΠΤΏΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΠΡΟΪΌΝ.
EL

ΚΑΙ/Ή ΟΛΊΣΘΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ t ȮȩȟȪȡȤȧȨȧȡȝȴȫȝ Ȩȱȥȫș ȫȡȪ


ΠΆΝΤΑ ΤΙΣ ΖΏΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΣΩΣΤΆ ΖΏΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ.
ΚΟΥΜΠΩΜΈΝΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΈΝΕΣ. t ȫȧ Ȩșȩȶȥ ȢșȩȧȫȪȱȢȡ Ȝȝȥ ȝȴȥșȡ
ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΈΧΕΤΕ Ή ΝΑ
t șɌɋɗɋɈƇɉɈɖɗɆȾɕɆȺɂɃȺɋɒɄɄɀɄɈȼɂȺɆȾɈȼɓɆɆɀɋȺɃȺɂɅɐɉɒ
ɓɐɑɃɂɄɒ ΠΑΤΙΝΆΡΕΤΕ.
t ȝȣȝțȦȫȝ șȥ ȫȧ ȨȧȩȫȤȨȝȤȨȝ
ΚΑΘΙΣΜΑ
t șɌɋɗ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ȾɕɆȺɂ ɃȺɋɒɄɄɀɄɈ ȼɂȺ ɆȾɈȼɓɆɆɀɋȺ ɃȺɂ Ή ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ Ή ΤΟ
Ʌɐɉɒ ɓɐɑ ɃɂɄɒ ɊɘɅɍɐɆȺ ɅȾ ɋɈɆ ȝɌɉɐƇȺɖɃɗ ȢȺɆɈɆɂɊɅɗ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
EN1888:2012.
t șɌɋɗɋɈƇɉɈɖɗɆɅƇɈɉȾɕɆȺɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɀɁȾɕȼɂȺƇȺɂȽɂɒɓɐɑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΡΕΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ
 ɃɂɄɒ ɅȾ ɋɈ ɃɒɁɂɊɅȺ ɋɈɌ ɃȺɉɈɋɊɂɈɘ ɊɋɉȺɅɅɓɆɈ ƇɉɈɑ ɋȺ
ȾɅƇɉɗɑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
98
t ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ƇɒɆɋȺ ɋɂɑ ȿɚɆȾɑ ȺɊɍȺɄȾɕȺɑ ɃȺɂ ɅɀɆ ɋɊɓƇȾɑƇɈɌȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂɅɓɊȺɊɋɀɆȾɊɐɋȾɉɂɃɔȾƇɓɆȽɌɊɀ ɗɋȺɆ
ȺɍɔɆȾɋȾƇɈɋɓɋɈƇȺɂȽɕɅɗɆɈɋɈɌ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ɋɈ ƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ ȾɃɋɗɑ ȺƇɗ ɋɀ ɅȾɋȺɍɈɉɒ
t ɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾƇɒɆɋȺɋɀȿɚɆɀƇɈɌƇȾɉɆɒȾɂȺɆɒɅȾɊȺȺƇɗɋȺ ɅɓɊȺ ɊɋɈ ȺɌɋɈɃɕɆɀɋɈ ȼɂȺ ƇȺɉȺɋȾɋȺɅɓɆȾɑ ƇȾɉɂɗȽɈɌɑ ɘƇɆɈɌ
ƇɗȽɂȺɋɈɌƇȺɂȽɂɈɘɊȾɊɌɆȽɌȺɊɅɗɅȾɋɀȿɚɆɀɅɓɊɀɑ ɎɐɉɕɑɋɀɊɌɆȾɎɔȾƇɕȻɄȾɏɀȾɆɗɑȾɆɔɄɂɃȺ
t ȪɌɊɋɔɅȺɋȺ ƇɉɗɊȽȾɊɀɑ ɊɘɅɍɐɆȺ ɅȾ ɋɈɌɑ ɂɊɎɘɈɆɋȾɑ
ɃȺɆɈɆɂɊɅɈɘɑ ȽɂȺɍɈɉȾɋɂɃɒȺƇɗȾɃȾɕɆȺƇɈɌƇȺɉɓɎɈɆɋȺɂɅȾɋɈ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ƇȺɉɗɆƇɉɈɖɗɆ ɅƇɈɉȾɕɆȺɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɀɁɈɘɆɍɉɈɆɋɕȿɈɆɋȺɑɆȺ
ɋȺ ɊɋȾɉȾɚɊȾɋȾ ɊɋȺ ƇɄȺɂɆɒ ȽȺɎɋɌɄɕȽɂȺ ƇɈɌ ɌƇɒɉɎɈɌɆ ƇɒɆɐ t ȨɉɂɆ ɋɀ ɊɌɆȺɉɅɈɄɗȼɀɊɀ ȻȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɃȺɂ
ɊɋɈɃɒɁɂɊɅȺ Εικ. 46 - ειδικότερα R8). ɗɄȺ ɋȺ ȾɇȺɉɋɔɅȺɋɒ ɋɈɌ ȽȾɆ ƇȺɉɈɌɊɂɒȿɈɌɆ ɃɒƇɈɂȺ ȻɄɒȻɀ
t ȟ ɊɐɊɋɔ ɎɉɔɊɀ ɋɈɌ ɊɌɊɋɔɅȺɋɈɑ ɊɌȼɃɉɒɋɀɊɀɑ ȽȾɆ Ʉɗȼɐ ɋɀɑ ɅȾɋȺɍɈɉɒɑ șɆ ɊɌɅȻȺɕɆȾɂ Ƀɒɋɂ ɋɓɋɈɂɈ ȽȾɆ ƇɉɓƇȾɂ
ȺɆɋɂɃȺɁɂɊɋɒɋɀɆɃȺɋɒɄɄɀɄɀȾƇɕȻɄȾɏɀȺƇɗɓɆȺɆȾɆɔɄɂɃȺ ɆȺ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɃȺɂ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ɋɈ ɍɌɄɒɇȾɋȾ
t ȥȺ ɁɌɅɒɊɋȾ ɗɋɂ ɀ ɅƇɒɉȺ ƇɉɈɊɋȺɊɕȺɑ ȽȾɆ ȺƇɈɋȾɄȾɕ ɓɆȺ ɅȺɃɉɂɒȺƇɗƇȺɂȽɂɒ
ȺƇɈɋȾɄȾɊɅȺɋɂɃɗ ɊɘɊɋɀɅȺ ɊɌȼɃɉɒɋɀɊɀɑ ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ t țɂȺɋɀɆȺɊɍɒɄȾɂȺɋɈɌƇȺɂȽɂɈɘɊȺɑ ƇɉɂɆɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾɋɈ
ƇɒɆɋȺɋɂɑȿɚɆȾɑȺɊɍȺɄȾɕȺɑ ƇɉɈɖɗɆ ȺɍȺɂɉɓɊɋȾɃȺɂƇȾɋɒɇɋȾɗɄȾɑɋɂɑƇɄȺɊɋɂɃɓɑɊȺɃɈɘɄȾɑ
ɃȺɂ ɗɄȺ ɋȺ ɌɄɂɃɒ ɊɌɊɃȾɌȺɊɕȺɑ ɃȺɂ ɍɌɄɒɇɋȾ ɋȺ ɈƇɐɊȽɔƇɈɋȾ
ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΈ ɅȺɃɉɂɒȺƇɗɆȾɈȼɓɆɆɀɋȺɃȺɂƇȺɂȽɂɒ
t ȫɈƇɉɈɖɗɆƇɉɓƇȾɂɆȺɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂȺƇɈɃɄȾɂɊɋɂɃɒȼɂȺɋɈɆ
ȺɉɂɁɅɗɋɐɆƇȺɂȽɂɚɆȼɂȺɋɈɆɈƇɈɕɈɓɎȾɂɊɎȾȽɂȺɊɋȾɕ
t șȬȫȧ ȫȧ Ȩȩȧȡȧȥ ȝȡȥșȡ t ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊɋȾ ɋɈ ɊȾ ɃɒɁȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȼɂȺ ɋɀ ɅȾɋȺɍɈɉɒ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ȾɆɗɑɅɗɆɈƇȺɂȽɂɈɘȺɆɒɃɒɁɂɊɅȺ
t ȤɀɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɋɈƇɉɈɖɗɆȺɆȽȾɆɓɎɈɌɆɊɋȾɉȾɐɁȾɕɃȺɂ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ɉɌɁɅɂɊɋȾɕɊɐɊɋɒɗɄȺɋȺɅɓɉɀɋɈɌ
ΚΑΘΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ. t ȨɉɂɆ ȺƇɗ ɋɀ ɎɉɔɊɀ ȻȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ȾɕɆȺɂ
ȾɆɋȾɄɚɑȺɆɈɂɎɋɗɃȺɂɗɋɂɗɄȺɋȺȾɇȺɉɋɔɅȺɋȺȺȼɃɕɊɋɉɐɊɀɑɃȺɂ
t ȮȩȟȪȡȤȧȨȧȡȝȡȫșȡ Ȥȧȥȧ ȝȨșȥȰ ȺɊɍɒɄȾɂȺɑɓɎɈɌɆɋɈƇɈɁȾɋɀɁȾɕɊɐɊɋɒ
t ȤɀȻɒȿȾɋȾɋȺȽɒɃɋɌɄɒɊȺɑɅɓɊȺɊɋɈɌɑɅɀɎȺɆɂɊɅɈɘɑ
ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ t ȜɂȺȻɒɊɋȾ ƇɉɈɊȾɃɋɂɃɒ ɋɂɑ ɈȽɀȼɕȾɑ ɊɎȾɋɂɃɒ ɅȾ ɋɀ ɎɉɔɊɀ
ΣΤΕΓΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ɋɈɌ ƇɄȺɂɊɕɈɌ ɗɋȺɆ ȾɕɆȺɂ ɊɌɆȺɉɅɈɄɈȼɀɅɓɆȺ Ɋ ȺɌɋɗ ɋɈ ƇɈɉɋ
ɅƇȾɅƇɓɋɈɃɒɁɂɊɅȺƇȾɉɂƇɒɋɈɌɋɈɃɒɁɂɊɅȺȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ
t ȤȟȥȝȨȡȫȩȝȨȝȫșȡȪȝșȣȣșȨșȡȜȡș t ȤɀɆ ɋɈƇɈɁȾɋȾɕɋȾ ƇɈɋɓ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɃɈɆɋɒ ɊȾ ɊɃɒɄȾɑ ɔ
ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ɊɃȺɄɈƇɒɋɂȺ
t ȤɀɆ ȺɍɔɆȾɋȾ ɋɈ ɃȺɉɈɋɊɒɃɂUSBWFM TZTUFN ȾƇɒɆɐ ɊȾ
ȢȧȥȫșȪȫȧȨȧȩȫȤȨȝȤȨȝ ɃȾɃɄɂɅɓɆɈ ȾƇɕƇȾȽɈ ɗɋȺɆ ɋɈ ƇȺɂȽɕ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ ɅɓɊȺ ɊȾ ȺɌɋɗ 
ȺɃɗɅȺ ɃȺɂ ɗɋȺɆ ɓɎȾɋȾ ȾɆȾɉȼɈƇɈɂɔɊȾɂ ɋɈ ɍɉɓɆɈ ȟ ȺƇɗȽɈɊɀ
t Ȥȟȥ ȫȧ ȮȩȟȪȡȤȧȨȧȡȟȪȝȫȝ ȝșȥ ɋɐɆɍɉɓɆɐɆƇȾɉɂɈɉɕȿȾɋȺɂɊɋɂɑɅȾȼɒɄȾɑɃɄɕɊȾɂɑ
ȫȧ ȨȧȩȫȤȨȝȤȨȝ ȝȤȭșȥȡȞȝȡ t ȤɀɆȺɆȾȻȺɕɆȾɋȾɔɃȺɋȾȻȺɕɆȾɋȾɊɃɒɄȾɑɔɃɌɄɂɗɅȾɆȾɑɊɃɒɄȾɑ
ɅȾɋɈƇȺɂȽɕɊɋɈɃȺɉɗɋɊɂɃɒɁɂɊɅȺȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ
ΣΠΑΣΜΕΝΑ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ή t ȶɋȺɆ ɋɈ ɊɋȺɁɅȾɘɊȾɋȾ ȾɄɓȼɇɋȾ ȺɆ ɋɈ ɍɉɓɆɈ ɓɎȾɂ
ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑ. ȾɆȾɉȼɈƇɈɂɀɁȾɕ ɊɐɊɋɒ ɅȾɋȺɃɂɆɚɆɋȺɑ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ȾɅƇɉɗɑ ɃȺɂ
ƇɕɊɐ
t ȫȧ ȨȧȩȫȤȨȝȤȨȝ ȝȡȥșȡ t ȫɈ ɅɓȼɂɊɋɈ ɍɈɉɋɕɈ ɋɈɌ ɃȺɄȺɁɂɈɘ ɅȾɋȺɍɈɉɒɑ
ɅɂɃɉɈȺɆɋɂɃȾɂɅɓɆɐɆȾɕɆȺɂɃɂɄɒȫɈɅɓȼɂɊɋɈɍɈɉɋɕɈɋɀɑɁɔɃɀɑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ȼɂȺɅƇɂɅƇȾɉɗȾɕɆȺɂ ɃɂɄɒȜȾɆȾƇɂɋɉɓƇȾɋȺɂɆȺɇȾƇȾɉɆɒɋȾɋɈ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ɅɓȼɂɊɋɈ ƇɉɈɋȾɂɆɗɅȾɆɈ ɍɈɉɋɕɈ ȼɂȺɋɕ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ƇɉɈɃɄɀɁɈɘɆ
ȾƇɂɃɕɆȽɌɆȾɑɊɌɆɁɔɃȾɑȺɊɋɒɁȾɂȺɑ
ΚΑΘΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ t ȧƇɈɂɈȽɔƇɈɋȾ ɍɈɉɋɕɈ ȾɍȺɉɅɈɊɋȾɕ Ɋɋɀ ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ ɔɃȺɂ
ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ɊɋɀɆƇɄɒɋɀɔɃȺɂƇɄȺȼɕɐɑɋɈɌƇɉɈɖɗɆɋɈɑɅƇɈɉȾɕɆȺɁɓɊȾɂɊȾ
ɃɕɆȽɌɆɈɋɀɊɋȺɁȾɉɗɋɀɋȺɋɈɌƇɉɈɖɗɆɋɈɑ
ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΑ t ȥȺɄȺɅȻɒɆȾɋȾɌƇɗɏɀɋɈɌɑɃɂɆȽɘɆɈɌɑƇɈɌƇɉɈɃɘƇɋɈɌɆȺƇɗ
ɋɀɆ ƇȺɉɈɌɊɕȺ ȼɌɅɆɚɆ ɍɄɈȼɚɆ ɔ ɒɄɄɐɆ ƇɀȼɚɆ ɁȾɉɅɗɋɀɋȺɑ
ΧΕΡΙΑ Ή ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ. ΜΕΓΙΣΤΟ ɗƇɐɑ ɃȺɄɈɉɂɍɓɉ ɋȿɒɃɂȺ ɀɄȾɃɋɉɂɃɓɑ ɃɈɌȿɕɆȾɑ ɔ ɍɐɋȺȾɉɕɈɌ
ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: 9 ΚΙΛΑ. ɃɋɄ ɅɀɆ ȺɍɔɆȾɋȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɃɈɆɋɒ ɊȾ ȺɌɋɓɑ ɋɂɑ Ƈɀȼɓɑ
ɁȾɉɅɗɋɀɋȺɑ
t ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊɋȾ ȺƇɈɃɄȾɂɊɋɂɃɒ ɋɈ ɊɋɉɐɅȺɋɒɃɂ ɋɀɑ t ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɗɄȾɑ Ɉɂ ƇɂɁȺɆɓɑ Ƈɀȼɓɑ ɃɂɆȽɘɆɈɌ
*OHMFTJOBȼɂȺɋȺƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ&BTZ$MJQ ƇȺɉɒȽȾɂȼɅȺ ɊɃɈɂɆɂɒ ɀɄȾɃɋɉɂɃɒ ɃȺɄɚȽɂȺ ɃɋɄ
 ȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂ
EL

t ȤɀɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾȾƇɂƇɄɓɈɆɊɋɉɐɅȺɋɒɃɂȺƇɓɉȺȺƇɗȺɌɋɗ ɊȾɊɀɅȾɕɈƇɈɌȽȾɆɅƇɈɉȾɕɆȺɋȺɍɋɒɊȾɂɋɈƇȺɂȽɕ
ƇɈɌɊɌɆɂɊɋɒɋȺɂȺƇɗɋɈɆɃȺɋȺɊɃȾɌȺɊɋɔ t ȤɀɆȺɍɔɆȾɋȾɋɈƇɉɈɖɗɆɅȾɋɈƇȺɂȽɕɅɓɊȺɊȺɌɋɗɊȾɊɀɅȾɕȺ
t ȤɀɆ ƇɉɈɊɁɓɋȾɋȾ ɊɋɈ ƇɈɉɋ ɅƇȾɅƇɓ ɊɋɉɚɅȺɋȺ ƇɒɎɈɌɑ ɗƇɈɌ ɊɃɈɂɆɂɒ ɃɈɌɉɋɕɆȾɑ ɔ Ƀɒɋɂ ɒɄɄɈ ɅƇɈɉȾɕ ƇɂɁȺɆɗɆ ɆȺ
ɅȾȼȺɄɘɋȾɉɈɌȺƇɗNN ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɀɁɈɘɆ ȺƇɗ ɋɈ ƇȺɂȽɕ ȼɂȺ ɆȺ ɊɃȺɉɍȺɄɚɊȾɂ ɔ ƇɈɌ
t ȫɈƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ5SJMPHZɅƇɈɉȾɕɆȺɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɀɁȾɕɅɗɆɈɅȾ ɅƇɈɉȾɕɆȺȼɕɆɈɌɆȺɂɋɕȾɑȺɊɍɌɇɕȺɑɔƇɆɂȼɅɈɘ
ɋɈ4UBOE6Q*OHMFTJOB
t ȶɋȺɆɋɈƇȺɂȽɕȾɕɆȺɂɅɓɊȺɊɋɈƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ ȻȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾɗɋɂ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ɋɈɃȾɍɒɄɂɋɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂƇɒɆɋȺɌɏɀɄɗɋȾɉȺȺƇɗɋɈɊɚɅȺ ɊȾ
ɊɎɓɊɀɅȾɋɈɈɉɂȿɗɆɋɂɈȾƇɕƇȾȽɈ t ȤɀɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɋɈƇɉɈɖɗɆȺɆɌƇɒɉɎɈɌɆɊƇȺɊɕɅȺɋȺɔȺɆ
t ȝɄɓȼɇɋȾ ȺɆ ɀ ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ ɅȾɋȺɍɈɉɒɑ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ ɊȾ ɃɒɁȾɋɀ ɄȾɕƇɈɌɆȾɇȺɉɋɔɅȺɋȺ
ɁɓɊɀ ɃȺɂ ɊɐɊɋɒ ɊɋȾɉȾɐɅɓɆɀ Ɋɋɂɑ ȽɘɈ ƇɄȾɌɉɓɑ ƇɉɂɆ t ȝɄɓȼɎȾɋȾɋȺɃɋɂɃɒɋɈƇɉɈɖɗɆɃȺɂɋȺȾɇȺɉɋɔɅȺɋɒɋɈɌȼɂȺɋɌɎɗɆ
ɊɀɃɚɊȾɋȾɔɅȾɋȺɍɓɉȾɋȾɋɈƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ ȾɆȽȾɕɇȾɂɑ ȻɄɒȻɀɑ ɃȺɂɔ ɍɁɈɉɒɑ ɇɀɄɚɅȺɋɈɑ ɔ ɊɃɂɊɕɅȺɋɈɑ
t ȨɒɆɋȺɆȺɉɌɁɅɕȿȾɋȾɋɀɆƇɄɒɋɀɊɋɀɎȺɅɀɄɗɋȾɉɀɁɓɊɀƇɉɂɆ ȝɄɓȼɎȾɋȾ ɂȽɂȺɕɋȾɉȺ ɋɀ ɍɌɊɂɃɔ ɃȺɂ ȽɈɅɂɃɔ ȺɃȾɉȺɂɗɋɀɋȺ ɋɐɆ
ɊɀɃɚɊȾɋȾɔɅȾɋȺɍɓɉȾɋȾɋɈƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ ɎȾɂɉɈɄȺȻɚɆɔɋɀɑɄȺȻɔɑɅȾɋȺɍɈɉɒɑɃȺɂɋɈɌɃɒɋɐɅɓɉɈɌɑɋɈɌ
t ȨɒɆɋȺ ɆȺ ȺɍȺɂɉȾɕɋȾ ɋȺ ɊɋɈɂɎȾɕȺ ɋɐɆ ɂɅɒɆɋɐɆ ɋɈɌ Ƀɂɋ ȨɈɉɋȤƇȾɅƇɓ
ȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌɔɆȺɋȺɋɈƇɈɁȾɋȾɕɋȾɊɋɂɑȺɆɋɕɊɋɈɂɎȾɑƇɄȾɌɉɂɃɓɑ t ȤɀɆ ȺɍɔɆȾɋȾ ɒɄɄȺ ƇȺɂȽɂɒ ɔ ȿɚȺ ɆȺ ƇȺɕȿɈɌɆ Ɏɐɉɕɑ
ȾƇɂɋɔɉɀɊɀɃɈɆɋɒɊɋɈƇɉɈɖɗɆɔɆȺɊɃȺɉɍȺɄɚɆɈɌɆƇɒɆɐɋɈɌ

