Sei sulla pagina 1di 11

_ mar't ., ..............................._........................................... .................... ..

.: - to t

. ~ ·------
_dar! ................ ;............................................ ....................................... .
~

_ dar 1 ..............··· · · · · · · · · ~ ················· ............... ··_:.;.:=.:.:.::_······


. ·- - - - - - - - . . í ----- ;----.....__ -6r' -

....................................................................................................

CAVATINA

ADINA
Be-ne _dette queste car _ te 1 E biz.

Di che rL di? faune a par. .tr


a:

o - te ·
Di che ri_ di? fanne a par.
.
u

Di che rL di? fanne a par. - te

4l6RR
A~ =
1
E la
iffüf%
5Istoria d i TrLstano,eril nr D
una cronaca d'a -
~
li

,r

Í J ....__. ' - V P
" di túa le-pi-da Iet- tura.
~
-
::r
- ''LJ '-- V V
-,.;
ai tua· le-pi -da let - tura.
Tl

....._
-

- •
--., - --=
" '' - 1 - - -
__JJ
r
-id . t ua le-p1 _d a leL
r
tura.
w.
.1
1 1 1

-
.,
._, - rr r 7

lf-
..J
~ "' "' - ,
~
~.
.- . ··- .. ., "-.,,_. , ._.
~
"' - 1
~

Plll ÃLL'! NEMOR .

("

- gi, leg _ _gi ,

- gi, leg - _gi ,

O • T
r.-- ,M
- __ lJ
.. , lJ
- .,...- ~.
-....
N
,.
,.
L .
~ -. -- -

- - ,, -
"
- -.. - " -
- 1
ira
'
li
lei pian
1
pia - no vo'ac - co - star _ mi, entrar ~or)
1, r.'\ ,.
,.. ,k
....
i;t
- ,,
1

-- . ..
--
1 ~

-
A

- .. = ~

~
~

- ...,
~
~
~

"

,..,..
1 .
1
li
Jeg - - - - - - - - ,1'g1.
.... - r.'\ .ló fl'. .
~
"
L'
-_
~
. ~
1
.., .
,
,_ ~
- --
, /
li .'~
"
"
~ -----
XV

-- - . gi.
1
"' leg
1
- - - - ,, .
- - -
• r.-- .. ., -.•.
... -
F ,., .
-- ~
- -
"
~
li
-. .,,
-~

1\
- - - - - - - gi.

..- leg -
~.- - - .. -...---. . .- - --- = .. - ,.~ .1' - ~ lJ 1f
......---
"'
- - --- --r- --·r
._,, jj♦
~ -~ - • • - .., --
r--
' ~
~ ~
I 1'I
,..
w

..>Cl/
- - -
-- - -
f!, r í
-
T1 1
"' ffl
T1 1
~ ,,

-·· - -

~- - - ~
, •-

- -- .
~-
- -
.
-
-
li
/
-
~
7 . ?}. ê
U6HH
,t/lJJ.AfVTJNO
-
- - -
DeJla cru - de - le I _
~

sta _ _ noar - de- -ª,


ta il
>~ ....
-- .

di pn,_se _ der_ la un dã.


>~ ~ -
~ ~1. ...

Quando si saç: - gio in _ can _ _ ta -


,,----. ,,.----_
1

, t• g
A
•'#~

- to -
·
.414~====:::EI~
rc,
J ~w~Jl::It: :V====tF===1::~r~s~u·~yl~ ~-q
che in un va _ sei gli
die _ de
> ---

4U!s8
11

cer-t o e _li - ·• s i r ~ - m or, ............. .. . bel _ _ la I -

t:'\ (al Coro) P OCO Pil/


- . -c =;;;::::::;;;;:::::::;;;=t

~ ta da lui piu n on n o, n on fuµ; _g i . di si per_


t:'\

A - - - .. -
1di >- >-
. - - ..
>
"" >.
!-..
-. - -. -
•..
::::-
- -· l
- ~

--.. -
~
,.. -L.&··-
- -. - -.
M -~ a
-
u 1 j::'
-
~

~
~

1
J
-
-'
~- · 1-' V
~ ~, ~

r r
~

V
- ~

1 i:::'
- fet - ta , di si ra - ra qu a li - tà' n e sa _ pes - si la rL cet _ t a,co_no _sces - si <'hi ti
u li
- ·- -- - - -- - - - -- -
- .... _, _,
-
--
~

... T. "' ·-
~ ~ ..J ..J _!'.!,.
1 =
u . ~
~ ~ ~

:-
~

p:

1
.......
u ..·- •
u

.... ....
- !- '"'
.:.
-
.:..

