Sei sulla pagina 1di 101
Radiestezia,Radiestezia,Radiestezia,Radiestezia, blamatăblamatăblamatăblamată sprespresprespre

Radiestezia,Radiestezia,Radiestezia,Radiestezia, blamatăblamatăblamatăblamată sprespresprespre necunoaşterenecunoaşterenecunoaşterenecunoaştere

necunoaşterenecunoaşterenecunoaşterenecunoaştere bunicului meu, Iancu Porcărin, cel care a plecat în alte
bunicului meu, Iancu Porcărin, cel care a plecat în alte lumi, fiului meu, Mihai-Daniel Darie,
bunicului meu, Iancu Porcărin,
cel care a plecat în alte lumi,
fiului meu, Mihai-Daniel Darie,
cel ce va duce mai departe drumul ce l-am deschis,
când toate se vor fi rezolvate
Daniel-Dumitru Darie

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Materia, sufletul omului [i energiile necreate Descoperirile [tiin]elor ultimului secol pun la grea \ncercare convin-
Materia, sufletul omului [i energiile necreate
Descoperirile [tiin]elor ultimului secol pun la grea \ncercare convin-
gerile pe care le are fiecare dintre noi cu privire la propriet#]ile materiei.
Fizica a dovedit c# materia aflat# la \ndem@na sim]urilor este energie. O-
dat# cu aceasta, s-a produs o adev#rata revolu]ie \n cunoa[tere, care a
diminuat convingerile [i reperele culese din lume prin intermediul sim-
]urilor. Totu[i, aceast# descoperire extraordinar# potrivit c#reia [i trupul
nostru, [i toate cele receptate de sim]urile noastre sunt alc#tuiri energe-
tice nu l#mure[te [i taina subiectului uman. Chiar dac# descoper# prin
aceasta c# posed# un trup material ce este constituit din energie, omul
nu poate g#si \n ea r#spunsul deplin la taina ad@ncului s#u [i sf@r[itul
c#ut#rilor sale.
Mecanica cuantic# a dovedit c# lucrurile materiale, care par a avea
consisten]# [i \ntindere, sunt alc#tuite din mici constituen]i, ce nu se a-
rat# a fi doar asemenea granulelor minuscule de
materie.
_n anumite si-
tua]ii, ace[ti constituen]i se comport# ca [i cum ar fi unde. De exemplu,
teoria, care s-a dovedit \n nenum#rate r@nduri c# este corect#, afirm# c#
p@n# ce ace[tia sunt supu[i unei m#sur#tori, ei trebuie s# fie considera]i
mai degrab# ca fiind r#sp@ndi]i \ntr-o regiune, dec@t situa]i \ntr-un anu-
mit loc
Pe de alt# parte, celebra teorie a relativit#]ii restr@nse descope-

rit# de Einstein la \nceputul se-colului XX dezv#luie o rela]ie de echiva- len]# nea[teptat# \ntre mate-rie [i energie, radioactivitatea dar [i proce- sele pe baza c#rora o central# nuclear# produce energie dovedesc ast#zi acest fapt: materia este convertibil# \n energie, dovedind o constitu]ie surprinz#toare a ei. Este adev#rat c#, \n realitate, convertirea total# a materiei \n energie este \nt@lnit# doar la nivelul lumii cuantice. Soarele, de exemplu, \n miezul c#ruia se petrec reac]ii nucleare violente, nu poa- te extrage \ntreaga energie depozitat# \n materie! Prin reac]iile nucleare din miezul s#u fierbinte, dintr-o sut# de grame de material, abia dac# es- te valorificat 1% \n energie. Totu[i, rela]ia de echivalen]# ne arat# c# \n 100 de grame de materie sunt ascunse 3 miliarde de kilova]i-or# de elec- tricitate! Structura atomilor care alc#tuiesc lucrurile ce ne \nconjoar# arat# c# ceea ce noi consider#m a fi consistent este \n realitate mult mai mult vid dec@t substan]#. Sond@nd structura materiei p@n# la sc#ri de ordinul a

5

Daniel-Dumitru Darie

10 -9 din 10 -9 dintr-un metru, fizicienii au ar#tat c# tot ce s-a \nt@lnit p@n#

acum const# \ntr-o combina]ie de particule. _ns#, materialitatea obiecte- lor nu rezid# \n aceste granule;
acum const# \ntr-o combina]ie de
particule.
_ns#, materialitatea obiecte-
lor nu rezid# \n aceste granule; ele nu con]in substan]a cu care s-au de-
prins sim]urile noastre. 99,99% din masa unui atom este con]inut# \n
nucleul s#u, care este de 100.000 de ori mai mic. Aceasta \nseamn# c#
\ntreaga „materialitate“ pe care noi o acord#m obiectelor constituite din
atomi st# ascuns# de fapt \n ceva mult mai mic. Atomii sunt mai degrab#
goi, materia existent# \n ei fiind concentrat# \ntr-un nucleu care abia o-
cup# 10 -18 din \ntreg volumul s#u! Dar [i neutronii [i protonii ce alc#tu-
iesc nucleul au mult mai mult# mas# dec@t quarcii care \i compun: 90%
din masa lor vine din energia de mi[care a quarcilor din interiorii. Agita-
]ia quarcilor d# mai degrab# masa nucleelor din atomi dec@t substan]a
ca atare! {i a[a ajungem din nou la ceea ce s-a spus \n repetate r@nduri:
materialitatea, \ntinderea [i consisten]a lucrurilor din lumea sensibil# es-
te o aparen]#. Lumea este o alc#tuire de energie.
Reprezent#rile noastre sunt amendate de datele fizicii recente pen-
tru c# pe de o parte, faptul c# materia nu este dec@t energie se \ntreve-
de, teologic, \n \nceputul crea]iei, c#ci totul a \nceput c@nd Dumnezeu a
zis: „S# fie Lumin#!“. Cuv@ntul lui Dumnezeu, prin care El a poruncit [i
s-au zidit toate, este energetic. Pe de alt# parte, Sf. Grigorie Palama ob-
serv# c#, \n mod virtual, \n aceast# lumin# primordial# de la \nceputul
crea]iei sunt cuprinse cosmosul, p#m@ntul [i toate celelalte. P#rintele
St#niloae subliniaz# chiar c#, \n acest fel, Sf@ntul Grigore Palama pare a
insinua c# \n lumina sau energia aceea de la \nceput \[i avea subzisten]a
sau originea \ntreaga lume creat#. Relevant este [i faptul c# Sf. Grigore
de Nyssa subliniaz# c# tot ceea ce este materie \n lumea creat# s-a n#s-
cut prin lucrarea energiilor necreate \n cele create dintru \nceput. Firea
spiritual# este cea care d# via]# for]elor spirituale [i „\nt@lnirea acestora
produce materia“. Acestea arat#, \ntr-un fel, c# [i teologia \ntrevede, \n
tot ceea ce este creat, un fel de substrat energetic.
Fizica d# explica]ii [i pentru energiile necreate. S-ar putea spune,

deci, c# fizica ne invit# s# dep#[im reperele sim]urilor [i logica simpl#. Mai mult chiar, din perspectiv# teologic#, [i sim]urile, logica [i toate in- strumentele ra]iunii nu trebuie abandonate, ci deschise spre ceea ce nu poate fi \n]eles prin ele. P#rintele St#niloae observ# c# posibilitatea a- ceasta a spiritualiz#rii sim]urilor [i ra]iunii noastre este dat# tocmai \n faptul c# „toat# realitatea v#zut# e, \n fond, o ra]ionalitate dinamic# plas-

6

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

ticizat#“, \n raport cu care omul descoper# puterile pe care le are [i felul \n care le poate folosi \n raporturile sale cu lumea. P@n# la urm#, a[a cum observ# [i p#rintele St#niloae, faptul c# fizica ne descoper# c# mate- ria \ns#[i este o ]es#tur# energetic# poate arat#, dintr-o perspectiv# teo- logic#, faptul c# ea este f#cut# s# primeasc# lucrarea energiilor necreate. A[a cum s-a spus, faptul c# lucrurile sensibile [i toate cele din lume sunt \n ultim# instan]# diverse forme de energie for]eaz# ra]iunea - care le p#trunde [i le cunoa[te - dar for]eaz# [i sim]urile, care le sesizeaz#, la smerenie: c#ci \n lumea fizic# se petrec lucruri pe care nu le putem percepe [i nici nu le putem \n]elege deplin. Nici sim]urile, [i nici judec#- ]ile logice nu sunt reperele ultime privind lumea fizic# \n care tr#im. E- xist# [i alte \n]elesuri ale celor existente \n crea]ie, care dep#[esc sim]u- rile [i logica [i la care nu putem ajunge prin acelea. Trupul omului este legat de \ntreg cosmosul. Este adev#rat c#, prin dovedirea substratului energetic al materiei, fizica face un pas \nspre dezv#luirea omului ca fiin]# spiritual#. Materia ca energie ne apropie \ntr-un fel ideea c# [i trupul nostru are o constitu]ie energetic#, ajut@n- du-ne s# \n]elegem mai bine cum dispozi]iile [i mi[c#rile sufletului (spiri- tual) influen]eaz# starea trupului.

Mai mult, f#c@nd acest pas dinspre materia lumii sensibile spre ener- gia ascuns#, „dedesubtul“ ei,
Mai mult, f#c@nd acest pas dinspre materia lumii sensibile spre ener-
gia ascuns#, „dedesubtul“ ei, [tiin]ele arat#, \ntr-un fel, c# toate f#pturile
lumii create au trupuri \nrudite \ntre ele, prin constituen]ii din care sunt
f#cute. Dar [i teologic aceasta se vede \n faptul c# toate plantele, viet#]ile
[i trupul omului au fost f#cute din p#m@ntul
primordial.
_ns# faptul c#
to]i ace[ti constituen]i care alc#tuiesc lucrurile sensibile, vie]uitoarele [i
trupul omului au o constitu]ie dual# [i sunt, \n ultim# instan]# energie,
arat# c# \ntreaga lume are ca-pacitatea de a fi p#truns# de lucrarea sfin-
]itoare a lui Dumnezeu. Astfel s-ar putea spune c# trupul material al o-
mului \l arat# pe el ca microcosmos, adun@nd \ntreaga materie a lumii
sensibile.
Mai mult chiar, inseparabilitatea cuantic# sugereaz# chiar mai mult o
leg#tur# tainic# \ntre trupul nostru [i \ntregul univers. Mecanica cuan-
tic# a mai produs un rezultat surprinz#tor. Este vorba despre nonsepa-
rabilitate sau
nonlocalitate.
_n lumea cuantic# s-a dovedit c# dou# parti-
culele care au fost legate \ntre ele p#streaz# un fel de leg#tur# \ntre ele.
La nivelul experien]ei directe, nici o ac]iune nu se poate transmite cu vi-

teze mai mari dec@t cea a

luminii.

_n lumea cuantic#, particulele care ini-

7

Daniel-Dumitru Darie

]ial au fost legate \ntre ele p#streaz# semnele leg#turilor lor [i se mani- fest# ca atare, \n orice situa]ie \n care se intervine asupra lor! Ac]iunea e- xercitat# asupra uneia dintre ele se transmite, \ntr-un fel, [i celeilalte, \n- s# instantaneu, indiferent la ce distan]# se afl# aceea. Faptul nonlocalit#]ii, verificat deja experimental, valabil \n lumea cu- antic#, ar putea dezv#lui cum, \ntr-un fel, omul este mai mult dec@t cel \n trupul c#ruia se adun#, simbolic, materia lumii terestre. }in@nd seama de faptul c# la \nceputul lumii materia [i energia cunoscute ast#zi au fost una, omul se dezv#luie a fi \ntr-un fel str@ns legat de \ntreg univer- sul, prin aceea c# constituen]ii din care este alc#tuit trupul lui p#streaz# aceast# amprent# a unit#]ii lumii [i sunt lega]i tainic de \ntreaga materie existent# \n univers.

trupul lui p#streaz# aceast# amprent# a unit#]ii lumii [i sunt lega]i tainic de \ntreaga materie existent#

8

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Radiestezia, prin istorie [i contradic]ii Rabdomanţia (strămoşul radiesteziei) a fost definită ca arta de a
Radiestezia, prin istorie [i contradic]ii
Rabdomanţia (strămoşul radiesteziei) a fost definită ca arta de a
ghici locurile unde sunt izvoarele, comorile ascunse şi persoanele dis-
părute cu ajutorul unui beţişor de alun care începe să tremure în a-
propierea lor. Adepţii săi cei mai entuziaşti au fost preoţii, care au
definit această practică cu numele de bagheta divinatorie, pe motivul
că rabdomanţia nu se potrivea decât felului de divinaţie folosit de
germanici, după cum spune Tacit: aceştia tăiau în bucăţi o ramură
de copac, crestau pe ele semne hieratice şi le aruncau apoi pe o ţesă-
tură albă pentru a interpreta combinaţiile lor. Deosebirea aproape
nu există, întrucât rabdos înseamnă oricum beţişor; termenul de rab-
domanţie a fost deci menţinut, dar trebuie precizat că procedeul fo-
losit în Occidentul creştin nu seamănă cu nimic cunoscut din Antichi-
tatea păgână. Căutătorii de izvoare din Antichitate foloseau indicaţii
naturale, după chiar mărturia contemporanilor lor Vitruviu, Pliniu
cel Bătrân şi Casiodorus: norii de musculiţe zburând la nivelul solu-
lui sau aburii observaţi la răsăritul soarelui, când se culcau pe burtă
cu bărbia sprijinită de pământ, le arătau locurile unde trebuiau să
scormonească. Apoi făceau „probe": de exemplu, săpau seara o gau-
ră la locul desemnat, îngropau acolo un vas de bronz cu gura în jos şi
frecat pe dinăuntru cu untdelemn: dacă dimineaţa găseau în interio-
rul vasului picături de apă acest lucru însemna că în apropiere există
un izvor. La aceşti păgâni nu era vorba de nici un fel de rabdoman-
ţie, ci de un naturalism ce contrasta cu supranaturalismul din era
creştină 1 .
Beţişorul divinatoriu şi-a făcut apariţia numai la sfârşitul secolului
al XV-lea, în Germania, iar apoi în toate regiunile miniere din Eu-
ropa centrală, folosit mai întâi de mineralogi pentru a descoperi mi-
ne de aur, de argint sau de alte metale. De aceea a şi fost numit Ruthe
eines Bergmans, beţişorul de căutător de metale, sau virgula Mercuri-
alis, varga lui Mercur. Georgius Agricola, în De Re metallica (1550), a
condamnat beţişorul ca fiind un instrument diabolic, spunând că el

1 Mulţi autori spun că beţişorul divinatoriu exista „din cea mai timpurie Antichitate". Este i- nexact; ei îl confundă cu băţul lui Moise şi al lui Aaron şi cu numeroase bastoane de co- mandă sau bastoane magice pe care le-aş putea înşira într-o listă lungă: barsum (Iran), tres- tia ames (Egipt), Uttus (Romani) etc. între toate acestea nu se vede beţişorul oscilatoriu.

9

Daniel-Dumitru Darie

nu se mişca decât datorită cuvintelor magice pronunţate deasupra lui; dar pseudo-Basjl Valentin a consacrat nu mai puţin de şapte ca- pitole din al său Dernier Testament pentru ai explica proprietăţile. Cu toate rezervele exprimate ici şi colo, folosirea beţişorului divinatoriu

a dăinuit şi, către 1630, a devenit la modă în Suedia, sub domnia lui Gustav
a dăinuit şi, către 1630, a devenit la modă în Suedia, sub domnia lui
Gustav Adolph.
În sfârşit, un secol după ce servise inginerilor de mine, el a trecut
în mâinile fântânarilor, care au început să-l folosească pentru a căuta
izvoare. Această tradiţie a început în Franţa, sub Ludovic al XlII-lea,
o dată cu sosirea din Ungaria a unei perechi de aventurieri, baronul
de Beau-Soleil şi doamna de Bertereau, care i-au oferit marchizului
d'Effiat, supraintendentul finanţelor, şansa de a-i dezvălui, cu ajuto-
rul instrumentelor lor, în ce regiuni ale regatului existau mine de
aur şi de argint. Timp de mulţi ani, ei au prospectat ţara, folosind o-
biecte ciudate, compasul mare, busola cu şapte unghiuri, astrolabul
mineral, grebla metalică şi şapte beţişoare preparate după conjuncţii-
le astrologice favorabile. Primul izvor pe care l-au descoperit a fost
cel de la Chăteau-Thierry, dar nu cu un beţişor, ci „punând compa-
sul mineral, în punctul de joncţiune astronomic" 2 ; ei au dedus că a-
ceste ape conţineau fier şi argint şi aveau calităţi medicinale. Activita-
tea lor a făcut să fie bănuiţi de magie iar doamna de Bertereau a in-
tentat chiar un proces judecătorului din Bretania care, acuzând-o de
vrăjitorie, ordonase confiscarea inelelor ei cu pietre preţioase. Pere-
chea s-a încăpăţânat în continuare cercetărilor iar această femeie e-
nergică, invocând buna sa credinţă, i-a dedicat, în 1640, cardinalului
de Richelieu o carte intitulată La Restitution de Pluton, în care-şi expli-
ca intenţiile şi tehnica. Aşa a fost lansată ideea că s-ar putea găsi iz-
voare cu mijloacele care serveau la căutarea filoanelor aurifere sau
argentifere şi din acel moment au început să se înfrunte partizanii şi
adversarii metodei. Primul teoretician al rabdomanţiei a fost Le
Royer, avocat din Rouen şi judecător de impozite, care a publicat în
1674 un Traite au baton universel. A făcut experienţe în Normandia, în
faţa iezuiţilor, metoda lui constând în a aşeza beţişorul transversal pe
dosul mâinii: „Trebu-ie să-l pui pe una din mâini în echilibru, şi cât
mai în echilibru posibil, apoi să mergi încetişor; iar când vei trece
deasupra unui fir de apă, el se va întoarce." îi recunoştea puterea de
a descoperi apele, metalele ascunse şi hoţii. Şi medicii au vorbit des-

2 Martine de Bertereau, Veritable Declaration de ta dăcouverte des mines et des minieres de France, Paris, 1632.

10

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

pre beţişor; Matthias Willenus, din lena, în De Vera virgula Mercurialis relatione (1672) sau Sylvester Rattray în Theatrum sympatheticum unde spunea că beţişorul de pin sălbatic arată minele de plumb, cel de măslin şi de palmier, minele de aur şi de argint. Părintele Athanase Kircher a povestit că, în Germania, se luau două bastoane drepte, u- nul se ascuţea la vârf iar celălalt se scobea aşa încât vârful să intre în scobitură; erau ţinute de căutător între cele două degete arătătoare şi se înclinau dacă acesta trecea deasupra unui izvor sau a unui filon metalic. Curând, numeroşi preoţi de ţară au început să folosească beţişo- rul divinatoriu. Autorităţile ecleziastice s-au alarmat; cardinalul Le Camus a interzis folosirea lui sub pedeapsa cu excomunicarea, la si- nodul din 12 aprilie 1690. Dar la 5 iulie 1692, un vânzător de vin şi nevasta lui au fost asasinaţi într-o pivniţă, la Lyon, ca să li se fure eco- nomiile. Procurorul regelui a făcut apel la Jac-ques Aymar, un locu- itor din regiunea Dauphine, despre care se spunea că era îndemâ- natic în rabdomanţie; Aymar a fost adus în pivniţă iar beţişorul lui despicat s-a învârtit în cele două locuri unde au fost găsite cadavrele. Condus de instrumentul său, el a ieşit, a urmat un intinerar care l-a adus pe străzile Lyonului şi apoi pe malul Ronului până la casa unui grădinar, unde s-a stabilit că trei bărbaţi, probabil ucigaşii, se opri- seră ca să bea. În zilele următoare, a cercetat cu beţişorul său împre- jurimile şi a ajuns până la Beaucaire iar de acolo drept la închisoare. I-au fost înfăţişaţi deţinuţii, bagheta i s-a învârtit la un cocoşat de no- uăsprezece ani, băgat de o oră la închisoare pentru un mic furt. Co- coşatul a fost transferat la Lyon, cu toate protestele lui de nevino- văţie, şi a sfârşit prin a mărturisi că ajutase doi provensali, răspun- zători de crimă. Afacerea a făcut o vâlvă deosebită în toată Franţa. Treizeci de judecători s-au ocupat de ea şi, după ce au verificat, le- gându-l la ochi, dacă puterea lui Aymar era reală, au decis să creadă în dovezile lui şi l-au condamnat pe cocoşat să fie „rupt de viu în pia- ţa des Terreaux" (călăul l-a omorât rupându-i oasele cu o bară de fier). Totul fără altă dovadă decât tremuriciul unui beţişor în mâinile unui medium cuprins de convulsii de fiecare dată când găsea „o ur- mă". Magistraţi, preoţi şi medici au dezbătut cazul lui Aymar. Male- branche a atribuit puterea lui unui pact cu Diavolul; Chirac, profesor de medicină la Montpellier, a negat fenomenul; s-a cerut părerea lui Bourdelot, primul medic al lui Ludovic al XlV-lea iar părintele

primul medic al lui Ludovic al XlV-lea iar părintele 11 Daniel-Dumitru Darie Menetrier a scris o

11

Daniel-Dumitru Darie

Menetrier a scris o carte despre acest caz. Iată din nou rabdomanţia pasionâdu-i pe preoţi cărora un ordin scris din 24 februarie 1700 le repeta interdicţia de a o practica, în acel moment abatele Le Lorrain din Vallemont a publicat La Physique occulte ou Trăită de la baguette di- vinatoire (1701) în care făcea elogiul numitului beţişor susţinnd că el avea principii naturale, conforme cu „filosofia corpusculelor". Lucra- rea sa, condamnată printr-un decret al Inchiziţiei, din 24 octombrie 1701, a fost imediat epuizată şi apoi reeditată; el a devenit un clasic al rabdomanţlei. Vallemont a descris diferite modalităţi de a folosi beţişorul divina- toriu. Cel mai obişnuit este să iei între mâini, cu palmele întoarse în sus, o ramură de alun despicată, cu cele două părţi depărtate între ele, partea centrală fiind îndreptată înainte şi paralelă cu orizontul; apoi, mergi în locurile de prospectat şi când ea începe să se încline singură, sau se ridică, sau se învârte înseamnă că acolo există apă şi metale. Alţi căutători de izvoare, spune el, iau un baston drept pe care-l ţin în faţa lor, îndoit ca un arc, şi cum trec deasupra unui izvor, bastonul îndoit se îndreaptă în jos şi devine vertical. Autorul precizează că beţişorul nu se învârte cu orişicine; trebuie să ai un har, „dar chiar şi acestui har i se întâmplă, ca să zicem aşa, să aibă sincope". El asimilează învârtirea beţişorului cu un fenomen fizic în care omul este agentul principal: „Acest efect vine pe de-a-ntregul de la persoană". Vallemont crede că există corpuscule care se degajă din aburii de apă, din exalările de mină şi care-l impresionează pe operator făcându-l pe jumătate răspunzător de mişcarea agitată a be- ţişorului: „Explic atracţia dintre beţişorul de alun şi metale şi lucru- rile deasupra cărora se apleacă prin scurgerea şi fluxul materiei sub- tile care iese din toate corpurile şi se răspândeşte în aer" 3 . El confir- mă că se pot descoperi criminalii, aşa cum a făcut Aymar: „Prin transpiraţia insensibilă a hoţilor şi ucigaşilor care se ascund ies multe corpuscule care rămân pe urmele lor şi care fac ca beţişorul divina- toriu să se încline". Şi totuşi, în chiar anul când Vallemont a publicat cartea, Aymar a mărturisit că tot ceea ce făcuse era o simulare 4 .

3 La Physique occulte ou Trăită de la baguette dioinatoire, p. 142, Paris, Jean Anisson,
3 La Physique occulte ou Trăită de la baguette dioinatoire, p. 142, Paris, Jean Anisson, 1703.
4

Isaac de Larrey povesteşte: „Am fost foarte uimiţi să aflăm că omul cu beţişorul nu era decît un şarlatan şi un impostor. Am datorat această descoperire, care a deschis ochii tu- turor, prinţului de Conde care a ascuns aur şi argint în mai multe gropi din grădina sa şi pe care acest fals ghicitor nu le-a găsit" (Isaac de Larrey, Histoire de la France sous le

12

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

După ce a cunoscut o faimă constantă în secolul al XVIII-lea, rab- domanţia a fost condamnată, începând cu 1827, de către abatele Pa- ramelle. Căutătorul acesta de izvoare i-a combătut pe „bacillogiri" (cum îi numea pe cei care făceau beţişorul să se învârte) şi a căutat izvoare în regiunea Lot după metoda sa de geognosie, bazată pe stu- diul ştiinţific al terenului. A descoperit izvorul de la Rocamadour şi a- pă în podişurile calcaroase, acolo unde nimeni nu credea că ar fi pu- tut să fie; Paramelle a străbătut toate regiunile Franţei dând, în do-

uăzeci şi cinci de ani, 10 275 indicaţii de izvoare. În a treia ediţie a
uăzeci şi cinci de ani, 10 275 indicaţii de izvoare. În a treia ediţie a
cărţii L'art de dăcouvrir Ies sources, „testamentul său hidroscopic", spu-
ne cât de mult râdea de lumea care vedea în el un „magician" cu
„har": numai prin cercetarea geologică vedea unde se găseşte izvorul
şi îşi dădea seama de adâncimea şi volumul lui.
Cu toate acestea rabdomanţia a supravieţuit şi s-a dezvoltat: s-a a-
dăugat folosirea pendulului (descris încă din 1798 de Gerboin, pro-
fesor la Strasbourg), obiect de metal suspendat la capătul unui lanţ
ţinut între degetul mare şi arătător. De atunci, pendulul este cel mai
adesea o sferă de lemn negru, legată de un bastonaş cu un fir de câ-
nepă negru. El oscilează sau se învârteşte în jurul lui, fiind pozitiv
când mişcarea sa giratorie se face în sensul acelor unui ceas şi negativ,
când se face în sens contrar (aşa cum beţişorul este pozitiv când se în-
clină spre pământ şi negativ când se îndreaptă în sus). Numeroşi au-
tori au vorbit de această dublă divinaţie cu beţişorul sau cu pendulul,
cel mai bun fiind, fără îndoială, Benoît Padey care a studiat reacţiile
pozitive şi negative ale acestor instrumente în funcţie de materialul
din care sunt făcute şi de condiţiile de receptivitate ale operatorului:
„Omul gol este deosebit de sensibil la radiaţii. Omul îmbrăcat, dar cu
picioarele goale nu mai simte nimic. Cu mănuşi în mâini, nu simte ni-
mic. Cu chipul acoperit, nu simte nimic; o simplă legătură în jurul feţei
îl împiedică să simtă trecerea fluidului" 5 .
După primul război mondial, rabdomanţia sa numit radiestezie;
pendulul a fost utilizat mai des decât beţişorul iar filozofia radiaţiilor
a înlocuit filozofia corpusculelor, atât de dragă lui Vallemont. Radies-
tezia a fost folosită pentru a descoperi pe autorul unei scrisori ano-
nime, responsabilul unui accident ş.a.m.d. S-au făcut prospecţii la
distanţă, sau teleradiestezie, fără să se iasă din cameră, ţinând pen-

regnedeLouisXIV, voi. VI. p. 75, Rotterdam, Michel Bohm. 1722). 5 Benoît Padey, Les Secrets de la baguette et l'art du sourder. Paris, Amat, 1922.

13

Daniel-Dumitru Darie

dulul deasupra unei hărţi geografice, a unei fotografii sau a altor do- cumente. Un specialist în teleradiestezie a fost abatele Mermet care, în iulie 1928, când expediţia Nobile a naufragiat la Polul Nord, a cal- culat cu pendulul său locul unde se prăbuşise dirijabilul şi locul unde se găseau pasagerii lui. Anumiţi preoţi au mai fost încă pasionaţi de această artă divinatorie astfel încât, printr-un decret din 26 martie 1942, Congregaţia Sfintului Oficiu le-a interzis „practicarea radies- teziei". Apoi, radiestezia medicală a adăugat vechii rabdomanţii o altă ca- pacitate: descoperirea bolilor şi a remediilor pentru vindecarea lor. În cărţile sale, dr Albert Leprince a definit principiile diagnosticului cu pendulul: subiectul trebuie să stea în faţa observatorului cu spa- tele întors la lumină, amândoi să fie îmbrăcaţi în negru, fără obiecte metalice asupra lor, iar examenul să se facă între orele nouă dimi- neaţa şi cinci seara „pentru că lumina solară întăreşte undele scurte în timp ce le diminuează pe cele hertziene care au mai mult de o sută de metri" 6 . Medicul ţine în mâna dreaptă pendulul, îşi apropie ară- tătorul stâng de diverse organe fără a le atinge, şi le discerne pe cele sănătoase de cel bolnave datorită mişcărilor giratorii ale instru- mentului său. Procedeul cel mai obişnuit pentru căutarea remediului constă în plasarea pendulului între regiunea bolnavă şi mai multe medicamente luate pe rând, oscilaţiile şi mişcările giratorii indicând care dintre ele sunt bune, neutre sau contraindicate. Unii au prac- ticat telediagnosticul după fotografii, scrisori, amprente sau emana- ţii. Transformările recente ale radiesteziei sunt radioionica, radaro- cosmia, dar pentru a vorbi de ele trebuie să aşteptăm să se dezvolte; toate acestea arată că gândirea magică, departe de a fi înlăturată de descoperirile ştiinţifice, se dezvoltă în paralel, în numele acelei zone de necunoscut care va exista întotdeauna în univers.

zone de necunoscut care va exista întotdeauna în univers. 6 Dr Albert Leprince, Radiesth&ste mădicale.

6 Dr Albert Leprince, Radiesth&ste mădicale. Paris, Dangles, 1975.

14

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Lumina, Oamenii, Entit#]ile Despre lumin# Se vorbeşte, peste tot, despre lumină. Şi aici vom vorbi
Lumina, Oamenii, Entit#]ile
Despre lumin#
Se vorbeşte, peste tot, despre lumină. Şi aici vom vorbi despre Lu-
mină. Nu e lumina ce ne este dată atât de generos Soarele şi pe care,
noaptea, o reflectă Luna sau o dau cu zgârcenie stelele bolţii cereşti,
nici aceea pe care o dă un bec electric sau un tub fluorescent zis po-
pular neon. Nu e nici lumina blânda a monitorului de calculator sau
cea agitată a televizorului. Nu e nici lumina periculoasă a fulgerului
sau cea artificială, flama electrică. În nici un caz nu vom discuta
despre lumina lumânărilor, a focurilor de tabără sau a celor din
vatră. Nici despre lumina care joacă feste căutătorilor de comori
Nu vom discuta nici despre Lumina cărţilor .
……………………………………………………………………….
Cu un prilej special, la ore de Taină se aude un mesaj misterios :

“Veniţi de luaţi Lumină” ! Trebuie să ştiti că lumânarea e doar un suport consumabil şi fla- căra pe care o poartă cu sfinţenie este doar un simbol. Degeaba a- prindeţi cu chibritul un milion de lumânări în acea Noapte. Nu veţi obţine Niciodată atâta Lumină câtă puteţi lua cu o feştilă pâlpâitoare de la un Om Bun, care va lumina Pe Degeaba. Mai mult, vă şi Roa- gă să Luaţi. Să Luaţi Lumina ……………………………………………………………………… Oamenii cei mai simpli văd această Lumină doar în vise. Este Lu- mina care le luminează Visele. Oamenii evoluaţi Spiritual o văd sau o pomenesc mult mai des. În foarte multe prilejuri şi cu foarte multe ocazii. Lumina care Lumi- nează faţa Icoanelor Sfinte şi Adevărate. Lumina pe care o vedem în timp ce ne rugăm concentrat şi benefic. Lumina care ne radiază de pe chip când avem o mare Bucurie. Bucurie sufletească, bucurie tră- ită cu adevărat. Este lumina pe care o văd Yoghinii in timpul meditaţiei profun- de. Este lumina pe care o simt şi o folosesc practicanţii ReiKi, perma- nent. Ca şi pentru aceştia, pentru Radiestezişti, Lumina este Materie primă şi Instrument de lucru. Cele două categorii lucrează conştient cu Lumina. Mai sunt şi alţii care lucrează cu Lumina, dar o fac fără a cunoaşte decât mici părţi din ce înseamnă Lumina. Aceştia sunt:

15

Daniel-Dumitru Darie

Preoţii, Imamii, Calugării (ortodocşi, catolici, budhişti, shintoişti, zen, gnostici etc), Bio-energeticienii (bioenergo-terapeuţi), Shamanii, Vră- jitorii (de cult vestic-wicca {inclusiv “ţigăncile”de la noi}, african-wo- doo, sau sud-american), Yoghinii, Samadhi-ii, Magii, Templierii, membrii Ordinelor mistico-militare, membrii unor Servicii Secrete contemporane, cei ce au “darul” deochiului, etc. Lumina aceasta alcătuieşte Corpul Energetic al Oamenilor, vizibil pentru unii, care este denumit de bio-energeticieni, de Yoghini, şi nu numai de ei, Aură. Lumina aceasta poate avea toate cele 7 culori ale Spectrului cu- noscut, plus încă altele.

1 7. Roşu, Orange, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet 8. Alb 9. Alb – Argintiu
1
7.
Roşu, Orange, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet
8.
Alb
9.
Alb – Argintiu
10.
Alb – Auriu
11.
Opalin
12.
gri
13.
negru
Culorile de la 1 la 7 sunt îndeosebi cunoscute tuturor (cu precă-
dere artiştilor sau celor care practică cromo-terapia ori terapia cu
cristale colorate. Sunt culorile Luminii descompuse de multe “trans-
formatoarele coborâtoare de frecvenţă”, printre care este şi Omul.
8. Alb. - Exista alb obişniuit, alb-mat, ca la neon, fără nici o strălu-
cire, adică Alb simplu, vlăguit. Nu cu acest Alb se lucrează, benefici-
tatea sa neputând ajuta. În acest alb se prezintă o Entitate Noesică
Benefică sau un Spaţiu Info-Energetic cu Energia Benefică Funda-
mentală (EBF) cuprinsă între 80 şi 93.
9. Alb–Argintiu.
Alb strălucitor, Lumina Activă. Lumina din care
e constituită Sabia de Lumină. Lumina cu care se dă Lupta cu În-
tunericul. Aceasta este Lumina cu care lucrează adevăraţii “Lucrători
în lumină”. Cu ea se curăţă şi cu ea se vindecă. Neiniţiaţii NU au ac-
ces deloc la ea.
10.Alb–Auriu. Alb cu reflexe aurii. Alb care radiază în jurul lui.
Radiază Iubire.
Albul-Auriu este Iubire pură. Iubirea care ne leagă de Sfânta Trei-
me. Iubirea care Ar Trebui să lege între ele toate Fiinţele – atât cu trup
cât şi fără. Nu se foloseşte la curăţări şi nici la tratamentele obişnuite.
Se foloseşte doar în cazuri speciale. Neinitiaţii şi chiar iniţiaţii cu ni-
vele mici nu au acces la ea deloc.

16

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

11. Opalin. Este culoarea Cerurilor 9 şi 10. Poate fi văzută doar

de cei cu parametri deosebiţi, care pot accesa Cerul 8 sau mai mare în meditaţie
de cei cu parametri deosebiţi, care pot accesa Cerul 8 sau mai mare
în meditaţie sau deplasare astrală. Nu este permisă utilizarea ei de
către oameni.
12. gri. scris intenţionat cu literă mică. Intenţionat pus de-
oparte. Este o culoare malefică. Nu puternic malefică, dar este cu-
loarea celor Murdari. Este culoarea Entităţilor malefice slabe. Este
culoarea aurei oamenilor grav bolnavi sau a celor cu suflet rău . Se
întâlneşte şi la unii extratereştri care s-au îndepărtat de Lumină
foarte mult, deveniţi robii unor tehnologii. (e ceva de învăţat aici de
către prietenii lor din NASA, Majestic12 şi alte agenţii ale Guvernului
SUA…)
13. negru. scris intenţionat ultimul. Intenţionat având nr.13 (oare
de ce unii spun că le-ar aduce ghinion?). Culoarea Întunericului, Cu-
loarea Iadului, Culoarea lui Satan, Culoarea Blestemelor, Culoarea
Morţii…
. Puternic malefic. Are Energia Fundamentală negativă.
Negrul este un gri superconcentrat care iradiază în jurul lui ceaţa gri
şi întuneric. Este opac şi rece 1 .
Este Lipicios!!! Atenţie !!! Nimeni n-ar trebui să îl atingă direct.
Negrul iradiază Ura şi Frica .
Despre Oameni [i Ini]iere
Oamenii. Fiinţe complexe într-o realitate Complexă. De fapt com-
plexă în mai multe dimensiuni. Adica MultiPlexă.
Oamenii. Fiinţe Creeate, Nu apărute în urma unui Hazard numit
“evoluţie”, în încercarea de a fi “întru chipul şi asemănarea lui Dum-
nezeu”.
Încercări diferite, reluate şi îmbunătăţite pe parcurs. (de fapt
toate speciile vii de pe această planetă asta sunt …[ !!!
!!!]).
Unii au

1 n.a. - Negrul poate fi asimilat unei culori, dar nu din punct de vedere fizic, aşa cum este a- similat Albul. El este opoziţia albului, concentrare a tuturor anti-culorilor. N-aş vorbi de complementaritate, nici nu mă pot gândi la ea. Albul se desface în toate celelalte culori di- recte. Combinarea acestora dă tot alb. Combinarea culorilor complementare tot alb dă. Negrul este ceea ce nu se poate să se vadă în întuneric, se vede doar când este Lumină. Al- bul se vede totdeauna. Negrul este Albul acoperit de un paravan opac. Gri-urile. Pot fi asi- milate opacităţii mai mici a paravane-lor, semitransparenţei, dar cu estomparea culorilor. Oare de ce un “corp energizat” este mai puternic lovit de “Lucrătorii în întuneric”? De ce noaptea toate pisicile sunt negre?

