Sei sulla pagina 1di 7

Concerto in C Major (RV 444)

for Sopranino Recorder and Strings

Flautino (Sopranino recorder)

% +< % <+ " +< , <<+ +< % <+ " <+ , <<+ R +< % +< " +""" +< +<< +<< ; R + % + " + , +< + $ + " + , +< R + $ + " + +< +< +<< *<< QR
Allegro non molto
! +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
< < < "V"V< +; << < < ±< << < < ±< << < <"""
" < < ¡¡ < !±< < < <¡¡!±< < """ < """< ""yø^RV < ¡¡< !< < <¡¡!< < <"""
""" < < "V
""y "Vø^R<S
¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡!
-+-< - -+ -+ - + -+-< - -+ -+ - + -+-< - -+ -+ - + -+-< - -+ -+ - + -+ -
! µ
*< * * <££< £Ó< xóÑ< <££< £Ó< xóÑ< <££< £Ó< xóÑ< <££< £Ó< xóÑ< < +< +< +< +< +< +< +< <§-+ §-<+ - <+ <+ -+<§§-+< - +< +< -+<§§-+< - +< +< -+<§§-+< - +< +<
< R << <££< £Ó£Ó< xxóÑóÑ< ££
££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <££< £Ó£Ó< xxóÑóÑ< ££
<££< £Ó£Ó< xxóÑóÑ< ££
< < £Ó£Ó< xxóÑóÑ< R ¢¢¢
££ <¢¢¢
< < ¢ùS < < !!< §<§§§< §§§< ÝÝÝaaa [[[< §§< §§< §§§< ÝÝÝaaa [[[< §§< §§< §§§< ÝÝÝaaa [[[< §§< §§< §§§< Q
<¡¡¡¡ ÝÝaa [[[< R
< < < ¡¡¡¡
¢ùS Ýa
"

! ¸ +< + + + + + + + -+<< - +< +< + -+<< - +< +< + -+<< - +< +< + -+<< - +< +< + +< + + + + + + + +< + + + +< + + + +< + + + +< + + +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <¢¢¢ << <<¢ùx< <¡¡¡¡ << << !<< <££ £££Ó £Ó< xxóÑóÑ<< <££ £££Ó £Ó< xxóÑóÑ<< <££ £££Ó £Ó< xxóÑóÑ<< <££ £££Ó £Ó< xxóÑóÑ<< R ¢¢¢ < << << ¢ùr ¢ùr<< <¡¡¡¡ << << !<< §§<§§§<< §§<< Ýa [< §§<§§§<< §§<< Ýa [< §§<§§§<< §§<< Ýa [< §§<§§§<< §§<< Q < R
" ¢¢¢ ¢ùx< <¡¡¡¡ ! ££< £Ó xóÑ ££< £Ó xóÑ ££< £Ó xóÑ ££< £Ó xóÑ ¢¢¢ <¡¡¡¡ ! §§ÝÝaa [[< §§ÝÝaa [[< §§ÝÝaa [[< §§ÝÝÝaaa [[[<
¨¨¨¨ãa
ú V e Solo + + + + -<+- - <+- --<+ - + -+<- - +<- --+< - -<+-- - <-+- -<+-- - -+<- - -+<-- - -+<- -+<-- -
±°
! +< , +< +< , +< +< , +< +< , +< R ;;+` ;;+ ; ; + < + <+ <+ + <+ <+ <+ + < <<+ << <+ < #S<+ øsÖ< + < << """ < << < yøXyøX<< + < << << """
""" <""" < < yøX<
yøXyøX< R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" < ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡! ± < < ± < < ± < < ± < ` ; ;+` ;+` -+;; - 0 R < ##< #S
<## #S
< ø
ø sQ
<
sQ <
##
##< < #S
#S < ø
ø sÓ
sÓ< <
( ( <
< (
<
( á z
ccáz<ÓÓ ## Ó < ##
## < <
#S
#S ø
ø <

sÖ (< ( < (
(
<
< c z Ó
cááz<ÓÓ <
""" yøX (< <
( (
(< cááz<ÓÓ < < Q
c z Ó <
"""
###S ###S (<(((cá ø sQ ø sÓ ( z ((< ((< (cáz ((< ((< (cáz
!!! ! -+<- - [ ]
!!! ! -+< + -+< + -+< - -+< -<<+- -
Fine
! ! + +
! ; ; ; + + < + < + + + <¡!< R < + + + +< < < < << < << < < < < <+ 1 +6 QR + + + < + + + + <
±³
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ;+ ;;+ ;+ << <+ << < <¡!< << +< << +< + +< +<< +< +<< << +<¡!<< <¡¡¡
" <¡¡¡
¡¡¡ ¡< !!< ¡¡¡ <¡¡¡ < !!< ¡¡¡ < ¡< !!< < <¡!< ¡¡¡ < ¡< !!< ¡¡¡ <¡¡¡ < !!< <¡¡¡ < !!< < <¡¡¡¡¡¡!
< ¡¡¡¡¡¡¡¡ <
< < < < < <¡¡¡¡¡¡¡¡
< < < < ! < ¡¡¡¡¡¡¡¡ <¡¡¡¡¡¡ < < < < !!!< ¬¬èî<Ò
! ¡¡¡! ¡¡¡ <¡¡¡ < !!< ¡¡¡! ¡¡¡¡¡¡¡¡!
! A -+< +-< -<+ - + + % ì ì ì ì - + < - % - < + - + + + + - + < - + - + < - +<-- -+ - % -+ -
<< < +< +< <+ + @ + ì ì ì ì
±µ
< <
££
££ < Ó x ó[ < < + < + ? + + + + < < < < + < + ? + + + < < + < < < < < 6 ¤<¤¤¤< üûüû< <££<< £ÓxÖ< +< +< +< Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Ó x ó[
à ¤<¤¤¤< üüÑüüÑ< <<¡¡¡¡¡
< << << !<< R ¤ ¤¤< üûüû< ££
¤ < << £Ó£Óxxêê< << +< << <¡¡!
££ <¡! <¡¡!
< < ¡¡! < ¡!< R £££ÓxÖ <¡¡¡¡¡ < <
+< R
<
" à <¡¡! ¡
< < ! ¡¡! à !
à à ¡¡! à
! +< - +< +< + + + + +< + +< -+<-6 - + + + + + -<+ - + -<+ - + -<+ - + -<<+ -
R +< *+<< qhpqRqR<< <+ *<<+ qhpqRqR<< <+ *<<+ qhpqRqR<< <+ *<<+ qhpq<< <+ *<< qhpq<< <+ *<< qhpq<< <+ *<< qhpq<< <+ *<< qhQ
±¸
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < <¤¤¤< üüûüüû<< < +< +< +< + +< << +< << < <¡!<
¤ pqpq< R
" à <
¤ ¤ ¤ <
¤üüû ¡¡¡ üüû < < < ¡< !!< ¡¡¡ < < < !< ¡¡¡! ¡ ! <
¡¡¡ < ! < <
*
* * qh p <
* * * qh p <
* * * qhp <
* * * qh pq <
* * * qh pq <
* * * qh pq <
* * * qh pq <
* * * qh
à <¡¡¡ ! ¡¡¡! à à à à à à à à
²°
! + +< + <+ + <+ + <+ + -<<+ - + -+<< - + -<<+ - + -<<+ - + ? +< -+< - + +< -+< - + +< -+< - + +< -+< - + +< -+< + +< -+< + +< -+< + +< -+<
+ < + < h hT< <+ < h hT< <+ < h hT< <+ < h hT< +< < h h_< +< < h h_< +< < h h_< R <<(((< ccáázz< <<++< hh hh__< <<++< hh hh__< <<++< hh hh__< <<++< hh hh__< <<++< hh hh__< <<++< hh hh__< <<++< Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < h h T< < ( + + + + + + +hh hh__< R
" + + <
+< + <+++< h hT +<+++< h hT +<+++< h hT +<+++< h hT ++< ++< h h_ +<+++< h h_ +<+++< h h_ ((à +à +à +à +à +à +à +à
h h T +
à à à à à à à à
-+ - -+ - -+ - -+ -
²²
! + ? +< -+< - + <+ -<+ - + +< -+< - + <+ -<+ - + <+ <+- + <+ <+- + <+ <+- + <+ <+- +< ? +< +-< <+ <+ <+- <+ <+ <+- +< +< +-< +< -+< - -<< +< -+< - -<< +< -+< - -<< +< -+< - -<<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ << ((((< ccáámm< <<,,,< hhnn``<RR <<,,,< hhnn``<RR <+< ++< hh hhT<T <+< ++< hh hhT<T <+< ++< hh hhT<T <+< ++< hh hhT<T <+< ++< hh hhT<T R <(((((< ccáávv< +< ++< hh hhT<T +< ++< hh hhT<T <+++< hh hhT<T <+++< hh hhT<T <+++< hh hhT<T <+++< hh hhT<T <+++< Q h h<T R
" (( , , + + + + + ( + + + + + + + h hT
à à à à à à à à à à à à à à à à
? + + - < + < + - + < + - + < + - - + - -<+- - -+ - -+-< - -+ - -<+- - -+ - -<+- - - + -
-+-< - --< -+-< - -+--< - -+<- - -+<-- - -+-< - -+--< - -+-< - -+--<< - -+-< - -+--<< - -+-< - -+--<< - -+-< - -+--<< -
²´
! +< < cáv< <+ < h hT< <+ < h hT< <+ < h hT< <+ < h hT<< +< < h hY<< +< < h h_<< +< < h h_<< R +< < h h_<< +< < h h_<< +< < h h_<< +< < h h_<< +<<++< hh hh__< +<<++< hh hh__< +<<++< hh hh__< +<+< +< Q _<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
( (
( (< cáv <+++< h hT <+++< h hT <+++< h hT <+++< h hT <+++< h hY <+++< h h_ <+++< h h_ <+++< h h_ <+++< h h_ <+++< h h_ <+++< h h_ ++ ++ ++ ++hh hh_ R
(
" ( + + + + + + + + + + +
à à à à à à à à à à à à à à à à
+ - < +-- -+ <+-- -+ <+-- -+ <+-- -+ <+-- -+ <+-- -+ +-<- -+ +-<- -+< - -+-< - -+< - -+-< - -+< - -+-< - -+< - -+-< - -+< - -+-<< - -+< - -+-<< - -+< - -+-<< - -+< - -+-<< -
²¶
! < < < < < < < < < < < < + < < < + < < < + < < < + < < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <+<+ ++< hh hh__< <+<+ ++< hh hh__< <+<+ ++< hh hh__< +<<+ ++< hh hh__< <+< ++< hh hh__< <+< ++< hh hh__< <+< ++< hh hh__< <+< ++< hh hh__< R +< +<< h h__<< +< +<< h h__<< +< +<< h h__<< +< +<< h h__<< +<<+++< hh hh__< +<<+++< hh hh__< +<<+++< hh hh__< +<+< ++< Q h h_< R
" + + + + + + + + < +++h h <+++h h <+++h h +<++h h + + + + h h_
à à à à à à à à à à à à à à à à

