Sei sulla pagina 1di 4

Shri Soccer League 2011

Managers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* Charu Dutta * Mohan k.
* Raja Mukherji 9810117718 * Sanjiv Dhawan *Ashwini Sachdev *Amit Nag * Amit Sharma * Sanjay Verma *AnupamThareja * Raveesh Kanaujia Bansal
9811049008 charood@gmail.c 9910265007 9811732000 9999106066 9899110477 ** Alok Tuli *Sanjay Ahirwal 9654363144 7838384746 9999839864 9313677666
mukherji.king@gm om sdhawan@rediffm ashwinisachdev@h amitnag_2000@yah amit@axiomindia. 9910078804 9811157752 ritu.verma@starwoo anupam.thareja@g raveesh_kanaujia@ mkbansal@osdco
ail.com ail.com otmail.com oo.co.uk co.in tuliparul@yahoo.com sanjay@ndtv.com dhotels.com mail.com yahoo.com ke.com

Team Players
SUPER MOUNTAIN YOUNG POWER SHOOTING WESTERN
STICKERS LION SHRI FC DYNAMITES SHRI STAR DARE DEVILS ARTICWOLVES STRIKERS STARS EXPRESS CRUSADERS ELIMINATORS BLAZERS CHALLENGERS
Dhwani Ahana
Dutta Arundhati Neharika Ann
Nishitha Mukherji 9810117718 Ishaana Mohanty Balasubramaniam Anoushka Unni Nysa Keswani Aveesha Gandhi Anahita Aggarwal Anya Sen Mann Anmol Arora
9811049008 9810329700 9818674249 Anushree Verma 9811128908 9818185055 9810017740 Ragini Malhotra 9810195021 9899222881 9818542452 9811420154 9910400088 anmol Sinha
9811510530 charood@gmail.c 9873243631 9811339302 9811200314 9871455055 9811076089 9899937346 9810067986 9818898822 9818077421 9811153199 9810267421 9871768635
mukherji.king@gm om s.mohanty@benet 9868800293 think.uma@gmail.co vinodunni@mac.co rahulkeswani@mhgro 9920402453 arpangandhi@gmail amitrm.aggarwal@g sheljasen@gmail.co nomita_mann@v kavish.arora@baml. rollykumar@gmail.
1 ail.com ton.co.in verma@vsnl.com m m upindia.com .com mail.com m snl.net com com
Riya Sharma
Aryaman Arya
Isha Sadana Aadit Gupta Raunak Saha Aditya Swarup Bhakti Malhotra Lylah Taank 9810443543 Jai Chander Adnan Ahmed
9871555099 9811222367 9811404002 Jayant Sachdev Kairav Venkataraj Zara Abbasi Ishaan Tuli 9871521055 9810152200 9899937346 9910298787 9810044439 9810034244 9810189098
9871555066 9873009450 9999613882 9811732000 9818401049 9810245768 9910078804 9818237172 9810294403 9920402453 9810544747 poonam- 9810034927 9717766055
sejsadana@yahoo.c amitgupta09@g rajib.saha@indepa ashwinisachdev@h 9891325098 9810833346 9810162324 sameerswarup@yah naveen.arya@kar madhvipahwa@grou chib3@rediffmail.co sharma5647@ya deepakchander19@ sheeba.suhail@yah
2 o.in mail.com y.com otmail.com venkat@tsrs.org fa@nayab.org tuliparul@yahoo.com oo.com amchand.com pm.com m hoo.co.in hotmail.com oo.com

Atharva krishan
Raghav Seth Dhruv Kulgod Aranya Bhaduri Aditya Sareen Manav Jairam Yashraj Sharma Vir Singh Chowdhary Sankalp Bhatia Aryan Chauhan Dawar Dhruv Kochhar Rehaan Raha Shaurya Sinha
Shiven Gandhi
9910722667 9811806328 9810044866 9811011958 9811818336 9818149049 9810609119 9811391039 9873408000 9810081859 9810121436 9811282005 99107882999810138758
9711187512 9810174811 9810054868 9811011239 9811809631 9810325944 9910998977 9899708180 9873774433 9810182956 9910121436 9811103340 99102344429810620994
preetiseth05@gmai rajeev.kulgod@d sujata.bhaduri@g sareensonia@gmail b.jairam1@gmail.co yellowcollectibler vskhokar@rediffmail. sunil1568@yahoo.c chauhan.rashi@gma dawar- venikochhar@gmail. shyatto@ndtv.co sinhashafali@yahoo
rabigandhi@uec-
3 l.com b.com mail.com .com m @gmail.com com om il.com seema@yahoo.com com m .com india.com
Ashwin Aman
Hridai Preet Singh Rubin Rastogi Adil Farooq Karan Kashyap Atharv Au Sharma Karthik Khosla Vedant Relia Adit Khosla Rohit Yadavalli Raunak Bansal Godura
Khurana 9810320107 9871679130 9811154355 Raghav Verma 9899110477 9899223612 9810614449 9899223612 Akhil Sahni 9910252751 9313677666 Neal Srivastava 9810201537
9810132687 9873390046 9910143931 9811056572 8802002378 9811091293 9873156750 9810664904 9873156750 9899692901 9958110853 9313348180 9873111685 9818215463
9811869823 vineet.rastogi@si junaidf@yahoo.co samir.kashyap@sa 9910370908 amit@axiomindia. preeti.khosla@tsrs.or ashima.relia@gmail preeti.khosla@tsrs. 9811848006 durga_37@yahoo.co sbansal@osdcoke 9873151107 suchir@godura.co
4 aqbalk@gmail.com emens.com m p.com jagver9@gmail.com co.in g .com org m .com anrg1@yahoo.co.in m

