Sei sulla pagina 1di 17

Lekcija 6.

Sadašnje vreme pomoćnih glagola (essere, avere)


GLAGOL "ESSERE"

Glagol essere je jedan od dva osnovna glagola italijanskog jezika. Pored svog


samostalnog značenja biti, koristi se i kao pomoćni glagol za građenje složenih
vremena.

Sadašnje vreme glagola essere

jednina:
1. io sono - ja jesam (ja sam)
2. tu sei - ti jesi (ti si)
3. lui/lei è - on/ona jeste (on/ona je)
množina:
1. noi siamo - mi jesmo (mi smo)
2. voi siete - vi jeste (vi ste)
3. loro sono - oni/one jesu (oni/one su)

Potvrdni oblik:

 Io sono una ragazza. Ja sam devojka.


 Noi siamo ragazze.  Mi smo devojke.
 Loro sono in treno e noi siamo a casa. Oni su u vozu, a mi smo kod kuće.
 Loro sono a Roma. Oni su u Rimu.
 Loro sono in Italia. Oni su u Italiji.
 Io sono di Zurigo. Ja sam iz Ciriha
 Noi siamo a scuola. Mi smo u školi.
 Tu sei al bar. Ti si u baru.
 Lei è al centro. Ona je u centru.
 Lui è alla mensa. On je u menzi.
 Noi siamo alla posta. Mi smo u pošti.
 Loro sono in banca. Oni su banci.
 Voi siete in segreteria. Vi ste u sekretarijatu.
 Lei è in discoteca. Ona je u diskoteci.
 Paul è in America. Pol je u Americi.
 Sandra è a Perugia. Sandra je u Peruđi.

UVEK SE KAŽE:
 in treno - u vozu
 a casa - kod kuće
NAPOMENA:
 a Roma - u Rimu (a je predlog koji se upotrebljava ispred naziva grada)
 in Italia - u Italiji (in je predlog koji se upotrebljava ispred naziva države)

U odričnom obliku ispred glagola stavljamo non:

 Io non sono a casa. Nisam kod kuće


 Non sono italiano. Nisam Italijan.
 Non siamo Italiani.  Nismo italijani.
 Non siamo in aereo. Nismo u avionu.

Izmenom intonacije, odnosno stavljanjem upitnika mesto tačke od potvrdne rečenice


dobija se upitna:

 Sei italiana? Italijanka si?


 Siete italiani? Italijani ste?

Za pravljenje upitnih rečenica koristimo upitne reči:

 Chi? Ko?
 Con chi? Sa kim?
 Che? Šta? 
 Che cosa? 
 Cosa? Šta
 Dove? Gde?
 Di dove? Odakle?
 Perche? Zašto?

CHI È?/ CHI SONO? KO JE?/KO SU?

1. Chi è Paul? Ko je Pol? - Paul è un ragazzo americano. Pol je Amerikanac.


2. Chi è lui? Ko je on? - Lui è un ragazzo americano. Pol je Amerikanac.
3. Chi è Marianne? Ko je Marijana. - Marianne è una ragazza svizzera. Marijana
je Švajcarkinja.
4. Chi è lei? Ko je ona? - Lei è una ragazza svizzera. Ona je Švajcarkinja.
5. Chi è Lei? Ko ste Vi? -  Io sono un ragazzo americano. Ja sam Amerikanac.
6. Chi è Lei? Ko ste Vi? -  Io sono una ragazza svizzera. Ja sam Švajcarkinja.
7. Chi sono Paul e Robert? Ko su Pol i Robert? Paul e Robert sono ragazzi
americani. Pol i Robert su Amerikanci.
8. Chi sono Marianne e Pauline? Ko su Pol i Robert? Marianne e Pauline sono
ragazze svizzere. Marijana i Polin su Švajcarkinje.

DOVE È?/ DOVE SONO?  GDE JE?/GDE SU?