99
t ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɋɈ ɍɉɓɆɈ ȾɕɆȺɂ ƇɒɆɋȺ ȾɆȾɉȼɈƇɈɂɀɅɓɆɈ t ȨɄɓɆȾɋȺɂɊɋɈɎɓɉɂɊɋɈɌɑ¡$
ɗɋȺɆ ȻɒȿȾɋȾ ɔ ɊɀɃɚɆȾɋȾ ɋɈ ƇȺɂȽɕ ȺƇɗ ɋɈ ɃɒɁɂɊɅȺƇɈɉɋ
ɅƇȾɅƇɓ ɗɋȺɆɊɋȺɅȺɋɒɋȾɃȺɂɗɋȺɆɊɌɆȺɉɅɈɄɈȼȾɕɋȾȺɍȺɂɉȾɕɋȾ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ɋȺȾɇȺɉɋɔɅȺɋȺ
t ȧɂ ȽɂȺȽɂɃȺɊɕȾɑ ɊɌɆȺɉɅɈɄɗȼɀɊɀɑ ȺƇɈɊɌɆȺɉɅɈɄɗȼɀɊɀɑ t ȟ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" ȾȼȼɌɒɋȺɂ ɗɋɂ ɃɒɁȾ ƇɉɈɖɗɆ ɓɎȾɂ
ɃȺɂ ɉɘɁɅɂɊɀɑ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ƇɉȺȼɅȺɋɈƇɈɂɈɘɆɋȺɂ ɅɗɆɈ ȺƇɗ ɊɎȾȽɂȺɊɋȾɕ ɃȺɂ ɃȺɋȺɊɃȾɌȺɊɋȾɕ ɊɘɅɍɐɆȺ ɅȾ ɋɂɑ ȽɂȺɋɒɇȾɂɑ
ȾɆɔɄɂɃȺ ɒɋɈɅȺ ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɗƇɈɂɈɑ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕ ɋɈ ɃȺɆɈɆɂɊɅɈɘɑ ɋɈɌ ƇɉɈɖɗɆɋɈɑ ɃȺɂ ɋɀɆ ƇɈɂɗɋɀɋȺ ɃȺɂ ɋɀɆ
ƇɉɈɖɗɆ ɅƇɓɂɅƇɂɊɕɋȾɉ ƇȺƇƇɈɘȽȾɑɃɋɄ
ȼɆɐɉɕȿȾɂƇɚɑɆȺɋɈ ȺɊɍɒɄȾɂȺ ƇɈɌ ɂɊɎɘɈɌɆ ɊɔɅȾɉȺ ȼȾɆɂɃɒ Ɋɋɂɑ ɎɚɉȾɑ ɋɀɑ
ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɂɊɐɊɋɒ ȝɌɉɐƇȺɖɃɔɑȺȼɈɉɒɑɋɀɑȢɈɂɆɗɋɀɋȺɑ
t ȢȺɋɒɋɀȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺɋɀɑɉɘɁɅɂɊɀɑȻȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾɗɋɂɋȺɃɂɆɀɋɒ t ȟ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" ȾȼȼɌɒɋȺɂ ɗɋɂ ɃȺɋɒ ɋɀ ȽɂɒɉɃȾɂȺ ɃȺɂ
Ʌɓɉɀ ɋɈɌ ƇɉɈɖɗɆɋɈɑ ȽȾɆ ɓɉɎɈɆɋȺɂ ɊȾ ȾƇȺɍɔ ɅȾ ɋɈ ƇȺɂȽɕ ɅȾɋɒɋɀȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺƇȺɉȺȼɐȼɔɑ ɃɒɁȾƇɉɈɖɗɆɓɎȾɂɌƇɈȻɄɀɁȾɕ
ƇȺɉɒȽȾɂȼɅȺ ƇɄɒɋɀ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ɃɋɄ
 ȚȾȻȺɂɚɆȾɊɋȾ ƇɒɆɋȺ ɊȾ ȺɉɃȾɋɈɘɑ ȾɄɓȼɎɈɌɑ ƇɈɂɗɋɀɋȺɑ ȟ *OHMFTJOB #BCZ 4Q"
ɗɋɂ ɃȺɋɒ ɋɀ ȽɂɒɉɃȾɂȺ ɋɀɑ ȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺɑ ȺɌɋɔɑ ɋɈ ɍɉɓɆɈ ȾɕɆȺɂ ȾȼȼɌɒɋȺɂ ɗɋɂ ɃɒɁȾ ƇɉɈɖɗɆ ɃȺɋɒ ɋɀ ɊɋɂȼɅɔ ɋɀɑ ȺȼɈɉɒɑ ȺƇɗ
ɊɐɊɋɒȾɆȾɉȼɈƇɈɂɀɅɓɆɈ ɓɆȺɆ ȝɇɈɌɊɂɈȽɈɋɀɅɓɆɈ șɆɋɂƇɉɗɊɐƇɈ ȾɕɆȺɂ ȺƇȺɄɄȺȼɅɓɆɈ
t ȤɀɆȺɆɈɕȼȾɋȾ ɃɄȾɕɆȾɋȾɔȺƇɈɊɌɆȺɉɅɈɄɈȼȾɕɋȾɋɈƇɉɈɖɗɆɔ ȺƇɗȾɄȺɋɋɚɅȺɋȺɊɋɀɊɌɆȺɉɅɈɄɗȼɀɊɀɔɋɀɆɃȺɋȺɊɃȾɌɔ
ȾƇɂɎȾɂɉȾɕɋȾȺɌɋɓɑɋɂɑȾɆɓɉȼȾɂȾɑɅȾɋɈƇȺɂȽɕɅɓɊȺ t șɌɋɔ ɀ ȾȼȼɘɀɊɀ ȽȾɆ ȾɃɍɉɒȿȾɂ ɋȺ ȽɂɃȺɂɚɅȺɋȺ ƇɈɌ
t ȨɉɈɊɓɎȾɋȾ ƇɒɆɋȺ ɂȽɂȺɕɋȾɉȺ ɗɋȺɆ ȾɃɋȾɄȾɕɋȾ ȺɌɋɓɑ ɋɂɑ ƇȺɉɓɎɈɆɋȺɂ ɊɋɈɌɑ ɃȺɋȺɆȺɄɐɋɓɑ ɊɘɅɍɐɆȺ ɅȾ ɋɀɆ ȾɁɆɂɃɔ
ȾɆɓɉȼȾɂȾɑɅȾɋɈƇȺɂȽɕȽɕƇɄȺɊȺɑ ɆɈɅɈɁȾɊɕȺ ɀ ɈƇɈɕȺ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ȽɂȺɍɓɉȾɂ ȺɆɒɄɈȼȺ ɅȾ ɋɀ
t ȢȺɋɒ ɋɀ ȽɂɒɉɃȾɂȺ ȺɌɋɚɆ ɋɐɆ ȾɉȼȺɊɂɚɆ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ɎɚɉȺɊɋɀɆɈƇɈɕȺȺȼɈɉɒɊɋɀɃȾɋɈƇɉɈɂɗɆ ɃȺɂɈɂɈɉɂɊɅɈɕɋɐɆ
ƇɉɈɃɄɀɁȾɕƇȺȼɕȽȾɌɊɀɔɋɉȺɌɅȺɋɂɊɅɗɑɋɐɆȽȺɃɋɘɄɐɆ ɈƇɈɕɐɆ ɊȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȽɂȺɅɒɎɀɑ ɌƇȾɉɂɊɎɘɈɌɆ ɊȾ ɊɎɓɊɀ ɅȾ
t ȤɀɆ ȺɍɔɆȾɋȾ ɋɈ ƇȺɂȽɕ ɅɓɊȺ ɊɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɗɋȺɆ ɋȺɇɂȽȾɘȾɋȾ ɋɈƇȾɉɂȾɎɗɅȾɆɈɋɀɑƇȺɉɈɘɊȺɑȾȼȼɘɀɊɀɑ
ȾƇɒɆɐ ɊȾ ɒɄɄȺ ɅɓɊȺ ɅȾɋȺɍɈɉɒɑ ƇɎ ɋɉɓɆɈ ɅȾɋɉɗ t ȪȾƇȾɉɕƇɋɐɊɀƇɈɌɋɈƇɉɈɖɗɆƇȺɉɈɌɊɂɒɊȾɂȾɄȺɋɋɚɅȺɋȺɊɋȺ
ɄȾɐɍɈɉȾɕɈ ȺȾɉɈƇɄɒɆɈɃɋɄ
 ɌɄɂɃɒɔɃȺɂɃȺɋȺɊɃȾɌȺɊɋɂɃɓɑȺɆɐɅȺɄɕȾɑƇɈɌȽɂȺƇɂɊɋɚɆɈɆɋȺɂ
t ȶɋȺɆ ȽȾ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ɋɈ ȻɒȿȾɋȾ ɋɀ ɊɋɂȼɅɔ ɋɀɑ ȺȼɈɉɒɑ ɔ ɃȺɋɒ ɋɀ ɊɌɆɔɁɀ ɎɉɔɊɀ ɊɘɅɍɐɆȺ
ɊɋɀɆ ȺƇɈɁɔɃɀ ɃȺɂ ɈƇɐɊȽɔƇɈɋȾ ɅȺɃɉɂɒ ȺƇɗ ɋȺ ƇȺɂȽɂɒ ȫɈ ɅȾ ɋȺ ɗɊȺ ȺɆȺɍɓɉɈɆɋȺɂ ɊɋɈ ɊɎȾɋɂɃɗ ȾȼɎȾɂɉɕȽɂɈ ɎɉɔɊɀɑ 
ƇɉɈɖɗɆ ȽȾɆ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂ ɐɑ ƇȺɂɎɆɕȽɂ ȤɀɆ ȟ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" ȺɆȺȼɆɐɉɕȿȾɂ ɋɀɆ ȾȼɃɌɉɗɋɀɋȺ ɋɐɆ
ȺɍɔɆȾɋȾɋɈƇȺɂȽɕɆȺƇȺɕɇȾɂɅȾɋɈƇȺɉɗɆƇɉɈɖɗɆ ɗɉɐɆɋɀɑȾȼȼɘɀɊɀɑȼɂȺɅɂȺƇȾɉɕɈȽɈɅɀɆɚɆɅȾɋɒȺƇɗɋɀɆ
t ȫɈƇɉɈɖɗɆȽɂȺɁɓɋȾɂɅɂȺɅƇɒɉȺɊɋɈƇɕɊɐɅɓɉɈɑɀɈƇɈɕȺɊȺɑ ɀɅȾɉɈɅɀɆɕȺȺȼɈɉɒɑ
ȻɈɀɁɒȾɂɆȺȺɆȾȻȺɕɆȾɋȾɊɃȺɄɂɒɃȺɂɆȺɇȾƇȾɉɆɒɋȾȾɅƇɗȽɂȺȤɀ t ȟȾȼȼɘɀɊɀɂɊɎɘȾɂɅɗɆɈɊɋɀɎɚɉȺɊɋɀɆɈƇɈɕȺȺȼɈɉɒɊɋɀɃȾ
ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɋɀɆɅƇɒɉȺȺɌɋɔȼɂȺɋɀɅȾɋȺɍɈɉɒȽȾɘɋȾɉɈɌ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɃȺɂ ɊɋɀɆ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ƇɈɌ ɀ ȺȼɈɉɒ ɓȼɂɆȾ ȺƇɗ
ƇȺɂȽɂɈɘ ȾɇɈɌɊɂɈȽɈɋɀɅɓɆɈɃȺɋɒɊɋɀɅȺɄɂȺɆɂɃɔɑ
t ȤɀɅȾɋȺɍɓɉȾɋȾɋɈƇȺɂȽɕɊɋɈɃɒɁɂɊɅȺƇȾɉɂƇɒɋɈɌɔɎɐɉɕɑɋɈ t ȟ ȾȼȼɘɀɊɀ ȺɆȺȼɆɐɉɕȿȾɋȺɂ ɃȺɂ ɂɊɎɘȾɂ ȼɂȺ ɋɈɆ ƇɉɚɋɈ
ƇɄȺɕɊɂɈ ɂȽɂɈɃɋɔɋɀɋɈɌƇȺɉɗɆɋɈɑƇɉɈɖɗɆɋɈɑƇɈɌȺȼɈɉɒɊɋɀɃȾ
t șɆ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ȾɃɋȾɁȾɕ ȼɂȺ ɅȾȼɒɄɈ ɎɉɈɆɂɃɗ ȽɂɒɊɋɀɅȺ ɊɋɈɆ t ȟ ȾȼȼɘɀɊɀ ɃȺɄɘƇɋȾɂ ɋɀɆ ȺɆɋɂɃȺɋɒɊɋȺɊɀ ɔ ȾƇɂɊɃȾɌɔ ɋɐɆ
ɔɄɂɈ ƇȾɉɂɅɓɆȾɋȾɆȺɃɉɌɚɊȾɂƇɉɂɆɋɈɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾ ȾɄɄȺɋɐɅȺɋɂɃɚɆ ȾɇȺɉɋɀɅɒɋɐɆ Ʉɗȼɐ ɃȺɋȺɊɃȾɌȺɊɋɂɃɚɆ
t ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɅɗɆɈɅȾƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ5SJMPHZɃȺɂȢȺɁɕɊɅȺɋȺ ȾɄȺɋɋɐɅɒɋɐɆ ȾɇȺɉɎɔɑ ȟ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" ȽɂȺɋɀɉȾɕ ɋɈ
ȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ)VHHZ.VMUJöY*OHMFTJOBƇɈɌɓɎɈɌɆɊɎȾȽɂȺɊɋȾɕ ȽɂɃȺɕɐɅȺɆȺȺƇɈɍȺɊɕɊȾɂɃȺɋɒɋɀɆɃɉɕɊɀɋɀɑ ȺɆɁȺȾɍȺɉɅɗɊȾɂ
ȾɂȽɂɃɒɃȺɂȽɂȺɁɓɋɈɌɆɋɈɊɘɊɋɀɅȺɊɌɆȺɉɅɈɄɗȼɀɊɀɑ&BTZ$MJQ ɋɀɆȾȼȼɘɀɊɀɅɓɊɐɋɀɑȾƇɂɊɃȾɌɔɑɔɋɀɑȺɆɋɂɃȺɋɒɊɋȺɊɀɑɋɈɌ
ȪȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȺɅɍɂȻɈɄɕȺɑ ɊɌɅȻɈɌɄȾɌɋȾɕɋȾ ɋɈɆ ɂɊɋɗɋɈƇɈ ƇɉɈɖɗɆɋɈɑ
XXXJOHMFTJOBDPN ɔ ȺƇȾɌɁɌɆɁȾɕɋȾ ɊɋɈɆ ȝɇɈɌɊɂɈȽɈɋɀɅɓɆɈ t țɂȺɆȺɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾɋɀɆȾȼȼɘɀɊɀȾɕɆȺɂȺƇȺɉȺɕɋɀɋɈɆȺ
șɆɋɂƇɉɗɊɐƇɈ ɔ ɊɋɈ ȢɓɆɋɉɈ ȝɇɌƇɀɉɓɋɀɊɀɑ ȨȾɄȺɋɚɆ ɋɀɑ ƇȺɉɈɌɊɂɒɊȾɋȾ ɋɈɆ ɊȾɂɉɂȺɃɗ ȺɉɂɁɅɗ ɃȺɂ ɋɈ ȺɆɋɕȼɉȺɍɈ ɋɀɑ
*OHMFTJOB ȺƇɗȽȾɂɇɀɑ ƇɈɌ ȾɃȽɗɁɀɃȾ ɃȺɋɒ ɋɀ ɊɋɂȼɅɔ ɋɀɑ ȺȼɈɉɒɑ ɋɈɌ
t ȟ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɕɀɊɀ ɋɈɌ ɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑ ȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ ɅȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆɋɈɑ ȾɄɓȼɎɈɆɋȺɑ ȺɆ ȾƇɒɆɐ ɊȾ ȺɌɋɔ ȺɆȺɍɓɉȾɋȺɂ ɃȺɋɒ
ƇɄȺɕɊɂɈȽȾɆȺɆɋɂɃȺɁɂɊɋɒɓɆȺƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓɔɓɆȺɃɉȾȻȺɋɒɃɂ ɋɉɗƇɈȾɌȺɆɒȼɆɐɊɋɈɀɀɅȾɉɈɅɀɆɕȺȺȼɈɉɒɑ
ȶɋȺɆ ɋɈ ƇȺɂȽɕ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ɃɈɂɅɀɁȾɕ ȾɕɆȺɂ ƇɂɈ ɊɃɗƇɂɅɈ ɆȺ t șɌɋɈɕ Ɉɂ ɗɉɈɂ ɋɀɑ ȾȼȼɘɀɊɀɑ ƇȺɘɈɌɆ ɆȺ ɂɊɎɘɈɌɆ ɊɋɀɆ
ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾ ɓɆȺ ƇɈɉɋ ɅƇȾɅƇɓ ɔ ɓɆȺ ɃɉȾȻȺɋɒɃɂ ȫɈ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀƇɈɌ
ɃɒɁɂɊɅȺ ȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ ȽȾɆ ɓɎȾɂ ɊɎȾȽɂȺɊɋȾɕ ȼɂȺ ɅȾȼɒɄȾɑ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂ ɅȾ ȽɂȺɍɈɉȾɋɂɃɈɘɑ ɋɉɗƇɈɌɑ
ƇȾɉɂɗȽɈɌɑɘƇɆɈɌ ƇɈɌ ȽȾɆ ȺɆȺɍɓɉɈɆɋȺɂ ɉɀɋɒ ɊɋɈ ɊɎȾɋɂɃɗ ȾȼɎȾɂɉɕȽɂɈ
t ȫɈɃɒɁɂɊɅȺɅɐɉɈɘȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ)VHHZ.VMUJöYɅƇɈɉȾɕɆȺ ɎɉɔɊɀɑ
ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɀɁȾɕɃȺɂɐɑɇȺƇɄɚɊɋɉȺ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂ ɅȾ ɋɉɗƇɈ ƇɈɌ ȽȾɆ ȾɕɆȺɂ
t ȤɀɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɋɈƇɉɈɖɗɆɗɋȺɆɋɈƇȺɂȽɕȾɕɆȺɂɊȾɁɓɊɀ ɊɘɅɍɐɆɈɑ ɅȾ ɗɊȺ ƇɉɈȻɄɓƇɈɆɋȺɂ ɊɋɈ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎɈ
ɆȺɃɒɁȾɋȺɂɅɗɆɈɋɈɌ ȾȼɎȾɂɉɕȽɂɈ
t ȫɈ ɉɀɄɒɇ ɃɒɁɂɊɅȺ ȽȾɆ ɓɎȾɂ ɊɎȾȽɂȺɊɋȾɕ ȼɂȺ ƇȺɉȺɋȾɋȺɅɓɆȺ ɋɈƇɉɈɖɗɆɓɎȾɂɌƇɈɊɋȾɕȾƇɂɊɃȾɌɓɑɊȾɅɀȾɇɈɌɊɂɈȽɈɋɀɅɓɆȺ
ȽɂȺɊɋɔɅȺɋȺɘƇɆɈɌ ɃȺɂɊɌɅȻȺɋɂɃɒɃɓɆɋɉȺɊɓɉȻɂɑ
t ȝɕɆȺɂ ȾƇɂɃɕɆȽɌɆɈ ɆȺ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ɋɀɆ ɇȺƇɄɚɊɋɉȺ ȺɌɋɔ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɓɎȾɂ ɌƇɈɊɋȾɕ ɋɉɈƇɈƇɈɂɔɊȾɂɑ ɔɃȺɂ
EL

ɊȾɌƇȾɉɌɏɐɅɓɆȾɑȾƇɂɍɒɆȾɂȾɑɗƇɐɑȼɂȺƇȺɉɒȽȾɂȼɅȺɋɉȺƇɓȿɂȺ ƇȺɉȾɅȻɒɊȾɂɑ ɋɗɊɈ ɊɋɈ ȽɈɅɂɃɗ ɅɓɉɈɑ ɗɊɈ ɃȺɂ


ɊɋɈɆ ɃɄɐɊɋɈəɍȺɆɋɈɌɉȼɂɃɗ ɋɈɅɓȺ ƇɈɌ ȽȾɆ ɓɎɈɌɆ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ȾɇɈɌɊɂɈȽɈɋɀɁȾɕ ȺƇɗ ɋɈɆ ɃȺɋȺɊɃȾɌȺɊɋɔ ȝɆȽȾɎɗɅȾɆȾɑ
ɋɉɈƇɈƇɈɂɔɊȾɂɑ ȺƇȺɄɄɒɊɊɈɌɆ ɋɀɆ *OHMFTJOB #BCZ 4Q"
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ȺƇɗɈƇɈɂȺȽɔƇɈɋȾȾɌɁɘɆɀ
t ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊɋȾɌƇɗɋɀɆȾƇɕȻɄȾɏɀȾɆɗɑȾɆɔɄɂɃȺ ɋɈ ȾɄɒɋɋɐɅȺ ɈɍȾɕɄȾɋȺɂ ɊȾ ȺɅɓɄȾɂȺ ɔ ȺƇɉɗɊȾɃɋɀ ɎɉɔɊɀ
t ȶɋȺɆȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊȾɎɉɔɊɀ ȻȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾɗɋɂɋɈɃɒɄɌɅɅȺȼɂȺ ƇɎȻɕȺɂȾɑƇɉɈɊɃɉɈɘɊȾɂɑɋɐɆȽɈɅɂɃɚɆɅȾɉɚɆ ɓɃɁȾɊɀɊȾ
ɋɀȻɉɈɎɔȽȾɆɓɉɎȾɋȺɂɊȾȾƇȺɍɔɅȾɋɈƇɉɗɊɐƇɈɋɈɌɅɐɉɈɘ ȽɉȺɊɋɂɃɓɑɎɀɅɂɃɓɑɈɌɊɕȾɑ ɃɄƇ

t ȤɀɆɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɋɈɃɒɄɌɅɅȺȼɂȺɋɀȻɉɈɎɔȾƇɒɆɐɊɋɈ ɋɈ ƇɉɈɂɗɆ ɓɎȾɂ ƇȺɉɈɌɊɂɒɊȾɂ ɍɌɊɂɈɄɈȼɂɃɔ ɍɁɈɉɒ ƇɎ
ƇɉɈɖɗɆɎɐɉɕɑɋɀɆɃɈɌɃɈɘɄȺƇɈɌɋɈɌƇɈɊɋɀɉɕȿȾɂ ɋɉɈɎɈɕ ɃɂɆɈɘɅȾɆȺ Ʌɓɉɀ ɘɍȺɊɅȺ
 ƇɈɌ ƇɉɈɃɘƇɋȾɂ ȺƇɗ
t ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊɋȾ ɅɗɆɈ ɅȺȿɕ ɅȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ *OHMFTJOB ƇɈɌ ɅɂȺƇȺɉȺɋȾɋȺɅɓɆɀɃȺɂɊɌɆȾɎɔɎɉɔɊɀƇɉɈȼɉȺɅɅȺɋɂɊɅɓɆɀ
ɌƇɈȽȾɂɃɆɘȾɋȺɂ ɃȺɁɀɅȾɉɂɆɒ
t ȤɀɆɋɈɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɊȾɒɄɄȺƇɉɈɖɗɆɋȺȺƇɗȾɃȾɕɆȺƇɈɌ ɋɈ ƇɉɈɂɗɆ ɓɎȾɂ ɎȺɄɒɊȾɂ ɓɊɋɐ ɃȺɂ ɋɌɎȺɕȺ ȺƇɗ ɋɈɆ ɕȽɂɈ
ɊɌɆɂɊɋɚɆɋȺɂȺƇɗɋɈɆɃȺɋȺɊɃȾɌȺɊɋɔ ɋɈɆ ɂȽɂɈɃɋɔɋɀ ɔ ȺƇɗ ɋɉɕɋɈɌɑ ƇɎ ɊɋɀɆ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ƇɈɌ
t țɂȺ ɆȺ ȺƇɈɍɘȼȾɋȾ ɋɈɆ ɃɕɆȽɌɆɈ ȺɊɍɌɇɕȺɑ ɔ ɁȾɉɅɈƇɄɀɇɕȺɑ ȺƇɈɊɋɓɄȾɋȺɂ ɐɑ ȺƇɈɊɃȾɌɔ ɅɓɊɐ ȺȾɉɈƇɄɒɆɐɆ ɔ ɒɄɄɐɆ
ɅɀɆɋɈɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂɃɒɋɐȺƇɗɋɈɆɔɄɂɈɔɊȾȾɊɐɋȾɉɂɃɈɘɑ ɅɓɊɐɆ

ɎɚɉɈɌɑ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ȺƇɈɊɋɓɄɄȾɋȺɂ ɊɋɈɆ ȺɆɋɂƇɉɗɊɐƇɈ ȼɂȺ ɊɓɉȻɂɑ 

100
ɎɐɉɕɑɋɈƇɉɐɋɗɋɌƇɈɋɀɑȺƇɗȽȾɂɇɀɑȺȼɈɉɒɑɃȺɂɔɎɐɉɕɑ t ȜɂȺɋɀɉɔɊɋȾ ɃȺɁȺɉɒ ɗɄȺ ɋȺ ɃɂɆɀɋɒ Ʌɓɉɀ ɃȺɂ ȺɆ ɎɉȾɂȺɊɋȾɕ
ɋɈɆɊȾɂɉɂȺɃɗȺɉɂɁɅɗɔɗɋȺɆɀɀɅȾɉɈɅɀɆɕȺȺȼɈɉɒɑȾƇɒɆɐ ƇȾɉɒɊɋȾɋȺɅȾɓɆȺȾɄȺɍɉɘɄɂƇȺɆɋɂɃɗ
ɊɋɀɆ ȺƇɗȽȾɂɇɀ ɃȺɂɔ Ɉ ɊȾɂɉɂȺɃɗɑ ȺɉɂɁɅɗɑ ȽȾɆ ȾɕɆȺɂ t ȜɂȺɋɀɉȾɕɋȾɋɂɑɉɗȽȾɑɃȺɁȺɉɓɑȺƇɗɊɃɗɆɀɃȺɂɔɒɅɅɈ
ȾɌȺɆɒȼɆɐɊɋȺ
t ȫɌɎɗɆ ȻɄɒȻȾɑ ƇɈɌ ɁȺ ƇɉɈɃɄɀɁɈɘɆ ȺƇɗ ɋɀ ɎɉɔɊɀ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ
ȾɇȺɉɋɀɅɒɋɐɆ ƇɈɌ ȽȾɆ ƇȺɉɓɎɈɆɋȺɂ ɃȺɂɔ ȽȾɆ ȾɕɆȺɂ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ȾȼɃȾɃɉɂɅɓɆȺȺƇɗɋɀɆ*OHMFTJOB#BCZ ȽȾɁȺɃȺɄɘƇɋɈɆɋȺɂȺƇɗ
ɋɈɌɑɗɉɈɌɑɋɀɑȾȼȼɘɀɊɔɑɅȺɑ t ȪȺɑɊɌɆɂɊɋɈɘɅȾɆȺƇɄɓɆȾɋȾɋɀɆȾƇɓɆȽɌɊɀɎɐɉɂɊɋɒȺƇɗɋȺ
t ȟ*OHMFTJOB#BCZ4Q"ȺƇɈƇɈɂȾɕɋȺɂɃɒɁȾȾɌɁɘɆɀȼɂȺȻɄɒȻȾɑ ɒɄɄȺɌɍɒɊɅȺɋȺ
ɊȾ ƇɉɒȼɅȺɋȺ ɔ ɒɋɈɅȺ ƇɈɌ ƇɉɈɃȺɄɈɘɆɋȺɂ ȺƇɗ ȺɃȺɋɒɄɄɀɄɀ t șɆȺɆȾɚɊɋȾƇȾɉɂɈȽɂɃɒɋȺɌɍȺɊɅɒɋɂɆȺɅɓɉɀɅȾɅɂȺɅȺɄȺɃɂɒ
ɃȺɂɔɄȺɆɁȺɊɅɓɆɀɎɉɔɊɀɋɈɌƇɉɈɖɗɆɋɈɑ ȻɈɘɉɋɊȺȼɂȺɉɈɘɎȺ
t ȤȾɋɒ ɋɀ Ʉɔɇɀ ɋɀɑ ƇȾɉɂɗȽɈɌ ȾȼȼɘɀɊɀɑ ɀ ȝɋȺɂɉȾɕȺ t șɃɈɄɈɌɁɔɊɋȾ ɋɂɑ ɈȽɀȼɕȾɑ ƇɄɌɊɕɅȺɋɈɑ ɋɀɑ ȬɍȺɊɅɒɋɂɆɀɑ
ȾɇȺɃɈɄɈɌɁȾɕ ɆȺ ƇȺɉɓɎȾɂ ɋɈ ɊɓɉȻɂɑ ɋɐɆ ƇɉɈɖɗɆɋɐɆ ɋɀɑ ȾƇɓɆȽɌɊɀɑƇɈɌȺɆȺȼɉɒɍɈɆɋȺɂɊɋɂɑɃȺɋɒɄɄɀɄȾɑȾɋɂɃɓɋȾɑ
ɓɆȺɆɋɂ ȺɅɈɂȻɔɑ ȾɆɋɗɑ ƇɉɈɁȾɊɅɕȺɑ ɋȾɊɊɒɉɐɆ 
 ȾɋɚɆ ȺƇɗ
ɋɀɆɀɅȾɉɈɅɀɆɕȺɋɀɑȾɂɊȺȼɐȼɔɑɊɋɀɆȺȼɈɉɒɋɐɆɂȽɕɐɆ ɅȾɋɒ ȨɄɘɆɋȾɊɋɈɎɓɉɂɅȾɃɉɘɈɆȾɉɗ
ɋɀɆ ɈƇɈɕȺ ɁȺ ȺɇɂɈɄɈȼȾɕɋȺɂ ɃȺɋɒ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ɀ ȽɌɆȺɋɗɋɀɋȺ
ƇȺɉɓɅȻȺɊɀɑ ȤɀɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾɎɄɐɉɕɆɀ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ȤɀɊɋȾȼɆɚɆȾɋȾɊȾɊɋȾȼɆɐɋɔɉɂɈ
t ȝɄɓȼɎȾɋȾ ɋȺɃɋɂɃɒ ɋɈɌɑ ɅɀɎȺɆɂɊɅɈɘɑ ȺɊɍȺɄȾɕȺɑ ȼɂȺ ɆȺ
ȻȾȻȺɂɚɆȾɊɋȾɗɋɂɋɈƇɉɈɖɗɆȾɇȺɃɈɄɈɌɁȾɕɆȺɄȾɂɋɈɌɉȼȾɕɊɐɊɋɒ ȪɋȾȼɆɚɊɋȾȺƇɄɚɆɈɆɋȺɑɊȾɊɃɂȾɉɗɅɓɉɈɑ
ɅȾ ɋɈ ƇɓɉȺɊɅȺ ɋɈɌ ɎɉɗɆɈɌ șɆ ȽɂȺƇɂɊɋɚɊȾɋȾ ƇɉɈȻɄɔɅȺɋȺ
ɃȺɂɔȻɄɒȻȾɑɈƇɈɂɈɌȽɔƇɈɋȾȾɕȽɈɌɑ ɅɀɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾɋɈ ȤɀɊɂȽȾɉɚɆȾɋȾ
ƇɉɈɖɗɆ ȝƇɂɃɈɂɆɐɆɔɊɋȾ ȺɅɓɊɐɑ ɅȾ ɋɈɆ ȾɇɈɌɊɂɈȽɈɋɀɅɓɆɈ
ȺɆɋɂƇɉɗɊɐƇɈɔɅȾɋɀȤȾɋȺȼɈɉȺɊɋɂɃɔȾɇɌƇɀɉɓɋɀɊɀƇȾɄȺɋɚɆ șƇɈɍɘȼȾɋȾɋɈɊɋȾȼɆɗɃȺɁɒɉɂɊɅȺ
ɋɀɑ*OHMFTJOB
t Ȥɀ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ȺɆɋȺɄɄȺɃɋɂɃɒ ɔ ȾɇȺɉɋɔɅȺɋȺ ƇɈɌ ȽȾɆ
ƇȺɉɓɎɈɆɋȺɂɃȺɂɔɊȾɃɒɁȾƇȾɉɕƇɋɐɊɀȽȾɆȾɕɆȺɂȾȼɃȾɃɉɂɅɓɆȺ ȮɐɉɕɑɊɋɘɏɂɅɈ
ȺƇɗɋɀɆ-*OHMFTJOB#BCZ
t ȪɋȾȼɆɚɊɋȾ ȾɆɋȾɄɚɑ ɋɀɆ ȬɍȺɊɅɒɋɂɆɀ ȾƇɓɆȽɌɊɀ ƇɉɂɆ ɋɀ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾɔɋɀɆȾƇȺɆȺɋɈƇɈɁȾɋɔɊȾɋȾ
ΣΕΡΒΙΣ t țɂȺ ɋɀɆ ȺƇɈɍɌȼɔ ɋɌɎɗɆ ɊɎɀɅȺɋɂɊɅɈɘ ɅɈɘɎɄȺɑ ɊȺɑ
ɊɌɆɂɊɋɈɘɅȾ ɆȺ ȺȾɉɕȿȾɋȾ ƇȾɉɂɈȽɂɃɒ ɋɈ ƇɈɉɋ ɅƇȾɅƇɓ ȨɂɈ
t ȪȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȺɆɒȼɃɀɑ ȼɂȺ ɊɓɉȻɂɑ ɋɈɌ ƇɉɈɖɗɆɋɈɑ ɊɌȼɃȾɃɉɂɅɓɆȺ ȺɍȺɂɉȾɕɋȾ ɋɀɆ ȬɍȺɊɅɒɋɂɆɀ ȾƇɓɆȽɌɊɀ ȺƇɗ ɋɈ
ȾƇɂɃɈɂɆɐɆɔɊɋȾ ȺɅɓɊɐɑ ɅȾ ɋɈɆ șɆɋɂƇɉɗɊɐƇɈ *OHMFTJOB ȺƇɗ ƇɄȺɕɊɂɈɃȺɂƇȾɉɆɒɋȾɋɀȻɒɊɀɅȾɓɆȺɊɋȾȼɆɗƇȺɆɒɃɂ
ɋɈɆ ɈƇɈɕɈ ȺȼɈɉɒɊȺɋȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɍɉɈɆɋɕȿɈɆɋȺɑ ɆȺ ɓɎȾɋȾ
ɋɈɆ i4FSJBM /VNCFSw ɋɈɌ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎɈɌ ƇɉɈɖɗɆɋɈɑ ƇɈɌ ɓɎȾɋȾ
ȿɀɋɔɊȾɂ Ɉi4FSJBM/VNCFSwɌƇɒɉɎȾɂɊɋɀȪɌɄɄɈȼɔ

