Sei sulla pagina 1di 69

fil

šla..
E-*-«_
.-. -. ›

..'.'.",; 1:
"'\.øI`i-È
..¬¬---'-

FONDAZIONE ARTS ACADEMY


Â.;@-:flø-«S4 JJ /f/ø«¢«-"aa -6-la fam

SECONDO FLAUTO E OTTAwNo

L. van Beethoven Leonore Ouverture 11.3 (flekâìb \l(9- <- \\ W) p. l

Sinfonia n. 3 (Finale) p. 3

F. Menclelssolm Sinfonia n.4 p. 5

J. Brahms Sinfonia n. 4 (Finale) p. 8

A. Dveralc Sinfonia “Dal Nuove Mondo” (II Flauto e Ottavìno)p. ll

C. Debussy Prelude à Papres-midi d°u.n faune p. 18

M. Ravel Daplmís et Chloé Seconda Suite (II Flauto) p. 22

S. Prokoñev Sinfonia Classica (ll Flauto) p. 3 8

G. Rossini Italiana in Algeri (ll Flauto) p. 45

Ottavíno:

G. Rossini Semiramide Ouverture p. 48


G. Ressinì Gazza Ladra p. 49
L. van Beethoven Sinfonia 11.9 p. 50
M. Ravel Concerto in Sol per pianoforte e orchestra p. 52
M. Ravel Ma mere l”oye (ll Flauto e Ottavino) p. 53
D. šosekevia Sinfonia 11. 7 (III Fl e Ottavino) p. 55
1 _ -*zii-¬
|1l".,l."_ ' -

_ R s:f::=-:lllnäi
.. P; É . s *L l
E 1.

_.-r ¬|_..-.-..- -|...- - r 2 . ._ ,..,.,_¦

l I f
l

l Ouverture N15. 3 . 1
. f zur Oper Leonore (Fidelio).
É
Ma§..ìfi;.«--¬. ,.....ì.LÀU1T°=I* r _ LIvì.1-1 aaalha
//M-È.vz.
I

Z7§;\efl;%lrgffgfifflliålìfelfffi
- -3,.. 5›_. --:Jil ,
-~h .le *Q*
;'†l`_l'.fl;',LL-all”$fi5l§e§Éleg?aa”ÉäÈfl
_ 1' fw-f›' 21;-*
_,_ 1 __,. .
.
:-1 i 5.7
R ,:..--I'-:-~`__ì`
'” `z
L rr-JW: P
` giù?
il ,..-›-""""-.̀"-- """--..`_¬

-l l--,- --l--¬o-. .. R R = g
_. , I - 1 I * Q È
1 4- ,-1 - b 0 :. -' I :,¬ 'v .-.¬" .- ,-¬ ,I ;¦'- ,-P In __ ¬ ,- `_._- ;_.. *_;¢_ `_::. F3 __! r I. Q _! b ` __ _ __ A _
É. __:-,I E.-: _'¦. ' ¦ _:' _J 3;. _' J 1:' " I-' - ..J -_.- ¬. .....

_ - mmm- _ 1... ..--tm 1..... ...- _ _"____ . .. .............. __ _ V _.: -¬-~¬-I-------. --- _,..,____ __. -» _____ __u__________ ____i__________ " " " "" "'- -- - - H *__ -- '-_" -- *K
› " le e e ¢;..5.§;.j 7*“_ ll;
_. .aa a a a i
\ .›-'-'--.._
)

šeãe-åìíllìšål
ÉA
*we 'í?¬lfíšlläkšäšolššl 1; RW)
.fo f R
*mm
R l
::;È › “T 11.0 ro. gu ` .; ` ' . ' _ ` ..
Fem?
. _-›

§““ã~WÃRe? lg ff ff ff off ll là « 5 ' _ 6 7 5 _ . _ _ f""*¬~- ¢-1**--:_ -»-"'*'-


' Q* lg' E . I 1 .ff _f su h .f ,I 0.9 ß ' I ,io _.,- gf! :_ _Q}2 9; É @ ¢
________ ___

))) 1" R F ¦¦|¦==†|¦ "”'” '


A . e le A ~.f È, _.X .fe 5;
fe ea) Q ee f Lfleílw _ ¬¢ Wil \ H3)
.1
* - 1 Ȭ H" › åôå
_*W”
HW ii ~"'e * « - j¬¬†¢ -
le
šfllllšxllllfllfl In
¦
*-.'
ai
a,;|"š

/""""""'~
*l L!
ii
li|=

. È J”
“†l“I¬>_Rl¬.fir ƒ'”l†l§b' *fl*
TZJ_”
“em
“*Q* \ E J?-›
f

_ ~ '
._ %A __ '
É e e e le I o ee e e e e e eR e e le * eeee a

mg- -E
ì ` ' ' , _
E
In '

I
1

lr
I-
_ "'|_¦›=
- .. '
'

J.
Ludwig van Beethoven
FLUTE II' Leonore Overture No.. 3, Op. 72
Ad fislß _ ¢ 22 l› ._ .l. ..: l l, :I _., m

. cwsr.
. _.. -ff'
5'-"`“°',.~»'É~“3¬~ . e'e en
Il
_ ::'-` .-Z3" Il ` J ' 5:2'
1 5 ß
-*l"'ì._.›"'^'-il-›"*í«}Ã, -.¬›' -3--.--*i ir

'Q
..-
-- Il
"' I - - - - ---
.
§í""'“'-I ww
'13'
ai
I-nf un nm'

e il
,je
*1
'
I
i
§* P
ia? gf fi 5
L.V un ffl
`li
-1:._ E "M-"` HH
A gm* I 1.

2;?-
-:-'= _ 2 | ß Ilì
1
anni
I
su I
gmmàmu
mi lr»
í mufiuutífl win uímnli __)E
l'¬° Ill)P
R
R
-Inaug-

R
R
pfirfsfi. f
_..-I-"'-_"""'H¬.
Q
u
' `* A É H"\ . _ Q ,Q1
È ~ , B _”. '_ _ __\ _ *M ..._ ......fl .
" F
šìšš , _, saafiaizua [fw I- ai ,_ -*Eee
.__ _ .___ H - . ' ._.. " -, ` ==='.- È' __ "' 'T' ";'-' -- ` -- H __ ___m______ ____ _ ____ ____ "

~ :ii †:;; ::: †;;;ì _ )))) _ I - _ 2; 'H 'I f* la -_____ Il


I W. r.
_ 3 __ il R È _ 1 ~~ 2 -a ih a

'
«_
II
Il
*'125 _" 11;- nyimnù
ei __.- . . __ fifiltiiflfiuiwt
gig JIll“aiIl lI'i
* li: - m

en I* .- ... I -.
E -- " --. * É' .
,57
' *'“'-"
È
Ilníííiííiiííßi
" fa
-" = ~--'"""f=
un _
' Q
¦==aII .
'_' fl _ ¦ _"' íjflí" g
--.if il iällllllllllllll-IIIIIIII-_rII.IIlI¦IIIIIll1|Ir
"_ '_ ` _.
Il.f-1
Â"
Il
I
" " " . UI' "
I ii
'
R
"Q
i

`\Bfâ, :1“fif'†?ë›fìe.”__... .w› -fi› .fl.› A A A A I

* PP

file'†fflfål”?fl”ffå*†€å†.eaa trãåí'. ff C HE fi-E

§~_'f§:='§'1Ie;':-ei§'f†É:~§,'f%å%;1í“':ìfifi=i-i
*l*flfÈ"lle 3. P

-*H5H~-un _ .. --- *L -W Dfl

5;?'íšffff;åfi?í%"%e%flfÃñlíÉå%Éš%Èlg;:.i.i%

Beethoven ›---- Symphony No. 3
f' Fxeta 11
FINALE

ee ff* V
Allegro molto (Jawa) . _. . .

. KWÖ
IH ' u -n It

%»%:e1-fee†@_m- šß 11€ P* 2)
lT,_W1ff"_fwWÈ

_
.ff
ì""' ›
I R2. 3 (3 3

Hiåefaßelflvlf›e+*~l=~lYe:†fi=fi11ea
--r
:lx'fb

`flI 1 I

___ Oh I

62eee:QL_;J-1e=a=-fr13-lš°`-›»«1›3-l.e:›~=l=';`7}*È*l;l;.l
Q Q Ö Jr 0 Q 0 Q I 5' _ Ö ___.

É:fi _ _ ___________________ __

_,ƒ
___ ________________ ______ _ ____ ________________________ _________ _____________

O O
___________

O
.gf
È

m 4 ._ _ ,

Wšew-f†=e .f ./'
*Rm *l*
"'*'*

flllfiììšfiljfelrìlfl
šeffiì†1~:1ll:l_fl†fff"fli'el«3-
' ' _ _- . - B 9 Fl I:___::_ :__ :_

åefiqñfslìlflfifllg lìlfiisl IR rl ¬'


l 111-lvl??
“J

F\ __
Lf I
_*_
|

9. =
ir'-
evase.
_ _ __ ” _ -~»--† :_
H
__

P il go Ø. Cr. . .. . .

eelefefellflfillll - fiß- sempre


R
. _ J' ~ .'
_ _ __ _ _____ __ __
_____________ __-. ' ------- - ' *-4* - - - - -- ---
21? ffíì~~~~~~~~~ _ _ _ _ _ _ _ l ;;;;†_
ejjej j ;-3:-§;f;_ __: 51-;j;1:j::;;1t:_ I í;1::í;í;;;ì:;_:: là R
F llllllllllll R 1RRRRRRRR1 R sempre f

_
T
äfilšfeßlflšwfilllofilfflfififlfal«ff «V ef 47° -if ef -Sf ~?f Q1
Beethoven ----› Symphony No. 3
7
Flöte II '

u E|i

|i¦.`l;.r .a.'š"'Éi'
ã.| ii.
1|
| W =š|.
Ei .I_
| I5!!.IE Qin

"TI il-Il

"”"!"""

*í:M§›»:|›-%--«iiìízfe†:fêëf;p{g V_iq}._ì_
-`T~="" H _,
I
É /--\ I E §_I1,:3m} Q0; GL la É % _

Mšefeš;ì_Lüfiíffìf†1†-i'1-{1-1J;*í`.;fl,i1
P ݤ/" 8

22 fÉÉ*[`ít;{.1
b 5ƒ3§*3'

iqì$f eee
,«›-~./:fošcšcjir/årzdzzlgg({:b¢%xee)_ ?e. /___? _ F .f

§ef:11i:F1†F1fåF1i--eìg.tåfiìifgìßilyßfif eee e e e e 'gf på? . -†

íã/iz
G eeeeeee
Q -
___
'J
ta.. ___ _ _ "___
________
______ __

F Se É Presto (J ms)

šeäfzìfí-fe *ee efi
'222

H I W. MW
I
3.»

llllll
)ã-e §
___' I
I-II «É
_ __ __-_ _ .- .F _

L4 1 ì eee
++++ +++++++++++ M ›.§ƒ' i i i i i i i i i i i i i i il -Ef -Sf' -Ø' -Vo -V'

%.%,.¦_.%_.__.1......: ,_._.:._,._.
.. :=¦ à e e e17
È? ñ 75? ij M É1 våff È
e e e e e eee eeee e e e e e ee e eee «ff '"""""' "
use _.%=.3› ___ ¦ß e|"|ee|.; 5 i ì eeeeee L lee e e e e e e e e e e e e ------ í g ì
,gf sf sempre più f 1?

šeåfivx+3.Q. }pY%!ìåí°fÉ*faå'ÉY}%?%ffàìfifšìfç
4
Mendelssehn «_» Sympheny Ne. 4
Pwmn 5

*š%”%::LT1:§Ww»e~::11;::lffíezafwfi
2°%ãf“f“"J?f:¢~“-L1:f'f'Ff*I?:1mef:?a
SALTARELLO
l'resio

åƒfiglfivíígíìåš-ìíílv
I
p Ieggfew

%@%»å*&flww*eVš'%Hålw:;mfw1
_3
12 _ f» ..._ - :nr
. eeee e e e J 3 1
3" __
e ___... e
_,¦_¦,,,,,,,';,,-,...'.a..¬,...._.¢...._;..;;...feelr--qnuq_pgwq-Q--5-H~=f=¬g,1%g=II"' e _""'_ e _ e e
1... .rr J'-' H-ilI- 5- H- I- "" “^""' * -“""""""` """`____....._”°°°"":" _
url-I ' ._J§T' __ ________ M- ---- --- p ""'__"""""'""

iziåfiåefiìfiìzñìåíåffíì:ivQvT??%ššÈ3ääì3ffšÉì:äíü3q

1fšrW`È`°š@“%f:ä, e
.I
A
R.
F
ef=~=
*.ߧ§†§†É;ff f-ffiV"
___ I .- . -À ________ __ _ _____ __ ________ __ ___ ______ __

É:
Q3É;
._£ --_' È -______- - - rI --__ ____-I Q-l'--.e. Q" """""'_-- H!.. - _- --

“W ›?~f”F;-fíi-__;/È›e†;"
åa/ìäx gg mi-ffi-F Fwu†
/EQ' 5* /fa
<-›.«"“i«
E

ü§š%š2Pfi_ÈÉfiI*ììJ;+š

5'
Mendelssehn --- Sympheny No. 4
3 Flöte H '

“eg ~ v íFL5{ü-gf-g«;~1w:-iii--fíí¢;†;~;›1

gg;-;›”~;fíLLìUfme
P 6.991€?-0 '

_ _ L W e e e e eee e e W _ e e ee
:ìš$v%Wfi
e fëfifivifiäfi*
1†ÉF'1f_i

isä '› È! Hfl
5+ 'É Âi_ Wf fi!
ini'z'

1 )e ___ *T
*rm- ¬¬*f'€“
È 1__ß :Ff;Je,j_,m¬-4
“¬1: J†¢› N? †¬1¢ †-1-†-h
.