Vivaldi Concerto in C Major for Fl. (Sop. Rec.) & Strings, RV 444 - Fl. - page 1 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in C Major for Sopranino Recorder and Strings (RV 444) page 1
http://vivaldi.ccarh.org Sopranino Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
²¸
! ? <+ <<+- <+ <<+- <+ <<+- <+ <<+- -+< - - <+ - @ + + +
< < < + < + + + + <<+- -<<+ - ? <+ ? <+
< < < <
" <*<+ **< qhqhppqRqR< <*<+ **< qhqhppqQqQ< <*<+ **< qhqhppqq< <*<+ **< qhqhppqq< <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 1 2 ¢¢ã <¢¢¢< ¢¢ù
¢¢¢ < xx<< R << ¡< !<< << <+ <+ ¡<< !<<+ <+ <+ ? ;+;
¢¢ù 1 2 ¢¢¢ <¢ù< ¢¢ù
¢¢¢ < xÔxÔ< QR
¢¢ù
* * * * <¡¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡¡! < < < < ¡¡¡¡¡¡! <¡¡¡¡¡¡! < < < <
à à à à
!
³°
+ ? + < ? +< + + + +< + + ; - + - + - <
<¡! < < < ¢ùa
-+-< - -+ - -<+-- - -+ - +<- -<+- - -+ - -+--< - -+ - +-< -+-< - -+ - -+--< - -+ - +-< -+-< - -+ - ì+<-
< < < < <¢ùa < < < <¢ùa < < < -+< - % -+< - " -<+ - , <+- -+< - % -<+ - " -<+ - , <+-
< <¢¢ù< < < < < << < +< +; 1 2 <¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ¡¡¡¡ < < !!< R ¢¢¢ <¢¢¢ < V<V <¢¢¢
< < ¢¢ù
¢¢ù ¢¢¢ < < ¢¢ù ¢¢ù< <SS ¢¢¢ <¢¢¢ < < ¢¢ù
¢¢ù < < ÑÑ R < <¡¡¡! <¡¡!±< < <¡¡¡! <¡¡!Q ±< R
" <¢¢¢< ¢¢¢
¢¢¢ ¢¢¢ < < ùxÞùxÞÒÒââ< ¢¢¢
< ¢ù < < ¢¢ë < < ¢¢¢¢¢ë

³³
! - + << - - - + - (
< """ - + - +
< < "yø^- -<-+ - <+-- -+<-- -
< R[< << + -+< - +< + + -+< - +< + + -+< - +< + + -+< - +< + + -<+ - !!!!!!!!
!!!!!!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<"""""" < "yø^
< """ < <R R [ < < < < < < < < < < < < < < <
R ¥<¥¥¥< ¥¥¥¥< õr[ ¥¥< ¥¥< ¥¥¥¥< õr[ ¥<¥¥¥< ¥¥¥¥< õrõr[ <¥¥¥¥< ¥¥¥<¥õrõr[ < <+ <+ <+ ;+ ;;+ ;;+ Q
< < ; ;;+ R
" "yø^ < ¥¥¥¥õrõr[[< ¥¥¥¥õrõr[[< ¥¥¥¥õr[[< ¥¥¥¥õr[[< ¤<¤¤¤¤< ¤¤< ¤i<
¤¤¤¤i