Jovan Christopher
Tejas Budhraja
Aiman Bhargava Eshaan Sethi Akhil Datta Rehaan Anand Viraj Trehan Aditya Khanna Dhananjay Dogra Aarya Bhatia Pyngrope
9811102225 9810043583 Shranay Khatri Smarth Kaul 9899989165 9910055856 9811043239 9811313460 Yash Ahuja 9871408061 9810401176 9818900400 9999477755
9811175194 9818083194 9999969167 9811068080 9811664438 9810327722 9810166344 9910448785 9810126160 Angad Singh 9582213130 9871388994 9810479275 9560821044
saurabh.bhargava rajatmms@yahoo 9811577173 9818942121 sdatta@apac.ko.co mail@vikramanan monabudhraja@gm trehanmonica@gma 9810368766 9312687022 shalini_khan@yahoo neeraj.dogra@phi monisha_bhatia_in vani_p28@rediffm
5 @tajhotels.com .co.in rkaul@sify.com m d.com ail.com il.com jayaahu@gmail.com 9313321916 .com lips.com dia@yahoo.co.in ail.com
Kabir
Raphael Shiva Varadarajan Shobhit Bhaumik
Aryan Sahni Mitra Vikramaditya Vairaj Anand Valmik C. Puri Aryaman Sharma Rohan Ahuja Aryaman Thareja Devansh Dev Arora Jacob Chacko 9811351434
Sritejas Murugan Mohanty 9810605481 Pathak 9810175550 9811905587 9811808831 Aryan Bery 9958944900 7838384746 9910117184 9811206606 9811153828 9811051434
9810110846 9810529368 9810932218 9810057406 9871295360 9810290016 9811928220 9717893842 7838294003 9884166606 9716133381 9811111510 9810402584 manisha-
9818444887 psm101@gmail.c cerveramitra@yah 9818059090 vanand@anandpowe adityapuri35@yah meenakshi.sharma05 9958555382 bideesha@yahoo.co anupam.thareja@g devanshdevtsrs@g rathi.varadarajan johnchacko@hotma bhaumik@hotmail.
6 tirusm@gmail.com om oo.com gautam@gscpl.com r.com oo.com @yahoo.com bbery@gmx.net .in mail.com mail.com @gmail.com il.com com

Samarth Singh Aayush Dutta Bhavik Dhawan Dev Krishn Gulati Rohan Mani Bhavesh Ganesh Viraat Kumar Ritu Singh Verma Vir Khanna Vanshaj Gambhir Neil Ryan Dey Rayaan M Taneja
9811587777 9810894330 9910265007 9810299796 9717829538 Aryan Agarwal 9810469635 9811485520 9654363144 9810019331 Aryan Malhotra 9910067520 9899689996 9811153419
9811387777 9810409201 9818869395 9810117072 9810929792 9810156594 9911264635 9811330045 9560796141 9811151422 9910014014 9910037520 9971007534 9810231515
arati.singh@gmail. amiteshdutta@ya sdhawan@rediffm skybluedesign@yah mmani@worldbank. amita@amdale.co siyerganesh@gmail.c vkatsweb@gmail.co ritu.verma@starwoo leherkala@gmail.co 9810278234 nitigambhir@yah deepa.dey@airtel.i arti_taneja@hotma
7 com hoo.com ail.com oo.com org m om m dhotels.com m arch218@gmail.com oo.com n il.com