“fl L@fi@f|fìì1f

*šäyeapfipwfävwefieszpfš/
FIÃ

É ee '''ee " ee P

6
Mendelssolm -e---- Symphcmy No 4
Flöte H 7

56 ti 3 e e e __, ~ _ 3 ___ 3
L ee eee le
M:-ff
eee e e e

1'1ì?:F:š{šš-1Èì›:íf-ifìãì

”%ffÈr”1;`efirFTF§~¢-§f:åf§Èf?P1P:É7f:5v$51
1šš1íIí*¬f:ffJ“?{f%?1Fífñ£f-if--fwìlšej

:1eb†%'4Tff *'e e e e e ' 3;* 2--.=

2%-lƒfë6ßf1fišì:fFë'1*ìš_ffl“íš_ÉFííiìíìffvpìììväå

zšfizeš”F7'fP1fì†;›fiTF†-1°†f”'f,`fJf-}“Tr«-115-J
255ee e e e e «ff e. '
Ffišìvvpgjëfšìflšììfi

'Â 1?*.ìñ%PeT1ff†#1-
ff
Brahms «_ Symphony Ne. 4 in E Miner
9- Flöte II

(Große Flöìe) _
Allegro energico e pe.ss1ona:l:o 7 Gb 1______________________ «--**---
¢

šääjf' WWf'1”¬”'fmf*1~-%ifieye>;__f1 MF

19åäfifgššäfç R ffåìääfiìçäfši
f ben marc.
Vial I

28§fi%%%íWfÈã??;äFgššfš:%:2f?%i'f%.4_å'i1
:_/em åfw šíwf-*N
41% «LL-Uäfif $fi%†Éífiå1í~ififi†~ìfi
poceƒ--=:_-'.:'_ L*-==- ---¬ -3-33”" "W"-
3
3/-ì__ 3 e e _
e» :I ~ _? - . e 1.1: ' 1 ii " «ff fiåe = _ eee e
4:. _~ "J
e ù ___ _ _ M _ ee

” H1 _
È
I;- -~ ìW:fJ?Iìf%í?=fÉ1f$#í¬†°ìL~»-Ll~'fi'

58 šä-f%@g†ì'fÈü'5f}*'§gf;fiíf'g¬E/È9Hrf*_šíåLåi*
'

83 ìíeíÉí~:HH@%:fl%ìi
H%fÉ%š~ef§fi§ @ -1_ge3::1
hi

S* %äíf`š35†ìíÉf:?%3†í_ìšì:_§å?-uükfiäífíííbcffi
poeüàìw. 3:* 0 M *il “ra”

8
Brahms »-- Sympheny No. 4 in E Milwl'
Fmfe H ”

92 %äf5;;;.;;_£_fif§†”š;§få';”È_ š=?#~~F1:'WT
~ af. 0** 1 ma” iti* ai __
O

eee§ šìäf-ì§'ì*1@`§7älqf**u[fl}..ñFå;*b§i1}L*fì HH
rif

We:¢še:f`ä[É=*››1-e-f+姓'§f`?@eeef*†f'if*a
. . 6 - fi F1__1_____ __/___[_;:l

f§“`Jȃfs¬Mf'†f1ì*ffF::1†È 1 K8

148 ägšg È? "__ -.-H


_ ........
Ö're$C›

156
%íÈíÉf1ìf~fe tii'n1+e_{;{_fƒe';*Âã-†__f_fff:%
'R32

' 3 ' ~ - 3 -1#"`“"`° ~ ' *V - _ '


gif-fbf;f@@f“íIl'f@1ff-fâ í5-fear H1
W ¬.
i H' :F 1
17-
šíffi _ __

1 * ' ' ' fa ' ti A . 1 _ .


1-fa
1;,

==›=:›~ É å.:._L`f__

3
Brahms _- Symphony No. 4 in E Minor
10 Flöte II
' ¬› 11 *
é Mr; -ff' 5 UZ? “F Veß *šafzfi
xe
É-É?-ÉLÉ
F fai" ¬C:|†lš

'-'IQ'-i Pv rsè
§%:} *Y
¬fifiÉf¬I1fÉ1%§¢
r 1 |› " *V 1 1- r w

flååfifiiâšgfifìl
.g _ . -af* .
Éfifilò
. «ff _
2ì2%*%ß
*`“”"f““*
f
...¬
få __
ie
ffL:1%@;;%;h;ylfä
.__..._ *_ _ .__ __- -- --------- -- ---- ,..'_
.
.I |_| I =,_ . _

W «if
Jåíìfßi In

*B*“'¬" "* oca


___°`_`É
~ì_šš;)
___)
%"ì†Kie- †eee11f« eHeIe†§gfi;i
%fiɆ*íš_É3È ì
____F1.a ...-----___ 529- 3'-Wi Q'

é:
ff~%«.r
' 1
4 Q 1 Il -'

3
%§=†_;;fi'e"f ì É šf @l__'_†+ - e e e --5-
/""""¬¬~

e::†1*§fi¢;e11 *¢›-« ef
š'“`ië›- _ È- _ - - _ _ _ __ j
*†n¢ ¬“"|T1b †*†fií
§“§'†f~HÈ___}*%f~f“fìå$í?íf'1f{?£e1* ìì
@=* _. _, ~ * _ 2 É' . F?»¬
ää-“F F?
_.
ii
flåfiwå :fire ew'ee_____;§f~e eeew
.v-*"""'¬` ' H ì fiau-
:mu-
" "*
2›-3'"

§fif:feFfš§†fšÉ1§í*~aëFW I ~ë° wfilfie ~¬†› em W 1


«-"""""*~. ....-

“"`l†¢ *Hì
L “"`“|†W2
.f ßrf I
J?
'Q-

Wi -ß -9-
II

geššäšífff fšåšífß y“*†äfihflfi* eee_ fiåáßfiiffšßfa


-È.
" Hur'

À0
1

Arltoníp Dvc›rá}~1
Symphony No. 9 in E Mmor, Op. 95
Flauto lle Piccole.
Àåagìù

*U-i feeH†=*ÈhÈ?åfy&+eÉ5äe1
_-
___._;;¢-_-.É
_ ____ _¬
_. _
_
-= '
_: _
- -
_

-----f--¬
_ __

. . . ._
`-
____ _________

1 ¢ *I
_
in ..¦H11
__
~----~
'I

' .,,.¦,,
. ._

______.___ I
"'
IW I `
_
""""". _ 1.; 5
_ _ _
"

._ _I- __
.
' 2:11- - - ' ' ----' _-f1=-_-

_ pf
__ -_ -
T-

'; -.""`
_ _
U"

__
H "za"

__ _gÉg;!-arl" r-
-
I'

'm" " ti -
_'

_
.¦._I

'illI al
F . Q

È ßš
1fì §*e*G"%
"L

2_Iee@:fieef~__fff
dtt"
._ _ __ 1 ee T __ _ -_- -__ ° I “_ '
'É I ff* ff:

il

Fãšãffifßäí/ìšíhgšìš we” ax. *ei


__:-`£TT¢

__ *_--* ...-¬+-- 3 11 11
-
1; _______
- _ : _
` "11'-rlfluflr
*Fil* """
.ù Danni '3*":-"¬¦-_-""'“"..=
x nt nei I. -I1H*l""UU I
I"IlJlI'il-llsgf 531513 ,I
~ -.
-' fi"'I
131113
_ g-1;-pun
l _-=='fin`.'1n-Ivi
vi-
w eeee _ _ ._ ,,,. ›. - "Hull
L
.›--*"*"-_,_ /"""-"É

åfi e mie%-- mi %e1
V1; *F
we :J 'Q_ +ffl.__J
*Xi†~ i
4 _g"'“"flfi`

šehßfxfefmflemefieiwfífãßefi
1 " *ee* e”*ee,y,~_._,,_ ___________.._- 17 f*/'f.~f¬. _/' // PP *F e~= -=

È-ìì
U
gip:-gi???
h h h h eh eq...
£=ɬÈì_$jí*

?*?*;1>f*5fLf-f1'ì=§$†%_›1:$fH1*f-fɧ†F›11-i*¬*fi

M
Dvßrak - Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 "New World"
z Flzmto lI.e Piccølo.
turni- 2: A Pimmsflhr' ' . . _ -. - _:
Z

% _ . %
H-§__..1i=-üä' M-1; - f If 131%
.›_-.ì
J:
LI' /_¦› '
'
~-11.¦
.
_ _:f

% *È 1 1 F' ì (gf tg? ìfãì ìlë H É.


+ 5 É* flišj

§*”fTf3f@fWb ìíTf1%if1
ff . _ ƒ ƒ ."ƒ. ' :D-* .. 23"* .

ff 5! % 31?
f `nìr›. . =' __

åëbãfiäf5?%É9É«£È`9*›h§ff§1fåf3¢*Èf§fiß5ì
- -› o 0 I 1
b _ _ -I f __ Q i I - Q _ J“”_ ___ _' _ _ ____“_____ _ __: -______ --È-I ¬-umor.-__*

fl- - -.›.›«_ Il- 'th' I 9 Dì il flflllljí'-'D' Xii X.-1 JU


==.
+.
Ig _ _
_'-"*
.__›___:____._:._
f

_,...,.,
H! ___†:
'

_._>:_~r__>_>
M
ì ,;, ì 3,...W
M_
_" "" "
_, H3; __
W-
_________ _
,;_
›__ ___

››››› H
_ _
___ -~~

unum;
-

____
ur W -'
-››- -In
1- , ' __

_ __-14 -›0-f_1'-- - -
W; %_%
_~~~""'-~~; ~ ~ "` " `
._
È
ui
'=`.\
___›_--› _›...:..:__._†:;-› ----'-_' -------- -1-_- -'";""-"" '_: " '_ ' ' __ ; __,,¬,_¢-- 17!/°--nfl;,_'^"
_ _ _ _ -›:;ì›:›l›.;-.fl :__ H_É_:_:;;lì“-p;:› _,,,,....-H-"'^'
. ._

Ln.
H
fifiììñåßfpßìšåšííå fififìffiifi-3-*WÉ UQV
*-'^¬'-*“r

;fif1fiå1
åä%1Lßwh-i“-ffi
11 :°3è} -- bßffit 1'” “` "hg F` i iu*

h ~ i i fa
il %%%%%%%%% %
,af +
/,¬;
**

¢@§~fw¢fw;fšfi
§%f?_%1§f?'fi¬›*€§ìíšišifíâíífflfia
Dvßrak - Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 "New Wnrlá"
- 33
/f.---.T\
Flauto Ile Pnccolo. -
üz I 112* f ._ ....m...-
gg ifipgšifiš" Iiflìš

fam fiff §?à*^^:¬


åiw-M-›1››-if L fl
†-iffi“fff?ífì~k1:a
gåíffíi ff*-fiff††ñ1f1i§+å›1M+Éå~§›í-fa ::3"',,.--HM.

yffìåf§¬›ã§f;í?í;É%{ɧ %
äfišìiíìxfgÉ1*É~$*;1É+¢xí*;:5ì§1†u
H Il :_ É...

%+-1
A “*g°ì`8í%`@fi?%iSfi?1íígÉí+É;LßJ T __ _ lšucfiì meno ,_

šääzf-{
'_ ._ ._ M é _»++ + + + M
s _` "

w.äfìgšjäë
//____,_._ 3P¢:;¢› ym Menfi 4 lg

51.1. ø _ 1; 3*? _ s _ t SIE _...


*fà t . 5 E,.~fi,_.ß,..ß,---_ff,.¬›f-t#.~›f›'f«fF
. 4 u 1» E-| E

_--__ "':\'Éì -:__-_-_ _“¬H*-HF* - _ ~ 7 *T __ _-2 T1- _ _-_ '; __ _..___;


1 :_-::::'_ _'__:_'_: '_' _ '_:_'›'_;'_'_'_L_ _ __ _ _ _ _
Q; Y :ff
. `. . I? '?