1. Dove è il ragazzo? Gde je mladić? Il ragazzo è in treno. Mladić je u vozu.


2. Dove è il Paul? Gde je Pol? Paul è in treno. Pol je u vozu.
3. Dove è la ragazza? Gde je devojka? La ragazza è in treno? Devojka je u vozu.
4. Dove è Marianne? Gde je Marijana? Marianne è in treno? Marijana je u vozu.
5. Dove sono i ragazzi? Gde su momci (momak i devojka=mladi)? I ragzzi sono
in Italia. Momci su u Italiji.
Dove sono le ragazze? Gde su devojke? Le ragazze sono in Italia. Devojke su u
Italiji.
6. Dove sono Paul e Marianne? Gde su Pol i Marijana? Paul e Marianne sono in
Italia. Pol i Marijana su u Italiji.

LEI COME SI CIAMA? Kako se Vi zovete? (persiranje, jednina)


LORO COME SI CHIAMANO? Kako se vi zovete? (persiranje, množina)

Come ti chiami tu? Kako se ti zoveš?


Come vi chiamate voi?Kako se vi zovete?
Come si chiama lei/lui? Kako se zove on/ona?
Come si chiamano loro? Kako se zovu oni?

ragazza - devojka, devojčica


ragazzo - momak, mladić, dečak
treno - voz
e - i, a,pa
casa - kuća
Roma- Rim
Italia - Italijan
Zurigo - Cirih
scuola - škola
bar - bar, kafe
al bar - u baru
centro - centar
al centro - u centru
mensa - menza, kantina
alla mensa - u kantini
posta - pošta
alla posta - u pošti
banca - banka
in banca - u banci
segreteria - sekretarijat
in segreteria - u sekreterijatu
America - Amerika
in America - u Americi
Peruggia - Peruđa
a Peruggia - Peruđi
aereo - avion
italiano - italijanski; Italijan
italiana - italijanska, Italijanka
italiani - italijanski; Italijani
italiane - italijanske, Italijanke
americano -američki, Amerikanac
americani - američki, Amerikanci
americana - američka, Amerikanka
americane - američke, Amerikanke
svizzero - švajcarski, Švajcarac
svizzera - švajcarska, Švajcarkinja
svizzeri - švajcarski, Švajcarci
svizzere - švajcarske, Švajcarkinje

Esercizio 1. Rispondere Vežbanje 1. Odgovorite

1. Chi è Marianne? (svizzera) * È una ragazza svizzera


2. Chi è Carmen? (spagnola)    
3. Chi è Olga? (russa)            
4. Chi è Laura? (italiana)           
1. Chi è Paul? (americano)     * È un ragazzo americano
2. Chi è Laura? (italiano)       
3. Chi è Sergio? (russo)       
4. Chi è Nicola? (greco)      

esercizio -vežbanje
rispoondere - odgovoriti
spagnola - španska, Špankinja
spagnole - Špankinje, španske
spagnolo - španski, Španac
spagnoli - španski, Španci
russa - ruska, Ruskinja
russe - ruske, Ruskinje
russo - ruski, Rus
russi - Rusi, ruski
greco - Grk, grčki
grechi - grčki, Grci
greca - Grkinja, grčka
greche - grčke, Grkinje Pogledajte: Rod i broj prideva

Esercisio 2. Rispondere Vežbanje 2. Odgovorite


       
1. Chi sono Marianne e Sabine ? (svizzere) * Sono (delle) ragazze svizzere.
2. Chi sono Laura e Chiara? (italiane)              
3. Chi sono Olga e Alessia? (russe)               
4. Chi sono Carmen e Dolores? (spagnole)     
1. Chi sono Paul e John ? (americani)          * Sono (dei) ragazzi americani.
2. Chi sono Marco e Gino? (italiani)           
3. Chi sono Boris e Vladimir? (russi)          
4. Chi sono Paul e Vladimir? (stranieri)     

straniero - stranac
straniera - strankinja
stranieri - stranci
straniere - strankinje

Esercisio 3. Rispondere Vežbanje 3. Odgovorite

1. (Lei) è straniero?            * Sì, (io) sono straniero.