t ɟȝɉȼɈ ɋɈɌ șɆɋɂƇɉɈɊɚƇɈɌ ȾɕɆȺɂ ɆȺ ɓɉɁȾɂ ɊȾ ȾƇȺɍɔ ɅȾ
ɋɀɆ *OHMFTJOB ȼɂȺ ɆȺ ȺɇɂɈɄɈȼɔɊȾɂ ɋɈɆ ƇɂɈ ɃȺɋɒɄɄɀɄɈ ɋɉɗƇɈ
ƇȺɉɓɅȻȺɊɀɑ ɊȾ ɃɒɁȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ɃȺɂ ɆȺ ƇȺɉɒɊɎȾɂ Ɋɋɀ
ɊɌɆɓɎȾɂȺɋɀɆɈƇɈɂȺȽɔƇɈɋȾɈȽɀȼɕȺ
t ȟȬƇɀɉȾɊɕȺȪɓɉȻɂɑ*OHMFTJOBȽɂȺɋɕɁȾɋȺɂɊȾɃɒɁȾƇȾɉɕƇɋɐɊɀ
ɆȺ ƇȺɉɒɊɎȾɂ ɗɄȾɑ ɋɂɑ ȺɆȺȼɃȺɕȾɑ ƇɄɀɉɈɍɈɉɕȾɑ ɅȾ ɓȼȼɉȺɍɀ
ȺɕɋɀɊɀ ƇɈɌ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ɊɌɅƇɄɀɉɚɆȾɋȺɂ ɊȾ ɊɎȾɋɂɃɗ ɓɆɋɌƇɈ
ƇɈɌȽɂȺɋɕɁȾɋȺɂɊɋɀɆɂɊɋɈɊȾɄɕȽȺXXXJOHMFTJOBDPNɋɅɔɅȺ
ȝȼȼɘɀɊɀɃȺɂȪɓɉȻɂɑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

t ȫɈ ƇȺɉɗɆ ƇɉɈɖɗɆ ɎɉȾɂɒȿȾɋȺɂ ɋȺɃɋɂɃɔ ɊɌɆɋɔɉɀɊɀ ȺƇɗ ɋɈ


ɎɉɔɊɋɀ
t ȤɀɆȺɊɃȾɕɋȾƇɈɋɓƇɕȾɊɀɊȾɅɀɎȺɆɂɊɅɈɘɑɔɃɂɆɀɋɒɅɓɉɀșɆ
EL

ȽȾȼɆɐɉɕȿȾɋȾɋɂƇɉɓƇȾɂɆȺɃɒɆȾɋȾ ȺɆȺɋɉɓɇɋȾɊɋɂɑɈȽɀȼɕȾɑ
t Ȥɀ ȻɒȿȾɋȾ ɊɋɀɆ ȺƇɈɁɔɃɀ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ȺɆ ȾɕɆȺɂ ȺɃɗɅɀ
ȻɉȾȼɅɓɆɈ ɃȺɂ ɅɀɆ ɋɈ ȺɍɔɆȾɋȾ ɊȾ Ɍȼɉɗ ƇȾɉɂȻɒɄɄɈɆ ȼɂȺɋɕ
ɅƇɈɉȾɕɆȺȽɀɅɂɈɌɉȼɀɁȾɕɅɈɘɎɄȺ
t ȭɌɄɒɊɊȾɋȾɋɈƇɉɈɖɗɆɊȾɊɋȾȼɆɗɅɓɉɈɑ
t ȨɉɈɊɋȺɋȾɘɊɋȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ȺƇɗ ɋɈɌɑ ȺɋɅɈɊɍȺɂɉɂɃɈɘɑ
ƇȺɉɒȼɈɆɋȾɑ ɆȾɉɗ ȻɉɈɎɔ ɔ ɎɂɗɆɂ ȝƇɕɊɀɑ ɀ ƇȺɉȺɋȾɋȺɅɓɆɀ
ɓɃɁȾɊɀ ɊɋɈɆ ɔɄɂɈ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ƇɉɈɃȺɄɓɊȾɂ ȺɄɄȺȼɔ ɎɉɚɅȺɋɈɑ
ɊȾƇɈɄɄɒɌɄɂɃɒ
t șɆ ɋɌɎɗɆ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾ ɋɈ ƇɉɈɖɗɆ ɊɋɀɆ ƇȺɉȺɄɕȺ 
ɃȺɁȺɉɕɊɋȾ ɋɈ ɃȺɂ ɊɃɈɌƇɕɊɋȾ ɋɈ ɅȾ ƇɉɈɊɈɎɔ ɚɊɋȾ ɆȺ
ȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾɋɀɆɒɅɅɈɃȺɂɋɈȺɄɒɋɂ
t ȢȺɁȺɉɕɊɋȾ ɋȺ ƇɄȺɊɋɂɃɒ ɃȺɂ ɅȾɋȺɄɄɂɃɒ Ʌɓɉɀ ɅȾ ɓɆȺ Ɍȼɉɗ
ƇȺɆɕ ɔ ɓɆȺ ɔƇɂɈ ɃȺɁȺɉɂɊɋɂɃɗ Ȥɀ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ȽɂȺɄɘɋȾɑ 
ȺɅɅɐɆɕȺɔȻȾɆȿɕɆɀ
t ȪɋȾȼɆɚɊɋȾɅȾƇɉɈɊɈɎɔɋȺɅȾɋȺɄɄɂɃɒɋɅɔɅȺɋȺɓƇȾɂɋȺȺƇɗ
ɋɌɎɗɆȾƇȺɍɔɅȾɋɈɆȾɉɗ ȼɂȺɆȺɅɀɊɎɀɅȺɋɂɊɋȾɕɊɃɈɌɉɂɒ

101
ΟΔΗΓΙΕΣ
ɋɈƇɈɁȾɋɀɅɓɆɈɑɊɋɀɁɓɊɀ
ΠΡΟΣΟΧΗ: βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι σωστά
συνδεδεμένοι πριν από τη χρήση.
Εικ. 4 țɂȺ ɆȺ ȻȼɒɄȾɋȾ ɋɈ ɊɘɊɋɀɅȺ ɋɐɆ ƇɕɊɐ ɋɉɈɎɚɆ 
ȺɆȺɊɀɃɚɊɋȾɋɈɅɈɎɄɗ T8
ɃȺɂȺƇɈɊɌɆȽɓɊɋȾɋɈȽȺɃɋɘɄɂɈ T6)
ȺƇɗɋɈɊɋɔɉɂȼɅȺ T7
ɅɓɎɉɂɆȺɋɈȾɄȾɌɁȾɉɚɊȾɋȾȾɆɋȾɄɚɑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Εικ. 5 ȢɉȺɋɔɊɋȾ ƇȺɋɀɅɓɆɈ ɋɈ ɅɈɎɄɗ T9
 ƇɈɌ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ
Ɋɋɀ ȽȾɇɂɒ ɄȺȻɔ ȺɆȾȻɒɊɋȾ ɊɋȺɁȾɉɒ ɋɈ ƇɄȺɕɊɂɈ ɅɓɎɉɂ ɆȺ
ȺɆɈɕɇȾɂȾɆɋȾɄɚɑ
Εικ. 6 țɂȺ ɆȺ ɈɄɈɃɄɀɉɚɊȾɋȾ ɋɀ ȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺ ƇȺɋɔɊɋȾ ɋɈ
ƇȾɆɋɒɄ T10
ɅɓɎɉɂɋɀɁɓɊɀɈɉɂȿɗɆɋɂȺɑȺɊɍɒɄɂɊɀɑ
Εικ. 7 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι
όλοι οι μηχανισμοί για το κλείσιμο του πλαισίου έχουν
Για την αποφυγή τραυματισμών, φροντίστε το παιδί
αγκιστρωθεί σωστά και στις δυο πλευρές.
να βρίσκεται μακριά κατά τη διάρκεια ανοίγματος και
κλεισίματος αυτού του προϊόντος.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Εικ. 8 ȨȺɋɚɆɋȺɑ ɋɈ ɃɈɌɅƇɕ T11
 ȺɆȺɊɀɃɚɊɋȾ ɋɀɆ ƇɕɊɐ
ɄȺȻɔ T12).
Εικ. 9 ȫɉȺȻɔɇɋȾ ɊɋȺɁȾɉɒ ɋɀɆ ƇɕɊɐ ɄȺȻɔ T12
 ƇɉɈɑ ɋȺ
ƇɒɆɐɅɓɎɉɂɆȺɃɄȾɕɊȾɂȾɆɋȾɄɚɑɋɈƇɄȺɕɊɂɈ

ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ


Εικ. 10 țɂȺ ɆȺ ȾɆȾɉȼɈƇɈɂɔɊȾɋȾ ɋɈ ɍɉɓɆɈ ƇɂɓɊɋȾ ƇɉɈɑ
ɋȺ Ƀɒɋɐ ɋɈ ɅɈɎɄɗ T13
 ƇɈɌ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ ɊɋɈɌɑ ƇɕɊɐ ȽȾɇɂɈɘɑ
ɋɉɈɎɈɘɑ
Βάζετε πάντα το φρένο κατά τη διάρκεια των
στάσεων.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Εικ. 11 țɂȺ ɆȺ ɅȾɋȺɍɓɉȾɋȾ ɋɈ ɃɄȾɂɊɋɗ ƇɄȺɕɊɂɈ 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την οπίσθια χειρολαβή για να ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊɋȾ ɋɀɆ ɃȺɋɒɄɄɀɄɀ ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ T14
 Ȥɀ
σηκώσετε το καροτσάκι όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε ɊɀɃɚɆȾɋȾ ɋɈ ƇɄȺɕɊɂɈ ƇɂɒɆɈɆɋȺɑ ɋɀ ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ T12
 ɅȾ ɋɀɆ
αυτό. ɈƇɈɕȺȺɆɈɕȼȾɂ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ/ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ


Εικ. 12 ȫɈ ƇɄȺɕɊɂɈ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ƇȾɉɂɊɋɉȾɍɗɅȾɆɈɌɑ ɋɉɈɎɈɘɑ
Εικ. 1 ƇɈɌ ɅƇɈɉɈɘɆ ɆȺ ɅƇɄɈɃɒɉɈɌɆ ɔ ɆȺ ɇȾɅƇɄɈɃɒɉɈɌɆ
Πλαίσια ȾɆȾɉȼɈƇɈɂɚɆɋȺɑȺƇɄɒɃȺɂɅɗɆɈɋɈɅɈɎɄɗ Τ15
ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂ
T1 ȪɘɊɋɀɅȺɅƇɉɈɊɋɂɆɚɆɋɉɈɎɚɆ ɊȾȺɆɋɂɊɋɈɂɎɕȺɅȾɋɈɆɃȾɆɋɉɂɃɗȺɉɅɗ
T2 ȪɘɆɈɄɈɈƇɕɊɁɂɐɆɋɉɈɎɚɆ5SJMPHZTUE
T3 ȪɘɆɈɄɈɈƇɕɊɁɂɐɆɋɉɈɎɚɆ5SJMPHZ$JUZ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
T4 ȠɔɃɀɅƇɂɅƇȾɉɗ Εικ. 13 ȪȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȺɆɒȼɃɀɑ Ɉɂ ɅƇɉɈɊɋɂɆɈɕ ɋɉɈɎɈɕ
T5 ȢȺɄɒɁɂȼɂȺȽɂɒɍɈɉȺȺɆɋɂɃȾɕɅȾɆȺ ɅƇɈɉɈɘɆ ȾɘɃɈɄȺ ɆȺ ȺɍȺɂɉȾɁɈɘɆ țɂȺ ɆȺ ɋɈɌɑ ȺɍȺɂɉȾɊȾɋȾ 
ɍɓɉɋȾ ɅƇɉɈɊɋɒ ɋɈ ɅɂɃɉɗ ɅɈɎɄɗ Τ16
 ɗƇɐɑ ɍȺɕɆȾɋȺɂ ɊɋɀɆ
Κάθισμα περιπάτου ȾɂɃɗɆȺɃȺɂɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺȺɍȺɂɉɓɊɋȾɋɈɆɋɉɈɎɗ
R1 ȨɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔɅƇɒɉȺ Εικ. 14 țɂȺɆȺȾƇȺɆȺɊɌɆȽɓɊȾɋȾɋɈɌɑɋɉɈɎɈɘɑ ɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ
R2 ȢɈɌɃɈɘɄȺɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑƇȾɉɂƇɒɋɈɌ ɋɈɌɑ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎȺ ɅȾ ɋɀɆ ɈƇɔ Τ17
 ɃȺɂ ƇɂɓɊɋȾ ɅɓɎɉɂ ɆȺ
R3 ȨɈȽɗɊȺɃɈɑ αν διατίθεται) ȺɃɈɌɊɋȾɕɋɈȢȣȡȢɋɀɑɊɐɊɋɔɑɊɘɆȽȾɊɀɑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί έχουν συνδεθεί
EL

R4 ȨɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɗɃɒɄɌɅɅȺȼɂȺɋɀȻɉɈɎɔ αν διατίθεται)


σωστά πριν τη χρήση.
Πορτ μπεμπέ
C1 ȢɈɌɃɈɘɄȺƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ ΠΙΣΩ ΜΠΑΡΑ
C2 ȢɒɄɌɅɅȺƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ Εικ. 15 ȨȺɋɔɊɋȾɅȾɋɈƇɗȽɂɊɋɀɆƇɕɊɐɅƇɒɉȺ T10
ȼɂȺɆȺ
ɇȾƇȾɉɒɊȾɋȾɋȺȾɅƇɗȽɂȺ
Κάθισμα αυτοκινήτου (αν διατίθεται)
ΘΗΚΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ Εικ. 16 ȫɈ ƇɄȺɕɊɂɈ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ɁɔɃɀ ɅƇɂɅƇȾɉɈɘ ɋɀɑ ɊȾɂɉɒɑ
T4).
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ țɂȺ ɆȺ ɊɋȾɉȾɚɊȾɋȾ ɋɀ ɁɔɃɀ ȼɂȺ ɅƇɂɅƇȾɉɗ ɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɈɆ
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ ƇɒɆɐɈȽɀȼɗƇɒɆɐɊɋɈɒȼɃɂɊɋɉɈ T18
ɊɋɈƇɄȺɕɊɂɈɃȺɂƇɂɓɊɋȾ
Εικ. 2 ȫɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɈ ɊɘɊɋɀɅȺ ɋɈɌ ɋɉɈɎɈɘ ɊɋɈ ƇɕɊɐ ɋɀɁɔɃɀƇɉɈɑɋȺɃɒɋɐɅɓɎɉɂɆȺȺȼɃɂɊɋɉɐɁȾɕɃȺɄɒ
ɅɓɉɈɑɋɈɌɊɐɄɔɆȺ
Εικ. 3 ȪɌɆȽɓɊɋȾ ɋɈ ȽȺɃɋɘɄɂɈ T6
 ɊɋɈ ɊɋɔɉɂȼɅȺ T7), ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ɋɋɀ ɊɌɆɓɎȾɂȺ ƇɂɓɊɋȾ ɋɈ ɅɈɎɄɗ T8
 ɅɓɎɉɂ ɆȺ ɊɌȽȾɁȾɕ Εικ. 17 ȫɈƇɄȺɕɊɂɈȽɂȺɁɓɋȾɂɓɆȺɅȾȼɒɄɈɃȺɄɒɁɂȼɂȺȽɂɒɍɈɉȺ
ȾɆɋȾɄɚɑ ȾɇȺɊɍȺɄɕȿɈɆɋȺɑ ɗɋɂ Ɉ ȽȺɃɋɘɄɂɈɑ T6
 ȾɕɆȺɂ ɊɐɊɋɒ ȺɆɋɂɃȾɕɅȾɆȺ T5
țɂȺɆȺɋɈɊɋȾɉȾɚɊȾɋȾ ȻɒɄɋȾɋɂɑɁɀɄȾɂɓɑ B1)

102
ɊɋȺ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎȺ ƇɕɊɐ ɒȼɃɂɊɋɉȺ T19
 ƇɈɌ ȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂ ƇɒɆɐ ȾɂȽɂɃɚɆ ɁɓɊȾɐɆ ɃȺɂ Ɋɋɂɑ ȽɘɈ ƇɄȾɌɉɓɑ ɋɀɑ ȽɈɅɔɑ 
ɊɋɈƇɄȺɕɊɂɈ ɋɈƇɈɁȾɋɚɆɋȺɑɋɈȺƇɈɃɄȾɂɊɋɂɃɒɊɋɉȺɅɅɓɆɈƇɉɈɑɋɀɅɀɋɓɉȺ
ȨȾɉɒɊɋȾ ɋɂɑ ɄɐɉɕȽȾɑ B2
 ȺƇɗ ɋɂɑ ɁɀɄȾɂɓɑ T20
 ƇɄɒȼɂȺ ɊɋɈ Εικ. 33 ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν από τη χρήση πρέπει να
ƇɄȺɕɊɂɈɃȺɂɃɈɌɅƇɚɊɋȾɋɂɑȺɆɋɕɊɋɈɂɎȾɑɊɈɘɊɋȾɑ βεβαιώνεστε πάντα ότι το κάθισμα είναι σωστά
ȫɓɄɈɑ ɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɂɑ ɁɀɄȾɂɓɑ B3
 ɊɋȺ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎȺ αγκιστρωμένο.
ɅƇɉɈɊɋɂɆɒɒȼɃɂɊɋɉȺ T21
ƇɒɆɐɊɋɈƇɄȺɕɊɂɈ
ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (ΠΟΡΤ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΠΕΜΠΕ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (αν διατίθεται) ΚΑΙ Εικ. 34 ȨɂɓɊɋȾɋɈɅɈɎɄɗ S1
ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋɈƇɕɊɐɅɓɉɈɑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ) ɋɈɌɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑ
Εικ. 18 ȫȺ ƇɄȺɕɊɂȺ ɅƇɈɉɈɘɆ ɆȺ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɀɁɈɘɆ ɅȾ ɋɈ Εικ. 35 ȫȺɌɋɗɎɉɈɆȺ ȺɆȾȻɒɊɋȾ ɋɈ ɃɒɁɂɊɅȺ ƇɂɒɆɈɆɋɒɑ ɋɈ
ƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ 5SJMPHZ ɋɈ ɃɒɁɂɊɅȺ ƇȾɉɂƇɒɋɈɌ ɃȺɂ ɋɈ ƇȺɂȽɂɃɗ ȺƇɗɋɀɎȾɂɉɈɄȺȻɔ
ɃɒɁɂɊɅȺȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ)VHHZ ȺɆȽɂȺɋɕɁȾɋȺɂ
 țɂȺ ɋɀ ɊɐɊɋɔ ɎɉɔɊɀ ɋɈɌ ɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑ ȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ
)VHHZ ɊɌɅȻɈɌɄȾɌɋȾɕɋȾ ɋɈ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎɈ ȾȼɎȾɂɉɕȽɂɈ
ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ TRILOGY ɈȽɀȼɂɚɆ

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ


Εικ. 19 ȢɉȺɋɚɆɋȺɑ ɋɈ ƇɈɉɋ ɅƇȾɅƇɓ ȺƇɗ ɋɀ ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ 
ȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋɈ ɊɋɈ ƇɄȺɕɊɂɈ Ɋɋɂɑ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎȾɑ ȾɂȽɂɃɓɑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ
ɁɓɊȾɂɑ ɃȺɂ Ɋɋɂɑ ȽɘɈ ƇɄȾɌɉɓɑ ɋɀɑ ȽɈɅɔɑ ɋɈƇɈɁȾɋɚɆɋȺɑ ɋɈ ΠΛΑΙΣΙΟ
ȺƇɈɃɄȾɂɊɋɂɃɒɊɋɉȺɅɅɓɆɈƇɉɈɑɋɀɅɀɋɓɉȺ Εικ. 36 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋɈ ɃɒɁɂɊɅȺ ƇȾɉɂƇɒɋɈɌ ɊɋɈ ƇɄȺɕɊɂɈ 
Εικ. 20 ΠΡΟΣΟΧΗ: βεβαιωθείτε ότι το πορτ μπεμπέ ɋɈƇɈɁȾɋɚɆɋȺɑ ɋɈ Ɋɋɂɑ ȾɂȽɂɃɓɑ ɁɓɊȾɂɑ ɃȺɂ ɋɐɆ ȽɘɈ ƇɄȾɌɉɚɆ
είναι σωστά αγκιστρωμένο πριν από τη χρήση. ɋɀɑȽɈɅɔɑ
Εικ. 37 ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι
ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ το κάθισμα περιπάτου είναι πάντα σωστά αγκιστρωμένο
Εικ. 21 ȨȺɋɔɊɋȾ ɋɈ ɅɈɎɄɗ C3
 ƇɈɌ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ ɊɋɈ και από τις δυο πλευρές.
ȾɇɐɋȾɉɂɃɗɅɓɉɈɑɋɈɌƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ Εικ. 38 ȤƇɈɉȾɕɋȾ ɆȺ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊȾɋȾ ɋɈ ɃɒɁɂɊɅȺ
Εικ. 22 ȫȺɌɋɗɎɉɈɆȺ ȺɆȾȻɒɊɋȾɋɈƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓƇɂɒɆɈɆɋɒɑ ƇȾɉɂƇɒɋɈɌ ɊɋɉȺɅɅɓɆɈ ƇɉɈɑ ɋɀ ɅɀɋɓɉȺ ɔ ɋɈ ȽɉɗɅɈ ɃȺɂ ɆȺ
ɋɈȺƇɗɋɀɎȾɂɉɈɄȺȻɔ ɃɄȾɕɊȾɋȾɋɈƇɄȺɕɊɂɈɅȾɋɈɃɒɁɂɊɅȺƇȾɉɂƇɒɋɈɌȺȼɃɂɊɋɉɐɅɓɆɈ

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ


Εικ. 23 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋȺ ȺɌɋɗɅȺɋȺ ɃɈɌɅƇɂɒ Ɋɋɀ ȽɈɅɔ ɋɈɌ ΠΛΑΙΣΙΟ
ƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ Εικ. 39 ȨȺɋɔɊɋȾ ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺ ɋɂɑ ɎȾɂɉɈɄȺȻɓɑ R5
 ɃȺɂ
Εικ. 24 ȫɌɄɕɇɋȾɋɀɆɃɈɌɃɈɘɄȺ C1
ȼɘɉɐȺƇɗɋɀɎȾɂɉɈɄȺȻɔ ȺɆȺɊɀɃɚɊɋȾɋɈɃɒɁɂɊɅȺƇȾɉɂƇɒɋɈɌȺƇɗɋɈƇɄȺɕɊɂɈ
ɊɋȾɉȾɚɆɈɆɋɒɑɋɀɆɅȾɋȺȾɂȽɂɃɒɃɈɌɅƇɂɒ ΠΡΟΣΟΧΗ: μην εκτελείτε ποτέ τη διαδικασία αυτή με το
παιδί επάνω.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
Εικ. 25 țɂȺ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ɋɀ ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ ɃȺɂ ɋɀɆ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
ƇɂɓɊɋȾɋȺȽɘɈƇɄȺɖɆɒɃɈɌɅƇɂɒ C4
ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺ Εικ. 40 ȤƇɈɉȾɕɋȾ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ɋɀɆ ƇɄɒɋɀ ɊȾ ɁɓɊȾɂɑ
Εικ. 26 ΠΡΟΣΟΧΗ: για να μεταφέρετε το πορτ μπεμπέ, ȨɂɓɊɋȾ ɋɈɆ ɃȾɆɋɉɂɃɗ ɅɀɎȺɆɂɊɅɗ R6
 ɃȺɂ ɊƇɉɚɇɋȾ ɅɓɎɉɂ ɋɀ
κρατάτε το πάντα από τη χειρολαβή. ɁɓɊɀƇɈɌȾƇɂɁɌɅȾɕɋȾ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ (ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ) Εικ. 41 țɂȺ ɆȺ ɎȺɅɀɄɚɊȾɋȾ ɋɈ ɌƇɈƇɗȽɂɈ ƇɂɓɊɋȾ ɃȺɂ ɋɈɌɑ
Εικ. 27 ȟ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ɓɆȺ ȽɂɃɋɌɐɋɗ ɓɆɁȾɋɈ ƇɈɌ ȽɌɈɅɈɎɄɈɘɑ R7
ƇɈɌȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂɊɋɈɃɒɋɐɅɓɉɈɑɋɈɌȾɆɚ
ȾƇɂɋɉɓƇȾɂɓɆȺɆƇɂɈɊɐɊɋɗȾɇȺȾɉɂɊɅɗɊɋɈȾɊɐɋȾɉɂɃɗɋɈɌƇɈɉɋ ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺɋɈɊƇɉɚɎɆȾɋȾƇɉɈɑɋȺɃɒɋɐ
ɅƇȾɅƇɓ Εικ. 42 țɂȺɆȺȺɆȺɊɀɃɚɊȾɋȾɇȺɆɒɋɈɌƇɈƇɗȽɂɈȺɉɃȾɕɆȺɋɈ
ɋɉȺȻɔɇȾɋȾƇɉɈɑɋȺƇɒɆɐɅƇɄɈɃɒɉȾɂȺɌɋɗɅȺɋȺ
ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
Εικ. 28 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾɗɄȺɋȺɃɈɌɅƇɂɒɋɈɌɃȺɄɘɅɅȺɋɈɑɊɋɈ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ƇɈɉɋɅƇȾɅƇɓ Εικ. 43 ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾɗɋɂɈɂȿɚɆȾɑɓɎɈɌɆȾɂɊȺɎɁȾɕɊɋɂɑɈƇɓɑ
ɊɋɈɘɏɈɑɋɐɆɚɅɐɆɔȺɅɓɊɐɑƇɂɈƇɒɆɐșɆɀɁɓɊɀȽȾɆȾɕɆȺɂ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ɊɐɊɋɔ ȻȼɒɄɋȾɋɂɑȿɚɆȾɑȺƇɗɋɈƇɉɚɋɈȿȾɌȼɒɉɂɁɀɄȾɂɚɆɃȺɂ
Εικ. 29 ȤƇɈɉȾɕɋȾ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ɋɈɆ ȾɊɐɋȾɉɂɃɗ ȾɇȺȾɉɂɊɅɗ ƇȾɉɒɊɋȾɋȾɑɊɋɈȽȾɘɋȾɉɈȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾƇɒɆɋȺɋɂɑɁɀɄȾɂɓɑ
ɅɓɊɐɋɈɌɅɈɎɄɈɘ C5). ƇɈɌȾɕɆȺɂɊɋɈɕȽɂɈɘɏɈɑ
EL

Εικ. 44 ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɀ ȿɚɆɀ ɋɀɑ ƇɄɒɋɀɑ ɓɎȾɂ ȾɂɊȺɎɁȾɕ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ɊɐɊɋɒɊɋɂɑɒɃɉȾɑɋɀɑȿɚɆɀɑɋɀɑɅɓɊɀɑ
Εικ. 30 ȝɆȾɉȼȾɕɊɋȾ ȾƇɕ ɋɈɌ ɅɈɎɄɈɘ C6
 ȼɂȺ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ Εικ. 45 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋɂɑ ɒɃɉȾɑ ɋɀɑ ȿɚɆɀɑ ɋɀɑ ɅɓɊɀɑ ɊɋɀɆ
ɋɀɆ ƇɄɒɋɀ ȺɍɈɘ ƇȾɋɘɎȾɋȾ ɋɀɆ ɃɄɕɊɀ ƇɈɌ ȾƇɂɁɌɅȾɕɋȾ ɃȾɆɋɉɂɃɔȺȼɃɉɒɍȺ
ɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾɃȺɂƇɒɄɂɋɈɅɈɎɄɗɊɋɀɁɓɊɀȾɃɃɕɆɀɊɀɑ Εικ. 46 ȟȿɚɆɀɋɀɑɅɓɊɀɑƇɉɓƇȾɂɆȺƇȾɉɆɒƇɒɆɋȺȺƇɗɋɈɌɑ
ƇɄȺɖɆɈɘɑ ɃɉɕɃɈɌɑ R8
 ɃȺɂ ɗɋȺɆ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ɉɌɁɅɕȿȾɋȺɂɓɋɊɂɚɊɋȾɆȺɊɍɕȼȼȾɂɊɐɊɋɒɋɈƇȺɂȽɕ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Εικ. 47 ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾƇɒɆɋȺɋɀȿɚɆɀƇɈɌƇȾɉɆɒȺɆɒɅȾɊȺ
Εικ. 31 ȨɉɈɋȾɕɆȾɋȺɂ ɆȺ ȺɍȺɂɉȾɕɋȺɂ ɋȺɃɋɂɃɒ ɋɈ ɊɋɉɚɅȺ ɃȺɂ ȺƇɗɋȺƇɗȽɂȺɊȾɊɌɆȽɌȺɊɅɗɅȾȺɌɋɔɋɀɑɅɓɊɀɑɉɌɁɅɕȿɈɆɋɒɑ
ɋɀɆȾɊɐɋȾɉɂɃɔȾƇɓɆȽɌɊɀȼɂȺɋɀɊɐɊɋɔɊɌɆɋɔɉɀɊɔɋɈɌɑ ɋȾɑɊɐɊɋɒ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν τηρήσετε αυτή την προφύλαξη, το
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ HUGGY (ΑΝ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ) παιδί μπορεί να πέσει ή να γλιστρήσει και πιθανόν να
τραυματιστεί.
ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤHΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
Εικ. 32 ȢɉȺɋɚɆɋȺɑ ɋɈ ɃɒɁɂɊɅȺ ȺɌɋɈɃɂɆɔɋɈɌ ȺƇɗ ɋɀ Εικ. 48 țɂȺ ɆȺ ɋɈƇɈɁȾɋɔɊȾɋȾ ɋɀɆ ƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔ ɅƇɒɉȺ
ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ ȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋɈ ɊɋɈ ƇɄȺɕɊɂɈ ɋɐɆ ȺɆɋɕɊɋɈɂɎɐɆ R1
 ƇȺɋɔɊɋȾ ɋȺ ɃɈɌɅƇɂɒ R9
 ɃȺɂ ȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋɈ Ɋɋɂɑ