=:- -- - ._-" - `-_. " "' " il

ã ° g * É nt

wíãšmš °“*tv

-- «~ ífš ww? "ap H fill' 2?- _ r:'!:,_____`Mnitn Aåagìn
å In

fi$r1~f~`fi%%@1=?-%'f JJ*
"Q

É |,_.| -_-__ _ _ '"_'.u-11-.†_' :_ _' "

 ` È?

/K3
Dvßrak- Symph ny No. 9 in E Minor, Op 95 N W W ld
il
Flauto II. e Piccole.

_ Multa vivace. Scherzo:

§1å'É:F§›§fL%Èš?§I§p†fä "`
$JfíÉf§f11:£f+£fìu$Ȭ*FÉ*1
ftzffauäffifibåffifg
3'*?f"š§§"fíhfá%EFÉffi5F'f§*ìf1*E2:=1_f1”f%%*
Pm. sfißtpnggu./K ¬ A ,__ /.»-~_,.\ /_;--ì
ääfi-5-}š¢?TÉåfLf@*f§ífÉÉììT_ä_Bí1_È_1
% i """"""

ì **** hf;-=››- '% % % % % %+ «~=-«-ä-›~2›- I-=-» ,34

__
åfåfhåfippšfçp-ãšç{fìfpÉfÉ*5%1§}§;fWfF§?1
g”Fffigfšfššršfåffi%fF§fff§Èíf:šHP'12§š¬@1
§*†ff;11f:xi1Èåëå% È%:%;†ß
åififißérffififåšfwåwflfifiíìffi-øarfifa
fâ*fì'fi';Éfif§:§f§f=}ÉÈ*%%›”fg§fi“`%›J$›1,;ä
s§~¬i¢
*†@›†J_§@†â›:?få.wflÉ:m›8f%:íifiH1
§ä 1 * ;;r†¬1- “"`š”fH*fiš#%1

M
Dvorak --«- Symphemy No. 9 in E Minor, Op. 95 "New Worìd"
Flauto II. e Piccolo. *L
"E--""'--
.-""""""\_

sa»

åfifflåfifšiizpfäialfß
š*ä*r:1:fiffif쬧1;§~1šÉ%i“f?15åfš
_ _ . g' . . ~ * H
§*fìš$¬Éf“g$%ffgì ì%11%;-šíåjã-fšfl
IV

§*:ÉÉí0;Èf:`ìBi;;';}Jìíšífšåšwšši-ì%1~ìfff11
§“Ff-fü-É»-r@1f%§%+Ɇ-1%;-}f«fHƒf-J

gfi1%ffššršf5ff;fffšìff§šffå*?Èß›%f%1
g”§›fi›§»MÈÉ›§›fi1¢†f*f§›f†šz§fiå›;5›«$å†fJ

išzfifäv›†å囫W†ffi
§*fifå5f%†1ff~if~§fiffi1~f,f4”È?-f円ífífìfi
§”;{;»;:-Lf*-í›ì-a

/(S
Dvorak -- Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 “New Worìd"
É Flauto Il . e Piccolo.

%;äH.-¬¬§ä:f~?*f*~<”*
.gg É ífì[__q?__š:${¬%3r1%{F§}
.

L~
______ ;--_________

äfiÈ%3fi?§fiä“å*짔åflššfi%3
"**› “W r-1-H“F1

9§§%%ffiíjšëågíšššìágfríífw
_§?;w%%5åšf%ãfi1ÈåJ%gg9fifl%Wä
§å”*†fß~\f¬.%£†fi~§§
éäššåë 3: Aàíjšjíì
_ _ 3 _ _ -_ _
9F* =---
*f -.--=-~›=--~
_ ' _
._ -p

.
àinmfin.-14x.;1__ífi;iK.a'1.'1;ai|fiíIíí_::xun-m
_
'Ji ___ *I _______ .I ~
__I

ääššåššfifiwfifÈ*g?f%%?fi%fif%¬
§ë“ÉFfU3*1f%~ßå†1§fy%3“¢fiW
_ _ _ 'ng ___: 2,. :_
ääšãääìßfiìßfìfifiåfllfiifiääßfiì bfifflfifi _ . . .

çüflíflfifiififfiflflflfgff?§fiTfifi%
M1” 9**"@~=9 @ _
§ iiiJìåf†å”Èf;ff1l:É1:5-åFÉf;íÉfi_1
:___ fr .sr --*-'==$`1-'
_ fig “ g, _ 5,11/*Sn
*''
99 " "
9 _ _ E
Dvorak --«~ Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 "New Wßrld"
Flauto II. e Piccola. ,È 7
bn. lv E ha Em. fm. Q. zx
$@@U@fi§yä$1
§*f§fbf1fÉ“fff:¬É 1f§§†:§›É
Ji*
3_;
¦'íbl.__ _;-. * .È `"rr
I
:- __
_'. |_
_
š¦_
:nr
_' fi“È
.,_ .ih- 'I _|
_
._ *°Èìaf¢È4;f/št?f†f_Tf}ffššFyššêìg
'_'
-:-

~¬* Lfifiwäwfiww
_...---/1 1» ß-__.. 1» --L:
T
U jâìiìãfif
9» -.:.-- If:--39
1 /"-ì~ I f ' 11 --(mè oflxa È
fiifiwwfiyüfiü
-fiäåišgš *É ååjš_fi,åfi « M " _ :_;__ J: _____:“f
ì
1*!

$%üfiä%üÈ@%M
hf äfi flfšš ffifšš šfšf frffifzä 9 H3
gi w % í :F 91 í›
fiä È; È; ãqƒì 1-3 paro rif. ÉEKTF”
___ _ __ _ 9

M319, - H7- in (fm ci Il Gtü Iìlßtm 1119550.


5°” I-“=~ 3'” 0/£À€› P -`-'=~ Q

_;iL1g†yw fu .frwfpø (åilügrü mn fumo.) -5' 3 3 3

ääfiwüfifiífiñäfiäšgfiå
-_-_-;. _ ' ""*-_-_-_:_;¬;;:;::.-_:-;-:__
_ ;:.-.¬..'. - ' '-'ff-†'_ `
;É››ÉÉ_1_;f¢›É¢~;
"""""'""""' '_'"""' _"__"_
Claude Debussy
Prelude to the Afternoon of a Faun
nf" ef, af* Flame
Très _ modéré
1" 'LQOLU _ _
I'

-pn
ai _ ____________ _ __._ _ ..... _ - ¦-.-I

gå u _ _ __ _9 9 ee -- L I i
;š:*'|'
I - _
g~ypp11fl11åäifl!¦lu¦äEi!flW1jfi?fifl"L£1
__- I-~ ' - -I _ -
L--1 :il

J'
'U *TI
:
" -!__
"|H?'~'.=f'-É
If_;ri
"§1!_f

29 dana: ef eccpressgƒ È
__ -::_-:_ __ _ _ 4' " -_-:r=::'-1 - """ "T------- --'_"""""""""_""""~"-------3mm' '; “__ __'::::"" _::_`_`: ` " ' "_ ---4:: :__ ' ' . . . _ - :--
--- _-p;------:.:;-_ _ _ _;-__._.. _. """"" ' T-f'-*I - - - -
. . ..___..._......._...____.
-------
. -
~
------- --------------
¬““¬¬¬¬
' ' '
a
' "' _ -_†_'__:_†_'-__ i--È 'ul-1 -- ì-- - - 9-
H
-'T'_' '_ H __:-i- '_i ' _ -_-_-_:-:;:__
-H
_ "_ ___-
F5 -ma
ai
_ ..___
________ ....__. __
_ - - -¬--- I __-1-"~- -
---- ---- ---- _
¬' _'__ _†_"†'*H- """"` "_ _-_ `_- _ -- 1|- -- '__'-1 "" """_._"l 'mm '

__ _ ____ __ _ _ __________:____ ___ __________ ___ _ ___. _ _- ----------1 1-----1-_::___::::;-;1;_________ _:


"_:'
__ ___-1 _ --:::_-_-__-- __x_ -12:11:? ----- "T1'-'-'L'-'-'-Tfr'-'-1-' '-'-'-f†T-'-'-f†T`-- _ "-1 -1 ' ' ' "' _;::_m'":_:'___"` `1` " --`“ H -mmm --- ` ' -_ _ _-:Z-:†“ Z - --:_ _: H _ _

COR H P0*
1')
'T1 . SO_f._._(}_,___
\1`."""
__
551!!
:___ l _____ _ _ _ _ ______;_: _ __ _;_____ _,,,,,__.-_-1.' __: _ _______ _:___ __._... ..:... ______-- _ ;:_†:..-_._..†r;---- ':_.

*IT â , - *
_
7*? fiš”
F
__ __ *

- fr-:_ *
V;___ __ III______ff_ _! _______IÉ._É' ___- -¬-I-»†-_._....= _- ___ _ _ _ ___ -_"
- - - - --- -------- ms
iti' e * ~ ""__1_;___ _ __ ” ___i†;
I I _ -----------=
-W __ ._--" -¬=.- ._ -- - - - 1 ¬-- ---' -""' '*"" e rn.-

_ __I__ _†_1___n|uI|I|
_.---F
_ llnn-wu-_
/___f-«"""f_'” _: :: _ //r 9 __ »

ee gyl ___ +9

_... il _ ____________________________ __ ____ , ,I ___ _ ___: ___________ ------------------:______mmu-nIr*=---


9 _ -'11
- '-"---- --- '
Tírlíi _ _-----------H E ____ _
_ _ _____ __ __ _ ›› _ › _ _______ __ ~ ew-HH ****"_ '-- H--' ' ' *_ -- -"' -'--_"""" _ 'I " "*'_°"" l "`:`
1. ..._....._......____._ _ _ - _ > . '_;† _- --------- --T›"""“_ ››››››››››››› “_ ››› """" ›››››››››››››››› “""__"'-"'"""" mm“_' ` ` l -._ -'um-LT _ _

_ ________________ Eiiuìg-I`*D**-*¬-» 'Éí _ '"'-T-_"-7533:;-33':-:fi: _ __

eee
_ __Fã Lf9 9? __? ¬å iii

ij
in
_.
_-I IlI! ¦

_ I :Tn mr: ___- :_ _

L P rrv _.
___ _
se-f*11 -
3 ff” ,ƒ*“'*'-1': "'551 í 1 29 ivqm-
' vi f›.rp›¬-f»=.s.¢{ƒ
jfi'-_'___""""“'_____'__
* ' _--==-'J--mi
me
-4
W-fa $__ åfi :jQf_;_; Là _:f;
inn» -E

__
___'
_ _________:_____
_ --
"
_
--1:;-_-_:_-|___-_-_-__ - - _____
________
f-Ã__fÆf_':' "
'.""-' '":.-†__
_
lh-
lf+_.__

ar
_
li. :ur 9 1_ ___ 1;; :__..___;if:f
mi all_"¦

9
1... .- ~.,, ,..- * _ \_____________,_..,¢-""'/

"""-5...". - __|-I-----_|-'_ lmnll--T'-"'¬"

;;::íL-u' ___ _ _ -un -- - -- - --------_-,-_--;--- ----1


H' ___ _ .......__._: _- -_ _ - -- -- " " _
*_ h _ _ __ __ _ __ :I "_F_:'-_,,___ _- - H- -- -,-- --|,..\..“|,.¢q|- - _|q--- ;;;;;_~_:_~;__ _ ^ 2:2- -'I "_ - " _ - '
F _ _ """"-'1==---_- -_ T-1-“__ --- -'""-4?; __ ' ' ;"'fi__`_: ________-:__:-_-_-__ _____ '- _ _ _ “_

:"
Mur
______
I
- - .... __
_
_ _
__ __

1
_______ _

_ -
__ -
___
-
_ ______ __ ______

_____ ..--- - _' _


--
_ _ _.
__ __ ____
I
.
--
--L
_ _ _

"'
F-
__.
¬--- ----
_"
› - -------

--¬------` -I-'F-9
' _"`_
9 ;`-`:""`:------
-------- --
- - - ---- --

' _
--- -
H-Hn""-1- __._
_____
' `
I
| _
_-Q_ _
'

_
_____
_'
-- ___-|_____ _1_--
_ _
_ _
j' _
---_-IL
_--
__ __ _
_ ____
__ _____:
_ _____ l- - ._ ...........
-* - *------ "
-
T
_- ______:-_-_-_-:_
__ ._ __. ____ In----:___ _--y;-___-::;__
------- --1;-;:i_-__-__-_;::::†__
_' _ -'1_' _ 1" ììgg

«R3
Debussy -- Prelude to the Aftemoon of a F1;-:un
1*- «z 2» FLÉTES
az.
___
_, fa ¬¬¬-_
›_ ___ _ .___ ._ ._
.. _ _.