Raunaq Ashok Siddhant Baveja


Sinha Rishabh Gulati 9871897625 raghav Chadha Agastya Nag Dev Belliappa Rushil Ahluwalia Arvind Behl Udayvir Singhvi Anirud Durani Akansh Saraf Vedh Nanda Prateik Sinha
9810184783 9810287773 9811533054 9810933992 9999106066 9971801155 9810049999 9818444466 Priyansh Michael Lal 9811202579 9811755508 9899077795 9811522930 9717002430
9811846106 9899943765 forbaveja@gmail.c 9810037733 9999939497 9971871155 9810045005 9811834466 9810018737 9990492136 9810781974 9811624334 9810100961 9958053612
kirti1998@gmail.co abhi73@hotmail. om arti.chadha@hotma teena_upasna@yah shobhana2002@g jatinahluwalia@gmail. anish.behl@indusin 9811085124 puneetsinghvi@gma vdurani@microsoft.c amrita.saraf1@g nandasunaina@yah emailmrinal@gmai
8 m com il.com oo.co.in mail.com com d.com joyalal@yahoo.com il.com om mail.com oo.com l.com
Jai Singh Arjan Singh
9811504849 Pranay Gupta Ishaan Gupta Animesh Joshi Samir Midha Sarvasu Kulpati Madhav Jha Prithvi Kanaujia Sandhu Vedant Bajaj
9999900304 9811016685 9958522993 9818584922 9811144455 Vivaan Vir 9810083367 Siddhant Ahirwal 9811156141 Shivang Seth 9999839864 9910768232 9811089145 Aryan Singh Verma
krnsingh004@gmail 9811023745 9958984949 9871871972 9811087367 9999446500 9818862005 9811157752 9811141190 9810194620 9971799864 9717492429 9811619145 9560796141
.com ashish.gupta@ho raghav07@gmail.c nitin73joshi@rediff aartimidha@hotmail anjumkapur@yaho ashishkulpati@hotmai 9811557752 smitamathurjha@g 9818196227 raveesh_kanaujia@ a.p.s.sandhu@phi pooja@albaurmet.c rituverma@gmail.c
9 tmail.com om mail.com .com o.co.in l.com manika@ndtv.com mail.com artiseth@gmail.com yahoo.com lips.com om om

Rushil Gera Batra


9717143144
9717050359
10
* Team Manager, ** Team parent
Shri Soccer League 2011
Managers (Class 4-5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* Bawa *Sandeep * MOHD. Akeel * Praful


* Vikas Wadhwa *Rajiv CHADHA GROVER * Ravin Sachdev * Rajiv BAWA * Sunil GUPTA N. Choudhary AHUJA Nathani * Ashwin Juneja * Ish Mohit Pannu Khandelwal * Ashish Bhardwaj *Ashwini Sachdev * Vivek Khanna
9811910228 9810081855 9819129777 9810100572 9999900995 9811046806 * Punkaj Babbar 9560695305 9811013771 9999649916 9810878024 9871028284 9999600000 9811174409 9811732000 9810199643
vandana@spanindialt rajivchadha_2000 jyotigvr@gmail sachdev.ravin@ vartikab@hotmail.co designcommuniqu 9910055504 shibani.chaudhury@ sandeepahuja@ amyath@gmail.c ashwinjuneja@dbs. ish_pannu@yahoo prafulkhandelwal@ ashishbhardwaj74@ ashwinisachdev@hotmail.c captvk@pioneergroupin
d.com @yahoo.com .com gmail.com m e@yahoo.co.in punkaj@rsafe.in gmail.com hotmail.com om com .com gmail.com gmail.com om dia.com