::-
;
1

-- - ....- •
- - "'-
1
-
1
f:P:
~
.
--.... ....-- -
~
• •
- - --
·-

1 1 1

NEMOR
~-
A •
u -
p

~ .t"
>-
-. . - .. - >- .
-. r' ;,- 1
~

I"'
-- .
-
V
- ..
----
-,. - -
~

_,
- -.... -.
r-
V
"
;:,..

-
.. -~
~
~

V
-
. ,,,
fal E_ li _ sir di si p.-r_ fe t - ta, di si r--: _ t a' ,
r1a _ ra quah n e sa _ pes _ si la r L
GIAN,. eoi i! Sop. ~
n t-.. 11 >
.u n
- - - .. '-:>- ~ ;:,..
" . 1

u.
- ....
-
..,.
-.
....1.
-
,..,. -
- •
- - ·· -
,- -J e ,--

l?. ' V . -
-•
~

V
.,
,.. l? 1-,! p 1

-- -
1 '~ • ~-

Ten. E - l i _ sir di si per_fet - ta , d1 s1 ra _ ra quall - t a , n e sa- pes - s1 la rL

-.. - - ~ >
CC
1H.!.,._ nl\ ......_ ~
.
A

u
. - :-- ·--1,f--l
C)
Ev - h. - .
Sl I'
V.. per_
d~l SI V f et - tYa' , d"1
1

SI
iZ r: - ta' ,
r1a _ r a quah si l a
t-'
rL
B. 1 F• •.~ ; . • .,._ __ .,.. ~ - • •

\ 1
1·a - r a qua li _ tà , ne sa -pes _ si l a ri-

- - --
• ..A u rl
>
!:" . .fL • •
-..
~

-
>
- ..
... .
ll. . •

=
!!.

--
~
·
-
-.
. -
--.. !
----- •
lt. .

- .. - - ·F
--
,_

í
~
,_ . •
~-- ~

7
- .. ~

1 ■

:.....:
~

~ -
,..
~

-- .·- ,1 .
- -- " --• --• -- • •- - •- •-
- - -- - -- ..-- --
••• • -
1
·-
....:_ = =
- - . ..
1
r::

i
~

--- -
'• l6R8
18
..
si ch i ti fa.
ta , co _ no - sces _ si chi ti

fa.
ta, co _ no _ sces -

_ cet _ ta, co _no ·_ scf's _ si chi ti fa,


>

L eg _ - g:i, lt>g - g i , l eg - - p:i.


I":'\

l eg _ µ.I, . leg _ - gi.


Lei!- - j!.'i.

~-
l t>~ _ gi, l ep: _ - ç:i.
Leg_ - 1d,
~

L eg _ - gi , leg _ µ:i, l eg_ - ç:i .

