Sei sulla pagina 1di 5

I Want To Know What Love Is

Foreigner
16 Beat Ballad Mick Jones

Bb
Tempo 82

44 ÇÇÇú. ÇÇÇö
Dm
2
C
ÇÇÇ 44 w
F Dm
b w 4 ú Ç
Synth String

ú.
Ç
==========================
l& ú
Ç . _ ÇöÇö w
l _w l ú
Ç
ú
Ç l ww l
Intro.

Bb
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç î Ç ÇÇ 2 öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç 4
Dm C F
b w Î ÅöÇ Ç
ö öÇ Ç
ö Ç Ç Å Ç Ç
l& ww ll
=========================== Ç
öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ l 4
Ç öÇ öÇ Çö Çö.Ç =
l4
Voz

4 ÇÇj ÇÇöÇ . ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç î Å ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ 2


Dm Dm C F
b 4 ö
Ç î · Î Åö öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÇöÇ öÇ öÇ =
===========================
l& l l l4

b
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
24 öÇÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇÇö ÇÇ ÇöÇ 44 öÇÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ î
B Dm
ÇÇúÇ
Am/C
ÇÇöÇ . JÏÈÈ
b öÇ Çö öÇ · È =l
===========================
l& l l l

ÏÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈ úÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Î Î ä Ç 2


Dm Dm C F
b È È È · Î . öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÇöÇ Çj
===========================
l& l l l4
öÇ =
2

Bb
£ Ç Ç Ç
Ç £ Ç
24 ÇÇÇö ÇÇö öÇÇ ÇÇö ÇöÇ 44 öÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇköÇ Ç Ç Ç Ç Ç
ÇÇ . ÇöÇ Î Î . öÇÇ öÇÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î Î ä ÇÇj 24
Dm Dm C F
b
===========================
l& l öÇ ö
Ç l l ö
Ç =
l

Bb
£ Ç Ç Ç % Gm
Ç Ç Ç Ç
2 ÇÇÇ ÇöÇ öÇÇ ÇÇö ÇöÇ 44 ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇö ÇÇö öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ Î 2 Î
Dm
È
Ï
ÏÈÈÈ ÈÈ
F
Ï
J
È
44 ÈÈ ÏÈÈ . Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
7

b 4 ö
===========================
l& l Ç
ö Ç
ö ö
Ç l 4 ll È =l

_ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈGm _Ï


È _
Ï
È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈÏ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ä È JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ
Ï
J È
Ï
C/G Gm7
Ï
È È È
C/G
È
Ï ÏÈ È
Ï Gm
È
Gm 7

b È
===========================
l& l £ l l =l

_ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ Gm Bb _
Ï
È _ÈÏÈÈ _ÈÏÈF ÏÈ Csus _È
Ï _
È
Ï _
È
Ï _
Ï
È
Ï
È Ï
È
È È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ È È È ÈÈ w ÏÈÈ Å È È È È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
È È È È È
Ï È
Ï
C/G F Gm F Dm
b
===========================
l& £ l l lÈ =l

úÈÈ ÈÏÈÈ _ÈÈÏ Dm


_ _
È
Ï _
È
Ï _
Ï
J
È Ï . _
Ï
È _
È
Ï _
È
Ï _
È
Ï
. JÏÈÈÈ È È
È È È È ÈÈ È
È ÈÅ È È È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
È È È È È
Ï È
Ï
C Gm C F Dm
b È î Î î Î
===========================
l& l l l =l
3

Ï
È Þ
úÈÈ _
È _È
Ï _È
Ï _È
Ï _
Ï
J
È Ï.
. JÏÈÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ
C Dm
Gm C
b È î Î î
To Coda
·
===========================
l& l l ll =l

ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç î Ç Ç ÇÇ 2
Dm Dm C F

l& b · l · l Î ÅöÇ Ç
ö Ç
ö
=========================== Ç
ö Ç Ç Ç
öÇ öÇ Çö öÇ öÇ l öÇ Å Ç Ç
Çö öÇ Çö =
l4