Team Players
SUPER MOUNTAIN YOUNG POWER SHOOTING WESTERN
STICKERS LIONS SHRI FC DYNAMITE SHRI STAR DARE DEVILS ARTICWOLVES STRIKERS STARS EXPRESS CRUSADERS ELIMINATORS BLAZERS CHALLENGERS GOLDEN EAGLES METEORITES
Armaan AGASTYA ABHINN
Mihirjit Singh DHRUV RAHEJA Aggarwal NEEL SONI ARNAV JAIN AHLUWALIA KAVI AHUJA YASH RAINA RUBAN MEHTA Rahil Bharat ram AAROH BHARGAVA BHARADWAJ ARYAAN SETH SAMARTH DHAWAN
9811009023 9810212377 9810010965 9811068165 MEHER DEOL 9818282424 9811306508
ANIRUDH PANDEY 9811013771 9910013803 9910511577 9810026567 9899758701 9811174409 9811456665 9871794991
9811509589 9811909046 9810021015 9811051548 9810155350 9818382424 9873344352
9711118215 9810447773 9971099388 9910681711 9810011797 9899279484 9818999560 9810236222 9810505020
pavaninderjit@gmail. docraheja@gmail.c ushaaggarwal 9811155252 jainharshad@hotm dahluwalia@worldba
carojuneja@gmail.c sandeepahuja@ vipinraina@hotm ranamehta99@yaho aminasarkar@gma sanjiv_bhargava@ ashishbhardwaj74@ amritaseth_seth@yahoo.c sandhyaprakash@hotm
1 com om @hotmail.com ravideol@gmail.com ail.com om nk.org hotmail.com ail.com o.com il.com yahoo.com gmail.com om ail.com
MANAV VIHAAN MALHAR
Bhanu Dahiya CHADHA Arkin Sachdev Rishabh Kalra Arnav Prasad Dhaan NADKARNI JASORIA CHE KABIR Armaan Kalra SHREYAS MEHRA REVANTA KHANNA
9910203157 ZIMEHR ABBASI 9810445868 9810100572 9810015988 Pranav Bhardwaj 9810978269 MANIK AHLUWALIA 9582211767 9910488955 CHOUDHUR 9810008881 ADVAY SUKLA 9810243383 9810199643
9910683277 9810245768 9810084012 9810026004 9811434254 9810031784 9810069269 9987070721 9818182923 9811013562 9971990000 9811182782 9873353669 9811103383 ARMAAN KALSI 9818581080
dahiya- 9810833346 amita1971@g sachdev.ravin@ shyamkalra@hotmail. 9810263630 ashwani.sagae@a4a. 9818703387 j.nadkarni@yah anjla.dhir@citi.c 9999999977 dk@makemytrip.c 9810060626 shilpapmehra@gma 9810031087 captvk@pioneergroupin
2 arun@yahoo.com fa@nayab.org mail.com gmail.com com gautam@iief.com co.in ha@neterwala.com oo.com om arindam@iipm.edu om ashukl@gmail.com il.com malakalsi@yahoo.com dia.com
YAOSH P RAJVEER
Pranav Manchanda Thomas Parkinson DEVIN GUPTA NOWROJEE PODDAR Raghav Pandey SHIVAAK SHARMA Ansh Budhwar Arudra Sen Gupta Satya Kalra MADHAV MOHAN
YATIN CHAUDHARY 9818475756 Yash BHARTI MADHAV 9818806252 9811046806 Shivank Babbar 9811626264 9810104088 9810211291 9818185957 9871239992 9810225452 9811081879 HRITIK MINHAS 9810035275
9899077999 9818330676 9818008266 PRASAD 9953440244 9899023277 9717535550 9810047746 9810504088 7838330330 9810848837 9871181933 9811945838 9811081873 9810727652 9810450566
shivanis- kkgm@rediffmail.c poonam.manu 9899986116 shraddha- designcommuniqu 9818806111 kpnowrojee@gmail. pcp.rajesh@gm captaintanwar@ anuradhads25@gm sbudhwar@yahoo. ssengupta@consult vikas_kalra@incasin 9871300894 nitinmohan@blackberry
3 73@yahoo.co.in om @gmail.com mp@yahoo.co.uk e@yahoo.co.in anjeel@gmail.com com ail.com gmail.com ail.com com ibc.com ternational.com rminhas@srf.com s.com

SHAIMAY Aryan Prasad SIDDHANTH MOHD. AAHAD ARYAMAN


Tanmay Gupta SHAH Rishab Nair NEVAAN BAWA FATEH S SANDHU Dhawan Shiv Kanan CURTIS Nathani MEHUL GUPTA Adhiraj Singh KHANDELWAL SANAT DATTA SIDDHARTH GUPTA
9811016685 9654444150 9871011048 9999900995 9910027588 9810978269 Choudhary 9650012306 9999649916 9873818500 Pannu 9999600000 9810132882 Mahir Shetty 9810503532
Pulkit Sharma 9811023745 9560224333 9810075934 9999055559 9582708423 9810069269 9560695305 9650012306 9873006349 9871939933 9871028284 9810001481 9810039811 9810153272 9811785653
9899789894 pujagupta28@hotshaimay@gmai adityroy@yahoo vartikab@hotmail.co shansandhu@doct ashwani.sagar@a4a. shibani.chaudhury@ sudhanat@yaho amyath@gmail.c rohitgupta999@yah ish_pannu@yahoo prafulkhandelwal@ parulsdatta@gmail. 9910763872 shikha_gupta_m@rediff
4 9654980842 mail.com l.com .com m ors.org.uk co.in gmail.com o.com om oo.com .com gmail.com com shettyd@yahoo.com mail.com
ARJUN
Aman Wadhwa Shaurya Dhar GROVER VIRAJ UBEROI RUSHIL BHARIOK KEERAT SINGH SURYANSH SAMMYAK JAIN Dhruv Puri ANIRUDH JAIN
9811910228 9811200808 9819129777 AZAAN KAPOOR NAMAN SAHNI 9810055600 9560450611 9810135928 MEHTA ANNAN VARDHAN 9810565029 9811137472 RAAHIL AGGARWAL VEDANT K RAINA 9811051108
9818036808 9899878608 9810071537 9810108666 9717170131 9810455600 9999976731 9891376999 ARYAN KHANNA 9999513099 9811808888 9818809300 9811123388 9811109009 9810445626 9811000220
vandana@spanindialt ashwdhar@dc.ibm. jyotigvr@gmail 9810308880 rimssahni@yahoo.co vikram_uberoi5@ sameer.bhariok@gm jasdeep_singh@ufc. 9871408061 preetilondon@g 9811294994 monika0284@hot k_puri@hotmail.co vardaanaggarwal@ 9810535626 pradumanj6@hotmail.c
5 d.com com .com atal@saka.co.in m hotmail.com ail.com com 9582213130 mail.com mail.com m yahoo.com rohitapp@gmail.com om