_;ä_E_'¦Gl'i"
"W U_- _ '- L _- un
IF €.- ¦f
' 1-: H'_ _ F'__

G __ -- _ _" _: -- _- ' _'. -_ Y W:-_ -'_ _ """ "_ ___* "__ - -“F47

.__._--'_;fi '"5_--_-_:-__ '.;::::. -3:-_-* -"_ ' in '

_ _ _ _ _ _.__ _ - - """' ' '_ ' ' "";f_';'_'_';i;_i:T__ _' ' _ _ I ' "'_ _ F ""'_""" _1_T_I:IT_"___'.'.'.'J'... _ .'_†;__
_ _____ __ - __:-:_ _ _----- - - - --- _- - - __;--------:-_-:::_:.. .".' " "' 'f---T1'-T T:-_ ~ ----- - ---------- - ---“ _

W* _ _ _~ ~-~ 1+- ~ *_ ~ ~ mi __ _
___________ ___ __ --------- ___"_ ------- --_----J _- _______-_-_-__p-f -_ ----- ------- - -- --------- __ _ __
__-........__ _ ' ' r________1
' ' '_ ""'"" I-"" '_' " ' """' ' "r E -'-_

_ __ ------- - - --- ____________ """ "'|I_n'--LT-_;lIl›U\Ih'-.___ "UIL _""_"""""_ _ "'""”"'- ' M-"_-H"-"'_-_ ` "'_`__'_'" ` ;
=: _________________ __ _ . __
If - -- - †"" - -¬-*~-- -*" _ -_-_ " | - -- - ---;-_†__-;;_-__-------:________ _ - - -- --1--------::...__ -_†:L ___;-_-;:::|__ _ ' i ' _5

Q;
I
_ _ _ ' ' ,,, '

I. I _____ ...... __
1
---------==: -------------›-H"-"-"--'------'¬=†;-~~~-~~"¬""f"'†=-~--~=`f--------~-~~
____
- *
__
_-::--?=in ¢ '
1

lì I! 2*
-¦"'

*Q
I
-filë' - """
- I_ _ '|""¬*______
- -- --_ __________
- -Q. il ___
____~_;_~ __._
1; ._._,____-____ _- _______-_--_ --------------___
1 _ _______ _ -...-..---
__ ___ ._ -
of-_-.-nr " '-
IUI
- » ;;.' -'_ ____________ _ _ : \m_nm1m1$___ _
__
'
5
______.____.__ _ _ - L--- - - ›-« ----------
-s-'_i;1--ll-f--_.__----1;.'- '1-
4'*
-
---------------T
~~~~~~~~~ '
----¬ -
~~~~~~~
f -------- *-1;

f'3 .__
. .1_"'.'__"u-I-'!"-" _
--' -_

.- -- - _' - ' " - _


_

_ _ __ _ " ` _ ___ "'


i 3 ............. -------- -------------- ' -.-
'll_ % šüV '*"~"'~""!'$#:'!.'f*;;å;..§'^1--äå..-.H
---1----L---f `
-
___________________ _ _ __;_____ _____ __ _._________ _- -- ------ ------------------ '

gg
§,_
.__ "'11-í""
_- ---_.. -1
_. ._-_-_-_-;-- --_-------p|.qm.,|
-
-----H"-_,
_-_-- -

=
___ -_ _- --- ---
.E-›
- - ~- -- _'-_-'.--
---- _ 1-" '
_ __ '
_ '

''1"'""-_'-'-

" fiß_nfl
_ 3-4'
*' 1» `~ "¬~ --
- _ _
L È
¬“ _ J' _ lr I*
:r_::|:.---

fr;Éli?-H'
; rnr-ria;
__
--H~-f.:=::.%::=::=:=:.¦..-fi~=::%_,, r::..m__...-.........._._..__
___gq1I=_____--ilgflííwgfi 11.* una

FL. SOLO
________________________ ____________________ _ .....
1' ha
"V - -_" _ ________
- wr- -. É-
- .»_ _ _ _ _ - - __ I
ria!
- H H _ , . 1;; .. HI

|=
p_--¬- _

1 ___ _______ __________ __ ________________,_____,_ _- "


mf ` ":_'“:1n;[_4_I_,__-
._ .,_ . _ . !._ .
"M"
A.- _..1!*: ur-> M _ ________W " __"i'l3I
*H* su -f¬...__.... ____..._....._
1'" ----- """" ----------------- *_`¬
" ' Il
_!!-li' "_ '-
iau _ íiu'--~ _ .---- _.-›-›---=--- ''''''''

di_,

“En animanfl

lia* H
'_-'¢¦'_'[}
' Q:
* ' 'H _____
-_.'.__________.'._íL'.'.'.'.;;_`i";....__ .---
:gf: _ gggyfifigì
-_-._ › ››- ~ _. 1;-_ ' - =-- '- ' ' ""'
~

_ ___. --------- - -- ›››› - qq. 'II " _" ----- -- - ":`;`-`::*;†- - -- -- -I '_":""'_:':_ _ _:::':`:`_:_T: '___ --- -;:::" : _- -------_ _ - _- --U “__-- -un _ _ U-mu--_” ---------.L-_ --------- -_:-F-__: "__ _ _ ----- "_
----_-;;;;:|___-_--_-- --;;;;__"" 1:'_1:'.'... ---- - --- ---- - ' _ ____ __ _ _______ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ____ ____ __ _ ___ _ __- _--__----]_-_--L _ _-- --m--- ,Hang----íll-in-If """" _' _ ---- --

_lš- --.-. -- ¬I ---- ig.


: 1 - in * ¬ I I ¬
' '_ ' _ __ _ __ ___ _ ___ _ _ __ _____ __ _›_ ›_» »» ›› _ _____ _ »-:__ _ " ""-:.'.111r.'.T_.._ _ _ . - ------- -- ' _

EH* 13 ' ____ '_ __ _L_|\Ir*_ I--IIHfifl'f"""'_ -'-------- -'”"_


1 H É --___ ---- ----¬›-«»---¬- -_-
E;-È___
H
f='ífl_"_¦ ' Â _
__,,,....,...-_ --- __”.-un -1-nunnnnuullln
________________ -._. _:,~.,-“,._,,,,,,--_ _- _ :_-_-L-I-una-In-n¬_'T_-_'-"'-L"""'"' _--`-H-""" "_ """""" '“'_""

Toujours en anlmant /- _..-----«_


__ .
' JK- ... . .... - - -- - - - - Q
;¦ un ß :gi
iiiiiiiii il
z_;~__-_un_=::
_ _l.
- _* }};,",i.'_'
i _ __________ ___ ____ ______ _____ _ '
_íì_ƒ_i`i; _íi1j_ ___
___ ___ _____ __ _:_._.:-_-----_
__ _ _ _

__ p_q_---- ---:|_____
__"_ _L . . _..
_.._;;;É_ _-
"'=:=r-1=--- - "_"-'
_ _ _ _ _ _____
W ____ __ ___.. _ - _-_---___-_-_::--1 HI-Hr ----- - -"""""-"

' ].'ì::==- crø __. *seen .. do mf f


_ _. -«_
.- ---- - “È ___';;“;_';j_1;“fƒ“- 1n__.._ __
' ---- """ ----------- " . """_ __¬"' _
_ ______ __ ---- -"":L _
_ Y - -
-|_of_' ----;:_-:r_---- ---llllr-T-fl'--2 T' '-""-'=""'* ____ " :-- --'_T"' " " _-I'
Debussy - Prelude to the Aftemoon of a Farm
1** et 9* FLUTES .T5
1” Mouvì __,_______

_ ,H { %{
-|_un-

2"U .lš
“ __?

p d,-;,___ _ MP p _ __.. ~._ ___


Z5! '¬."li.`

Même motivi ___ __» fl---†--__ä__


-' _ _ __ /A _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___ _____________ _ __ ___ _ _ il ___

i; _-' F_ .....íT" _! ÉTTÉTI _j ì¬`_;ì “___ -- Tiíéiè- I _ ___ __ 2


f-- - - “_ ' gg """* "++++++++ _ '_Èf_1j'm:.-_;;;;;;;__ ''' llirr--ft!-:=-I':::r.'_*fl|_I_I_›,':n "“' I
++++ --- ` ++ ~
'__
ƒi''_;_*jjjfƒ_ _ ' '
-~ §;ì i+f_jf;f____"_i;_jjfjj'~ _
___ _ 'iii le ~ ' -I
______
29 ¢›.:rpressifert fres rmuízfnu mf p ore _ “,_,_“ _ du _f
_ _ ________ _ __ ___ ___;___---;_____1---~ --;--____- - - - _-J-- __;;_-_- --_1__'--' _ _' '1"""" '-_-~~¬_ _ . " †--'-'-" `1""' ' '-=111='-'--_--Tf-- ---- -- -- -

__
~ %
________:______ _
._-_-_-_ _
__.. __ il " ~ ._ _
- - - - --' -ë"""_'
_______ --------
-'
___-f---_-- -
-1""'fi' """
ii
__
_flIi_
_ " '--
lIIIIIIlfllfl'_`~_ii
_ _ __
-- *ii i ì"
_"""'T'_`
›-l_-_¬==------- - -
J-_í|'"f
`_
iiii
`T`_
J*_.f
""""
'__
" ""
----1?"-*f-L ---
ij
""' """" _ ` `
'"
_
`_
- """""""""""'_'""
_ _ __ _ __':_`_"
_
-'==-'""*------
'_'"__`_` ' "Lr
- 'L
_
_ _
-
' _
-"-
" '_
† _|_ J-___ ____ ------_-:___-- --------- ---___-_::__ __ _ ------------------ --_-r;-_-[___ _ __ _:-_-_-__: _ -_: - _--
__-_:-_g,_ _-:'_":.'.'.'.'.'.'.'.'.':r1::::_:;_ 1 _-;_ _"
___ _ __ ....... ___ ...... __ __ _ ------ --;†--- -_
_-- _-------- -- -_--__- 1-------------- -_-:_ " - "" _

_ 3 __._ 3 ...__._ 3_
/íìíì ,_ _

f H, ' " 1;» _* ¦ _. _ _ _


*' _ _- -- - ` _'-_- Â † ------
nuv1uuu.J-»»;_-¬¬-ff-HH --------- -_-_-----¬ ........_ -- .. _ +~ _-_
_ ßß wfflífü __,____ _ __._...__ _ _ _ .......¬ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _
_: "`,
1 ____,_,--fií'-'__-_ _ ___ ___""'“'
» COL 1" _ __ _ __ _ _ _____
_ _. -
W
II «s \HM
fl;\1!
$
__ ____ _ _ ___;_,________________
1 __ ___

f
---- --
h. ___ _ ---- -- ------ __

_*
--;__

'
_ '_ -"-"-- ___'____ '

ífl Qi __ lí
_
' "":::::'.11r.'.': "'." '-- - __ "L '_'
' " '_' "L"-"" --

'_-__:::.u-- *_:::=-- ':'_-'”=I-* xflfl-~ 2:2-- 'J-"-="""' ..`?.'¦=H-

3 É 3 3 /--..._ 3"- :ar

°'Zí"'
W ii

'='- i i il il ì ~ ììììììììììì _
"~ i~i __ + _ ,__
"_
J:_g,_,__-_.1›." ¬"~'-""'~ _-j:-_† _ _-_':>"
---*_:_j_j___j_;j;_;j*_f_ fi__-_j__'__f'_f'j*_'j'j'fj§'_____
""" " ore __ _ ~ seen::r==---
__ 5==--
__ -"'¦"l='=""
da m_ __ . _
c›,f;______ _ seen ._
.ø-1*'-""¬¬, ,'_: 3.; I. _ __. ß 8

il _
= __' -››››~ _. _; - '- ~f-=--- . - -› -------_"--M '"'"¬-"~- '_ -'-'--¬""'¬__ ' '"""" j
" ' Ißimíínfinuåíì f ai
_Er;'jí=,jIu1
¬-«
ii

x,-_.-..... -
___ ___ __ _
_~;-__»-_. .
E551.
9.