2. (Lei) è tedesco?              
3. (Lei) è spagnolo?           
4. (Lei) è svizzero?              
5. (Lei) è argentina?            
6. (Lei) è greca?                  
7. (Lei) è turca?                 
8. (Lei) è araba?                  

tedesco - nemački, Nemac


tedeschi - nemački, Nemci
tedescha - nemačka, Nemica
tedesche - nemačke, Memice
argentino - argentinski, Argentinac
argentini -argentinski, Argentinci
argentina - argentinska, Argentinka
argentine - argentinske, Argentinke
turco - turski, Turčin
turchi - turski, Turci
turcha - turska, Turkinja
turche - turske, Turkinje
arabo - arapski, Arapin
arabi - arapski, Arapi
araba - arapska, Arapkinja
arabe - arapske, Arapkinje

Esercisio 4. Rispondere Vežbanje 4. Odgovorite

1. (Voi) siete stranieri?       * Sì, (noi) siamo stranieri.


2. (Voi) siete tedeschi?       
3. (Voi) siete spagnoli?       
4. (Voi) siete svizzeri?         
5. (Voi) siete argentine?    * Sì, (noi) siamo argentine.
6. (Voi) siete greche?           
7. (Voi) siete turche?           
8. (Voi) siete arabe?             

Esercisio 5. Rispondere Vežbanje 5. Odgovorite

1. (Tu) sei americana?     * Sì, (io) sono americana.


2. (Tu) sei italiana?           
3. (Tu) sei iraniana?         
4. (Tu) sei nigeriana?       
1. (Tu) sei serbo?             * Sì, (io) sono serbo.
2. (Tu) sei australiano?    
3. (Tu) sei turco?              
4. (Tu) sei polaco?          

iraniano - iranski, Iranac


iraniani - iranski, Iranci
iraniana - iranska, Irankinja
iraniane - iranske, Irankinje
nigeriano - nigerijski, Nigerijac
nigeriana - nigerijska, Nigerijka
nigeriani - nigerijski, Nigerijci
nigeriane - nigerijske, Nigerijke
serbo - srpski
serbi - srpski, Srbi
serba - arpska, Srpkinja
serbe - srpske, Srpkinje
australiano - australijski, Australijanac
australiani -australijski, Australijanci
australia - australijska, Australijanka
australiche - australijske - Australijanke
polaco - poljski, Poljak
polachi - poljski, Poljaci
polacha - poljska, Poljakinja
polache - poljske, Poljakinje

Esercisio 6. Rispondere Vežbanje 6. Odgovorite

1. Marianne è svizzera?      * Sì, (lei) è svizzera


2. Sofia è greca?                
3. Pat è americana?            
4. Karin è tedesca?             
1. Richard è americano?    * Sì, (lui) è americano.
2. Vassilios è greco?           
3. Marco è italiano?             
4. Alessio è russo? 

GLAGOL"AVERE"

Glagol avere je drugi osnovni glagol italijanskog jezika, pored svog samostalnog


značenja imati, koristi se i kao pomoćni glagol za građenje složenih vremena.

Sadašnje vrem glagola avere

jednina:
1. io ho - ja imam
2. tu hai - ti imaš
3. lui/lei ha - on/ona imaju
množina:
1. noi abbiamo - mi imamo
2. voi avete - vi imate
3. loro hanno - oni/one imaju

Napomena: U italijanskom jeziku, slovo h se piše, ali ne izgovara se, tako da se, na
primer ho čita kao o, hai kao ai itd.
Potvrdini oblik:
 Io ho trenta anni. Ja imam 30 godina.
 Lei ha quindici anni. Ona ima 15 godina.
 Io ho una macchina nuova. Ja imam nov auto.
 Io ho una bella casa. Ja imam lepu kuću.
 La signorina ha molti amici. Gospođica ima nogo prijatelja.
 Lei ha molti soldi. Ona ima mnogo novca.
 Lei ha molti problemi. Ona ima nogo problema.
 Noi abbiamo molte amiche. Mi imamo mnogo prijateljica.
 Io ho molte cose da fare. Imam da uradim mnogo stvari.
 I ragazzi hanno tutto. Mladići imaju sve.
 Tu hai il numero telefonico di Daniela. Ti imaš Danijelin broj telefona.
 Lui ha il permesso di soggiorno. On ima boravišnu dozvolu.
 Voi avete venti ore di lezione ogni settimana. Vi imate 20 časova predavanja
svake sedmice.