fJ U O I O

.A-OI NA
--j"'--~ ~
pe - n a ei sor _ - so d f>l m a _ irt -

4 l 68R
-
19

va _ sei - lo, che to - sto il cor . ru _ bel _

1
_sot _ta in _ t.-_ _ ne _ ri. 1231 Cam. bia _ ta in
~ ~

tà cru. _ de - le
F3:~ ...
•-, ~
,.,;::::------
~~~1.

~~ ...
.p
.. -
' q=t i:
.J!. 1
1 -..1-
,.._

- sta - no a _ man.te,
,_ .~i
-- F
~t- ...
-
~
~
- lt~ ..... L
~ _. ...-t-
vis. sra Tri.stan ........... fe.de. _ .le;e
.............. ~-- - -

~1.1 ff
A.....,
..,J'
~
li
- ~-
a empo

quel pri
-
-
~
-----
- - ~-
mie. ro sor _
~

"
,

1
. --- -
- S0
-

per sem
r, •

-
~

pre
I':'\
-- , -.
r.\
-
~

per sem.pre be _ 11e _ d,L


-
J

~

~
I":\

-6,-•
'
1

li +I
-
A

·- I":\ r.\ 1 I';'\


- - ~---
-- --- - -- - -
~

"
~
- - ...- - ~


~

la... tempo
- -
~
:::--,-
- -- ..- - -- - r.\ r.\
-- ..-r.,te--
- --
1 ~~
.__ ~ - I
- ~ -· ~
·-
1

4168R
20 (Ili Coro)POCO PIU
>-

di si' per-fet"- ta,di si ra - ra qua-li - n e sa - pes _ st la ri_

/' POCOPJU

.,,d t ... Adina a prnct>r e col Coro


r:,

- -- . '
~ 1\
A
"
N E~ ~R __ cet _ ta,
• V I
co_no_sces _ s1• ehitv.I f-a.
~

1L li_ sir di

si p;r _f~t _ t~, di fi
LJ >- t-._ ...__

- - -·· - - -
~ fet _ ta,
d1":' SI• per_
E _ l1t,- si r
. - - .. -
_y • ,V f~ 1 • f-".
cli s1 ra _ ra qua-li.
GIAN.
- ..
S?P.; li col Coro 1\ ....__

-... -
':::,....
-
r,r ~

-.
,,
o
V
- -
-- -- ....
a

- -· -r
_,, -
-- .
~

- -· ' ' ~
~

" E_ li_ sir di si per. fet - t~, di Sl ra - ra qua_h_ t: ' ~ ~


,:e T:'1· li
...., .." -
~

- -- --
t'I . ~ >-
,o
a

r
.. ..
' -· ..-
r
- .. - ~
...__
-- . "
. -

-- J . ~
,.
~

o E _Ii_sir d'i si per- fet _ ta ,di SI "'• ra


- ra qua.li .

~
B
..·- -
,l

- - ..- -F • • r: .... -~. • ·· • -· • >.. - - . -•


">-

,, ~
>- J!.. ••
,,
v,
'
-
-
V V
L,

,.. ...
r-....
E - li - sil' di si prr_fet _ ta, di si ra - raqua_lL
- l,

- -
li t: ....~-. ..... •· •- >-
-
>-
•- ·.
- ..
>-
.. • -·
~
ll. ~ .. ~ i!_ oo

-- - -- - - - -. -
.
- -·
-
- -.
,_ ,_
- -
!p': -
---
1 ~

='
~

f.f-
J ~

11 -i- : f'F • • Ili 1 1

• -- -- - - - ..- -

. 1.1 FP'.
--
.·- - -- -- - 1
• • • • •- ...
1
-1 H -
~
; - -- = - ::;. ~

-..
·1 1 1
1
li ....,_
. 1'
.
...- ,..- . - -.. " ,..- . - - - . -~ ------.. t-.
.. ~.
- --... - - - H-
L

A
-
l~ W 1 •- ~

"
-
V

"
·v
n
- - ,
'
"
~

-· -
-- '
- - n
ti fal ne
... 1
- tà, rfe sa. pes - si Ía ri _ cet
l-t
- --
- 1' ... - ......
- ..
---- . >-
- ta , co. no. sces - si t hi
1'
. ,.,,
sa _ -

-- - .
.,
.,·--,
-- -, - -,_~
N -
"' - -
-
- -..
- -- , ~

- - 1
J /
/ - -· - ~

..
" • 1

/ H.
,,
-
- tà,
JJ
... .. ...... . . - •.> . - . -- ..
ne sa _ pes - si la ri. cet - ta, co - no_ sces - si chi {i fal
".
ne sa - -
- - - - - - .. - - - -.
,,

-fal ...- --
M
.,,
#'.
-.. . r,

....
-- · - - ~ ,
'" -
~

"
,... 1

- tà) ne sa _ pes - si la ri - ret - ta, e.o_ no- sces - si chi {1


if..
A 1' .~· . - .
> ..
- . -- .. ...... L

"" '
-
L
~

- -- - "' - - .
- .- ... - -- -.., 7 --
" - ~
- ..
~

~,
.., -·
J

r .....
.... .., 1

- .. -
- tà, ne sa _ pes - si Ía ri - cet - ta, co _ no- sces - si chi ti tal

-- - - ...
..
11

- - .. - •· t
~- •.. ~
- ..
>-
- -....- - • - ., ...
--- ~
'
··- 1..1.
'
-
1 V.
V 1/ , ~

v,
,-: , , I

r-.. 1
- tà, ne sa - pes - si la ri - cet - ta, co_ no_ sces - si chi ti fa !
••• •
-'. -
A~ ff ,
- •·
r- .. ->-.. •· ~
""' -
- ....
,_
,_
=,..
- ~-- - - .. >-