-+< - +< + + -<+ - +< + + -+< - +< + + -+< - +< + + -+< - -<+- - <+- -+ - -<<+-- - <+-- -+--<< - - <+ - +
!
³µ
< < < < < < < < < < < < < + + + < + < + + + < < <##
< < S ø sø[ < < + < + <Q << R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ¦
< ¦ ¦
¦ < ¦ ä i i <
[ < <
¦<¦¦¦< ¦¦äi i[ ¦<¦¦¦< ¦¦äi i[ <¦¦¦¦< ¦¦äi i[ < << << < R + < +< + < < < < qhpqR< ## < + 1 2 + < ¡¡! < S ø sø[ < <
" ¦¦¦< ääii ii[[< ¦¦¦< ääii ii[[< ¦¦¦< ääii ii[[< ¦¦¦< ääii ii[[< ¡¡¡¡¡¡¡¡
¦ <##
<##< ##< (<(((< ccázám **à < á z á m< <
* * qh p qR à « « <
è èÔ <
' ]
']á Ó à á < Ó ¡¡!
à à à
+ - ì ì - + - ì ì
³·
! ì+ ì+ + -+<<¡¡¡ - -< -+< - -+< -+< &&; ddéé ééÓÓ + +< + ì+ ì+ + +< -<< +< -<<+ - -+<< - &&ddéé ééQQ <+ -<<+ -
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < <¡¡!< 1 2 <&< déé éé<ÓÓ ¡¡¡! < + < < ! < < ¡¡! < 2 ;+ ;+ <¡¡¡; <
<< R <¡¡!< 1 2 &< déé éé<ÓÓ ¡¡¡ < + < <¡¡¡ < !!< ¡¡! 1 2 ; +; <+ )Q
" & d à 1 < ¡¡¡ < !
! & d + ; <
) ) < ) p]p]XX< R
à )
à à à à à )à
!!! à
+ + + - + + - -<+- - + + -+<- - + -+<- - -+<-<- - -+<- - -+<-<- - <-+- <-+ <-+- + -+< -+<- -+< -+-< -+< -+-< -<+- - +
! !!!
+;; +;; ;;+ +< +< +< <¡¡! +< < ¡¡! < <
<< < << + <+ < +< < <¡¡! << << ¡¡! < < <<+++< hh hh__< +<<+++< hh hh__< +< << h h_<< < <+ < + +< +< A + <+ <+ +< Q +<
³¹
<¡¡! < < R ¡¡! <¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" <¡¡!
¡¡! < < <¡¡! < < ¡¡! ¢¢ù <
< << xØ< ¡¡! <¡¡! < < ¡¡! à <
à + + +<+++h h_ ¡¡! <¡¡! < < <<+++< hh hh__< <<+++< hh hh__< +< < h h_<< R
à à ¢¢ùxØ à à à à à à +
à
+ ++
à < ++< h h_
à à à
-
-+< - <<- + -+< - <- A + -<+ - <<-+ - - + - - + - -<+ - <- A +-< - + -
´±
! < +< +< A + +< +< A + <+ <<+ +< +<< QR
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ + < < &<&&&&&< &&dé <&< &&&< &&&&ddéé< <+ < &&dé<<
< & & d é <
<¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ < !!< <&< &&&&< &&&&dÛ < &< &&ddÛÛ< +< < '']á< d <
Û
" <&< &&< &&&&ddéé< à && <
& & &&&&< &&dé & <&&&&&&& ''< ''''< '']á
&&& à à à à
à à à
! A + +
+< <- A + +< -< + <+ <- <+ <<- @ + +< + <+ + <+ + +< <+ -<+ - + <+ + + A +
<<- + +< + <+ -<<+ - + +
´²
< < ? + < < < + < < ? + + + + + <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < h n <
U h n <
`
+< )<< )p< ,<,,,< hnU ,<<,,,< hn` A ,<<+ ,,< hhnn``< <(< ((((< ccáá<ÓÓ <+ ,<< hn``< <+ ,<< hn``< <,< ,,< hhnn``< R ¨<¨¨¨< ããaaúú<V< <©< ©<< <+ A <<¨+ << ? <+ <+ < << <<¡¡+<< !<< ¡¡ < < <¡¡< !!<< <¤¤¤¤< üiüi<< +<<¡¡<< !Q +< R
" <))))p à à ,à ( à ,<,,hn ,<,,hn ,à à
V ©©ðÝðÝØØ< ¨¨¨< ããaú<V ¡¡!
a ú V <¡¡! < < ¡¡! à à ¡¡!<
à
+<-- $
à à à à à à à
- + - A + - - + - - + - - + - ? - + - < -
! +< << *<< *< +< +< +< +< <+ << < <W<+ << <+ <+ ? + +< , +< +< , +< +< +6 ? +<< << < Q 6
´´
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < R < < ¡¡¡¡¡¡! < < < R <
% %
% < %
% %
% < %
% W <
¦ ¦ < ¦
¦¦¦¦< ¦¦ääaa< ##SøsÖ <¡¡¡¡
¦ < < 3 < ¡! R R
" % <¡!<
& +--< @ -+<- - A +- -+ - - ì+ - , A +- ì+<-- , ? -<+- - -+ - -+<-- - -+ - ? + @ +-< + +-< +-< +-<
´¸
! < <x< << @ +< +< + +< + < <¥< õri+< < < < < + + +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ¢¢¢¢¢Ö <¢¢¢¢¢ù < ¦< < < < ¢¢ù
< < R ¥õri ¥ ¥õrii< <
õr 6 R £Ó<< xóV< <+ 1 6 <<¡¡¡¡¡! < < < +< < + Q
< < < ¡¡¡¡! < R
" ¢¢¢¢¢ùxÔ ¦äi V <
xÔ ä i < V £££Óa < < ¡¡¡¡¡! <¡¡¡¡! < << <

-+< -+< - ? +< -<+ - <+ -<+ - + + + -<+ - <+ -<+ - + + + + @ +< + + + <+ + + ? <+ -<+ - <+ + <-+ -<+ - <-+ !!! à
µ±
! + + + <
¢¢¢ < ùaùa ¡¡! !!!
+< +< + <¤< ¤+<< üV+ <¤< ¤<< üV+< ¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <¡¡! < < <¡¡! <
< < ¡¡!
< < < < <¡¡!
<¡¡! <
< < R <¡¡¡
< < <
+ < <+ <¡¡!
<¡¡¡< !!<< <¡¡! < < <¡¡! <
+ < <+ ¡¡!
< << <¡¡! < < <¡¡! <
+ < <+ ¡¡!
< < <¡¡! < <
<¡¡!
< < ;;+ ;;+ Q;;+ R
" <
¤ <
¤ < ¤ ¤ üV < ¤ ¤ üV < à ¡¡! ¡¡! ¡¡! ¡¡! ¡¡!
¤¤üVüV à à à à à à à à à à à
à à à