Odrični oblik:

 Io non ho trenta anni. Ja mam trideset godina.


 Lei non ha la sua macchina. Ona nema svoj auto.

Postavljanje pitanja i davanje odgovora:

 Hai la borsa? Imaš li torbu?
 Sì, ce l' ho. Da, imam je.
 No, non ce l' ho. Ne, nemam je.

 Hai le borse? Imaš li torbe?
 Sì, ce le ho. Da, imam ih.
 No, non ce le ho. Ne, nemam ih.

 Avete il libro? Imate li knjigu?
 Sì, ce l' abbiamo. Da, imamo je.
 No, non ce l' ho. Ne, nemamo je.

 Avete i libri? Imate li knjige?
 Sì, ce li ho. Da, imamo ih.
 No, non ce li ho. Ne, nemamo ih.

Persiranje:
 Ha Lei la borsa? Imate li torbu? (jednoj osobi)
 Hanno Loro la borsa? Imate li torbu? (većem broju osoba)

anno - godina
trenta - 30
quindici - 15 Pogledajte: Osnovni brojevi
la macchina - auto, mašina
la sua - tvoj (svoj) auto
la borsa - torba
il libro - knjiga
macchina - auto      
nuovo, nuova - nov, nova Pogledajte:  Rod i broj prideva
amico - prijatelj
amici - prijatelji
molto, molti - mnogo, dosta
soldi - novac
problemo - problem
amica, amiche - prijateljica, prijateljice
molte – mnogo (ženski rod: molte amiche – mnogo prijateljica)
cosa - stvar
fare - uraditi
il numero telefonico - telefonski broj
il permesso di soggiorno - boravišna dozvola
venti - 20
ora, ore - sat, sati
ora - sada
lezione - lekcija, predavanje
ogni - svaki
settimana - sedmica

CHE COS' È ? ŠTA JE OVO?

1. È il libro di Daniela. To je Danijelina knjiga.


2. È la chiave del cassetto. To je ključ od fioke.
3. È un passaporto. To je pasoš.
4. È una matita. To je olovka.

CHE COSA SONO? 

1. Sono i libri di Daniela. To su danijeline knjige?


2. Soni le chiavi del casseto. To su ključevi od fioke.
3. Sone passaporti. To su pasoši
4. Sono mattite. To su olovke.

la chiave - ključ
il cassetto - fioka
la matita - olovka
il passaporto - pasoš

SPAJANJE PREDLOGA SA ČLANOM

IN - U, NA
 nel (in + il) casseto - u fioci
 nei (ne + i) casseti - u fiokama
 nelle (in + le) 
 nella (in + la) 
 nello (in + lo)
 nell' (in + l')
 negli (in + gli)

U učionici ima studenta. Nella classe ci sono studenti.

SU - NA
 sul (su + il) tavolo - na stolu
 sui (su + i)
 sulla (su + la) sedia - na stolici
 sulle (su + le)
 sullo (su + lo)
 sull' (su + l')
 su (su + gli) sugli

DI - OD, IZ
 di + il = del
 di + i = dei
 di + la = della
 di + le = delle
 di + lo = dello
 di + l' = dell
 di + gli = degli

DA - OD, KOD
 da + il = dal
 da + i = dai
 da + la = dalla
 da + le = dalle
 da + lo = dallo
 da + l' = dall
 da + gli = dagli

A - U, NA
 a + il = al
 a + i = ai
 a + la = alla
 a + le = alle
 a + lo = allo
 a + l' = all
 a + gli = agli