103
ȾɂȽɂɃɓɑɁɓɊȾɂɑɋɈɌɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑƇȾɉɂƇɒɋɈɌ R10). ɆȺƇȾɉɒɊȾɂɅɓɊɐɋɈɌȽȺɃɋɌɄɕɈɌ F2).
Εικ. 49 ȟ ƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔ ɅƇɒɉȺ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ȾɕɆȺɂ ȺɆɈɂɎɋɔ Εικ. 61 ȫɈ ɉȾȻɓɉ ɋɈɌ ƇɈȽɗɊȺɃɈɌ ɅƇɈɉȾɕ ȾƇɕɊɀɑ ɆȺ
ȺƇɗɋɀɅɕȺɅȾɉɂɒɔɆȺȺɍȺɂɉȾɁȾɕȾɆɋȾɄɚɑțɂȺɆȺɋɀɆȺɆɈɕɇȾɋȾ ȺȼɃɂɊɋɉɐɁȾɕ ɊȾ ɃȺɋɒɄɄɀɄɀ ɁɓɊɀ ȼɂȺ ɋɀɆ ƇɉɈɊɋȺɊɕȺ ɋɈɌ
ƇȺɋɔɊɋȾɋɈɃɈɌɅƇɕ R9
ɃȺɂȻȼɒɄɋȾɋɀȺƇɗɋɀȻɒɊɀɋɈɌțɂȺ ɅɐɉɈɘȺƇɗɋɈɃɉɘɈ
ɆȺɋɀȻȼɒɄȾɋȾȾɆɋȾɄɚɑ ȾƇȺɆȺɄɒȻȾɋȾɋɀɆɕȽɂȺȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺɃȺɂ Εικ. 62 ȧ ƇɈȽɗɊȺɃɈɑ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɀɁȾɕ ɋɗɊɈ
ɊɋɀɆɒɄɄɀƇɄȾɌɉɒ ɊɋɈɃɒɁɂɊɅȺƇȾɉɂƇɒɋɈɌɊɋɉȺɅɅɓɆɈƇɉɈɑɋɀɅɀɋɓɉȺɗɊɈɃȺɂ
ɊɋɉȺɅɅɓɆɈƇɉɈɑɋɈȽɉɗɅɈ
ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
Εικ. 50 țɂȺ ɆȺ ɋɈƇɈɁȾɋɔɊȾɋȾ ɋɀɆ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ɊɋɈ ɃȺɉɗɋɊɂ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ (ΑΝ
ȻɒɄɋȾ ɋɀɆ Ɋɋɂɑ ɁɓɊȾɂɑ R11
 ɋɈɌ ɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑ ƇȾɉɂƇɒɋɈɌ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
ȾɂɊɒȼɈɆɋȺɑ ɋɈɌɑ ɈɄɂɊɁɀɋɔɉȾɑ H1
 ɃȺɂ ƇɂɓɊɋȾ ɅɓɎɉɂ ɆȺ Εικ. 63 țɂȺ ɆȺ ɊɌɆȺɉɅɈɄɈȼɔɊȾɋȾ ɋɈ ƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɗ
ȺɃɈɌɊɋɈɘɆɃȺɂɋȺȽɌɈȢȣȡȢɋɀɑȺȼɃɕɊɋɉɐɊɀɑ ɃɒɄɌɅɅȺ ȼȺ ɋɀ ȻɉɈɎɔ R4
 ɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɈ ƇɒɆɐ ɊɋɀɆ
Εικ. 51 ȢɈɌɅƇɚɊɋȾ ɋȺ ȺɌɋɗɅȺɋȺ ɃɈɌɅƇɂɒ ɋɀɑ ȾƇɓɆȽɌɊɀɑ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ɃȺɂ ɃɈɌɅƇɚɊɋȾ ɃȺɂ ɋɂɑ ȽɘɈ ȺɌɋɗɅȺɋȾɑ ƇɄȾɌɉɓɑ
ɊɋɀɆƇɄɒɋɀ ƇɉɚɋȺɋȺȾƇɒɆɐ H2
ɃȺɂɅȾɋɒɋȺɃɒɋɐ H3). P1).
Εικ. 52 țɂȺ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ɋɀɆ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ȺɉɃȾɕ ɆȺ ɋɀ Εικ. 64 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ Ɋɋɀ ɊɌɆɓɎȾɂȺ ɋȺ ɄɒɊɋɂɎȺ P2
 ȼɘɉɐ
ɊƇɉɚɇȾɋȾɅȾɋɈɎɓɉɂɅɓɎɉɂɋɀɁɓɊɀƇɈɌȾƇɂɁɌɅȾɕɋȾ ȺƇɗɋɈɌɑɅƇɉɈɊɋɂɆɈɘɑɊɐɄɔɆȾɑɋɈɌɊɌɊɋɔɅȺɋɈɑɋɐɆɋɉɈɎɚɆ

ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


Εικ. 53 țɂȺɆȺȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾɋɀɆɃɈɌɃɈɘɄȺȺƇɗɋɈɃȺɉɈɋɊɒɃɂ ȪȺɑɊɌɆɂɊɋɈɘɅȾɅȾȺɍȺɂɉȾɕɋȾƇȾɉɂɈȽɂɃɒɋɀɆȾƇɓɆȽɌɊɀȼɂȺɋɀ
ȺƇɈɊɌɆȽɓɊɋȾ ɋȺ ȺɌɋɗɅȺɋȺ ɃɈɌɅƇɂɒ ƇɈɌ ɊɌȼɃɉȺɋɈɘɆ ɋɀɆ ɊɐɊɋɔɊɌɆɋɔɉɀɊɔɋɀɑ
ȾƇɓɆȽɌɊɀɊɋɀɆƇɄɒɋɀ H2-H3). Εικ. 65 șƇɈɊɌɆȽɓɊɋȾ ɋɈɌɑ ȽɘɈ Ƀɒɋɐ ɅɂɃɉɈɘɑ ȾɄȺɊɋɂɃɈɘɑ
Εικ. 54 ȝɆȾɉȼȾɕɊɋȾ Ɋɋɀ ɊɌɆɓɎȾɂȺ ȾƇɕ ɋɈɌ ɅɈɎɄɈɘ H5
 ɃȺɂ ɂɅɒɆɋȾɑ R12
 ȺƇɗ ɋɈ ɌƇɈƇɗȽɂɈ Ɋɋɔɉɂɇɀɑ ƇɈȽɂɚɆ 
ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺ ȺɍȺɂɉɓɊɋȾ ɋɀɆ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ȺƇɗ ɋɂɑ ɁɓɊȾɂɑ R11) ȺɍȺɂɉɚɆɋȺɑ ɋɈɌɑ Ɋɋɀ ɊɌɆɓɎȾɂȺ ȺƇɗ ɋȺ ȾɂȽɂɃɒ ɊɋɀɉɕȼɅȺɋȺ
ɋɈɌɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑƇȾɉɂƇɒɋɈɌ R14).
Εικ. 66 ȦȾɃɈɌɅƇɚɊɋȾɋȺɃɈɌɅƇɂɒɊɋɈɃɒɁɂɊɅȺ R15).
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Εικ. 67 șɍȺɂɉɓɊɋȾ ɋɈ ɄɒɊɋɂɎɈ R16
 ɃȺɂ ȺƇȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ
Εικ. 55 ȟ ȾƇɓɆȽɌɊɀ ɋɀɑ ɃɈɌɃɈɘɄȺɑ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ɋȺ ɃɈɌɅƇɂɒ R17
 ɃȺɂ ȺƇɗ ɋɂɑ ȽɌɈ ƇɄȾɌɉɓɑ ɋɈɌ ɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑ
ȺɍȺɂɉȾɁȾɕ ɚɊɋȾ ɆȺ ȾɕɆȺɂ ȽɌɆȺɋɔ ɀ ɊɐɊɋɔ ɊɌɆɋɔɉɀɊɔ ɋɀɑ ƇȾɉɂƇɒɋɈɌ
șƇȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾɋȺɃɈɌɅƇɂɒ H6
ƇɈɌȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂɃȺɂɊɋɂɑȽɌɈ Εικ. 68 ȦȾɃɈɌɅƇɚɊɋȾɋȺɃɈɌɅƇɂɒɊɋȺƇɄȺɖɆɒƇɋȾɉɘȼɂȺɃȺɂ
ȺɉɁɉɚɊȾɂɑɋɀɑɃɈɌɃɈɘɄȺɑ H7). ɊɋɀɆƇɄɒɋɀ R18).
Εικ. 56 șƇȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɅȾɋɒ ɃȺɂ ɋɈɌɑ ȽɘɈ ȺɉɅɈɘɑ H7) Εικ. 69 ȚȼɒɄɋȾ ɋɈɌɑ ɂɅɒɆɋȾɑ ɚɅɈɌ ȺƇɗ ɋɂɑ ȿɚɆȾɑ ɋɀɑ
ȺƇɗɋɈɌɑɂɅɒɆɋȾɑ H8
ɃȺɂȺɍȺɂɉɓɊɋȾȾɆɋȾɄɚɑɋɀɆȾƇɓɆȽɌɊɀ ƇɄɒɋɀɑ
Εικ. 57 țɂȺɆȺɋɈƇɈɁȾɋɔɊȾɋȾɇȺɆɒɋɀɆȾƇɓɆȽɌɊɀ ƇȾɉɒɊɋȾ Εικ. 70 șɍȺɂɉɓɊɋȾ ɋɀ ȿɚɆɀ ɅɓɊɀɑ ȺƇɗ ɋɈɌɑ ƇɄȺɖɆɈɘɑ
ɃȺɂ ɋɈɌɑ ȽɌɈ ɂɅɒɆɋȾɑ H8
 Ɋɋɂɑ ɃȺɋɒɄɄɀɄȾɑ ɌƇɈȽɈɎɓɑ ɊɋɀɆ ɃɉɕɃɈɌɑ R8
ɍɉɈɆɋɕȿɈɆɋȺɑɆȺƇȾɉɒɊȾɋȾɋɈƇɉɚɋɈȽɗɆɋɂɋɀɑ
ȾɊɐɋȾɉɂɃɔȾƇɓɆȽɌɊɀ ɃȾɆɋɉɂɃɔɑ ȺȼɃɉɒɍȺɑ ɅɓɊȺ ȺƇɗ ɋɈɆ ƇɄȺɖɆɗ ɃɉɕɃɈ ƇɉɂɆ ɋɀɆ
Εικ. 58 ȨȾɉɒɊɋȾ ɅȾɋɒ ɋɈɌɑ ɂɅɒɆɋȾɑ H8
 Ɋɋɂɑ ɃȺɋɒɄɄɀɄȾɑ ȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾȾɆɋȾɄɚɑ
ɁɓɊȾɂɑ ɃȺɂ ɊɋɈɌɑ ȽɘɈ ȺɉɅɈɘɑ H7
 ɅɓɎɉɂ ɆȺ ȺȼɃɂɊɋɉɐɁɈɘɆ Εικ. 71 ȚȼɒɄɋȾɋɀȿɚɆɀɋɈɌɃȺȻɒɄɈɌȺƇɗɋɈƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɗ
ȾɆɋȾɄɚɑ ƇɈɌȾɕɆȺɂȾɆɊɐɅȺɋɐɅɓɆɈɊɋɀɆȾƇɓɆȽɌɊɀ R19).
Εικ. 72 ȨȾɉɒɊɋȾɋɂɑȿɚɆȾɑɋɀɑƇɄɒɋɀɑɃȺɂɋɀȿɚɆɀȺɆɒɅȾɊȺ
ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ) ɊɋȺ ƇɗȽɂȺ ɅɓɊɐ ɋɐɆ ȾɂȽɂɃɚɆ ɁɀɄȾɂɚɆ ɊɋɀɆ ȾƇɓɆȽɌɊɀ ɃȺɂ
Εικ. 59 ȫɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɈɆ ƇɈȽɗɊȺɃɈ R3
 ƇȾɉɆɚɆɋȺɑ ɋɈɆ ȺɍȺɂɉɓɊɋȾɋɀɆȾɆɋȾɄɚɑ
ɃɒɋɐȺƇɗɋɀɆƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔɅƇɒɉȺ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε
Εικ. 60 ȢɈɌɅƇɚɊɋȾɋɈɆɃȾɆɋɉɂɃɗɂɅɒɆɋȺ F1
ɃɒɆɈɆɋɒɑɋɈɆ τοποθετήσει σωστά την επένδυση.

UYARI
KULLANMADAN ÖNCE BU DÜŞME VE KAYMA NEDENIYLE AĞIR
TALİMATLARI DİKKATLE YARALANMALARA YOL AÇMAMAK
OKUYUNUZ VE SONRADAN IÇIN EMNIYET KEMERLERINI DOĞRU
BAKMAK İÇİN SAKLAYINIZ. AYARLAYIP KANCALARINI TAKINIZ.
TÜM TALİMATLARA UYMAMAK TAŞIMA ÇANTASINDA
t #V àSàO EPǘVNEBO JUJCBSFO LHB LBEBS PMBO CFCFLMFS
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLIĞİNİ
TR

JÎJOVZHVOEVS
TEHLİKEYE SOKABİLİR. BEBEK KOLTUĞU
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLIĞI SIZIN t #VàSàO &/"WSVQB4UBOEBSE‘OBHÚSFEPǘVNEBO
JUJCBSFOLHBLBEBSPMBOCFCFLMFSJÎJOVZHVOEVS
SORUMLULUĞUNUZDUR. t #VàSàO PUVSNBL‘TN‘ÚOFEPǘSVEÚOEàSàMNàǵQVTFUUF
LHBLBEBSPMBOÎPDVLMBSMBLVMMBO‘MBCJMJSEJS
DİKKAT! ÇOCUĞU ASLA YALNIZ
BIRAKMAYINIZ: TEHLIKELI OLABILIR. OTO KOLTUĞU (0+ grubu)
t #VàSàO EPǘVNEBOJUJCBSFOLHBLBEBSPMBOCFCFLMFS
ÜRÜNÜ KULLANIRKEN DAIMA ÇOCUĞU JÎJOVZHVOEVS
t :FOJEPǘBOCFCFLMFSJMF EBIBFǘJLQP[JTZPOEBCFCFUBǵ‘NBO‘O
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ. WFWFZBPUVSNBLPMUVǘVOVOLVMMBO‘N‘O‘UFSDJIFEJOJ[

104
BEBEK ARABASINI - TRAVEL SYSTEM
VE ELLERİ VEYA DİZLERİ ÜZERİNE
t ±0$6Ɨ6 "4-" :"-/*; KALKAMAYAN BEBEKLER İÇİN
BIRAKMAYINIZ. UYGUNDUR. BEBEĞİN MAKSİMUM
t ,6--"/."%"/ &77&- Ã3Ã/Ã AĞIRLIĞI 9 KG.
TAMAMEN AÇINIZ VE TÜM KILIT t 4BEFDF &BTZ$MJQCFCFLBSBCBT‘LPMUVǘVJÎJOPMBO*OHMFTJOB
ǵJMUFTJOJLVMMBO‘O‘[
VE GÜVENLIK AYGITLARININ TAM t Ã[FSJOEFÃSFUJDJOJOUBWTJZFFUUJǘJOEFOGBSLM‘CBǵLBCJSǵJMUF
ÇALIŞTIĞINDAN EMIN OLUNUZ. LVMMBONBZ‘O‘[
t 5Bǵ‘NBÎBOUBT‘OBNNEFOLBM‘ONJOEFSLPZNBZ‘O‘[
t ,";"-"3* ½/-&.&, *±*/ Ã3Ã/Ã t 5SJMPHZCFǵJL ZBMO‘[4UBOE6Q*OHMFTJOBJMFLVMMBO‘MBCJMJS
AÇMA VE KAPAMA IŞLEMLERI t #FCFL CFCFL BSBCBT‘ LPMUVǘVOEB JLFO IFS [BNBO
ZBUBZ Eà[MFNF HÚSF CBǵ‘O‘O WàDVEVOEBO EBIB ZVLBS‘EB
SIRASINDA ÇOCUĞU UZAK TUTUNUZ. PMEVǘVOEBOFNJOPMVOV[
t "OB LVDBǘ‘O‘ LBME‘SNBEBO WFZB UBǵ‘NBEBO ÚODF UBǵ‘NB
t ±0$6Ɨ"#6Ã3Ã/-&0:/"."4*/" LPMVOVO EPǘSV QP[JTZPOEB WF IFS JLJ UBSBG‘OEBO EPǘSV CJS
IZIN VERMEYINIZ. ǵFLJMEFUBL‘M‘PMEVǘVOVLPOUSPMFEJOJ[
t "OB LVDBǘ‘O‘ LBME‘SNBEBO WFZB UBǵ‘NBEBO ÚODF BSLBM‘ǘ‘ 
t %"*."±0$6Ɨ"&./*:&5,&.&3*/* IFS[BNBOEBIBBMUQP[JTZPOBBZBSMBZ‘O‘[
BAĞLAYINIZ. t "OB LVDBǘ‘ BSBÎ JMF ZPMDVMVL E‘ǵ‘OEB CJS ZFUJǵLJOJO TàSFLMJ
HÚ[FUJNJPMNBEBOV[VOTàSFVZLVJÎJOLVMMBO‘ME‘ǘ‘OEBBSBCB
t #6 #&#&, "3"#"4* ,0Ƶ6 7&:" LJUJOJO CBǘMBNB QBSÎBMBS‘O‘ IFS [BNBO ΑLBS‘O‘[ WFZB JÎ
HJZEJSNFEFCVMVOBOZBODFQMFSFLPZVOV[
KAYMA AMAÇLI DEĞILDIR.
t ,6--"/."%"/ ½/$& #&#&, GÜVENLİK
ARABASI KOLTUĞU VEYA ANA t .POUBKEBO ÚODF UBǵ‘NB T‘SBT‘OEB àSàOF WF QBSÎBMBS‘OB
KUCAĞININ VEYA ARAÇ İÇİ IBTBS HFMJQ HFMNFEJǘJOJ LPOUSPM FEJOJ[ &ǘFS IBTBS WBS JTF 
àSàOàLVMMBONBZ‘O‘[WFÎPDVLUBOV[BLUVUVOV[
KOLTUĞUN DOĞRU BİR ŞEKİLDE t ÃSàOà LVMMBONBEBO FWWFM ÎPDVǘVOV[VO HàWFOMJǘJ
JÎJO BNCBMBKEBO ΑLBO UàN QMBTUJL QBSÎBMBS‘ WF CFO[FSJ
BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUNUZ. FMFNBOMBS‘LBME‘S‘O‘[WFIFSEVSVNEBZFOJEPǘBOCFCFLMFSWF
ÎPDVLMBSEBOV[BLUVUVOV[
t %BJNB ÎPDVǘB FNOJZFU LFNFSJOJ CBǘMBZ‘O‘[ WF BTMB ZBMO‘[ t ÃSàO TBEFDF UBTBS‘NEB HÚTUFSJMFO ÎPDVL TBZ‘T‘OB HÚSF
C‘SBLNBZ‘O‘[ LVMMBO‘MNBM‘E‘S
t %BJNBCBDBLBSBT‘Bǘ‘WFCFMLBZ‘ǵ‘O‘CJSMJLUFLVMMBO‘O‘[ t ±PDVǘVCBǘMBSLFOUFLCBǘMBTBEFDFCJSÎPDVLCBǘMBZ‘O‘[
t #V àSàOMF CJSMJLUF WFSJMFOJO E‘ǵ‘OEB  ZàSàSMàLUFLJ t 5àN QBSÎBMBS UBNBNFO BZBSMBO‘Q LJMJUMFONFEJLÎF àSàOà
Eà[FOMFNFSF VZHVO CBǵLB FNOJZFU LFNFSMFSJ LPMUVǘVO LVMMBONBZ‘O‘[
ZBO L‘TN‘OEB CVMVOBO IBMLBMBSB TBCJUMFNFZF EJLLBU FEFSFL t ,VMMBONBEBOFWWFMàSàOàUBNBNFOBΑO‘[WFUàNLJMJUWF
LVMMBO‘MBCJMJS Şek. 46 - detay R8). HàWFOMJLBZH‘UMBS‘O‘OUBNÎBM‘ǵU‘ǘ‘OEBOFNJOPMVOV[
t ,PSVNBTJTUFNJ EPǘSVLVMMBO‘ME‘ǘ‘OEBCJMFHFSFLMJZFUJǵLJO t .FLBOJ[NBJÎJOFQBSNBLMBS‘O‘[‘TPLNBZ‘O‘[
HÚ[FUJNJOJOZFSJOJUVUNB[ t 5Bǵ‘NB ÎBOUBT‘UBǵ‘NB LPMUVǘVBSBCB LPMUVǘVOV UBLBSLFO
t 5VUNB TBQ‘O‘O FULJMJ CJS LPSVNB TJTUFNJ PMNBE‘ǘ‘O‘O LVMMBO‘NUBMJNBUMBS‘O‘EJLLBUMFPLVZVOV[
CJMJODJOEFPMVOV[)FS[BNBOFNOJZFULFNFSMFSJOJLVMMBO‘O‘[ t ÃSàOàBTMBNFSEJWFOWFCBTBNBLMBSBZBL‘OLPZNBZ‘O‘[
t CFCFL JÎJOEFZLFO GSFO EFWSFEF PMTB EBIJ QVTFUJCFCFL
BEBEK TAŞIYICI BSBCBT‘O‘USBWFMTZTUFNJFǘJNMJZFSEFC‘SBLNBZ‘O‘['SFOMFSJO
FULJOMJǘJZàLTFLFǘJNMFSEFT‘O‘SMBOE‘S‘MN‘ǵU‘S
t #6 Ã3Ã/ 4"%&$& ,&/%ƞ #"Ƶ*/" t ±PDVL BSBCBEBUBǵ‘NB LPMUVǘVOEBLFOEJ ZBUBǘ‘OEB JLFO
NFSEJWFOWFZBBTBOTÚSLVMMBONBZ‘O‘[
OTURAMAYAN BEBEKLER İÇİN t 1BSLFEJMEJǘJOEFàSàOàJMFSJWFHFSJIBSFLFUFUUJSFSFLGSFOJO
UYGUNDUR. EPǘSVCJSǵFLJMEFEFWSFEFPMEVǘVOVLPOUSPMFEJOJ[
t &ǵZBUBǵ‘NBTFQFUJOJONBLTJNVNBǘ‘SM‘ǘ‘LHE‘S#JCFSPO
t 4"%&$& :"5": 4"#ƞ5 7& ,636 UBǵ‘NB TFQFUJOJO NBLTJNVN Bǘ‘SM‘ǘ‘  LHE‘S %FOHFZJ
CP[BO UFIMJLFMJ LPǵVMMBSB OFEFO PMBDBǘ‘ JÎJO UBWTJZF FEJMFO
YÜZEYLER ÜZERİNDE KULLANINIZ. NBLTJNVNZàLàBǵNBLLFTJOMJLMFZBTBLU‘S
t :",*/-"3*/%" #"Ƶ," ±0$6,-"3*/ t 5VUBDBL WFZB T‘SUM‘L WFZB àSàOF ZBO PMBSBL VZHVMBOBO
TR

IFSUàSMàZàLMFNF àSàOàOEFOHFTJOJCP[BCJMJS
GÖZETİM ALTINDA OLMADAN t 3BEZBUÚS ǵÚNJOF FMFLUSJLMJ WF HB[ TPCBMBS‘ WT HJCJ ‘T‘
OYNAMASINA İZİN VERMEYİNİZ. LBZOBLMBS‘WFZBBΑLBMFWMFSEFOV[BLEVSVOV[ÃSàOàCV‘T‘
LBZOBLMBS‘OBZBL‘OC‘SBLNBZ‘O‘[
t ,*3*, )"4"3 (½3.ÃƵ 7&:" t ,BCMPMBS FMFLUSJL UFMMFSJ WT EFO ÎPDVǘV V[BL UVUBSBL UàN
PMBT‘SJTLMFSJCFSUBSBGFEJOJ[
EKSİK PARÇA OLMASI DURUMUNDA t ƞQ QFSEFWFZBEJǘFSOFTOFMFSJLVMMBO‘MBSBL ÎPDVǘVPUVSNVǵ
BEBEK ARABASI KOLTUĞUNU IBMEF BTMB C‘SBLNBZ‘O‘[ ÎPDVL UFL CBǵ‘OB U‘SNBONB WF
CPǘVMNBUFIMJLFTJHFÎJSFCJMJS
KULLANMAYINIZ.
t #&#&, "3"#"4* ,0-56Ɨ6 ,&/%ƞ KULLANIM İPUÇLARI