17

Daniel-Dumitru Darie

ieşit albi (arieni – nordici, semiti – evrei şi arabi, indoeuropeni – eu- ropenii de sud şi centrali, aimu – în nordul Japoniei, vira-cochas – în America centrală, cea de sud şi în insulele Pacificului), unii galbeni (chinezi, japonezi, mongoli, siberieni etc.), unii negri (africa ecua- torială, america centrală -vezi capetele olmece şi Venezuela unde un trib negru precolumbian încă mai există…), alţii maro (boşimanii), iar unii roşii (vechii egipteni, unii atlanţi, amerindienii etc); au mai

existat şi unii verzi – atlanţii “pur-sânge”), de nici nu poti să ştii cum arată
existat şi unii verzi – atlanţii “pur-sânge”),
de nici nu poti să ştii cum
arată originalul.
Din punct de vedere energetic, oamenii sunt de 2 feluri: Iniţiaţi şi
Normali (obişniuiţi, neiniţiaţi).
Om - în limba română, Aum - în sanscrită. Cuvânt identic în foar-
te multe limbi vechi. Pronunţarea lui repetată produce Iniţierea. E
cea mai simplă, cea mai plictisitoare şi cea mai lungă cale de Iniţiere,
dar care funcţionează. Este unul din puţinele Cuvinte din Limba
Originară a Speciei, păstrat neatins de dinainte de aplicarea Bleste-
mului Turnului Babel, scăpat de acestă datorită utilităţii sale. În
unele comunităţi asiatice Aum se foloseşte la Iniţiere dar Nu li se
spune celor iniţiaţi ce înseamnă…
Dupa Izgonirea din Rai, unde Oamenii se hrăneau în principal
cu Lumină, în afară de posibilitatea de a trăi paradisiac şi de legătură
directă şi continuă cu Dumnezeu, de Nemurire şi de multe altele
ştiute din Biblie, Oamenii au mai pierdut ceva. Puterea Corpului E-
nergetic al lor s-a redus la aproximativ 45% din 65%. Adică la ~20%.
Totuşi, deoarece oamenii au câştigat Liberul Arbitru, ei Pot Alege
să Revină la starea energetică din acele vremi, adică oamenii pot pri-
mi permisiunea sa devină Iniţiaţi. Asta are ca efecte :
• Reluarea legăturii Directe cu Dumnezeu şi cu Lumea Entităţilor.
• Apariţia Instinctului de Rezolvare Accelerată a problemelor Kar-
mice. De multe ori acestea se rezolvă subit imediat după Iniţiere,
disparând blocaje de evoluţie vechi de zeci de ani.
• Creşterea rapidă a Stării de Sănătate pe toate structurile compo-
nente.
• Creşterea ponderii Noesicului (suflet) în balanţa informaţională şi
decizională a individului.
• Intensificarea capacităţilor extrasenzoriale şi a celor “paranor-
male”.
Iniţierea este procesul Mistic şi Energetic prin care Omul revine
la starea lui “Adamică”. Iniţierea se poate face în multe moduri. Este

18

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

una din Tainele cele mai ascunse cunoscută complet sau parţial prac- tic de orice grup ocult. Iniţierea este de două feluri fundamentale:

• Iniţierea Temporară, are o durată scurtă, se întâmplă spontan când au loc trăiri mistice
• Iniţierea Temporară, are o durată scurtă, se întâmplă spontan când
au loc trăiri mistice intense [se explică vindecări, levitări spontane,
modificări ale corpului (stigmate, reveniri din degenerări fizice a-
dică de ex. din lepră)], când omul este cu adevărat îndrăgostit, chiar
şi după o întâlnire cu un Lucrător în lumină, având un nivel ridicat,
care “lasă” amprente energetice cu intenţia de a fi bine, fără intenţia
de a
iniţia 2 .
• Iniţierea pe durată nedeterminată este în general pe durata ră-
masă din Viaţa de Trup, dar dacă individul nu foloseşte ceea ce a
primit la Iniţiere, aceasta se pierde lent, ajungând la aproximativ ju-
matate (Capacitatea maximă de lucru a ceakrelor ~ 66% în loc de 45
din care foloseşte ~75% în loc de 55% ) în 10 ani, după care rămâne
staţionară.
Există şi cazuri, foarte rare, în care Iniţierea Se Revocă (de către
Sfânta Treime!) când cel care a primit-o în numele Luminii o foloseş-
te în numele Întunericului. Fenomenul este adevărat şi Invers(!!).
Modalităţile de iniţiere sunt:
• Iniţierea mistică spontană obţinută într-un moment de trăire mis-
tică sublimă. Poate fi menţinută tot restul vieţii dacă a fost conşti-
entizat fenomenul sau măcar rezultatele lui practice. Se întâmplă în
multe mânăstiri .
• Iniţierea dăruită prin trăire mistică comună în un grup compus
din câţiva Iniţiaţi vechi şi puternici şi câţiva aspiranţi. În mod con-
cret, aceştia spun şi trăiesc cu Sufletul nişte mantre specifice (adică
rugăciuni speciale). Tot grupul intră în o rezonanţă energetică de-
osebită, rolul initiaţilor fiind acela de a asigura la început legătura cu
Divinitatea pentru Grup şi de a asigura rezerva de Lumină necesară
novicilor. În timpul Iniţierii un Novice are nevoie de o mare cantita-
te de Energie. Aceasta este metoda folosită de aproape toate Societă-
ţile secrete din domeniu. Rugăciunile (mantrele) sunt de regulă se-
crete bine păzite ale Societăţilor respective; novicii nu le reţin, ele le
2 n.a. - Mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca după o discuţie legată de starea unei persoa-
ne,
fără referire la ReiKi sau altă posibilitate de a îndrepta ceva în viaţa acelei persoane, să
mi
se spună că au apărut schimbări puternice în viaţa şi comportamentul acesteia, inclusiv

manifestări specifice ale iniţiaţilor. Acestea din urmă au dispărut după 14-21 de zile.

19

Daniel-Dumitru Darie

depăşesc Dreptul de accces la Informaţii din momentul respectiv, aşa că uită instantaneu mantrele când ies din sala de Iniţiere. Fenome- nul se întamplă la orice Iniţiere autentică.

• Iniţierea obţinută direct, prin meditaţie asupra propriului Corp de Lumină, în câteva luni de
• Iniţierea obţinută direct, prin meditaţie asupra propriului Corp
de Lumină, în câteva luni de muncă zilnică, în mod singular, fără a fi
necesare exerciţii complicate.
• Iniţierea obţinută şi prin poziţii corporale (cu/fără mantre) specifi-
ce stimulării funcţionării fiecarei ceakre în parte. Este metoda tip
Yoga. Nu necesită contact mistic, este Muncă Pură. Durează câţiva
ani până la deschiderea completă a chakrelor prin această metodă.
De regulă practicantul simte efectele şi se raliază la una din cele 2
surse de Lumină accesibile (Dumnezeu–Alb <> Diavol–Negru).
• Iniţierea dăruită prin mantre aplicate ca amprente energetice. Novi-
cele poate să nici măcar un ştie ca va primi Iniţierea. O poate primi
ca răsplată pentru o fapta bună făcută. Sunt câteva condiţii legate de
Energia Benefică Fundamentală pe Noesic şi de Starea de Sănătate
pe toate structurile. Aspirantul trebuie obligatoriu săfie curăţit de E-
lemente Noesice Malefice în momentul iniţerii şi trebuie ajutat să ră-
mână Curat în primele 12-72 ore, până îşi acumulează suficientă Lu-
mină şi până îşi optimizează funcţionarea Corpului Energetic. În a-
ceastă perioada omul se simte bine şi fericit, dar obosit. Doarme
mult, visează lucruri luminoase. Iniţierea devine funcţională abia du-
pă trecerea acestei perioade.
• Iniţierea dăruită direct de o Entitate Conceptuală Benefică. Este
foarte rar întâlnită
• Iniţierea păstrata ca drept din Viaţă fără Trup a Entităţii Întrupa-
te. Se întâlneşte la copii cu parametrii Info-Energetici deosebiţi, care
îşi menţin capacităţile de la vârsta de sub 3 ani în mod continuu toată
viaţa. Aceştia sunt Entităţi cu totul deosebite - de regulă Entităţi Con-
ceptual Benefice - cu misiuni speciale în Viaţa cu Trup. (În Tibet a-
ceştia sunt ştiuţi de Maeştri şi sunt aduşi să trăiască de mici în Lama-
serii pentru a avea acces de mici la cunoştintele şi Lumina necesară e-
voluţiei lor [(a existat şi un film ho-lliwoodian pe tema asta-“Micul
Budha”)].
• Iniţierea membrilor familiei, a partenerului de viaţă, dacă aceştia

au parametrii necesari. O iniţiere despre care mulţi se feresc să vor- bească pentru că implică şi discuţii colaterale, legate în speţă de rela- ţiile sexuale şi legăturile energetice dintre fiinţele ce mereu îşi aduc aurele într-o îngemănare perfectă, sau care – în cazul urmaşilor – a- vând o linie etherică directă, păstrează legătura mai ales cu mama (a

20

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

se vedea şi părerea maestrului Ovidiu-Dragoş Argeşanu – şi nu nu- mai, despre legăturile ce nu pot fi tăiate niciodată). 3 Luând ca parametru de referinţă iniţierea, avem:

• Oameni Iniţiaţi obligatoriu; • Oameni care au primit sau şi-au obţinut Iniţierea; • Oameni
• Oameni Iniţiaţi obligatoriu;
• Oameni care au primit sau şi-au obţinut Iniţierea;
• Oameni normali care pot primi Iniţierea;
• Oameni normali care îşi pot obţine Iniţierea;
• Oameni care au primit sau au obţinut Iniţierea dar au pierdut-o;
• Oameni aflaţi în stare de Iniţiere temporară (Pseudo-Iniţiaţi);
• Oameni cărora le-a fost retrasă Iniţierea;
• Oameni care nu au dreptul de a fi Iniţiaţi (damnaţi).
Despre Entit#]i
În această lume complexă îşi duc existenţa numeroase fiinţe, care,
după o mulţime de criterii, se împart în foarte multe categorii.
În principal avem:
• Fiinţe cu trup material:
Aici intră tot ceea ce se cunoaşte de la orele de biologie
Toate aceste fiinţe au însă o structură mai complexă decât ceea
ce este scris în acele manuale. Fiecare din ele are, în afara de
structură fizică vizibilă, şi o structură energetică complexă, stu-
diată de ştiinţe speciale, oficial considerate pseudo-ştiinţe, de dra-
gul necunoaşterii (Bisericile, Societăţile Secrete, CIA, KGB, Mos-
sad (şi nu numai acestea trei) vor spune vreodată oare de ce pre-
feră răspândirea informaţiilor confuze?).
Tot aici intra şi extratereştrii văzuţi în întâlnirile de grad 3 sau
doborâţi cu navele lor (Roswell-1947, Africa de Sud-1988, Brazi-
lia-1992, etc.) indiferent de rasa lor primară.
• Fiinţe fără trup material:
3 n.a. - Contrar a ceea ce se spune depre relaţia dintre un bărbat şi o femeie, atunci când nu este
vorba de relaţia aventurieră, necesitatea normalităţii sexuale subzistă şi pe aspectul energetic.
Discuţia nu se poate face la un nivel superficial, o voi relua în scrierile ulterioare, dar afirm că a-
ceastă iniţiere se produce, este cu durată nedeterminată şi aduce pe cel iniţiat pe nivel energetic
mare. Repet, este vorba de relaţia dintre parteneri bazată pe iubire, bazată pe consistenţă şi du-
rată, bazată pe trăire şi nu este în nici un caz o metodă ce poate fi folosită pentru iniţierea oricărei
persoane de sex opus. Ca o remarcă suplimentară nu pot spune dacă această iniţiere funcţionea-
ză atunci când iniţiatul este femeia, însă este verificată în cazul în care cel iniţiat este bărbatul,
femeia fiind cea care primeşte iniţierea. Iniţierea este spontană!

21

Daniel-Dumitru Darie

Acestea se numesc generic Entităţi. Mai corect este termenul de Entităţi Noesice, deoarece au doar structură noesica, adică Su- fletul fiinţelor continuă să existe după moartea corpului lor ma- terial. În funcţie de parametrii lor info-energetici şi de complexitatea structurii, entităţile se pot clasifica în:

ℵ Entităţi Noesice Benefice. Au Energia Benefică Fundamentală (EBF)>81, au culoare albă, sau o culoare
ℵ Entităţi Noesice Benefice. Au Energia Benefică Fundamentală
(EBF)>81, au culoare albă, sau o culoare pală, luminoasă; se simt
calde la atingere, nu sunt periculoase, fac bine oamenilor în func-
ţie de puterea lor info-energetică şi de misiunea pe care o au de
îndeplinit în preajma unui anumit om. Nu este indicat să fie con-
tactate entităţile cu EBF<300 şi întrebate tot felul de lucruri cu
ansa radiestezică sau cu pendulul. Pe lângă faptul că aceasta le fa-
ce lor rău (sunt “hrănite” forţat cu Lumină prin linia de comuni-
caţie info-energetică ce se formează), există riscul de intercepţie
de alte entităţi, cameleonice, care “intră pe fir” şi spun ceea ce se
aşteaptă a se recepţiona, scopul urmărit fiind agăţarea perma-
nentă de Corpul de Lumină al celui ce întreabă, cu scopul de a se
hrăni cu Lumină.
ℵ Entitati Noesice Malefice. Au EBF < 81, au culoare gri murdar
sau negru diluat, se simt reci şi umede la atingere, sunt periculoa-
se de atins sau chemat, fac rău oamenilor în funcţie de puterea
lor. Nu răspund cinstit la întrebări, dau răspunsuri conjuncturale.
Nu se vor purta conversaţii cu ele (uneori se mulţumesc să fure e-
nergie (lumină), alteori induc gânduri cu potenţial malefic la oa-
menii parazitaţi; uneori produc coşmaruri oamenilor pentru ca să
le poată fura mai multă energie).
În fiecare din acest categorii există ierarhizări făcute de diferitele
şcoli în funcţie de diferite criterii, beneficitatea fundamentală fiind
cel mai clar criteriu de orientare în această lume înşelatoare ale cărei
reguli de funcţionare oamenii de-abia acum încep să le înţeleagă, cu
ajutorul radiesteziei. Parametrii unei entităţi “umane” nu sunt influ-
enţaţi de religia pe care a avut-o omul la ultima încarnare.
Exista şi entităţi noesice cu potenţial cameleonic, care îşi pot
schimba EBF în funcţie de misiunea pe care o au (depinde şi de la ci-
ne – Entităţi Conceptuale Benefice, Entităţi Conceptual Malefice, oa-
meni …) sau de necesităţile lor proprii .
Există şi Entităţi malefice care se înconjoară de o «coajă» slab be-
nefică, entităţi ce pot induce în eroare pe radiesteziştii începători.

22

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Exista mai multe decât ştim noi, oricare din noi, indiferent de gradul şi nivelul de iniţiere.

Drumul în Spirala Evoluţiei unei Fiinţe Fiinţa cu trup material→>→> Entitate noesică→>→>
Drumul în Spirala Evoluţiei unei Fiinţe
Fiinţa cu trup material→>→> Entitate noesică→>→> Fiinţa cu trup
material
Fiinţa cu trup material
→ Parametrii de venire → Fapte bune şi fapte rele făcute în înfăp-
tuirea Misiunii Planetare sau în afara acesteia; are Liber Arbitru →
Parametrii de plecare superiori sau inferiori decât cei de venire
Entitate noesică
→ parametrii entităţii relativ stabili (minim 40 zile şi maxim 7 ani
stă în preajma locurilor şi persoanelor de care s-a ataşat. În acest in-
terval trebuie să-şi exercite ultimul act de Liber Arbitru şi să ceară a-
naliza faptelor din timpul vieţii (judecata)) → parametrii entităţii (re-
vizuiţi), o nouă Misiune Planetară → Entitatea îşi alege unde şi când
se reîncarnează – inclusiv persoanele care vor contribui la concepţia
copilului în care se va reîncarna
Acest ciclu se reia cu o frecvenţă variabilă, depinzând de alege-
rea Entităţii şi de parametrii ei. Cu cât o fiinţă a făcut mai multe fapte
rele şi în afara Misiunii Planetare, cu atât mai repede este trimisă în
viaţa de trup. Unele entităţi încearca să amâne asta neducându-se în
intervalul 40 zile-7 ani la judecată. Ele ramân fără sursă de Lumina şi
devin Entităţile Noesice Malefice, adica fură lumina ca să supravieţu-
iască. Mai pot capăta “lumină neagră” şi cunoaştere malefică de la
Satan via Elemente Conceptual Malefice pentru misiuni malefice im-
portante.
Orice entitate se poate prezenta la judecată oricând după trecerea
celor 40 zile. Este primită obligatoriu. Dar de regula Entităţile Noesi-
ce Malefice nu o fac. Odată ce se prezintă la judecată, entităţii i se re-
vizuiesc parametrii şi îi este dată o nouă Misiune Planetară. Entitatea
nu mai are voie să intervină asupra locurilor sau/şi persoane cunos-
cute.
Observaţie. Exista şi Misiuni Planetare cu efecte malefice temporare
dar cu efect benefic pe alte planuri superioare sau pe termen lung 4 .
4 n.a. - A face un rău mic pentru a aduce binele general – o idee ce am afirmat-o de multe ori,
Să nu uităm şi că
“Cui pe cui se

înainte de a şti sau a cunoaşte ceva despre Om şi Entităţi scoate”!

23

Daniel-Dumitru Darie

Toţi oamenii au “legal” Liber Arbitru propriu. Iniţiaţii au Liberul Arbitru limitat, ei trebuie doar să aleagă căile de înfăptuire a Misiunii Planetare. Dacă fac fapte contrare Misiunii Planetare, ei sunt mult mai aspru sancţionaţi decât oamenii simpli, normali. Se consideră că pot cere derogări prin rugăciuni (deşi ideea nu este foarte credibilă). Pot primi suplimente de Misiuni Planetare când aceastea sunt consi- derate necesare de Entităţile Conceptual Benefice. Entităţile nu au «legal» Liberul Arbitru. Cele benefice în general respectă aceasta, făcând numai ordinele primite prin Entităţile Con- ceptual Benefice. Cele cameleonice îşi păstrează Liberul Arbitru (ig- norând regulile). Cele pur malefice, fără cameleonism, nu folosesc nici ele Liberul Arbitru. Sunt rele dar cinstite în răutatea lor. Execută doar ordinele lui Satan primite prin Entităţile Conceptual Malefice. Există şi Entităţi benefice cu cameleonism mic, care au încălcat când- va Ordinea Lumii Lor, dar nu grav. Sunt foarte rare entităţile com- plet lipsite de cameleonism.

Sălaşul Entităţilor speciale pe Pământ Există pe această Planetă două locuri speciale în care sălăşluiesc
Sălaşul Entităţilor speciale pe Pământ
Există pe această Planetă două locuri speciale în care sălăşluiesc
entităţi speciale.
Primul este aşa-numitul Consiliu al Atlantidei. A fost creeat de In-
stitutul Superior de Metafizică a Atlantidei acum aproximativ 15 000
ani cu rolul de a oferi adăpost şi protectie celor mai benefice Entităţi
ale Planetei. Este constituit din o Piramidă din Cristal, apărată de ori-
ce posibilităţi de intruziune, invizibilă în aproape toate spectrele de
frecvenţe electromagnetice. Au fost cooptate circa 247 Entităţi cu
EBF peste 10 000. Orice Entitate de aici poate ieşi şi îşi poate înfăptui
misiunea primită, şi se poate întoarce apoi. Entităţile Noesice Bene-
fice puternice apărute în perioade ulterioare nu au fost introduse.
Este cazul cu majoritatea sfinţilor şi martirilor creştini, care au câş-
tigat mai multe trepte de evoluţie, unii având parametrii superiori u-
nor membri ai Consiliului Atlantidei. Există de asemenea Entităţi be-
nefice străvechi care deşi aveau parametrii necesari, au refuzat să in-
tre în acest Consiliu. Se ocupă în principal cu judecarea Entităţilor şi
rezolvarea trasabilităţilor karmice pentru Entităţile Noesice Benefice
puternice şi oamenii care în general şi-au îndeplinit Misiunea Plane-
tară. Mai rezolvă cererile de acces la Biblioteca Akasica venite din
partea Oamenilor trimişi de Ei la Reîncarnare. Acesta este consiliul
aflat sub conducerea lui Hristos.

24

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Al doilea este Consiliul Întunecat. A fost construit de o civilizaţie paralelă cu peste 35 000 ani în urmă. Este situat într-un cristal negru în formă de cub, îngropat undeva sub centrul Asiei . El adăposteşte Entităţile Conceptual Malefice conduse de Satan. Se ocupă de jude- carea Entităţilor şi rezolvarea trasabilităţilor karmice pentru Entităţi- le Noesice Malefice şi oamenii care nu şi-au îndeplinit Misiunea Pla- netară. Rezolvă cereri de acces la Biblioteca Akasică venite din partea oamenilor trimişi de ei la reîncarnare. Nu se ştie câte entităţi sunt şi nici parametrii. Din câte se ştie nu există entităţi malefice străvechi care să fi ramas în afară. Legenda Cutiei Pandorei se referă la acest Consiliu. Alb-negru, bine-rău, lumină-întuneric… la fel ca în poveştile şi basmele noastre, la fel ca în concepţia dogmatică a religiei noastre străbune. Necunoaşterea “armatei” Întunericului este baza tuturor problemelor nerezolvate pentru cei ce îşi regăsesc trăirile şi credinţa în Lumină. Poate invers pentru cei care se nasc, se vând sau se închi- nă, Întunericului. Oricum, cele două Consilii sunt Divine… De ce şi pentru ce se permit atacurile şi războaiele spiritual ale Fiinţelor în- trupate e greu de motivat, presupunerile preluând rolul de răspun- suri. Sau poate că doar puţini ştiu şi înţeleg asta… În aceste Consilii oamenii pot intra în decursul meditaţiei. Pot ce- re şi pot primi acces la informaţii şi sugestii despre îndeplinirea Misi- unii Planetare. Discuţiile telepatice purtate între Entităţile din aceste Consilii sau între Ele şi oamenii aflaţi acolo nu se supun interdicţiior informaţionale legate de drepturile de acces la informaţia Akasică. Nimeni din afara acelui Consiliu nu află ce informaţii s-au împărtăşit acolo.(!!!). Ierarhia Superioară a Luminii respectă acest drept al a- cestor Consilii. Entităţile cu parametri deosebiţi, Entităţile Conceptual Benefice sau Entităţile Conceptual Malefice de regulă, nu primesc Misiuni Planetare prin intermediul acestor Consilii, ele primesc Misiuni Pla- netare direct de la Divina Trinitate (Sfânta Treime). Divina Trinitate a permis creearea şi permite existenţa acestor Consilii pentru a grăbi polarizarea Entităţilor, deci pentru a micşora numărul de evoluţii transcendente oscilante la nesfârşit, din care nu se poate deduce progres sau regres din punct de vedere al evoluţiei Spirituale. De asemenea acestea evită supraîncărcarea Entităţilor Gu- vernatoare cu probleme minore. (Minore dar practic infinit de mul- te). Ambele Consilii, prin conducătorii lor primesc şi execută ordine

Consilii, prin conducătorii lor primesc şi execută ordine 25 Daniel-Dumitru Darie trimise direct de Sfântul Duh,

25

Daniel-Dumitru Darie

trimise direct de Sfântul Duh, respectiv acelea care jalonează evoluţia Planetei. Razboiul dintre ele este limitat si controlat. (fenomen simi- lar războaielor regionale fiebinţi din perioada Razboiului Rece (După chipul şi asemănarea Domnului!!!)). După valul foarte mare de Entităţile Noesice Benefice care în pe- rioada începutului Epocii Creştine au urcat 3-6 trepte evolutive (ce- ruri) la o singură încarnare, Sfântul Duh a decis să limiteze la 2 ce- ruri distanţa care poate fi parcursă de o Fiinţă (diferenţa de ceruri în care se găseşte Entitatea la 2 judecăţi consecutive). De aceasta au profitat şi maleficii, trimiţând la reîncarnare Entităţi Noesice Malefice cu Misiuni Planetare foatre negative (de ex. Stalin, Hitler, Bush) care pentru faptele făcute ar fi fost degradate cu mai mult de 2 ceruri

Binele [i R#ul \n Univers
Binele [i R#ul \n Univers

Binele şi răul sunt noţiuni fundamentale necesare pentru orien- tare în Multivers. Scara de valori pe axa rău>>bine, ca şi posibilitatea oa- menilor de a alege permanent direcţia în care vor să-şi deplaseze nişa info- energetică pe care o posedă sunt cunoscute din vremea primelor Civilizaţii de pe Planeta (minim 140.000îH). Această posibilitate a oamenilor de a alege permanent între mai multe alternative posibile de urmat în rezolvarea unei probleme este numită Liber Arbitru (LA). Binele şi răul în Multivers sunt straturi dublu concentrice având centre de convergere diferite. Oamenii, prin repetate aplicări ale principiului Liberului Arbitru îşi stabilesc nişa info-energetică pro- prie într-unul din aceste staturi, numite Ceruri – cele benefice sau Anticeruri – cele malefice. Entităţile au mai mică posibilitate de a-şi schimba stratul «de reşedinţă» decât oamenii, doar cele conceptuale putând decide plecarea temporară a unei entitati subordonate în mi- siune în alt strat de beneficitate. În viziunea religiei creştine Binele şi Răul coexistă în Univers, dar nu se întrepătrund. Aceasta neîntrepătrundere se referă la aceste straturi de benefici- tate, şi nu la indivizi izolaţi, fie oameni, fie entităţi. Oamenii, prin a- plicarea principiului Liberului Arbitru pot în orice moment să facă fapte de natură a le schimba parametrii de beneficitate. În timp a- ceasta duce la schimbarea stratului de beneficitate de care aparţine respectivul om (sub aspectul accesului la informaţii de exemplu) sau chiar la schimbarea categoriei sale de beneficitate (adică a centrului

26

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

de convergenţă). Entităţile nu îşi pot schimba stratul de beneficitate

în care sunt “parcate” în aşteptarea judecării faptelor din viaţa pre- cedentă (ultima dată un
în care sunt “parcate” în aşteptarea judecării faptelor din viaţa pre-
cedentă (ultima dată un om are dreptul să aplice Liberul Arbitru pentru a
cere intrarea în anticamera de Judecată. Ar trebui să facă acest lucru în in-
tervalul 40zile
7
ani de la decesul corpului fizic). Pot primi însă misiuni
în alte straturi, după îndeplinirea lor revenind “acasă”.
În viziunea religiilor orientale, ele se întrepătrund, fiecare din
ele fiind relativ (Yin-Yang). Existenţa unui al doilea centru de con-
vergenţă secundar pune mari probleme de orientare şi de alegere a
drumului. Această prezentare va fi reluată la un nivel superior.
Trebuie subliniat că “Grădina” Lui Dumnezeu este suficient de
cuprinzătoare pentru ca fiecare să aiba colţisorul său. Oricum ar fi
descrisă ea este mai mare decât ne-o putem imagina noi, oamenii.
Tabel sintetic cuprinzand axiomele orientării relative pe axa bine–
rău .
+
-
Conducatorii celor două Ierarhii
Iisus
Satan
Instrumentele de organizare a supusilor
celor doua lumi
Legi şi reguli
Fărădelegi
Modurile de manifestare in lumea fizica
a supusilor
Creaţie
Distrugere
Criteriile de organizare a zonelor de
influenta ie
Ordine
Dezordine
Tendinta de comportament recomandata
adeptilor
Integrare
Diferenţiere
Manifestarea in domeniul spiritual a
adeptilor
Credinţă
Necredinţă
Manifestarea in plan comportamental a
adeptilor
Calm şi
Agitaţie şi
armonie
dezechilibru
Direct inseamna fara nici un
intermediar exterior Sfintei Treimi.
Indirect inseamna atat prin intermediul
unor oameni (preoti) cat si prin
intermediul unor Entitati….
Comunicare
Comunicare
directă cu
indirectă
Dumnezeu
(interferată)
Sensul vectorului propriu al adeptului
in Multivers.
Evoluţie
Involuţie

27

Daniel-Dumitru Darie

Omul ca manifestare Undele cerebrale

Definiţie: Unda este forma sub care se propagă o oscilaţie într-un mediu elastic. Lungimea de
Definiţie: Unda este forma sub care se propagă o oscilaţie într-un mediu
elastic.
Lungimea de undă (λ) este egală cu distanţa parcursă atâta timp
cât unda execută o singură vibraţie. Frecvenţa este egală cu numă-
rul de vibraţii pe secundă.
Materia vie are un anume tip de emisie, cu o frecvenţă de 6-8Hz
la oameni, mai puţin la animale, şi mai puţin la plante, iar la mine-
rale frecvenţa ajunge la 1-2,5Hz.
Creierul uman foloseşte pentru activitatea conştientă şi reflexă
între 15-20% din masa sa neuronală. Restul este alocat activităţii sub-
conştiente, pentru stocarea şi prelucrarea informaţiilor din memoria
ancestrală şi a informaţiilor dobândite în timpul somnului în viaţa
prezentă.
Sunt 4 grupe de unde de vibraţie a creierului uman ce fac legătura
subconştientului cu mentalul (conştientul). Ele descriu tocmai frec-
venţa pe care vibrează activitatea cerebrală în anumite momente.
a) Undele Beta, caracteristice activităţii conştiente, în care atenţia este
predominant orientată spre acţiuni exterioare. În timpul acestei emi-
sii omul este treaz şi conştient. Undele beta iau naştere în timpul ori-
entării predominante a minţii umane de către satisfacerea nevoilor
de subzistenţă, calculând, organizând, aranjând, conferind sensul
universului exterior. Frecvenţa undelor beta este mult amplificată în
condiţii de stres sau anxietate. Frecvenţele undelor fiind cuprinse în-
tre 13 şi 30Hz (cicli/sec).
Când această emisie este majoritară nu se pot efectua activităţi le-
gate de intuiţie, bioenergie, radiestezie. Nu se primesc informaţii,în mod
normal, de la subconştient decât când acestea ajung să genereze o senzaţie or-
ganică (adică omului îi e rău). Creierul îşi foloseşte doar «coaja» adică «ma-
teria cenuşie» care exercită o dictatură absolută.
b) Undele Alfa, caracteristice stării de semiconştienţă, indică o stare
totuşi dinamică asociată unei minţi calme, liniştite şi în care atenţia
poate fi focalizată cu succes atât în exterior, participând la rezolvarea
situaţiilor de tot felul, dar şi în interior permiţând aprofundarea unei
stări de meditaţie dinamică. Ele sunt predominante de asemenea în
stări de concentrare sau de focalizare asupra unui centru imobil

28

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

interior. Ele se amplifică la persoanele care practică diferite forme de meditaţii, tehnici posturale sau procedee Tai-chi, sau ReiKi etc. La acest nivel are loc percepţia extrasenzorială a luminii şi se pro- duce reînnoirea energiilor celulare. Constituie primul nivel al suges- tiei. Undele cerebrale de tip alfa ating frecvente cuprinse între 7- 13Hz (cicli/sec). Aceasta este gama de frecvenţe a stării Ready. Initiaţii care lucrează frecvent în domeniul paranormalului (călătorii astrale, radies- tezie, bioenergie, îşi trăiesc tot restul vieţii de după momentul Iniţierii în zona de frecvenţe 0.5 – 14 cicli/sec. Dacă sunt enervaţi puternic trec în zona carac- teristică undelor beta şi simt durere de cap. Creierul îşi foloseste şi o parte din straturile profunde.

c) Undele Theta, caracteristice stării de somn, prezintă frecvenţe care sunt cuprinse între 3 şi
c) Undele Theta, caracteristice stării de somn, prezintă frecvenţe care
sunt cuprinse între 3 şi 7Hz. Undele theta reflectă o stare specifică a
minţii care permite vizualizarea benefică, dinamizarea constructivă a
imaginaţiei şi inspiraţia creatoare. Acestea apar mai ales în timpul
somnului paradoxal (REM) în care apar majoritatea viselor. Dacă
sunt controlate, se pot manifesta fenomene PK. Tot la acest nivel se
poate face "anestezie" fără anestezice pentru intervenţii chirurgicale,
stomatologice etc. Funcţionează numai straturile profunde ale cre-
ierului. Scoarţa cerebrală este total inhibată.
Se poate însă a se conştientiza această stare de calm şi armonie,
căci undele de tip theta se manifestă mai ales în timpul reveriei coti-
diene şi meditaţiei profunde. Când apar în starea de veghe acestea
sunt răspunzatoare de cunoaşterea intuitivă şi de explorarea ima-
ginativă a profunzimilor misterioase ale inconştientului. Undele the-
ta sunt asociate deseori cu activităţile artistice desfăşurate într-o at-
mosferă de armonie şi beatitudine, căci mai nou, arta ia uneori şi for-
me dezarmonioase, dezgustătoare, care duc la stress. Genialităţile şi
oamenii fericiţi, împăcaţi sau cu preocupări artistice creatoare, trăiesc
mai des pe aceasta frecvenţă a undelor theta.
d) Undele Delta, caracteristice somnului profund fără vise, constituie
nivelul sugestiei totale. Undele delta definesc cele mai profunde ni-
vele ale relaxării psihosomatice pe care o fiinţă umană le poate atin-
ge, cuprinse între 0.1 si 3 Hz. Astfel fiind cele mai lente unde cere-
brale ele caracterizează şi stările "puternice" de extaz, sau extazul
mistic, samadhi, satory, turia etc. Sfinţii îndeosebi trăiesc aceste stări

profunde ale undelor cerebrale în mod conştient. Uneori viziunile Fecioarei Maria, Isus sau alţi sfinţi, nu neapărat creştini, produc vi- zionarului aceste frecvenţe ale undelor, viziunile fiind însoţite de o stare profundă de extaz. De asemenea, stările înalte de orgasm sunt

29

Daniel-Dumitru Darie

însoţite de acest tip de unde. Rama Crisna, marele yoghin hindus, rămânea cuprins zile întregi în astfel de stări, inima lui încetând chiar să mai bată. Sfântul Francisc din Asisi, Anton de Padova, Tere- za de Avilona, Budha şi multi alţi sfinţi, au ajuns să-şi permanenti- zeze acest gen de trăiri. Prezenţa undelor delta este asociată cu pro- cesul complet şi amplu al regenerării fizice şi al refacerii ori men- ţinerii sănătăţii de unde rezultă ca fluctuaţiile mentale determină sta- rea generală în care trăim. Tot aici se află nivelul amintirii integrale. Funcţionează numai ni- velele de baza ale creierului, care asigură funcţionarea de întreţinere a corpului. Sub 3 cicli/sec asigurarea temperaturii constante nu mai este obligatorie dar de regulă această funcţie este asigurată din inerţie pe aceste perioade se somn.

Fenomene paranormale Conform uneia din clasificări, fenomenele paranormale se împart în 2 mari categorii: 1)
Fenomene paranormale
Conform uneia din clasificări, fenomenele paranormale se împart
în 2 mari categorii:
1)
2)
Fenomene Psi
Fenomene Theta
FENOMENELE PSI se împart în:
a) Fenomene extrasenzoriale (ESP)
b) Fenomene psihokinetice (PK)
c) Fenomene de materializare (M)
Fenomenele extrasenzoriale (ESP) sunt fenomene de natură in-
formaţională. Ele constau în achiziţia de informaţii şi obiectivarea in-
formaţiei (conştientă şi/sau reactivă). Din fenomenele de percepţie
extrasenzorială (ESP) amintim:
a) Clarviziunea (un subiect achiziţionează informaţii direct de la o
sursă exterioară care nu este un sistem viu)
b) Precogniţia (achiziţionarea de informaţii din viitor). Acest fenomen
spulberă principiul determinismului cauzal
(legea cauzei şi efectului) deoarece, în aces-
te cazuri, efectul "precede" cauza. Aceste in-
formaţii sunt valabile la momentul respectiv.
Dar în mod excepţional realitatea se poate modi-
fica în timp prin intervenţie Divină. Atenţie la
dreptul de acces la informaţii!
c) Retrocogniţia (achiziţionarea informaţiilor
din trecut). Au fost destule cazuri documentate,

Timpul "izvorăşte" din centrul unei sfere cu raza .