Vivaldi Concerto in C Major for Fl. (Sop. Rec.) & Strings, RV 444 - Fl. - page 2 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in C Major for Sopranino Recorder and Strings (RV 444) page 2
http://vivaldi.ccarh.org Sopranino Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
! + -<+ - <+- -<+ - -+<- - -+<- -+<- - @ +< +< -+< - +< +<
+ + < !!< ? +< +< +< + + + ? +<¡¡¡¡¡¡
µ³
+< +< +< <¡¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < ¡¡¡¡¡ <¡¡¡¡¡ <¡¡¡¡¡
< !!< ¡¡¡¡¡ < < < ¢¢¢ <¢¢¢< ¢¢ã
" < !!< <¡¡¡¡¡
<¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ < !!< à <¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ < !!< <¡¡¡¡¡<< !<< ¡¡¡¡¡¡
<¡¡¡¡¡ ¢¢ã< QR
à ! à à
à à à à
!!!!!
!
µ´ +< + 2 ; !!!!!
!!!!!
; ; + < + ? <+ <+ +<-< <+ <+ + + <+ <+ <+ +-<< +< +< + + +< +< +
< £Óxó[<<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
2 +; +; +; """ <<"""< """ "yø^ RRbb< ¢¢¢ ¢¢¢ ùxÞ Ò < """
Û <""" """ ""< ¢¢¢¢¢¢< ¢¢¢
¢¢¢ ùxÞ Ò < < < < < QR
Û
" ££ 1 """""""""< "yø^
"yø^ R b <
¢¢¢ <
¢¢¢ <
¢¢¢ ùxÞ Ò Û<
¢¢¢ùxÞÒÛ """""" < < <
""" " <
¢¢¢ <
¢¢¢ùxÞÒÛ< ¡¡¡¡¡¡!
ùxÞ Ò Û < < <
<¡¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡¡!
-+<- - -+<- - - ì+ - ì ì ì
! ? + + - + < - + + < + - + + + + < + - - < + + - < - < + + - < < - <+- <+- -<+ - -+< - +< +< ? + ì+ + ì+ ì ì
µµ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ + < +
? +< + + + +< << < < ££< £Ó< xói< ¦¦< ¦< << 6 2 2 < < h h_ < < < < < < < < R ££< ££ < + + < < + < + < ££< < ÓÓii< <¢¢¢
££ < < ¢¢Ó< < < < <+ <+ <+ <+ Q
" <££<< £Ó< xói<< """ <"""< "yø^
""" <"yø^<RRR ££
"yø^ < < £Ó£Ó< xxóiói< ¦<¦¦¦< ¦¦< ääii ii< 1 ++< +++< hh hh__< ¡¡¡!
££
ä i i <
¡¡¡! <
¡¡¡! < < ¡¡¡!
<
¡¡¡!
¡¡¡!< < < ¢¢¢ ¢¢Ó< <££££< ££
< ÓÓaa< <££
££ ££< ££
< Óa<<+ R
< < £Ó£Ó< xxóiói<
££ + ££ Ó a
££
-<+ - <+- -<+ - <+- <+ + + -<+ - <+ + ì+
! + ? + < +
+ << << < < < + <+ <+ < < < %%< ué< ¤<¤¤<< üû< ¤<¤¤< üû<< << R <+ <+ <+ <+ +<¡¡¡¡¡
+ + < + <<+ +<< !+<< ? +<<¡¡¡¡¡
+< <+ <+ +< +< <+ <+
µ·
+< ? <+ ? ##
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< ## #S øøsøVsøV< %< %%%< %%%%< %%< %%%< %%%<%uéué< ¤üû ¤üû <"""
""" < ""y <
< ÛÛ< ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡ < < !!< <¡¡¡¡¡ < < !!Q
¡¡¡¡¡ < R
" <####
##
## <####
## <##< ## ##
## < ##
## < <
#S
#S ø søV <
% %%%<
% % % % à à ""y

-+< - -<+ - -<+ - -<+ - -+< - -+< - -+< - -+< - + <+ + + ? + +


! @ +< +< +< +< + +< + <+ + <+ + <+ + <+ + +< +< +<< <+ <+ <+ <+
< < ? +< <+ R +< 2 2 +<¡¡¡
µ¹
<¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡< < !!< ¡¡¡¡¡ <¡¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < !!< < < < < < ## < < #S< øøsøVsøV< < < (< cázááee ##
" <¢¢¢
¢¢¢< ¢¢ë
¢¢ë <¢¢¢
< < ¢¢¢ < ¢¢ù
< xØxØ< < 1 ¡¡¡
¢¢ù <¡¡¡< !!!< ¡¡¡! < < < <##
<¡¡¡!
¡¡¡! <##< #S#S#S< øøøsøVsøVsøV< ##
<##< #S#S< øsøV (<((((< ((< ccáázzáe< ##
##
øøsøVsøV< R
<##< #S#S#S< QøsøV
(
-+-< - -+< -+-< - + -<+- - <-+ -<-+ - -+<-- - -+<- -+<-- - -<+- - -<+-- - <-+- -<+-- - + -+< - +-< -+-< - + -+< - -+< -+-< - + -+< - -+< -<<+- - <+ + ì
¶±
! < < < < <dé éá < < < """ < < < < + + < + + < + + <
+< < < cázáe< &&< &&< &&&< ddéé ééáá< +< < < cázáe< """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
( & ( <""" < < yø^yø^yø^RRRbbb< +< 1 2 2 +< +< << $$<< $< $< $Ö< R << +< +<< << << < << << << +< +<< << << < << << ¨<¨¨¨< ¨¨<< ãaú<<+ +6 Q 1 R
" ((
(
< ((c < ( < cá
á z
z á
á <
e
e & ( (
(
(<(((c< ( < c á
á z
z á
á <
e
e < $ $ $
$ <
$<$$$< $$$$$$ <
$ $ < $ < $
$ Ö< Ö ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
<¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !
< < < < < < !!< <¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
< < < < < < !!<
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! ãa ú
((

! + + + + + + + + -+ - + -+ - -+ - + -+ - -+ - + -+ - - + - + - <+ -
+< << +<< %<<W +< << +<< %<<W <+ << <<+ %W<< <+ << <<+ %W<< +< << << %W<< <+ << << %W<< <+ << << %<< <+ << << %Q
¶³
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
% % % % % %
< R
% % % % % % % %
" < %%%%%% %%< %%%%%% %<%%%%%%% %<%%%%%%% %<%%%%< %%%W %<%%%%< %%%W %<%%%%%%% %<%%%%%%%<
%%
% %%% < %< % % <
W W % % %
% < %< % % <
W W % % %
<
% %< % % <
W W % % %
<
% %< % % <
W W % % %
% %
%< % % <
W % % %
% %
%< % % <
W % % %
<
% %< % %< % % %
<
% % < % %

¶´
! +
-+< - +< -+< -
< +
- +< - +< - +< -
< +
- <+ - <+ - <+ -
< +
- <+ - <+ - <+ -
< + <+- -<+ - <<+- + <+- -<+ - <<+- + <+- -<+ - -<<+ + <+- -<+ - -+<<
<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < <
<%%%%<< %%<%%%%WW<W <%%%%<< %%<%%%%WW<W %< %%%<< %%<%%%%WW<W %< %%%<< %%<%%%%WW<W %< %%%<< %%<<%%%%WW<W %< %%%<< %%<<%%%%WW<W %< %%%<< %%<< %%%%< %< %%%<< %%<< %%%%Q R
" < %%%%%% %%< %%%%%% %<%%%%%%% %<%%%%%%% %<%%%%%%% %<%%%%%%% %<%%%%%%% %<%%%%%%%<
%%

¶µ
! +
+-< -<+ - +-<
< +
+-< -+< - -+<
< + <+- -<+ - <<-+ + <+- -<+ - <<+- + -<+- - <+- -<<+- - + -<+- - <+- -<<+- - + -<+- - <+- -<<+- - + -<+- - +-< -<<+- -
<%%%< %<%%%%WW< <%%%< %<%%%%WW< %< %%< %<%%%%WW< %< %%< %<%%%WW< < %%< %<%%%WW< < %%< %<%%%WW< %< %%< %< %%%< %< %%< %< %%%Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R
" <%%%%%< %%<%%W %%< %%%%< %%<%%W %<%%%%%< %%<%%W %<%%%%%< %%<%%%W %%<%%%%%< %%<%%%W %%<%%%%%< %%<%%%W %<%%%%<%%%< %%% %<%%%%<%%%< %%%<
%

-+ - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ - +- -+ - +- +- -+ - +- +- -+ - +- +- -+ - +-
¶¶
! +< <-< %+-<<%%<-<W +< -<< %+-<<%%-<<W <+ <<- %<<+-%%W<<- <+ <<- %<<+-%%W<<- +< <<- %<<-%%W<<- <+ <<- %<<-%%W<<- <+ <<- %<<- %%<<- <+ <<- %<<- %%<-<
<%%%%%%%< %%<%%%%WW< %%<%%%%%%%< %%<%%%%WW< %%<%%%%%%%< %%<%%%%W<W %%<%%%%%%%< %%<%%%%W<W %%<%%%%%%%< %%<%%%%W<W %%<%%%%%%%< %%<%%%%W<W %%<%%%%%%<%%%< %%%%< %%<%%%%%%<%%%< %%%%Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" %%
< R

+ -+<- - + -+<- - + -+<- - + -<+- - <-+ -+ - + -<+- - -+ -+ - + ì


! + + < + < + < + < < < + + < <
21 2 <+ )<< )p< << +< << < R ¤<¤¤¤¤<¤¤¤¤<¤¤¤V<V <<¤¤<<¤¤+<< ¤ +< <¥ ¥< õr<S << <+ +<< QR R
¶·
<< 21 2 +< )<< )pp<< << +< << < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" ))< ))< ))p ¡¡¡¡! < < <
<¡¡¡¡!
¡¡¡¡! ))< ))< ))pp< ¡¡¡¡! < < <
<¡¡¡¡!
¡¡¡¡! ¤¤¤¤¤¤¤< <¥¥¥<¥¥¥¥< ¥¥< ¥õrxa<
¥õrxa
) )
Da capo al fine

Vivaldi Concerto in C Major for Fl. (Sop. Rec.) & Strings, RV 444 - Fl. - page 3 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in C Major for Sopranino Recorder and Strings (RV 444) page 3
http://vivaldi.ccarh.org Sopranino Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
II.