BAŞINA OTURAMAYAN, DÖNEMEYEN t ,‘S‘LWFFLTJLCJSQBSÎBT‘WBSTBàSàOàLVMMBONBZ‘O‘[

105
t ÃSàOà WF QBSÎBMBS‘O‘ CFMJSMJ BSBM‘LMBSMB IBTBS Z‘SU‘MNB t -*OHMFTJOB#BCZ4Q" àSFUJNTàSFDJOEFWFTàSFÎTPOVOEB
CP[VMNB Bǵ‘ONB EJLJǵLPQNBT‘WFZBZ‘SU‘MNBPMVQPMNBE‘ǘ‘O‘ IFS àSàOàO ÎFǵJUMJ LBMJUF LPOUSPMMFSJOF UBCJ UVUVMEVǘVOV
LPOUSPMFEJOJ[%FUBZM‘PMBSBL UBǵ‘NBÎBOUBT‘O‘OEJCJOEFOWF HBSBOUJFEFS-*OHMFTJOB#BCZ4Q" TBU‘OBMNBBO‘OEB:FULJMJ
UBǵ‘NBTBQ‘OEBOWFZBLPMMBS‘OEBLJö[JLTFMWFZBQ‘TBMEVSVNV 4BU‘D‘ OF[EJOEF CVMVOBO  IFS àSàOàO NPOUBK WF àSFUJN
LPOUSPMFEJOJ[ IBUBT‘OEBOZPLTVOPMEVǘVOVHBSBOUJFEFS
t #BǵLB ÎPDVLMBS‘O ZBL‘OEB PZVO PZOBZ‘Q BSBCBZB t #V HBSBOUJ àSàOàO TBU‘O BM‘OE‘ǘ‘ àMLFZF HÚSF EFǘJǵJLMJL
U‘SNBONBNBMBS‘JÎJOBSBD‘EFWBNM‘HÚ[BMU‘OEBUVUVOV[ HÚTUFSFO WF BLTJ EVSVNEB ZÚOFSHFMFSJ CV HBSBOUJOJO
t ±PDVǘV LPMUVǘBUBǵ‘NB ÎBOUBT‘OB ZFSMFǵUJSJSLFO WFZB JÎFSJǘJOEF HFÎFSMJ PMBO ZàSàSMàLUFLJ VMVTBM NFW[VBUMBSMB
LBME‘S‘SLFOLF[BEVSVSLFOWFIFSIBOHJCJSBLTFTVBS‘UBLBSLFO UàLFUJDJZFUBO‘OBOIBLMBS‘PMVNTV[FULJMFNF[
WFZBTÚLFSLFOEBJNBGSFOJOUBL‘M‘PMEVǘVOVLPOUSPMFEJOJ[ t ÃSàOEFTBU‘OBMNBBO‘OEBWFZBJMHJMJUBMJNBUMBSL‘MBWV[VOEB
t .POUBK TÚLàNWFBZBSJǵMFNMFSJTBEFDFZFUJǵLJOMFSUBSBG‘OEBO BΑLMBOE‘ǘ‘ HJCJ OPSNBM LVMMBO‘N T‘SBT‘OEB NBM[FNF WF
ZBQ‘MNBM‘E‘SÃSàOàLVMMBOBOLJǵJOJO CFCFLCBL‘D‘T‘ CàZàLBOOF WFZB àSFUJN IBUBT‘ PSUBZB ΑLNBT‘ IBMJOEF *OHMFTJOB #BCZ
WT
EPǘSVǵFLJMEFZBQU‘ǘ‘OEBOFNJOPMVOV[ 4Q" TBU‘O BM‘OE‘ǘ‘ UBSJIUFO JUJCBSFO BZ CPZVODB HBSBOUJ
t "ZBS ZBQBSLFO àSàOàO IFSIBOHJ CJS QBSÎBT‘O‘O CFCFLMF LPǵVMMBS‘O‘OHFÎFSMJMJǘJOJUBO‘S
UFNBT FUNFEJǘJOEFO FNJO PMVOV[ CPZVOMVL CBǵM‘L WT
 #V t (BSBOUJ TBEFDF àSàOàO TBU‘O BM‘OE‘ǘ‘ àMLFEF WF ZFULJMJ
JǵMFNMFSJZBQBSLFOGSFOJOJZJUVUUVǘVOEBOFNJOPMVOV[ 4BU‘D‘EBOTBU‘OBM‘ONBT‘EVSVNVOEBHFÎFSMJEJS
t #FCFL àSàO à[FSJOEFZLFO BÎNBZ‘O‘[ LBQBNBZ‘O‘[ WFZB t 5BO‘OBO HBSBOUJOJO HFÎFSMJMJǘJ àSàOà TBU‘O BMBO JML TBIJCJ
IFSIBOHJCJSǵFZTÚLNFZJOJ[ JÎJOEJS
t :BO‘O‘[EBÎPDVLWBSLFOEFCVJǵMFNMFSJZBQBSLFOÚ[FMMJLMF t (BSBOUJ àSFUJN IBUBT‘ LBZOBLM‘ LVTVS HÚSàMFO
EJLLBUMJPMVOV[ QBSÎBMBS‘O àDSFUTJ[ PMBSBL EFǘJǵUJSJMNFTJOJ ZB EB POBS‘N‘O‘
t #VJǵMFNMFST‘SBT‘OEBQBSNBǘ‘O‘[T‘L‘ǵBCJMJSWFLFTJMFCJMJS LBQTBNBLUBE‘S *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJ VZHVMBNBT‘O‘
t #FCFǘJ EJǘFSUBǵ‘NBBSBÎMBS‘JMFZPMDVMVLFEFSLFO ÚSOFǘJO LFOEJUBLEJSJOFCBǘM‘PMBSBLàSàOPOBS‘N‘WFZBEFǘJǵUJSJMNFTJ
USFO NFUSP PUPCàT VÎBL WC
àSàOJÎJOEFC‘SBLNBZ‘O‘[ ZPMVZMBZBQNBZBLBSBSWFSNFIBLL‘O‘TBLM‘UVUBS
t ÃSàO LVMMBO‘MNBE‘ǘ‘ [BNBO ÎPDVLMBS‘O FSJǵFNFZFDFǘJ CJS t (BSBOUJEFO ZBSBSMBONBL JÎJO àSàOàO TFSJ OVNBSBT‘O‘O
ZFSEFTBLMBONBM‘E‘SÃSàOCJSPZVODBLPMBSBLLVMMBO‘MNBZBDBLU‘S CFMJSUJMNFTJ WF PLVOBLM‘ PMBSBL TBU‘O BMNB UBSJIJOJO PMEVǘV
±PDVǘBCVàSàOMFPZOBNBT‘OBJ[JOWFSNFZJOJ[ LPOUSPMFEJMFSFLTBU‘OBMNBT‘SBT‘OEBWFSJMFOöǵJOLPQZBT‘O‘O
t .FSEJWFO WF FOHFMMFSEFO HFÎNFZJ LPMBZMBǵU‘SNBL JÎJO CV TVOVMNBT‘HFSFLNFLUFEJS
àSàOFCJSBSLBQMBUGPSNUBL‘MN‘ǵU‘SƞLJODJCJSCFCFǘJUBǵ‘NBL t #VHBSBOUJLPǵVMMBS‘ǵVIBMMFSEFEàǵFS
JÎJOCVQMBUGPSNVLVMMBONBZ‘O‘[ ÃSàO JMHJMJUBMJNBUL‘MBWV[VOEBBΑLÎBCFMJSUJMNFZFOGBSLM‘
t #FCFǘJ ÎFSÎFWFEFO BZS‘ PMBSBL UBǵ‘NB LPMUVǘVOEB LVMMBO‘NBNBÎMBS‘OBHÚSFLVMMBO‘ME‘ǘ‘OEB
UBǵ‘NBZ‘O‘[ ƞMHJMJUBMJNBUMBSL‘MBWV[VOEBÚOHÚSàMFOMFS
t (àOFǵ ‘ǵ‘ǘ‘OEB GB[MB LBM‘STB LVMMBONBEBO FWWFM àSàOàO ÃSàOàOZFULJMJWFBOMBǵNBM‘PMNBZBOTFSWJTNFSLF[MFSJOEF
TPǘVNBT‘O‘CFLMFZJOJ[ POBS‘NBUBCJUVUVMNBT‘
t 5SJMPHZUBǵ‘NBÎBOUBT‘WF)VHHZ.VMUJöYBSBCBLPMUVǘVOEB ÃSàOàO àSFUJDJ UBSBG‘OEBO BΑLÎB J[JO WFSJMNFEFO
LVMMBONBL à[FSF TBEFDF *OHMFTJOB UBSBG‘OEBO àSFUJMNJǵ HFSFL ZBQ‘TBM L‘T‘NMBS‘OEB HFSFLTF LVNBǵ L‘T‘NMBS‘OEB
PMBO &BTZ $MJQ LPMBZ HFÎNFMJ LBODBMBS‘ LVMMBO‘O‘[ #JMHJ JÎJO EFǘJǵJLMJL WFWFZB LVSDBMBONBZB NBSV[ LBMNBT‘
XXXJOHMFTJOBDPNBESFTJOFCBLBCJMJSWFZBZFULJMJTBU‘D‘O‘[MB ÃSàOMFSEFLJ PMBT‘ CJS EFǘJǵJLMJL EVSVNVOEB *OHMFTJOB
WFZB*OHMFTJOB.àǵUFSJ)J[NFUMFSJJMFHÚSàǵFCJMJSTJOJ[ #BCZ4Q"IFSIBOHJCJSTPSVNMVMVLLBCVMFUNF[
t ±FSÎFWF JMF BSBCB LPMUVǘVOVO LVMMBO‘N‘ CJS CFCFL ,VMMBO‘NEBLJ JINBM WFZB EJLLBUTJ[ OFEFOJZMF NFZEBOB
UBǵ‘Z‘D‘O‘O WFZB CJS ZBUBǘ‘O ZFSJOJ BMNB[ #FCFǘJO VZVNBT‘ HFMFO LVTVS ÚSO ZBQ‘TBM QBSÎBMBS‘O ǵJEEFUMJ ÎBSQNBZB
HFSFLJZPS JTF CJS CFCF UBǵ‘NB WFZB CJS ZBUBL LVMMBONBO‘[ VǘSBNBT‘ TFSULJNZBTBMMBSBNBSV[LBMNBT‘ WC

EBIBVZHVOPMBDBLU‘S"SBCBLPMUVǘV V[VOTàSFMJVZLVMBSJÎJO ÃSàOEF V[VO TàSFMJ WF TàSFLMJ HàOMàL LVMMBO‘NEBO
UBTBSMBONBN‘ǵU‘S LBZOBLMBOBOOPSNBMBǵ‘ONBPMEVǘVOEB ÚSOUFLFSMFLMFS 
t )VHHZ.VMUJöYCFCFLPUPLPMUVǘV CFCFLǵF[MPOHVPMBSBL IBSFLFUMJQBSÎBMBS LVNBǵMBS

EBLVMMBO‘MBCJMJS ÃSàOàO TBIJCJ WFZB CBǵLB LJǵJMFS UBSBG‘OEBO [BSBSB
t #FCFǘJOJ[ LFOEJ CBǵ‘OB PUVSBCJMFDFL TFWJZFEFZTF CFCFL VǘSBNBT‘ ÚSOFǘJO VÎBL WFZB CBǵLB VMBǵ‘N BSBÎMBS‘OEB
ǵF[MPOHVOVLVMMBONBZ‘O CBHBKPMBSBLWFSJMNFTJ

t #VCFCFLǵF[MPOHVV[VOVZLVTàSFMFSJJÎJOUBTBSMBON‘ǵU‘S ÃSàO ZBSE‘NJÎJOPSJKJOBMTBU‘OBMNBCFMHFTJOJOPMNBEBO
t #V CFCFL ǵF[MPOHVOVO NBTB HJCJ ZàLTFL ZFSMFSEF WFWFZBTFSJOVNBSBT‘PMNBEBOWFZBIVUöǵUFLJTBU‘OBMNB
LVMMBO‘MNBT‘UFIMJLFMJEJS UBSJIJ WFWFZB TFSJ OVNBSBT‘ BΑLÎB PLVOBLM‘ PMNBZBO
IBMEFTBU‘D‘ZBHÚOEFSJMEJǘJOEF
YAĞMURLUK t *OHMFTJOB #BCZ UBSBG‘OEBO UFEBSJL FEJMNFNJǵ WFWFZB
POBZMBONBN‘ǵ BLTFTVBS LVMMBO‘N‘OEBO LBZOBLMBOBO
UYARI! IFSIBOHJ CJS IBTBS PMNBT‘ EVSVNVOEB HBSBOUJ LPǵVMMBS‘
t #JSZFUJǵLJOJOHÚ[FUJNJOEFLVMMBO‘O‘[ LBQTBN‘OEBPMNBZBDBLU‘S
t ,VMMBO‘M‘SLFO ZBǘNVSMVǘVO CFCFǘJO Zà[à JMF UFNBT t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" àSàOàO VZHVOTV[ WF WFZB ZBOM‘ǵ
FUNFEJǘJOEFOFNJOPMVOV[ LVMMBO‘NEBO EPMBZ‘ FǵZB WFZB LJǵJMFSEF NFZEBOB HFMFO
t :BǘNVSMVǘV EFTUFL PMBO CBǵM‘L PMNBEBO àSàO à[FSJOEF [BSBSMBSEBOTPSVNMVUVUVMBNB[
LVMMBONBZ‘O‘[ t (BSBOUJ TàSFTJOJO CJUJNJOEFO TPOSB ƵJSLFU àDSFUMJ PMBSBL
TR

t 4BEFDFCFMJSUJMFO*OHMFTJOBàSàOàJMFLVMMBO‘O‘[ LFOEJàSàOMFSJJMFJMHJMJCVàSàOMFSJOQJZBTBZBTVOVMNBT‘OEBO
t ÃSFUJDJ UBSBG‘OEBO UBWTJZF FEJMFOEFO CBǵLB àSàOMFSEF JUJCBSFOFOGB[MB 
Z‘MBLBEBSUFLOJLTFSWJTTVOBDBLU‘S CVTàSF
LVMMBONBZ‘O‘[ HFÎUJLUFOTPOSBEVSVNBHÚSFEFǘFSMFOEJSNFZFBM‘OBDBLU‘S
t #PǘVMNB WFZB Bǵ‘S‘ ‘T‘ONB SJTLJOJ ÚOMFNFL JÎJO HàOFǵ
BMU‘OEBWFZBLBQBM‘ZFSMFSEFLVMMBONBZ‘O‘[ YEDEK PARÇA / SATIŞ SONRASI DESTEK
t &MEF ¡$EFZ‘LBZ‘O‘[
t ;BNBOMB àSàOàO NàLFNNFM GPOLTJZPOVOV TBǘMBNBL JÎJO
GARANTİ KOŞULLARI Eà[FOMJ PMBSBL UàN FNOJZFU BZH‘UMBS‘O‘ LPOUSPM FEJOJ[ )FS
UàSMà QSPCMFN WFWFZB BS‘[B EVSVNVOEB àSàO LFTJOMJLMF
t *OHMFTJOB #BCZ 4Q" "WSVQB #JSMJǘJ WF UJDBSFU ZBQU‘ǘ‘ LVMMBO‘MNBNBM‘E‘S #ÚZMF CJS EVSVNEB EFSIBM *OHMFTJOB
ÃMLFMFSEF HàODFM PMBSBL ZàSàSMàLUF PMBO àSàO WF LBMJUF WF .àǵUFSJ)J[NFUMFSJJMFWFZBZFULJMJTBU‘D‘O‘[MBJSUJCBUBHFÎJOJ[
HFOFM HàWFOMJL OPSNMBS‘LVSBMMBS‘OB HÚSF UBTBSMBOBO WF t -*OHMFTJOB#BCZUBSBG‘OEBOPOBZMBONBN‘ǵWFZBWFSJMNFZFO
àSFUJMFOIFSàSàOàHBSBOUJFEFS CBǵLBZFEFLQBSÎBWFZBBLTFTVBSMBS‘LVMMBONBZ‘O‘[

106
SERVİSE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA YAPILMAMASI t 5àNQBSÎBMBS‘UFNJ[UVUVOV[WFHFSFLJSTFIBöGZBǘMBZ‘O‘[
GEREKENLER t 5FLFSMFLMFSEFLVNWFUPQSBLWBSTBUFNJ[MFZJOJ[

t ÃSàO JÎJO TFSWJTF JIUJZBÎ EVZVMEVǘVOEB UBMFQ LPOVTV TEKSTİL KISMINI TEMİZLEME İPUÇLARI
PMBO àSàOàO i4FSJ /VNBSBT‘wO‘ IB[‘S CVMVOEVSBSBL EFSIBM
TBU‘O BM‘OE‘ǘ‘ *OHMFTJOB 4BU‘ǵ /PLUBT‘ JMF UFNBT LVSVO i4FSJ t #FCFLCBOEBKBTUBSL‘T‘NMBS‘O‘BZS‘PMBSBLZ‘LBNBO‘[UBWTJZF
/VNBSBT‘w,PMFLTJZPOVOEBOJUJCBSFONFWDVUUVS
 edilir.
t 4BU‘ǵ/PLUBT‘O‘OHÚSFWJ IFSEVSVNJÎJOFOVZHVONàEBIBMF t (JZTJMFS JÎJO ZVNVǵBL CJS G‘SÎB LVMMBOBSBL LVNBǵ L‘T‘NMBS‘
ǵFLMJOJ EFǘFSMFOEJSNFL BNBD‘ZMB *OHMFTJOB ǵJSLFUJ JMF JMFUJǵJN QFSJZPEJLPMBSBLDBOMBOE‘S‘O
LVSNBLWFBSE‘OEBOHFSFLMJUBMJNBUMBS‘TBǘMBNBLU‘S t 5FLTUJM FUJLFUMFSEF HÚTUFSJMFO Z‘LBNB UBMJNBUMBS‘O‘
t #VOVOMB CFSBCFS *OHMFTJOB 4FSWJT .FSLF[J XXXJOHMFTJOBDPN VZHVMBZ‘O‘[
BESFTJOEF (BSBOUJ WF 4FSWJT CÚMàNàOEF CVMVOBO GPSN
EPMEVSVMBSBLZB[‘M‘PMBSBLUBMFQFEJMNFTJIBMJOEF HFSFLMJIFS 4PǘVLTVEBFMMFZ‘LBZ‘O‘[
UàSMàCJMHJZJWFSNFLJÎJOIJ[NFUJOJ[EFEJS
"ǘBSUNBZ‘O‘[
ÜRÜNÜ TEMİZLEME VE BAKIM İPUÇLARI

t #VàSàOLVMMBO‘D‘UBSBG‘OEBOEà[FOMJCJSCBL‘NHFSFLUJSJS ,VSVUNBZBQNBZ‘O‘[
t .FLBOJ[NBMBS‘ WFZB IBSFLFUMJ QBSÎBMBS‘ BTMB [PSMBNBZ‘O‘[
ǵàQIFIBMJOEFÚODFLVMMBO‘NUBMJNBUMBS‘OBCBL‘O‘[ (ÚMHFEFTFSJMJPMBSBLLVSVUVOV[
t ÃSàO ‘TMBLTB P ǵFLJMEF LBME‘S‘Q TBLMBNBZ‘O‘[ WF SVUVCFUMJ
PSUBNEBC‘SBLNBZ‘O‘[BLTJUBLEJSEFLàøFOFCJMJS ÃUàMFNFZJOJ[
t ÃSàOàLVSVCJSZFSEFTBLMBZ‘O‘[
t ÃSàOà ZBǘNVS WFZB LBSEBO LPSVZVOV[ CVOEBO CBǵLB ,VSVUFNJ[MFNFZBQNBZ‘O‘[
HàOFǵUFEFWBNM‘WFV[VOTàSFLBMNBT‘SFOLTPMNBT‘OBTFCFQ
PMBCJMJS
t ÃSàOTBIJMEFLVMMBO‘MBDBLTB àSàOàLVNWFUV[EBOEFUBZM‘DB 4BOUSJGàKZBQNBZ‘O‘[
UFNJ[MFZJOJ[
t 1MBTUJL WF NFUBM QBSÎBMBS‘ ‘TMBL CJS LVNBǵ WFZB IBöG t ,VMMBONBEBOÚODFWFZBTBLMBNBEBOFWWFMUFLTUJMBTUBS‘O‘O
EFUFSKBOMB UFNJ[MFZJOJ[ LJNZBTBM NBEEFMFS BNPOZBL WFZB JZJDFLVSVNBT‘O‘CFLMFZJOJ[
CFO[JOLVMMBONBZ‘O‘[ t 1BTWFZBLàGPMVǵNBT‘O‘ÚOMFNFLJÎJO àSàOàIBWBMBOE‘S‘O‘[
t 1BTPMVǵNBNBT‘JÎJOTVZMB‘TMBON‘ǵTBNFUBMQBSÎBMBS‘JZJDF 5FLTUJMBTUBS‘ΑLBSU‘QIFSZFSJOJLVSVCF[MFTJMFCJMJSTJOJ[
LVSVMBZ‘O‘[

TALİMATLAR
PARÇA LİSTESİ

Şekil 1
Şasiler
T1 ½OUFLFSHSVCV
T2 5SJMPHZTUEBSLBUFLFSMFLHSVCV
T3 5SJMPHZ$JUZBSLBUFLFSMFLHSVCV
T4 #JCFSPOUVUNBàOJUFTJ
T5 :àLTFQFUJ
Taşıma koltuğu
R1 &MSBZ‘
R2 5Bǵ‘NBLPMUVLCBǵM‘ǘ‘
R3 5PSCB varsa)
R4 :BǘNVSMVL varsa)
Yaralanmaları engellemek için bu ürünün açılması ve
kapanması aşamalarında çocuğu uzakta tutunuz. Bebek taşıyıcı
C1 #FCFLÎBOUBT‘CBǵM‘ǘ‘
C2 #FCFLUBǵ‘Z‘D‘ÎBOUBT‘CBUUBOJZFTJ

Araba koltuğu (varsa)


TR

ÇERÇEVE

ARKA TEKERLEK GRUBUNUN MONTAJI/SÖKÜLMESİ


Şekil 2 5FLFSMFLHSVCVOVBSLBCPSVZBTPLVOV[
Şekil 3 )BMLBZ‘ T6
 NJMF T7
 HFÎJSJOJ[ WF IBMLBO‘O T8)
ZVWBT‘OB EPǘSV ǵFLJMEF PUVSEVǘVOEBO FNJO PMBSBL UBN
PUVSBOBLBEBSLPMB T6
CBT‘O‘[
DİKKAT: kullanmadan evvel tekerleklerin iyice
kenetlendiğinden emin olunuz.
Şekil 4 "SLBUFLFSMFLHSVCVOVTÚLNFLJÎJOLPMV T8
LBME‘S‘O‘[
Çocuk pusette iken puseti kaldırmak için arka tutma WFIBMLBZ‘ T6
UBNBNFOTFSCFTUC‘SBLBONJMEFO T7
ΑLBS‘O‘[
kolunu kullanmayınız.

107
ÇERÇEVE AÇILIŞI Şekil 20 DİKKAT: Kullanmadan önce bebek taşımanın
Şekil 5 4Bǘ LPMEB ZFSMFǵJL T9
 LPMVOV CBT‘M‘ UVUBSBL her zaman doğru bir şekilde bağlandığını kontrol ediniz.
UBNBNFOBΑMBOBLBEBSÎFSÎFWFZJT‘L‘DBLBME‘S‘O‘[
Şekil 6 :BUBZ CMPLMBNB QP[JTZPOVOB LBEBS QFEBM‘ T10) ÇERÇEVEDEN TAŞIMA ÇANTASINDAN AYRILMASI
EÚOEàSFSFLJǵMFNJUBNBNMBZ‘O‘[ Şekil 21#FCFLUBǵ‘NBZBE‘ǵUBOCBǘM‘ C3
LPMVOVBΑO‘[
Şekil 7 DİKKAT: kullanmadan evvel her iki tarafta tüm Şekil 22"ZO‘ BOEB TBQ‘OEBO UVUBSLFO CFCF UBǵ‘NBZ‘
kapanma mekanizmalarının iyice bağlı olduğundan LBME‘S‘O‘[
emin olunuz.
ÖRTÜNÜN TAKILMASI
ÇERÇEVE KAPANIŞI Şekil 23 "OBLVDBǘ‘à[FSJOEFLJPUPNBUJLEàǘNFMFSUBL‘M‘S
Şekil 8 T11
 EàǘNFTJOF CBT‘M‘ UVUBSBL T12
 BSLB LVMCV Şekil 24#àZàLLPMVOÎFWSFTJOFUFOUF C1
TBS‘MBSBL CVSBEB
LBME‘S‘O‘[ CVMVOBOEàǘNFMFSJMFTBCJUMFOJS
Şekil 9 ±FSÎFWFUBNBNFOLBQBOBOBLBEBSLPMV T12
T‘L‘DB
ZVLBS‘EPǘSVÎFLJOJ[ TENTE VE EL KOLUNUN AYARLANMASI
Şekil 255FOUFWFLPMVOBZBSMBOBCJMNFTJJÎJOZBOEBCVMVOBO
ARKA TEKERLEK FRENİ EàǘNFMFSF C4
BZO‘BOEBCBT‘O‘[
Şekil 10 'SFOJ FULJO IBMF HFUJSNFL JÎJO BSLB TBǘ UFLFSMFL Şekil 26 DİKKAT: bebek taşımayı taşımak için daima
HSVCVà[FSJOEFCVMVOBOLPMV T13
BǵBǘ‘EPǘSVJUJOJ[ sapından tutunuz.
Her durduğunuzda kesinlikle fren takmayı
unutmayınız. BAŞLIK HAVALANDIRMASI (BAZI MODELLERDE)
Şekil 27 #BǵM‘L CFCFL UBǵ‘NBT‘O‘O JÎFSJTJOF EBIB EPǘSV CJS
TAŞIMA SAPI IBWBMBOE‘SNBZBJ[JOWFSFOCJSBǘFLMFUJTJJMFEPOBU‘MN‘ǵU‘S
Şekil 11,BQBM‘ÎFSÎFWFZJUBǵ‘NBLJÎJO T14
TBQ‘O‘LVMMBO‘O‘[
"ÎNBTBQ‘ T12
JMFÎFSÎFWFZJLBME‘SNBZ‘O‘[ BATTANİYE YERLEŞTİRİLMESİ
Şekil 28 5àN CBUUBOJZF EàǘNFMFSJOJ #FCFL 5Bǵ‘NBZB
ÖN TEKERLER FRENLEME/SALMA CBǘMBZ‘O‘[
Şekil 12±FSÎFWF NFSLF[ EàǵàNàO LBSǵ‘T‘OB ZFSMFǵUJSJMNJǵ
PMBO T15
LPMVOVCBTJUÎFIBSFLFUFUUJSFSFLCMPLFFEJMFCJMFO İÇ HAVALANDIRMA
WFZBTFSCFTUC‘SBL‘MBCJMFOLFOEJFUSBG‘OEBOEÚOFOUFLFSMFSMF Şekil 29 C5
 ÎVCVǘV BSBD‘M‘ǘ‘ JMF JÎFSJEFLJ IBWBMBOE‘SNBZ‘
EPOBU‘MN‘ǵU‘S LPOUSPMFUNFLNàNLàOEàS

ÖN TEKERLERİN ÇIKARILMASI SIRT DAYANAĞININ AYARLANMASI


Şekil 13(FSFLMJ PMNBT‘ IBMJOEF ÚO UFLFSMFS LPMBZDB Şekil 30 C6
 ÎVCVǘV LVMMBO‘MBSBL T‘SU EBZBOBǘ‘ BZBSMBO‘S
ΑLBS‘MBCJMJS #VOMBS‘ ΑLBSNBL JÎJO ǵFLJMEF HÚTUFSJMEJǘJ HJCJ JTUFOJMFO FǘJNF VMBǵ‘ME‘ǘ‘OEB ÎVCVǘV CBǵMBOH‘Î OPLUBT‘OB
T16
 LàÎàL LPMVOV JMFSJ QP[JTZPOB HFUJSJOJ[ WF Fǵ [BNBOM‘ ZFSMFǵUJSJOJ[
PMBSBLUFLFSJΑLBS‘O‘[
Şekil 145FLFSMFSJ ZFOJEFO UBLNBL JÎJO T17
 EFMJǘJOJO ŞİLTE VE İÇ KAPLAMANIN BAKIMI
LBSǵ‘T‘OB HFMFDFL ǵFLJMEF ZFSMFǵUJSJOJ[ WF EPǘSV CJS ǵFLJMEF Şekil 31%PǘSV CBL‘N JÎJO QFSJZPEJL PMBSBL ǵJMUFOJO WF JÎ
UBL‘MNBT‘O‘TBǘMBZBO,-ƞ,TFTJOJEVZBOBLBEBSJUJOJ[ LBQMBNBO‘OΑLBS‘MNBT‘UBWTJZFFEJMJS
DİKKAT: kullanımdan önce tekerlerin doğru bir şekilde
takıldığından emin olunuz. HUGGY ARABADA KUCAK KOLTUĞU (VARSA)

ARKA PLATFORM KOLTUĞUN ÇERÇEVEYE TAKILMASI


Şekil 15 &OHFMMFSJ BǵNBZ‘ LPMBZMBǵU‘SNBL JÎJO BSLB QMBUGPSN Şekil 32 ,PMUVǘVTBQ‘OEBOUVUBSBLHÚWEFTJOJOJLJZBO‘OEBO
T10
BZBLMBÎBM‘ǵBCJMJS ÎFSÎFWFTJOJVZHVOZVWBT‘O‘OJÎJOFLFTJOMJLMFBOOFZFÎFWSJMNJǵ
PMBSBLUBL‘O‘[
BESLEME ŞİŞESİNİ TUTMA ÜNİTESİ Şekil 33 DİKKAT: kullanmadan evvel koltuğun daima
Şekil 16 ±FSÎFWF CJCFSPOUVUNBàOJUFTJ T4
JMFEPOBON‘ǵU‘S kancaya takılı olduğunu kontrol ediniz.
#JCFSPO UVUNB àOJUFTJOJ UBLNBL JÎJO àTU L‘TN‘ ÎFSÎFWF
à[FSJOEFLJ LBODB JMF BZO‘ IJ[BEB HFMFDFL ǵFLJMEF ÇERÇEVEDEN ARAÇ KOLTUĞUNUN ÇIKARTILMASI
LPOVNMBOE‘S‘O‘[ T18
WFUBNPMBSBLUBL‘MBOBLBEBSJUJOJ[ Şekil 34,PMUVǘVO BSLB UBSBG‘OEB CVMVOBO S1
 LPMVOV
LVMMBO‘O
YÜK SEPETİ Şekil 35"ZO‘BOEB LPMUVǘVTBQ‘OEBOUVUBSBLLBME‘S‘O‘[
Şekil 17 ±FSÎFWFHFOJǵCJSZàLTFQFUJOFTBIJQUJS T5). Takmak "SBÎLVDBL)VHHZLPMUVǘVOVEPǘSVLVMMBONBLJÎJOSFICFSF
JÎJO JMJLMFSJ B1
 ÎFSÎFWF à[FSJOEFLJ BSLB LBODBMBSB T19) CBL‘O‘[
JMJLMFZJOJ[
,BOBUΑLMBS‘ B2
ÎFSÎFWFOJOZBOJMJLMFSJOEFO T20
HFÎJSFSFL TAŞIMA KOLTUĞU
EàǘàNMFZJOJ[
4PO PMBSBL JMJLMFSJ B3
 ÎFSÎFWF à[FSJOEFLJ BSLB LBODBMBSB TAŞIMA KOLTUĞUNUN ÇERÇEVEYE TAKILMASI
TR

T21
UBL‘O‘[ Şekil 36(ÚWEFTJOJOJLJZBO‘OEBOÎFSÎFWFTJOJVZHVOZVWBT‘‘O
JÎJOFBOOFZFÎFWSJMNJǵPMBSBLUBǵ‘NBLPMUVǘVOVUBL‘O‘[
ŞASİLERE EK TAŞIMA ÜNİTESİ (BEBEK ARABASI KOLTUĞU, Şekil 37 DİKKAT: kullanmadan evvel taşıma Koltuğunun
ARAÇ KOLTUĞU (varsa), ANA KUCAĞI) daima yerine geçtiğinden emin olunuz.
Şekil 18ƵBTJMFS 5SJMPHZCFCFLBSBCBT‘LPMUVǘV BOBLVDBǘ‘WF Şekil 38 5Bǵ‘NBLPMUVǘVOVBOOFZFZBEBZPMBCBLBSǵFLJMEF
)VHHZBSBÎLPMUVǘV WBSTB
JMFLVMMBO‘MBCJMJS LVMMBONBL NàNLàOEàS WF LPMUVL à[FSJOEFZLFO ÎFSÎFWF
JTLFMFUJLBUMBOBCJMJS
TRILOGY BEBEk TAŞIMA
TAŞIMA KOLTUĞUNUN İSKELETTEN SÖKÜLMESİ
ÇERÇEVEYE BEBEk TAŞIMANIN BAĞLANMASI Şekil 39 R5
 LPMMBS‘ BZO‘ BOEB JUJMFSFL UBǵ‘NB LPMUVǘV
Şekil 19 #FCFL UBǵ‘NBO‘O TBQ‘OEBO UVUBSBL HÚWEFTJOJO JLJ LBME‘S‘M‘S
ZBO‘OEBOÎFSÎFWFTJOJVZHVOZVWBT‘‘OJÎJOFBOOFZFÎFWSJMNJǵ DİKKAT: yerleştirme ve sökme işlemlerini bebek
PMBSBLUBL‘O‘[ arabadayken asla yapmayınız.

