Sei sulla pagina 1di 2

Sassofono

tenore-1Tema Principessa Mononoke


La Leggenda di Ashitaka - Miyazaki Hisaishi

6 5
 4        
 4        
 = 76

          2  
              

21

  2
                            
    
31

              4
                


      
41

                                         

52

                                        

57

 2 
      
            
63 73

                        
  
         
74


11

        
                    
   
82

              2
    
           
100

 14
                   

112

Potrebbero piacerti anche