Largo
` - `+ -
? `+ `+<- ` ` - `+ - ` ` -`+ - - `+ - ` `+-
? + < ` ` - `+ - - `+ - - `+ - `+ `+
! <££ + < < ` + ` < + ` + + < + + < < < ` + < < < < + ` ` + + < ` + ` < ` < ` < ` << R
% 1 2 ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< <
< £Óxxóiói <"""
£Ó + < < < < < < < <¡¡¡¡¡ < R ¦ < <
< < !!< ¦¦¦< ¦¦¦¦< ¦¦äi[<< ¡¡¡¡¡ + < < < < + <
<< < << !< """ + < + << < ""y< + Q
<< òò<
" <""" < ""y
""y< øRøR< """<""" < ""y""y < øRøR< ¡¡¡¡¡ äi[ <¡¡¡¡¡ < < !!< ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡! """ ""y

! -+< - - + - - ì+ -
< ? + - + < - +-< -+ - -<ì+ - + -<+ - +<- ? + +<- ì+<- -+< - +<- -+<-< - +<- ì+<- -+< - +<- -+<-<
1 +6 6 <¡¡¡¡¡¡ < < < !< R << +<< 1 + 6 ¡¡¡¡¡ < < !!!< 6 ¡¡¡¡¡
³
<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < !< 6 ¡¡¡¡¡ <¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ < < !!!Q
<¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ < R
" <
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡!< < ! < <
¡¡¡¡¡ <
¡¡¡¡¡! < ! < ££ £Ó Ñ 6

-<+- - -+ - -<+- - -+ - + + - + - + -<+- - <+- -+ - -+ - +


! < < + < < + + ? <+ < + +< < ¢¢¢ - - < - << ùV<< <££
- - + - - - <- <- -< -<+ - <+ ? + + + +<
<£££Ó£Ó<< xxóxÑóxÑ< ? <+ <+ 1 2 +< ? +< +< +< $$<< Q
µ
< <
<§Ç §< § ·< <§Ç §< § ·< << F &< &d6é éá< << G < ''] á<Ó R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 7 < ¢¢¢ ùV <
££ <¢¢¢
< £Ó£Órr< ¢¢¢ < ùÑùÑ< ££ < R
$ |ø
" §Ýa S §Ýa S && '' à à à à < ¤¤üx< <$$$$$$< $$< $$$|ø<
$ $ $ $ $< $$ < |ø

!· - <+ - + ? + + -+< - + + +< -+< - +-< + ì+ + + -+< - +-<6 ì+ + + -<+ - +-< -+< - +< ? + + ì+ , + + -+ -
< ? + ? + < < < + < < 6 < < < < < < < < < < < < < < < < 1 6 QR
" < << < < < <<¡¡¡¡¡¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< +<¡¡¡¡¡¡¡¡¡! <¡¡¡¡¡¡¡
< <
< < < !<
< < < <
¡¡¡¡
< < !!!<
<¡¡¡¡
¡¡¡¡ ¡¡¡¡< < !!!< R ¤<¤¤¤¤< ¤¤üѤ¤< ¤¤¤¤< ¤¤a< <£££Ó³x<Ö <
<¡¡¡¡
¡¡¡¡
< < < < < < !< ¡¡¡¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡! a

A + - - + - + - + - , ? -<+- - , -+ - <+-- - + - +-<- -+< - -+-<< -+< - -+<-< + -+< -


!¹ < < < +< + + ? + + + , <+ , + < + < < < + < < + +
<¢¢¢
¢¢¢ < ¢¢ù < xÞxÞ< < < < < << <+ < << < ±< < ±< R <«« <<+ 1 2 2 +<+ ++<< hh hhh___<< <¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¢¢ù
+< << < < +< 2 2 +< < h h_< < +< << Q
««è èè< Ñ 1 <++++< hh hh__< ¡¡¡! < R
" <
¢¢¢ < ¢¢ù
¢¢¢ <¢¢ùxÞxÞÒÒêê< ¡¡¡¡¡!
±
<¡¡¡¡¡! ±
< < < <
¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡!< < < è è Ñ < +
+ + h <
¡¡¡! <
¡¡¡! < < + + < <
¡¡¡! <
¡¡¡! <

? -+-< - -+ - ì+ - + ì+ - -+ - +- ì + ì+ + <-+
! < < +< + + , + + ì - + - - ? + - + - - < - + - - + < + + + - + - - < < - - <+ - <- <-
6 <<¡¡¡¡¡! < << < 6 <<¡¡¡¡¡ < << < 6 <¡¡¡¡¡!? <+ < << 6 ¡¡¡¡!
±±
<¥¥¥¥¥< ¥¥¥¥< ¥õa<< << ³<< <
¥
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0 R <¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡! < < < <¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ < < < <¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡! < < < <
¡¡¡¡!
¡¡¡¡! < < Q < R
" ¥õa £££Óxóa <

-+-< - +-< -+ - -+<- - +<- -+ - -<+- - <+- -+ - -<+- - <+- -+ - +- -<+- - <+--
-< -< <-< - + -
! <¢¢ùxÑ < < < < < +< G <+ <+ <+ <+ <+ << ##
? + ? +
<< < < < Q< <
±³
< < ¢¢Ñ
¢¢¢
¢¢¢ ¢¢Ñ ¢¢¢
¢¢¢
¢¢ù
< xÑ< ¢¢Ñ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< <
¢¢Ñ
¢¢ù
<¢¢¢xÑ< ¢¢Ñ
¢¢¢ ¢¢Ñ < ¢¢ù
<¢¢¢xÑ< ¢¢Ñ
¢¢¢ ¢¢Ñ < < < < < ## < <
## #SøSá<<V R
" < ## < ####
< ##< #S##øb<< #### ## < ##
## < ## < ## < #SSSøøsø[sø[< Q
##
## <
## <
##
<########## < ##
## <
##
## ## ## ##

D ? + -+< - +-< -+-< - + - < + - <-+


! +< + +< +< +< < << < < #S<< øV< +< A+ ? + < + + <
±´
+< < + ? + <+ <+ <+ <+ << << < #S<< Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" < < < < < < < ## < ## < ## < ## ø b Q < < < < < ## øV<< Q R
< #### < #### < #### #S
##< SSøø<VV <
< #### < ## < ####< #### ## #S< øSøbV<
<####
<##
###### ##< ##
< ## Sò< ##
####
##
##
< ##
## ## ## < ## ####
## ## ## ##
## < ## < ##< ##S##
< ## ò<< ## ##
< ## < ##
## <
##
## ##
## < ####
## < ####
## SøV
<####
## ## < ##########
##
-+<- - +-< -+ - +--< -+-< - +-< ì+-< -`+ - ` -`+ - ` ` -`+ - ` -`+ - ? `+ `+-< ` ` - `+ - - `+ - -`+ - ` ` -e - -)
! < < < ÓÓxxóxóx< < < +< < +< < < +< < R < < +< `+ `+ +< < `+ `+ << `+ << `+ <<+ `+ <<+ R
< < + < < <
±µ
<¤¤¤< üüaüüa< ££
¤ ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QR T
" à à <¢¢¢
¢¢¢< ¢¢Ö < < ¡¡¡¡¡
¢¢Ö <¡¡¡¡¡ < < !!< ¦<¦¦¦< ¦¦¦< ¦×<< <¡¡¡¡¡ < < < !<< <¡¡¡¡¡ < < << < """
¦¦× ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡ """"" << < "" << <

Vivaldi Concerto in C Major for Fl. (Sop. Rec.) & Strings, RV 444 - Fl. - page 4 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in C Major for Sopranino Recorder and Strings (RV 444) page 4
http://vivaldi.ccarh.org Sopranino Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
III.