30

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

prezentate pe larg în literatura de specialitate informaţii!

Atenţie la dreptul de acces la

d) Radiestezia (sensibilitatea la radiaţii, caracterizată prin faptul că in- formaţia achiziţionată este revelată
d) Radiestezia (sensibilitatea la radiaţii, caracterizată prin faptul că in-
formaţia achiziţionată este revelată prin mişcarea unui instrument a-
uxiliar, conform unei prestabiliri anterioare).
e) Paradiagnoza (fenomen în care informaţiile achiziţionate prin mij-
loace exotice se referă la afecţiunile unui sistem viu).
f) Psihometria (achiziţionarea de informaţii referitoare la aprecieri
cantitative. Se pot determina greutăţi, volume, lungimi, adâncimi
etc.).
Fenomenele psihokinetice (PK) sunt fenomene bioenergetice. A-
tunci când se combină un ESP cu un PK rezultă un fenomen mai
complex, pe care îl considerăm de un exotism mediu. Fenomenele
psihokinetice (PK) definesc orice mişcare desfăşurată ca urmare a ac-
ţiunii psihicului. Psihokinezia este în general educată şi conştientă,
dar destul de frecvent sunt întâlnite fenomene PK necontrolate de
subiecţi. Fenomenele sunt rare şi se obţin foarte greu prin educaţie şi Iniţieri.
Fenomenele psihokinetice se împart în:
a) PK de poziţie (acţiunea psihicului modifică poziţia unui obiect aflat
la distanţă). La orizontală - telekinezie, la verticală – levitaţie;
b) PK de traiectorie (fenomenul modifică traiectoria unui obiect aflat
în mişcare);
c) PK de coeziune (fenomenul în care este solicitată coeziunea mo-
leculară din masa unui obiect). Fenomenele însoţitoare sunt: defor-
mări, fisuri, rupturi etc.;
d) PK de stare (se referă la starea de agregare. Este fenomenul în ca-
drul căruia apar modificări în stările unor structuri fizice, cum ar fi
solidificarea, lichefierea, gazificarea etc.). Tot aici intră fenomenele PK
reparatorii;
e) Psihofotografia (acţionarea psihică asupra emulsiei fotografice, vizi-
bilă după developare);
f) Conceptofonia (acţiunea psihokinetică asupra benzii magnetice, re-
zultând în consecinţă semnale de audio şi video-frecvenţă);
g) Poltergeist (fenomen care se manifestă fie în locuri infestate infor-
maţional de evenimente dramatice, fie în apropierea unor persoane
ce au un conflict interior neconştientizat parţial sau total).
Fenomenele de materializare se mai numesc şi fenomene de con-
densare.

31

Daniel-Dumitru Darie

FENOMENELE THETA cuprind toate tipurile de fenomene ca- re pun în discuţie problema "supravieţuirii" post-mortem. Cuprind fenomene mediale, nesistematizate încă, necesitând mediumuri pen- tru relaţia dintre lumea materială şi existenţele fără structură fizică. Iniţiaţii pot folosi ansa şi raportorul pentru comunicaţie cu En- tităţi, dar acest lucru este periculos pentru începători şi chiar şi pen-

tru cei cu experienţă şi capacitate de protecţie medii, fiind total nere- comandat. Acest tip
tru cei cu experienţă şi capacitate de protecţie medii, fiind total nere-
comandat. Acest tip de comunicare obligă entităţile să încalce legi ale
Ordinii lumii lor, ceea ce le produce lor prejudicii şi face pe radies-
tezist să încalce implicit Codul deontologic. De regulă se refuză aceste
cereri când vin de la pacienţi.
Banca de date a Universului are 10 nivele. Binele coexistă cu răul până la
nivelul 7. De acolo în sus, binele face voia Divină.
După altă clasificare, fenomenele neconvenţionale (paranormale) se
împart în:
1)
2)
Fenomene nemanifeste
Fenomene manifeste

Fenomenele nemanifeste cuprind realitatea info-energetică lipsită de matricea spaţio-temporală, nu se supun legii cauzei şi efectului, sunt fenomene cu individualizare aparentă şi caracter implicit. Ele devin explicite doar în cazul manifestării temporare în realitatea fizică, când în urma întrunirii unor factori asociativi devin sau generează e- venimente şi fenomene manifeste. Fenomenele manifeste pot fi cauzale sau nu. Pot fi asociative şi au un caracter explicit (pot fi descrise, analizate şi interpretate). Fenomenele Bio-Informaţionale (PSI) sunt caracterizate prin a- chiziţia exotică de informaţii. Ele reprezintă posibilităţi de comuni- care anterioare limbajului vorbit, constituie un sistem de obţinere a informaţiilor direct din trecut, prezent şi viitor (efectul care nu are nevoie de cauză). Se pare că aceste fenomene se petrec în mod spontan tot mai rar, odată cu evoluţia omului către civilizaţia materialist-tehnicistă. Fenomenele de biocomunicaţie se caracterizează prin transferul de informaţii între diferite sisteme vii, altfel decât prin mijloacele cunos- cute. Aici intră telepatia, efectul citopatic în oglindă şi percepţia pri- mară. Telepatia înseamnă o simţire la distanţă caracterizată prin transfer informaţional între 2 sau mai multi subiecţi, în afara canalelor senzo- riale cunoscute. Este bine documentată în literatura de specialitate Efectul citopatic în oglindă este fenomenul în cadrul căruia semna- lul caracteristic al unui grup de celule bolnave influenţează în imedi-

32

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

ata vecinătate ţesutul sănătos, determinând îmbolnăvirea pe o zonă simetrică (în oglindă) faţă de o axă cu porţiunea îmbolnăvită iniţial. Percepţia primară se referă la ce ne spune instinctul când cunoaş- tem o persoană, la acea primă impresie pe care ne-o transmite sub- conştientul, indiferent de aspectul fizic al persoanei respective. Fenomenele de percepţie cvasisenzorială extinsă constau în capacitatea

senzorială exotică a unui organ de simţ de a-şi manifesta proprietăţi- le în afara razei
senzorială exotică a unui organ de simţ de a-şi manifesta proprietăţi-
le în afara razei obişnuite de acţiune. Din această categorie fac parte:
a) Perceptia dermo-optică (fenomenul în cadrul căruia o persoană "ve-
de" cu pielea)
b) Deplasarea senzorială (capacitatea de extindere a percepţiilor senzo-
riale ale unui organ de simţ)
c) Excursia senzorială (deplasarea unei persoane, făcută cu cel puţin
un simţ, spontan, până într-un loc unde asistă la tot ce se întamplă,
urmată de întoarcere. Daca întoarcerea e bruscă pot apărea tahicardii la
începători
).
Este denumită şi călătorie astrală, fiind documentată ceva mai
amplu în literatura de specialitate.
Fenomene de inversare a cauzei si efectului au loc atunci când prin
concentrare asupra desfăşurării unui eveniment, reuşim să îi schim-
băm cursul normal de evoluţie. Fenomenul se poate executa în mod
direct, de operator sau în mod mediat, când operatorul apelează la o
Entitate Noesică puternică pentru a-şi obtine scopul. Probarea ştiinţi-
fică este dificilă. Constituie baza răspândirii populare a religiilor

33

Daniel-Dumitru Darie

Probarea ştiinţi- fică este dificilă. Constituie baza răspândirii populare a religiilor 33 Daniel-Dumitru Darie 34

34

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Teoria morfogenetic#. Despre Egregori, Entit#]i, Energii Sursa bibliografică, material parţial preluat, scris de
Teoria morfogenetic#.
Despre Egregori, Entit#]i, Energii
Sursa bibliografică, material parţial preluat, scris de Atlamith în 28 sept – 1 oct
2007, cu participarea Florian Pittis si d.Palmyra:
http://www.geocities.com/atlamith/egregor.htm, material.
Teoria morfogenetic#

(demonstra]ia [tiin]ific# a existen]ei egregorilor) Teoria morfogenetică şi-a dovedit până acum în multe cazuri va- labilitatea şi, pentru cel cu mintea deschisă, reprezintă un instrument foarte preţios prin intermediul căruia pot fi explicate o serie întreagă de fenomene şi, mai mult decât atât, pot fi chiar generate şi stabili- zate altele. Rupert Sheldrake, de profesie biolog, a fost uimit de anumite fe- nomene din lumea fiinţelor vii, care nu puteau fi explicate în nici un fel. Două experimente sunt celebre, experimente care au dus la fun- damentarea acestei teorii. În primul dintre ele, profesorul William McDougall de la Har- vard, testa în 1920 inteligenţa şoarecilor. Pentru aceasta a folosit un labirint, prin care şoarecii trebuiau să treacă pentru a găsi hrana. În experiment se nota timpul în care şoarecii reuşeau să ajungă la hra- nă. Spre uimirea lui, a constatat că pe măsură ce apăreau noi genera- ţii de şoricei, timpul mediu în care aceştia ajungeau la hrană devenea tot mai mic, astfel încât generaţia a 20-a de şoareci ajungea în medie la hrană de zece ori mai repede decât prima generaţie. A fost ca şi cum o învăţătură a celor adulţi se transmitea la copii. McDougall ştia, la fel ca noi toţi, că genetic nu se poate transmite învăţătura, decât poate cel mult anumite instincte. De aceea, rezultatele sale au fost tratate cu mult scepticism. Pentru a-l contra pe McDougall, o echipă de oameni de ştiinţă din Edimburgh a duplicat experimentul, folo- sind exact acelaşi labirint ca şi McDougall. Rezultatele lor au fost şi mai uluitoare: prima generaţie de şoareci a parcurs labirintul aproxi- mativ în acelaşi timp ca generaţia 20 a lui McDougall, iar unii dintre şoricei au găsit drumul aproape imediat, mergând direct la ţintă. În acest caz explicaţiile genetice puteau fi eliminate din start şi la fel şi alte explicaţi bazate pe urme de miros, feromoni, etc. Cu toate aces- tea, experienţa şoriceilor de la Harvard a trecut oceanul, ajungând la cei din Anglia, fără să existe nici o explicaţie fizică pentru aceasta.

35

Daniel-Dumitru Darie

Un al doilea experiment a avut loc în 1952 pe insula Koshima, unde o specie de maimuţe (Macaca Fuscata) a fost observată timp de 30 de ani. La un moment dat cercetatorii au început să ofere maimu- ţelor fructe dulci, aruncate în nisip. Maimuţelor le plăceau foarte mult fructele, dar trebuiau să le mănânce acoperite cu nisip, ceea ce era neplăcut pentru ele. La un moment dat o femelă de 18 luni, numită Imo, a descoperit că putea rezolva problema spălând fructele într-o apă din apropiere. Imo i-a arătat aceasta mamei ei. Totodată colegii ei de joacă au în- văţat aceasta şi şi-au învăţat şi familiile cum să făcă. Oamenii de ştiin- ţă au asistat la felul în care din ce în ce mai multe maimuţe au învăţat cum să spele fructele în apă. Între 1952 şi 1958, toate maimuţele tinere din colonie au învăţat spălatul fructelor. Doar unele dintre maimuţele adulte, care au imitat copii, au aplicat şi ele acest lucru. Celelalte maimuţe adulte au con- tinuat să mănânce fructele pline de nisip. Apoi ceva uimitor s-a în- tâmplat: de la un anumit număr de maimuţe care îşi spălau fructele, brusc fenomenul a luat o amploare explozivă. Dacă dimineaţa doar o parte din maimuţe foloseau această cunoaştere, seara aproape toate maimuţele deja spălau fructele. De asemenea alte colonii de maimuţe din alte insule, precum şi maimuţe de pe continent, au început aproa- pe imediat să-şi spele fructele. Nici în acest caz nu a putut fi găsită o explicaţie convenţională cum cunoaşterea s-a răspândit aşa de repe- de, trecând apa, fără să fi existat contacte directe între diversele co- lonii. Rupert Sheldrake, analizând aceste cazuri, a avansat ideea unor câmpuri morfice (sau formatoare, generatoare), care aveau rolul de a menţine cunoaşterea oricăror fenomene, nu doar din lumea vie, ci şi din cea minerală sau chiar cuantică. El a postulat că aceste câmpuri înregistrau într-un anumit fel toate informaţiile despre diverse eveni- mente, iar apoi exercitau o influenţă formatoare asupra tuturor fiin- ţelor sau obiectelor similare cu cele care au generat evenimentele res- pective, astfel încât noile evenimente să se încadreze oarecum în noul tipar. Am putea asemăna aceste câmpuri morfice cu un fel de matriţe în care este turnat metalul topit pentru a lua forma respectivă. O com- paraţie şi mai bună este cu pamântul peste care plouă. Iniţial acesta este perfect plan, dar apoi apa începe să sape mici şanturi prin care se poate scurge mai repede. Gradat aceste şanţuri se adâncesc şi din ce în ce mai multă apă curge pe acolo. În comparaţia noastră, şanţu- rile sunt noile câmpuri morfice create, care crează obişnuinţa ca lu-

36

pe acolo. În comparaţia noastră, şanţu- rile sunt noile câmpuri morfice create, care crează obişnuinţa ca

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

crurile să se petreacă predominant într-un anumit fel şi nu în altul. În linii mari, teoria morfogenetică explică mult mai aprofundat şi ex- tinde ceea ce noi nu-mim "obişnuinţă". Din momentul postulării ei, teoria morfogenetică s-a dovedit ime- diat un instrument excepţional. Deja puteau fi explicate o serie în- treagă de fenomene, din cele mai diverse domenii. De exemplu, în psihologie aplicabilitatea a fost imediată, şi de fapt teoria morfogene- tică s-a potrivit perfect cu alte descoperiri din acest domeniu, cum ar fi teoria subconştientului colectiv a lui C.G. Jung. În cercetările sale, Jung a descoperit anumite fenomene stranii, care nu puteau fi explicate dacă nu ar exista un gen de conexiune în- tre membrii aceleiaşi specii. De exemplu, Jung a descoperit că unii eschimoşi aveau vise cu şerpi sau păianjeni, deşi aceştia nu există la Cercul Polar şi nici nu existau alte surse de unde să afle despre exis- tenţa lor. De fapt, nici eschimoşii în cauză nu ştiau ce visează, dar când desenau imaginile respective, cineva putea recunoaşte imediat despre ce era vorba. Astfel, Jung a postulat ideea unui subconştient colectiv la care fiecare membru al speciei este mai mult sau mai puţin cuplat, şi prin intermediul căruia are acces la o serie întreagă de cu- noştinţe, arhetipuri şi obiceiuri. Acest subconştient colectiv cores- punde parţial câmpurilor morfice din teoria morfogenetică. Totodată au putut fi explicate performanţele sportivilor, care cresc în mod vizibil de la o generaţie la alta, deşi structura biologică a omului este oarecum constantă şi chiar în epoca modernă decade da- torită alimentaţiei nesănătoase, sedentarismului şi ruperii faţă de na- tură şi de ritmurile ei normale. Această creştere a performanţelor nu poate fi pusă doar pe seama antrenamentului, fiindcă ea se manifestă încă de la vârste fragede, la care copii mici dau dovada de perfor- manţe mult mai bune decât cei din trecut. În acelaşi fel în şcoli, pro- grama şcolara devine din ce în ce mai încărcată şi copiii asimilează din ce în ce mai multe cunoştinţe. Câmpurile morfice (sau morfogenetice) se manifestă şi la nivel de comunităţi umane sau de ţări. Chiar între două ţări vecine pot exista unele diferenţe morfice mari, care generează modele de compor- tament specifice. De exemplu englezii sunt vestiţi pentru calmul lor, latinii pentru "sângele fierbinte", francezii ca fiind romantici, japone- zii ca fiind în general mai corecţi şi muncitori, germanii mai rigizi şi

general mai corecţi şi muncitori, germanii mai rigizi şi 37 Daniel-Dumitru Darie atenţi la detalii, etc

37

Daniel-Dumitru Darie

atenţi la detalii, etc 5 . Aceste diferenţe crează ceea ce se numeşte "e- gregor" naţional, şi care reprezintă o matrice formatoare pentru in- divizii unui neam. Între egregorul unui neam şi cultura şi tradiţia sa există o dependenţă biunivocă: pe de o parte tradiţia şi cultura fac să se structureze un egregor specific, iar pe de altă parte acest egregor transmite prin câmpuri morfice generaţiilor următoare obişnuinţa de a se încadra în aceaşi cultură, religie, obiceiuri, etc. Mulţi turişti sau emigranţi constată în mod direct aceste diferenţe de obiceiuri, mentalităţi şi comportamente care sunt puse doar pe seama culturii acelui popor, dar care de fapt sunt structurate de egregorul specific naţiunii respective. În domeniul biologiei, teoria morfogenetică a făcut posibilă apari- ţia unor teorii şi descoperiri de ultimă oră, care ţin de frontierele şti- inţei şi care, de fapt, au făcut să apară controversele foarte aprinse pe marginea ei. Astfel, o fiinţă vie nu mai este doar un ansamblu biolo- g-c, material, ci este cuplată la un câmp morfic mult mai general şi care este de natură energetică, vibratorie. Aici trebuie să fim bine înţeleşi: teoria morfogenetică nu postu- lează direct existenţa sufletului, ci ne referim la un câmp energetic trans-individual, o obişnuinţă colectivă în care se încadrează fiecare individ, atât fizic cât şi psihic. Sheldrake a constatat în mod corect că, pentru ca un câmp morfic să poată acţiona, este necesar ca în organismul viu, încă de la nivel celular, să existe structuri care recepţionează informaţiile respec- tivului câmp morfic. Totodată este necesar să existe structuri emiţă- toare, care din diverse acţiuni fizice să influenţeze - în sensul structu- rării lor - diverse câmpuri morfice. De fapt, conform descoperirilor din fizica cuantică, chiar particulele subnucleare sunt supuse unor câmpuri morfice specifice, şi astfel interacţiunea dintre materie şi energie se desfaşoară la orice scară din Creaţie. Sheldrake chiar a a- vansat o teorie şi mai surprinzătoare, şi anume faptul că ADN-ul u- man nu este în mod intrinsec depozitarul informaţiei structurante pentru o fiinţă, ci mai curând un fel de antenă de emisie-recepţie pentru câmpul morfic înconjurător, care de fapt depozitează această informaţie.

care de fapt depozitează această informaţie. 5 n.a. - Un exemplu la îndemână: vizitaţi

5 n.a. - Un exemplu la îndemână: vizitaţi Drobeta-Turnu Severin şi apoi treceţi peste Dună- re în oraşul aflat chiar în faţa acestuia, în Serbia, Kladovo şi veţi observa enorm de multe di- ferenţe!

38

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Se ştie că ADN-ul păstrează în fiecare celulă o informaţie genetică

completă pentru întregul organism, dar nu ştim cum sunt luate deci- ziile ca, de exemplu,
completă pentru întregul organism, dar nu ştim cum sunt luate deci-
ziile ca, de exemplu, dintr-o celulă de un gen să se activeze genele
necesare pentru ca ea să se duplice în alta de un gen diferit, sau de a-
celaşi gen. De ce într-un organism adult celulele musculare se vor di-
vide tot în celule musculare şi nu în neuroni, de exemplu? Totodată
nu ştim ce face ca celulele să ştie când au atins nivelul de diviziune
necesar şi să nu se mai dividă aşa de mult
De exemplu, care sunt factorii care opresc dezvoltarea de creşere
a celulelor hepatice, oprind astfel ficatul să crească nemăsurat de
mult? Este ca şi cum celulele ar şti că ficatul a ajuns la dimensiunea şi
forma lui corectă şi atunci se generează doar o activitate de întreţi-
nere la nivelul acestuia şi nu una de creştere. Teoria morfogenetică
explică foarte simplu aceste aspecte stipulând faptul că informaţiile
structurale sunt înregistrate de fapt într-un câmp morfic care acţio-
nează asupra tuturor proceselor biologice. ADN-ul devine astfel în
special un receptor (e drept, foarte complex) pentru câmpuri mor-
fice care sunt mult mai complexe şi care păstreaza mult mai multă
informaţie decât ar fi capabil doar ADN-ul singur să o facă.
Dacă o fiinţă vie ar fi o construcţie, am putea compara ADN-ul cu
executanţii simpli care lucrează la acea construcţie, iar câmpurile
morfice cu echipa formată de proiectanţi şi ingineri constructori.
O altă aplicaţie uimitoare a teoriei morfogenetice este în dome-
niul anumitor aspecte considerate "paranormale", şi care ţin în spe-
cial de influenţa gândirii şi a emoţiilor asupra materiei. Prin teoria
morfogenetică multe dintre aceste fenomene pot fi explicate chiar
foarte uşor.
Ţinând cont că ADN-ul şi în general materia este şi un emiţător
care poate structura câmpuri morfice specifice, concluzia imediată
este că o fiinţă vie poate emite informaţii morfice (deci structurante,
generatoare), care să acţioneze asupra altor fiinţe sau a materiei în
general.
La ora actuală se ştie că cei care ţin plante şi le iubesc foarte mult,
vorbesc cu ele şi le mângâie, fac ca aceste plante să se dezvolte foarte
frumos, parcă percepând atmosfera favorabilă de care au parte. Pu-
ţini însă ştiu că aceste diferenţe de dezvoltare pot fi obţinute şi de la
distanţă, pur şi simplu gândindu-ne cu iubire la planta sau la fiinţa
respectivă.

39

Daniel-Dumitru Darie

Astfel, gândirea noastră structurează un câmp morfic benefic, care constituie un tipar de dezvoltare armonioasă pentru acea fiinţă. În acest caz, efectele nu mai pot fi explicate doar prin interacţiuni de tip fizic, ci se necesită introducerea unor interacţiuni de ordin energetic, vibratoriu. De fapt, efectele gândirii focalizate asupra materiei şi chiar a destinului sunt foare bine cunoscute încă din antichitate, în toate culturile lumii. Există diverse proverbe foarte inspirate, de e- xemplu: "obişnuinţa este cea de a doua natură" sau "dacă semeni o o- bişnuinta, culegi un destin". O mare parte din ceea ce numim "destin" sau "soartă" este de fapt un ansamblu de câmpuri morfice care ne ghidează într-un anumit fel. Astfel, o fiinţă care se încadrează pe frecvenţa de rezonanţă a a- cestor câmpuri, va avea tendinţa să acţioneze predominant conform lor şi deci să aibă o direcţie specifică în viaţă. Toate fiinţele geniale în schimb au avut calitatea de a şti, încă de la o vârstă fragedă ceea ce îşi doresc în viaţă. Această pre-ştiinţă ve- nea sub forma unei idei sau imagini care se repetă predominant. De exemplu, un viitor dansator de excepţie îşi dorea foarte mult să dan- seze pe scenă şi se vedea mai mereu în această postură. Astfel, teoria morfogenetică validează în mod ştiinţific modalitatea prin care comportamentele sau chiar gândurile noastre modelează "destinul", prin câmpuri morfice specifice generate de către ele. De fapt, pur şi simplu aceste comportamente fac să apară tiparele şi căile care au tendinţa de a fi urmate şi mai departe, nu doar ca model de gândire ci şi ca realitate fizică. Trebuie doar ca în dezvoltarea sa, câmpul morfic să atingă o in- tensitate specifică, un gen de "masă critică", pentru a-i permite să se manifeste concret în planul fizic. Analogic este la fel cum într-o şcoală nu ajunge ca un singur elev să fie genial pentru ca acea şcoală să fie de renume, ci este necesar ca un anumit număr de elevi să aibă re- zultate foarte bune, pentru ca acel câmp morfic generat să fie sufici- ent de puternic şi pentru viitorii elevi care vor învăţa acolo. Devine astfel posibil pentru o fiinţă umană să-şi transforme des- tinul în bine chiar la un mod radical, dacă acţionează cu suficientă energie în sensul modificării câmpurilor morfice mai vechi (care pot să-i fie defavorabile), pentru a structura astfel câmpuri morfice noi, mai puternice, şi care să o ghideze în direcţia dorită. Mai exista încă multe alte domenii de aplicare a teoriei mor- fogenetice, de exemplu găsirea unor modalităţi de acţiune pentru a favoriza ceva nou şi mai evoluat decât vechile forme, modele sau ti-

40

găsirea unor modalităţi de acţiune pentru a favoriza ceva nou şi mai evoluat decât vechile forme,

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

pare, explicarea unor fenomene fizice sau psihice în funcţie de con- textul în care au loc, etc.

Egregorul Egregorul este o acumulare impersonală de info-energii, bune sau rele, care au aparţinut indivizilor,
Egregorul
Egregorul este o acumulare impersonală de info-energii, bune
sau rele, care au aparţinut indivizilor, grupurilor de indivizi, societă-
ţii, popoarelor, naţiilor, planetelor. Aceste info-energii acumulate se
comportă ca nişte acumulatori-tampon din punct de vedere info-
energetic, indivizii pot urca informaţie şi energie în egregor sau pot
primi informaţie şi energie din egregor. Se creează astfel o interde-
pendenţă, egregorul reprezintă şi de multe ori influenţează deciziile
subtile ale indivizilor, nuanţa de bine sau rău etc.
Fiecare grupare, fiecare mişcare religioasă, politică, artistică, fieca-
re ţară, formează un “egregor”. Egregorul se comportă ca o fiinţă
psihică emanată de o colectivitate, fiind format din gândurile, dorin-
ţele, fluidele tuturor membrilor care au gânduri în comun.
Aici este desigur o problemă de liber arbitru şi de conectare voită.
Conectarea unui individ sau a unei colectivităţi la un egregor se face
printr-un gând-parolă care este chintesenţa egregorului, simbolul ca-
re caracterizează acel egregor. Fiecare egregor are culorile sale, for-
mele sale particulare: pentru Franţa, cocoşul, pentru Rusia, ursul,
etc
Diferenţele existente între gândurile up-load-ate de indivizi în

egregor se reduce vectorial la componente în multivers; componen- tele care sunt identice într-un anume vers se adună întărind egre- gorul în acel vers în sensul sumei. Componentele antagonice într-un anume vers se anihilează vectorial; în timp este posibil ca egregorul să-şi schimbe sensul într-o anume zonă a realităţii (de exemplu pen- tru România, cu secole în urmă exista o ură puternică faţă de turci. Acum se manifestă o indiferenţă, poate chiar o vagă admiraţie. Suma efectelor acţiunilor disparate ale unor entităţi individuale este o sumă aritmetică, în timp ce rezultanta acţiunilor unei colectivi- tăţi sincronizate este un număr obţinut exponenţial (deci, mult mai mare). Pe acest fenomen se bazează obţinerea rapidă de egregori de către creatorii de secte religioase şi de către artiştii (formaţii) care or- ganizează concerte şi spectacole. Exista şi egregori ai celulei sociale numită familie, care asigură continuitatea relaţiei între parteneri şi armonizarea acţiunilor lor la nivel subconştient. Acest egregor este creat de această legătură şi îi datorează ei existenţa. Reflectarea egregorului sau personificarea a- cestei legături, este de obicei un amestec de aspecte subconştiente şi

41

Daniel-Dumitru Darie

conştiente cu privire la felul în care fiecare dintre părţi simte despre cealaltă şi despre relaţia dintre ele. Egregorul este format în acest caz special din sentimentele subconştiente, şi mai puţin din cele conştien- te. Aceasta îi dă puterea pe care o are asupra părţilor implicate. Câ- nd apare o necesitate de schimbare, egregorul exercită negativ aceas- tă putere, atunci când nu este recunoscută o schimbare în relaţie, sau când se rezistă ei, sau se neagă acea schimbare. Pe de altă parte, e- gregorul exercită o putere pozitivă, de sprijin, atunci când schimba- rea este recunoscută, acceptată şi ne ocupăm deschis şi sincer de ea. Când ambele părţi sunt capabile de a recunoaşte egregorul şi vor să înveţe de la acesta, el poate deveni o unealtă spre a uşura schim- barea şi creşterea. El va revela ceea ce fiecare parte are nevoie să i se reveleze, pentru ca relaţia să înflorească şi pentru ca fiecare persoană să înflorească independent. Pentru a dizolva egregorul este nevoie de tăierea completă a oricărei legături mentale şi emoţionale. Cu alte cuvinte, este foarte greu de realizat. De obicei, egregorul se va schim- ba doar, în loc de a muri cu adevărat. (iubirea se transformă în ură, nu în indiferenţă ) Psihologic, egregorul este un lucru complex. Atât timp cât mai e- xistă o legătură emoţională, prin definiţie nu aţi „terminat”. Egregorii mari aparţinând unor religii „stinse” sau unor civilizaţii demult apuse rămân activi în univers o lungă perioadă de timp, aju- tând la înţelegerea şi descoperirea elementelor acelei religii sau civili- zaţii de către oamenii din viitor, folosindu-şi intuiţia mult mai mult decât raţiunea (descoperirea Troiei de către Schliemann, descope- rirea civilizaţiei minoice, etc).

Clasificarea Egregorilor Există trei feluri de egregori: 1. Egregori normali, obişnuiţi, al căror simbol este
Clasificarea Egregorilor
Există trei feluri de egregori:
1. Egregori normali, obişnuiţi, al căror simbol este un concept ab-
stract (idee, popor, partid, obicei, credinţă, etc). Aceştia sunt pro-
prietate comună a celor care se conectează la egregor, cota de in-
fluenţă a fiecărui individ fiind direct proporţională cu puterea sa de
concentrare şi timpul alocat gândurilor trimise spre egregor. Influ-
enţa poate fi atât a individului asupra egregorului cât şi a egrego-
rului asupra individului. Desigur în ecuaţie există şi o mărime cvasi-

con-stantă care este acumularea de info-energie a egregorului. La e- gregorii obişniuiţi această mărime cvasi-statică este enormă faţă de capacitatea unui individ de a schimba gânduri cu egregorul. De aici rezultă că un individ oarecare, chiar dotat din punct de vedere al

42

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

parametrilor info-energetici proprii nu poate modifica semnificativ un egregor. Lucrurile stau un pic altfel când un grup de indivizi (e- ventual puternici info-energetic) efectuează transferuri sincronizate de info-energii cu egregorul. După cum se ştie, funcţia exponenţială asigură un randament foarte mare, fiind posibilă urnirea vectorului egregorului de către un grup sincronizat de Iniţiaţi. Pe acest feno- men îşi bazează acţiunea numeroase grupuri semi-închise, fie franc- masonice, fie religioase. Secretomania care guvernează aceste gru- puri de acţiune este dată pe de o parte de necesitatea menţinerii se- crete a simbolului egregorului, pentru ca alte grupuri cu interese o- puse să nu-l poată accesa eficient, şi pe de altă parte de necesitatea ca utilizatorii obişnuiţi ai egregorului să nu ştie că este posibil ca acesta să fie modificat în funcţie de interesele unui grup şi să aibă încredere că egregorul este doar suma gândurilor celor interesaţi de acel su- biect. 2. Egregori extraordinari, al căror simbol este o persoană vie sau o entitate. Aceştia sunt proprietatea cvasi-exclusivă a persoanei care este simbolul egregorului, egregorul fiind constituit din gândurile ti- tularului şi din gândurile celor care se gândesc la el şi la acţiunile desfăşurate de el. În ceea ce priveşte up-load-ul, şi la acest tip de e- gregor se aplică regulile generale, urcă info-energia în el toţi cei care se conectează la egregor, în mod individual sau în mod sincronizat. Ţine de capacităţile şi de puterea de captaţie a titularului ca să-şi for- meze egregorul prin acţiunea unor grupuri coordonate conduse foarte strict de titular atâta timp cât sunt concentrate şi conectate la egregor. Aceasta acţiune complicat de prezentat în scris se face foarte simplu de către artiştii care fac spectacole în sală sau pe stadion, cei prezenţi la aceste spectacole având de regulă o trăire intensă şi bine sincronizată, condusă în sensul dorit de artist. Aceşti utilizatori indi- viduali pot avea apoi conexiuni individuale cu egregorul, dar din ca- uza diferenţelor uriaşe dintre exponenţială şi suma simplă ei practic pot fi doar influenţaţi de egregor. Titularul egregorului fiind însă în- suşi simbolul egregorului, are drepturi depline în a folosi acea ener- gie acumulată şi în a-i schimba vectorii din multivers (asta doar dacă are şi ştiinţa necesară, ceea ce nu prea se întâmplă 3. Există şi un tip intermediar de egregori, şi anume cei al căror titular este o colectivitate mică, unită de un ţel şi un simbol clar defi- nit. Cel mai clar exemplu este cel al unei echipe de fotbal (deoarece jucătorii de fotbal nu prea ştiu parapsihologie avansată aceşti egre-

fotbal nu prea ştiu parapsihologie avansată aceşti egre- 43 Daniel-Dumitru Darie gori se comportă ca egregori

43

Daniel-Dumitru Darie

gori se comportă ca egregori de tip1 când e vorba de titulari şi ca e-

gregori de tip 2 când e vorba de utilizatori ). Moartea [i Egregorii Fiecare om,
gregori de tip 2 când e vorba de utilizatori
).
Moartea [i Egregorii
Fiecare om, după ce moare şi devine entitate ia cunoştinţă cu se-
tul de reguli care asigură ciclul transcendent al Fiinţelor şi al In-
formaţiei în Multivers. Pe timpul cât sunt încarnaţi, acest set repre-
zintă o Taină pentru oameni. {
”taina
ce doar morţii o ştiu”}. A-
ceastă Taină este răspunsul lui Dumnezeu la asumarea de către Om
a Liberului Arbitru.
Când moare, omul pleacă într-o călătorie astrală care începe ca
oricare alta (ca orice adormire). Problemele apar când entitatea vrea
să se întoarcă în corp şi constată că acesta nu mai are o interfaţă com-
patibilă. De regulă entitatea îşi dă seama repede că ceva nu este chiar
în regula şi face o prima încercare de intrare în propriul corp după
1-25 minute. Sunt şi cazuri în care reuseşte să-şi animeze corpul, şi a-
vem o „near-death experience.” (o întoarcere de pe tărâmul morţii) 6 ,
încercări care sunt oricum sortite eşecului.
În situaţia în care omul moare în urma unei boli incurabile sau,
indiferent de cauză moartea intervine după o lungă agonie, entitatea
are timp să afle ce i se va întâmpla, şi pleaca în mod organizat din
corp, retrăgând tot etherul disponibil. Fibrele nervoase şi vasele de
sânge răman un fel de ghidaje care drenează toată producţia de e-
ther a celulelor corpului după încetarea „administraţiei centrale” En-
titatea rămâne legata de corpul fost al său printr-un cordon foarte
subţire, legătura fiind făcută de regulă prin sahasrara [chakra a 7-a]
(astfel se explică secvenţialitatea procesului de moarte liniştită (cu a-
proximativ 1-2 ore înainte de a muri, muribundului încep să i se ră-
cească picioarele şi mâinile, nu îşi mai poate controla corpul, în-
cepând cu picioarele, apoi mâinile, apoi partea inferioară a corpului.
Cam în această fază omul devine foarte conştient, iar dacă a fost in-

6 Aceste cazuri se întâmpla de regulă când entitatea a fost smulsă prin violenţă afară din corp, şi corpul nu este foarte avariat. Dacă corpul este grav avariat, asistăm la chinurile enti- tăţii de a-l anima (de exemplu cineva al cărui corp este aruncat de pe un bloc după ce cade jos, stă nemişcat un timp, apoi face nişte încercări de a-şi misca ochii şi buzele, şi abia după câteva minute sau zeci de minute moare de tot), sau cineva căruia i se taie sau i se distruge cvasi-complet capul şi totusi nu moare (soldat decapitat de schija care continuă să meargă, mareşalul Antonescu care a continuat să vorbeasca deşi avea creierul aproape complet spulberat de gloanţele de la execuţie)

44

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

conştient se trezeşte şi vorbeşte coerent, ca şi cum ar fi dintr-o dată bine. După câteva minute (max. 1 oră), timp în care a fost retras e- therul din zona organelor interne, respiraţia se încetineşte sub va- loarea critică şi încetează. Pulsul mai continuă câteva minute foarte încet şi apoi se opreşte. Omul nu mai poate vorbi, nu mai simte atin- gerile, apoi nu mai vede. Continuă să au-dă 20 secunde până la 1 mi- nut după oprirea inimii -moment greu de sesizat când este acasă, dar scos în evidenţă în mod supărător pentru cel ce moare de către a- paratele din spital. În acest interval, entitatea se separă de corpul său, rămânând legată de acel cordon de drenare. Pentru a se depla- sa, şi pentru a procesa informaţie, entitatea aflată în această fază a evoluţiei are nevoie de ether şi de info-energie. De fapt ea are nevoie doar de info-energie, necesitate cunoscută din lumea religiei şi din lumea profană ca „nevoie de lumină”, etherul nu îi mai este de nici un folos, acesta foloseşte doar pentru cuplarea directă a entităţii la celulele nervoase. Acesta se vede în anumite condiţii favorabile, de el se folosesc uneori entităţile când vor să se arate ca „fantome”. De ase- menea acesta este indispensabil unei entităţi care vrea să „bântuie” pe o altă fiinţă, acţionându-i direct corpul acesteia (sau numai anu- mite părţi din el (cel mai adesea mâini, picioare, sex)). Entitatea pri- meşte cantităţi în descreştere de ether şi lumină prin dren timp de câteva săptămâni, până ce putrefacţia cadavrului distruge cvasi-com- plet canalele nervoase şi cele constituite de vasele de sange. Celulele până mor, produc cantităţi mari de ether şi de bioenergie. Majorita- tea celulelor mor în primele 48 ore de la încetarea circulaţiei sang- vine (cea desfaşurată cu viteză mare în urma pompării sângelui de către inimă sau de o pompă artificială), nu aşa-zisa circulaţie inversă reziduală. Cel mai mult supravieţuiesc celulele de măduvă şi cele de os. A- cestea pot rămâne vii chiar şi o lună. Drenul este foarte eficient, a- cesta suge şi o parte din bio-energia bacteriilor sau a altor celule in- vadatoare sau conlocuitoare (cancer) încetinind sensibil putrefacţia.