PER - ZA i CON - SA ne spajaju se sa članom

Podsetite se: Određeni i neodređeni član

C' È (CI SONO)=IMA, NALAZI SE


       
 C'è il libro? Ima li knjiga?
 Sì, c'è. Da, ima
 No, non c'è.  Ne, nema.
 Ci sino i libri? Imaju li knjige?
 Sì, ci sono. Da imaju.
 No, non ci sono. Ne nemaju.
 Che cosa c'è sul banco? Šta ima na klupi?
 Che c'è sulla sedia? Šta ima na stolici?
 Cosa c'è nel cassetto? Šta ima u fioci?
 Cosa c'è nella borsa? Šta ima u torbi?
 C'è un giornale. Imaju novine.
 C'è una fotografia. Ima fotografija.
 Ci sono libri. Imaju knjige
 Ci sono chiavi. Imaju ključevi.
 Non c'è niente. Nema ništa.
 Non c'è nulla. Nema ništa.

Kada telefoniramo:
 C'è Marco a casa? Da li je Marko kod kuće?
 Sì, c'è. Da, jeste.
 No, non c'è.  Ne, nije.
il giornale – novine
niente = nulla - ništa

Esercizio 1. Rispondere Vežbanje 1. Odgovorite

1. Lei ha un documento?                                 - Sì, ce l' ho.


2. Lei ha una borsa?              
3. Lei ha una fotografia?       
4. Lei ha una tessera?          
5. Lei ha un appartamento?  
6. Lei ha un orario dei treni?

1. Voi avete il permesso di soggiorno?          - Si ce l' abbiamo.


2. Voi avete il numero di telefono di Paolo?   
3. Voi avete l' indirizzo di Chiara?                    
4. Voi avete la macchina?                                 
5. Voi avete l' orario dei treni?                          
6. Voi avete il passaporto?    

documento - dokument (lični)


borsa - torba
fotografia - fotografija
la tessera - kartica, karta (članska)
appartamento - stan
orario - raspored
orario dei treni - red vožnje vozova
permesso - dozvola
permesso di soggiorno - boravišna dozvola
numero - broj
telefono - telefon
numero di telefono - telefonski broj
indirizzo - adresa
macchina - auto, kola
passaporto - pasoš

      
Esercizio 2. Rispondere Vežbanje 2. Odgovorite

1. Ha una sigaretta?        - No, non ce l' ho.


2. Hai un fiammifero?    
3. Hai una matita?          
4. Hai un foglio?             
5. Hai una penna?           
6. Hai un francobollo?    

sigaretta - cigareta
fiammifero - šibica
matita - olovka
foglio - list (papira)
penna - hemijska olovka, pero
francobollo - markica za pismo

Esercizio 3. Rispondere Vežbanje 3. Odgovorite

1. Come è la stazione? (moderna)          - La stazione è moderna.


2. Come è la trasmissione? (brutta)      
3. Come è la frase? (lunga)                     
4. Come è la lezione? (bella)                   
5. Come è la televisione? (spenta)       
6. Come è la luce? (accesa)               

stazine - (glavna) stanica


moderno, moderna - moderan, savremen, moderna, savremena
trasmissione - prenos
bruto, bruta - loš, loša
frase - rečenica
lungo, lunga - dugačak, dugačka
televisione - televizija
spento, spenta - isključen, isključena
acceso, acessa - upaljen, uključen, upaljena, uključena

Esercizio 4. Rispondere Vežbanje 4. Odgovorite

1. È italiano il professore?           - Sì, il professore è italiano.


2. È libero il posto?                      
3. È nuevo il giornale?              
4. È spento il televisore?            
5. È chiuso il ristorante?              
6. È caldo il latte?                      

nuevo, nueva - nov, nova


giornale - novine
televisore - televizor
chiuso, chiusa - zatvoren, zatvorena
ristorante -restoran
caldo, calda - topao, topla 
freddo, fredda – hladan, hladna
latte - mleko

Esercizio 5. Transformare Vežbanje 5. Pretvorite

1. La stazione è piccola.              - Le stazioni sono piccole.


2. La frase è lunga.                     
3. La lezione è finita.                
4. La trasmissione è brutta.       
5. La televisione è spenta.      
6. La luce è acessa.                  

piccola, piccolo - mala, mali


finito, finita - završen, završena
lezine - predavanje, lekcija
finito, finita - završen, završena