108
SIRT DAYANAĞININ AYARI Şekil 54 ,PMV H5
LVMMBOBSBLBZO‘[BNBOEBUBǵ‘NBLPMUVǘV
Şekil 404‘SUEBZBOBǘ‘LBEFNFMJEJSNFSLF[JBZH‘U R6) ile à[FSJOEFLJCBǵM‘ǘ‘ZVWBMBS‘OEBO R11
ΑLBSU‘O‘[
JTUFOJMFOLPOVNBHFUJSJMFCJMJS
BAŞLIK KILIFININ BAKIMI
AYAK DAYAMA YERİNİN AYARLANMASI Şekil 55 ,‘M‘G HFSFLUJǘJOEF UFNJ[MJL BNBÎM‘ ΑLBSU‘MBCJMJS
Şekil 41 "MÎBLCÚMàNEFCVMVOBOIFSJLJ R7
CBTBNBLMBS‘O‘ ½SUàOàO H6
 FLMFNMFSJOJO IFS JLJ UBSBG‘OEB CVMVOBO H7)
JOEJSNFLJÎJOBZO‘BOEBBǵBǘ‘EPǘSVCBTU‘S‘O‘[ EàǘNFMFSJOJΑLBSU‘O‘[
Şekil 42 #BTBNBǘ‘ LBME‘SNBL JÎJO TBEFDF ZVLBS‘ ÎFLJOJ[ Şekil 56 4POSB H7
ÎVCVLMBS‘OEBOIFSJLJ H8
FLMFNMFSJOJO
PUPNBUJLPMBSBLLJMJUMFOFDFLUJS LBODBT‘O‘ΑLBS‘O‘[WFÚSUàZàUBNBNFOΑLBSU‘O‘[
Şekil 57 ½SUàZà UFLSBS ZFSJOF HFÎJSNFL JÎJO JÎ BL‘M‘G
EMNİYET KEMERLERİ à[FSJOEFLJ VZHVO L‘MBWV[MBSEB IFS JLJ H8
 ÎVCVLMBS‘O‘
Şekil 43 &NOJZFU LFNFSMFSJOJO PNV[ ZàLTFLMJǘJ IJ[BT‘OEB ZFSMFǵUJSJOJ[
BΑLM‘LMBSB HJSNJǵ PMEVLMBS‘O‘ LPOUSPM FEJOJ[ ,POVN EPǘSV Şekil 58 4POSB UBNBNFO LBODBMBS‘ HFÎFOF LBEBS IFS JLJ
EFǘJMTF LFNFSMFSJ JML BΑLM‘L ÎJGUJOEFO ΑLBSU‘O‘[ WF JLJODJ H8
FLMFNMFSJOF H7
ÎVCVLMBS‘O‘ZFSMFǵUJSJOJ[
BΑLM‘LMBSB ZFSMFǵUJSJOJ[ BZO‘ ZàLTFLMJLUF PMBO BΑLM‘LMBS‘
LVMMBO‘O‘[ TORBA (VARSA)
Şekil 44 4‘SU LFNFSJOJO CFM LFNFSJOJO VDVOB EPǘSV ǵFLJMEF Şekil 59 5PSCBZ‘ R3
UVUNBTBQ‘O‘OBMU‘OEBOHFÎJSFSFLUBL‘O
ZFSMFǵUJSJMNJǵPMEVǘVOEBOFNJOPMVOV[ Şekil 60 )BMLBEBO F1
 HFÎJSFSFL PSUBEBLJ ÎVCVǘV
Şekil 45 #FMLFNFSJOJOVÎMBS‘O‘NFSLF[JLPQÎBZBCBǘMBZ‘O‘[ EàǘNFMFZJOJ[ F2).
Şekil 46 #FM LFNFSJ EBJNB R8
 ZBO IBMLBMBSEBO Şekil 61 5PSCBO‘O UFST UBSBG‘ CFCFǘJ TPǘVLUBO LPSVNBZB
HFÎJSJMNFMJEJSWF LVMMBO‘M‘SLFO CFCFǘJOJZJDFCBǘMBONBT‘JÎJO VZHVOQP[JTZPOEBEBLBODBMBOBCJMJS
BZBSMBONBM‘E‘S Şekil 62 5PSCB IFN BOOFZF IFN EF ZPMB CBLBO UBSBGUB
Şekil 47 %BJNBCBDBLBSBT‘ǵFSJUMFCFMLFNFSJOJCJSMJLUFJZJDF LVMMBO‘MBCJMJS
BZBSMBZBSBLLVMMBO‘O‘[
DİKKAT! Bu önlemin alınmaması bebeğin arabadan YAĞMURLUK (VARSA)
kaymasına ve düşmesine ve yaralanmasına sebep Şekil 63 :BǘNVSMVǘV R4
 UBLNBL JÎJO CBǵM‘L à[FSJOF
olabilir. ZFSMFǵUJSJQZBOEBLJΑUΑUEàǘNFMFSJ P1
JMJLMFZJO
Şekil 64 5FLFSMFSHSVCVOBEFOLHFMFOÚOCPSVMBS‘OJÎFSJTJOF
TUTMA SAPININ TAKILMASI FMBTUJLMFSJ P2
UBL‘O‘[
Şekil 48 R1
 5VUNB TBQ‘O‘ NPOUF FUNFL JÎJO R9)
EàǘNFMFSJOF CBT‘O‘[ WF R10
 UBǵ‘NB LPMUVǘVOB VZHVO KILIFIN BAKIMI
ZVWBMBS‘OBEFOLHFMFDFLǵFLJMEFUBL‘O‘[ "TUBSLJSMFOEJǘJOEFΑLBS‘M‘QUFNJ[MFONFMJEJS
Şekil 49 5VUNB TBQ‘ CJS UBSBGUBO BΑMBCJMJS ZB EB UBNBNFO Şekil 65 "MUUBLJJLJMBTUJǘJ R12
BZBLLPZNBQMBUGPSNVOEBO
TÚLàQΑLBSU‘MBCJMJSBÎNBLJÎJOUVǵBCBT‘O‘[ R9
WFZVWBT‘OEBO ΑLBS‘Q BSE‘OEBOEFTUFLMFSEFO R14
ÎFLFSFLΑLBS‘O‘[
T‘Z‘S‘O‘[ 5BNBNFO TÚLàQ ΑLBSUNBL JÎJO BZO‘ JǵMFNJ EJǘFS Şekil 66 0UVSNBZFSJà[FSJOEFLJEàǘNFMFSJBΑO‘[ R15).
UBSBGUBEBUFLSBSMBZ‘O‘[ Şekil 67 &MBTUJǘJ R16
 TÚLàOà[ WF UBǵ‘NB LPMUVǘVOVO
ZBO‘OEBOEàǘNFMFSJ R17
ΑLBSU‘O‘[
BAŞLIĞIN TAKILMASI Şekil 68 ,VMBLΑLMBS WF T‘SU EBZBOBǘ‘ à[FSJOEFLJ EàǘNFMFSJ
Şekil 50 #BǵM‘ǘ‘ QVTFUJO à[FSJOF NPOUF FUNFL JÎJO BΑO‘[ R18).
UBǵ‘NB LPMUVǘVOEBLJ ZVWBMBSB R11
 EFOL HFMFDFL ǵFLJMEF Şekil 69 "SLBǵFSJUMFSEFOPNV[TBQBOMBS‘O‘ΑLBSU‘O‘[
LPOVNMBOE‘SBSBL TMBZUMBSB H1
 HFÎJSJO WF UBL‘ME‘ǘ‘O‘ Şekil 70 5BNBNFO T‘Z‘SNBEBO ÚODF NFSLF[ UPLBT‘O‘O JML
BOMBNBO‘[‘TBǘMBZBDBL,-ƞ,TFTJΑLBOBLBEBSJUJOJ[ EJǵJOJZBOIBMLBEBOHFÎJSFSFL CFMLFNFSJOJZBOIBMLBMBSEBO
Şekil 51 ½ODF àTU H2
 TPOSB BMUUBLJMFS H3
 PMNBL à[FSF R8
T‘Z‘S‘QΑLBS‘O‘[
L‘M‘G‘OEàǘNFMFSJOJT‘SUEBZBOBǘ‘OBJMJLMFZJOJ[ Şekil 71 #BDBL BZ‘S‘D‘ LFNFSJ LBQMBNBO‘O CàUàOàOEFO
Şekil 52 #BǵM‘ǘ‘BZBSMBNBLJÎJO BS[VFUUJǘJOJ[LPOVNBÎFLJQ LBQMBNBZBEPǘSVÎFLJO R19).
HFUJSNFOJ[ZFUFSMJEJS Şekil 72 "SLBLFNFSMFSWFCFMLFNFSJOJL‘M‘GUBLJVZHVOJMJLUFO
HFÎJSJOJ[WFUBNBNFOΑLBSU‘O‘[
BAŞLIĞI PUSETTEN ÇIKARMAK DİKKAT! Kullanmadan evvel astarın tamamen iliklenmiş
Şekil 53 #BǵM‘ǘ‘ QVTFUUFO TÚLàQ ΑLBSNBL JÎJO BTUBS‘ T‘SU olduğundan emin olunuz.
EBZOBǘ‘OBCMPLFFEFOEàǘNFMFSJBΑO‘[ H2-H3).

㭒㦮㌂䟃
㩲䛞 ㌂㣿 㩚 ⰺⓊ㠒㦚 →→䧞 㿪⧓ 䢏㦖 ⹎⊚⩂㰖⓪ ❇㦮 㕂ṗ䞲 ㌂ἶ
㧓㠊 ⽊㔲ἶ, ⋮㭧㠦 㺎㫆 䞶 ⹿㰖⯒ 㥚䞮㡂 㞞㩚⻾䔎Ṗ ⓮ 㢂⹪⯊Ợ
㑮 㧞☚⪳ 㧮 ⽊ὖ 䞮㔲₎ 㹿㣿♮ἶ 㫆㩫㧊 ♮㠞⓪㰖 䢫㧎䞮㕃㔲㡺.
⹪⧣┞┺. 㡂₆㠦 㩗䧢 㰖䂾✺㦚 ➆⯊㰖
㣪⧢
㞠㦚 ἓ㤆 㞚㧊㦮 㞞㩚㠦 㡗䟻㦚 㽞⧮䞶
KO

• 㧊 㩲䛞㦖 㔶㌳㞚㠦㍲ 㾲╖ 9kg㦮 㥶㞚₢㰖 ㌂㣿䞮₆㠦


㑮 㧞㔋┞┺. 㩗䞿䞿┞┺.
㞚㧊㦮 㞞㩚㦖 ㌂㣿㧦㦮 㺛㧚㧛┞┺.
㤊⹮ 㔲䔎
ἓἶ! 㞚㧊⯒ 㩞╖ 䢒㧦 ⚦㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. • 㥶⩓䚲㭖 EN1888: 2012㠦 ➆⧒, 㧊 㩲䛞㦖 㔶㌳㞚㠦㍲ 㾲╖
㥚䠮䞶 㑮 㧞㔋┞┺. 䔏䧞 㩲䛞㦚 ㌂㣿 15kg㦮 㥶㞚₢㰖 ㌂㣿䞮₆㠦 㩗䞿䞿┞┺.
㭧㧒 ➢ ▪ Ⱔ㦖 㔶ἓ㦚 㖾㭒㕃㔲㡺. • 㧊 㩲䛞㦖 㥶⳾㹾㦮 㔲䔎Ṗ 㞴㴓㦒⪲ 䟻䞲 ㌗䌲㠦㍲ 㔶㌳㞚㠦㍲
㾲╖ 20kg㦮 㥶㞚₢㰖 ㌂㣿䞶 㑮 㧞㔋┞┺.

109
䃊㔲䔎 (⁎⭏ 0+)
• 㧊 㩲䛞㦖 㔶㌳㞚㠦㍲ 㾲╖ 13kg㦮 㥶㞚₢㰖 ㌂㣿䞮₆㠦 㑮 㠜ἶ ㏦ὒ ⶊ⯤㦒⪲ 㩲䛞㦚 㥚⪲ ⹖ 㑮
㩗䞿䞿┞┺. 㠜⓪ 㞚㧊㠦Ợ 㩗䞿䞿┞┺. 㞚㧊㦮 㾲╖
• 㔶㌳㞚 㞚㧊✺㠦Ợ 㣪⧢ ⹥ 㔲䔎 㥚䂮⯒ ▪ 㞚⧮⪲ ⌊Ⰺ 㑮 㧞Ợ 㼊㭧: 9kg.
㌂㣿 䞶 㑮 㧞㔋┞┺.
• *OHMFTJOB&BTZ$MJQ 䃦Ⰲ䆽 㩚㣿 ⰺ䔎Ⰲ㓺Ⱒ ㌂㣿䞮㕃㔲㡺.
㥶⳾㹾 - 䔎⧮な 㔲㓺䎲 • 㩲㫆㌂Ṗ ῢ㧻䞮⓪ ⰺ䔎Ⰲ㓺 㣎㦮 㩲䛞㦚 㿪Ṗ⪲ ㌂㣿䞮㰖
Ⱎ㕃㔲㡺.
•㞚㧊⯒ 㩞╖ 䢒㧦 ⚦㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. • ⚦℮Ṗ 35 mm 㧊㌗㦮 ⰺ䔎Ⰲ㓺⯒ 㣪⧢㠦 㡆ἆ䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.
•㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮₆ 㩚 㩲䛞㧊 㢚㩚䧞 • Trilogy 㣪⧢㦖 *OHMFTJOB 4UBOE6Q ☛㩦㩗㦒⪲ ㌂㣿䞶 㑮
㧞㔋┞┺.
䘒㼦㪢㦢㦚 䢫㧎䞮ἶ ⳾✶ 㞞㩚㧻䂮 • 㞚㧊Ṗ 䃦Ⰲ䆽㠦 㧞㦚 ➢⓪ 㑮䘟Ⳋ㦚 ₆㭖㦒⪲ ⲎⰂṖ ⴎ⽊┺
⹥ 㧶⁞ 㧻䂮Ṗ 㩲╖⪲ 㔺䟟 ♮㠞⓪㰖 ⏨㞚㟒 䞿┞┺.
䢫㧎䞮㕃㔲㡺. • 䃦Ⰲ䆽㦚 㤊⹮䞮Ệ⋮ ✺₆ 㩚㠦 䟃㌗ 䟎✺㧊 㑮㰗 㥚䂮㠦 㧞ἶ
㟧㴓㠦 㩲╖⪲ ἶ㩫♮㠊 㧞⓪㰖 䢫㧎䞮㕃㔲㡺.
•㧊 㩲䛞㦚 䘒䂮Ệ⋮ 㩧⓪ 㧧㠛㦚 䞮⓪ • 䃦Ⰲ䆽㦚 㤊⹮䞮Ệ⋮ ✺₆ 㩚㠦 䟃㌗ ❇⹱㧊Ṗ ㌂㣿䞮₆㠦 Ṗ㧻
☯㞞 ㌂ἶ⯒ 䞒䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ 㞚₆⯒ ⌄㦖 㥚䂮㠦 㧞☚⪳ 㫆㩞䞮㕃㔲㡺.
ⲖⰂ ⏩㞚 ⚦㕃㔲㡺. • 㹾⨟㦒⪲ 㧊☯ 㭧㧊Ệ⋮ ㎇㧎㧊 㰖㏣㩗㦒⪲ 㰖䅲⽊㰖 㞠ἶ
㧻㔲Ṛ 㧶㦚 㧦⓪ ἓ㤆 䃦Ⰲ䆽㦚 䟃㌗ 㧦☯㹾 䋺䔎㦮 㓺䔎⧿
•㞚㧊✺㧊 㧊 㩲䛞㦚 㧻⋲Ṧ㦒⪲ 㠊㎞なⰂ ῂ㎇䛞㦚 ⿚Ⰲ䞮Ệ⋮ ⌊䁷㦮 㩚㣿 㡜㭒Ⲏ┞㠦
㌂㣿䞮㰖 㞠☚⪳ 䞮㕃㔲㡺. ⍹㦒㕃㔲㡺.
•㞚㧊Ṗ 㞞㩚⻾䔎⯒ 䞮ἶ 㧞⓪㰖 䟃㌗
㞞㩚
䢫㧎䞮ἶ 㞞㩚 ⻾䔎 㠜㧊 ⏩㞚 ⚦㰖
Ⱎ㕃㔲㡺. • ⽎ 㩲䛞㦚 㫆Ⱃ䞮₆ 㩚, 㤊㏷ 㭧㠦 㩲䛞 ⹥ 㧊㠦 ➆⯎ ⿖㏣䛞㠦
•㧊 㥶⳾㹾⓪ ⥆Ệ⋮ 㓺䅖㧊䔎 䌖⓪ ㏦㌗㧊 㠜⓪㰖 䢫㧎 䞮㕃㔲㡺. Ⱒ㧒 㩲䛞㠦 ⶎ㩲Ṗ 㧞㦚 ἓ㤆,
㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㔲ἶ 㞚㧊㦮 ㏦㠦 ╕㰖 㞠⓪ Ὁ㠦 ⽊ὖ䞮㕃㔲㡺.
ộ㠦 㩗䞿䞮㰖 㞠㔋┞┺. • 㥶⳾㹾⯒ ㌂㣿䞮₆ 㩚, 㞚㧊㦮 㞞㩚㦚 㥚䟊 㩲䛞 䙂㧻㠦 ㌂㣿♲
•㌂㣿䞮₆ 㩚㠦 㥶⳾㹾 ⽎㼊⋮ 㫢㍳ ⳾✶ ゚┦ 䕿 ⡦⓪ ⿖㏣ⶒ✺㦚 㩲Ệ䟊 㭒㔲ἶ 㔶㌳㞚✺㧊⋮
㧻䂮 ⡦⓪ 䃊㔲䔎 㡆ἆ 㧻䂮Ṗ 㩲╖⪲ 㞚㧊✺㠦Ợ㍲ ⲖⰂ ⏩㞚 ⚦㕃㔲㡺.
• ㍺Ἒ♲ ⽎ 㩲䛞㦖 ☛㩦㩗㦒⪲ 㞚㧊✺㦮 㒁㧦㠦 㦮䟊 ㌂㣿♮㠊
㼊ἆ♮㠊 㧞⓪㰖 䢫㧎䞮㕃㔲㡺. 㪎㟒 䞿┞┺.
• ⽎ 㩲䛞㦖 䞲 ⳛ㦮 㞚㧊Ⱒ㧊 䌧㔏㦚 䞶 㑮 㧞㔋┞┺.
• 㞚㧊Ṗ 㞞㩚⻾䔎⯒ 䞮ἶ 㧞⓪㰖 䟃㌗ 䢫㧎䞮ἶ 㞞㩚 ⻾䔎 㠜㧊 • ⳾✶ ⿖㏣ ⹥ 㞞㩚㧻䂮Ṗ 㢚⼓䞮Ợ 㧻㹿♮㰖 㞠㦖 ㌗䌲㠦㍲⓪
⏩㞚 ⚦㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. 㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.
• ⓮ Ṗ⧧㧊 ⻾䔎㢖 䠞Ⰲ ⻾䔎⯒ 䞾℮ 㹿㣿䞶 㑮 㧞☚⪳ 䞮㕃㔲㡺. • 㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮₆ 㩚 㩲䛞㧊 㢚㩚䧞 䘒㼦㪢㦢㦚 䢫㧎䞮ἶ ⳾✶
• 䡚 㩲䛞ὒ 㩲Ὃ♲ ộὒ ┺⯎, 䡚㨂㦮 ′㩫㦚 㭖㑮䞮⓪ ′㩲 㞞㩚㧻䂮 ⹥ 㧶⁞ 㧻䂮Ṗ 㩲╖⪲ 㔺䟟 ♮㠞⓪㰖 䢫㧎䞮㕃㔲㡺.
㔲㓺䎲㦖 䡚 㔲䔎㦮 䁷Ⳋ Ⱇ✺㦚 㧻㹿䞮⓪ ộ㠦 㰧㭧䞮Ⳋ㍲ ㌂㣿䞶 • 㩲䛞㦮 ⿖㏣ 㞞㠦 ㏦Ṗ⧓㦚 ⍹㰖 㞠☚⪳ 㭒㦮䞮㕃㔲㡺.
㑮 㧞㔋┞┺ (⁎Ⱂ. 46 - ⿖⿚ R8). 㣪⧢/㔲䔎/ 䃊㔲䔎Ṗ 㡆ἆ ♶ ➢ 䝚⩞㧚 ㌂㣿㠦 ὖ⩾♲ 㰖䂾㍲⯒
• 㞞㩚⻾䔎 㔲㓺䎲㦚 㢂⹪⯊Ợ ㌂㣿䞮⓪ ộ⽊┺ ㎇㧎㧊 㰖䅲⽊⓪ 㭒㦮䞮㡂 㧓㦒㕃㔲㡺.
ộ㧊 ▪ 㭧㣪䞿┞┺. • Ἒ┾ ⡦⓪ ⹲䕦㠦 㭒㥚㠦 㩞╖ 㥶⳾㹾⯒ ㎎㤢 ⚦㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.
• 䟎✲ ⩞㧒㦖 䣾ὒ㩗㧎 㩲㩲 㔲㓺䎲㧊 㞚┞⧒⓪ ộ㦚 • ぢ⩞㧊䋂Ṗ Ỏ⩺ 㧞▪⧒☚ 㞚㧊Ṗ 㥶⳾㹾 㞞㠦 㧞㦚 ➢ ἓ㌂Ⳋ㠦
㭒㰖䞮㕃㔲㡺. 䟃㌗ 㞞㩚 ⻾䔎⯒ ㌂㣿䞮㕃㔲㡺. 㥶⳾㹾/䃦Ⰲ䆽/䔎⧮な 㔲㓺䎲㦚 ⚦㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. ぢ⩞㧊䋂 䣾㥾㦖
ἓ㌂Ṗ 㕂䞮Ⳋ 㩲䞲♿┞┺.
㣪⧢ • 㞚㧊Ṗ 㥶⳾㹾㠦/䃊 㔲䔎/㣪⧢㠦 㧞㦚 㔲 㠦㓺䃒⩞㧊䎆 ⡦⓪
Ἒ┾㠦㍲ 㩞╖ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.
•㧊 㩲䛞㦖 䢒㧦 㞟㦚 㑮 㠜⓪ • 㭒㹾 䞶 ➢, 㩲䛞㦚 㩚䤚⪲ 㤖㰗㡂, ぢ⩞㧊䋂Ṗ 㩲╖⪲
㞚㧊㠦ỢⰢ 㩗䞿䞿┞┺. ㌓㧛♮㠞⓪㰖 䢫㧎䞮㎎㣪.
• 㩖㧻 ⹪ῂ┞㦮 㾲╖ 䞮㭧㦖 3 kg㧛┞┺. ⼧ 䢖▪㦮 㾲╖ 䞮㭧㦖
•┾┾䞮ἶ 䘟䘟䞮Ⳇ Ị㫆䞲 䚲Ⳋ㠦㍲Ⱒ 0.5 kg㧛┞┺. ῢ㧻♮⓪ 㾲╖ 䞮㭧㦚 㽞ὒ䞮⓪ ộ㦖 㥚䠮䞮ἶ
㌂㣿䞮㕃㔲㡺. ⿞㞞㩫䞲 ㌗䌲㦮 㤦㧎㧊 ♶ 㑮㧞㦒⸖⪲ 㩞╖㩗㦒⪲ ⁞㰖♿┞┺.
•䃦Ⰲ䆽 ⁒㻮⯒ 㰖䋺⓪ ㌂⧢ 㠜㧊 • ㏦㧷㧊 ⹥ ❇⹱㧊 㩲䛞㦮 䁷Ⳋ㠦 㩗㣿♲ ⳾✶ ⶊỢ⓪ 㩲䛞㦮
KO

㞞㩚㎇㦚 㥚䠮䞮Ợ 䞶 㑮 㧞㔋┞┺.