Dar cantităţile astfel obţinute de entitate sunt în scadere, şi niciodată nu sunt în exces.
Dar cantităţile astfel obţinute de entitate sunt în scadere, şi niciodată
nu sunt în exces. Entitatea mai are la dispoziţie şi energia din egre-
gorii personali. Aceştia sunt formaţi din gândurile al căror subiect a
fost sau este persoana/entitatea respectivă, atât în timpul vieţii cât şi
după aceea. Din această cauză este bine să ne gândim la cel dispărut.
Din aceast motiv se organizează priveghiul şi acolo se discută numai
{ah, (
ce bine ar fi să fie aşa
})
despre cel mort. Lumânarea care se

45

Daniel-Dumitru Darie

aprinde tradiţional nu este importantă decât ca semnificaţie, creierul nostru este cel care trimite lumina către morţi şi nu lumânarea pro- priu-zisă. Ideea a fost genială, pâlpâirea şi fragilitatea flăcării fiind de natură a sensibiliza pe cel ce aprinde lumânarea şi de a-i face subcon- ştientul să devină mai sensibil şi să vibreze mai puternic la gândurile adresate de conştient către decedat. Nu este nici un câştig pentru mort să îi aprindem o candelă care arde o lună bine protejată contra oricărui vânt. E mult mai bine să-i aprindem o lumânare şi să tremu- răm lângă ea la fiecare adiere de vânt. Entitatea la început nu realizează cât de radicală este schimbarea de statut, şi de regulă nu îl acceptă din primul moment, chiar dacă a- re o pregătire şi o educaţie de specialitate. Regula conform căreia en- titatea trebuie să stea în cercul de cunoscuţi şi să fie legată cu dren de corpul sau cel puţin 40 zile este adevarată. Timpul maxim cât poate sta o entitate fără a fi “pedepsită” în ierarhia luminii pentru această rămânere în plus este 7 ani de la deces. Dar o entitate nu poate sta a- tât de mult deoarece nu are de unde să se alimenteze cu info-ener- gie, deoarece corpul nu îi mai furnizează nimic după trecerea a câte- va luni iar cunoscuţii îl uită repede pe decedat. Egregorii personali sunt aproape nesemnificativi în cazul persoanelor obişnuite. Regula este că imediat după trecerea celor 40 zile de „purgatoriu” entitatea trece Poarta de Lumină, (asta după ce renunţă la orice urmă de e- ther şi se desface de orice corzi ce dau drenuri pe care le va avea.) Rolul Porţii de Lumină este chiar acesta, arderea „necuratului” din entităţi. (a se înţelege că „necuratul” este etherul). Egregorii perso- nali constituiţi în timpul vieţii şi cel constituit imediat după moarte sunt constituiţi din aceeaşi info-energie, având valori diferite doar prin cantitatea de info-energie acumulată şi nu prin calitatea ei. Info- energia acumulată în egregori este rezistentă şi pierderile cu timpul sunt foarte mici. Desigur, aceşti egregori au de regulă sensuri info-e- nergetice diferite şi se raportează la versuri diferite din cadrul multi- versului (de regulă fiecare om are şi egregori benefici – când a fost iubit, când a fost lăudat sincer, când i s-a mulţumit pentru o faptă, a- titudine, când a realizat vindecarea unui suflet rănit cu vorba sau cu fapta, când a fost lăudat în gand sau în faţa altora dar şi egregori ma- lefici – când a fost înjurat, când a fost „pomenit” pentru o faptă rău- tăcioasă făcută cu vorba sau cu fapta, când a înşelat un suflet sau a fu- rat un buzunar). Mai există şi egregori gri- admiraţie invidioasă pen- tru lucruri greu de făcut. Entitatea alege liberă de unde să se alimen- teze cu energie în orice moment, şi este influenţată ca stare psihică şi

46

alege liberă de unde să se alimen- teze cu energie în orice moment, şi este influenţată

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

ca accentuare a gândurilor sale de această info-energie cu care se hrăneşte. Şi de regulă entităţile cu ceva experienţă sau cunoaştere de specialitate se alimenteză cu Lumină din egregori personali şi nu direct de la persoane care le donează Lumina, asta ca măsură de protecţie contra manipulării acţiunilor şi gândurilor lor. Există şi en- tităţi care după ce au fost în viaţă oameni simpli dar puternici fizic, social şi energetic ajung să se lase puşi la trebă de diverşi vraci de re- gulă din sfera magiei negre (wodoo), răsplata lor fiind energia nece- sară funcţionării lor ca entităţi. Aceste entităţi nu se duc la judecată şi încalcă regulile din Ierarhia Luminii, trăind parazitar pe seama Lu- mii celor vii.

Misiunea Personal# [i Egregorii Misiunea Personală are două părţi una karmică şi una divină, da-
Misiunea Personal# [i Egregorii
Misiunea Personală are două părţi una karmică şi una divină, da-
tă direct de Dumnezeu. Partea karmică a Misiunii Personale se dă
entităţilor venite la Încarnare de la unul din cele două Consilii care
răspund de Dreptate şi Echitate pe Planetă, Consiliul Atlantidei, con-
siliul celor mai benefice entităţi de pe Planetă, Entitatea Guverna-
toare a Planetei, şi Consiliul Shambalei (consiliul întelepţilor Sham-
ballei) alcătuit din fiinţe care se află în stază protejaţi energetic în zo-
na Tibetului şi din entităţi adăpostite în focuri veşnice, al cărui con-
ducător este Lucifer, (fratele căzut în dizgraţie al lui Hristos). Aceste
două consilii nu colaborează, ascultă de acelaşi Tată – Dumnezeu
Creatorul tuturor Văzutelor şi Nevăzutelor, Cunoscutelor şi Necu-
noscutelor – au fiecare propria interpretare a Legilor Divine, au fie-
care propria viziune a celor ce se pertec în Lumea celor Vii, au fieca-
re propria Iniţiere şi propriile metode preferate de rezolvare a pro-
blemelor karmice. Atenţie, de aceste Consilii ţin persoane nu religii
cu de-a valma. În ultima vreme Shamballa „a dat lovitura” cu musul-
manii
Mai pot fi date Misiuni Personale speciale de catre Sfântul
Duh – cazuri extreme, nu au mai fost de mii de ani -, de Dumnezeu
– tot foarte, foarte rare, nu au mai fost de câteva sute de ani – de
Hristos şi de Lucifer – rare dar cei cu aptitudini deosebite le pot în-
tâlni fără să caute „cu lumânarea”. Aceste Misiuni Personale speciale
se simt, sunt persoane foarte, foarte puternice din punct de vedere
spiritual şi au o influenţă la nivel de instincte asupra celor din jurul
lor. (e vorba de cei aflaţi cu mintea în „jurul” lor, pot fi la mii de km
distanţă dar să îi asculte la radio sau să le citească o carte). Cei doi
fraţi se vizitează când sunt probleme importante, între ei este o rela-

47

Daniel-Dumitru Darie

ţie „rece” dar nu este un război adevărat. Între cele două Consilii este o situaţie de „război rece”. Cât sunt încarnaţi, oamenii nu pot trece din subordinea unui Consiliu în subordinea celuilalt, decât în situaţii cu totul excepţio- nale, sub îndrumarea unui ghid spiritual puternic şi şcolit în dome- niu. O iniţiere nu poate schimba această apartenenţă. După ce devin entităţi, oamenii pot face această schimbare mult mai uşor, trecând de la un Consiliu la celalalt doar ajutaţi de un ghid spiritual şi având voinţa să facă această trecere. Cei veniţi cu Misiuni Personale direct de la şefi pot face mai greu această trecere, trebuie să aprobe amândoi fraţii. Şi nu e uşor. Dar nici imposibil. Aprobările se dau de regulă când amandoi sunt convinşi din analiza vieţii su- biectului că i se potriveşte mult mai bine stilul celuilalt de a rezolva problemele. E nevoie de un ghid spiritual care să aibă acces la am- bele Consilii şi ca doritorul de schimbare să îşi fi îndeplinit Misiunea Personală primită de la unul din ei respectând regulile de la celălalt. Subliniez: Misiunea Personală trebuie să fie îndeplinită. (!!!). Ghidul spiritual care prezintă şi susţine schimbarea îşi riscă Misiunea Per- sonală proprie şi, dacă e fiinţă, chiar viaţa. Din toate cele spuse până acum se pot naşte, în fiecare om, mul- tiple întrebări, de genul:

-Îmi pot creea egregor personal cu propriile mele gânduri despre mine? Nu! Categoric nu! Egregorul personal se creează din gândurile ce- lorlalţi despre tine. Mulţi îşi irosesc cantităţi importante de info-energie în această cap- cană, crezând că rugăciunile şi meditaţiile înspre ei înşisi le creează o rezervă de Lumină folosibilă după moarte. Prezervarea trupului prin mumificare artificială ajută la uşurarea tra- iului în Ierarhia Luminii? Nu! Ajută doar atât cât îi face pe cei ce văd acel trup să se gân- dească la tine. Adică tot atât ca şi un portret bun (tablou, basorelief, fotografie etc) Ca entitate ce să fac dacă rămân fără info-energie şi nici egregori per- sonali nu am? Te rogi la Titulari de Egregori personali uriaşi să-ţi dea şi ţie o fărâ- mă de Lumină. Dar cel mai bine la Sfânta Treime sau Hristos. După ce urcă sus, trecând prin Portalul de Lumină, unei entităţi îi mai foloseşte Lumina pe care i-o dăm (de exemplu s-a Înălţat în a 42 zi dar mai primeşte Lumină şi după zeci de ani deoarece s-a descoperit că a fost un poet Mare, şi de-abia în acest târziu ne aducem aminte că a trait şi el pe acest pă- mânt – cazul Eminescu)

un poet Mare, şi de-abia în acest târziu ne aducem aminte că a trait şi el

48

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Da, Entitatea va putea folosi acea info-energie. Cum facem cel mai eficient pomana, aşa ca entităţii să-i fie cel mai folo- sitor? Dacă medităm cu scopul clar de a-i da Lumină acele entităţi. De a- semenea dacă ne rugăm ca Sfânta Treime (sau o altă Entitate Noesică Conceptual Benefică) să-i dea Lumină acelei Entităţi şi să îi fie iertate păcatele. Se fac cruci mari de curăţare şi se stă cu palmele şi picioarele depărtate cât timp spunem mantra/rugăciunea cu scopul de a-i da info-energie acelei Entităţi. [obs. Nu permitem sub nici un motiv enti- tăţii sa se lege cu coardă de noi.]

Entit#]ile [i Egregorii De regulă în aceste 40 de zile entităţile se plimbă în cercul
Entit#]ile [i Egregorii
De regulă în aceste 40 de zile entităţile se plimbă în cercul de per-
soane şi locuri cunoscute şi se obişnuiesc cu regulile noii Lumi în ca-
re au intrat. Ele mai au Liberul Arbitru intact(!!). Ele sunt Entităţi,
dar în mod excepţional pot face şi lucruri ce le pot face fiinţele.
Entităţile văd, dar nu văd ca noi, oamenii. Ele văd doar Lumina
ce o văd oamenii în timpul călătoriilor astrale. Se văd aurele, se văd
energiile de colţ şi de faleză, nu se văd plafoanele interioare ale cons-
trucţiilor, se văd entităţile printre oameni, etc. Nu se vede nici supra-
faţa solului acolo unde nu e acoperită de plante. Entităţile nu simt
gusturi. Entităţile nu simt mirosuri. Entităţile nu au simt tactil ca noi,
ele nu pipăie în sens de tare-moale şi nici de cald-rece. Ele pipăie
doar pe axa lipicos-alunecos iar cald şi rece au seminficaţie de bine şi
rău ca şi la feeling-ul făcut de noi, cei care lucrăm cu bio-energie
Entităţile nu ştiu să-şi folosească memoria de scurtă durată după
ce au murit ca oameni şi au devenit entităţi, deci nu ţin minte ce li s-a
spus după ce au murit. Ele pot face asta, dar trebuie să înveţe. Asta
pot face doar în cazuri excepţionale în primele 10 zile. Şi de regulă
ţin minte un singur lucru de la o persoană. (deci cereţi un singur lu-
cru la o Entitate şi asteptaţi până face acel lucru.)
Entităţile nu percep deloc timpul şi nu au nevoie de somn. Sunt
complet debusolate de timpul pe care îl au şi cu care nu au ce face.
Este poate cea mai grea adaptare .
Entităţile se pot deplasa cu „viteza vântului” fără probleme. Că
pentru unii asta e viteza unei adieri de primăvară, asta e o altă poves-
te. Dar învaţă repede şi „viteza gândului”. Asta le dă posibilitatea de
a fi aparent simultan în mai multe locuri.
Entităţile se pot lega cu cordoane de fiinţe, şi pot utiliza această
conexiune foarte eficient. Cele primitive sau cele rele vor folosi doar

49

Daniel-Dumitru Darie

pentru a fura energie. Cele evoluate vor schimba preponderent in- formaţii. Tentaţia de a fura energie este însă foarte mare. Mult mai periculos este însă furtul de ether. Daca o fiinţă rămâne fără ether, se va îmbolnăvi grav, fără motiv şi fără leac. Şi va muri. Astfel se explică „morţile în perechi”, cunoscute în popor. Cel mai periculos fenomen pentru cei avansaţi care cred că pot stăpâni fenomenul este acela ca prin aceste conexiuni de coardă în tot sistemul info-energetic creeat pătrund matrici info-energetice de- generate, ajunse în entitate prin dren din corpul său aflat în mor- mânt. Dupa cum se ştie, în acest fel se transmit cancerul şi alte boli

degenerative grave ( te virusezi exact ca un calculator în reţea). După ce trec de
degenerative grave (
te
virusezi exact ca un calculator în reţea).
După ce trec de Poarta de Lumină, Entităţile sunt supuse proce-
sului de analiză a faptelor şi gândurilor din timpul întregii lor vieţi şi
apoi Judecăţii. Consiliul care a dat partea karmică a Misiunii Perso-
nale persoanei face şi judecata. La judecată se ţine cont în mod prio-
ritar de partea divină a Misiunii Personale, aceea care vine direct de
la Dumnezeu. În funcţie de posibilităţile de evoluţie spirituală a En-
tităţii, de necesităţile de rezolvare a karmei dinspre subiect spre alţii,
cât şi de posibilitatile de rezolvare a karmelor altora cu Subiectul, se
dă o Sentinţă Executorie, care este partea karmica a noii vieţi a Enti-
tăţii. Atenţie, cât timp un neiniţiat este în viaţă, karma acestuia este
închisă, şi nu se poate analiza. Verdictul se poate da numai după ce
toţi cei cu care a interacţionat persoana în timpul vieţii au murit. Se
fac excepţii doar în cazuri foarte speciale. Judecata durează de re-
gulă câteva zile, timp în care entitatea este închisă din punct de ve-
dere info-energetic, fiind imposibil de contactat prin orice mijloace.
E şi imposibil de măsurat parametrii ei în acest timp, nu se dă nici un

fel de aprobare. Un ghid spiritual poate face cerere de scurtare a a- cestei perioade sau de „ieşire pe cauţiune”. Entitatea îşi poate plăti singură „cauţiunea” dacă are energie disponibilă (egregor compatibil cu acel Consiliu). În acest caz Entitatea se eliberează provizoriu, ur- mând ca sentinţa să se dea când va fi posibil. Dacă există o cerere jus- tificată şi susţinută de un ghid spiritual de încarnare a entităţii ime- diat, sau oricum, mai devreme decât ar fi posibilă judecarea tuturor interferenţelor, şeful de Consiliu – Hristos la Consiliul Atlantidei merge personal la Dumnezeu şi ia aprobare, ca şi o suplimentare de Misiune Personală cuprinzând scenarii de rezolvare a unor fapte ce nu s-au întâmplat (puterea lui Dumnezeu asupra Timpului, o putere nerelevată oamenilor). Uele din karmele celor implicaţi în legături cu acea entitate vor suferi de asemenea modificări prin suplimentări

50

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

sau eliminări de Misiuni Personale. Daca entitatea nu are egregor să îşi plătească aceste taxe şi cauţiuni energetice, nu sfătuiesc oamenii care fac treabă de ghizi spirituali să accepte ei plata decât dacă ştiu bi- ne ce fac şi cui fac. Principala folosinţă pe care o atribuie Entităţile energiei din egre- gorul personal este de a avea Lumină până învaţă regulile stricte din Ierarhia Luminii şi îşi obţine Lumina de la Sfânta Treime. Entităţile trăiesc folosind ca sursă de energie vibraţia Luminii. Trebuie să abs- oarbă Lumina cu vibraţie cât mai înaltă şi degajă în mediu lumina "u- zată" având vibraţie mai joasă decât cea absorbită. Desigur că, punc- tual, în scopuri precise, ele pot trimite şi Lumina cu frecvenţă înaltă, cu mari eforturi chiar mai mare decât cea primită. Lipsa acestui com- bustibil le blochează posibilităţile de acţiune, le “leagă” de trupul în descompunere şi le determină multe frustrari. Unele entităţi ajunse în această regretabilă situaţie nu mai pot gândi clar din cauza lipsei de energie şi fac compromisuri de neimaginat înainte de deces. A doua folosinţă ca importanţă a energiei din egregor este aceea de a comunica telepatic cu cei vii. Entităţile care vin la încarnare în modul obişnuit îşi ştiu partea karmică a Misiunii Personale şi cel puţin obiectivul principal (din ca- drul părţii divine a Misiunii Personale) al Vieţii pe care o vor începe. Ele au de ales dintre mai multe scenarii asemănătoare puse la dispo- ziţie de Consiliul de care aparţin. După ce aleg şi părinţii con- creţi asigură energizarea ovuluilui fecundat, pentru ca acesta să su- pravieţuiască. Există în foarte rare cazuri situaţii în care ovulul su- pravieţuieşte peste perioada critică în urma concentrării deosebit de intense a părinţilor, fără a avea o entitate care să-l anime. În aceste cazuri fătul care se dezvoltă nu este viabil sau are grave defecte de "construcţie" ca rezultat al lipsei de control exigent. Uneori se gă- seşte "de urgenţă" o entitate care să anime acel embrion. Poate fi o entitate care este foarte grăbită să vină sau una care a pierdut din vi- na ei toate "trenurile" puse la dispoziţie de Consiliu şi îşi încearcă şan- sa astfel. Dacă o entitate refuză să accepte toate scenariile karmice propuse va primi alt set peste un timp, dar situaţia ei va fi mai grea. Există şi Misiuni Personale "de completare", în care singurul lucru care trebuie să-l facă Entitatea este să anime fătul până la naştere sau până la o vârstă fragedă. Până la naştere sau cel mult 40 zile după a- ceasta, entităţile cu Misiuni Personale "de completare" pot pleca pur- şi-simplu când au îndeplinit Misiunea Personală sau se pot lăsa înlo-

au îndeplinit Misiunea Personală sau se pot lăsa înlo- 51 Daniel-Dumitru Darie cuite de alte entităţi

51

Daniel-Dumitru Darie

cuite de alte entităţi cu Misiuni Personale extraordinare. Uneori se întâmplă şi înlocuiri cu Misiuni Personale "piratat", rezultând copii cu Misiuni Personale în completă discordanţă cu mediul în care se nasc fără ca acest lucru să fi fost impus prin partea karmică a Misiuni Personale. De regulă aceste "furturi de corp" se fac de către entităţi inferioare. Entităţile aflate în primele 40 de zile, aflate înainte de Înalţare, cu acordul Consiliului care răspunde de karma lor, pot fi încarnate di- rect într-un copil nenăscut sau născut aflat în primele 40 zile de la naştere, populat de o entitate temporară sau de o entitate care are u- nică Misiune Personală să ţină acel corp animat câteva zile. Această operaţiune se poate face doar cu acordul şi participarea lui Dumne- zeu, şi nu e hotărât decât în aparenţă de Entitate sau de ghidul ei spiritual. O asemenea reîncarnare este una de excepţie absolută (de exemplu Dalai-Lama, dar nu chiar numai el). Coeficientul de Nepă- timire Nativă se menţine cel din viaţa precedentă, Misiunea Perso- nală se suplimentează numai de Dumnezeu direct şi Misiunea Perso- nală a acestora nu conţine reziduuri karmice. Aceste existenţe este bine să se dezvolte într-un mediu controlat, alcătuit din persoane cu un înalt nivel spiritual, măcar sub aspectul înţelegerii unor lucruri din Ierarhia Luminii. Este o catastrofă dacă astfel de copii ajung în răspunderea unor oameni normali şi pe mâna medicinii clasice. Exista şi o metodă băbească de a forţa schimbarea entităţii venite la încarnare. Vrăjitoarea -de regulă o babă- pune mâna dreaptă cu palma desfacută pe capul nou-născutului, cuprinzându-i capul în palmă şi se concentrează la entitatea pe care vrea să o bage în trupul copilului - de regula o rudă sau un ascendent al ei. Entitatea venită cinstit în trupul bebeluşului este destul de slab legată de acesta, şi metoda are mari sanse de reuşită. Deci, parinţi, fiţi foarte atenţi şi nu daţi voie nimănui să pună palma pe creştetul nou-născutului dum- neavoastră. De regulă entitatea adusă astfel în trup cu încălcarea or- dinii din Ierarhia Luminii, chiar dacă nu a fost un om rău, este pe- depsit pentru că acceptă acest furt şi va primi o suplimentare de Mi- siune Personală în sensul de a avea mai mult de suferit decât ar fi fost normal dacă aşteptă să-i vină rândul la încarnare. Entităţile mai pot face un lucru excepţional, dacă au la dispoziţie cantităţi uriaşe de info-energie în egregori personali. Pot cere solemn direct lui Dumnezeu să le „scintileze” adică să le dividă în doi „fraţi info-energetici”. Aceasta este singura modalitate de înmulţire a en- tităţilor. Poate fi făcut numai de Dumnezeu. Taxele energetice (re-

52

este singura modalitate de înmulţire a en- tităţilor. Poate fi făcut numai de Dumnezeu. Taxele energetice

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

pet, acestea sunt imense) sunt luate de Consilii pentru a limita foarte mult înmulţirea entităţilor, deoarece pe Pământ s-au acumulat prea multe spirite, care sunt încurcate îngrozitor între ele şi nu mai pot e- volua. Capacitatea Planetei este depaşită cu mult. Aceste limitări au fost incluse în Planul Divin încă din perioada Atlantă. Dumnezeu nu aprobă orice solicitare în acest sens, plata taxelor energetice nu dă nici o garanţie Entităţii că va fi „înfrăţită” (ca grâul). Aceste taxe sunt nereturnabile. Scopul acestei nereturnabilităţi este acela de a res- trânge şi mai mult cercul celor care încearcă scintilaţia, fiind necesar ca Entitatea să aibă pe lângă un comportament excepţional în una sau mai multe vieţi, şi de multă încredere în ea însăşi, de un ghid spiritual curajos şi nu in ultimul rând de voinţă şi curaj, caracteristici foarte rare în Lumea de Dincolo. O entitate care are cunoştinţele, instrucţia şi curajul necesar, poa- te face cele necesare şi fără ghidul ei spiritual, dar o costa şi mai mul- tă energie. Plătind energie în progresie geometrică se poate obţine scintilarea în 3 sau mai mulţi fraţi, dar nu ştie să fie posibil ca cineva să adune în egregori personali atâta energie. Fraţii spirituali au în prima generaţie karme identice şi facultative între ei – adică dacă unul îndeplineste un punct, acesta este îndepli- nit pentru amândoi. Din aceasta cauza cei doi se întâlnesc şi sunt şi fi- zic unul în preajma celuilalt – trebuie să treacă prin aceeaşi situaţii – La a doua generaţie rămân comune şi facultative doar evenimentele neîndeplinite în această primă viaţă ca fraţi spirituali. Dar cum au trăit prin acelaşi mediu şi au încercat să facă acelaşi lucru în viaţă, şi greşelile sunt similare. Practica arată că cei doi fraţi spirituali sunt

unul în preajma celuilalt timp de mai multe vieţi Cei doi au acelaşi Coeficient de
unul în preajma celuilalt timp de mai multe vieţi
Cei doi au acelaşi
Coeficient de Nepătimire Nativă în prima încarnare.
Cei mai mari egregori personali de pe Planetă sunt cei ai religiilor
şi cei ai celor două Consilii de judecată. Titularii acestora pot folosi
această energie în funcţie de ceea ce doresc să realizeze. Aceşti titulari
fiind entităţi conceptuale nu vin la încarnare decât în situatii cu totul
excepţionale, fiind trimişi direct de Dumnezeu sau de Sfântul Duh.
Energia este folosită atât pentru a influenţa telepatic persoane aflate
în dilemă, care renunţă la Liberul Arbitru, cât şi pentru a-i ajuta pe
cei ce mor fără un egregor propriu şi se roagă pentru Lumină. A-
ceste fonduri energetice sunt alimentate de gândurile oamenilor, nu
de titular. În acest sens este adevărată teoria gnostică, care după cum
se ştie susţine că Dumnezeu este o entitate care se hrăneşte cu ener-

53

Daniel-Dumitru Darie

gia pozitivă a oamenilor şi Diavolul cu cea negativă, amândoi fiind un fel de vampiri energetici. Atrag atenţia că o info-energie odată dată într-un egregor per- sonal al unei fiinţe sau a unei entităţi, devine a acelei fiinţe sau enti- tăţi şi nu mai este niciodată a celui ce a dat-o. Operaţia este irevoca- bilă, odată ce ai dat info-energie gândindu-te la cineva nu mai poţi pretinde înapoi acea info-energie. Dacă titularul este deschis la ru-

găciuni şi ai o culoare/frecvenţă a vibratiei energetice pe placul lui, poţi să-i ceri şi
găciuni şi ai o culoare/frecvenţă a vibratiei energetice pe placul lui,
poţi să-i ceri şi e foarte posibil să-ţi dea, asta dacă e entitate de ceva
timp sau e o fiinţă cu multă cunoaştere, şi, bineînţeles, în ambele ca-
zuri, are şi info-energetice multă acumulată în egregori personali.
Egregorii având un subiect abstract, nu au un titular şi se ma-
nifestă asupra indivizilor care îi accesează ca un pattern instinctiv, ca
o intuiţie de a rezolva o problemă sau ca un feeling al locurilor, lu-
crurilor, etc, aşa cum este descris în teoria morfogenetică. Dacă gân-
direa noastră contribuie la creearea sau mai frecvent la actualizarea
unui egregor impersonal, ajutăm ca alţi oameni aflaţi în situaţii simi-
lare să rezolve mai repede şi mai usor problemele lor, ajutăm ca lo-
curile să-şi păstreze specificul lor, ca oamenii să fie aşa cum am dori
să fie. Contribuţia la un egergor impersonal, al cărui vector este în a-
cord cu Planul Divin de evoluţie Planetară, este o faptă bună.
Între momentul up-load-ării de info-energie într-un egregor im-
personal şi posibilitatea recepţionării acestui ghid energetic de rezol-
vare a problemei trece un anumit timp. Nu vă epuizaţi să creeaţi e-
gregori ai exerciţiilor de la şcoală în speranţa că prietenii dumnea-
voastră vor rezolva mai uşor exerciţiile de la examen. În asemenea si-
tuaţii analitice puţini chiar reuşesc să apeleze la instinct
Dar nu pu-
ţini pot spune că cel puţin odată în viaţă la un examen au rezolvat
prin instinct o problema a cărei rezolvare le-a fost imposibilă analitic
(biosic)
Meserii care ajut# la creearea
de Egregori personali
a. Profesor (învăţător, instructor, etc.) Una din cele mai răspândi-
te meserii. Mare atenţie, această meserie creează egregori personali
puternici dar de regulă malefici pentru posesor. Câţi elevi ştiţi să-şi
laude sincer profesorul. Câţi elevi au iubit un anume profesor mai
mult decât l-au „boscorodit”. Şi la câţi părinţi de elevi predomină
gândurile de mulţumire la adresa unui profesor faţă de cele nega-

tive? Desigur, există şi excepţii, dar {

această

meserie este de regulă

54

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

antecamera de trecere de la Consiliul Atlantidei (Hristos) la Consiliul Shambalei (Lucifer). Dacă mai ţineţi cont şi de efectul de ateizare al meseriei de profesor - efect recunoscut ştiinţific, vedem de ce se în- mulţesc exploziv anumite practici orientale în occident}.

b. Militar de cazarmă. Mă refer la cei cu grade care fac instrucţie cu recruţii
b. Militar de cazarmă. Mă refer la cei cu grade care fac instrucţie
cu recruţii şi cu soldaţii. Aceştia au parte de egregori pur malefici, fi-
ind într-o situaţie şi mai gravă decât cei de la pct. a). La fel şi supra-
veghetorii din internate şi din penitenciare
c. Artist de teatru - actor - şi cântăreţ de muzică cu turnee şi nu-
meroase apariţii în public ca lider de grup. Are cea mai mare şansă
să-şi formeze un egregor personal mare şi benefic, gândirea sincronă
a celor ce-l privesc fiind garanţia unei transmisii clare, puternice şi fa-
vorizate de sincronicitate. Depinde de talentul şi charisma personală
să atragă gândurile asupra lui ca persoană şi să realizeze sincroni-
zarea gândurilor spectatorilor.
d. Prezentator la TV, actor, artist în filme. Şi această meserie per-
mite realizarea unor egregori personali benefici, dar randamentul
este mult mai mic, de cele mai multe ori spectatorul de la distanţă se
gândeste la personaj, povestea din film, ştirea de la TV şi nu la per-
soana celui ce îi dă viaţă. În unele cazuri numărul mare de privitori
compensează acest neajuns.
e. Poet, scriitor. Dacă ajungi mare, se gândeşte cineva şi la tine ca
om, şi îţi vine şi nişte energie ca egregor personal. Până atunci nu te
alegi cu nimic. Câstigă doar cei ce-ţi citesc opera în public
Valabil şi
pentru ziarişti. Este celebru cazul lui Eminescu.
f. Pictor, arhitect. Similar cu cazul e). Câstigul energetic este şi
mai mic deoarece nu există sincronicitate între admiratori. Oricum,
beneficiile info-energetice apar târziu după moarte.
g. Criminal în serie. Realizează un egregor personal malefic
impresionant, noroc că de regulă nu ştie să-l folosească. Este bine ca
aceştia să nu fie executaţi (adică să nu fie osândiţi la moarte) deoa-
rece atunci devin entităţi înainte de a le părea rău pentru faptele lor
şi îşi vor folosi egregorul personal malefic pentru a avansa pe scara
răului. Dacă stau în închisoare câteva zeci de ani de obicei realizează
răul făcut şi cel puţin îşi pierd voinţa de a avansa pe scara ierarhică a
Răului. În multe cazuri chiar renunţă la egregorul personal malefic.
h. Epigoni culturali. Aici intră DJ-ul, acela care cântă în localuri
melodiile altora fără a aminti de autori, recitatorii din spectacole de
ocazie, alţii care prezintă lucruri spirituale frumoase care însă nu

55

Daniel-Dumitru Darie

sunt ale lor. De regulă aceştia strâng un egregor personal benefic destul de mare, fără prea mult merit

i. Politician. De regulă cei ce au o asemenea ocupaţie se aleg cu egregori personali
i. Politician. De regulă cei ce au o asemenea ocupaţie se aleg cu
egregori personali malefici, cu atât mai mari cu cât sunt mai cunos-
cuţi. Cine îşi aduce aminte de faptele bune ale politicienilor? Unii
chiar au făcut şi de-astea. Principala cauză este mentalitatea umană şi
„presa de scandal”
j. Functionar la ghişeu, vânzător în magazin. Mare atenţie, de re-
gulă oamenii gândesc de rău şi sunt rare cazurile când cei ce exercită
aceste meserii nu le dau şi motive s-o facă.
Meserii nedreptăţite din acest punct de vedere: toate meseriile ca-
re realizează izolarea oamenilor de semenii lor, toate acele meserii
care transformă omul într-o maşină.
Deci, dacă poţi să faci ceva prin care să te bage lumea în seama,
fă-o (Just do it)! Dacă impresia celorlalţi este pozitivă, eşti între acei
puţini care au grijă de Ei înşişi şi după moarte.

Misticismul [i Egregorii A fost spus mai devreme: Egregorul este o acumulare imperso- nală de info-energii, bune sau rele, care au aparţinut indivizilor, gru- purilor de indivizi, societăţii, popoarelor, naţiilor, planetelor. Aceste info-energii acumulate se comportă ca nişte acumulatoritampon din punct de vedere info-energetic, indivizii pot urca informaţie şi e- nergie în egregor sau pot primi informaţie şi energie din egregor. Se creează astfel o interdependenţă, egregorul reprezintă şi de multe ori influenţează deciziile subtile ale indivizilor, nuanţa de bine sau rău etc. Egregorul personal se creează din gândurile celorlalţi des- pre deţinător. Manipularea info-energetică este o realitate ce nu mai poate fi combătută cu nici un argument, cercetarea ştiinţifică, dură şi seacă a dat undă verde tuturor aspectelor legate de această problemă. Misticismul amestecând tot ceea ce înseamnă posibilitatea de a vorbi de forţe supranaturale şi comunicarea cu acestea, respectiv aju- torul dat de acestea şi respectiv ajutarea acestuia, este vechi şi peren, de când lumea. Omul, actual sau un altul, anterior (Geneza, 6) a avut o anumită credinţă religioasă, monoteistă sau politeistă, în zeităţi bune sau rele. Mai toate aveau capacitatea de a influenţa viaţa şi rea- litatea umană, mai toate aveau slujitori pământeni. Creştinismul a impus o separare certă între cele ce sunt ale Lumi- nii şi cele ce sunt ale Întunericului, deşi nu se pot nega nici celelalte

56

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

vechi religii ce au dăinuit, vorbind aici de cele orientale. Dar, la fel de bine, creştinismul a şi blocat căile de cunoaştere către mase a ire- alităţii imediate. Creţtinismul a fost influenţat politic (împăraţii Con- stantin cel Mare, Justinian) dar şi pe fundamente personale, scinda- rea ce s-a produs prin desprinderea musulmanilor fiind un exemplu edificator. Oricum, privind prin istorie se vede clar că actualul creş- tinism orodoxo-catolic are un trecut ce înseamnă 1/3 din cei 2000 de ani legat de al musulmanilor, aşa că pe multe planuri încă există as- pecte comune. Credinţa în Dumnezeu sau în Allah, este una îndreptată spre par- tea benefică, spre partea care nu aduce schimbări de dragul suferin- ţei, ci pentru a fi mai bine, cel puţin aşa arată în ceea ce se propagă spre şi în masa de credincioşi. Dar tot învăţătura religioasă arată că Dumnezeu poate să dea şi suferinţă cu scopul de a îndrepta pe oa- meni. Credinţa religioasă face referire doar la Entităţi cu un Coefici- ent de Beneficitate foarte mare, neacceptând alăturarea celor ce nu se ridică la parametrii superlativului. Magia albă porneşte tocmai de la această “fereastră” lăsată de re- ligie, slujind şi Entităţi cu un Coeficient de Beneficitate mare, care, pot face, pe unul sau mai multe planuri ceea ce nu pot face sau nu se complică să facă ceilalţi. Magia neagră este imaginea în oglindă a magiei albe, folosindu-se de entităţile cu Coeficient de Maleficitate mare şi foarte mare. Aceas- tă latură a magiei aduce şi binele şi răul, folosirea ei fiind lăsată la dis- poziţia Liberului Arbitru al omului-fiinţă. Este poate mult mai rapidă în efecte decât cealaltă, posibil şi datorită faptului că nu tot atâţia ape- lează la ea, cât sunt cei care apelează la partea luminoasă. Acţiunea asupra omului, fiinţă vie are loc prin mai multe metode, dar cea mai utilizată rămâne forţa gândului, forţă ce are toate premi- sele de a fi şi cea mai rapidă. În acest fel singura limitare este dată de puterea info-energetică a “manipulantului”. Egregorul personal este creeat şi alimentat de ceilalţi, aşa că nu este deloc greu ca “cineva” folosindu-se de propria putere sau prin invocarea spiritelor (entităţilor) să up-load-eze informaţii false în e- gregor iar “deţinătorul” să le primească la momentul cuvenit. Iar ceea ce urmează este uşor de înţeles: o informaţie falsă va da naştere unor acţiuni în totală contradicţie cu realitatea, apărând situaţii con- fuze, absurde, sau o informaţie corectă va conduce către acţiuni ex- traordinare, dincolo de capacităţile normale ale omului. La fel de bi-

dincolo de capacităţile normale ale omului. La fel de bi- 57 Daniel-Dumitru Darie ne, această info-energie

57

Daniel-Dumitru Darie

ne, această info-energie poate fi concentrată asupra organelor uma- ne “apărând” sănătatatea prin supra-aport energetic, miraculos, sau afectând-o brusc, fără explicaţii şi motivaţii, rapid şi foarte grav. Nu rare au fost cazurile de apariţie rapidă, inexplicabilă a unor afecţiuni foarte grave, detectabile sau nu în analizele medicale, apoi dispariţia fără urmă şi fără tratamente, atât a simptomelor cât şi a efectelor (Am trecut prin această fază – cardiopatia ischemică (doar una dintre boli) fiindu-mi diagnosticată în urmă cu 18 luni iar acum nici urmă de aceasta). Rugăciunea şi mantrele, descântecele şi invocările nu sunt altceva decât puntea pe care se trece info-energia către egregor. Puntea este

neutră e ca şi cum curentul electric trece prin conductor de alu- miniu, cupru sau
neutră
e ca şi cum curentul electric trece prin conductor de alu-
miniu, cupru sau fier
magnetizabile sau nu, din punct de vedere al
curentului electric, efectul este acelaşi. Şi tot la fel de bine se poate
trimite curent alternativ, curent continuu cu sens pozitiv sau negativ.
La fel de bine şi aici, pe acest tărâm, se creează puntea şi se transmite
info-energia respectivă. Urmează efectele
Totodată, în sistemul ce se poate crea prin egregor, se poate indu-
ce o matrice degenerată, care poate schimba comportamentul şi viaţa
unui om, brusc şi radical, la fel cum se poate întâmpla şi în cazul re-
vers, “trezirea la realitate”. Această trezire se realizează prin mai mul-
te metode, prin acţiunea fiinţelor vii sau a entităţilor – şi cred că doar
cele ale Luminii pot face asta. De e-xemplu (şi e tot un exemplu per-
sonal) un accident auto (nu grav, dar manifestările accidentatului de
parcă ar fi fost foarte grav) pot conduce la călătorii astrale, ghidat de
aceste entităţi, prin care apare tăierea legăturilor către agresor, cură-
ţirea de aceste matrici degenerate şi revenirea, la propriu şi la figu-
rat, cu picioarele pe pământ. Religios poate fi vorba de îngerul (înge-
rii) personal, dar tot la fel de bine se poate vorbi de intervenţia celor
din ierarhiile superioare, fiind vorba de situaţii de criză ale indivi-
dului şi Misiunii sale Personale, sau de o situaţie extremă, inclusă în
scenariul iniţial al acestei Misiuni, ca vârf de maximum. Revenirea în
planul pământean este însoţită şi de alte modificări cu precădere în
plan spiritual şi al unor calităţi preexistente dar latente, în sens pozi-
tiv.