!. ••
• -· !. -[§ r;r ,_
- -- -· :: -. • -
~

,_ .. - - - - ,..-- - - -,,....f' ·,
~ ~

-• .
...

1 :: - - ,
- - --
V ~

"
--
1

.. ., -j1
~
1 ~ ~

• 1 1
p .......
1
1 )
•- •-
-- ' •·
. -• • .. -..:·- ..
•• -• •- -..
-- - -
_l

.... - -
(

··- -
••- H

-- - --· -· .. - .
~ -
-
-
, ~ H -

1
.... 1
-
"i -= ,, 1/ -

41688
21
~
~
z;g~
JJr_:g I Pt ff FEf t f] m JJ JmI FEr r:ue
~ · ,,,,---..__ ~ -;- ---.,
~*ft r EÊI 1 1
11
oppurr F
_pe~ - _ - - s1 la -r1_ - cet _ _ _ _ ta , co _no_ sc" s - _

A Et/d
~ _pes _ s1
7 f 1* ~ ~
10rf
ri~ cet - ta,
1* imm1u& co _ no _ sces _ st

n
la ri - cet _ ta , co _ no _ sres _ si

co _ no -

co _ n o -

sa _ pt>~ _ si la ri _ cet _ta, co _ no _

~
_ si >-
~. +=-
jm1• w FrFI ~,. ~
ª
N
I*"' i chi ti ta l
X
ne sa _ pes _ si
lx &í·êirf 1
la ri_ _

f'a . l'hi ti fa 1 ne sa _ pes - si

rhi ti fo ! UI' sa _ pes - si

chi ti fal ne sa _

ne ~a _ pes - sl

J,.f!{!• ,. ,u,1r c .

!11 6 8k
22

A
co _ no _ sces- si

_ cet _ ta, co _ no _ sces - si


la

~
la ri _ cet • ta, co _ no - sces - si

Ia ri _ cet _ ta, co - no _ sces _ si

ah!......................... .......................... chi


F •

fa chi ti fa,

chi ti fa,
F .

th i ti

fal chi ti fa,

4168R
Pll' .11/_0SSO

~
12... F
- 23

ehi ti fal ne sa. pes _ si la


ta , co_ no _ sce~ _ si chi ti
F >-
>-
N
ti fal ne ~i la ri - cet - ta, co_ no - sces _ si ·chi ti

ne sa. pes _ ta, co. no_ sces _ si chi ti


F

chi ti ne sa _ _ pes. _ si la ri.

si la ri - cet. - ta, co.no.sces _ si chi ti fal ..................................... .

N
si la ri_ cet - ta, co .no.sces _ si chi ti fa! si rhi ti
>-

ne sa - pes _ si la ri_ cet _ ta, co_. no.sces • si chi ti fa! si chi ti


>: . >- >-

fa! ne sa. pes - si la ri_ cet - ta,co.no.sces - fa! si chi ti

_ cet ta , - si chi ti fa! si chi ti


CO- .no - S<'f'S
.:>
>.
1. ..::
"'

- >- >-
>- >- >-

.... ::t

41688
,,,

,&i
~~ . ..-
••• ·••••••• • ••• •••••• • •• •••••••• •• ••• •• ••
.- •
-.. -
.,_ ~

N,, H -

fa ! .......... .......... .......... .. ·········· ·· .......... ... ········•· ··.••··•·· .......... ....... .
n

&i fa si chi ti Lh
- ~ • ' li ~
V
.. .,di- -- -- -- 1 i
,_.
,, • ..- ' ' •
t- .

~: - -., -~~ ~
-
~
~
~

-.i
n

a
-
si chi ti
. ~ l! • -- •- - ~
~

...
fal .......... .......... .................... .......... ... , ....... .......... .......... ..........

LI
... ..
fa
.r
si chi
't
ti
l'J r-- - ,,., ~ n ~ ,..,✓.---- . '

-1 1
n
fa! ................................. .
fa si chi ti
.. 9-• .. i ..l -,9- . .. ..
r
,.

-.. .. - -
I=
>
.. .,_ -
.i;:
.. >
J.,.
-
J!i.,
-
~:
,r; •
1
- - - i7 ;
. - - 1-
1

1 " '
<
&i

.. ..- •
1

.. - •
- "'- -"' -
LI - .. - _J -

--
J
~
... u.
1
- "'
1 1

CAV ATIN A
gui,fan do un drappello di Soldat i che
Sl'BN A II. Suonc1 il tambur o, tatti s 1 alzano . Giungi- BPlcorP
e 1.. prPs .. nta un m azzetto .
rimang ono schiera ti nel fondo. Si appri-ssa ad Adina, la sa luta 1
,....,._ JIARZ I.fLE "'='
NEMORINO -..
' ,., - -' -
~ - - - ~

,ai
..... r.'\
V ,--._

= - -..'--"I- •-• -
&i
~ - -

e ,..:·T r.-.. ,,_


-- - -
.;
~ - - ·-

= -.i

r--.
..... r.-..
- -~-· - - - ~
- -
1\
.....

M..IBZ IJLB
I~ •~'!'• 7 71 I(_~ •~(~•: i
.,..

1
'

- . -. · • - .
1 - --

- ., .
~
..
-
1 -.:
-
- - - • - \ ., - - - ~

--
--

~

_J
\. _,. ~

7 :- ': ,r:- -

1- 1/
i

Potrebbero piacerti anche