Sei sulla pagina 1di 2

Fagotto Tema

Principessa Mononoke
La Leggenda di Ashitaka - Miyazaki Hisaishi

  44  
  
   
 = 76

            
3  4
                 
      
 
12

              
    
         
25

       13
      
     
       
33

 

                                         
52

                            


 
57

                    
 
            
63



                       
         
71 73
24
             

            
79

                      
           
110

14

119