La cealaltă extremă se poate releva inducerea bruscă a acestor matrici, atunci când agresorul vrea să “ţină în frâu” comportamentul normal al victimei, mereu ducându-l pe drumul ce i l-a impus. Iar dacă acesta face eforturi pentru a se elibera, i se induc “stări de sănă- tate”, fiind afectate cu precădere organele rapid responsabile la “im-

58

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

pulsuri”: sistemul glandelor endocrine, inima (dureri, tahicardie), sistemul circulator periferic (dureri sau amorţeli, chiar paralizie), ochi (ceaţă, somn), urechi (scăderea auzului, ameţeli), ficat şi aparatul digestiv (simptome ale ulcerului, “dureri de fiere”) şi multe altele. Un exemplu concret l-am sesizat la o persoană care, dacă participa la o înmormântare se întâlnnea cu cineva ce nu convenea atacatorului, drept pentru care în ziua înmor-mântării inima victimei dădea semne de boală gravă. Aceeaşi victimă prezenta anterior şi alte simp- tome, de oricâte ori trebuia să se întâlnească cu persoana “nedorită”, însă doar când agresorul ştia de faptul că urmau să se întâlnească. Simptome, de altă natură însă (fizice şi psihice) apăreau şi la per- soana “nedorită”, anihilate în parte de rezistenţa sa, de cunoaşterea de care era capabil dar şi de ajutorul dat de alte persoane înzestrate cu puteri şi cunoaştere şi nu în ultimă instanţă de ajutorul Entităţilor de Lumină, a Divinităţii. La momentul când această carte se tipăreşte cazul este rezolvat prin dispariţia agresorului, Entitate eminamente Conceptual Malefică. N-am folosit prea mult, chiar mai deloc, în aceste două exemple, referirea la egregor în mod intenţionat. Am preferat cazuistica reală, cu explicaţiie simpliste dar uşor de înţeles. Tot la fel de bine nu am vrut să complic aici lucrurile, ducând discuţia chiar pe tărâmul şti- inţei, al psihologiei şi fizicii cuantice, pentru că şi aşa cadrul impus i- niţial al lucrării este pe jumătate depăşit. După ce se vor spune tot ce- ea ce este minim necesar şi despre radiestezie, se poate aborda şi din alte puncte de vedere această idee.

necesar şi despre radiestezie, se poate aborda şi din alte puncte de vedere această idee. 59

59

Daniel-Dumitru Darie

necesar şi despre radiestezie, se poate aborda şi din alte puncte de vedere această idee. 59

60

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Scurt istoric, defini]ii [i cuno[tin]e generale specifice [i necesare \n Radiestezie
Scurt istoric, defini]ii [i cuno[tin]e generale
specifice [i necesare \n Radiestezie

Radiestezia este cunoscută din antichitate, chiar din preistorie. Sub aspect geografic, radiestezia sub diferite forme era cunoscută pe toate continentele. În jurul anului 1750, abatele francez de Bouily sistematizează informaţiile despre fenomen şi dă numele acestei ştiinţe potrivit uzanţelor vremii. Etimologia cuvântului provine din limba greacă, unde radios = ra- diaţii şi esthesia = sensibilitate. Abatele de Bouily este considerat părintele radiesteziei în Franţa, ţară cu cel puţin 3 societăţi de radiestezie şi sindicat naţional al ra- diesteziştilor din 1954. Instrumentele radiestezice folosite în vremurile vechi erau toia- gul, pendulul, nuiaua bifurcată de alun, etc. Deseori radiesteziştii au fost apropiaţi conducătorilor sau au fost respectaţi de comunităţile locale în cadrul cărora trăiau şi activau. Definiţie: Radiestezia este fenomenul în cadrul căruia un sistem viu (ve- getal, animal, uman etc.) recepţionează prin intermediul extra- sensibilităţilor sale un semnal info-energetic) şi reacţionează la de- codificarea semnalului respectiv. Sistemele vii umane pot prestabili diferite tipuri de reacţie la de- codificarea anumitor semnale, decodificare adusă în plan conştient prin mişcarea unui instrument ajutător. Sistemele vii neumane se manifestă nespecific – prin nelinişte, agitaţie- sau conform unor comportamente prestabilite prin codul lor genetic (şobolanii ies din galerii înaintea alunecărilor de teren şi a cutremurelor, câinii urlă fără rost, unii peşti se ridică la suprafaţa apei şi chiar sar afară din acvariu). Semnalele info-energetice specifice anumitor obiecte (surse de semnal) se găsesc în oceanul informaţional înconjurător. Orice sistem viu are, în afară de nişa sa biologică, o nişă info-energetică care este cu atât mai vastă cu cât structura noesică a sistemului viu respectiv este mai puternică/evoluată. Nişele info-energetice ale fiinţelor din o anumită zonă se întrepătrund, fi- ind traversate (şi afectate) de diverse semnale info-energetice. Însăşi nişa info- energetică a altei fiinţe este o sursă de semnal. Aceste nişe info-energetic nu au forme stabile şi un sunt limitate la cele 4 dimensiuni cunoscute Fizicii. Noesicul uman poate modela forma şi dimensi- unea nişei info-energetic proprii.

61

Daniel-Dumitru Darie

Semnalul info-energetic recepţionat şi decodificat se află în inte- riorul zonei de activitate extrasenzorială a sistemului viu respectiv, adică în nişa sa info-energetică. Definiţie: Nişa info-energetică reprezintă spaţiul în care putem produce influenţe şi din care primim influenţe din punct de vedere info- energetic. Definiţie: Semnalul info-energetic este format dintr-o cantitate de informaţii (Q i ), organizată în algoritmi mai mult sau mai puţin complecşi (Q alg ), totul implementat într-un suport energetic (Q e ). Acest suport poate fi de natură foarte diversă (mecanică, ter- mică, subtilă, potenţial electric, magnetic etc.) Cum reacţionează un om în mod prestabilit? Orice radiestezist porneşte de la premiza că ştie exact ceea ce caută, că poate găsi şi decodifica semnalul info-energetic al lucru- lui căutat (sursa de semnal). Pentru aceasta, orice operator radies- tezist îşi prestabileşte ce anume în mişcarea instrumentului său în- seamnă DA şi ce anume înseamnă NU. Exemplu: În sistem binar, cu ansa, 90° spre podul palmei înseamnă DA, iar 90° spre exterior înseamnă NU. Condiţia esenţială ca să se poată măsura este obiectivismul total. Este foarte importantă detaşarea completă de orice implicaţii raţionale sau sentimentale ale măsurătorii ce se efectuează. Dacă nu se poate măsura. într-un caz specific, va fi rugat un alt radiestezist să măsoare. Când se măsoară, trebuie să se măsoare şi atât!(ca orice aparat de măsu- ră). Nu trebuie gândit la nimic altceva şi mai ales nu trebuie interpretate în vreun fel rezultatele. După ce se termină de măsurat, se va face interpretarea acestor măsurători. Investigaţia cu 2 alternative (DA/NU, SUS/JOS, +/-) este cea mai simplă în radiestezie şi se numeşte investigaţie în sistem binar. Pen- tru orice fel de măsurătoare, trebuie să prestabit un algoritm de de- codificare (dacă DA, ansa se mişcă într-un anumit fel). Algoritmul de decodificare se referă strict la semnalul info-e- nergetic al sursei de semnal căutate. Trebuie să se acorde multă atenţie concentrării la perceperea semnalului info-energetic al sursei investigate, pentru a nu fi pertur- baţi în timpul măsurătorii de diversele (şi tot mai multele) semnale info-energetice parazite care traversează nişa info-energetică De ase- menea trebuie stabilit clar şi exact ce anume se vrea a se afla despre acea sursă de semnal. Există semnale parazite care sunt trimise de fiinţe (cu trup sau mai ales fără) care au ca scop să facă operatorul radiestezist să gre-

care sunt trimise de fiinţe (cu trup sau mai ales fără) care au ca scop să

62

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

şească măsurătorile, scopul urmărit fiind acela de a se pierde încrederea în ra- diestezie Primele servicii permanente de radiestezie organizată au fost în- fiinţate în cadrul Wehrmacht-ului, în timpul celui de al doilea război mondial, odată cu intrarea în criza de materii prime. Între altele, ra- diestezia a fost folosită şi în lupta de rezistenţă (Franţa, Serbia) pen- tru a determina poziţia depozitelor de armament, a convoaielor şi a trupelor. Acest fapt este posibil prin tehnica de biodetecţie. În tim- pul razboiului din Vietnam, armata SUA avea specialişti radiestezişti cu care localiza tunelurile şi capcanele instalate de partea adversă. În spaţiul românesc activitatea „fântânarilor”de detecţie a apei potabile a fost recunoscută şi folosită din cele mai vechi timpuri de comunităţile locale (obsti săteşti). Definiţie: Biodetecţia reprezintă stabilirea unui unghi cuprins între o "Direcţie 0" şi direcţia pe care se află sursa de semnal căutată, în contextul în care vârful unghiului respectiv coincide cu poziţia ope- ratorului radiestezist. Direcţia 0 se stabileşte în funcţie de un reper fix ales aleatoriu, sau se poate fixa cu ajutorul busolei sau al altor instrumente, putând fi orientată către nordul geografic, magnetic etc. După ce s-a stabilit Direcţia 0, se parcurge (se baleiază zona de investigaţie) cu instrumentul radi- estezic şi, conform unei codificări propice, se stabi- leşte direcţia pe care se află sursa de semnal căutată. Vârful ansei "se agaţă" de o direcţie. Se notează unghiul (α) format faţă de Direcţia 0. O metodă mai exactă de determinare a poziţiei unei surse de semnal este biolocaţia. Aceasta se realizează cu ajutorul a 2 biodetecţii. Prima biodetecţie se execută la fel ca anterior. Următoarea se face dintr-un alt punct, denumit operator 2, în sens opus faţă de prima. Cele doua biodecţii pot fi executate de aceeaşi persoană în momente de timp di- ferite dar cât mai apropiate, sau de două persoane diferite. Sursele de semnal teluric (SST) re- prezintă surse de semnal nevii. Există multe alte surse de semnal nevii. Ele con- stituie obiectul principal de studiu pentru practicanţii începători ai radiesteziei

de studiu pentru practicanţii începători ai radiesteziei 63 Daniel-Dumitru Darie Instrumente radiestezice În

63

Daniel-Dumitru Darie

Instrumente radiestezice

În general, instrumentele radiestezice se bazează pe linii geome- trice simple şi pe simetrie. Caracteristica
În general, instrumentele radiestezice se bazează pe linii geome-
trice simple şi pe simetrie.
Caracteristica de bază a instrumentelor radiestezice este cea a unui
echilibru precar într-o poziţie fixă. Materialele se pot alege după
ştiinţă, posibilităţi, gust etc.
Toiagul este unul dintre primele in-
strumente radiestezice folosite. Se folo-
seşte ţinut în echilibru şi când se înclină
spre dreapta înseamnă DA, iar când se
înclină spre stânga înseamnă NU. Se fo-
loseşte în general în explorări executate afară,
radiestezistul se plimbă încet pe terenul de
explorat şi urmăreste mişcrea indusă in-
strumentului.
Nuieluşa de alun (sau orice alt lemn e-
lastic). Se tensionează între palme, iar a-
poi radiestezistul îşi propune ca nuieluşa
să zvâcnească între palmele sale ca răs-
puns la întrebarea pe care o pune. Era u-
nealta clasică a „fântânarilor” din mediul ru-
ral de altădată din Europa şi de la noi, activitatea aceasta fiind surprinsă
într-o pictură din 1556: „Illustration d'Agricola De re metallica”.
Furcuţa din lemn a fost folosită de Simun Simeon,
care trasă contururile unor zăcăminte de ţiţei pentru
compania petrolieră Astra.
Forma este dezvoltată din nuieluşa de alun clasică
bifurcată.
Pendulul sideral este un instrument radiestezic
foarte sofisticat, folosit în special în Franţa. Firul
flexibil se numeşte braţ al pendulului. Se consideră
că braţul este scurt dacă este mai mic de 20-25 cm şi
lung dacă depăşeşte această lungime. Nu se reco-
mandă ca braţul pendulului să fie mai lung de 80
cm, pentru că devine incomod. Greutatea poate avea
orice formă: mărgică, cilindru, con, titirez, spirală
etc. Unii autori recomandă ca greutatea să fie confec-
ţionată din cristal de stâncă 7 sau din verigheta pacientu-

7 cristalul trebuie curăţat de amprente i.e. străine radiestezistului. O alternativă mai scumpă dar cu mai puţine riscuri pentru începători este argintul. Nu se recomandă forme asimet- rice sau cu direcţii preferenţiale de frecare cu aerul -de ex monezi-.

64

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

lui. Sub această ultimă formă este destul de frecvent întâlnit şi în România. Pendulul cu probe reprezintă o evoluţie a pendulului sideral. Greutatea are o cavitate cu un flacon ce conţine un eşantion din materialul căutat. Se foloseşte pentru căutari de minereuri şi de petrol. De regulă se lucrează deasupra unei hărţi. Baghetele în formă de L se folosesc în perechi sau doar una singură. Codificarea se face cu condi- ţia ca sursa de semnal să fie pe direcţia bisectoarei unghi- ului α. Baghetele în formă de L sunt folosite în special în nordul Europei şi în SUA. Ele se rotesc liber în mână, care cuprinde la- tura mică a L-ului. Pentru asigurarea rotaţiei se pot folosi lagăre de aluneca- re realizate din esenţe diferite de lemn. Nu le recomand pe cele cu rulmenţi. Baghetele cu probe funcţionează si- milar pendulului cu probe. Într-o cavi- tate prevăzută cu un capac există o pro- bă din materialul căutat. Rigla Turenne este o riglă centezima- lă, cu 2 talere la capete. A fost inventată de contele de Turenne, care dorea să a- fle mai mult decât răspunsuri în sistem binar. Rigla Turenne se foloseşte pentru comparaţia procentuală dintre 2 surse de semnal cu caracteristici asemănătoare.

Exemplu: Pentru compararea a 2 bucăţi de minereu, se foloseşte o probă- martor, ce reprezintă
Exemplu: Pentru compararea a 2 bucăţi de minereu, se foloseşte o probă-
martor, ce reprezintă etalonul în investigaţia respectivă. Obligaţia
radiestezistului este aceea de a compara probele de minereu similar
extrase din teren şi de a nu le accepta decât pe cele care au cel putin
X% din bogăţia probei-martor. Pentru aceasta, se aşează proba-
martor pe talerul A, iar proba din teren se aşează pe talerul B. Se
foloseşte un instrument ajutător (ansă, pendul, baghete etc.). Se
parcurge rigla Turenne cu ansa, de la 0 la 100, folosind un algo-
ritm de tipul Ansa se agaţă NUMAI de valoarea de pe rigla
Turenne ce reprezintă proporţia procentuală a purităţii
probei din teren faţă de proba-martor.

65

Daniel-Dumitru Darie

Se foloseşte neapărat cuvântul NUMAI. Trebuie să se ştie cât mai multe despre obiectul căutat. Informaţiile trebuie să fie accesibile Noe- sicului (subconştientului) şi nu conştientului-raţional (biosic). Nu măsurăm după ce am tocit toată noaptea documentaţie despre mineralul căutat! Morişca inductoare este un instrument radiestezic mai puţin folosit. Constă într-un stativ pe care se aşează un ac, iar pe acesta este o elice într-un echilibru foarte precar. Compensatorul Maury este foarte puţin cunoscut. Nu se ştie ce are înăuntru, sau pe ce principiu funcţionează. Practic, este un pupitru la care lucrează un operator care îşi plimbă mâna deasupra unei zone izolate cu ca- uciuc. Ansa şi raportorul (brevetate de Claudian Dumitriu). Ansa radieste- zică este un dispozitiv simplu, bazându-se pe acelaşi principiu al baghetelor. Poate fi confecţionată din oţel, cu- pru, alamă, argint etc. Se recomandă execuţia ansei din sârmă oţelită (adică sârmă de arc) cu diametrul de 0.6 – 0.8 mm. Sârma de fier moale nu este bună de nimic. Mai subţire este prea elastică. Mai groasă este prea grea. Nu se recomandă cuprul, este foarte moale, şi trebuie folosită sârma groasă (peste 1.2 mm) care este mult prea grea. În plus, se toceşte repede la vârfuri. Sârma de argint tare este bună, dar scumpă. Se poate folosi sârma de oţel inox, este utilă mai ales pentru măsurători în mediu salin. Este importantă planeitatea şi ascuţimea picioruşelor, pentru ca suprafaţa de contact cu degetele să fie cât mai mică (scade forţa de frecare).

Raportorul se confecţio- nează din carton sau plastic. Poate fi asemănător cu imagi- nea ataşată.
Raportorul se confecţio-
nează din carton sau plastic.
Poate fi asemănător cu imagi-
nea ataşată. Dimensiunile a-
proximative sunt L=10-14
cm, h=5-8cm. Pentru a se
păstra curat, raportorul se
plastifiază sau se pune într-
un plic pe măsura lui, croit
din plastic transparent. A-
cesta îl şi rigidizează.
Când se măsoară, verticala ce trece prin cele 2 picioruşe ale ansei
trebuie să treacă prin centrul raportorului. Vârful ansei trebuie să
fie îndreptat către 0. Prin urmare, vârful ansei circulă de la 0 la 100.
La codificare incorectă, va trece de 100.

66

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Indicatorii chimici sunt diverşi compuşi chimici care îşi schimbă caracteristicile, în funcţie de modificările sau stările operatorului radiestezist.

Clasificarea surselor de semnal Definiţie: Orice discontinuitate într-un mediu omogen reprezintă o sursă de semnal
Clasificarea surselor de semnal
Definiţie: Orice discontinuitate într-un mediu omogen reprezintă o sursă de
semnal info-energetic.
După natura lor sursele de semnale info-energetice se clasifică în:
- Surse de semnal telurice (SST);
- Surse de semnal vii (SSV) - Vegetale;
- Animale;
- Umane;
- Altele (Microorganisme);
- Entităţi;
- Surse de semnal astrale (SSA). Sunt la suprafaţa astrelor sau chiar
astrele însele.
După amplasament sursele de semnale info-energetic se clasifică în:
- Surse subterane şi subacvatice;
- Surse aflate la suprafaţa pământului şi apei;
- Surse aeriene (în atmosfera terestră);
După starea de agregare sursele de semnale info-energetic se clasifică în:
- Surse solide;
- Surse lichide;
- Surse gazoase;
- Surse plasmatice;
- Surse subgravitaţionale, dar controlate (string).
Clasificarea radiesteziei
După modul de biolocaţie şi biodetecţie:
A. După distanţa dintre sursa de semnal şi operatorul radiestezist
1) Radiestezie făcută în limita capacităţii de cuprindere a nişei in-
fo-energetice,
2) Telebiodeterminări infoenergetice.
B. După mijlocul de deplasare al operatorului radiestezist
1) Operatorul radiestezist este staţionar (în picioare sau şezând - pe
un scaun sau pe o suprafaţă plană) Este cel mai răspandit caz în special
în cadrul radiesteziei biologice.

67

Daniel-Dumitru Darie

2) Pe mijloace auto şi feroviare, navale, aeriene, subacvatice 8 6) Pietonal, cu o viteză mai mică de 2 km/h (plimbare lentă). Este cel mai răspandit caz în cadrul radiesteziei fizice, atunci când operatorul caută SST direct în natură . Nu se recomandă (nu se pot face) măsurători corecte în timpul unei deplasări cu viteză relativ mare faţă de o sursă de semnal aflată la o distanţă relativ mică. Aceasta susţine teoria existenţei ”eterului” ca ma- terie şi a ideii că acesta are masa nenulă S-a constatat că o persoană antrenată poate face măsurători prin orice fel de blindaje fizice. Nu este cunoscută o barieră fizică să poată opri un semnal info-energetic. Există însă unde care pot bloca sau per- turba funcţionarea corectă a creierului uman (infrasunete, unde cu frecvenţa

sub 20 Hz, folosite de servicii secrete şi armate încă din timpul celui de-al doi-
sub 20 Hz, folosite de servicii secrete şi armate încă din timpul celui de-al doi-
lea război mondial
Cea mai periculoasă este frecvenţa de 7 Hz, care poate
provoca chiar moartea. Această frecvenţă interferă cu frecvenţa undelor cre-
ierului uman din domeniul theta,4-8Hz, frecvenţă de manifestare a subcon-
ştientului. Această disfuncţionalitate ce ce creează reprezintă, indirect, afir-
mare a existenţei capacităţii radiestezice, tocmai prin faptul că aceste unde
sunt demonstrate ştiinţific şi utilizate din plin în neurologie şi psihologie. )
Telebiodeterminări sau emisii de natură info-energetică se pot fa-
ce la distanţe uriaşe. În cadrul misiunii spaţiale Apollo 14 a avut loc un
contact telepatic de 24 h/zi între doi soţi dintre care unul era la bordul nave-
tei, iar celălalt într-un batiscaf ce a fost coborât pe fundul Gropii Marianelor.
Nu a putut fi determinată o viteza de propagare a semnalului. Dilema dacă
aceasta viteză este inferior-apropiată de Viteza Luminii sau mai mare ca ea
rămâne deocamdată soluţionabilă doar prin accesarea Arhivei Akasice
Metode de cercetare radiestezică
Indiferent de metodă, e foarte importantă acurateţea algorit-
mului de cercetare
Caut NUMAI… ,
1) Metoda pătratelor succesive. Se împarte zo-
na de investigat în suprafeţe mai mici. Se
intră pe rând cu ansa în fiecare suprafaţă şi

8 Executarea de măsurători de pe o platformă în mişcare creşte riscul de erori prin faptul că nişa info-energetică a operatorului este străbătută cu mare viteză de diverse perturbaţii sta- ţionare faţă de sol. De asemenea funcţionarea motorului şi tensionarea variabilă a elemen- telor caroseriei introduc paraziţi i.e. suplimentari. Operatorului i se cere o foarte bună pu- tere de concentrare.

68

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

se codifică în aşa fel ca aceasta să se mişte atunci când se găseşte sursa sau când se trece pe deasupra locului unde aceasta este cel mai a- proape.

2) Metoda spiralelor succesive. Se parcurg spirale concentrice deasupra zonei de in- vestigat până la
2) Metoda spiralelor succesive. Se parcurg
spirale concentrice deasupra zonei de in-
vestigat până la localizarea exactă a sursei:
3) Metoda drumurilor succesive. Se împarte zona în fâşii
cu o lăţime convenabilă şi se parcurg în lung.
4) Metoda centrală. Constă într-o bio-
detecţie pornind din centrul pătratului. Se
baleiază în sensul acelor de cea-sornic,
apoi în sens trigonometric.
5) Retrângerea ariei de inves-
tigare. Apropierea de sursă.
Trasarea conturului sursei de
semnal căutate. Pentru a res-
trânge aria de cercetare, se fac
4 biodetecţii succesive, câte 2
din câte un punct diferit, bio-
detecţii ce au ca scop de-limi-
tarea direcţiei pe care se află
tangentele la conturul sursei,
care trec prin punctul în care se află operatorul radiestezist.
Pentru măsurători se folosesc următoarele algoritme:
a. Algoritm: Ansa mea indică NUMAI direcţia pe care se află prima
tangentă la conturul sursei pe care o întâlnesc. Algoritmul este folosit şi
pentru Op 1 şi pentru Op 2
b. Pentru apropierea de sursă: după ce s-a localizat zona unde se
află sursa şi se face o biodetecţie suplimentară pentru stabilirea di-
recţiei de deplasare, ne apropiem de sursa de semnal cu următorul
algoritm: Ansa mea îşi modifică treptat poziţia de la drept înainte către 90°
pe măsură ce mă apropii de conturul sursei şi va face exact 90° faţă de di-

69

Daniel-Dumitru Darie

recţia drept înainte în momentul în care verticala ce trece prin picioruşele an- sei "înţeapă" conturul sursei respective.

c. Trasarea conturului sursei. Pentru aceasta, se schimbă algoritmul folosit anterior, cu următorul algoritm: Ansa
c. Trasarea conturului sursei. Pentru aceasta, se schimbă algoritmul
folosit anterior, cu următorul algoritm: Ansa mea indică direcţia de de-
plasare pentru trasarea conturului acestei surse, în condiţiile în care verticala
ce trece prin picioruşele ansei NU părăseşte acest contur.
Determinarea conturului unei surse de semnal subterane se poate
face atât în teren cât şi pe planuri sau hărţi 9 .
6) Determinarea distanţei până la un SST căutat. Metoda triangu-
laţiei: Se determină direcţiile tangente la
SST şi apoi se face puţină trigonome-
trie .Ne ajutăm eventual de o bucată
de cretă şi de un raportor normal (cu
90, nu cel de radiestezie
).
Daca e prea greu cu trigonometria,
merge şi cu geometrie simplă şi desen
exact la scară. E mult mai uşor
Starea Ready

Este starea de lucru specifică în radiestezie, stare în care operato- rul radiestezist trebuie să intre pentru a lansa la nivelul subconşti- entului său algoritmul de lucru formulat anterior în mod conştient (raţional). În Yoga se numeşte stare Alfa. Este o stare de semiconştienţă, în timpul căreia se renunţă la orice preocupare raţională, armonizând întreaga fiinţă, singura activitate conştientă rămânând urmărirea desfăşurării algoritmului indus. Tehnică: Pentru intrarea în starea Ready, se recomandă o inspiraţie profundă (dar nezgomotoasă), după care se intră într-o scurtă apnee (ţinerea respiraţiei). În timpul inspiraţiei se spune men- tal algoritmul (sau se citeşte). Apoi se ţine respiraţia până când vârful ansei s-a stabilizat (fără a exagera!). Nu se spune algorit-

9 cu condiţia ca acestea să fie realizate la o scară mai mare de 1/25.000

70

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Când se expiră an-

sa revine la valoarea zero. În acest moment operatorul radie- stezist este pregătit pentru o nouă măsurătoare. Tehnică: Pentru măsurători cu ansa, se apucă ansa cu mâna dreaptă 10 şi se ţine între buricele degetelor mare (gros) şi mijlociu (unii folosesc arătătorul, dar nu este bine poziţionat). Ansa trebuie să stea cu axa picioruşelor pe verticală şi să se poată roti liber în jurul axei sale. Vârfurile ansei trebuie să fie foarte ascuţite. Aceste vârfuri foarte ascuţite au 2 roluri:

mul cu voce tare. Se pierde concentrarea

1) Rolul de lagăr fizic. Cu cât sunt mai ascuţite, cu atât suprafaţa de frecare
1) Rolul de lagăr fizic. Cu cât sunt mai ascuţite, cu atât suprafaţa
de frecare este mai mică şi ansa se roteşte mai uşor.
2) Rolul de a se împiedica strangerea degetelor prea tare şi blo-
carea rotaţia ansei. La începători vârfurile produc durere suportabilă
în timpul măsurătorii. Prin obişnuinţă, la măsurători se ajunge să nu
se mai strângă exagerat ansa şi nu se va mai simţi durerea. Sunt rare
cazurile de producere de înţepături în buricul degetului. De regulă
acestea se vindecă repede şi fără pericol, deoarece când se măsoară
zona mâinii active este puternic energizată.
Când se măsoară cu ansa şi raportorul, ansa se ţine în mâna
dreaptă ca mai sus şi raportorul în mâna stangă, orizontal. Se acordă
atenţie ca să se ţină vârfurile verticale ale ansei exact deasupra ori-
ginii scalei raportorului. Raportorul se poate şi aseza pe o suprafaţă
plană (masă, birou, etc).
Nu este important dacă se stă în picioare sau pe un scaun. Co-
loana vertebrală trebuie ţinută drept. Concentrarea mentală este pe
algoritm şi concentrarea fizică pe vârful ansei.
Problemă: La efectuarea de măsurători cu ansa şi raportorul este
nevoie ca rezultatele măsurătorilor să fie notate pe hârtie. Nu
este practic ca după fiecare măsuratoare să fie lăsată ansa din
mână, pentru a nota valoarea măsurată, apoi să ia din nou an-
sa în mână şi să efectueze următoarea măsurătoare. Sunt trei
soluţii.
1) Se învăţă scrierea şi cu mâna stângă.
2) Este rugat pacientul să scrie ceea ce se măsoară, dându-i cu
aceasta ocazie şi minime explicaţii cu privire la ceea ce se mă-

10 Criteriul este mâna pe care avem în mod natural ieşire energetică. La dreptaci această mână este dreapta. La unii stângaci este mâna stângă.

71

Daniel-Dumitru Darie

soară. Când se măsoară pentru propria persoană, se poate a- pela la o cunoştintă compatibilă info-energetic, interesată de a- cest fel de cunoaştere. 3) Se utilizăm un reportofon, sau alt aparat de înregistrare a- udio, şi se vorbeşte în timpul măsurătorilor. E mai dificil de ur- mărit pentru tras concluzii. Obs: Soluţiile 1) şi 2) sunt mai bune. Eu recomand şi utilizez scrierea cu mâna stângă.

Tipurile de radiestezie
Tipurile de radiestezie

1) Radiestezia fizică presupune existenţa unei surse de semnal deli- mitate în spaţiul fizic, sursă ce poate fi detectată de operatorul radies- tezist. Teoria radiativă asupra radiesteziei afirmă că în structurile fizice există capacitatea de a emite semnale radiative ce pot fi detectate. Orice agresiune sau tensiune direcţionată asupra unui obiect face ca acest obiect să emită un semnal caracteristic agresiunii sau tensiunii la care a fost supus. De cele mai multe ori, semnalul emis, rezultat ca urmare a modificărilor agresive din materie, are un caracter nociv din punct de vedere info-energetic. Obs. Putem vedea transpunerea în frecvenţa luminii vizibile a acestor tensiuni îndoind o riglă din material plastic ţinută la lumină puternică sau soare şi privind oblic prin ea. Toate elementele de construcţie realizate din materiale compozite eterogene (de exemplu betonul armat) sunt solicitate puternic datorită greutăţii proprii şi al dilataţiilor împiedicate. Din această cauza cât şi datorită formelor col- ţoase (din proiectare, din execuţie (chiar mascate estetic), sau din deteriorare (crăpături, fisuri), aceste structuri emit fâşii de radiaţii malefice (nocive). Sistemele vii emit câmpuri (unde) biologice care de asemenea pot fi detectate de operatorul radiestezist. Acestea sunt mai uşor de măsurat şi nu sunt nocive. În general câmpurile emise de fiinţele vii au caracter benefic sau neutru pentru operatorul radiestezist. Obs. Fiinţe vii sunt şi plantele (inclusiv fructele şi seminţele) ca şi ouăle crude. Acestea sunt mai uşor de măsurat, neavând capacitate de mişcare proprie 2) Radiestezia mentală presupune o experienţă mai mare deoarece, de cele mai multe ori, sursa ori nu e de natură materială, (adică se a- flă în arhiva Akasică sau este vorba de informaţii pe care le primim de la Di- vinitate sau de la Entităţi Conceptuale Benefice) ori se află mult în afara puterii de percepţie senzorială. În ambele situaţii, este necesară o ca-

72

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

pacitate de concentrare deosebită. În acest tip de investigaţie rezulta- tul este obţinut în urma activităţii subconştientului, care joacă atât rol de receptor, cât şi de emiţător. Conştientul nu are decât rol de tra- ductor al mesajelor transmise de subconştient.

Teoria informaţională asupra radiesteziei În Univers există o bancă de date unde este stocată informaţia
Teoria informaţională asupra radiesteziei
În Univers există o bancă de date unde este stocată informaţia le-
gată de orice sistem vegetal, animal, uman etc. (Sistemul Yoga numeşte
această bancă de date „arhiva Akasica”).
Subconştientul operatorului radiestezist face o operaţie de "call
memory", în urma căreia primeşte informaţia ce va fi decodificată de
conştient.
Accesul la banca de date este diferit de la o persoană la alta. De-
pinde de nivelul evolutiv şi de cât de pregătirea fiecăruia pentru a a-
flarea anumitor adevăruri. (Dacă nu există acces la o anumita infor-
maţie, acest lucru se simte. Nu se va forţa accesul!!! A forţa accesul în-
seamnă expunerea la numeroase riscuri, printre care: căderi de memorie, că-
deri de concentrare, blocări ale ca-pacităţii de a forma algoritmi, intrarea „pe
fir” a unor Entităţi Noesice Malefice care ne transmit mesaje false etc). La
început dreptul de acces se dă pentru întrebări simple. (totuşi, există şi
într-bări simple care presupun accese înalte
).
Condiţia operatorului radiestezist
Pentru măsurători şi investigaţii corecte, operatorul radiestezist
trebuie să aibă linişte sufletească, un echilibru psihic şi spiritual deo-
sebit şi încredere în ceea ce face. Trebuie de asemenea să nu fie im-
plicat afectiv prea mult în ceea ce măsoara.
Bolile psihice sunt de fapt boli sufleteşti.
Trebuie înlăturate "bruiajele" (*vorbărie, *surse de semnal cu e-
fect nociv - de ex. televizorul, Sursele de Semnal Teluric de la colţuri,
cabluri de înaltă tensiune, motoare sau generatoare industriale de
curent electric, *emisia unor gânduri rele chiar remanentă în locul
în care au avut loc conflicte între oameni, *priviri insistente etc.).
Codul etic al operatorului radiestezist
Orice acţiune trebuie dirijată numai spre BINE.
Definiţie: Orice acumulare de energii, informaţii şi algoritmi din acea ca-
tegorie de energii, informaţii şi algoritmi care întreţin viaţa înseam-
nă Bine.