'I '"" .. " _ ------ _ ›››››-› .. › -- _'------------


_ _________ - __ 3 _______ ___ _
f :_ __"' ' _ _____ _____ ___ _ I ________ È __ _____ ¬,|-- __ __ -_ '- -_j_=- --†

4 *_-I -- 1- - - - m- - - - _________ - ___ ___ *M-H


- =¬ I -- nunnií
; _ iiii ~ i il
" da .rnoliø mf f ________3 n;fì=--›~
_' _»-*'- -fi 3 3 ~` _ _?_ gg? 3 3

sr;Q; E
_
1'
i ~-
"

-_;›_-.-_-.- -
-~ ~

___ _
'^

% % % %%_
_ 1""""""""

”"'
*1

__""""""""";*"_,,$~"-_
†+____'íi':::::;':i';.'..;_;ÉIIfffjj'_ì";ì;i.'ɧ ljffìšfi;ff†f.:1;í:.ȧ.';1.";fÉ

__'_____"__§
2-~* "
j *
››»›_ ___--›› _›-__:_;›_;››,~,r_______

HAUTE. _
Mouv1__c_}f1 début /'_
-__
!
_
al'*'=
. _-_ _ %_ __*""' -nn-wr
""""""','¦"'|i'å›"..?›'
1-un Il I

al
' " __________ ___
.lai
' _
Iu_ _::_fäìì! _
'
Q1
__
__
____ _

29 dona: et carpi-ess;
"""
_ - :--M--.-agfliìwwg-flu1Ifl¦II=IH'L
_,,,___,,,_,,_,,
r"åfit"-'n::m*

- :"_'_"'_|

" _ __ L. I
._ ,_-- ......._ = - --I--¬-
---- - - - -- __* ' * 1-un,
-- - - *" ¬' ' ' _ """" :_ '_
-- --- _.. wr
_ ________ -n
_"_____ 1 _'-----_
_________________'_ _______ -___ ' I 1+ I ___,___ ___ _ ____....__-_----1. ------T------_-_L- - _i-H---
_ _
__ ___
_. _.-
_
_ ______ _ _ _ - - - - - -
-----------------:_-__ ______ ___.,H--_- ---- -_---_1_________-;_-_--_-
- - -:_:-_-_;_ - _
___---_--_--_--------------t- ____ __
--'I--rrrr-'-'-1'-1.... - --------------
"F _--.-
Debussy «-- Prelude to the Afternaßn of a Farm

1** ff er- F1..ù'rEs


I`f_g___peu plus amimé __ plug animé
- ~†n-› _
"†
_ Th'.I-¦1'¦*
@1*' Mew. I-:~. _-
i ~~~~~~~~i
___ _ _ _
pp 1 I _ fi_ _ -1 29____ 1
_ __ - __ _ ;†_--___ '_' ----_--_ ""l-'-'H.'_'_"'_ __' _-- "ìiìf-TT ' ` ` ' ' ' ' "L ---- - ' - _ _ ' " --- "" I
_-= - ' H
-
'_É@`:-'-7- """"'|_""1T'_"" '_'_------"""' H ' " ' '_--__" "J-'i - -- - '
- ' * -1': -':-
.H
___-:_ '' ' ' ' ' _'-'-;'_'; _r_'_T:"-----;:::--__- ------- - ----;-_-†_- '

...,..
__-_-__;-_-_-_:- -- -;;___ _ - ---:_-.r- ..... __ ' '__'_T....'."
___-_;-_
______ _ __ _
-_-:--__
-_ -_-;;::_ ' '

' :--_-1-___ "'_____


'_ --::::-:::::
________ _
'
'_

-'r.......... "
------
__
'_--I-'-T-11.. ..r'_?._"" l'"""' '-'
_ . _ _:;::1.-:_ __

_---T-T-_
__ "I-72;..

"""_'-_'_:1nn-I\"""""'
_
._
- _
' '"'
_ _
E
_;:=Tff.-; '
-
_
- _
'

" '*_"""'--L _
__'
_
_
_. -
_ _p» 1
'-T-----
' "
-T-1411?;-~~
-'-TI? ~
~ "'
.';T-T:---`"`--T-1
__-......______-_,._._ _-_
"' --- '"";†=~ - ~" '"_' -
"' ' "`.' '1'-'L

_
- "'
'11'-'-'421'-_†'l
__- .. J
---H"l' *|"lIl"'-"'l'H"'_f;_------
- '"7"'-_""
- -1
____,_______
` ` "
' " -

___.
"'I--

' _'-'-'-- -
_: i 5.;
-_ -

_ _.
'
.'_'_.
“_

_
_ "'

__'
___..
_
_... w
'I'-.-

:__ à
__ “'121
__ ' _
___
.__._ : -
_
_- ---
_*
.' _
-_ ----
---pf" -

------
_ _ _ __
-*_ -- -;--- -_-_:___

- - --_-_------ ----_-2;-_-:L

3””””” "f" er
* ;'et@Ig__1a I 1 M°“`†t__ _ __
__

lt*¦¦«I
____________"_____________
_ ___ _ 1
_ - ____ _ Ø expryssifet dona: . ._..
___ _
._ ._
_-. 1 . in _
.,_.__J__ ..._
_;
_! _ _ ha-lr _'l_ 1-0-I-F -HH-___¬¬.¬..._ '_ __ r-'-:'""'-.'_ .::-.__._ ____|."""""';†'"'-1'---- ----__"' '_ _'""'-'11' " '"--'.-_.';-1 _._______-_- - --:::_:_ __' ' '_._:T" --:_-:_-_-_:: ---------------------------- --

mi
*Y
mf *_ _ 1-nr- :II-H” 1"--.:"" ' ' ' ' - -- __ _1'.'__""""""""" _- '_ '_.'_ "" " _ _ __ " ":::'____ .._ ;_-_-___ __._.. _'"" L""_"""_:;__ -------1:-_____
' _ _ ' '_L' ' ' ' ' ' ' ' ' "_ ....... _' _ _ '_ __._ T... .'_"'_']___ "'__ ___'___'__'__'_ _'
_ - __ _ 1* __ __ _ _ -Im!! _
- ----- --- ; - ------ - _ ' nali- ' _ _;-;::_-^__^ur_"' ' _ _" ' ' ----- """'"1 . . . . _. _ _. I" ""' 21?-'.1'___ ' 'T """'-'4' _'. _H-n- ' ---------:1 --- _¢--p.q----- - -

-›___
__._.
__ _ “M”.
É;.__
_;
Q _ . ---_ ___-_-___:________ .-_-:_-;____-___ --- - -----=-_†›u'.---" -- ----¬n--ø-I-III-Im _- -- ___' '_ *-'--_--- ' __". I-----I---------_:

,.- - - v_..._,-;.

\
,-3-. /"""'\ ...__
_- _. -. /3 f' -gf
p i ____ __ ~ - -- - -- _ - _

9;;
__ 1.3; __'_"_'jj'_'_j'_f'____
W_ ________"'“___ ___
___.,._._....:£šá!!!!!E!I!Ii!EIi!!I!¦
__ "'!..-¢IS_Hfl""†=';__-'.'.'__«-¬' _ _ ._
Â
____ _ ___._._

ir
_-
Ißlil.- -If __',I II
I- { __ _› _› ›,_›››_..|.u››~-›--gn¢~'›__ \_'._______)-I. '__ '''''''' -_ I -----i-04 "_'__1fi1___ ---"------- __-__._...
__;_ __ __ __ __:__.__ __ _ ___ ,.,“*,H_ __,--_,,,,,“____:_-".|_g|_____ ›››››› ›--*___________...-r~ -' _-.._1. ..† -Ir:-_ -- -------___ _ ----...__ ._ ...-

_ __ _ _ _ _ ___ _ _ I
ii '=----E›!='=~-:-¬=.“ß
' _ _ ___ ____ _ ___ _ _______ _". H_____ ___ - - -- _ _ - - -- ' ¬_ _ ,..,.,,.,..: __ ___ ..... ,, _ _ ___
"-1-' _ __..,,.._,___.____
._ __ --- "'111" _ ..._
_._....
_____:,-'.,_,|_ ---------------
_- -\,.-gu-n...,.|_ I " --«----~›- _ _--¬-»-- l
_ g _ -- _ __ -----

flag [I ai
._--;:_muunuI--- _- ---- -- _ ---_†_-›___ -›-un hr -- _:.:r >1---fl--- U _ ______ ___ _.________:_________T_____________-_-_________._ ___

" _ ' __ _ _______ _ ___.. _ .__ _________ _ _ .._______


_ ___:__ __ ____ _ _______ ____ ___ ___ __ 1___ - _1_ ___ ___- -I _-_-_ _ _ _....__ ma-nnc_ ----- ..__

Betema
_ _ _. _ _-._I_-_ ___... .f- -- -*v-_ _~ ;.f`_":- É??--'-'-_'-" '~~_g- _- __-_ . __._._ ._,_.r_.,_. t

*In- _ 1 __ ....__..._ llfi*-"--ß ~ _ H i=--3


“_.m}f 1 W i I
i¦= Il -H--H mi __ _. ---- -_-
H _ _ '-H. ________- -- - -_- - - - - - _
- - --_- _
- *I*- '
Ē - Ir.$m-ar:::r_*:u:J_fi=-_fl$uf'mm:rI-
1:" 1-f'rn›f~ umag.-rusrr.zfr_~mfl:rp;nn1w:_1ar--
›..«r-s._n:~:$t'-r':---ur-›...f-s.¢.¬|fl'w*i-r---›ar~~;;_..¢¬...¢«|I'-uv-al --.ur=::1..-I __ _ am
~
in

I-

i _"i' "__
_ -..._ ___
________________ :___ ________T_________.
__._- __ __ ___-_________________
- - - ---†-«-- af ~¬»» ~
__ __ ______:_______ - ____ ________;_________________
~
..__...._-_-,“___
-
------------ --------------- __ ___-_-¬--- _ ----gip-r
I--'""""'i-i _:__
__|_----1:-:um +
*+"'%†:ì+ì++__+_-:
_ L
_ ______ _ ________'________________:__:_____________ à _ __________ ,, m________._. _,,,.,___,,,,,,,,,_¬-.--- r"-'_----_" __._)-H-I-r""-""-Jnnnnln-_..-\|-1'."
'"" __ ______ _ -- ___________. _ ............. ._ _.
..______ ._ __. -- _ _ __ _ -___; - - _:-r _|H.q-_____1n_. -_ -

9-* E'. _ ---T-1-H'-=-*------ - -"""“" * ms- - _ ------- "“"""'_ __ _ ____É' _ _ .................. --


"'\_`_ '__
__ ____ ._ _ .......-.__ ._ _*----___-_-_--_-___m -r---¬__--r----- ---------- ' - _- -------

très petgnu Très


lent et très retenu _}usqu'*å la fin.
__ _. › _ """' ------ un-,W_ . ,____' ___ __ ----..:__ç__ - _ ------ _-. _ =-
F
__ ' -på
1 : -'-T---_
¬1II "-`-`H`-"T------ _
E flífl_z:: n *mm_'fl':m1-su-13 ' I J -"
mt*-Tuirxí . -_ --
flirnll-

.?
_
-_
1
_ H
-

¬_ 1 di H
If-1**---°"' 1
--_!
____
__-_-.
._
_-----¬-"=“'¬'“"'***“*¬'°“"_'
1 P1*-f='~=
_
.PP
7'
F..il 5 _._:..ÉI_É;.Ã'
zi
”.:r†; = " " “ % i pp -~_.. -=-_-›-
2\
Maurice Ravel
Daphnis et Chloé, Suite N 0.2

1 ET 2 FLùTEs 6: P* FLúTE H

p . % % % %_ F I _ ""F-_“__“-_-L
¬.b
;;=%% % % % _ J- - _ _""" % -- _. J .. «_ __."
__ __l_=;I
" _ ______ __

1 _ 1 __ _ 3 ~ M _f I ~ _ __ *' __
...... ' .. ** __I 1 __
3** igI I; ali ¦ unaIl _ I I il = i __ ? ¦ n -«ii
PP 1 k «mnmnu_n-.--.-,.,,.,, I I

*J "'l¦¦=¦l=u=::. 1.. _
.fij-liti.-.
japan- -

gf
II'.
fé;/Éä -_IIIIlq'-^-
..fâ
__ ___
-i
_ ;|--ul"""-nu" -___.'l-ll""" T'-- "F 5-H
_.___1..... ___-_-__ _-:____›r__'l-
_..__.--_;
- '
_-lIIl"'_¬'-"_" '
' ,_ 1' 'I_ÉlÉÉ_..')l".'."l_"_Èlfi' """" "F _ iflifilíill'

- '"" -_-'--_. .'_ ............. "_"-_--4IwIU\l†"'lH\'="1l_"' '_ "Ilr'""'.|n-H """ "'T'"-_'"_›-r_ --- --|_-_;†------ _...___

_ «-*~@;___i__ì† i;i j ii _ _ _ %% é _ ” %%%%%%% +++++ _ _ ,,-,-_, 9


""P"?'
?*"E_;
ifiiii
E! åfifiii ¦fI¦›-Ii
-¬!=§;¦ai;|~¦ ..--"åffi là/

*”%%¬¬”I`@W;;
___ _____ ___ _ __ , , , J . _ . .._.|› H ____›1----_fl›uIIlIu'_*>--...... L

-l ;; _»»›-› ›››››››››››››› › ›› ›››››› ›- I -:..|__› › - › › › › › - -›-_;-«mu-«_~~-›--›--; _ __runr"-flt'--'_`_`›';'-^------- ` "- --------- --- ----- """""" " - ----------- --
I
' '_ - I '
__ _ .... _
____ -› 3 _. __ __ - __ _. ._ ._ ---- _ .... __ ~ _

â É __

_ _' h__
_- _ __ - ----- Fm,
lì _ _
-›-.---- ___ _
U'-' _* * _ _ ------- - li :_____. .... .- -

_
!