䃦Ⰲ䆽 ⁒㻮㠦㍲ ┺⯎ 㞚㧊Ṗ ⏖☚⪳ • 㧊 㩲䛞㦚 㞞㩚 㧻䂮Ṗ 㠜⓪ ⿞↙, 䢏㦖 䧞䎆, ⼓⋲⪲, 㩚₆ 䢏㦖
⹿䂮䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. Ṗ㓺⩢㰖 ❇㠦 Ṗ₢㧊 ⚦㰖 㞠☚⪳ 㭒㦮䞮㕃㔲㡺.
•䃦Ⰲ䆽㦮 ⿖䛞㧊 䕢㏦, 䕢ᾊ ⡦⓪ • 㥚䠮㣪㏢Ṗ ♶ 㑮 㧞⓪ ⳾✶ ộ (㡞⯒ ✺㠊 㩚₆㭚, 㻶㌂, ❇)㠦
㞚㧊Ṗ Ṗ₢㧊 䞮㰖 㞠☚⪳ 㭒㦮䞮㕃㔲㡺.
⑚⧓♲ ἓ㤆 ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. • 㞚㧊Ṗ 䌧㔏㦚 䞮ἶ 㧞⓪ ☯㞞 㭚, 䄺䔒, 䢏㦖 ⁎ 㣎㦮 㞚㧊Ṗ
•㧊 㩲䛞㦖 㓺㓺⪲ 㞟₆, ⛺㰧₆⯒ 䞶 䌖ἶ 㢂⧒ṖỆ⋮ 㰞㔳㦮 㥚䠮, 䢏㦖 ⳿㦚 㫆⯒ 㑮 㧞⓪ ⳾✶ 䢮ἓ㠦

110
㩲䛞㦚 ㎎㤢⚦㰖 㞠☚⪳ 䞮㕃㔲㡺. ὋṚ㠦㍲ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.
• ¡$㡾☚⪲ ㎎㻯䞮㕃㔲㡺.
㌂㣿㧦 䕗
⽊㧻 㫆Ị
• Ⱒ㧒 䥒㏦♮㠞Ệ⋮ ⿖㫇䞲 ⿖䛞㧊 㧞┺Ⳋ 㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮㰖
Ⱎ㕃㔲㡺. •*OHMFTJOB#BCZ4Q"⓪ 㧊 㩲䛞㧊 㥶⩓ Ὃ☯㼊 ῃṖ㢖 㔲㧻
• 㩫₆㩗㦒⪲ 㩲䛞㦚 䢫㧎䟊 㩲䛞 ⿖㏣㠦 䥒㏦⹥ ╉Ệ⋮ 㢂㧊 ῃṖ 㠦㍲ 䡚㨂 㧒⹮㩗㦒⪲ 㭖㑮䞮⓪ 㩲䛞ὒ 䛞㰞 ⹥ 㞞㩚㠦 ╖䞲
䛖Ⰶ Ὁ, 䢏㦖 㹸㠊㰚 Ὁ㧊 㠜⓪㰖 䢫㧎䞮㕃㔲㡺. 䔏⼚䧞 㣪⧢㦮 ′⻪/′䂯㠦 ➆⧒㍲ ㍺Ἒ♮㠞ἶ 㩲㫆 ♮㠞㦢㦚 ⽊㧻 䞿┞┺.
⌊⿖ 㞞ὒ 㤊⹮ ㏦㧷㧊⋮ ῂ㫆ⶒ㦮 ㏦㧷㧊 ⁎Ⰲἶ ⶒⰂ㩗 ⶊἆ㩦㦚 •*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ⓪ ㌳㌆ ὒ㩫㠦㍲ ὒ㩫㭧 ⹥ ὒ㩫
䢫㧎䞮㕃㔲㡺. 㫛⬢㠦㍲ 㩲䛞㦮 䛞㰞㦚 ┺㟧䞲 ⹿⻫㦒⪲ 䛞㰞 Ỗ㌂⯒ 䟞㦢㦚 ⽊㧻
• 㩲䛞㦮 ⁒㻮 䢏㦖 㥚⪲ ┺⯎ 㞚㧊 䢏㦖 㞶㢚☯ⶒ㧊 ⏖Ệ⋮ 䞿┞┺. *OHMFTJOB #BCZ 4Q" ⓪ Ὃ㧎 ╖Ⰲ㩦㠦㍲ ῂ㧛 ╏㔲㠦
㢂⧒䌖㰖 㞠☚⪳ 䞮㕃㔲㡺. 㩲䛞㧊 㫆Ⱃ ⹥ 㩲㫆㦮 ἆ䞿 㠜㠊㟒䞾㦚 ⽊㧻 䞿┞┺.
• 㩫㹾 㔲, 㞷㎎㍲Ⰲ⯒ 㫆Ⱃ ⡦⓪ ⿚Ⰲ䞮⓪ ☯㞞 㣪⧢/㔲䔎⪲ • 㧊 ⽊㯳㍲⓪ ῂ㧛㧦✺㦚 ⻫㩗㦒⪲ ⿖䎆 ῢ䞲㦚 㧎㩫䟊 㭒₆
⿖䎆 㞚㧊⯒ ⌊ⰂỆ⋮ ⏩Ệ⋮ 䌧㔏䞶 ➢, 䟃㌗ ぢ⩞㧊䋂⯒ 㥚䞲ộ㧊Ⳇ 㩲䛞㦚 ῂ㧛䞲 ⋮⧒ Ⱎ┺ ⋮⯚╖⪲㦮 ′㩫㦚 㩫䞶㑮
㌓㧛䞮⓪ ộ㦚 䢫㧎 䞮㕃㔲㡺. 㧞㰖Ⱒ , ⹮╖㦮 ἓ㤆Ṗ ㌳₎㔲 㧊 㩲䛞㦮 ⽊㯳㦚 㤆㍶㔲 䞲┺ .
• 㩲䛞 㫆Ⱃ, ⿚Ⰲ, 㫆㩞 㧧㠛㦖 㡺㰗 ㎇㧎㦒⪲ 㔺䟟 ♮㠊㟒 • 㩲䛞 ῂ㧛㔲 㩲㫆㧊㌗㧊 㧞Ệ⋮ 㩲䛞㠦 ⶎ㩲Ṗ 㧞㦚㔲 ㌂㣿㭧
䞿┞┺. 㧊 㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮⓪ ⳾✶ ㌂⧢✺ (㞚₆ ⽊⳾, 㫆⿖⳾, 㠦☚ 㩲䛞㧊㌗㧊 ⹲㌳♮Ⳋ ㌂㣿⹿⻫ 㦚 㺎ἶ 䞮Ệ⋮ ⽎ -*OHMFTJOB
䂲㧎㻯 ❇)㧊 㧊 㩲䛞㦮 ⹪⯎ ㌂㣿⻫㦚 㞢ἶ 㧞☚⪳ 䞮㕃㔲㡺. #BCZ4Q" ⓪ ῂ㧛䞲 ⋶⪲ ⿖䎆 24 Ṳ㤪 ₢㰖 䛞㰞㦚 ⽊㯳㦚
• 㫆㩞 㧧☯㔲 㥶⳾㹾㦮 㧧☯⿖㥚(䤚✲, ❇⹱㧊 㫆㩞)Ṗ 㞚㧊✺ὒ 䞿┞┺. ⽊㯳㍲⓪ ┾㰖 ⶒ䛞㦚 ῂ㧛䞲 ⋮⧒㠦㍲Ⱒ ⁎ 䣾⩻㦚
㩞╖ 㩧㽟㧊 ♮㰖 㞠☚⪳ 䟊㭒㕃㔲㡺. 㥚㢖 ṯ㦖 㧧㠛㦚 㑮䟟 㔲 Ↄ ⹲䥮䞶㑮 㧞㦒Ⳇ 㧊䤚⪲⿖䎆 ⶒ䛞 ῂ㧛㧦Ṗ 䠞Ṗ⯒ 䀾✳ 䞶㑮 㧞┺
ぢ⩞㧊䋂⯒ 㧧☯ 㔲䅲㭒㕃㔲㡺. • ⽊㯳㍲⓪ 㻮㦢㦒⪲ ⶒ䛞 㦚 ῂⰺ䞲 㧦 䞲䎢 㧎㩫♮Ⳇ 䣾⩻
• 㞚㧊Ṗ 䌧㔏䞮ἶ 㧞⓪ ☯㞞 㥶⳾㹾⯒ 䘊Ệ⋮, 㩧Ệ⋮, 䢏㦖 㩲䛞 ⹲䥮Ṗ ♲┺
⿚Ⰲ 㧧㠛㦚 㔺䟟䞮Ệ⋮ 㔲㧧䟊㍲⓪ 㞞♿┞┺. • ⽊㯳㍲⓪ 㩲䛞 㩲㫆 ἆ䞾㔲⋮ ⶒỊ㦮 㧊㌗㧊 㧞㦚㔲 ⹮䛞⹥
• 㠊⟶䞲 ㌗䢿㠦㍲✶ 㞚㧊Ṗ Ṗ₢㧊 㧞⓪ ☯㞞㠦⓪ 㧊⩂䞲 㩲䛞 㑮Ⰲ Ṗ Ṗ⓻䞮┺ . -JOHMFTJOB#BCZ4Q" ⓪ ₆⓻㠦 ➆⧒ 㩲䛞㦮
㫆㧧㠦 㭒㦮䞮㕃㔲㡺. ᾦ䢮⹥ 㑮Ⰲ㠦 ὖ䞲 ⽊㯳㍲⯒ 㻾⿖䞶㰖⯒ ἆ㩫䞲┺
• 㧧☯ 㭧 ㏦Ṗ⧓ ⋒㧚 ⹥ 㩞┾ ㌂ἶ ⹲㌳ 㥚䠮㧊 㧞㔋┞┺. • ⽊㯳㍲⯒ 㥶㣿䞮Ợ 㝆₆㥚䟊㍲⓪ 㩲䛞㦮 㧒⩾ ⻞䢎⋮ 㩲䛞
• ┺⯎ 㤊㏷ 㑮┾ (㡞⯒ ✺㠊 ₆㹾, 㰖䞮㻶, ⻚㓺, ゚䟟₆ ❇)㠦 ῂ㧛㔲 ⹱㦖 㡗㑮㯳㦚 ῂ㧛⋶㧦 ⹥ 㩫䢫䧞 㧓㦚㑮 㧞⓪ 䃊䞒 ⯒
㡂䟟䞮⓪ ☯㞞 㩲䛞㠦 㞚㧊⯒ ⹿䂮䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. ⽊ὖ 䞲┺ .
• 㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮㰖 㞠㦚 㔲㠦⓪ 㞚㧊✺ ㏦㠦 ╕㰖 㞠⓪ Ὁ㠦 • ㏢Ṳ♲ ⽊㯳 㫆Ị✺㦖 ┺㦢ὒ ṯ㦖 ἓ㤆㠦 ῢⰂṖ ㏢Ⳏ♿┞┺.
⽊ὖ䞮㕃㔲㡺. 㧊 㩲䛞㦖 㞚㧊✺㦮 㧻⋾Ṧ㦒⪲ ㌂㣿♮㠊㍲⓪ - ⽎ 㩲䛞㦖 㡂⩂Ὁ㠦 ⽊  ♮ἶ ㌂㣿♮Ⳇ 㠦 ⳛ㔲 ♮㠞ἶ 㠦
㞞♿┞┺! 㞚㧊✺㧊 㧊 㩲䛞㦚 㧻⋲Ṧ㦒⪲ ㌂㣿䞮㰖 㞠☚⪳ ㌂㣿⹿⻫㧊 ⋮㧞┺.
䞮㕃㔲㡺. - ⽎ 㩲䛞㦖 ㌂㣿⹿⻫㠦 㭖㑮䟊㍲ ㌂㣿♮㠊㟒 䞲┺
• Ἒ┾㧊⋮ 㧻㞶ⶒ㦚 ⍮㦚 㑮 㧞Ợ ✍⹲䕦㦚 Ṭ㿪㠞㔋┞┺. - 㩲䛞㧊 Ὃ㧎♮㠞Ệ⋮ Ἒ㟓♲ ㏢゚㧦 ㎒䎆Ṗ 㞚┢ Ὁ㠦㍲
㞚㧊⯒ 㤊⹮䞮⓪ ⹲䕦㦒⪲ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. 㑮Ⰲ 䟞㦚 ἓ㤆.
• 䝚⩞㧚㠦㍲ ⼚☚⪲⋮ 㔲䔎㠦 㞚㧊⯒ 㤊⹮䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. - 㩲䛞㦚 㩲㫆㌂⪲ ⿖䎆 Ὃ㔳 ⹱㰖 㞠㦖 Ὁ㠦 㻲㧊⋮ ῂ㫆㦮
• 㧻㔲Ṛ 㧊 㩲䛞㧊 䟝ケ㠦 ⏎㿲♮㠞┺Ⳋ, 㩲䛞㠦 㡊㧊 㔳㦚 ⿖⿚✺㦚 㑮㩫 ⹥ 㫆㧧䟞㦚 ἓ㤆㠦⓪ *OHMFTJOB#BCZ4Q"
➢₢㰖 ₆┺Ⰶ 䤚 ㌂㣿䞮㕃㔲㡺. ⓪ 㩲䛞㦚 㑮㩫䟊㟒 䞮⓪ 㠊⟶䞲 㺛㧚☚ Ṗ㰖㰖 㞠㔋┞┺.
• 㡺㰗 5SJMPHZ 㢖䔏⼚䧞 &BTZ DMJQ 㧻㹿㠦 㭖゚♮ἶ 㩲Ὃ♲ - ὒ㔺⪲ 㧎䞲 ἆ䞾 ⹥ ⿖㭒㦮 ㌂㣿 (㡞. ῂ㫆 ⿖䛞✺㦮 㿿ỿ,
)VHHZ.VMUJöY*OHMFTJOB 䃊㔲䔎Ⱒ㦚 ㌂㣿䟊㟒 䞿┞┺. 㦮ⶎ㧊 ṫ䞲 䢪䞯 ⶒ㰞㠦 ╖䞲 ⏎㿲 ₆䌖 ❇❇).
㧞⓪ ἓ㤆 ㌂㧊䔎 XXXJOHMFTJOBDPN 㦚 㺎㫆 䞮Ệ⋮ Ὃ㧎 - ⰺ㧒 Ἒ㏣䟊㍲ ㌂㣿䞾㦒⪲㖾 ⹲㌳♲ 㩲䛞㧊 㩫㌗㩗㦒⪲
╖Ⰲ㩦 ⡦⓪ 㧟⁖⩞㰖⋮ ㍲゚㓺 ㎒䎆㠦 ⶎ㦮䞮㕃㔲㡺. ㏢⳾ (㡞. ⹪䊊, ⳾ア ⿖䛞, 㻲) ♮㠞㦚 ἓ㤆.
• 䝚⩞㧚㠦 䃊㔲䔎㦮 ㌂㣿㦚 䂾╖⋮ 㣪⧢㦒⪲ ╖䂮䞮㰖 - 㧊 㩲䛞㦖 ㏢㥶㧦⋮ 㩲 3㧦(㡞⯒ ✺Ⳋ 䟃Ὃ㧊⋮ ₆䌖㦮 㤊㏷
Ⱎ㕃㔲㡺. 㞚㧊Ṗ 㧶㧊 䞚㣪䞶 ➢ 㣪⧢㧊⋮ 䂾╖⪲ ㌂㣿䞮⓪ ộ㧊 ⹿⻫㠦 㦮䟊 㑮䞮ⶒ⪲ 㤊㏷♮⓪ ἓ㤆) 㤆㡆䧞 ㏦㌗♶ 㑮☚
▪ 㩗㩞䞿┞┺. 㧞㔋┞┺.
• )VHHZ1SJNF 䃊㔲䔎⓪ ⡦䞲 ⹪㤊㍲㻮⩒ ㌂㣿䞶 㑮 㧞㔋┞┺. - 㩲㫆 㠛㼊⋮ ῂ㧛䞲ṖỢ ⪲ ῂ㧛 㡗㑮㯳ὒ 㩲䛞㧒⩾ ⻞䢎 ⯒
• 㞚₆Ṗ 䢒㧦㍲ 㞟㦚 㑮 㧞㦚 ➢ ⹪㤊㍲⯒ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. ₆⪳䞲 ộ㦚 ⽊⌊Ⳋ ♲┺ .
• 㧊 ⹪㤊㍲⓪ 㑮Ⳋ㦮 㡺⧲ ₆Ṛ㦚 㥚䟊㍲ ㍺Ἒ♮㰖 㞠㞮㔋┞┺. • *OHMFTJOB #BCZ ⪲ ⿖䎆 㔺䟟♮㰖 㞠Ệ⋮ 㩲Ὃ♮㰖 㞠㦖
• 㡞⯒ ✺㠊 䎢㧊なὒ ṯ㧊 ⏨㦖 䚲Ⳋ 㥚㠦㍲ 㧊 ⹪㤊㍲⯒ 㞷㎎㍲Ⰲ ⯒ ㌂㣿䞮㡂 㩲䛞㠦 ⶎ㩲Ṗ 㧞㦚 㔲 㤆Ⰲ㦮 ⽊㯳
㌂㣿䞮⓪ ộ㦖 㥚䠮䞿┞┺. 㫆Ị㦒⪲⽊䎆 ⽊㧻 ⹱㰖 ⴑ䞿┞┺.
• -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ⓪ ⽎㧎㦮 㧮ⴑ㦒⪲ 㧎䟊 㧊⭚㰚
⩞㧎䄺⻚ 䥒㏦㠦 ╖䞲 㺛㧚㦚 㰖㰖 㞠㔋┞┺.
• ⽊㧻 ₆Ṛ㧊 ⊳⌂㦚 ἓ㤆, 䣢㌂⓪ 㡂㩚䧞 ㌂Ị⼚⪲ ㌂Ị㦮 㫆㩫
KO

㭒㦮㌂䟃! Ṗ⓻㎇㦚 䘟Ṗ 䞮㡂㍲ ☯㧒䞲 Ⱎ䅩㠦㍲ ㏢Ṳ⹱㦖 㧒㧦⪲ ⿖䎆 㾲╖


• ㎇㧎㦮 Ṧ☛䞮㠦 ㌂㣿䞮㕃㔲㡺. 4⎚☯㞞 ⁎ 㩲䛞㦮 ㍲゚㓺⯒ ⽊㧻 䞿┞┺.
• ⩞㧎䄺⻚Ṗ 㞚㧊㦮 㠒Ὴ㠦 㰗㩧 ╕㰖 㞠☚⪳ 㥶㦮䞮㕃㔲㡺.
• ἶ㩫㦚 㥚䞲 䤚✲ 㠜㧊⓪ 㩲䛞 㥚㠦 ⩞㧎䄺⻚⯒ ⿖㹿䞮㰖 ᾦ䢮/ 䕦ⰺ 䤚 ㍲゚㓺
Ⱎ㕃㔲㡺.
• *OHMFTJOB Ὃ㧎 㩲䛞㠦Ⱒ ㌂㣿䞮㕃㔲㡺. • 㔲Ṛ ⌊ 㩲䛞㦮 㢚⼓䞲 ₆⓻㦚 䞮₆ 㥚䟊㍲ 㞞㩚㧻䂮㦮 㩫₆㩗
• 㩲㫆㌂Ṗ ῢ㧻䞮⓪ ộ 㧊㣎㦮 㩲䛞㠦⓪ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. 㩦Ỗ㦚 䟊 㭒㕃㔲㡺. Ⱒ㟓 㩲䛞㠦 ⶎ㩲Ṗ 㧞Ệ⋮ 㠊⟶䞲 䞮㧦Ṗ
• 㰞㔳㧊⋮ ὒ㡊㦮 㥚䠮㦚 ⹿㰖䞮⩺Ⳋ 䟝⼩ 㞚⧮ ⡦⓪ ⹖䘦♲ 㧞㦚 ἓ㤆, 㩲䛞㦚 ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. ⹪⪲ *OHMFTJOB 㩲䛞 ╖Ⰲ㩦

111
䢏㦖 ㏢゚㧦㎒䎆⪲ 㡆⧓ 㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺. 㧊㣿䟊 ┼㞚 㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺. ṫ䞲 㣿㩲, 㞪⳾┞㞚 䢏㦖 ㍳㥶⓪
• -*OHMFTJOB #BCZ 㠦㍲ 㩲Ὃ♮Ệ⋮ 㔏㧎♮㰖 㞠㦖 ⿖㏣ 䢏㦖 ㌂㣿㦚 ⁞䞿┞┺.
㞷㎎㍲Ⰲ⯒ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. • ⏏㓺⓪ ộ㦚 ⹿㰖䞮₆ 㥚䟊 ⶒ㧊⋮ 㔋₆㠦 㩲䛞㧊 ╕㞮㦚 ἓ㤆
⁞㏣ ⿖⿚㦚 ⳾⚦ Ị㫆㔲䅲 㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺.
㍲゚㓺Ṗ 䞚㣪䞲 ἓ㤆 ⶊ㠝㦚 䞿┞₢ • 㤖㰗㧊⓪ ⿖㏣㦮 ⳾✶ ⿖⿚㦚 㼃ἆ䧞 䟊 㭒㔲ἶ, 䞚㣪㔲 ἓ㥶⪲
㥺䢲㩲⯒ ⹲⧒ 㭒㕃㔲㡺.
• 㩲䛞㠦 ㍲゚㓺 䞚㣪䞲 ἓ㤆, ṯ㦖 㣪ῂ㦮 㩲䛞㠦 ὖ⩾♲ • ⹪䊊㠦 ⶑ㠊 㧞⓪ Ⲓ㰖㢖/䢏㦖 ⳾⧮⯒ ┼㞚⌊ 㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺.
ˈ 㧒⩾⻞䢎ˉ ⯒ Ṗ㰖ἶ 㧞⓪㰖 䢫㧎䞮ἶ ⹪⪲ ⶒỊ㦚 ῂ㧛䞲
╖Ⰲ㩦㠦 㡆⧓䞮㕃㔲㡺. (㧒⩾ ⻞䢎⓪ 2010 ⎚ 䅂⩟㎮㦒⪲ ⿖䎆 㥶⳾㹾 㰗ⶒ ㎎䌗 㔲 䕗
㌂㣿䞶 㑮 㧞㔋┞┺).
• ╖Ⰲ㩦㦮 㦮ⶊ⓪ ṗ ṗ㦮 ἓ㤆㦮 㩗䞿䞲 㫆㩫 ⹿⻫㦚 䘟Ṗ䞮㡂 • ⌊⿖ 㔲䔎⓪ ┺⯎ 㰗ⶒὒ⓪ ➆⪲ ㎎䌗㦚 䞶 ộ㦚 ῢ㧻䞿┞┺.
*OHMFTJOB 㢖 㡆⧓䞮ἶ Ⱎ㰖Ⱏ㦒⪲ 䤚㏣ 㰖☚⯒ 㩲Ὃ 䟊㟒 䞿┞┺. • 㩫₆㩗㦒⪲ 㥶⳾㹾 㰗ⶒ ⿖⿚㦚 ⿖✲⩂㤊 ㏪⪲ ┼㞚 㭒㕃㔲㡺.
• *OHMFTJOB ㏢゚㧦 ㎒䎆⓪ ㏢Ṳ♲ 㥏 ㌂㧊䔎 *OHMFTJOB • 㔲䔎㦮 ⧒⻾ ㍺ⳛ㠦 ➆⯎ ⹿⻫㦒⪲ ㎎䌗㦚 䟊 㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺.
XXXJOHMFTJOBDPN 㦮 ⽊㯳 ⹥ ㍲゚㓺 ⿖⿚㠦 㩗㩞䞲 㟧㔳㦚
㧧㎇䞮⓪ ộ㦚 䐋䞮㡂 䞚㣪䞲 ⳾✶ 㩫⽊⯒ 㩲Ὃ䟊㟒 䞿┞┺. 㺂 ⶒ㠦 ㏦㎎䌗 䞮㕃㔲㡺

䌞㌟㩲⯒ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺


㩲䛞㦮 㥶㰖 ⹥ ὖⰂ
㎎䌗₆㦮 Ị㫆₆⓻㦚 ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺
• 㧊 㩲䛞㦖 ㌂㣿㧦㦮 㩫₆㩗㧎 㥶㰖 ⹥ ὖⰂṖ 䞚㣪䞿┞┺.
• 㩞╖⪲ 㩲䛞 ₆₆ 䢏㦖 ⿖㏣ 㫆Ⱃ㦚 ṫ㩲⪲ ⿚䟊 䢏㦖 㫆Ⱃ䞮⩺ 㟒Ṛ ₆㤊 ㌗䌲⪲ ⁎⓮㠦㍲ ⰦⰆ┺
䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. Ⱒ㟓 㩫䢫䞮㰖 㞠㦚 ἓ㤆, ㍺ⳛ㍲⯒ ┺㔲 䢫㧎䟊
㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺. ┺Ⱂ㰞㦚 䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺
• 㩲䛞㦮 ὆䕷㧊 ⹿㰖⯒ 㥚䞮㡂 㩲䛞㧊 㞚㰗 㩬㠊㧞⓪ ㌗䌲㧒
ἓ㤆 ⽊ὖ㦚 䞮㰖 Ⱎ㔲ἶ, 㩲䛞㦚 㔋₆Ṗ 㺂 Ὁ㠦 ⽊ὖ䞮㰖 Ⱎ㔲₆ ✲⧒㧊䋊Ⰲ┳㦚 䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺
⹪⧣┞┺.
• 㩲䛞㦚 Ị㫆䞲 䢮ἓ㠦 ⽊ὖ䟊 㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺. ✲⧒㧊䋊Ⰲ┳䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺
• ⹪⧢, ⶒ, ゚, ⑞ ❇㠦㍲ 㩲䛞㦚 ⽊䢎䟊 㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺. ⡦䞲,
㧻㔲Ṛ 䟝㌊㠦 㧊 㩲䛞㦚 ⏎㿲 䞶 ἓ㤆 㩲䛞㦮 ㌟㧊 ⹪⧶ 㑮 • 㢚㩚䧞 Ị㫆♲ ㌗䌲㠦㍲ ⌊⿖ 㔲䔎⯒ ㌂㣿䞮Ệ⋮ ⽊ὖ䞮㕃㔲㡺.
㧞㔋┞┺. • ὆䕷㧊㦮 䡫㎇㦚 ⹿㰖䞮⩺Ⳋ 㩫₆㩗㦒⪲ 㣪⧢㦚 䢮₆䞿┞┺.
• 䟊⼖㠦㍲ 㩲䛞㦚 ㌂㣿㦚 䞮Ợ ♶ ἓ㤆, ㌂㣿 䤚 ⳾⧮㢖 ㏢⁞₆⯒ 䔏⼚䧞 ῂ㫆ⶒ㠦㍲ 䄺⻚ ㎂㥶⯒ ⿚Ⰲ䞮ἶ Ⱎ⯎ 㻲㦒⪲ ₠㧊
㩲Ệ䞮₆ 㥚䟊 㫆㕂㓺⩓Ợ ┼㞚㭒㔲₆ ⹪⧣┞┺. ┼㦒㕃㔲㡺.
• 䝢⧒㓺䕇ὒ ⁞㏣ ⿖䛞 ⿖⿚㦖 㩬㦖 㻲 䢏㦖 Ṗ⼒㤊 ㎎㩲⯒

㍺ⳛ㍲

⿖㌗㦚 ⹿㰖䞮₆㥚䟊, ⽎ 㩲䛞㦚 㡊ἶ 㩧㦚 ➢ 㞚㧊⯒ ⟾㠊⥾⩺ 㞚₆Ṗ 㧞⓪ ㌗䌲㠦㍲ 䤚⹿ ㏦㧷㧊⯒ ㌂㣿䞮㡂 㥶⳾㹾⯒
KO

㭒㎎㣪. ✺㠊㢂Ⰲ㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.

112
⿖㏣䛞 ⌊㡃 㞴⹪䊊 㧶⁞/䟊㩲 㧻䂮
⁎Ⱂ 12 䝚⩞㧚㦖 㭧㞯 㩧䞿 ⿖⿚㠦 㧒䂮䞮⓪ 㥚䂮䞲 ⩞⻚
⁎Ⱂ 1 (T15) ⯒ ┾㑲䞮Ợ 㧧☯㔲䋺Ⳋ㍲ 㧶⁞㧊⋮ 䟊㩲⯒ 䞶 㑮 㧞⓪
㍖㔲  䣢㩚 ⹪䊊⯒ Ṭ㿪ἶ 㧞㔋┞┺.
T1 㞴 ⹪䊊 ⁎⭏
T2 5SJMPHZ4UE ✍⹪䊊 㫆Ⱃ㼊 㞴 ⹪䊊 㩲Ệ
T3 5SJMPHZ$JUZ ✍⹪䊊 㫆Ⱃ㼊 ⁎Ⱂ 13 䞚㣪䞲 ἓ㤆, 㞴 ⹪䊊✺㦖 㓓Ợ 㩲Ệ 䞶 㑮 㧞㔋┞┺.
T4 䅋䢖▪ ⁎ộ✺㦚 㩲Ệ䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ ⁎Ⱂ㠦㍲ ⽊㡂㰖⓪ ộ㻮⩒ 㧧㦖 ⩞⻚
T5 㧻⹪ῂ┞ (T16) ⯒ 㞴㦒⪲ 㧊☯ 㔲䋺ἶ ☯㔲㠦 ⹪䊊⯒ ヒ㠊 ⌛┞┺.
⁎Ⱂ 14 ⹪䊊✺㦚 ┺㔲 㡆ἆ 㔲䋺₆ 㥚䟊㍲⓪, ῂⲣ (T17) 㠦
㤊⹮ 㔲䔎 㧒䂮䞮⓪ Ὁ㠦 ⹪䊊✺㦚 ㌓㧛䞮ἶ 㢂⹪⯎ 㡆ἆ㦮 䋊Ⰳ ㏢ⰂṖ ⋶
R1 㞞㩚╖ ➢₢㰖 ⑚⯛┞┺.
R2 㤊⹮ 㔲䔎 䤚✲ 㭒㦮: ㌂㣿㩚㠦 ⹪䊊✺㧊 ⹪⯊Ợ 㡆ἆ ♮㠞⓪㰖 䢫㧎䞿┞┺.
R3 ⹲䄺⻚ (Ⱒ㧒 ㏢Ṳ ♲┺Ⳋ)
R4 ⩞㧎䄺⻚ (Ⱒ㧒 ㏢Ṳ ♲┺Ⳋ) 䤚Ⳋ ⹲䕦
⁎Ⱂ 15 㧻㞶ⶒ✺㦚 ⍮⓪ ộ㦚 ☫₆ 㥚䟊㍲⓪ 䤚Ⳋ ⹲䕦 (T10)
㣪⧢ 㠦 ⹲㦚 㠏㠊 ㌂㣿䞿┞┺.
C1 㣪⧢ 䤚✲
C2 㣪⧢ ◄Ṳ 䅋䢖▪
⁎Ⱂ 16 䝚⩞㧚㦖 䅋䢖▪ 㔲Ⰲ㯞 (T4) 㦚 Ṭ㿪ἶ 㧞㔋┞┺.
䃊㔲䔎 (Ⱒ㧒 ㏢Ṳ ♲┺Ⳋ) 䅋 䢖▪⯒ ἶ㩫䞮₆ 㥚䟊㍲⓪, 䝚⩞㧚㦮 Ỏ㐶 (T18) 㠦 䟊╏♮⓪
㌗⿖㦮 Ṗ㧊✲⯒ ⺆䂮 㔲䋺ἶ 㢚㩚䞮Ợ 㡆ἆ♶ ➢₢㰖
䝚⩞㧚 ⑚⯛┞┺.