73

Daniel-Dumitru Darie

Dacă investigăm starea sănătăţii unei persoane în prezent compa- rativ cu un moment din trecut, vom avea:

M T 1 Q e1 , Q i1 , Q alg1 M P 1 Q
M T 1
Q e1 , Q i1 , Q alg1
M P 1
Q e2 , Q i2 , Q alg2
M T 1 – momentul trecut
M P 1 – momentul
prezent
Q e – cantitate de energie
Q i – cantitate de informaţie
Q alg – cantitate de algoritmi
Q
Q
e2 -Qe1=∆Q e
i2 -Qi1=∆Q i
∆Q e >0
∆Q i >0
∆Q alg >0
∆Q i <0
∆Q i =0
∆Q alg >0
∆Q e <0
∆Q i <0
∆Q alg <0
∆Q e =0
∆Q i =0
∆Q
∆Q e >0
∆Q i >0
∆Q alg <0
Q alg2 -Q alg1 =∆Q alg
alg =0
-------------------------
------------------------------------------------
BINE
RĂU
Concluzie: Acumularea de algoritmi este mai importantă decât acumularea
de energie
În buna desfăşurare a proceselor vieţii, se ţine cont, în ordine
ierarhică, întâi de complexitatea algoritmică, apoi de cantitatea de
informaţii şi abia la sfârşit de cantitatea de energie.
Operatorul radiestezist trebuie să fie modest, să îşi cunoască bine
limitele.
Nu se vor comunica rezultatele măsurătorilor precognitive (mai a-
les când au aspect negativ) decât în mod selectiv şi cu mare atenţie,
fără să se mintă
Ecuaţia realităţii
Definiţie: Realitatea este alcătuită din totalul informaţiilor acumulate cu
ajutorul organelor de simţ.
Q i1 = cantitatea de informaţii obţinute vizual
Q i2 = cantitatea de informaţii obţinute auditiv
Q i3 = cantitatea de informaţii obţinute tactil
Q i4 = cantitatea de informaţii obţinute olfactiv
Q i5 = cantitatea de informaţii obţinute gustativ
R = Q i1 + Q i2 + Q i3 + Q i4 + Q i5
Definiţie: Realitatea generalizată este alcătuită din totalul informaţiilor
acumulate cu ajutorul organelor de simţ la care se adaugă informa-
ţia obţinută extrasenzorial.
Şi atunci,

R = Q i1 + Q i2 + Q i3 + Q i4 + Q i5 + Q ied Formula se referă la realitatea complexă, generalizată, din Uni- versul extins (Multivers).

74

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Informaţiile dobândite extrasenzorial de oameni Iniţiaţi care în

afară de iniţiere au cunoaştere specifică şi o mai şi aplică este foarte mare. Claudian
afară de iniţiere au cunoaştere specifică şi o mai şi aplică este foarte
mare. Claudian Dumitriu, reprezentant marcant al Radiesteziei ro-
mâneşti a determinat radiestezic că informaţiile dobândite extra-sen-
zorial sunt de circa 950-1000 de ori mai numeroase decât informa-
ţiile dobândite cu ajutorul organelor de simţ; pentru oamenii
neiniţiaţi Q
este scăzută: 0.5–70.
ied
În general oamenii de ştiintă nu recunosc în public că primesc informaţii
prin căi extrasenzoriale. Cu toate acestea majoritatea descoperirilor ştiintifice
au fost întai intuite
Definiţie: Indicele de sensibilitate al unui operator radiestezist este dat de
mărimea unui unghi α cuprins între o perpendiculară la sol ri-
dicată de pe conturul unei surse de semnal subterane şi tangentă la
o funcţie f ce trece prin punctul din care se ridică perpendiculară.
Unghiul α arată cât
de sensibil este ope-
ratorul radiestezist
şi variază în funcţie
de parametrii săi
perso-nali.
Paradox: Cu cât o sursă subterană e la o
adâncime mai mare, cu atât ea poate fi
percepută de la o distanţă mai mare.
De exemplu acum se ştie că de la
15 m simţim o sursă la adâncimea de
11 m.
Eficienţa operatorului radiestezist
se exprimă cu ajutorul unui raport
procentual N care are la numărător
numărul de măsurători exacte, la numitor numărul de măsurători
efectuate, totul înmulţit cu 100.
Scala valorică unică folosită în radiestezie

Definiţie: În radiestezie se foloseşte pentru raportare o scară valorică centezi- mală, pe care valoarea de 81 reprezintă limita minimă a benefici- tăţii şi a eficienţei admise.

75

Daniel-Dumitru Darie

Până la 81 nu e voie să se lucreze pentru alte persoane.

Algoritmul de codificare-decodificare. Schema bloc Algoritmii de lucru (1) sunt formulaţi conştient şi sunt
Algoritmul de codificare-decodificare. Schema bloc
Algoritmii de lucru (1)
sunt formulaţi conştient şi
sunt alcătuiţi din informa-
ţii pe care le depozităm în
memorie (2).
Pentru formularea al-
goritmilor ne folosim de
raţiune (3).
Operatorul radiestezist
intră în stare Ready (4) pentru a lansa la nivelul subconştientului său
algoritmul formulat raţional, conştient. Algoritmul a ajuns la nivelul
subconştientului (5), care primeşte informaţia despre semnalul sursei
căutate prin intermediul biocâmpurilor fizice (BCF) şi al extrasensi-
bilităţilor (6). În momentul decelării informaţiei de către subcon-
ştient, informaţia este transmisă fie către organele de simţ, fie către
sistemul locomotor (7).
În cazul în care nu există o prestabilire făcută, decodificarea in-
formaţiei respective se poate face la nivel senzorial (imagini, miro-
suri, senzaţia de cald, frig, înţepături etc.), sau prin antrenarea invo-
luntară a anumitor grupe de muşchi, care vor obliga subiectul la a-
numite mişcări. Acest tip de decodificare se numeste decodificare
reactivă.
Dacă are loc o investigare radiestezică cu prestabilire conştientă,
imediat după ce informaţia a fost decelată de subconştient, acesta
transmite un impuls nervos la nivelul sistemului nervos vegetativ,
conform căruia va urma o mişcare involuntară a acelor muşchi ca-
re antrenează la rândul lor instrumentul radiestezic, într-o mişcare
conformă cu algoritmul prestabilit.
La mişcarea instrumentului, luăm act de prezenţa sursei (8).
Electronografia

Definiţie: Electronografia este o tehnică ce pune în evidenţă câmpurile electromagnetice ale corpurilor vii sau nevii şi este un procedeu fără efecte negative asupra viului, în cadrul căruia prin obiectul testat se

76

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

trece un curent electric polarizat de tensiune foarte mare şi intensi- tate mică pentru un timp foarte scurt, ceea ce produce anumite e- fecte la limita exterioară a corpurilor respective, efecte care sunt în- registrate pe placă fotografică sau pe film. Unui sistem viu sau neviu i se trimite un impuls electric care de- termină din partea acestuia un răspuns electromagnetic ce se impri- mă pe o placă fotografică. Toate sistemele au în i-

mediata vecinătate a limitei lor exterioare o zonă de le- gătură cu mediul sau cu
mediata vecinătate a limitei
lor exterioare o zonă de le-
gătură cu mediul sau cu un
alt sistem, zonă care poartă
numele de interfaţă.
În zona de interfaţă a u-
nui obiect electronografiat
se observă nişte radiaţii numite streameri şi care au luminiscenţă,
formă şi structură variabilă.
Părinţii electronografiei au fost soţii Kirlian (armeni), prin ex-
perimentele făcute în fosta URSS în anii 1939-1940.
La persoanele sănătoase elec-
tronografiate (de obicei se elec-
tronografiază mâna sau laba pi-
ciorului), streamerii sunt orga-
nizaţi, drepţi, luminoşi şi se gă-
sesc pe toată suprafaţa siste-
Mâini de om sănătos/bolnav
mului.
La persoanele bolnave, apar
pete neluminoase, porţiuni ce nu răspund la impulsul electric, iar
streamerii prezintă curburi, dezorganizare şi luminozitate mai mică.
Apa prezintă stremeri extrem de dife-
riţi, în funcţie de proprietăţi şi de info-e-
nergiile memorate.
Apa sfinţită rămâne mereu "vie", conform
unui algoritm care ia un atom de oxigen şi îl
"plimbă" peste tot în căutarea hidrogenului
cu care să formeze o nouă moleculă.
Apa reacţionează spectaculos la gândurile
oamenilor. Dr.Emoto Masaru din Japonia
Cărbune vegetal

face de mulţi ani cercetări în acest domeniu, iar în România cercetări în acest domeniu a făcut fiz. Ion Mânzatu.

77

Daniel-Dumitru Darie

Cu electronograful se pot face teste de compatibilitate. Dacă

aşezăm simultan mâinile a 2 persoane compatibile, streamerii lor se întrepătrund şi se atrag. Dacă
aşezăm simultan mâinile a 2 persoane compatibile, streamerii lor se
întrepătrund şi se atrag. Dacă persoanele nu-s compatibile, apare un
bloc energetic negru.
Lângă o persoană bolnavă, streamerii se retrag.
La consum excesiv de cafea, în timpul somnului sau sub anestezie,
imaginea streamerilor se modifică precum la sistemele nevii.
Concluzie: Interfeţele sunt zone care au proprietăţi info-energetice carac-
teristice sistemelor cărora aparţin.
La cel puţin 2 sisteme diferite, interfeţele sunt compuse din info-
energii comune ambelor sisteme, inforenergii care se află într-o
continuă dinamică şi remaniere.
Unul din cercetătorii români în domeniu (dar şi al efectului de pi-
ramidă în interacţie cu biologicul) este dr. Marioara Godeanu.
Deşi metoda aceasta de investigare este suficient de bine docu-
mentată, neputându-se pune la îndoială veridicitatea ştiinţifică a re-
zultatelor obţinute, este alăturată metodelor “la limită”, în tentativele
de blamare a cunoaşterii superioare, de cei ce au interesul acesta. De
ce şi pentru ce
mai târziu, în altă carte.

78

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Radiestezia Fizic# Surse de semnal teluric Se ştie că orice discontinuitate sau zona supusă la
Radiestezia Fizic#
Surse de semnal teluric
Se ştie că orice discontinuitate sau zona supusă la tensiuni interne
mari în materie (material) reprezintă o Sursă de Semnal Teluric
(SST). Sursele de semnal teluric sunt, în principal, de 2 feluri:

- surse de semnal naturale. - surse de semnal artificiale (confecţionate de intervenţia con- ştientă a omului). Aici intră orice fel de obiect fabricat, modificări de relief produse prin procese tehnologice etc. Sursele de semnal naturale cele mai frecvente sunt fie compuşii chimici din natură (apă, minereuri etc.), fie mo- dificări ale scoarţei terestre a- părute în urma mişcărilor se- ismice foarte puternice, a u- nor fenomene tectonice de mare anvergură sau fenome- ne fizico-chimice cu caracter coroziv (peşteri, cursuri de apă sub- terane, grote, avene, ruperi de falie etc.) O importantă sursă de semnale telurice (SST) malefice este constituită din faliile solului şi subsolului. Faliile solului se produc în cazul unor alunecări de teren şi continuă să emită semnale telurice (SST) până la reomogenizarea solului în zona respectivă, adică o perioadă lungă de timp după ce alunecarea de teren se opreşte şi solul se stabilizează. Acest tip de emisie se întâlneşte şi la taluzurile, nivelările, digurile etc. artificiale. Faliile din subsol au ca origine alunecări vechi şi masive de teren sau rupturi ale straturilor subsolului pro- duse de cutremurele mari sau alte fenomene geologice. În general acestea con- tinuă să emită radiaţii telurice malefice. Discontinuitatea formată în subsol nu se poate „vindeca”. În Feng-shui acestea sunt denumite linii Negre. Dintre Sursele de Semnal Teluric (SST) naturale, un mare grad de periculozitate îl au pereţii abrupţi ai versanţilor muntoşi, care ge- nerează "efectul de faleză". Acest efect apare şi pe terasa unui bloc î- nalt, de la 1-2 m de margine devenind tot mai puternic şi mai înalt spre margine. Acest câmp malefic este cel care produce/predispune per- soanele sensibile să-şi piardă echilibrul şi să cadă în gol, cu toate că nu aveau nici un motiv logic să cadă. Din cauză că pe măsura apropierii de marginea

79

Daniel-Dumitru Darie

terasei acest câmp creşte în înălţime, apare mai întâi “răul la stomac” şi abia când se ajunge spre margine, şi câmpul malefic ajunge în zona capului, a- pare ameţieala. Cu cât conturul unui Sursele de Semnal Teluric (SST) are mai multe muchii, cu atât semnalul acestuia va fi mai nociv (clădirea ro- tundă e mai puţin nocivă decât cea cu colţuri). Clădirile şi mobilele generează şi „efect de colţ” pe direcţia bisec- toarei exterioare a colţurilor verticale. Acest câmp are forma unei la- me îndreptate spre exteriorul unghiului, începe la câţiva mm de colţ (mai departe dacă colţul are o mică rază), are grosimea proporţio- nală cu rugozitatea medie a pereţilor res- pectivi (la un perete na- tural de munte, câmpul este exagerat de lat şi se diluează corespunzător) şi lăţime proporţiona- lă cu dimensiunea pe- retelui mai mic (cam 15% din aceasta). Ma- leficitatea este proporţională cu densitatea materialului pereţilor (deci un colţ de dulap din lemn emite o lamă de colţ mai slabă decât un colţ de la un stâlp al clădirii). Este o energie de formă, grosimea peretelui nu es- te importantă. Emisiunea malefică are loc şi la schimbări de densitate ale unor straturi (de exemplu colţul de beton, colţul de la tencuiala stâl-

pului, colţul de la lambriul care îmbracă stâlpul peste tencuială, au fiecare e- misia lui,
pului, colţul de la lambriul care îmbracă stâlpul peste tencuială, au fiecare e-
misia lui, relativ suprapuse
).
Aceste câmpuri de forma unei lame sunt
malefice şi se recomandă să nu se lucreze şi să nu se doarmă în raza
lor de acţiune.
Cu cât prelucrarile unui obiect sunt mai numeroase, cu atât sem-
nalul acelui obiect va fi mai încărcat de nocivitate (de exemplu lingu-
ra de lemn e mai puţin nocivă decât cea metalică).
Prin anii '80 a fost efectuat un experiment la Spitalul Militar, cu 3 cutii
Petri conţinând culturi de microorganisme. Sub prima cutie nu s-a pus nimic,
sub a doua s-a pus un şurub cu piuliţă, iar sub a treia cutie 2 şuruburi. După
un timp, cele 3 cutii şi culturile din ele arătau astfel:

80

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Nocivitatea Surselor de Semnal Teluric (SST)-urilor poate fi com- bătută prin anumite tehnici info-energetice şi
Nocivitatea Surselor de Semnal Teluric (SST)-urilor poate fi com-
bătută prin anumite tehnici info-energetice şi cel mai eficient prin
schimbarea poziţiei patului sau a locului de lucru din preajma sursei
nocive.
Este foarte util să se măsoare şi să se determine câmpurile ener-
getice malefice din zona unde se doarme sau se desfăşoară activi-
tatea. Deoarece aceste câmpuri sunt nocive, nu este bine a ne con-
centra prea mult asupra lor. Deci se măsoară o dată, de două ori,
pentru a fi siguri de măsurătoare, şi atât. Vor fi tot acolo şi la anul
Radiaţiile Hartmann

Dintre sursele de semnal cunoscute, fac excepţie radiaţiile Hart- mann, care nu au consistenţă materială. Radiaţiile Hartmann au fost descoperite în 1942 de către fizicanul german Josef Hartmann, în mod întâmplător, în cadrul unor experimente fără nici o legătură cu acest subiect. Hartmann a observat că animalele (cobaii) pe care le a- vea în laborator se grupau în cuştile lor, în anumite locuri, după care se îndepărtau şi ocoleau locurile respective. S-au făcut numeroase cerce- tări şi s-a ajuns la concluzia că de la o adâncime de cca. 80 km faţă de scoarţa Pământului are loc o emisie sub formă de perdele de radiaţie care se intersectează perpendicular şi care în secţiu- ne cu suprafaţa Pământului al- cătuiesc o reţea de benzi de radiaţie Hartmann, organizată după mo- delul meridianelor şi paralelelor globului terestru. Benzile de radiaţie Hartmann sunt perpendiculare între ele şi sunt orientate pe direcţiile Nord-Sud şi Est-Vest.

81

Daniel-Dumitru Darie

O bandă de radiaţie este delimitată de 2 limite de bandă şi de dis- tanţa cuprinsă între aceste limite (lăţimea benzilor Hartmann). Între do- uă benzi de radiaţie Hartmann orientate pe aceeaşi direcţie avem un interval i. Între două benzi Nord-Sud avem un interval Est-Vest şi vi- ceversa. S-a constatat că benzile Est-Vest sunt puţin mai late decât cele Nord-Sud, de asemenea că intervalele Est-Vest sunt puţin mai mari decât cele Nord-Sud. La intersecţia dintre două benzi se află aşa-numitul "punct critic", sau nodul de radiaţie Hartmann. S-a mai constatat că, în timp, dimensiunea benzilor şi a interva- lelor de radiaţie Hartmann se modifică. Acestea prezintă o tendinţă descrescătoare fundamentală de-a lungul anilor 1 .

1940 1985 1988 1992 i 190 cm 84 cm 55 cm 28-30 cm N-S i
1940 1985
1988 1992
i
190
cm
84
cm
55
cm
28-30 cm
N-S
i
200
cm
91
cm
60
cm
32 cm
E-V
l
16
cm
8-9 cm
7
cm
6 cm
N-S
l
19
cm
9-10 cm
8
cm
7 cm
E-V
În afară de variaţia fundamentală, radiaţa Hartmann prezintă şi
nişte variaţii momentane: înaintea, în timpul şi după un cutremur.
În preajma evenimentelor seismice, benzile Hartmann şi intervalele
dintre ele se micşorează drastic şi se observă o deplasare a întregii re-
ţele (pe direcţia Sud-Est in cazul cutremurelor cu epicentrul în
Vrancea). Adică benzile Hartmann „fug” de epicentrul cutremu-
rului). Înaintea cutremurelor sau
în timpul lor, lăţimile de bandă
Nord-Sud se duc spre 3-4 cm, ce-
le Est-Vest spre 4-5 cm, iar inter-
valele sunt pe la 10-11 cm. Nu se
ştie de ce. Perdelele de radiaţie
Hartmann pornesc spre scoarţa
terestră sub un unghi de max. 7°.
În preajma activităţilor seismice,
se creează tensiuni sub punctul de
emergenţă al perdelelor de radiaţie
Hartmann, fapt care împinge acest

1 Ceea ce rezultă din tabel pare chiar apocaliptic. Nodurile critice erau situate la 43 cm în 1992 faţă de 275cm în 1942. Descreşterea este exponenţială. Având în vedere malefici- tatea, nocivitatea acestora, este de la sine înţeles de ce devine din ce în ce mai grea ac- ceptarea realităţii, de ce au apărut disfuncţionalităţile psihice în rândul oamenilor.

82

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

nivel de emisie către suprafaţa scoarţei. Asemenea variaţii se observă şi în preajma mişcărilor tectonice ample dar lente (orogeneza munţilor etc). În locul unde perdelele Hartmann se intersectează în atmosfera terestră, caracterul lor geonociv este nul. La acel nivel, vom găsi o zo- nă "curată" din punct de vedere info-energetic. Această intersectare (datorată unghiului de 7grade) se întâmplă la pe verticală de ne- numărate ori (32/sin7 0 =262 cm între zonele curate info-energetic; 7/sin70= 57 cm înalţimea unei astfel de zone curate info-energetic) şi este variabilă. Dacă ne nimerim în o asemenea zonă când vrem să măsurăm benzile Hartmann, vom avea probleme cu „prinderea” lor. Variabilitatea descrescătoare a radiaţiilor Hartmann are o ciclici- tate de cca. 140±8 ani. În punctele critice se găsesc info-energii cu până la de 7-9 ori mai nocive decât banda propriu-zisă. În afară de nod, cea mai nocivă este limita de bandă. S-a observat că anumite animale se aşează deliberat în aceste puncte, după care fug rapid. În general sunt animale nocturne (pi- sica). Vibraţia Sursele de Semnal Teluric (SST) geonocive este grosieră şi dezarmoizează vibraţiile înalte: scade complexitatea algoritmică şi afectează sistemele vii. Cu cât fiinţa este mai evoluată şi are vibraţii mai î- nalte, cu atât este mai puternic afectată. Radiaţiile Hartmann şi efectul lor nociv sunt anihilate de o pătură de apă mai groasă de 15 m. Aplicabilitate: Se pot alege soiuri rezistente din anumite culturi pentru zone afectate de un anume tip de Sursele de Semnal Teluric (SST), schimbarea amplasamentului adăposturilor de animale dacă acestea încep să aibă un randament scăzut (pui slabi, lapte puţin etc.), amplasarea optimă a locuinţelor sau a anumitor obiective.

Radiaţiile Curry
Radiaţiile Curry

Sunt radiaţii de natură electromagnetică care sunt constituite din benzi de radiaţie ce ies perpendicular pe suprafaţa globului. Ele sunt orientate oblic la 45 0 faţă de direcţiile Nord-Sud şi Est-Vest. Celulele sunt dreptunghiulare cu distanţa de aproximativ 1.5 m între benzi şi o lăţime de bandă de aproximativ 18 cm. Nu sunt atât de malefice ca radiaţiile Hartmann, motiv din care nu li se dă atât de multă atenţie. Există anumite forme geometrice cu caracteristici speciale, care concentrează sau disipă radiaţiile telurice. Cea mai cunoscută dintre

83

Daniel-Dumitru Darie

acestea este piramida. Aceasta formă concentrează în punctul situat pe axa centrală la 1/3 din înălţime radiaţiile telurice. În drept cu la- turile piramidei, aceste benzi de energie sunt anihilate pe o distanţă puţin mai mare ca latură. La 1/3 de la baza piramidei, carnea nu se alterează sau se alterează mai greu (este blocată apariţia microorganismelor).

Trasarea conturului unei surse de ap#. Determinarea cotelor batimetrice [i a caracteristicilor sursei
Trasarea conturului unei surse de ap#.
Determinarea cotelor batimetrice [i a
caracteristicilor sursei

Cota batimetrică = cota de adâncime, opusul cotei altimetrice. Apa reprezintă o substanţă specială, suportul Vieţii. Deoarece or- ganismul omului conţine ~70% apă, intrarea în rezonanţă cu apa es- te cea mai uşoară masurătoare radiestezică. Pentru un Iniţiat este o- bligatoriu să poată simţi apa situată în nişa să info-energetică. Apa se poate găsi sub forma de resurse naturale (oceane, mări, lacuri, eleş- tee, bălţi, fluvii, râuri, pâraie, izvoare, mlaştini, râuri subterane, straturi fre- atice – atenţie, cu cât sunt mai profunde cu atât apa e mai pură. Straturile a- dânci pot conţine apă termală. Straturile adânci pot avea apa sub presiune, odată forat puţul nivelul liber al apei în puţ poate fi mult mai sus decât stra- tul de apă. Dacă apa iese sin-gură la suprafaţa solului, puţul se numeşte ar- tezian şi necesită tubu-latură specială, prevăzută cu capac etanş şi vană). Pentru găsirea unei surse de apă (locul optim pentru a săpa o fân- tană), trebuie ales cu grija algoritmul, care trebuie să cuprindă infor- maţii foarte clare despre calitatea apei, amplasarea sursei şi adân- cimea ei. Acest loc optim pentru săparea unei fântâni trebuie să fie situat într-o adâncitura a stratului impermeabil de argilă de sub stratul de nisip care conţine apa sau într-o vale a acestuia, pentru a există un bazin subteran de acumulare a apei sau un curent/curgere de apă subterană care să alimenteze fântâna. Apa potabilă nu este recomandat să se extragă din primul strat freatic în- tâlnit dinspre suprafaţa solului spre adânc. Pentru apa potabilă nu se va ac- cepta în nici un caz un strat freatic situat mai sus de 4 metri. Pentru cazul în care apa va fi utilizată exclusiv pentru udat terenuri agricole, se acceptă şi primul strat freatic, cu condiţia ca să nu fie grav poluat cu nitraţi/nitriţi, pro- duse petroliere (atenţie zona situată în jurul oraşului Ploieşti cu raza de 20 km sau substanţe organice toxice (provenite de la ferme de animale, abatoare, latrine, gropi de gunoi, cimitire). Se ţine cont şi de dorinţele proprietarului vi- itorului puţ ca şi de costurile extragerii apei, care cresc exponenţial cu a- dâncimea stratului freatic.

84

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Se face biodetecţie, apoi ne apropiem de sursă şi se trasează con- turul sursei.

Pentru stabilirea adâncimii conturului sursei, se recomandă aşeza- rea unui picior pe contur şi executarea
Pentru stabilirea adâncimii conturului sursei, se recomandă aşeza-
rea unui picior pe contur şi executarea unei măsurări alfa-numerice
cu ansa şi raportorul. Apoi se trasează cotele batimetrice ale sursei
respective, din metru în metru, valori întregi.
După ce s-au delimitat toate cotele batimetrice, se trece la poziţio-
narea izvoraşului. Pentru aceasta, identificăm izvoraşul cu un punct.
În continuare, se stabilesc caracteristicile fizico-chimice ale apei:
temperatură, concentraţie de substanţe nocive, capacitate de umple-
re în funcţie de dimensiunea tuburilor de fântână folosite (debit).
Acestea se măsoară cu ansa pe raportor.
Atenţie, dacă se face măsuratoarea primăvara sau, în general, du-
pă o perioadă ploioasă se măsoară obligatoriu dacă izvoraşul respec-
tiv are debit şi vara (adică dacă nu seacă) şi debitul minim de apă ce
poate fi extras. Deoarece măsurătorile retrocognitive sunt mai accesi-
bile (sub aspectul nivelului de acces la informaţii) şi sunt mai precise,
se va măsura debitul disponibil al izvoraşului în toate lunile anului
anterior.

85

Daniel-Dumitru Darie

O fântână arată în felul următor: În locul stabilit se forează cu o sapă specială un puţ care se blindează cu un tub din beton sau mate- rial plastic. Numai în zona de jos, 1-2 metri, tubul este perforat cu numeroase găurele mici, pentru a permite intrarea apei din stratul freatic în put. Tuburile care se aşează în sus sunt compacte şi im- permeabile. E absolut obligatoriu să se măsoare corect cotele batime- trice. Apa intră în puţul fântânii numai prin aceste găurele situate pe laterala părţii de jos a tubului (reţineti, apa nu intră în puţ pe des- chiderea orizontală de jos. Dacă ar face asta, apa din puţ ar fi tot timpul tulbure şi plină de nisip În mod similar se poate determina existenţa în sol sau în subsol a petrolului, a gazului metan sau „asociat”, a minereurilor de orice tip. Înainte de a încerca prospectarea trebuie să se facă documentarea despre ceea ce se vrea găsit. Documentarea include obligatoriu şi pipăirea în maini, în stare ready, a unui eşantion. Nu este neapărat necesăr să se pună efectiv mâna în mod fizic pe acea substanţă. Poate fi periculoasă sau dezagreabilă, poate păta sau mirosi urât, etc. Substanţa se va „pipăi” cu Câmpurile energetice din dreptul palmelor (feeling în documentaţia în lb. Engleză) .

Pentru găsirea unor lucruri ascunse sau pierdute de fiinţe umane cu mult timp în urma
Pentru găsirea unor lucruri ascunse sau pierdute de fiinţe umane
cu mult timp în urma este obligatoriu să se ceară permisiunea de a
găsi acel lucru. Lucrurile ascunse, în special comorile şi templele
sunt protejate prin baraje (lucrări) energetice, unele foarte puternice
-realizate cu multă cunoaştere sau de Entităţi–gardian, care sunt de
regulă mai versatile decât lucrările info-energetice de tip amprente
sau spaţii. Aceste protecţii acţionează împotriva ideii şi a acţiunilor de
căutare chiar dacă există permisiunea Divină de a găsi acel lucru. As-
ta deoarece şi ele/creatorii lor au avut permisiunea Divină de a-şi în-
deplini misiunea atunci când au fost conjurate/făcute. Şi o permisi-
une odată dată nu este revocată decât în cazuri cu totul excepţionale.
Deci permisiunea ce este dată de a găsi lucrul protejat de ele trebuie
înţeleasă ca un drept de a participa la un concurs.

86

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Radiestezia Biologic# Definiţie: Radiestezia biologică realizează comunicarea dintre sistemele vii prin intermediul
Radiestezia Biologic#
Definiţie: Radiestezia biologică realizează comunicarea dintre sistemele vii
prin intermediul subconştientului, care -odată cu primirea unei infor-
maţii- trimite mesaje specifice resimţite ca plăcere/disconfort, linişe/neli-
nişte, siguranţă/nesiguranţă, încredere/neîncredere etc.
Raportarea realităţii fizice la aceste semnale şi urmărirea conşti-
entă a coordonării dintre semnale şi realitate duc treptat la creşterea
intuiţiei şi a capacităţii de formare a algoritmilor inteligenţi.
Definiţie: Algoritmul este o matrice operaţională ce rezolvă favorabil o si-
tuaţie, eliminând necesitatea analizei şi sintezei de caz, pentru că acestea sunt
cuprinse în matricea respectivă.
Algoritmii cresc în inteligenţă o dată cu specializarea în anumite
domenii (de exemplu un meseriaş bun trebuie să vadă finalitatea u-
nei operaţiuni, fără ca aceasta să se producă).
În Radiestezia cognitivă folosim algoritmii pentru a decodifica a-
cest răspuns cât mai aproape de valoarea şi complexitatea sa. Orice
radiestezist, chiar şi cel mai simplu fântânar nativ-tradiţional folo-
seşte algoritmi (nuiaua să oscileze în plan vertical când este deasupra
unei surse de apă).
În terapia bioenergetică, unde se intervine asupra structurilor in-
fo-energetice, folosim algoritmi şi pentru a maximiza efectul benefic
al intervenţiei, minimizând totodată consumul de Lumină şi eventu-
alele posibile efecte secundare negative.
Teoria biostructural# a Viului
A fost descoperită simultan de Eugen Macovski şi de un cercetător
american dar, datorită regimului comunist, Macovski a publicat-o la
câteva zile după american.
Eugen Macovski a spus că Trup + Suflet = Bios. Experimentele
lui au constat în cântărirea unor sisteme vii înainte şi după deces.
Americanul a cântărit inclusiv oameni. Ambii au constatat că, în mo-
mentul morţii, incintele în care se aflau sistemele respective s-au
"uşurat" cu 30-33 gr.
Trup = Structură Fizică (SF)
Suflet = Structură Noesică (SN)
=> 100%SF + 100%SN = 100%viaţă

87

Daniel-Dumitru Darie

Dacă structura fizică este afectată (de exemplu 60%SF + 140%SN =100%viaţă), sufletul compensează afecţiunea fizică şi "supra-li- citează". În urma experienţelor, s-a ajuns la concluzia că interfaţa dintre Structura Fizică şi Structura Noesică alcătuieşte ea însăşi o struc- tură. A fost denumită Structură Biosică (SB). Structura Fizică este formată din materie şi reprezintă suportul fi- zic în care Structura Noesică, sufletul, se implementează, se aşează pentru a da viaţă acelui trup. Structura Noesică (sufletul) este formată din programele infor- maţionale caracteristice existenţei respective, programe implementate într-un suport energetic de natură subtilă. Tot în Structura Noesică se află memoria ancestrală a sufletului respectiv, memorie care se în- carcă pe parcursul existenţei cu elemente noi (diferite experienţe de viaţă). Toate aceste modificări informaţionale ce apar în programele noesice determină comportamentele ulterioare ale individului, acest fapt explicând firea omenească cu particularităţile ei unice, cât şi desfăşurarea vieţii sub incidenţa legii karmei (care este Lege Divină cu valabilitate Universală. Datorită deosebirilor de acces la informaţie şi de receptare a feed-backului dintre Iniţiaţi şi neiniţiaţi, aceasta ac- ţionează puţin diferit. La Iniţiaţi se primeste feed-backul în timpul vieţii curente –uneori chiar imediat după fapta comisă la cei cu ac- cese bune şi rapide– iar la neinitiaţi feed-backul se primeşte, de regu- lă, la viitoarea încarnare. Între aceste două extreme există diverşi timpi de reacţie în funcţie de Nivelul de conectare la Divinitate. La unii neiniţiaţi mai evoluaţi spiritual acest timp de reacţie se stabi- lizează la câţiva ani şi fenomenul este intuit de persoanele în cau- ză…). Nu este necesară trăirea concretă a suferinţei (faptei) ce tre- buie făcute pentru îndreptarea karmei. Este suficientă simularea mentală, în timpul meditaţiei a acestei suferinţe, efectul karmic fiind acelaşi. 1 Structura Biosică (SB) este o structură hibrid (interfaţă) între Structura Noesică şi Structura Fizică, care are ca rol traducerea, decodificarea algoritmilor din Structură Noesică şi punerea acestora la dispoziţia Structurii Fizice, pentru ca aceasta din urmă să-şi poată desfăşura procesele vieţii.

din urmă să-şi poată desfăşura procesele vieţii. 1 aceasta paranteză excede cu mult nivelul de

1 aceasta paranteză excede cu mult nivelul de cunostinţe al unui neiniţiat sau chiar iniţiat cu grade mici, şi nu vă bateţi capul cu ea dacă nu o înţelegeţi la prima citire…

88

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

La oameni, Structura Biosică are şi un rol aparte. Oamenii au pervertit o parte din Structura Biosică în ceea ce se numeşte curent "raţiune", motiv pentru care decodificarea corectă a algoritmilor din Structura Noesică lasă de dorit câteodată.

Aceasta se întâmplă mai ales la cei numiţi “Intelectuali raţionali”, oameni care îşi controlează orice
Aceasta se întâmplă mai ales la cei numiţi “Intelectuali raţionali”,
oameni care îşi controlează orice acţiuni prin intermediul Raţiunii.
De regulă aceştia îşi oprimă subconştientul şi pierd legătura cu struc-
tura Noesică. Acest fapt produce pierderea instinctelor şi scufun-
darea în mlaştina Tehnicismului şi a Ateismului caracteristic formei
societăţii de Consum în care trăim acum. Aceste persoane se izolează
în ele, ajung să sufere din cauza stressului şi de regulă ajung să aibă
nevoie de ajutorul unui psihiatru în mod permanent (a se vedea so-
cietatea din SUA). Prin Iniţiere raporturile dintre Structurile Biosic
şi Noesic se restabilesc şi aceste probleme dispar (acelaşi efect se ob-
ţine uneori la ateii de consum prin experienţe Near Death
Experience – adică la cei întorşi de pe drumul morţii după un ac-
cident deoarece îşi “resetează” karma, sau prin iniţiere temporară în
urma unei trăiri mistice intense).
Aceste 3 structuri se găsesc la toate sistemele vii din acest u-
nivers, indiferent de regnul sau nivelul lor de evoluţie.
Claudian Dumitriu a introdus în Inforenergetică 2 Vectorul Total
(T). Acesta e un parametru de sinteză care se măsoară după ce au
fost determinate valorile unei anumite caracteristici pe fiecare
structură în parte. Vectorul Total se apropie valoric de valoarea gă-
sită pe structura cu care sistemul viu se manifestă preponderent.
T
ne arată în acest fel şi gradul de evoluţie al subiectului.
Dacă:
T
este apropiat de F, individul e primitiv;
T
este apropiat de B, individul e raţional;

2 Termenul Inforenergetică este introdus de Claudian Dumitriu in 1988, valabil numai în România. Am preferat şi voi prefera termenul Info-energetică, termen bazat pe tipologia e- nergetică, termen care poate fi demonstrat ştiinţific, de fizică şi biologie, prin ramura co- mună - biofizica. Rămâne de văzut dacă timpul va consacra sau nu termenul menţionat, în- registrat pâna la data de 07.06.2009 la OSIM. Această notă, chiar dacă pune în umbră un termen, nu se vrea a fi altceva decât o clarificare terminologică. Ceea ce evidenţiază teoria lui Claudian Dumitriu nu poate fi însă minimali- zată. Şi, ca o dovadă este cuprinderea şi citarea ei în această carte. (n.a.)