UDAYAN AARYAN Mansher Singh KARAM AMRIT Wajahat Rishaad


ROHAN CHADHA MEHRA SHARMA Uberai VEDANT S GANDHI SINGH Ishan Juneja Chaudhry HARSH SINHA Adit Mathur KARAM DAULAT SINGH
NIKHIL ABRAHAM 9810081855 9810003302 9871183098 APOORVA GUPTA 9313633500 9810138758 9810135978 Tanmay Gupta 9810878024 9810826669 9899240298 9873577118 9810267458 AARAV SWARUP
9810304884 8800977222 9810448090 9871234037 9910003344 9810111017 9810620994 9891376999 9311754222 ISHAN MADAN 9910120410 9818326669 9818765858 9999477118 9810595564 9811100505
9810305744 rajivchadha_2000 ravishmehra20 payalkapurshar 9899012800 manmeet@ffltd.co rabigandhi@ues- jasdeep_singh@ufc. sameer.gupta@ 9958991577 ashwinjuneja@dbs. siraj_chaudhry@c urvi10qor@gmail.c ritumathur@airtelm karam.dauletsingh@platini 9811300506
6 inajames@yaho.com @yahoo.com 07@gmail.com ma@gmail.com guptaay@yahoo.com m india.com com gm.com 9899281318 com argill.com om ail.in umpartners.co.in rohini55@hotmail.com

KAUSTABH MOHAMMAD SHAURYA VIR VARDHIT


Tarush Pratap Singh SHARMA Uday Aditya
MANRAJ SINGH Arnav Pawar AKHTAR Dushyant Babbar Aaryam Mathur NITISH SAHNI SHREY BANSAL KOHLI SARAOGI UDAYADITYA Arjun Mohan Malhotra
9873407373 9711411444 Bhattacharjee
9818831100 9811020765 9818414448 9910055504 9810150155 9899330544 9811854851 9810027277 9810101171 AMAN NARULA 9818327430 9920402453
9811707011 9711411555 9811772354
9810316672 9811990055 9910072797 9990055505 9810196669 9811098884 9810347877 9910094245 9810014171 9810016074 9899979170 DEV PRIMLANI 9899937346
sunitapratapsingh@y sansharma7300@y ranjana.jetley
udaijeetsingh@y vilaspawar65@yahoo. shahzad_akhtar@ garimababbar@hot dinesh.mathur@mat shalujsahni@ya chandanind@gm sachinlooking@hot malaysaraogi@gm deepak@theamang premchandpalety@ 9811151220 madhvi.pahwa@group
7 ahoo.com ahoo.co.in @gmail.com
ahoo.com com whirlpool.com mail.com huraw.com hoo.com ail.com mail.com ail.com roup.com yahoo.co.in vijayprimlani@yahoo.com m.com
MAADHAV VEER RISHABH
Ishwin Singh Hora ROHAN SINGH SINGH Vihaan Chandy Aman Gupta Ekansh Kapoor MANAS RAJ TEWARI NAMIT KUMAR Aayush Gandhi ARJUN VATS AYAN VAID Bharat Sachdev ROHAN RAMANAN
9810022060 ADIT NANDA 9810006439 9811316300 9811409813 9810200782 Raghav Puri 9911088111 KUMAR 9811122830 9899500434 9810195021 9873405686 9999102426 9811732000 9811998181
9818407711 9871891232 9811058378 9811816300 9873235579 9650505165 9810099100 9911388111 9899795104 9971089853 9899808158 9810067986 9811225856 9811895198 9810652060 9811998878
amanhora29@hotmai dkn1973@yahoo.c anil.cdi@gmail. bineeta8@gmail. shibichandy@gmail.c preetpratima@yah 9810092828 roopamkapoor@gm sujathavkumar rajattewari@hot minnakumar@yaho arpangandhi@gma haldar.piya@gmail. atul_vaid@yahoo.co ashwinisachdev@hotmail.c rvramanan1@gmail.co
8 l.com om com com om oo.com rahulcna@gmail.com
ail.com @yahoo.com mail.com o.co.in il.com com m om m
ARYAMAN ANYA VYUSHTI SHRIYA
VAIBHAV MEHTA BHATNAGAR ABRAHAM ANISHA DRALL Samarth Anand Gaur Devika Jamkhedkar BHATTACHARYA AGARWAL Kaenat Kohli Manya Kalra Krishnaa Nair Kushagra Vasishtha
9810089319 9811464123 9810304884 9811231844 9811178777 SANYA LAKHOTIA 9967072548 9811821540 9899646530 9810027277 9810008881 9810601654 9810085428 TARINI BANERJI AANYA WALIA
9811473561 9810063085 9810305744 9811898286 9711175777 9871493600 9999363382 9810521190 NAMYA RAWAL 9958866668 9910094245 9811182782 9810992359 9873085428 9810226345 9810302514
pratapbmehta@yaho bhatnagar.era@gm inajames@yah nomitadhall@gm seharcooling@gmail.c sanjay.lakhotia@g rajiv.jamkhedkar@g pinakibee@yahoo.co 9811177116 neetika20@gmai sachinlooking@hot dk@makemytrip.c miminair@gmail.co vivek.vasishtha@int 9810226346 neelam.dhillon@interna
9 o.co.in ail.com oo.com ail.com om mail.com mail.com m 9811923388 l.com mail.com om m el.com rbanerji@deloitte.com tional.gc.ca