Allegro molto
ì ì + " + - + - ì ì -<+- - -ì+-< - , -+ -+-< - -+ - -+-< - -<ì+- - , -+ -<+- - + -+-< - -ì+-< - , -+ -+-< -
! + < + , + , < < < < < < < < < < <
I +6 R <+ , <+ <+ <<+ , +< <<+ R +$<<$|Û$<< ||á<< <<$||Û< R << £Ó+< i+< << +<£Ói+< R <<+&dé é< Q <¡¡¡¡¡< !!!< R &< dé é< Q <¡¡¡<¡¡!!!< R &<< dé é< Q <¡¡¡<¡¡!!!Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < R
" K ¡ !
< ¡< !< < ¡< !< ¡
! <
££ <
£Ó i
£ÓxÓ< ££ < < £Ó
£ÓxÓ <
i
¡¡¡! ¡¡¡!

-+<- - -ì+-< - , +- --+< - ì ì ì


!
·
< + < < <¡!< +< + +< +< +< +< +< -+< - + + + + +< <+ +< <+ +< +< +< , +< +< <+ <+ +< , +< +< <+ <+ +< , +< +<
<%uòøò< <¡¡¡! <¡!< R ¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < < !< R < < < < ¡¡¡¡
<< < !< ¡¡¡¡ ¡¡< !!< R <%uòøé< < ¡¡< !!< R <%uòøé< < <¡
< < !!< R <%uòøé< <¡¡¡! !Q
¡!< R
" <¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡! ¡¡¡¡ < < !!< <¡¡¡¡
<¡¡¡¡ ¡¡¡! ¡¡¡!

-+-< - -+< -+ - + -+<- - +-<- -+ -e+<- - + ì+ , + ì+ , + -+-< - -+< -+ - + ì+ , + ì+ , +


!
±³
< < + +
< <£Ó£ÓxxóÑó< ¥< ¥<< ¥< <+ R < + < < < < + < < + < < < + + < + < < + !Q < R
££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ¥<¥õrõr[[< <%%<%%< %%< R
< 1 6 R
< ¡¡<< !!< < ¡¡<< !!< R ¥¥< ¥¥< ¥¥< ¥¥õrõr< ÑÑ <¥< ¥<< ¥+< +< R < ¡¡<< !!< < <<¡
" ¥ ¥ ¥ ¡¡¡! ¡¡¡! ¥¥ < ¥õr< Ñ ¡¡¡! ¡¡¡!< ¡
! ¥¥õrÑ
[Fine]

-+-< - -+< -+ - + +
- < - - < - < - + - + ì+ , + ì+ , + -+ - -+ - <+- -<+- - <+- <+- -<+- - <+-- -+<- - -+<- - +<-- -+<-<- - +<-- +<-- -+<-<- - -<-<- -+--<< - -+-< - + + -<+- - + + -<+- - + +
!
±¹
££
££< < £Ó£Ó< xxóÑóÑ< <¦< ¦<< +< +< R < ¡+< !< < ¡+< !< R """
<< << < "V< """ < < "V"V< R <"""
<""" < < "V < <""" < < "V < R ¥< õra< 2 <¡¡!+< < < < <+ < < < <+ <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ¦ ¦<
¦¦äi < ÑÑ <¡¡¡
ä i ¡< !!< <¡¡¡
¡< !!< """ "V """ "V """ "V <
1 ¡¡! < < R ¦<¦¦¦< ¦¦< ääii i< ¦<¦¦¦< ¦¦< Q
ääii ii< R
" i

+ +--< -+ -
!
²µ
+< p<S < - < +< <+ <+ <-+ <+ <+ <+ <-+ <+ <+ +< <+ -<+ - <<- + < + + <
- <+ - + + - + < - + +
< < + < < < + < + ? +< +< +< +< -+< - +< -+<
"
<)p]))p 1 2 ¡¡¡
) < !!< R ¥<¥¥¥< ¥¥< ¥¥õrõr< ÑÑ ¥<¥¥¥< ¥¥< ¥¥õrõr< ÑÑ R *<*qh*g< *_< 1 2 ¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<¡¡¡ <¡¡¡<< !< R ¥< ¥< ¥<< ¥ ¥< ¥< ¥<< ¥ R <<"""< ""y
! ¥¥¥¥õrõr< ÑÑ ¥¥¥¥õrõr< ÑÑ """""y
<"""
< áá< """ < <"yøR
"yøRQ< R

[Tutti]
!
³° -ì*< - ? + -+< - +< +-< -+< - -+<- - +<- --+< -*<- - +-< + +-< -+< - ? + -+< - <+- + <+- -+< - ? + + ì+ , ? + + -ì+< - , + -+< -
< R <""" < ""\< < """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<""" <""" < ""\
""\< < R < < +< < < < +< < R < < <+ < < < +< < R < ¡< !< < <¡!Q
R <<¡¡¡¡! < R
" ""\ < < < <
¡¡¡¡¡ <
¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡!< !< < <
¡¡¡¡! < < <
¢¢¢
¢¢¢ < <
¢¢ù
¢¢ùi<
i < <
¡
¡¡¡¡ !
!< < ¡¡¡!< ¡
! <

- + - +--< # +-- -+<-<- - -<ì+- - , -+ -+ - -ì+-< - , -+ -+ - -+


!
³¶ + - <#S< øs< < < < < < < < < < << +< <ì+ , ? <+ <+ + +< <ì+ , ? <+ <+ + +< ì+< , ? +< +<
- < + < <
ì+ , +
?+ <
###Q <$$Ö R ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < ££<£Ó£ÓÓii[< ££ < £££Ó£Ó< iiÓ[< R ¥¥<Ó < <¡¡!!< R <<%%<S < <¡¡!!< R << < < ¡¡< !!< R +<< < < <<¡¡!!Q R
" ¡¡¡¡! ¡¡¡¡! %%S ¡¡¡¡! %%S ¡¡¡¡!<

Vivaldi Concerto in C Major for Fl. (Sop. Rec.) & Strings, RV 444 - Fl. - page 5 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in C Major for Sopranino Recorder and Strings (RV 444) page 5
http://vivaldi.ccarh.org Sopranino Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
Solo
! + ? + + + + -+< - +< -+< - + <+- <+ -<+ - ? + +< -+-<< +-< +< -+-<< +-<< +< -<+- - -+ -
< ? +
-<+- - -+ -
< + +-< +
<
+<- +
< <Q
´²
+ +
+< +< +< +< < +< < < R ¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < <
<< < < ££ < <
<££< £Ó£Ó< xxóaóa< R <¢¢¢ <
< < R <¡¡¡!
< ¢¢ù ¡¡¡! + +
< < < <<&&&< &&< ddéé áá< R <<"""< < < < + < < < R + < < + < + < +< R
" < < < < < ¡¡¡! & < < "yøX
"yøX < < ## < #S
#S < ø
ø sá
sá < < ¡¡¡! ¡¡¡!<
¡¡¡! < < < <
¡¡¡! < <
< < < < ¡¡¡!
¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡!
""" ##