89

Daniel-Dumitru Darie

T este apropiat de N, individul e evoluat, o persoană ce-şi ascultă sufletul. Exemplu : Măsurând beneficitatea (cât de mult Bine face acel om în locul în care se află, în momentul măsurătorii) unui om, pe cele trei struc- turi (raportat la idealul de bunătate uman, care este 100), se găseşte:

F B N 78 89 96 În afară de cele 3 structuri de bază, sistemele
F
B
N
78
89
96
În afară de cele 3 structuri de bază, sistemele vii pot avea şi aşa-
numitele structuri superioare (eonice şi supraeonice, enisice şi supra-
enisice). Aceste structuri se găsesc de regulă la existenţele foarte e-
voluate care nu sunt caracteristice universului nostru, dar se pot găsi
dezvoltate într-o anume proporţie şi la oameni care prezintă drept
caracteristică esenţială o structură noesică foarte puternică/evoluată.
Aceste structuri exced nivelul acestui curs.
În Info-energetică, universurile existenţiale (cerurile) se nu-
mesc vers-uri şi au denumirea după numărul lor de ordine: Univers,
Bivers, Trivers, Tetravers… Decavers.
Existenţele dintr-un vers au un număr de structuri minim egal
cu numărul de ordine al versului din care fac parte.
Fazele degrad#rii fizice
Degradarea fizică este ultimul stadiu al degradării unui sistem
viu.
Într-o primă fază are loc degradarea energetică, ceea ce conduce
la formarea de anomalii i.e. care blochează anumite organe sau siste-
me, fapt ce devine la rândul său cauză pentru alte blocaje energetice.
Degradarea energetică se poate produce ca urmare a unor abu-
zuri, suprasolicitări sau a unei vieţi dezordonate, sau în urma comi-
terii unor fapte de vibraţie (calitate) joasă, ceea ce permite intrarea în
rezonanţă cu diverse formaţiuni info-energetice malefice. De asemenea
se produce o degradare energetică în timp, odată cu dezorganizarea ADN
produsă odată cu înaintarea în vârstă şi replicarea de mai multe ori a ce-
lulelor.
Faza a 2-a. După degradarea energetică apare faza anomaliilor
funcţionale (organele nu mai funcţionează la toată capacitatea lor şi
nici prestaţia lor nu mai e bună). Uneori apar direct anomalii funcţi-
onale produse prin accidente sau agresiuni care nu se mai pot repa-
ra decât parţial sau deloc.

90

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Faza a 3-a. Apare degradarea fizică (anomalie structurală). Când aceasta se generalizează sau intervine la creier, Fizicul nu mai poate ţine sufletul implementat şi poate surveni decesul. (aparatele medicale moderne pot menţine un organism în viaţă, dar nu pot convinge sufletul să-l locuiască.-ieşirea din comă nu poate fi produsă de nici un aparat şi nu poate fi prevăzută de medici decât pe baze statistice…. În trecut exista o tehnică de magie neagră care realiza cam acelaşi lucru, dar în plus invita Entităti Noesice Malefice să ocupe acel corp, rezultând “zombii”. )

Centrii info-energetici (chakrele)
Centrii info-energetici (chakrele)

Cuvântul „chakra” în sanscrită înseamnă „roată”. Chakrele sunt centri energetici ai corpului şi mulţi specialişti asociază glandele cu chakrele. Se observă că fiecare chakră este aflată în apropierea unui organ vital al corpului. Centrii info-energetici au o mişcare de rotaţie levogiră (spre stânga) şi se află amplasaţi pe axul trunchiului. Prin activitatea lor energetică foarte mare, chakrele generează biocâmpuri care împru- mută caracteristica informaţională şi culoarea de la chakrele care le-au generat. Ceakrele se vizualizeaza sub forma unor vârtejuri (pâl- nii aparente). Mişcarea de rotaţie este proporţională cu activitatea chakrei respective. La orice sistem viu sunt 7 chakre şi, ca şi biocâmpurile pe care le generează, sunt în legatură directă cu activitatea structurilor sis- temului viu. Astfel, primele 4 chakre se numesc chakre primare şi au o legătură preponderentă cu structura fizică, chakrele 5 şi 6 (împreună cu biocâmpurile lor) au legătură cu structura biosică, iar chakrele 6 şi 7 au legătură cu structura noesică; chakra 6 este de tranzit. Chakra 1 Muladhara sau chakra rădăcinii: este aşezată la baza coloanei vertebrale, localizată între organele sexuale şi anus. Generează şi guvernează câmpul vital (CV), de cca. 1.4 m ce asigură legătura cu Pământul. Coordonează simţul mirosului, oasele, dinţii, cartilaj- ele, unghiile, glandele suprarenale şi mecanismele din regiunea infe- rioară a corpului (intestine, rect, anus, prostată şi vezica urinară) şi, de asemenea, eliminarea toxinelor din corp; realizează echilibrul se- xual al persoanei. Implică sexualitatea, obsesia, lascivitatea. Guver- neză din punct de vedere: fizic – sexualitatea, mental – stabilitatea, emoţional – senzualitatea şi spiritual – securitatea. Are rol de bază în supravieţuirea de urgenţă, asigură legătura cu Pământul, răspunde de creativitate, acumulează anxietatea şi angoa-

91

Daniel-Dumitru Darie

sele, determină flexibilitatea, adaptabilitatea şi ruperea de gândirea rigidă, determină scurgerea în Pământ a energiilor uzate din corp. Se ocupă de principalele mecanisme ce duc la obţinerea celor ce ţin în viaţă corpul uman, asigurând supravieţuirea (hrană, bani etc). Funcţionarea în afara normalului a acestei chakre are efecte pe toate planurile: incapacitatea de a menţine o slujbă sau un nivel de trai şi determină realizarea acţiunilor impuse de frică; exteriorizează efectele problemelor nerezolvate cu părinţii în perioada adolescenţei şi copilăriei. Se deschide mult în stări de pericol, iar deschiderea ei bruscă duce la stări emoţionale instabile. Blocarea chakrei face ca persoana să fie ruptă de realitate (“cu capul în nori”) sau să mani- feste tulburări fizice: constipaţie, obezitate, hemoroizi, sciatică. Închi- derea ei produce disfuncţionalităţi sexuale: impotenţă, frigiditate. O coardă (string) aruncată pe această chakră este traductibilă prin “Am nevoie de ceea ce eşti tu pentru a supravieţui”, cu efect de para- zitare. Are asociate: culoare Roşu, tip de energie Solidă, cuvântul de or- dine Eu, funcţia psihologică Supravieţuirea, materializare în Realism. Chakra 2 Svadhishthana sau Chakra sacrală: este localizată în zo- na sacrală, la 2-3 cm sub buric. Generează şi guvernează câmpul de semnalizare şi control (CSC), cu un diametru de cca. 2 metri, câmp ce este folosit pentru determinarea persoanelor dispărute. Este în legătură cu glandelor suprarenale şi cortexului suprarenal, cu glandele sexuale, influenţând partea de reproducere în sens creativ. Ca organe interne se leagă puternic de uter, respectiv prostată. Coordonează gustul, organele de reproducere, vezica urinară, ri- nichii şi toate “lichidele”: sângele, limfă, lichidele digestive, urină, spermă etc. Are legătură cu capacităţile creative ale individului, violenţă, de- pendenţe, necesităţi emoţionale primare şi plăcere. Guvernează din punct de vedere: fizic – reproducerea, mental – creativitatea, emoţio- nal – bucuria, spiritual – entuziasmul. Determină integrarea socială, conformismul/nonconformismul, mimetismul şi senzualitatea. Dă încrederea în sine, iar în Tantra este un punct de excitaţie şi de recepţie a energiilor şi senzaţiilor sexuale. Această chakră semnalizează apropierea unei persoane, fără a o vedea.

a energiilor şi senzaţiilor sexuale. Această chakră semnalizează apropierea unei persoane, fără a o vedea. 92

92

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Prin deschiderea chakrei se pot prelua stările negative de la alţi oameni. Blocarea ei determină impotenţa, vaginismul, bolile renale şi ale vezicii urinare. Scăderea câmpului de semnalizare şi control poate duce la angoase, fobii, complexe de inferioritate şi chiar infec- ţii. Tot de această chakră depinde şi plăcerea actului sexual şi a rela- xării, controlând calitatea relaţiilor umane. La femei se mai numeşte “inima de jos”; dezechilibrul duce la probleme de bani, de viaţă se- xuală şi emoţională. Corzile aruncate pe această chakră sunt de natură sexuală sau e- moţională; “Te doresc”, “Te vreau” (sexual) sau “Trebuie să ţii cont de emoţiile şi sentimentele mele“. Are asociate: culoare Oranj, tip de energie Lichidă, cuvântul de or- dine Sunt, funcţia psihologică Dorinţa, materializare în Sexualitate. Chakra 3 Manipura: Este situată chiar deasupra plexului solar, între vertebrele toracică 12 şi lombară 1. Generează şi guvernează câmpul de protecţie (CP), cu un diametru de circa 2.8m. Este o “pompă de energie para-psihologică”. Manipura este în legătură cu metabolismul şi sistemul digestiv şi corespunde Insulelor lui Langerhans, care sunt un grup de celule pancreatice, respectiv bila. Joacă un rol im- portant în digestie, în conversia mâncării în energie. Coordonează simţul văzului, sistemul digestiv şi producerea insu- linei. Este responsabilă de tonifierea generală a organismului. Toto- dată coordonează starea de relaxare şi asigură capacitatea de concen- trare şi claritate în gândire, corespunzând deschiderii către lumină. Această chakră influenţează metabolismul şi energia vitală, pre- cum şi fluxul de energie psihologică emoţională, capacitatea de a completa, de unde şi renumele de chakra „completării”. Guvernează puterea personală, teama, anxietatea, formarea de opinii, introversia şi tranziţia de la emo-ţiile de bază la complexe. Manipura guvernează din punct de vedere: fizic - digestia, mental – puterea personală, emoţional - extinderea, spiritual - creşterea. Este chakra cea mai expusă vampirajului energetic, având în ve- dere tocmai forţa cu care poate revigora organismul. Dezechilibrul înseamnă teamă, intimidare, lipsă de încredere în sine, ulcer, diabet, anorexie, hipo-glicemie. Corzile, ce trebuiesc totdeauna înlăturate, au o semnificaţie direc- tă: “Am nevoie să te controlez” sau “Eu te controlez!”

“Am nevoie să te controlez” sau “Eu te controlez!” 93 Daniel-Dumitru Darie Are asociate: culoare Galben

93

Daniel-Dumitru Darie

Are asociate: culoare Galben, tip de energie Plasmă; cuvântul de ordine Pot, funcţia psihologică Voinţa, materializare în Putere. Chakra 4 Anahata: Este aşezată pe stern, chiar deasupra inimii. Generează şi guvernează câmpul de contact informaţional te- luric (CIT), de cca. 3.3m. Chakra coordonează pipăitul, inima, plămânii, siste- mul circulator, pielea, mâinile şi spatele în zona superi-

circulator, pielea, mâinile şi spatele în zona superi- oară. Are legătură directă cu timusul, element al

oară. Are legătură directă cu timusul, element al sistemului imunitar, dar şi parte al sistemului endocrin. Este locul plasării celulelor T res- ponsabile cu înlăturarea bolilor şi poate fi afectat negativ de stress. Determină capacitatea de iubire, încrederea în sine, acceptarea, gelozia, ostilitatea, căutarea adevărului. Prin scăderea temerii, a im- pactului stresului, asigură calmul, armonia şi concentrarea. La femei se mai poate numi “inima de sus”. Problemele localizate în Anahata ţin de emoţiile complexe, tan- dreţe, dragoste necondiţionată, echilibru, refuz şi bunăstare, accep- tarea de sine a altora şi a condiţiilor date, slujire fără efort experienţa compasiunii la nivel emoţional înalt, clară simţire. Anahata guvernează din punct de vedere: fizic – circulaţia, emoţi- onal – dragostea necondiţionată, mental – pasiunea, spiritual – de- votaţia. Disfuncţiile acestei chakre duc la hipo- sau hipertensiune arte- rială, boli de inimă sau de plămâni, scăderea chefului de viaţă. Dacă apare creşterea câmpului aferent creşte capacitatea de afecţiune. Corzile aruncate pe această chakră sunt de tipul “Te iubesc”, “Te doresc” (sentimental), gradul de absorbţie energetică fiind diferit, în- să nu ajunge la valoarea energetică extrasă de celelalte tipuri de corzi. Corzile de tip “Iubeşti doar ce vreau eu” au însă comporta- ment criminal la adresa persoanei pe care este aruncată. Are asociate: culoare Verde, tip de energie Gaz; cuvântul de ordine Iubesc, funcţia psihologică Iubire, materializare în Echilibru. Chakra 5 Vishuddha: Este situată între glanda Tiroidă şi Hipota- lamus. Generează şi guvernează câmpul de emisie (CE), de circa 3.6m. Coordonează auzul, tiroida şi paratiroidele, esofagul, gâtul, maxilarele, sistemul limfatic; controlează tensiu- nea arterială. Chakra este legată strâns de Tiroidă; tiroida este o glandă ce pro- duce hormonul tiroidian, responsabil cu creşterea şi maturizarea. Ea

94

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

este în legătură, pe plan faptic, cu datul şi primitul, cu comunicarea cu alţii. Guvernează din punct de vedere: fizic – probleme precum auto- exprimarea şi comunicarea, emoţional – independenţa, mental – flu- enţa gândurilor, spiritual – siguranţa. Exprimă bucuria, resentimentele, frustrarea, senzaţia de bine, ca- pacitatea de comunicare, asigură inspiraţia şi ajută la realizarea vi- selor. Reprezintă centrul claraudiţiei. Câmpul de emisie asigură aptitudinile pentru educaţie, actorie şi telepatie. Orice lucru nerostit la timp se acumulează aici, producând boli ca: laringita, amigdalita, hipertiroida. Este chakra cea mai expu- să stresului. Apariţia disfuncţionalităţilor este exteriorizată prin timiditate, trac, bâlbâială, depresie. Închiderea chakrei nu mai permite descăr- carea emoţiilor, iar prin acumularea acestora se ajunge la apariţia ex- primărilor organice. Simultan se produce introvertirea, fapt care creşte predispoziţia persoanelor afectate la boli cardio-vasculare şi impotenţă. Corzile pe această chakră sunt de tipul “Trebuie să comunic cu ti- ne”, “Trebuie să mă asculţi”, care, în funcţie de puterea lor, pot pro- duce blocaje de comunicare şi dureri în gât. Are asociate: culoare Albastru Bleu, tip de energie Vibraţii, cuvân- tul de ordine Vorbesc, funcţia psihologică Comunicare, materializare în Creativitate. Chakra 6 Ajna, Ochiul lui Shiva sau chakra celui de-al 3-lea ochi:

Este situată puţin mai sus de punctul dintre sprâncene. Generează şi guvernează câmpul de recepţie
Este situată puţin mai sus de punctul dintre sprâncene.
Generează şi guvernează câmpul de recepţie (CR) de circa
3.9m. Este centrul de comandă mentală, clarviziune şi
telepatie.
Chakra este legată de glanda Pineală. Glanda Pineală
este sensibilă la lumină şi produce hormonul melatonină, care re-
glează somnul şi trezirea.
Din punct de vedere emoţional, Ajna tratează claritatea la nivelul
intuiţiei, spiritual având menirea de a echilibra sinele superior şi in-
ferior şi are încredinţată călăuzirea interioară şi accesul la intuiţie.
De această chakră depinde percepţia realităţii, intuiţia, previziu-
nea, clarviziunea, abilitatea de a discerne şi de a alege o opţiune.
Disfuncţia acestei chakre poate duce la paranoia, confuzie şi încor-
dare permanentă, dureri de cap. Având în vedere că are rol şi în co-

95

Daniel-Dumitru Darie

ordonarea glandei Pituitare, a ochilor şi a sinusurilor (în special gura şi simţul olfactiv), poate determina confuzii şi starea de confuzie. Deschiderea mare a chakrei determină o sensibilitate la nivelurile relaţiei cu astrele şi cu gândurile, altfel spus lasă extrem de deschisă calea spre orice fel de percepţie. Corzile plasate aici, de diferite tipologii, dau afecţiuni la nivelul capului, produc preluarea controlului asupra persoanei, de către atacator. Necesită îndepărtarea imediată. Gândul intens al unei persoane către altă persoană, duce la inte- racţia câmpurilor, percepută de receptor ca o durere sau apăsare în zona capului, alta decât în creştet sau ceafă. Are asociate: culoare Indigo, tip de energie Imagine, cuvântul de ordine Văd, funcţia psihologică Intuiţie, materializare în Imaginaţie. Chakra 7 Sahasrara sau chakra coroanei: Este localizată în co- roană, pe vârful capului (vertex). Este, în general, consi- derată chakra purei conştiinţe şi Generează şi guver- nează câmpul informaţional universal (CIU), de cca 4.2m. Se află în legătură cu glanda Pituitară, care secretă hormoni pen-tru a comunica cu restul sistemului endocrin şi conectează la sistemul nervos central prin hipotalamus. Coordonează creierul, echilibrul fizic şi psihic, vorbirea, vederea, somnul, epifiza şi secreţia serotoninei. Această chakră, a coroanei, este responsabilă cu aducerea ideilor din formă abstractă în formă concretă, implicând probleme precum conştiinţa şi moartea trupească; spiritual se ocupă de eliberarea kar- mei, acţiunea fizică a meditaţiei, acţiunea mentală alături de unitatea şi conştiinţa universului şi acţiunea emoţională a benignităţii. Este chakra extracorporalizării, prin care spiritul părăseşte cor- pul, iar meditaţia pe această chakră duce la pacea universală şi pri- mirea de informaţii utile din astral. Un câmp crescut conferă înclinaţii spre filozofie, preoţie, creaţie poetică, astronomie, aviaţie şi înţelegere la nivel profund a fenome- nologiilor. Un câmp scăzut duce la lipsa încrederii în viaţă, la absenţa credinţei, la lipsa de inspiraţie şi derută. Funcţionarea corectă a chakrei determină starea de confort şi se- ninătate, controlând memoria directă şi indirectă. Blocarea chakrei determină starea de şoc, înstrăinarea şi depresia ajungând la senzaţia de a fi “părăsit de Dumnezeu”. Corzile de aici sunt un pericol real, fiind de tip “Vreau să te con- trolez”, “Trebuie să-mi urmezi spusele”, “Trebuie să mi te supui”.

96

real, fiind de tip “Vreau să te con- trolez”, “Trebuie să-mi urmezi spusele”, “Trebuie să mi

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Aceste corzi împiedică judecata personală şi liberul arbitru, cu ten- dinţa nefirească de apartenenţă la un clan, indiferent de benefici- tatea acestuia. În cazul corzilor aruncate din familie, împiedică persoana să devină independentă, punându-se în situaţia de a-şi sa- crifica nefiresc propria viaţă în beneficiul sau pentru apărarea celor- lalţi. Are asociate: culoare Violet, tip de energie Informaţie, cuvântul de ordine Fii, funcţia psihologică Înţelegerea, materializare în Cunoaştere. Prin cromoterapie, se poate influenţa activitatea chakrelor prin in- termediul a diferite culori. La chakre se măsoară doi parametri importanţi care împreună cu verificarea sensului de rotaţie ne definesc potenţialul energetic al omului în cauză şi “cantitatea de viaţă” din zona coordonată din punct de vedere vibraţional de acea chackră. Definiţie: Capacitatea maxima de lucru (CML) este valoarea maximă de energie şi informaţie care poate fi prelucrată de chackră. Valoarea Capacităţii Maxile de Lucru poate să varieze lent în de- cursul vieţii şi este oare-cum proporţională cu evoluţia spirituală a persoanei. Valoarea Capacităţii Maxile de Lucru poate fi crescută brusc prin Iniţiere. De asemenea această valoare creşte lent şi susţi- nut în cazul în care omul în cauză foloseşte în mod constant cantităţi de info-energie care încarcă (solicită) chackra puternic, în mod constant. Aceasta metodă este caracteristică pentru Yoga. Oamenii normali sănătosi, neiniţiaţi, au Capacitatea Maximă de Lucru, CML~45% la fiecare din cele 7 ceackre. La sportivi găsim valori un pic mai mari pe 1 şi 2. La cei cu trăiri mistice găsim valori mai mari pe 6 şi 7. Raţionalii au valori mai mari pe 5 şi uneori şi pe 6, dar au valori foarte mici pe 7. Valori ale Capacităţii Maxime de Lucru sub 40% înseamnă că o anumită structură nu este alimentată cu suficientă bio- sau info-energie, şi în timp acea structură se va îmbolnăvi. Initiaţii au obligatoriu Capacitatea Maximă de Lucru, peste 81 pe toate cele 7 chackre. Cei care au trăit mistic o Iniţiere de bună calitate au Capacitatea Maximă de Lucru, CML= 98-100. Tot valori spre 100 au şi practicanţii avansaţi de arte marţiale, chiar dacă la aceştia iniţierea şi tipul de energie este diferit. Cei cu Capacitate Maximă de Lucru la 4, 5 şi 6 peste 70 % pot măsura cu ansa şi raportorul indiferent cum au ajuns la aceste va- lori (şi pot să şi le îmbunătăţească prin ReiKi, meditaţie etc.).

şi le îmbunătăţească prin ReiKi, meditaţie etc. ). 97 Daniel-Dumitru Darie Definiţie: Procentul de utilizare

97

Daniel-Dumitru Darie

Definiţie: Procentul de utilizare a inforenergiei potenţiale a unei chackre, F ol , semnifică ce procent din CapacitateaMaximă de Lucru a unei chackre foloseşte omul respectiv în momentul la care se referă măsură-toarea făcută. Valoarea procentuală a F ol poate varia brusc în funcţie de solici- tarea Fiinţei, dar şi de capacităţile sale spirituale şi de vitezele de re- acţie organică. Oamenii normali sanătoşi, neiniţiaţi, au F ol ~ 55 % la fiecare din cele 7 chackre . Menţinerea timp îndelungat a unei valori peste 55% determina creşterea Capacităţii Maxime de Lucru şi revenirea lui F ol la 55% . De asemenea menţinerea timp îndelungat a F ol la valori mici determină scăderea Capacităţii Maxime de Lucru. Ast- fel F ol =55% reprezintă o valoare de echilibru dinamic. În timpul zilei, când oamenii desfăşoară preponderent activităţi fizice F ol creşte puţin pe 1 şi 2. În timpul somnului când Sufletul este plecat în Astral , F ol pe 7 creşte. De asemenea F ol creşte foarte mult pe 7 în timp ce omul în cauză spune o rugăciune. În caz de comă (re- paos forţat la pat timp îndelungat în stare de inconştienţă), Capacita- tea Maximă de Lucru pe toate chackrele scade, Sufletul nemaifiind atras să revină în corp. Initiaţii au obligatoriu F ol peste 81 pe toate cele 7 chackre. Va- lorile se menţin ridicate prin traire mistică, relaţii directe cu Divini- tatea şi practicarea sitemelor în care sunt iniţiaţi. La Iniţiere F ol creş- te brusc la 100 (sau peste această valoare). Valori F ol peste 100 se în- tâlnesc la Iniţiaţi în timpul trăirilor mistice puternice şi la practicanţii avansaţi de arte marţiale (de ex absolvenţii de stagiu de minim 7 ani la Templul Shaolin) în timpul luptelor sau al meditaţiilor. De asemenea se pot găsi valori ale F ol peste 100 la info-energeticieni cu grade supe- rioare când aceştia fac tratamente. Semnificaţia valorilor F ol peste 100 este aceea de ajutor. Prin practicarea asanelor din Yoga se obţine o creştere rapidă a F ol spre 100%, iar prin muncă stăruitoare se creşte în timp şi creş- terea Capacităţii Maxime de Lucru. Acelaşi efect în lanţ este obţi- nut şi prin meditaţia de activare a chackrelor cu Lumina polarizată în culoarea specifică a fiecărei chackre, direcţionată asupra chakrei respective. Când se ajunge la Capacităte Maximă de Lucru peste 70% se poate continuă cu Lumina Alb-argintie pe fiecare chackră. Este bine ca prin meditaţie să se mărească viteza de rotaţie a chackrelor şi să se menţină sensul de rotaţie levogir.

ca prin meditaţie să se mărească viteza de rotaţie a chackrelor şi să se menţină sensul

98

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Măsurătorile se pot face atât cu persoanele în apropiere – sunt mai sigure, necesită aprobarea persoanei şi se pot face şi cu algorit- mii începând cu “Ansa mea indică Măsurătorile se pot face şi la distanţă, caz în care înainte de a măsura se cere aceptul Divinităţii. Obs. Dacă ansa rămâne nemişcată sau nu se deplasează clar în una din direcţii, măsurătoarea nu este posibilă. Nu se va forţa mă- surătoarea deoarece poate fi blocat accesul la Biblioteca Akasică un timp, şi atunci chiar nu se mai poate măsura o vreme. Poate fi grav… Niciodată, dacă s-a interzis să se măsoară ceva nu apelăm la in- termediari, fie ei şi sfinţi. Se poate cădea sub influenţa unor Enti- tăţi Noesice Malefice şi nu prea se mai poate ieşi fără ajutor de aco- lo (e nevoie de ajutorul cuiva “superior” energetic).

Bioc@mpuri Biocâmpurile fizice (BCF) nu au consistenţă fizică, dar însoţesc structura fizică a sistemelor vii.
Bioc@mpuri
Biocâmpurile fizice (BCF) nu au consistenţă fizică, dar însoţesc
structura fizică a sistemelor vii. Biocâmpurile sunt formaţiuni info-e-
nergetice generate şi coordonate de centrii info-energetici ai sis-
temelor vii. Ele au consistenţă energetică şi informaţională diferită,
corespunzător funcţiilor pe care le îndeplinesc în viaţa sistemului viu.
Biocâmpurile unui sistem viu
sunt în număr de 7 şi se găsesc
totdeauna în aceeaşi succesiune,
pornind de la limita exterioară a
sistemului viu spre înafară.
Biocâmpurile diferă ca formă
de la regn la regn, iar ca mărime
şi densitate info-energetică diferă
şi de la individ la individ.
Mărimea unui biocâmp se mă-
soară de la limita exterioară a sis-
temului viu până la limita biocâm-
pului respectiv.
Cele 7 biocâmpuri fizice sunt:

1. Câmpul Vital (CV) este de culoare roşie şi răspunde de viaţa sistemului viu. Mărimea lui mo-mentană are legătură cu durata vieţii. Când nivelul info-energetic al unui sistem viu ajunge la 60% din normalul biologic al acestuia, starea de sănătate a sistemului res- pectiv este grav depreciată. Când acest nivel ajunge la 30%, în cele

99

Daniel-Dumitru Darie

mai multe situaţii se instalează decesul. Oboseala fizică, seara sau du- pă un efort puternic se manifestă în acest biocâmp, acesta având di- mensiunea mai mică decât dimineaţa. Mărimea câmpului depinde de asemenea şi de Capacitatea Maximă de Lucru a ceackrei 1 (Mu- ladhara). Oamenii normali sănătoşi, neiniţiaţi, au Câmpul Vital, CV~1.40m. Initiaţii au 1.80–2.40m uneori mai mult .

2. Câmpul de Supraveghere şi Control (CSC) asigură integralitatea sistemului viu. Formează imaginea fantomă a
2. Câmpul de Supraveghere şi Control (CSC) asigură integralitatea
sistemului viu. Formează imaginea fantomă a unui segment care e-
ventual lipseşte, de asemenea determină măsuri de revenire la calită-
ţile iniţiale în caz de boală, conţine programe de refacere a structurii
fizice. Un om sănătos dar obosit are Câmpul Vital mai mic, dar Câm-
pul de Supraveghere şi Control rămâne la valoarea lui obişniuită sau
chiar creşte puţin în timpul efortului fizic. Reprezentativă pentru
mărimea Câmpului de Supraveghere şi Control este diferenţa între
raza Câmpului de Supraveghere şi Control şi raza Câmpului Vital
numită ∆CSC (variaţia Câmpului de Supraveghere şi Control).
Oamenii normali sănătoşi, neiniţiaţi au ∆CSC~0.30m. Iniţiaţii
au ∆CSC 0.35–0.75m uneori mai mult.
Valorile mai mici de 20cm ale ∆CSC indică o predispoziţie spre
îmbolnăvire, o scădere a capacităţii de refacere a celulelor afectate de
atacuri .
Prin efectuarea de acte sexuale in exces, neînsoţite de iubire reciprocă între
parteneri se produce inhibarea chackrei 2 şi scăderea ∆CSC. Perseverenţa în
această ispită/decădere produce o reacţie în lanţ de scădere a Capacităţii
Maxime de Lucru la toate cele 4 chackre aflate în legătură cu Fizicul.
(1↓>>2↓>>3↓↓>>4↓>6↓)
3. Câmpul de Protecţie (CP) sesizează tot ce intră în spaţiul pro-
priu al fiinţei respective, "anunţă" subconştientul, care la rândul lui
generează semnale specifice ce vor fi decodificate de conştient în
mod reactiv sau analitic. Dacă CP este mic, automatismele de apă-
rare (inclusiv decizia conştientă) se fac cu întârziere. Cei cu CP slab
sunt expuşi la accidente. Reprezentativă pentru mărimea CP este
diferenţa între raza Câmpului de Protecţie şi raza Câmpului de
Supraveghere şi Control numită ∆CP (variaţia Câmpului de
Protecţie).
Oamenii normali sănătoşi, neiniţiaţi au ∆CP~0.30m. Iniţiaţii
au ∆CP 0.45–0.1 m uneori mai mult.
4. Câmpul de Contact Informaţional Teluric (CIT) asigură legă-

tura sistemului viu cu planeta pe care acesta locuieşte. Persoanele

100

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

cu Câmpul de Contact Informaţional Teluric foarte dezvoltat simt foarte adesea fenomenele telurice (seisme, alunecări de teren) înainte ca ele să se producă. Orice gând sau faptă se transmite prin inter- mediul Câmpului de Contact Informaţional Teluric al planetei, ca- re pe de-o parte înmagazinează vibraţia caracteristică faptei respec- tive în propria sa memorie, iar pe de altă parte informaţia este trans- misă prin intermediul canalelor energetice planetare direct în Banca de Date. Sunt 7 canale energetice care fac legătura între Terra şi Banca de Date, numită în literatura şi Biblioteca Akasica ( dintre care unul este langă 3 Vârful Omu). Reprezentativă pentru mărimea Câmpului de Contact Informaţional Teluric este diferenţa între ra- za Câmpului de Contact Informaţional Teluric şi raza Câmpului de Protecţie, numită ∆CIT (variaţia Câmpului de Contact Infor- maţional Teluric). Oamenii normali, sănatoşi, neiniţiaţi au ∆CIT~0.30 m. Iniţiaţii au ∆CIT 0.5–1.5 m, uneori mai mult. Aceste prime 4 biocâmpuri sunt în legătură directă cu structura fizică, activitatea lor preponderentă referindu-se la aceasta. 5. Câmpul de Emisie (CE) răspunde de influenţa sistemului viu asupra mediului. Constituie o parte din ceea ce este necesar pentru

manifestarea fenomenului telepatic. Raza acestui câmp scade brusc în caz de sperietură. Atenţie, există oameni
manifestarea fenomenului telepatic. Raza acestui câmp scade brusc
în caz de sperietură.
Atenţie, există oameni cu Biosicul dezvoltat în mod exagerat, a-
vând tendinţe vădit autoritarist-dictatoriale în relatia cu cei din jurul
lor care au doar acest câmp dezvoltat (şi Capacitatea Maximă de
Lucru al V i mai mare decât normal). Aceasta este o dezvoltare defec-
tuoasă, a nu se confunda cu un început de Iniţiere! (acei oameni au
deasemeni Câmpul de Emisie şi Câmpul Informaţional Universal mici).
Reprezentativă pentru mărimea Câmpului de Emisie este dife-
renţa între raza Câmpului de Emisie şi raza Câmpului de Contact
Informaţional Teluric numita ∆CE (variaţia Câmpului de Emisie).
Oamenii normali, sănătoşi, neiniţiaţi, au ∆CE~0.30m. Iniţiaţii
au ∆CE 0.4–1.5 m, uneori mai mult.
6. Câmpul de Recepţie (CR) răspunde de influenţa mediului a-
supra sistemului viu. Acest biocâmp, dezvoltat şi armonizat, ajută la
creşterea capacităţii de percepţie extrasenzorială. E primul biocâmp
care percepe semnalele info-energetice Este aşa-numita "intuiţie".

3 e vorba de Vâful Ocolit situat la ~500m spre sud de cabana Omu.

101

Daniel-Dumitru Darie

Reprezentativă pentru mărimea Câmpului de Recepţie este dife- renţa între raza Câmpului de Recepţie şi raza Câmpului de Emisie numita ∆CR (variaţia Câmpului de Recepţie). Oamenii normali, sănătoşi, neiniţiaţi, au ∆CR~0.35m. Iniţiaţii au ∆CR 0.6–2.5 m, uneori mai mult. Valorile foarte mici arată o dic-

tatură a Biosicului asupra Noesicului, situaţie întâlnită, în general, la oameni neîncrezători şi suspicioşi cu
tatură a Biosicului asupra Noesicului, situaţie întâlnită, în general, la
oameni neîncrezători şi suspicioşi cu orice. Există şi oameni care tră-
iesc în armonie cu Natura care au ∆CR mare, peste 0.8m. Valori
mari, peste 0.5m, gasim în general şi la persoanele credincioase (in-
clusiv “animişti rurali”).
7. Câmpul de Contact Informaţional cu Universul (CIU) asigură
integrarea sistemului viu în versul din care face parte şi de ase-
menea asigură legătura sistemului viu cu Divinitatea.
Reprezentativă pentru mărimea Câmpului de Contact Informa-
ţional Universal este diferenţa între raza Câmpului de Contact In-
formaţional Universal şi raza Câmpului de Recepţie numită ∆CIU
(variaţia Câmpului de Contact Informaţional Universal).
Oamenii normali, sanătoşi, neiniţiaţi, au ∆CIU~0.35m. Iniţiaţii
au ∆CIU 1–4.5 m, uneori mai mult. În timpul unei rugăciuni sau
meditaţii valoarea Câmpului de Contact Informaţional Universal
creşte foarte mult, putând ajunge la 50m pentru un neiniţiat şi câ-
teva sute de metri pentru un Iniţiat. De asemenea raza Câmpului de
Contact Informaţional Universal creşte foarte mult când un Radie-
stezist efectueaza “măsurători la distanţă”. Fenomenul este exploziv,
la toţi cei care lucrează cu bioenergii, când se efectuează Tratamente
bioenergetice sau se creează Spaţii Info-energetice (Ki-Ball). În mod
excepţional se întâlnesc Câmpuri de Contact Informaţional Univer-
sal cu raza de peste 1 km. Aceste valori mari nu sunt de durată, după
ce subiectul încetează activitatea care a produs creşterea de Câmp de
Contact Informaţional Universal, acesta revine lent la valoarea carac-
teristică Omului respectiv. Ateii au ∆CIU foarte mic, sub 15 cm.
Persoanele deosebit de rele şi cu multe păcate la activ au va-lori
deosebit de mici (am întâlnit şi ∆CIU~1cm!)
Câmpul de Emisie şi Câmpul de Recepţie sunt în legătură cu
structura biosică, iar Câmpul de Contact Informaţional Teluric şi
Câmpul de Contact Informaţional Universal sunt în legătură cu
activitatea structura noesică.
Niciodată un câmp nu poate fi mai mic decat câmpul precedent.
Aceste diferenţe sunt întotdeauna pozitive.

102

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Dincolo de aceste 7 biocâmpuri există un câmp perturbator care nu este de aceeaşi natură cu biocâmpurile şi nici cu mediul, este o zonă de interfaţă. Biocâmpurile prezintă variabilitate evidentă în anumite condi- ţii, elementul determinant fiind activitatea internă a sistemului viu. După moarte, dispar Câmpul Vital, Câmpul de Supraveghere şi Control, Câmpul de Protecţie şi Câmpul de Recepţie, în această ordine. Dispariţia este progresivă şi are loc în acele 40 zile de după deces. Rămân active Câmpul de Contact Informaţional Teluric, Câmpul de Emisie şi Câmpul de Contact Informaţional Universal. Consecinţă : Nu se poate comunica cu o entitate decât prin interme-

diul Divinităţii sau al unui mediator autorizat de aceasta. Entităţile care refuză Calea Luminii şi
diul Divinităţii sau al unui mediator autorizat de aceasta. Entităţile
care refuză Calea Luminii şi îşi menţin, prin parazitare, toate câm-
purile, sunt cunoscute ca stafii, fantome şi trebuie îndrumate pe Calea
Luminii. Această îndrumare a entităţilor “rătăcite” este o da-
torie a Iniţiaţilor.
Când se întâlnesc 2 sisteme vii, câmpurile se deplasează din pozi-
ţiile lor normale şi poate apărea unul din următoarele 2 cazuri:
a) Dacă A este mai slab şi B este mai agresiv:
Sistemele vii care sunt conştiente de slăbiciunea lor trebuie să îşi
întărească în special Câmpul de Protecţie şi trebuie să îşi înfrângă
teama şi sila.
b) Dacă A şi B sunt atraşi reciproc:
Rezultă o senzaţie de bine, de bucurie.
Variabilitatea biocâmpurilor
Biocâmpurile unui sistem viu se află într-o proporţie unică pentru
fiecare sistem viu în parte, ele variind ca dimensiune în funcţie de
mai mulţi factori.
Proporţia biocâmpurilor aceluiaşi sistem viu tinde să se refacă,
chiar dacă variabilitatea este accidentală şi cu atât mai mult atunci
când variabilitatea se face în cadrul unui proces de durată.