_|
~ _. 3:' ì _ _

_____ __ _" _ _H;:_ ›-»› _* _ "--- --inf ›|mnaf""'Jn|_""-|--fi---- ------._ ----- -----nd: _ 3 Ir ___
H -----F '_'Hr--- -- ._ _
-_ I
_;-_ ' " "--- -:_-_-_ _.. ' """" "__ __ _; -'"""51`l'1-- - --- '"'"'- ""'
........ ____ ___|__._ _.;__ -----------†|____ ------ _--1 ___|-__ _ --------j ___ "_'___|fiç__.lIhIí._"""'“J_;------H_"_ -- - -

'Hu _--r_†_-:-- '--_ t _--:_---fa-nur'____---:_¬*;†í1|fill|¢|_-2" '_"_.." ""' 'I-'if-If'-`"T-" " !{_

'I I. _ _-1 _
1 -_-_ __ ---r›-~›- _
_;;:_--__ N -_
1..
" __
-__... .
:_ › :--I ››› " ____ I _ ¦ __ '_

2; i! ' ›W___ ___ ________, ,___ ____ _..__ ' .__ -._._._ --T

1 , ...................___,___ - .
P.'å¦i¦fu««›É¦~ __
_ _ _ _ __ __ _ I
_ ' -- - _ ____ __
vu _ _ _ ___:_____ __ ._ _. _. ._ _ . _ . ............ _- _- __ .- _
__ ___ _____
"_ " T ' """" __\I|-|-unnnnuuul leoni!-nnufƒ_"_"_1^^^ .I|__

_ I ›› ››››› - - - -- --~~- -- __'["__pWr"_------ _.'_"I____"'_lI¢'__" _ _._HIl( '"" 1'


i ' r"'"1 ""'-- nr --1 _..'."_l'"'.'-- gun- _... _ __
ão ___ _ _..__",-U; __;.|_›»» __ _ ` _- - -'-__
*_ ___ _ _. _ _ - -- -1 ------ ------:: _____ _ __
___ - -_ _ _ .__\. _". __ ----- -- _-- -,___ _ ------_-_:|--¢__---------_;-- __ .r '"'r "":-_ ..._ -------
iii- -_ __.. ----Ɇ;___---- .___ _;_ "-_-
---__ -------- --_ - _ "'- _" _ " __
_ 1-- . ---*,.__.....__.
. ___.. › › - › › - -3-___ _ __ _ _;_ --------- -- _'_'r"'-›-|-__-----;;_- .I__ '"I_'_'__""_ " _..__' "" - - _

_ wi- _ _ 1 _ _
_ _-_ - " ll-lllli'-'_“†;-: _ -'_ ' 5 '_ ' ' ' "_-1 “H :I '_ -_" -m'-'__-__"`- ' " " _I¦'.'

' _ ._-____.'.¬L'.'- .': :_ _ "'".†. .. "'.. ' '-'_ '-.':.. . ' '''' ---- - › › › › ›- --
Ili- -1----r ;-:::.:T.._.;""- _: "'" _ """" ' -_------ -:_ ---- 'r:.... . _ ...'.I.'"" --- - › ›`>`>› " - 4 -

__ - _ _-______-_---_-;_ J `Il_

-- _- -:-Iu-un.I|--- -- --- _ ._`†_._.È __ __-;.:-_:-_-_-|---------;-£flq- _ _-j.uuP†.'_*;-.-.- ' . ';:rr::†*.:. """"" ' -- ---- '- ''' '†="- -- '-
" " " ""l›"" '"' ' |u-|__._..._-:1-IHH'. ' _ _--r_ _ -r ' '--- __1-- _' _'-------_-_1-_----------_-- |.

- -_-nq-____-|---_-1 |-r- -- rum-._.'.' r;f"""'--'r-- |-un|_--1u-u|||nuu|__- ---- _ __ H.


- ----pu---~ _ ____mr______ " *_ _
,.,.,,.-ø-rx ---1---- _ 144-_-_---r _"_--1u|_'_-_- _'_-:-_ .... 1'_'__ _--------- --- _ -1_...1Il _ ¬-a-._
--------- -----¬TH-__-__" ---- ------† _ ----- _'_ _' _ _ '_- ----___ ____ ._ '"" """'_ ------ _ __
al . run _ __ __.....HnflIIIH"¬I-HH"' -' '"-_" ---H""" "I """"" '_-' _
r 3' -H.---~ __g1|---
_ _|-- '__H-o-I-I|fl|.- ..._'l'____›|u|-fln-w|Ir_¬- _H-I ..._ __ __-_”.---;-_-L-5-; _ __- _____- -;-_-_-_-_1 _-__ ____ _;__'"""'";†;.'.-:__._ . - _
y,_--;-_--- _-1:----;_ _f____ 1"---_ --------M:-------†:;._ '______v'Ir---- - ---- -- -

~ :Xii ' íiƒ '_ _ -Jin . "'..'I' ""'lT


-m---"::_---_-
'_"£ ""_"
-
' ____.'.'._l.'._
- - _ I ni- I _____~;-
_
_ --L____ -H* †;______'_1'_ 1'"";: - .___

'F

£'i*'j_'É'_j§§j"""”""""'
_____ -L;-__-_ ------ --

__
-_ :_

_
_ _ __ _ -- -_- - ___ -;-_-__-__ - _______ __ _ *; Il -11. """ "
' ._
“T '- _
_--" """""" "È;-jj '___j;j_' __ _ __†__ - -- __ -- .___ __---r
___ _- _

_
_-_

_
----_-I ---

_ .
_- ___> __~-;-- ----- -_'__ ---- ...... ..'__ '-' '"_ ----' _ '"'_l'_
_
_ _ _ - _ _ _ -,_-_----_____-__---__1- --;:;_____-1|4;::;Èí- '_'
__ _ _ __ __ _ ____†;_____ _ __.._T_._____ -- __.. __-__-_†_-__ "--.._;-------- _ _______ -.'.._'r.1':.:...' "" ----4: ------------ ' `
-r_____' _'. "" _".'J†.'-.rl-1*; ."_ ---
` ---`-'_'-`::_1fQf_1-`-`-`-'---- ' '-
;::¬q_
-- _ l ' ' ' ' '_""" " ____'i-§_____›¢m-__ - - _ _ :U --'-- - ""†._::.......
- ----- _ -- - -.:::.-._;:_._l-
_ _';'_
T .._l__L __ ._::._.
_ __ F ____;_:.._
-__ _ _""'r_'::r_†'_
Ravel -- Daphnia and Chloé, Suite Na. 2
Q

2 2 Pt 2 FLUTÈS Et Pf?

____ë__,__ _{{ { { _ *_ «ii» 1 ;- _ W":i _


__ ++ ++++++++++++++++++++ _ +++++++++++' _ ++++++++++++~ - L -
P c;-p_§›¢__ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _______ _......_.. ....... ._ - -- __.________________
_*-_ _- _ _______ __ __ _________ __ _

MF' ' _ H _ ---------------- --______ _ _.r- "" " ' __

.__ ' "'-- ' ' ' ':;_ ' _' ' ' ' "" -- '- _ '_ '-1' '""'"ä----- -p"__-"_- - I ----_ J- _ _ ________ __

" """"'_ _____ _______ __ __ __ -_

JB, _;_›, /'_ '_ _ _ iii ' ._


Hu- _'
.pu un-un .' -


-un - ---_____ ___ ___ _. _- _; ' -_'1'-'-'L'-'-_-'
HI «_-
_ __________________________ ___ -__, ________________ _ _ ......._____ _ __,.,,,,..,.,--------_ _- -- _.- ..............."_ g '_"""'
________ __
-_""' ' T
_ __ _________. ......-__.
_
---____-
____ __
----_ ----
__________ ._ _.. _ _ ____ .___-_.. -
*lu
¬“'
_ _ _ --.r---- _"- "" ` _ _'_“m ' ____ ___ _ ...__
_ _ - ,,.........----------* . . _. ......_ . _- --_ . - ......-- ---------------------- ---
..S ____ ___ .I ...___ .... ._ _:,.,|,," .___
_ __ .
.
. .. - . - . _H"_"_" 2' _ -'=='f-
_ _ -- __ ___-u... __ ' _ _- __ __ _ _. __ __ . _ ___ ______ __-`_ __ _____
___ __ ________ _________ _____ _ _. _ . . _ . _ _ _ . ..¬
-L _ _:uu|l-_-rn- - -' ' _ ___L "";*"*'""_'
_ _ '
_*_________ ____ __ . .r . . __._.________ ___ -,_---_---,_†_______-____ _-1----------- _ _ "_ ---------------- '__"""""""-'_"---'-'J_'_"l--" _ ______|_ ...___ ._ _ 1-_' '-'-"" -- -- -- ' _"' " " ` `
__
5*?- _______ _______ __ ___ ________________ ___________ ______________ ______________ ___ ______ _ _______ ________ __ .___ __ _ ' 2:22:12'

*W--- 3 ---------*
£.'J"'l"S'{'. .... .._ "_
__ _ _ _ __________ _____
'
.
"
._ ____ _ - -- - -------1-._-_-:;::.-;;-.::. __' _ ---' ' ' "'_ -H' --------""- 11-___...-----; _ __... __
" " _

1 -_ ¬
_ _ ______ - -_ __________ __ r - - - - - - - - - - - - - - -- 'ì?.'__ -'-;'::;-'-'-':::'::'
--'-______ _- -J-*":'_"" _ -
_ .._.
.... ."_____-_iH.“.:-------- _____--_-_|...|.;"q¢.|;----------- __ ____H|uH¢ll\'"'-1flH'l_...1...... _. _ . - - - - - _- - -7'-"' __________ ___............___-
_. ------------------ --_ ---- ---1::____ __1_': " "":....... ._ " ' '"'" ""_ ---- _ ' """_
_ _____ __ I-__ _ ___
_"' '"` "
...._......_. ----- :-_-___;-__ -_:;____ - -- __.. ----
- -
._. __ _ _____ ._ _ _ _____________ ______ ___ ___ __ _ ______ . - - ----1-------------__ __ . _ - ---------- -- .
99.' '_
__ . _____ _ _ _ _______ . ..._ ._...._. I -- ------- __ _ - -- - ~~- _

. q ___________ _. _. ___ _ _-_---- - __ ----- _ :_ ' =:==r-- _ -"'""' Il? _ ' "-"' _--- -_ '__ -' " ' I' _" " _": `__" I: I “_ `I-`-`_--J -_ -_ w
_ _ _____ __ -_ ___ _ _________ __ ___ _ ________ ______ _______ _ - _________ _ _. ----

_
_ _ _ _ _ _ -_____ __ ----- -_--- ------- ------- -~-- --- -'-- " -' _* ":*****'I "_"-

I .|II"_
_ _ _ ....H,H---Jun--'-'-1__W'*"_'
'
In
__.....-- -.. . ... »»»» ~ ____ __ __ __ ____

_
------_-_-:_-_-_

__
" "1';- '-

_* _;
rf. _
. ' H '

È
_"""'-I=-_ .
~†.....____ __
_
_ Hu _l_l-_ - -

_-;_.›_.“____._,"_.¬____«';«___›__'F
..
_* __ __._ __¬- H* -Hull! -|=_ "" _ _ _ _ - _-

' ' - ~ - ~~ ___ " E


manu: AHHMI .. if -. »---M-~i~f¬||*ß%iM~~~"'
J I
ff???
I
_
_ _

_- --1__.. """'" --- --


_

_ _ _
__ _ _
_ _ .

'†"_'-'I_-;1ur.__-..._-----
_

_
I
_

_
-...guqquí

_
__

_r
. _

_ _
_,_-g""_
_ _ _ __ __ _ :__:
.._-v-

_ _
.

_ ___ _ I
-----\' """" '¬ " -_-1-_+-
_
__________

-
----------------- ---
_

_
__¬__

_
____

_
_
______ _
/
_ r _ '“'-_,_ _ __ _ 1--.__ + - '__ _
.&_F_"
ii _ __ _ __ 1;- - ›-Ilr _ 1-"WI _
_
-
_ -|_._ _ _
_
_ _
_ _
-
_
Et _ _ _! _ _ _
_ _ _
*ICE

.III al W'.
I
JW
- ira.