+--< -+ +-<- -+ - < + - - - + - - + - < - - + - + - + - - + - *-<- ? +--< -<+- - -+ -+ -


!
´¸ < + < + < ? + < +
+< &<< &<< &d<< QQ +< &<< &<< &d<< QQ R <+ < < < +< < < < R +< < < +< +< < < +< R +< 2 <+ ''<< ]á áá<ÖÖ R < < + < + ? + < ¢¢¢ < << ¢¢<< <<+¥¥? ¥<<+ +< Q
<¢¢¢ +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<
& & & &d <
& & & & d <
""" < < "yø^ R
R j
j < <
## < ## < S <
S Q
Q <
¡¡¡¡ < < !< <
¡¡¡¡ < < !< < 1 <
' ' ' ] á R ¥¥ ¥ ¥¥< õrõrxixi<< R
" & & """ "yø^ ## ## ¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡ ! '

-*<- - > -+-< - +-< -+ - + + + -*<- - >


-<+- - +-< -+ - + *<-- ? <+-- -<+- - <+- -<+ - ? + ? +
! < ? + - < - + < - + + < - - < < - - - < - < - < + - ? + ? +
< £Ó< £ÓxrÖ< <¥< ¥¥<< ¥+< +< R ¤<¤üS¤< üüÑ<< 2 <+ << qhpq< R < < < ¢¢< <¤¤¤<< ¤ < +< R < <£££Ó< £Óxa<Ó <¤¤¤<< < Q +< R
µ´
< R ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R <¢¢¢
¢¢¢ R
¥ ¥ ¥ ¥ < ¥<
¥Ñ Ñ 1 < *
*** qhp q ¤ ¤ ¤ ¤ <
¤
¤ üüi
üüi< ¤ ¤ ¤ ¤
¤ ¤
¤ < üüi<
üüi
"

-+<- - +<- -+ - - +< - + - <+ - - +< - + -+< - <+- ? <+ + + -+-< <-+- <+- ? + + +-< -+<-
!
¶±
< + + + + < < < <
<¤¤¤ür< ¤< Ñ 1 R < << +< +< <+ <+ << < R < << +< +< +< +< << < R ¨<¨¨¨¨¨< ¨<< ¨ <+ +< < ''<< ]áá áá<<ÓÓ R ¨<¨¨¨<< ¨¨¨<< ¨ <+ +< < ''<< ]Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
6
< R
" §<§§§< §§< §Ýa < Ñ &< &< &&&< ddéé éé< Q §§< §§< §§< §Ýa<V '< '< '''< ]] á <Ó
&
Q
'
á Ó ¨¨ãV<V '<''''
ã ' < ] ¨¨ãV<V '<'''' <ÓÓ
ã ' < ] á
á á
á
§Ýa Ñ && §ÝaV ''

-+-< - -+ - - + - -<+- - -<+-- - -+<- - -+ - - + - -+-< - -+--< - -+ - -+<


!
¶¶
< < +< < + < < < < < < < < << ? <+ ? + + +< -+<< - -<<+ - ? <+ ? + + +< -+<< - <+ <+ + <
< < < + + < < < R < < < + + < < < R ¥< ¥¥< ¥ < <+ +< < '< ']á<Ö R ¥< ¥¥< ¥ < <+ +< < '< ']á< R < < <+ + + +< < Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < R
" <§§§< §§< §<<× '<< '< ''< '']]ááÖ<Ö §<§§§< §§< §<×< '<< '< ''< '']]áá<ÖÖ ¥¥¥¥¥¥< õrõrxVxV< ''< ''< '']áÖ ¥¥¥¥¥¥< õrõrxVxV< ''< ''< '']á ¨<¨¨¨< ¨¨< ¨<< '<< '< ''< '']]áá<
§
§× '' §× '' ¨ ''

+ -<+- - -<+- - + + -+-< - ? <+- + + +--< ? <+-- +- + +--< -<+-- - +- + -+-< -


! - < + + -
< < < < < - - < + + - < - < - - < - < < -
< ? <+ ? + + +< < < < ? +< ? + + +< < < < < < + + < < -<
< < + + - <
·±
< < + <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < + < < < < < < < R ¦< ¦< ¦ < < < ']á<Ö R <¦¦< ¦ < < < ']á< R ¨< ¨< < < < 'Q ]á< R
< < R + +
" <§§§< §§<< §+<<× '<<+ '<< ''< '']]ááÖ<Ö §<§§§< §§< §§<×<× ''<< ''< ''< '']]áá<ÖÖ ¦¦¦¦¦< ¦¦ääii <SS ''< ''< ''']áÖ ¦¦¦¦¦< ¦¦ääiiaa< ''< ''< ''']á ¨¨¨¨< ¨¨< ''< ''< ''']á
§
§× ''

-+-< - -+ - -+< - -+<<- - -+< +< + + <<-+ ? + +< -+< -+< - +< ? +< + +< -+< -+< - +< +< +
! < < + + + < ? +
Søøbb< ¤<¤¤¤< üVüV< R <+ <+ <+ +< +< + <+ <+ <+ +< +< Q
·¶
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < <
< < << + + << < < R <¨¨< < +< <+ < '< 'W< R < ? +< <+ 1 6 R ## < < < £Ó£Ó< xx<ÖÖ ##
Søøbb< ££
££ < <
" <¨¨¨< ¨¨< ãaú<< '<< '< ''< ''<WW ¨¨¨¨< ããaaúú< '<'''< ''W ¤<¤¤¤x¤< üV<
¨
## S ## S <
## < Sø b< <
¤ ¤< <
üV < <
## Sø j< <
¤ ¤< +< R
üV
ãaú '' à à à à ##S ¤üV ##S ¤üV ø b ¤ ø j ¤
à à à à

[Tutti]
! - + - + + +< -+< - + ? + ì+
- ì ì , + ì+ , + -ì+ - , + -+ - -+< + -+< + + -+<
¸±
? +
? +< < +< +< ? +< + <## + < +
<< < +< +< R <## <££ < ? +
+< < R +< , ? +< +< << +< << R < ? ¡+< !< << ¡< !<< R < +< < < < +< < Q < R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< < < S ø
ø sÖ
sÖ < < < S ø
ø <

sÖ <
££ £Ó < x Û <
" <
## #S
###Søb ££< ø b < ##
< £Ó£Ó< xxââ< à ¤¤üa
££ S ¤ <
¤ <
üa ##
à
S
à
£Ó x Û ¡ !
¡< !!< <¡¡¡
<¡¡¡¡ <¡!!< ¡¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡!<
¡ ! < <
¡ !< < ¡< !< < <
¡¡¡!< < < <
¡¡¡!<
à à à

Vivaldi Concerto in C Major for Fl. (Sop. Rec.) & Strings, RV 444 - Fl. - page 6 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in C Major for Sopranino Recorder and Strings (RV 444) page 6
http://vivaldi.ccarh.org Sopranino Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
[Solo]
!
¸¶ <<+- ? + ? <+ <<+- +<-< + +< +<-< <+- <+ -<+ - ? <+ + + ì ì , ì+ , + ì+ , + + ì+< , + +< -ì+<< - , +< -+<< -
<
¡¡¡¡¡ << < !< ¡¡¡¡! < << < < R <¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < Ü< R << 1 6 R +< , +< +< +<< +< +<< R < +<¡!< << <¡!<< R <¡¡¡!
< ¢¢¢ <¡!
¡< !< <¡¡¡! < R
<¡¡!!Q
" ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡! <¡¡¡!¡ !
¡< !< <¡¡¡! ¡! < <
¡ !<
<¡!< ¡¡¡! ¡¡¡! < < ¡
! <