103

Daniel-Dumitru Darie

Proporţia unică a biocâmpurilor pentru fiecare sistem viu în parte este reglată de nişte rapoarte R 1 , R 2 şi R 3 , cu ajutorul cărora putem interpreta starea momentană a sistemului viu. Biocâmpurile variază în primul rând din cauza activităţilor în care sistemul viu se implică şi a activităţilor lui interne. Mai variază în funcţie de zi şi noapte, vârstă, anotimp, oboseală, boală, sub in- fluenţa astrelor şi a altor sisteme vii. R 1 compară oricare dintre biocâmpuri cu diametrul sistemului respectiv.

R 1 = ∀Bc 1-7 /Φ sistem R 2 compară oricare dintre biocâmpurile de la
R 1 = ∀Bc 1-7 /Φ sistem
R 2 compară oricare dintre biocâmpurile de la 1 la 6 cu bio-câm-
pul 7. Arată starea sistemului viu în funcţie de gradul de spiri-
tualitate.
R 2 = ∀Bc 1-6 /Bc 7
R 3 compară oricare dintre biocâmpurile de la 1 la 7 cu valoarea
maxima a aceluiasi biocâmp.
R 3 = ∀Bc 1-7val.moment /acelaşi Bc val.max.
Aceste rapoarte dau caracterul de unicitate al sistemelor vii.
Biocâmpurile aceluiaşi sistem viu nu pot creşte sau descreşte
decât până la limita cu biocâmpul învecinat.
Biocâmpurile palmelor
La oameni, în zona palmelor biocâmpurile au o anomalie pozitivă
notabilă şi foarte importantă pentru practicarea tehnicilor bioenerge-
tice. Se ştie că fiecare chackră are o reprezentare în palmă; prezintă
importanţă numai cea corespunzătoare chackrei 7 (Sahasrara). Asia-
ticii îi numesc Centrii Lao Gong. S-a constatat că biocâmpurile

palmelor sunt foarte variabile de la zi la noapte şi variază mai mult la băr- baţi decât la femei. Un om normal poate avea bi- ocâmpurile palmelor de 30-150 cm, în timp ce persoanele cu pre- ocupări de spiritualitate şi cu practică bioenergetică au în mod firesc câmpurile palmelor de 2-5 m şi la nevoie se pot extinde la infinit. Pentru o terapie eficientă este suficient un biocâmp al palmelor de cca. 1 m. Mult mai importante sunt concentrarea şi algoritmul.

104

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

S-a constatat că pe parcursul a 24 de ore biocâmpurile palmelor ating un punct de maxim în jurul orei 24 (0 din a doua zi) şi un punct de minim la ora 9. Mai există şi alte variabilităţi mai mici în timpul zilei. În podul palmei se află cilindrii energetici. S-a constatat că mâna mai întrebuinţată la tratamente şi măsurători are biocâmpurile şi ci- lindrii mai dezvoltaţi. De obicei, biocâmpurile aferente căuşului palmei sunt mai mari decât biocâmpurile posterioare (ale dosului palmei). Totuşi, cam 30% din timp, biocâmpurile posterioare pot fi mai puternice. Când se folosesc mâinile pentru tratamente sau spaţii, se consumă din partea situată spre căuşul palmei, partea situată în dosul palmei fiind folosită ca o rezervă de balans rapid. La bărbaţi diferenţa dintre maxim şi minim este de cca. 55%, iar la femei de cca. 30%. Variaţiile mici apar atunci când câmpurile posterioare devin mai puternice decât cele din podul palmei. Pe de altă parte, câmpurile care se nasc în jurul punctului Lao Gong din podul palmei (unde "ne frige") au rolul de a ne integra prin palmele noastre în acest univers. Aceste câmpuri au rol de rădăcini info-energetice, adică ne ajută la captarea informaţiilor şi energiilor necesare vieţii din oceanul infor- maţional.

Graficul evoluţiei circadiene (pe parcursul a 24 de ore) a biocâmpurilor palmelor Sunt 7 "vârfuleţe"
Graficul evoluţiei circadiene (pe parcursul a 24 de ore) a biocâmpurilor palmelor
Sunt 7 "vârfuleţe" la bărbaţi şi 9 la femei. 4
De la ora 9 la ora 24 se absorb energii din Univers, niciodată ca-
pacitatea maximă a biocâmpurilor palmelor neputând fi depăşită.
Un eventual surplus este fie consumat imediat, fie pierdut.

4 nu se ştie dacă este în funcţie de sexul fizic sau de cel mental

105

Daniel-Dumitru Darie

Din palme, energia se distribuie către emisferele cerebrale, care o activează specific şi o distribuie în mod necesar de-a lungul canalelor energetice în întreg sistemul viu. Somnul cel mai odihnitor este cel dintre 22-02. Când se doarme este corect de a ţine palmele întinse, nu pumnul strâns. Initiaţii în mod corect stau cu palmele drepte şi, dacă e posibil din punct de vedere social, orientate cu căuşul în sus cînd stau fără a face nimic (de exemplu călătoresc cu trenul/maşina), în acest fel armonizându-se cu mediul, încărcându-se cu e- nergie şi răspândind în jurul lor linişte sufletească.

Biocâmpurile umane Ca şi celelalte sisteme vii, oamenii au acelaşi număr de bio-câm- puri, numai
Biocâmpurile umane
Ca şi celelalte sisteme vii, oamenii au acelaşi număr de bio-câm-
puri, numai că - din cauza evoluţiei raţionale - distribuirea acestora
este orientată mai mult către partea din faţă, adică în zona unde
percepţia senzorială este mai mare.
Profil:
Biocâmpurile au formă aproximativ ovoidală.
De deasupra:

Oamenii cu activităţi manuale şi fizice vor avea dezvoltate în spe- cial primele 4 biocâmpuri, cei cu activităţi intelectuale şi artistice au Câmpu de Emisie şi Câmpul de Recepţie mai dezvoltate, iar cele cu spiritualitate activă au Câmpul de Recepţie şi Câmpul de Contact In- formaţional Universal mai mari.

106

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Forma aceasta generală este afectată de distorsiuni în zonele şi pe câmpurile unde există o suferinţă. Câmpurile nu sunt concentrice. De regulă Câmpu de Emisie şi Câmpul de Recepţie sunt mai dezvol- tate spre înainte, Câmpul de Contact Informaţional Universal este mai dezvoltat în sus. Forma de ou turtit se menţine. Oricum s-ar o- rienta câmpurile, ele respectă regula straturilor continue. În mod convenţional se măsoară dimensiunea câmpului spre în faţa corpului Omului, în dreptul pieptului (în dreptul chakrei 4 (A- nahata)). Când se măsoară direct cu ansa nu e nici o problemă, decât aceea de a se măsura cu ruleta. Când se măsoară cu ansa şi rapor- torul trebuie să se reprezinte corect în minte direcţia în care se vrea măsurarea câmpului. Nu constituie o eroare gravă să se măsoare dimensiunea maximă a câmpului. Erorile apar mai ales la Câmpul de Contact Informa- ţional Universal la Iniţiaţi, şi nu sunt semnificative. Important: Limita maximă a superiorităţii umane este aceea de a ge- nera informaţii în algoritmi fără suport energetic. Aceasta reflectă potenţialul de a gândi. Orice sistem viu are un cod info-energetic unic şi în orice gând se e- mit vibraţii specifice pe care Câmpul de Contact Informaţional Telu- ric le preia prin rezonanţă şi le transmite planetei. Pe de altă parte, Câmpul de Contact Informaţional Universal vibrează specific şi transmite vibraţia gândului respectiv în Banca de Date. Cunoscând codul info-energetic al unei persoane, se poate co- munica cu acea persoană sau se pot obţine informaţii din Banca de Date generate de acea persoană. Acest cod unic este asociat cu ima- ginea persoanei, astfel explicându-se posibiltatea de a măsura după fotografie. Codul rămâne impregnat permanent în produsele biolo- gice ale persoanei (se poate măsura foarte bine după o şuviţă de păr sau după unghii ale persoanei remanent în lucrurile pe care le-a a- tins sau asupra cărora s-a concentrat persoana (se masoară mai uşor du- pă o scrisoare decât după o înregistrare audio, mai ales dacă aceasta este fă- cută fără ştirea persoanei). Codul info-energetic unic nu este cunoscut în întregime decât de Dumnezeu şi de anumite existenţe, care se poate afla ocazional şi temporar, acest lucru fiind necesar pentru îndeplinirea anumitor mi- siuni (ex. Îngerul Morţii). Cu toate acestea, când se cere permisiunea de a măsura o anumită persoană după fotografie, trimitem pe lângă imagine şi multe alte date care de fapt identifică persoana în mod u-

multe alte date care de fapt identifică persoana în mod u- 107 Daniel-Dumitru Darie nic (

107

Daniel-Dumitru Darie

nic (timp, loc, sex, etc.). Datele se primesc direct şi nu se primeşte co- dul, care este voie a fi cunoscut explicit (e la fel ca şi cu Numele Domnului). Codul info-energetic personal poate fi cunoscut în măsură mai mare sau mai mică de anumite personalităţi spirituale, evoluate, care au un rol important în evoluţia altor sisteme vii. Cunoaşterea unui a- semenea cod este un privilegiu spiritual deosebit. Aceste coduri de re- gulă au în componenţă părţi din prenume şi mai rar din nume sau din pseudonime. Entitatea îşi cunoaşte codul său înainte de a se încarna.

Biocâmpurile animalelor Măsurând (din profil) biocâmpul unui câine din Anahata, se ob- ţine o mărime
Biocâmpurile animalelor
Măsurând (din profil) biocâmpul unui câine din Anahata, se ob-
ţine o mărime x. Măsurând din fa-
ţă, se obţine mărimea x/2.
Animalele şi-au dezvoltat de-a
lungul evoluţiei speciilor anumite
biocâmpuri legate strict de modul
lor de hrănire. Prădătorii şi-au dez-
voltat Câmpul de Emisie, iar ani-
malele care constituiau prada şi-au
dezvoltat Câmpul de Recepţie şi
Câmpul de Protecţie.
Exemplu de modificare a biocâmpurilor în urma interacţiunii om
- câine agresiv:
R 1 CIU om = 300cm/30cm=10 (diametrul de 30cm al omului = (40cm între
umeri + 20cm faţă-spate)/2)

R 1 CIU câine =150cm/20cm=7,5 După atac, R' 1 CIU om = 150cm/30cm = 5 R' 1 CIU câine = 180cm/20cm = 9 Biocâmpurile reprezintă moduri de manifestare a Viului şi sunt benefice pentru operatorul Radiestezist. Se pot măsura oricât de multe biocâmpuri! Se va câştiga experienţă şi stabilizarea funcţionă- rii chackrelor şi centrilor LaoGong! Atenţie, se poti găsi ouă fără câmpuri, moarte prin îngheţare, învechire sau pentru că nu au fost fecundate (foarte proaspete, le lipseşte Câmpul Vital şi au urme din celelalte câmpuri). Dacă este posibil, în grup, se pot măsura aceleaşi câmpuri şi a- poi se vor confrunta rezultatele. Se va dovedi că Radiestrezia este o ştiinţă exactă, deoarece s obţin aceleaţi valori (în limita unor erori

108

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

acceptabile de 10% la începători şi maxim 4% la avansaţi). Este spectaculos şi aşa se întăreşte încrederea în capacitatea proprie de a măsura. Se pot imagina şi alte exerciţii. Dacă se măsoară la distanţă a nu se uita cererea permisiunii. Pen- tru fructe se primeşte acceptul garantat, cu excepţia cazului în care nu există pregătirea necesară (prea obosit, mintea stă la altceva/alt- cineva, sunt surse puternice de interferenţe malefice în zona info-e- nergetică (televizor 5 în funcţiune, radiaţii de colţ, oameni curi- oşi/răi/invidioşi/etc).

Starea de S#n#tate (SS) Fiecare structură a unui sistem viu are 2 parametri de care
Starea de S#n#tate (SS)
Fiecare structură a unui sistem viu are 2 parametri de care de-
inde însăşi existenţa structurii respective: Starea de Sănătate şi Starea
de Vitalitate.
Definiţie: Starea de Sănătate este starea perceptibilă existenţială a unei
structuri, percepţie care nu se face prin mijloace convenţionale.
Prin stare existenţială (de vitalitate) se înţeleg existenţa în sine a
structurii şi nivelul ei de funcţionalitate.
Starea de Sănătate a unei structuri întregi şi care funcţionează
perfect se etalonează la valoarea de 100%. Ambii parametri se expri-
ă în procente cu valori cuprinse între 0 - 100.
Integralitatea structurii
Oricare dintre structurile unui sistem viu poate avea nivele de in-
tegralitate mai mari sau mai mici, fapt ce determină influenţe majore
în viaţa sistemului viu.
Exemplu: 100% Starea de Sănătate a structurii biosice arată că "în
fiecare por al structurii fizice există structură biosică, în cantitatea şi
de calitatea necesară pentru ca sistemul viu care o conţine să traducă
perfect algoritmii specifici vieţii".
Când structura fizică nu mai este compatibilă cu procesele fun-
damentale ale vieţii, structura biosică moare, dezintegrându-se pur şi
simplu. Structura biosică ia naştere în momentul concepţiei şi se
5 Valabil doar pentru televizoarele cu tub catodic. Televizoarele LCD şi cele cu
plasmă practic nu emit radiaţii nocive (emit mai puţin decât o placă de beton mai nou de 6
ani!!!) Însă televizorul în functiune ne distrage atenţia şi prin aceasta constituie oricum
o sursă de interferenţă malefică. Mai ales dacă emisiunea este malefică prin conţinut.

109

Daniel-Dumitru Darie

neantizează în momentul decesului. Aici sunt cele 31 de grame care "dispar". Starea de Sănătate a Structurii Noesice de 100% înseamnă exis- tenţa de 100% a acestei structuri într-o structură fizică, înseamnă că sufletul animă în proporţie de 100% o materie care a devenit vie prin chiar acest fapt. Starea de Sănătate pe structura noesică << 100% => probleme majore, de ordin afectiv (ex. persoanele care nu pot muri până nu văd pe cineva).

Starea de Vitalitate (SV) Definiţie: Starea de Vitalitate înseamnă totalitatea energiilor şi infor- maţiilor
Starea de Vitalitate (SV)
Definiţie: Starea de Vitalitate înseamnă totalitatea energiilor şi infor-
maţiilor necesare ân mecanismele de funcţionare ale unei structuri.
Starea de Vitalitate de 100% a unei structuri înseamnă existenţa
energiilor şi informaţiilor necesare pentru funcţionarea perfectă a
structurii respective.
Dacă scade Starea de Vitalitate va scădea şi Starea de Sănătate.
Spiritualitatea scăzută afectează Starea de Vitalitate. Pentru susţine-
rea unui efort specific unei anumite structuri, sunt necesari algoritmi
care acţionează cu energii specifice structurii respective.
Totalul (T) caracterizează personalitatea vie, prin apropierea va-
lorică de mărimea găsită pe una dintre structuri. Vectorul total mi-
grează dinspre Structura Fizică spre Structura Noesică de-a lungul
vieţii, proporţional cu preocupările şi eforturile noastre.
Structura Noesică îşi termină de implementat toate programele
pe la vârsta de 7 ani.
Reguli de apreciere privind Starea de Sănătate şi Starea de
Vitalitate ale structurilor sistemelor vii
1. Pentru ca un sistem viu să fie armonios, trebuie să respecte câteva
condiţii, cea mai importantă fiind respectarea ierarhiei structu-
rilor. Fie că este vorba de Starea de Sănătate sau Starea de Vi-
talitate, trebuie ca valoarea N>B>F (N-Noesic, B-Biosic, F-Fizic).
2. Valoarea optimă a diferenţei dintre N, B şi F trebuie să fie între
3 - 4%.
3. De regulă, interpretarea mărimii T în raport cu valorile de pe
structuri ţine cont de mai multe situaţii:

a) T între F şi B, mai aproape de F. Personalitate aflată la începu- tul evoluţiei, cu preocupări fizice şi dependentă de ele. De re- gulă, nu are dorinţa evidentă de evoluţie. Trebuie educat;

110

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

b)

T între F şi B, mai aproape de B. A fost împins de la spate. Şi-a început evoluţia şi îşi va pune problema evoluţiei sale în mod raţional. A început deja o activitate intelectuală legată de pro- pria sa evoluţie;

c) T între B şi N, mai aproape de B. Persoana respectivă a scăpat de
c) T între B şi N, mai aproape de B. Persoana respectivă a scăpat
de dominanta fizică datorită unui sistem de valori şi a unei
conduite pe care şi le impune raţional. Este un moment greu
(se poate regresa);
d) T între B şi N, mai aproape de N. Algoritmii structurilor su-
perioare se manifestă firesc;
Următoarele trei sunt situaţii de excepţie:
e) T identic cu N. Personalitate spirituală superioară (fiinţa trăieş-
te numai după glasul sufletului său);
f) T identic cu B. "Raţiune în acţiune". Acest tip de persoană face
totul în urma unei analize;
g) T identic cu F. Situaţie gravă, cu câteva preocupări de bază în-
dreptate spre un primitivism manifest.
4. La orice sistem viu armonios, Starea de Vitalitate (SV) pe o struc-
tură trebuie să fie mai mare decât Starea de Sănătate pe aceeaşi
structură. SV>SS pe aceeaşi structură.
5. Diferenţa optimă dintre SS şi SV pe aceeaşi structură este de
regulă 3 - 4%.
Regulile 1, 3 şi 5 se păstrează pentru toţi parametrii ce pot fi ăsuraţi.
Cel mai bine e ca persoanele măsurate să se afle în interiorul nişei
info-energetice a operatorului radiestezist şi să existe acordul lor. De
regulă subiecţii sunt puşi să scrie valorile măsurate într-un tabel
întocmit în prealabil de operatort. Bineînţeles că se poate măsura şi
la distanţă sau şi fără a cere acordul persoanei, dar numai cu acor-
dul Divinităţii. Atenţie, dacă nişele info-energetice ale radiestezis-
tului şi ale persoanei măsurate se întrepătrund, este foarte probabil
ca subiectul să simtă că este măsurat.
Repere în măsurătorile de Stare de Sănătate (SS)
şi Stare de Vitalitate (SV)
Când N < B. Stare de dezenergizare sufletească, un tip de sufe-
rinţă cauzat de obicei de şocuri emoţionale. Bineînteles că majori-
tatea celor în cauză îşi ascund suferinţa, unora le e ruşine de pro-
priul Suflet, considerându-l o slăbiciune.

111

Daniel-Dumitru Darie

Când SV < SS. Pericol de involuţie pe structura respectivă. Dacă acest aspect e predominant pe Structura Biosică pot apărea pro- bleme de sinapse la creier. In general Starea de Vitalitate trage după ea şi Starea de Sănătate. Atenţie la activităţile desfăşurate de persoană înainte de măsurători, un consum mare pe acea structură (oboseala) se manifestă prin scăderea Stării de Vitalitate şi nu a Stării de Sănătate. Stărea de Sănătate scade doar dacă scăderea de Stărea de Vitalitate este de durată. Exemplu: Tabel de măsurători

Ex.1 - 2 - 3 F B N T 1 T 2 T 3 SS
Ex.1 - 2 - 3
F
B
N
T 1
T 2
T 3
SS
83
85
88
84
85
87
SV
86
89
93
88
90
91
Ex. 1. Persoană cu activităţi fizice susţinute, care se află în curs de e-
voluţie. T SV de 88 trage în sus.
Ex. 2. După un timp, aceeaşi persoană a evoluat, e o persoană cu
preocupare intelectuală pentru propria evoluţie, care începe să
reuşească să-şi stăpânească pornirile fizice cu ajutorul raţiunii.
Ex. 3. Deja există o formare spirituală, ceea ce denotă preocupări în
domeniul spiritual sau artistic.
Obs. Actualul sistem de învăţământ este orientat aproape exclusiv
spre dezvoltarea structurii B. Aceasta dezvoltare produce in-
hibarea structurii N, fenomen cu efecte negative asupra ar-
moniei Fiintei in cauza şi care încetineşte dezvoltarea armo-
nioasa a ansamblului .
Situaţii excepţionale
1) T mai mic decât oricare din valorile găsite pe structuri, în ca-
drul aceluiaşi parametru. În aceste cazuri, şi mai ales când este
vorba de SV-uri, ştim că sistemul viu este afectat negativ de un alt
sistem viu din anturajul intim (casă, şcoala, servici etc.). Reprezintă
parazitare info-energetică.
Cunoaşterea acestei situaţii de către cel în cauză este uneori sufici-
entă pentru remedierea ei în timp. Există şi cazuri în care trebuie in-
tervenit prin metode avansate pentru protecţia persoanei în cauză,
mai ales în situaţiile în care separarea fizică a nişelor info-energetică
ale celor 2 persoane nu este posibilă din cauze sociale imposibil de
surmontat.
2) T mai mare decât oricare din valorile găsite pe structuri, în ca-
drul aceluiaşi parametru. Sistemul viu este susţinut cu sau fără in-
tenţie de un alt sistem viu din anturajul intim.

112

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Când ne concentrăm afectiv-raţional asupra unui subiect, bio- câmpurile noastre fac o extensie numită string info-energetic, care se îndreaptă către obiectul concentrării noastre, punându-ne în contact info-energetic cu acesta. Stringul info-energetic conţine in- fo-energii caracteristice vibraţiei tipului de concentrare făcut. Stringurile, în special cele pozitive, iau naştere mult mai uşor şi sunt mult mai perceptibile între persoanele care prezintă compati- bilităţi info-energetice evidente. 3) Diferenţa mică între F şi B denotă că subiectul este fie obosit din punct de vedere intelectual, fie nu face faţă unei activităţi raţionale.

Ex.4 F B N T SS 86 88 93 90 SV 90 91 97 93
Ex.4
F
B
N
T
SS
86
88
93
90
SV
90
91
97
93
Măsurătorile radiestezice sunt întotdeauna afectate de un factor
de subiectivitate din partea operatorului radiestezist.
SS=cum percepe operatorul radiestezist persoana din faţa sa ca
viabilitate
SV=cum percepe operatorul radiestezist energia persoanei din
faţa lui
Pentru a minimiza aceasta afectare a măsurătorilor este absolut
necesară detaşarea complet de raţiune în momentul când se efectu-
ează măsurătoarea (doar cât timp se măsoară, nu şi când se interpre-
tează măsurătorile … )
Starea de Vitalitate este combustibilul ce alimentează sănătatea.
Seara, Starea de Vitalitate este mai scăzută.
Ex.5
F
B
N
T
SS
84
88
92
89
SV
85
89
90
90
La oameni, biosicul are doua părţi: interfaţa (traductor al ener-
giilor, informaţiilor şi algoritmilor ce trec de la noesic către fizic) şi
raţiunea. Între 60-80 => probleme mari de sănătate. Valori atât de mici
denotă o afectare atât a raţiunii cât şi a interfeţei ie. La valori peste
80 deobicei este vorba doar de afectări ale raţiunii.
4) Dacă Starea de Vitalitate< Starea de Sănatate pe N=>probleme
afective, sentimentale, lovituri primite din jur, o stare de de-
busolare.

113

Daniel-Dumitru Darie

Anomalii bioenergetice în limite fireşti şi patogene

Definiţie: Anomaliile bioenergetice sunt întreruperi ale circuitelor energetice dintr-un sistem viu, cauzate fie de
Definiţie: Anomaliile bioenergetice sunt întreruperi ale circuitelor energetice
dintr-un sistem viu, cauzate fie de către factori agresori externi, fie
de blocajul altor zone sau organe, blocaj ce s-a produs anterior.
Anomaliile bioenergetice sunt de 2 feluri:
1) Cele care apar temporar, în urma unei solicitări ocazionale
(indigestii uşoare, febre musculare, migrene, stări de oboseală acută
etc.) şi considerate a fi anomalii bioenergetice în limite fireşti;
Există 7 organe care prezintă cel mai frecvent semnul unor a-
buzuri şi la care se manifestă anomaliile bioenergetice în limite fi-
reşti: inimă, stomac, ficat (cu bilă), organe genitale, rinichi, splină şi
rect. Se observă că 4 din cele 7 fac parte din aparatul digestiv. Cauza
este ce şi cum mâncăm.
Definiţie: Se consideră o anomalie bioenergetică în limite fireşti acea a-
nomalie pe care activitatea centrilor info-energetici (chakrele) ai
sistemului viu afectat are posibilitatea s-o redreseze fără intervenţie
din exterior într-un interval de circa 24 de ore.
2) Cele care depăşesc un stadiu temporar, ce necesită intervenţie din
exterior pentru restabilirea circulaţiei optime a energiilor şi care se
consideră a fi anomalii bioenergetice patogene (ABEP).
Condiţiile de redresare ale anomaliilor bioenergetice în limite fi-
reşti:
1) Aceste anomalii nu trebuie să fie prelungite;
2) Se pot redresa când ele nu se repetă înaintea redresării;
3) Nu sunt menţinute la un nivel ridicat datorită activităţilor pe care
le provoacă, sau activităţilor complementare defavorabile.
Definiţie: În momentul când activitatea propriilor chakre nu mai poate
redresa anomaliile ce erau în limite fireşti, se spune că se instalează
ABEP (anomalie bioenergetică patogenă).
Anomaliile Bio-Energetice Patogene necesită pentru redresare
intervenţie din exterior, deoarece fiind o afectare mai gravă ajunge
că în timp (2-7 ani) să pro-ducă modificări în structura fizică, ge-
nerând ceea ce se numeşte în mod curent "îmbolnăvire".
Ierarhia organelor ce prezintă Anomalii Bio-Energetice Patogene
(după frecvenţă): inima, ficatul (în special lobul dinspre spate), plă-
mânii, colonul (ramura stângă, cea descendentă), rinichii (de obicei
unul şi mai târziu şi al doilea), vezica biliară, colonul (ramura dreap-
tă, cea ascendentă), rectul, uterul plus un ovar (sau prostata la băr-
baţi), colonul transversal, splina, pancreasul, tiroida, articulaţiile (în

114

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

special cele coxo-femurale, adică şoldurile), ganglionii subaxilari, coloana vertebrală (mai ales zona sacrala şi cea lombară). Conturul unei Anomalii Bio-Energetice Patogene se determină cu ansa, la fel ca orice contur al unei surse de semnal info-energetic. Orice Anomalie Bio-Energetică Patogenă are un punct de maxim, loc în care Anomalia Bio-Energetică Patogenă respectivă prezintă va- loarea cea mai mare în cazul unei măsurători radiestezice. Acea va- loare se regăseşte şi în "vârful Anomaliei Bio-Energetice Patogene". Anomaliile Bio-Energetice Patogene se măsoară pe o scală valorică, ce are valori cuprinse între 0 şi 100. Orice Anomalie Bio-Energetică Patogenă are o reprezentare la nivelul cortexului. Se caută pe craniu, cu ansa. Pentru verificare, de câte ori se va căuta un ABEP, se va căuta şi reprezentarea acestuia la nivelul craniului, repre- zentare care de obicei a- re forma unui con de mici dimensiuni. Anomaliile Bio-E- nergetice Patogene se bio-detectează ca orice sursă de semnal şi pen- tru trasarea conturului uneia din secţiuni se merge paralel cu ansa de-a lungul corpului, pe codificarea: Ansa indică conturul primei Anomalii Bio-Energetice Patogene întâlnite în cale. Pentru o a doua verificare se poate determina cu ansa pe raportor valoarea maxima a acesteia. Atenţie, «axa» Anomaliei Bio-Energetice Patogene nu este neapă- rat perpendiculară pe suprafaţa corpului. Anomalia Bio-Energetică Patogenă prezintă de asemenea şi vârfuri laterale «false». Trebuie gă- sit vârful principal şi axa pentru a identifica corect organul care l-a generat.

şi axa pentru a identifica corect organul care l-a generat. Scala valorică a anomaliilor bioenergetice şi

Scala valorică a anomaliilor bioenergetice şi scala Anomaliilor Bio-Energetice Patogene Definiţie: Scala valorică a anomaliilor bioenergetice este o scală centezima- lă, unde 0 înseamnă stare de sănătate perfectă, iar 100 înseamnă afec- tare maximă, distrugere, necrozare, extirpare sau amputare a unui or-- gan sau a unei zone. Pe scara mică, numita Scara Anomaliilor Bio-Energetice Patogene:

115

Daniel-Dumitru Darie

Între 0 - 30: Anomaliile Bio-Energetice Patogene uşoare. Se redre- sează cu medicină tradiţio-nală sau medicaţie uşoară. Între 30 - 60: se manifestă disfuncţiile. "Omul se simte bolnav". Între 60 - 90: modificări structurale. Tratamentele nu reuşesc să vin- dece complet. Vindecarea definitivă se produce după o lungă perioadă de tratament şi de regulă rămân modificări remanente. Între 90 - 100: Anomaliile Bio-Energetice Patogene deosebit de gra- ve. Constituie cea mai mare parte din Anomaliile Bio-E- nergetice Patogene ce se întâlnesc. Motivaţia acestei consta- tări este aceea că în general oamenii ignoră manifestările u- şoare ale Anomaliilor Bio-Energetice Patogene şi se prezintă la investigaţii sau la tratament de-abia cand nu mai pot su- porta durerea.

Există nişte zone pe cap foarte bogate în informaţie referitoare la Anomaliile Bio-Energetice Patogene existente
Există nişte zone pe cap foarte bogate în informaţie referitoare la
Anomaliile Bio-Energetice Patogene existente (şi la cele la
care sistemul viu este predispus):
- la baza occipitalului, legând urechile
- în 2 puncte deasupra sprâncenelor (dacă se apăsă acolo când
doare capul, se simte o uşurare).

116

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Se vom găsi întotdeauna valori mai mari la cap decât în zonele afectate. Diferenţa este însă de câteva puncte procentuale. Dacă se găsesc diferenţe mai mari fără să fi facut tratament bioenergetic pacientului, înseamna ca s-a am prins vârful şi valoarea maximă a Anomaliei Bio-Energetice Patogene, ci un «vârf fals» Pentru redresarea unei Anomalii Bio-Energetice Patogene, este obligatoriu ca în primul rând să se redreseze starea patogenă noe- sică (refacerea programe-lor afectate). Existenţa unor stări patogene noe- sice se deduce din analiza Stării de Sănătate şi Stării de Vitalitate şi Energiei Benefice Fundamentale măsurate pe cele trei structuri. Fără acest pas, re- facerea biosică şi fizică este imposibilă (sau mai exact nu du- rează…). Suprasolicitările afective şi şocurile emoţionale (de exemplu dacă se sperie cineva) pot scădea SV pe anumite organe (inimă, creier) până la valori foarte mici, ceea ce se reflectă în măsurătorile de Stării de Vitalitate pe întreg sistemul viu. Atenţie, scad şi bio- câmpurile - în special Câmpului de Securitate şi Control - odată cu Starea de Vitalitate. Nu apar Anomalii Bio-Energetice Patogene de- cât rareori şi în cazul în care apar, acestea sunt situate numai la cap. (Mare atenţie în special când se măsoară la distanţă persoane de care nu se ştie ce activităţi desfăşoară. Fără o analiză atentă a tuturor parametrilor ne putem alarma inutil şi cu consecinţe posibil negative!)

Energii Benefice Fundamentale Definiţie: Energia Benefică Fundamentală (EBF) constituie parametrul de bază în
Energii Benefice Fundamentale
Definiţie: Energia Benefică Fundamentală (EBF) constituie parametrul de
bază în aprecierea calităţii unui sistem viu, a unei structuri, fenomen,
proceduri, metode, acţiuni etc., pe scurt a oricăror categorii existenţiale.
Semnificaţie: Energia Benefică Funfdamentală
este suportul energetic minim necesar pentru imple-
mentarea algoritmului de maximă eficienţă benefică
pentru una dintre categoriile de mai sus.
Algoritmul din Energia Benefică Fundamentală prezintă 2 ca-
racteristici:
1. Cea a beneficităţii obiective
2. Cea a aspectului benefic subiectiv

1) Beneficitatea obiectivă reprezintă binele care se manifestă în orice situaţie, pentru orice persoană (indiferent dacă ne convine sau nu). Exemplu1: Iisus nu face şi nu a făcut niciodată rău nimănui. Invocarea mentală a numelui Fiului nu poate face nici un rău celui care o face .

117

Daniel-Dumitru Darie

Exemplu2 : Un izvor cu apa limpede situat pe marginea unui drum lung care străbate un tinuţ deşertic . 2) Beneficitatea subiectivă se referă la acei algoritmi ce implică anumite acţiuni, stări, fenomene etc., care pentru anumiţi oa- meni sunt bune şi pentru alţii nu sunt bune.

Exemple: Aproape toate lucrurile şi fenomenele care ne înconjoară se în- cadrează aici (casa, maşina,
Exemple: Aproape toate lucrurile şi fenomenele care ne înconjoară se în-
cadrează aici
(casa, maşina, drum, biserică, rostirea cu glas tare a
numelui Fiului(!) 6 , cunoaşterea, cartea, oaza, ploaia, etc.)
Energia Benefică Fundamentală maximă din Univers, este cea a
Iubirii, al Luminii lui Dumnezeu. (Opalin)
Etalonul pentru determinarea Energiei Benefice Fundamentale
pe scala valorică unică este 100 (maxim). 100 reprezintă limita
maximă a beneficităţii umane.
Concluzie: Nici un om nu poate să aibă sau să facă fapte cu Energia
Benefică Fundamentală mai mare de 100, pe nici o structură.
Nici un lucru făcut de oameni nu poate avea Energia Benefică
Fundamentală mai mare de 100. Aceasta este valabilă şi pentru
produsele gândirii umane, şi mă refer aici la Algoritmi.
Energia Benefică Fundamentală de 100 înseamnă lipsa completă a
oricărei nocivităţi din structura noesică sau din alte structuri ale unui
sistem viu, dintr-un anumit fenomen, algoritm, tehnică etc.
Nocivitatea reprezintă pierdere de energii şi informatii, deza-
gregare de algoritmi.
Energia Benefică Fundamentală se măsoară la sistemele vii pe
structuri şi pe total.
Energia Benefică Fundamentală a sistemelor vii prezintă o va-
riabilitate lentă sau foarte lentă. (1—2% pe an)
Exista oameni care îşi pot modifica prin concentrare specifică pa-
rametrii care le sunt cunoscuţi sau a căror semnificaţie o intuiesc,
practicând ceea ce se numeste „cameleonism spiritual”. În acest caz
avem modificări bruşte de parametri (în plus sau în minus, în funcţie
de interesul subiectului) după cum subiectul cunoaşte sau nu că este
măsurat. Începătorii e bine să evite să lucreze cu aceşti subiecţi .
Manifestarea Energiei Benefice Fundamentale la sistemele vii este
direct proporţională cu Credinţa în Dumnezeu (CD).
6 Nu e de dorit , în public, într-o ţară musulman-fanatică

118

Radiestezia, blamat# spre necuno[tere

Energia Benefică Fundamentală nu trebuie confundat cu energia benefică a locului în care se desfaşoară o acţiune, sau cu energia be- nefică conjuncturală (EB) . EBF - EB = EB EB are semnificaţia a ceea ce se câştigă sau se pierde în măsu- rătoarea momentană din cauza mediului sau a unei situaţii. Prin repetiţie, acest EB, fie că este pozitiv sau negativ, poate în timp să devină măcar în parte propriu sistemului viu pe care l-a influenţat şi pe care-l influenţează încă . Există situaţii în care acest EB are valori mari, comparabile cu mărimea de măsurat . De exemplu: dacă se măsoară Energia Benefică Fundamentală pe structura N a unei persoane care este într-o biserică a unei mănăstiri şi se roagă în compania unui grup de călugări; alt exemplu este E- nergia Benefică Fundamentală pe F a unei persoane care ţine din proprie convingere postul Paştelui (atât cel alimentar cât şi cel se- xual), măsurat în tot timpul unei slujbe de Denii. Un al treilea exem- plu de creştere importantă a Energiei Benefice Fundamentale apare în cazul ucenicilor spirituali în preajma unui ghid spiritual, fie el Iniţiat puternic sau Entitate Noesică Benefică. În acest caz creşterea de Energia Benefică Fundamentală se extinde şi asupra acţiunilor făcute de ucenic. O influenţă malefică – inclusiv remanentă şi amprentare a locului de desfăşurare - o au acele competiţii sportive care sunt generatoare de violenţă şi spirit de distrugere, fie prin ele însele (lupte , K1, box, etc.) fie doar în mintea spectatorilor (un derby de fotbal). Un alt exemplu de influenţă malefică este televizorul dotat cu tub catodic. Radiaţia emisă este atât de nocivă încât nu poate fi compensată decât foarte greu de o emisiune oricât de benefic i-ar fi conţinutul. Al treilea exemplu de influenţă malefică este banul, care prin simpla prezenţă sau pomenire stârneşte gânduri sau instincte malefice (este numit în popor <ochiul Dracului>), bancnotele fiind puternic ampren- tate de aceste gânduri. O metoda veche de diminuare a acestei maleficităţi este moneda de argint (metal cu proprietăţi speciale). Pentru limitarea trans- miterii de amprente malefice prin intermediul banilor există şi o metodă mo- dernă: cardul personal . Pe scala valorică, considerăm benefice persoanele, evenimen- tele, fenomenele, entităţile etc. cu valori ale Energiei Benefice Fundamentale între 81 şi 100.