šfvì __ _ __ _____ __ F
I _______ _

-___________________ ___ _ -I'I_ ---""'


____ _--1 .rm-H* _
_____________ - '
- J- _ r:;~- ~ ~ __ __~~~~~~~~~~~~ _- __1_-___1--- __:1 ___ _ ............. ._ - -------¬__

"EšW?
_ __ ____ ..._..__ _-_-_... ..""""""- ------ --- "' '-' - - --7--"" --'-
____ __ -gr ___----- _L.. _ .._ - _ -_ __r - _ - __ ----------I - - T - ___________1 __ _ ›~-_›_
››››››››~:;... un-I. .="""""'--'_-"1†'
- - ---- "4'-'-'-'-1---- -' ' _ ______ _ _ . ........ __._ -;;;-
____ _
__-
_ _________ _
_ -- -""'
__ '
_ ____ _ _ _ _ _
,___ . . .. . __
.. .. A - - -- - .- _ _ _ __ __________ _ _
----------
_-_---- --Hllnnln-1|-_ _- ___:-_-;l-' """ -':=------ ---'-'-'-'-T-
H __

f.=. =:¬~'!.
.._ . ..__. - - - - - -- _ _ ." _ -------- _____________ '_"""'_' _|______ _ __-'.-:-""- _" ' ""'..r' - "' -“_ ------------1'* 3 - W-H_-'-"- '---' "-"L -mmm _'"-I _`_ ` ' ' ' _ ___ _____
- --------- ' ' _ ___ _ _ _______ __ __:_______ __ _________ _ _ ................ ..________ _-_________-1
__ _ -_---_---.__._ _ '_ """"""""" "L ---------------- __ '''' "
._ _ _ _ _ __ ____ _ __._.._._ _ _____ __ __ _ _ _-- -- ----- --- ›-g|_›____›_›)gg4|»»_›---M ._...'.L.'."' :;:.r›- _ L- ""* ""__\'-_-`---¢::-- - H ' ' 'I " ' _ " """"" _______________ _
- - - --- _ __ - - ------_ ___ y.,q_ - - _-----_--_-_-_ --_-
"___
2 __... _.._Tf- -------_--- --|-- ____1.Hgp,|.gq- - - - - - - - - - - -- _______|-i_'_'_'_'|-pl.-0-llfll """"" _- ._ ..... .:;ìd_ .._. __ ._ . ..
. .- - _
WW- - ---_------~ › ›››»›››››››»-
-'- il-
--"'-- >>>>>>>>>>>>>> -- __†_-IH """""""" "_ Ill" --'---'I -_' "W " ' - '- ----- -_'-in -I-_““_:"'7""':" ' ' ' "`""" ` ___________ __

J rffrn.

gä.. .
/ '
____ __ ___
- -
__ ____
..--- -- -'ML
_
---
_- _
.1_._......r_,~py› _-1 _.._.-.-›_›› ››››› -› __' "-I-1:1:"" -2"""
_
___________
`l
-
_ ___ _
"-
_
_
_-"--
--
________________ ._ __-_----_...----------- ._1I-I--'-"'-
_
- --_--m._
_ `

Q 1 .._ _ _ "'" ' H 1

"äåfiäí if? 5
i Q I-.- «l-›

É E
---------1 __ """-'-_

1
_ ___ _ _______________ __ __ _ I.._..l_._._._._:.
________ -- _ 1,,-y;-;-;;;-_-;-::_"'-""_ ---1122:; - -_- - ._.:::;-- ;_- _
SD III1 " __' ' "

_;
.. »›_ -¬c:-fl'--

_ _ Uu'
_______-_,-|.|n|-|2ß.__________ _,.,..-
______ ._ __. .__._... _ ...__._.._._ › ›» »»--_- _ -_-- ------- --------------:I-H _'--" """"'""' . _
'-'JIL_.
"""" " -"_"'" 1;'-2~""""""""" '__ _ ' """
__ ' _" _ ' ' _ _ ___"""" _ _ _-_ " _ _

lil
_ _ - - L - ----- -nr - 1- - - Y --- -

fa
W 2:
'i â 'fJì-† JH __ *_
† _
É;
f. - ... ††††† 1. hg]
"" '-:r-_-_'...._..__-:_-;;--------- ---_ """"" _' _ -- ---- --
I È" È..
''" _
_
_
__ ______
...--""

23
Ravel ---- Baphnìs and Chìüé, Suite Na. 2
3
1(-1 2 Fnùms 1-1 W
“ì
_ _,_,_I ___________ "_ __.\""_"" _'_† _JIfl. _' Jifl ___'.`l___""_'__`1fll}____"fl y E

i _ _'_ *_++ + 1 iii:“W _;;;;; - ' iii _ ++ ' _ Lííie


~ - i i i __ f++++ ++++++++ ff
_ ~ ~ '~ "___ ...._._.............,_,“
_ - ~ ++ 4 _'
ll

E
ha
1
.~»m-¬.n¬ ¬-

I __ __________ _______ _ _______ _ __ __________ ___ ______ __ H____________ _, _ _ _- _,,.,-__-_...___ _-_,,,.,_-------------_ -_ -----=________ _ _-_---,....----- -- - -_ : 1.'-»
_: -- -' _""" -----H-- :f----""""- -- _"""-- -1 - """" """"""""
f _ __ __ _ __ _ _ __ ____ _ _ __ _ _ __ 'i-L..
1- ..._-___ _ - -_ _ __
--------1 _ ___. _____,.,--- -------------___1_-_- __p_------ --_-_-:-- _ ___1_-_---:-_-L-_- -__--P ._____'_|-L_._u_ _ _ - -- "P-F" '_
È* 7:"

_.- . _|__ .___ .__ _ _ __ ..-.-..... .._ ________I _ ----------- -_ -----L-_-_____ --_____ _ _______
1__ __ __._ ___ __ ____1nI4In__ .-.._...___- _ -----------_.
I -- - ------- ---- - - ------ '_""-" --- --- - -_ __ |-u-nf------- ---____'1_" ' ' "_ _ "'_HlflHu-n_l -----Ir "L ' "' --- I" --Hlll---..'..HH'"""""'__--- '" _' ""'-_-T'---'-"_"; -- "_-

*_E '
_ _- -_ __ - - _ --
__ _
-
__ _
-
______ __
-nr -_
__ ______ _ ____H__________J_ __ ___. __._- _H__________ _ _. T.. ____--,çlu
.__ - - ----- --_. - - _
_ ì(__-_-__H-
...___ - ----- --
-- --_--_;-.._ -ii--j_: _ __ -;_---- -----______ -1 -----_______ '
-- -------- -- - -------:-_-_____ __
"-_- - ----- :___ '
- '
::_-_
-
_ "
"" ":_ _ 1'
T

1-""*` 5"_up-_ ____ __________ __ _ __________ _ _ _ __ _ _ _ .___ _____ _-__-,.,-_-----_-__ _-1 _ ------_-_:-|.....r ________›ur __._ __w-H-nur ..__._ _ .I _ -

(5 -_...-›*"

li,-un-__

I
r _ ____ ! ___

_ __
____ _ F _ - .._
__ ._ ___-
_-------
_______

----_ _ -
_-_--------- ___;
____Hfi"ç_:

- __
.- .
H
- -_-_ -_
-----H------_
----- _
__*-ürlifiufii-fl___________l.______ ____"_'-[___ ______ __ ___" ..___

-_ _
---_ ____ -
_
_ ___”. ---

- - - - - - - - -- 1- -
______L___-:_--ypnq_i;-_-J-p
_- -_ ---- _ ------
________1__-_--_--"----- _____"'"=--
_ _
__ ------- __ _ _'

..._IiuHIA___;___.
-
__ - _,-*_-_-uull
_
"'1-
_L-
ì ____.~..í,,-“,,,-,------
__
11%*-__._
wln-Illluu. ---- -un-1

___*”_-.___|__...
Hunnnl- *_-- -HIn-l=-
'
--||_ _'

,~.,|-.(------------_______--'..-;---- _- -------------
"" "† _.._.

____).Qnpr---- _-_
.._
_|_ .
JH! --
_ - _'
-1-un
-|I"H""f 'mi' _!-L

'-'* ----I
_-"'U"l"""l--

_
' " ---WT
'

'__I|nflnm
T '"'fl""""""'f '''' "

_|--

1---I""__í
_|_ H( Jqflfl-q-

'-----_..'_bnH '
---1-----

-----------_:
"'"'

____

'
-1'----

_
' -

' äí' '

_____._""'_'_'_"_r_
- ---- --H*¬i

i.-

I. .._ _ __ _ ___.
_
.

_ __ _ - __ - - - -__-_
......__ .___
__ -_--1»-...mn - 1 -
___________

-- ---.L
_
1»-una
i
_|~wr-
i -H-¢~wI_- '-H*-fl'“--'_ --I-H"'_¬-'-'--
›-__ -- _______--
1 _____ííg_--_-_-_-___1_ ___-__-|qqqq--
¬ íqqq-____;
-« ----jgflgi __ __'___
H """ -_ :___%_ _' " "
I

' "O
l :sn:--H Ilfll I lla liIII M

vi
-nuunwvur-nnuø-_ --H-II-IIIH Il-Z ij - "
R%fiH
"Q_
1-
_ _ _ "_ _ __ _ __ ___ _ _ ù _ _ _ _ _ _ ._ ¬- ___..
_ v-_ i-.-4-I-*H1-¬fiv ';.'-' ' ' - - _ _ _ _ " '_' _: _ _L"- --un-u;uuuunn||- ` ` '

iiiii
I . _ ______ _ __ __________ _ _ _ __ __ _ _ __ ___ “É 3': _ --- _ _ __ _____ __ ___________________
-_ _ _ __
1:;---~ ______ 1 ------- --__._' "':
_ --- _; 1- 1 ----1- _"_ _ "" '_ :_ '1=- -
' - _____ -
_-_;| _ _' ____ ' " _ __ E E
5 _ __ _ _ _______ ___.. _ __ __ ..__ ._ _ I Il _
Iil ùlr lflr i
'I
Â

' ' ' -' -- . __ _ _ _ _-;'-__' -' '- ' ' . __ _ _ E- ---,- - _ ----
É Kill*

åš
* _ ___ I ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ________ ___________ ..H-u-__ ___ ___ _______ __)H__ ,_ ____H~“_ __-___ _.... I __._._i,_____-H,-_-¬.__ _.,_,.----- ._ ing; -hì'_'_'__'_' _- |,gnf_-_----3--pr__'_'_"'-'_' -†______ _' _'.-uuunqq __! _r-_*:__ _ ' ' ' ' "_""" " "" Ti IW'
'_ Ill-L

__ _ _ _- -_ ___ _ __ _- ---_-______ _ - ;____-_- ,_ 1-.«-«----- __ .›...f_---_-- --1-----------_.__.._r_---- --I'-'""'""""1+-


-1--'_ -'- ¬"'""f_""'<1------'-'-""""H-"' """"""' -¬='f-'ii'-""' - up ='=
_; ._ -_1_ -I -_ ............. ._ - _ - ----1---------------._ - ---,Q ------ _ _|--------- -------,;__-___, --_-mi -H;-_|.___1f ------- -- ___'_'›0ønnlnn_'l'0Dl' '_'_.'l "'-__ `1'.."'.'Nl'.""l""'*PI"'i"'-_"' --U"'í'*U'FFl 3' ---I il: "_`|'-'"""'_ ------'F'-_"
I fi _-_----- __ _ _- --- - - ___--------------3_________1-___--p.~-----_§- -____r_-__-__-- __'_1. --- --_------r _ .... ._ :amount ---------- ---r ___x_'_'_'_-H_......'...'."llll-_--' ._lv-Ill-""'_ ' ' ' ' ' - - _ _.-L_"l' ----H-Hi' ---'3°"'WH'_" ia: -""*""'-7 rm" """"""""" “-"m-""" __ ::L"--- "" "7'-""" _ É'-____ _
. __ __
_ __:__T___ _.J_. _.. .___ __ .._..__ _."--_ _----_.... ___ ___________-H.-_ ---------- -- _' __- _--"-------¬- _---- --†---- ---- ---____-pr---_-_ --- _-- - --_-_;---- ______-_ 5q------ flfififi* ------- ---L_____J-I-|_"_-'-- -- '_"""'__l!Iwl'. .'_""'_ '-T....I`."`I"""†' --_-1'-'T "l"'""`"` ----'-"WW-'-'-"'_'_ _-----U'fi"U'Ö-""fi""'""_""" _' "_" --- - "_-'I_'""""""' - - -- -- I'

"___ ___. ______

'r
I
_________ ___ _
____ __
_____
.. _
;_g151*
____
______
_
_ __
______

_
___
'___ _ _ _ _ _
_:_______
H

___
_ __

__
_

,__
I
››-._.-

____
:z
_
__ __ __ ____________ _____


H- _____,__

› ›››
-|__›__›-1-fi_"_'H_---K
'
`_"_'--H
___ _________
_ _____________j_ _____ __