ZANAA CHOPRA SHREYA PAREE CHOPRA


KRITIKA SABOO 9990900050 LEKHAK 9810146638 AKSHITA LEKHAK
9560900872 9811157366 9891297802 9818738125 9891297802
saboonimisha@yahoo choprashivani@live keshav.soccer jchopra2006@yaho 9968013140
10 .co.in .com @gmail.com o.co.in

* Team Manager, ** Team parent


Shri Soccer League 2011
Managers (Class 6-7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

** Sunil Parker ** Lipika Nakra ** Vishal Trehan ** PavanInderjit Singh


* Raja Mukherji ** Sameer Khatri * Shishir Sharma
* Feroz Khan 9811049008 * Anirudh Rajgarhia ** Nabjit Singh Loyal 9999969167 9810099621 9810409654 9911322777 9871988880 9811009023
9810979698 rajamukherji@yahoo. 9999389800 9811251051 sameer.khatri@ga gitu.matharani@gma sunilparker@yahoo.co lipika.nakra@tsrs trehanvt@yahoo.c pavaninderjit@gmail.c
ferozkhanis@gmail.com com anirudh@rajgarhia.com nsloyal@hotmail.com ti.com il.com m .org o.in om
Team Players
YOUNG POWER SHOOTING
SUPER STICKERS MOUNTAIN LION SHRI FC DYNAMITES SHRI STAR DARE DEVILS ARTICWOLVES STRIKERS STARS WESTERN EXPRESS
Arjun Sunil Parker Aryaman Trehan Sunalika Singh
Vir Chopra Rishabh Mukherji Ravin Bindra Aditya Ahluwalia
9810409654 Madhav Nakra 9871988880 9811009023
Mother's- 9811501026 9811049008 9810890173 9810049999 Nihal Gokhale
Father's- 9810034613 9811510530 9810075173 9810045005 9650163355 9811200098 9911322777 9650709991 9811509589
vivek.vivekchopra@gmail. rajamukherji@yahoo. 9810075173 jatinahluwalia@gmail. prassygokhale@g Pritviraj Kumar sunilparker@yahoo.co lipika.nakra@tsrs trehanvt@yahoo.c pavaninderjit@gmail.c
1 com com r.bindra@samsung.com com mail.com m .org o.in om
Arjun Malkani Adhiraj Khosla Jai Sahni Sumer Vardhan Shreyas Ahuja
Samarth Jain Raghav Seth Karan Raj Singh 9810142240 9811197889 Mohanty 9811064574 9810707170
Saahil Khan 9811031814 Vidyur Trehan 9811052948 9811006870 9818126723
9810979698 9873285031 9811313460 9810030584 9818600110 9811159789 9810529368 9810211881 9810216946
simrinmalkani@hotmail
9810408697 vjain@spinksworld.co 9910448785 ajayseth@rediffmail.c anjali2904@hotm .com khosla.sunil@gmail.co psm101@gmail.c subodhvardhan@y vins_ahuja@hotmail.c
2 ferozkhanis@gmail.com m vivek@she-in.com om ail.com m om ahoo.com
Parth Dogra om
Vijayant Khanduri Tejas Vohra Siddhant Banerjee
Kanha Prasad Jas Kalra 9810401176 Arjan Singh Sahni
Nikhil Datta Atrijit Das 9910027711 9810183804 Sarthak Kaul 9818586999
9899989165 9899292330 9871937711 9818349622 9811068080 9811468084 9899986116 9811466074 9871388994 9810138643
9811664438 9818646290 vikask@vivavoyages.in ravish@maizoninterio 9818942121 sanjitb18@gmail.co prasad.sameer@gmail kalrariti19@gmail 9810002262
neeraj.dogra@phili
3 sdatta@apac.ko.com arnab-d@yahoo.com r.com rkaul@sify.com m .com .com ps.com navneet@israt.in
Cherian K cherian Umer Gupta Alex Boada
Ashvat Bansal Rishabh Joshi Shrivats Agarwal Sayuj Sharma
9810405464 9810287211 Pranav Bhalla 9811051260
9811760099 9971849999 Aaryan Bahl 9312272409 9810099621
9810806897 9971777484 9717093145 Rohan Rajpal 9810038171 9811112827 9818656453 9810032606 9910054453 9810877679