Esercizio 6. Transformare Vežbanje 6. Pretvorite

1. Il professore è italiano.        - I professori sono italiani.


2. Il posto è libero.                    
3. Il bicchiere è vuoto.             
4. Il giornale è nuovo.               
5. Il tevisore è spento.             
6. Il ristorante è chiuso            

il bicchiere - čaša
vuoto, vuota - prazan, prazna

Esercizio 7. Transformare Vežbanje 7. Pretvorite

1. La parete è verde.                   - Le pareti sono verdi.


2. La lezione è interessante.       
3. La signora è francese.            
4. La segretaria è gentile.         

5. Il ristorante è grande              - I ristoranti sono grandi.


6. Il signore è inglese.               
7. Il corso è facile.                      
8. Il ragazzo è intelligente.         
  
la parete - zid
verde - zelen, zelena
interessante - zanimljiv, zanimljiva
segretaria - sekretarica
gentile - ljubazan, ljubazna
francese - francuski, francuska
inglese - engleski, engleska
corso - kurs
facile - lak,laka
inteligente - pametan/a, inteligentan/a

Esercizio 8. Rispondere Vežbanje 8. Odgovorite

1. Dove è il libro?                      - Il libro e sul banco.


2. Dove è il giornale?               
3. Dove è la penna?                  
4. Dove è la borsa?                  
5. Dove è il registro?                - Il registro è nel cassetto.
6. Dove è il foglio?                    
7. Dove è la chiave?                  
8. Dove è la fotografia?            

libro - knjiga
banco - klupa; šank
il registro - registar
cassetto - fioka
chiave - ključ

Esercizio 9. Rispondere Vežbanje 9. Odgovorite

1. Dove sono i giornali?           - I giornali sono sulla sedia.


2. Dove sono i libri?              
3. Dove sono le penne?         
4. Dove sono le sigarette?       
5. Dove sono i fogli?                - I fogli sono nella borsa.
6. Dove sono i documenti?     
7. Dove sono le chiavi?          
8. Dove sono le lettere?          

lettera - pismo
sedia - stolica

Esercizio 10. Rispondere Vežbanje 10. Odgovorite

1. Che cosa c'è sul banco?(un libro)                  - Sul banco c'è un libro.


2. Che cosa c'è sul banco? (un giornale)           
3. Che cosa c'è sul banco? (una penna)            
4. Che cosa c'è sul banco? (una borsa)             

5. Che cosa c'è nel cassetto?(un registro)        - Nel cassetto c'è un registro.


6. Che cosa c'è nel cassetto? (un foglio)           
7. Che cosa c'è nel cassetto? (una chiave)        
8. Che cosa c'è nel cassetto? (una fotografia)   

Esercizio 11. Rispondere Vežbanje 11. Odgovorite

1. Che cosa c'è sulla sedia? (i giornali)             - Sulla sedia ci sono i giornali.


2. Che cosa c'è sulla sedia? (i libri)                   
3. Che cosa c'è sulla sedia? (le penne)             
4. Che cosa c'è sulla sedia? (le borse)             

5. Che cosa c'è sulla borsa? (i fogli)                 - Nella borsa ci sono i fogli.


6. Che cosa c'è sulla borsa? (i documenti)       
7. Che cosa c'è sulla borsa? (le chiavi)            
8. Che cosa c'è sulla borsa? (le lettere)            

Esercizio 12. Rispondere Vežbanje 12. Odgovorite

1. Che cosa c'è  sul banco?                         - Sul banco non c'è  niente (nulla).


2. Che cosa c'è sul tavolo?                         
3. Che cosa c'è nel cassetto?                    
4. Che cosa c'è nel vaso?                            

5. Che cosa c'è sulla sedia?                        - Sulla sedia non c´è niente (nulla).


6. Che cosa c'è sulla borsa?                     
7. Che cosa c'è nella borsa?                        
8. Che cosa c'è nella scatola?                  

niente (nulla) - ništa


tavolo - sto
il vaso - vaza
la scatola - kutija

Potrebbero piacerti anche