_.
_
››››››››››››››› À-
-~- -;:r
H
___________r____ ______________ ___

-›- ________ _»-›-›


W
1 - Il-.
__________._I-_______._._:_______ì›.___›__

-
_____| ll"
__ ______ ___

,___ †_--››››››››››--m-»--
>-->»
__ T
_ -
_____n-n--_---------
__'_'1
__
___
____»-___» ____-__.,._,_~-~~~--------_- ________---I--------_†_-__ ----___ -- -_----------------:___-__-1 " _-1...* _-_-- --------|_"--'_-" __

_____"_-- -------”-1"-""__-*
____ |-_
____
__'
pg
"_'__""
----

""'"__
------1-;_______ _1_-_'-' '- --------------_______:yq_
'nmnnnq|------------1_______'_-_-_'_›-nor---¬H____I'"-“I”-'_-------___...
'*"'--_------›-Mv--0-1'”
______|_
""
gag; åd __ pù* I
_...___'. _ "'“'""'"-"- '_--"------_-___________ _ _

“_
|fl|fi-iii-ii
"""'"_
'HI-mflr' :_---
_-_-1--
____'___'_'__r' """"1_' __
--
'

-_|
U-

"'

__,__››¬>>>-I-_"' - - _*
al'-

i _

, _

'
__ 4 ..___

__ _ _ ››››› -_ _

5 ~› _ _ _ -

_.__:___
' _ >-- _

_ _ _ __ gg;
› ›››› - - > > ->

:- I -
_"' _

_ un--.
w'.' -
"" ''_ ' "_

51;''g _ - -" '


_

-'-"'-'.'_ -'- -.
-
--- -_ _

-.-._
_ - F-_.
_. _+ _ l __

---
I

lì!
,_ muri- :W

_ z
U _ __ _ __ _ ____H____T_*______ _H._ _”.-_,-_,.._gu›_fi ›››››››››_--_-1-|___|,›_:n-un _:-umor-»->1 IIIHIMIIIIH '_ III iii |_nIII u -

i,,nI"'--

"i la
:---1";
€43
I
_ -
_-

"H-._|_
»- -›-_

_-,nn--|-~
___>> > "
1->;1_->_

1-,.,,..,._›-›y,›››
_----

ù§*m|›_›_-m›>>>
"""
_"
- '-
' "
" _f__-j_ __ __'
----1---'-
._. -mn

|I|_||||-|
_ '_ " g -----'
__*-' __'"""""""_"

I_|l-mumI___'_nnm-||n---
"""""""" " -----

_|-.|-.q..,H,H- ___.__:,-H
"_:_j _:†__'f j_;'_; _'_-
;;-. ..:.-_-_ "-';"-"-` -------W' “_”
:f""

'___ --" -'_' "_-'__-"-l"'l-'N'-' ___-IlI_'||In-|_p.,|..|_


'---Tu-
__'_'
"___

'_ __
" __
"__- '__ ' '"' --- "_-

¬-,h

__ _ ,_ " Q,
__ _ _ _ _ ____ _ ___ ____ ___. _ __ _ ---- --- - ~-›+ _ >>>>>>> "_ -___ " "_ _ ---1' """""" " - '- " -_ " ----- """ "fm '--- '_"- _ _' `
'_' _____ _ ____ ___ w H ___ ___ ___ __ ___" ____ - _ I _____ ____l_____ ____________

'I ._ä" _ = _ ._. __ _ _. ._..__ ___ Q _________ __ _ _- _ _ _- _ ________________ _


-_-_: 1' ' “--- __ ' """ '- '_"1"'"' __._' ' ' ' ' ' ' ' - - - --- -"I"' "" " _'-" - ' __' I g

i
°
_ _ li ' ' _-_ _- __._- _ _
-i.-n.

I -': `-
I_f,__
_
__.
f
r _
__ 1
--
I
_

_______;___ __I_ _________ ___


__-_- '
1:.
_'

1
__
_
______ygu|q--

_ _ '
_ _ __L____
._...___ __.__.__.__._._
__ __
_|r
_
r--_u||lIu_¬_-

___ _ _
_____ __!
,,~.m..H--- __,-,ug ----- -- -|-

--_;“,,.“-_-_-_-
__
-
_
______|,|.|_------ ---
1
___-_-_-_--1

-I
__
_ _--
-Hmq

F_
_ _ ---

___-_-_-_-_-_---_,__'_
_
'_L ----------- -_- ____'r¢lflflnr"-
1. _ _>_›-Ihr

_ __-_
_ _ _...___
----- __'
-

3”-¢ _
'
-- ___ - - -----HIf'."""""'

__u__|___,;,.",-4 ._

__l'
-
____________n_
_:mnIIølI||IlI-III 1'
-----.
*_
-" -_
_ _
----- -- _- -__ "_ ---

.rnnlnl-wr - - - - --- -r
-H' . '
›--«~
›_ ____ __
-_ WWW*
' " _
iv*I
----

_-
-
_ "_":'- -

---__- ------
:| ______n-
- _"r'-""" '_


___|_...-...l--------gg
___ -,.....f---
_
-
__-- ,__-_-___-_
_
ì*_iIi
__1Ir Y ----- ----- --
-- 1
-

_
- :_

'_ 1-'
- ------1--------__ _________ __1- _ "_"

_._._____

____
---------
----______

-†:-:_
'

---------__-----_
""' _'.T:H """ "'
_ _

va
1 _ _ _______ _____. _ _ ____ ~ _ ~ == ""
-*I . . s _ if: L: r__{{ { { * ;f ufliåiili ff __ __ - - _ íllllfifl
-H
_ _
_
E 1.:..
__ ____

'51
__:_._:_ __. __ .. _ _

É)

24
Ravei «_ Daphnia ansi Chloé, Suite Nu. 2

4- 1 et 2 FLÉTES ef PH
__ ____ ____________ __ ___________,|-__-_ _------- _|_--------___ __
-.. .. --......† _.
- - - - - - -- -----_-_ _ __'[ _""_1I . . _ ' ' ' ' ' ' H - - mi-LT;-;' -nl '--_ -H--:U ---
___ ___ _____ " .... ___" _____- _---- -- - --_ _ _1^_-_-_ --- -
.... ___ ___ _._____.-.---....¬-:|.ç_--_-----H-_-_-"--_ " L"""`l----1--- ---“H - _ _____ _ _ _ ___ ------ --_-_ ___---;-_-_†:_' ' _ 2.... -'---- 'Z-7:* __- ' _':' " "" _ """ _' _

."`†' _
____ _____

______ __ _
_ _ _

_____. ___ _ ..._._. ___ _---


____ __ ___________ ___
-1 _ ._ _ .__.___ 1;-_: ---- -3;

HMI-(
- -_:-;:;-::_
____ --- _---- ____ _____ -- _.
__ ----_--

-
....._. _--
- - - - --
.- ..._ __
"
:H__________--------
__ _ _ _ ._........___
I ¬I----- ---i-- _'---
_
" ""t___ __
_ _ _ ___ - --
_'_'_'I'"" - --- 1--"-1 -
I '_i"
. _ _____
--- ----- -:H_
------_-_-_-=______--- -
- - `l--
-- - - - - - -

_ ¬›-=---
- - - --
' - li
' ' =----
' ' '
- _
_--'
2"" '_'
-
"""""""" H
_

__--r
_ _iH-¬- _ _ _ _______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ ___ ...____ _...___- ---------- -- -____ - ----------- -- 1 _! "_" ----_-`* "" " ' _ _ __ _ _ ...___ _ __ ___ -
'*" ._i-; --_.___.fii
) *;
i_ _
-------- ---_-un-__ .. __Hl'..
___ _ _ _ __ ..__ _
-
______--__ ' " "'"
_ ___ ____. - ---_------:_:_-;:|_--_ ------ -- __
_ _ ____
_
_____ --------_ _ ""' --- ------ " ' """ "'
____ _ __ ___.__... _ - - ---_--____ - --T:-_--___.. 1-.-. . . .__.....__---- 1' - ---_--
¬"_ """""" " --"' "" 'W _- ' "" ..__ _---gm” _ uni! . . __._
-s_.-1' - ---------- ---- _ T ------- _' _' " '_------- __;_-- . _ _

'. __ _____ ___ __ _ .__._ 1- - - - -__ 1"-___. -"" " _'


_ _ ___ __ ___ ------- 1-- -- _ _ '1" . ------- -- _ _____ ______ __ - - _.-¬-'-
É 2 i_ _--- - -I_-- fun- . ''''' ' '_-_ _ ' ' "_ '---- __-_
-
__
__ _ ;_
_ __
-----
_ ________ __ ` _-- __ ----- ___ - --------- """ '-I .==-1 "" -;-- '
____ __
'_ _'
__ __ .___ --
______ _ :______

'_
-1|_:; . _ . *¦ mfilllllllfl - _ _ __ __ __ _ _
-í_|Ir_-1-llI$›-_.* _ _ _ ....... _ __ ____ _ __ _ «--
_'-_-_-"_______._.__________.___________-__ ._ _ _ _ _ _ - - '___._:_
__.: - -- - -
- '- -'-'-'- - "' ' _- _' -' ._;j._--.'_-'¬-_|g¬u-u-_vuí-|-|-||-ui-

'Ãn5'-2'~ f

£"I"l"'!¦f'.
H
a__ 2 "_ __--_;-gg __1
_____ __
-_
___ _______________
-- -
.___....,_....__
'"'
____
_ _ _ ._
_-gg
`
_.
._-..yum- --------------nr _. -- -- _.
_ _ _ _I ' _' "" """"__-T'"_'__'____
- _í__"_"-11 __*
T "__†"_"i_íT_'
_ * ' '''' ''''' '"
""""""'_ -_ ---f------__,_._
. _ E
'I_' --_-

_ __ _ ..__._____ -__|---- '== : H L' 'xl _:


i _ '- _ _____________ ____ ___ _____ _ _, --___ 1:1- _ _;-'-'-2** ' _ ____ __________ '- _ ._ ._ _-_-___:-_† _-".r.'

.I _ __ _
-
_ _ ..___ _ -- -- -- -1 '
-_
' ---- ' ---
_ __..-" .._____
"
....-___._ -- ....†.-

__il'*
_ _____

,__,*¬4
__ _- _
_
--- _.
flå -------- '-" "
~ _ ._ __ __ ___ __ _____ ___ ._
~* _ _ --------_ _ __ ___ fiu"-' __ -- -

H- 33 gf-._
____|l.=-1;* Hu

mg__ ¬""".-_
.._ _ _.----I-H--'-"---'J'""`"`------------ -- -,_ _.. _ _ __ _ _ . . .. _..
anni
.
.

_ ~ ¬-« ¬† E ¦ i
% %% _-..
"K .

_ _ % % % %il F 1i i
¬-num'-"“"
_
É. fi_¦›"'=.3i' .wu
___ _ il _ - = ___._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ ~ _ _:
Il

E4,
HWW
HI
- 'L
____'___'____ "'f_f_'
. -_M """
I
:J:
Uldfl
'' "___

_ _ - --
___=u-ø-
...............

~~-~
{ /5-H 1'!!

`
.__._ _ -_ __: __
_ - -_ _
il _ _ _
-- .._
___
- -
KI
____::..... _. .__

_ - --
- - - - - - - - -_ ' ' ' ' ¬¬ ur - . _ . . .' ' ' ' ' ' ' ' ' ' _ ' '
....._.

__. ............ ___,,.;-


_ _ _

- ------H1
_ .......__...._ ..

"" "
__

_
_____

-
-
.=_.

H
_ ..._
___

-----
. . .
-'

-" _'
......1--'-'-==†

""" ";: --
"" --
_ __
- .'_.,|,_'
-
¬I-1

_ - ___ ____ -- '~= __ _ _. -13 15- __-- __ --_-_' :_ _ _ _ __


in -I ___ ...B..HB
. ____ .--- __ -- ~ - ~' "
_. xäf ~ f

. . u - __ 2 _ _____________ _____________ _ __
__ ___ ______ ù _____ ___ ___ I Q * _. È 1 I " ' I _ _ fß_ ........... _
ij; _ ___; _ __ ¦ -_ ¦¦¦¦|¦¦,,g¦¦¦¦¦."l¦ll¦à¦'.'.'?E ;
_ ___. _1_____ ______ _ I H' H I I I I
hulllllllllli- __†j_'_____›»››› ______________.... _ __:____ _ ____ ___ __ _ _ ...__ _ ___› - -2-_-T. " '

_ ________ _ _ » _... -›-~------†----¬- .. . _. __ _ _ -f -- .- dz Ju _

a i E E
.iii ¦ _ - - - g " ' " ' ___." I-- - _ """
gf-:___ I% _.

ín __" ,, _ "-*“*"*
_ _ _- _ -_ _ _ _ ._ _ __ _ - "'

¬. E
--- I-I'-_-n||'"“ _-_.'H'."-."H'Hl;_ ----------›-""- >>>> "-7" -F" _-
-'
'
_
' '
_ ..__._ ____ ._____ _--_---_ _
---___: _-- ------- _;-_ ..¬-1-
""`""7 `- _-|-------
_