rajeshbansal2005@gmail. shireeshjoshi@gmail.c 9958867666 9810208298 agarwalrakhee@h gitu.matharani@gma roy.cherian@gmail.co deepikadg@hotm 9810623323 javinderboada@yaho
4 com om vindee@airtelmail.in otmail.com il.com m ail.com aman@flywheel.in o.com
Aditya Kalra
Agastya Sharma 9810015988 Ashray S
Kaumudi Malaviya K. Rahul Sen Raghav Dhall
9811434254 Abhishek Bhatia Santhanam
9650050914 Bhavika Chugh 9818483628 9999104624 9810927648
9910093646 9650001490 9911284995 9811066926 9871867648 shyamkalra@hotmail. 9971000022 9811963310
amitabhmalaviya@hotmail Rhea Roy 9810400557 udhayanatraj.gmail.c avirook@gmail.co malinigupta01@yaho com bhatiaajay@larse suresh.santhanam Nikhil Sahni
5 .com 9818844359 chugh.atul@gmail.com om m o.co.in ntoubro.com @hotmail.com 9899692901
Gabriel Armaan Tarush Grover Tanmay Agarwal Angad Sandhu
Leandre Mitra Nalin Chahal
9899900967 9891738888 9212107777
Rohan Kochhar 9810605481 Kuvam Chugh Omar Kandhari 9810734349 Tishya Kakar
9818259089 9810932218 9811097707 9811026262 9818376585 9810025833 Madhav Bhatia 9818294446 9811152110 9818098920
9810195726 cerceramitra@yahoo.c 9811431953 9899739300 naveen.chahal@m 9810247561 9810303766 parveen@carma anacafirm@yahoo. gsandhu_99@yahoo.
6 vineesh@yahoo.com om rattan.chugh@cstone.in ssa04@hotmail.com osaicco.com akash@lsiindia.com world.com co.in com
Drish Israni Pratyush Sinha Kartik Rajpal
Siddharth Ganguly Tanay Sharma Prakarsh Pandey Ria Malhotra Mehul Thukral
9873044400 9999883955 9810509511 Karan Ahluwalia
9810065402 9310069102 9818174881 9811091249 9811800550
9810627343 9711009866 9818618618 9811709236 9810064464 9873044401 9910069491 9810509630 9987070721
pravir@accessmedia- Siddharth Venugopal shilpa.sharma2@gmail.c pankaj_priyadarshi@ anilmalhotra6374 mohit_thukral@hot hiren.israni@microsoft sinha.hank@gma rachna.chawla@g 9818703387
7 ap.com 9811118400 om hotmail.com @gmail.com mail.com .com il.com mail.com ha@neterwala.com
Sheil Aditya
Kumar Saideep Kumar Ribhav Kapur Rahul Mani
Suryash Chahkrauarty 9873245853 Zian Mir
9810061469 Armaan 9212503561 9717829538
9873556373 Shrey Rajgarhia Rohan Chaudhuri 9873415853 9899800813
Sathya Sahay 9811226373 9999389800 9899189035 mandeep- 9810511605 9810506864 Nicoemus 9810433221 9810429792
9811809900 chakravarty.saikat@g 9711179284 9899189360 kumar@hotmail.c arfanmir@yahoo.co dadkumar@hotmail.co 9818163030 kapurrajiv@gmail.c mmani@worldbank.or
8 sidsahay@airtelmail.in mail.com anirudh@rajgarhia.com mitsi@vsnl.com om m m om g
Jai Singh
Pranay Agarwal Dhruv madhvi Chowdhary Hritik Bhatnagar
Drona Sharma Amey Narain Ritwick Dutta
9910378117 johar 9810609119 9999068895
9899406700 9811579999 Shaun Singh Loyal 9899595936
9910043879 Sayem Raina 9811379999 9811251051 Smarth Chugh 9811101764 9810480879 9810095932 9910998977 9818182660
piyushpiyush@hotmail.co 9811945519 neetanarain@hotmail.co 9811263406 9811792923 rotnoraj.dutta@sayv pranay.agl@gmail.co 9810013163 rskhokar@rediffma bhatnagar.prinay@gm
9 m 9891000770 m nsloyal@hotmail.com 9711192923 aa.com m il.com ail.com
Akash Viswanath
Basu Samaksh Khatri
9810160002 9999969167 Rohin Singh
9810341103 9811577173 9810055316
abasu1803@gmail.co anjalikhatri@hotm 9871284843
10 Tejas m ail.com dbcindia@dbcindia.in