Bb
24 ÏÈ 4 ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç î ÇÇ ÇÇöÇ 2
Dm Dm C F
b È
Ï È
Ï È
Ï
È
ÈÈ ÈÈ È ö
Ç ú
Ç Î Î . ö
Ç öÇ Ç
ö Ç Ç Ç Å Ç
Ç
l& ÈÈ l4
=========================== l öÇ öÇ Çö öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ = l4

Bb _
Ï
È Þ Coda F __ÈÏÈÈ _Ï
ÈÈÈÏ_È
_ ÈÈÈ _
_ ÏÈÈ ÏÏÏ
_ _ÏÈÈÈ ÈÈÏ
2 4 È
Ï Ç 2 È
È Ï
È
È 4 È È
È È
È È
È
Dm Dm
b 4 Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È 4 È
È È
Ï Ï
È Ç
ö
Ç î 4 È
D.S. al Coda
4 Î Å È È È
È È È È
===========================
l& l È ÈÈ ÈÈ l lÒl { =l
£ £

úÈÈ ÈÏÈÈ _ÏÈÈ _Dm


_ Ï
È _
Ï
È _
Ï
J
È
. JÏÈÈÈ È È È È ÏÈÈÈ .
È È È
C Gm C
b È î Î î ·
===========================
l& l l Ó{ =l
4

_ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏDm


ÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ CúÈÈÈ _ÈÈÈÏ _ÏÈÈÈ Dm
_ÏÈÈÈ _ÈÈÈÏ _CJÈÏÈ ÏÈÈ .
. JÏÈÈÈ È È
F Gm

l& b Î Å
=========================== È È l î l Î l î =l

_ÈÈÏ _ÈÈÏ _ÏÈÈ _ÈÈÏ ÏÈ Dm


Ï
È Ï
È È
Ï
È È
Ï
È ú
È È
Ï
_
È
È _
Ï
È
È _ÈÈÈÏ _ÈÈÈÏ
È È È È È È È È Ï
J
È È
F C Gm Dm
È È È .
l& b · lÎ Å È È î
=========================== l l Î ÈÈ =l

_CJÏÈÈ ÏÈÈ . F __ÈÈÈÏ _Ï


_ÈÈÈÏ __ÈÈÈ __ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ Dm
_ÈÈÈÏ ÏÈÈ CúÈÈ
È È È È
l& b î · lÎ Å
î
l
=========================== l =l

ÏÈÈÈ _ÏÈÈ Dm
_ _
Ï
È
È _
È
Ï
È _
Ï
J
È Ï
È . __ÈÏÈÈ _Ï
ÏÈÈÈ _È
_ ÈÈÈ __ÈÈÏ _ÈÈÏ _ÏÈÈ _È
_ ÈÈÈÏDm
_ÈÏ ÈÈÏ
Ï
J
È È È È È
È È È È È È
Gm C F
b Î . È
È È î · Î Å
===========================
l& l l l =l

úÈÈ ÈÏÈÈ _ÈÈÏ Dm


_ _
È
Ï _
È
Ï _
Ï
J
È
. JÏÈÈÈ È È È È ÏÈÈÈ .
È È È
C Gm C
b È î Î î ·
===========================
l& l l l =l
5

_ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÈÈÏ ÏÏ ÈÈÏ_ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ CúÈÈÈ


ÈÈ ÈÈ Dm _ÈÈÈÏ _ÏÈÈÈ Dm
_ÈÈÈÏ _ÈÈÈÏ _CJÈÏÈ ÏÈÈ .
. JÏÈÈÈ È È
F Gm
b Î Å È È î Î î =l
F

===========================
l& l l l

_ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ ÏÈ ÈÏDm


Ï
È _ÈÏÈ ÏÈÈ CúÈÈ ÈÈÈÏ _ÏÈÈ Dm
_ _È
Ï
È _
È
Ï
È _
Ï
J
È
È ÏÈÈ .
È È È È È È È È Ï
J
È È È È È
F Gm C
È È . È
l& b Î Å ÈÈ î
l Î ÈÈ
î
Fine

=========================== l l =Ó

Potrebbero piacerti anche