- + - - + - - + - - + - - + - -<+- - -+ - -<+- - -+ - -<+- - -+ - -<+- - -+ - µ«­ ? -+ - ì ,


! - < < - - < - < +
+< < +< + < +< + < +< + < +< + << <+ + << <+ + << <+ + << <+ + - + - + - + - + ¡¡! < - < - < - - < - - < -
+ < p< <+ < p< <+ < p< + ­ <-<- < -
¹²
<¡¡! <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¡¡! < < <
< < $$$$< |ø|ø< $$$$< |ø|ø< $$$$< |ø|ø< R <$< $< |ø< <$< $< |ø< <$< $< |ø< <$< $< |ø< R < << 1 + 6 R < ¡¡! < < < )<)))< p]p]p )<)))< p]p]p )<)))< p]p]p R 6 QR
" à à à à $ $ |ø $ $ |ø $$ |ø $ $ |ø ¥ õr xr à à à à
à à à à

+--< -+<-<- +<-- -+ - -+--<< +--< -+ - --+-<< +--< -+ - -+--<< +--< ­µ«­ ­ +-< ì , -<+- - -<<+-- - -<+- - + -<<+-- - -<+- - + -<<+-- - -<+- - + -<<+-- - -<+- - µ«­ -+ - ì , +- <+-- <+- + +<-<- +-< + +<-<- +-< + <<+-- +
!
¹·
<¡¡!
¡¡! < < ## < <
< < SSøøsÖsÖ< ##
##
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<
< < SSøøsÖsÖ< ##
## < < SSøøsÓsÓ< R +6 <
## ! <¡¡!
R ¡¡! < < )<< ))< p]p]pp< QQ )<< ))< p]p]pp< QQ )<< ))< p]p]pp< QQ R + " < < < <¡¡!
R ¡¡! < < )<< ))< p]p]pp< QQ )<< ))< p]p]pp< QQ ¡¡! << R
<< < Q
" à à à à à à à à ) ) ) 6 à à à à ) ) ¡¡!

-+<- - +- -+<- - +<- --+< - -+ - -+-< - +-< -+<- - +<- -+<- - + -+-< - +-< -+-< - +-< --+< - -<+- - <+- -+-< - +-< --+< - -+-< - -+< -+-< - -+ -+-< - -+ - -+-< - -+ -<+- - -+ -<+- - -<+- - -+ -<+- - -+ -<+- - -<+- - <-+ -<+- - -+ -<+- -
! < < + - - < - < - < - < - < - < - < < - < - < - + <- n`<<- <<¡¡- <- <- + < - < - <- <- <-
±°²
+ < <
¡¡ < ! < <
## < S ø s< <
¡¡ < ! < < ## < S ø s< < ¡¡ < ! < < p]g< < ¡¡ < ! < +
<,< ,< hhnn``< ¡¡! ##Søs ¡¡! R ##Søs ¡¡! <))))< p]g ¡¡! R <<,,< hhnn``< ¡¡! ##Søs ¡¡! R <,,,,< hn` ¡¡< !!< <,< ,< hhnn``< QQ ¡¡! < < ¡¡ < ! < < ## < S ø s < < ¡¡ < ! < < h <¡¡! <Q < R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
, , ,
" ,
à
à à à à à à à ,à à à à à à ,à à

-<+- - +- -+<- - +- -+<- - -+<- - +- -+-< - +- -+ - +


!
±°¶ <- <<- <-¡¡! <- <- <- <- -< -< -< <- +
< + + + + < + -+< - + + <+ -<+ - -+< + + <+ -<+ - <-+ -+<-< - + +< -<+ - <+- -<+- -
< < < <
+ < qhpqQ< ¡¡! + << << ££< ÓÓxxóiói< R <¤¤üV< 1 6 R < <+ <+ <$$$$<< ||{||{< <¢¢ù
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ££ +< < <$< $< ||{< R < < < $$$$< ||{||{< ¢¢ù
< < R
<< xÞÒ<Ö $<$$$< ||{||{Q
" <
*<***< qhpqQ à <¡¡! à <¡¡!
¡¡!< < à ¢¢ùxÞÒÖ à < < xÞ Ò <
Ö $ $ ||{ < <
¢¢ù xÞ Ò
¢¢ùxÞÒÖ à< Ö ¢¢ù xÞ Ò Ö à
à < ¡¡!< < à à à
à à

+<-- -+ - +- -+-< - +--< -+<-- - -+-< - A +-< A -+ - + -+ - A -+ - + -+<- - <+- <+-- -<+- - +-< -+ - + ì ì A -<+- - # <+- -+ -
! +
< < < ## < < < + + + < + + <- - <<-
±±°
6 < < A + A + 6 A + <
< < S ø <
sé <
££
<¢¢ù< xÒxÒ< ##Søsé 1 R ££££Órr< <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¢¢ù ££ < Ó 6 < <
R ¤<¤¤¤< üVüV< << 6 R ££<
££
+
<< x< Ñ +<
£Ó < R ##SøsQ ¤¤üV <¡¡< R << %<< %%< %uòQ
<
##< Sø <
sQ ¤< ¤ < <
üV < <
ò< R
" à à à à £ÓxÑ < à à %
à

A - + - + $-+< -+<- - -+< -+ - + -+<- A -+--<< - -+-< -+-< - -+<- -+<- - A +-< -<+- - <-+ A -+ - <-+ -+ - + A -+ - + +
!
±±¶
< < +< A +< + + 6 <¤¤¤<< üür<< 6 <¢¢¢
<££< ÓÓxxóxÓóxÓ< ¢¢¢ <¢¢¢
< ùxÞùxÞ<ÒÒ ¢¢¢ < ùxÞùxÞ<< ÑÑ ¤<¤¤¤<< üüaüüa<< R ¤<< ¤<< üüa<<+ ££
<< <<+ £ÓA xó[+ <+ <+ <+ +< <+ Q
< < ¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¢¢¢ < ¢ùÑ< R ¤<¤¤<< üür<<
¤üür
¤üür R ££
à à à ¤ ¤ üüa £££Óxó[< ¤<¤¤¤< üüaüüa< ¤<¤¤¤< üüaüüa<<+ R
" à à à à
à à à

-+< - -+< -<+- - <-+ -<+ - <+ + + -<+ - <+ + + -<+- - <-+ -+ - + -+-< - +
!
±²°
+< % < <
##
@ +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< #S< ø s
+
<
+ <
<
¡¡!
+
<
+
<
+
+ + <+ +< < < R < < $$$$< ||Ö ££< ÓÓxxóó< ¤<¤¤<< ür< R ¤<¤¤< ür<< < <+ + ££< ÓÓxxóó< ¤<¤¤<< ür< R ©<©©©<< ðÝðÝçç+<< <+ <+ + +<
< ||Ö < <
££
¤ ür ¤ ür <
¤ ¤< ür<
<
££ < < +
¤ ür
+
< ¤ <
¤ ür<
ì
R
e
+< 1 QR R
" < <
¡¡! <
¡¡! à < ## #S ø s ¡¡! à à à à à ¤ ¤ ür à à à à ¤ ¤ ür < <
à à Da capo al fine

Vivaldi Concerto in C Major for Fl. (Sop. Rec.) & Strings, RV 444 - Fl. - page 7 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in C Major for Sopranino Recorder and Strings (RV 444) page 7
http://vivaldi.ccarh.org Sopranino Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010

Potrebbero piacerti anche