* Team Manager, ** Team parent


Shri Soccer League 2011
Managers - (Class 8-9)

1 2 3 4 5 6

** Devraj basu * Debashish Das * Sandeep Anand ** Rajeev Deshpande


9810527991 9810496785 9999883326 9818199251
devraj_basu@hotmail. deshpande.rajeev@gma
com il.com

Team Players
SUPER STICKERS MOUNTAIN LIONS SHRI FC YOUNG DYNAMITES SHRI STAR DARE DEVILS
Abhinav nath
Punya Chadha
9810038824 Harshal B. Bakshi Prakrit Gupta
9958626082 Neerav Shankar
9810832047 9811392262 9810302715 9810378648 9871169461
meenakshichadha200 9833468759 9971150353 Jason Kukreja abhinav_sportsbuddy@ 9810122894
1 2@rediffmail.com brbakshi@gmail.com gupta.mohita1@gmail.com 9811048560 hotmail.com kshankar1@hotmail.com
Sumer Sharma Abadhya Romi Malhotra
Samarth Gupta Saksham Kochhar
9810503532 Aronjoy Das Arijit Das 9899643747
9871183089 9810033030
9811785653 9810496785 9818646290 98101286684 9871234037 9810009914
shikha_gupta_m@redi 9971666785 989929330 yogesh.kochhar@gmail. gautam.sharma@wrigle monicamalhotra65@gmail.co
2 ffmail.com souditi@yahoo.in com y.com m
Anubhav Swara
Vinayak basu Yash Deshpande
9810527991 Jayan Samir Verma Raghavendra Narang 9818199251
9810001312 Rohit Ramanan
9910598697 9810080099 9810016741 9873410696 9811527363 9811998181
devraj_basu@hotmail. myriadconsultingsamir@g 9811306741 deshpande.rajeev@gma ruchiswara@hotmail.co 9811998878
3 com mail.com renu.narang22@gmail.com il.com m rvramanan1@gmail.com
Arvind Jamkhedkar
Pranav Mohan Akhil Vohra
9899523232 Anish Dandwani Shaurya Chauhan 9818477000
9950533533
9818492783 9811669032 9873408000 9810160271 Ujjwal Sahni 9999363382
mgopalkrishnan@worl 9811749138 9873774433 arun.vohra@videocon.c 9717170131 meeta.jamkhedkar@gmail.co
4 dbank.org preeti175@hotmail.com chauhan.rashi.gmail.com om rimssahni@yahoo.com m
Bharat Roy
Yuvraj Kilachand 9818844359
Angad Warrik 9810073362 Shikhar Katyal 9818377502
Vidur mehra Zorawar Singh
9873707760 9811883362 9810232036 9971777644
rajivroy320@rediffmail. 9811313122
9873707700 seemakilachand@hotmail. 9811049167 com deepikamehra1@hotma 9873634402
5 esha@warrik.com com aj.katyal@gmail.com il.com zo.singh@gmail.com
Adit Sachdeva Abhimanyu Bhatia
Karan Katyal Samarth Anand
9871380841 Shantanu jaiswal 9999883326
9810542255 9971000022
9958565556 9818734701 9810784558 Akhil Dhir 9810042255 9971177776
priyanka_katyal@hot 9891678796 9810104090 sumansachdeva2001@ bhatiaajay@larsentoubro.co
6 mail.com shubhajswl@yahoo.com sunitadhir@yahoo.com yahoo.co.in m
Vibhav Gupta
Rohin garg Zubair Chopra Varun Gupta
9910034525 Aaron Jude Saldanha
Mayank 9811109494 9990900050 9560887772 9312361815 9810904993
9810025049 9811144652 9811157366 9810397772 deep@rainbowcreation. 9717332824
7 navvy@rediffmail.com zubairchopra@hotmail.com vk-gupta@hotmail.com com andrew.saldanha@gmail.com
akash Mittal Raghav Sehgal
9818006664 9650352585 Daanish Sastri
9650332274 Siddharth Joshi 9810108564 9811201505
akash_mittalsoccer@hotm 9810064514 neeraj@transelimpex.co 9811207884
8 ail.com nsham01@yahoo.co.in m r_shastri@yahoo.com

* Team Manager, ** Team parent