✍ ⹪䊊 ⁎⭏㦮 㫆Ⱃ/㩲Ệ 㧻⹪ῂ┞


⁎Ⱂ 2 䤚Ⳋ ὖ㠦 㧒䂮䞮⓪ ⹪䊊 ⁎⭏㦚 ㌓㧛䞿┞┺. ⁎Ⱂ 17 䝚⩞㧚㦖 ⍩㰗䞲 ⹪ῂ┞ (T5) ⯒ Ṭ㿪ἶ 㧞㔋┞┺.
⁎Ⱂ 3 ぢ⧮䌍 (T7) 㥚㠦 Ⱇ (T6) 㦚 㡆ἆ㔲䌋┞┺. ⁎Ⰲἶ ⁎ộ㦚 ἶ㩫䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ ῂⲣ (B1) 㦚 䝚⩞㧚㠦 㧞⓪ 䤚Ⳋ 㩚㣿
Ⱇ (T8)㧊 㢂⹪⯎ 㥚䂮㠦 㧞⓪㰖⯒ 䢫㧎䞮Ⳋ㍲ 㢚㩚䧞 㡆ἆ ♶ Ỏ㐶 (T19) 㠦 ⋒㤗┞┺.
➢₢㰖 ⩞⻚ (T6) ⯒ ⑚⯛┞┺. 䝚⩞㧚 䁷Ⳋ㠦 㧞⓪ ῂⲣ (T20)✺㦚 䐋ὒ䞮㡂 Ṗ㧻㧦Ⰲ (B2)⯒
㭒㦮: ㌂㣿䞮₆ 㩚㠦 ⹪䊊✺㧊 㢂⹪⯊Ợ ἶ㩫 ♮㠞⓪㰖 㰖⋮ἶ 㧦☯㩗㦒⪲ 㧒䂮䞮⓪ Ὁ㠦 ┾㿪⯒ 㺚㤗┞┺.
䢫㧎䞿┞┺. Ⱎ㰖Ⱏ㦒⪲ ῂⲣ (B3) 㦚 䝚⩞㧚㦮 㩚Ⳋ 㩚㣿 Ỏ㐶 (T21) 㠦
⁎Ⱂ 4 ✍ ⹪䊊 ⁎⭏㦚 㩲Ệ 䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ ⩞⻚ (T8) ⯒ ✺㠊 ⋒㤗┞┺.
㢂Ⰲἶ 㢚㩚䞮Ợ ⹪䊊 ⁎⭏㧊 㧦㥶⫃Ợ ♶ ➢₢㰖 ぢ⧮䌍 (T7)
㦒⪲⿖䎆 Ⱇ (T6) 㦚 ⿚Ⰲ䞿┞┺. 㿪Ṗ 㤊⹮ 㧻䂮 (䃦Ⰲ䆽, 㥶㞚 䃊㔲䔎 (Ⱒ㧒 ㏢Ṳ ♲┺Ⳋ), 㥶⳾㹾
㔲䔎)
䝚⩞㧚 䘒䂮₆ ⁎Ⱂ 18 ㍖㔲⓪ 5SJMPHZ 䃦Ⰲ䆽, 㥶⳾㹾 㔲䔎 ⹥ )VHHZ (Ⱒ㧒
⁎Ⱂ 5 㡺⯎ 㴓 ㏦㧷㧊 㥚㠦 㧞⓪ ⻚䔒 (T9) 㦚 ⑚⯊Ⳋ㍲ 䢫㔺䧞 ㏢Ṳ ♲┺Ⳋ) 䃊㔲䔎㢖 䞾℮ ㌂㣿䞶 㑮 㧞㔋┞┺.
䝚⩞㧚㦚 㢚㩚䧞 㡊Ⰺ ➢ ₢㰖 ✺㠊 㢂Ⱃ┞┺.
⁎Ⱂ 6 㑮䘟 㹾┾㦮 㥚䂮₢㰖 ⹲䕦 (T10) 㦚 ⑚⯊⓪ 㧧㠛㦚 TRILOGY 㣪⧢
㢚⬢䞿┞┺.
⁎Ⱂ 7 㭒㦮: ㌂㣿䞮₆ 㩚㠦 ⳾✶ 㧶⁞ 㧻䂮✺㧊 㟧 㴓 䁷㠦 䝚⩞㧚㠦 㣪⧢ Ỏ₆
㢂⹪⯊Ợ 㡆ἆ ♮㠞⓪㰖 䢫㧎䞿┞┺. ⁎Ⱂ 19 ㏦㧷㧊⪲⿖䎆 㣪⧢㦚 㧷ἶ ῂ㫆㦮 㟧㴓 䁷Ⳋ㠦 㞢ⰴ㦖
㥚䂮㠦 㧒䂮䞮⓪ 䝚⩞㧚㠦 㣪⧢㦚 㡆ἆ䞿┞┺. 㡺㰗 㠚Ⱎ ⹿䟻㦒⪲
䝚⩞㧚 㩧₆ ☢⩺ 㣪⧢㦚 ⺆䂮 㔲䌋┞┺.
⁎Ⱂ 8 ⻚䔒 (T11) 㦚 ⑚⯊Ⳋ㍲ 䤚Ⳋ㦮 ㏦㧷㧊 (T12) ⯒ ✺㠊 ⁎Ⱂ 20 㭒㦮: ㌂㣿䞮₆ 㩚㠦 䟃㌗ 㣪⧢㧊 㢂⹪⯊Ợ 㡆ἆ
㢂Ⱃ┞┺. ♮㠞⓪㰖⯒ 䢫㧎䞿┞┺.
⁎Ⱂ 9 䝚⩞㧚㧊 㢚㩚䞮Ợ 㩧䧦 ➢ ₢㰖 䢫㔺䞮Ợ 䤚Ⳋ ㏦㧷㧊
(T12) ⯒ 㥚⪲ ╏ₗ┞┺. 䝚⩞㧚㦒⪲ ⿖䎆 㣪⧢ ⿚Ⰲ
⁎Ⱂ 21 㣪⧢ 㣎⿖㠦 㥚䂮䞲 ⩞⻚ (C3) ⯒ ㌂㣿䞿┞┺.
✍⹪䊊 ぢ⩞㧊䋂 ⁎Ⱂ 22 ☯㔲㠦, ㏦㧷㧊㧊⪲⿖䎆 㣪⧢㦚 㧷ἶ ✺㠊 㢂Ⱃ┞┺.
⁎Ⱂ 10 ぢ⩞㧊䋂⯒ 㧧☯䞮Ợ 㥚䟊㍲⓪ 㡺⯎ 㴓㦮 ✍ ⹪䊊
⁎⭏㠦 㥚䂮䞲 ⩞⻚ (T13) ⯒ 㞚⧮⪲ ⑚⯛┞┺. 䤚✲ Ỏ₆
KO

㞚㧊㦮 㞞㩚㦚 㥚䟊 㥶⳾㹾Ṗ Ⲟ䀆 㧞㦚 ➢⓪ 䟃㌗ ぢ⩞㧊䋂⯒ ⁎Ⱂ 23 㣪⧢㦮 ῂ㫆㠦 㧦☯ ┾㿪✺㦚 ⋒㤗┞┺.


㧧☯㔲䅲 㭒㕃㔲㡺. ⁎Ⱂ 24 ㏦㧷㧊 㭒⼖㠦 䤚✲ (C1) ⯒ Ṧ㕎ἶ 㩚㣿⻚䔒✺⪲
䤚✲⯒ ἶ㩫㔲䌋┞┺.
㥶⳾㹾 㤊⹮ 㔲
⁎Ⱂ 11 㩧䧢 䝚⩞㧚㦚 㤊⹮䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ 㩚㣿 ㏦㧷㧊 (T14) 䤚✲㢖 ㏦㧷㧊 㫆㩞
⯒ ㌂㣿䞿┞┺. 㡊Ⱂ ㏦㧷㧊⯒ 㧷ἶ 䝚⩞㧚 (T12) 㦚 ✺㠊 㢂Ⰲ㰖 ⁎Ⱂ 25 䤚✲㢖 ㏦㧷㧊⯒ 㫆㩞䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ ☯㔲㠦 㟧䁷㦮 ⚦
Ⱎ㕃㔲㡺. ⻚䔒 (C4) ✺㦚 ㌂㣿䞿┞┺.
⁎Ⱂ 26 㭒㦮: 㣪⧢㦚 㤊⹮䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ 䟃㌗ ㏦㧷㧊⯒ 㧷㞚㟒

113
䞿┞┺. 㧦☯㦒⪲ ἶ㩫 ♿┞┺.

䤚✲ 䐋䛣 (䟊╏♮⓪ ⳾◎㦮 ἓ㤆) 㞞㩚 ⻾䔎


⁎Ⱂ 27 䤚✲⓪ 㣪⧢ 㞞㠦 ▪ ⹪⯊Ợ 䐋䛣㧊 ♮☚⪳ ⰳ㦚 ⁎Ⱂ 43 ⻾䔎✺㧊 㠊₾ ⏨㧊 ⡦⓪ ⹪⪲ 㥚㦮 ῂⲣ㠦 ⋒㤢㪎
㌓㧛䟞㔋┞┺. 㧞⓪㰖⯒ 䢫㧎䞿┞┺. Ⱒ㧒 㥚䂮Ṗ ⹪⯊㰖 㞠┺Ⳋ, ⻾䔎⯒ 㼁
ῂⲣ㠦㍲ ヒ⌊㠊 ⚦ ⻞㱎 ῂⲣ㠦 ⋒㤗┞┺. 䟃㌗ ṯ㦖 ⏨㧊㦮
◄Ṳ Ỏ㧊 ῂⲣ✺㦚 ㌂㣿䞿┞┺.
⁎Ⱂ 28 㣪⧢㠦 ◄Ṳ㦮 ⳾✶ ┾㿪✺㦚 ⋒㤗┞┺. ⁎Ⱂ 44 㠊₾ ⻾䔎Ṗ 㢂⹪⯊Ợ 䠞Ⰲ ⊳ ⻾䔎㠦 ㌓㧛 ♮㠞⓪㰖
䢫㧎䞿┞┺.
⌊⿖ 䐋䛣 ⁎Ⱂ 45 䠞Ⰲ ⻾䔎 ⊳㦚 㭧㞯 ⻢䋂㠦 ⋒㤗┞┺.
⁎Ⱂ 29 㧧㦖 ⩞⻚ (C5) ⯒ Ṗ㰖ἶ ⌊⿖ 䐋䛣㦚 㫆㩞 䞶 㑮 ⁎Ⱂ 46 䠞Ⰲ ⻾䔎⓪ 䟃㌗ 䁷Ⳋ Ⱇ (R8) 㦚 䐋ὒ䟊㟒 䞮ἶ
㧞㔋┞┺. ㌂㣿㔲㠦 㞚㧊⯒ ⹪⯊Ợ 㺚㤆⓪ ⹿⻫㦒⪲ 㫆㩞 ♮㠊㟒 䞿┞┺.
⁎Ⱂ 47 Ṗ⧧㧊 ⻾䔎⓪ 䟃㌗ 䠞Ⰲ ⻾䔎㢖 䞾℮ 㫆䞿 ♮Ⳇ ⁎ộ㦚
❇⹱㧊 㫆㩞 ⹪⯎ ⹿⻫㦒⪲ 㫆㩞䞮Ⳋ㍲ ㌂㣿䞿┞┺.
⁎Ⱂ 30 ❇⹱㧊 㫆㩞㦚 䞮₆ 㥚䟊㍲ ⩞⻚ (C6) ⯒ ㌂㣿䞿┞┺.: 㭒㦮: 㥚㢖 ṯ㦖 㰖䂾㦚 ⶊ㔲䞶 ἓ㤆 㞚㧊Ṗ 㥶⳾㹾⪲⿖䎆
䞲⻞㠦 㤦䞮⓪ ₆㤎₆㠦 ☚╂㦖 㿲⹲ 㥚䂮㠦㍲ ⩞⹪⯒ 㨂㰖㩫 ⹎⊚⩂㰖Ệ⋮ ⟾㠊㪎 㕂ṗ䞲 ⿖㌗㦚 㽞⧮䞶 㑮
䞿┞┺. 㧞㔋┞┺.

ⰺ䔎 ⹥ ⌊⿖ 䄺⻚㦮 㥶㰖ὖⰂ 㞞㩚╖ ㌂㣿⻫


⁎Ⱂ 31 㭒₆㩗㦒⪲ ⰺ䔎㢖 ⌊⿖ 䄺⻚⯒ 㩲Ệ䞮㡂 㩗㩞䞮Ợ ⁎Ⱂ 48 㞞㩚╖ (R1) ⯒ 㫆Ⱃ㦚 㥚䟊㍲⓪ ⻚䔒 (R9) ✺㦚
㥶㰖ὖⰂ䞮⓪ ộ㧊 㫡㔋┞┺. ⑚⯊ἶ 㞢ⰴ㦖 㥚䂮㠦 㧒䂮䞮⓪ 㤊⹮ 㔲䔎 (R10) 㥚㠦 㞞㩚╖㦚
㡆ἆ䞿┞┺.
HUGGY 䃊㔲䔎 (Ⱒ㧒 ㏢Ṳ ♲┺Ⳋ) ⁎Ⱂ 49 㞞㩚╖⓪ 䁷Ⳋ㦒⪲⿖䎆 㡊Ⰺ 㑮 㧞ἶ 㢚㩚䧞 㩲Ệ
䞶 㑮 㧞㔋┞┺. 㞞㩚╖⯒ 㡊⩺Ⳋ ⻚䔒㦚 ⑚⯊ἶ ⁎ 㥚䂮㠦㍲
䝚⩞㧚㠦 䃊㔲䔎 Ỏ₆ ヒ㠊⌛┞┺ (R9). 㞞㩚╖⯒ 㩲Ệ 䞶⩺Ⳋ ┺⯎ 䁷Ⳋ㠦㍲☚ 㧧☯㦚
⁎Ⱂ 32 ㏦㧷㧊⪲⿖䎆 䃊㔲䔎 㧷ἶ ῂ㫆 㟧 㴓 䁷Ⳋ㠦 㧞⓪ ⹮⽋䞿┞┺.
㞢ⰴ㦖 㥚䂮㠦 㧒䂮䞮⓪ 䝚⩞㧚㠦 䃊㔲䔎⯒ ⋒㤆ἶ 㡺㰗 㠚Ⱎ
⹿䟻㦒⪲ ☢⩺ ⺆䂮 㔲䌋┞┺. 䤚✲ Ỏ₆
⁎Ⱂ 33 㭒㦮: ㌂㣿䞮₆ 㩚㠦 䟃㌗ 䃊㔲䔎Ṗ 㢂⹪⯊Ợ 㡆ἆ ⁎Ⱂ 50 㥶⳾㹾㠦 䤚✲⯒ 㫆Ⱃ䞮⩺Ⳋ, 㤊⹮ 㔲䔎㠦 㧒䂮䞮⓪
♮㠞⓪㰖⯒ 䢫㧎䞿┞┺. 㥚䂮 (R11) 㠦 ⺆䂮䞮ἶ 㔂⧒㧊✲ (H1) ⯒ ㌓㧛䞿┞┺. ⁎Ⰲἶ
㡆ἆ♲ 㟧㴓㠦㍲ 䋊Ⰳ ㏢ⰂṖ ⋶ ➢₢㰖 ⹟┞┺.
䝚⩞㧚㦒⪲ ⿖䎆 䃊㔲䔎 ⿚Ⰲ ⁎Ⱂ 51 㻮㦢㠦 ⏨㦖 ⿖⿚ (H2) 㠦㍲ ⌄㦖 ⿖⿚ (H3) ⹿䟻㦒⪲
⁎Ⱂ 34 䃊㔲䔎㦮 ⛺㠦 㥚䂮䞲 ⩞⻚ (S1) ⯒ ㌂㣿䞿┞┺. ❇ 䄺⻚㦮 㧦☯ ┾㿪✺㦚 㺚㤗┞┺.
⁎Ⱂ 35 ☯㔲㠦, ㏦㧷㧊⪲⿖䎆 䃊㔲䔎⯒ 㧷ἶ ✺㠊 㢂Ⱃ┞┺. ⁎Ⱂ 52 䤚✲㦮 㫆㩞㦖 㤦䞮⓪ 㥚䂮㠦 䤚✲⯒ ⏩⓪ ộ㦒⪲
Huggy 䃊㔲䔎㦮 ⹪⯎ ㌂㣿㦚 㥚䟊㍲ 㩲㔲♲ ㍺ⳛ㍲⯒ 㿿⿚䞿┞┺.
㺎㫆䞿┞┺.
㥶⳾㹾⪲⿖䎆 䤚✲ ⿚Ⰲ
㤊⹮ 㔲䔎 ⁎Ⱂ 53 㥶⳾㹾⪲ ⿖䎆 䤚✲⯒ 㩲Ệ䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ ❇ 䄺⻚㦚
ἶ㩫㔲䋾 㧦☯ ┾㿪✺㦚 䛖㠊㟒 䞿┞┺ (H2-H3).
䝚⩞㧚㠦 㤊⹮ 㔲䔎 Ỏ₆ ⁎Ⱂ 54 ⩞⻚ (H5) ⯒ ㌂㣿䞮ἶ 㢚㩚䞮Ợ 㤊⹮ 㔲䔎㠦 㥚䂮
⁎Ⱂ 36 ῂ㫆㦮 㟧㴓 䁷Ⳋ㠦 㞢ⰴ㦖 㥚䂮㠦 㧒䂮䞮⓪ Ὁ㠦 㤊⹮ (R11) ⪲⿖䎆 䤚✲⯒ ヒ㠊⌛┞┺.
㔲䔎⯒ ⺆䂮䞮ἶ 䝚⩞㧚㠦 㤊⹮ 㔲䔎⯒ 㡆ἆ䞿┞┺.
⁎Ⱂ 37 㭒㦮 : ㌂㣿䞮₆ 㩚㠦 㤊⹮ 㔲䔎Ṗ 㟧㴓 䁷Ⳋ㦒⪲⿖䎆 䤚✲ 䄺⻚㦮 ὖⰂ 㥶㰖
䟃㌗ 㢂⹪⯊Ợ 㡆ἆ ♮㠞⓪㰖 䢫㧎䞿┞┺. ⁎Ⱂ 55 䤚✲㦮 䄺⻚⓪ ⹪⯎ ὖⰂ 㥶Ⰲ⯒ 㥚䟊㍲ 㩲Ệ ♮㠊㟒
⁎Ⱂ 38 㤊⹮ 㔲䔎⓪ 㠚Ⱎ ⹿䟻㧊⋮ 㩫Ⳋ ⹿䟻㦒⪲ ☢⩺ ㌂㣿䞶 䞿┞┺. 䤚✲ (H7) 㦮 㟧㴓 ἆ䞿♲ ┾㿪 (H6) ✺㦚 䛟┞┺.
㑮 㧞ἶ 㤊⹮ 㔲䔎Ṗ 㡆ἆ ♲ 㺚⪲ 䝚⩞㧚㦚 㩧㦚 㑮 㧞㔋┞┺. ⁎Ⱂ 56 ⊞ (H8) 㦒⪲⿖䎆 㟧㴓 ἆ䞿㩦 (H7) 㦚 䛖ἶ 䄺⻚⯒
㢚㩚䧞 ⻭Ỿ ⌛┞┺.
䝚⩞㧚㦒⪲⿖䎆 㤊⹮ 㔲䔎 ⿚Ⰲ ⁎Ⱂ 57 䄺⻚⯒ ┺㔲 㫆Ⱃ䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ ⌊⿖ 㞞Ṧ㠦 㧞⓪ 㟧 㴓
⁎Ⱂ 39 䝚⩞㧚㦒⪲ ⿖䎆 㤊⹮ 㔲䔎⯒ ✺㠊㢂Ⰲἶ ㏦㧷㧊 (R5) ⊞ (H8) 㦚 ⍹㔋┞┺.
⯒ ☯㔲㠦 ⑚⯛┞┺. ⁎Ⱂ 58 㞢ⰴ㦖 㥚䂮㠦 㧞⓪ 㟧 㴓 ἆ䞿㩦 (H7) 㠦 㢚㩚䧞
㭒㦮: 㧊 㧧☯㦖 㞚₆Ṗ 䌧㔏㔲 㔺䟟䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺. 㡆ἆ♶ ➢₢㰖 ⊞ (H8) 㦚 ㌓㧛䞿┞┺.
KO

❇⹱㧊 ṗ☚ 㫆㩞 ⹲䄺⻚ (㏢Ṳ ♲┺Ⳋ)


⁎Ⱂ 40 3 ┾Ἒ 㥚䂮⪲ ❇⹱㧊⯒ 㫆㩞 䞶 㑮 㧞㔋┞┺.; 㭧㞯 ⁎Ⱂ 59 ⹲䄺⻚ (R3) ⓪ 㞞㩚╖ ⹧㦒⪲ 䐋ὒ 㔲䋺Ⳋ㍲ ⺆䂮
㧻䂮 (R6) ⯒ ㌂㣿䞮ἶ 㤦䞮⓪ 㥚䂮㠦 ❇⹱㧊⯒ ⏩㔋┞┺. 㔲䌋┞┺.
⁎Ⱂ 60 Ⱇ (F2) 㦚 䐋ὒ 㔲䋺Ⳋ㍲ 㭧㞯 ⊞ (F1) ✺㦚 㺚㤗┞┺.
⹲ ⹱䂾 ⹲䕦 㫆㩞 ⁎Ⱂ 61 ⹲䄺⻚㦮 ⛺Ⳋ ⡦䞲 㿪㥚⪲ ⿖䎆 㞚㧊⯒ ⽊䢎㞚₆㠦
⁎Ⱂ 41 ⹲䕦㦚 ⌊Ⰲ₆ 㥚䟊㍲ ṯ㦖 㥚䂮⽊┺ ⌄㦖 ⿖⿚㠦 㧞⓪ 㩗䞿䞲 㥚䂮㠦 㡆ἆ♿┞┺.
㟧㴓 ⩞⻚⯒ ㌂㣿䞿┞┺. ☯㔲㠦 㞚⧮⪲ ⩞⻚ (R7) ✺㦚 ⹟┞┺. ⁎Ⱂ 62 ⹲䄺⻚⓪ 㤊⹮ 㔲䔎㠦 㠚Ⱎ ⹿䟻ὒ 㩚⹿ ⹿䟻㦒⪲
⁎Ⱂ 42 ⹲䕦㦚 ┺㔲 㢂Ⰲ₆ 㥚䟊㍲⓪ 㥚⪲ 㿿⿚䞮Ợ ╏ₗ┞┺. ㌂㣿䞶 㑮 㧞㔋┞┺.

114
⩞㧎䄺⻚ (㏢Ṳ♲┺Ⳋ) ┾㿪 (R17) ✺㦚 䛟┞┺.
⁎Ⱂ 63 ⩞㧎䄺⻚ (R4) ⯒ 㫆Ⱃ䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ 䤚✲㠦 ⁎Ⱂ 68 ⊞㦚 ≆⓪ 㧧㦖 ῂⲣὒ ❇⹱㧊 (R18) 㠦㍲ ┾㿪✺㦚
⩞㧎䄺⻚⯒ ⺆䂮䞮ἶ 㟧㴓 䁷Ⳋ㦮 㧦☯ ┾㿪 (P1) ⯒ 㺚㤗┞┺. 䛟┞┺.
⁎Ⱂ 64 ⹪䊊 ⁎⭏㠦 㧒䂮䞮⓪ 㞴 ὖ 㭒㥚㠦 䌚㎇㧞⓪ 㭚 (P2) ⁎Ⱂ 69 㠊₾⻾䔎⪲⿖䎆 㠊₾⊞㦚 㩲Ệ䞿┞┺.
㦚 ⋒㤗┞┺. ⁎Ⱂ 70 㢚㩚䞮Ợ 䠞Ⰲ ⻾䔎Ṗ ヒ㠊㰖₆ 㩚㠦 䁷Ⳋ㦮 Ⱇ㦚
䐋䞮⓪ 㭧㞯 ⻚䋊㦮 㻮㦢 ㈆㫇䞲 Ỏ㧊⯒ 㭒㦮䞮㡂 䐋ὒ 㔲䋺Ⳋ㍲
䄺⻚㦮 ὖⰂ 㥶㰖 䁷Ⳋ㦮 Ⱇ✺ (R8) 㦒⪲⿖䎆 䠞Ⰲ ⻾䔎⯒ ヒ㠊⌛┞┺.
⹪⯊Ợ ὖⰂ 㥶㰖⯒ 䞮₆ 㥚䟊㍲⓪ 㩫₆㩗㦒⪲ 䄺⻚⯒ 㩲Ệ 䞮₆⯒ ⁎Ⱂ 71 䄺⻚㠦 㡆ἆ♲ 㞞㩚Ṗ✲㠦㍲ ┺Ⰲ ⿚Ⰲ㣿 ⻾䔎⯒
ῢ㧻䞿┞┺. 㩲Ệ䞿┞┺ (R19).
⁎Ⱂ 65 ⹲⹱䂾 ⹲䕦㦒⪲ ⿖䎆 䞮┾ ⿖⿚㦮 ⚦ Ṳ㦮 㧧㦖 ⁎Ⱂ 72 䄺⻚㠦 㞢ⰴ㦖 ῂⲣ㦚 䐋䟊㍲ 㠊₾⻾䔎㢖 Ṗ⧧㧊
䌚㎇㧞⓪ 㭚 (R12) 㦚 㩲Ệ䞮ἶ 㩚㣿 㰖㰖╖ (R14) ⪲⿖䎆 ⹲䕦㦚 ⻾䔎㦚 䐋ὒ㔲䋺ἶ 㢚㩚䞮Ợ ヒ㠊⌛┞┺.
ヒ⌛┞┺. 㭒㦮!: ㌂㣿䞮₆ 㩚㠦 䄺⻚Ṗ ⹪⯊Ợ 㨂⺆䂮 ♮㠞⓪㰖
⁎Ⱂ 66 㔲䔎 (R15) 㦮 ┾㿪⯒ 䛟┞┺. 䢫㧎䞿┞┺.
⁎Ⱂ 67 䌚㎇㧞⓪ 㭚 (R16) 㦚 ヒἶ 㤊⹮ 㔲䔎㦮 㟧 㡜㦒⪲⿖䎆

HE

115
HE

116
HE

117
HE

118
HE

119
HE

120
HE

121
HE

122
HE

123
AR

124
AR

125
AR

126
AR

127
AR

128
AR

129
AR

130
IT REGISTRA IL TUO PRODOTTO
Fallo oggi stesso, per la sicurezza del tuo bambino.
 µVOPQFSB[JPOFTFNQMJDFFWFMPDF ÒTVóDJFOUFDPOOFUUFSTJBMTJUPXXXJOHMFTJOBDPN
QFSQPSUBSMBBUFSNJOF

 3FHJTUSBSFJMQSPEPUUPÒ*.1035"/5&QFSDIÒDJEBSËMBQPTTJCJMJUËEJDPOUBUUBSUJQFS
OPUJ[JFSJMFWBOUJDJSDBMBTJDVSF[[BFMBGVO[JPOBMJUËEFMUVPQSPEPUUP

EN REGISTER YOUR PRODUCT


 %PJUOPX for your baby’s safety.
 *UJTBOFBTZBOEGBTUPQFSBUJPO KVTUWJTJUUIFXFCTJUFXXXJOHMFTJOBDPNUPEPJU

 5PSFHJTUFSUIFQSPEVDUJT*.1035"/5CFDBVTFJUQSPWJEFTVTXJUIUIFQPTTJCJMJUZUP
DPOUBDUZPVGPSJNQPSUBOUJOGPSNBUJPOBCPVUTBGFUZBOEGVODUJPOBMJUZPGZPVSQSPEVDU
,@

TJTUFNBNPEVMBSFtNPEVMBSTZTUFN

L’Inglesina Baby S.p.A.

Via Lago Maggiore, 22/26


"MUBWJMMB7JDFOUJOB
7JDFO[B*UBMZ
Tel. +39 0444 392 200
'BY 

XXXJOHMFTJOBDPN
JOGP!JOHMFTJOBDPN

Potrebbero piacerti anche